Projecte: Digitalitzem les arrels

Page 1

DIGITALITZEM LES ARRELS

Laura Nadeu Rota Tutoria: Esther Subias Vallecillo Màster de dinamització de les SIC (UOC) Febrer 2010

1


2


ÍNDEX

1. Introducció: Presentació i menció de l’estructura organitzativa 2. Contextualització del projecte 2.1 Ubicació 2.1.1 Sociograma 2.2 Públic potencial 2.3 Recursos humans 3. Justificació i oportunitat 4. Anàlisis de les necessitats 5. Objectius 5.1 Objectius principals 5.2 Objectius secundaris 5.3 Objectius específics 6. Indicadors 6.1 A curt termini 6.2 A llarg termini 7. Avaluació del projecte 7.1 Avaluació per part dels usuaris 7.2 Avaluació per part dels actors implicats 7.3 Avaluació per part de la dinamitzadora del telecentre 8. Pla formatiu 8.1 Iniciació a internet 8.2 Xerrada explicativa del projecte 8.3 Taller de blocs 8.4 Elaboració del llibre digital 8.5 Presentació del resultat del projecte 9. Pla de comunicació 9.1 Objectius específics 9.2 Descripció de les accions 10. Pla de cooperació entre entitats i col·lectius 11. Pla de teletreball i treball en xarxa 12. Planificació de tasques - Calendari 13. Pressupost 13.1 Despeses 13.2 Recursos i actius disponibles 14. Desenvolupament 14.1 Infraestructures i equip 14.2 Material fungible 14.3 Recursos humans 15. Implementació 16. Avaluació 17. Conclusions i resum executiu 18. Bibliografia 19. webgrafia 20. Annexos 20.1 Resum de les trobades i temes tractats 20.2 Llibres de la col·lecció cerquem les arrels 20.3 Evolució de la població / Censos homogeneïtzats. 20.4 Enquesta 20.5 Material didàctic

3 5 7 9 10 10 12 13 13 13 14 14 15 15 16 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 19 19 20 20 21 24 24 24 27 27 27 27 28 30 32 33 33 34 34 36 37 38 39

3


1. INTRODUCCIÓ: PRESENTACIÓ I MENCIÓ DE L’ESTRUCTURA ORGANITZATIVA El projecte consisteix en un curs d’aprenentatge de creació de blocs per tal que els usuaris del Casal d’avis i àvies de Can Gaza d’Alella, al Maresme, escriguin les seves vivències, records i anècdotes i puguin penjar-hi fotografies de la seva vida. L’objectiu és poder aplegar tota la informació per fer-ne un recull de memòria històrica, i editar un llibre digital. Per facilitar el coneixement i la divulgació de la iniciativa, així com la cerca i la connexió a cadascun dels blocs, també és previst de crear un bloc de presentació i seguiment: http://digitalitzemlesarrels.blogspot.com Un bloc que agrupa i indexa els blocs personals. Un bloc que explica la gènesi, el contingut i els objectius del projecte a través d’uns espais fixos. Un bloc que recull les novetats, les fases i l’evolució del projecte a través de l’addicció de nous posts. Un bloc que dóna veu a altres avis i àvies –començant, ja d’entrada, pels usuaris del curs d’Iniciació a la informàtica i seguint, més endavant, amb els usuaris del ‘Taller de la memòria’- a través de la publicació dels seus propis posts i missatges. En certa manera, es tractaria de revisar i redefinir un projecte ja exhaurit. S’anomenava ‘Cerquem les arrels’ i consistia a recuperar diversos aspectes de la història local del segle XX (guerra civil, alimentació, transport, feines del camp...) a través del testimoni oral de la gent gran. Aleshores, els avis eren convidats a la biblioteca municipal a participar en reunions temàtiques, que s’enregistraven i posteriorment eren transcrites per estudiants de Periodisme i Història. La iniciativa sorgí de la bibliotecària de la població, Rosa Casas, amb l’objectiu de: 1) Valoritzar la història en minúscules protagonitzada per la gent del carrer. 2) Evitar-ne la seva pèrdua. 3) Fixar-ne el seu contingut, a través de la celebració de trobades amb gent gran obertes a tota la població que eren enregistrades i, posteriorment, transcrites. 4) Enriquir el fons bibliogràfic i els recursos documentals de la col·lecció local de la biblioteca, a través de la publicació, en forma de llibre, del contingut de les xerrades. Per fer possible tant la dinamització de les sessions com la construcció d’un relat històric a partir de les vivències i anècdotes dels avis i àvies, es va recórrer a diversos estudiants universitaris que eren, alhora, usuaris de la biblioteca. Ben aviat, i atrets per l’experiència de compartir hores i hores de conversa distesa amb els avis, van constituir un grup de treball i recerca estable -el col·lectiu Cerquem les arrels- que ha fet seu el projecte, fins al punt de completar el testimoni dels avis amb fotografies i altres fonts històriques coetànies (recerca arxivística) i d’arribar, a partir del segon 4


volum de la col·lecció, a autoeditar-se els llibres. El col·lectiu també ha cercat la implicació d’historiadors d’una certa anomenada –com Joan Villarroya i Oriol Junqueras- a l’hora de confiar el pròleg i/o la presentació dels llibres. De 1996 a 2004, ‘Cerquem les arrels’ va realitzar 27 trobades a la Biblioteca agrupades en quatre cicles, que han donat llum a quatre llibres publicats els anys 1997, 1999, 2001 i 2008 (vegeu annex). En aquest cas, es tracta de procurar-los els coneixements i donar-los els instruments adients perquè cadascun d’ells confegeixi un bloc personal i hi escrigui allò que vulgui, a la seva manera, sense intermediaris. El rerefons són les històries personals (en certa manera, autobiogràfiques) i no pas la pretensió de construir una narració històrica amb vocació col·lectiva. No es tracta d’aportar noves dades i punts de vista sobre la història recent d’Alella, sinó de recopilar vivències individuals, tant dels alellencs de soca-rel, com dels nouvinguts. La iniciativa compta no sols amb el vistiplau, sinó també amb la col·laboració activa i el suport de les persones que entre 1996 i 2007 van idear i impulsar el projecte ‘Cerquem les arrels’. La seva participació comprèn les diverses fases del procés: presentació i contextualització del projecte als avis; elaboració d’una guia d’ajut al professor per aconduir i dinamitzar la participació dels avis, i divulgació i presentació dels resultats de l’experiència –un llibre digital- en un acte públic a la biblioteca.

2. CONTEXTUALITZACIÓ DEL PROJECTE Alella és una població del Baix Maresme de poc més de 9 km2 de superfície i 9.347 habitants. Es troba situada en segona línia de costa, a tocar del Masnou –amb qui forma la “ciutat real”-, a tan sols 200m de la platja. En aquest sentit, és el típic poble de “dalt” de la comarca: amb un centre urbà relativament petit, ubicat a cavall de dues rieres -la Coma Clara i la Coma Fosca-, i un seguit de barris residencials de baixa densitat esquitxats pels pendissos de la Serralada Litoral. Alella es troba equidistant de Barcelona, de la qual n’és absolutament dependent, i de Mataró, la [teòrica] capital comarcal.

5


Font: Elaboració pròpia

Econòmicament parlant, Alella va deixar de ser una població de base agrària –abocada al conreu de la vinya i a l’elaboració de vins amb denominació d’origen pròpia- per esdevenir, en el trànsit de molts pocs anys, un poble d’estiueig i segona residència de gent procedent de la primera corona metropolitana. En el decurs de les dècades dels 80 i 90 del segle XX es va aguditzar el fenomen de transformació de segones residències a primera. Avui dia, el 90% dels habitatges constitueixen la llar principal, la qual cosa, però, ha contribuït més aviat poc a canviar la naturalesa de ciutat dormitori de la població. Segons dades del Consell Comarcal1, només el 15% de la població del Maresme és originària de la comarca. Alella presenta el percentatge més elevat –el 27%- de població amb estudis superiors. La població se situa també entre les capdavanteres del país en renda familiar disponible, però presenta, en canvi, un Producte Interior Brut (PIB) baix. Aquesta manca de correlació entre els dos indicadors és deguda a l’elevada presència al municipi d’empresaris i autònoms que hi tenen fixat el domicili però no pas l’activitat, així com a la proporció de professionals liberals ben retribuïts. La composició de la piràmide local de població reprodueix l’esquema general català, si bé mostra menor presència (menor envelliment) de la població per sobre dels 65 anys (12,98%) que la resta de la comarca (14,44%) i del país (16,25%). L’any 2008, residien al municipi 1.204 persones majors de 64 anys.

1

http://www.maresme2015.net/docspla/estrategies/M2015_estrategies_def2007.pdf

6


Població per grups d’edat. 2008 Menors 15 anys De 15 a 64 anys Majors de 64 anys

1.463 6.593 1.204

Alella 15,80% 71,20% 13,00%

Maresme 66.863 15.90% 293.103 69,70% 60.555 14,40%

Catalunya 14.70% 69,00% 16,30%

Font: Memòria informativa. Avanç de Pla, a www.alella2025.cat.

PIRÀMIDE D’EDATS 2008.

95 i més 90-94 85-89 80-84 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 -400

Homes Dones

-300

-200

-100

0

100

200

300

400

500

Font: Memòria informativa. Avanç de Pla, a www.alella2025.cat.

