Page 1

METRO SOLIDWORKS Presents

Proven Design to Manufacture Solution


SPONSORS PLATINUM SPONSORS DELL EMC Story

GOLD SPONSORS HP Inc. เชอ่ืมน่ัในการสรางนวตักรรมลำ้สมยั เพราะเราเชอ่ืวาเทคโนโลยจีะมสีวนชวยยกระดบัชวีติสำหรบัทกุคน Digital Printing Group We aim to be a trust worthy organization in the eyes of customers and partners into national and regional levels for support the customers’ organization to success in transition of the Digital Era by innovative and worthy services of investment. Cloudera Story Qlick Story

SILVER SPONSORS ASUS เอซสุมงุมน่ัพฒ ั นาอยางตอเนอ่ืง เพอ่ืมอบนวตักรรมใหม ซง่ึสอดคลองกบัสญ ั ญาของทางองคกร "In Search of Incredible" เปนคำสญ ั ญาทเ่ีรามงุมน่ัทจ่ีะเปนองคกรชน้ันำของโลก ทไ่ีดรบัการยอมรบั และการชน่ืชมมากทส่ีดุในยคุดจิติอล

1 cm

1.5 cm


INNOVATION DAY 2019 2 3 6 8 9

AGENDA AT A GLANCE FEATURED SPEAKERS PARTNER PAVILION PARTNER PAVILION FLOOR PLAN PARTNER PAVILION EXHIBITOR LIST


AGENDA AT A GLANCE 09.00 - 10.00

Registration

10.00 - 10.20

Welcome & Opening by Metro SOLIDWORKS

10.20 - 11.30

SWID 2019 Keynote MIT 2018 Technology Discovery Customer Success story DS SOLIDWORKS Executive Keynote Speaker

11.30 - 12.30

Moving forward with SOLIDWORKS 2019

12.30 - 13.30

Lunch

13.30 - 13.45

After Lunch Entertainment

13.45 - 14.05

DELL Workstation Update

14.05 - 15.05

Moving forward with SOLIDWORKS 2019

15.05 - 15.30

Break

15.30 - 16.30

Special Talk : Living with Robot by Dr. Mahisorn Wongphati

16.30 - 16.45

HP Trend Technology Update

16.45 - 17.30

Lucky Draw & Activity

17.30 - 22.00

Dinner + After Party

22.00 - After

The Event Ends

1 cm

1.5 cm


FEATURED SPEAKERS

MIT 2018 Technology Discovery

อพ ั เดท Engineering Trend ในปลาสดุจาก MIT สถาบนัดานเทคโนโลยอีนัดบัหนง่ึของโลก แบบเจาะลกึ พรอมทง้ัเปดตวั Metro SOLIDWORKS Community กลมุทร่ีวมพลงัของ คนรกั SOLIDWORKS มารวมตวักนัเพอ่ืแลกเปลย่ีนประสบการณและตอยอดการทำงาน นำโดย Community Leader อยาง “แอดโจก”

diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl

Customer Success story

DS Executive Keynote Speaker

สมัผสัตวัจรงิเสยีงจรงิกบัแขกรบัเชญ ิ พเิศษจาก Dassault Systemes (เจาของซอฟตแวร SOLIDWORKS) โดย Chevy Kok ทเ่ีปนผเูชย่ีวชาญดาน 3D CAD/CAM/CAE Professional และมากดวยประสบการณดานวศิวกรรม, การออกแบบ, การถายทอดความรู และการเปนผปูระกอบการ ปจจบุนัเขาดำรงตำแหนงเปน Territory Sales Manager of SOLIDWORKS ในภมูภิาค ASEAN-North รวมรบัฟงการอพ ั เดททศิทางของ SOLIDWORKS ไดในหวัขอน้ี

อพ ั เดทฟเจอรใหมลาสดุจาก SOLIDWORKS Multi Product 2019 โดยทมี Application Engineer ผเูชย่ีวชาญจาก Metro SOLIDWORKS จะมฟ ี เจอรอะไรใหมๆ บาง ใน SOLIDWORKS 2019 ตดิตามรบัชม และรบัฟงไดในชวงน้ี

DELL Workstation Update

สมัผสัตวัจรงิเสยีงจรงิกบัแขกรบัเชญ ิ พเิศษจาก Dassault Systemes (เจาของซอฟตแวร SOLIDWORKS) โดย Chevy Kok ทเ่ีปนผเูชย่ีวชาญดาน 3D CAD/CAM/CAE Professional และมากดวยประสบการณดานวศิวกรรม, การออกแบบ, การถายทอดความรู และการเปนผปูระกอบการ ปจจบุนัเขาดำรงตำแหนงเปน Territory Sales Manager of SOLIDWORKS ในภมูภิาค ASEAN-North รวมรบัฟงการอพ ั เดททศิทางของ SOLIDWORKS ไดในหวัขอน้ี

