Page 1

(+66)89-8097587 palmpundita@gmail.com via 130/88 Lumpinicondotown Ramkhamhaeng 43/1 Bangkok , Thailand 10310


COMMUNITY REHABILITATION WAT MAI YAI PAN COMMUNITY โครงการฟื้นฟูบูรณะชุมชนวัดใหม่ยายแป้น

This project is a rehabilitation project of the waterfront community. The design of this community is based on the fact that the area is close to the major hospitals. Siriraj Hospital And the potential of future areas such as Bang Khun Non BTS station. It is the confluence of three lines. In the future this area will have a lot of potential. Therefore, the design of this area is the idea that health tourism.


WAT MAI YAI PAN COMMUNITY : URBAN REHABILITATION

SITE ANALYSIS

SWOT ANALYSIS

จากข้อมูลข้างต้นเเสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์พื้นที่ว่าพื้นที่ดังกล่าวมีทั้งจุด เด่นเเละจุดด้อย ที่ต้องนำ�ม่ใช้ในเชิงเเนงคิด เชิงออกแบบ ในลำ�ดับต่อไป


WAT MAI YAI PAN COMMUNITY : URBAN REHABILITATION

ISSUE

CONCEPT

POTENTIAL

จากการวิเคราะห์ จึงทำ�ให้พื้นที่นี้มีเเนวความคิดในการอ อกแบบที่ว่าการท่องเที่ยวเชิงการเเพทย์เเละศาสนา เนืื่องจาก ชุมชนนี้มีพื้นที่ทางศาสนา ทางดิฉันจึงเห็นว่าการนำ�ศาสนา มาควบคุมกับการดูเเลสุขภาพเป็นเรื่องที่เหมาะสม เเนวความ คิดจะสามารถทำ�ให้พื้นที่เป็นมากกว่าชุมชน เเละทำ�ให้สร้างมูล ค่าทางเสณษฐกิจเเละสังคมอีกด้วย


WAT MAI YAI PAN COMMUNITY : URBAN REHABILITATION

USER

โปรเเกรมสำ�หรับพื้นที่นี้จึงเป็นเรื่องของคนทุกวัย ที่ทางเราจะ มีโปรเเกรมที่เเตกต่างกันไปในเชิงสุขภาพ ตามข้อมูลข้างต้น


WAT MAI YAI PAN COMMUNITY : URBAN REHABILITATION

CONCEPTUAL PLAN

PROGRMMATIC PLAN

MASTERPLAN

SCALE 1:2000 Bicycle Lane

การออกแบบจะใช้เครื่องมือทั้งการพัฒนาฟื้นฟูพร้อมไปกับ การพื้นฟูบูรณะ เนื่องจากพื้นที่นี้มีศักยภาพอย่างมาก จึงทำ�ให้พื้น ที่บางส่วนควรที่เพิ่มศักยภาพมากกว่าี่เป็นอยู่ พร้อมไปกับการฟื้นฟู ชุมชน ทั้งปรับทัศนียภาพ เพิ่มศักยภาพ เเละสร้างเอกลักษณ์ให้กับ พื้นที่ พร้อมทำ�ให้ชุมชนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน


WAT MAI YAI PAN COMMUNITY : URBAN REHABILITATION

พื้นที่เชื่อมต่อ วัดศรีสุดารามกับชุมชน

พื้นที่ทำ�ตนเสมือนพื้นที่พัก อาศัย พร้อมเพิ่มกิจกรรม การค้าขายเพื่อการเชื่อม พื้นที่ระหว่างชุมชนกับพื้นที่ ทางศาสนา พร้อมดเวยกา รบำ�บัดในรูปแบบ

WATER THERAPY

COMMERCIAL SPACE


WAT MAI YAI PAN COMMUNITY : URBAN REHABILITATION

Design Guideline

Water Therapy Zone


WAT MAI YAI PAN COMMUNITY : URBAN REHABILITATION

พื้นที่กลุ่มบ้าน บางขุนนนท์2

บ้านพักฟื้นฟูสุขภาพ

Design Guideline


WAT MAI YAI PAN COMMUNITY : URBAN REHABILITATION

พื้นที่บริเวณ ท่าทราย

พื้นที่ส่วนกลางชุมชน พร้อมศักยภาพด้าน บรรยากาศ พื้นที่ทำ�ตน เป็นอีกหนึ่งพื้นที่รับน้ำ� เเละ พื้นที่จัดกิจจกรรมของ ชุมชน

RIVERFRONT AREA


WAT MAI YAI PAN COMMUNITY : URBAN REHABILITATION

พื้นที่บริเวณ ถนนจรัญสนิทวงศ์

Design Guideline

AROMA THERAPY ZONE


This project is a project to revitalize the Chinatown area. Yaowarat is a design area under the concept of a commercial space for people of all ages. By using cultural activities. This area is more than trading and symbols of Chinese descent. But it is a story for all people. To come into the future


