Page 30

olexus

Otevírání teatrologie Když se ve vědeckém textu objeví jméno Olega Suse, většina čtenářů automaticky předpokládá, že bude řeč o estetických problémech. Spojení Suse s českou estetikou je samozřejmě oprávněné a v jistém smyslu přirozené. Na druhou stranu však tento již vžitý automatismus nesmí zakrývat další polohy Susova talentu a zatemňovat jiné oblasti jeho vědeckého snažení. Sus totiž mírou nemalou přispěl například také k bá‑ dání na poli dramatu a divadla, na což se často zapomíná. Uvedené oblasti však zá‑ roveň otevíral směrem k širšímu kontextu studia umění a kultury. Tento dvojí pohyb Susova uvažování – z estetické perspektivy směrem ke konkrétnímu dílu (například dramatickému či divadelnímu) a od něj pak zpět do oblasti jakési obecné sémiotiky kultury – je stále inspirativní a zaslouží si, když ne přímé následování, pak alespoň důkladnou analýzu. Susovo dílo je gigantické. Proto každý, kdo mu chce věnovat náležitou pozornost, musí z  celé jeho práce vyříznout pouze malý segment. Můj řez tak povede dvěma směry. Do centra pozornosti nejprve postavím Susův rozbor konkrétního drama‑ tického díla (analýzu Uhdeho Krále­‑Vávry). Druhým pohybem pomyslného nože vyříznu studii, jež analyzuje širší komplex problémů a do centra nestaví umělecký artefakt, ale spíš jistý princip (v tomto případě princip absurdna). Oba řezy, z nichž každý míří do poněkud odlišné oblasti, však mají za cíl ukázat jedno společné: Sus‑ ovu analytickou virtuozitu, s níž dokáže uchopit a zpřehlednit uměleckou strukturu či abstraktní kategorii.

K analýze dramatu Dramatická prvotina Milana Uhdeho Král­‑Vávra vyvolala značný poprask hned po své premiéře v únoru 1964, protože podobně otevřeně sžíravá politická satira se na českém divadle už dlouho neobjevila. Hra ostře polarizovala kritickou obec a dlou‑ hou dobu se vlastně čekalo, jestli Satirické divadlo Večerní Brno nebude muset insce‑ naci stáhnout z repertoáru. A v té době se na stránkách Hosta do domu objevil článek Dějiny si dělají blázny, blázni dělají dějiny (později přetištěn v knize Metamorfózy smíchu a vzteku; Sus 1965a: 63–80), v němž Sus nabídl vlastní čtení hry a zároveň vyvracel názory jiných recenzentů Uhdeho kusu.

30

Pulsy: 1/2014 OleXus  
Pulsy: 1/2014 OleXus  
Advertisement