Page 1

ONKENT_kiloves:Layout 1 2011.05.25. 20:29 Page 2

Önkéntesség amit tudni érdemes, mielôtt belevágsz vagy ha már csinálod egy ideje

tájékoztató a közérdekû önkéntes tevékenységrôl szóló 2005. évi LXXXVIII. törvényrôl


ONKENT_kiloves:Layout 1 2011.05.25. 20:29 Page 3

Szerzô: Kónya Gizella Felelôs szerkesztô: F. Tóth András Nyelvi lektor: Legáth Anita Szakmai lektor: Dr. Bíró Endre, Dr. Bullain Nilda, Dr. Hajós Andrea, Dr. Jung Adrienn, Dr. Karsai Orsolya, Dr. Pánczél Áron, Hadrévy Borbála, Titkos Rita Önkéntes lektor: Bosnyák Magda, Hirt Péter, Reindl Aniko, Mikó Ágnes A karikatúrákat készítette: Marabu A kiadványt tervezte: Gróf Róbert Nyomda: Bodnar Nyomda ISBN 963 87111 4 0 Kiadja: Önkéntes Központ Alapítvány A kiadvány újbóli megjelenése az Új Széchényi Terv TÁMOP 5.5.2. program támogatásával, az „Integrált megyei Önkéntes Centrum fejlesztés országos szinten” címû TÁMOP-5.5.2-09/1-2009-0001 azonosítószámú projekt keretében valósult meg.

Önkéntes Központ Alapítvány, Budapest, 2011 www.onkentes.hu


ONKENT_kiloves:Layout 1 2011.05.25. 20:29 Page 4

Tartalom

n

A kiadvány célja és a törvény jelentôsége

2

n

Lehetek-e önkéntes?

4

n

Hol önkénteskedhetek?

6

n

Mit várhatok a fogadó szervezettôl?

8

n

Mit várhat tôlem a fogadó szer vezet?

10

n

Milyen juttatásokat kaphatok?

12

n

Milyen kártérítési szabályok vonatkoznak rám?

14

n

Kell-e szerzôdést kötnöm a fogadó szer vezettel?

16

n

Mikor nem elég a szóbeli szerzôdés?

17

n

Mi legyen a szerzôdésben?

18

n

Személyes adataim kezelése, nyilvántar tás

20

n

Hogyan fejezhetem be az önkéntességemet a fogadó szervezetnél?

22

n

Önkéntes Centrumok

23


ONKENT_kiloves:Layout 1 2011.05.25. 20:29 Page 5

A kiadvány célja és a törvény jelentôségee A kiadványunk a célja, hogy tájékoztatást adjon mindazoknak, akik már hosszabb idô óta önkéntesen tevékenykednek, illetve azok számára is, akik még csak most gondolkoznak azon, hogy pontosan hol tudnának ilyen tevékenységbe bekapcsolódni. Célunk, hogy az önkéntesek számára bemutassuk az önkéntes törvény által biztosított lehetôségeket. Fontos, hogy a kiadványban olvasható tudnivalók elsôsorban a Közérdekû önkéntes tevékenységrôl szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény (Köt.) hatálya alatt végzett önkéntes tevékenységrôl szólnak. Nagyon fontos, hogy minden önkéntes tisztában legyen azzal, hogy önkéntes tevékenységet e törvény hatályán kívül más formában (más jogviszony keretében) is lehet végezni. Értelemszerûen viszont azon tevékenységekre nem vonatkoznak a törvényben a közérdekû önkéntes tevékenységekhez biztosított kedvezmények. A szándékunk, hogy minél jobban megismerhessétek ennek a kiadványnak a révén a törvényben megfogalmazott jogaitokat és kötelezettségeiteket, ugyanis az elvégzett tevékenység minôsége szempontjából kulcsfontosságú, hogy mennyire vagytok tisztában ezekkel. Nem szabad, hogy elriaszszon titeket a törvény betartásával járó (elsôsorban a fogadószer vezet oldalán felmerülô) adminisztrációs kötelezettségek (nyilvántartás, szerzôdés, stb.), ezek ugyanis legalább annyira szolgálják a ti biztonságotokat, mint amennyire fontosak a szervezet munkája szempontjából.

