Page 1

Juan Daniel

Comentario de texto

ALvarez Pe単a

G5 vespre


Comentario de texto

INDICE comentari de text

1. El text 2. El comentari de text, què és? 3. Contingut del comentari de text 1. Transferència: 3. A-1 Situar el text 3.A-2 Definir el tema 3.A-3 Elaborar el resum 3.A-3.1 La comprensió del text 3.A-3.2 El subratllat 3.A-3.3 Esquemes 3.A-3.4 El resum 3.A-4 Posar títol 3.A-5 Preguntes sobre el text

2. .Interpretació 3.B-1 Explicitar l‘estructura 3.B-2 Analitzar l‘estil

3. .Extrapolació 3.C-1 Extreure conclusions Juan Daniel

ALvarez Peña

G5 vespre


Comentario de texto 3.C-2 Preguntes argumentatives

El comentari de text en las proves d’ accés ..

1. Parts, condicions... del comentari de text 1.A El comentari de text té caràcter interdisciplinari 1.B Requereix esforç per descobrir... 1.C Caracterítiques del text expositiu-argumentatiu 1.D L‘estructura del text 1.D-1 Els textos inductius i deductius 1.D-2 El text d‘estructura tripartita 1.D-3 El text circular 2. Utilitats del comentari 3. Proposta d‘un model de comentari 4. Text comentat Mis textos y resumenes CT1: Microrrelats CT1 RESUMEN CT 2: Hem fet vacances? CT2 RESUMEN CT 3: Aprendre a llegir!? CT3 RESUMEN CT 4: Literatura i lector CT4 RESUMEN Juan Daniel

ALvarez Peña

G5 vespre


Comentario de texto CT 5: Per col·laborar..., cal aprendre? CT5 RESUMEN CT 6: ¡Estudiar! ¿Para qué? CT6 RESUMEN CT 7: Ritme de creixement de la població CT7 RESUMEN CT 8: El uso del móvil CT8 RESUMEN CT 9: El mundo chino ya está aquí (I) CT9 RESUMEN CT 10: El mundo chino ya está aquí (II) CT10 RESUMEN CT 14: ¿Suerte o..., buena suerte? CT14 RESUMEN

CT 15: Parlem de valors CT15 RESUMEN CT 16: És fàcil fer regals ? CT16 RESUMEN CT 17: Anem de rebaixes CT17 RESUMEN C T 18: Resum i títol de " Historia hermosa y triste a la vez" CT18 RESUMEN

Juan Daniel

ALvarez Peña

G5 vespre


Comentario de texto CT 19: El estanquero CT19 RESUMEN

Mis Tasca 1. 2. 3. 4.

Tasca Tasca Tasca Tasca

Raco de llengua La comunicación humana. Funciones del lenguaje Orígenes y evolución del castellano Origen y evolución del castellano II ¿Problemas con los determinantes? -¡Nooo...! ¿Problemas con los verbos? -¡Psss...! ¿Adverbio, preposición, conjunción? -¿Algún problema? Los sinos de puntuación Palabras. monemas, lexemas, morfemas Cambio de significado de las palabras El nivel léxico y semántico documento Usos del "que"documento Word Cómo se hace un resumen Complements del verb i els pronons febles Sintagma verbal

Comentari de text

Juan Daniel

ALvarez Peña

G5 vespre


Comentario de texto 1. El text ―Text o discurs és una unitat lingüística comunicativa, producte de l‘activitat verbal humana, que posseeix un caràcter social. Es caracteritza per l‘adequació al context comunicatiu, la coherència informativa i la cohesió lineal. La seva estructura reflecteix els procediments emprats per emissor i receptor en els processos d‘elaboració i d‘interpretació‖. ( J.M. Castellà, 1992)

L’adequació és la propietat per la qual el text s‘adapta al context comunicatiu. Té a veure amb els elements no lingüístics que circumden el text i que influeixen en la seva configuració. Té a veure amb els registres de la llengua, amb el seu ús ( formalitat: formal / informal, mode: oral/escrit, funció o intenció comunicativa: informativa/estètica/didàctica/ polèmica/... contingut: general/específic, estàndard, periodístic, literari...)

Hem de distingir entre registre i varietat lingüística. Les varietats lingüístiques estan associades als trets distintius dels usuaris (geogràfics, socials, generacionals i històrics)

La diversitat dels textos pot ser descrita també en termes de gèneres i tipus de text. Els gèneres són formes textuals definides principalment per les seves característiques socioculturals: la conferència, el debat, la conversa, l‘article d‘opinió, la novel·la, el conte, el poema... Els tipus de text es defineixen per les característiques lingüístiques i textuals, per la seva estructura informativa i segons els trets gramaticals que els configuren: la descripció, la narració, l‘argumentació, les instruccions...(Veure annex 1)

La coherència és una propietat semàntico-pragmàtica del text, que es basa en la selecció i en l‘estructura de la informació. Pel que fa a la selecció de la informació està molt relacionada amb aspectes com la intenció o objectiu comunicatiu, el canal i el tema. L‘estructura ve marcada per les regles de repetició, progressió, no-contradicció i de relació. Repetició: totes les oracions que componen el text s‘han d‘encadenar prenent com a suport la repetició d‘uns elements base. Progressió: en el desenvolupament del text hi ha d‘haver una aportació constant de nova informació. No-contradicció:no es pot introduir cap element semàntic que contradigui un contingut establert anteriorment ja sigui de manera explícita o pressuposada. Relació: els fets han d‘estar relacionats entre si en el món real o imaginari. L‘estructura d‘un text escrit està determinada per aspectes interns i també n‘hi de visuals que hi contribueixen. La imatge, el seu aspecte visual, actualment té molta importància: marges, títols i subtítols, paràgrafs equilibrats...

El paràgraf és una unitat pròpia del text escrit en prosa, formada per un nombre variable d‘oracions relacionades temàticament i sintàcticament. Té gran importància en textos curts, ajuda a la seva organització. Facilita la seva lectura. Juan Daniel

ALvarez Peña

G5 vespre


Comentario de texto Funciona com a unitat visual i com a unitat significativa. No n‘hi ha establerta una mida idònia de paràgraf però la tendència és no fer-los gaire extensos

La cohesió textual és la propietat per la qual hi ha uns lligams entre els elements lineals del text: sintagmes, oracions, paràgrafs... Aquest reflecteixen el desenvolupament informatiu del text. El connector és un element de cohesió, aporta una pista significativa de la relació entre les proposicions connectades.

El comentari de text, què és? El comentari de text és un escrit que pren com a punt d'observació i anàlisi un text amb una unitat de significat. Com a exercici acadèmic, el redactor ha de precisar el contingut i ha d'il·lustrar la manera com es desenvolupa, tant formalment com de contingut. Amb la suma de tots els elements d'anàlisi, se n'ha d'obtenir la globalitat.

És clar que en el comentari de text hi intervé tant la comprensió del text llegit (la interpretació, el significat al·legòric, la comprensió dels recursos lingüístics, etc.) com la capacitat d'analitzar i reflectir en l'escrit la interpretació d'aquesta lectura. Els objectius, sovint implícits, d'un comentari són: Valorar el procés que segueix l'autor a l'hora d'expressar les seves idees. Opinar sobre el text prenent en consideració com ho fa l'autor del text. Determinar la idea principal. Valorar els arguments utilitzats per l'autor. Exposar l'opinió pròpia sobre el tema del text.

Juan Daniel

ALvarez Peña

G5 vespre


Comentario de texto En el comentari: No convé fer del text un pretext per a exposar els coneixements que es tenen sobre la matèria. No cal parafrasejar el text. No convé dir el mateix amb unes altres paraules. Cal distingir el comentari de la ressenya. Cal diferenciar el tipus de comentari. És habitual comentar obres literàries, notícies, articles d'actualitat, etc.

Contingut del comentari de text El contingut d'un comentari ha de seguir, en general, els aspectes següents:

A- Transferència: què diu el text B- Interpretació: com ho diu C- Extrapolació: valoració del text, a partir del text ..

3.A Transferència: què diu el text 3.A-1 Situar el text Situar el text és explicitar la informació que es pot aportar sobre l'autor, l'època, el moviment, la localització del text o de l'obra, la finalitat, etc. Amb l'objectiu de saber extreure informació sobre aquest apartat, es proposen unes preguntes orientatives, les respostes de les quals seran útils per obtenir la primera informació a l'hora d'iniciar el comentari. Quin títol té el text? Què es pot dir del tema del text? Qui n'és l'autor o autora? De quina època és? Quina és la data de publicació del text? S'identifica l'autor amb algun corrent, moviment o tendència artística, ideològica, estètica...? Es pot relacionar l'autor amb altres autors coetanis? Hi mantenia cap mena de relació? Se'n pot extreure cap conclusió? El text té unitat? És un text complet? És un fragment? Quina rellevància té en el conjunt de l'obra? En quin mitjà s'ha publicat? En un diari? En un llibre? En una revista? En una catàleg? En suport digital? Pot identificar-se el text amb cap tipologia textual: expositiu, argumentatiu, descriptiu... Pot identificar-se el text amb cap gènere?: periodístic, científic, literari Si és literari, pot adscriure's a cap gènere?: poesia, narrativa, teatre, assaig

3.A- 2 Definir el tema Sovint, sol confondre's la definició del tema amb l'argument de l'obra. Si el tema és l'assumpte, la matèria o el motiu del text, l'argument es correspon amb el seu desenvolupament. De quin tema tracta? Quina és la idea central o tema del text? De quina manera l'autor suporta la idea central? Aporta res de nou el tema? Té cap relació amb altres textos que hagin tractat el mateix tema? Com es genera el tema? A partir d'un exemple, una anècdota, una opinió, una situació de comunicació...? Aporta diferents punts de vista? Es contrasta amb altres opinions o valoracions? La manera de tractar el tema, és temporal o atemporal? Quina mena de final té? Obert? Tancat?

3.A- 3 Juan Daniel

Elaborar el resumen ALvarez Peña

G5 vespre


Comentario de texto 3.A- 3.1

La comprensión del texto

Saber leer es una tarea compleja. En el caso del comentario de texto se trata indudablemente de la etapa más importante porque de la correcta lectura del texto dependerán los resultados que se obtengan en el resumen y el título, así como en las respuestas a las dos preguntas formuladas sobre el texto. A continuación se explican las etapas que el alumno debe seguir para conseguir dichos objetivos:

1. Primera lectura general En primer lugar conviene leer pausada y comprensivamente el texto para extraer una impresión general del mismo, sin agobios y sin afán especialmente analítico. Para que nos entendamos, una vez finalizada esta lectura, tenemos que estar en condiciones de poder responder a dos preguntas fundamentales: ¿Qué he entendido personalmente del texto? De manera genérica, como simple retención de lo leído. ¿De qué va el texto? Fundamentalmente cuál es la idea dominante, cuál es el tema del texto. 2. Segunda lectura específica En esta etapa procuramos prestar mucha más atención a lo que leemos. Pretendemos comprender el texto en su profundidad, en lo que se asemejaría a un proceso de disección y análisis textual. En esta etapa se recomienda trabajar con cautela siguiendo estos consejos: Considerar los párrafos que constituyen el texto. A menudo, el hecho de que un texto se divida en párrafos (diferenciados con punto y aparte) ayuda al lector a comprender que en cada párrafo puede desarrollarse una idea principal distinta. Visualizar el texto en su conjunto y estudiar la proporción y extensión de cada párrafo ayudará al alumno a conseguir un resumen cohesionado en el que consiga evitar la precipitación a final del texto o el olvido de las ideas principales. Recuerde también el alumno que la lectura y la comprensión del último párrafo del texto resulta crucial ya que a menudo la tesis o el objetivo último de la escritura del texto suele reforzarse y expresarse con contundencia en estas líneas. Destacar y subrayar en cada párrafo la idea o las ideas principales. Se trata del estadio más importante del proceso de comprensión ya que el alumno demuestra que sabe eliminar lo anecdótico o las ideas secundarias y sabe extraer la esencia de cada párrafo. Esto es, las frases que parecen más relevantes y en las que se concentra el "meollo" del texto; las claves expositivas y argumentativas del mismo. De hecho, para ir diferenciando estas ideas el alumno puede tener en cuenta: las palabras claves o más importantes de cada párrafo: las que más se repitan, con especial atención a sustantivos, adjetivos y verbos las expresiones recurrentes que machacan una idea Seleccionar los ejemplos: en un texto es posible diferenciar los ejemplos de las ideas. Aun así conviene saber bien si el ejemplo o los ejemplos son significativos. Hasta qué punto ellos mismos entraña n información. Si así es, de cada uno de ellos tenemos que ser capaces de extrapolar una idea, escribiéndola con claridad en el margen de la hoja. Normalmente cuanto más breve es el ejemplo más anecdótico resulta y, por lo tanto, no debemos incorporar1o al resumen El proceso de cancelación: consideradas las ideas principales de cada párrafo, podemos tener ya claro que en un texto es preciso cancelar los detalles marginales (datos, citaciones de autores, enumeraciones excesivas ... ) Proceso de unificación: con este procedimiento demostramos que sabemos que en un texto el autor suele repetir una idea principal varias veces, aunque la formula distintamente. El alumno tiene que asociar las ideas que se repitan y en el resumen esaibir1a una sola vez con la debida precisión y fuerza.

Juan Daniel

ALvarez Peña

G5 vespre


Comentario de texto 3.A-3.2

El Subrayado

Un asunto importante para cualquier estudiante es el subrayado, algo fundamental para destacar lo más importante de cada tema y para mejorar la retentiva. En sentido estricto, subrayar es hacer rayas, líneas u otros signos debajo de determinadas palabras con el fin de que resalten. En sentido más amplio, entendemos por subrayar toda señal hecha para captar mejor palabras o frases de un texto. La técnica del subrayado es muy útil; sin embargo, hay ocasiones en las que no es conveniente usarla: -Cuando trabajamos con libros que no son nuestros. -Cuando son libros prestados de la biblioteca. -Cuando, siendo nuestro el libro, se trate de ediciones de lujo o muy buenas. El subrayado es algo muy personal, por eso no conviene que tu subrayes libros que no son tuyos y, al revés, tampoco es conveniente estudiar con libros subrayados por otros. ¿Por qué es bueno subrayar? Por los siguientes motivos: -Supone una lectura activa en la que debemos estar concentrados en el texto. -Evita distracciones y favorece la atención. -Es una lectura selectiva buscando lo importante. -Permite rápidos repasos. ¿Qué hay que subrayar? Hay que intentar subrayar todo lo fundamental, para ello más que destacar palabras hay que destacar ideas, es decir, se deben subrayar las palabras con el máximo de contenido alusivo a la idea principal. Si seguimos esta pauta no abusaremos del subrayado y facilitaremos los repasos posteriores. Además de las ideas, también hay que subrayar datos, fechas, tecnicismos, clasificaciones, etc. Una ayuda para realizar un buen subrayado es hacerse preguntas sobre el texto durante su lectura. Las respuestas que el mismo texto nos va dando es lo que hay que destacar. Formas de subrayar Podemos diferenciar tres maneras: lineal, de engarce y con signos. 1.Lineal: es el subrayado hecho con líneas, y se pueden utilizar dos vertientes: -Usando doble raya (==), una raya (----) o una línea de puntos (….) dependiendo de la importancia de la idea a destacar. También se pueden encerrar las palabras clave dentro de un círculo. -Usando distintos colores: para las ideas principales, rojo; para las secundarias, azul. Las palabras claves de pueden destacar con rotuladores fluorescentes. 2.De engarce: Utilizar dos o tres palabras entresacadas del texto y que lo resuman, escribiéndolas en el margen izquierdo. Para facilitar su localización, se pueden ir enumerando. 3.Con signos: Utilizando signos convencionales u otros personales elaborados por ti. Estos signos suelen ir al margen. Se puede usar una interrogación para expresar que no lo entiendes; asterisco (*) cuando es algo importante; signo más(+) para ideas ya repetidas…

3.A-3.3

El guión de las ideas principales

Antes de escribir el resumen y cuando el alumno comienza a trabajar los primeros textos se aconseja que en un folio aparte escriba sintéticamente el guión de las ideas principales. Por otra parte, y cuando el alumno ya está entrenado en el proceso de comprensión,

Juan Daniel

ALvarez Peña

G5 vespre


Comentario de texto puede escribirlas brevemente en el margen derecho del texto, aspecto que le ayudará en el examen a escribir su resumen en medio de las prisas y el "nerviosismo" que suele afectarlo en esta situación. - Por norma general, y ante la longitud de los textos escogidos el alumno debe haber seleccionado del orden de cinco a ocho ideas principales. (Tómese esta aclaración "con pinzas". No podemos aplicar cálculo matemático alguno al análisis textual, simplemente procuramos orientar al alumno.) - Lo lógico es que el alumno siga el orden de los párrafos y escriba las ideas respetando su aparición así como el avance lógico y argumental del texto. No se descarta la posibilidad de que el alumno pueda manipular el orden de alguna de las ideas principales siempre que considere que dicha alteración mejore el resultado del resumen y no ponga en entredicho el sentido original con que el autor lo concibió. - También será imprescindible que, en el momento de escribir las ideas principales, comience a utilizar sus propias palabras y expresiones particulares, utilizando sinónimos o palabras afines, para evitar así el error de repetir sin más las ideas extraídas del texto. Los examinadores valorarán que el alumno no incurra sobretodo en el "recorta y pega" ni trocee el texto repitiendo con dificultad frases enteras que únicamente parafrasee.

3.A-3.4

Esquemas

El esquema es consecuencia del subrayado porque permite expresar gráficamente las ideas principales del tema y su organización. Resumir es condensar el texto con palabras utilizadas por el autor. Ventajas Nos da una visión de conjunto de lo estudiado. Con un simple golpe de vista se captan Establecemos una jerarquía y orden de las ideas estudiadas. Para ello usamos el razonamiento que más tarde nos será muy útil para el repaso. Un esquema es breve y conciso, con lo que se realiza un ejercicio de síntesis que nos permitirá ver mucha materia en poco tiempo. Elaboración de un esquema Primera lectura, de toma de contacto, para ver la idea general, cómo está distribuido el texto. Subrayado: tanto lineal, como de engarce, como crítico. Relee el texto, esta lectura le permitirá ver la jerarquía de las ideas, la organización, estructuración del texto. Sería la base de tu esquema. Realización del esquema. Estudio, comprensión y memorización del esquema. Repasos frecuentes de los esquemas realizados. Recomendaciones Acostúmbrate a utilizar cuadernos de anillas con separadores para varias asignaturas en los que poder archivar los esquemas que vayas haciendo. Procura que tus esquemas sean claros y con letra legible; no dudes en dejar espacios en blanco en la hoja, conseguirás que el conjunto destaque por su claridad. Utiliza palabras de tu lenguaje coloquial que serán más significativas para ti y te ayudarán en los procesos de asimilación, comprensión y retención. Estructura el tema de la manera siguiente: .Título del tema .Idea principal con las secundarias escalonadas. .Detalles importantes Aunque en tu libro aparezcan hechos los esquemas al principio o al final de la lección, intenta hacerlos tú por tu cuenta y luego confróntalos con los del libro. Maneras de esquemas Las distintas formas más usadas de realizar esquemas tienen sus ventajas e inconvenientes por eso es importante saber cuándo debemos utilizar una forma u otra.

Juan Daniel

ALvarez Peña

G5 vespre


Comentario de texto

3.A-3.5

El Resumen

Con frecuencia se advierte la utilización resumen y síntesis como sinónimos; al sintetizar, condensamos y utilizamos palabras del vocabulario de cada uno. En términos generales, resumir un texto significa crear un nuevo escrito más breve que el original del cual sólo se utiliza la información más relevante. Metodológicamente hablando se convierte en una tarea bastante controvertida porque, de hecho, la mayor parte de teóricos que se proponen esclarecer los mecanismos más eficaces para resumir un texto barajan conceptos más teóricos que prácticos y además no parece haber un consenso absoluto en su descripción. Según nuestro parecer un resumen es: un texto que reelabora el texto original reduciendo su longitud un texto en el cual quien escribe se mantiene claramente en un segundo plano y se esfuerza, por lo demás, en ser objetivo un texto cuya finalidad principal es conseguir una síntesis coherente, precisa y bien escrita de las ideas principales del texto En otras palabras, un resumen es:

una síntesis significativa y ordenada de las ideas principales de un texto que no traicione su sentido profundo y en el cual la redacción cuidada y personalizada no abuse en exceso de las palabras que lo constituyen Se comprenderá, consecuentemente, que saber resumir es, al fin y al cabo, una tarea que requiere mucha práctica. No existen recetas mágicas y tan sólo el alumno que vaya realizando los distintos comentarios seleccionados en este dossier, familiarizándose así con la diversidad temática y estructural de los textos, conseguirá buenos resultados e irá adquiriendo una notable seguridad tanto en cuanto al proceso comprensivo como en cuanto al procedimiento de síntesis. El buen lector es indudablemente el mejor "resumidor.

Las características del resumen A continuación se detallan algunos consejos específicos y prácticos en relación a la naturaleza y los requisitos que constituyen un buen resumen 1.

La longitud del resumen: el alumno debe ceñirse a las 10 líneas, 100 palabras aproximadamente, que se le proponen. Tiene que demostrar que con pocas palabras sabe decir lo mismo que el texto, salvaguardando toda su complejidad. Por este motivo se recomienda no excederse de la longitud propuesta ni tampoco quedarse corto. Esto no quita que la persona que tienda naturalmente a una escritura más retórica se extienda un poco más.

El resumen debe reflejar necesariamente las ideas principales del texto una vez lo hayamos leído y comprendido en toda su amplitud. 2.

3.

Las ideas principales deben quedar debidamente conectadas. Se aconseja, por lo tanto, que el resumen no resulte esquemático ni taquigráfico y que el alumno escriba con fluidez utilizando la variedad de conectores sintácticos y semánticos que garantizan una escritura cohesionada, ágil y correcta Se recomienda que en el resumen domine la claridad y la lógica. Dicho de otro modo, que las ideas se expresen con un estilo directo Y conciso. Por otra parte, aquellas personas que tienen dificultades expresivas mejor que opten por frases breves conectadas con signos de puntuación o conjunciones coordinantes (siguiendo el esquema de la oración simple: sujeto-verbo-complementos) antes que por una sintaxis retorcida; ya que así evitarán incongruencias sintácticas y de contenido. Quienes, en cambio, escriban sin excesivos problemas, pueden optar por un estilo más retórico que no enfarragoso ni sublime.

Juan Daniel

ALvarez Peña

G5 vespre


Comentario de texto

4. No olvidar que en un resumen jamás debemos añadir ideas propias ni valoraciones personales, sean del tipo que sean, y aunque aparentemente puedan tener relación con el texto. Se trata de un error frecuente que el corrector valorará muy negativamente. 5. Por ello, se debe respetar, absolutamente, el enfoque y el punto de vista con que el autor aborda el tema principal del texto, consiguiendo ser rigurosos y fieles con el tono y las intenciones con que lo escribe. 6. Nunca se deben incorporar expresiones subjetivizadoras (como "me parece", "creo", 7. "opino " ... ).

.

8. Tampoco podemos comenzar nunca un resumen con expresiones del tipo: "El texto dice", "En el texto encontramos", "El autor comenta" ... 9. Quien escribe tiene que comenzar su resumen directamente. De hecho, comenzar1o suele ser una de las mayores preocupaciones de los alumnos, aspecto que se resuelve considerando que la primera frase del resumen debe abordar y reflejar con claridad la primera idea principal del texto que, por supuesto, requerirá de una palabra (sustantivo normalmente) clave en el texto, esto es que abra el tema del mismo. A continuación irán sucediéndose el resto de las ideas principales siguiendo el orden de los distintos párrafos del texto 10. A medida que se escribe el resumen, conviene escoger sinónimos adecuados para las palabras más significativas con el fin de no repetir expresiones textuales. Queda claro, por lo tanto, que conviene no copiar frases enteras del texto o sintagmas calcados. El esmero y la batalla por escoger el léxico más adecuado está en relación directa con la altura estilística de cualquier resumen. 11. Recuerde el alumno, que a pesar de conseguir expresar las ideas del texto con un vocabulario y expresiones propias, no debe esforzarse en evitar inútilmente citar la palabra más importante del texto, cuando ésta adquiera realmente la categoría de concepto-clave. 12. Evidentemente es necesario cuidar la puntuación, de modo que el resumen resultante goce de un buen ritmo escritural y que las ideas avancen progresivamente con pleno sentido y rigor. Resulta bastante desolador comprobar que, a menudo, el alumno olvida que el uso de la coma, el punto y coma, los dos puntos suspensivos o los puntos seguidos, no sólo son mecanismos teóricos y formales de la lengua, sino que, en gran medida, añaden un valor de calidad al escrito. (Para tal menester, consúltese la guía de puntuación incorporada a este mismo volumen.) 13. No se recomiendan más de dos o tres puntos y a parte en el texto porque la longitud del resumen no lo permite. Además, estos puntos deben respetar la separación por párrafos del texto original; por lo tanto se recomienda no crear nuevas pausas abruptas. La sensación visual debe ser la de un resumen breve, macizo y compacto que, evidentemente, respete las normas básicas de la presentación. En este sentido, recordamos que el alumno tiene que cuidar los márgenes así como la caligrafía y la pulcritud de su escrito, evitando tachaduras constantes y exageradas. 14. Qué decir cabe que la ortografía es otro de los requisitos indispensables en cualquier escrito académico. En consecuencia, no pueden olvidarse las reglas de acentuación, el uso de las mayúsculas cuando convenga, el dominio de los usos consonánticos esenciales (haches, B-V, G-J, C-Z, R-RR) ... Las faltas de ortografía graves así como Juan Daniel

ALvarez Peña

G5 vespre


Comentario de texto los errores sintácticos o de cohesión son penalizados (el corrector descuenta las décimas que considera oportunas en función de la gravedad del error), de modo que el alumno debe revisar con mucho atención lo que escriba.

Juan Daniel

Propiedades El resumen es fiel al modelo ya que no aparecen elementos subjetivos anotados por el lector. No hay disposición gráfica sino horizontal como en la generalidad de escritos. El resumen entra ―por el oído‖ a diferencia del subrayado y el esquema que entran ―por la vista‖. Más fácil de usar para asignaturas que sean ―de memorizar‖. Pasos a seguir Ten a la vista el esquema previo. Acostúmbrate a hacer síntesis más que resúmenes por la importancia que tiene usar tus propias palabras. Sigue rigurosamente el orden de apartados que te marca tu esquema. Ten mucho cuidado en organizar las ideas pues deben tener sentido y continuidad, que se vea el enlace entre ellas. El resumen debe ser breve. Un consejo: que el resumen no exceda en su extensión la cuarta parte de la del texto que se resume. Al igual que sucede con los esquemas muchos libros presentan su propio resumen al final de cada capítulo. Tú debes hacerlos por tu cuenta y usar los del libro para comparar si tu síntesis coincide en lo esencial con el pensamiento del autor. Utilidad de los resúmenes Ayudan a desarrollar la capacidad de síntesis. Se mejora la capacidad de comprensión e de expresión escrita(puntuación, ortografía, frases hechas). Se perfecciona la lectura pues ha de ser atenta, activa y provechosa. Se aumenta el nivel de concentración y se favorece la retención y asimilación.

3.A- 4

Poner título al texto

En el examen de comentario de texto suelen pedimos que propongamos un título al texto. El título deberá coincidir con la idea principal del texto. Con frecuencia, se hace difícil construirlo aunque la práctica asegura unos buenos resultados. Por lo pronto, conviene que retengamos las siguientes indicaciones: En el título tiene que constar la palabra más importante del texto, aquélla que lo cruza verticalmente y aparece siempre en el centro de la idea principal del texto, formando parte también de las secundarias y abriendo las oraciones escritas con mayor contundencia. A pesar de que no existen recetas mágicas, en cualquier manual se nos explica que el título del texto puede cumplir con tres objetivos y diferenciarse según el grado de información que entrañe, aunque a menudo nos cueste diferenciar ese grado de precisión. Así distinguimos entre: -El título que recoge el tema del texto de modo genérico -El titulo que además de conectar el tema, matiza algo más la idea principal del texto porque combina otros conceptos claves del texto -El titulo especifico o de tesis más atento al punto de vista critico sobre el tema planteado Por lo general el título tiene que gozar de tres características: brevedad, claridad y significación. Para ello se desestimarán los siguientes elementos:

ALvarez Peña

G5 vespre


- Títulos largos y farragosos que no consiguen sintetizar la idea principal o el tema del texto resultando excesivos y poco esclarecedores. - Títulos con demasiados verbos, puesto los verbos a menos que no sean en infinitivo suelen tener connotaciones demasiado descriptivas, es decir, se asemejan a pequeñas introducciones al tema; son muy escolares y cansinos. - Títulos demasiado específicos que recojan una idea secundaria del texto o un aspecto parcial demasiado concreto del mismo, que no termine de reflejar su alcance temático y global. Títulos demasiado genéricos y que resulten vagos porque no se ajustan con precisión a la idea central del texto. Resultan insuficientes para abordar su contenido. Recomendamos, en cambio: - La utilización de sintagmas simples (Determinante+nombre+adjetivo) - La utilización de conjunciones: y, "'e", "'o" para unir ideas que son iguales o para conectar ideas que tengan un sentido disyuntivo o alternativo - Los recursos básicos de la puntuación: la coma, los dos puntos y el punto y seguido: para ganar en efectividad sintética y evitar, cuando no conviene, las conjunciones. Con la coma enlazaremos conceptos a tono de enumeración, con los dos puntos conseguiremos plasmar un matiz explicativo de lo anteriormente dicho. Con el punto y seguido pondremos en contacto ideas a veces bien distintas. Trataremos pues de proponer un titulo sugerente, repleto de contenido y sintético que apunte al fondo conceptual del texto porque encierra, recoge, resume el máximo de connotaciones y sentidos que se nos agolpan en la cabeza. En definitiva, el título, el buen título, parecido a un titular periodístico tiene la propiedad de permitimos cerrar los ojos y sólo con escucharlo poder imaginar de qué va el texto. En último lugar, conviene que maticemos que considerar la idoneidad de un titulo o proponerlo como única alternativa al texto son cuestiones bastante delicadas. Es preciso tener claro que un texto puede propiciar varios títulos, y muchos buenos, y que el corrector sólo tendrá claro aquellos que no sirven pero se verá en un aprieto si debe escoger el mejor.

3.A- 5

Preguntas de sobre el texto

En este apartado prestaremos atención a las preguntas que nos formulan sobre el texto' Más allá de que podamos clasificar o tratar de orientar la tipología de preguntas planteadas. lo cierto es que este ejercicio pretende. creemos. un objetivo muy concreto y al tiempo no siempre sencillo: Contestar a lo que se nos pregunta. Escrito así puede parecer una obviedad. Pero bien es verdad que no siempre el alumno consigue cumplir1o. Así pues, lo más importante en este apartado será comprender bien la pregunta y orientar bien la respuesta. Como decíamos. las preguntas (o cualquier otra relativa al texto) suelen responder a una intencionalidad distinta y. por lo tanto. a un modo de enfocarlas que conviene explicar. Así distinguiremos entre: •1. Preguntas textuales: se trata de preguntas que se resuelven con el texto: "¿Qué cómo Por qué ...,según el texto/autor El grado de obviedad de la pregunta dependerá del grado de complicación del texto. Cuanto más expositivoobjetivo sea el texto con mayor facilidad contestaremos. Por el contrario, si el texto es descriptivo-subjetivo o responde a la modalidad e texto poético-figurado la respuesta será más compleja puesto que requerirá del alumno una comprensión más sutil del lenguaje textual. 15

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


En cualquier caso. el alumno tiene que demostrar su faceta comprensora. aspecto que implica: Leer bien el enunciado propuesto Leer el texto con cuidado comprendiendo las ideas principales Saber en qué párrafo o párrafos se concentra la información que entraña la pregunta y subrayar1a en el texto Contestar estrictamente aquello que se nos pregunta. No hacer valoraciones personales ni comentarios confusos que no vayan directamente al grano No copiar exactamente la información sino tratar de explicarla con nuestras propias palabras Contestar ordenadamente y con claridad cuidando la presentación y respetando los márgenes y el espacio de que disponemos •2. Preguntas argumentativas. Ver 3 .C 2 Preguntas argumentativas

3.B-

Interpretació: com ho diu

3.B- 1 Explicitar l'estructura Qualsevol text organitza la informació d'una determinada manera. Fer evident aquesta organització és un dels objectius d'aquest apartat. Cal conèixer l'organització que l'autor ha donat al contingut. Quins apartats té el text? Són iguals en extensió? Són explícits? Pot identificar-se amb facilitat la presentació, el nus i el desenllaç? El text respon a cap estructura tipificada? Se'n transgredeix cap de coneguda? Hi ha cap ordre en la presentació del contingut? La informació segueix un ordre ascendent (del concret al general) o descendent (del general al concret?

