Presentació del projecte: Digitalitzem les arrels

Page 1

DIGITALITZEM LES ARRELS


DIGITALITZEM LES ARRELS

 Introducció  Contextualització Justificació i oportunitat  Anàlisi de necessitats  Objectius  Objectius específics  Indicadors  Avaluació  Pla formatiu  Pla de comunicació  Pla de cooperació  Pla treball en xarxa  Planificació de tasques  Pressupost  Desenvolupament i implementació  Avaluació  Conclusions i resum executiu  Annexos  Bibliografia

Introducció El projecte consisteix en un curs d’aprenentatge de creació de blocs per tal que els usuaris del Casal d’avis i àvies de Can Gaza d’Alella, al Maresme, escriguin les seves vivències, records i anècdotes i puguin penjar-hi fotografies de la seva vida. L’objectiu és poder aplegar tota la informació per fer-ne un recull de memòria històrica, i editar un llibre digital.

Ubicació El telecentre d’Alella està inoperatiu, per la qual cosa el projecte es desenvolupa al Casal d’avis i àvies de Can Gaza, prop del centre urbà.


DIGITALITZEM LES ARRELS

 Introducció  Contextualització Justificació i oportunitat  Anàlisi de necessitats  Objectius  Objectius específics  Indicadors  Avaluació  Pla formatiu  Pla de comunicació  Pla de cooperació  Pla treball en xarxa  Planificació de tasques  Pressupost  Desenvolupament i implementació  Avaluació  Conclusions i resum executiu  Annexos  Bibliografia

Contextualització Alella és una població del Baix Maresme de poc més de 9 km2 de superfície i 9.347 habitants. Es troba situada en segona línia de costa, a tocar del Masnou –amb qui forma la “ciutat real”-, a tan sols 200m de la platja. És el típic poble de “dalt” de la comarca: amb un centre urbà relativament petit ubicat a cavall de dues rieres, i un seguit de barris residencials de baixa densitat esquitxats pels pendissos de la Serralada Litoral. Alella es troba equidistant de Barcelona, de la qual n’és absolutament dependent, i de Mataró, la teòrica capital comarcal.

Públic potencial Els destinataris del projecte es divideixen entre els directament vinculats al projecte –la gent gran del Casal- i el públic al qual se’n farà partícip un cop finalitzat el projecte: la ciutadania, l’alumnat de l’Institut de secundària, els residents en llars d’avis i els usuaris de la biblioteca i el centre cultural.


DIGITALITZEM LES ARRELS

 Introducció  Contextualització Justificació i oportunitat  Anàlisi de necessitats  Objectius  Objectius específics  Indicadors  Avaluació  Pla formatiu  Pla de comunicació  Pla de cooperació  Pla treball en xarxa  Planificació de tasques  Pressupost  Desenvolupament i implementació  Avaluació  Conclusions i resum executiu  Annexos  Bibliografia

Justificació i oportunitat - Predisposició del col·lectiu ‘Cerquem les arrels’ i de la Biblioteca Municipal per reinterpretar en clau digital un vell projecte seu de treball intergeneracional i de recuperació de la memòria històrica local. - Voluntat del telecentre i la regidoria de Serveis Socials d’estendre l’ús social de les TIC entre la gent gran i reduir-ne l’escletxa digital. - Objectiu del telecentre i la regidoria d’Educació i l’equip directiu de l’Institut per acostar i posar en contacte avis i joves. - Interès del telecentre per crear una xarxa de blocs de la gent gran.