2


ONKENT_kiloves:Layout 1 2011.05.25. 20:29 Page 6

Önkéntesnek nevezhetünk minden olyan személyt, aki ellenszolgáltatás nélküli munkát végez. Ha belegondolunk, ez egy nagyon tág fogalom, hiszen sok ember végez munkát mindenféle juttatás, vagy ellenszolgáltatás nélkül egy egyesületnél, alapítványnál, vagy intézménynél, illetve sok ember segít a környezetében élô embereknek baráti és családi alapon. A 2005 októbere elseje óta létezô törvény ezek közül a különbözô önkéntes tevékenységek közül kiemel egyet, melyet közérdekû önkéntes tevékenységnek nevez el. A közérdekû önkéntes tevékenység lényegét tekintve nem különbözik a többi önkéntes tevékenységtôl, e tekintetben nem kíván a törvény újítani. Abban viszont igen, hogy rendezett keretet adjon a szervezett módon folytatott önkéntes tevékenységnek, illetve tisztázza az önkéntes és a fogadó szervezet vagy intézmény közti viszony alapvetô szabályait.

3


ONKENT_kiloves:Layout 1 2011.05.25. 20:29 Page 7

Lehetek-e önkéntes?

Önkéntes bárki lehet. Közérdekû önkéntes tevékenységet a törvény alapján Magyarországon gyakorlatilag minden 10. életévét betöltött személy végezhet. Az önkéntesség pedig fontos része lehet az életednek, ha életkorodnak, személyiségednek, elhivatottságodnak, idôbeosztásodnak, képességeidnek megfelelô, hozzád leginkább illô tevékenységet találsz magadnak. Önkéntesnek lenni jó, mert egy alapvetô emberi késztetést, az önzetlen segítést, az adást, a jótékonyságot élheted meg általa, miközben Te magad is sok mindent kaphatsz: újabb ismereteket szerezhetsz; olyan területeken nyerhetsz munkatapasztalatokat, melyekre talán a lelked mélyén mindig vágytál, de a szakmaválasztásod miatt, egyébként nem lenne erre lehetôséged; egy jó csapatba tar tozva kapcsolatokat építhetsz, barátokat szerezhetsz, és teljesebb életet élhetsz.

4


ONKENT_kiloves:Layout 1 2011.05.25. 20:29 Page 8

Az önkéntességhez tulajdonképpen csupán saját magadra van szükség, azokra a képességeidre, tudásaidra, ismereteidre, melyekben jónak ér zed magad, és szívesen adsz belôle másoknak. A legtöbb önkéntes tevékenységnek nincs speciális feltétele (pl. egy környezetvédelmi egyesületben, bárki részt vehet rendszeres erdôtakarításban), másokhoz viszont képesítési, egészségügyi alkalmasság szükséges (pl. ahol élelmiszerekkel kell dolgozni, feltétel lehet az egészségügyi alkalmasság; vagy egy betegek ápolását végzô szerezetnél, szükség lehet egészségügyi végzettségre), és van, amikor a fogadó szer vezet speciális képzést nyújt az önkéntes tevékenység megkezdése elôtt (pl. lelki segítségnyújtást végzô szer vezet pszichológiai, önismereti képzést adhat), és ennek elvégzését feltételként szabhatja leendô önkénteseinek.

5


ONKENT_kiloves:Layout 1 2011.05.25. 20:29 Page 9

Hol önkénteskedhetek?

