Page 123

118-123_info:Layout 1

7.12.2009

11:30

Page 6

5.14. Cestovná kancelária MEDINA TOURS je oprávnená použi peòažné prostriedky, zaplatené objednávate¾om na dohodnutú cenu zájazdu a prípadné ïalšie poplatky spojené so zájazdom, na uspokojenie svojho práva na zaplatenie stornopoplatku. Ak je stornopoplatok nižší ako suma týchto peòažných prostriedkov, je cestovná kance− lária MEDINA TOURS povinná bezodkladne vráti ich zostatok ob− jednávate¾ovi. Ak je stornopoplatok vyšší, je objednávate¾ povinný bezodkladne zaplati vzniknutý rozdiel cestovnej kancelárii MEDINA TOURS.

6. Reklamačné podmienky 6.1. Ak poèas zájazdu nie je zmluvne dohodnutá služba poskytnutá ob− jednávate¾ovi riadne alebo vèas, je cestovná kancelária MEDINA TOURS povinná bezodkladne urobi také opatrenia, aby mohol zá− jazd pokraèova. Ak pokraèovanie zájazdu nemožno zabezpeèi inak ako prostredníctvom služieb nižšej kvality, než sú dohodnuté v Zmluve, je cestovná kancelária MEDINA TOURS povinná vráti objednávate¾ovi rozdiel ceny medzi poskytnutými a zmluvne do− hodnutými službami. 6.2. Ak sa poèas zájazdu zistí, že objednávate¾ovi nemožno poskytnú ubytovanie v zmluvne dohodnutom ubytovacom zariadení a je mu poskytnuté náhradné ubytovanie v podobnom alebo vo vyššom štandarde, prièom lokalita nie je smerodajná, znáša cestovná kan− celária MEDINA TOURS zvýšené náklady na ubytovanie. Ak je ob− jednávate¾ovi poskytnuté náhradné ubytovanie v nižšom štandarde, je cestovná kancelária MEDINA TOURS povinná vráti objednáva− te¾ovi rozdiel ceny medzi poskytnutým a zmluvne dohodnutým ubytovaním. 6.3. Objednávate¾ berie na vedomie, že cestovná kancelária MEDINA TOURS nemá vplyv na rozde¾ovanie sedadiel v lietadle ani na roz− de¾ovanie izieb v ubytovacom zariadení, ktoré sú vo výluènej kom− petencii príslušného leteckého dopravcu, resp. prevádzkovate¾a ubytovacieho zariadenia. Tieto skutoènosti preto nie je možné re− klamova ako nedostatok zmluvne dohodnutých služieb. 6.4. V prípade výskytu nedostatkov zmluvne dohodnutých služieb vzni− ká objednávate¾ovi právo na reklamáciu. Objednávate¾ uplatní prá− vo na odstránenie chybne poskytnutej služby bez zbytoèného od− kladu, a to priamo na mieste u dodávate¾a služby alebo u povere− ného zástupcu cestovnej kancelárie MEDINA TOURS tak, aby mohla by zjednaná okamžitá náprava. Zástupca cestovnej kance− lárie MEDINA TOURS je povinný v rámci svojej kompetencie roz− hodnú o reklamácii ihneï. 6.5. Poverený zástupca cestovnej kancelárie MEDINA TOURS alebo dodávate¾ služby spíše s objednávate¾om reklamaèný protokol s oz− naèením zájazdu, reklamujúcej osoby, predmetu reklamácie a spô− sobu jej vybavenia (vrátane prípadného odmietnutia). Protokol pod− píše zástupca cestovnej kancelárie MEDINA TOURS alebo dodá− vate¾ služby a objednávate¾, prièom objednávate¾ obdrží jeden rovnopis protokolu. Takto potvrdený reklamaèný protokol je objed− návate¾ povinný predloži pri reklamácii v cestovnej kancelárii ME− DINA TOURS. 6.6. Svoje právo z reklamácie musí objednávate¾ písomne uplatni v cestovnej kancelárii MEDINA TOURS bezodkladne, najneskôr však do troch mesiacov od skonèenia zájazdu, inak jeho právo za− niká. Všetky reklamácie podané v súlade s uvedenými podmien− kami je cestovná kancelária MEDINA TOURS povinná vybavi pí− somnou formou, a to najneskôr do 30 dní od obdržania reklamácie. 6.7. Ak objednávate¾ bez porušenia povinnosti cestovnej kancelárie MEDINA TOURS nevyèerpal niektorú zo zmluvne dohodnutých slu− žieb, nemá voèi cestovnej kancelárii MEDINA TOURS právo na vrátenie príslušnej èasti zaplatenej ceny zájazdu, právo na z¾avu z ceny zájazdu ani žiadne iné obdobné zodpovednostné právo. To is− té platí v prípade, ak objednávate¾ nemohol èerpa niektorú zo zmluvne dohodnutých služieb pre porušenie svojej povinnosti. 6.8. Ak sa bez porušenia povinnosti cestovnej kancelárie MEDINA TOURS nenaplnili mimozmluvné oèakávania objednávate¾a (napr. ak nemohol využi možnos kúpania pre studené more), nemá voèi cestovnej kancelárii MEDINA TOURS právo na vrátenie príslušnej èasti zaplatenej ceny zájazdu, právo na z¾avu z ceny zájazdu ani žiadne iné obdobné zodpovednostné právo.