DIGITALITZEM LES ARRELS

 Introducció  Contextualització Justificació i oportunitat  Anàlisi de necessitats  Objectius  Objectius específics  Indicadors  Avaluació  Pla formatiu  Pla de comunicació  Pla de cooperació  Pla treball en xarxa  Planificació de tasques  Pressupost  Desenvolupament i implementació  Avaluació  Conclusions i resum executiu  Annexos  Bibliografia

Anàlisi de necessitats - A Alella hi viuen més de 1.200 persones majors de 64 anys amb una formació acadèmica i un nivell socioeconòmic superiors a la mitjana catalana. - El Casal d’avis i àvies té 370 socis, alguns dels quals segueixen cursos d’iniciació a Internet i a la informàtica. - El projecte aposta per l’alfabetització digital i la inclusió social de les persones grans. - Complementàriament, el projecte advoca per la visualització social de la gent gran, la valorització de l’experiència viscuda i la intensificació del contacte i l’aprenentatge intergeneracional.


DIGITALITZEM LES ARRELS

 Introducció  Contextualització Justificació i oportunitat  Anàlisi de necessitats  Objectius  Objectius específics  Indicadors  Avaluació  Pla formatiu  Pla de comunicació  Pla de cooperació  Pla treball en xarxa  Planificació de tasques  Pressupost  Desenvolupament i implementació  Avaluació  Conclusions i resum executiu  Annexos  Bibliografia

Objectius principals i secundaris • Combatre l’escletxa digital. • Formar i familiaritzar el col·lectiu de gent gran amb les TIC. • Fomentar la cohesió social i la coneixença entre les diverses entitats i actors del municipi. • Transmissió inter i intrageneracional del coneixement de la realitat i el context social local. • Millorar la socialització de la ciutadania alellenca i, al mateix temps, facilitar la integració dels nouvinguts a la població. • Fer treball col·laboratiu entre els diversos participants. • Esperonar la creació d’una xarxa de blocs de la gent gran d’Alella • Impulsar la creació d’una xarxa de blocs i experiències locals i/o comarcals sobre aquesta temàtica.


DIGITALITZEM LES ARRELS

 Introducció  Contextualització Justificació i oportunitat  Anàlisi de necessitats  Objectius  Objectius específics  Indicadors  Avaluació  Pla formatiu  Pla de comunicació  Pla de cooperació  Pla treball en xarxa  Planificació de tasques  Pressupost  Desenvolupament i implementació  Avaluació  Conclusions i resum executiu  Annexos  Bibliografia

Objectius específics Dels destinataris • Adquirir coneixements i habilitats per crear i gestionar blocs personals. • Adquirir els coneixements i habilitats bàsics per utilitzar un processador de textos, fer anar el correu electrònic i accedir al bloc de referència. • Difondre l’existència d’aquest projecte i les possibilitats d’interaccionar-hi i esdevenir-ne també protagonista. Dels col·laboradors •Adaptar la idea i el format originals de ‘Cerquem les arrels’ al nou escenari per treure-li el màxim profit. De la dinamitzadora del telecentre • Iniciar, introduir i relacionar la gent gran en l´ús de les TIC • Despertar i incentivar l’interès i la il·lusió de la gent gran per sentir-se activa i, en certa manera, reconeguda, útil i valorada. • Divulgar les finalitats i beneficis del projecte, i convidar altres col·lectius a afegir-s’hi, difondre’l i posar-lo en pràctica.


DIGITALITZEM LES ARRELS

 Introducció  Contextualització Justificació i oportunitat  Anàlisi de necessitats  Objectius  Objectius específics  Indicadors  Avaluació  Pla formatiu  Pla de comunicació  Pla de cooperació  Pla treball en xarxa  Planificació de tasques  Pressupost  Desenvolupament i implementació  Avaluació  Conclusions i resum executiu  Annexos  Bibliografia

Indicadors • Nombre de persones que segueixen el curs. • Nombre d’assistents a les xerrades posteriors. • Nombre posts i de comentaris publicats. • Nombre de blocs creats. • Ressò mediàtic de la iniciativa. • Nombre d’exemplars del llibre digital. • Enquestes de satisfacció. • Nombre de persones que han sol·licitat informació suplementària. • Persones seguidores del bloc i de seguidors a través de Facebook. • Enquesta final: valoració dels usuaris. • Entrevista: valoració dels col·laboradors. • Valoració de la dinamitzadora del telecentre. • Nivell d’actualització del contingut de cadascun dels blocs. • Variació del nombre de blocs (increment i/o disminució). • Evolució de la xarxa de blocs de la gent gran.