2.1 UBICACIÓ

Una part d’aquest col·lectiu és usuària del Casal d’avis i àvies de Can Gaza, situat en el centre urbà. L’equipament ocupa el recinte d’una antiga masia que alberga diversos usos: a la planta baixa hi ha el Casal d’avis, al primer pis hi ha el Casal de joves, a les golfes hi ha l’Hotel d’entitats i al pati exterior hi ha les pistes de petanca, la pista de ball, la base dels voluntaris de l’Agrupació de Defensa Forestal i un hort ecològic gestionat per diverses entitats (Esplai, colla de diables, ADF...). Físicament, el Casal d’avis s’estructura en tres espais: una sala de reunions, un local habilitat per a la prestació de determinats serveis (perruqueria, pedicura...) i una polivalent on es realitzen tota mena d’activitats (balls de saló, xerrades de salut, taller de memòria, conferències, passi de vídeos, jocs de taula, berenars...).

7


L’espai designat per a la realització de les classes formatives compta amb l’aforament necessari i està equipat amb el material adient: PC, projector, àudio... El Casal d’avis és gestionat per una junta rectora, escollida pels mateixos socis. En col·laboració amb la regidoria de Serveis Socials, la junta és responsable de la programació d’activitats i sortides, i en té cura de la comptabilitat. El Casal té 370 socis i sòcies i es finança a través de les quotes dels associats, de les aportacions de l’Ajuntament i de l’Obra Social de la Caixa.

8


Ajuntament d’Alella

2.1.1 SOCIOGRAMA

Medi Ambient

S. Socials

Can Gaza Gent Gran

PIJ

Joventut

Can Gaza joves

Cultura

Museu

Centre Cultural

Educació

Turisme i p.econòmica

Can Manyé

Bibliote ca

Punt informació

IES Alella

Escola Fabra

Esports

Llars infants

Esplai Polifònica Diables Joves

Casal

TELECENTRE

AMPAs Associació Comerciants

d’Alella Ass. Dones Solidàries

Comissió de Festes

ADANA ADF

Comissió jove

Ass. Dones M. Roig

Associació Sardanista

d’Alella

Gegants

Associacions Veïns

Club escacs

Peus a Terra Esportives

Rugbi

Culturals

Comissió Cerquem les arrels

9


2.2 PÚBLIC POTENCIAL

Els destinataris del projecte es divideixen entre els directament vinculats al projecte – la gent gran que segueix cursos d’Internet i informàtica al Casal- i el públic al qual se’n farà partícip un cop finalitzat el projecte. En aquest cas, podem distingir quatre tipus de receptors: la ciutadania en general, la població escolar, els residents en llars d’avis del municipi i els usuaris i seguidors de la programació de la biblioteca municipal. D’entrada, el projecte preveu iniciar-se amb la participació dels sis usuaris dels cursos d’Iniciació a Internet i altres sis d’Iniciació a la informàtica que es fan a Can Gaza. La idea és que, un cop posat en marxa, els seus impulsors i protagonistes presentin de viva veu el projecte, els resultats i la seva experiència en diversos indrets: Les residències geriàtriques i els centres de dia de la població (Residència Germans Aymar i Puig, Can Torres, La Vinya i Els Rosers). Els avis i àvies participants en el projecte s’adreçaran als interns d’aquests centres i, a través del seu relat i d’una demostració pràctica, els parlaran de com ho han fet i els animaran perquè ho provin també ells. La biblioteca municipal Ferrer i Guàrdia. Els participants en el projecte s’adreçaran a un públic més ampli i heterogeni, format per amics, familiars i usuaris de la Biblioteca. L’accés serà lliure, i l’acte haurà estat publicitat a través del bloc de seguiment i de carterlleria al carrer. En aquesta ocasió no es tracta tant de fer proselitisme, sinó que la presentació es revesteix d’un hàlit de reconeixement envers seu. L’Institut d’Alella. Els participants explicaran la seva experiència als alumnes de batxillerat, amb la voluntat que els nois i noies aprenguin a valorar-la, en dues vessants: per l’esforç personal fet per cadascun d’ells per utilitzar les TIC i pel valor humà que contenen i representen els seus posts. 2.3 RECURSOS HUMANS Gràcies als contactes, reunions i entrevistes mantingudes, així com a l’intercanvi d’idees i d’opinions que se n’han derivat, el projecte compta finalment amb la implicació i el suport de les següents persones i entitats: 

Dinamitzadora del Casal de la gent gran de Can Gaza A Can Gaza s’hi fan diverses activitats i tallers dinamitzats per aquesta persona. En el nostre cas, ens n’interessen dues: el curs d’Iniciació a la informàtica i el curs d’Iniciació a Internet. Són cursos d’una sola sessió a la setmana, de dues hores de durada aproximadament cadascun (entre teoria i resolució de dubtes, d’una banda, i pràctica i lliure servei, de l’altra), segons el nivell de coneixement. 10


Els usuaris del curs d’Iniciació a Internet són els principals destinataris del projecte. Es pretén que cadascun d’ells creï i administri el seu bloc personal. Pel que fa al curs d’Iniciació a la informàtica, és previst que els seus usuaris puguin afegir-s’hi al projecte escrivint també tot allò que vulguin en un processador de textos i puguin veure-ho penjat en línia a través del bloc o portal genèric del projecte. La tasca de la dinamitzadora és la d’ensenyar i tutoritzar els alumnes dels cursos d’Internet i d’Informàtica del Casal. Amb una particularitat: després d’aconseguir la seva implicació en el projecte, els cursos han deixat de ser genèrics per passar a tenir un objectiu concret. Per tant, la seva dinamitzadora també en fa l’acompanyament corresponent per tal d’assolir-lo. 

Regidoria de Serveis Socials Es compta amb el suport i la col·laboració de la Regidoria no sols per interaccionar amb el Casal d’avis i àvies de Can Gaza, sinó també per gestionar els contactes i les presentacions del projecte amb les residències i centres de dia de la població. La seva predisposició també és important amb vistes a la possibilitat d’eixamplar el projecte i involucrar, a mig termini, a la treballadora social i els usuaris i usuàries del ‘Taller de memòria’ que es fa al centre cultural de Can Lleonart. Es tracta d’un taller per a familiars i malalts d’alzheimer.

Regidoria d’Educació i equip directiu de professorat En la mateixa línia, se cercarà la col·laboració d’aquesta regidoria i de l’equip directiu de l’IES Alella per dur a terme la presentació del llibre digital en les seves instal·lacions, així com per difondre’n l’experiència a través de la publicació interna del centre (revista ‘Vesània’) i del web de l’Institut (http://phantom.xtec.cat/iesalella/intranet/).

Dinamitzadora del telecentre És l’alma mater del projecte. N’és la promotora, dissenyadora i impulsora i, com a tal, la seva dedicació és absoluta. És l’encarregada d’establir els contactes i de mantenir, com a supervisora, una interlocució constant i fluïda amb la resta d’actors. És la responsable última a qui pertoca prendre les decisions, segons la marxa i evolució del projecte; especialment si cal reforçar, ampliar o renunciar a parts o capítols del full de ruta original. La dinamitzadora del telecentre ha estat qui ha presentat la proposta a la resta d’actors, i als mateixos usuaris del Casal, fins a guanyar-se la seva adhesió. És també la persona que orienta, aconsella i ajuda els avis i àvies del curs d’Iniciació a Internet a fer i gestionar els seus blocs individuals. I és també la creadora i l’administradora del bloc o portal genèric del projecte.

Col·lectiu ‘Cerquem les arrels’ La implicació dels membres del col·lectiu ha estat cabdal a l’hora de proposar el contingut i l’abast d’aquest projecte. És previst que un parell dels seus integrants assisteixi a una de les classes de cada nivell d’informàtica i 11


d’Internet de Can Gaza, juntament amb la seva dinamitzadora de Can Caza, per xerrar amb els usuaris, engrescar-los i explicar-los l’experiència anterior i explorar les noves vies que ofereix el nou projecte. La seva participació tornarà a ser necessària coincidint amb la presentació a la Biblioteca, Institut i residències i centres de dia tant del projecte, si s’escau, com del seu resultat final: el llibre digital 

Directores de la Biblioteca Municipal Ferrer i Guàrdia i del Centre Cultural Can Lleonart La participació que se’n preveu és la mateixa que la del col·lectiu esmentat, amb l’única diferència de la seva projecció i/o rellevància pública i/o institucional en determinats contextos.

Equip de comunicació de l’Ajuntament Per garantir la difusió del projecte i obrir-lo a la ciutadania ens recolzarem en l’aparell de comunicació municipal a l’hora de fer i penjar cartells anunciadors de les presentacions, de redactar i enviar notes de premsa, i d’habilitar un bàner propi al web municipal www.alella.cat.

Personal de manteniment i neteja Els equipaments municipals que albergaran activitats relacionades amb el projecte (curs i presentacions) es troben en perfecte estat de neteja i conservació.