6.9. Cestovná kancelária MEDINA TOURS nijako nezodpovedá za ne− dostatky služieb, ktorých obstaranie nebolo predmetom Zmluvy (najmä služieb, ktorých poskytnutie si objednávate¾ sám objednal u prevádzkovate¾a ubytovacieho zariadenia alebo u inej osoby). 6.10. Cestovná kancelária MEDINA TOURS nezodpovedá za škodu spô− sobenú odstúpením od Zmluvy alebo porušením povinnosti len vte− dy, ak preukáže, že túto škodu nezavinila ani ona, ani jej dodávatelia služieb a škoda bola spôsobená objednávate¾om, treou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním zájazdu, alebo udalosou, ktorej nebolo možné zabráni ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dô− sledku neobvyklých a nepredvídate¾ných okolností. 6.11. Práva, ktoré objednávate¾ovi prípadne vznikli z porušenia povinnosti cestovnej kancelárie MEDINA TOURS a ktoré môžu by uspokojené z uzavretého cestovného alebo iného poistenia, objednávate¾ uplatní u príslušnej poisovne. Ich uspokojením zanikajú zodpovedajúce prá− va objednávate¾a voèi cestovnej kancelárii MEDINA TOURS. 6.12. Práva, ktoré objednávate¾ovi prípadne vznikli z dôvodov, že mu bol proti jeho vôli odmietnutý nástup do lietadla, že bol jeho let zruše− ný alebo má meškanie, a ktoré mu z týchto dôvodov priznáva Na− riadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 261/2004 z 11.2.2004, ktorým sa ustanovujú spoloèné pravidlá systému ná− hrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prí− pade zrušenia alebo ve¾kého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) è. 295/91, objednávate¾ uplatní u príslušného le− teckého dopravcu. Ich uspokojením zanikajú zodpovedajúce práva objednávate¾a voèi cestovnej kancelárii MEDINA TOURS. 6.13. Cestovná kancelária MEDINA TOURS upozoròuje na možné me− škanie dopravných prostriedkov z dôvodu preplnenosti vzdušných koridorov, nepriaznivého poèasia, príp. z technických a prevádzko− vých dôvodov. Odporúèa preto objednávate¾ovi, aby pri organizácii návratu zo zájazdu a plánovaní prípojov bral do úvahy možnos vzniku podobných situácii. Ich vznik nie je dôvodom na odstúpenie od Zmluvy. 6.14. Cestovná kancelária MEDINA TOURS nenesie žiadnu zodpoved− nos za batožinu a iné veci objednávate¾a. Za poškodenie, znièenie, omeškanie alebo stratu batožiny poèas prepravy zodpovedá v plnom rozsahu letecký dopravca, u ktorého je potrebné bezod− kladne uplatni práva priznané všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo medzinárodnými zmluvami. Za poškodenie, znièe− nie alebo stratu batožiny poèas ubytovania zodpovedá v plnom rozsahu prevádzkovate¾ ubytovacieho zariadenia, u ktorého je po− trebné bezodkladne uplatni práva priznané všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo medzinárodnými zmluvami.

