Page 1

TLex output

Strona 1 z 1

boss /bɑ:s/ (noun) employer zwierzchnik: who's the boss here? kto tu jest szefem? language /ˈlæŋgwɪʤ/ (noun) communication mowa: to speak the same language mówić wspólnym językiem mouse /maʊs/ (noun) 1 animal mysz: Mouse lives in the forest. Mysz mieszka w lesie.; 2 shy person nieśmiała osoba: She is shy, grey mouse. Ona jest nieśmałą szarą myszką.; 3 computer device myszka: I can't move

cursor without mouse. Nie przesunę kursora bez myszki. nice /naɪs/ (adjective) 1 character trait miły: nice guy miły chłopak; 2 feature appearance ładny: nice dress

ładna sukienka queen /kwi:n/ (noun) 1 monarch królowa: Queen Elizabeth II Królowa Elżbieta II; 2 playing card dama: queen

of hearts dama kier speak /spi:k/ (verb) converse witch someone mówić: Do you speak English. Czy mówisz po angielsku. star /stɑ:r/ 1 (noun) celestial body gwiazda: Stars twinkled above them as they lay on the hill. Gwiazdy błyszczały nad nimi gdy leżeli na wzgórzu.; 2 movie star gwiazda filmowa: Brad Pitt is a famous movie star.

Brad Pitt jest znaną gwiazdą filmową. suit /su:t/ 1 clothes for man garnitur; 2 clothes for woman kostium; 3 in cards kolor train /treɪn/ (noun) 1 vehicle pociąg: train delayed pociąg ma opóźnienie; 2 series ciąg: train of thought wątek

myślowy zebra /ˈzebrə/ (noun) 1 animal zebra: Zebra has black and white stripes. Zebra ma czarne i białe paski.; 2 zebra crossing przejście dla pieszych: There is a zebra crossing for pedestrians. Tam jest przejście dla

pieszych.

file://C:\Users\Monia\Desktop\Slownik polsko - angielski mLingua - English.html

2013-10-09

Slownik angielsko-polski mLingua  
Slownik angielsko-polski mLingua  

wybierałam różne hasła ale głównie rzeczowniki. zadanie raczej nietrudne aczkolwiek pracochłonne.

Advertisement