Page 1

,

W minion¹ sobotê Gertruda Famula z Goli œwiêtowa³a swoje 105. urodziny. Pani Gertruda to najstarsza mieszkanka powiatu kêpiñskiego. GOLA

BO MYŒMY Z£U WYDALI BÓJ

wtorek 25 paŸdziernika 2016 r.

str. 11

REKLAMA INFORMACJA

cena 2 z³ (w tym 8% VAT)

nr 42 (723) ISSN 1644-0498 INDEKS 372188 redakcja@pulstygodnia.pl

www.pulstygodnia.pl

Na trasie miêdzy Grabowem a Palatami trwa remont drogi wojewódzkiej

K³opotliwa przebudowa drogi? TRÊBACZÓW str. 4

KÊPNO

Seniorzy poszli na bal str. 7

str. 13

Blisko 350 osób bawi³o siê w miniony pi¹tek w hali Kêpiñskiego Oœrodka Sportu i Rekreacji na II Balu Seniora

Stali siê udrêk¹ nowo¿eñców, którzy w sobotê po œlubnej ceremonii opuszczaj¹ mury koœcio³a. Niemal ka¿dego dnia, czêsto w niewybredny sposób zaczepiaj¹ na miejscowym rynku przechodniów, ¿ebrz¹c na winko, piwo czy ,,æwiartkê''. Kiedy spotykaj¹ siê z odmow¹ - bywaj¹ agresywni. Swoje potrzeby fizjologiczne za³atwiaj¹ na ulicy. I wydaj¹ siê byæ nietykalni. REKLAMA

Wielka akcja liczenia dzików

!!! TANIE !!! MATERIA£Y str. 3

W obliczu Afrykañskiego Pomoru Œwiñ Nastêpny numer uka¿e siê 8.11.2016 r.

BUDOWLANE I WYKOÑCZENIOWE KOM. 606 - 403 - 549 TEL. 62-78-270-11

str. 10


2 OSTRZESZÓW

CZAJKÓW DORUCHÓW GRABÓW KOBYLA GÓRA KRASZEWICE MIKSTAT OSTRZESZÓW

Debata spo³eczna o bezpieczeñstwie

MIESZKAÑCY NIE PRZYSZLI

20 paŸdziernika Komenda Powiatowa Policji w Ostrzeszowie zaprosi³a do kolejnej debaty dotycz¹cej bezpieczeñstwa, tym razem mieszkañców grabowskiej, mikstackiej, kraszewickiej, czajkowskiej i doruchowskiej gminy. Niestety powtórzy³a siê sytuacja z debaty organizowanej w Ostrzeszowie. Szczytne has³o „Decydujmy wspólnie” by³o trudne do zrealizowania, bo sala OSP w Grabowie œwieci³a pustkami. Spisali siê natomiast policjanci, którzy licznie przybyli na spotkanie. Nie zabrak³o tak¿e przedstawicieli w³adz: starosty Lecha Janickiego, burmistrza Zenona Ceg³y, wójta Doruchowa Józefa Wilkosza oraz w³odarza Czajkowa Henryka Plichty. Jako pierwszy g³os zabra³ starosta, który nie móg³ przemilczeæ niskiej frekwencji na spotkaniu. - To jest taka inicjatywa, która ma na celu zebranie problemów oraz obrania kierunku dotycz¹cego kwestii bezpieczeñstwa w odczuciu mieszkañców, którzy tutaj powinni byæ najliczniejsz¹ grup¹ - ubolewa³ Janicki. Starosta przypomnia³ o zmianach w kierownictwie KPP w Ostrzeszowie. Niestety nadkomisarz Jerzy Kupaj, który od 4 paŸdziernika pe³ni obowi¹zki komendanta, nie móg³ przybyæ na spotkanie. Obecny by³ natomiast jego nowy zastêpca, podinspektor Tadeusz Królikowski. Janicki prosi³, aby w trakcie debaty nie poruszaæ tematów zwi¹zanych z droga-

mi, które zdominowa³y ostrzeszowsk¹ debatê. - Zarówno policja jak i samorz¹dy chcia³yby us³yszeæ o innych obszarach bezpieczeñstwa - przekonywa³. - Na drogach jest zawsze bardzo du¿o do zrobienia. Raz sobie z tym lepiej radzimy, raz gorzej. - Ubolewam nad tym, ¿e tak ma³o osób przyby³o mówi³ burmistrz Grabowa. - Patrz¹c na s³u¿by mundurowe i media, to jest ich wiêcej ni¿ osób zainteresowanych. Mo¿e jest tak dobrze, ¿e mieszkañcy uznali, i¿ nie musz¹ tutaj dzisiaj uczestniczyæ? - zastanawia³ siê Zenon Ceg³a. Podkreœla³ równoczeœnie, ¿e na terenie gmin objêtych debat¹ mieszkañcy czuj¹ siê bezpiecznie. Podinspektor Królikowski zwraca³ uwagê na g³ówny cel organizowania debat, czyli poprawê wspó³pracy policji ze spo³eczeñstwem. Z kolei komendant policji w Grabowie Wies³aw Kolasiñski przedstawi³ ocenê stanu bezpieczeñstwa w poszczególnych gminach. Okazuje siê, ¿e policyjne statystyki wypad³y bardzo pomyœlnie. Od 2014 roku znacznie obni¿y³a siê liczba przestêpstw, niewielki wzrost odnotowano tylko w przypadku kradzie¿y. Na sta³ym poziomie utrzymuje siê liczba kolizji drogowych, natomiast mimo wzrostu liczby wypadków drogowych, paradoksalnie zmniejszy³a siê liczba osób rannych. Komendant mówi³ równie¿ o dzia³aj¹cej od 21 wrzeœnia Krajowej Mapie Zagro¿eñ i Bezpieczeñstwa. Ka¿dy z mieszkañców mo¿e zaznaczyæ na tej mapie miejsce, które uwa¿a za niebezpieczne, a policja ma

piêæ dni na weryfikacjê owego zagro¿enia. Nowoœci¹ jest równie¿ aplikacja na telefon Moja Komenda, dziêki której szybko odnajdziemy dzielnicowego opiekuj¹cego siê naszym miejscem zamieszkania. W koñcu przyszed³ czas na w³aœciw¹ czêœæ spotkania, czyli wypowiedzi i pytania mieszkañców. Edward Kêdzia, dyrektor Szko³y Podstawowej w Marsza³kach, wyrazi³ swoje zdanie, ¿e na polskich drogach jest bardzo niebezpiecznie. - Bezpieczniej jeŸdzi siê nawet w Indiach, pomimo ¿e tam nie ma znaków drogowych i œwiate³ - mówi³ przekonywa³. Dyrektor sugerowa³, ¿e m³odzi kierowcy powinni byæ bardziej kontrolowani, gdy¿ to oni powoduj¹ najwiêksz¹ liczbê wypadków. Krzysztof Jaszczyk poruszy³ problem parkowania samochodów na chodniku przed Biedronk¹. - Szlak mnie trafia, jak widzê na chodniku zaparkowane samochody ciê¿arowe i busy. Nie doœæ, ¿e ten chodnik jest niszczony, to w dodatku stoj¹ce na chodniku tiry ograniczaj¹ widocznoœæ przy wyjeŸdzie klientów z parkingu marketu - przekonywa³. Komendant Kolasiñski przyzna³ mu racjê i obieca³, ¿e policjanci bêd¹ w tej sprawie interweniowali, a kierowcy ³ami¹cy przepisy bêd¹ karani mandatami. Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej Grabowa Genowefa Porêba mówi³a o braku œcie¿ki rowerowej na ulicy Kolejowej. Czêsto rowerzyœci z powodu du¿ego ruchu na jezdni, wbrew przepisom, ale dla w³asnego bezpieczeñstwa jad¹ chodnikiem i p³ac¹ mandaty. - Ten odcinek chodnika na Kolejowej powinien byæ dostêpny dla rowerzystów - przekonywa³a. - Chodnik jest pusty, du¿y ruch na jezdni. To nielogiczne, ¿e rowerzyœci nie mog¹ tym chodnikiem jeŸdziæ - mówi³a. Do wypowiedzi przewodnicz¹cej odniós³ siê komendant Kolasiñski wyjaœniaj¹c, ¿e chodnik jest zbyt w¹ski, aby uznaæ go za ci¹g pieszo-rowerowy. O potrzebie ci¹gu pieszo-rowerowego w Doruchowie mówi³a równie¿ El¿bieta Orchowska, dyrektor miejscowego gimnazjum. - Mnóstwo naszych uczniów uczêszcza pieszo do szko³y i nieraz wracaj¹ do domu

w póŸnych godzinach, zw³aszcza jesieni¹ i zim¹ - mówi³a. - Nie widaæ ich, dlatego staramy siê dbaæ o oznakowanie, lecz ró¿ne sytuacje ju¿ mia³y miejsce. Ta droga jest dla naszych uczniów niebezpieczna - doda³a dyrektor. Orchowska skierowa³a ciep³e s³owa w kierunku dzielnicowego Doruchowa m³odszego aspiranta Rados³awa Nowaka, który zawsze wspiera szko³ê i mieszkañców. Jako ostatni g³os zabra³ Arkadiusz Antczak, pedagog szko³y podstawowej w Grabowie. Pochwali³ wspó³pracê komisariatu w Grabowie ze szko³¹, ale tak¿e zwróci³ uwagê na niebezpieczn¹ drogê przy ulicy Szkolnej. Kierowcy czêsto przekraczaj¹ prêdkoœæ i nie zwalniaj¹ przed prowadz¹cym do szko³y przejœciem dla pieszych. Antczak zasugerowa³, ¿e byæ mo¿e dobrym rozwi¹zaniem by³yby œwiat³a z ograniczeniem prêdkoœci do 40 km/h. Komendant obieca³, ¿e w godzinach porannych pod szko³¹ bêdzie pojawia³a siê dzielnicowa i wyrazi³ nadziejê, ¿e obecnoœæ policjanci zdyscyplinuje kierowców do przestrzegania przepiKD sów. REKLAMA

Twój Puls Tygodnia wtorek - 25 paŸdziernika 2016 r.

Zmiany w Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego

Ciechanowski komendantem hufca

Podharcmistrz Mariusz Ciechanowski zosta³ nowym komendantem Hufca Ziemi Ostrzeszowskiej ZHP im. Szarych Szeregów. Wyboru nowego komendanta dokonano 15 paŸdziernika podczas Nadzwyczajnego Zjazdu Hufca, w którym uczestniczy³ komendant Wielkopolskiej Chor¹gwi ZHP hm. Tomasz Kujaczyñski. Wczeœniej z funkcji tej zrezygnowa³ dotychczasowy komendant - hm. Jerzy Kowalski. - Dziêkujê za zaufanie,

myœlê ¿e nie zawiodê - mówi komendant Ciechanowski i zapowiada du¿e zmiany. W sk³ad nowej komendy weszli równie¿ phm. Tadeusz Sz³apik (z-ca do spraw organizacyjnych i kontaktów z kadr¹), pwd. Jakub Reczulski (z-ca do spraw szkoleniowych) i dh Eugeniusz Maciej (skarbnik hufca). Cz³onkami komendy s¹ te¿ hm. Wies³aw Dombek, pwd. Paulina Kotas, pwd. Patryk Pieprzka oraz pwd. Mateusz Ciechanowski. RED


Twój Puls Tygodnia wtorek - 25 paŸdziernika 2016 r.

CZAJKÓW DORUCHÓW GRABÓW KOBYLA GÓRA KRASZEWICE MIKSTAT OSTRZESZÓW

3

W obliczu Afrykañskiego Pomoru Œwiñ

KRONIKA POLICYJNA TAK SZYBKO NIE MO¯NA GI¯YCE 19 bm. o godz. 17 w Gi¿ycach funkcjonariusze

zatrzymali mkn¹cego skod¹ fabi¹ 23-letniego mieszkañca Ostrzeszowa. Mê¿czyzna nie zdejmuj¹c nogi z gazu w terenie zabudowanym mia³ na liczniku 148 km/h. Straci³ prawo jazdy.

DORUCHÓW W minion¹ œrodê po godz. 19 w Dorucho-

wie stró¿e prawa zatrzymali jad¹cego bmw 39-letniego mieszkañca Konina. Mê¿czyzna prowadzi³ pojazd z prêdkoœci¹ 110 km/h, co skutkowa³o odebraniem mu prawa jazdy.

TRZYMA£ SIÊ ZBYT BLISKO OSTRZESZÓW 19 bm. przed godz. 9 na ul. Powstañ-

ców Wielkopolskich w Ostrzeszowie kieruj¹cy renault lagun¹ 19-letni mieszkaniec gm. Ostrzeszów nie zachowa³ bezpiecznej odleg³oœci i najecha³ na ty³ volkswagena golfa, za kierownic¹ którego siedzia³a 37-letnia mieszkanka gm. Mikstat.

DWIE PIESZE ZA JEDNYM ZAMACHEM GRABÓW W minion¹ œrodê po godz. 9 na ul. Rybackiej w Grabowie kieruj¹ca skod¹ octavi¹ 68-letnia mieszkanka pow. ostrowskiego podczas manewru cofania nie zachowa³a nale¿ytych œrodków ostro¿noœci i potr¹ci³a dwie kobiety. Pokrzywdzone to 54-letnia mieszkanka Kalisza i 55-latka zamieszkuj¹ca w gm. Mikstat. Udzielono im pomocy medycznej.

Z CHODNIKA NA JEZDNIÊ MIKSTAT 19 bm. po godz. 15 na ul. Koœciuszki w Mikstacie id¹cy chodnikiem 62-letni mieszkaniec gm. Mikstat nagle wtargn¹³ na jezdniê wprost pod ko³a volkswagena tourana, którym jecha³a 29-letnia mieszkanka tej samej gminy. W wyniku podjêtych czynnoœci okaza³o siê, ¿e pieszy mia³ w organizmie ponad promil alkoholu. Teraz zajmie siê nim s¹d.