7. Poistenie proti úpadku 7.1. Zájazdy organizované cestovnou kanceláriou MEDINA TOURS sú v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi po− istené povinným zmluvným poistením zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie v poisovni Europäische Reiseversicherung AG (Európska cestovná poisovòa), a to od 01.01.2010 do 31.12.2010. Na základe uvedeného poistenia vzniká objednáva− te¾ovi právo na poistné plnenie v prípadoch, keï cestovná kancelá− ria z dôvodu svojho úpadku neposkytne objednávate¾ovi dopravu z miesta pobytu v zahranièí do miesta plánovaného skonèenia zá− jazdu alebo do Slovenskej republiky, ak je táto doprava súèasou zá− jazdu, nevráti objednávate¾ovi zaplatený preddavok alebo cenu zá− jazdu v prípade, ak sa zájazd neuskutoènil, alebo nevráti objedná− vate¾ovi rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou èiastoène poskytnutého zájazdu v prípade, ak zájazd bol poskytnutý sèasti.

8. Súhlas so spracúvaním osobných údajov 8.1. Podpisom Zmluvy dáva objednávate¾ cestovnej kancelárii MEDINA TOURS výslovný súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov uvedených v Zmluve a v ïalších dokladoch spojených so zájazdom v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. Úèelom spracúvania týchto osobných údajov je vytvorenie pod−

mienok pre splnenie záväzkov cestovnej kancelárie MEDINA TOURS vyplývajúcich zo Zmluvy, najmä zabezpeèenie kontaktu na objedná− vate¾a a ostatných úèastníkov zájazdu a spracovanie podkladov po− trebných pre obstaranie služieb, ktoré sú súèasou zájazdu. 8.2. Súhlas objednávate¾a sa vzahuje na: 8.2.1. získavanie, zhromažïovanie, zaznamenávanie, usporadúva− nie, vyh¾adávanie a prehliadanie osobných údajov uvede− ných v Zmluve a v ïalších dokladoch spojených so zájaz− dom cestovnou kanceláriou MEDINA TOURS, 8.2.2. využívanie vyššie uvedených osobných údajov cestovnou kanceláriou MEDINA TOURS na kontaktovanie úèastníkov zájazdu v súvislosti s objednaným zájazdom, a to v èase pred zaèatím zájazdu i po jeho skonèení, 8.2.3. využívanie vyššie uvedených osobných údajov cestovnou kanceláriou MEDINA TOURS pri spracúvaní podkladov po− trebných pre obstaranie služieb, ktoré sú súèasou zájazdu, a ich poskytovanie všetkým zmluvným partnerom cestovnej kancelárie MEDINA TOURS, vrátane zahranièných, ktorí po− skytujú tieto služby, za úèelom ich riadneho a vèasného po− skytnutia, 8.2.4. využívanie vyššie uvedených osobných údajov cestovnou kanceláriou MEDINA TOURS na riešenie všetkých ïalších otázok zmluvného vzahu založeného Zmluvou. 8.3. Súhlas objednávate¾a je platný až do úplného vysporiadania vzá− jomných práv a povinností zmluvných strán Zmluvy. 8.4. Vo vzahu k osobám uvedeným v Zmluve, ktoré Zmluvu nepodpí− sali, osoba podpisujúca Zmluvu potvrdzuje, že má súhlas týchto osôb na poskytnutie ich osobných údajov cestovnej kancelárii ME− DINA TOURS za úèelom ich spracúvania pod¾a bodov 8.1. až 8.3. týchto všeobecných zmluvných podmienok; inak zodpovedá za škodu, ktorá cestovnej kancelárii MEDINA TOURS vznikne.