3.B- 2 Analitzar l'estil Podem distingir dos plans diferents pel que fa a l'anàlisi de l'estil. D'una banda, podem extreure informació dels elements utilitzats per l'autor en l'elaboració del text. Atenent aquest aspecte, les respostes a les preguntes següents poden aportar-nos una informació molt útil: Quina mena d'informació es vehicula? Concreta? Abstracta? Quins recursos utilitza l'autor per introduir les seves idees? Exemples, anècdotes, experiències personals?... Quin tipus d'informació pesa més en el text? Fa servir recursos estilístics com ara la metàfora, l'exageració, l'analogia....? El text segueix un ordre que va del concret al general o del general al concret? De l'altra, i des d'un punt de vista més lingüístic, pot distingir-se l'anàlisi des dels diferents plans de la llengua: foneticofonològic, morfosintàctic i lexicosemàntic. Foneticofonològic acústica del text antiguitat del text segons la grafia trets dialectals registre signes de puntuació Morfosintàctic categories gramaticals construcció de la frase

tipus d'oracions, adjetivació, sustantivació

Lexicosemàntic marca de registre especialitat sinònims, antònims, hiperònims, repeticions, cacofonies, sentits figurats... variació en l'expressió

16

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


3.C Extrapolació: valoració del text, a partir del text ... 3.C-1

Extreure conclusions

Atenent els objectius d'un comentari, el redactor ha de tancar l'escrit amb la presentació de les conclusions del comentari. Això vol dir que la informació que s'ha detallat i desenvolupat en el comentari ha de desembocar en unes reflexions finals. Les respostes a les preguntes següents poden facilitar la manera d'orientar la informació en aquest apartat final. Què aporta de nou el text? Quina rellevància o significat té el text en el mitjà on s'ha publicat? I en el conjunt de l'obra de l'autor, si s'escau? El text compleix amb eficàcia el propòsit o la finalitat? Pot extreure-se'n cap tipus de valoració? Hi ha cap moralitat que sigui explícita o implícita en el text? El text que s'ha comentat provoca cap reflexió final? Se'n pot extreure cap conclusió de l'anàlisi feta? Hi ha punts foscos en el text que no s'han sabut aclarir? Exposo el nivell de dificultat que ha representat l'elaboració del comentari

3.C- 2. Preguntas argumentativas Cuando las preguntas plantean un trasfondo argumentativo quien las formula pretende que cumplamos básicamente con dos objetivos parecidos aunque matizables: a) Opinar sobre el texto En este caso el enunciado es muy claro: ¿Cuál es su opinión sobre ( ... )? ¿Qué opina en relación a ( ... ). ¿Le parece que tiene razón el autor del texto cuando afirma que ( ... )? .. El alumno debe recordar las siguientes consideraciones: -El tono de la respuesta debe ser contundente pero no radical: "A mi entender/personalmete diría que...) El uso del condicional ayuda a matizar la respuesta sin un tono excluyente o categórico. -Todo lo que se afirme o se niegue debe justificarse con razones convincentes: "estoy de acuerdo con el autor del texto porque/ya que/puesto creo/me parece/considero que ( ... )" -Cuando se afirme o niegue un concepto el alumno puede recurrir a ejemplos. datos concretos o comentarios leídos en prensa o en cualquier texto riguroso El alumno debe aprender a dialogar con el texto, a comentar y a considerar la opinión del autor y a cotejarta con su propio punto de vista. Asimismo puede aludir a autores reconocidos o a citas que corroboren su parecer b) Argumentar sobre el texto En ocasiones, el corrector pretende que argumentemos sobre un concepto, es decir que lo persuadamos o convenzamos en relación a un tema concreto. Para argumentar es preciso tener en cuenta: -Los argumentos son ideas que proponemos en relación a un tema. Debemos, por lo tanto, pensar bien qué queremos argumentar. Leer bien el enunciado y reflexionar sobre las ideas que nos sugiere o los conceptos que podemos manejar. (Esta etapa de reflexión o "lluvia de ideas" es fundamental para que nuestra respuesta adquiera consistencia). Pensar qué escribir es, en consecuencia, un acto primordial. -Cuando argumentamos solemos manifestar un punto de vista y, por tanto, nuestro discurso resulta más personal que cuando sólo exponemos un tema -Argumentar no consiste en hacer un discurso complejo y enrarecido. Al contrario, cuando se argumenta 17

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


conviene ser claro y ordenado. -El proceso de argumentación no depende de la cantidad. No se trata de escribir por escribir sino de cuidar la caridad y la pertinencia de \o que se contesta. Deben evitarse escritos en los que no se perciba bien la dirección argumentativa y el alumno se quede sólo en el rodeo superficial. -Los argumentos pueden apoyarse en datos o informaciones culturales, científicas, filosóficas que corroboren nuestro punto de vista porque son argumentos de autoridad. En este caso, el corrector valorará nuestra capacidad cultural o el grado de madurez de nuestras reflexiones.

El comentario de texto en las pruebas de acceso 18

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


1. Partes, condiciones ... del comentario:

1.A El comentario de texto tiene carácter interdisciplinar. Se trata normalmente de un texto expositivo-argumentativo que se ha de analizar y valorar su contenido desde una óptica personal El planteamiento exige responder a algunas de las siguientes cuestiones sobre el texto

1.Determinar el tema 2.Poner título 3.Resumir su contenido 4. Explicar la organización de las ideas. 5. Hacer un esquema de las ideas del texto. 6. Explicar de forma razonada alguna expresión o idea del texto. 7. Elaborar un texto argumentativo sobre alguna de las ideas o tema del propio texto.

1.B

Requiere un esfuerzo para descubrir:

cuáles son las secuencias de pensamiento o ideas que el texto esboza cómo dilucidar las ideas principales o fundamentales del texto cómo distinguir las ideas principales de las ideas secundarias qué hacer con los ejemplos que aparecen en el texto cómo realizar un resumen, respetando el sentido del texto, con palabras propias que no repitan porque sí las que el autor utiliza cómo escoger la idea más importante del texto, a menudo motivo de un titulo sintético cómo abordar cuestiones relativas al texto, bien para justificar1as, contradecir1as o abrir una discusión cercana a la opinión personal cómo realizar una redacción extensa, ordenada y significativa a propósito del tema del texto cómo manejar el léxico de una lengua, demostrando suficiente capacidad sinonímica y antonímica cómo depurar el estilo mediante el uso de expresiones lingüísticas correctas cómo pulir la ortografía y el estilo cómo conectar las frases, redactar párrafos y otorgar coherencia y cohesión a un escrito ...

1.C Las características del texto expositivo-argumentativo El texto expositivo-argumentativo suele presentar una tesis dispuesta a lo largo de párrafos relacionados normalmente entre sí. Cuando se quiere manifestar una opinión, razonar sobre una idea o defender una teoría sobre cualquier hecho, persona u objeto, es preciso hacerlo con argumentos. Es decir, aduciendo los motivos y las explicaciones necesarias para demostrar al lector o al inter1ocutor que aquello que se escribe resulta coherente.

Las diferencias entre exposición y argumentación a) El texto expositivo 19

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


Cuando en un texto domina el mecanismo de la exposición, el texto suele ser de naturaleza objetiva. Es decir, lo que prevalece es la información, el objeto a definir. El autor expone las ideas con un marcado grado de objetividad, esto es de neutralidad. Se trata de textos caracterizados por: -Ordenación jerárquica de las ideas o de la información por párrafos -Ausencia de la primera persona o de giros subjetivizadores -Aportación notable de datos, estadísticas y materiales verificables -Son textos mostrativos, esclarecedores y ajenos a la polémica porque pretenden gozar de un criterio científico y universal

b) El texto argumentativo Cuando en un texto domina el mecanismo de la argumentación, el texto suele ser de naturaleza subjetiva. Por lo tanto, prevalece la persuasión. El autor expone los argumentos con un marcado tono subjetivo, priorizando su opinión. Se trata de textos caracterizados por: -Ideas no tan estructuradas, algunas de ellas se repiten en diversos párrafos, con lo que el texto puede tener una disposición menos lineal y más circular -Uso de la primera persona del singular/plural o expresiones subjetivizadoras y verbos parecidos a "pienso, creo, me parece" ... -Se mezclan los datos con las consideraciones o las valoraciones personales -Son textos polémicos y controvertidos, generadores de opinión Por lo tanto y, en términos generales, consideraremos que los textos argumentativos son aquéllos que tienen como objetivo convencer y persuadir al lector mediante razonamientos verosímiles y un marcado punto de vista, frente a los textos expositivos en los cuales el objetivo fundamental es mostrar, constatar e informar. Los textos que trabajaremos son textos en los cuales se combina la exposición con la argumentación, pero bien es cierto que son textos en los cuales se constata un punto de vista bastante pronunciado. Por este motivo, el alumno debe convertirse en un rastreador de los argumentos o de las ideas en las cuales queda bien clara la opinión del autor. Al tratarse de textos que contienen opiniones, ideas y teorías, es fácil imaginar la infinidad de ejemplos extraídos de la vida cotidiana y pública, de los campos de la ciencia y de la investigación, de la cultura, de los medios de información, de la actualidad socioeconómica que pueden configurar el ámbito de la exposiciónargumentación. Y, por supuesto, el enorme abanico de temas que pueden llegar a plantearse.

1.D .

La estructura de los textos

Por otra parte, en cualquier manual al uso el alumno comprueba que muchos textos expositivos-argumentativos acostumbran a articularse siguiendo una cierta estructura que el autor ha escogido para conseguir ser claro, contundente y sugestivo. A continuación detallamos algunos procedimientos referidos a la estructura del texto y a la ordenación de los argumentos:

1.D -1. Los textos Inductivos y deductivos a) El texto inductivo: Son textos en los cuales vamos de lo particular a lo general. Los primeros párrafos (Introducción al tema y desarrollo) presentan ideas o aspectos secundarios, no por ello menos importantes: ejemplos particulares, pinceladas de lo que pretendemos exponer. En el último párrafo se induce y presenta la idea principal o tesis del texto. Ejemplo de texto inductivo 20

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


" la pared donde cuelga la obra de Regoyos no tiene más de seis metros. El cuadro se desplaza una mínima parte de ella en la cual aparecen un río y un puente, un ferrocarril y el curvo lomo de una larga montaña. ¿Cómo puede estar todo en tan exiguo espacio? Evidentemente, está sin estar. El paisaje pintado no me permite comportarme ante él como ante la realidad; el puente no es, en verdad, un puente, ni el humo el humo. Todo en él es mera metáfora, todo en él goza de una existencia meramente virtual. El cuadro, como la poesía o como la música, como toda obra de arte, es una abertura de irrealidad que se abre mágicamente en nuestro contorno real. Cuando miro esta gris pared doméstica, mi actitud es forzosamente de un utilitarismo vital. Cuando miro el cuadro, ingreso en un recinto imaginario y adopto una actitud de pura contemplación. Son pues pared y cuadro dos mundos antagónicos y sin comunicación. De lo real a lo irreal el espíritu da un salto como de la vigilia al sueño‖. b) El texto deductivo: son textos en los cuales vamos de lo general a lo particular . . En el primer párrafo aparece la tesis del texto o idea principal . En los siguientes párrafos (desarrollo) deducimos y demostramos dicha tesis mediante las ideas secundarias, algunos ejemplos e indicaciones oportunas. Ejemplo de texto argumentativo-expositivo deductivo "Resultado central de los efectos del capitalismo sobre la personalidad: el fenómeno de la enajenación. ,Entendemos por' enajenación un modo de experiencia en que la persona se siente a sí misma como un extraño. No se siente a sí misma como centro de su mundo, como creadora de sus propios actos, sino que sus actos y las consecuencias de ellos se han convertido en amos suyos, a los cuales obedece y a los cuales quizás hasta adora. La persona enajenada no tiene contacto consigo misma, lo mismo que no lo tiene con ninguna otra persona. Él como todos los demás, se siente como se sienten las cosas, con los sentidos y con el sentido común, pero al mismo tiempo sin relacionarse productivamente consigo mismo y con el mundo exterior. El hecho es que el hombre no se siente a sí mismo como portador activo de sus propias capacidades y riquezas, sino como una cosa empobrecida que depende de poderes exteriores a él y en los que ha proyectado su sustancia vital..‖ ( Fromm: Psicoanálisis de la sociedad contemporánea. Hacia una sociedad sana. México, FCE,1970). Fromm abordó el tema de la alienación cuyos orígenes se hallan en Rousseau, Hegel y Marx. Aunque existen varias teorías al respecto, la alienación es un proceso por el cual el hombre se pierde a sí mismo, pierde el producto de su trabajo y la posibilidad de relacionarse con él mismo y con los otros. Fue Marx quien consideró que una de las mayores muestras de alienación humana es consecuencia directa de las condiciones de trabajo del sistema capitalista: el trabajador pierde el producto de su trabajo (el producto se convierte en un ser extraño), pierde su actividad productiva (porque no es suya sino de otros) y pierde la naturaleza que le rodea (se enajena con quienes le rodean y se enfrenta a ellos.) Fromm, en el texto que nos ocupa, retorna el hilo de este discurso, enfocándolo hacia una dimensión psicológica. No nos interesa tanto el contenido como el análisis del proceso de construcción textual. En él advertimos los siguientes aspectos: En el primer párrafo, y al comenzar el texto, advertimos ya la idea principal o tesis del texto. Para Fromm el efecto del capitalismo sobre el hombre es la enajenación En los dos párrafos siguientes Fromm aprovecha para explicar, con bastante detalle, qué entiende por enajenación personal, es decir. - El hombre que se extraña de sí mismo y de los demás - El hombre que no es dueño de sus actos Y en la última frase del texto Fromm corrobora, después de ejemplificar10 notablemente, la tesis con que abría el texto: El hombre empobrecido por el capitalismo y los poderes ajenos a él se siente enajenado al sentir como impropias sus capacidades y facultades humanas. Como el alumno comprenderá, estas dos tipologías estructurales son teóricas (tanto el razonamiento inductivo como el deductivo) y, 21

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


consecuentemente, los textos propuestos pueden escapar a la rigidez de lo descrito. En gran medida, cualquiera que se enfrente a un texto debe hacer suyas las siguientes recomendaciones: -Todos los textos no son iguales -Cada texto goza de su propia estructura profunda o interna -Hay textos que son muy densos (en poco espacio condensan varias ideas principales) y hay otros que sólo presentan una idea principal sobre la que especulan -Hay textos que recurren con prolijidad a los ejemplos para corroborar las ideas principales -Hay textos sencillos, textos complicados y textos casi insalvables por su dificultad -Hay textos con un solo párrafo y textos con varios párrafos -Hay textos cuyo estilo complica la comprensión y textos cuyo lenguaje es esclarecedor y llano -Los textos no son ni entidades matemáticas ni artefactos reducibles a leyes teóricas -Los textos son organismos que comprender y analizar con sumo cuidado, atento el lector a señales sutiles con que el autor va esbozando su escrito -Cuanto más textos se trabajen, se analicen y se comprendan, cuanto más avezado esté el alumno en el manejo de todo tipo de textos mayor será su capacidad interpretativa y analítica -Sólo la práctica habitual asegura que un texto escape nunca a la comprensión de uno

1.D -2. El texto de estructura tripartita Son los textos más estructurados y, por lo tanto, los más ordenados y clásicos. El modelo tripartito resulta ideal para textos algo más extensos que los nos proponen en el examen, y también es idóneo para la realización de trabajos breves, exposiciones y tesis. Su estructura se resume en: *Introducción: el autor plantea el tema, considera su sentido general o el valor que implica e introduce o plantea de modo esquemático los subtemas o aspectos más concretos a tratar *Desarrollo: se trata del apartado más extenso. El autor se explaya en la explicación de los subtemas, aportando argumentos convincentes que ejemplifica y razona *Conclusión: el autor resume escuetamente lo más importante y significativo de su desarrollo, captando la atención del lector

1. D -3. El texto circular Esta tipología de textos es muy habitual y bastante compleja. El autor se vale de una idea principal y da vueltas en tomo de ella, párrafo tras párrafo, sin otorgar demasiada importancia a la estructura textual. Se hace prácticamente imposible establecer las posibles etapas de su construcción, es decir, cuesta adivinar la introducción, el desarrollo y la conclusión del texto. Por otra parte, son textos en los cuales abundan los ejemplos Y en los cuales se repiten incesantemente los mismos conceptos. En consecuencia, somos nosotros mismos quienes tenemos que tratar de otorgar una coherencia interna al texto, averiguando los mecanismos que el autor utiliza para consolidar su tesis. De hecho, son los más frecuentes en el examen.

22

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


2. Utilidades del comentario. Mediante estas cuestiones, se trata de medir la capacidad de síntesis del estudiante y su actitud crítica ante lo que lee. Tales propósitos permiten exponer los siguientes principios y orientaciones:

1. Las cuestiones del Comentario de texto son de carácter interdisciplinar No se trata del comentario de un texto específicamente lingüístico, literario/ histórico, filosófico, etc., aun cuando su contenido tenga elementos comunes con alguna de aquellas ramas del saber, sino que es más bien un texto literario, histórico, filosófico, etc., que requiere del examinando un análisis general en el que se impliquen diversos tipos de conocimientos. 2. Se pretende descubrir la madurez humana e intelectual del examinando, atendiendo a Los siguientes aspectos: a) Su capacidad de síntesis, que debe manifestarse en la habilidad Para formular: • El resumen del texto • La identificación del tema • Y en otras ocasiones En la elección del título

¿Qué dice el texto? ¿De qué trata el texto? O ¿Cuál es la idea central de lo Que dice el texto? Exposición sintética de la idea central del texto.

b) Su capacidad crítica, que a partir de la capacidad comprensiva se emitirá un Juicio sobre el tema, la forma de expresión... del texto. Ha de saber transportar / Relacionar las ideas expuestas por el autor con otros ámbitos de la cultura. Esta Capacidad crítica debe manifestarse en 23

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


• El análisis de la vertebración de las partes que integran el texto • El análisis del contenido, manifestado en juicios razonados sobre el tema, acordes o Discordes con el pensamiento del autor • La trasposición de los valores o contenidos a otras circunstancias o situaciones

c) Su capacidad de expresión escrita, en un redactado fluido de sus ideas con una Construcción sintáctica correcta y un vocabulario adecuado. La capacidad de expresión Se apreciará en • La coherencia y cohesión de las ideas • La adecuación del contenido, de la forma, del lenguaje empleado • La imagen del escrito, organizado en párrafos, con corrección ortográfica, márgenes...

1. Propuesta de un modelo de comentario

a.

Ubicación personal frente al texto

b.

1. Análisis de la situación comunicativa -para qué el comentario -quién lo propone -qué busca

1. Sobre el qué (operación de transferencia):

2. Primeras referencias sobre el texto -tipo de texto -aproximación al tema -ámbito del conocimiento al que pertenece -fuente, autor... 3. Preguntas que he de responder y 4. Condiciones, condicionantes y recursos de que dispongo

Estrategia para el comentario

-vistazo global y lectura de reconocimiento -subrayado y anotaciones en los márgenes -ideas básicas, en general o por párrafos -resumen -definición del tema 2. Sobre el cómo (operación de interpretación) -organización de las ideas -partes del texto -estructura -estilo utilizado por el autor 3. Sobre el para qué / por qué (operación de Extrapolación) A partir de la opinión del autor expresado de forma explícita o implícita, construir una argumentación personal sobre el tema del texto, el texto... según la propuesta de trabajo planteada. 24

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


4. Texto comentado

-

4.1 Actividades previas a la redacción del comentario Para contestar a las cuestiones que proponga el ejercicio, tienes que seguir unas pautas que agruparemos en dos bloques o fases: Unas, que las llamaremos actividades previas de ubicación orientadas a la preparación de; ejercicio. Otras, encaminadas a realizar el comentario, . Las actividades previas podrás realizarlas en el ejemplar de examen en el que figura el texto propuesto. Allí podrás subrayar, resumir y esbozar el comentario, lo cual te ayudará a entender/o, a desentrañar sus componentes, a descubrir su vertebración ideológica y a emprender, en definitiva, su comentario Entre los pasos que has de seguir en esta etapa, figura en primer lugar la comprensión de la situación comunicativa; y, a continuación, la aplicación de las principales técnicas de estudio: lectura global, lectura crítica, subrayado, anotaciones en los márgenes, ideas básicas, identificación del tema, etcétera. Imagínate que el texto propuesto es el siguiente y observa cómo has de proceder.

El adjetivo «mestizo» carga con el inmenso lastre de una inmemorial connotación negativa y hasta infamante. Es muy significativo que el Diccionario de Autoridades lo defina como «adjetivo que se aplica al animal de padre y madre de diferentes castas». En una civilización que, durante siglos, tuvo como gran mito social el de la «pureza de sangre» y el de la legitimidad excelsa de la descendencia, este adjetivo llegó a tener, aplicado a los humanos, un valor de insulto que todavía no ha perdido del todo. Sin embargo, semejante repudio es completamente contrario a la realidad de la historia. La historia de los pueblos del Mediterráneo, para no referirnos sino a ellos, desde la más remota antigüedad, no es otra cosa que el recuento de guerras, encuentros violentos y mezclas continúas entre las naciones que

poblaron sus riberas. La expansión de la cultura griega, que es la que más de cerca nos toca, es una historia continua de invasiones y raptos que provocaron grandes cambios en la concepción del hombre y del mundo. La expansión del Imperio Romano fue un inmenso proceso de mestizaje entre culturas y lenguas distintas, del que salió la rica y contrastada cultura occidental. La historia de España es un dramático ejemplo de un proceso continuo de invasiones, encuentros y mezclas, del que surgió la España de hoy. Si algo caracteriza al mundo actual es la dimensión, potenciada al infinito por los modernos medios de comunicación, de un proceso de mestizaje cultural que, por primera vez en la historia, nos acerca a vislumbrar la realidad de una cultura mundial que no va a ser, finalmente, otra cosa que una incorporación de todas las culturas históricas locales a una nueva realidad de alcance global. Arturo Uslar Pietri: Elogio del mestizaje. El País

25

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


La situación comunicativa Se trata de un artículo periodístico de opinión, de carácter expositivo argumentativo, y, por tanto, la intención del autor será la de convencer a los lectores de las ideas que expone. Te servirá de gran ayuda conocer algunos aspectos del autor: Arturo Uslar Pietri, venezolano (Caracas, 1906), es novelista, historiador de la cultura, ensayista, crítico y diplomático. Esto te será de gran utilidad para comprender el punto de vista que adopta en sus escritos. Lectura global y lectura crítica El primer enfrentamiento será una lectura completa del texto para obtener una visión global de su contenido. Deberás comprender ¿de qué trata el texto? y si no lo consigues a la primera lectura, has de leerlo de nuevo cuantas veces sea necesario. A continuación, léelo párrafo a párrafo de manera crítica e intenta localizar la idea que desarrolla en cada uno de ellos. Para eso es necesaria la correcta comprensión del léxico y de las expresiones: si desconoces algún significado, has de deducirlo por el contexto. Para facilitarte esta labor, te explicamos algunos de los vocablos que podrías desconocer: Lastre: cosa pesada y molesta de la que uno se puede librar; inmemorial: muy antiguo; connotación: efecto de connotar, sugerir; infamante: ignominioso, afrentoso; repudio: fuerte rechazo; vislumbrar: conjeturar, suponer.

El subrayado y la detección de ideas Subraya el texto y redacta de manera sintética la idea que expone en cada uno de los párrafos. Observa:

[1] El adjetivo «mestizo» carga con el inmenso lastre de una inmemorial connotación negativa y hasta infamante. Es muy significativo que el Diccionario de Autoridades lo defina como «adjetivo que se aplica al animal de padre y madre de diferentes castas». En una civilización que, durante siglos, tuvo como gran mito social el de la «pureza de sangre» y el de la legitimidad excelsa de la descendencia, este adjetivo llegó a tener, aplicado a los humanos, un valor de insulto que todavía no ha perdido del todo. Sin embargo, semejante repudio es completamente contrario a la realidad de la historia. [2] La historia de los pueblos del Mediterráneo, para no referimos

sino a ellos, desde la más remota antigüedad, no es otra cosa que el recuento de guerras, encuentros violentos y mezclas continuas entre las naciones que poblaron sus riberas. La expansión de la cultura griega, que es la que más de cerca nos toca, es una historia continua de invasiones y raptos que provocaron grandes cambios en

26

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


la concepción del hombre y del mundo. [3] La expansión del Imperio Romano fue un inmenso proceso de mestizaje entre culturas y lenguas distintas, del que salió la rica y contrastada cultura occidental. La historia de España es un dramático ejemplo de un proceso continuo de invasiones, encuentros y mezclas, del que surgió la España de hoy. [4] Si algo caracteriza al mundo actual es la dimensión, potenciada al infinito por los modernos medios de comunicación, de un proceso de mestizaje cultural que, por primera vez en la historia, nos acerca a vislumbrar la realidad de una cultura mundial que no va a ser, finalmente, otra cosa que una incorporación de todas las culturas históricas locales a una nueva realidad de alcance global.

Desde la antigüedad, los pueblos del Mediterráneo y en especial los griegos, cuna de la cultura de Occidente, son fruto de continuos mestizajes.

La expansión del Imperio Romano fue un proceso de mestizaje, y la España de hoy es ejemplo de un continuo proceso de invasiones y mezclas.

Lo que caracteriza al mundo actual es un mestizaje cultural, entendido como una suma de culturas locales, debido a la influencia de los medios de comunicación

Concepto de «mestizo)): mezcla de razas. Ha tenido sentido peyorativo, pero este significado es contrario a la historia.

27

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


4.2 Determinar el tema o poner título al texto Ambas cuestiones son excluyentes, pues persiguen el mismo objetivo. Por tanto, la pregunta que te formulen

Será determinar el tema o poner título al texto.

4.2.1 El tema El tema del texto debe ser el resumen del resumen, es decir, una frase breve que exprese la idea fundamental del autor y su intención al escribir el texto.

Lo que debes hacer

Errores más frecuentes

Para identificar el tema, formúlate la pregunta: ¿de qué trata el texto? La respuesta será un sustantivo abstracto, seguido de algún complemento que precise la idea del texto.

*Se expone un breve resumen *Se indica el tema con el título

El tema de este texto es: El mestizaje cultural en el mundo de hoy

4.2.2 Poner título al texto Un título es una palabra o frase breve con que se da a conocer el asunto o materia de un libro, de un capítulo o de cualquier otro texto. El autor elige el título por muy diversos motivos: quiere anticipar contenidos, insinuar la idea central, dar relevancia a un personaje o a una situación, intrigar al lector, etc.; sin embargo, en este tipo de ejercicio se trata más bien de una exposición sintética de la idea central, de la tesis del texto.

LO QUE DEBES HACER • Debe sintetizar la idea central, el tema del Texto. • Ha de ser breve: seis, doce palabras • Enunciar la tesis como si fuera el título. • La frase del título evitará en lo posible el enPleo de verbos. En su lugar se utilizarán los dos puntos y la frase nominal con el verbo Omitido.

ERRORES MÁS FRECUENTES • Formular el título del modo que se hace en algunas películas u obras literarias: Intrigar al receptor. • Identificarlo con el tema, aunque debe Recoger éste.

En este texto el autor ha elegido como título Elogio del mestizaje, porque lo que defiende en el artículo es el valor positivo que tiene este término, ya que históricamente la humanidad es un producto de continuos mestizajes de razas y culturas, y hoy, a través de los medios de comunicación, se impone un mestizaje cultural.

4.2.3 El Resumen 28

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


En el resumen has de poner de manifiesto tu capacidad de síntesis. Como ya has localizado, en las actividades previas, las ideas del texto, se trata de que las expongas de manera sintética.

LO QUE DEBES HACER • Redacta las ideas fundamentales, elaboradas con tus propias palabras y bien ligadas entre sí En un único párrafo. Debes respetar la organizacián del texto original. • Ha de ser breve, por lo que no debes descenDer a detalles. Procura que no ocupe más de Seis u ocho líneas. • No emplees un lenguaje telegráfico, propio Del esquema.

ERRORES MÁS FRECUENTES • Se exponen las ideas en forma esquematica en vez de redactarlas fluidamente de manera que el escrito tenga un sentiDo global y unitario. • Se toman palabras y expresiones del texto, picoteando de aquí y de allá, en lugar de emplear tus propias palabras para exponer brevemente el sentido fundamental del texto.

Lee con atención el siguiente modelo dé resumen ..

La palabra«mestizo» ha tenido sentido peyorativo/ pero este significado es contrario a la historia. Desde la antigüedad/ los pueblos del Mediterráneo yen especial los griegos, cuna de la cultura de Occidente/ son fruto de mezclas de razas y lenguas. Igualmente la expansión del Imperio Romano fue un proceso de mestizaje, y la España de hoy es ejemplo de un continuo proceso de invasiones y mezclas. Lo que caracteriza al mundo actual es un mestizaje cultural, entendido como una suma de culturas locales/ debido a la influencia de los medios de comunicación.

4.3. Explicar la organización de las ideas o exponerlas en forma de esquema No pierdas de vista que el objetivo de este apartado es descubrir la vertebración de las ideas del texto. A veces se pide que se exponga esta vertebración de manera gráfica, es decir, en forma de esquema. Por lo tanto, estas cuestiones son excluyentes: o se pide explicar la organización de ideas, o se exige su exposición en forma de esquema. LO QUE DEBES HACER

ERRORES MÁS FRECUENTES

• Observa la síntesis que has realizado de ¿cada

• Seleccionar lo anecdótico y superfluo

uno de los párrafos: ésas son las ideas del texto. • Jerarquízalas y explica la organización. • Señala el tipo de estructura empleada (inductiva, deductiva, encuadre, etc.).

junto a lo principal, cuando se deben reflejar únicamente las ideas principales y secundarias. • Exponer las ideas sin distinguir entre principales y secundarias o sin concretar su relación; por tanto, no queda plasmada la jerarquización e interdependencia que existen entre ellas.

Observa el siguiente modelo: 29

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


En primer lugar presenta la tesis: el sentido peyorativo que ha tenido la palabra mestizo es contrario a la realidad histórica. A continuación expone tres argumentos de ejemplificación, basados en el conocimiento de la realidad: la historia de los pueblos del Mediterráneo, la expansión del Imperio Romano y el caso concreto de España. Finalmente, en el último párrafo enuncia la conclusión, que recoge la tesis: la humanidad camina hacia un mestizaje cultural, debido a la influencia de los medios de comunicación. La estructura, es pues, de encuadre, propia de los textos argumentativos: presentación de la tesis, argumentos y conclusión, que recoge la tesis .

Exposición de las ideas en forma de esquema El esquema consiste en exponer, de una manera gráfica, la organización del contenido del texto con el fin de visual izar la jerarquización de las ideas (principales y secundarias), y ayudar a percibir plásticamente las relaciones que se establecen entre ellas.

LO QUE DEBES HACER

ERRORES MÁS FRECUENTES

• Distingue las ideas principales de las secunda-

• Redactar el esquema en forma de resu-

rias y comprende la jerarquización que existe entre ellas: la estructura del texto. • Expón de manera gráfica esas ideas empleando signos que faciliten su comprensión: números, letras, guiones, puntos, distintos tipos de letras, etcétera. • Emplea frases cortas, un lenguaje casi tele-

men sin poner de manifiesto de manera gráfica las relaciones de jerarquía e ilación existentes entre las ideas. • Exponer únicamente las partes del texto, sin tener en cuenta su contenido.

gráfico.

Lee y observa ahora el siguiente modelo: Exposición de la tesis (párrafo [1]: • El mestizaje ha sido una constante histórica Cuerpo argumentativo (párrafos [2] y [3]):-La historia de los pueblos del Mediterráneo: la

cultura griega. -El Imperio Romano yen concreto! España. Conclusión (párrafo [4]:• Hoy! en el mundo! los medios imponen un mestizaje cultural.

4.4. Redacción de un texto expositivo-argumentativo 30

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


A veces, se puede pedir que expongas una opinión personal sobre un tema, relacionado con alguna de las ideas expuestas en el texto. Imagínate que te formulan la siguiente cuestión:

Exponga su opinión de manera argumentada sobre el mestizaje cultural. Las reflexiones que has anotado al analizar el texto te ayudarán a confeccionar el guión de tu redacción. En este guión deben aparecer los tres puntos de este tipo de textos y, en consecuencia, debes redactar, al menos, tres párrafos: Presentación Presenta un hecho de actualidad, alguna resolución de organismos internacionales, o una afirmación de persona de reconocido prestigio que dé pie a tu argumentación ya la formulación de la tesis que vas a defender. En este caso puedes optar por asumir la afirmación de Arturo Uslar Pietri de promover una cultura mundial, entendida como suma de culturas locales, o por defender la propuesta de las Naciones Unidas de salvaguardar las culturas indígenas. Argumentación Expón los argumentos para apoyar la tesis. Señala 105 peligros que has observado y explica el modo de resolverlos. Conclusión Recoge los principales argumentos y la afirmación inicial. Adopta una posición personal positiva a una suma de culturas locales, que permita el respeto de las particularidades locales y ayude a asumir las diferencias, en aras de una sociedad global plural que tenga como objetivo primordial promover la paz y la igualdad entre las personas.

31

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


El Comentario de texto, CT, ¿qué es? El curso sobre el comentario de texto, CT, tiene con punto de partida la capacitación de las personas que quieren superar la Prueba de Acceso de Ciclos Formativos o de la Universidad. Para aprovechar el potencial que el CT posee en el ámbito de la educación lo desarrollaremos desde dos consideraciones: A) Una técnica de trabajo intelectual, una estrategia, una herramienta o instrumento de valoración, un recurso fidedigno para medir con eficacia las capacidades de síntesis, análisis y expresión en una persona que aspira a estudios o cargos de nivel superior. B) También podemos considerar el CT, en nuestro caso, como una oportunidad para aprender: - Oportunidad para informarnos y formarnos. - Oportunidad para ampliar nuestro conocimiento del mundo, de la sociedad actual. - Oportunidad de conocer las opiniones de personalidades expresadas a través de la prensa. - Oportunidad para acercarnos a temas de actualidad. - Oportunidad de valorar y seleccionar las informaciones recibidas. - Oportunidad de forjarnos nuestra opinión y nutrirla de argumentos. - Oportunidad de desarrollar y fortalecer nuestro espíritu crítico El CT desarrolla nuestras capacidades de comprensión, interpretación y expresión, de contrastar ideas y opiniones de otras personas, el hábito de escuchar. El CT nos permite al mismo tiempo descubrir el placer de escribir.