CHINATOWN YAOWARAT : URBAN REHABILITATION

พื้นที่เปรียบได้ถึงการค้าขนาดใหญ่ของเมือง โดยบริเวณรอบๆ พื้นที่มีการค้าหลายรูปแบบ เเต่พื้นที่เป็นการค้าขายบรรยากาศจีน ซึ่งเป็นการท้าทายสำ�หรับอนาคตที่มีกลุ่มคนรุ่นใหม่กำ�ลังจะเข้ามาใน พื้นที่


CHINATOWN YAOWARAT : URBAN REHABILITATION


CHINATOWN YAOWARAT : URBAN REHABILITATION

COMMERCIAL ZONE

SECTION


CHINATOWN YAOWARAT : URBAN REHABILITATION

SECTION

พื้นที่ขยายเเรกเป็นพื้นที่ การค้าอาหารในลักษณะจีน ซึ่ง ทางการออกแบบยังคงบรร ยากาศจีนไว้เป็นเป็นหลัก โดย เฉพาะเรื่องสีเเละการตกเเต่ง รอบๆ เน้นการเปิดเส้นทางเพื่อ เชื่อมต่อพื้นที่ เป็นการสนับสนุ นการเดินเพื่อการค้า

COMMON SHOWCASE ZONE


CHINATOWN YAOWARAT : URBAN REHABILITATION

พื้นที่ขยายบริเวณนี้เป็นพื้นที่ที่ตัว อาคารสามารถนำ�ไปพัฒนาเป็นสำ�นักงาน เเละพื้นที่เหมาะสมเเก่พื้นที่โชว์ความ สามารถเชิงศิลปะเนื่องจากพื้ยโดยรอบเป็น เเหล่งวัสดุ พื้นที่จึงสามารถเปรียบเหมือน ห้องทำ�งานในการทำ�งานเเละเป็นพื้นที่เเส ดงงานโดยพร้อมกัน

SECTION


The development of the area around the station is an important aspect of urban design. One of the most important places in Ratchathewi station is the crowded station. The area is close to the main commercial district, the business district, so the area is ideal for living in the center of the city for all students, business people, young office. And tourists. They want a second home in the city.


SITE ANALYSIS

TOD RATCHATEWI-PHAYATHAI : URBAN REDEVELOPMENT

ระบบรางในอนาคต

ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน

โครงข่ายการสัญจร

ความสูงอาคาร

อสังหาริมทรัพย์

พื้นที่พักอาศัย

ใจกลางเมือง ที่เปรียบ ตนเองเสมือน บ้านหลังที่ สองของคนเมือง เเละชาว ต่างชาติ ที่ต่างเข้ามาใน เมืองเพื่อการศึกษา การ ทำ�งาน ดารติดต่อธุรกิจ เเเละการท่องเที่ยว

LAWS


TOD RATCHATEWI-PHAYATHAI : URBAN REDEVELOPMENT

ISSUE

การออกแบบเน้น บรรยากาศความเป็น อยู่โดยการเชื่อมต่อด้วย ระบบสีเขียวส่งเสริมการ เดินในระยะเดิน โดยมีสี เขียวเชื่อมต่อทุกระยะ


TOD RATCHATEWI-PHAYATHAI : URBAN REDEVELOPMENT

CONCEPTUAL DIAGRAM

DIAGRAM

FLOORPLAN SCALE


TOD RATCHATEWI-PHAYATHAI : URBAN REDEVELOPMENT

POCKETPARK DETAILPLAN

สถานีพญาไท ที่มีจุดตัดรถไฟ ฟ้าถึงสองสายปัจจุบัน เเละอีกหนึ่ง สายในอนาคต ทำ�ให้มีการออกแบบ ถึงการเชื่อมต่อ โดยใช้อาคารเป็น พื้นที่ในการเปลี่ยนถ่ายการสัญจร

SECTION


TOD RATCHATEWI-PHAYATHAI : URBAN REDEVELOPMENT

RATCHATEWI JUNCTION DETAILPLAN สถานราชเทวี ที่ มีจุดตัดรถไฟฟ้าหนึ่ง สายปัจจุบัน เเละอีก หนึ่งสายในอนาคต ทำ�ให้มีการออกแบบ ถึงการเชื่อมต่อ โดย ใช้อาคารเป็นพื้นที่ใน การเปลี่ยนถ่ายการ สัญจร รวมถึงเส้น ทางการเดินเชื่อมต่อ SECTION