ภาคตอของการอพ ั เดทฟเจอรใหมลาสดุจาก SOLIDWORKS Multi Product 2019 โดยทมี Application Engineer ผเูชย่ีวชาญจาก Metro SOLIDWORKS จะมฟ ี เจอรอะไรใหม ๆ บางใน SOLIDWORKS 2019 ตดิตามรบัชมและรบัฟงไดในชวงน้ี

Special Talk : Living with Robot

Moving forward with SOLIDWORKS 2019 #1

Moving forward with SOLIDWORKS 2019 #2

พบกบัผนูำความสำเรจ็สวูงการหนุยนตในประเทศไทย เจาของแชมป Robo Cup ป 2008 อยาง ดร.มหศิร วองผาติ หรอื คณ ุ ชาง ผกูอตง้ับรษิทั HG Robotics ผเูปนนกัพฒ ั นาหนุยนต ทง้ัในภาครฐั และเอกชน ในชวงนเ้ีขาพรอมทจ่ีะสรางแรงบนัดาลใจใหกบัคณ ุ ใหมไีฟในการทำงาน พรอมดวยเนอ้ืหาสาระ และความบนัเทงิทค่ีณ ุ ไมควรพลาด

HP Reinvent Reliability

HP Trend Technology Update


FULL-PAGE Ad

1 cm

1.5 cm


Proven Design to Manufacture Solution

SOLIDWORKS เปนซอฟตแวรชนดิหนง่ึทใ่ีชในการออกแบบสำหรบังานดานวศิวกรรม เชน ชน้ิสวน อปุกรณ เครอ่ืงจกัร เปนตน SOLIDWORKS เปนซอฟตแวรชนดิหนง่ึในตระกลู CAD (Computer Aided Design and Drafting) ซง่ึสามารถจำลองเปนโมเดลสามมติไิด และมคีวามละเอยีดกวา CAD ทว่ัไปในการวเิคราะหสวนตางๆ เชน ความแขง็แรง อณ ุ หภมูิ อายกุารใชงาน เปนตน SOLIDWORKS ไดนำเสนอ ฟงชน่ัทางดานการออกแบบทม่ีปีระสทิธภิาพ พรอมดวยหนาตาโปรแกรมทใ่ีชงานงายเพอ่ืเพม่ิความรวดเรว็ในกระบวนการออกแบบ และทำใหคณ ุ สรางสรรคงานไดดยีง่ิขน้ึ

VALUE CHAIN

SOLIDWORKS Value Chain for Manufacturing Industry SOLIDWORKS INDUSTRIAL DESIGNER

SOLIDWORKS 3D CAD

SOLIDWORKS CONCEPTUAL DESIGNER

SOLIDWORKS PCB

SKETCH SOLIDWORKS ELECTRICAL

DESIGN

SOLIDWORKS SIMULATION

SOLIDWORKS PLASTIC

SOLIDWORKS SIMULATION FLOW VALIDATE SOLIDWORKS INSPECTION

SOLIDWORKS PDM

MANAGE

SOLIDWORKS MBD

SOLIDWORKS VISUALIZE

SOLIDWORKS CAM

SOLIDWORKS COMPOSER

INSPECTION

metrosystems-des.com

COMMUNICATION MANUFACTURING 02-089-4145

SHARE METRO SOLIDWORKS

@METROSOLIDWORKS

WEBSITE SCAN HERE


PARTNER PAVILION

1 cm

DELL

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril

HP

HP Workstations ขบัเคลอ่ืนทกุความมงุมน่ั ดวย PC ท่ี ทรงพลงัทส่ีดุของ HP

Alen Ware

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril

Cloudera | Qlick

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril

1.5 cm


Digital Printing Group แนะนำและใหความรเูกย่ีวกบัเทคโนโลยเีครอ่ืงพมิพสามมติิ

SOLIDWORKS Demo | Clinic ตอบทกุปญ  หา ทกุขอสงสยั เกย่ีวกบัการใชงาน SOLIDWORKS เพยีงคณ ุ เดนิเขามาท่ี บธู SOLIDWORKS DEMO & Clinic เรามผ ี เูชย่ีวชาญทพ ่ี รอมจะไขทกุขอของใจและรบัสทิธพ ์ิ เิศษ ในการชมสาธติการใชงานของ SOLIDWORKS ใหดกูนัสดๆ ทบ่ีธู SOLIDWORKS DEMO & Clinic เทานน้ั

