Page 1

WIDE & NARROW

KRITSADA TINGSARAT

BANGKOK UNIVERCITY C O M M U N I C AT I O N D E S I G N


/CONTENTS


RESUME

BANGKOK UNIVERSITY SCHOOOL OF FINE AND APPLIED ART COMMUNICATION DESIGN

ADDESS/ CONTACT: 5 R.SANGJUN NUERNPRA MERNG RAYONG 2100 PB_KTINGSARAT_@HOTMAIL.COM

087-542-5869


/WORKING SKILL ทำ�ได้หลายอย่าง แต่สิ่งที่ถนัดคืองาน ILLUSTRATION (เพราะชอบการคนคว้างานหรือ ทดลองงานในรูปแบบใหม่แต่เมื่อทำ�งานออกมาแล้วจะได้สิ่งที่น่าตื่นเต้นกว่าที่คิดไวจึงทำ�ให้เราได้เรียน รู้ งาน ที่มีรูปแบบหลากหลาย ยิ่งขึ้น) เพราะงานภาพประกอบสามารถนำ�มาประยุกต์ ให้เป็นงานก ราฟฟิคได้หลากหลาย


/ILLUSTRATION


/RETOUCH


/EDITORIAL


/CORPORATE IDENTITY


Concept Color of life “ Concept : Color of life “ สีสันแหงชีวิต คือ คอนเซ็ป ของ งานมหกรรมกีฬาระดับโลก หากจะพูดถึง “Concept : Color of Life ” ก็จะแยกได ก็คือ “ Color ” หมายถึงสีสัน สีสันก็เปรียบเสมือน ชีวิตของคนเรา คนเรานั้น จะมีหลากหลายอารมณ ยกตัวอยาง เชน สีแดง แทนอารมณ โกรธ สีเขียวแทนความสงบ สีฟาแทนอารมณ สดใส และยังมีอื่นๆอีกมากมาย แมแตในโอลิมปก ก็ยังนำสีสัน เขามามีสวนรวมและสื่อความหมายของงาน ที่มีอยูหาสี นั้นก็คือ สีแดง สีดำ สีเหลือง สีเขียว และสีน้ำเงิน อีกทั้ง ทั้งหาสีนี้ ยังสื่อถึง ทวีปทั้งหา บนโลกใบนี้อีกดวย จะเห็นไดวา สีสัน นั้น มีความจำเปนตอ มนุษยมาก “ Life ” หมายถึง ชีวิต วิถีชีตความเปนอยู ของมนุษย ตั้งแตโบราณแลว ทักษะการดำรงชีวิตของมนุษยนั้นมีมากมาย อีกทั้ง กีฬา กีฬายังเปนสิ่งที่เกิดจากความเปนอยูของมนุษย ทั้งนั้น เชน กีฬา ยิงปน พุงแหลน ก็มาจากการลาสัตว กีฬาพายเรือ ก็มากจากการเดินทาง และยังมีอีกหลากหลายวิถีที่เกิดขึ้นและมีความสัมพันธกับกีฬา โอลิมปก สรุปแลว ”Color of Life” ก็คือสีสันแหงชีวิตของวิถีชีวิตของนักกีฬาโอลิมปก ที่ตองมีการแขงขันกันเพื่อชัยชนะ ในงานแขงขันมหกรรมกีฬาโอลิมปก ครั้งนี้ จึงจัดขึ้นที่ประเทศไทย ณ จังหวัด “ภูเก็ต ” ภูเก็ต เปน สถานที่ ทองเที่ยวในประเทศ ที่มีชื่อเสียงมาก และยังเปนที่ ที่มีนักทองเที่ยวตลอดทั้งป นอกจากนั้นแลว จังหวัดภูเก็ตนั้น เปน สถานที่ที่มีความหลากหลาย ของอารธรรมและความเปนอยู อีกทั้ง ยังมีภูมิศาสตรที่ดี เพราะ มีทั้ง ภูเขาและ ทะเล ที่อุดมสมบูรณ เหมาะกับการจัดงานกีฬา อีกทั้งยังสามารถสัญจรไดสะดวกอีกดวย 100 % Pantone 163 B 140 R 245 G 175 C 0 M 0 Y 40 K 45

