Page 1

แนวกินบานเฮาชาวอีสาน

อาหารพื้นเมืองอีสาน

Issue | Date

หากจะกลาวถึงอาหารการกิ นของคนอีสาน ลายคนคงรูจักคุนเคยและได ลิ้มชิมรส กันมาบางแลว ชาวอีสาน มีวถีการดําเนินชีวิตที่เรียบง ายเชนเดียวกับการที่รับประ ทานอาหารอยางงายๆ มัก จะรับประทานไดทุกอยาง เพื่อการดํารงชีวิตอยูใหสอด คลองกับธรรมชาติของภาค อีสาน ชาวอีสานจึงรูจักแ สวงหาสิ่งตางๆที่สามารถรับ ประทานไดในทองถิ่น มา ดัดแปลงเปนอาหารรับประ ทาน อาหารอีสานเปนอาหารที่มี ความแตกตางจากอาหารขอ งภาคอื่นๆ และเขากับวิถีกา รดําเนินชีวิตที่เรียบงายของ ชาวอีสาน

ลักษณะการปรุงอาหารพื้นเมืองอีสาน

more on

2


1 2

Lorem Ipsum

Issue | Date

ลักษณะการปรุงอาหารพื้นเมืองอีสาน » ลาบ เปนอาหารประเภทยําที่มีเนื้อมาสับละเอียดหรือหั่นเปนชิ้นเล็กๆบางๆปรุงรสดวยน้ําปลารา พริก ขาวคั่ว ตนหอม ผักชี รับประทานกับผักพื้นเมือง นิยมใชกับเนื้อปลาหมูวัวควายและไก »กอย

เปนอาหารประเภทยําที่จะนําเนื้อยางมาหั่นเปนชิ้นๆผสมกับผักพื้นเมืองนิยมใชกับเนื้อปลาหมูวัวควายและไก ทานกับผักส ดนานาชนิด » สา เปนอาหารประเภทยํา ที่นําหนังหมู เนื้อหมูยางสับมาผสมกับหัวปลี วุนเสน

» แซ

Dolor Sit Amet

หรือ แซ

เปนอาหารประเภทยําที่นําเนื้อสดๆมาปรุงนิยม ใชกับเนื้อวัวและหมู คลายๆลาบแตมักใสเลือ ดสดๆดวย กินกับผักสดตามชอบ คนโบราณ นิยมกินเพราะเชื่อวาเปนยาชูกําลัง ปจจุบันได รับความนิยมเฉพาะในชนบทที่หางไกล

2


1 2

Lorem Ipsum

Issue | Date

+ »ออม เปนอาหารประเภทแกงแตมีน้ํานอยมี » อู คลายหมกแตไมใชใบตอง ผัก พื้นเมืองหลายชนิดนิยมใชกับเนื้อ นิยมใชกับเนื้อปลาโดยเฉพาะปลาตัวเล็กๆ กั ไกและปลาหรือเนื้อกบเนื้อเขียดหรือเนื้อสัตว บพวกลูกออดกบ อื่นๆแตเนนที่ปริมาณผัก » » หม่ํา คือ ไสกรอกเนื้อวัวผสมตับ ออ ลักษณะคลายออมแตไมใสผัก(ใสเพียงต ตะไครและเครื่องเทศอื่นๆ นหอม ใบมะกรูด ตะไคร ใบแมงลัก) นิยมใชปลาตัวเล็ก กุง หรือไขมดแดงปรุง ใสน้ําพอใหอาหารสุก » หมก » หม่ําขึ้ปลา เปนอาหารประเภทหนึ่งที่ใชใบตองหอนิยม มีลกั ษณะคลายปลาราชนิดหนึ่งรสชาติคอนขา ใชกับเนื้อปลา ไก แมลง กบ งเปรีย้ ว หมักกับขาวเหนียว เขียด ผักและหนอไม หมกหรือหอหมกของ ภาคอีสานจะไมใสกะทิ (continued) Dolor Sit Amet