Somboon Advance Technology Plc. ผลติชน้ิสวนยานยนต ตง้ัโรงงานประกอบรถยนตในประเทศขน้ึในป พ.ศ. 2504 เปนจดุเรม่ิตนของการพฒ ั นาอตุสาหกรรมดานน้ี อยางจรงิจงั ในระยะนน้ัการผลติชน้ิสวนยานยนตภายในประเทศ ยงัเปนการผลติชน้ิสวนเพอ่ืการขายอะไหลเปนสวนมาก ตอมาเมอ่ื โรงประกอบรถยนตเพม่ิขน้ึ การผลติชน้ิสวนจงึพฒ ั นาเปนการผลติ ในเชงิอตุสาหกรรม โรงงานประกอบรถยนตเรม่ิใชชน้ิสวนทผ ่ี ลติ ภายในประเทศ การขยายตวัของอตุสาหกรรมชน้ิสวนยานยนต เปนไปอยางตอเนอ่ืง เกดิโรงงานผลติชน้ิสวนจำนวนมาก และสามารถผลติชน้ิสวนไดมาก

IGEN บรษิทั ไอเจน พาวเวอรเทค จำกดั ผผ ู ลติบสัดกัรายแรกของประเทศ ภายใตแบรน IGEN Powertech ดวยมาตรฐานสากลของยโุรป IEC 61439-6 โดยเรามโีรงงานผลติอยทูจ่ีงัหวดัระยอง บสัดกัเปนอปุกรณแทงตวันำไฟฟา ทใ่ีชแทนสายไฟในอาคารสงูๆ ซง่ึปจจบุนั มทีง้ัตวันำอลมูเินยีม หรอื ทองแดง ตามตองการ โดยมกีารรบัประกนัอยางนอย 3 ป มงุเนนคณ ุ ภาพ มาตรฐาน ตดิตง้ังาย รวดเรว็ใชพ  น้ืทน่ีอย มอีายกุารใชงานทย่ีาวนาน และปลอดภยั ซง่ึในงาน SOLIDWORKS Innovation Day 2019 บรษิทั ไอเจน พาวเวอรเทคไดนำผลติภณ ั ฑ บสัดกัมาแสดงดวย ตดิตามชมไดทบ่ีธูของ IGEN Powertech

Model Mania หากคณ ุ มน่ัใจในทกัษะการใชงาน SOLIDWORKS มาประชนัความสามารถในการออกแบบทบ่ีธู Model Mania รวมแขงเขยีนแบบ ขน้ึรปู 3D อยางถกูตองและเรว็ทส่ีดุ เพยีงเทานก้ีม็สีทิธร์ิบัรางวลัเงนิสดมลูคา 3,000 บาท

SOLIDWORKS Community การรวมตวักนัครง้ัสำคญ ั ทค่ีนรกั SOLIDWORKS ไมควรพลาด !!! หากคณ ุ กำลงัมองหาความรู เทคนคิ SOLIDWORKS หาเพอ่ืน สงัคมดๆี เพอ่ืแลกเปลย่ีนคอนเนคชนัในการตอยอดการทำงาน บอกไดคำเดยีววาหามพลาดดวยประการทง้ัปวง กบับธูของ Metro SOLIDWORKS Community

LEON Group บรษิทั เลออนกรปุ จำกดั ผผ ู ลติ และจดัจำหนายสนิคา ดานยานยนตภายใตแบรน LEON ดวยมาตรฐานสากล มงุเนนความแขง็แรงทนทาน มอีายกุารใชงานทย่ีาวนาน และปลอดภยั ซง่ึในงาน SOLIDWORKS Innovation Day 2019 บรษิทั เลออนกรปุไดนำผลงานสดุพเิศษมาโชวดวย ตดิตามชมไดทบ่ีธูของ LEON Group

Siam Integration Systems Co.,Ltd. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et


PARTNER PAVILION FLOOR PLAN

09

08 07

10

PRESS ROOM

06

SUVARNABHUMI GRAND BALLROOM

05 04 03 11

02

FOOD & BEVERAGE

1 cm

SUVARNABHUMI C

01

FOOD & BEVERAGE

FOOD & BEVERAGE

V.I.P ROOM

REGISTRATION

12

Plathinum

Stairs

Platinum Sponsors Booths

Restroom

Gold Gold Sponsors Booths

Food & Beverage

Inovator Booths Innovator

Press Room

Registration

1.5 cm


PARTNER PAVILION EXHIBITOR LIST EXHIBITOR DELL EMC HP Cloudera | Qlick Digital Printing Group IGEN LEON Group Somboon Advance Technology Plc. Siam Integration Systems Co.,Ltd. Model Mania SOLIDWORKS Demo | Clinic Alienware SOLIDWORKS Community

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


HALF-PAGE Ad

1 cm

HALF-PAGE Ad

1.5 cm


HALF-PAGE Ad

HALF-PAGE Ad


HALF-PAGE Ad

1.5 cm

HALF-PAGE Ad


1 cm

in partnership with

1.5 cm

Guide Book Innovation Day 2019  

Guide Book 2019 Preview

Guide Book Innovation Day 2019  

Guide Book 2019 Preview

Advertisement