50 % Pantone 163 B 200 R 250 G 220 C 0 M 0 Y 20 K 20

100 % Pantone 2655 G 120 B 185 R 140 C 55 M 50 Y 0 K 0

50 % Pantone 2655 G 190 B 220 R 195 C 30 M 30 Y 0 K 0

100 % Pantone 340 G 145 B 110 R 0 C 100 M 0 Y 65 K 10

90 % Pantone 163 B 155 R 250 G 185 C 0 M 0 Y 35 K 40

Pantone 163 40 % B 210 R 250 G 230 C 0 M 0 Y 15 K 15

90 % Pantone 2655 G 135 B 190 R 150 C 55 M 50 Y 0 K 0

40 % Pantone 2655 G 200 B 230 R 210 C 20 M 20 Y 0 K 0

Pantone 340

G 150 B 125 R 0 C 80 M 15 Y 60 K 0

G 210 B 195 R 160 C 40 M 5 Y 30 K 0

80 % Pantone 163 B 165 R 250 G 190 C 0 M 0 Y 30 K 35

30 % Pantone 163 B 220 R 255 G 230 C 0 M 0 Y 10 K 15

80 % Pantone 2655 G 150 B 200 R 160 C 45 M 45 Y 0 K 0

30 % Pantone 2655 G 215 B 235 R 220 C 15 M 10 Y 0 K 0

Pantone 340 80 % G 160 B 140 R 0 C 80 M 10 Y 55 K 0

Pantone 340 30 % G 220 B 210 R 190 C 30 M 0 Y 20 K 0

70 % Pantone 163 B 175 R 250 G 200 C 0 M 0 Y 30 K 30

20 % Pantone 163 B 230 R 255 G 240 C 0 M 0 Y 10 K 10

Pantone 2655 70 % G 160 B 215 R 175 C 40 M 40 Y 0 K 0

Pantone 2655 20 % G 230 B 245 R 230 C 10 M 10 Y 0 K 0

Pantone 340 R 60 C 70

G 170 B 150 M 5 Y 50 K 0

Pantone 340 20 % G 230 B 230 R 210 C 20 M 0 Y 15 K 0

Pantone 163 60 % B 190 R 250 G 210 C 0 M 0 Y 20 K 30

Pantone 163 10 % B 230 R 255 G 250 C 0 M 0 Y 5 K 10

60 % Pantone 2655 G 175 B 215 R 185 C 30 M 35 Y 0 K 0

10 % Pantone 2655 G 240 B 250 R 245 C5 M 5 Y0 K0

Pantone 340 60 % G 185 B 170 R 100 C 60 M 5 Y 40 K 0

G 245 B 240 R 230 C 10 M 0 Y 5 K 0

IDENTITY GRAPHIC STANDARD MANUAL GRID&CLEAR SPACE พื้น ที่ลวงล้ำ (Clear Space)เปน พื้น ที่วางที่กำหนดขึ้น รอบตราสัญลักษณเพื่อไม ใหตราสัญลักษณ ถ ู ก รบกวน จากสภาพแวดลอมภายนอกเมื่อถูกนำไปใชงานพื้นที่หาม ล ว งล้ ำ รอบตราสั ญ ลั ก ษณื ม ี ข อบเขตซึ ่ ง กำหนดไว ต าย ตั ว ซึ ่ ง เป น ขอบเขตที ่ เ หมาะสมต อ การใช ง านในรู ป แบบ ตางๆทั้งนี้ ไ มอนุญาติใหปรับเปลี่ยนขนาดตางของพื้น ที่ หรือใสสีเด็ดขาด

1.5 X 1.5 X

3.5 X

0.25 X

0.25 X 0.75 X 0.25 X

1.5 X

3.25 X

90 %

70 %

Pantone 340

50 %

G 195 B 180 R 135 C 50 M 5 Y 35 K 0 Pantone 340

Pantone 340

40 %

10 %

IDENTITY TYPEFACE TITLE HEAD

PARTICULATOR ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXY Z 1234567890 !@#$%^&*()_+

BODY TEXT CENRURY GOTHIC ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXY Z abcdefghijklm nopqrstuvwxy z 1234567890 !@#$%^&*()_+

DB SODA X ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXY Z abcdefghijklm nopqrstuvwxy z 1234567890 !@#$%^&*()_+

กขคงจฉชซฌญฎฏฐฑฒ ณดตถทธนบปผฝพฟภ มยรลวศษสหฬอฮ


THANK YOU

FOR CONSIDERING

Portfolio  

wide&narrow kritsada tingsarat

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you