Page 122

118-123_info:Layout 1

7.12.2009

12:19

Page 5

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ

www.medina.sk

PODMIENKY

Tieto všeobecné zmluvné podmienky sa vz ahujú na všetky zájazdy, pobyty a iné obdobné služby cestovného ruchu organizované cestovnou kanceláriou Medina Tours s.r.o., so sídlom: Pluhová 1, 831 03 Bratislava, IÈO: 35 766 085, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele: Sro, vložka è. 19029/B (ïalej len cestovná kancelária MEDINA TOURS). Všeobecné zmluvné podmienky sú neoddelite¾nou súèas ou zmluvy o obstaraní zájazdu (ïalej len Zmluva), ktorú cestovná kancelária MEDINA TOURS uzatvára s ob− jednávate¾om zájazdu.

1. Účastníci, vznik a obsah zmluvného vzťahu

122

1.1. Úèastníkmi zmluvného vz ahu založeného Zmluvou sú cestovná kancelária MEDINA TOURS a objednávate¾ zájazdu (ïalej len ob− jednávate¾). 1.2. Objednávate¾om je predovšetkým osoba, ktorá podpísala Zmluvu s cestovnou kanceláriou MEDINA TOURS. V mene maloletých detí a iných fyzických osôb, ktoré majú zákonného zástupcu, podpisuje Zmluvu ich zákonný zástupca. Pre posúdenie veku objednávate¾a je rozhodujúci jeho vek k poslednému dòu zájazdu alebo poskytovania inej služby cestovného ruchu. 1.3. Objednávate¾om zájazdu je aj každá fyzická osoba, v prospech kto− rej bola Zmluva uzavretá (fyzická osoba, ktorá je uvedená v Zmluve, hoci nepodpísala Zmluvu). Taká fyzická osoba je zo Zmluvy opráv− nená a povinná okamihom, keï s òou prejaví súhlas. Súhlas môže by prejavený výslovne alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim po− chybnosti, napríklad nastúpením na zájazd. 1.4. Ak je objednávate¾ov viac a zo Zmluvy, týchto všeobecných zmluv− ných podmienok, všeobecne záväzných právnych predpisov alebo z povahy práva alebo povinnosti nevyplýva nieèo iné, sú objedná− vatelia oprávnení a povinní zo Zmluvy spoloène a nerozdielne. 1.5. Zmluva nadobúda úèinnos okamihom jej uzavretia. Cestovná kan− celária MEDINA TOURS môže uzavrie zmluvu sama alebo v zastú− pení svojím splnomocneným zástupcom. 1.6. Ak Zmluva neobsahuje osobitnú úpravu, obsah zmluvného vz ahu òou založeného sa spravuje týmito všeobecnými zmluvnými pod− mienkami, katalógom, cenníkom, dodatoènými ponukami cestov− nej kancelárie MEDINA TOURS, osobitnými podmienkami a infor− máciami odovzdanými objednávate¾ovi pri uzavretí Zmluvy, ako aj príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

2. Cena zájazdu 2.1. Cena zájazdu je zmluvnou cenou dojednanou medzi cestovnou kancelá− riou MEDINA TOURS a objednávate¾om. Záväzná dohodnutá cena zá− jazdu je uvedená v Zmluve. Nároky na z¾avy uplatòuje objednávate¾ sám pred uzatvorením Zmluvy. Z¾avy nie je možné uplatòova dodatoène. 2.2. Cena zájazdu zahàòa leteckú dopravu, transfer z letiska na miesto pobytu a spä , ubytovanie a stravovanie pod¾a výberu objednáva− te¾a, služby delegáta a poistenie proti úpadku cestovnej kancelárie MEDINA TOURS, ak v popise zájazdu nie je uvedené inak. 2.3. Cena zájazdu nezahàòa povinné poplatky (napr. letiskové a bezpe− ènostné poplatky, miestne servisné poplatky, palivové príplatky) a nepovinné poplatky (napr. poistné za cestovné poistenie, poplat− ky za fakultatívne programy, ostatné poplatky za služby spojené so zájazdom), ak v popise zájazdu nie je uvedené inak. 2.4. Objednávate¾ môže pri uzavretí Zmluvy uzavrie aj poistnú zmluvu, predmetom ktorej je cestovné poistenie na cestu a pobyt, vrátane možnosti poisti sa pre prípad odstúpenia od Zmluvy z dôvodu choroby a nehody (t.j. poistenie pre prípad storna zájazdu). Poistný vz ah v takom prípade vzniká výluène medzi príslušnou pois ovòou a objednávate¾om.

