Page 1

ประมวลผลรายวิชา (Course Syllabus) หลักสู ตร (Program) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง รหัสวิชา (Course Code) 3204 - 2104 ชื่อวิชา (Course Title) การเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้ อมูล หน่ วยกิต (Credit) 3 ปี การศึกษา (Semester) 2557 อาจารย์ ผ้ สู อน (Teacher) นางสาวนันทพร อินทรโฆสิ ต ห้ องเรียน/ตึกเรียน (Venus) วัน เวลาเรียน (Time and Day) วันจันทร์ -วันศุกร์ จุดประสงค์ รายวิชา (Objective) 1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบระบบฐานข้อมูล 2. มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมด้านฐานข้อมูล 3. เห็นคุณค่าความสาคัญของฐานข้อมูลในงานต่าง ๆ มาตรฐานรายวิชา (Subject Standard) 1. วิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล 2. เลือกใช้โปรแกรมฐานข้อมูลที่เหมาะสมกับงานธุ รกิจ 3. เขียนโปรแกรมฐานข้อมูลในงานธุ รกิจ คาอธิบายรายวิชา (Course Description) ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล รู ปแบบ ของโปรแกรมโครงสร้างและไวยากรณ์ของโปรแกรมด้านฐานข้อมูล คาสั่งต่าง ๆ ในโปรแกรมด้าน ฐานข้อมูล ประยุกต์ใช้โปรแกรมฐานข้อมูลภาษาใดภาษาหนึ่งในงานธุ รกิจ จานวน/ หัวข้ อที่ ขอบเขตเนือ้ หา วัตถุประสงค์ เชิ งพฤติกรรม ชั่วโมง 1 การสร้างตาราง 1. มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถเขียนคาสั่งสร้างตาราง 2 2 การสอบถาม 1. มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถเขียนคาสั่งสอบถาม 2 ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลทุกคอลัมน์จากตาราง 2. มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถเขียนคาสั่งสอบถาม ข้อมูลเฉพาะคอลัมน์ที่สนใจจากตาราง 3. มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถเขียนคาสั่งสอบถาม ข้อมูลแบบมีการเปลี่ยนลาดับคอลัมน์


หัวข้ อที่

ขอบเขตเนือ้ หา

3

การสอบถาม ข้ อ มู ล แ บ บ มี เงื่อนไข

4

การสอบถาม ข้ อ มู ล ด้ ว ย ฟังก์ชนั่

5

การสอบถาม ข้อมูลแบบ เรี ยงลาดับ

6

การปรั บ ปรุ ง/ แก้ไขข้อมูล

วัตถุประสงค์ เชิ งพฤติกรรม 4.มีความรู ้ความเข้าใจและสามารถเขียนคาสั่งสอบถาม ข้อมูลแบบแสดงข้อมูลของเรคอร์ ดที่ซ้ าเพียงเรคอร์ ดเดียว 1. มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถเขียนคาสั่ง โอเปอเรเตอร์ เปรี ยบเทียบค่าของข้อมูล 2. มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถเขียนคาสั่ง โอเปอเรเตอร์ ตรรกะ 3. มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถเขียนคาสั่ง โอเปอเรเตอร์ เปรี ยบเทียบค่าของข้อมูลตัวอักษร 4. มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถเขียนคาสั่ง โอเปอเรเตอร์ ค่าว่าง 5. มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถเขียนคาสั่ง โอเปอเรเตอร์คณิ ตศาสตร์ 1. มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถเขียนคาสั่ง SUM 2. มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถเขียนคาสั่ง COUNT 3. มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถเขียนคาสั่ง MAX 4. มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถเขียนคาสั่ง MIN 5. มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถเขียนคาสั่ง AVG 1. มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถเขียนคาสั่ง การ สอบถามข้อมูลจากตารางแบบเรี ยงลาดับข้อมูลจากน้อยไป หามาก 2. มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถเขียนคาสั่ง การ สอบถามข้อมูลจากตารางแบบเรี ยงลาดับข้อมูลจากมากไป หาน้อย 1. มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถเขียนคาสัง่ การเพิม่ ข้อมูล (INSERT) 2. มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถเขียนคาสั่งการปรับปรุ ง ข้อมูล (UPDATE) 3. มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถเขียนคาสั่งการลบข้อมูล (DELETE)

จานวน/ ชั่วโมง

2

2

2

2


การมอบหมายงานให้ นักเรียนศึกษาค้ นคว้า (Work Assignment) 1. ให้นกั เรี ยนศึกษาข้อมูลและค้นคว้าข้อมูลจากเว็บไซต์อื่นๆ 2. ให้นกั เรี ยนศึกษาจากหนังสื อการเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล การประเมินรายวิชา (Assignment) 1. แบบทดสอบ 2. ใบงาน

Couse syllabus วิชาการเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล  

Couse syllabus วิชาการเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you