Fot. PSP Ostrzeszów

POTR¥CI£ I ZWIA£

DORUCHÓW 21 bm. o godz. 0.30 na ul. Kêpiñskiej w

Doruchowie poruszaj¹cy siê ciemnym samochodem typu sedan kierowca w nieustalonych dot¹d okolicznoœciach potr¹ci³ 69-letni¹ mieszkankê gm. Grabów. Kobieta przechodzi³a przez jezdniê w miejscu niedozwolonym, dodatkowo mia³a we krwi ponad promil alkoholu. Sprawca nie udzieli³ poszkodowanej pomocy i odjecha³ z miejsca zdarzenia. Starsz¹ pani¹ zawieziono do kaliskiego szpitala.

UDERZY£ W TY£ POJAZDU

M¥CZNIKI W minion¹ sobotê po godz. 8 w M¹cznikach

kieruj¹cy peugeot boxerem 48-letni mieszkaniec pow. sieradzkiego nie zachowa³ nale¿ytego odstêpu i uderzy³ w ty³ samochodu marki Dacia, którym jecha³a 57-letSG nia mieszkanka Kalisza.

Choroby tarczycy, osteoporoza, endokrynologia ogólna i ginekologiczna, niep³odnoœæ, menopauza, andropauza, zaburzenia potencji, nadmierne ow³osienie, oty³oœæ, badania hormonalne. Badania USG-tarczycy, jamy brzusznej, ginekologiczne ci¹¿y, piersi, j¹der, prostaty. Biopsje - (punkcje)piersi i tarczycy pod kontrol¹ USG z dokumentacj¹ zdjêciow¹.

Ostrzeszów, ul. W³. Gomu³ki 44, rej. 502 517 325, 1 i 3-sobota miesi¹ca Kêpno, Szpital 2-sobota miesi¹ca

WIELKA AKCJA LICZENIA DZIKÓW W miniony weekend (21 i 22 paŸdziernika) na terenie Nadleœnictwa Przedborów mia³a miejsce akcja liczenia dzików. Wziêli w niej udzia³ leœnicy, myœliwi, przedstawiciele weterynarii oraz osoby postronne. W ca³ym kraju wziê³o w niej udzia³ ok. 35 tys. osób. Dyrektor Generalny Lasów Pañstwowych na polecenie Ministra Œrodowiska, w porozumieniu z Zarz¹dem G³ównym Polskiego Zwi¹zku £owieckiego wyda³ decyzjê o przeprowadzeniu inwentaryzacji dzików na terenach obwodów ³owieckich dzier¿awionych i wy³¹czonych z wydzier¿awienia. Liczenie ma oczywisty zwi¹zek z doniesieniami o wystêpowaniu na terenie naszego kraju przypadkach ASF - Afrykañskiego Pomoru Œwiñ. Zgodnie z decyzj¹ liczenie musia³o obj¹æ co najmniej 10% powierzchni leœnej wszystkich nadleœnictw w Polsce, w³¹czaj¹c w to oczywiœcie lasy prywatne oraz wybrane fragmenty upraw kukurydzy i innych

OSTRZESZÓW

siedlisk chêtnie zajmowanych przez te zwierzêta jesieni¹.Na terenie Nadleœnictwa Przedborów akcja liczenia dzików zosta³a przeprowadzona w dniach 21 i 22 paŸdziernika. Teren Nadleœnictwa (powiat ostrzeszowski i wieruszowski) podzielono na cztery rejony. Liczeniem zajmowa³y siê grupy (po oko³o 50 osób ka¿da) sk³adaj¹ce siê przede wszystkim z leœników i myœliwych oraz przedstawicieli weterynarii i osób postronnych. Na wyznaczonych w ka¿dym z rejonów 100 - 120 ha powierzchniach próbnych grupy te przeprowadzi³y liczenie me-

tod¹ tzw. pêdzeñ próbnych. Metoda polega na obstawieniu okreœlonej powierzchni z trzech stron przez tzw. obserwatorów licz¹cych i liczeniu zwierz¹t wyp³oszonych przez naganiaczy. Inwentaryzacja odby³a siê jednoczeœnie na terenie ca³ego kraju i szacuje siê, ¿e wziê³o wniej udzia³ blisko 35 tys. osób. W akcjê zaanga¿owa³y siê równie¿ s³u¿by weterynaryjne, które wskazuj¹ od jakiegoœ czasu na potrzebê monitoringu populacji dzików w terenie, gdy¿ szacunki "papierowe" nie zawsze odzwierciedlaj¹ stan faktyczny w lasach i na polach, gdzie w ostatni-

chlatach zwiêkszy³a siê powierzchnia uprawy kukurydzy - nowej bazy pokarmowej dzików. Bogactwo po¿ywienia daje mo¿liwoœæ wyprowadzenia przez jedn¹ lochê w jednym roku nawet trzech miotów licz¹cych 1012 warchlaków. Szacuje siê, ¿e w Polsce ¿yje ok. 230 tys. dzików. Jak informuje rzecznik prasowy Lasów Pañstwowych, Anna Malinowska, wyniki inwentaryzacji bêd¹ znane na pocz¹tkulistopada i jeœli oka¿e siê, ¿e szacowana na 230 tys. populacja jest wiêksza, to, niestety, konieczny bêdzie plan redukcji dzików. MN

60-lecie pracy artystycznej mistrza Jana Œlêka

PIÊKNE WALCE, W PIÊKNYM WYKONANIU

Ju¿ po raz XIII w Ostrzeszowie zabrzmia³y Walce Wiedeñskie w wykonaniu Wroc³awskiej Orkiestra Festiwalowej im. Johana Straussa pod batut¹ Jana Œlêka. Koncert tradycyjnie po-

prowadzi³ prof. Jan Miodek, który zabawia³ publicznoœci anegdotami ze œwiata muzyki i kultury. W tym roku wœród solistów wyst¹pili: Karina Skrzeszewska - sopran i Pawe³ Sobierajski - tenor

oraz Wiktor Kuzniecow - skrzypce. Z okazji 60-lecia pracy artystycznej prof. Œlêka organizatorzy przygotowali niespodziankê, zarówno dla Mistrza, jak i zgromadzonej publicznoœci - po-

dano okolicznoœciowy tort. Przy okazji s³odkiej niespodzianki p³ynê³y ¿yczenia kolejnych sukcesów i zaproszenie na kolejne koncerty w Ostrzeszowie. KPŒ


4

CZAJKÓW DORUCHÓW GRABÓW KOBYLA GÓRA KRASZEWICE MIKSTAT OSTRZESZÓW

Twój Puls Tygodnia wtorek - 25 paŸdziernika 2016 r.

K£OPOTLIWA PRZEBUDOWA DROGI? Na trasie miêdzy Grabowem a Palatami rozpocz¹³ siê remont drogi wojewódzkiej. W tym samym czasie trwa przebudowa drogi powiatowej Grabów - Osiek. Kierowcy musz¹ siê wiêc liczyæ ze sporymi utrudnieniami. W tej sprawie docieraj¹ do nas sygna³y od zaniepokojonych mieszkañców. To fragment wiadomoœci, który otrzymaliœmy na nasz¹ skrzynkê redakcyjn¹. - Od wczoraj zosta³ wprowadzony ruch wahad³owy, nigdzie nie ma o tym wzmianki, ¿e coœ takiego mia³o nast¹piæ. Nie by³oby w tym nic dziwnego gdyby nie fakt, ¿e zamiast jednego pasa drogowcy w ci¹gu OG£OSZENIE

PALATY

dnia zajmuj¹ dwa, a ruch odbywa siê chodnikiem. Tym samym chodnikiem, który dwa lata temu (podczas przebudowy mostu), by³ równany i na nowo by³a uk³adana kostka - alarmuje jedna z mieszkanek. - Po chodniku poruszaj¹ siê zarówno samochody osobowe jak i tiry z za³adunkiem, pytanie: gdzie maj¹ siê poruszaæ piesi i rowerzyœci? Dodatkowo

aura nie sprzyja, grunt sta³ siê miêkki, przez co chodnik nie nadaje siê do u¿ytku. Pobocze siê osuwa i ³atwo mo¿na te¿ uszkodziæ samochód. A co bêdzie dalej? Ludzie doje¿d¿aj¹ do pracy, szko³y i ka¿dy doskonale pamiêta, co siê dzia³o dwa lata temu, a tu powtórka z rozrywki. Czy jest jakaœ informacja, ile to potrwa? Czy mo¿e ktoœ zadba o bezpieczeñstwo pie-

szych i rowerzystów? Jeden z mieszkañców Palat przes³a³ nam nawet film z samochodu, na którym widaæ jak porusza siê remontowanym odcinkiem drogi. - ¯eby przejechaæ odcinek 500 m czeka siê 30 minut w korku, a dziury, ¿e ko³a mo¿na pogubiæ - komentuje sprawê. Rzeczywiœcie problem na drodze pojawia siê, kiedy drogowcy u¿ywaj¹ koparki.

Jej operator chc¹c nie chc¹c w trakcie pracy zajmuje nie tylko jeden pas ruchu, korzysta te¿ z drugiego, przez co samochody osobowe czy te¿ ciê¿arówki zmuszone s¹ zje¿d¿aæ czêœciowo na chodnik. - Uwa¿am, ¿e wszyscy powinniœmy uzbroiæ siê w cierpliwoœæ, bo to jest inwestycja dla nas wszystkich, dla naszego wspólnego dobra mówi radna Gra¿yna Jasz-

P ULS

czyk, so³tys Palat. - Wiadomo, aura nie sprzyja, ale za to nie odpowiadamy i nic nie mo¿emy. Przebudowa zakoñczyæ siê ma pod koniec listopada. Wiêc mo¿e warto uzbroiæ siê w trochê cierpliwoœci i wyrozumia³oœci, a je¿eli ktokolwiek ma problemy, to przecie¿ mo¿e jechaæ przez Gi¿yce. (...) Myœlê, ¿e warto czekaæ, bo bêdziemy mieæ now¹ nawierzchniê, skrzy¿owanie i chodnik, bo on zosta³ wtedy tylko tak czasowo po³o¿ony. Zdaniem Jaszczyk, problem w jakimœ stopniu rozwi¹za³by siê gdyby drogowcy ustawili du¿o wczeœniej znak informuj¹cy o tym, ¿e ruch wahad³owy sterowany jest sygnalizacj¹ œwietln¹. - Wtedy kierowcy nie hamowaliby ju¿ tak gwa³townie WA - dodaje.

PRZEDSZKOLA

O JESIENI

- rozmawialiœmy z dzieæmi z Przedszkola Publicznego w Doruchowie

Ola Kubiaczyk, 5 lat - Gdy przychodzi jesieñ to liœcie spadaj¹, bo szybko robi siê ciemno. Takie liœcie s¹ czerwone, br¹zowe, ¿ó³te i mo¿na je potem w³o¿yæ do albumu i ogl¹daæ zim¹. Jesieni¹ mo¿na ubraæ gumowce i skakaæ po ka³u¿ach i woda siêga wtedy do kolan. Ja lubiê jesienne wycieczki rowerowe, tylko trzeba siê spieszyæ, bo szybko robi siê ksiê¿yc na niebie.

Kasia Dymarska, 6 lat - Jesieñ kojarzy mi siê z kolorowymi liœæmi i jarzêbin¹. Jest te¿ zimno i to znak, ¿e powoli idzie zima. Mo¿na te¿ zbieraæ grzyby, ale trzeba zabraæ do lasu ksi¹¿kê o grzybach, by nie zerwaæ muchomora. Spadaj¹ te¿ kasztany i niektóre maj¹ kolce na skorupkach po to, aby nie zjad³y je sójki i inne ptaki, bo kasztany s¹ tylko dla dzików.

Tobiasz Ciepliñski 5,5 lat - Jesieni¹ kosi siê wszystko na polach na wsi i zbiera siê ziemniaki. Ziemniaki dlatego rosn¹ w ziemi, bo maj¹ inn¹ skórkê ni¿ jab³ka i potem trzeba je umyæ w wodzie i obraæ, a jab³ko mo¿na zjeœæ bez gotowania. Karmi siê te¿ dziki i taki dzik na jeden raz potrafi zjeœæ jednego kasztana, bo dwóch nie da³ by rady.

Zosia £uczak, 6 lat - Jesieni¹ liœcie opadaj¹ z drzew, bo wiêdn¹. Drzewo podobnie jak zwierzaczki w lesie zapada w sen zimowy, bo jak spadnie œnieg to nie ma liœci i kwitnie na wiosnê. Z³ota jesieñ to coœ takiego, ¿e mówi siê tak, bo niektóre liœcie maj¹ z³oty kolor. Trzeba zagrabiaæ liœcie, bo nazbiera siê ich tyle, ¿e nie da siê chodziæ. Kiedyœ mój pies wpad³ ca³y w tak¹ kupkê liœci, wsta³ i zadowolony biega³ dalej.

Julia B³aszczyk, 6 lat - Wiem, ¿e na jesieñ dokarmia siê sarny sianem, a dziki ¿o³êdziami, kasztanami, marchewk¹ i kukurydz¹. Spotka³am nawet ca³¹ rodzinê dzików, które by³y nauczone dokarmiania i nie ucieka³y. Jesieni¹ jest te¿ ch³odniej, bo s³oñce jest trochê mniejsze ni¿ latem i s³abiej grzeje. Na jesieñ ptaki odlatuj¹ do ciep³ych krajów, by nie zamarz³y. Maj¹ d³ug¹ drog¹.

Amelia Wróbel, 6 lat - Lubiê jesieñ, ale nie, gdy ca³y tydzieñ pada deszcz. Mo¿na wtedy pobawiæ siê i porysowaæ w domu, ale szybko siê to nudzi. Szybko po deszczu rosn¹ grzyby w lesie, potrzebuj¹ jednego dnia, by mo¿na by³o go wzi¹æ do koszyka. Du¿o pracy jesieni¹ maj¹ zwierzêta, które szykuj¹ siê do zimy. Tak jak wiewiórka, która zbiera orzechy z dêbu i niedŸwiedŸ, który jak wszystko Sebastian Go³dyn zje to budzi siê dopiero na wiosnê.