3. JUSTIFICACIÓ I OPORTUNITAT És allò del “moment i el lloc adequats”. L’oportunitat d’aquest projecte coincideix amb la predisposició per donar-nos un cop de mà a l’hora de reinterpretar en clau digital el seu projecte dels dos actors que l’impulsaren: els integrants del col·lectiu ‘Cerquem les arrels’, d’una banda, i la Biblioteca Municipal, que fou l’equipament que acollí les tertúlies i l’organisme que impulsà l’edició dels treballs, de l’altra. A la seva col·laboració, s’afegiria ara la de la regidoria de Serveis Socials i la dinamitzadora del Casal d’Avis i, sobretot, la possibilitat real –impensable anys enrered’acostar les TIC a la gent gran. L’oportunitat també es justifica amb una altra frase feta: “o ara o mai”, ja que l’edat avançada i l’estat de salut d’alguns dels participants aconsellen d’engegar el projecte abans no sigui massa tard. D’altra banda, el projecte es justifica i guanya enters per la necessitat d’estendre l’ús social de les TIC entre la gent gran, reduir-ne l’escletxa digital i acostar i posar en contacte amb les seves vivències i interessos diferents tipus de públic, no només en edat sinó també en context social i/o geogràfic. Un dels al·licients del projecte és interactuar amb altres persones: els néts, estudiants interessats a fer un projecte de 12


recerca, avis i àvies interns en residències, o gent gran que tinguin blocs actius sobre temàtiques específiques i resideixin en altres localitats.

4. ANÀLISI DE NECESSITATS Des del punt de vista de les necessitats de formació en TIC, el projecte aposta per l’alfabetització digital i la inclusió social de les persones grans, d’una banda, i la seva interacció intra i intergeneracional. Com ja hem assenyalat, la població alellenca amb edats compreses per damunt dels 65 anys no és especialment alta si la comparem amb la mitjana del país. Ara bé, el perfil socioeconòmic de la localitat destaca per dues coses: l’alt nivell d’instrucció (el 2001, el 26% tenia estudis universitaris) i l’alt nivell adquisitiu. Tot i que aquests indicadors són d’aplicació per al conjunt de veïns i veïnes –i que segurament els percentatges són inferiors en el cas de la gent gran- ens donen una pista: existeix a Alella gent gran amb interès i vocació per conèixer les TIC i integrar-les amb èxit al seu repertori de hobbies. La resta de l’anàlisi de necessitats és, en certs aspectes, redundant amb la justificació i els objectius del projecte, com ara la visualització social de la gent gran, la valorització de l’experiència viscuda i dels seus afanys actuals, entre d’altres. No pot cloure’s aquesta anàlisi sense referir-nos al col·lectiu ‘Cerquem les arrels’ i la resta de col·laboradors, per als quals, indubtablement, ha resultat atractiu, i alhora determinant, apostar per una nova via de reprendre i explorar les potencialitats del projecte originari més amb concordança en el moment actual.

5. OBJECTIUS 5.1 Objectius principals  Combatre l’escletxa digital mitjançant l’estimulació d’un grup social -els avis-, tradicionalment allunyat de les TIC, perquè s’hi familiaritzi i les sàpiga utilitzar.  Formar i familiaritzar el col·lectiu de gent gran amb les TIC i les eines que hi ha disponibles a la xarxa per a la creació de blocs.  En l’àmbit social, fomentar la cohesió i la coneixença entre les diverses entitats i actors del municipi. 13


 Fer partícips del projecte diverses entitats i col·lectius per tal de desplegar el projecte conjuntament. 5.2 Objectius secundaris  Transmissió inter i intrageneracional del coneixement de la realitat i el context social local.  Millorar la socialització de la ciutadania alellenca i, al mateix temps, facilitar la integració dels nouvinguts a la població. Com ja s’ha assenyalat, només el 19% de la població és nascuda al municipi. El 9% és estrangera. La gran majoria, per tant, prové de la regió metropolitana. Segons la Memòria informativa de l’Avanç de Pla, “El primer fenomen –la immigració metropolitana per millora residencial- va provocar un creixement relatiu de la població d’Alella del 28,4% entre 1960 i 1970, i del 46,6% entre 1971 i 1981. Tot i que molt elevada, la taxa es va incrementar encara més amb la generalització del pas de primera residència a primera: entre 1981 i 1991, l’augment va ser del 103,9%” (vegeu annex).  Fer treball col·laboratiu entre els diversos participants.  Esperonar la creació d’una xarxa de blocs de la gent gran d’Alella.  Consolidar i estrènyer els lligams entre els diversos actors, i estendre els contactes a persones, entitats i/o espais similars d’altres municipis o territoris.  Impulsar la creació d’una xarxa de blocs i experiències locals i/o comarcals sobre aquesta temàtica (història oral i memòria històrica). 5.3 Objectius específics Dels destinataris: o Usuaris del curs d’Iniciació a Internet: Adquirir coneixements i habilitats per crear i gestionar blocs personals, en què parlin de les seves aficions, vivències i records. o Usuaris del curs d’Iniciació a la informàtica: Adquirir els coneixements i habilitats bàsics per utilitzar un processador de textos, fer anar el correu electrònic i accedir al bloc de referència. o Usuaris del ‘Taller de la memòria’, interns en residències geriàtriques i gent gran en general: Difondre l’existència d’aquest projecte i les possibilitats d’interaccionar-hi i esdevenir-ne també protagonista. Dels col·laboradors:

14


o Ajudar a reviscolar, reformular i adaptar la idea i el format originals de ‘Cerquem les arrels’ al nou escenari per seguir-li traient, igualment, el màxim profit. Cal tenir en compte que es tracta d’un context força diferent, ja que la interacció pròpia de les dinàmiques de grup ara només té lloc, si tot va bé, al final del procés: mitjançant les TIC, cada participant genera la seva pròpia reflexió introspectiva, que només esdevindrà col·lectiva i compartida en el moment en què es publica, es llegeix i desperta comentaris. Des d’aquest punt de vista, el projecte és també un desafiament per als col·laboradors. De la dinamitzadora del telecentre: o Iniciar, introduir i relacionar la gent gran en l´ús de les TIC. o Despertar i incentivar l’interès i la il·lusió de la gent gran per sentir-se activa i, en certa manera, reconeguda, útil i valorada. o Divulgar les finalitats i beneficis del projecte, i convidar altres col·lectius a afegir-s’hi, difondre’l i posar-lo en pràctica.

6. INDICADORS 6.1 A curt termini: 

Nombre de persones que segueixen el curs: Partim d’un nucli impulsor format per les sis persones grans que segueixen el curs d’iniciació a Internet del Casal, i les altres sis que segueixen el d’iniciació a la informàtica. L’assistència i/o absentisme dels alumnes a les diverses sessions ens servirà per avaluar l’èxit o fracàs de la fase inicial.

Nombre assistents a les xerrades posteriors. Comptem amb un públic captiu, que és el format pels interns i alguns familiars directes dels participants del projecte. Juntament amb el seu interès i valoració –ja que una cosa és ser-hi, i una altra tenir-hi curiositat i sortir satisfet-, haurem de convenir que qualsevol eixamplament en el nombre d’assistents que vagi més enllà d’aquests dos perfils serà valorat positivament.

Nombre de posts publicats

Nombre de comentaris publicats

Nombre de blocs creats: En la mateixa escala que definíem en el primer indicador, ens guiarem pel nombre d’usuaris dels cursos d’iniciació que finalment crearan un bloc personal.

Ressò mediàtic de la iniciativa (en premsa escrita, ràdio, TV, internet) que s’ha aconseguit al llarg del procés. Es dóna per fet que se’n parlarà a les 15


publicacions locals (butlletí municipal i revista ‘Alella’). Qualsevol menció que es faci en altres mitjans (El Punt, Tribuna Maresme, TV Mataró-Maresme...) serà un nou actiu. 

Nombre d’exemplars del llibre digital.

Enquestes de satisfacció.

Nombre de persones que han sol·licitat informació suplementària. Es tracta d’un indicador més qualitatiu que no pas quantitatiu, ja que valorarem especialment la sol·licitud d’informació addicional per part de públic qualificat (professors/es d’Institut, mestres d’escola, bibliotecaris...).

Persones seguidores del bloc.

Número de seguidors a través de Facebook, a partir del número de persones que facin ús de l’etiqueta ‘M’agrada’.

Enquesta final: valoració dels usuaris.

Entrevista: valoració dels col·laboradors.

Valoració de la dinamitzadora del telecentre.

6.2 A llarg termini: 

Nivell d’actualització del contingut de cadascun dels blocs.

Variació del nombre de blocs (increment i/o disminució). En principi, preveiem un augment com a conseqüència de l’efecte multiplicador –o sumatori- que s’espera de les diverses presentacions públiques de la iniciativa.

Quantitat de posts i comentaris publicats. Ens regirem per les mateixes premisses que el punt anterior.

Evolució de la xarxa de blocs de la gent gran. Es dóna per creada amb un cop activats els blocs personals dels usuaris del Casal d’avis de Can Gaza. El bloc genèric pot esdevenir l’element aglutinador i dinamitzador. Podrà fer-se una lectura positiva si, de mica en mica, el nombre de blocs sindicats augmenta o es diversifica, i a l’inrevès.

Creació, o no, d’una xarxa de blocs sobre memòria històrica individual. La seva concreció seria un èxit en tota regla, però no depèn només d’aquesta iniciativa. Però una cosa és clara: si el projecte té bona prèdica a escala local tindrem, tot plegats, un estímul per intentar sumar-hi i fer xarxa amb altres experiències similars.