Cómo aprovechar esta oportunidad? El curso CT tiene como referencia primera la actividad presencial en el aula. Esta actividad se amplía con el apoyo virtual TM. La dimensión virtual supone la combinación del aprendizaje presencial con el aprendizaje en línea que nos ofrece el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, TIC. Con el aprendizaje en línea podemos superar algunas de las limitaciones que podemos encontrar a la hora de asistir a clase. También podemos mejorar y ampliar la comunicación entre los compañeros del curso con la aportación y el contraste de ideas sobre los temas que trabajamos. 32

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


Para muchos de nosotros, este uso y la familiarización con las TIC serán también una oportunidad para aprender.

Así pues, ánimos en la preparación y buena suerte en la prueba. 1363

Mis textos y resumenes CT1: Microrrelats CT1 RESUMEN EL MIEDO... La otra noche paseaba con mi perro y sentí un ruido extraño en la oscuridad, mi perro ladraba, yo suspiraba hasta que de la oscuridad salió, un lindo gatito. El miedo es aquello que no entendemos o no queremos entender, pero todos lo sentimos muy profundamente hasta llegar a entenderlo. José Palma

El despertar Me levando por la mañana sin saber que me espera, sin saber que me aguarda, sin saber mi destido pero tengo esperanza que todo ira bien!! Juan Alvarez

CT 2: Hem fet vacances? Diuen els més entesos en l'art de les vacances que el millor moment és la nit immediatament anterior a començar-les. És l'instant de l'alegria, eufòria o alleugeriment, segons el cas. El clímax ―vacacional‖ -al contrari del que succeeix amb altres plaers de la vida- es dóna a l'inici i no al final, i la nit prèvia és aquell moment que el compte enrere encara no ha començat, que el pastel del descans encara està per estrenar. És, tal vegada, el més semblat a la felicitat. Però, per sort o per desgràcia, la felicitat és efímera. .Per a un candidat a la síndrome ―posvacacional‖, passades les primeres hores, les coses no poden fer més que empitjorar. És com si estigués baixant per un pendent sense poder fer gens per a detenir l'automòbil i tenint la certesa que al final li espera el desastre. Són els optimistes, en canvi, els que encara sentint que el final s‘acosta de forma inexorable són capaços de gaudir plenament del descans..Moltes persones conten aquest cap de setmana les últimes hores del seu estiueig. Uns ho afronten amb esportivitat i un raonable bon humor. Uns altres, no obstant això, ho passaran malament, alguns realment mal. Per a ells, un missatge d‘ algú a qui el seu descans comença a quedar lluny. Hi ha vida després de les vacances. Promès. Félix Badia, Sotsdirector ÉS. La Vanguardia, 30-8-2008.

33

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


CT2 RESUMEN Tu passes ve a les vacances Diu que lo millor de les vacances es a l‘ inici i no al final. Després parla de les persones que no l‘agraden i de les persones que gaudeixen des de el principi asta el final. Finalment, parla sobre el final de les vacances, de la gent que ho passa molt malament i s‘acomiada de ells, donant-los un missatge. José Palma El dia a dia de nuestra vida Cuando pensamos en las vacaciones es un momento de alegria pero a medida que las vacaciones van pasando todo cambien porque al contrario de lo que sucede con algunos placeres de nuetra vida todo cambia y tiene su inicio y su final. Nos agobiamos,nos estresamos, etc . Pero no pensamos que el mejor regalo de este mundo es el dia a dia y si que hay vida despues de la vacaciones porque despues de ella queda la continuacion de nuestro dia a dia porque difrutar de las vaciones es como hacer una pausa en nuetra rutina de cada dia y comenzar algo nuevo durante x tiempo y cuando termina volver donde estabamos ante. Juan Alvarez

CT 3: Aprendre a llegir!? Texto: Cuando se les dice el primer día de clase a los alumnos que el principal objetivo de la asignatura es enseñarles a leer, sus rostros expresan el diagnóstico que acaban de hacer: "Este profesor es un cachondo mental que pretende tomarnos el pelo". Días después, tras unas cuantas horas de deliberación sobre los primeros textos que han leído, tras haber dialogado acerca de ellos con el profesor y haber escuchado lo que sus compañeros entendieron en las mismas páginas que ellos han leído, la expresión de los rostros cambia bastante. Expresan entonces el descubrimiento de que leer no es una actividad tan automática como pensaban, que el sentido cambia mucho cuando hay la oportunidad de dar una cuantas vueltas a lo que otros han encontrado en esas mismas páginas que en una primera lectura parecían tener un sentido tan claro. JOSÉ LÁZARO Universidad Autónoma de Madrid -El País-02/09/2010

CT3 RESUMEN APRENDER A COMPARTIR UN TEXTO Cuando nos dicen que nos van a enseñar a leer, pensamos en lo sencillo leer, pero se trata de comprender el texto y saber expresar su contenido y si se hace en grupo veremos cómo cada persona le da un enfoque diferente al texto. José Palma

CT 4: Literatura i lector Un texto redactado con voluntad literaria constituye un acto de comunicación con aditivos. Uno expresa algo de cierta manera que aspira a ser tenida en cuenta como tal manera. El escritor que favorezca lo primero, lo que tradicionalmente ha venido llamándose el contenido, adoptará un tipo de escritura escueto, sobrio, de baja densidad ornamental. El que, por el contrario, resalte las propiedades estéticas preferirá las estructuras complejas y los modos expresivos alejados de la lengua estándar. Raro será que a una obra rica en pensamientos complejos, en datos históricos, en aciertos formales y hondura humana no la preceda un sostenido esfuerzo que fácilmente pudo prolongarse por espacio de varios años. Se comprende que al autor, durante el largo y a menudo penoso proceso de creación, lo haya animado la esperanza de ser algún día entendido, de dejar acaso una impronta positiva en esta y aquella conciencia y, si las cosas vienen bien dadas, de merecer aplauso, cuestión en absoluto desdeñable puesto que puede dar de comer. El autor cocina, el lector degusta. Si aquel no evitó que se le quemara la comida, si se propasó con

34

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


la sal, si retiró la cazuela demasiado pronto del fuego, habrá fallado. No menos inútil habrá sido su empeño si el comensal destinado a deleitarse con la maravilla culinaria tiene un paladar de granito. De autores con talento y de lectores avezados se hace la literatura digna de tal nombre. De lectores exigentes con aquello que se les ofrece, pero también consigo mismos. Lo cual implica disposición por su parte a afinar el gusto, a superar dificultades de lectura, a enfrentarse con textos cuyos secretos no se dejan desentrañar así como así, antes bien con ayuda de una carga notable de dedicación y paciencia. FERNANDO ARAMBURU 08/10/2011 Babelia

CT 4: Resum i títol dels companys de "Literatura i lector" El lector es el protagonista · Un texto literario, es un acto de comunicación que el autor juega con el contenido y forma de la obra. · Escribir una obra literaria con una buena estructura y que pueda ser entendida por el lector es el reto de un buen escritor. · Debe ser un buen lector, exigente, paciente y dedicado a la lectura para poder entender un texto literario. José Palma

El autor cocina, el lector degusta

El Autor expresa algo de cierta manera que aspira hacer entendido de tal manera. El escritor adoptará un tipo de escritura escuetica, sera una obra rica en pensamiento y complejo en datos historicos. El autor trata de que su texto sea una escritura rica asi mismo afinando el gusto y superando dificultades de lectura para que el lector puede degustarla. Juan Alvarez

CT 5: Per col·laborar..., cal aprendre? Fa temps que intento explicar a qui em vulgui escoltar que el món de l'educació primària, secundària i superior està canviant radicalment davant els nostres ulls i que els protagonistes d'aquests canvis no són els governs ni els responsables d'institucions educatives. Els protagonistes tenen entre 7 i 20 anys.

Segons dades del Pew Internet Center, durant el curs 2007- 2008 més d'un milió d'estudiants de secundària nordamericans van seguir els seus cursos per Internet, i el més important és que aquesta xifra representa un creixement del 47% respecte al curs anterior. Segons el mateix estudi, el passat curs, els estudiants universitaris d'Estats Units que van optar per seguir els seus cursos on line van arribar gairebé als quatre milions. Aquestes xifres expliquen la preocupació de la Secretaria d'Educació del Govern de Obama pel tema i l'encàrrec d'un estudi sobre l'impacte de les TIC en l'educació. Les conclusions són molt clares: entre l'aprenentatge tradicional i l'aprenentatge virtual, és més eficient, té millors resultats i desperta més interès en els estudiants el virtual. Però les opinions més favorables i els millors resultats els trobem en un model híbrid, part presencial, part online. 35

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


Passa que els joves, acostumats a viure en un entorn digital no accepten, ni en la universitat ni en la seva vida en general, la passivitat. Han crescut amb Internet i són actius, col·laboradors, interactius i multitasca, i en entorns més madurs, com el nord-americà, abandonen les aules, però no els estudis. Busquen i troben maneres alternatives d'accés al coneixement organitzant les seves pròpies comunitats d'aprenentatge. Un exemple. Si busquem en YouTube a Walter Lewin, un astrofísic del MIT trobarem múltiples vídeos de les seves classes i veurem l'aula gairebé buida. En canvi, cada vídeo ha estat vist per unes 250.000 persones i les emissions dels seus cursos per Internet són seguides per milions d'estudiants.

En Espanya, el 60,5% de centres de primària i secundària encara no disposen d'un pla específic per a la introducció de les TIC, només el 17,5% del professorat les utilitza per a millorar les seves classes mentre que el 84,7% de l'alumnat afirma que troba en Internet tota la informació que necessita per a estudiar. La situació en la universitat no és millor. Les nostres investigacions ens mostren que els professors, siguin de primària, secundària o superior tendeixen a utilitzar Internet en tot cas per a mantenir els patrons tradicionals de la docència, no per a innovar o per a transformar el model pedagògic.

Per a mi està molt clar que el futur de l'educació passa per la hibridació entre l'ensenyament presencial i el virtual, i si volem avançar, les institucions educatives haurem d'aprendre una cosa que encara ens costa molt: col·laborar.

IMMA TUBELLA La Vanguardia 01/09/2009

CT5 RESUMEN

Ideas 1. L'educació primària, secundària i superior està canviant radicalment 2. Model híbrid, part presencial, part online. 3. El nord-americà, abandonen les aules, però no els estudis. Busquen i troben maneres alternatives d'accés al coneixement organitzant les seves pròpies comunitats d'aprenentatge. 4. El futur de l'educació passa per la hibridació entre l'ensenyament presencial i el virtual.

resum L'educació primària, secundària i superior està canviant radicalment davant els nostres ulls. 36

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


Els curs 2007-2008 l‘estudiant de secundària nord-americans van seguir els seus cursos per Internet creixement un 47% respecte al curs anterior. Segons el mateix estudi , els estudiants universitaris d'Estats Units van seguir els seu curs online arriben a 4 milions preocupen així a la secretaria d‘educació del govern de Obama sobre l'impacte de les TIC en l'educació. el nord-americà, abandonen les aules, però no els estudis. En Espanya, el 60,5% de centres de primària i secundària no disposen d'un pla específic per a la introducció de les TIC, el 17,5% del professorat les utilitza, el 84,7% de l'alumnat afirma que troba en Internet tota la informació que necessita per a estudiar. Juan Alvarez

CT 6: ¡Estudiar! ¿Para qué? Manuel Castells OBSERVATORIO GLOBAL

Estudiar, ¿para que?

37

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 email: cfa-teresamanye@centres.xtec.es


ontinuando con su rigurosa auscultación de nuestro sistema educativo, la Fundació Jaume Bofill ha publicado los resultados de un informe sobre el estado de la educación en Catalunya. La prensa ha informado del contenido del informe, por lo cual remito al lector al archivo de este diario para conocer los datos que, junto a los del informe Pisa de la OCDE, presentan un panorama grave: estamos destruyendo el futuro del país. Estamos en el tramo inferior de los países desarrollados en cuanto a capacidad académica de los estudiantes. Pero además ahora se acentúa el altísimo grado de abandono escolar.

C

España va mal y Catalunya es la número 12 en el ranking de comunidades autónomas, liderado por Euskadi. El abandono de estudios entre 18 y 24 años en Catalunya es del 34,1%, frente a una media española del 30,8%, tasas más de dos veces más altas que en Europa. Y se ha incrementado en cinco puntos con respecto al año 2000. Entre los jóvenes de 20 a 24 años, tan sólo un 61,3% de los españoles y un 60,3% de los catalanes han completado su educación secundaria, en contraste con la media europea del 75%. O sea, estamos en una sociedad de la información desinformada, tal como concluimos en el estudio sobre la sociedad red en Catalunya que acabamos de publicar con Imma Tubella. La educación es el recurso clave en un mundo en el que la fuente de poder y •a es la capacidad de procesar información para transformarla en conocimiento aplicado. Y mal podemos hacerlo cuando el 55% de la población adulta no ha completado sus estudios secundarios. Es cierto que esto es una herencia del franquismo, cuyo retraso educativo conllevó un bajo nivel de estudios en la población que ahora tiene más de 50 años. Pero si las nuevas generaciones se sitúan en un 40% que no va más allá de completar sus estudios primarios y si el fenómeno se agrava (en el 2000 era un 32%), quiere decir que nos alejamos cada vez más de los parámetros de la sociedad de la información realmente existente. ¿Por qué este abandono escolar masivo? Mirando a los países líderes en la calidad educativa y en tasas de graduación

El factor decisivo del abandono escolar es el desfase cultural y tecnológico entre los jóvenes de hoy y un sistema que no ha evolucionado

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 cfa-teresamanye@.xtec.net


(Finlandia en Europa, Cuba en las Amé-ricas y Corea del Sur en Asia), hay dos factores clave, analizados por el catedrático de Stanford Martin Carnoy. Por un lado, la calidad y dedicación de maestros y profesores. Por otro, la atención de los padres a la educación de sus hijos. Estos factores no dependen de la voluntad individual de enseñantes y padres, sino de factores estructurales y de políticas de educación, incluyendo la financiación, porque la educación de calidad cuesta dinero. Aunque, como se dice en Estados Unidos, si encuentras cara la educación, prueba la ignorancia. Así, la formación de maestros en Finlandia es de alta calidad. Salarios competitivos y buenas condiciones laborales atraen talento a la enseñanza. Y cuentan con el respeto de sus alumnos y de la sociedad. En Cuba se cuida la educación de los educadores y aunque la paga se sitúa en los mismos niveles que los demás sueldos, los maestros están altamente considerados. Y en el este de Asia, la cultura confucionista hace de la educación de los hijos el centro de la familia No es que las madres catalanas descuiden a sus hijos (los padres no se ocupan de ellos más que para reñirles). Pero en las condiciones de vida de las supermujeres que tienen que trabajar, cuidar del hogar casi por entero, gestionar al marido y ocuparse de sus hijos, tener además que pelear por la noche para que estudien está más allá de su nivel de energía. Así, la familia no puede gestionar a los chicos y chicas, se los carga a la escuela, y los enseñantes dicen, con razón, que no pueden sustituir a los padres, Por lo que los jóvenes andan a su aire. Y en ese mundo de libertad, interviene el factor en mi opinión decisivo del abandono escolar: el desfase cultural y tecnológico entre los jóvenes de hoy y un sistema escolar que no ha evoluciona-

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 cfa-teresamanye@.xtec.net


do con la sociedad y con el entorno digital. Jóvenes que acceden a toda la información por internet, que construyen sus redes autónomas en torno a los móviles, que chatean y navegan, que se forman jugando y se informan comunicando, simplemente no soportan la disciplina arbitraria de unas clases anticuadas con enseñantes desbordados a quienes nadie les prepara para la nueva pedagogía. Y no es que sean reacios a internet. El estudio de la UOC sobre las escuelas de Catalunya muestra un alto nivel de uso de internet por parte de los enseñantes. En su casa. Pero en la escuela, aunque hay conexión a internet en todas, no está integrado en el currículo ni en la organización de la enseñanza. La idea de que una joven de hoy se cargue una mochila de libros de texto aburridos definidos por burócratas ministeriales y se encierre en un aula a soportar un discurso irrelevante en su perspectiva y que todo esto lo aguante en nombre del futuro es simplemente absurda. Y eso que los datos demuestran que cuanta más educación mejor trabajo se consigue y más dinero se gana. A corto plazo abundan los empleos subcualificados y subpagados en una economía como la nuestra de baja productividad y escaso conocimiento, en una inversión del pelotazo y en un mercado especulativo basado en el turismo y la construcción. De modo que el desfase entre los jóvenes y la escuela se mezcla con la adecuación de una cultura de la urgencia y de la autonomía a un mercado de trabajo en el que abundan las tareas de bajo nivel. Se genera una espiral en la que los jóvenes se dan cuenta de su error demasiado tarde y el país se convierte en una economía de servicios dependiente de vender a otros nuestra calidad de vida y, en ese comercio, destruirla.

CT6 RESUMEN UN PROBLEMA GRAVE EL ABANDONO ESCOLAR Estamos en el tramo inferior de los países desarrollados en cuanto a capacidad académica de los estudiantes, España va mal y Catalunya es la número 12 en el ranking de comunidades autónomas, liderado por Euskadi. Estamos en una sociedad de la información desinformada, el 55% de la población adulta no ha completado sus estudios secundarios hay dosfactores clave, analizados por el catedrático de Stanford Martin Carnoy: La calidad y dedicación de maestros y profesores. La atención de los padres a la educación de sus hijos. Las súper mujeres que tienen que trabajar, cuidar del hogar casi por entero, gestionar al marido y ocuparse de sus hijos, tener además que pelear por la noche para que estudien está más allá de su nivel de energía un sistema escolar que no ha evolucionado con la sociedad y con el entorno digital. Catalunya muestra un alto nivel de uso de internet por parte de los enseñantes, En su casa. La idea de que una joven de hoy se cargue una mochila de libros de texto aburridos definidos por burócratas ministeriales y se encierre en un aula a soportar un discurso irrelevante en su perspectiva y que todo esto lo aguante en nombre del futuro es simplemente absurda. Cuanta más educación mejor trabajo se consigue y más dinero se gana. Abundan los empleos subcualificados y subpagados de baja productividad y escaso conocimiento. Un mercado especulativo basado en el turismo y la construcción. CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 cfa-teresamanye@.xtec.net


Con la adecuación de una cultura de la urgencia abundan las tareas de bajo nivel. Se genera una espiral en la que los jóvenes se dan cuenta de su error demasiado tarde

Jose Palma El abandono escolar Estamos destruyendo el futuro del país. El abandono escolar de entre los 18 y 24 años a crecido desfavorablemente tanto en Cataluña como en España y entre los jóvenes de 20 a 24 año tan solo el 61,3% de los españoles y el 60,3% de los catalanes han completado sus estudios secundario. El 55% de la población adulta no ha completado sus estudios secundarios, cuyo retraso educativo en el franquismo conllevó a un bajo nivel de estudios en la población que ahora tiene más de 50 años. Hay dos factores claves, la calida y dedicación de maestro y profesores, la atención de los padres a la educación de sus hijos El desfase cultural y tecnológico entre los jóvenes de hoy y un sistema escolar que ha evolucionado con la sociedad y con el entorno digital Más educación mejor trabajo Los jóvenes se dan cuenta de sus errores demasiado tarde Juan Alvarez

CT 7: Ritme de creixement de la població Sociedad

El País, viernes 8 de octubre de 2010

El ritmo de crecimiento de la población se frena para una década CARMEN MORÁN - Madrid - 08/10/2010 La población española va a crecer a un ritmo mortecino la próxima década. El número de habitantes apenas se elevará un 2,7% mientras que en los primeros 10 años de este siglo lo hizo en un 14%. Según estas proyecciones demográficas del INE, en 2020 habría 47.234.924 habitantes.Tres factores contribuyen a ello: la baja natalidad, la alta esperanza de vida y el inferior flujo de inmigrantes. Según estos cálculos, la esperanza de vida aumentará 1,7 años en los varones, hasta los 80,1 años, y 1,5 años en las mujeres, hasta los 86,1 años. Además, la proporción entre los que no están en edad de trabajar (pasivos) y los que sí lo están (activos) se elevará de forma importante (seis puntos) durante los próximos 10 años, hasta el 55,1%. En algunas regiones el crecimiento de la población será, si se cumplen las previsiones, sencillamente, negativo. Es el caso de Asturias (-3,2%), País Vasco (-2%), Castilla y León (1,9%), Galicia (-1,6%) y la Rioja (-1,3%). En algunas de ellas el número de nacimientos se verá CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 cfa-teresamanye@.xtec.net


superado por el de defunciones. "Se trata de regiones muy envejecidas que además no han atraído inmigración y que ya venían afectadas desde hace tiempo por la desnatalidad. La excepción sería el País Vasco, aunque también ha perdido parte de su población en edad de procrear", explica la catedrática de Geografía Humana de la Complutense Aurora García Ballesteros. La mayoría de estas regiones sufrieron y sufren el fenómeno de la emigración, que resta a su población cohortes de mujeres en edad de procrear. "Eso no se recupera en dos días. Las políticas de recuperación de la natalidad deberían ser más potentes aún en estos sitios, por esa razón", añade García Ballesteros.En todo caso la falta de madres afecta a toda España, que acusa a su vez la baja natalidad de años atrás. Y esto es fundamental, porque la fecundidad llegará a 1,5 hijos por mujer en 2019, mientras que en 2009 estaba en 1,4. Al otro lado están las regiones que se mantienen mejor: Castilla-La Mancha (6,4%), Islas Baleares (6,4%), Murcia (6%), Navarra (5,5%), la Comunidad de Madrid (5,4%) y Andalucía (5%). "Lo de Castilla-La Mancha puede tener una explicación por su frontera con Madrid, de donde recibe mucha población residente. Y para el resto hay que tener en cuenta que mantenían una natalidad más alta y que reciben inmigración", dice García Ballesteros. La realidad socioeconómica de un país, con políticas de apoyo a la crianza, es determinante para elevar la natalidad. Y también para la vejez, porque sin medidas de atención a los dependientes, en aumento, la buena noticia de la alta esperanza de vida puede agriarse. El número de inmigrantes que llegue a España es por completo significativo cuando se habla de natalidad, porque es una población joven que ve mejoradas sus condiciones económicas. En ocasiones esto ha sostenido los pobres datos que salían de las maternidades españolas. En 2007 llegaron un millón de inmigrantes a España, pero este año apenas serán 460.000, un número ligeramente inferior al del año pasado. El saldo migratorio entre los que entran y los que salen dejaría una cifra de 684.000 personas más en los próximos 10 años. Pero todo esto son proyecciones teniendo en cuenta las últimas tendencias o los últimos datos. Y la realidad a veces se empeña en torcer las estadísticas, crisis o recuperación económica mediante.

CT7 RESUMEN La baja natalidad nos persigue

La población española va a crecer a un ritmo lento la próxima década, tres factores contribuyen a ello:

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 cfa-teresamanye@.xtec.net


- La baja natalidad. - La alta esperanza de vida. - El inferior flujo de inmigrantes. La esperanza de vida aumentará, la proporción entre los que no están en edad de trabajar (pasivos) y los que sí lo están (activos) se elevará de forma importante. En algunas regiones el crecimiento de la población será, negativo. Se trata de regiones muy envejecidas que además no han atraído inmigración y sufren el fenómeno de la emigración. La falta de madres afecta a toda España, La realidad socioeconómica de un país, con políticas de apoyo a la crianza y el número de inmigrantes que llegue es determinante para elevar la natalidad. Jose Palma El crecimiento de la población Española se para, por la baja natalidad que sufre el pais -España crecerá a un ritmo mortecino en los próximos años - La baja natalidad, la alta esperanza de vida y el inferior flujo de inmigrantes. -El crecimiento de algunas regiones será negativo - cohortes de mujeres en edad de procrear -las estadística no siempre son ciertas ( Las estadísticas no siempre serán cierta ya que en el norte de España según las previsiones habrá mas natalidad que defunción)

Resumen España crecerá a un ritmo mortecino a causa de su baja natalidad, alta esperanza de vida i poca inmigración. En algunas regiones del norte España el crecimiento es negativo, el número de nacimiento será superado por el de defunciones. El País Vasco es una de las pocas regiones que no ha sufrido la desnatalidad, pero aún ha perdido parte de su población en edad de procrear. En algunas regiones como en el centro de España, en el sur, norte y este la tasa de natalidad se mantiene mejor, ya que éstas atraen más inmigración

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 cfa-teresamanye@.xtec.net


Para elevar la tasa de natalidad de un país se necesita la unión política, ya que eso es determinante para elevar la natalidad. Juan Alvarez

CT 8: El uso del móvil El silencio y el teléfono móvil CADA VEZ QUE VENGO de visita a España una de las grandes diferencias que nota con J apon es la forma de usar el telefono movil de españoles y japoneses. La mayoria de las veces que veais a un japones usando un movil estara mirando la pantalla. Los moviles japoneses estan diseñados mas con la idea de comunicarse via texto que via voz, por eso tienen las pantallas mas grandes del mundo. La resolucion de pantalla de los Ultimos modelos es de 800x480, una resolucion mas que decente para navegar por la red con cierta comodidad o para escribir e-mails con facilidad. Ademas de ser moviles diseñados para navegar, las tarifas planas de datos con precios mas que razonables ha hecho que casi todo el mundo navegue con el movil todo el rato sin miedos. Otra de las utilidades que se ha puesto de moda Ultimamente es ver television digital terrestre utilizando tecnologia lseg, a dia de hoy ya hay mas de 30 milIones de personas en Japon con una television en el bolsillo. Son varios los fabricantes de moviles estadounidenses y europeos que han intentado entrar varias veces en el mercado japones, casi todos fracasaron porque estaban diseñados para hablar, mas que para escribir, navegar o ver la television. Por ejemplo, Motorola intento durante años introducir algunos de sus moviles de exito en el mundo, se gasto mucho dinero en publicidad intentando vender sus modelos Razr, populares fuera de Japon por ser pequeños y ultra-finos. Pero el concepto de un movil enano nunca llego a cuajar en los japoneses y Motorota dejo de vender sus Razr en J apon. Uno de los unicos moviles no japoneses que estan teniendo exito en Japon es el iPhone, precisamente porque es grandecillo y .esta diseñado para navegar por la red e interactuar con el aparato mas que para hablar. La semana pasada viaje por primera vez en el AVE de Barcelona a Madrid. Acostumbrado al tren bala japones solo note dos grandes diferencias: el paisaje y el ruido. Durante las mas de dos horas de trayecto entre las dos ciudades españolas fueron decenas las conversaciones telefonicasy melodias de moviles que pude escuchar. En Japon no recuerdo cuando fue la ultima vez que oi una melodia de un movil. Hablar por telefono dentro de un tren esta tan mal visto, es de tan mala educacion, que en muy rara ocasión ves a alguien haciendolo. En el tren bala japones reina el silencio, en el AVE español reina una verborrea continua, tanto de conversaciones entre pasajeros como de conversaciones a distancia via telefono movil. El silencio es algo muy apreciado por los japoneses. Es una de las primeras cosas que notas cuando llegas a Japon, a veces estas rodeado de centenares de personas y te das cuenta de que nadie esta hablando. Son discretos y silenciosos, no suelen utilizar el movil para hablar en presencia de desconocidos, solo cuando estan a solas. En Estados Unidos ya estan saltando las voces de alarma ante el problema de hablar todos ala vez con el movil en lugares publicos, especialmente dentro de trenes, autobuses y aviones. Una solucion sencilla, recomendada en algunos trenes de larga distancia en Japon es emplear las areas entre los vagones en el caso de que sea imprescindible tener que hablar por telefono. El tener una forma de ser algo mas discreta y silenciosa comparada con la nuestra ha hecho que los moviles japoneses tengan las pantallas y los teclados mas grandes. La popularizacion de los smartphones en occidente seguramente tambien incremente el tiempo de navegacion por la red y reduzca el tiempo de habla; aun asi, seguramente llegara el momento en que, como en Estados Unidos o en Japon, se implanten normas o recomendaciones sobre donde se puede hablar con el

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 cfa-teresamanye@.xtec.net


telefono y donde no. Esperemos que asi sea, incluso en un pais tan ruidoso como España. HECTOR GARCiA

Ciberp@ís

8/10/2009

CT8 RESUMEN Formas de usar el móvil Los móviles japoneses están diseñados mas con la idea de comunicarse vía texto que vía voz, pantallas más grandes. Una resolución más que decente escribir e-mails con facilidad, las tarifas planas de datos con precios más que razonables ver televisión digital terrestre utilizando tecnología lseg, con una televisión en el bolsillo. Móviles estadounidenses y europeos fracasaron en Japón, porque estaban diseñados para hablar, más que para escribir, navegar o ver la televisión. Los únicos móviles que están teniendo éxito en Japón es el iPhone. En Japón hablar por teléfono dentro de un tren está mal visto. En Estados Unidos hay problemas por hablar todos a la vez con el móvil en lugares públicos. Los móviles japoneses tienen las pantallas y los teclados más grandes, que facilitan la navegación por la red y reduciendo así el tiempo de habla. Normas o recomendaciones sobre donde se puede hablar con el teléfono y donde no. Jose Palma

La diferencia del uso del móvil entre España Y Japón (Diferente). Hay diferente estilo de usar el móvil en Japon como en España En japon se utiliza mas el movil para navegar por internet, chatiar por la redes sociales, ver la televicion,etc. Mientra que en españa seutiliza mas para hablar ya que las tarifas planas de datos no son tan buena como las de japon. Hay diferentes compañías de telefono móvil, que han fracasado por intentar introducir telefonos mas pequeño y ligeros, telefonos que enel Norte de Europa y American hay mucha demanda a diferencia del iphone que cumple sus carateristica.

En los E.E.U.U esta saltando la voz de alarma quieren regularlo, Esperemos que asi sea incluso en España. Juan Alvarez

CT 9: El mundo chino ya está aquí (I) CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 cfa-teresamanye@.xtec.net


El mundo chino ya está aquí (I) En pleno acelerón por las oportunidades que brinda la crisis que oxida a Occidente, China despliega sus tentáculos por todo el planeta. Mientras Occidente y las instituciones internacionales predican en África, Asia y América Latina sobre valores democráticos y las bondades del libre comercio, China deshace el statu quo apoyada en una diplomacia sin complejos, unas empresas propulsadas con el poderío financiero estatal y una migración que hace honor a un espíritu emprendedor cosechado durante siglos. "A los chinos no se les ve... pero están en todas partes", acertó a resumir, en una sola frase, un tendero de Egipto, uno de los 25 países de África, América Latina y Asia que desde 2009 hemos explorado siguiendo las huellas de la que -pocos dudan- será la próxima superpotencia. Seguíamos la pista de los shanta sini (chinos bolsa, en árabe), emigrantes chinos que recorren infatigablemente las cuatro esquinas del país, desde las pirámides hasta Alejandría, para llevar casa por casa sus productos textiles. Escurridizos y celosos de su anonimato, les veíamos por los barrios populares cargando pesados fardos. Un ejército chino de emigrantes pobres que se ha convertido en amo y señor de la venta ambulante en Egipto. Alimentado por la inmigración ilegal, este negocio con traza piramidal y copado verticalmente destapa algunas fortalezas inherentes al pueblo chino. Primero, el olfato para los negocios. Detectaron un nicho entre tantas mujeres egipcias que, sobradas de kilos, prefieren probarse la ropa en la intimidad de sus hogares a hacerlo en los comercios. Segundo, su talento para reducir costes. Importan las telas desde Cantón a través de Libia, el país con el más ventajoso acuerdo comercial con China de la región. En la costura también ahorran: en pisos insalubres, emplean mano de obra local, más barata. Resultado: desplazaron a la industria local y algunos ya diversifican sus negocios hacia otros sectores. Egipto fue el primero de entre dos docenas de países en los que constatamos el impacto de la expansión china. Ahora, con la investigación concluida, el diagnóstico del tendero egipcio no puede ser más certero: el gigante asiático está convirtiéndose en una potencia global, pero lo está haciendo casi en silencio. Aunque no quiere decir que el crujir de los movimientos tectónicos que provoca su irrupción internacional no sea, por momentos, estruendoso. HERIBERTO ARAÚJO Y JUAN PABLO CARDENAL El País 11/02/2011

CT9 RESUMEN China la próxima gran potencia mundial En plena crisi economica China aprovecha para estender sus tentaculo por todo el mundo. China deshace el estatu apoyanda en una diplomacia sin complejo y con su poderío financiero estatal y una migración que hace honor a un espíritu emprendedor y cosechador durante siglos. (chino bolsa) emigrante chino que recorren infatigablemente las 4 esquinas del pais. Un centanar de chino se estan comvirtiendo en el amo y senor de la venta ambulante en Egipto gracias a su olfato negociador, su talento para reducir cortes y su manera de ahorrar. Egipto fue el primer pais donde se detecto el impacto de la expación China CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 cfa-teresamanye@.xtec.net


El gigante asiático se está convertiéndo en una potencia global paso a paso.