Nagyon egyszerûen végezhetsz Te is közérdekû önkéntes tevékenységet: keress egy számodra szimpatikus fogadó szer vezetet, ahol becsatlakozhatsz a munkába. Emellett a számodra legmegfelelôbb fogadó szer vezet lehet az a közhasznú civil szer vezet (pl.: alapítvány, egyesület), egyház, közszolgáltatásokat, közfeladatokat ellátó intézmény (pl. kórház, szociális intézmény, könyvtár, múzeum), vagy akár helyi önkormányzat, amelyik eleget tett a tör vény által elôírt regisztrációs kötelezettségének. A fogadó szer vezetek sokféleképpen nyújtanak tájékoztatást arról, milyen jellegû tevékenységet végezhetnek náluk önkéntesek, hogyan lehet csatlakozni, egy-egy toborozási idôszakban pedig konkrét felhívással keresik az érdeklôdôket. Segítséget kaphatsz az Önkéntes Központ Alapítványtól, illetve a minden megyében megtalálható Önkéntes Centrumok egyikénél is érdeklôdhetsz a hozzád legközelebbi aktuális lehetôség iránt (www.onkentescentrumok.hu). Ahhoz, hogy egy szervezet közérdekû önkénteseket fogadhasson, be kell jelentkeznie a Nemzeti Erôforrás Minisztérium Esélyegyenlôségi Fôosztálya által vezetett nyilvántartásba. A minisztériumhoz bejelent-

6


ONKENT_kiloves:Layout 1 2011.05.25. 20:29 Page 10

kezett szervezetek listáját, a www.civil.info.hu oldal Önkéntesség menüpontja alatt kialakított adatbázisban találhatod meg. Fontos tudnod, hogy a szervezeteknek már a tevékenység megkezdése elôtt be kell jelentkezniük a minisztériumhoz, viszont kivételes esetben 15 napon belül a tevékenység megkezdése után is eleget tehetnek ennek a kötelezettségüknek. A szervezetek figyelmét akár te is felhívhatod arra, hogy érdemes regisztrálni magukat, amennyiben igénybe akarják venni a törvényben nevesített kedvezményeket.

7


ONKENT_kiloves:Layout 1 2011.05.25. 20:29 Page 11

Mit várhatok a fogadó szervezettôl? A fogadó szer vezet feladata, hogy szer vezett formában, megfelelô keretet biztosítson számodra az önkéntes tevékenység végzéséhez. Ezen belül biztosítania kell, hogy a tevékenységet biztonságosan, egészséget nem veszélyeztetô módon végezhesd, melybe beletar tozik az is, hogy a munkád közben pihenôidô álljon a rendelkezésedre. A szer vezet feladata, hogy gondoskodjon arról, hogy megkapd a tevékenység ellátásához szükséges irányítást, tájékoztatást, megszerezhesd a szükséges ismereteket. Amennyiben még kiskorú vagy, a szer vezetnek folyamatos és szakszerû felügyeletet is biztosítania kell.

8


ONKENT_kiloves:Layout 1 2011.05.25. 20:29 Page 12

A fogadó szer vezetnek figyelembe kell vennie speciális körülményeket is: n ha nem vagy még 18 éves, vagy elmúltál 18, de korlátozottan cselekvôképes vagy, csak olyan feladatot bízhatnak rád, amely megfelel életkorodnak, testi és ér telmi fejlettségednek, képességeidnek, amely nem veszélyezteti egészségedet, fejlôdésedet, valamint tankötelezettséged teljesítését, illetve naponta 6-20 óra között teljesíthetô. n Ha nem vagy még 16 éves, a közérdekû önkéntes tevékenység helyszíne csak Magyarország lehet. Tanítási idôben, tanítási napon maximum naponta 2 órát (összesen hetente 6 órát), tanítási napon kívül maximum naponta 3 órát (összesen hetente 6 órát), tanítási szünetben maximum naponta 3 órát (összesen hetente 12 órát) jelentô feladatokkal bízhatnak meg. Minden idôszakban biztosítania kell a fogadó szer vezetnek a napi tevékenység befejezése, és a másnapi kezdés között legalább 14 óra pihenôidôt. n Ha 16-18 éves vagy, csak olyan közérdekû önkéntes tevékenységet bízhatnak rád, mely naponta maximum 4,5 óra (összesen hetente 18 óra) elfoglaltságot jelent számodra, illetve a napi tevékenység befejezése, és a másnapi kezdés között legalább 14 óra pihenôidôt kell biztosítaniuk. n Ha nagykorú, korlátozottan cselekvôképes vagy, a közérdekû önkéntes tevékenység helyszíne csak Magyarország lehet.

9


ONKENT_kiloves:Layout 1 2011.05.25. 20:29 Page 13

Mit várhat tôlem a fogadó szervezet?