16


7. AVALUACIÓ DEL PROJECTE 7.1 Avaluació per part dels usuaris Un cop finalitzat el curs de formació i fetes les presentacions públiques programades, la dinamitzadora del telecentre farà arribar als usuaris dels cursos d’Iniciació a la informàtica i a Internet una enquesta –tipus test- perquè avaluïn el funcionament i grau de satisfacció del projecte. L’enquesta servirà també per avaluar la competència i l’aptitud de la dinamitzadora del telecentre i es farà arribar a través de la dinamitzadora del Casal d’Avis, que podrà assistir-los en cas de dubte. 7.2 Avaluació per part dels actors implicats Un cop fetes les presentacions públiques anunciades, la dinamitzadora del telecentre mantindrà una roda d’entrevistes individualitzades amb els agents col·laboradors per tal de valorar i copsar, a través del diàleg i d’un qüestionari obert, el nivell en el compliment d’expectatives i el grau de satisfacció de cadascun d’ells. 7.3 Avaluació per part de la dinamitzadora del telecentre A partir dels indicadors expressats en el capítol anterior i de les valoracions sectorials, la dinamitzadora del telecentre realitzarà una valoració de conjunt, de la qual se n’inferiran unes conclusions i unes propostes de millora.

8. PLA FORMATIU Ja que el públic objectiu escollit necessita una formació prèvia per poder realitzar el curs de blocs, el pla formatiu serà el següent: 8.1 INICIACIÓ A INTERNET Durant el mes de novembre i desembre cada dimecres es duran a terme classes de dues hores per tal d’introduir els alumnes en el món d’internet Durant aquest dos mesos s’impartiran classes d’iniciació a internet i al correu electrònic per tal de poder assolir els coneixements necessaris per a començaments de gener fer el curs de blocs. 9 sessions de dues hores. Total: 18 hores.

17


8.2 XERRADA EXPLICATIVA DEL PROJECTE La directora de la Biblioteca i els membres del projecte Cerquem les arrels explicarà al grup de participants en què consistirà el projecte i què es vol aconseguir amb aquesta iniciativa. La xerrada es realitzarà al desembre i tindrà una durada d’una hora i mitja. 8.3 TALLER DE BLOCS Durant el mes de gener i febrer es realitzarà el taller de blocs. Se’ls donarà pautes per tal d’aconseguir que la qualitat dels posts sigui útil per a poder-ne editar un llibre 5 sessions de dues hores. Total: 10 hores. 8.4 ELABORACIÓ DEL LLIBRE DIGITAL Un cop finalitzat el procés la comissió cerquem les arrels es reunirà per valorar els posts i cometaris publicats. Es farà una selecció de publicacions i fotografies per tal de poder-ne editar el llibre. 8.5 PRESENTACIÓ DEL RESULTAT DEL PROJECTE Tal com s’ha apuntat, es realitzaran diverses presentacions i xerrades per part dels participants en el projecte en les llars d’avis i centres de dia, la biblioteca i l’Institut. Durant les sessions, es presentarà el llibre digital i els assistents podran plantejar preguntes, conversar i intercanviar impressions amb els seus protagonistes. De fet, un dels objectius que es persegueix amb aquests actes és engrescar més avis i àvies a afegir-s’hi, fins a crear una xarxa de blocs de la gent gran d’Alella.

9. PLA DE COMUNICACIÓ S’ha planificat una campanya de comunicació per informar del projecte i de les seves potencialitats a través de diversos canals. La proximitat i l’accessibilitat a tots ells són la clau de volta del pla.

18


9.1 OBJECTIUS ESPECÍFICS 

Informar de la posada en marxa de la iniciativa als destinataris i actors que es pretén abastar.

Donar a conèixer els trets fonamentals del projecte al target potencial d’usuaris (ara, els avis del Casal, però més endavant, totes les persones grans).

Un cop actius els primers blocs personals, realitzar una sessió informativa oberta a tota la població, a Can Gaza.

Un cop enllestit el llibre digital, realitzar una presentació pública a la biblioteca municipal.

Arribats a aquest punt, plantejar diverses xerrades i presentacions amb els autors dels blocs a les residències, centres de dia i l’Institut de la població.

9.2 DESCRIPCIÓ DE LES ACCIONS Cartelleria Es tracta de dissenyar un cartell, amb els mateixos targets i objectius que els descrits en el punt 8.1. Els cartells seran a mida Din A3 i a 4 tintes. Se’n produiran una cinquantena per a cada convocatòria i es penjaran de les cartelleres municipals situades a la via pública, i al tauler d’anuncis de cada equipament. Correus electrònics El mailing es farà seleccionant els grups interessats a través de les llistes de distribució de cadascun dels equipaments municipals (Centre Cultural Can Lleonart, Casal d’Avis de Can Gaza i Hotel d’Entitats de Can Gaza). Facebook Es donarà a conèixer el projecte a través de la xarxa social, per mitjà del grup existent d’Alella. Publicitat al web i butlletí municipals Es tracta d’anunciar totes les accions que es duran a terme, ja que hi ha un interès públic evident. Es podrà fer o bé a través d’un breu de premsa, o d’un anunci de la convocatòria, segons criteri consensuat de la dinamitzadora del telecentre i de la responsable de premsa municipal. D’aquesta manera garantim que la ciutadania n’estigui al corrent. Bàner al web municipal Creació d’un bàner al web municipal. Hauria de fer les funcions de link i connectar directament l’usuari amb el bloc d’entrada. Bloc de seguiment Com ja s’ha apuntat, el projecte compta amb un bloc comú o genèric –també dit “d’entrada” o “seguiment”- que permet restar assabentat de l’origen i l’evolució del 19


projecte, a més de reindexar el visitant als blocs personals, la xarxa de blocs de la gent gran, i la xarxa de blocs de la memòria històrica. http://digitalitzemlesarrels.blogspot.com Notes de premsa Redacció de notes de premsa informant de l’evolució del projecte per tal de fer-la arribar als mitjans de comunicació i als diversos actors i agents implicats perquè en puguin fer difusió, al seu torn, a través dels seus propis mitjans.

10. PLA DE COOPERACIÓ ENTRE ENTITATS I COL·LECTIUS Tal com s’ha apuntat, el projecte consta de diverses fases. Comença a caminar amb els sis usuaris del curs d’Iniciació a Internet del Casal d’Avis, i els altres sis del curs d’Iniciació a la informàtica. Més endavant, i un cop activats els blocs personals i conclòs el llibre digital, es farien les presentacions públiques. Aquestes presentacions obririen la porta a sumar al projecte noves veus: els usuaris del ‘Taller de memòria’ de Serveis Socials i els interns dels centres geriàtrics, d’una banda, i els avis i àvies residents a la població. Seguint aquesta estratègia o dinàmica de ‘bola de neu’, també és previsible assistir a un increment del nombre d’agents col·laboradors implicats en el projecte, depassant, arribat el cas, l’àmbit municipal.

11. PLA DE TELETREBALL i TREBALL EN XARXA El pla de teletreball i treball en xarxa del projecte parteix d’un esquema molt senzill, com correspon a una estratègia de ‘bola de neu’ que es fonamenta en els avanços i la bona marxa d’un nucli impulsor molt reduït i relativament poc destre, en principi, en el maneig de les TIC. Aquest pla tan esquemàtic té, però, la virtut de ser prou dúctil alhora per atendre i donar cobertura a les noves necessitats que es vagin generant, a mida que el projecte vagi creixent i guanyat complexitat amb la incorporació de nous actors i seguidors. El nostre pla de teletreball té dos nivells: l’intern o funcional, i l’extern o públic.

20


El primer té per objecte ajudar a coordinar el desenvolupament del projecte i es fonamenta en l’ús de les eines següents: SKYPE Les dinamitzadores del telecentre i del Casal d’avis utilitzen habitualment aquest canal per parlar de la progressió que fan els alumnes. Serveix com a canal per intercanviar impressions i també per poder-los avaluar. CORREU ELECTRÒNIC És l’eina que permet assabentar els col·laboradors de la marxa del projecte, fer-los preguntes i definir o precisar detalls al voltant dels temes abordats pels participants o de l’organització de les presentacions. A nivell extern, tota l’activitat sobre el projecte té lloc a tres àmbits, que es retroalimenten i que són perfectament complementaris: EL BLOC GENERAL El bloc té una naturalesa hídrida o mixta, ja que certament serveix perquè les persones involucrades al projecte puguin seguir de prop les seves evolucions. Però no és aquesta la seva finalitat principal, sinó una altra: erigir-se en el lloc de referència perquè altres persones interessades en l’experiència –i especialment aquell ‘públic qualificat’ de fora del municipi al qual fèiem referència- puguin conèixer la marxa i l’abast del projecte; així com esdevenir una mena de ‘portal’ de blocs personals des del qual sigui possible seleccionar-los i reindexar els internautes. Des d’aquest punt de vista, el bloc general serà la plataforma més adient a partir de la qual coordinar els possibles contactes i atendre les peticions d’informació foranes amb vistes a estendre el projecte a altres realitats locals i/o sectorials, si s’escau. ELS BLOCS DELS ALUMNES Seran la cara pública del projecte, el seu màxim exponent de portes enfora. Això no impedirà que, en aplicació de la taula d’indicadors, la dinamitzadora del telecentre podrà fer el seguiment dels seus alumnes a través dels posts publicats, així com apuntar els comentaris que estimi pertinents per tal de conduir l’aprenentatge dels alumnes. FACEBOOK La gent es podrà declarar admiradora o seguidora del bloc general i/o de cadascun dels blocs personals, de manera que la xarxa social actuarà com a caixa de ressonància del projecte i farà que aquest guanyi en notorietat.