DIGITALITZEM LES ARRELS

 Introducció  Contextualització Justificació i oportunitat  Anàlisi de necessitats  Objectius  Objectius específics  Indicadors  Avaluació  Pla formatiu  Pla de comunicació  Pla de cooperació  Pla treball en xarxa  Planificació de tasques  Pressupost  Desenvolupament i implementació  Avaluació  Conclusions i resum executiu  Annexos  Bibliografia

Avaluació del projecte Per part dels usuaris Enquesta individual (tipus test) als usuaris dels cursos d’iniciació a la informàtica i a Internet per avaluar el curs i el grau de satisfacció del projecte. Per part dels actors implicats Roda d’entrevistes individualitzades per valorar i copsar el nivell en el compliment d’expectatives i el grau de satisfacció de cadascun d’ells, a través del diàleg i d’un qüestionari obert. Per part de la dinamitzadora del telecentre Es realitzarà una valoració de conjunt, de la qual se n’inferiran unes conclusions i unes propostes de millora.


DIGITALITZEM LES ARRELS

 Introducció  Contextualització Justificació i oportunitat  Anàlisi de necessitats  Objectius  Objectius específics  Indicadors  Avaluació  Pla formatiu  Pla de comunicació  Pla de cooperació  Pla treball en xarxa  Planificació de tasques  Pressupost  Desenvolupament i implementació  Avaluació  Conclusions i resum executiu  Annexos  Bibliografia

Pla formatiu • Iniciació a Internet • Iniciació a la informàtica • Xerrada explicativa del projecte • Taller de blocs • Elaboració del llibre digital • Presentació del resultat del projecte


DIGITALITZEM LES ARRELS

 Introducció  Contextualització Justificació i oportunitat  Anàlisi de necessitats  Objectius  Objectius específics  Indicadors  Avaluació  Pla formatiu  Pla de comunicació  Pla de cooperació  Pla treball en xarxa  Planificació de tasques  Pressupost  Desenvolupament i implementació  Avaluació  Conclusions i resum executiu  Annexos  Bibliografia

Pla de comunicació S’ha planificat una campanya amb el suport de l’equip de Comunicació de l’Ajuntament per informar del projecte a través de diversos canals: • Cartelleria • Correus electrònics • Presentacions públiques • Facebook • Publicitat al web i al butlletí municipal • Bàner al web municipal • Bloc de seguiment • Notes de premsa i publicació de notícies


DIGITALITZEM LES ARRELS

 Introducció  Contextualització Justificació i oportunitat  Anàlisi de necessitats  Objectius  Objectius específics  Indicadors  Avaluació  Pla formatiu  Pla de comunicació  Pla de cooperació  Pla treball en xarxa  Planificació de tasques  Pressupost  Desenvolupament i implementació  Avaluació  Conclusions i resum executiu  Annexos  Bibliografia

Pla de cooperació entre entitats i col·lectius El projecte s’enceta amb els sis usuaris del curs d’Iniciació a Internet del Casal d’Avis, i els altres sis del curs d’Iniciació a la informàtica. Un cop activats els blocs personals i conclòs el llibre digital, es faran les presentacions públiques. Aquestes presentacions obririen la porta a sumar al projecte noves veus: els alumnes de l’Institut, els usuaris del ‘Taller de memòria’ de Serveis Socials i els interns dels centres geriàtrics, d’una banda, i els avis i àvies residents a la població. Seguint aquesta estratègia s’aspira a depassar l’àmbit municipal i crear una xarxa de blocs amb actors amb interessos similars d’altres localitats.