TOD RATCHATEWI-PHAYATHAI : URBAN REDEVELOPMENT

DETAILPLAN

ELEVATION

SAEN SAEB CANNEL AREA


Design Guideline

TOD RATCHATEWI-PHAYATHAI : URBAN REDEVELOPMENT

บรรยากาศสีเขียวระหว่างอาคาร

พื้นที่สีเขียวระหว่างทางเดิน

GREEN FACADE การออกแบบรายละเอียดขึ้นถึงความเป็นอยู่มากที่สุด ในทุกๆ การสัมผัส โดยสร้างการรับรู้ให้เกิดความสบายต่อการพักผ่อน ใน ย่านใจกลางเมือง

MODERN FACADE


Chulalongkorn University is an important area of Chulalongkorn University that is developing as an undergraduate. We have the idea to offer this area as a social learning area. For future people who are coming to the area, this area has more potential. But we still have the charm of the three districts as the food. Combined with modern city technology to drive.


CHULALONGKORN SAMYAN-SUANLUNG : URBAN REDEVELOPMENT

MASTERPLAN

SCALE 1:2000


CHULALONGKORN SAMYAN-SUANLUNG : URBAN REDEVELOPMENT


CHULALONGKORN SAMYAN-SUANLUNG : URBAN REDEVELOPMENT

การออกแบบเน้นการออกแบบเพื่อกลุ่มคนทุกวัย โดยเฉพาะ เรื่องนวัตกรรมสีเขียวเพื่อสุขภาพเเละทัศนียภาพ ซึ่งเรื่องนี้เป็น ประเด็นสำ�คัญที่ทางเราได้ทำ�การออกแบบให้เกิดการหมุนเวียนของ พลังงาน รวมถึงเป็นเเหล่งทางด้านอาหารตั้งเเต่ต้นวัตถุดิบ


CHULALONGKORN SAMYAN-SUANLUNG : URBAN REDEVELOPMENT

ART&SCIENCE ZONE

COMMERCIAL&RESIDENTIAL ZONE


CHULALONGKORN SAMYAN-SUANLUNG : URBAN REDEVELOPMENT

SPORT&TECHNOLOGY ZONE

OFFICE ZONE

พื้นที่ถูกออกแบบเป็นZONE เพื่อตอบสนองทั้ง ศักยภาพเเละการใช้งานที่สูงสุด ในเเต่ละพื้นที่เป็นการ ส่งเสริมสังคมการเเรียนรู้ตลอดชีวิต


LAND SUBDIVISION

THANICHA VILLE @ MINBURI โครงการออกแบบหมู่บ้านจัดสรร ธนิชา วิลล์

Living from a family institution, so the allocation of space for good living is important to us to focus. With the development of a good life. And the good thing to go together.


DIAGRAM

LAND SUBDIVISION : SUBURBAN

PHASING

พื้นที่พักอาศัย

ในพื้นที่ชานเมือง เนื่องจาก การอาศัยชานเมืองเป็น การพัฒนาเมืองในรูปแบบ หนึ่ง โดยเฉพาะโครงการ จัดสรร ที่เป็นส่วนสำ�คัญ โดยเฉพาะในมิติสังคม สถาบันครอบครัว

รูปแบบบ้านเเละสัดส่วนในโครงการ

ถนนเเละการสัญจรภายในโครงการ


LAND SUBDIVISION : SUBURBAN

เป้าหมายของหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่ถูกออกแบบ เพื่อกลุ่มผู้มีรายได้ระดับบีบวก เน้นกลุ่มที่เริ่มเเรกสร้าง ครอบครัว โดยการตอบสนองการสร้างพื้นที่ในทุกๆ บริเวณหมู่บ้าน


DETAILPLAN

บรรยากาศภายในหมู่บ้าน

PERSPECTIVE

LAND SUBDIVISION : SUBURBAN

บรรยากาศทางเข้าหมู่บ้าน

SECTION

DETAILPLAN

เน้นบรรยากาศที่เป็นมิตรกับสิ่งเเวดล้อมเพื่อส่ง เสริมการรู้จักของคนภายในหมู่บ้าน


LAND READJUSTMENT

MINBURI DISTRICT โครงการจัดรูปที่ดินพื้นที่มีนบุรี

Land is an important resource, so it is important to have good quality land preparation along with appropriate infrastructure and facilities. The trade is part of the city.