9. Spoločné a záverečné ustanovenia 9.1. Písomnosti týkajúce sa Zmluvy sa zasielajú na adresu sídla, trva− lého pobytu alebo inú adresu adresáta, uvedenú v Zmluve, resp. na inú adresu, ktorú zmluvná strana následne preukázate¾ne oznámi druhej zmluvnej strane. Ak sa takto odoslaná písomnos vráti odo− sielate¾ovi ako nedoruèite¾ná, považuje sa za doruèenú dòom, keï adresát odoprel jej prijatie, resp. prvým dòom odbernej lehoty, po− èas ktorej si ju adresát nevyzdvihol. Písomnosti týkajúce sa Zmlu− vy sa vždy považujú za doruèené aj okamihom ich osobného odo− vzdania adresátovi, resp. fyzickej osobe, ktorá je v danom èase šta− tutárnym orgánom adresáta alebo èlenom jeho štatutárneho orgánu, alebo fyzickej osobe nachádzajúcej sa v prevádzkových alebo iných priestoroch adresáta, ktorá o sebe vyhlási, že je opráv− nená prijíma zásielky za adresáta, ak zmluvná strana nemá dôvod pochybova o takom vyhlásení. V prípade èasovej tiesne sa pí− somnosti týkajúce sa Zmluvy môžu zasiela aj telefaxom alebo elektronickou poštou, a to na telefaxové èísla, resp. e−mailové ad− resy, ktoré si zmluvné strany na daný úèel oznámili; odosielate¾ mô− že takto odoslanú písomnos považova za doruèenú iba vtedy, ak jeho telefaxové zariadenie potvrdí prenos písomnosti adresátovi, resp. ak jeho e−mailový klient potvrdí doruèenie alebo preèítanie e− mailovej správy adresátom. Ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré upravujú písomnú formu právnych úko− nov urobených telefaxom alebo elektronickými prostriedkami, tým nie sú dotknuté. 9.2. Tieto všeobecné zmluvné podmienky platia pre zájazdy cestovnej kancelárie MEDINA TOURS, ktoré sa majú zaèa v období odo dòa 01.01.2010. 9.3. Objednávate¾ potvrdzuje svojím podpisom na Zmluve, že prevzal vyhotovenie týchto všeobecných zmluvných podmienok, obozná− mil sa s nimi, rozumie im a v plnom rozsahu ich akceptuje. 9.1. Všetky údaje a informácie uvedené v katalógu cestovnej kancelá− rie MEDINA TOURS zodpovedajú údajom a informáciám známym v dobe tlaèe a cestovná kancelária MEDINA TOURS si vyhradzuje právo ich zmeny do doby uzatvorenia Zmluvy s objednávate¾om.