Elsô és legfontosabb, hogy a szer vezet joggal számíthat arra, hogy a vállalt feladatot elvégzed. Sokan nem ér zik az önkéntesen vállalt feladatokkal járó felelôsség súlyát. Annak érdekében, hogy a szer vezet számíthasson a segítségedre fontos, hogy az elvállalt feladatokat megfelelô módon elvégezd és ha valami halaszthatatlan dolog jön közbe, akkor lehetô leggyorsabban ér tesítsd a szer vezetet arról, hogy nem tudsz megjelenni. Nagy anyagi vagy lelki kárt okozhatsz, ha nem látod el a vállalt feladatot, vagy ér tesítés nélkül nem jelensz meg ott, ahol esetleg többen is számítanak rád. Emellett a biztonságos munkavégzés érdekében be kell tar tanod a fogadó szer vezet utasításait. Azonban meg kell tagadnod azokat, ha végrehajtása más személy életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül veszélyeztetné, és figyelmeztetned kell az utasítást adót, ha az utasítás teljesítése kárt idézhet elô. Nem vagy köteles végrehajtani azt az

10


ONKENT_kiloves:Layout 1 2011.05.25. 20:29 Page 14

utasítást sem, amelynek életedet, testi épségedet vagy egészségedet közvetlenül veszélyeztetô következménye lenne, illetve, ha az jogszabályba, vagy az általatok kötött szerzôdésedbe ütközne. Az utasításokon kívül be kell tar tanod a tevékenységre egyébként vonatkozó jogszabályokat, szakmai és etikai elôírásokat, illetve meg kell ôrizned a tudomásodra jutott személyes adatokat, üzleti és egyéb titkokat. A közérdekû önkéntes tevékenységet a fogadó szer vezet utasításai szerint személyesen neked kell végezned.

11


ONKENT_kiloves:Layout 1 2011.05.25. 20:29 Page 15

Milyen juttatásokat kaphatok?

Az önkéntesség lényege, hogy a munkát ellenszolgáltatás nélkül végzed. Ám a tör vény lehetôséget biztosít arra, hogy a közérdekû önkéntes tevékenység során felmerülô költségeidet a szer vezet -adó és járulékfizetési kötelezettség nélkül- megtérítse számodra, illetve csekély összegû jutalomban részesítsen.

Ez viszont minden esetben megállapodás kérdése, vagyis a szer vezetet a tör vény erre nem kötelezi, ám szándékához, lehetôségeihez mér ten biztosíthatja, vagy megtérítheti számodra a tevékenységed ellátásához szükséges: munkaruházatot, védôfelszerelést és munkaeszközt; utazást, szállást, étkezést; n védôoltást, szûrôvizsgálatot, más betegségmegelôzô szolgáltatást; n a közérdekû önkéntes tevékenység ellátáshoz szükséges képzésed költségeit; n a közérdekû önkéntes tevékenység ellátáshoz szükséges és a tulajdonodban levô állat élelmezését, ellátását, képzését; n a közérdekû önkéntes tevékenység ellátáshoz szükséges és a tulajdonodban vagy használatodban levô eszköz mûködéséhez szükséges feltételeket. n n

12


ONKENT_kiloves:Layout 1 2011.05.25. 20:29 Page 16

Emellett élet-, egészség-, baleset- és felelôsségbiztosítást köthet számodra, illetve jutalmat és külföldön végzett önkéntes tevékenység esetén, napidíjat adhat neked.

13


ONKENT_kiloves:Layout 1 2011.05.25. 20:29 Page 17

Milyen kártérítési szabályok vonatkoznak rám? A fogadó szer vezet köteles megtéríteni: n a tevékenység ellátása során ért testi sérülésébôl, egészségkárosodásából eredô károdat, n a tevékenység ellátása során a tulajdonodban, vagy használatodban levô dologban a tevékenység végzésének helyén keletkezô kárt, n a közeli hozzátar tozónak az önkéntes halálából eredô kárát, ha az a tevékenység ellátásával öszszefüggésben következett be, n kívülálló személyeknek az önkéntes által a tevékenység ellátása kapcsán okozott kárt.