Twój Puls Tygodnia wtorek - 25 paŸdziernika 2016 r.

CZAJKÓW DORUCHÓW GRABÓW KOBYLA GÓRA KRASZEWICE MIKSTAT OSTRZESZÓW

Ósma czêœæ Harrego Pottera trafi³a do sprzeda¿y OSTRZESZÓW

MAGIA POWRACA

W nocy z 21 na 22 paŸdziernika, gdy ju¿ zdecydowana wiêkszoœæ mieszkañców Ostrzeszowa odda³a siê w objêcia Morfeusza, najbardziej wytrwali fani przygód Harry'ego Pottera ruszyli w stronê ksiêgarni, by kupiæ ósm¹ czêœæ ksi¹¿ki. "Harry Potter i Przeklête Dziecko" to obowi¹zkowa lektura dla potteromaniaków, których nie brakuje w Ostrzeszowie. Tu¿ przed pó³noc¹ w ksiêgarni zaczêli siê gromadziæ wszyscy Ci, którzy nie chcieli czekaæ do rana i pragnêli jak najszybciej zabraæ siê do czytania. Powracaj¹c¹ wraz z Harrym Potterem magiê mo¿na by³o odczuæ przygl¹daj¹c siê poubieranej w peleryny, tiary, kapelusze i szaliki Griffindoru m³odzie¿y. Zanim wybi³a godzina zero, wszyscy chêtni mogli popojedynkowaæ siê na ró¿d¿ki, zjeœæ magiczn¹ babeczkê i wzi¹æ udzia³ w quizie polegaj¹cym

na zgadywaniu, do kogo nale¿y przytaczany cytat. - Przygody znanego czarodzieja to w pewnym sensie fenomen - t³umaczy fanka serii, Magdalena Rogoziñska. - Harry Potter wyszed³ dla nas w dobrym momencie, byliœmy w tym samym wieku, gdy wyszed³ pierwszy tom, w którym g³ówny bohater dosta³ list i w tym tkwi ca³a magia. Gdy rozpoczêto sprzeda¿, nie brakowa³o osób, które ju¿ w kolejce otwiera³y kolejne strony powieœci. Byli i tacy, co brali do domów po dwa lub trzy egzemplarze. - W tej czêœci w sumie na nic nie czekam, niczego nie chcê wiedzieæ, pragnê z powrotem znaleŸæ siê w tamtym miejscu - zakoñczy³a Magdalena. Wszystko przebieg³o w mi³ej atmosferze, nikt nikogo nie stratowa³. Co ciekawe, nawet mugole byli tego wieczoru wyj¹tkowo traktowani. SG

5

ULICA CICHA JAK SER SZWAJCARSKI OSTRZESZÓW

Mieszkañcy przeje¿d¿aj¹cy ulic¹ Cich¹ w Ostrzeszowie nie mog¹ siê doczekaæ remontu podziurawionej jak ser szwajcarski drogi t³uczniowej, dlatego - za poœrednictwem internetu -postanowili nag³oœniæ problem. Kilka dni temu jeden z mieszkañców miasta zamieœci³ na Facebooku zdjêcia ul. Cichej. Konkretnie jej fragmentu, który biegnie obok strzelnicy Bractwa Kurkowego. - Jak widaæ zabawa w kotka i myszkê z ³ataniem dziur trwa. Nie pro-

œciej po³o¿yæ asfalt? - dziwi siê internauta. - Radni z tego okrêgu do roboty - dodaje. Rzeczywiœcie, obecny stan drogi pozostawia wiele do ¿yczenia. Co prawda przy samej drodze nie ma prywatnych posesji, ale z drogi chêtnie korzystaj¹ mieszkañcy, którzy je¿d¿¹ na skróty - z ,,jedenastki" skrêcaj¹ w ul. Cich¹, dziêki czemu doje¿d¿aj¹ do ul. Piastowskiej, omijaj¹c w ten sposób œwiat³a. O fatalnym stanie drogi doskonale wie wiceburmistrz Pawe³ Uœcinowicz. Okazuje siê jednak, ¿e spra-

wa jest doœæ skomplikowana. - Przebieg tej drogi w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego jest nieco inny, ni¿ ten fragment, który jest teraz u¿ytkowany - wyjaœnia burmistrz. - Gdyby chcieæ teraz wyremontowaæ ten fragment drogi, trzeba by³oby j¹ zrobiæ zgodnie z planem, czyli przenieœæ j¹ w trochê inne miejsce. Inwestycja ta mo¿e byæ o tyle z³o¿ona, ¿e wymaga uzgodnieñ z dwoma zarz¹dcami dróg: Generaln¹ Dyrekcj¹ Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie skrzy¿owania z nasz¹ kra-

jow¹ ,,jedenastk¹" i z Wielkopolskim Zarz¹dem Dróg Wojewódzkich w zakresie skrzy¿owania z ulic¹ Piastowsk¹. Burmistrz Uœcinowicz zastanawia siê równie¿ nad tymczasowym rozwi¹zaniem problemu. - Po³o¿ymy tam nak³adkê o gruboœci 4-5 cm i bêdzie to stwarza³o tak¹ tendencjê, ¿e samochody o du¿ej ³adownoœci w³aœnie tê drogê bêd¹ wybiera³y jako skrót i praktycznie ta droga nie wytrzyma tego obci¹¿enia, tego ruchu - przekonuje. Pojawi³ siê jeszcze innym problem. - Nie ma tam w tej chwili miejsca na odwodnienie tej drogi - dodaje Uœcinowicz. - Droga t³uczniowa ma to do siebie, ¿e w momencie gdy jej siê odpowiednio nie odwodni, to woda która tworzy zastoiska tworzy jednoczeœnie koleiny czy te¿ ubytki. Kiedy jest po jednej stronie rów, to mo¿na to ³adnie wyprofilowaæ, woda sp³ywa i nie ma a¿ takiego problemu. Pewne jest jedno: w tym bud¿ecie nie ma œrodków na remont tej drogi. Czy znajd¹ siê w przysz³ym? Tego nie wiadomo. WA

PIERWSZAKI Z CZAJKOWA ŒLUBOWA£Y

DZIEÑ PRZEDSZKOLAKA U MISIA USZATKA

Uczniowie klasy I Szko³y Podstawowej w Czajkowie z³o¿yli uroczyste œlubowanie. Dzieñ 18 paŸdziernika 2016 r. na d³ugo zapisze siê w pamiêci uczniów klasy I Szko³y Podstawowej w Czajkowie. W tym bowiem dniu W s³oneczne wrzeœniowe przedpo³udnie, w Dzieñ Przedszkolaka, dzieci 4-letnie z Przedszkola Misia Uszatka wspólnie z leœniczym H.Grzeœkiem i przewodnicz¹c¹ Rady Dzielnicy Nr 3 K. Rajsk¹ spacerowa³y ostrzeszowsk¹ przyrodnicz¹ œcie¿k¹ edukacyjn¹ i leœnymi alejkami w celu bezpoœredniej obserwacji i poznawania œwiata przyrody w naturalnym œrodowisku. Pan leœniczy z Leœnictwa Anio³ki z pasj¹ uczy³ dzieci, jak kochaæ las i jego mieszkañców. Dzieci z zainteresowaniem s³ucha³y jego opowieœci o tym, co dzieje siê jesieni¹ w lesie i zdobyt¹ wiedzê i umiejêtnoœci

wykorzysta³y podczas dzia³añ w ramach ró¿nych obszarów edukacyjnych. Nasza wyprawa w „ Leœny Zak¹tek” by³a te¿ okazj¹ do aktywnego wypoczynku na œwie¿ym powietrzu korzystnego dla ca³ego organizmu, wspólnych zabaw i æwiczeñ ruchowych na placu zabaw przy ul. Maliñskiego. Dzieci na pami¹tkê spotkania otrzyma³y przyrodnicze ksi¹¿ki, kolorowankê, zak³adki, foldery, puzzle oraz drobne rzeczowe i s³odkie upominki. Spotkanie na ³onie natury i wspólne zabawy bardzo podoba³y siê dzieciom. Dziêkujemy naszym goœciom. NAUCZYCIELKA

pierwszoklasiœci w obecnoœci dyrektora Zbigniewa Pilarczyka, ca³ej spo³ecznoœci uczniowskiej, Rady Pedagogicznej oraz swoich rodziców dokonali uroczystego aktu œlubowania i zostali pasowani na ucznia. Pod czujnym okiem wychowawczyni klasy

Jolanty KrzywaŸnia zaprezentowali równie¿ program artystyczny, w którym wykazali siê wiedz¹ na temat praw i obowi¹zków ucznia oraz umiejêtnoœci¹ recytacji wierszy i œpiewania piosenek, udowadniaj¹c w ten sposób, ¿e w pe³ni zas³uguj¹ na za-

szczytne miano ucznia. Nieod³¹cznym elementem uroczystoœci by³y liczne prezenty oraz ¿yczenia powodzenia i samych sukcesów szkolnych sk³adanych przez dyrektora szko³y, samorz¹d uczniowski, rodziców i delegacje poSP szczególnych klas.

SUKCESY ORKANOWCÓW W BLANKENBURGU

Po raz 42 na zaproszenie SV Lokomotive Blankenburg do Niemiec wyjecha³a 8-osobowa ekipa LKS Orkan Ostrzeszów. Z³a po-

goda - ci¹gle padaj¹cy deszcz - nie przeszkodzi³a jednak naszym lekkoatletom uzyskaæ szereg dobrych rezultatów.

1. Nikodem Wylêga - ur. 1998, I miejsce w skoku w dal - 6,00 m, III miejsce w biegu na 100 m - 11,80 s 2. Kacper Œwitoñ - ur. 1999, III

miejsce w skoku w dal - 6,16 m i bieg na 100 m - 13,37s 3. Kacper Jastrzêbski - ur. 2000, I miejsce w rzucie oszczepem 800g - 43,96m, III miejsce w biegu na 100m - 11,74 s, V miejsce w skoku w dal - 6,00 m 4. Jakub Bartczak - ur. 2001, II miejsce w pchniêciu kul¹ 4 kg -13,27 m 5. Natalia Nowak - ur. 2002, II miejsce wrzucie oszczepem 500g - 23,91 m i III miejsce w pchniêciu kul¹ 3kg - 7,71m 6. Katarzyna Panek - ur. 2002, IV miejsce w biegu na 800m - 2,38,39 s. JP


6

CZAJKÓW DORUCHÓW GRABÓW KOBYLA GÓRA KRASZEWICE MIKSTAT OSTRZESZÓW

Ods³oniêcie pomnika wybitnego grabowianina

W 100. ROCZNICÊ ŒMIERCI PROFESORA Na cmentarzu £yczakowskim we Lwowie mia³o miejsce uroczyste poœwiêcenie pomnika prof. dra Teofila Ciesielskiego. W uroczystoœci wziêli tak¿e udzia³ pszczelarze z Grabowa. 7 paŸdziernika pszczelarze Regionalnego Zrzeszenia Pszczelarzy Wielkopolski Po³udniowej w Kaliszu oraz z Lublina i Pszczelej Woli udali siê do Lwowa, aby na cmentarzu £yczakowskim w setn¹ rocznicê œmierci prof. dra Teofila Ciesielskiego ods³oniæ Jego nowy nagrobek-pomnik. W delegacji nie mog³o zabrakn¹æ sztandaru Ko³a Pszczelarzy z Grabowa nad Prosn¹ nosz¹cego imiê tego wybitnego

pszczelarza i syna grabowskiej ziemi. Ceremonia poœwiêcenia nowego pomnika ufundowanego przez polskich pszczelarzy odby³a siê w asyœcie prezydenta Lwowa oraz prezydentów organizacji pszczelarskich z Polski i Ukrainy. Projektantem i wykonawc¹ nowego nagrobka by³ plastyk

prof. Valeriy Dombrovsky. Po uroczystoœciach na cmentarzu, dalsze obchody rocznicowe przenios³y siê do Uniwersytetu Lwowskiego, który by³ miejscem pracy naukowej prof. dra Teofila Ciesielskiego. Uczestnicy delegacji wys³uchali prelekcji o ¿yciu i pracy Profesora na uniwersytecie. W cyklu

wyk³adów nie zabrak³o tematyki zwi¹zanej z hodowl¹ i genetyk¹ pszczó³. Po ciekawych i barwnych wyk³adach czas wolny wype³ni³y wspólne rozmowy o pszczo³ach. Delegacja z Polski zaprosi³a pszczelarzy z Ukrainy na obchody rocznicowe 100-lecia œmierci prof. dra Teofila Ciesielskiego, które odbêd¹ siê w Grabowie i Ostrzeszowie 5 listopada 2016 r. Szkoda tylko, ¿e w tych donios³ych uroczystoœciach rocznicowych wybitnego i s³yn¹cego na ca³¹ Europê naukowca nie uczestniczy³a delegacja w³adz Grabowa nad Prosn¹. Zarz¹d Ko³a Pszczelarzy im. Teofila Ciesielskiego w Grabowie nad Prosn¹

INTEGRACYJNY PAINTBALL Uczniowie technikum informatycznego Zespo³u Szkó³ Nr 2 w Ostrzeszowie uczestniczyli w wycieczce, której celem by³a integracja w atmosferze wzajemnej rywalizacji podczas gry w paintball. - Jest to gra zespo³owa, ucz¹ca szacunku do przeciwnika, gry fair play oraz wspó³pracy w grupie i komunikacji, dlatego œwietnie siê sprawdza jaREKLAMA

ko zabawa dla m³odzie¿y. - Dla wiêkszoœci by³o to pierwsze doœwiadczenie z paintballem, dlatego te¿ wszyscy pomimo deszczowej pogody byliœmy bardzo podekscytowani - relacjonuj¹ uczestnicy zabawy. - W miarê up³ywu czasu, iloœci wystrzelanych kulek i stoczonych bitew, przybywa³o nam odwagi i pewnoœci siebie. Teraz ju¿ wiemy, ¿e paintball to próba w³a-

OSTRZESZÓW snego charakteru, umiejêtnoœæ panowania nad stresem, wspó³pracy w zespole,

respektowania zasad fair play oraz przede wszystkim mnóstwo adrenaliny! ZS

Twój Puls Tygodnia wtorek - 25 paŸdziernika 2016 r.