Juan Alvarez

CT 10: El mundo chino ya está aquí (II) Texto: El mundo chino ya está aquí (II) El imparable avance del mundo chino es, desde luego, consecuencia de una mezcla de eficacia, musculatura y miserias, incluida la falta de escrúpulos. La ofensiva es visible sobre todo en el mundo en desarrollo, que ofrece mercados vírgenes para los productos Made in China y abundantes reservas de materias primas para garantizar su suministro futuro. Ahí ejerce de banquero del mundo y refuerza su poder blando. Y, en el cuerpo a cuerpo, Pekín se muestra intratable. De entrada, porque cuenta con un arma letal: su pegada financiera. Se sirven de los policy banks -bancos de desarrollo como el Exim Bank y el China Development Bankpara tirar de diplomacia de chequera y, así, conceder a terceros créditos millonarios bajo condiciones habitualmente clasificadas como confidenciales. O dispensan a sus empresas financiación ilimitada dándoles una ventaja comparativa impagable y, con ello, servir a los objetivos estratégicos nacionales, que no siempre coinciden con los comerciales. La no imposición de requisitos políticos -aparte de lealtad al principio de una sola China- es otro factor de indiscutible eficacia en medio del autoritarismo y corrupción imperantes. Que las empresas públicas sean la avanzadilla de los intereses estratégicos no es nuevo. Pero sí que actúen sin tener que rendir cuentas. Ello explica por ejemplo que China National Petroleum Corporation (CNPC) sea el jugador dominante en Sudán y que en Irán aprovechen el vacío provocado por las sanciones para copar el sector energético. En la República Democrática del Congo, Kazajistán o Vietnam, donde la corrupción es parte de los negocios, el modus operandi chino encaja cabalmente. Si los occidentales son vistos como intervencionistas, la opción de China se antoja como una atractiva alternativa por su disposición a jugar sin importar las reglas. Otro tanto ocurre en Venezuela, donde un Chávez en plena cruzada bolivariana ha pretendido reclutar -sin éxito- a Pekín para su alianza anti-Estados Unidos. Wikileaks dibujó el trato preferencial: crudo venezolano para China a cinco dólares el barril. Con su voraz demanda, el gigante no solo es un cliente fiable a largo plazo, sino que en la misma jugada ofrece financiación para desarrollar infraestructuras; las cuales ejecutan empresas chinas con materiales y -casi siempre- mano de obra chinas. Ello les permite ser más rápidos y baratos. En Angola, las empresas, obreros y bancos chinos se han echado a la espalda la reconstrucción del país a cambio de un flujo de petróleo que ha hecho de Luanda su segundo suministrador. Solo en África han levantado ya más de medio centenar de estadios de fútbol y construyen un centenar de presas por todo el globo.

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 cfa-teresamanye@.xtec.net


También el nacionalismo juega un papel clave. Además de la loable capacidad de sacrificio, los obreros chinos desplegados por el planeta trabajan comprometidos "por China, la empresa y el sueldo". Compromiso inquebrantable patente desde la Amazonía ecuatoriana, donde hay en marcha una presa, hasta el desierto en la frontera entre Uzbekistán y Turkmenistán, donde miles de chinos han construido un gasoducto de 7.000 kilómetros para llevar el gas a las cocinas de Shanghái. Los patrones chinos, ajenos a los alojamientos de lujo y sueldos de cinco cifras de sus colegas occidentales, se arremangan como pocos. Ingenieros, arquitectos y doctorados en las mejores universidades de China trabajan durante 11 meses, durmiendo en campamentos junto a la tropa en precarios habitáculos con poco más que una cama con mosquitera. Contribuyen a que sus empresas ganen las licitaciones. Ahora bien, esa fórmula ganadora, exportada de los focos industriales de China al resto del mundo, no puede deslindarse de las míseras condiciones laborales que ofrecen las empresas chinas a sus empleados locales, sobre todo por comparación con los sueldos, horarios, trato y prestaciones de su competencia extranjera. En palabras de un sociólogo de Maputo que hizo la comparativa, "el sistema chino se basa en la máxima producción; en él, el trabajador local es solo un ser anónimo". Las zonas mineras de Zambia y Perú, donde China tiene grandes inversiones, son sendos polvorines que estallan periódicamente con revueltas, disturbios y muertos. Comprobamos que, por razones laborales o medioambientales, el descontento es allí grande, más allá del chollo que China supone para las élites. Sobre el terreno no faltan quienes se preguntan si la oportunidad de desarrollo que ofrece China a los países pobres no es más que un mito. Así, constatamos que en las minas de cobre del Congo o en los bosques de Siberia, las empresas chinas exportan la materia prima en bruto, sin crear una industria de procesamiento que añada valor localmente. También surgen dudas acerca del volumen exportado, que es sobre el que se paga impuestos. Y tampoco parece que generen riqueza a través del empleo local, visto el escenario laboral. "Los chinos están esquilmando grandes cantidades de dinero y están devolviendo muy poco al país", nos dijo un líder sindical en Zambia. Pese a la retórica ganador-ganador de Pekín, el avance chino no puede desprenderse del tinte neocolonialista. Más aun cuando la conquista avanza sobre los raíles diseñados por la dictadura china y, por tanto, exenta de los contrapesos de los sistemas democráticos. Sin apenas sociedad civil ni ONG independientes, sin una prensa libre ni oposición política y con un sistema judicial que jamás atacaría el corazón del sistema, la élite gobernante dispone de un cheque en blanco para ejecutar sin rendir cuentas. La fórmula permite atajos y multiplica la eficacia, pero alimenta los excesos. La opacidad china, por supuesto, proporciona un margen de maniobra diferencial. Es indiscutible que el poderío chino está propagándose por el mundo como un fuego de combustión lenta, pero requerimos de perspectiva temporal para saber si, con su modelo y recetas, China está inoculando el virus o la vacuna.

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 cfa-teresamanye@.xtec.net


HERIBERTO ARAÚJO Y JUAN PABLO CARDENAL

El País

11/02/2011

CT 10 RESUMEN China una ayuda o un engaño El imparable avance del mundo chino cuenta con un arma letal, su pegada financiera concediéndoles créditos a terceros millonarios bajo condiciones habitualmente clasificadas como confidenciales. Sus empresas tienen financiación ilimitada dándoles una ventaja comparativa imparable. Ofrecen financiación a los países más necesitados prometiendo un gran desarrollo en sus infraestructuras, las cuales ejecutan empresas chinas con sus materiales y casi siempre con mano de obra, ello les permite ser más rápidos y baratos, a cambio de poder llevarse sus productos naturales, petróleo, gas, etc.… Las empresas chinas, exportan la materia prima en bruto sin especificar las cantidades evitándose así de pagar grandes cantidades de impuestos, ganando ellos mucho dinero y devolviendo muy poco al país, la oportunidad de desarrollo que ofrece China a los países pobres no es más que un mito y un engaño. Es indiscutible que el imperio chino está propagándose por el mundo como un fuego de combustión lenta pero certera.

Jose Palma

CT 14: ¿Suerte o..., buena suerte? ¿Por qué se dice que alguien tiene buena suerte? ¿Qué caracteriza a las personas afortunadas? Mientras la suerte depende del azar y es incontrolable, la buena se genera con esfuerzo y actitudes positivas. No es tanto una cuestión aleatoria, sino de trabajar para conseguir lo que uno quiere. Por Alex Rovira Celma. A menudo, en conversaciones con compañeros, amigos o familiares oímos la referencia a un tercero en términos: "¡Fulano de tal sí que tiene buena suerte!". Esta expresión nos lleva a pensar en que la fortuna parece favorecer al sujeto que es objeto de la conversación. Pero si analizamos en detalle los motivos por los que se le atribuye esa buena fortuna, observamos en la mayoría de casos que detrás de ella existe un conjunto de elementos que nos llevan a pensar que no se trata de una cuestión de puro azar, sino que la buena suerte de la persona es más el resultado de su trabajo y de sus actitudes que de los caprichos de lo aleatorio. Por eso conviene diferenciar dos conceptos: suerte, por un lado, y buena suerte, por otro. La suerte, entendida como la define el diccionario, tiene que ver con el azar. Se trata de la aparición de circunstancias no controlables ni reproducibles por la voluntad humana y cuyos efectos, favorables o adversos, tienden a ser efímeros. Por otro lado, la buena suerte, dicen quienes consideran tenerla, la crea uno mismo: uno es la causa de su buena suerte. ¿Cuáles son entonces los elementos que definen a las personas que consideran que tienen buena suerte en la vida? A continuación, los más representativos: Tienen una actitud positiva ante las experiencias, incluso cuando éstas, de entrada, aparecen como un revés, una

dificultad o una crisis. Su optimismo se ancla no en la ingenuidad, sino en la lucidez y en el compromiso con su trabajo. Cuando la adversidad se presenta, se cuestionan en qué medida han contribuido a la situación y actúan para resolver la circunstancia que se haya generado. Se saben responsables de sus actos. Ante el error o la adversidad, no culpan a un tercero, sino que se preguntan en qué medida ellos son, consciente o inconscientemente, causa de lo que les ha ocurrido, y cómo pueden enmendarlo. No viven el error como una mácula en su currículo o algo de lo que avergonzarse, sino que hacen de él una fuente de aprendizaje. Disponen de buenas dosis de asertividad y autoestima. Ello les lleva a mantenerse fieles a su propósito, a perseverar, a trabajar para crear las condiciones que favorezcan la aparición del anhelo que persiguen. Emplean su imaginación para ver con la mente su anhelo realizado. Funcionan con un "hay que creerlo para verlo", y no con un "hay que verlo para creerlo". Son perseverantes: no postergan las cuestiones que tienen pendientes de resolver. O lo resuelven de inmediato o lo delegan o lo tiran a la papelera.

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 cfa-teresamanye@.xtec.net


Tienden a atribuir un significado constructivo a lo que les sucede. Una misma circunstancia puede ser vivida, según la persona, como un golpe de mala suerte o un regalo de la vida que permite abrir la conciencia a un modo nuevo de percibirse a sí mismo y a los demás, y a actuar de manera diferente. Esta segunda reflexión es habitual de los creadores de buena suerte. Un cuento. Sobre este punto quisiera extenderme y tomar una metáfora que considero sumamente ilustrativa. Existe un cuento que muestra claramente la actitud esencial de este tipo de personas. Dice así: Un día, un bellísimo caballo decidió bajar de las montañas y entrar en la aldea en la que vivía un anciano labrador. El caballo se detuvo en el establo del anciano. Los habitantes del pueblo, al ver tan bello ejemplar bebiendo y descansando en el establo del labrador, fueron a avisarle: "¡Ven, vamos a verlo!". El anciano acompañó a todos sus vecinos, que, agitados, le llevaban del brazo hasta su propio establo. Cuando llegaron, la multitud celebraba la fortuna del abuelo: "¡Qué buena suerte has tenido!". A lo que el anciano respondió: "¿Buena suerte?, ¿mala suerte?, ¡quién sabe!". Al día siguiente, el caballo regresó a las montañas. Los vecinos se dieron cuenta y, cuando avisaron al anciano y lamentaron lo ocurrido, éste les replicó: "¿Mala suerte?, ¿buena suerte?, ¡quién sabe!".

Pasó una semana y el caballo volvió de las montañas con toda su manada y fueron a parar de nuevo al establo del anciano, ya que siempre tenía a punto agua y comida. Al ver el maravilloso espectáculo, los vecinos se agolparon en la puerta de la casa del labrador y le felicitaron, entre entusiasmo, envidia y admiración, por su renovada buena suerte. Éste, con tranquilidad, les respondió: "¿Buena suerte?, ¿mala suerte?, ¡quién sabe!". Los caballos permanecieron en el establo bajo los atentos cuidados del menor de los hijos del anciano. Un día, el muchacho intentó domar a uno de ellos. Pero tal era la fuerza y brío del caballo, que el joven cayó al suelo y se rompió ambas piernas y los brazos. Todo el mundo se enteró del grave accidente y consideró aquello una gran desgracia. No así el labrador, que se limitó a decir: "¿Mala suerte?, ¿buena suerte?, ¡quién sabe!". Unas semanas más tarde, el ejército de aquella nación entró en el poblado para reclutar a todos los jóvenes. Estaban llamados a ir a una terrible guerra de la que muy pocos regresarían con vida. Cuando vieron al hijo del labrador con las extremidades rotas, le dejaron tranquilo, ya que sería un problema contar con alguien incapacitado. De nuevo, los vecinos fueron a felicitar al labrador, a su hijo y al resto de la familia por esa buena noticia, pero, otra vez, el anciano asomó su cabeza por la puerta y encogiéndose de hombros dijo: "¿Ha sido buena suerte?, ¿mala suerte?, queridos vecinos, ¡quién sabe!". Y en muchas ocasiones, esta interpretación de los hechos que nos muestra el relato cobra sentido. Lo que a primera vista parece un contratiempo puede ser un disfraz del bien. O al contrario, lo que parece bueno a primera vista puede ser realmente perjudicial. Por ello, quizá lo razonable es despreocuparse de la suerte (mala, buena o inexistente) y avanzar creando las circunstancias que nos lleven a encarnar la calidad en lo humano, en las relaciones, en lo social y en la vida.

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 cfa-teresamanye@.xtec.net


CT14 RESUMEN La suerte o la mala suerte solo depende de ti mismo

-la buena suerte es el resultado de su trabajo y de sus actitudes que de los caprichos de lo aleatorio - La suerte es la aparición de circunstancias no controlables ni reproducibles por la voluntad humana y cuyos efectos, favorables o adversos, tienden a ser efímeros - tener una actitud positiva ante las experiencias, adelantarte a los acontecimientos cuando la adversidad se presenta, actuar y resolver la circunstancia que se haya generado. La suerte es irracional y no definido cada persona construye que es suerte. ero la suerte surge sólo a través de las acciones de las personas, Dependiendo de cómo se comporta en una situación determinada. El destino decide sobre la suerte o la mala suerte que depende de la interpretación irracional de la persona que se encuentra en la situación. Por último, hay tres condiciones que afectan el comportamiento para conseguir la suerte subjetiva. Una actitud positiva es necesaria para describir una situación afortunada, además el ser humano se preocupa para evitar la mala suerte. Cuando el ser humano se encuentra en una situación desafortunada el intenta encontrar una solución Juan alvarez

CT 15: Parlem de valors Una de les expressions més freqüents en el paisatge social, polític, religiós i econòmic és la referent als valors. La trobem en tots els teixits verbals dels diferents colors ideològics, des dels fanatisme intolerant fins als dels que situen la tolerància com a norma bàsica de vida. Es parla de l‘educació en valors, de transmetre valors, de la pèrdua de valors, de l‘escala de valors, de la falta de valors, de la recuperació dels valors, del menyspreu pels valors. Un seguit de frases que es pot allargar fins a l‘infinit. La més repetida, possiblement, encara que en això no hi ha estadístiques ni n‘hi pot haver, és la que reclama una escala de valors ben classificats, com si es tractés de la Lliga de futbol o del rànquing dels tennistes de l‘ATP. No és fàcil establir aquesta escala i, fins i tot, hi afegiria que resulta impossible, si analitzem les múltiples proposicions que fan els teòrics que les formulen. Dir valors és una expressió genèrica i, per tant, indefinida. És com un nom amb uns cognoms que és necessari precisar per situar-ne la identitat. Al subsòl de la nostra cultura hi ha un consens i un sentiment compartit a l‘hora d‘assenyalar les

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 cfa-teresamanye@.xtec.net


paraules que defineixen determinats valors, almenys les més significatives, on situem el lloc on roman aquest terme. Es tracta de construir la pròpia identitat en relació amb els altres per articular una convivència harmònica i pacífica. Per tant, els valors són fulls de ruta per viure i conviure. Unes creences estables i bàsiques que distingeixen entre el que és bo i el que és dolent. Es tracta de valors formulats en positiu, del no mataràs mosaic al de respecta la vida, perquè l‘única manera d‘equivocar-se és fer patir els altres i, per tant, l‘única manera d‘encertar-la és procurar-los la màxima felicitat possible. A l‘hora d‘establir el catàleg dels valors, no hi ha uniformitat ni acord en el nombre, però sí un cert consens en molts d‘aquests i en la consideració que n‘hi ha de dos tipus, els valors instrumentals i els valors terminals. Els instrumentals radiquen en les persones, els terminals expressen els fins desitjables de l‘existència, les metes a les quals ens hem de dirigir. En el capítol dels valors instrumentals és evident que les persones poden ser alegres, ambicioses, capaces, responsables, corteses, tolerants, valentes, servicials, lògiques, honrades, afectuoses, netes, imaginatives. Les qualitats que acabo d‘enumerar es poden enquadrar totes en una escala de valors, però no es tracta d‘una llista exhaustiva, sinó oberta. L‘altre apartat és el dels valors terminals. Aquests en són alguns: la pau, la igualtat, la llibertat, la felicitat, el plaer, la virtut, l‘honor, la saviesa, la seguretat, l‘harmonia interna, una vida emocionant, la família, la seguretat nacional, una vida confortable, el reconeixement social.

Però, com podeu veure, es tracta d‘una paraula de contingut ample i que al llarg de la història s‘ha anat transformant. No hi ha dubte que la llibertat i la felicitat són valors i que s‘han citat com a tals al llarg dels segles, però no significaven el mateix en la cultura grecollatina que en la cristiandat medieval, al Segle de les Llums o a la postmodernitat que estem vivint. Si llegim assajos o llibres costumistes sobre l‘honor, les diferències són abismals. Apel·lant a la mateixa paraula es defensen coses diferents. Per als cavallers espanyols de finals de l‘edat mitjana, el gran lloc on romania l‘honor era entre les cames de les seves dones. La llibertat també s‘ha entès de maneres diverses. Els fonamentalistes entenien i entenen que només hi ha d‘haver llibertat per a la veritat, no per a l‘error. Però la veritat la defineixen ells. És fàcil parlar de valors. El que és difícil és practicar-los.

ALFONSO S. Palomares-Periodista- El Periódico de Catalunya 13-11-2009

CT15 RESUMEN Parlar de valors és fàcil, El que és difícil és posar-los en practica. CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 cfa-teresamanye@.xtec.net


- Los valores es una expresión genérica, por lo tanto indefinida. - Los valores son hojas de ruta para vivir y convivir. - Con los valores se puede distinguió entre lo que es bueno y lo malo. - Hay de dos tipos, los valores instrumentales y los valores terminales. - La libertad y la felicidad son valores

Una de las expresiones más frecuentes en el paisaje social, político, religioso y económico es la referente a los valores. Los instrumentales radican en las personas, que pueden ser alegres, ambiciosas, capaces, responsables, corteses, tolerantes, valientes, serviciales, lógicas, honradas, cariñosas, limpias, imaginativas y los terminales expresan los fines deseables de la existencia, las metas a las que nos hemos de dirigir, la paz, la igualdad, la libertad, la felicidad, el placer, la virtud, el honor, la sabiduría, la seguridad, la armonía interna, una vida emocionante, la familia, la seguridad nacional , una vida confortable, el reconocimiento social. Para los caballeros españoles de finales de la Edad Media, el honor era entre las piernas de sus mujeres. Jose palma

CT 16: És fàcil fer regals ? Dime qué te regalan y te diré quién creen que eres ¿Quién hizo el primer regalo y para qué? ¿Quién lo recibió y qué dio a cambio? Esas son dos preguntas para la Historia, pero hay otras para la Sociología: ¿Un regalo es un espejo en el que se ve con más claridad a quien lo hace o a quien lo recibe? ¿Lo que le regalamos a una persona resume lo que pensamos de ella? Algunos regalos, por ejemplo, un buen libro, son un elogio porque demuestran que consideramos personas cultivadas a quienes los reciben; otros son un acto de incomprensión que hace pensar a sus destinatarios: ¡pero cómo ha podido creer alguien que yo me pondría esta ropa, oiría este disco o voy a echarme esta colonia! Y algunos más son solo una cuestión de negocios o una simple estrategia, aunque esos no suelen despertar la gratitud de quien los obtiene, sino su desconfianza: ―Repartía regalos / como quien pone un cebo en un anzuelo, / y ¿qué pez puede amar al pescador?‖, dice el poeta hispanorromano Marcial. Llega la Navidad, se encienden las luces, se acercan la Nochebuena y el día de Reyes y puede haber dudas sobre si estas fiestas son una celebración religiosa o un asunto comercial —‖Consumismo / serpiente que se traga su propia cola‖, escribe en sus Ecopoemas el último premio Cervantes de literatura,

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 cfa-teresamanye@.xtec.net


Nicanor Parra—, pero parece indiscutible que del 24 de diciembre al 6 de enero todo gira alrededor de tres palabras: familia, banquete y regalo, las dos últimas, al menos, hasta donde lo permita la crisis. Hay muchas teorías sobre el origen de los regalos, que muy probablemente no son hijos de la amistad, sino del miedo, porque las tribus y los pueblos conquistados se los ofrecían a los invasores como símbolo de sumisión. Pero las civilizaciones dominantes también los hacían. Los fenicios entregaban telas, alhajas y objetos de vidrio o marfil a aquellos con quienes querían comerciar, para ganarse su confianza. Los griegos ya tenían la costumbre de regalar joyas, amuletos y flores a los niños, para celebrar sus cumpleaños. En Roma, la tradición de agasajar el primer día de enero al emperador, obsequiándole ramas de laurel y pasteles, pronto se extendió a los parientes y amigos, a quienes se les entregaban unas monedas de latón que servían para desearles prosperidad. Y los persas agasajaban con diversas mercancías a quienes controlaban las rutas a Oriente, para convencerlos de que hicieran tratos con ellos. Pero la apoteosis del regalo es propia de nuestra época, que de hecho ha ido multiplicando los días marcados en rojo: primero los Reyes Magos, luego la Nochebuena, San Valentín, el Día de la Madre, el del Padre… Así que regalamos mucho, pero ¿lo hacemos bien? ¿Cuántas veces sentimos alegría al rasgar el papel de colores y cuántas veces decepción? Regalar es una mezcla de arte y ciencia, y para hacerlo bien hay que conocer al otro y también adivinarlo: porque si sabes exactamente cómo es, qué cosas tiene y cuáles le faltan, es más fácil acertar. ―Lo fundamental cuando vas a comprarle algo a otro es olvidarte completamente de ti y de tus gustos‖, dice la escritora Almudena Grandes. ―Muchos regalos fracasan porque nos olvidamos de la persona a la que se los vamos a hacer, como si de lo que se tratase fuera de disfrazarla de nosotros. Y lo que hay que intentar es lo contrario, entender que lo que importa no es lo que tú comprarías, sino lo que ellos quieren. De hecho, hay ocasiones en las cuales el hecho de que algo te parezca horrible es una garantía de éxito: y si no, que me lo digan a mí, ahora que mi hija se ha hecho punki…‖. Y cuando llega esa hora, la de dejarse a uno mismo al margen y ponerse en el lugar del otro, ¿quiénes regalan mejor? ¿Los hombres o las mujeres? ―Las mujeres, que supuestamente somos mucho más predecibles y más fáciles de descifrar en ese terreno", continúa la autora de Inés y la alegría, ―cargamos más con cosas que no nos apetecen, porque hay una serie de regalos tipo, como los perfumes, que a mí por ejemplo no me gustan, y que según las leyes de la publicidad se supone que son infalibles. A lo mejor es que como a los hombres, por lo general, les gusta menos ir de compras, lo que les ocurre es que al final van más a tiro hecho, son más convencionales y siguen más los modelos‖. Todo un mundo el de los regalos. Rompes el envoltorio y nunca se sabe qué vas a encontrar dentro. ¿Será verdad que nadie conoce a nadie? Benjamín Prado El País 23/12/2011

CT 16 RESUMEN Como saber regalar Regalar no es el simple hecho de dar algo si no el de saber que regalamos o a quien le regalamos, para regalar hay que conocer bien a la persona a la que le regalamos. Regalar puede ser cuestión de negocio o una simple estrategia que no nos damos cuanta cuando regalamos. Llega la navidad y nos volvemos locos, regalos, comida, etc. Hay muchos regalos que vienen del miedo de no saber si realmente conocemos bien a esa persona y regalamos mal, regalar tiene que venir del aprecio que sentimos asía esa persona y no de nuestro gusto. Hay infinidad de ideas para regalar por lo tanto no sabemos que vamos a encontrar cuando abrimos nuestro regalo. CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 cfa-teresamanye@.xtec.net


Juan alvarez Se puede conocer a una persona por su regalo

- Quién hizo el primer regalo. - Quién lo recibió y qué dio a cambio. - Cuestión de negocios o una simple estrategia. - La Navidad, una celebraciónreligiosa o un asunto comercial.

El origen de los regalos: los pueblos conquistados se los ofrecían a los invasores como símbolo de sumisión, otros agasajaban con diversas mercancías a quienes controlaban las rutas, para convencerlos de que hicieran tratos con ellos. El regalo es propia de nuestra época, los Reyes Magos, luego la Nochebuena, San Valentín, el Día de la Madre, el del Padre… Regalar, para hacerlo bien hay que conocer al otroolvidarte completamente de ti y de tus gustos, lo que importa no es lo que tú comprarías, sino lo que ellos quieren. Quiénes regalan mejor los hombres o las mujeres. Las mujeresson mucho más predecibles, los hombres les gusta menos ir de compras,van más rápido y son más convencionales. Jose palma

CT 17: Anem de rebaixes Matí de divendres passat en una botiga del passeig de Gràcia. La cua per enfundar-se les peces escollides enllaça amb la de la caixa formant una ela claustrofòbica. Una noia, tota nerviosa, ha aconseguit, per fi, després de canviar de talla tres vegades, posar-se una faldilla curta. Li demana l‘opinió a la dependenta que avui fa d‘assessora d‘estil, mare, germana o terapeuta que li contesta que li queda perfecta. Però la noia segueix col·locant-se els cabells darrere l‘orella d‘una forma compulsiva.«¡Rafa, Rafa!», crida. Ens mira a les que ens hem recolzat a la paret queixant-nos de l‘absència del noi i a nosaltres ens agafa un rampell de feminisme pamfletari: li diem que no li cal el Rafa per res, que és ella la que s'ha de veure bé, que si li agrada la faldilla no cal que demani permís a ningú, etcètera. O sigui, que de fet, la volem condemnar a la mateixa soledat amb què hem acudit nosaltres a les rebaixes.

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 cfa-teresamanye@.xtec.net


Ho entenem poc després quan veiem un noi que tímidament ronda l‘entrada dels emprovadors aguantant una jaqueta i una bossa, i que no s‘assembla en res al prototipus de censor masclista. I amb la confiança fastigosa que donen aquests dies de convivència curta però intensa amb desconeguts li diem: «¿Ets el Rafa, oi?». Diu que sí i entra a aconsellar la seva parella, de qui passem de criticar-ne la dependència a envejar-ne la companyia. L‘entrada del Rafa, ho hem d‘admetre, ens ha deixat un regust de tristesa. Per un moment ens hauríem adoptat les unes a les altres, però, desconegudes com som, decidim entaforar-nos soles darrere les cortines. Fet i fet, per acompanyar algú a comprar se l‘ha de conèixer a fons i saber desxifrar-ne expressions aparentment simples com «Em sembla que em fa grassa». Per això ens acaba quedant clara una cosa: si la noia i el Rafa superen un primer dia de rebaixes, de pont i en ple centre de Barcelona és que aquesta parella durarà tota la vida. Najat El Hachmi, 13-1-2011 El Periódico

CT17 RESUMEN Las rebajas. Días del agobio y del estrés....

Las rebajas. Día en el que todo vamos de rebajas, pero también el día del agobio, del estrés, etc. Nos estresamos por que hay beses que nos sabemos que es lo que nos queda bien y pedimos consejos ya sea a nuestra pareja, amigo o persona que tenemos cerca en ese momento. Si vamos solo es estresante no tener a alguien de confianza en quien pedir una opinión de lo que nos estamos probando en ese momento y nos volvemos locos porque a pesar de pedir una opinión a otra persona que no es de nuestra confianza nunca quedamos satisfechos Juan alvarez

C T 18: Resum i títol de " Historia hermosa y triste a la vez" Les voy a contar una historia hermosa y triste a la vez. Es la historia de un amor que nació sin futuro. Es la historia de un amor que podría ser el de múltiples parejas de culturas y religiones distintas y formas de vida antagonistas. Es una historia de opuestos y contra-puestos a los que podemos vemos expuestos, cada día más, en nuestra sociedad, por fortuna, multirracial. Él, esa maravilla de la naturaleza que me vuelve loca y cuya mirada rasgada hace brillar mis ojos, es musulmán. Y yo soy atea, convencida. Él quiere casarse con una mujer musulmana, lo que implicaría, por lo me-nos, que yo debería convertirme. Yo no me quiero casar, ni mucho menos profesar hipócritamente

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 cfa-teresamanye@.xtec.net


ninguna fe. Él desea tener ocho hijos, yo no deseo ni uno. -»Además, lógicamente, prevé educarlos en su religión, el Islam. Yo, como mínimo, les enseñaría todas las religiones existentes, así como el agnosticismo y el ateísmo. Para que pudieran elegir libremente sus creencias. El admira mi profesión; ahora bien, si fuera su mujer, pondría no pocos reparos en que la ejerciera con la libertad que requiere, en cuanto a inauguraciones, comidas fuera de casa, viajes, entrevistas y relaciones laborales con otros hombres... Y yo no renunciaría al periodismo jamás porque sería como ani-quilar mi identidad y apagar todos mis sueños. Él me instaría a llevar el pañuelo y, por descontado, me prohibiría quedar con mis amigos. Yo lo de llevar algo en la cabeza no me lo planteo más que como adorno; pero, sobre todo, no estoy dispuesta a dejar de enriquecer mi vida con un montón de íntimos que me llenan en multitud de aspectos y me aportan la seguridad de que, si una relación sale mal, no tendré que seguir soportándola por miedo a encontrarme sola. -»É1 necesita sentir que es el hombre, el cabeza de familia sobre el que recae toda la responsabilidad de las decisiones y el mantenimiento de todos sus miembros, incluida la práctica del Islam. Yo soy independiente desde hace años, económica y emocional-mente; llevo responsabilizándome de mí misma una década, durante la cual no he permitido que tomen ni una sola decisión por mí. Eso él no lo lleva demasiado bien porque considera que "la mujer, como su propio nombre indica, es inferior". ->Yo no diría que soy una feminista radical, creo que basta con defender la igualdad de todos los seres humanos. Él posee un sinfín de valores encomiables, mas se comporta siguiendo determinadas normas porque su religión le amenaza con el infierno si las desobedece. Para mí, lo importante es actuar según unos principios que tú has deducido justos para ti y para los demás tras replantearte todas las reglas impuestas, sin dejar-te influir o dominar por la presión social ni por el miedo inducido. Él se mueve por prohibiciones, yo por reacción contra ellas.

La lista de desavenencias se me hace larga y casi dolorosa. Sin embargo, con esta comparación no pretendo que nadie me dé la razón y le critique a él, pues todo depende del punto de vista desde el que se mire: una persona educada según el Corán pensará que yo soy una indecente, mientras

alguien con una filosofía parecida a la mía me animará a no ceder. Yo no sé si alguno de los dos se acerca más al camino correcto que el otro. Ni me importa. Lo único que sé es que, a pesar de todas estas diferencias y dificultades, le quiero. Si bien, como también me estimo mucho a mí misma, alcanzo a razonar que tirar por la borda los principios básicos individuales por otra persona supone demasiado riesgo, teniendo en cuenta que el amor no necesariamente dura para siempre. Pero, ¿qué nos ha-ce más felices, lo racional o lo emocional?

CT 18 RESUMEN Un amor que no tiene futuro

Es la historia de un amor que nació sin futuro.

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 cfa-teresamanye@.xtec.net


Parejas de culturas y religiones distintas, él es musulmán y ella atea, convencida, él quiere casarse y convertirla en musulmana y ella no quiere casarse, él desea tener ocho hijos, ella no desea ni uno, él educarlos en su religión, el Islam, ella, les enseñaría todas las religiones existentes, él necesita sentir que es el hombre, el cabeza de familia, ella la mujer, como su propio nombre indica en la religión Islámica un ser inferior" La lista de desavenencias es larga y casi dolorosa, a pesar de sus desavenencias ella le quiere, aun que ello supone un futuro demasiadoarriesgado para ella. Jose Palma

Religiones diferente ''el amor lo puede todo''

el es musulman fiel asu religion‗‗el hombre de la casa‘‘ y ella atea totalmente diferente a el, el desea tener muchos hijos y enseñarle su religion por otro lado ella no desea tener hijo y mucho menos enseñarle una relegio ella le enseñaria todas las religiones y que el desida por su parte la que quiere. Es la historia de un amor entre dos persona que se quieren pero ninguno de los dos da el ultimo paso ¿Quin abandonara su religion primero? Juan alvarez

CT 19: El estanquero Texto: El estanquero

CFA Teresa Mañé C/ Unió,81 08800 Vilanova i la Geltrú Tfn: 93.893.37.49 cfa-teresamanye@.xtec.net


Me pregunto si después de incluir en los paquetes de tabaco escenas mortuorias que induzcan, si no al arrepentimiento, al pánico, no se debería obligar a los estanqueros a trabajar en la clandestinidad. Resulta ilógico que individuos responsables de tanto dolor circulen por la calle como usted y como yo. Proponemos que el Ministerio del Interior lo provea de identidades falsas para que si alguien tuviera la desgracia de que en la casa de al lado a la suya se instalara una familia de estanqueros, no se devaluara el precio de su piso. De otro modo, con qué clase de argumentos justificaríamos ante nuestros hijos el hecho de no romper la cara a estos sujetos al cruzarnos con ellos en el portal, en la escalera o en el ascensor.