14


ONKENT_kiloves:Layout 1 2011.05.25. 20:29 Page 18

A közérdekû önkéntes tevékenység végzése során az általad elszenvedett kárért a fogadó szer vezet felel. A fogadó szer vezeted mentesül a felelôsség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt mûködési körén kívül esô elháríthatatlan ok, vagy kizárólag a te elháríthatatlan magatar tásod okozta. Általad az önkéntes jogviszonnyal összefüggésben harmadik személynek okozott kárért a fogadó szer vezet felel. Amennyiben a kárt a felróható magatar tásod okozta, - az önkéntes szerzôdés ettôl eltérô rendelkezése hiányában - a fogadó szer vezet tôled követelheti kárának megtérítését.

15


ONKENT_kiloves:Layout 1 2011.05.25. 20:29 Page 19

Kell -e szerzôdést kötnöm a fogadó szervezettel? Általánosságban elmondható, hogy amikor valamilyen feladat ellátására vállalkozunk életünk bármely területén – legyen az akár háztar tási munka, iskolai feladat, vagy egy házibuli megszer vezése –, egyeztetünk a tevékenységben érintett emberekkel. Megbeszéljük, hogy ki, hol, mikor, mennyi ideig és milyen cél érdekében fog tevékenykedni. Így van ez az önkéntes tevékenységgel is. A közös munka elôtt kötött megállapodásotok biztos támpont lesz, és megteremti az együttmûködésetek keretét. A megállapodás tehát egy olyan szerzôdés, melyet szóban minden esetben megköttök – hiszen amikor megbeszéled a fogadó szer vezet képviselôjével, hogy mibôl áll majd az önkéntes tevékenység, hány órában fogod végezni, mit biztosít ehhez számodra a fogadó szer vezet – gyakorlatilag a szerzôdés tar talmi elemeit tisztázzátok. Általánosságban elmondható, hogy minél egyszerûbb, minél rövidebb idôtartamú, minél kevesebb szer vezést igénylô önkéntes tevékenységrôl van szó, annál inkább elégségesnek bizonyul a szóban kötött szerzôdés (pl. ha az önkéntes egyszeri alkalommal 1 órában tolmácsolást vállal egy szakmai konferencián). Értelemszerûen pedig, ha hosszabb távon, összetettebb, több felelôsséggel járó tevékenységet kell végezni (pl. ha a fogadó szer vezet 1 éven keresztül mûszaki berendezéseket biztosít a tevékenység ellátásá-

16


ONKENT_kiloves:Layout 1 2011.05.25. 20:29 Page 20

hoz az önkéntesnek, vagy ha az önkéntes tevékenység krónikus betegek otthonában történô segítés), mindkét fél érdekében célszerû írásban is rögzíteni a szerzôdést, a késôbbi félreér tések elkerülése, és az estlegesen felmerülô problémák megnyugtató kezelése érdekében.

17


ONKENT_kiloves:Layout 1 2011.05.25. 20:29 Page 21

Mikor nem elég a szóbeli szerzôdés?

Ha Neked megnyugtatóbb és kéred, minden esetben írásba kell foglalni a szerzôdést. Emellett írásban rögzített szerzôdés szükséges, ha a közérdekû önkéntes tevékenység határozatlan idôre, vagy legalább tíz napra szól; n nem vagy még 18 éves és 2 napnál hosszabb a tevékenység ideje (ebben az esetben törvényes képviselôddel kötik és módosítják a szerzôdést a te beleegyezéseddel); n nagykorú, de korlátozottan cselekvôképes vagy és 2 napnál hosszabb a tevékenység ideje (törvényes képviselôd hozzájárulásával); n a fogadó szer vezet valamilyen juttatást biztosít számodra; n engedélyköteles építési munkában veszel részt; n külföldön végzed a közérdekû önkéntes tevékenységet; n ha bármely fél azonnali hatályú felmondáshoz való jogát korlátozták; vagy n ha ezt egyéb jogszabály elrendeli. n

18


ONKENT_kiloves:Layout 1 2011.05.25. 20:29 Page 22

Mi legyen a szerzôdésben?