DIGITALITZEM LES ARRELS

 Introducció  Contextualització Justificació i oportunitat  Anàlisi de necessitats  Objectius  Objectius específics  Indicadors  Avaluació  Pla formatiu  Pla de comunicació  Pla de cooperació  Pla treball en xarxa  Planificació de tasques  Pressupost  Desenvolupament i implementació  Avaluació  Conclusions i resum executiu  Annexos  Bibliografia

Pla de teletreball i treball en xarxa S’aplicarà una estratègia de ‘bola de neu’, fonamentada en els avanços i la bona marxa d’un nucli impulsor molt reduït. El pla de teletreball té dos nivells: a)L’intern o funcional: té per objecte comunicar amb els col·laboradors i de cara a coordinar el desenvolupament del projecte a través de l’Skype i l’email. b)L’extern o públic: amb la finalitat de donar a conèixer el projecte i a interactuar-hi mitjançant el bloc general o de seguiment, el bloc personals dels alumnes i les xarxes socials.


DIGITALITZEM LES ARRELS

 Introducció  Contextualització Justificació i oportunitat  Anàlisi de necessitats  Objectius  Objectius específics  Indicadors  Avaluació  Pla formatiu  Pla de comunicació  Pla de cooperació  Pla treball en xarxa  Planificació de tasques  Pressupost  Desenvolupament i implementació  Avaluació  Conclusions i resum executiu  Annexos  Bibliografia

Planificació de tasques Novembre, desembre 09 i gener 2010 Curs d’iniciació a la informàtica i Internet Febrer 2010 Taller de blocs Març 2010 Confecció del llibre digital Abril 2010 Presentació del llibre digital (pels volts de Sant Jordi)


DIGITALITZEM LES ARRELS

 Introducció  Contextualització Justificació i oportunitat  Anàlisi de necessitats  Objectius  Objectius específics  Indicadors  Avaluació  Pla formatiu  Pla de comunicació  Pla de cooperació  Pla treball en xarxa  Planificació de tasques  Pressupost  Desenvolupament i implementació  Avaluació  Conclusions i resum executiu  Annexos  Bibliografia

Pressupost TOTAL PRESSUPOST CONCEPTE Presentació llibre digital Cartells Ponents i presentacions Honoraris dinamitzadora Casal dels avis Honoraris dinamitzadora telecentre Equip Disseny i col·locació cartelleria Destacat web i butlletí municipal Disseny i col·locació del bàner Creació i enviament notes premsa Manteniment i neteja Material fungible TOTAL TOTAL DE DESPESA

DESPE ACTIUS SES DISPONIBLES 200 0 100 0 600 600 630 630 350 350 6400 6400 80 80 100 100 50 50 110 110 160 160 200 200 8.980 8.680 300 euros


DIGITALITZEM LES ARRELS

 Introducció  Contextualització Justificació i oportunitat  Anàlisi de necessitats  Objectius  Objectius específics  Indicadors  Avaluació  Pla formatiu  Pla de comunicació  Pla de cooperació  Pla treball en xarxa  Planificació de tasques  Pressupost  Desenvolupament i implementació  Avaluació  Conclusions i resum executiu  Annexos  Bibliografia

Desenvolupament i implementació Infraestructures • Casal d’avis Can Gaza • Sala polivalent de Can Lleonart • Biblioteca Ferrer i Guàrdia • Sala d’actes de l’Institut Material fungible • Material didàctic, cartells, fotocòpies... Recursos Humans • Dinamitzadora del telecentre • Dinamitzadora del Casal dels avis • Directores de la Biblioteca i del Centre Cultural Can Lleonart • Col·lectiu ‘Cerquem les arrels’ • Professora dels tallers de memòria IMPLEMENTACIÓ: http:\\digitalitzemlesarrels.blogspot.com


DIGITALITZEM LES ARRELS

 Introducció  Contextualització Justificació i oportunitat  Anàlisi de necessitats  Objectius  Objectius específics  Indicadors  Avaluació  Pla formatiu  Pla de comunicació  Pla de cooperació  Pla treball en xarxa  Planificació de tasques  Pressupost  Desenvolupament i implementació  Avaluació  Conclusions i resum executiu  Annexos  Bibliografia