CFA Teresa Mañé

C/ Unió,81

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel 93.893.37.49

cfa-teresamanye@xtec.cat


Juan José Millás

CT19 RESUMEN SI EL TABACO ES LEGAL, NO HAY TEMA DE DISCUSIÓN

Como exfumador que soy, creo que debatir sobre un producto el cual el gobierno considera que es legal, es inútil, si el tabaco está considerado como un producto legal no hay porque tratar a los que lo consumen como "yonquis" porque es lo único que se les está enseñando a las nuevas generaciones, se les enseña a tratar a estos consumidores como tal y no a lo dañino que puede ser el tabaco. Vivimos en un país en democracia, lo cual quiere decir que todos tenemos capacidad y autoridad de decidir, entonces porqué decide el gobierno quien puede y quien no puede entrar en un negocio, si estos negocios solo sirven productos legales como el TABACO y el alcohol, A QUIEN NO LE GUSTE QUE NO ENTRE y los propietarios que decidan tener un local libre de humos que se respete y quien decida que se puede fumar que se respete. perdonadme pero vivimos una DICTADURA y los únicos carteles que deberíamos encontrar en los paquetes como algo dañino para la SALUD nuestra y la de nuestro país es la foto de nuestros políticos. David Palacios

Mis Tascas 1. Tasca Qüestionari sobre CT – Apunts A partir de la lectura de les primers pàgines (1-9) de ―Apunts sobre comentari de text‖ reflexiona breument sobre les següents qüestions, comenta-ho amb els teus companys i anota les respostes. A. Qüestions generals 1 Explica què és per a tu un text Un text és un conjunt de signes relacionats de tal manera que constitueixen una unitat coherent. Un text no és només una unitat lingüística (com en el cas d' un llibre), sinó que també pot ser una unitat de signes no lingüístics o paralingüístics. Per exemple, la

CFA Teresa Mañé

C/ Unió,81

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel 93.893.37.49

cfa-teresamanye@xtec.cat


cara d' algú pot ser considerada un text, com també ho poden ser una dansa, una cançó, una pel·lícula, una pintura, una paret graffitellant, etc 2 Comenta breument en què consisteix l’adequació, la coherència i la cohesió del text L’adequació és la propietat per la qual el text s‘adapta al context comunicatiu. ( formalitat: formal / informal, mode: oral/escrit, funció o intenció comunicativa: informativa/estètica/didàctica/ polèmica/... contingut: general/específic, estàndard, periodístic, literari...). Els tipus de text es defineixen per les característiques lingüístiques i textuals, per la seva estructura informativa i segons els trets gramaticals que els configuren: la descripció, la narració, l‘argumentació, les instruccions La coherència és una propietat semàntico-pragmàtica del text, que es basa en la selecció i en l‘estructura de la informació. L‘estructura ve marcada per les regles de repetició, progressió, no-contradicció i de relació La cohesió és la propietat per la qual hi ha uns lligams entre els elements lineals del text: sintagmes, oracions, paràgrafs... La cohesió és permetre apreciar en conjunt les oracions, per això, es diu que és una relació interoracional que permet que les oracions s‘organitzin en un text. 3 Quines capacitats penses que intervenen en el CT el redactor ha de precisar el contingut i ha d'il·lustrar la manera com es desenvolupa, tant formalment com de contingut. el comentari de text hi intervé tant la comprensió del text llegit (la interpretació, el significat al·legòric, la comprensió dels recursos lingüístics, etc 4 Què es vol aconseguir amb el CT B. Les activitats que cal fer per comentar un text es poden representar amb un triangle: el vèrtex A=transferència, el vèrtex B=Interpretació i el C=extrapolació. 1- Quines operacions del CT corresponen a cada vèrtex 2- D’aquestes , quines les fas amb facilitat i quines et són més exigents C. Respecte al subratllat 1- Consideres necessari subratllar el text, per què? si per saber els més important del text i a l'hora de respondre la pregunta que et demanen tenir més informació per respondre el millor possible 2- Què subratllar, d’on surten els criteris? Lo mes important del texto 3- Quin és el teu estil, com penses que el podries millorar? Distre amb costa molt concentrar, com pot millorar esforçandome una mica mes i estudiant mes

CFA Teresa Mañé

C/ Unió,81

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel 93.893.37.49

cfa-teresamanye@xtec.cat


D. Respecte a les idees principals Cal comience a utilizar sus propias palabras y expresiones particulares, utilizando sinónimos o palabras afines, para evitar así el error de repetir sin más las ideas extraídas del texto 1- Per què val la pena anotar-les Per arecoldame que vagades tanta coses se m‘obliden 2- Com ho fas tu Apuntat amb una llibreta 3- En què ens pot ajudar anotar les idees principals En contesta la pregunta que en demana be E. Respecte del resum 1- Què és el resum del text per a tu Es significar y crear un nuevo escrito más breve. Utilizando otras palabras mediante sinónimos, sacando las idias principales del texto etc…

2- Quines són les característiques del resum 1- El texto debe tener aproximadamente 10 líneas y 100 palabras donde hay que extraer todo lo que nos dice el texto 2- Las ideas principales deben quedar debidamente conectadas 3- Con fluidez utilizando la variedad de conectores sintácticos y semánticos que garantizan una escritura cohesionada, ágil y correcta 4- No añadir ideas propias ni valoraciones 5- No añadir expresiones (como "me parece", "creo", "opino ", etc....). . 6- No empezar el resume diciendo. "El texto dice", "En el texto encontramos", "El autor comenta" ... 7- escoger sinónimos adecuados para las palabras más significativas con el fin de no repetir expresiones textuales. 8- No olvidar que el uso de la coma, el punto y coma, los dos puntos suspensivos o los puntos seguidos, no sólo son mecanismos teóricos y formales de la lengua, sino que, en gran medida, añaden un valor de calidad al escrito. 9- no se debe olvidar las reglas de acentuación, el uso de las mayúsculas cuando convenga, etc. 10- el resumen debe demostrar una buena comprensión conceptual del texto (ideas principales, ideas secundarias, tesis del texto, enfoque, punto de vista e intenciones del autor) 3- Alguns detalls que cal tenir present a l’hora de resumir són ... 1- Leer con atención el tema que voy a resumir 2- Captar la idea principal del texto 3- Averigüe cuáles son los capítulos o temas más importantes del texto que voy a resumir 4- Subraye las ideas que pienso que son más importantes.

CFA Teresa Mañé

C/ Unió,81

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel 93.893.37.49

cfa-teresamanye@xtec.cat


5- Seleccionar las ideas principales y las secundarias y establecer una relación entre ellas 6- No anotar ideas propias 7- Etc. 8- Quina utilitat trobes que pot tenir fer resums

Aquest qüestionari formarà part de l‘avaluació de la Preparació de la Prova d‘Accés. Representa el 10% del quadrimestre, 1 punt. La realització dels treballs, 70%. La participació a tm virtual, 20%. Tant l‘assistència com les proves de simulació, són de necessari compliment per poder aplicar l‘avaluació sumativa. Per completar aquest qüestionari pots consultar els apunts http://phobos.xtec.net/aramire3/moodle/mod/resource/view.php?id=82 El seu lliurament com a tasca, fins el 12 d‘octubre.

del

curs:

2. Tasca Tipos de textos Texto Descriptivo .Los textos descriptivas nos cuentan como son los objetos, las personas , los espacios, las situaciones, los animales , la emociones y los sentimiento Intención comunicativa:

representan y sitúan objetos Responden a: Cómo es. Novelas y cuentos, Postales y cartas, Catálogos, Guías turísticas etc.….

Modelo: Elementos lingüísticos: Estructura:

Adjetivos, Complementos nominales, Predicados nominales…. Presentación genérica detallismo con orden.

Registro y Funciones:

Estándar culto.

Textos Narrativos Los textos narrativos relatan hechos que les suceden a unos personajes en un lugar y en un tiempo determinado. Intención comunicativa:

CFA Teresa Mañé

C/ Unió,81

Relatan hechos, acciones, acontecimientos qué pasa…

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel 93.893.37.49

cfa-teresamanye@xtec.cat


Noticias periodísticas, novelas y cuentos, Cómics Rondallas, etc.…..

Modelo: Elementos lingüísticos:

Verbos de acción, Variedad de tiempos, Conectores cronológicos, etc.….

Estructura:

Presentación, Nudo, desenlace.

Registro:

estándar, Culto.

Funciones:

Referencial, poética

Textos Conversacionales En el texto conversacional es cuando aparece la intervención de dos o más sujetos que sucesivamente intercambian sus mensajes formando entre todos el susodicho. Intención comunicativa: Representan por escrito conversaciones qué dicen. Manuales de idiomas, Diálogos de cuentos y novelas, Piezas teatrales, etc.….

Modelos: Elemento lingüístico

Frases breves, Yuxtaposición y coordinación, Diversidad de entonación, etc.…

Estructura:

Saludo, Preparación, Desarrollo, despedida…….

Registro:

Estándar y Coloquial

Funciones:

Referencial Apelativa Fática.

Texto instructivo Los textos instructivos son las instrucciones que están presentes diariamente en nuestra vida cotidiana, tanto en la escuela como fuera de ella Intención comunicativa: Dan instrucciones, recomiendan operaciones, indican procedimientos cómo se hace Modelos: seguridad, etc.…

Instrucciones, Primeros auxilios, Recetas de cocina, Publicidad, Normas de

Elemento lingüístico: Oraciones imperativas, Perífrasis verbales de obligación, Segunda persona, Conectores de orden, Signos de puntuación (topos y números.) Estructura:

Esquema

Registro:

Estándar

Funciones

Aperitiva y referencial

CFA Teresa Mañé

C/ Unió,81

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel 93.893.37.49

cfa-teresamanye@xtec.cat


Texto explicativo Un texto explicativo se define por su intención de hacer comprender a su destinatario un fenómeno o un acontecimiento. La explicación se organiza en torno a una estructura de problema-solución: se parte de un problema de conocimiento al que se trata de dar respuesta con la aportación de información que ofrezca las claves del problema Intención comunicativa: Hacen comprender un tema .Modelos:

Libros de texto, Libros y artículos, divulgativos, Enciclopedias, diccionarios

Elemento lingüístico: Conectores explicativos, Conectores de causa y consecuencia, Conectores ordenadores…. Estructura:

Presentación, desarrollo, Conclusión (Resumen)

Registro:

Estándar

Funciones:

Referencial

Textos argumentativos El texto argumentativo tiene como objetivo expresar opiniones o rebatirlas con el fin de persuadir a un receptor. Intención comunicativa: Modelos:

Expresan opiniones para convencer Artículos de opinión., Crítica de prensa, Discursos

Publicidad, Ensayos,…… Elementos lingüísticos:

Parecidos a los explicativos Silogismos.

Estructura:

Semejantes a los explicativos

Registro:

Estándar

Funciones:

Apelativo

Texto retóricos El texto retorico es una producción comunicativa que pretende persuadir mediante un discurso elocuente

CFA Teresa Mañé

C/ Unió,81

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel 93.893.37.49

cfa-teresamanye@xtec.cat


Intención comunicativa: Impacta formalmente en el receptor Publicidad, Poesía, Literatura popular, Creación literaria

Modelos: Elementos lingüísticos:

Figuras retóricas, Repeticiones, Juegos de palabras., Imperativo

Estructura:

Retóricos, originales sorprendentes

Registro:

Estándar Culto

Funciones:

Poética Apelativa metalingüística

Texto Predictivo El texto predictivo nos informa sobre una situación futura, en base una situación y unos condicionamientos actuales, para hacer una preparación adecuada.

Intención comunicativa:

Expresan anticipación de hechos

Modelos: prevención programa electoral horóscopo Elementos lingüísticos:

meteorológica

prospecciones

socioeconómica

y

política

Verbos en futuro, Conectores temporales, Adverbios de probabilidad y

locuciones (tal vez, quizá),Subordinación coordinación Estructura:

Temporalizarían, Hipótesis, Argumentos, Conclusiones

Registro:

Estándar

Funciones:

Apelativa

Identificar cuando un texto es adecuado, por que es coherente y cómo se puede cohesionar. CFA Teresa Mañé

C/ Unió,81

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel 93.893.37.49

cfa-teresamanye@xtec.cat


1. Si el texto consigue realmente el propósito comunicativo por el cual ha sido producido (por ejemplo: informar de un hecho, exponer una opinión, solicitar algún punto, etc.). Si se ve claro que se trata de una argumentación, de una petición, etc.

2. Si se mantiene el mismo nivel de formalidad, sea alto o bajo, durante todo el texto. Si la formalidad es alta, no debe haber ninguna expresión demasiado vulgar o coloquial y, por el contrario, si el tono es de familiaridad, no deben aparecer palabras demasiado técnicas o cultas, y la sintaxis no debería ser excesivamente compleja. En los textos de los alumnos, no es extraño encontrar mezclas de niveles de formalidad, que indican carencias expresivas en este apartado.

3. Si se mantiene el mismo grado de especificidad, sea también alto o bajo, durante todo el texto. Si el texto trata de un tema especializado, es lógico que se utilice la terminología específica del campo y que se eviten las expresiones coloquiales y las palabras generales, porque pierden precisión. Los alumnos pueden tener también carencias en este terreno. LA COHERENCIA La coherencia textual es la propiedad que da unidad de significación en el texto. Un texto coherente presenta un tema central, que constituye el hilo conductor de todo el texto, la información necesaria para entenderlo, y una ordenación precisa. Un texto coherente tendrá una unidad de registro, de tono y de estilo.

Es coherente si en él encontramos un desarrollo preposicional lógico, es decir, si sus proposiciones mantienen una estrecha relación lógico semántica

La cohesión La cohesión se refiere a los recursos y procedimientos que permiten la correcta relación, conexión y organización entre las oraciones para la construcción de un texto. Es decir, que tanto las palabras como las oraciones deben estar unidas con estructuras pertinentes al tema que se esté desarrollando para lograr coherencia y sentido

Conectores Adición

Y, además, encima, de igual forma...

Corrección

Bueno, o sea, mejor dicho, rectificando

Cierre discursivo

En fin, por fin, por último

Comienzo

Bueno, bien, Hombre.., ¡Sí?

Conclusión Digresión

En fin, bueno, a fin de cuentas... Por cierto, a propósito...

Termalización Transición

En cuanto a, por lo que se refiere a Por otra parte, en otro orden de cosas

Énfasis

Pues sí que, claro que,...

CFA Teresa Mañé

C/ Unió,81

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel 93.893.37.49

cfa-teresamanye@xtec.cat


Explicación

Es decir, esto es, a saber...

Intensificación Es más, mas aún, máxime Llamada de atención¡Eh!, ¿oiga!, ¡mire!, venga, vamos

3. Tasca

Aplicació de la co-avaluació (avaluació entre companys) al CT

1-Revisió del resum i títol

Autor/a de l resum: .Juan

Resum i títol valorat: CT ...

Álvarez

. . . .

Amb aquesta valoració, feta entre companys,volem revisar els nostres exercicis de resum i títol fets a CT. Aplicarem els criteris treballats a classe, observarem el grau de presència dels indicadors de qualitat del resum (curt, complert i cohesionat, amb correcció ortogràfica i gramatical , i redacció personal) i del títol (avança o suggereix el tema, parteix o recull la intencionalitat, inclou missatge amb força)

La co-avaluació ens permet reconèixer en els treballs dels companys els principis teòrics del CT, tant per la seva presència d‘aquest principis com per la seva absència. Ens ajuda a corroborar, modificar i millorar la nostra pràctica, enfortint les nostres creences. Potencia el nostre aprenentatge i nodreix la nostra autoestima

Aspectes a valorar

Grau / nivell Puntu ació

Company A -Punts assignats

Company B --Punts assignats

Reflexions de l‘autor/a a partir d‘aquesta valoració: 1-He fet bé... 2-Puc ... 3-Per millora, haig de

1-Imatge del text

-Te 2/3 paràgrafs -Te marges

CFA Teresa Mañé

C/ Unió,81

1pu nt

...1

He hecho bien el texto 3 párrafo

...

Tengo que dejar márgenes al comienzo del

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel 93.893.37.49

cfa-teresamanye@xtec.cat


-Te un títol

1

...1

1 2-Extensió

3Contingut

4-Estil

El titulo esta bien

-70 paraules

0

...

-80/100 paraules

1

...1

-120 paraules

-1

...

-Recull el tema

1

...

-Inclou les idees bàsiques

1

...

-No hi ha aportacions personals

1

-Presenta directament les idees o

1

...

Utilitza la figura del narrador?

-1

...

1

...

-1

...

1

...1

1

...

.poc

/

.../

.gens

-1

...

1

...

.poc

/

.../

.gens

-1

...

1

...

/

.../

1

...

/

.../

-Utilitza expressions personals o

texto y en cada punto y aparte

He estado dentro de las extensiones de palabras de mi resumen

He recogido las ideas principales y la he introducido en el texto

Tengo que introducir las ideas del texto directamente. Tengo que mejorar eso

Utilitza expressions del text? -Utilitza signes de puntuació

5Propietats del text

-És coherent: .molt

-Està cohesionat: .molt

6Correcció

-Ortogràfica: . sense faltes . 3, o menys

-Gramatical

. sense faltes

. 3, o menys

CFA Teresa Mañé

C/ Unió,81

Tengo que tratar de que mi texto sea mas cohente he de mejor eso

Creo que no tiene falta de ortografía pero he de mejor mi ortografía un poco mas Y la gramática

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel 93.893.37.49

cfa-teresamanye@xtec.cat


Ensenyament: Preparació Prova d‘Accés

Comentari de text

8-El títol

-Avança o suggereix el tema

1

...1

-Parteix o recull la intencionalitat

1

...1

-Conté missatge -força

1

...

Puntuació Total

17

...6

Recomanacions: 1-Té qualitat en el següents aspectes ...

2-Cal millorar : a. Data: ... B-...

Persona /es que fan la valoració:

A- ..Jose

Parma.

4. Tasca

CFA Teresa Mañé

C/ Unió,81

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel 93.893.37.49

cfa-teresamanye@xtec.cat


Registre de treballs i valoracions personals,1r quadrimestre

Data

Número

Títol

Curs 2011-2012

Fet / No fet

Aspectes positius que he trobat

CT-1

El despertar

Fet

La Esperanza de que hi ha un manyana

CT-2

El dia a dia de la nostra vida

Fet

Que desprès hi ha vida desprès de

No m’ha interessant tant per ...

La meva valoració... 7

6

la vacança CT-3

No fet

CT-4

L‘autor lo cuina, el lector degusta

Fet

CT-5

L‘impacta de les tic en la educació

Fet

4

El mon esta evolucionant i gairebé

6

tot es fa per Internet CT -6

El abandona escolar

Fet

CT-7

El creixement de la població espanyola s‘atura, per la baixa natalitat que pateix el país

Fet

CT -8

La diferencia que hi ha entre Espanya i Japon

Fet

CT-9

Xina la pròxima potencia mundial

Que no ha hi que abandona l‘escola

7 Aquest no mea interessat, no ho he entès molt be

que hem de donar-li més funcions al mòbil que no és només per parlar cosa que fem

7

Que tenim que posar-nos les piles

CT-10

No fet

CT-11

Fet

5

He de millorar molt

0.25

CT-12

CFA Teresa Mañé

6

1.5

C/ Unió,81

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel 93.893.37.49

cfa-teresamanye@xtec.cat


CT-13 CT-14

Sort o mala sort nomes depèn de tu mateix

Fet

He de millorar molt

Fet

Que la sort depèn de tu mateix tot te anirà be si fas las cosa be

5

CT-15

Valoració sobre … ( de 0 a 5)

Assitència:

5

Treball a classe:

4 Treball a casa:

4

Reflexions per millorar la formació:

Tinc que millorar mes i he de estudiar una mica mes per treure millor nota Participació a classe

4

Treball a tm virtual

...

5

Compromís

Entrega de treballs:

5

4

Valoració final (1 a 10) 5. 6. 7.

CFA Teresa Mañé

Vilanova i la Geltrú,

C/ Unió,81

gener, 2011

08800 Vilanova i la Geltrú

...

Signat: Juan Álvarez

Tel 93.893.37.49

cfa-teresamanye@xtec.cat

3.25


Raco de llengua

La comunicación humana. Las funciones del lenguaje

Teoría: Elementos de la comunicación Pedro le dice a Ana por teléfono:

Tomaré el autobús de las 4 h. Contexto Conjunto de términos (palabras) que facilitan la comprensión del mensaje.

La palabra autobús nos aclara que el verbo tomar significa viajar. Emisor El que transmite el mensaje.

Pedro

Mensaje Canal Información transmitida.

Tomaré el autobús de las 4 h.

Receptor

Soporte material por el que circula el mensaje.

El que recibe el mensaje.

Hilo telefónico

Ana

Código Conjunto de signos y reglas que conocen el emisor y el receptor.

La gramática de la lengua En todo proceso de comunicación existen los siguientes elementos: Emisor. Persona que transmite algo a los demás. Mensaje. Información que el emisor envía al receptor. Canal. Elemento físico que establece la conexión entre el emisor y el receptor. Receptor. Persona que recibe el mensaje a través del canal y lo interpreta. Código. Es un conjunto de signos sistematizado junto con unas reglas que permiten utilizarlos. El código permite al emisor elaborar el mensaje y al receptor interpretarlo. El emisor y el

CFA Teresa Mañé

C/ Unió,81

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel 93.893.37.49

cfa-teresamanye@xtec.cat


receptor deben utilizar el mismo código. La lengua es uno de los códigos más utilizados para establecer la comunicación entre los seres humanos. Contexto. Relación que se establece entre las palabras de un mensaje y que nos aclaran y facilitan la comprensión de lo que se quiere expresar. Tomo un refresco.

Leeré el primer tomo del libro.

Refresco indica que "tomo" = bebo Leeré y libro indican que "tomo" = volumen

Situación. A veces hay situaciones extralingüísticas que nos ayudan a interpretar el mensaje. Mensaje

Situación

Significado

Un clavo Un conductor que mira la rueda del coche Un clavo ha pinchado la rueda. Un clavo Un carpintero a su ayudante

Dame una punta.

Funciones del lenguaje Oraciones

Intenciones

¡Ana, cuidado con esa ola!

Avisar al receptor de un peligro.

¡Qué ola más grande!

Expresar las propias emociones.

Las olas son ondulaciones del mar.

Informar y explicar.

Las olas son caricias del mar sobre la playa. Destacar la belleza de las olas. Ola es un nombre sustantivo.

Explicar un término gramatical.

Ana... ¿la oyes?... ¿sí? Es una ola.

Comprobar si el que escucha está atento.

Cuando utilizamos el lenguaje, lo hacemos con una intención específica. Puede ser para informar sobre algo, convencer a alguien, expresar sentimientos... Todas las oraciones anteriores hablan de las olas del mar; pero se han emitido con diferentes intenciones. Esas intenciones se denominan funciones del lenguaje.

CFA Teresa Mañé

C/ Unió,81

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel 93.893.37.49

cfa-teresamanye@xtec.cat


Función

Emotiva o expresiva

Intención

Expresar los sentimientos y emociones delemisor.

Recursos usados

Ejemplos

Entonación exclamativa o interrogativa; uso de ¡Qué susto me di! pronombres y formas ¿No te lo he dicho verbales en primera yo muchas veces? persona.

Léxico claro, apropiado y sencillo; exento de La plata es buena Representativa o Informar o transmitir un adornos o frases conductora de la contenido: elmensaje. referencial recargadas; entonación electricidad. neutra, sin emotividad.

Conativa o apelativa

Influir, aconsejar o llamar la atención delreceptor para que actúe de una forma determinada.

Uso de pronombres y formas verbales en segunda persona; uso de verbos en modo imperativo; entonación exclamativa o interrogativa.

¡A ti, a ti te estoy llamando! ¡Pepe! ¡Siéntate! ¿Cómo te llamas?

Poética o estética

Expresar un mensaje de forma bella teniendo en cuenta el código y sus recursos.

Los propios de la lengua literaria: vocabulario selecto, lenguaje cuidado y uso de recursos que evoquen belleza.

Las nubes, cual copos de algodón, esponjosos, flotan en el azul del firmamento.

Fática o de contacto

Asegurar que el canal a través del cual se establece la comunicación, funciona.

Expresiones sencillas, preguntas cortas para comprobar si el receptor escucha y comprende.

- Oiga... ¿me oye? - Diga, diga... le escucho.

Metalingüística

Explicar y aclarar aspectos referidos alcódigo, es decir, a la propia lengua.

Frases sencillas y claras, sin complejidad; términos precisos y concisos, sin ambigüedad.

Perro es una palabra primitiva y perrito es una palabra derivada.

Orígenes y evolución del castellano

Teoría: CFA Teresa Mañé

C/ Unió,81

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel 93.893.37.49

cfa-teresamanye@xtec.cat


El castellano procede del latín. Lenguas desaparecidas. Las lenguas que había en España desaparecieron cuando los romanos conquistaron la Península en el S. III a C. El latín. El latín dominó al resto de las lenguas. Sólo el vasco resistió. El latín vulgar. El latín tenía dos modalidades: el clásico que utilizaba la gente culta y el vulgar que era usado por la gente normal. Fue el latín vulgar el que dio lugar al castellano.

La influencia de otros pueblos. Los germanismos. Los visigodos llegaron a España en el año 409, eran un pueblo germánico que venía de Europa.Las palabras que nos dejaron se llaman germanismos. Guerra, jaca, guadaña, agasajar, espía. Los arabismos. En el año 711 llegaron los árabes desde África y estuvieron 8 siglos en nuestro país. Nos dejaron muchas palabras que se llaman arabismos. Guadalquivir, alcalde, laúd, almohada, berenjena, jarra, tarima.

Fases de la evolución del castellano. Los dialectos. El latín no evolucionó igual en todas las zonas y aparecieron dialectos como el galaico-portugués, el astur-leonés, el castellano, el catalán, el mozárabe... Otras influencias.

CFA Teresa Mañé

C/ Unió,81

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel 93.893.37.49

cfa-teresamanye@xtec.cat


· Italianismos. (Italia S.XVI) Piano, soneto, capricho, novela... · Galicismos. (Francia S. XVIII) Garaje, pantalón, cobarde, estaca... · Anglicismos. (Inglaterra) Fútbol, champú, vagón, fin de semana... · Neologismos. (Palabras nuevas) Carril...

Esquema: El castellano procede del latín. La influencia de otros pueblos. Fases de la evolución del castellano. Lenguas desaparecidas.

Los germanismos

Los dialectos.

El latín.

Los arabismos.

Otras influencias.

El latín vulgar.

-

-

Origen y evolución del castellano II

Teoría: Las lenguas prerromanas

CFA Teresa Mañé

C/ Unió,81

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel 93.893.37.49

cfa-teresamanye@xtec.cat


Antes de la llegada de los romanos, la Península Ibérica estuvo ocupada por otros pueblos que tenían lenguas y culturas diferentes. Este período es conocido como la época prerromana. Los pueblos más importantes fueron: íberos, celtas, vascos, fenicios, griegos y cartagineses. Cuando llegaron los romanos, todas las lenguas desaparecieron menos el vascuence o euskera; de todas formas, todavía quedan en la actualidad palabras de origen prerromano: barro, cabaña, cerveza, salmón, carpintero, conejo, charca, perro, lanza, balsa...

El latín

LA GUERRA DE LAS GALIAS (César) Gallia est omnis divisa in partes tres, quarum unam incolunt Belgae, aliam Aquitani, tertiam qui ipsorum lingua Celtae, nostra Galli appellantur. Hi omnes lingua, institutis, legibus inter se differunt. Toda la Galia está dividida en tres partes, de las cuales habitan una los belgas, otra los aquitanos y la tercera los que en su lengua se llaman celtas y en la nuestra galos. Todos estos se diferencian entre sí por el idioma, las costumbres y las leyes. Los romanos llegaron a España en el siglo II antes de Cristo. Trajeron su civilización más avanzada, sus costumbres y su lengua: el latín. Pero no el latín clásico de las personas cultas, sino el latín vulgar que utilizaban los soldados y la gente normal. Las lenguas prerromanas compitieron con el latín durante algún tiempo, hasta que poco a poco éste las dominó. El País Vasco no sufrió la dominación romana como el resto de la Península y por eso conservó su propia lengua. La mayoría de las palabras del castellano proceden del latín (70 %): los días de la semana (menos el sábado), los meses del año, muchos nombres de ciudades y pueblos (Pamplona, León, Zaragoza, Lugo, Mérida, Astorga...), los numerales, etc.

CFA Teresa Mañé

C/ Unió,81

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel 93.893.37.49

cfa-teresamanye@xtec.cat


Lenguas románicas

La distinta evolución del latín originó la formación de distintas lenguas que reciben el nombre de lenguas románicas: castellano, catalán, gallego, italiano, francés, portugués, rumano, romanche. En la tabla inferior verás la evolución de la palabra pueblo en diferentes lenguas. Latín Castellano Catalán Gallego Francés Italiano populu

pueblo

poble

pobo

peuple

popolo

Visigodos y árabes Durante el siglo V después de Cristo, los llamados pueblos bárbaros invaden la Península Ibérica. Los más importantes fueron los visigodos. Los visigodos se adaptaron a la cultura y al latín vulgar que se utilizaba en España; pero nos dejaron muchas palabras de su lengua que se llamangermanismos: parra, ropa, ganso, aspa, guardia, espía, tapa, brotar... En el año 711 se produce la invasión árabe. Casi sin resistencia, los árabes ocupan prácticamente toda la Península. Su cultura es superior a la de los visigodos. Por esto y por la cantidad de tiempo que estuvieron con nosotros (8 siglos), nos dejaron muchísimas palabras:

CFA Teresa Mañé

Agricultura

alfalfa, alcachofa, acequia, albaricoque, algodón, azúcar, zanahoria, aceituna, naranja...

Jardinería

alhelí, azucena, azahar...

Guerra

alcázar, alférez, tambor, jinete, atalaya, hazaña...

C/ Unió,81

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel 93.893.37.49

cfa-teresamanye@xtec.cat


Construcción

albañil, alcoba, tabique, alcantarilla, azotea, azulejo...

Ropa y utensilios alfombra, taza, almohada, tarima, albornoz... Ciencias

álgebra, alcohol, cifra, jarabe, azufre, alambique...

Nacimiento y expansión del castellano En el norte de España, los cristianos hacen frente a los árabes en pequeños grupos. Su lengua va evolucionando con el paso de los siglos para dejar de ser el latín y formar una lengua nueva: el castellano. Durante la Reconquista, los cristianos van ganando terreno a los árabes, y con ellos la lengua castellana se va extendiendo hacia el sur de la Península. Al finalizar el siglo XIV, el castellano es la lengua más usada en España.

Según parece, el castellano nació en la parte norte de Castilla, en una zona comprendida entre Cantabria y Burgos. A la vez que el castellano y debido a diferentes evoluciones del latín, se desarrollaron otras lenguas que se extienden frente a la dominación árabe. El vasco, en cambio, permaneció aislado y sin alteraciones con el paso de los siglos gracias a su situación geográfica. De esta manera se va formando el actual mapa lingüístico de la Península ibérica, formado por cuatro lenguas románicas: castellano, catalán, gallego y portugués; además de una lengua no románica: el vascuence.

CFA Teresa Mañé

C/ Unió,81

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel 93.893.37.49

cfa-teresamanye@xtec.cat


El artículo y los determinantes

Teoría: Los determinantes La llave

Nuestra llave

Dos llaves Esta llave

Los nombres suelen ir acompañados de otras palabras que precisan o limitan su significado. La palabra "llave", puede referirse a cualquier llave; pero si decimos "nuestra llave" estamos determinando su significado. Los determinantes son partes de la oración que acompañan al nombre para concretarlo y limitar, su significado aportando informaciones como género, número, situación en el espacio, posesión... CLASES DE DETERMINATIVOS

CFA Teresa Mañé

C/ Unió,81

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel 93.893.37.49

cfa-teresamanye@xtec.cat


Artículos - Demostrativos - Posesivos - Indefinidos - Numerales - Interrogativos - Exclamativos

El artículo El día amaneció nublado. Los alumnos juegan en el patio. Dame el libro de Lengua.

Los artículos son palabras que acompañan a los nombres que son conocidos por el hablante y el oyente.

Masculino Femenino

el

la

los

las

Neutr o lo

Singular Plural

La forma neutra lo, se emplea normalmente delante de adjetivos que no pertenecen ni al masculino ni al femenino. Esto hace que dichas palabras funcionen como si fueran sustantivos. Lo bueno, lo grande... El artículo contracto Se forman cuando el artículo el va precedido de las preposiciones a y de. En este caso se funden las preposiciones con el artículo dando los artículos contractos "al y del". Iré al cine. Vengo del colegio. En la escritura, la contracción no se produce si el artículo forma parte de un nombre propio; pero sí debemos realizarla al hablar. Escrito

Hablado

Voy a El Escorial. Voy al Escorial.