3


4 3

Lorem Ipsum

» แจว คือ น้ําพริกของชาวอีสานนิยมใสปลาราสับห รือน้ําปลารา บางครั้งใสมะกอกพื้นบาน ก็เปนแจวมะกอก รับประทานกับผักสด ลวก หรือนึ่ง เปนอาหารที่นิยมรับประทานกันทุกบาน ในภาคอีสาน เพราะมีขั้นตอนการทําที่ไ มยุงยาก

Issue | Date

ขาวจี่ อาหารพื้นบานชนิดหนึ่งของภาคอีสานไดจากการนําขาวเหนียวนึ่งสุกมาโรยเกลือ แลวปนเปนรูปกลมหรือรี เสียบไมนําไปยางบนเตาถานโดยใชไฟออนๆ พอเริ่มแหงไดที่ ก็นํามาชุบหรือทาไข แลวนําไปยางใหมจนเหลือง ในบางพื้นที่จะมีการสอดไสดวยน้ําตาลออยแลวนําไปยางอีกครั้งใหน้ําตาลละลาย จึงทําใหขาวจี่เปนไดทั้งอาหารคาวและหวาน วากันวากรรมวิธีการทําขาวจี่นี้ อาจเกิดขึ้นโดยบังเอิญ ตอนที่ชาวบานนั่งผิงไฟในหนาหนาวแลวตองการทําอาหารขึ้นมารับประทาน จึงนําขาวเหนียวที่เปนอาหารประจําของบานอยูแลว มาปนยางกับกองไฟเพิ่มรสชาติใหนารับประทานขึ้นดวยเกลือ ไขและน้ําตาล แตบางก็วาเปนวิธีการถนอมอาหาร เนื่องจากในเวลากลางวันขาวเหนียวจะเสียไดงาย คนสมัยกอนจึงนําขาวเหนียวมายางทําเปนขาวจี่ แลวหอใบตองหิ้วไปกินระหวางเดินทางหรือออกไปทําไรทํานา หลายๆ พื้นที่ของภาคอีสาน จะนิยมจัดงานบุญขาวจี่กันในราวกลางเดือนหรือปลายเดือนสาม ภายหลังการทําบุญวันมาฆบูชา ซึ่งจะเปนชวงที่เสร็จสิน้ การทํานาแลว ชาวนาไดขาวขึ้นยุงใหม จึงมีการรวมกันทําบุญขาวจี่เพื่อถวายแกพระสงฆอําเภอเมืองเลย เปนอีกพื้นที่หนึ่งที่มีการจัดงานงานบุญขาวจี่ขึ้นเปนประจําทุกป เพื่อเปนการอนุรักษ สืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม และเสริมสรางความสามัคคีของคนในทองถิ่น

»ตําซั่ว เปนอาหารประเภทสมตําชนิดห นึ่ง แตใสสวนประกอบมากกวา คือ ใสขนมจีน ผักดอง ผัก(เหมือนที่ใสขนมจีน) และมะเขือลาย หรือผักอื่นๆตามตองกา รลงไปในตำมะละกอดวย

(continued) Dolor Sit Amet

4


6 5

Lorem Ipsum

Issue | Date

อาหารพื้นเมือง ภาคอีสาน

Dolor Sit Amet

5


เครื่องเทศ..