12. PLANIFICACIÓ DE TASQUES - CALENDARI NOVEMBRE 2009 Comencen les classes d’iniciació a Internet 21


DESEMBRE 2009 Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Dissabte

Diumenge

4

5

6

10 a 12h Internet 1

2 10 a 12h Internet

3

7 10 a 12h Informàtica

8

9 10 a 12h Internet

10 11 10h Xerrada explicació projecte

12

13

14 10 a 12h Informàtica

15

16 10 a 12h Internet

17

18

19

20

21 10 a 12h Informàtica

22

23 10 a 12h Internet

24

25

26

27

28

29

30

31

Dimecres

Dijous

Divendres

Dissabte

Diumenge

1

2

3

GENER 2010 Dilluns

Dimarts

10 a 12h Informàtica

10 a 12h Internet

4 10 a 12h Informàtica

5

6 10 a 12h Internet

7

8

9

10

11 10 a 12h Informàtica

12

13 10 a 12h Internet

14

15

16

17

18 10 a 12h Informàtica

19

20 10 a 12h Internet

21

22

23

24

25

26

21

28

29

30

31

22


FEBRER 2010 Dilluns

Dimarts

10 a 12h Informàtica

Dimecres

Dijous

Divendres

Dissabte

Diumenge

10 a 12h Taller blocs

1 10 a 12h Informàtica

2

3 10 a 12h Taller blocs

4

5

6

7

8 10 a 12h Informàtica

9

10 10 a 12h Taller blocs

11

12

13

14

15 10 a 12h Informàtica

16

17 10 a 12h Taller blocs

18

19 10 a 12h Taller blocs

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Dissabte

Diumenge

Confecció llibre digital

Confecció llibre digital

Confecció llibre digital

Confecció llibre digital

Confecció llibre digital

Confecció llibre digital

Confecció llibre digital

1 Confecció llibre digital

2 Confecció llibre digital

3 Confecció llibre digital

4 Confecció llibre digital

5 Confecció llibre digital

6 Confecció llibre digital

7 Confecció llibre digital

8 Confecció llibre digital

9 Confecció llibre digital

10 Confecció llibre digital

11 Confecció llibre digital

12 Confecció llibre digital

13 Confecció llibre digital

14 Confecció llibre digital

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

30

MARÇ 2010

Pels volts de Sant Jordi es presentarà el llibre digital amb tots els seus autors. 23


13. PRESSUPOST Com s’ha fet avinent al llarg del màster, el telecentre d’Alella no està operatiu, i la seva dinamitzadora és en veritat la coordinadora de Festes, vinculada a la regidoria de Cultura. Aquest fet, caracteritzat per l’escassetat de mitjans, condiciona, evidentment, el disseny i la implementació del projecte. Ara bé, el projecte ‘Digitalitzem les arrels’ és ben real i s’ha tirat endavant gràcies a la realització d’un esforç ingent per suplir aquesta precarietat objectiva de mitjans i condicions amb la col·laboració de diverses persones, col·lectius i àrees municipals. La seva ha estat i és en tot moment una implicació desinteressada. També ho ha estat la disponibilitat de personal, espais i material oferta essencialment per la regidoria de Serveis Socials pel que fa a la dinamitzadora del Casal d’avis, a la cessió de l’espai i de l’aula d’ordinadors; però també de les àrees de Cultura -cessió de la Biblioteca i del centre cultural de Can Lleonart-, de Comunicació –creació del bàner, i disseny i col·locació de cartells- i de Manteniment –neteja i despesa energètica dels equipaments municipals. Per aquests motius, el pressupost únicament quantifica a nivell d’ingressos i/o de despeses aquelles partides que no han estat interioritzades per cap dels agents col·laboradors. 13.1 DESPESES Presentació llibre digital  Aperitiu i vi d’Alella= 100 euros (aplicarem aquest cost unitari de 100 euros a cada presentació que es faci. N’hi haurà un mínim de dues –a la Biblioteca i Can Lleonart-, si bé el projecte preveu també de fer-ne a l’Institut i les llars d’avis i centres de dia de la població). Cartelleria 

Impressió digital de 50 cartells Din A3 per fer difusió de cada presentació = 50 euros (cost unitari del model de cartell anunciador i un tiratge de 50 unitats).

13.2 RECURSOS I ACTIUS DISPONIBLES Presentació llibre digital a la Biblioteca  Ponents del col·lectiu Cerquem les arrels = 200 euros  Presentació a càrrec de la directora de la Biblioteca = 100 euros 24


Presentació llibre digital a Can Lleonart  Ponents = 200 euros  Presentació a càrrec de la directora del centre = 100 euros Honoraris dinamitzadora del Can Gaza (compresos dins el seu sou)  Classes d’internet: 18 hores a 15 euros hora = 270 euros  Classes de blocs: 10 hores a 15 euros hora = 150 euros  Classes d’informàtica = 16 hores a 15 euros hora = 240 euros TOTAL = 630 euros Honoraris dinamitzadora del telecentre (compresos dins el seu sou) Taller de blocs: 10 hores a 15 euros hora = 150 euros Construcció del llibre digital = 200 euros Realització del bloc de seguiment = 0 Facebook = 0 Equip  8 pc’s, 1 fotocopiadora, 1 escàner, 1 projector i altres perifèrics rebuts fa quatre anys a través d’una subvenció de l’Obra Social la Caixa (valorats en 6.000 euros, en el moment de la seva donació).  Càmera de vídeo (particular de la dinamitzadora del telecentre) = 300 euros  Càmera de fotos (cedida pel Centre Cultural Can Lleonart) = 100 euros Cartelleria  

Disseny = cost 50 euros (l’Ajuntament compta amb una dissenyadora gràfica) Col·locació = 30 euros (l’Ajuntament compta amb una persona encarregada de mantenir actualitzat el contingut de les cartelleres, a raó de 2h de feina per part d’un peó de la brigada municipal).

Destacat al web i butlletí municipal 

Anunci d’una pàgina al butlletí municipal = 100 euros (càlcul estimatiu del cost proporcional de producció d’una pàgina, per a un butlletí mensual de 12 pàgines en quatricomia).

Bàner web ajuntament  

Disseny del bàner = 30 euros, ja que se n’encarrega la dissenyadora de l’Ajuntament. Col·locar el bàner als web del ajuntament = 20 euros, pel mateix motiu.

Notes de premsa 25


 

Creació de notes de premsa = 90 euros, ja que se n’encarrega el gabinet de premsa de l’Ajuntament. Enviament notes premsa = 20 euros, pel mateix motiu.

Personal de manteniment i neteja 

Col·locació = 30 euros (l’Ajuntament compta amb una servei de neteja per mantenir els espais en bones condicions i conservació després de cada acte). A raó de 10 euros l’hora s’estima que: o Presentacions: 20 euros o Curs internet: 90 euros o Curs de blocs: 50 euros

Material fungible 

Fotocòpies, tintes, paper...= 200

TOTAL PRESSUPOST CONCEPTE Presentació llibre digital Cartells Ponents i presentacions Honoraris dinamitzadora Casal dels avis Honoraris dinamitzadora telecentre Equip Disseny i col·locació cartelleria Destacat web i butlletí municipal Disseny i col·locació del bàner Creació i enviament notes premsa Manteniment i neteja Material fungible TOTAL TOTAL DE DESPESA

DESPESES 200 100 600 630 350 6400 80 100 50 110 160 200 8.980

ACTIUS DISPONIBLES 0 0 600 630 350 6400 80 100 50 110 160 200 8.680 300 euros1

1. Import resultant de la realització de dues presentacions i de l’edició de 100 cartells.

26


14. DESENVOLUPAMENT Per poder realitzar les diferents etapes del projecte és necessari el següent: 14.1 Infraestructures i equip  Sala del casal d’avis Can Gaza (on es realitzarà el taller de blocs)  8 pc’s  1 impressora color  1 fotocopiadora b/n  1 escàner  1 projector portàtil i pantalla  Càmera digital  Connexió a Internet  Sala Polivalent de Can Lleonart (aforament per a 100 persones)  1 projector i pantalla  1 pc  Equip de so  Connexió a Internet  Biblioteca Ferrer i Guàrdia (aforament per a 50 persones)  Projector portàtil i pantalla  4 pc’s  1 fotocopiadors b/n  2 impressores color  Connexió a Internet  Sala d’actes de l’Institut (aforament per a 200 persones)  Projector portàtil i pantalla  Equip de so  Connexió a internet 14.2 Material fungible    

Cartells Fotocòpies Material didàctic Material d’oficina

14.3 Recursos Humans    

Dinamitzadora del telecentre Dinamitzadora del del Casal dels avis Directora de la Biblioteca Directora del Centre Cultural Can Lleonart 27


     

Col·lectiu Cerquem les arrels Professora dels tallers de memòria Tècnica de comunicació (periodista) Auxiliar tècnica de comunicació (dissenyadora gràfica) Peó de brigada (encarregat de la cartelleria) Personal de neteja

15. IMPLEMENTACIÓ Les següents etapes que es descriuen a continuació són tal i com han estat publicades al bloc http://digitalitzemlesarrels.blogspot.com. INICI Des del mes novembre s’estan impartint classes d’informàtica i d’Internet. El grup que actualment està acabant Internet continuarà amb el curs de blocs. La idea és que el grup d’informàtica també s’impliqui en el projecte. Se’ls demanarà que portin fotos i se’ls ajudarà a escanejar-les. Per practicar amb el word hauran d’escriure alguna anècdota del passat o de la foto que han portat. Totes les aportacions es penjaran al bloc general. PROMOTORA PROJECTE ‘CERQUEM LES ARRELS’ Al novembre, la dinamitzadora es va entrevistar amb a la directora de la Biblioteca –i promotora del projecte Cerquem les arrels- per explicar-li el projecte ‘digitalitzem les arrels’ i els seus objectius. La idea li va agradar i seguidament ho va explicar al col·lectiu Cerquem les arrels. ELS COL·LABORADORS Després de rebre el vistiplau de la directora de la Biblioteca, la dinamitzadora del telecentre es va reunir amb la regidora de Serveis Socials per exposar-li el projecte i demanar-li col·laboració. El projecte li va semblar molt escaient, ja que la nova programació del Casal d’avis apunta per l’extensió de l’ús i el coneixement de les noves tecnologies. El projecte és vist, per tant, com una oportunitat per engrescar el col·lectiu de gent gran a utilitzar les diferents eines que ens ofereixen les TIC. Fet el primer pas amb la regidora, la dinamitzadora del telecentre va parlar amb la dinamitzadora del casal dels avis per començar a planificar el calendari i el temari. 28