Wielkopolski Dzieñ Pyrka

OSTRZESZÓW 18 paŸdziernika w Zespole Szkó³ Nr 2 w Ostrzeszowie odby³a siê pierwsza edycja Wielkopolskiego Dnia Pyrka. G³ównym celem spotkania by³o przywrócenie œwietnoœci ziemniaka, poprzez przypomnienie jego historii, mo¿liwoœci zastosowania w ró¿nych dziedzinach ¿ycia, nieocenionej wartoœci od¿ywczej i mnogoœci jego odmian. S³u¿y³y temu prezentacje multimedialne oraz pokaz nowoczesnych metod sporz¹dzania ciasta ziemniaczanego. - Chcieliœmy równie¿ zachêciæ m³odzie¿ do zwiêkszenia spo¿ywania ziemniaków nie tylko w formie niezdrowych przek¹sek, ale pe³nowartoœciowych potraw - mówi¹ inicjatorzy imprezy. Inicjatywa zosta³a sfinansowana ze œrodków Stowarzyszenia Na Rzecz Po-

mocy Szkole ,, Fumowcy’’. Pomys³odawczyni¹ Dnia Pyrka by³a Maria M¹dra, cz³onek stowarzyszenia oraz mama dwóch uczniów tej¿e szko³y. Du¿ym zainteresowaniem cieszy³a siê degustacja potraw sporz¹dzonych przez uczniów Technikum ¯ywienia i Us³ug Gastronomicznych: zupa ziemniaczana, placki ziemniaczane, pyry z gzikiem, pieczone ziemniaczki, sa³atka ziemniaczana. Do skosztowania ustawia³y siê kolejki chêtnych. O kartoflach by³o równie¿ na weso³o, w formie piosenek, skeczy i gier s³ownych przygotowanych przez uczniów Liceum Ogólnokszta³c¹cego, których wystêp wprowadzi³ wszystkich uczestników spotkania w weso³y nastrój. Imprezê uatrakcyjni³ koncert zespo³u The FoomiX. SZR


Twój Puls Tygodnia wtorek - 25 paŸdziernika 2016 r.

CZAJKÓW DORUCHÓW GRABÓW KOBYLA GÓRA KRASZEWICE MIKSTAT OSTRZESZÓW

7

Miejscowe pijaczki utrapieniem mieszkañców

NA RYNKU RZ¥DZI ¯ULERNIA OSTRZESZÓW Stali siê udrêk¹ nowo¿eñców, którzy w sobotê po œlubnej ceremonii opuszczaj¹ mury koœcio³a. Niemal ka¿dego dnia, czêsto w niewybredny sposób zaczepiaj¹ na miejscowym rynku przechodniów, ¿ebrz¹c na winko, piwo czy ,,æwiartkê''. Kiedy spotykaj¹ siê z odmow¹ - bywaj¹ agresywni. Swoje potrzeby fizjologiczne za³atwiaj¹ na ulicy. I wydaj¹ siê byæ nietykalni. Stali siê nieod³¹cznym, nad wyraz uci¹¿liwym, niemal codziennym elementem ostrzeszowskiego rynku i przyleg³ej do niego ulicy Siennej, gdzie za³atwiaj¹ swoje potrzeby fizjologiczne. Szczególnie upodobali sobie wejœcie do jednego ze sklepów obuwniczych. Godzinami potrafi¹ podpieraæ mur czy te¿ okupowaæ schody prowadz¹ce do sklepu. - Gdzie jest wtedy policja i stra¿ miejska?! - pytaj¹ mieszkañcy.

Z NIECHCIANYMI ,,¯YCZENIAMI'' Zaczepiaj¹ przechodniów. Najczêœciej prosz¹ o papierosa, nierzadko o pieni¹dze. Na ,,przelew’’. W soboty ,,prosiæ’’ nie musz¹, ich uwadze nie umknie bowiem ¿adna ceremonia œlubna w pobliskim koœciele. - Policja

i stra¿ miejska powinna siê przejœæ przez rynek w sobotê oko³o godziny 15 i zobaczyæ, co dzieje siê przy bramie koœcio³a - mówi¹ zbulwersowani mieszkañcy. - By³am ju¿ na dwóch œlubach w koœciele farnym - t³umaczy pewna kobieta. - Po wyjœciu z koœcio³a do pary m³odej podchodz¹ œmierdz¹cy, lokalni pijacy, zataczaj¹c siê próbuj¹ "sk³adaæ ¿yczenia" tylko po to, aby dostaæ flaszkê. Aby nie podchodzili, trzeba im daæ alkohol ju¿ przy bramie, inaczej zaczn¹ siê awanturowaæ. By³am ostatnio na œlubie w Farze, do bramy podesz³o ok. 5-7 osób, którzy wymuszali wódkê. Wstyd dodaje ktoœ inny. Dochodzi do tego, ¿e goœcie weselni, znaj¹c panuj¹ce tu zwyczaje, zmuszeni s¹ blokowaæ dostêp niechcianych goœci do m³odej pary. - Inaczej pewnie weszliby nawet do koœcio³a - t³umacz¹ zniesmaczeni ostrzeszowianie. - Wstyd i nic wiêcej. Ale oczywiœcie ani policji, ani stra¿y miejskiej nie ma!

jest od ochrony ró¿nego rodzaju imprez. - My jesteœmy od tego, ¿eby strzec przestrzegania porz¹dku i prawa w miejscach publicznych - podkreœla. - Mamy karaæ, jeœli ktoœ spo¿ywa alkohol w miejscu publicznym, ³amie przepisy, czy np. obna¿a siê... Komendant zapewnia, ¿e je¿eli któryœ ze stra¿ników miejskich widzi osobê spo¿ywaj¹c¹ alkohol np. na rynku, od razu reaguje i wyci¹ga konsekwencje. - Ale nie jesteœmy od tego, ¿eby pilnowaæ ca³y dzieñ osób siedz¹cych na ³awce - t³umaczy. - Maj¹ prawo siedzieæ, to s¹ wolni ludzie - dodaje. - Temat ten jest tematem spo³ecznym i ludzkim... Z tego typu ludŸmi nie radzi sobie ca³y œwiat: w Nowym Jorku, w Warszawie, Londynie, Pary¿u... Wszêdzie s¹ tego typu ludzie, którzy wybrali taki sposób ¿ycia i nikt nie mo¿e sobie z tym poradziæ. Jest to problem, który trzeba rozwi¹zaæ, ale szukanie winy w policji czy stra¿y miejskiej uwa¿am, ¿e jest powa¿nym nadu¿yciem.

WOLNY KRAJ

POWINNY BYÆ PIÊTNOWANE

Artur Drzyzga, komendant Stra¿y Miejskiej w Ostrzeszowie wyznaje, ¿e przynajmniej od kilku lat tego typu informacje do niego nie dociera³y. - Myœmy kilka lat temu razem z policj¹ podejmowali ró¿ne kroki - przypomina. Dodaje równoczeœnie, ¿e stra¿ miejska nie

Sytuacja wydaje siê byæ patowa. Czy oznaczaæ to mo¿e, ¿e mieszkañcy Ostrzeszowa musz¹ siê pogodziæ ze swoistym terrorem ze strony miejscowej ¿ulerni, która wydaje siê byæ tyle¿ zuchwa³a, co bezkarna? Zdaniem wiceburmistrza

Paw³a Uœcinowicza, takie sytuacje w ogóle nie powinny mieæ miejsca. - Trudno nie zgodziæ siê z mieszkañcami - wyznaje. - Zw³aszcza w kwestii tych ceremonii œlubnych. Jest to dla m³odych ludzi wa¿ny dzieñ i nie powinien byæ w ten sposób zak³ócony. Sêk w tym, ¿e i w³adze miasta wydaj¹ siê bezradne w tej sprawie. Co najwy¿ej mog¹ uczuliæ stra¿ miejsk¹ i policjê, aby czêœciej kontrolowali rynek i ulice do niego przyleg³e, tak¿e w soboty. - Takie rzeczy powinny byæ piêtnowane - nie ma w¹tpliwoœci Uœcinowicz.

NARZEKAJ¥, ALE NIE ZG£ASZAJ¥ Tymczasem mieszkañcy, którzy narzekaj¹ na zachowanie miejscowych meneli w centrum miasta, bardzo rzadko zwracaj¹ siê w tej sprawie do policji z proœb¹ o interwencjê. - Nie mamy

takich zg³oszeñ. Kiedyœ by³y, ale liczbê tych zg³oszeñ mo¿na zliczyæ na palcach jednej rêki - mówi podkom. Ewa Jakubowska, rzecznik prasowy ostrzeszowskiej komendy. Podobnie rzecz siê ma w kwestii zatrzymywania wesel. - By³y takie zg³oszenia,

jedno, mo¿e dwa... - dodaje rzecznik. - Zazwyczaj jest tak, ¿e dostaj¹ alkohol i odchodz¹. Podejrzewam, ¿e osoby które bior¹ œlub s¹ na takie sytuacje przygotowane. Có¿, wolny kraj, wolna amerykanka. WA


8

Twój Puls Tygodnia

PROMOCJA

wtorek - 25 paŸdziernika 2016 r.

STROISZ CZY MECH? ŒWI¥TECZNY PROBLEM LEŒNIKÓW O tym, ¿e las i jego bogactwo zaspokaja nasze potrzeby wiedz¹ wszyscy. Wszyscy zgodnie przyznaj¹ równie¿, ¿e las trzeba chroniæ, szanowaæ i ceniæ. Niestety o tego typu deklaracjach zapominamy, kiedy w grê wchodz¹: troska o w³asny ogród i œwi¹teczne zwyczaje. Ka¿dy dzia³kowiec i ka¿dy w³aœciciel przydomowego ogródka chce jak najlepiej zabezpieczyæ roœliny przed mrozem i œniegiem. Ka¿dy zwolennik tradycji pierwszego listopada k³adzie na grobach wieñce i wi¹zanki. W czasie œwi¹t Bo¿ego Narodzenia polskie sto³y dekoruj¹ naturalne stroiki, pachn¹ œwierki i jod³y. Dla nas, leœników, zarówno jesieñ, jak i okresy przedœwi¹teczne s¹ trudne i bardzo uci¹¿liwe. Oznaczaj¹ wiêcej pracy, poniewa¿ musimy chroniæ las przed „nieproszonymi”, lekkomyœlnymi ogrodnikami, dla których pozyskanie ga³êzi jest wa¿niejsze ni¿ kondycja drzewostanu. Tak¿e przed amatorami dekoracji, wykonywanych z mchu i ga³êzi rzadkich gatunków drzew. Jesieni¹ i w okresach przedœwi¹tecznych nasilaj¹ siê kradzie¿e, a wraz z nimi szczególnie przykra dla leœników dewastacja lasu przez tych, którzy niwecz¹ nasz¹ pracê, czêsto wysi³ek wielu lat i wielu ludzi w imiê zysku albo zwyk³ej przyjemnoœci. Korzystaj¹c z ³amów tej gazety, chcielibyœmy zaapelowaæ do Pañstwa o rozwagê i zastanowienie. Czy ukochanych pêdów ró¿, krzewów piwonii albo m³odych cyprysików nie mo¿na okryæ inaczej? Znamy ju¿ zalety agrow³ókniny, kory, s³omy i tektury. Klosze, kaptury i ochronne namioty mo¿na wykonaæ z kartonu albo z juty. Zabezpiecza przez mrozem plastik i papier. Wystarczy zapewniæ roœlinom odrobinê œwiat³a i powietrza. Apelujemy jednoczeœnie: nie kupuj kradzionego stroiszu. My pozyskujemy stroisz w ramach koniecznych prac pielêgnacyjnych, na zakupiony materia³ wystawiamy asygnatê, któr¹ powinien mieæ ka¿dy w³aœciciel stoiska targowego i sklepu. Pytajmy wiêc o Ÿród³o pochodzenia wi¹zek ga³êzi i gotowych kompozycji. Zarówno kradzie¿, jak i nielegalny handel podlegaj¹ karze (nielegalne pozyskanie ga³êzi jakiegokolwiek drzewa oraz runa leœnego jest wykroczeniem i zgodnie art. 148

Stroisz jod³owy

Mchy i porosty

i 153 Kodeksu Wykroczeñ zagro¿one jest kar¹ grzywny do 250 z³). Jeœli jednak uznamy, ¿e nadzór i sankcje dotycz¹ tylko Stra¿y Leœnej, pustoszenie lasów jesieni¹ i w okresach przedœwi¹tecznych bêdzie siê rozwijaæ na naszych oczach z naszym cichym przyzwoleniem. W nadleœnictwach stroisz mo¿na kupiæ nie tylko legalnie, ale i taniej, bez poœredników, a powszechne zainteresowanie bazarow¹ ofert¹ na pewno ograniczy zapêdy entuzjastów ³atwego zarobku. Sprawa œwi¹tecznych drzewek i ga³êzi jest ju¿ w du¿ym stopniu uregulowana. Znacznie gorzej wygl¹da problem zrywania kory z drzew i pozyskiwania mchu, równie „³akomego k¹sku” dla z³odziei, producentów okolicznoœciowych dekoracji i coraz popularniejszych elementów tzw. wystroju wnêtrz. Mo¿na je zobaczyæ w biurach, sklepach, kawiarniach, restauracjach, salonach fryzjerskich, gabinetach, na korytarzach i na stolikach w poczekalni. Upiêkszaj¹ przestrzeñ i poprawiaj¹ nastrój, dlatego nie myœlimy ani o ich pochodzeniu, ani o lesie, w którym ros³y. Warto wiedzieæ, ¿e mszaki s¹ uznawane za jedne z najstarszych ¿yj¹cych obecnie roœlin l¹dowych. Pojawi³y siê wiele milionów lat temu - na prze³omie dewonu i karbonu. Dziêki temu, ¿e nigdy nie by³y organizmami dominuj¹cymi, nie dotknê³y ich zmiany klimatyczne i inne czynniki maj¹ce znacz¹cy wp³yw na ewolucjê. Przez miliony lat uleg³y jedynie ma³ym zmianom. Ich