Particularidades Con los sustantivos femeninos que empiezan con a o ha tónicas, se emplea la forma masculina del artículo; pero sólo en singular. Esto no afecta al resto de los determinativos.

CFA Teresa Mañé

C/ Unió,81

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel 93.893.37.49

cfa-teresamanye@xtec.cat


El águila - esta águila El hacha - aquella hacha

Determinantes demostrativos Los determinantes demostrativos acompañan a nombres indicando proximidad o lejanía respecto a las personas que hablan y escuchan. Este niño estudia mucho. Ese chico canta muy bien. Aquel abrigo es nuevo.

DETERMINANTES DEMOSTRATIVOS SINGULAR

PLURAL

Masculino Femenino Masculino

Femenin o

este

esta

estos

estas

Cercanía

ese

esa

esos

esas

Distancia media

aquel

aquella

aquellos

aquellas Lejanía

Determinantes posesivos Los pronombres posesivos acompañan a un nombre y además indican si el objeto pertenece a una o varias personas que se llaman poseedores. Tu reloj es muy bonito. Nuestra gata es más cariñosa.

DETERMINANTES POSESIVOS Un solo poseedor

CFA Teresa Mañé

C/ Unió,81

Varios poseedores

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel 93.893.37.49

cfa-teresamanye@xtec.cat


1ª persona 2ª persona 3ª persona 1ª persona 2ª persona

mío, mi

tuyo, tu

suyo, su

nuestro

vuestro

nuestros

vuestros

3ª persona suyo, su

Singular Masculino

míos, mis

tuyos, tus suyos, sus

mía, mi

tuya, tu

suya, su

nuestra

vuestra

mías, mis

tuyas, tus

suyas, sus

nuestras

vuestras

suyos, sus Plural suya, su

Singular Femenino

suyas, sus Plural

Determinantes indefinidos Son determinantes indefinidos los que acompañan a nombres de personas o cosas y concretan su significado de forma imprecisa, pues son difíciles de limitar o precisar con exactitud. Llevo varios lápices en el estuche. Dame muchos besos.

DETERMINANTES INDEFINIDOS Singular Masculino

CFA Teresa Mañé

C/ Unió,81

Plural

Femenino Masculino Femenino

un, uno

una

unos

unas

algún, alguno

alguna

algunos

algunas

ningún, ninguno ninguna

ningunos

ningunas

poco

poca

pocos

pocas

escaso

escasa

escasos

escasas

mucho

mucha

muchos

muchas

demasiado

demasiada demasiados demasiadas

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel 93.893.37.49

cfa-teresamanye@xtec.cat


todo

toda

todos

todas

varios

varias

otro

otra

otros

otras

mismo

misma

mismos

mismas

tanto

tanta

tantos

tantas

cualquier, cualquiera

cualesquiera

tal

tales

bastante

bastantes

Determinantes numerales Son los que acompañan a los nombres e informan con exactitud de cantidades y órdenes de colocación. Tengo doce monedas. He llegado en cuarto lugar a la meta. Te ha servido triple ración de comida.

CLASES DE DETERMINANTES NUMERALES Cardinales

Informan de una cantidad exacta.

Quiero cuatro libros.

Ordinales

Informan del orden de colocación.

Quiero el cuarto libro.

Fraccionarios

Informan de particiones de la unidad. Quiero la cuarta parte.

Multiplicativos Informan de múltiplos.

Quiero doble ración.

ALGUNOS DETERMINANTES NUMERALES

CFA Teresa Mañé

C/ Unió,81

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel 93.893.37.49

cfa-teresamanye@xtec.cat


Cardinales

Ordinales

Fraccionarios

Multiplicativos

cero uno

primero

dos

segundo

mitad

doble, duplo, dúplice

tres

tercero

tercio

triple, triplo, tríplice

cuatro

cuarto

cuarto

cuádruple, cuádruplo

cinco

quinto

quinto

quíntuplo

seis

sexto, seiseno

sexto, seisavo

séxtuplo

siete

sé(p)timo, se(p)teno

sé(p)timo, se(p)teno

séptuplo

ocho

octavo

octavo

óctuple, óctuplo

nueve

no(ve)no

diez

décimo, deceno

décimo

décuplo

once

undécimo, onceno

onceavo, onzavo

undécuplo

doce

duodécimo, doceno

doceavo, dozavo

duodécuplo

trece

decimotercero

treceavo, trezavo

terciodécuplo

catorce

decimocuarto

catorceavo, catorzavo

quince

decimoquinto

quinceavo, quinzavo

dieciséis

decimosexto

dieciseisavo

diecisiete

decimosé(p)timo

diecisieteavo

dieciocho

decimoctavo

dieciochoavo, dieciochavo

diecinueve

decimono(ve)no

diecinueveavo

CFA Teresa Mañé

C/ Unió,81

noveno, nónuplo

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel 93.893.37.49

cfa-teresamanye@xtec.cat


veinte

vigésimo, veintésimo

veinteavo, veinteno

veintiuno

vigésimo primero

veintiunavo

veintidós

vigésimo segundo

veintidosavo

veintitrés

vigésimo tercero

veinticuatro

vigésimo cuarto

veinticinco

vigésimo quinto

veintiséis

vigésimo sexto

veintisiete

vigésimo sé(p)timo

veintiocho

vigésimo octavo

veintinueve

vigésimo no(ve)no

treinta

trigésimo, treinteno

treinta y uno

trigésimo primero

treinta y dos

trigésimo segundo

treintaidosavo

cuarenta

cuadragésimo

cuarentavo

treintavo

cuarenta y uno cuadragésimo primero cincuenta

quincuagésimo

cincuentavo

sesenta

sexagésimo

sesentavo

setenta

septuagésimo

setentavo

ochenta

octogésimo, ochenteno ochentavo

noventa

nonagésimo

CFA Teresa Mañé

C/ Unió,81

noventavo

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel 93.893.37.49

cfa-teresamanye@xtec.cat


cien

centésimo, centeno

céntimo, centavo

céntuplo

Determinantes interrogativos y exclamativos Los determinantes interrogativos acompañan a nombres para expresar preguntas acerca de su naturaleza o cantidad. ¿Qué camisa te vas a poner? ¿Cuántos libros has leído? ¿Por qué motivo vienes?

Los determinantes exclamativos acompañan a los nombres y expresan sorpresa o emoción. ¡Qué goles tan maravillosos! ¡Cuánto dinero ganas!

DETERMINANTES INTERROGATIVOS Y EXCLAMATIVOS qué, cuánto, cuánta, cuándo, cuál, cuáles, dónde, quién, quiénes...

El verbo

Teoría: El verbo En todas las oraciones hay una palabra que nos informa acerca de lo que hace, dice, piensa... alguien. desayuna temprano. Manuel toma el autobús de las siete y media. llega a su trabajo a las ocho. trabaja sin descanso hasta la una.

CFA Teresa Mañé

C/ Unió,81

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel 93.893.37.49

cfa-teresamanye@xtec.cat


piensa en la hora de volver a casa.

Todas las palabras marcadas del ejemplo anterior son verbos, que se definen como esas palabras que nos informan de los que hace o le sucede al sujeto; o como palabras que significan acciones o estados que suceden en un tiempo determinado; o también como palabras que nos informan de lo que sucede, hace o piensa alguien.

Lexemas y morfemas verbales. Lexema o raíz Es la parte de la forma verbal que contiene el significado básico del verbo, es decir, es la parte que nos informa de la acción que ocurre. El lexema nos permite diferenciar entre vivir y morir o comer y beber. El lexema del verbo se obtiene quitando las terminaciones -ar, -er, -ir al infinitivo de los verbos. cant-ar, beb-er, sacud-ir. Morfemas o desinencias Los morfemas del verbo son las terminaciones que se añaden al lexema para construir las distintas formas verbales. A estas terminaciones las llamaremos desinenciasverbales. Las desinencias se obtienen al quitar el lexema a una forma verbal. Cant-abamos, beb-eremos, sacud-o Las desinencias aportan significados gramaticales (accidentes gramaticales) como tiempo, modo, número y persona. Forma verbal Lexema Desinencia Información de la desinencia

correremos

corr

eremos

primera persona número plural tiempo futuro modo indicativo

La conjugación

CFA Teresa Mañé

C/ Unió,81

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel 93.893.37.49

cfa-teresamanye@xtec.cat


Llamamos conjugación al conjunto de todas las formas de un verbo que resultan de la combinación de un lexema verbal con todas las desinencias verbales posibles. Las desinencias de los verbos españoles se distribuyen en tres conjugaciones: Primera conjugación Está formada por todos los verbos cuyo infinitivo termina en -ar. cantar, amar, saltar Segunda conjugación Formada por todos los verbos terminados en -er. comer, beber, temer Tercera conjugación Pertenecen a ella todos los verbos terminados en -ir. vivir, partir, recibir

Accidentes gramaticales Se llaman así los diferentes significados que aportan al verbo las desinencias. ACCIDENTES GRAMATICALES DEL VERBO Accidentes

CFA Teresa Mañé

Clases

Referencia

Ejemplos

Número

Singular Plural

Un solo sujeto Varios sujetos

Tú estudiaste. Vosotros estudiáis.

Persona

Primera Segunda Tercera

Persona(s) que habla Persona(s) que escucha De quien(es) se habla

Yo escribo. Tú lees. Él lo sabe.

Tiempo

Pasado Presente Futuro

Pintó la pared. Hechos ya ocurridos Hechos que están ocurriendo Tú pintas la pared. Hechos que ocurrirán Nosotros la pintaremos.

C/ Unió,81

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel 93.893.37.49

cfa-teresamanye@xtec.cat


Modo

Indicativo Hechos reales, seguros Subjuntivo Expresión de deseo, duda... Imperativo Expresión de mandato

Acertó una quiniela. Quisiera acertar. ¡Adivina el resultado!

El número de los verbos Las formas verbales pueden estar en singular y en plural. Una forma verbal está en singular cuando la acción la realiza una persona. yo escribo, tú hablas, él duerme, ella duerme Una forma verbal está en plural cuando la acción es realizada por varias personas. nosotros(as) corremos, vosotros(as) saltáis, ellos(as) vienen

La persona de los verbos Las formas verbales pueden estar en primera, segunda o tercera persona. Una forma verbal está en primera persona cuando la acción la realiza el hablante solo o con otros. yo juego, nosotros(as) lavamos. Una forma verbal está en segunda persona cuando la acción la realiza el oyente solo o con otras personas distintas del hablante. tú juegas, vosotros(as) laváis Una forma verbal está en tercera persona cuando la acción es realizada por una o varias personas distintas del hablante y el oyente. él juega, ella juega, usted juega, ellos lavan, ellas lavan, ustedes lavan Las formas no personales Algunas formas verbales no expresan la persona gramatical que realiza la acción del verbo; por esa razón se llaman formas no personales del verbo.

CFA Teresa Mañé

C/ Unió,81

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel 93.893.37.49

cfa-teresamanye@xtec.cat


FORMAS NO PERSONALES DEL VERBO

Infinitivo Gerundio Participio cantar

cantando

cantado

El tiempo de los verbos Las formas verbales sitúan la acción en un tiempo determinado.

Pasado Presente Futuro (Antes)

(Ahora)

(Después)

leí, leía

leo

leeré

El presente señala que la acción coincide con el momento en el que se está hablando. Juego ahora, en este momento. El pasado indica que la acción corresponde a un momento anterior al presente. Jugaba antes, esta mañana. El futuro se refiere a una acción situada en un tiempo que aún no ha llegado. Jugaré después, más tarde.

El modo de los verbos Las formas verbales nos informan de la actitud que tiene el hablante cuando habla. Esta información depende del modo en que esté la forma verbal. Empleamos el modo indicativo cuando hablamos de acciones que consideramos reales o seguras. Ayer llovió. Hoy llueve. Mañana lloverá.

CFA Teresa Mañé

C/ Unió,81

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel 93.893.37.49

cfa-teresamanye@xtec.cat


Empleamos el modo subjuntivo cuando nos referimos a acciones que consideramos posibles, deseables o dudosas. Ojalá llueva. Quizá lloviera. Empleamos el modo imperativo cuando dirigimos órdenes afirmativas al oyente. Siéntate pronto. Venid aquí.

Los tiempos verbales Llamamos tiempos al conjunto de formas verbales que presentan la acción de la misma manera y corresponden a un mismo tiempo (pasado, presente o futuro). Cada tiempo verbal consta de seis formas que varían en número y persona. PRESENTE DE INDICATIVO. Verbo Llamar Primera persona (yo) llamo Segunda persona (tú) llamas

Singular

Tercera persona (él) llama Primera persona (nosotros) llamamos Segunda persona (vosotros) llamáis

Plural

Tercera persona (ellos) llaman

Tiempos simples y tiempos compuestos Las formas verbales simples constan de una sola palabra. llora, lloraría Las formas verbales compuestas constan de dos palabras: una forma del verbo haber y el participio del verbo que queremos conjugar. he llorado, habría llorado Tiempos simples

CFA Teresa Mañé

C/ Unió,81

08800 Vilanova i la Geltrú

Tiempos compuestos

Tel 93.893.37.49

cfa-teresamanye@xtec.cat


Pretérito perfecto compuesto

he amado

Pretérito imperfecto Amaba

Pretérito pluscuamperfecto

había amado

Pretérito perfecto simple

amé

Pretérito anterior

hube amado

Futuro

amaré

Futuro perfecto

habré amado

Condicional

amaría

Condicional perfecto

habría amado

Presente

ame

Pretérito perfecto

haya amado

Pretérito imperfecto

amara o amase

Pretérito pluscuamperfecto

hubiera o hubiese amado

Futuro

amare

Futuro perfecto

hubiere amado

Amo

Presente

MODO INDICATIVO

MODO SUBJUNTIVO

MODO Presente IMPERATIVO

ama

Tiempos imperfectos y tiempos perfectos Tiempos imperfectos son los que presentan la acción sin acabar. Los niños construían un castillo de arena. El verbo construían nos informa de una acción que no sabemos si acabó. Son tiempos imperfectos todos los tiempos simples, salvo el pretérito perfecto simple. Tiempos perfectos son los que presentan una acción ya terminada. Los niños construyeron un castillo de arena. El verbo construyeron nos informa de una acción que ya acabó. Son tiempos perfectos todos los tiempos compuestos y el pretérito perfecto simple. Tiempo verbal y tiempo real

CFA Teresa Mañé

C/ Unió,81

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel 93.893.37.49

cfa-teresamanye@xtec.cat


Los tiempos verbales sitúan la acción en un tiempo real determinado. Las formas del presente se refieran a acciones actuales, las formas del futuro se refieren a acciones venideras y las formas del pretérito se refieren a acciones pasadas. Muchas veces, sin embargo, empleamos los tiempos verbales con un valor distinto del tiempo real que les corresponde: Presente con valor de pasado. Se llama también presente histórico y se emplea para actualizar acciones ya pasadas. Colón descubre América en 1492. Presente con valor de futuro. Se emplea para referirnos a acciones venideras. La próxima semana me voy a París. Presente con valor habitual. Se emplea para referirnos a acciones que se repiten antes y después del momento en que hablamos. Todos los días va a la tienda. Presente con valor intemporal. Se emplea para referirnos a acciones que ocurren siempre. El cielo es azul. Presente con valor de mandato. Se emplea para dar órdenes. Te sientas y te callas.

Clases de verbos Verbos auxiliares Algunos verbos se unen a las formas no personales (infinitivo, gerundio, participio) de otros verbos para formar el núcleo del predicado. Estos verbos que ayudan a formar otros y añaden cierto significado se llaman verbos auxiliares. El verbo auxiliar más importante es haber, que se une al participio de los verbos para formar los tiempos compuestos. Ana ha llegado pronto. El verbo ser se une al participio de muchos verbos para formar la voz pasiva, en la que es el sujeto el que recibe la acción del verbo en lugar de realizarla.

CFA Teresa Mañé

C/ Unió,81

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel 93.893.37.49

cfa-teresamanye@xtec.cat


La ciudad fue destruida por un terremoto. Otros verbos como echar, estar, venir..., funcionan a veces como auxiliares y forman la perífrasis verbales. Pedro echó a correr. Luisa está preparando una sorpresa. Vengo gastando mil pesetas diarias. PRINCIPALES PERÍFRASIS VERBALES PERÍFRASIS DE INFINITIVO Formas

Significados

Ejemplos

haber de + infinitivo haber que + infinitivo Indican obligación. tener que + infinitivo

Hay que llamar a la puerta. Hay que comer. Tienes que ir.

deber de + infinitivo

Indica suposición.

ir a + infinitivo

Indica acción próxima a realizarse. Voy a jugar un partido.

Deben de ser las dos.

echar(se) a + infinitivo Indican comienzo de la acción. poner(se) a + infinitivo

Echó a correr. Se echó a llorar. Se puso a trabajar.

acabar de + infinitivo

Indica fin de acción.

Acabo de llegar.

venir a + infinitivo

Indica aproximación.

Viene a costar cinco euros.

PERÍFRASIS DE GERUNDIO Formas estar + gerundio andar + gerundio ir + gerundio

Significados

Ejemplos

Indican acción en su desarrollo.

Está llorando. Anda leyendo un cuento. Voy preparándome.

PERÍFRASIS DE PARTICIPIO Formas llevar + participio tener + participio

CFA Teresa Mañé

C/ Unió,81

Significados Indican acción terminada.

08800 Vilanova i la Geltrú

Ejemplos Lleva leídas dos obras. tengo visto un piso.

Tel 93.893.37.49

cfa-teresamanye@xtec.cat


dejar + participio

Lo ha dejado dicho.

Verbos defectivos Hay verbos que carecen en su conjugación de algunas formas verbales. Estos verbos reciben el nombre de verbos defectivos o incompletos. Algunos verbos son defectivos porque exigen un sujeto de cosa y, por lo tanto, sólo tienen formas de tercera persona. Por ejemplo, no podemos decir "ocurrí" ni"ocurriste" sólo podemos decir ocurrió. Por lo tanto el verbo ocurrir es un verbo defectivo. Otros verbos son defectivos porque normalmente se utilizan sin sujeto. Por ejemplo, los verbos llover, nevar, anochecer sólo tiene formas de tercera persona del singular. Esto no quiere decir que en determinadas ocasiones no puedan usarse con sujeto en forma personal. Aquel día amanecimos en el campo. Verbos regulares Son los verbos que mantienen igual el lexema o raíz en todas sus formas y siguen las mismas desinencias que los verbos modelo de la conjugación a la que pertenecen. Los verbos que sirven de modelo a los demás son: 1ª Conjugación 2ª Conjugación 3ª Conjugación

amar

temer

partir

Para saber si un verbo es regular o no; basta con observar las formas de tres tiempos: el presente de indicativo, el pretérito perfecto simple y el futuro de indicativo. Verbos partir (modelo)

Presente Pretérito perfecto simple

Futuro

part-o

part-í

part-iré

sacudir

sacud-o

sacud-í

sacud-iré

distinguir

disting-o

distingu-í

distingu-iré

Hay verbos que cuyo lexema experimenta variaciones ortográficas. Estos verbos en los que sólo cambian las letras, pero no los sonidos, son verbos regulares. Además dedistinguir, son de este tipo coger, pescar...

CFA Teresa Mañé

C/ Unió,81

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel 93.893.37.49

cfa-teresamanye@xtec.cat


Verbos irregulares Son los que no mantienen el mismo lexema de su infinitivo, no siguen las misma desinencias de los verbos modelo o ambas cosas a la vez. Verbos amar (modelo)

Presente Pretérito perfecto simple Futuro am-o

am-é

am-aré

siembr-o

sembr-é

embrar-é

estar

est-oy

est-uve

est-aré

temer (modelo)

tem-o

tem-í

tem-eré

hacer

hag-o

hic-e

har-é

partir (modelo)

part-o

part-í

part-iré

venir

veng-o

vin-e

ven-dré

pedir

pid-o

ped-í

ped-iré

sembrar

El adverbio, la preposición y la conjunción

Teoría: El adverbio Lee mucho. Es muy alto. Vive bastante lejos. Las palabras anteriores que van en negrita, poseen significado propio y modifican a otras palabras. Son adverbios. Decimos que un adverbio es una clase de palabra dotada de significado que modifica a un verbo, a un adjetivo o a otro adverbio. Ahora nieva. Mi árbol está más hermoso. Muy pronto saldrá el sol.

CFA Teresa Mañé

C/ Unió,81

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel 93.893.37.49

cfa-teresamanye@xtec.cat


Particularidades El adverbio es invariable, porque no admite morfemas de número ni de género. Luis lee mucho. Luisa lee mucho. Luis y Luisa leen mucho. El adverbio puede admitir algunas modificaciones: Pueden llevar morfemas derivativos para formar diminutivos o aumentativos. Lejitos,lejotes, ahorita, prontito, tempranito Algunos pueden admitir morfemas de grados como los adjetivos. Lejísimos, prontísimo, tardísimo Podremos formar adverbios añadiendo la terminación -mente a los adjetivos. Si admiten variación de género se añade al femenino de los mismos. Tristemente, cordialmente, cómodamente, amargamente, bruscamente. No confundir determinantes, pronombre y adverbios. Oración

Función

Tengo poco dinero.

"poco" determina al nombre "dinero"

Me conformo con poco. "poco" se refiere al nombre "dinero" Eres poco hablador.

Clase Determinante Pronombre

"poco" modifica al adjetivo "hablador" Adverbio

Palabras como todo, poco, mucho, bastante, nada, algo... pueden funcionar como determinantes, pronombres o adverbios. Son determinantes si acompañan a nombres. Son pronombres si se refieren o sustituyen a un nombre. Son adverbios si modifican a verbos, adjetivos o adverbios.

Locuciones adverbiales

CFA Teresa Mañé

C/ Unió,81

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel 93.893.37.49

cfa-teresamanye@xtec.cat


Escriben mal. Escriben a tontas y a locas. Cuando un grupo de palabras, dos o más, funcionan como un adverbio reciben el nombre de locución adverbial. Locuciones adverbiales son expresiones formadas por grupos de palabras que equivalen a un solo adverbio. Tal vez vayamos al cine. Mide más o menos tres metros.

Clases de adverbios y locuciones adverbiales Clase

Adverbios

Locuciones adverbiales

Lugar

aquí, allí, ahí, allá, acá, arriba, abajo, al final, a la cabeza, a la derecha, a la cerca, lejos, delante, detrás, encima, izquierda, al otro lado... debajo, enfrente, atrás...

Tiempo

antes, después, pronto, tarde, temprano, todavía, aún, ya, ayer, hoy, mañana, siempre, nunca, jamás, próximamente, prontamente, anoche, enseguida, ahora, mientras...

Modo

Cantidad

bien, mal, regular, despacio, deprisa, así, aprisa, como, adrede, peor, mejor, fielmente, estupendamente, fácilmente...

a sabiendas, a tontas y a locas, a oscuras, sin más ni más, en resumen, a la buena de Dios, a ciegas, a la chita callando, de este modo, a las buenas, a las malas, por las buenas, por las malas, a manos llenas, de alguna manera...

poco, mucho, bastante, más, menos, algo, demasiado, casi, sólo, solamente, tan, tanto, todo, nada, aproximadamente...

al menos, con todo, más o menos, todo lo más, como máximo, como mínimo...

sí, también, cierto, ciertamente, Afirmación efectivamente, claro, verdaderamente...

CFA Teresa Mañé

de repente, de pronto, a menudo, al amanecer, al anochecer, en un periquete, con frecuencia, de tanto en tanto, a última hora, de vez en cuando, por la noche, por la mañana, por la tarde...

C/ Unió,81

08800 Vilanova i la Geltrú

desde luego, en verdad, en efecto, sin duda, sin ninguna duda, en realidad...

Tel 93.893.37.49

cfa-teresamanye@xtec.cat


Negación

no, jamás, nunca, tampoco...

de ninguna manera, ni por ésas, ni mucho menos, ni por asomo...

quizá, quizás, acaso, probablemente, tal vez, a lo mejor, puede que... posiblemente, seguramente...

Duda

La preposición Viajo en coche. Circulamos por una carretera. Voy a la playa. Las palabras en, por, a relacionan palabras, no admiten variaciones de género ni número y no tienen significado léxico propio; sólo lo adquieren en el momento que relacionan palabras. Son las preposiciones. Podemos definir la preposición como una clase de palabra invariable que tiene la función de relacionar palabras o grupos de palabras.

Usos de las principales preposiciones Preposición

CFA Teresa Mañé

Uso

Ejemplos

a

- Indicar distancia. - Expresar modo. - Señalar lugar. - Expresar tiempo.

El pueblo esta a poca distancia. Está tejido a mano. Pronto llegaremos a la ciudad. Tomaremos el té a las cinco.

bajo

- Expresar la idea "debajo de". - Expresar sometimiento.

El libro está bajo la mesa. Actuó bajo las órdenes del director.

contra

- Indicar oposición. - Indicar rechazo.

El ciclista chocó contra el árbol. Todos están contra mí.

de

El libro de mi madre me gusta. - Indicar posesión. - Expresar materia o contenido. La casa de madera necesita pintura. - Señalar la parte de un todo. Me dio un pedazo de pan.

en

- Indicar lugar. - Señalar tiempo.

C/ Unió,81

08800 Vilanova i la Geltrú

Pon el libro en la cartera. Ocurrió en 1989.

Tel 93.893.37.49

cfa-teresamanye@xtec.cat


- Expresar medio o instrumento. Siempre viaja en tren.

sobre

- Indicar el lugar "encima de". - Expresar la idea "acerca de".

Dejó el sombrero sobre la cama. El libro versa sobre la vida de Antón.

Locuciones preposicionales Son expresiones formadas por varias palabras que equivalen a preposiciones. Saltó por encima de la tapia. Estuvo junto a sus padres. Navegamos rumbo a la costa.

Preposiciones y locuciones preposicionales

Preposiciones

a, ante, bajo cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, so, sobre, tras, mediante y durante

Locuciones preposicionales

debajo de, detrás de, enfrente de, a favor de, en medio de, en contra de, a través de, encima de, de acuerdo con, rumbo a, camino de, a fuerza de, junto con, en vez de, por delante de, junto a, antes de, con arreglo a, lejos de, a falta de

La preposición "cabe" casi no se usa. En su lugar, usamos la locución "junto a". La preposición "so" tampoco se utiliza; pero podemos encontrarla en textos de hace tiempo con un significado relacionado con "bajo".

La conjunción Quiero pan y nueces. N

N

Fue ayer o anteayer. Adv

CFA Teresa Mañé

C/ Unió,81

Juan lee y María lo escucha.

Adv

O

O

Me gusta el cine, pero hoy no puedo ir. O

08800 Vilanova i la Geltrú

O

Tel 93.893.37.49

cfa-teresamanye@xtec.cat


Las palabras destacadas unen palabras y oraciones, no admiten variación de género ni número y no tienen significado. Son conjunciones. Conjunción es una clase de palabra invariable que une palabras independientes entre sí, o también oraciones. No vine porque llovía. Grité pero no me oyó.

Locuciones conjuntivas Son grupos de palabras que equivalen a conjunciones. No vendrá por más que quieras.

Clases de conjunciones Coordinantes. Unen o relacionan oraciones o palabras independientes, de la misma categoría; es decir, que una no depende de la otra, no está subordinada a la otra. Copulativas y (e), ni Disyuntivas

o (u)

Adversativas mas, pero, sino, sino que, sin embargo, no obstante Distributivas ya... ya, bien... bien, ora... ora, sea... sea

Subordinantes. Unen o relacionan oraciones de manera que una depende de la otra, una está subordinada a la otra. Comparativas que, como, igual... que, tal... como, tanto... como, más...que, menos... que... Completivas

que, si

Temporales

cuando, mientras, apenas, en cuanto, antes de que

Causales

pues, como, porque, ya que, puesto que

CFA Teresa Mañé

C/ Unió,81

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel 93.893.37.49

cfa-teresamanye@xtec.cat


para, a que, para que, a fin de que

Finales

Condicionales si, con tal que Concesivas

aunque, a pesar de que, si bien, por más que

Consecutivas así, luego, tanto que, conque, tan... que, tanto... que

Los sinos de puntuación a)Hay necesidad de signos de puntuación en la escritura, porque sin ellos podría resultar dudoso y oscuro el significado de las cláusulas. Los que se usan en castellano son estos: coma (,), punto y coma (;), dos puntos (:), punto final (.), puntos suspensivos (...), principio de interrogación (¿), fin de interrogación (?), principio de admiración (¡), fin de admiración (!), paréntesis ( ), diéresis o crema ( ¨ ), comillas (« »; "), guión (-), raya (—), dos rayas (= ). La coma, los puntos y paréntesis indican las pausas más o menos cortas que en la lectura sirven para dar a conocer el sentido de las frases; la interrogación y la admiración denotan lo que expresan sus nombres, y la segunda, además, queja, énfasis o encarecimiento; la diéresis sirve en unos casos para indicar que la u tiene sonido (§ 1.8.1A, 2.°) y en otros se puede emplear para deshacer un diptongo; las comillas señalan las citas, o dan significado especial a las palabras que compreenden; el guión es signo de palabra incompleta; la raya lo es de diálogo, o de separación de palabras, cláusulas o párrafos; las dos rayas solo se usan ya en las copias para denotar los párrafos que en el original van aparte. b) De la coma. 1.° El nombre en vocativo llevará una coma detrás de sí cuando estuviere al principio de lo que se diga, y en otros casos la llevará antes y después; p. ej.: ¡Cielos, valedme!; Julián, óyeme; Repito, Julián, que oigas lo que te digo. 2.° Siempre que en lo escrito se empleen dos o más partes de la oración consecutivas y de una misma clase, se separarán con una coma para que al leerlas haya de hacerse una leve pausa que separe su sentido, a excepción de los casos en que mediare alguna de las conjunciones y, ni, o; como Juan, Pedro y Antonio; sabio, prudente y cortés; vine, vi y vencí; NI el joven NI el viejo; bueno, malo o mediano. 3.° Dividense con ella los varios miembros de una cláusula independientes entre sí, vayan o no precedidos de conjunción: Todos mataban, todos se compadecían, ninguno sabía detenerse; Al apuntar el alba cantan las aves, y el campo se alegra, y el ambiente cobra movimiento y frescura. 4.° Cuando una oración se interrumpe, ya para citar o indicar el sujeto o la obra de donde se ha tomado, ya porque se inserta como de paso otra que aclara o amplía lo que se está diciendo, tales palabras, que suspenden momentáneamente el relato principal, se encierran entre dos comas; v. gr.: La verdad, escribe un político, se ha de sustentar con razones y autoridades; Los vientos del sur, que en aquellas abrasadas regiones son muy frecuentes, ponen en grave conflicto a los viajeros. 5.° Por igual motivo suelen ir precedidas y seguidas de coma las expresiones esto es, es decir, en fin, por último, por consiguiente, sin embargo, no obstante y otras parecidas: La enfermdad parece grave, es decir, más grave de lo que esperábamos: Tales incidentes, sin embargo, no se repitieron por entonces. 6.° Cuando se invieste el orden regular de las oraciones de la cláusula, adelantando lo que había de ir después, debe poner-se una coma al fin de la parte que se anticipa; v. gr.: Donde interviene conocerse las personas, tengo para mí, aunque simple y pecador, que no hay encantamento alguno. Como el orden regular de este ejemplo de Cervantes, Quijote, I, 37, seria: No hay encantamento alguno donde interviene conocerse las personas, importa para la claridad que se haga una breve pausa en personas, la cual se indica con la coma. Pero es de advertir que en las transposiciones cortas y muy perceptibles no se ha de poner esta señal.