2.5. Cestovná kancelária MEDINA TOURS je oprávnená jednostranným úkonom zvýši cenu zájazdu v prípade, že dôjde k: 2.5.1. zvýšeniu dopravných nákladov vrátane cien pohonných lá− tok, 2.5.2. zvýšeniu platieb spojených s dopravou, napríklad letisko− vých poplatkov, ktoré sú zahrnuté v cene zájazdu, 2.5.3. zmene kurzu eura použitého na urèenie ceny zájazdu v prie− mere o viac ako 5 %, ak k tomuto zvýšeniu dôjde do 21. dòa pred zaèatím zájazdu. 2.6. Ak k uvedeným zmenám dôjde do 21. dòa pred zaèatím zájazdu, je cestovná kancelária MEDINA TOURS oprávnená jednostranne zvý− ši cenu zájazdu uvedenú v Zmluve o sumu, o ktorú sa zvýši platba pod¾a bodu 2.5.1. alebo 2.5.2. týchto všeobecných zmluvných pod− mienok oproti platbe zahrnutej v cene zájazdu. V prípade zmeny kurzu eura (bod 2.5.3. týchto všeobecných zmluvných podmie− nok) je cestovná kancelária MEDINA TOURS oprávnená jedno− stranne zvýši cenu zájazdu uvedenú v Zmluve v pomere zodpove− dajúcom percentuálnej výške zmeny kurzu. 2.7. Písomné oznámenie o zvýšení ceny zájazdu sa musí objednáva− te¾ovi odosla najneskôr 21 dní pred zaèatím zájazdu, inak cestovnej kancelárii MEDINA TOURS nevzniká právo na zaplatenie rozdielu v cene zájazdu.

3. Platobné podmienky 3.1. Cestovná kancelária MEDINA TOURS má právo na zaplatenie dohod− nutej ceny zájazdu a prípadných ïalších poplatkov spojených so zájaz− dom pred zaèatím zájazdu. Objednávate¾ má právo na poskytnutie zmluvne dohodnutých služieb len po úplnom zaplatení dohodnutej ce− ny zájazdu a prípadných ïalších poplatkov spojených so zájazdom. 3.2. Ak nie je medzi cestovnou kanceláriou MEDINA TOURS a objed− návate¾om písomne dohodnuté inak, objednávate¾ je povinný za− plati dohodnutú cenu zájazdu a prípadné ïalšie poplatky spojené so zájazdom nasledovne: 3.2.1. preddavok vo výške najmenej 50% z dohodnutej ceny zá− jazdu pri podpísaní Zmluvy objednávate¾om, zostávajúcu èas dohodnutej ceny zájazdu a prípadné ïalšie poplatky spojené so zájazdom najneskôr 30 dní pred zaèatím zájazdu, 3.2.2. ak má by Zmluva uzavretá v lehote kratšej ako 30 dní pred zaèatím zájazdu, celú dohodnutú cenu zájazdu a prípadné ïalšie poplatky spojené so zájazdom pri podpísaní Zmluvy objednávate¾om, 3.2.3. ak je predmetom Zmluvy obstaranie služieb cestovného ru− chu na vyžiadanie objednávate¾a, preddavok vo výške po− žadovanej cestovnou kanceláriou MEDINA TOURS v závi− slosti od termínu zájazdu, najmenej však 10% z ceny služieb, pri predložení žiadosti objednávate¾a, zostávajúcu èas do 3 dní po potvrdení obstarania služieb cestovnou kanceláriou MEDINA TOURS. Ak cestovná kancelária MEDINA TOURS oznámi objednávate¾ovi nemožnos obstarania služieb, bez− odkladne mu vráti zaplatený preddavok. 3.3. Ak sa objednávate¾ dostane do omeškania so zaplatením dohod− nutej ceny zájazdu, preddavku na òu alebo prípadných ïalších po− platkov spojených so zájazdom, je cestovná kancelária MEDINA TOURS oprávnená odstúpi od Zmluvy a požadova od objednáva− te¾a zaplatenie stornopoplatku v súlade s týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami.