Nielegalnie zebrany mech

Mech torfowiec

Zdegradowany fragmen lasu bez mchu

przodkami by³y zielone glony. Mimo przystosowania siê do ¿ycia na l¹dzie, do rozmna¿ania mszaki wci¹¿ potrzebuj¹ wody. W odró¿nieniu od wiêkszoœci roœlin l¹dowych nie maj¹ korzeni i tkanek przewodz¹cych. Dlatego te¿ nigdy nie osi¹gnê³y wiêkszych wysokoœci, jak chocia¿by krzewy czy drzewa. Wodê ze sk³adnikami pokarmowymi pobieraj¹ z deszczu, padaj¹cego na nie py³u i pasywnie - drog¹ dyfuzji - z pod³o¿a, na którym rosn¹. Rosn¹ niemal na ca³ej Ziemi. ZnaleŸæ je mo¿na nawet na pustyniach i szczytach wysokich gór. Jedynym œrodowiskiem, w którym nie wystêpuj¹, s¹ morza i oceany. Na œwiecie opisano dot¹d ponad 18 tysiêcy gatunków mszaków, z czego w Polsce stwierdzono ponad 950. Zdecydowan¹ wiêkszoœæ, ok. 700 gatunków to mchy, 250 – w¹trobowce, a jedynie 4 – glewiki. Nazwa „mech” powsta³a najprawdopodobniej z ³aciñskiego s³owa muscus, co znaczy moczar, mokrad³o, coœ bardzo

wilgotnego. Ciekawe, ¿e podstawa tego wyrazu pojawia siê tak¿e w jêzykach germañskich oraz s³owiañskich. Szczególnie w nazwach geograficznych wilgotnych miejsc, bagien oraz rzek. Przyk³adem mo¿e byæ nazwa stolicy Rosji. S³owo „Moskwa” pochodzi z wyrazu mozga - ka³u¿a. Mszaki zawsze kojarzy³y siê z wilgotnymi obszarami, w których najczêœciej by³y spotykane. Wiêkszoœæ jêzyków europejskich to po³¹czenie przyjê³a. Dlatego nazwa botaniczna mchów brzmi podobnie lub nawet identycznie: w jêzyku czeskim - mech, s³owackim - mach, rosyjskim - moch, bu³garskim - mch, serbsko- chorwackim - mah, wêgierskim - moha, niemieckim - moos, angielskim - moss, holenderskim oraz duñskim - mos i tak dalej… Rola mszaków w lasach jest trudna do przecenienia. Polega m.in. na magazynowaniu przez darnie mchów zasobów wody. Mszaki porastaj¹ce dno lasu tworz¹ zwart¹ warstwê higroskopijn¹. Ch³on¹ du¿e

iloœci wody opadowej, zatrzymuj¹ j¹ przez d³ugi czas i ograniczaj¹ parowanie. W ten sam sposób pomagaj¹ utrzymaæ w³aœciw¹ wilgotnoœæ gleby leœnej, tworz¹c tak¿e odpowiedni mikroklimat. Korzystaj¹ na tym inne organizmy. Mszaki stanowi¹ œrodowisko do ¿ycia dla roœlin, grzybów, bezkrêgowców lub czasami nawet drobnych krêgowców. Mszaki s¹ w stanie szybko wch³aniaæ roztwory wodne - wraz ze wszystkimi substancjami, które w nich wystêpuj¹. Zdolnoœæ do kumulacji przez mszaki zwi¹zków i pierwiastków szkodliwych oraz ich wra¿liwoœæ na zanieczyszczenie powietrza i wody spowodowa³a, ¿e roœliny te wykorzystywane s¹ w monitoringu œrodowiska. Ponadto mchy o d³ugim cyklu ¿yciowym okazuj¹ siê odpowiednie do wieloletnich badañ nad odk³adaniem ciê¿kich lub promieniotwórczych metali. Nie dziwmy siê wiêc, ¿e leœnicy z tak¹ szczególn¹ wra¿liwoœci¹ podchodz¹ do ich ochrony. Dzisiaj kiedy problem magazynowania wody staje siê problemem w skali globalnej tym bardziej wiêc zale¿y nam na utrzymaniu w œrodowisku przyrodniczym naturalnych jej magazynów, jakimi bez w¹tpienia s¹ mchy.Handel dekoracjami z mchu podlega równie¿ obwarowaniom prawnym. W sklepach ogrodniczych, tradycyjnych i internetowych mo¿na kupiæ wiele ich odmian. Materia³ jest w³aœciwie pozyskany (czêsto z plantacji) i przez to trwa³y, nie cuchnie, nie pleœnieje i nie traci koloru w parê tygodni. Stroiki budowane z mchu Ÿle przechowywanego, owiniête najczêœciej foli¹ szybko nadaj¹ siê do wyrzucenia po kilkunastu dniach. ¯ycz¹c wszystkim mi³oœnikom natury jak najwiêcej chwil obcowania z piêknem przyrody, raz jeszcze apelujemy: zastanów siê, czy godz¹c siê na pustoszenie lasu dla przyjemnoœci i nielegalnego zysku, nie stajesz po stronie tych, którzy rujnuj¹ to, co kochasz.


Twój Puls Tygodnia wtorek - 25 paŸdziernika 2016 r.

OSTRZESZÓW

CZAJKÓW DORUCHÓW GRABÓW KOBYLA GÓRA KRASZEWICE MIKSTAT OSTRZESZÓW

Po¿ar w pracowni chemicznej I LO

PO¯AR NA NIBY, EWAKUACJA NA SERIO

OG£OSZENIE

Rada Nadzorcza Spó³dzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - W³asnoœciowej w Ostrzeszowie

OG£ASZA KONKURS NA STANOWISKA:

Prezesa Spó³dzielni oraz G³ównego Ksiêgowego - Cz³onka Zarz¹du Spó³dzielni. Ofert nale¿y sk³adaæ do dnia 18 listopada 2016 r. do godziny 15 osobiœcie w biurze Spó³dzielni Os. Zamkowe 15 w Ostrzeszowie b¹dŸ za poœrednictwem pocztowym (kod pocztowy 63-500 Ostrzeszów). Oferty winny zawieraæ: 1. Informacjê, na które stanowisko chce kandydowaæ oferent 2. ¯yciorys (CV) 3. List motywacyjny 4. Kopie dokumentów potwierdzaj¹cych wykszta³cenie. Kopie mog¹ byæ potwierdzone notarialnie. W przypadku braku potwierdzenia oferent winien przynieœæ na otwarcie ofert orygina³y dokumentów dla okazania komisji konkursowej. 5. Œwiadectwa pracy (kopie poœwiadczone albo niepoœwiadczone z obowi¹zkiem okazania orygina³ów jak powy¿ej) 6. Zaœwiadczenie z Krajowego Rejestru S¹dowego o niekaralnoœci 7. Oœwiadczenie o nie toczeniu siê przeciwko kandydatowi postêpowañ karnych * (prokuratorskich) lub s¹dowych zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej, lub karno skarbowych oraz o nie objêciu zakazem pe³nienia funkcji kierowniczych, 8. Oœwiadczenie o posiadaniu pe³ni praw obywatelskich i zdolnoœci do czynnoœci prawnych 9. Oœwiadczenie o nie pozostawaniu w zwi¹zku ma³¿eñskim albo w stosunku pokrewieñstwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej z cz³onkami Rady Nadzorczej Spó³dzielni 10. Oœwiadczenie o zrezygnowaniu, z chwil¹ wyboru na stanowisko prezesa albo Cz³onka Zarz¹du z dotychczasowej pracy jak i z dzia³alnoœci gospodarczej konkurencyjnej wobec Spó³dzielni 11. Zaœwiadczenie lekarskie o zdolnoœci wykonywania pracy na stanowiskach kierowniczych wystawione przez lekarza medycyny pracy 12. Oœwiadczenie o zachowaniu tajemnicy co do danych i informacji uzyskanych w trakcie postêpowania konkursowego a dotycz¹cych dzia³alnoœci Spó³dzielni 13. Wyra¿enie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustaw¹ z dnia 29.08.1997 r. o przetwarzaniu danych osobowych Wymagania wobec kandydatów: 1. Wykszta³cenie wy¿sze 1) Prezes Zarz¹du mile widziane ekonomiczne, prawnicze lub budowlane 2) G³ówny Ksiêgowy–Cz³onek Zarz¹du–ekonomiczne preferowany kierunek rachunkowoœæ 2. Sta¿ pracy co najmniej5-cio letni w tym 3 lata na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym 3. Znajomoœæ prawa spó³dzielczego z uwzglêdnieniem prawa dotycz¹cego spó³dzielni mieszkaniowych, 4. Znajomoœæ funkcjonowania podmiotów gospodarczych z uwzglêdnieniem specyfiki spó³dzielni mieszkaniowych 5. Umiejêtnoœæ wspó³pracy z zespo³ami ludzkimi, asertywnoœæ, komunikatywnoœæ 6. Dyspozycyjnoœæ, 7. Znajomoœæ obs³ugi komputera Oferty winny byæ sk³adane w formie pisemnej, w zamkniêtych kopertach, z dopiskiem „Konkurs na Prezesa” lub „Konkurs na G³ównego Ksiêgowego” i zaznaczeniem „nie otwieraæ”. Na kopercie nie ujawnia siê danych osobowych kandydata lub innych danych i znaków. Oferty winny byæ sk³adane w dni robocze od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od 8 do 15. W przypadku przes³ania oferty drog¹ pocztow¹ decyduje data wp³ywu oferty do Spó³dzielni a nie data nadania uwidoczniona na stemplu pocztowym. Oferty, które zostan¹ z³o¿one po 18 listopada nie bêd¹ bra³y udzia³u w konkursie. Otwarcie ofert nast¹pi w biurze Spó³dzielni w dniu 25 listopada 2016 r. o godzinie 17 Wszelkie informacje mo¿na uzyskaæ w biurze Spó³dzielni przy ul. Os. Zamkowe 15 w Ostrzeszowie w dniach roboczych od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. od 8 do 15 lub na stronie internetowej Spó³dzielni www.smlw-ostrzeszow.pl Z-ca Przewodnicz¹cego Rady Nadzorczej Pawe³ Klóska

W miniony wtorek kilka minut po godzinie 10 do stanowiska kierowania PSP w Ostrzeszowie dotar³a informacja o po¿arze w sali chemicznej w I Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Marii Curie-Sk³odowskiej w Ostrzeszowie. Podczas przyjmowania zg³oszenia zg³aszaj¹cy zosta³ równie¿ poinstruowany o koniecznoœci przeprowadzenia ewakuacji. - W³aœnie taki by³ g³ówny zamys³ tych æwiczeñ - próbna ewakuacja szko³y - mówi asp. Patryk Moœ, rzecznik prasowy PSP w Ostrzeszowie. W przedsiêwziêcie w roli obserwatorów zaanga¿owa³a siê Pañstwowa Stra¿ Po¿arna i korzystaj¹c z okazji równie¿ w roli æwicz¹cych. Na miejsce zadysponowano dwa zastêpy z JRG Ostrzeszów oraz jeden z OSP Ostrzeszów. W chwili przybycia na miejsce stra¿y po¿arnej ewakuacja dobiega³a koñca. Dyrektor I LO przekaza³ dowódcy akcji informacjê, ¿e brakuje jednego z uczniów. Rota wprowadzona do œrodka szybko zlokalizowa³a i ewakuowa³a poszukiwanego, a na zewn¹trz udzielono mu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Nastêpnie kolejne roty przeszuka³y ca³y budynek szko³y. Z æwiczeñ wyci¹gniêto cenne wnioski, których wprowadzenie w ¿ycie zweryfikuje kolejna próbRED na ewakuacja.

KIEROWA£ RUCHEM PIJANY PISARZOWICE 22 bm. po godz. 12 w Pisarzowicach kieruj¹cy ruchem 45-letni mieszkaniec pow. sieradzkiego podczas przepuszczania forda focusa, którym jecha³ 39-letni mieszkaniec Cz¹stkowa umyœlnie zacz¹³ kopaæ w drzwi pojazdu powoduj¹c zarysowania i wgniecenia karoserii. Gdy w³aœciciel wyszed³ z auta, ów pracownik jednej z firm drogowych wyszarpa³ mu z rêki tablet, a nastêpnie rzuci³ nim o ziemiê. Agresywny robotnik jak siê okaza³o mia³ w sobie ponad promil alkoholu. Po wytrzeŸwieniu us³ysza³ dwa zarzuty : umyœlnego uszkodzenia mienia oraz kierowania ruchem w stanie nietrzeŸwoœci. Grozi mu do 8 lat pozbaSG wienia wolnoœci.