Avaluació La proposta del projecte ha estat molt ben rebuda, tant per part dels avis i àvies com per part dels diversos agents que hi han prestat col·laboració. Pel que fa al pla formatiu, totes les classes han tingut la màxima participació, i en algun dels casos s’ha superat el topall d’indicadors proposat. Quant als recursos, s’ha fet una recerca activa ja que no es podia afrontar des de l’estructura –inexistent- del telecentre. S’ha cercat col·laboració externa i interna a l’Ajuntament. A data d’avui només s’ha realitzat una sessió del taller de blocs, que ha estat ben acollida pels alumnes. Per tal que tot surti segons la planificació de tasques, els curs de blocs es clourà a finals de febrer. Ara com ara, s’espera que hi hagi prou participació i prou posts publicats per poder confegir el llibre digital.


DIGITALITZEM LES ARRELS

 Introducció  Contextualització Justificació i oportunitat  Anàlisi de necessitats  Objectius  Objectius específics  Indicadors  Avaluació  Pla formatiu  Pla de comunicació  Pla de cooperació  Pla treball en xarxa  Planificació de tasques  Pressupost  Desenvolupament i implementació  Avaluació  Conclusions i resum executiu  Annexos  Bibliografia

Conclusions i resum executiu El projecte ha estat ben rebut per part dels participants i dels col·laboradors, que hi han fet aportacions valuoses. Les primeres trobades amb les entitats, col·laboradors i col·lectius han estat satisfactòries i molt productives. Els grups d’avis i àvies d’informàtica i d’Internet han demostrat també una actitud positiva. A nivell d’implementació, ja tenim plenament operatiu el bloc general, on és possible seguir les evolucions del projecte, i alguns blocs personals.


DIGITALITZEM LES ARRELS

 Introducció  Contextualització Justificació i oportunitat  Anàlisi de necessitats  Objectius  Objectius específics  Indicadors  Avaluació  Pla formatiu  Pla de comunicació  Pla de cooperació  Pla treball en xarxa  Planificació de tasques  Pressupost  Desenvolupament i implementació  Avaluació  Conclusions i resum executiu  Annexos  Bibliografia

Annexos • Resum de les trobades i temes tractats • Llibres de la col·lecció ‘Cerquem les arrels’ • Evolució de la població / Censos homogeneïtzats. • Material didàctic • Enquesta


DIGITALITZEM LES ARRELS

 Introducció  Contextualització Justificació i oportunitat  Anàlisi de necessitats  Objectius  Objectius específics  Indicadors  Avaluació  Pla formatiu  Pla de comunicació  Pla de cooperació  Pla treball en xarxa  Planificació de tasques  Pressupost  Desenvolupament i implementació  Avaluació  Conclusions i resum executiu  Annexos  Bibliografia

Bibliografia i webgrafia Ajuntament d’Alella, Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). Memòria informativa. Avanç de Pla. http://www.alella2025.cat Pla Estratègic Maresme 2015. Consell Comarcal del Maresme, 2005. [Data de consulta: 20 de desembre 2009] http://www.maresme2015.net/docspla/estrategies/M2015_estrategies_def2007.pdf Casas Culla, Rosa (2005). "Recordant...": projecte de la Biblioteca Ferrer i Guàrdia d'Alella, recopilació de la memòria històrica local. BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació; Núm.: 15 [Data de consulta: 20 de desembre 2009]. Blogger, [Data de l’última consulta: 3 de febrer de 2010]. www.blogger.com Videotutorial; Com crear un bloc en 3 passos. [data de consulta: 20 de desembre 2009] http://www.youtube.com/watch?v=tgg7oDPRCs8 Nadeu Rota, Laura; Digitalitzem les arrels. [Data última consulta: 3 febrer 2010]. http://digitalitzemlesarrels.blogspot.com


DIGITALITZEM LES ARRELS

Laura Nadeu Rota Tutoria: Esther Subias Vallecillo Màster de dinamització de les SIC (UOC) Febrer 2010