Issue | Date


Lorem Ipsum

Issue | Date

สําหรับอาหารภาคอีสาน ภาคที่ขึ้นชื่อวามีความอุดมสมบูรณในอาหารการกินมากที่สุด เปนศูนยรวมของอาหารจากหลากหลายที่มา รสชาติจะมีทั้ง เปรี้ยว เค็ม หวาน เผ็ด มีอาหารแบงยอยหลายประเภท อาทิ อาหารเครื่องจิ้ม อาหารวาง แกงตางๆ ทั้งแกงกะทิ แกงแดง (แกงเผ็ด) ที่สําคัญอาหารภาคไทยจะมีขนมเยอะมาก ซึ่งภาคอื่นๆ จะไมคอยมีขนม นอกจากนี้แลวจุดขายของอาหารไทยที่อาหารชาติอื่นไมสามารถเทียบเคียงไดนั้นอยูที่สรรพคุ ณทางยาของผักและเครื่องเทศสมุนไพร อยางเชน ในเมนูแกงเลียง ที่มีผักประกอบอยูหลายชนิด อยางตําลึง บวบ ฟกทอง ในตําลึงนั้นนอกจากจะมีวิตามินแลวยังมีอินซูลินที่เหมาะสําหรับคนที่เปนโรคเบาหวาน เพราะตับออนไมสามารถทํางานได ถากินอาหารที่มีแปงมากก็จะไมสามารถแปลงเปนพลังงานได เพราะฉะนั้นการกินอาหารที่มีอินซูลินอยูก็จะชวยเปลี่ยนแปงใหเปนพลังงานได ซึ่งเปนสิ่งที่คนทั่วไปไมรู

Dolor Sit Amet

7


Lorem Ipsum

Issue | Date

สมุนไพรที่ใชในอาหารไทยและใชกันมากในเครื่องแกง เชน พริกแหง พริกสด พริกไทย หัวหอมแดง กระเทียม ขา ตะไคร เครื่องแกงบางอยางจะใสกระชาย ขมิ้น ขิง รากผักชีและเครื่องแกงบางอยาง จะใสทั้งสมุนไพรและเครื่องเทศ คือ ลูกผักชี ยี่หรา กานพลู อบเชย ลูกจันทน หรือดอกจันทน การใชสมุนไพรและเครื่องเทศ ในรูปของน้ําพริกแกง จะมองไมเห็นจะไดแตกลิ่นในการใช ตองใชอยางมีสัดสวนถามากเกินไปจะทําใหกลิ่นรสเปนยา ถาใชนอยไปอาหารนั้นจะออนเครื่องแกงไมหอม นอกจากนี้สมุนไพรที่ใสในอาหารโดยตรง เชน ขา ตะไคร ใบมะกรูด กระชาย หอม กระเทียม ใบสะระแหน พริกแหง พริกสด กระชาย ขมิ้นขาว ใบโหระพา พริกไทยสด สมุนไพรแตละชนิด จะมีคุณสมบัติเฉพาะตัวในเรื่อง กลิ่น รส

Dolor Sit Amet

8


Lorem Ipsum

Issue | Date

อาหารพื้นเมือง …อีสาน

ตําปา ใสปูนา

ลาบปลาคัง

Dolor Sit Amet

9


Lorem Ipsum

Issue | Date

อาหารพื้นเมือง …อีสาน

ใสงัวยาง

ซุบบักเขีย ใสปลาทูเขง

Dolor Sit Amet

10


Lorem Ipsum

Issue | Date

อาหารพื้นเมือง …อีสาน

แกงขี้เหล็กใสกากหมู

ลาบงัว สดๆ

Dolor Sit Amet

11


Lorem Ipsum

Issue | Date

อาหารพื้นเมือง …อีสาน

แกงเห็ดขอน

ปงไกบานกับแจวบักพริกดิบปลาแดกตอน

Dolor Sit Amet

12


Lorem Ipsum

Issue | Date

อาหารพื้นเมือง …อีสาน

ออมกบใสใบตูบหมู

Dolor Sit Amet

13


Lorem Ipsum

Issue | Date

ตมนองงัว

กอยปลาใสหมากกอก

Dolor Sit Amet

ออมนองงัวใสผักอีเลิด

ลาบงัวสุก

14


Lorem Ipsum

Dolor Sit Amet

Issue | Date

15

แนวกินบ้านเฮาชาวอีสาน  

อาหารพื้นเมือง ภาค อีสาน

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you