MIEJSCE NA TWOJ¥ REKLAMÊ Zadzwoñ:

tel. 62 732-05-50

,,ZESZYTY OSTRZESZOWSKIE’’ W£ADYS£AWA GRAFA

Œlady obecnoœci œw. Maksymiliana Marii Kolbego w Ostrzeszowie (ci¹g dalszy) Troszcz¹c siê o nasze zdrowie, O. Kolbe poleci³ br. Hieronimowi Wierzbie, naszemu t³umaczowi, zwróciæ siê do komendanta obozu z proœb¹, aby pozwoli³ na zakupy ¿ywnoœci na mieœcie. Pozwoli³. Wtedy brata Cypriana, gdy tylko zjawi³ siê na mieœcie, ofiarni ostrzeszowianie zapraszali do swoich domów i sklepów, przekazuj¹c dla internowanych ró¿ne dary. Na szczególnie wdziêczn¹ pamiêæ zas³uguj¹: Franciszek Kozielczyk, W³adys³awa Kokot, Czes³aw Lebner i jego siostra Anna, Florentyna Szulc, Walentyna Trzeciak, Katarzyna Pilarczyk, Zofia Moœ, ks. proboszcz Tomasz Sworowski, ks. wikary Józef Paszke i wielu innych. Wszyscy wymienieni zbierali ¿ywnoœæ, lekarstwa oraz bieliznê i przekazywali je p. Szustakowi, dentyœcie, którego pacjentami byli bracia zakonni i inni internowani. Nasi dobrodzieje zjednali sobie wartownika niemieckiego, który wpuszcza³ ich na teren obozu. W dorêczaniu paczek wyrêczali siê czêsto Idzim Gabrysiem, który pracowa³ w obozie jako cieœla i stolarz.

Radosna wiadomoϾ

Podobnie jak w Amtitz, w Ostrzeszowie kr¹¿y³y pog³oski, ¿e wkrótce bêdziemy zwolnieni z obozu. 20 listopada O. Kolbe powiedzia³ nam, ¿e nasz powrót do Niepokalanowa nast¹pi ju¿ za nied³ugo. Wielka radoœæ zapanowa³a wœród braci. Nasza misja - mówi³ O. Kolbe - ma siê ju¿ ku koñcowi. Musimy siê staraæ dobrze j¹ zakoñczyæ. Nie chciejmy ani wczeœniej, ani póŸniej wracaæ, tylko wtedy, kiedy Niepokalana bêdzie sobie tego ¿yczy³a.

Ju¿ w obozie O. Kolbe snu³ plany na przysz³oœæ

W niedzielê by³y nabo¿eñstwa w sali gimnazjalnej dla internowanych. Odprawia³ je ks. Leon Brykalski. Podobnie jak w Amtitz i tu czyta³ Lekcjê i Ewangeliê oraz wyg³asza³ krótkie kazanie. PóŸniej odmawiano litaniê do Matki Bo¿ej, "Pod Twoj¹ obronê" i suplikacje. Na koniec œpiewano pieœñ religijn¹. To podnosi³o wszystkich na duchu i wzmacnia³o. Wœród internowanych znajdowa³o siê du¿o ludzi wykszta³conych, którzy za milcz¹cym b¹dŸ te¿ wyraŸnym pozwoleniem w³adz obozowych wyg³aszali wspó³wiêŸniom przemówienia i odczyty o tematyce oœwiatowo-kulturalnej. Pog³oski o mo¿liwoœci zwolnienia kr¹¿y³y po obozie coraz czêœciej. W zwi¹zku z czym bracia zachêcali O. Maksymiliana, aby po zwolnieniu z obozu ukry³ siê gdzieœ na terenie Polski, na przyk³ad w jakimœ klasztorku sióstr. Twierdziliœmy, ¿e w³adze niemieckie nie dadz¹ mu spokoju w Niepokalanowie. On wys³ucha³ naszych ¿yczliwych rad, ale nie da³ ¿adnej odpowiedzi. Przy najbli¿szej okazji powiedzia³ nam: Drogie dzieci, dziêkujê wam za dobre serce, ale niestety - tu siê zamyœli³ - nie mogê z waszych rad skorzystaæ. Niepokalana chce, abym razem z wami pozosta³. O. Kolbe pod wzglêdem podawania wiadomoœci w obozie, a zw³aszcza wiadomoœci politycznych, by³ bardzo ostro¿ny. Tê ostro¿noœæ i nam zaleca³. Raz jeden z braci zapyta³ go, co siê stanie z hitleryzmem. OdpowiedŸ brzmia³a: Hitleryzm przeminie. Musi zwyciê¿yæ prawda. Ofiarnoœæ ostrzeszowian nie ustawa³a w dalszym ci¹gu. Gdy w³adze obozowe stwierdzi³y, ¿e chorzy ich naci¹gaj¹, zbieraj¹c ¿ywnoœæ, wstrzyma³y czêœciowo wychodzenie na miasto. Wtedy internowani znaleŸli inny sposób ratowania siê od g³odu. Codziennie wyje¿d¿a³ na miasto wózek po produkty ¿ywnoœciowe. Ci¹gnêli go wiêŸniowie pod eskort¹ dwóch ¿o³nierzy niemieckich. Brat Cyprian przy³¹cza³ siê do nich i dyskretnie rozdawa³ przechodniom kartki z nazwiskami któregoœ z internowanych. Jeszcze w tym samym dniu chleb czy wêdlina znajdowa³y siê w obozie. Dostarczano nam je przez kancelariê obozow¹. Pocz¹wszy od 20 listopada zaczêto zwalniaæ wiêŸniów ma³ymi grupkami, a niekiedy nawet pojedynczo. Zwalnianie nastêpowa³o województwami. Województwo warszawskie pozosta³o prawie na sam koniec. cdn.

9


Twój Puls Tygodnia

BARANÓW BRALIN KÊPNO £ÊKA OPATOWSKA PERZÓW RYCHTAL TRZCINICA

wtorek - 25 paŸdziernika 2016 r.

35-latek zosta³ tymczasowo aresztowany

KRONIKA POLICYJNA ZDERZENIE MERCEDESA Z MANEM KÊPNO 31-letni mieszkaniec gminy Baranów nie

udzieli³ pierwszeñstwa przejazdu samochodowi ciê¿arowemu i doprowadzi³ do kolizji. 19 paŸdziernika w godzinach popo³udniowych oficer dy¿urny Komendy Powiatowej Policji zosta³ powiadomiony o kolizji, która mia³a miejsce na ul. Solidarnoœci w Kêpnie, w rejonie wyjazdu na dawn¹ drogê krajow¹ nr 8. Mundurowi ustalili, ¿e kieruj¹cy mercedesem 31-letni mieszkaniec gm. Baranów nie ust¹pi³ pierwszeñstwa przejazdu ciê¿arowemu manowi, za kierownic¹ którego siedzia³ 28-latek z gm. Kêpno. W zderzeniu nikt nie odniós³ powa¿nych obra¿eñ. Sprawcê ukarano mandatem karnym.

NOC¥ NA PODWÓJNYM GAZIE KÊPNO Ponad promil alkoholu w wydychanym powietrzu mia³ cyklista, którego na ulicy Dworcowej w Kêpnie zatrzyma³a policja. 28-latek wybra³ siê na wycieczkê krajoznawcz¹ pod wyraŸnym wp³ywem alkoholu w œrodku nocy. By³a godz. 2, kiedy na jego drodze stan¹³ patrol policji. Okaza³o siê, ze mê¿czyzna w wydychanym powietrzu mia³ ponad promil alkoholu. Przeciwko nietrzeŸwemu rowerzyœcie zostanie teraz skierowany wniosek o ukaranie do S¹du Rejonowego w Kêpnie.

NIE DOSTOSOWA£ PRÊDKOŒCI DO WARUNKÓW DROGOWYCH BARANÓW Niedostosowanie prêdkoœci do warunków

na drodze by³o przyczyn¹ kolejnej kolizji drogowej, tym razem w Baranowie. Do zdarzenia dosz³o 19 bm. w godzinach popo³udniowych w Baranowie, Kieruj¹cy kia 48-letni mieszkaniec gm. Baranów nie dostosowa³ prêdkoœci do warunków drogowych i uderzy³ w ty³ opla, za kierownic¹ którego siedzia³ 51-letni mê¿czyzna z gm. Trzcinica. Sprawcê kolizji ukarano mandatem.

KOLIZJA W MROCZENIU MROCZEÑ W Mroczeniu, na drodze krajowej nr 11, dosz³o do kolizji drogowej. 19 paŸdziernika oko³o godz. 16.30 oficer dy¿urny Komendy Powiatowej Policji w Kêpnie zosta³ powiadomiony o kolizji drogowej w Mroczeniu. Patrol obecny na miejscu zdarzenia ustali³, ¿e kieruj¹ca volkswagenem 26-letnia mieszkanka gm. £êka Opatowska nie dostosowa³a prêdkoœci do warunków na drodze i uderzy³a w opla, za kierownic¹ którego siedzia³a 33-latka z Gliwic. Sprawczyniê ukarano mandatem karnym.

SPRAWCA ROZBOJU W TRÊBACZOWIE ZATRZYMANY Policjanci zatrzymali sprawcê rozboju w Trêbaczowie. Jest to 35-letni mieszkaniec tej samej miejscowoœci. Decyzj¹ S¹du Rejonowego w Kêpnie - otrzyma³ trzymiesiêczny areszt. Przypomnijmy, 13 paŸdziernika oko³o godz. 3.40 oficer dy¿urny Komendy Powiatowej Policji w Kêpnie zosta³ powiadomiony o napadzie, do którego dosz³o w Trêbaczowie (gm. Perzów). Nieznany mê¿czyzna, z twarz¹ zas³oniêt¹ kominiark¹ i kapturem zaatakowa³ od ty³u 38-latkê, mieszkankê tej miejscowoœci. Kobieta wyje¿d¿a³a z w³asnej posesji i wysz³a z auta, by otworzyæ bramê. Wówczas napastnik podszed³ do niej, z³apa³ za barki i wywróci³ na ziemiê. Kobieta usi³owa³a siê broniæ, nie da³a jednak rady napastnikowi. Ten nastêpnie wsiad³ do auta i dojecha³ w nieznanym kierunku, zabieraj¹c z sob¹ tak¿e torbê pokrzywdzonej, w której znajdowa³y siê pieni¹dze w kwocie 3 tysiêcy z³ i telefon komórkowy. Pokrzywdzona natychmiast wezwa³a policjê.

Pierwszy patrol na miejscu pojawi³ siê kilka minut po wezwaniu. Policjanci natychmiast rozpoczêli poszukiwania sprawcy. Dok³adnie sprawdzono tereny tej i s¹siednich miejscowoœci oraz pobliskie lasy.

W wyniku podjêtych dzia³añ, jeszcze tego samego dnia, odnaleŸli samochód pokrzywdzonej i nale¿¹cy do niej telefon - znajdowa³ siê on w kompleksie leœnym 6 km od miejsca rozboju. Przez nastêpne dni kry-

ZDERZENIE NA WIADUKCIE KÊPNO

TO SOBIE POJECHA£

Fot. PSP Kêpno

UDERZY£A W BARIERKI OCHRONNE BRALIN 19 paŸdziernika w Bralinie dosz³o do groŸnie wygl¹daj¹cej kolizji drogowej. Kieruj¹ca fordem 37-letnia mieszkanka gm. Bralin z nieznanych przyczyn wjecha³a w bariery ochronne na drodze nr 8. Uszkodzeniu uleg³ pojazd, którym siê porusza³a oraz kilka metrów barier ochronnych. Na szczêœcie kieruj¹ca nie odnios³a powa¿nych obra¿eñ cia³a. Sprawczyni zosta³a ukarana mandatem karnym.

W miniony poniedzia³ek oko³o godz. 16.25 na wiadukcie obok restauracji McDonald’s w Kêpnie zdeREKLAMA

RZETNIA 35-latek przekroczy³ dopuszczaln¹ prêdkoœæ w terenie zabudowanym o 60 km/h. 23 paŸdziernika w Rzetni patrol Wydzia³u Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kêpnie zatrzyma³ do kontroli drogowej volkswagena. Za kierownic¹ samochodu siedzia³ 35-latek z Kêpna, mieszkaj¹cy obecnie na terenie Wielkiej Brytanii. Mê¿czyzna przekroczy³ dopuszczaln¹ w terenie zabudowanym prêdkoœæ a¿ o 60 km/h. Na najbli¿sze trzy miesi¹ce straci uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi.

UKRAD£ W SKLEPIE ALKOHOL KÊPNO 22-latek z gminy Baranów okaza³ siê z³odziejem sklepowym. M³ody mê¿czyzna ukrad³ wódkê z marketu.23 paŸdziernika oficer dy¿urny Komendy Powiatowej Policji w Kêpnie zosta³ powiadomiony przez pracowników marketu o ujêciu z³odzieja sklepowego. Patrol, który uda³ siê do sklepu ustali³, ¿e 22-latek z gm. Baranów zabra³ z pó³ki sklepowej alkohol o wartoœci 10 z³ i nie uiœci³ zap³aty przy kasie. M³ody mê¿czyzna zosta³ przez policjantów ukarany mandatem. RED

minalni podjêli szereg czynnoœci zmierzaj¹cych do schwytania sprawcy. Dok³adnie prowadzone rozpoznanie przynios³o oczekiwany prze³om. Ustalono bowiem, ¿e sprawc¹ tego zdarzenia mo¿e byæ 35-latek, mieszkaniec tej samej miejscowoœci. Mê¿czyzna szybko zorientowa³ siê, ¿e jest poszukiwany przez policjê i próbowa³ siê ukryæ. Jednak policjanci przygotowali nocna ob³awê, w wyniku której, mê¿czyznê zatrzymano w sobotê, 15 paŸdziernika tu¿ przed pó³noc¹ i osadzono w pomieszczeniach aresztu kêpiñskiej komendy. 35-latek zosta³ przes³uchany i us³ysza³ ju¿ zarzuty zwi¹zane z pope³nieniem rozboju. Za ten czyn grozi mu do 10 lat wiêzienia. Mê¿czyzna by³ ju¿ znany kryminalnym z Kêpna, by³ bowiem wczeœniej karany. We wtorek, 18 paŸdziernika br., w godzinach porannych, odby³o siê posiedzenie S¹du Rejonowego w Kêpnie, podczas którego sêdzia przychyli³ siê do wniosku Prokuratury Rejonowej i zastosowa³ wobec 35-latka RED areszt tymczasowy.

