Page 1

CATCert. Tutorització de la plataforma Moodle gener 2011

Guia didàctica del curs: Tutorització de la plataforma Moodle

1/5


CATCert. Tutorització de la plataforma Moodle gener 2011

Descripció del curs: Es tracta d'una formació en Moodle per a formadors i dinamitzadors, aprofitant recursos i material disponible i reutilitzant altres cursos. Aquest curs Moodle es dirigeix al perfil de tutors i tutores del curs “Certificació digital” per la ciutadania, per tant a les persones que acaben de fer el curs “Certificació digital” com a alumnes, i ara es preparen per tal d'implementar aquest curs com a tutors. continguts: didàctica de formació en línia, dinamització d'un curs Moodle, estratègies i eines de comunicació amb els alumnes, seguiment i avaluació d'alumnes, eines i recursos de Moodle, reflexió sobre el rol de tutor/tutora.

Objectius generals: Amb aquesta acció formativa titulada Tutorització de la plataforma Moodle - CATCert pretenem assolir els següents objectius: •

Aprendre a planificar i gestionar un espai virtual d'ensenyament-aprenentatge.

Conèixer diferents tècniques i recursos per a la dinamització dels espais virtuals d’aprenentatge.

Conèixer les principals eines que afavoreixen la dinamització d’un espai virtual d’ensenyament aprenentatge.

• •

Utilitzar eines de comunicació sincrònica i asincrònica per a la comunicació entre el grup classe.

Continguts: •

Característiques dels espais virtuals d’ensenyament-aprenentatge Moodle.

La planificació com a base per al seguiment, dinamització i avaluació d’activitats educatives en aules virtuals.

Les eines de comunicació i interacció: els fòrums o debats i xats.

D'altres mecanismes de participació.

2/5


CATCert. Tutorització de la plataforma Moodle gener 2011 •

Recursos que afavoreixen la motivació: podcast, vídeo, imatges...

Aquests continguts s'estructuren en tres blocs principals: 1. La presentació i la comunicació del grup formatiu 2. Característiques dels espais virtuals d'aprenentatge. 3. El seguiment i l'acció tutorial

Metodologia: Els principis bàsics del constructivisme aplicats a l'aprenentatge, es basen en que els i les estudiants construeixen el seu propi coneixement relacionant-lo amb les seves experiències i coneixements i que en aquest coneixement està arrelat al context en el qual es desenvolupa. L'alumne/a, a través d'aquestes interrelacions i noves experiències, crea comprensions noves i específiques, emprant de forma flexible els seus coneixements i aprenentatges. Es parla d'aprenentatge situat, de flexibilitat cognitiva, d'aplicació i interrelació en el context i amb els agents més propers. Els i les alumnes aprenen millor quan ho fan a través del desenvolupament de tasques. L'aprenentatge és acumulatiu i el resultat és una interpretació ersonal del món. Partint d'aquest plantejament, definim la dinàmica de treball de la següent manera: •

Els participants del curs exploren i investiguen els materials formatius, les eines i els recursos, i és a partir d'aquesta exploració que construeixen significat. Els materials, que procedeixen de diferents fonts d'informació, es presenten en diferents formats i a través de diferents recursos presents o enllaçats des de l'espai virtual.

Els participants realitzen la formació i assoleixen els seus objectius a partir del treball individual i de grup.

L'ensenyament/aprenentatge es realitza a partir de la realització de tasques (grupals i individuals), d'acord amb la proposta formativa.

La comunicació entre el grup formatiu es produeix de forma asíncrona, en el marc de l'espai virtual. Fugim de fer servir d'altres eines (com el telèfon) per facilitar el bon seguiment del curs, la valoració dels tutors, la transparència del procés i l'aprenentatge constructivista. La interacció es produeix en tres nivells: formador - participant, participant – participant, i participants - materials 3/5


CATCert. Tutorització de la plataforma Moodle gener 2011 recursos. •

Tauler serà l'eina que els formadors faran servir el per tal de presentar els nous continguts i recursos als alumnes.

El Fórum social és l'espai destinat a la publicació d'anuncis, avisos i a mantenir un contacte entre tots els i les participants al llarg del curs.

El

Fórum de les preguntes i les respostes és l'espai on es produeix l'intercanvi de consultes entre els participants i les figures tutores.

Diàleg privat: tutor/a - estudiant és l'espai de tutoria individualitzada.

Recursos Tots els materials formatius es presenten en suport virtual a l'aula Moodle o són enllaçats des d'aquest espai. Els materials formatius que es presenten procedeixen de diferents fonts: •

Elaboració pròpia, poden incloure referències externes.

Elaboració aliena, un cop avaluats. En aquest segon cas, es tracta de materials publicats a

Internet i que estan disponibles en algun repositori públic de materials educatius o d'altres recursos que poden resultar d'utilitat. Aquests materials es presenten en el seu entorn original o, en cas contrari, convenientment ressenyats i d'acord amb les llicències de propietat intel·lectual. Apliquem el criteri de sostenibilitat pel que fa a la presentació de materials i prioritzem el fet de conèixer les fonts d'informació sobre el criteri de presentar un ventall excessiu de recursos. Tanmateix, al llarg de l'experiència formativa és podran emprar diferents tipologies de recursos com ara: •

L'ampli ventall de recursos disponibles a la plataforma (fòrum, xat, wiki, glossaris, bases de dades, enquestes, tasques, etc.)

Àlbums i galeries fotogràfiques, de vídeo, de podcast (àudios), presentacions, mapes conceptuals, etc. i totes les eines que els fan compatibles amb el Moodle (embeds, RSS, etc.).

Planes i portals webs, blocs, comunitats virtuals i d'altres tipologies d'espais virtuals i totes les eines que permeten incorporar-los a l'espai virtual del curs.

Altres eines que afavoreixen la dinamització i la comunicació virtual. 4/5


CATCert. Tutorització de la plataforma Moodle gener 2011 •

Els recursos i les activitats es van presentant en seqüència temporal, d'acord amb el pla de treball i el calendari explicitat a l'aula.

Sistemes de suport als participants La plataforma permet dos mecanismes principals: • •

El contacte amb els formadors, a través de la fórmula “enviar missatge” (visualitzant el perfil dels formadors). El contacte amb els companys i companyes de l'aula a través del fòrum de les preguntes i les respostes -principalment- i dels altres mecanismes de comunicació disponibles (enviar missatge, fòrums de treball, xat, etc.).

Calendari A l'espai virtual d'ensenyament aprenentatge Moodle trobareu un calendari amb totes les dates importants del curs, tant pel que fa a inici i final de curs i de cada tema, com pel que fa als lliuraments de les diferents activitats previstes. El gruix del treball, però, s'ha de realitzar de forma continua.

Càrrega lectiva La càrrega lectiva prevista per aquest curs és de 10 hores.

Avaluació L'avaluació d'aquest curs se centra bàsicament en el model competencial i en l’adquisició dels coneixements, procediments i actituds que cada indicador de la competència comporta, per la qual cosa s'han previst activitats per a cada tema que garanteixen l'assoliment per part de l'alumnat de les diferents competències treballades. Així doncs, aconseguiran la certificació aquells i aquelles alumnes que hagin lliurat totes les tasques i activitats proposades.

5/5

Guia Didactica TPM_2011  
Guia Didactica TPM_2011  

Guia Didactica TPM_2011

Advertisement