PRIMERA TROBADA AMB EL GRUP D’INTERNET A mitjan desembre, les dues dinamitzadores -del telecentre i del Casal- van presentar el projecte al grup seleccionat per fer el taller de blocs. La idea entusiasma el grup. Tot i que no es començarà el curs fins més endavant, s’anima els seus membres perquè busquin fotografies i evoquin records de la seva infància per començar a redactar i posteriorment penjar-ho al bloc personal. També se’ls recomana que parlin amb amics i el seu entorn familiar perquè, conjuntament, els ajudin a reviure experiències. REUNIÓ DEL COL·LECTIU ‘CERQUEM LES ARRELS’ Acte seguit, la dinamitzadora es va trobar amb els membres d’aquest col·lectiu, que van agrair l’interès per reviscolar i reformular el projecte, a més de brindar el seu suport i col·laboració. El col·lectiu es va prestar a participar en les xerrades i presentació que calgués, així com a ajudar la dinamitzadora a l’hora d’elaborar un hipotètic guió de qüestions i/o preguntes agrupades per àmbits temàtics que servís per donar idees i incentivar la creativitat dels avis i àvies. S’AJORNA EL COMENÇAMENT Les classes estaven previstes de començar el gener, però per motius diversos -com adquirir una bona base per part dels alumnes- es decideix ajornar el començament de les classes de blocs. DARRER DIA D’INTERNET Avui el grup que començarà el curs de blocs ha fet el darrer dia d'internet. Se'ls ha comunicat que ja estaven preparats per començar el taller de blocs dimecres vinent. S'ho han agafat amb molta il·lusió i el proper dimecres ja portaran fotografies per poder-les escanejar i penjar en el seu futur bloc. PREPARANT L'INICI DEL TALLER DE BLOCS Ahir (dilluns 2 de febrer), les dinamitzadores de Can Gaza i del telecentre es van reunir per preparar la classe d'inici al taller de blocs que es durà a terme aquest dimecres. A POC A POC I AMB BONA LLETRA Avui era el dia esperat: l’inici del taller de blocs. Tan esperat que en Jordi, mitja hora abans ja estava plantat davant de l’ordinador, frisant-se perquè arribessin els seus companys.

29


A les 10.30h, en Jordi, en Francisco, la Delfina, la Isabel, la Núria i en Jesús ja estaven a punt per visionar el vídeotutorial sobre com crear un bloc. En veure’l, no han pogut evitar cosir-nos a preguntes. Després ha arribat l’hora de la veritat. L’hora que cadascú creés el seu bloc. Hi ha hagut anècdotes de tot tipus. En Jordi no recordava el password i no hem aconseguit crear el bloc. Però no s’ha rendit; ha assegurat que quan arribarà a casa buscarà la “llibreta blava” on ho té tot apuntat. -“La setmana que ve ja ho tindré tot a punt per crear el meu bloc”, deia entusiasmat. La Delfina i la Núria han creat el bloc conjuntament i ho han fet amb èxit. La propera setmana la Núria se’n farà un per ella. En Jesús i en Francisco han volgut crear un bloc corporatiu del Casal d’avis, ja que no en tenen cap. En Jesús, el més atrevit, ha començat a buscar i remenar totes les opcions que ofereix blogger. Amb un tres i no res ha creat el bloc i ha començat a canviar el format. La Isabel, una apassionada dels viatges, ha volgut batejar el seu bloc amb el nom de Maribel y sus viajes. Ha creat el bloc amb èxit i ja ha penjat la seva primera foto. L’Antoni ha arribat tard i prudent no s’ha volgut afegir al grup, ja que volia escoltarho tot des de l’inici. -“La setmana que ve m’ho ensenyareu, oi?”. De moment, cadascú ha escollit el tema a parlar. Amb els dies ja anirem polint i afegint relats que ens serveixin per a la construcció del llibre digital. A poc a poc i amb bona lletra!

16. AVALUACIÓ El projecte La proposta del projecte ha estat molt ben rebuda per part dels públic destinatari: els avis i àvies dels cursos d’Internet i d’Informàtica del Casal de la gent gran. També dels diversos agents als quals es va sol·licitar parer i/o col·laboració, tant activa com logística. Entre els col·laboradors actius hi trobem el col·lectiu ‘Cerquem les Arrels’, la directora de la Biblioteca, la regidora de Serveis Socials i la dinamitzadora del Casal d’avis -que en tot moment s’han ofert per col·laborar en qualsevol cosa que servís per millorar i ampliar el projecte-, i entre els agents que ens han prestat suport logístic hi ha les àrees de Comunicació, Cultura i Manteniment de l’Ajuntament d’Alella. 30


De fet, el projecte va ser presentat inicialment a poques persones i a mida que s’ha anat madurant s’hi han anat afegint noves perspectives de col·laboració. Pla formatiu Tant les classes d’iniciació a la informàtica com les d’Internet han tingut la màxima participació per part dels alumnes inscrits i el seu aprenentatge ha respost bé als objectius fixats per la dinamitzadora del Casal d’avis. L’inici del taller de blocs ha comptat amb la participació de tots els alumnes, que n’han obtingut una bona impressió. No s’han pogut crear tots els blogs (6), ja que les aptituds dels alumnes és desigual i no hem disposat de prou temps en un sol dia. Recursos S’ha fet una recerca activa de recursos, ja que el projecte no podia descansar o afrontar-se des de l’estructura d’un telecentre que no existeix, ni es disposava, en conseqüència, d’un pressupost propi. Per contrarestar i superar aquestes limitacions, s’ha cercat la col·laboració interna i externa a l’Ajuntament per tirar endavant de forma satisfactòria les diverses fases i requeriments tècnics, humans, materials i econòmics del projecte. Implementació Com a conseqüència del nivell de coneixements inicials, ha calgut revisar la previsió original i allargar les sessions del curs d’Internet per assegurar-nos que els alumes assolien una bona base per començar el curs de blocs. A data d’avui només s’ha pogut realitzar la primera sessió del taller de blocs, que ha estat molt ben acollida pels alumnes. S’ha registrat la màxima participació possible (sis assistents sobre sis inscrits), i s’espera encara que la setmana que ve s’hi afegeixin dos alumnes més. Així les coses, tot apunta que superarem el topall d’indicadors proposats com a èxit. Per tal que tot surti segons la planificació de tasques, els curs de blocs es clourà a finals de febrer. Ara com ara, s’espera que hi hagi prou participació i prou posts publicats per poder confegir el llibre digital. Encara no hi ha cap intervenció que ens serveixi pel llibre digital, però no és preocupant ja que només s’ha realitzat una sessió del taller de blocs.

31


17. CONCLUSIONS i RESUM EXECUTIU El projecte ha tingut molt bona acollida per part dels participants i dels col·laboradors, que hi han fet aportacions valuoses. Les primeres trobades amb les entitats, col·laboradors i col·lectius han estat satisfactòries i molt productives, ja que de totes han sorgit idees per anar desenvolupant i ampliant el projecte a altres àmbits. És massa d’hora per saber quantes d’aquestes propostes, i en quin grau, es podran acomplir, ja que ens trobem en la fase inicial d’implementació. En tot cas, i a priori, es jutja molt favorablement la receptivitat, l’interès i el compromís manifestats fins a la data. Els grups d’avis i àvies d’informàtica i d’Internet han demostrat també una actitud positiva. El projecte els ha il·lusionat, i ells l’han correspost amb constància. Els dos grups han progressat correctament; un xic més a poc a poc que la previsió inicial, però han assolit l’objectiu que s’havia plantejat. A nivell d’implementació, ja tenim plenament operatiu el bloc general, on és possible seguir les evolucions del projecte. Però és un bloc impersonal i sense vida. Encara no s’ha erigit en el pal de paller del projecte. És natural, ja que en aquests moments no s’ha difós encara la seva existència i no juga encara el paper aglutinador que desenvoluparà tan aviat com els avis i àvies hagin activat els seus blocs personals i es deixin sentir els primers efectes de la difusió i el boca orella. El següent pas és el curs de blocs, imprescindible per començar a abocar tota la informació que posteriorment servirà per donar contingut al llibre digital.