Fot. KPP Kêpno

10

rzy³y siê dwa auta. Poszkodowani - matka z kilkuletnim dzieckiem i kierowca drugiego auta - zostali

przewiezieni do szpitala. 17 paŸdziernika oko³o godziny 16.25 oficer dy¿urny Komendy Powiatowej Poli-

cji w Kêpnie zosta³ powiadomiony o kolizji drogowej, która mia³a miejsce na drodze nr 8, przy zjeŸdzie do Mc Donald's. Kieruj¹ca mazd¹ 40-letnia mieszkanka Kêpna nie ust¹pi³a pierwszeñstwa przejazdu jad¹cemu fiatem 26-latkowi. Dosz³o do zderzenia Wraz z 40-letni¹ kêpniank¹ podró¿owa³a jej 5-letnia córka. Wszystkich uczestników zdarzenia zabrano do szpitala, gdzie po wykonaniu niezbêdnych badañ zostali zwolnieni do domu. Wobec sprawczyni kolizji zostanie sporz¹dzony wniosek o ukaranie do S¹du Rejonowego w Kêpnie. RED


Twój Puls Tygodnia wtorek - 25 paŸdziernika 2016 r.

BARANÓW BRALIN KÊPNO £ÊKA OPATOWSKA PERZÓW RYCHTAL TRZCINICA

Starczy³oby na 400 porcji marihuany

UJAWNILI W LESIE HODOWLÊ KONOPI TRZCINICA

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kêpnie ujawnili na terenie gminy Trzcinica znaczn¹ hodowlê krzewów konopi. Liczy³a ona 84 dorodne krzaki, z których mo¿na by³o wyprodukowaæ nawet oko³o 400 porcji marihuany! 9 paŸdziernika br. mundurowi wyciêli i zabezpieczyli ponad 80 dorodnych krzewów konopi, których hodowlê za³o¿y³y nieznane osoby w lesie na terenie Anio³ki Pierwszej w gminie Trzcinica. - O tym, ¿e w lesie istnieje tego rodzaju plantacja policjanci Zespo³u Operacyjnego wiedzieli od dawna, przez d³u¿szy czas prowadzili w tym miejscu szczegó³owe obserwacje i inne czynnoœci s³u¿bowe - informuje sier¿. Anna Lubojañska z KPP w Kêpnie. - Ostatecznie zdecydowali siê na wyciêcie i zabezpieczenie wszystkich krzaków. By³y one niezwykle dorodne, mia³y od 1,5 do nawet 2 metrów wysokoœci. W zwi¹zku z t¹ spraw¹ zatrzymano dwóch m³odych mieszkañców gminy Trzcinica, którzy z³o¿yli

ju¿ szczegó³owe wyjaœnienia. Pozwoli³y one na przedstawienie jednemu z zatrzymanych zarzutów zwi¹zanych z udzielaniem marihuany, co jest ³amaniem przepisów ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii. Sprawa ma charakter rozwojowy i trwaj¹ dalsze czynnoœci. Zebrane substancje zosta³y tak¿e wys³ane do specjalistycznego laboratorium, które potwierdzi sk³ad chemiczny zebranych krzewów. Wiadomo jednak z ca³¹ pewnoœci¹, ¿e z zebranych krzewów mo¿na by³oby wyodrêbniæ nawet 400 jednogramowych porcji marihuany. Jest to ju¿ kolejna tego rodzaju plantacja zlikwidowana w tym roku przez policjantów z Kêpna. Wiêkszoœæ z plantacji znajduje siê na terenach odludnych, gêsto zadrzewionych i zakrzewionych, niedostêpnych dla przeciêtnego przechodnia. Nie mniej, obecnie ujawniona plantacja, jest jedn¹ z najwiêkszych, z jak¹ mieli do czynienia mundurowi w 2016 RED roku.

11

PANI GERTRUDA SKOÑCZY£A 105 LAT GOLA W minion¹ sobotê Pani Gertruda Famula z Goli œwiêtowa³a swoje 105. urodziny. Pani Gertruda to najstarsza mieszkanka powiatu kêpiñskiego. Z ¿yczeniami do œwiêtuj¹cej w gronie rodziny, przy-

Pali³a siê suszarnia 23 bm. w Mnichowicach pali³a siê suszarnia, w której znajdowa³o siê ok. 15 ton kukurydzy. Ogieñ zauwa¿ono ok. godz. 19.40. Po przybyciu na miejsce zdarzenia pierwszych zastêpów stra¿y, okaza³o siê, ¿e ogieñ trawi³ ok. 15 ton znajduj¹cej siê wewn¹trz suszarni kukurydzy. Dzia³ania stra¿y polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu pr¹dów wody, a nastêpnie piany do suszarni. Po opanowaniu po¿aru przyst¹piono do opró¿niania zbiornika i dogaszaniu kukurydzy. W akcji, która trwa³a do godz. 2.40 bra³o udzia³ 6 RED zastêpów stra¿y.

jació³ i znajomych Dostojnej Jubilatki pospieszyli tego dnia wójt Bralina Roman Wojtysiak oraz przewodnicz¹cy Rady Powiatu Stanis³aw Baliñski. - Z okazji tego wspania³ego jubileuszu wiele ¿yczeñ, przede wszystkim zdrowia, ale równie¿ wiele podziêko-

wañ za ten trud, który pani Gertruda ca³ym swoim ¿yciem dokonywa³a i za to wszystko, za co powinniœmy jej dziêkowaæ - mówi³ wójt Wojtysiak. Pani Gertruda urodzi³a siê 19 paŸdziernika 1911 r. w Goli, przez d³ugi czas mieszka³a w Wygodzie Tur-

kowskiej. W 1944 r. wysz³a za m¹¿ za Augusta Krellê, który zmar³ krótko po zakoñczeniu II wojny œwiatowej. W 1958 r. ponownie wysz³a za m¹¿ za Tomasza Famulê, dziesiêæ lat póŸniej owdowia³a. Nie mia³a dzieci, obecnie mieszka w Goli z bratem i bratow¹. RED


u m I D

12

BARANÓW BRALIN KÊPNO £ÊKA OPATOWSKA PERZÓW RYCHTAL TRZCINICA

101 LAT PANI MARIANNY JANKOWY 8 paŸdziernika swoje 101. urodziny obchodzi³a mieszkanka Jankowych Pani Marianna Drelak. Z tej okazji dla najstarszej mieszkanki

gminy Baranów rodzina przygotowa³a przyjêcie urodzinowe. W koœciele parafialnym w Donaborowie odprawiona zosta³a uroczysta msza œwiêta. W zwi¹zku z tym piêk-

nym Jubileuszem z wizyt¹ do zacnej jubilatki przyby³y równie¿ wójt Bogumi³a Lewandowska-Siwek oraz kierownik Urzêdu Stanu Cywilnego Sylwia Adamska. W imieniu w³a-

snym oraz mieszkañców pani wójt z³o¿y³a Jubilatce najserdeczniejsze ¿yczenia zdrowia i radoœci ¿ycia, pogratulowa³a Pani Mariannie kochaj¹cej i troskliwej rodziny, która na co dzieñ wspiera i opiekuje siê Jubilatk¹.. Zwracaj¹c siê do Jubilatki, goœcie dziêko-

wali za trudy minionych lat i ¿yczyli zdrowia na kolejne lata. Pani Marianna ma 5 dzieci, doczeka³a 9 wnucz¹t i 13 prawnucz¹t. Jubilatce ¿yczymy pogody ducha na dalsze lata ¿ycia i doczekania w zdrowiu nastêpnych jubileuszy. RED

Twój Puls Tygodnia wtorek - 25 paŸdziernika 2016 r.

Twój Puls Tygodnia wtorek - 25 paŸdziernika 2016 r.

13

BARANÓW BRALIN KÊPNO £ÊKA OPATOWSKA PERZÓW RYCHTAL TRZCINICA

Obchody "Krwawej Nocy Kêpiñskiej"

OG£OSZENIE

KÊPNO

19 bm. w Kêpnie obchodzono 71 rocznicê "Krwawej Nocy Kêpiñskiej". Po mszy œw. odprawionej w koœciele p.w. œw. Marcina uroczystoœci przenios³y siê przed pomnik upamiêtniaj¹cy ofiary represji. W uroczystoœciach ku czci zamordowanych bezpieki w nocy z 19 na 20 paŸdziernika 1945 r. przez funkcjonariuszy bezpieki mieszkañców Kêpna udzia³ wziêli samorz¹dowcy, przedstawiciele To-

warzystwa Ziemi Kêpiñskiej, poczty sztandarowe, delegacje, harcerze oraz mieszkañcy. Po mszy przemaszerowano przed pomnik, gdzie ks. pra³at Krzysztof Nawrocki wspomnia³ wydarzeniach tamtej nocy. - Ten dzieñ zapisa³ siê g³êboko w ludzkiej œwiadomoœci przekonywa³. Ta tragedia dr¹¿y i niszczy serce cz³owiecze,

ale tak byæ nie mo¿e. Choæ by³y to ponure czasy, nie ulegajmy nienawiœci i chêci zemsty - zaapelowa³. Po odmówieniu modlitwy i odczytaniu apelu poleg³ych, z³o¿ono kwiaty i zapalono znicze.

Co roku wracamy do wydarzeñ z 19 paŸdziernika 1945 r., kiedy to w restauracji ,,Pod £abêdziem’’ oddzia³ partyzancki „Otta” zastrzeli³ dwóch funkcjonariuszy PUBP. W nocy z 19 na 20 paŸdziernika dosz³o do represji na mieszkañcach miasta. Rozstrzelano kilkanaœcie osób: œwiadków tego wydarzenia oraz czêœæ wiêzionych partyzantów. Do dziœ nie wiadomo, gdzie ich pochowano. SG

SENIORZY POSZLI NA BAL Blisko 350 osób bawi³o siê w miniony pi¹tek w hali Kêpiñskiego Oœrodka Sportu i Rekreacji na II Balu Seniora. Jeszcze roku temu na balu seniorów bawi³o siê 150 osób, w tym by³o ich dwa razy wiêcej. - Impreza, która zapocz¹tkowana zosta³a w roku ubieg³ym jest okazj¹ do integracji œrodowiska senioralnego naszej gminy, jak równie¿ uhonorowania osób starszych za ich zaanga¿owanie na rzecz œrodowiska lokalnego oraz aktywnoœæ

REKLAMA

CO WIESZ O KRWAWEJ NOCY KÊPIÑSKIEJ? Paulina Walczak, Kêpno

- Œrednio kojarz¹ mi siê te wydarzenia, ale jeœli by³a to krwawa noc, to na pewno by³a zwi¹zana z morderstwami i ludobójstwem i czasami wojny. Nie jestem pewna, ale chyba w naszym mieœcie stoi nawet pomnik na pami¹tkê tego wydarzenia i jest to w w¹skiej uliczce, jak siê idzie od poczty w stronê szpitala. Niestety o obchodach rocznicowych nic mi nie wiadomo, nigdy o tym nie s³ysza³am. Sam mord i odwet nie by³ dobrym rozwi¹zaniem, zreszt¹ dla mnie zawsze morderstwo powinno byæ ostatecznoœci¹ i lepiej jakby wys³ano tych ludzi na przymusowe roboty.

Ma³gorzata Szkutnik, Kêpno

- To has³o kojarzy mi siê z plakatami, które widzia³am na mieœcie, niestety w³asnej wiedzy za du¿o nie posiadam w tym temacie. Jest te¿ pomnik przy Starostwie i chyba z tym to jest powi¹zane, ale pewnoœci nie mam. W tamtych czasach zabito pewnie mieszkañców Kêpna, którzy przeszkadzali komunie, z rozkazu NKWD albo UB, nie pamiêtam dok³adnie jak to siê nazywa³o. O obchodach nic nie wiedzia³am, ale jest to wina nas mieszkañców i tego, ¿e siê tym nie interesujemy. Ze szko³y te¿ nic pamiêtam, bo wtedy nie wolno by³o o tym mówiæ.

chcê mówiæ, bo pewnie sk³ama³bym. Kiedyœ by³a nawet tablica upamiêtniaj¹ca, ale ktoœ j¹ kaza³ zdemontowaæ, zosta³ tylko pomnik za Starostwem. W dzisiejszych czasach m³odzie¿ za du¿o o tym nie wie, patrz¹ na coœ innego. Niedawno ogl¹da³em w telewizji jak pytano siê m³odzie¿y, kiedy wybuch³o Powstanie Warszawskie i trudno by³o o odpowiedŸ, teraz tylko komóry i fury siê dla nich licz¹.

Nikodem Forysiak i Mateusz Miko³ajczyk, Kêpno

- W szkole o tym by³o, ale zapomnieliœmy co mówili. By³o nawet wyjœcie na obchody ze szko³y, ale my nie mogliœmy, bo mieliœmy w tym czasie inne zajêcia. Na pewno by³o to w czasach wojny i by³y jakieœ morderstwa, jeœli w nazwie jest s³owo "krwawa". Pewnie stoj¹ za tym Niemcy, bo to oni zabijali Polaków podczas wojny.

Jolanta Jêdrecka, Kêpno

- Oj, nie wiem nic na ten temat, nie interesujê siê. Mo¿e chodzi³o o jakieœ strajki, mo¿e ktoœ siê buntowa³. Konkretnej daty te¿ nie znam, mog³o to byæ tydzieñ temu, mo¿e miesi¹c temu, nie mam pojêcia. Nigdzie o tym nie czyta³am, nie s³ysza³am.