Ahhoz, hogy önkéntesként biztonsággal tevékenykedhess a fogadó szer vezetnél, a szóban kötött megállapodásnak, vagy írásban kötött szerzôdésnek a következôket mindenképpen tar talmaznia kell: az önkéntes tevékenység tar talmát; a tevékenység ellátásának helyét; n a tevékenységre fordítandó idôt; n a pihenôidôt; n azokat a juttatásokat, amelyeket részedre a fogadó szer vezet biztosít. n n

Fontos, hogy az önkéntes jogviszonyt bármikor felmondhatod, kivéve ha errôl a szervezettel kötött szerzôdésben másképp rendelkeztetek (ekkor is felmondható, de nem azonnali hatállyal).

19


ONKENT_kiloves:Layout 1 2011.05.25. 20:29 Page 23

Személyes adataim kezelése, nyilvántartás A tör vény alapján önkéntest foglalkoztató szer vezetnek az önkénteseirôl nyilvántar tást kell vezetnie. A következô adatok kerülnek rólad ebbe a nyilvántar tásba: n személyazonosító adataid: neved, születési helyed, édesanyád neve, állampolgárságod, lakóhelyed, vagy tar tózkodási-, szállás-helyed (ha van tör vényes képviselôd, az ô adatai is); n az általad végzett közérdekû önkéntes tevékenység: tar talma, ellátásának helye, a rá fordítandó idô, a pihenôidô, a tevékenység megkezdésének és lejár tának ideje, ha határozott idôtartamban állapodtatok meg; n a fogadó szer vezet számodra nyújtott juttatásai.

A nyilvántar tásban szereplô adataidat azonban a szer vezet köteles zár tan kezelni, arról csak a hatóságoknak adhat információt a beleegyezésed nélkül. Ez nem érinti az adatok statisztikai célú felhasználását, ha az a személyed azonosítására alkalmatlan módon tör ténik. A fogadó szer vezetnek az illetékes minisztérium felé regisztráltatnia kell magát. A nyilvántar tásba vett szervezetekrôl a minisztérium nyilvános adatbázist vezet, mely a www.civil.info.hu honlapon megtekinthetô.

20


ONKENT_kiloves:Layout 1 2011.05.25. 20:29 Page 24

Ám nagyon fontos, hogy ez a nyilvántar tás nem tar talmazza a foglalkoztatott önkéntesek adatait, ugyanis e tekintetben a szer vezeteknek nincs bejelentési kötelezettségük, azaz téged, mint önkéntest nem kell a szervezetnek bejelentenie a minisztériumnál.

21


ONKENT_kiloves:Layout 1 2011.05.25. 20:29 Page 25

Hogyan fejezhetem be az önkéntességemet a fogadó szervezetnél? Akár szóban, akár írásban állapodtál meg a fogadó szer vezettel, a szerzôdésetek megszûnik, ha teljesítetted a vállalt önkéntes tevékenységet, vagy eltelt az az idô, amire az önkénteskedést vállaltad. Természetesen Te is kérheted az önkéntes tevékenységed lezárását, akár a határozott idô lejár ta, vagy a feladat elvégzése elôtt. Ennek formája lehet közös megállapodás, vagy akár a részedrôl közölt azonnali felmondás. A tör vény szerint az azonnali felmondáshoz mindkét félnek joga van, azonban ezt a lehetôséget, nagykorú önkéntes esetében, az írásba foglalt szerzôdésben ki lehet zárni. A fogadó szer vezet életében is tör ténhet olyan változás, mely az önkéntes tevékenységed lezárulását eredményezi. Ilyen eset lehet, ha a fogadó szervezet megszûnik, vagy ha a regisztrációt végzô minisztérium eltiltja a szervezetet a közérdekû önkéntesek foglalkoztatásától. Ez utóbbi akkor következik be, ha a szervezet nem tartja be a törvényben elôírt bejelentési kötelezettségét.