32


18. BIBLIOGRAFIA Ajuntament d’Alella, Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). Memòria informativa. Avanç de Pla. http://www.alella2025.cat Pla Estratègic Maresme 2015. Consell Comarcal del Maresme, 2005. [Data de consulta: 20 de desembre 2009] http://www.maresme2015.net/docspla/estrategies/M2015_estrategies_def2007.pdf Casas Culla, Rosa (2005). "Recordant...": projecte de la Biblioteca Ferrer i Guàrdia d'Alella, recopilació de la memòria històrica local. BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació; Núm.: 15 [Data de consulta: 20 de desembre 2009]. http://gencat.eureca.cat:1701/primo_library/libweb/action/display.do;jsessionid=0EC 4F433E8BEF2B783BBA43DC30BB37C?frbg=&dscnt=0&dstmp=1265225263002&vl%281U I0%29=contains&ct=display&indx=19&vl%284260596UI0%29=any&vl%283679600UI1 %29=all_items&mode=Basic&vid=EURECA&scp.scps=scope%3A%28EURECA%29%2Cscop e%3A%28%22PRIMO%22%29&srt=rank&tab=default_tab&dum=true&vl%28freeText0% 29=alella&doc=RACOarticle%2F16924&fn=search&fromLogin=true

19. WEBGRAFIA Blogger, [Data de l’última consulta: 3 de febrer de 2010]. www.blogger.com Videotutorial; Com crear un bloc en 3 passos. [data de consulta: 20 de desembre 2009] http://www.youtube.com/watch?v=tgg7oDPRCs8 Nadeu Rota, Laura; Digitalitzem les arrels. [Data última consulta: 3 febrer 2010]. http://digitalitzemlesarrels.blogspot.com

33


20. ANNEXOS 20.1 Resum de les trobades i temes tractats Número trobada I

Jocs i lleure dels nostres avis

II

Festes populars

III

Mestres i escoles

Tema

IV

Festes religioses i tradicions nadalenques

V VI

Conreus i boscos: pagesos, caçadors i boletaires El teatre a Alella: d'ahir fins avui

VII

Cant i danses populars

VIII

Vinyataires i vinaters: les nostres vinyes i llurs fruits

IX

Vinyataires i vinaters: evolució en les tècniques de cultiu de la vinya i l'elaboració dels caldos Transport i comunicació

X XI XII

La vida social durant la guerra civil i la postguerra La “colònia” i la relació amb els alellencs

XIII

La immigració

XIV

Històries insòlites

XV

Arts i oficis

XVI

La indústria tèxtil

Data 31 maig 1996 19 juliol 1996 27 setembre 1996 29 novembre 1996 23 abril 1997 13 juny 1997 10 octubre 1997 10 desembre 1997 6 març 1998 24 abril 1998 12 juny 1998 2 octubre 1998 27 novembre 1998 30 juliol 1999 25 febrer 2000 31 març 2000

Publicació del llibre

Recordant... la història propera d'Alella (1997)

Recordant... l'Alella d'abans (1999)

Recordant... Alella en el temps (2001)

34


XVII

Els “plumeros” i el feltre

XVIII

Llum, ràdio i telèfon

XIX XX

L'esport: futbol, tennis, bàsquet i pingpong Cinema i TV

XXI

El comerç

XXII

La flor

XXIII

Casaments, comunions i batejos

XXIV

El mercat municipal

XXV

L'aigua: mines i pous

XXVI

L'evolució i els canvis de la cuina i l'alimentació Dites i refranys, noms i malnoms

XXVII

12 maig 2000 16 juny 2000 28 juliol 2000 9 setembre 2000 19 gener 2001 20 juliol 2001 26 juliol 2002 25 juliol 2003 14 novembre 2003 19 març 2004 3 desembre 2004

Recordant… les veus d’Alella (2008)

Font: "Recordant...": projecte de la Biblioteca Ferrer i Guàrdia d'Alella, recopilació de la memòria històrica local Maria Rosa Casas Culla BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació; Núm.: 15 Universitat de Barcelona 2005-01-12

35


20.2 Llibres de la col路lecci贸 cerquem les arrels

36


20.3 Evolució de la població / Censos homogeneïtzats.

Any 1.900 1.910 1.920 1.930 1.940 1.950 1.960 1.970 1.981 1.986 1.991 1.996 2.001 2.006 2.009

Població 1.370 1.387 1.498 1.597 1.542 1.673 1.903 2.300 3.381 5.287 6.895 7.696 8.470 9.013 9.397

Font: Memòria informativa. Avanç de Pla, a www.alella2025.cat.

37


20.4 ENQUESTA DE SATISFACCIÓ Curs de blocs Com valoreu el curs?

 poc interessant  interessant  molt interessant

El curs ha estat profitós?

 poc  força  molt

Com valoreu el projecte?

 poc interessant  interessant  molt interessant

Heu adquirit els coneixements necessaris per poder utilitzar correctament l’eina?  pocs

 bastants

 molts

Faria falta un altre taller més avançat?

 si

 no

La dinamitzadora del Casal dels avis ha sabut explicar bé els continguts del curs?  si

 no

La dinamitzadora del telecentre ha sabut explicar bé els continguts del curs?  si

 no

Quin seria el proper curs que us agradaria realitzar? ..................................... Febrer 2010 Signatura 38


20.5 Material didàctic Es lliurarà en suport paper i es faran servir videotutorials per tal de que sigui més entendor.  Què és un bloc?  Com crear un bloc?  Funcions de blogger

Què és un bloc? Un bloc és un diari personal. Un púlpit diari. Un espai col·laboratiu. Una tribuna política. Un mitjà de notícies de darrera hora. Una col·lecció d'enllaços. Els vostres propis pensaments privats. Memoràndums per al món. El teu bloc és tot el que vulguis que sigui. N'hi ha milions, de totes les formes i mides i, de fet, no hi ha regles. En poques paraules, un bloc és un lloc web on escriviu coses sobre la marxa. Els escrits nous apareixen a la part superior, facilitant als visitants la lectura de les novetats. Després hi fan comentaris, hi enllacen o us escriuen. O no. Des que es va inaugurar Blogger l'any 1999, els blocs han redefinit el web, han influït en política, trasbalsat el periodisme i han donat veu i permès a milions de persones comunicar-se amb altres. I estem segurs que això tot just ha començat.

Publica els teus pensaments

Un bloc us dóna veu pròpia al web. És un lloc per recopilar i compartir allò que trobeu interessant, tant si són comentaris polítics, un diari personal o enllaços a llocs web que vulgueu recordar. Molts usuaris utilitzen un bloc simplement per a organitzar els seus propis pensaments, mentre que d'altres controlen grans audiències influents d'arreu del món. Els periodistes professionals i amateurs utilitzen els blocs per a publicar notícies de 39


darrera hora, mentre que els qui mantenen un diari personal revelen pensaments íntims. Sigui el que sigui el que hagueu de dir, Blogger us hi pot ajudar.

Impliqueu els vostres amics Els blocs són més que no pas posar els vostres pensaments al web. També comporten la connexió i el diàleg amb les persones que llegeixen el vostre treball i es prenen la molèstia de contestar. Amb Blogger, l'usuari controla qui pot llegir i escriure al seu bloc; permeteu que només uns quants amics o que tothom pugui veure allò que teniu a dir! Els comentaris de Blogger permeten a qualsevol persona escriure comentaris sobre els teus missatges des de qualsevol lloc. Pots triar si vols permetre els comentaris missatge a missatge, i pots eliminar els comentaris que no t'agradin. Els controls d'accés us permeten decidir qui pot llegir i qui pot escriure al vostre bloc. Podeu utilitzar un bloc en grup amb diversos autors com a eina de comunicació excel·lent per a equips petits, famílies i altres grups. O bé, com a autor únic, podeu crear un espai en línia privat per recopilar notícies, enllaços i idees per a vosaltres mateixos o per compartir amb tots els lectors que vulgueu. Els perfils de Blogger us permeten cercar persones i blocs que comparteixin els vostres interessos. El vostre perfil de Blogger, on podeu llistar els vostres blocs, interessos i més coses, permet que altres persones us puguin trobar (però només si voleu que us trobin).

Dissenyeu el vostre bloc Tant si inicieu un bloc com si penseu que ja és hora de canviar-ne l'aspecte, les senzilles eines d'edició de Blogger us ajudaran a dissenyar fàcilment una pàgina amb un aspecte fantàstic. Plantilles: La nostra col·lecció de plantilles et permetrà començar immediatament amb un lloc atractiu sense haver d'aprendre HTML, tot i que Blogger també et permet modificar el codi HTML del bloc sempre que vulguis. Colors i tipus de lletra personalitzats: Quan estiguis preparat per realitzar el pas següent, pots personalitzar encara més les nostres plantilles per crear un disseny que reflecteixi perfectament la teva imatge i la del bloc. Arrossegar i deixar anar elements de pàgina: El senzill sistema per arrossegar i deixar anar de Blogger us permet decidir exactament on aniran els missatges, perfils, arxius i altres parts del bloc a les pàgines. 40


Envieu fotos De vegades, només voleu compartir una foto. A la interfície de Blogger hi ha un botó per carregar-ne. Només cal que feu clic al botó de la foto per carregar-ne una des del vostre ordinador. Si la foto que voleu posar al bloc ja és al web, no passa res. Només cal que ens digueu on és. Blogger Mobile us permet enviar fotos fetes amb un telèfon mòbil directament al vostre bloc mentre esteu desplaçant-vos.

Passeu a la versió mòbil Blogger Mobile us permet enviar fotos i text directament al bloc mentre esteu desplaçant-vos. Només cal que envieu un missatge a go@blogger.com des del vostre telèfon. No necessiteu cap compte de Blogger. El missatge és suficient per crear un bloc nou i publicar les fotos i el text que hagueu enviat. Més endavant, si vols reclamar el teu bloc mòbil o canviar els missatges a un altre bloc, connecta't a go.blogger.com i utilitza el codi de reclamació que Blogger t'ha enviat al telèfon. El servei és compatible amb la majoria d'operadors mòbils més coneguts a tot el món. Si Blogger Mobile no està disponible al vostre operador, podeu enviar missatges al vostre bloc igualment amb Mail-to-Blogger.