CFA Teresa Mañé

C/ Unió,81

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel 93.893.37.49

cfa-teresamanye@xtec.cat


c) Del punto y coma. 1.° Cuando los miembros de un período constan de más de una oración, por lo cual o por otra causa llevan ya alguna coma, se separarán con punto y coma unos 6 otros; por ejemplo: Vinieron los aquilones de noviembre, glaciales y recios; arrebataron sus hojas a los árboles, llevándolas, ya rodando por la tierra, ya volando entre nubes de grueso polvo. se guareció el rabadán en su cabaña, y el labrador en su alquería; la nieve, descendiendo espesa sobre el monte y el valle, borró los matices del suelo, toda la variedad riquísima de la Naturaleza. 2.° En todo período de alguna extensión se pondrá punto y coma antes de las conjunciones adversativas mas, pero, aunque, etc.; verbigracia: Salieron los soldados a media noche y anduvieron nueve horas sin descansar; pero el fatal estado de los caminos malogró la empresa. Cuando la cláusula sea corta, bastará una simple coma antes de la conjunción; como en Vendrá, pero tarde; Lo hizo, aunque de mala gana. 3.° Siempre que a una oración sigue, precedida de conjunción, otra oración que, en orden a la idea que expresa, no tiene perfecto enlace con la anterior, hay que poner al fin de la primera punto y coma, según lo aclarará el ejemplo siguiente: Pero nada bastó para desalojar al enemigo, hasta que se abrevió el asalto por el camino que abrió la artilleria; y se observó que uno solo, de tantos como fueron deshechos en este adoratorio, se rindió a la merced de los españoles (Solís, Historia de Nueva España, III, 7). Si después de la palabra artilleria solo se pusiese coma, la oración y se observó, etc., vendría regida de la preposición hasta y cambiaría el sentido. d) De los dos puntos. 1.° Cuando se sienta una proposición general y en seguida se comprueba y explica con otras oraciones, se la separa de estas por medio de los dos puntos; como, por ejemplo: No aflige a los mortales vicio más pernicioso que el juego: por él gentes muy acomodadas han venido a parar en la mayor miseria, y aun en el patíbulo; por él, además del caudal, pierde el hombre la vengüenza y hasta la estimación de sí propio. 2.° Cuando a una o varias oraciones sigue otra que es consecuencia o resumen de lo que antecede, esta se ha de separar con dos puntos, como en el ejemplo que sigue: Aquel que por sus riquezas y esplendor fue tan aplaudido como envidiado cuando entraba triunfante por las puertas de Constantinopla, y cuyo nombre era respetado y temido desde la capital del Imperio hasta el confín de los arenales de la Líbia, murió ciego, pobre, olvidado y mendigando su alimento de puerta en puerta:¡raro y espantoso ejemplo de las vicisitudes de la fortuna! 3.° En los decretos y sentencias, bandos y edictos se ponen dos puntos al final de cada motivo o fundamento de la resolución, aunque estos van en párrafos distintos y principian con letra mayúscula. En certificaciones y memoriales también se ponen dos puntos antes de ciertos párrafos con letra inicial mayúscula. 4.° Citando palabras textuales, se han de poner dos puntos antes del primer vocablo de la cita, el cual suele principiar con mayúscula; v. gr.: Cicerón en sus Oficios dice a este propósito lo siguiente: No hay cosa que tanto degrade al hombre como la envidia. 5.° También se emplean los dos puntos después del Muy señor mío y otras expresiones semejantes con que se suele dar principio a las cartas; v. gr.: Muy señor mío: Sirvase usted tomar a su cargo, etc.; Amigo mío: En contestación a la estimada de usted, etc. e) Después de los dos puntos se escribe indistintamente con letra mayúscula o minúscula el vocablo que sigue. f) Del punto. 1.° Se pone punto cuando el período forma sentido completo, en términos de poderse pasar a otro nuevo sin quedar pendiente la comprensión de aquel. Es la mayor pausa sintáctiva que la ortografia señala. En la lectura, la duración de la pausa indicada por el punto puede variar más o menos, según el sentido y la interpreteación del lector; pero en todo caso, es mayor que la que señalan la coma y el punto y coma. En la escritura, se le llama punto y seguido (o punto seguido), cuando el texto continúa inmediatamente después del punto en el mismo renglón, o en el siguiente sin blanco inicial; y punto y aparte (o punto aparte), cuando termina párrafo, y el texto continúa en otro renglón más entrado o más saliente que los demás de la plana. Por último, punto final es el que acaba un escrito o una división importante del texto (parte, capítulo, etc.). 2.° Resta advertir que en toda clase de escritos suelen hacerse después del punto final ciertas separaciones o divisiones

CFA Teresa Mañé

C/ Unió,81

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel 93.893.37.49

cfa-teresamanye@xtec.cat


llamadas párrafos, cadauna de las cuales ha de empezar en renglón distinto de aquel en que acabe el anterior, y más adentro que las otras líneas de la plana. Deben principalmente usarse tales divisiones cuando se va a pasar a diverso asunto, o bien a considerar el mismo desde otro aspecto. g) De los puntos suspensivos. 1.° Cuando conviene al escritor dejar la oración incompleta y el sentido suspenso, lo denota con los puntos suspensivos; v. gr.: Él concitó la plebe contra los patricios; él acaudilló y juramentó a los mozos más corrompidos y perversos de la República para subvertila con su auxilio; él subornó con oro y con promesas... Pero ¿a qué repetir lo que a todos es notorio? 2.° Si en una cláusula de completo sentido gramatical se necesita pararse un poco, expresando temor o duda, o para sorprender al lector con lo inesperado de la salida, se indicará la pausa con puntos suspensivos; v. gr.: ¿Le diré que ha muerto su padre?... No tengo valor para tanto; Se citó a junta, distribuyéronse centenares de esquelas, y llegamos a reunirnos... cuatro personas. 3.° También se usan dichos puntos cuando se copia algún texto o autoridad los cuales no hace al caso insertar integros, indicando así lo que se omite. h) De la interrogación y la admiración. 1.° Los signos de interrogación y de admiración se ponen al principio y al fin de la oración que deba llevarlos: ¿Dónde estás?; ¿A qué vienes?; ¿Te veré mañana?; ¡Qué assombro!; ¡Ay de mí! 2.° Si las oraciones con interrogación o admiración son varias, breves y seguidas, no hay necesidad de que, exceptuada la primera, empiecen con mayúscula: ¿Dónde has estado?, ¿qué has hecho en tantos dias?, ¿como no te pusiste en caminho, así que recibiste mi carta?; ¡Cuánto engaño!, ¡cuánta perfidia!, ¡qué impudencia! 3.° Cuando lo escrito después de la interrogación o la admiración fuere complemento de la pregunta o de la frase admirativa, no comenzará con letra mayúscula: ¿Digo yo que no tengas razón?, contestó Blas a Diego; ¡A las armas!, gritaron todos. 4.° El signo de principio de interrogaciõn o admiración se ha de colocar donde empieza la pregunta o el sentido admirativo, aunque allí no comience el período; v. gr.: Privado del racional discurso, ¿que es el hombre sino una criatuva desvalida, inferior a los brutos? Y si la caprichosa fortuna lo encumbra en alto puesto, ¡cuántas lágrimas y ruina y sangre le cercarán en torno! 5.° El signo de principio de interrogación o admiración refleja el movimiento de la entonación en las frases de este tipo, da claridad a la escritura, y no debe suprimirse por imitar, con mal acuerdo, la ortografia de lenguas extranjeras, que solo usa el signo final. 6.° Hay cláusulas que son al par interrogativas y admirativas, y en ellas podrá ponerse nota de admiración al principio y de interrogación al fin, o viceversa: ¡Que esté negado al hombre saber cuándo será la hora de su muerte? ¿Qué persecución es esta, Dios mio! i) Del paréntesis. 1.° Cuando se interrumpe el sentido y giro del discurso con una oración aclaratoria o incidental y esta es larga o tiene conexión escasa con lo anterior, se encierra dentro de un paréntesis, como en el siguiente ejemplo: Acostados todos en un género de lechos que rodeaban la mesa (pues los romanos comían tendidos y soslayado el cuerpo sobre el codo izquierdo), empezó a echarles en cara la tibieza de su fe, etc. 2.° En este ejemplo se ha puesto como después del paréntesis porque allí finaliza el miembro del periodo con que va unida la oración comprendida en el paréntesis; y al fin de él o dentro se ha de usar, además, la pontuación que la cláusula necesitare. Cuando el paréntesis termine la cláusula de que depende, el punto final irá fuera. 3.° En las obras dramáticas suele encerrarse entre paréntesis lo que los interlocutores dicen aparte. Para que tales paréntesis no se confundan con otros convendría valerse de los rectangulares, en esta forma [ ], que algunos impresores usaban en el siglo pasado. El punto final de los apartes va colocado dentro del paréntesis. 4.° Empléase también el paréntesis curvo para encerrar en él noticias o datos aclaratorios, explicaciones de abreviaturas, etc.;

CFA Teresa Mañé

C/ Unió,81

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel 93.893.37.49

cfa-teresamanye@xtec.cat


y el rectangular, para indicar en la copia de códices o inscripciones lo que falta en el original y se suple conjeturalmente. Ejemplos: El hijo del rayo de guerra, Carlos V (D. Juan De Austria); Perdió Boabdil a Granada en la hégira 897 (1492); Imp(eratori) Caes(ari) [Nervae] Traiano [Aug(usto)] p(ontifici) m(aximo). etc. 1.8.6 De la diéresis o crema. — El uso de la diéresis solo es preceptivo para indicar que ha de pronunciarse la u en las combinaciones gue, gui: pingüe, pingüino, argüir /ar.gu.ír/. Véase el § 1.8.1A, 2.°. Queda a salvo el uso discrecional cuando, por licencia poética o con otro propósito, interese una pronunciación determinada 50. 1.8.7 De las comillas. — a) Para distinguir las palabras sobre las cuales quiere el que escribe llamar particularmente la atención del lector, se sublayan en lo manuscrito; y en lo impreso se ponen de letra cursiva, y a veces con versales u otras que resalten por su figura o su tamaño. Se practica lo mismo con las voces o citas en idioma extranjero, con el texto literal de citas en castellano, con los títulos de libros y con las dicciones y cláusulas que en las obras de enseñanza y otras se ponen por ejemplo. Mas cuando las cláusulas de este género tienen alguna extensión o llenan varias líneas, se les suelen poner comillas inversas al principio de cada uno de los renglones que ocupan; v. gr.: Dice un escritor célebre: «El hombre tiene aptitud, por su naturaleza, para habitar en todos los países del mundo: en los arenales del desierto, en los montes más encumbrados, en los climas polares puede vivir y propagarse. No así los animales, que, sujetos a más estrechos límites, perecen fuera de ellos o arrastran vida penosa.» b) Las comillas simples (‗ ‘ o , ‘) se usan al principio y ao final de una palabra o frase incluidas como cita o puestas de relieve dentro de un texto entrecomillado más extenso. También se emplean para indicar que una palabra está usada en su valor conceptual o como definición de otra, ejemplo: espiar ‗acechar‘. 1.8.8. Del guión. — a) Cada vocablo de por sí, ya simple, como guardia, poner, ya compuesto, como salvaguardia, reponer, se ha de escribir aislado, o con entera separación del que le preceda o siga. Sin embargo, en la escritura hay necesidad muchas veces de dividir una palabra, y entonces se ha de observar lo siguiente: b) Cuando al fin del renglón no cupiere un vocablo entero, se escribirá solo una parte, la cual siempre ha de formar sílaba cabal. Así, las palabras con-ca-vi-dad, pro-tes-ta, sub-si-guien-te, podrán dividirse a fin de renglón por donde señalan los guiones que van interpuesto en dichas voces, mas no de otra suerte. c) Esto no obstante, cuando un compuesto sea claramente analizable como formado de palabras que por sí solas tienen uso en la lengua, o de una de estas palabras y un prefijo, será potestativo dividir el compuesto separando sus componentes, aunque no coincida la división con el silabeo del compuesto. Así, podrá dividirse no-sotros o nos-otros, de-samparo o desamparo. d) Como cualquiera diptongo o triptongo no forma sino una sílaba, no deben dividirse las letras que lo componen. Así, se escribirá gra-cio-so, tiem-po, no-ti-ciáis, a-ve-ri-güéis. e) Cuando la primera o la última sílaba de una palabra fuere una vocal, se evitará poner esta letra sola en fin o en principio de línea. f) Cuando al dividir una palabra por sus sílabas haya de quedar en principio de línea con h precedida de consonante, se dejará esta al fin del reglón y se comenzará el siguiente con la h: al-haraca, in-humación, clor-hidrato, des-hidratar. g) En las dicciones compuestas de preposición castellana o latina, cuando después de ella viene una s y otra consonante además, como en constante, inspirar, obstar, perspicacia, se han de dividir las sílabas agregando la s a la preoposición y escribiendo, por consiguiente, cons-tan-te, ins-pi-rar, obs-tar, pers-pi-ca-cia. h) La ch y la ll, letras simples en su pronunciación y dobles en su figura, no se desunirán jamás. Así, co-che y ca-lle se dividirán como aquí se ve. La erre (rr) se halla en el mismo caso, y por ello debe evitarse separar los dos signos de que consta, que habrán de ponerse de esta manera: ca-rre-ta, pe-rro. i) Cuando los gentilicios de dos pueblos o territorios formen un compuesto aplicable a una tercera entidad geográfica o política en la que se han fundido los caracteres de ambos pueblos o territorios, dicho compuesto se escribirá sin separación

CFA Teresa Mañé

C/ Unió,81

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel 93.893.37.49

cfa-teresamanye@xtec.cat


de sus elementos: hispanoamericano, checoslovaco, afroantillano. En los demás casos, es decir, cuando no hay fusión, sino oposición o contraste entre los elementos componentes, se unirán estos con guión: franco-prusiano, germano-soviético. 1.8.9 De la ortografia de las palabras extranjeras. — Los nombres propios extranjeros se escribirán, en general, sin ponerles ningún acento que no tengan en el idioma a que pertenecen; pero podrán acentuarse a la española cuando lo permitan su pronunciación y grafía originales: Schlegel o Schlégel, Wagner o Wágner, Schubert o Schúbert; Lyon o Lyón, Windsor o Wíndsor. Si se trata de nombres geográficos ya incorporados a nuestra lengua o adaptados a su fonética, tales nombres no se han de considerar extranjeros y habrán de acentuarse gráficamente de conformidad con las leys generales: París, Berlín, Turín, Nápoles, Támesis. 1.8.10 De la raya. — 1.° Este signo se emplea en los diálogos, como puede verse en el ejemplo siguiente: Maravillado el capitán del valor de aquel soldado, le mandó venir a su presencia y le dijo: —¿Cómo te llamas? — Andrés Pereda, contestó el valiente. — ¿De dónde eres? — De Castilla. — ¿De qué pueblo? — De Bercimuel. 2.° Empléase también al principio y al fin de oraciones intercalares completamente desligadas, por el sentido, del período en que se introducen: Los celtíberos —no siempre habían de ser juguetes de Roma— ocasionaron la muerte de los dos Escipiones. 3.° Sirve asimismo para indicar la palabra que se ha de entender suplida dentro de un mismo renglón; ejemplo: Sanar de la enfermedad. —por ensalmo. Secar al aire. —con un paño. Seguir con la empresa. —de cerca. —en el intento. —para Cádiz, etc. O

en

renglones

diferentes,

como

en

el

índice

alfabético

Verbos:

de

un

libro:

intransitivos.

transitivos.

irregulares.

regulares.

1.8.11. De las dos rayas. — Este signo se usaba para dividir algunas palabras compuestas; actualmente se emplea solo en las copias, para denotar que en el original se pasa a párrafo distinto. 1.8.12. De otros signos auxiliares. — a) Apóstrofo (‗ ). Solía emplearse antiguamente, sobre todo en poesía, colocado a la mayor altura de los palos de las letras, con el fin de indicar la omisión o elisión de una vocal: d‘aquel, por de aquel; l‘aspereza, por la aspereza; qu‘es, por que es. Recientemente, y para evitar dudas al lector, se ha restablecido en algunas reimpresiones de obras antiguas, donde palabras de esta clase aparecen como si fuera una sola; v. gr.: daquel, laspereza, ques. b) Párrafo (§). Sirvió en lo antiguo para distinguir los diversos miembros de un escrito, y como signatura de pliegos impresos. Ahora se emplea en los libros, seguido del número que corresponda, para indicar divisiones internas de los capítulos: § 12, § 13, etc. c) Calderón ( ¶ ). Tuvo antiguamente los mismos oficios que el signo anterior. Ahora se emplea en lo impreso para señalar alguna observación especial. d) Asterisco ( * ). Es una estrellita que se pone sencilla, doble o triple en ciertas palabras del texto, como llamada a nota que en el margen o al pie de la plana va encabezada con el mismo signo. Para igual fin se emplean letras, números, cruces, etc., en vez de asteriscos. En obras de lingüística se coloca delante de las formas cuya existencia se supone sin estar documentada. e) Llave o corchete ( {} ). Su oficio es abrazar diversas partidas en una cuenta, varios miembros en un cuadro sinóptico, etc., que deben considerarse agrupados y unidos para determinado fin. f) Manecilla - Puesta al margen o en el texto de un escrito, da a entender que lo señalado por ella es particularmente útil o interesante.

CFA Teresa Mañé

C/ Unió,81

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel 93.893.37.49

cfa-teresamanye@xtec.cat


Palabras. monemas, lexemas, morfemas

Teoría: La Gramática y sus partes La Gramática es la ciencia que estudia la lengua y la que rige su uso mediante una serie de normas. La Gramática esta formada por diferentes ciencias que se ocupan de los diversos aspectos más concretos. Partes

Objeto de estudio

Fonética

Los sonidos que pronunciamos: cómo se emiten, los órganos que intervienen (lengua, labios...

Fonología

La función de los sonidos.

Ortología

La pronunciación de los sonidos de la palabra, la entonación de la frase, las pausas...

Ortografía

La escritura de las palabras, el uso de la tilde, de los signos de puntuación...

Semántica El significado de las palabras.

Morfología

La forma de las palabras (nombres, verbos...), cómo están constituidas, cómo se forman...

Sintaxis

La relación de las palabras en la oración, su combinación y sus funciones.

El signo lingüístico

CFA Teresa Mañé

C/ Unió,81

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel 93.893.37.49

cfa-teresamanye@xtec.cat


La comunicación entre las personas se establece por medio de signos que ellas mismas han inventado. Signos

Significados

Los aplausos en el teatro

La obra ha gustado a los espectadores.

El color negro

Luto

Sería bastante complejo comunicar todas nuestras ideas y expresar nuestros sentimientos con signos como los anteriores. Pero el hombre, posee un medio más completo para expresar todo lo que sabe y siente; es el lenguaje. El lenguaje está compuesto por signos lingüísticos y éstos siempre tienen dos partes inseparables: El significado que es la idea o contenido que tenemos en la mente de cualquier palabra conocida. El significante que es el conjunto de sonidos o letras con que transmitimos el contenido de esa palabra conocida. SIGNO LINGÜÍSTICO

Características del signo lingüístico El signo lingüístico tiene estas características: Biplánico: Un plano se refiere a la idea que se forma en nuestra mente, es decir, al significado y que se llama plano del contenido. El otro plano se refiere a los sonidos o las letras que forman la palabra, es decir, al significante y se llama plano de la expresión.

CFA Teresa Mañé

C/ Unió,81

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel 93.893.37.49

cfa-teresamanye@xtec.cat


PLANOS DEL SIGNO LINGÜÍSTICO

Arbitrario: La relación entre el significado y el significante del signo lingüístico es un acuerdo libre entre los hombres. Cada comunidad de hablantes utiliza distintos significantes para un mismo significado. La palabra que nos sirve para referirnos a "pájaro" es pájaro pero podría ser otra y todos lo entenderíamos. Para los franceses la palabra que se refiere al significado anterior es oiseau. EL SIGNO LINGÜÍSTICO ES ARBITRARIO

Articulado: El signo lingüístico puede descomponerse en partes más pequeñas. arboleda arbol

CFA Teresa Mañé

C/ Unió,81

08800 Vilanova i la Geltrú

eda

Tel 93.893.37.49

cfa-teresamanye@xtec.cat


a r b o l e d a

Lineal: Los signos lingüísticos se ordenan unos detrás de otros. La bicicleta es nueva.

Los monemas Ya sabemos que los signos lingüísticos se pueden dividir en partes más pequeñas. Esas unidades se articulan entre sí, es decir, se unen y combinan para formar unidades mayores. /n/ - /i/ - /ñ/ - /o/ - /s/ niñ - o - s niños Fonemas

Monemas Palabra

Como recordarás, los fonemas no tienen significado y constituyen lo que llamamos segunda articulación. Los monemas son las unidades mínimas del lenguaje que tienen significado y constituyen la primera articulación. Oración: Mi amiga sigue intranquila. Monemas

Significado

mi

"posesión"

amig-

"persona a la que tenemos afecto"

-a

"femenino singular"

sigu-

"continuidad en una acción o estado"

-e

"3ª persona del singular del presente de indicativo"

in-

"no"

tranquil- "estado de ánimo sosegado"

CFA Teresa Mañé

C/ Unió,81

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel 93.893.37.49

cfa-teresamanye@xtec.cat


-a

"femenino singular"

Clases de monemas niñ-

-o, -s

Persona humana de corta edad Indican masculino (-o) y plural (-s) Lexema

Morfemas Monemas

Lexema es la parte del monema que aporta el significado al término o palabra. Morfema es el monema que añade al lexema otros matices, menos significativos; pero no menos importantes como género, número, persona... Monemas

Clase

mi

Morfema

amig-

Lexema

-a

Morfema

sigu-

Lexema

-e

Morfema

in-

Morfema

tranquil- Lexema -a

Morfema

No se deben confundir los monemas con las sílabas. Las sílabas no tienen significado. Tampoco equivalen a palabras, ya que palabra es un conjunto de fonemas dotado de significado que en la escritura va entre espacios en blanco y en la cadena oral entre pausas. Una palabra puede ser

CFA Teresa Mañé

C/ Unió,81

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel 93.893.37.49

cfa-teresamanye@xtec.cat


descompuesta en monemas en muchos casos (amig-a, sigu-e, in-tranquil-a); pero, otras veces, no admite esa división (mi, el, tren, níquel).

Clases de morfemas Morfemas libres: Son los morfemas que pueden aparecer solos, sin estar unidos a un lexema. Morfemas trabados: Son los que necesariamente tienen que aparecer unidos a un lexema. Morfemas libres Morfemas trabados papeles niñas librería

de y las

Los principales morfemas libres son preposiciones, conjunciones, y artículos.

Clases de morfemas trabados Flexivos: Sirven para expresar el género y número de nombres y adjetivos, y el modo, tiempo, número y persona de los verbos. MORFEMAS DE GÉNERO Término Morfema

Información

niño

-o

Género masculino

niña

-a

Género femenino

MORFEMAS DE NÚMERO Término

Morfema

mesa perros

CFA Teresa Mañé

C/ Unió,81

Información

(sin morfema) Número singular -s

08800 Vilanova i la Geltrú

Número plural

Tel 93.893.37.49

cfa-teresamanye@xtec.cat


leones

Número plural

-es

MORFEMAS DEL VERBO Forma verbal Lexema Morfema Información

canto

cant

Primera persona Número singular Tiempo presente Modo indicativo

-o

Derivativos: Son los que al unirse a los lexemas forman palabras derivadas. Prefijos

Sufijos

suboficial bravura redoble negruzco

El significado de las palabras

Teoría: Cambios de significado A las palabras les ocurre lo mismo que a las monedas: no siempre tienen el mismo valor. A lo largo de la historia de una lengua, las palabras sufren cambios en su significado. Estos cambios, normalmente, hacen que la lengua se enriquezca. La palabra satélite hace muchos años significaba acompañante. Piensa en la cantidad de significado que el tiempo ha añadido a dicha palabra.

Causas de los cambios semánticos

CFA Teresa Mañé

C/ Unió,81

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel 93.893.37.49

cfa-teresamanye@xtec.cat


Históricas. Muchos factores históricos motivan los cambios semánticos en las palabras: los objetos mismos, el uso que se hace de ellos, la creación de nuevos objetos. Un objeto puede cambiar de uso y llegar a ser una cosa distinta. Poco se parece, salvo en su finalidad, la moderna pluma de escribir a la pluma de ave utilizada antiguamente para lo mismo. Los avances de la ciencia han dado un significado a la palabra átomo; que tiene poco que ver con lo que significaba en la antigüedad. Sociales. Una palabra que en el lenguaje ordinario tiene un significado general, puede restringir su significado al pasar a otra área más específica. Por ejemplo, la palabra faena, significa trabajo; pero en el lenguaje taurino su significado se concreta, pasando a referirse a la manera de torear en un momento dado. Psicológicas. La causa psicológica más notable es la que recibe el nombre de tabú; que es una palabra de origen polinesio que significa "sagrado" o "prohibido". En nuestra sociedad está mal visto nombrar directamente ciertas cosas. Los motivos de estas "prohibiciones" son diversos: superstición, temor, política, pudor... La palabra que sustituye a la prohibida recibe el nombre de eufemismo. Así le ocurre a la palabra retrete, que al asociarse con palabras malsonantes, se ha sustituido por eufemismos como cuarto de baño, lavabo, servicio, baño. Por motivos supersticiosos se utiliza bicha por culebra o serpiente. Razones sociopolíticas hacen que usemos productor por obrero o reajuste porsubida de precios. Literarias. El lenguaje literario, por motivos de expresividad utiliza los cambios semánticos con asiduidad, dando lugar a la metáfora y a la metonimia. Metáfora

Los luceros de tu cara Luceros = ojos

Metonimia El espada actuó bien Espada = torero

Fenómenos del significado En ocasiones, las relaciones que se establecen entre el significado y el significante de las palabras, pueden verse afectados por diferentes fenómenos.

Sinonimia: Para expresar un significado pueden usarse varios significantes, palabras diferentes que significan lo mismo. Significado: Lugar que sirve de cobijo para las personas; lugar con techo, fachada, cimientos y habitaciones, donde habitan las personas.

Significantes: casa, morada, vivienda, hogar, domicilio, residencia...

CFA Teresa Mañé

C/ Unió,81

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel 93.893.37.49

cfa-teresamanye@xtec.cat


Casa, morada, vivienda..., se relacionan con un mismo contenido o significado. Son palabras sinónimas.

Antonimia: Hay palabras cuyos significados se oponen. Cuando dos palabras tienen significados contrarios u opuestos decimos que son palabras antónimas. reír

- llorar

bajar

- subir

menos - más triste

- alegre

caliente - frío salir

- entrar

Polisemia: Consiste en que un mismo significante puede referirse a dos o más significados, que guardan alguna relación entre sí.

sierra

sierra

Con el significante sierra podemos referirnos a dos significados: la herramienta que corta materiales compuesta de hoja metálica y dientes; o la cordillera de montañas con picos y crestas afiladas. Los dos significados de la palabra sierran están relacionados, gracias a la similitud de la forma de las realidades representadas. Por lo tanto, sierra es una palabra polisémica.

CFA Teresa Mañé

C/ Unió,81

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel 93.893.37.49

cfa-teresamanye@xtec.cat


Homonimia:

La vaca da mucha leche.

La baca está vacía.

Las palabras vaca y baca se pronuncian igual, su escritura es diferente y sus significados también son diferentes. Decimos que esas dos palabras sonhomónimas. CLASES DE PALABRAS HOMÓNIMAS Homógrafas

Homófonas

Son palabras cuya escritura y Son palabras que se pronuncian igual pronunciación son idénticas; pero su escritura y sus significados aunque sus significados son distintos. son diferentes Este libro vale 500 pesetas. Tengo un vale de descuento.

Tuvo un accidente. Es un tubo de plomo.

Vale: del verbo valer. Vale: documento.

Tuvo: del verbo tener. Tubo: pieza cilíndrica hueca.

Paronimia: Hay palabras que se parecen mucho por su sonido, pero se escriben de manera diferente y su significado es completamente distinto. adoptar - adaptar efecto - afecto

CFA Teresa Mañé

C/ Unió,81

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel 93.893.37.49

cfa-teresamanye@xtec.cat


actitud - aptitud

El nivel léxico y semántico ‡ ¿Qué estudia el nivel léxico y semántico? ‡ La Lexicología. „ La estructura de la palabra. Los monemas. „ Los tipos de palabras por su estructura. „ El origen del léxico. ‡ Léxico patrimonial. ‡ Préstamos. ‡ Tecnicismos. ‡ La Semántica. „ Las unidades semánticas. „ Las relaciones semánticas. „ El cambio semántico.¿Qué estudia el nivel léxico-semántico? Lengua = Sistema de signos Están compuestos por… Significante Significado Pero Hjelmslev dijo que estaba compuesto por… Expresión Contenido Y que en el contenido habría que distinguir entre… Contenido Absoluto

CFA Teresa Mañé

C/ Unió,81

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel 93.893.37.49

cfa-teresamanye@xtec.cat


Contenido Relativo Los sonidos que percibimos El concepto asociado a esos sonidos El concepto La información que permite relacionar un signo con otros¿Qué estudia el nivel léxico-semántico? EXPRESIÓN CONTENIDO ABSOLUTO CONTENIDO RELATIVO Nivel fonético-fonológico Nivel léxico-semántico Nivel morfosintácticoLa estructura de las palabras (I) ‡ Las palabras se forman por la unión de monemas. ‡ El monema es la unidad mínima de la lengua con significado. ‡ Los monemas pueden ser de diferentes tipos: „ Lexemas: ‡ Aportan el contenido absoluto de la palabra. „ Morfemas: ‡ Aportan el contenido relativo de la palabra.La estructura de las palabras (II) ‡ Los morfemas pueden ser de tipos diferentes: „ Morfemas desinenciales.- Son los que aportan las informaciones de: ‡ Género.

CFA Teresa Mañé

C/ Unió,81

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel 93.893.37.49

cfa-teresamanye@xtec.cat


‡ Número. ‡ Accidente verbal. „ Morfemas derivativos.- Son los que sirven para formar nuevas palabras a partir de un mismo lexema. Dependiendo de dónde aparezcan reciben nombres diferentes: ‡ Prefijos.- Si aparecen delante del lexema. ‡ Sufijos.- Si aparecen detrás del lexema. ‡ Interfijos.- Si aparecen entre el lexema y el sufijo.Tipos de palabras por su estructura ‡ Simples. „ Un lexema y morf. desinenciales (sol, niñ – o) ‡ Compuestas. „ Más de un lexema y morf. desinenciales (saca – corch – o – s) ‡ Derivadas. „ Un lexema y morf. derivativos y desinenciales (niñ-er-a) ‡ Parasintéticas. „ Más de un lexema y morf. derivativos y desinenciales (norte – americ – an – o) ‡ Acrónimos. „ Palabras formadas con sonidos de varias palabras (AVE = Alta Velocidad Española) ‡ Palabras acortadas. „ Apócope. ‡ A una palabra se le quitan los sonidos finales (Santo > San)

CFA Teresa Mañé

C/ Unió,81

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel 93.893.37.49

cfa-teresamanye@xtec.cat


„ Hipocorísticos. ‡ Nombres de personas abreviados (Rocío > Ro, Consuelo > Chelo) „ Abreviaturas. ‡ Palabras de uso corriente que se acortan (Página > pag., Kilómetro > Km) ‡ Composición sintagmática. „ Conjunto de palabras que tienen un único sentido (Sesión de evaluación = Reunión de profesores para calificar a los alumnos)El origen del léxico español ‡ Podemos organizar el léxico español en tres bloques de palabras: „ Léxico patrimonial.- Palabras procedentes del latín que han evolucionado a lo largo de la historia. Son la inmensa mayoría de las palabras españolas ‡ (MULIER > *muyer > mujer) „ Préstamos.- Diferentes tipos: ‡ Cultismos y semicultismos. ‡ Préstamos históricos. ‡ Neologismos. „ Tecnicismos.- palabras de uso específico en un área de conocimiento.Los préstamos lingüísticos (I) ‡ Los cultismos.„ Palabras procedentes del latín que no han evolucionado a lo largo de la historia.

CFA Teresa Mañé

C/ Unió,81

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel 93.893.37.49

cfa-teresamanye@xtec.cat


„ Suelen tener un uso dentro de la lengua culta o especializada. „ Referendum, memorandum, cátedra, etc… ‡ Los semicultismos.„ Palabras procedentes del latín que han comenzado la evolución pero no la han completado. „ CAPITULUM > cabildo > *gabillo o *gabijo ‡ Los dobletes.„ Palabras latinas que dan un resultado patrimonial y otro culto o semiculto. „ CATEDRA > cadera (patrimonial) cátedra (cultismo)Los préstamos lingüísticos (II) ‡ Préstamos históricos. „ A lo largo de la historia, el español ha mantenido diferentes relaciones con otras lenguas. Esas relaciones pueden ser de tres tipos: ‡ Sustrato ƒ Es la influencia que una lengua invadida deja en la invasora antes de desaparecer. ƒ Sustratos del español: prerromanos (iberismos, sobre todo) y americanismos. ‡ Superestrato ƒ Influencia que una lengua invasora deja sobre la invadida antes de desaparecer.

CFA Teresa Mañé

C/ Unió,81

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel 93.893.37.49

cfa-teresamanye@xtec.cat


ƒ Superestratos del español: germanismos y arabismos. ‡ Adstrato ƒ Influencia que dejan sobre una lengua otras con las que se mantienen relaciones de vecindad o de intercambio cultural. ƒ Adstratos del español: ƒ Lenguas peninsulares (vasquismos, catalanismos, galleguismos, lusismos), galicismos, italianismos, anglicismos.Los préstamos lingüísticos (III) ‡ Los neologismos. „ Palabras incorporadas recientemente a una lengua. „ Tipos: ‡ Extranjerismos.- Préstamos que conservan su forma original: byte, spray, best seller, etc… ‡ Adaptaciones.- Préstamos que se han adaptado a la fonética castellana: DEODORANT > desodorante. ‡ Calcos.- Traducciones de palabras o expresiones: WEEKEND > fin de semana „ También pueden construirse nuevas palabras con los procedimientos propios de la lengua: derivación, composición, parasístesis, acronimia, acortamiento y composición sintagmática.Los tecnicismos ‡ Son los términos propios de una determinada profesión, ciencia, actividad o área de conocimiento.

CFA Teresa Mañé

C/ Unió,81

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel 93.893.37.49

cfa-teresamanye@xtec.cat


‡ Rasgos: „ Monosemia.- Tienen un único sentido. „ No admiten sinónimos. ‡ Procedimientos de formación: „ Especialización.- Consiste en dar un sentido preciso a un término cuando se usa en una determinada área de conocimiento. ‡ Masa, aceleración, etc… „ Creación cultista.-Se forman los tecnicismos recurriendo a términos o monemas latinos o/y griegos. ‡ Monografía, filología, etc… „ Extranjerismos, adaptaciones y calcos- Incorporar una palabra en su forma original. ‡ Bypass, disquete, ordenador. „ Epónimo.- Dar al término especializado el nombre de su creador o descubridor. ‡ Newton, voltio, grados celsius, …Las unidades semánticas ‡ Sema.„ Es la unidad mínima en que puede descomponerse el significado de una palabra. ‡ Archisemema.-

CFA Teresa Mañé

C/ Unió,81

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel 93.893.37.49

cfa-teresamanye@xtec.cat


„ Es el sema que tienen en común un grupo de palabras. ‡ Semantema.„ Es el conjunto de semas que forman el significado de una palabra. ‡ El campo semántico „ Es el conjunto de palabras que tienen, al menos, un sema en común. Asiento Una persona Respaldo Brazos Silla + + + Sillón + + + + Banqueta + + - Sofá + - + +Las relaciones semánticas ‡ Sinonimia. „ Palabras que tienen igual significado o equivalente. „ Oculista / Oftalmólogo ‡ Homonimia.