LAND READJUSTMENT: SUBURBAN

ผังแปลนก่อนจัดรูปที่ดิน

ขนาดแปลงก่อนเเละหลังจัดรูป

การจัดรูปที่ดินป็นเรื่อง

สำ�คัญในการจัดที่ดินให้หมด พร้อด้วยสาธารณูุปการเเละ สาธารณูปโภค พร้อมเพิ่มศักยภาพอย่าง สวนเเละพื้นที่ขายเพื่อการเชื่อม เมืองในย่านชานเมือง


LAND READJUSTMENT: SUBURBAN

MASTERPLAN

SCALE 1:2000

SECTION


LAND READJUSTMENT: SUBURBAN

DETAILPLAN

SECTION

PERSPECTIVE


SPECIFIC PLAN

MINBURI DISTRICT โครงการผังเมืองเฉพาะพื้นที่เขตมีนบุรี

The surrounding area needs to develop at full potential. At the same time, it requires areas that are unique to development. For example, Min Buri with agriculture. There is a connection to the surrounding area. The development of our way to accelerate that the area is an agricultural technology tourism is another.


SPECIFIC PLAN : SUBURBAN

การเข้าถึงในอนาคตที่มีมากมายภายใน อนาคต การสัญจรที่สะดวกสบายจึงทำ�ให้พื้นที่ มีนบุรีเป็นพื้นที่ชานเมืองสำ�คัญของเมือง การวิ เคราะห์จึงผสมผสานกัยเสน่ห์ของเกษตรกรรม ในพื้นที่จึงเกิดเป็นเเนวคิดที่ว่าเมืองเทคโนโลยี ทางการเกษตร


SPECIFIC PLAN : SUBURBAN

MASTERPLAN

SECTION

SCALE 1:2000


SPECIFIC PLAN : SUBURBAN

DETAILPLAN

DETAILPLAN

การเข้าถึงในอนาคตที่มีมากมายภายใน อนาคต การสัญจรที่สะดวกสบายจึงทำ�ให้พื้นที่ มีนบุรีเป็นพื้นที่ชานเมืองสำ�คัญของเมือง การ วิเคราะห์จึงผสมผสานกัยเสน่ห์ของเกษตรกรรม ในพื้นที่จึงเกิดเป็นเเนวคิดที่ว่าเมืองเทคโนโลยี ทางการเกษตร

บรรยากาศริมคลอง


SPECIFIC PLAN : SUBURBAN

DETAILPLAN DETAILPLAN

พื้นที่โรงงานเชื่อมต่อการพักอาศัย

SECTION


ENVIROMENTAL DESIGN

YANNAWA RIVERFRONT PROJECT โครงการออกแบบพื้นที่ริมน้ำ�ยานนาวา

Yannawa waterfront area. Design this way. It is designed in parallel with the development of the concept of tourism and hotel trade.


YANNAWA RIVERFRONT : ENVIROMENTAL DESIGN

YANNAWA RIVERFRONT

BIRD EYE VIEW

SITE ANALYSIS


YANNAWA RIVERFRONT : ENVIROMENTAL DESIGN

DIAGRAMS

MASTERPLAN

SCALE 1:1000

shopping street


Service Design Kudeejeen Community Tourism ArchCU : AHO

การออกแบบโครงการท่องเที่ยวโดยการเพื่อรองรับ การท่องเที่ยวในชุมชนประเทศไทย โดยศึกษาชุมกะดีจีน ที่มี เสน่ห์เป็นชุมชนเก่าเเก่ ที่มีอาหารเป็นปัจจัยหลักของการออก แบบ โดยการออกแบบถูกนำ�ด้วยอาหาร ตามด้วยกลิ่น เพื่อ ตอบสนองการท่องเที่ยวตลอดเส้นทาง


เสน่ห์ของอาหาร รูปรส กลิ่น เสียง สีสันที่ได้สัมผัส ช่วง เวลาไม่ว่าจะนานเท่าไร ก็ทำ�ให้ สวยงามได้เสมอ


Historic District & Urban Community Design National University Of Laos , Vientiane , Laos

โครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่าง คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย กับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งที่ 5 นี้มีที่มาเพื่อ ให้นิสิตนักศึกษาทั้งสองสถาบันมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความ รู้ วัฒนธรรม ความคิด และเพิ่มประสบการณ์ทำ�งานของ นิสิตนักศึกษาทั้งสองสถาบัน ให้รู้จักการทำ�งานในสถานที่ที่ มีวัฒนธรรมและพื้นฐานในการใช้ชีวิตต่างแดน ความสำ�คัญ ในโครงการแลกเปลี่ยนครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาทั้งสองสถาบัน รู้ถึงกระบวนการทำ�งานในชีวิตจริง รู้จักการทำ�งานเป็นกลุ่ม กับผู้อื่น


Pundita Haetanurak portfolio  

Urban Architecture Portfolio by Urban design student Chulalongkorn University 2014-Present

Pundita Haetanurak portfolio  

Urban Architecture Portfolio by Urban design student Chulalongkorn University 2014-Present

Advertisement