22


ONKENT_kiloves:Layout 1 2011.05.25. 20:29 Page 26

Önkéntes Centrumok:

Reméljük hasznosnak találtad a kiadványt. Ha bármilyen kérdésed felmerül az önkéntesség, vagy a közérdekû önkéntes tevékenységrôl szóló törvény kapcsán, bátran keresd az Önkéntes Centrumok tagjait, az alább feltüntetett elérhetôségeken: Önindító Program Koordináló szervezet: n Önkéntes Központ Alapítvány 1053 Budapest, Múzeum krt. 23-25. IV/17. Tel: 06-1-457-06-16 E-mail: tornoczi.zsofia@onkentes.hu Honlap: www.onkentes.hu Kapcsolattartó: Tornóczi Zsófia

23


ONKENT_kiloves:Layout 1 2011.05.25. 20:29 Page 27

Megyei Önkéntes Centrumok: n Baranya Megyei Önkéntes Centrum Nevelôk Háza Egyesület 7624 Pécs, Szent István tér 17. Tel: 06-20-263-76-59 E-mail: tamop552@civilhaz-pecs.hu Honlap: http://civilhaz-pecs.hu/ Kapcsolattartó: Knyihár Éva n Bács-Kiskun Megyei Önkéntes Centrum Európa Jövôje Egyesület 6000 Kecskemét, Kápolna utca 24. Tel/fax: 06-76-484-482, 06-30-958-35-09 E-mail: csipero@t-online.hu Honlap: www.bacsonkentes.hu Kapcsolattartó: Hortobágyi Tibor, Farkas Gábor n Békés Megyei Önkéntes Centrum Béthel Alapítvány 5600 Békéscsaba, Dr. Becsey O. u. 2. Tel: 06-66-440-745 E-mail: tamop552@strobeth.hu Honlap: www.strobeth.hu Kapcsolattartó: Szôke Katalin

24


ONKENT_kiloves:Layout 1 2011.05.25. 20:29 Page 28

n Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkéntes Centrum Szikra Alapítvány az Önkéntesek Munkájának Támogatására 3525 Miskolc, Széchenyi u. 19. 4/3. Tel/fax: 06-46-504-730, 06-30-812-30-07 E-mail: onkentes@szikraalapitvany.hu Honlap: http://www.szikraalapitvany.hu/ Kapcsolattartó: Papp Mónika n Budapest Önkéntes Centrum Kórházi Önkéntes Segítô Szolgálat Alapítvány 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky u. 16. II. emelet 10 Tel: 06-1-951-48-80 E-mail: info@onkent.eu Honlap: www.onkent.eu Kapcsolattartó: Bordás Beáta n Csongrád Megyei Önkéntes Centrum Talentum Alapítvány 6725 Szeged, Földmíves u. 19. Tel: 06-20-824-41-80 E-mail: pataki.szilvi@talentumonkentes.hu; kozpont@talentumonkentes.hu Honlap: www.talentumonkentes.hu Kapcsolattartó: Pataki Szilvia n Életfa Önkéntes Centrum Életfa Segítô Szolgálat Egyesület 4025 Debrecen, Török Bálint u. 4. Tel: 06-52-502-398 E-mail: eletfa@debrecenionkentes.hu Honlap: www.debrecenionkentes.hu Kapcsolattartó: Molnár Adrienn

25


ONKENT_kiloves:Layout 1 2011.05.25. 20:29 Page 29

n Önkéntes Centrum Fejér Megye Civil Szervezetek Regionális Szövetsége 8000 Székesfehérvár, Balatoni u. 8. Tel: 06-22-506-187, 06-20-263-67-56 E-mail: onkentes@cisz.hu, igabor@cisz.hu Honlap: www.onkentes.cisz.hu Kapcsolattartó: Gábor Imre n Gyôr-Moson-Sopron Megyei Önkéntes Centrum United Way Kisalföld Alapítvány 9022 Gyôr, Árpád út 21. IV. / 27. Tel: 06-70-610-68-88; 06-70-610-71-36; 06-96-311-031 E-mail: felnottkepzes@unitedway.t-online.hu; unitedway@unitedway.t-online.hu Honlap: http://www.unitedwaygyor.hu/uw/ Kapcsolattartó: Kollár András; Horváthné Czimer Katalin n Heves Megyei Önkéntes Centrum Magyar Vöröskereszt Heves Megyei Szervezet 3300 Eger, Klapka Gy. u. 9. Tel: 06-70-933-82-23, 06-36-515-133 E-mail: hevesmegye@voroskereszt.hu Honlap: http://www.voroskereszt.heves.hu/ Kapcsolattartó: Kosik Mária