CFA Teresa Mañé

C/ Unió,81

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel 93.893.37.49

cfa-teresamanye@xtec.cat


„ Palabras diferentes que ha llegado a tener igual significante. „ Tipos: ‡ Homógrafa: Vino (bebida) / Vino (verbo) ‡ Homófona: Ola (del mar) / Hola (saludo) ‡ Polisemia. „ Palabra que tiene varios significados. „ Ojo de la aguja, del puente, de la cara, … ‡ Antonimia. „ Palabras que tienen significados opuestos. „ Tipos: ‡ Gradual.- Permite significados intermedios: blanco / negro. ‡ Complementaria.- No permite significados intermedios: Vida / Muerte. ‡ Recíproca.- La existencia de un término obliga a la existencia del otro: Madre / hijo. ‡ Hiponimia. „ Palabra cuyo significado se encuentra incluido en el de otra. „ Pera (Fruta) ‡ Hiperonimia. „ Palabra que incluye el significado de otras. „ Fruta (Pera)El cambio semántico ‡ A lo largo de la historia, el significado de muchas palabras ha ido cambiando. ‡ Causas.„ Históricas.

CFA Teresa Mañé

C/ Unió,81

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel 93.893.37.49

cfa-teresamanye@xtec.cat


‡ La invención de nuevos objetos o la variación en sus usos obliga a alterar los significados. „ Psicológicas y sociales. Principales causas: ‡ Eufemismos.- Palabras que sustituyen a otras que se consideran de mal gusto o excesivamente crueles. ƒ Flexibilidad laboral (facilidad de despido) ‡ Restricción o extensión del significado de una palabra en un determinado área de conocimiento. ƒ Ratón (informática) „ Lingüísticas.- Se produce el cambio por influencia del contexto en el que aparece la palabra: ‡ Metáfora.- Se produce el cambio por la semejanza. ƒ Contrato basura, mujer florero. ‡ Metonimia.- Existe una relación de contigüidad o de cualquier otro tipo. ƒ Cuello de la camisa, defender la camiseta. ‡ Elipsis.- Desaparición de un elemento del sintagma. ƒ La (lotería) primitiva, los (cigarros) puros.

Usos de QUE Tónico (interrogativo-exclamativo) PronombreTiene las funciones propias del sintagma nominal, con o sin preposición: Sujeto:

¿Qué ha ocurrido?

Complemento directo:

¿Qué me has dicho?

CFA Teresa Mañé

C/ Unió,81

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel 93.893.37.49

cfa-teresamanye@xtec.cat


Atributo:

¿Qué es eso?

Suplemento:

¿De qué me hablas?

Complemento indirecto:

¿A qué dedica el tiempo libre?

Complemento circunstancial:

¿Por qué haces eso?

Adyacente preposicional:

¿En nombre de qué actúas así?

Determinante. Puede determinar a cualquier sustantivo, masculino o femenino, singular o plural:

¿En qué libro lo has leído? ¿A qué hora quedamos? ¡Qué niños más traviesos! ¡Qué cosas se te ocurren!

Átono Pronombre relativo Admite cualquier antecedente, masculino o femenino, singular o plural, o neutro. Puede tener como antecedente, incluso, un adjetivo o un adverbio: ¡Lo listo que es! ¡Hay que ver lo tarde que has llegado! Además de su función como nexo subordinante, desempeña en la oración de relativo la función sustantiva que le corresponda: Sujeto:

El empleado que me atendió era muy amable

Complemento directo:

Eso que dices no es cierto

Atributo:

Por muy barato que sea ese coche, no lo compro

Suplemento:

Este es el libro de que te hablé

Complemento indirecto:

Los asuntos a que te dedicas no son muy legales

Complemento circunstancial: El pueblo en que nací es pequeño Adyacente preposicional:

Prestadme toda la atención de que seáis capaces

Nótese que, en los casos en que es necesaria la preposición, esta afecta sólo al relativo y no a la

CFA Teresa Mañé

C/ Unió,81

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel 93.893.37.49

cfa-teresamanye@xtec.cat


oración completa; en estos casos, es frecuente anteponer al relativo el artículo con el género y el número del antecedente: el libro del que te hablé, los asuntos a los que te dedicas, el pueblo en el que nací, toda la atención de la que seáis capaces. Cuando se omite el antecedente, la oración queda sustantivada y se le antepone el artículo: el que me atendió, lo que dices. Conjunción Oraciones sustantivas Las proposiciones subordinadas sustantivas pueden llevar como nexo subordinante la conjunción que: Te repito que no lo sé, No tengo ganas de que me molesten. Cuando la función desempeñada por la proposición subordinada exige la presencia de una preposición, esta afecta al conjunto de la proposición. En ocasiones, principalmente cuando funciona como sujeto, la proposición sustantiva puede llevar artículo (en la forma de masculino singular): No soporto el que me lleven la contraria; no hay que confundir este uso con la sustantivación de oraciones de relativo. Oraciones adverbiales Comparativas Las proposiciones comparativas de superioridad e inferioridad suelen llevar como nexo subordinante la conjunción que: Mi trabajo es más duro que el tuyo, Este camino es menos peligroso que aquél. Consecutivas Las proposiciones consecutivas intensivas llevan también como nexo la conjunción que: Llegué tan tarde que ya no había nadie. Otras adverbiales Muchas proposiciones adverbiales llevan como nexo de subordinación una locución conjuntiva que incluye la conjunción que: Te lo digo para que lo sepas; Ya que me lo pides, lo haré. Algunas han llegado a formalizarse como conjunciones: porque, aunque. En el habla coloquial es frecuente utilizar la conjunción que en casi todas las proposiciones adverbiales: No te subas ahí, que te vas a caer (causal); Acércate, que te vea bien (final) Anunciativa-intensiva También en el habla coloquial, es frecuente el uso de la conjunción que a comienzo de frase a manera de muletilla o para reforzar lo que se dice: —¿Es hoy el examen? —Que no, que es mañana. En ocasiones, este uso puede entenderse como transpositor de una proposición subordinada con verbo principal decir elíptico: ¡Que vengas! ("Te digo que vengas")

CFA Teresa Mañé

C/ Unió,81

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel 93.893.37.49

cfa-teresamanye@xtec.cat


Uso incorrecto de DE QUE

Este uso consiste en anteponer la preposición de a la conjunción que cuando ésta introduce proposiciones subordinadas sustantivas que funcionan en la oración como sujeto o como objeto directo. Debemos recordar que ningún sujeto se construye encabezado por preposición y que el objeto directo no admite preposición, excepto "a" cuando nos referimos a personas o cosas personificadas. Incorrecto: Cuenta de [que su viaje fue muy provechoso]. Correcto: Cuenta [que su viaje fue muy provechoso]. (objeto directo) Incorrecto: ¿Te asombra de [que yo lo diga]? Correcto: ¿Te asombra [que yo lo diga]? (sujeto) Modo de reconocer el error El error se subsana reemplazando la proposición subordinada sustantiva con los pronombres demostrativos "eso" o "esto". Por ejemplo:

Me alegra que hayas ingresado a la Universidad.

Entonces, no podemos decir:

CFA Teresa Mañé

C/ Unió,81

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel 93.893.37.49

cfa-teresamanye@xtec.cat


Me alegra esto. Me alegra de esto. Conviene que hables. Entonces, no podemos decir: Conviene eso. Conviene de eso. Me disgusta que no valore mi trabajo. Entonces, no podemos decir: Me disgusta eso. Me disgusta de eso. ¿No te importa que te descubran? Entonces, no podemos decir: ¿No te importa eso? ¿No te importa de eso? Aclaro que mi padre lo vio. Entonces, no podemos decir: Aclaro esto. Aclaro de esto. Comprendo que quiera ayudarlo. Entonces, no podemos decir: Comprendo esto. Comprendo de esto. Creo que no jugaron bien. Entonces, no podemos decir: Creo esto. Creo de esto. Dijo que el profesor no vendría.

CFA Teresa Mañé

C/ Unió,81

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel 93.893.37.49

cfa-teresamanye@xtec.cat


Entonces, no podemos decir: Dijo eso. Dijo eso. Aseguramos que la firma es prestigiosa. Entonces, no podemos decir: Aseguramos eso. Aseguramos de esto. Uso incorrecto de QUE sin la preposición DE Este uso consiste en suprimir la preposición de delante de la conjunción que cuando ésta introduce una proposición subordinada sustantiva que funciona como término de un complemento del sustantivo o del adjetivo. Incorrecto: Llegó la hora [que me lo digas]. Correcto: Llegó la hora de [que me lo digas]. Incorrecto: Estaba convencido [que lo había entregado]. Correcto: Estaba convencido de [que lo había entregado]. Algunos verbos exigen también de antes de la proposición subordinada sustantiva sobre la que recae su significado. Incorrecto: ¿No se enteró [que regresó Enrique]? Correcto: ¿No se enteró de [que regresó Enrique]?

CFA Teresa Mañé

C/ Unió,81

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel 93.893.37.49

cfa-teresamanye@xtec.cat


Modo de reconocer el error El error se subsana reemplazando la proposición subordinada sustantiva con los pronombres demostrativos "eso" o "esto". Al realizar el reemplazo, advertimos que las oraciones carecen de sentido. Por ejemplo: No tengo conocimiento de que eso sea así. Entonces, no podemos decir: No tengo conocimiento de esto. No tengo conocimiento esto. Tengo miedo de que nos oigan Entonces, no podemos decir: Tengo miedo de esto. Tengo miedo esto. No cabe duda de que María lo recibió. Entonces, no podemos decir: No cabe duda de esto. No cabe duda esto. Estamos convencidos de que no quiere hacerlo. Entonces, no podemos decir: Estamos convencidos de esto. Estamos convencidos esto. Estoy segura de que me lo devolverá.

CFA Teresa Mañé

C/ Unió,81

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel 93.893.37.49

cfa-teresamanye@xtec.cat


Entonces, no podemos decir: Estoy segura de esto. Estoy segura esto. Verbos que exigen la preposición DE antes de una proposición subordinada sustantiva acordarse - alegrarse - encargarse depender - hablarse - olvidarse preocuparse - tratar Ejemplos: Me acuerdo de que tejía muy bien. Se alegra de que haya terminado sus estudios. Se encargó de que lo hiciera. Todo depende de que digas la verdad. Se habla de que no prestarán ayuda. Me olvidé de que debía llevar la carta. Se preocupa de que todo esté impecable. Trata de que te atiendan pronto. Verbos que aceptan QUE y DE QUE ADVERTIR

Cuando "advertir" significa "notar", "observar", se construye sin la preposición DE. Cuando significa "hacer notar", dicha preposición es obligatoria:

CFA Teresa Mañé

C/ Unió,81

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel 93.893.37.49

cfa-teresamanye@xtec.cat


Le advierte que no grite. Le advertí de que su mamá lo sabía. AVISAR Cuando "avisar" significa "comunicar algo", se construye sin la preposición DE. Cuando significa "prevenir de algo", dicha preposición es obligatoria: Me avisó que se había suspendido la fiesta. Le avisé de que podía provocar un incendio. DUDAR Dudo que apruebes este examen. Dudo de que apruebes este examen.

Ambas construcciones pueden usarse indistintamente. Locuciones conjuntivas Las locuciones conjuntivas antes que, antes de que, después que, después de que pueden usarse indistintamente:

Antes que llegaran, habló conmigo. Antes de que llegaran, habló conmigo. Después que lo dijo, se arrepintió. Después de que lo dijo, se arrepintió.

CFA Teresa Mañé

C/ Unió,81

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel 93.893.37.49

cfa-teresamanye@xtec.cat


En construcciones que expresan "preferencia", sólo se usa la locución conjuntiva antes que:

Antes que comprometerme con usted, prefiero esperar. Otras locuciones conjuntivas que ofrecen duda son: a medida que, a pesar de que y con tal que.

.

CÓMO SE HACE UN RESUMEN Teniendo en cuenta que el resumen es una actividad textual que consiste fundamentalmente en elaborar un nuevo texto reduciendo a lo esencial el contenido de otro, pero sin añadir información que no conste en ese texto de partida y sin emitir juicios personales, su corrección debe acomodarse a los siguientes criterios: Que sea fiel al texto original. Que recoja con objetividad sólo los contenidos principales del texto de partida. Que no incluya información que no conste en el texto original. Que no incluya valoraciones ni juicios personales. Que sea proporcional. Se recomienda que en ningún caso la extensión del resumen sobrepase un tercio del texto propuesto. Que no repita literalmente secuencias y enunciados completos del original, razón por la que no es recomendable el uso de muletillas como El autor dice..., El texto trata de..., etc. Que se redacte de una forma personal. Que sea un nuevo texto con las propiedades de la coherencia, la cohesión y la corrección.

ELS COMPLEMENTS DEL VERB I ELS PRONOMS FEBLES

3.1− Els febles pronominals. 3.2− Complement directe. 3.3− Complement del nom. CFA Teresa Mañé

C/ Unió,81

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel 93.893.37.49

cfa-teresamanye@xtec.cat


3.4− Complement indirecte. 3.5− Complement de règim verbal. 3.6− Complement circumstancial. 3.7− Atribut. 3.8− Complement predicatiu. 3.9− Subjecte.

Tipus de verbs segons els sintagmes Shirak és el president de França. − És copulatiu (ser, estar, semblar). La Sònia estudia 2º de Batxillerat. − Estudia predicatiu, actiu, transitiu. En Jordi riu. En Jordi riu molt. − Riu predicatiu, actiu, intransitiu. El meu avi es dedica al contraband. − Es dedica predicatiu, verb de règim. Presentació dels pronoms febles. El català té un sistema ric, complex, semblant al francès però no al castellà. Ex: Jo hi visc/Yo vivo, Jo en vinc/Yo vengo. La construcció sintàctica catalana pot arribar a ser força complexa. Ex: Emporta't el teu germà al cinema. Emporta−te−l'hi Llévatelo. A causa de l ainfluència del castellà, el català pot empobrir wl seu sitema pronominal: *Havia molta gent. *Hi haurà una manifestació. Participa−hi! Hi havia mola gent. Participa−hi! Per tant, es fonamental utilitzar correctament el sistema pronominal català perquè dona presició a la llengua: Me n'hi vaig, me'n vaig. El sistema pronominal àton estàndard es diferent del coloquial dialectal barceloní (què és el que nosaltres emprem quan parlem). Nosaltres estudiarem l'estàndar què és l'únic correcte escrit: Va convidar els nois i els va oferir un llibre. Conclusió, això ens indica que tots els pronoms febles necessiten un antecedent explícit: De diners, no en tinc. La Núria hi va anar a la estació La Núria va anar a la estació La Núria va anar−hi La Núria hi va anar, a la estació. De vegades, però, hi ha pronoms que no tenen antecedent sinò que són una base buida: el verb haver−hi el pronom, base buida. Altres verbs No hi sent. *La Núria hi va anar a l'estació Pleonasma col·loquial. CFA Teresa Mañé

C/ Unió,81

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel 93.893.37.49

cfa-teresamanye@xtec.cat


3. Repàs dels complements verbals. 3.1 Els febles pronominals: em, et, es, ens, us. Els pronoms reflexius és quan el pronom designa la mateixa persona per al subjecte: L'Anna es pentina. L'Anna es pentina el cabell. CD CI CD Els pronoms no reflexius es quan o designa la mateixa persona del subjecte: Tu ens dius la veritat. Es comenta que no hi haurà vaga. No té funció sintàct. S. CI Subj. 3.2 Pronoms de Complement Directe −Menja, escriu, compro. −Menja la nena, escriu la Dolors, compra el meu tiet. El complement directe segueix el verb sense cap preposició. Ex: Deixa en Manel, conec en Jordi, estimo la meva germana. En castellà, en canvi, apareix una a en els complements directes de persona. Noès hi ha dos casos en què apareix una a en un complement directe. Davant de tothom, tots i ningú. Per ex: Estima a tothom, a tots. No estima a ningú. 3.2.1 Distinció del CD Arriben unos nois. Queden alguns llibres. Això diu la Marta. Subj. Subj. Subj.

Miren els nois. M'agrada la xocolata. La Mercé menja xocolata. CD Subj. CD Llei de concordància el subjecte concorda en nombre i persona amb el seu verb. Si un sintagma és o pot ser subjectecanviem−li el nombre i si el verb també necessita canviar de nombre, voldrà dir que efectivament és el subjecte. Si aquest sintagma i el verb poden funcionar amb nombres diferents, voldrà dir que el sintagma és el CD. Transformació a passiva si xel sintagma en qüestió pot esdevenir Subj. Pacient vol dir què és el complement directe: Miren els nois. Els nois són mirats.

CFA Teresa Mañé

C/ Unió,81

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel 93.893.37.49

cfa-teresamanye@xtec.cat


CD Subj. Pac. No es confon el Cd per el CI peruqè el CI sempre té un a o per a: Telefono a la Noelia. CI − Substitució dels CD per pronoms Quan el CD comença per determinant o per adjectiu demostratiu. Determinants el, la els, les. Miro la Lluïssa La miro. Miro en Jordi El miro. Escolto el disc. L'escolto. L'ajuntament il·lumina la plaça L'ajuntament la il·lumina. No uilitzis aquesta eina. No la utilitzis. EN quan non està determinat. Menjava xocolata en menjava. Menjava un pastís en menjava un. En només substitueix el nucli del SN. Un pastís de poma En menjava un de poma. Portava mitjons llargs En portava de llargs. Adejctiu darrere de nucli: a la substitució, una preposició davant. Ho neutre. Diu això, allò, que callis Ho diu. 3.2 Complement del nom del CD. EN Volia extreure l'aroma de les flors. D. N CN En volia estreure l'aroma. Volia extreure'n l'aroma. 3.3 Complement Indirecte

Indica el destinatari/a de l'acció verbal. Comença sempre per les preposicions a o per a. Per ex: Nosaltres no sabem dir la veritat als amics. CI La Rosa porta el paquet per a les seves amigues. CI Pronoms CI − Pronominals : em, et, es, ens, us. Tu ens dius la veritat. CI − Pronoms de 3ª persona: LI (masc/fem. Sing.) ELS (masc/fem. Plu.) Darrere el verb −los O `ls Mai −lis La peixetera ven peix a les seves clientes. CI Truca a la Mercé. Truca−hi. CI Telefona a les teves amigues. Telefona'ls. CI

CFA Teresa Mañé

C/ Unió,81

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel 93.893.37.49

cfa-teresamanye@xtec.cat


3.4 Complement de Règim Verbal Complement iniciat sempre per una preposició determinana que és exigida pel verb. Per ex: Jugo a cartes. Hi jugo. Penso en les vacances. Hi penso. S'oblida de tot. S'hi oblida. S'exposa a uns perills. S'hi exposa. Recordeu−vos del sant de l'àvia. Recordeu−vos−en. S'acostuma a la bona via. S'hi acostuma. Es dedica a la fotografia. S'hi dedica. La Teresa parlava de la excursió. La Teresa en parlava. Vés alerta amb el foc. Vés−hi alerta. Construccions del CRV Qualsevol preposició + SN − Vés alerta amb el foc. Verb + prep (a/de) + inf. − Vés alerta de no cremar−te. Verb + Que (frase) − Vés alerta que no et cremis. 3.5 Complement Circumstancial (HI/EN) Lloc, manera, instrument, companyia, causalitat, quantitat. Vinc de Barcelona. En vinc. En per la preposició de. Vaig a Barcelona. Hi vaig. Hi Per qualsevol altra preposició. Menja de pressa Hi menja. Mira de reüll. Hi mira. Sempre es substitueix per hi. (CCM) 3.6 Atribut Segueix els verbs atributius ser, estar o semblar. 3 tipus: a) La noia està espantada. Ho està. La poma és vermella. Ho és. El gat sembla trist. Ho sembla. b) La noia està molt espantada. Ho està molt, N'està molt. La poma és una mica vermella. Ho és una mica, N'és una mica. El gat no sembla gaira trist. No ho sembla gaire, No en sembla gaire. Atributs quantificats. Es conserva el quantificatiu. C) Són les tres de la tarda. Les són. La Núria és la delegada del 2º C. La Núria l'és. En Jordi és aquell noi de qui et vaig parlar. En Jordi l'és. Determinats (el, la, els, les). 3.7 Complement Predicatiu Té una doble funció: d'una banda, complementa el verb i d'altra banda concorda o bé amb el subjecte o bé amb el CD. CFA Teresa Mañé

C/ Unió,81

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel 93.893.37.49

cfa-teresamanye@xtec.cat


Els alumnes van arribar contents. Masc. Plu. V. Masc. Plu. Jo vaig veure els alumnes molt contents. V. CD Masc. Plu. Masc. Plu. Es pot confondre amb l'atribut i amb el CMM: Els alumnes estan contents Atr. Veig els alumnes malament. CCM El CCM acostuma a ser invariable i no concorda en nombre i gènere ni amb el subjecte ni el CD. Un predicatiu també pot ser un sintagma preposicional: Van tractar en Lluís de mentider. CD m.s. m.s. La prenien per ignorant. Et considerem com a company. CD sing. CD Substitució per pronoms febles La Rosa es torna vermella. S'hi torna. En Guillem es queda parat. S'hi queda. En Lluís es creu atractiu. S'hi creu. En Xavier es fa monjo. Se'n fa. Em dic Júlia. Me'n dic. La majoria d ePredicatius són substituïts pel pronom hi, menys en els verbs fer−se i dir−se que es substitueixen per en. 3.8 Subjecte tren a les 10'15 N'arriba un a les 10'15. lguns llibres al calaix. En queden alguns al calaix. Podem substituir el subjecte pel pronom en quan es troba en popsició posterior al verb i és indefinit. Combinacions binàries i terciàries. Ordre de col·locació dels pronoms: es et em li el/la us ens els

EL SINTAGMA VERBAL.

El núcleo del sintagma verbal (SV) es un verbo y constituye el predicado (P) de la oración. Como en todos los sintagmas, el elemento esencial es el núcleo, que puede ir acompañado de especificadores y complementos. Así, la estructura básica sería: SV = (especificador) + núcleo + (complemento) CFA Teresa Mañé

C/ Unió,81

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel 93.893.37.49

cfa-teresamanye@xtec.cat


Veamos algunos ejemplos diferentes: juega = NÚCLEO no juega = especificador + NÚCLEO explican cosas = NÚCLEO + COMPLEMENTO ayer iban juntos = especificador + NÚCLEO + COMPLEMENTO cuentan historias a los niños = NÚCLEO + COMPLEMENTO + COMPLEMENTO

La función de especificador del verbo la hacen algunos adverbios (no, también, sólo, solamente, ya, aunque, etc.). La función de complemento del verbo la pueden hacer: - SN: escucha la radio . - Un ADJETIVO (o un sintagma adjetival): está enferma / está muy enferma . - Sintagma preposicional: hablan de sus cosas. - Un ADVERBIO (o un sintagma adverbial): come mal . - Un PRONOMBRE: quiero esto - Una ORACIÓN (que en este caso será subordinada): quiero que vengas

LOS COMPLEMENTOS DEL VERBO

1. COMPLEMENTO DIRECTO (CD)

CFA Teresa Mañé

C/ Unió,81

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel 93.893.37.49

cfa-teresamanye@xtec.cat


Hay verbos (que se llaman verbos transitivos ) que exigen o admiten la presencia de un complemento sin preposición que generalmente es un sintagma nominal.Suele ir inmediatamente detrás del verbo y hace la función de CD : El niño come carne

Los verbos que no admiten un CD llaman intransitivos: Carlos juega con la pelota.

En lugar de un SN , el CD puede ser una oración (que en este caso será subordinada ): Me gusta que estés conmigo .

El CD no introducido, en general, por ningún preposición, pero hay excepciones.

- Cuando es un pronombre personal fuerte o el pronombre relativo quien : Te creo a ti . El editor, a quien , por cierto, saludé el otro día, no estará.

- En las expresiones de reciprocidad : Entendían el uno al otro .

- Cuando la oración puede resultar ambigua porque el sujeto y el CD fueron uno al lado del otro: Buscaba el gato a la rata.

CFA Teresa Mañé

C/ Unió,81

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel 93.893.37.49

cfa-teresamanye@xtec.cat


Controla además el secretario al director que el director al secretario.

- O porque el CD es complemento de un verbo elidido: Te quería tanto como Antonia.

b) La preposición a es opcional:

- Cuando el CD es el pronombre interrogativo quién , el pronombre relativo el cual / la cual o los indefinidos todos y nadie : No veo (a) quien puede ilusionar este proyecto. Bailaban con dos hombres, los (los) que habían escogido ellas mismas. Saluda (a) todo el mundo. No saludaré (a) nadie.

- Cuando el CD es de persona y está desplazado dentro de la oración (en este caso también está representado por un pronombre débil): El (Al) maestro, siempre debes escuchar. (A) Pilar, ya la hemos buscada por todo.

- Cuando hay una serie de elementos que hacen de CD y el primer du preposición: Escúchanos a nosotros y el (al) médico.

CFA Teresa Mañé

C/ Unió,81

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel 93.893.37.49

cfa-teresamanye@xtec.cat


c) La preposición de es opcional cuando el CD es una oración de infinitivo que depende de verbos como acordar, aconsejar, buscar, buscar, decidir, pedir, desear, esperar, exigir, jurar, ordenar, pensar, permitir, pretender, procurar , prohibir, prometer, recomendar, rechazar, resolver, sugerir ...: El equipo directivo ha decidido ( de ) proponeros una actividad. El ayuntamiento recomienda ( de ) utilizar el transporte público.

[El método recomendado de reconocer, en caso de duda, el CD , es hacer la sustitución pronominal].

2. COMPLEMENTO INDIRECTO (CI) El CI es un complemento exigido por el verbo, introducido por la preposición a y con la característica de [+ animado]. La posición más habitual es detrás el complemento directo: Joaquim ha regalado un disco [CD] a la profesora de piano [ CI] . Enviaré una carta de agradecimiento [CD] a todos los participantes [ CI ]. Lo [CD] han comunicado a la familia [ CI ].

No hay que confundirlo con otros complementos introducidos también por la preposición a , como algunos complementos de régimen verbal y algunoscomplementos circunstanciales: Se han acostumbrado a su presencia . [ CRV] No iremos al concierto . [ CC ]

En caso de duda, podemos recurrir a la sustitución pronominal. En la práctica, podemos considerar CI todos los que (en singular y en 3 ª persona) sean sustituibles o sean

CFA Teresa Mañé

C/ Unió,81

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel 93.893.37.49

cfa-teresamanye@xtec.cat


representados por el pronombre le , lo que pasa con algunos complementos introducidos por la preposición compuesta para: Yo he comprado este ficus para la madrina. (= A la madrina) No le he visto nunca la cicatriz.

En lugar de la construcción preposición a + SN , puede hacer la función de CI una oración (que en este caso será subordinada): Dio el papel a quien tenía cualidades para hacerlo.

3. COMPLEMENTO DE RÉGIMEN VERBAL (CRV) Es un complemento exigido por ciertos verbos que rigen una preposición. En general, pero no siempre, es incompatible con el complemento directo . Verbos más frecuentes que exigen CRV , clasificados a partir de la preposición: acostumbrarse, acceder, arriesgarse, contribuir, dedicarse, exponerse, optar, proceder, renunciar, ... + Preposición a . abstenerse, darse cuenta, aprender, burlarse, olvidarse, hablar, quejarse, recordarse, reírse, saber ... + Prep. de . apresurarse, complacerse, empeñarse, pensar, vacilar, ... + Prep. en. avenirse, hacer, estar de acuerdo ... + Prep. con. interesarse, optar ... + Prep. para .

Ejemplos: Su mujer se dedica a la construcción. Se reían de todo el mundo .

CFA Teresa Mañé

C/ Unió,81

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel 93.893.37.49

cfa-teresamanye@xtec.cat


Los niños no piensan en estas cosas . Cristina no se hace muy con las cuñadas . Tú siempre te has interesado por ellos.

Generalmente, el CRV es un SN precedido de preposición, pero también puede ser una oración (que será subordinada). En estos casos: -Las preposiciones en y con son sustituidas por a o de , según el caso, cuando el CRV es una oración de infinitivo: No he pensado en (de) darle el paquete. [Pero: No he pensado en ti] Estoy de acuerdo en (de) participar. [Pero: Estoy de acuerdo con nuestra participación] -Todas las preposiciones desaparecen cuando el CRV es una oración subordinada introducida por la conjunción que: Se acostumbraron que una máquina lo hacía todo. [Pero: Se acostumbra a la máquina] Los trabajadores se darán cuenta que no todo son ventajas. [Pero: Se da cuenta de todo]

[El CRV recibe otros nombres como complemento preposicional, complemento preposicional de objeto, etc. ]

4. COMPLEMENTO CIRCUNSTANCIAL (CC) Es un tipo de complemento que no suele ser exigido por el verbo y que podemos encontrar en cualquier predicado. Tiene bastante movilidad dentro de la oración y, desde los puntos de vista semántico y estructural, presenta una variedad considerable. En cuanto al significado, se han clasificado tradicionalmente en CC de lugar, de tiempo, de modo, de finalidad, de causa, de instrumento, etc.: Harán la cena en casa de Juana.

CFA Teresa Mañé

C/ Unió,81

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel 93.893.37.49

cfa-teresamanye@xtec.cat


Viviaquí todo el año. Se pasea tranquilamente por la calle. He comprado este vino para la fiesta. Por todo este lío no podremos ir a París .

En cuanto a la estructura, el CC puede ser: - Un sintagma nominal introducido por una preposición : Durante la guerra pasaron hambre. Trasladaron el pino entre todos. Tú dormirás en la cama pequeño.

- Un sintagma nominal (con valor temporal): Estará tres meses en Tarragona. Lo conocí aquel invierno.

- Un adverbio (o un sintagma adverbial): Ayer no llovió nada. Han colocado las piezas mal. Se lo dijo allí mismo.

CFA Teresa Mañé

C/ Unió,81

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel 93.893.37.49

cfa-teresamanye@xtec.cat


- Una oración (que será subordinada): Aparca el coche donde puedas. Habla como si fuera doctor.

En una misma oración podemos encontrar más de un CC : Esta semana [CC] haremos las clases en la biblioteca [CC] para las obras [CC].

Hay que decir que hay complementos circunstanciales que modifican el conjunto de la oración y que, por tanto, no son complementos del verbo: Desgraciadamente, el médico llegó tarde.

5. ATRIBUTO (ATR) El atributo es un complemento exigido por los verbos copulativos ser, estar y parecer , que suele ser un adjetivo (o un sintagma adjetival ) y que concuerda con el sujeto de la oración en género y número: Los pantalones son grises. Ignasi está muy triste. Las bailarinas parecen tranquilas.

La función de atributo también puede realizarla un sintagma nominal , un sintagma introducido por un a preposición o una oración (que será subordinada ).En los dos últimos casos no habrá posibilidad de concordancia:

CFA Teresa Mañé

C/ Unió,81

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel 93.893.37.49

cfa-teresamanye@xtec.cat


La Juana es una niña pequeña . La verdad es que no me ha gustado nada .

Atención: hay gramáticos que también consideran copulativos una serie de verbos que indican " procesos "y que aparecen en construcciones similares, como volver (se), hacerse, convertirse (se), resultó .., si bien por a otros los siguientes complementos en negrita no serían atributos, sino complementos predicativos : En Gori volvió rojo . Gemma volvió roja. Los hijos se hacen mayores ...

Las oraciones con verbo copulativo y atributo se llaman atributivas. Atención: no todos los complementos de los verbos ser y estar son atributos. En el ejemplo siguiente, el complemento marcado es circunstancial y el verbo no funciona como un verbo copulativo: María es en Francia.

6. Complemento predicativo (CP) El CP tiene muchas semejanzas con el atributo, porque suele ser un adjetivo (o sintagma adjetival ) que concuerda en género y número con el sujeto o con el complemento directo. Una diferencia sería que no va asociado a los verbos copulativos (ser, estar y parecer, etc.), Es decir, que el verbo es el núcleo del predicado.Desde el punto de vista del sentido, se parece al complemento circunstancial de modo, con el que no debe confundirse: Hoy la Rosa iba exageradíssima. Los estudiantes han llegado muy cansados del viaje. Los padres han encontrado todos los platos de la casa brutos . CFA Teresa Mañé

C/ Unió,81

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel 93.893.37.49

cfa-teresamanye@xtec.cat


[ exageradíssima y cansados concuerdan con los sujetos de las oraciones respectivas, Rosa y los estudiantes; brutos concuerda con el núcleo del complemento directo, platos]

La diferencia entre un CP y un complemento del nombre es que el CP , aunque concuerde con el sujeto o con el CD , complementa el verbo.

CFA Teresa Mañé

C/ Unió,81

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel 93.893.37.49

cfa-teresamanye@xtec.cat

comentari de texto  

Juan Alvarez

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you