4. Práva a povinnosti objednávateľa 4.1. K základným právam objednávate¾a patrí: 4.1.1. právo na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých a zapla− tených služieb,

4.1.2. právo vyžadova od cestovnej kancelárie informácie o všet− kých skutoènostiach, ktoré sa týkajú zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb, 4.1.3. právo by v dohodnutých alebo zákonom stanovených le− hotách informovaný o všetkých prípadných zmenách týka− júcich sa zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb, 4.1.4. právo obdrža najneskôr 7 dní pred zaèatím zájazdu ïalšie pí− somné podrobné informácie o všetkých skutoènostiach, ktoré sú pre objednávate¾a dôležité a ktoré sú cestovnej kancelárii MEDINA TOURS známe, ak nie sú obsiahnuté už v Zmluve alebo v katalógu, ktorý bol objednávate¾ovi odo− vzdaný, 4.1.5. právo kedyko¾vek pred zaèatím zájazdu odstúpi od Zmluvy v súlade s týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami a všeobecne záväznými právnymi predpismi, 4.1.6. právo písomne oznámi cestovnej kancelárii MEDINA TOURS pred zaèatím zájazdu, že zájazdu sa namiesto neho zúèastní iná osoba uvedená v oznámení. Objednávate¾ tak môže urobi len v lehote do 8 dní pred zaèatím zájazdu, inak jeho právo zaniká. Oznámenie musí obsahova aj vyhlásenie a podpis nového objednávate¾a, že súhlasí so Zmluvou a spåòa všetky dohodnuté podmienky úèasti na zájazde. Dòom doruèenia oznámenia cestovnej kancelárii MEDINA TOURS sa v òom uvedená osoba stáva objednávate¾om. Pôvodný objednávate¾ a nový objednávate¾ sú povinní spo− loène a nerozdielne zaplati dohodnutú cenu zájazdu a prí− padné ïalšie poplatky spojené so zájazdom a uhradi nákla− dy, ktoré cestovnej kancelárii MEDINA TOURS vznikli v sú− vislosti so zmenou objednávate¾a, 4.1.7. právo na reklamáciu nedostatkov zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb a jej vybavenie v súlade s týmito všeo− becnými zmluvnými podmienkami a všeobecne záväznými právnymi predpismi, 4.1.8. právo na ochranu osobných údajov uvedených v Zmluve a v ïalších dokladoch spojených so zájazdom. Cestovná kan− celária MEDINA TOURS preto odporúèa, aby objednávate¾ oznámil svojim blízkym osobám presnú adresu miesta po− bytu, prípadne ïalšie nevyhnutné informácie, nako¾ko tieto im zo strany MEDINA TOURS v záujme ochrany osobných údajov objednávate¾a nebudú poskytnuté. 4.2. K základným povinnostiam objednávate¾a patrí: 4.2.1. povinnos poskytnú cestovnej kancelárii MEDINA TOURS súèinnos , ktorá je potrebná k riadnemu obstaraniu a poskyt− nutiu zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb, predo− všetkým pravdivo a úplne uvies požadované údaje v Zmluve a v ïalších dokladoch spojených so zájazdom, bezodkladne oznámi a preukáza zmeny týchto údajov a predloži doklady požadované cestovnou kanceláriou MEDINA TOURS, 4.2.2. povinnos nahlási úèas cudzích štátnych príslušníkov, 4.2.3. povinnos oznámi cestovnej kancelárii MEDINA TOURS iné špecifické skutoènosti, ktoré môžu ma vplyv na úèas ob− jednávate¾a na zájazde, 4.2.4. povinnos oznámi v lehote urèenej cestovnou kanceláriou MEDINA TOURS svoje stanovisko k návrhu zmeny Zmluvy, 4.2.5. povinnos riadne, vèas a v celom rozsahu zaplati dohodnu− tú cenu zájazdu a prípadné ïalšie poplatky spojené so zá− jazdom a preukáza ich zaplatenie dostatoène preukazným dokladom, 4.2.6. povinnos prevzia od cestovnej kancelárie MEDINA TOURS doklady potrebné pre èerpanie zmluvne dohodnutých a za− platených služieb (pokyny na cestu, letenky, voucher a pod.), riadne ich skontrolova a riadi sa nimi, 4.2.7. povinnos dostavi sa v stanovenom èase na stanovené miesto zrazu so všetkými potrebnými dokladmi,