123

Podmienky

posudzova ani reklamova ako zmenu alebo skrátenie zájazdu. 5.5. Ak objednávate¾ požaduje od cestovnej kancelárie MEDINA TOURS zmenu podmienok Zmluvy a nejde o zmenu pod¾a bodu 4.1.6. týchto všeobecných zmluvných podmienok, je cestovná kancelária MEDI− NA TOURS, v prípade, že požiadavke vyhovie, oprávnená uplatni voèi objednávate¾ovi právo na zaplatenie poplatku vo výške 50,– EUR za každú požadovanú zmenu. V lehote 7 dní pred zaèatím zá− jazdu sa taká požiadavka považuje za odstúpenie objednávate¾a od Zmluvy bez udania dôvodu. V prípade straty letenky je objednávate¾ povinný zaplati cestovnej kancelárii MEDINA TOURS poplatok za vystavenie novej letenky vo výške 10,– EUR za každú letenku. 5.6. Cestovná kancelária MEDINA TOURS má právo pred zaèatím zá− jazdu písomne odstúpi od Zmluvy len z dôvodu zrušenia zájazdu alebo z dôvodu porušenia zmluvne dohodnutej povinnosti objedná− vate¾om. 5.7. Cestovná kancelária MEDINA TOURS si vyhradzuje právo zruši zájazd: 5.7.1. ak do 20 dní pred zaèatím zájazdu nie je dosiahnutý mini− málny poèet úèastníkov zájazdu uvedený v katalógu ces− tovnej kancelárie MEDINA TOURS, 5.7.2. kedyko¾vek pred zaèatím zájazdu v dôsledku neodvrátite¾− ných udalostí, ktorým nie je možné zabráni ani pri vynalo− žení všetkého úsilia, ktoré možno od cestovnej kancelárie MEDINA TOURS rozumne požadova. 5.8. Objednávate¾ má právo pred zaèatím zájazdu písomne odstúpi od Zmluvy: 5.8.1. bez udania dôvodu, 5.8.2. ak nesúhlasí s návrhom zmeny Zmluvy pod¾a bodu 5.1. tý− chto všeobecných zmluvných podmienok, v lehote urèenej cestovnou kanceláriou MEDINA TOURS v návrhu zmeny Zmluvy, 5.8.3. z dôvodu porušenia povinnosti cestovnej kancelárie MEDI− NA TOURS vyplývajúcej zo Zmluvy alebo zo všeobecne zá− väzného právneho predpisu. 5.9. V prípadoch pod¾a bodov 5.8.2. a 5.8.3. týchto všeobecných zmluvných podmienok je cestovná kancelária MEDINA TOURS po− vinná vráti objednávate¾ovi zaplatenú cenu zájazdu a prípadné ïal− šie zaplatené poplatky spojené so zájazdom do 8 dní po doruèení oznámenia o odstúpení od Zmluvy. 5.10. Ak nie je dôvodom odstúpenia objednávate¾a od Zmluvy porušenie povinnosti cestovnej kancelárie MEDINA TOURS, ktoré sú urèené Zmluvou alebo všeobecne záväzným právnym predpisom a nejed− ná sa ani o prípad pod¾a bodu 5.8.2. týchto všeobecných zmluv− ných podmienok, alebo ak cestovná kancelária MEDINA TOURS odstúpi od Zmluvy z dôvodu porušenia povinnosti objednávate¾om, je objednávate¾ povinný zaplati cestovnej kancelárii MEDINA TOURS stornopoplatok, ktorý má právnu povahu zmluvnej pokuty. Výška stornopoplatku závisí od poètu dní zostávajúcich do zaèatia zájazdu a je urèená nasledovne:  60 a viac dní: 70,– EUR / osoba + poistné,  59 až 45 dní: 25 % z ceny zájazdu + poistné,  44 až 30 dní: 30 % z ceny zájazdu + poistné,  29 až 15 dní: 70 % z ceny zájazdu + poistné,  14 až 10 dní: 80 % z ceny zájazdu + poistné,  9 až 3 dni: 90 % z ceny zájazdu + poistné,  2 a menej dní: 100 % z ceny zájazdu + poistné. 5.11. Cenou zájazdu sa na úèely výpoètu stornopoplatku rozumie štan− dardná predajná cena zájazdu vrátane všetkých objednávate¾om objednaných fakultatívnych služieb; neprihliada sa na zvláštne z¾avy poskytované cestovnou kanceláriou MEDINA TOURS. 5.12. Na urèenie poètu dní pre výpoèet stornopoplatku je rozhodujúci deò, ktorým nastávajú úèinky odstúpenia od Zmluvy. Tento deò sa tiež zapoèítava do rozhodného poètu dní. Do rozhodného poètu dní sa nezapoèítava deò odchodu, odletu alebo nástupu na zájazd. 5.13. Ak objednávate¾ nenastúpi na zájazd bez predchádzajúceho odstú− penia od Zmluvy, je povinný zaplati stornopoplatok vo výške 100 % z ceny zájazdu + poistné. Cestovná kancelária MEDINA TOURS má v takom prípade voèi objednávate¾ovi popri práve na zaplatenie stornopoplatku aj právo na náhradu škody, ktorá jej v dôsledku uvedeného vznikla. To isté platí v prípade, ak objednávate¾ nemôže nastúpi na zájazd pre porušenie svojej povinnosti.

MEDINA KATALOG 2010  

Katalog MEdina tours s.r.o. LETO 2010

MEDINA KATALOG 2010  

Katalog MEdina tours s.r.o. LETO 2010

Advertisement