26

n Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkéntes Centrum Contact Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat 5000 Szolnok, Baross u.56. Tel: 06-56-513-000 E-mail: onkentes.centrum.szolnok@gmail.com Honlap: www.nonprofit.hu/szolnok Kapcsolattartó: Pollákné Cser Edit


ONKENT_kiloves:Layout 1 2011.05.25. 20:29 Page 30

n Komárom-Esztergom Megyei Önkéntes Centrum Bázis Gyermek és Ifjúsági Egyesület 2800 Tatabánya, Kodály tér 2/a Tel: 06-20-920-71-77 Kék szám: 06-40-111-221 E-mail: smudlakata@civilkd.hu; info@onkentesbazis.hu Honlap: www.onkentesbazis.hu Kapcsolattartó: Smudla Kata n Pest Megyei Önkéntes Centrum Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete NIOK Alapítvány Tel: 06-70-933-86-34 E-mail: edit.zoldi@voroskereszt.hu Honlap: www.nonprofit.hu/onindito Kapcsolattartó: Zöldiné Szabó Edit n Somogy Megyei Önkéntes Centrum Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezete 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 8. Tel: 06-82-310-133 E-mail: onkentes@mvksomogy.hu Honlap: www.mvksomogy.hu Kapcsolattartó: Boldizsár Szilvia n Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkéntes Centrum Szocio East Egyesület 4400 Nyíregyháza, Madách u. 5. Tel: 06-42-400-378, 06-42-401-075 E-mail: onkentes@szocioeast.hu Honlap: www.szocioeast.hu/onkentes Kapcsolattartó: Szécsi Szilvia

27


ONKENT_kiloves:Layout 1 2011.05.25. 20:29 Page 31

n Vas Megyei Önkéntes Centrum Hegypásztor Kör/ Herényi Kulturális és Sportegyesület 9825, Oszkó, Molnár Antal utca 4. 9700 Szombathely, Béke tér 7 Tel: 06-30-585-83-22 E-mail: info@vasionkentes.hu; info@herenyiek.hu Honlap: www.vasionkentes.hu Kapcsolattartó: Nagy Krisztina n Veszprém Megyei Önkéntes Centrum Csalán Egyesület 8200 Veszprém, Rákóczi u. 3. 1. em. 2. Tel: 06-88-578-390 E-mail: onkentescentrum@csalan.hu Honlap: www.csalan.hu Kapcsolattartó: Gyôri Judit n Zala Megyei Önkéntes Centrum Zalai Falvakért Egyesület Levelezési cím: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10. Iroda: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 47-51. Tel: 06-92-511-270 E-mail: onkentes@zalafalu.axelero.net Honlap: www.zalaifalvak.hu; www.onkenteszala.hu Kapcsolattartó: Selmeczi Zsófia

28


ONKENT_kiloves:Layout 1 2011.05.25. 20:29 Page 32

Önkéntes Centrumok szolgáltatásait nyújtó Együttmûködô partnerek: n Önkéntes Központ Szekszárd Mentálhigiénés Mûhely Egyesület 7100 Szekszárd, Szent István tér 10. Tel: 06-74-511-721 E-mail: onkentesinfopont@gmail.com, mental@mental.hu Honlap: www.mental.hu Kapcsolattartó: Kiss Rita n Nógrád megye KÜSZI Nonprofit Kft. – Partnerséggel a Foglalkoztatásért Programiroda 2651 Rétság, Rákóczi út 39-41. Tel: 06-35-350-426 E-mail: kusziiroda@gmail.com Honlap: www.patinfo.hu Kapcsolattartó: Künsztler Etelka

Újranyomva az Önkéntesség Európai Évében, 2011.


ONKENT_kiloves:Layout 1 2011.05.25. 20:29 Page 1

Önkéntes Központ Alapítvány Budapest, 2011 www.onkentes.hu

Önkéntesség - amit tudni érdemes  

Az Önkéntes Központ Alapítvány kiadványa.

Önkéntesség - amit tudni érdemes  

Az Önkéntes Központ Alapítvány kiadványa.

Advertisement