4.2.8. povinnos ma u seba po celý èas zájazdu platný cestovný doklad, vízum a ïalšie potrebné doklady, 4.2.9. povinnos dodržiava po celý èas zájazdu pokyny sprievod− cu, delegáta alebo iného povereného zástupcu cestovnej kancelárie MEDINA TOURS, 4.2.10. povinnos dodržiava po celý èas zájazdu colné, pasové, dopravné, bezpeènostné, zdravotnícke, hygienické a iné všeobecne záväzné právne predpisy štátov, do ktorých ce− stuje, 4.2.11. povinnos poèína si po celý èas zájazdu tak, aby nedo− chádzalo ku škodám na majetku cestovnej kancelárie ME− DINA TOURS, ani ku škodám ani inej ujme na zdraví, osob− nosti a majetku ostatných úèastníkov zájazdu, dodávate¾ov zmluvne dohodnutých služieb a iných tretích osôb. Ak vznikne podozrenie, že objednávate¾ by mohol ohrozi alebo poškodi život alebo zdravie iných úèastníkov zájazdu alebo tretích osôb, je povinný na výzvu cestovnej kancelárie ME− DINA TOURS bezodkladne, najneskôr do zaèiatku zájazdu, predloži lekárske potvrdenie, z ktorého nepochybne vy− plýva, že také ohrozenie alebo poškodenie nespôsobí. 4.3. Objednávate¾, ktorý poruší povinnos pod¾a bodu 4.2. týchto všeo− becných zmluvných podmienok, nemá právo na poskytnutie zmluv− ne dohodnutých služieb, ktorých poskytnutie nie je v dôsledku ta− kého porušenia právne alebo inak možné. Ak v dôsledku porušenia takej povinnosti vznikli cestovnej kancelárii MEDINA TOURS ná− klady alebo iná škoda, má voèi objednávate¾ovi právo na ich ná− hradu. V prípade závažného porušenia povinnosti pod¾a bodov 4.2.8., 4.2.9., 4.2.10. alebo 4.2.11. týchto všeobecných zmluv− ných podmienok poèas trvania zájazdu je cestovná kancelária ME− DINA TOURS oprávnená vylúèi objednávate¾a zo zájazdu (odstúpi od Zmluvy vo vz ahu k nevyèerpaným službám).

5. Zmena a zrušenie Zmluvy, stornopoplatky 5.1. Ak je cestovná kancelária MEDINA TOURS nútená pred zaèatím zá− jazdu zmeni podstatnú podmienku Zmluvy, písomne navrhne ob− jednávate¾ovi zmenu Zmluvy. Ak navrhovaná zmena Zmluvy vedie aj k zmene ceny zájazdu, musí sa v návrhu nová cena uvies . Ob− jednávate¾ má právo rozhodnú sa, èi so zmenou Zmluvy súhlasí alebo èi od Zmluvy odstupuje bez zaplatenia stornopoplatku. Ob− jednávate¾ musí svoje rozhodnutie písomne oznámi cestovnej kan− celárii MEDINA TOURS v lehote urèenej cestovnou kanceláriou MEDINA TOURS v návrhu zmeny Zmluvy, inak platí, že s navrho− vanou zmenou Zmluvy súhlasí. 5.2. Za zmenu podstatnej podmienky Zmluvy, ktorá odôvodòuje postup pod¾a bodu 5.1. týchto všeobecných zmluvných podmienok, sa nepovažuje zmena leteckého dopravcu, zmena typu lietadla, zmena letovej trasy, èasu a doby trvania letu. Cestovná kancelária MEDI− NA TOURS si vyhradzuje právo jednostranne rozhodnú o uvede− ných zmenách s následným oznámením zmeny objednávate¾ovi. 5.3. V zvláštnych prípadoch je nevyhnutné ubytova objednávate¾a v inom ubytovacom zariadení alebo obstara náhradné plnenie iných služieb bez oh¾adu na lehotu do zaèatia zájazdu. Cestovná kancelária MEDINA TOURS obstará v takom prípade poskytnutie náhradných služieb v podobnom alebo vyššom štandarde na celý zájazd alebo jeho èas . Žiadne ïalšie nároky voèi cestovnej kance− lárii MEDINA TOURS nebudú akceptované. 5.4. Prvý a posledný deò zájazdu sú urèené predovšetkým na dopravu, transfer a prihlásenie, resp. odhlásenie v ubytovacom zariadení; lety môžu v niektorých prípadoch presiahnu aj polnoc, kedy sa transfer zabezpeèí na druhý deò zájazdu. Tieto skutoènosti preto nie je možné

MEDINA KATALOG 2010  

Katalog MEdina tours s.r.o. LETO 2010

MEDINA KATALOG 2010  

Katalog MEdina tours s.r.o. LETO 2010

Advertisement