Comenceu La manera més ràpida d'entendre els blocs és provant-los. Hem treballat de valent per fer-vos-els fàcils. Només cal que feu clic a l'enllaç inferior per formar part del fenomen que està transformant el web i els mitjans en una activitat participativa, i en menys de cinc minuts. De debò. Què passarà? Qui sap! Però pot ser divertit. I recorda que: Blogger és totalment gratuït i, si tens problemes, només cal que facis clic al botó Ajuda des de qualsevol pantalla per trobar la resposta que cerques o fins i tot per demanar el que vulguis al nostre personal de suport tècnic

Creem un blog en 3 passos 41


Amb 3 passos molt senzills, nosaltres ens farem un bloc. El primer que hem de fer és crear-nos un compte de gmail. 1. Per a crear-nos el nostre Blog entrem a la web www.blogger.com, anem a la part superior dreta li diem que ho volem amb català.

2. Després premem la fletxa taronja, on diu Crea un bloc ara.

3. Com que abans ja hem creat el nostre compte de gmail ara completem aquest formulari.

42


A les cel·les buides hem d’omplir: a. Posar 2 vegades el correu gmail que nosaltres hem creat. Ex: nomcognoms@gmail.com b. Introduir una contrasenya, ha de tenir com a mínim 8 caràcters (si es posen lletres i números és millor). També l’hem de repetir dues vegades. c. Al nom a mostrar és a on posarem el nom que utilitzarem per a signar el nom del nostre bloc. d. A la part de comprovació de paraules, agafem i posem les lletres que hi ha. e. I per a finalitzar, agafem i acceptem les condicions i premem Continua.

4. En aquest apartat donarem nom del nostre blog.

43


En aquest apartat, el que farem és posar el títol del nostre bloc així com també l’adreça del bloc (URL). A on hi ha l’adreça del nostre bloc, hem d’anar provant la disponibilitat, ja que no poden existir noms repetits. Per a continuar, premem la fletxa taronja on diu Continua.

5. Per finalitzar escollim la plantilla que més ens agradi, i com sempre per finalitzar premem la fletxa taronja a on diu Continua. Aquí triem un aspecte 44


personalitzat per al bloc. Podem canviar la plantilla més endavant fàcilment, o fins i tot crear el nostre propi disseny de plantilla personalitzat un cop el bloc estigui configurat.

6. I ja hem creat el nostre bloc.

I ara ja podem començar a publicar el nostre bloc. Video turorial: http://www.youtube.com/watch?v=tgg7oDPRCs8

45


Funcions de Blogger Varem crear Blogger per oferir-te una forma senzilla de compartir els teus pensaments — sobre esdeveniments actuals, el que passa a la teva vida, o bé qualsevol altra cosa que vulguis comentar — amb el món. Hem desenvolupat una sèrie de funcions per fer que utilitzar un bloc sigui tan simple i efectiu com sigui possible. Introducció | Més funcions | Funcions avançades

Introducció Publicar la teva veu és senzill i gratuït Podràs crear el teu bloc amb Blogger amb un senzills passos. En qüestió de minuts pots començar a enviar text, fotos, vídeos i altres continguts al teu bloc. Afegeix-hi contingut tantes vegades com vulguis; és gratuït. Consulta aquest article sobre Com començar o mira't el vídeo Com crear un bloc amb Blogger.

Interfície d'ús senzill Segueix uns passos bàsics per començar a enviar missatges al teu bloc. La nostra interfície d'ús senzill et permet canviar el tipus de lletra, mostrar el text en negreta o cursiva i ajustar el color i l'alineació del text, entre d'altres. Mentre redactes les entrades noves del teu bloc, Blogger les desa automàticament, sense interrompre't mentre escrius. També existeix una senzilla funció per comprovar l'ortografia i una manera fàcil d'afegir etiquetes als teus missatges. A més, Blogger inclou uneditor d'HTML que et permet personalitzar completament l'aspecte dels teus missatges.

El teu lloc web gratuït Quan crees un bloc, pots allotjar-lo de manera gratuïta a Blog*Spot. Només cal que escullis un URL disponible i ja pots començar. Si canvies d'opinió i vols un altre URL més endavant, fer el canvi és senzill. Blogger també inclou una opció de domini personalitzat; pots tenir un nom de domini, com ara exemple.cat, i també hi allotjarem el teu bloc, amb totes les excel·lents funcions de Blogger.

Personalitza la teva plantilla Pots escollir entre diverses plantilles per al teu bloc; només cal que escullis la que s'ajusti millor a les teves necessitats. A més, pots personalitzar el disseny del teu bloc mitjançant la intuïtiva interfície d'arrossegar i deixar anar. També pots afegir gadgets potents com presentacions de diapositives, enquestes d'usuaris o fins i tot anuncis d'AdSense. Canviar el tipus de lletra i els colors al teu bloc també és senzill. Si vols un control més precís sobre el format del teu bloc, també pots fer servir la funció d'Editar el codi HTML.

Afegeix fotos i vídeos al teu missatge Pots afegir una fotofàcilment al teu missatge de bloc fent clic a la icona de la imatge a la barra d'eines de l'editor de missatges. Les teves fotos s'allotjaran al teucompte Àlbums web de Picasa gratuït, des d'on podràs demanar còpies i organitzar les fotos en àlbums. Afegir un vídeo al teu missatge també és molt senzill; només has de fer 46


clic a la icona de la cinta de pel·lícula a la barra d'eines de l'editor de missatges per poder començar. Els vídeos que hagis transferit mitjançant Blogger s'allotgen a Google Video.

Més funcions Novetat! Desenvolupa la teva comunitat Deixa que els teus lectors segueixin el teu bloc afegint el gadget Seguidors al format. Amb aquest gadget, els lectors poden fer clic a l'enllaç "Segueix aquest bloc" per afegir-lo al seu Panell de control Blogger i al compte de Google Reader. També tenen l'opció d'afegir la seva imatge i perfil al teu bloc per dir-li al món que en són fans.

Nou! Comentaris dels teus lectors Als lectors els resulta fàcil deixar comentaris a qualsevol de les entrades del teu bloc, cosa que et proporciona comentaris útils i regulars. Poden deixar els seus comentaris just a sota de l'entrada, en una finestra emergent o en una pàgina a part. També pots fer servir les Reaccions perquè els lectors et facin comentaris amb un sol clic.

Notificació de missatges nous Els lectors poden escollir subscriure's als feeds del teu bloc, per rebre una notificació cada vegada que publiquis un nou missatge al teu bloc. També pots personalitzar el que comparteixes al feed del teu bloc, i configurar el bloc perquè enviï els missatges nous automàticament per correu electrònic a adreces electròniques i llistes de correu específiques.

Un ID senzill Perquè pots iniciar la sessió a Blogger amb el teu Compte de Google — que també et dóna accés a Gmail, a iGoogle, a orkut, etc. — hauràs de recordar un nom d'usuari i una contrasenya menys. L'adreça del teu bloc també es pot fer servir com a OpenID que et proporcionarà una identitat digital única al web. Com que el teu bloc pot admetre comentaris d'usuaris d'OpenID a més de membres registrats de Blogger, per als teus lectors serà més senzill deixar comentaris i participar en les teves converses.

Idiomes del món Blogger està disponible actualment en 41 idiomes entre els quals hi ha l'anglès, el francès, l'italià, l'alemany, el castellà, el neerlandès, el portuguès, el xinès, el japonès i el coreà. Els parlants d'àrab, hebreu i persa poden utilitzar Blogger amb visualització i format de dreta a esquerra. I la transliteració està disponible per a cinc idiomes índics.

Funcions avançades Nou! Publicar al moment Blogger t'ofereix moltes maneres addicionals de publicar entrades al teu bloc: des del telèfon mòbil o mitjançant una adreça electrònica Mail-to-Blogger secreta. També pots utilitzar el gadget Blogger Post per editar i publicar entrades directament des de la teva pàgina d'inici iGoogle personalitzada. Amb aquestes opcions, pots publicar entrades al teu bloc quan vulguis i des d'on vulguis de manera senzilla. 47


Blocs de grups Amb Blogger, és senzill crear un bloc col·lectiu, que permeti que diversos blocaires contribueixin a un únic bloc. Pots seleccionar quins membres del col·lectiu tenen autoritat administrativa i quins són només autors. També pots escollir si vols fer que el teu bloc sigui privat i restringir qui el pot veure. Això et dóna control total sobre el teu bloc.

Aplicacions de tercers Pots escollir entre una sèrie d'aplicacions de tercers que s'integren amb Blogger per fer-te encara més fàcil la utilització dels blocs. Consulta code.blogger.com si ets un desenvolupador i vols crear la teva aplicació idònia.

I encara més funcions... Estem desenvolupant constantment funcions noves per a Blogger; visiteu Blogger Buzz per estar al dia de les actualitzacions i els canvis més recents. Si vols provar algunes de les nostres funcions experimentals, mira't Blogger en esborrany. Si vols obtenir més informació sobre qualsevol de les funcions de Blogger, visita el lloc d'Ajuda Blogger o el grup de discussió. Per veure el que envien altres persones, visita Blocs interessants i Blogger Play. Esperem que t'agradi el que hem creat. Extret de www.blogger.com

48