- To akurat dla mnie prosty temat, poniewa¿ uczê historii. 19 paŸdziernika 1945 r. by³ zamach na pracowników UB, odby³o siê to w restauracji "Pod ³abêdziem". Rodzina Drogich, siedem osób zginê³o niepotrzebnie w ramach odwetu... Ca³¹ stronê mog³abym zaj¹æ mówi¹c o tym wydarzeniu. Co roku jestem równie¿ na obchodach, niestety tym razem zmorzy³a mnie choroba i wyj¹tkowo siê nie stawi³am, ale generalnie chodzê zawsze. Co do m³odzie¿y to jest tak, ¿e jeœli siê j¹ poinformuje o tych wydarzeniach to potem coœ pamiêta, a jeœli nic siê im nie powie to sami nie siêgaj¹ do ksi¹¿ek, choæ zawsze zdarzaj¹ siê wyj¹tki. Cieszy mnie to, ¿e w organizacjê obchodów od kilkunastu lat jest w³¹czone Towarzystwo Mi³oœników Ziemi Kêpiñskiej, bo wiadomo, ¿e jeœli s¹ obchody to s¹ one na pami¹tkê jakichœ wydarzeñ.

Zenon Ka³u¿ny, Kêpno

Bart³omiej Lis

¯aneta Fedorowicz, Kêpno

- Jestem rodowitym kêpnianinem, wiem o co chodzi, ale wszystkich szczegó³ów nie znam. By³o to na pewno jesieni¹ 1945 roku, nawet czyta³em o tym kiedyœ w jakiejœ ksi¹¿ce. Wiem, ¿e przyjecha³ do Kêpna Otto i zamordowa³ ¿o³nierzy Urzêdu Bezpieczeñstwa, wydaje mi siê, ¿e nawet w odwecie poginê³y ma³e dzieci, ale ile osób dok³adnie zabito nie

- Wstyd siê przyznaæ, ale nie wiem nic, mo¿e nie s³ucha³em, mo¿e nie by³o mnie akurat na tej lekcji w szkole. Ostatnio ogl¹da³em film "Wo³yñ" i mo¿e by³o podobnie, mo¿e zabijano ludnoœæ za przetrzymywanie ¯ydów, mo¿e za demonstracje lub g³oszenie hase³. Skoro krwawa noc, Sebastian Go³dyn to na pewno by³ to rozlew krwi.

podczas realizowania ró¿norodnych dzia³añ - podkreœla³ przewodnicz¹cy Gminnej Rady Seniorów Kazimierz Czworowski. To w³aœnie Rada, obok Burmistrza Kêpna, by³a organizatorem tegorocznego balu. Burmistrz Piotr Psikus zaznaczy³, ¿e 25-tysiêcznym Kêpnie zamieszkuje obecnie ponad 4600 seniorów. - W gminie Kêpno w tym roku do pierwszych klas posz³o o 226 dzieci mniej, ni¿ w roku ubieg³ym - zwróci³ uwagê. - Z jednej strony Unia Europejska mówi, ¿e

seniorzy to osoby w wieku 60+, a z drugiej ka¿e im siê pracowaæ prawie do 70 roku ¿ycia. Nie s¹dzicie pañstwo, ¿e w tym jest jakaœ totalna sprzecznoœæ, ¿e coœ tu jest nie tak? Drodzy pañstwo, wasza wiedza, wasza m¹droœæ ¿yciowa i doœwiadczenie s¹ tymi elementami, z których moim zdaniem m³ode pokolenie powinno korzystaæ, bo kiedyœ tak¿e bêd¹ seniorami - podsumowa³. A bal? Có¿, mo¿e nie trwa³ do samego rana, ale RED i tak by³ piêkny.


14

BARANÓW BRALIN KÊPNO £ÊKA OPATOWSKA PERZÓW RYCHTAL TRZCINICA

JUBILEUSZ ZESPO£U "LASKOWIANIE" LASKI

FILIE BIBLIOTECZNE DO LIKWIDACJI KÊPNO

8 paŸdziernika mia³a miejsce uroczystoœæ z okazji 20-lecia dzia³alnoœci Zespo³u "Laskowianie". Uroczystoœæ rozpoczê³a siê msz¹ œw. odprawion¹ przez ksiêdza Rafa³a Czmyra w koœciele pw. Niepokalanego Serca NMP w Laskach. Nastêpnie wszyscy zaproszeni przybyli do Domu Ludowego, gdzie rozpoczê³a siê czêœæ oficjalna. Zgromadzonych goœci powita³a dyrygent zespo³u Renata Ciemny opowiadaj¹c o momencie powstania grupy "Laskowianie", dziêkuj¹c wszystkim za przybycie, a organizacjom za wspó³pracê.

Wójt Grzegorz Hadzik dziêkowa³ cz³onkom zespo³u za wk³ad w rozwój kultury na terenie gminy, za pe³n¹ pasji i profesjonalizmu pracê oraz za nieustanne promowanie regionu, ¿ycz¹c im dalszego zaanga¿owania i satysfakcji

z realizacji artystycznych przedsiêwziêæ. Do ¿yczeñ do³¹czy³y siê pos³anki Bo¿ena Henczyca i And¿elika Mo¿d¿anowska, wójt Hadzik ufundowa³ okolicznoœciowy tort, na koniec wszyscy uczestnicy imprezy wziêli

udzia³ w symbolicznym wkopaniu pami¹tkowego drzewa, w korzeniach którego umieszczono "kapsu³ê czasu" - zalakowan¹ butelkê z umieszczonym w niej listem, na którym podpisali siê wszyscy uczestUGT nicy wydarzenia.

Twój Puls Tygodnia wtorek - 25 paŸdziernika 2016 r.

W³adze Kêpna przymierzaj¹ siê do likwidacji trzech filii Biblioteki Samorz¹dowej. Powód? Spadaj¹cy procent wypo¿yczania w tych filiach ksi¹¿ek. Nie bez znaczenia s¹ tutaj równie¿ z³e warunki techniczne lokali, w których te filie funkcjonuj¹. Likwidacji maj¹ ulec filie w Myjomicach, Œwibie i Kr¹¿kowach, w których zatrudnieni s¹ emeryci czy renciœci. - Chcemy to tak zorganizowaæ, ¿eby ksi¹¿ki z tych filii trafi³y do bibliotek szkolnych znajduj¹cych siê w tych miejscowoœciach i aby nadal by³a zachowana mo¿liwoœæ ich

wypo¿yczania, tym bardziej, ¿e te filie tak naprawdê by³y czynne w godzinach dopo³udniowych czy wczesno popo³udniowych, gdzie ludzie pracuj¹ - mówi burmistrz Piotr Psikus. - A je¿eli chodzi o wypo¿yczanie ksi¹¿ek dla seniorów, to taka mo¿liwoœæ bêdzie istnia³a. Uczniowi, wnukowi czy wnuczce bêdzie wystarczy³o podaæ, jak¹ ksi¹¿kê siê bêdzie chcia³o wypo¿yczyæ... A przede wszystkim chcemy doprowadziæ do sytuacji, ¿eby zaoszczêdzone pieni¹dze nie wyci¹gaæ i nie przeznaczaæ powiedzmy na drogi, ale nadal pozostawiæ je w bibliotece, ju¿ z przeznaczeniem na ca³kowit¹ modernizacjê biblioteki samorz¹RED dowej w Kêpnie.

Ruszy³a modernizacja drogi Joanka-Mroczeñ

Koniec jeszcze w tym roku

ŒLUBOWANIE I DZIEÑ EDUKACJI NARODOWEJ

PERZÓW/TRÊBACZÓW W Gminie Perzów uroczyœcie obchodzono Dzieñ Edukacji Narodowej. Zarówno w ZS w Perzowie jak i w ZS w Trêbaczowie odby³y siê uroczyste akademie szkolne. ¯yczenia do nauczycieli i pracowników szko³y skierowa³a wójt Danuta Froñ. - Dziêkujê wam drodzy nauczyciele za codzienny wysi³ek i troskê - mówi³a. - Mam nadziejê, ¿e praca

w oœwiacie przynosi wam poczucie spe³nienia i dostarcza wielu radoœci i niezapomnianych chwil. W ZS w Trêbaczowie ¿yczenia ca³ej spo³ecznoœci szkolnej przekaza³a za-ca wójta Weronika Urbañska. Wyrazem podziêkowañ dla nauczycieli za codzienny trud i poœwiêcenie by³a czêœæ artystyczna przygotowana przez najm³odszych wychowanków. Podczas apelu uczniowie klas I perzowskich podstawówek z³o¿yli uroczyste œlubowanie. By³o to wspania³e prze¿ycie nie tylko dla samych dzieci, ale równie¿ dla ich rodziców. Pierwszoklasiœci zostali obdarowani s³odkoœciami i drobnymi prezentami od kolegów z samorz¹du szkolnego. Nagrody tego dnia otrzymali równie¿ wyró¿nieni nauczyciele. UGP

DZIEÑ EDUKACJI NARODOWEJ W ZSP NR 2 W KÊPNIE

14 paŸdziernika w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kêpnie odby³a siê uroczysta gala zwi¹zana z Dniem Edukacji Narodowej. Dyrektor Andrzej Kowalczyk w swoim wyst¹pieniu podkreœli³, jak wa¿n¹ i odpowiedzialn¹ misjê w procesie nauczania i wychowania m³odych ludzi pe³ni¹ pedagodzy. Wszystkim nauczycielom i pracownikom

oœwiaty podziêkowa³ za cierpliwoœæ i kreatywnoœæ, ¿yczy³ wytrwa³oœci i zadowolenia z wykonywania codziennych obowi¹zków. DEN to tak¿e okazja do podsumowania i nagradzania nauczycieli za ich trudn¹ pracê dydaktyczno-wychowawcz¹ i opiekuñcz¹, jak równie¿ zaanga¿owanie na rzecz spo³ecznoœci szkolnej. Nagrod¹ Starosty uhonorowani zostali Pawe³ Ja-

kubczyk i Piotr Krymiec. Nagrodê Dyrektora otrzymali nauczyciele: Katarzyna Bartnik-Domal, Ewa Jobczyk, Aleksandra Klimecka, Edyta Liebner, Anna Matysiak, Barbara Mêdel, Barbara Noculak, Edyta Tec³aw, Jacek Œlak, Beata Szymoniak, Maciej Wieczorek, Ma³gorzata ¯³obiñska-Podejma oraz pracownicy niepedagogiczni: Irena Nowak, Bernadeta Rachel, Franciszek Belka.

Tradycyjnie, w tym dniu uczniowie klas pierwszych z³o¿yli uroczyste œlubowanie. M³odzie¿ przyrzeka³a sumiennie spe³niaæ zadania ucznia, zdobywaæ wiedzê, doskonaliæ osobowoœæ, byæ odpowiedzialnym za swoje s³owa i s¹dy, pamiêtaj¹c, ¿e ich potwierdzeniem mog¹ byæ tylko czyny. Akademiê zakoñczy³ wspania³y wystêp uczniów z akDT centami tanecznymi.

Do koñca tego roku zakoñczyæ ma siê zadanie pod nazw¹ ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 5693P Mroczeñ - Joanka wraz z ci¹giem pieszo-rowerowym''. Przedsiêwziêcie jest kolejnym zadaniem drogowym realizowanym wspólnie przez Powiat Kêpiñski i Gminê Baranów. Podstawowy zakres inwestycji obejmuje: budowê ci¹gu pieszo-rowerowego o szer. 2,5 m z betonu asfaltowego po prawej stronie drogi powiatowej. Dodatkowo wyremontowana zostanie istniej¹ca nawierzchnia jezdni drogi. Korektê przejœæ ma tak¿e geometria skrzy¿owañ drogi. Zakres prowadzonych prac przewiduje równie¿ utwardzenie poboczy, pog³êbienie, odtworzenie i odmulenie rowu drogowego po lewej stronie REKLAMA

drogi powiatowej oraz przebudowê zjazdów w ci¹gu drogi powiatowej na ca³ym odcinku. Inwestycja ta przyczyni siê do zwiêkszenia poziomu bezpieczeñstwa i poprawi komunikacjê na terenie Powiatu Kêpiñskiego i Gminy Baranów, a w szczególnoœci w so³ectwach Mroczeñ i Joanka. Ponadto przedmiotowy odcinek drogi stanowi dojazd dzieci i m³odzie¿y z m. Joanka i S³upia do szkó³ w m. Mroczeñ i £êka Mroczeñska. Ca³kowita wartoœæ inwestycji wynosi 1.151.244 z³. W ramach zawartego porozumienia pomiêdzy samorz¹dami zadanie sfinansowane zostanie w czêœci z bud¿etu Gminy Baranów. Pozosta³a czêœæ œrodków pochodziæ bêdzie z bud¿etu Powiatu Kêpiñskiego. RED


Twój Puls Tygodnia wtorek - 25 paŸdziernika 2016 r.

REKLAMA

15

Naturhouse odchudza w Kêpnie Ju¿ wkrótce zostanie otwarte Centrum Dietetyczne Naturhouse w Kêpnie. W nowo powsta³ym Punkcie bêdzie mo¿na skorzystaæ z pomocy dietetyka, który udzieli specjalistycznych konsultacji, przeprowadzi dok³adne pomiary cia³a i dobierze plan diety dopasowany do indywidualnych potrzeb organizmu. Pierwsi klienci bêd¹ mogli zapoznaæ siê z ide¹ Naturhouse, skorzystaæ z bezp³atnych porad, konsultacji dietetycznych oraz pomiarów cia³a. Centrum Naturhouse powsta³e przy ul. Obroñców Pokoju 3/1 nale¿y do miêdzynarodowej firmy, bêd¹cej ekspertem w dziedzinie dietetyki i reedukcji ¿ywieniowej. Jego innowacyjna koncepcja opiera siê na wspó³pracy z osobistym dietetykiem, który dobiera indywidualny plan dietetyczny wraz z suplementami. - Podczas pierwszej wizyty w naszym Centrum dietetyk przeprowadzi dok³adny wywiad z osob¹, która zmaga siê z nadmiernymi kilogramami, wykona specjalistycznepomiary cia³a, sprawdzi zawartoœci tkanki t³uszczowej oraz wody metabolicznej w organizmie - mówi Aleksandra Smardz z nowego Centrum Naturhouse w Kêpnie. - Dopiero na tej podstawie ekspert okreœli przyczyny nadwagi i dobierze kuracjê odchudzaj¹c¹, dopasowan¹ do indywidualnych potrzeb organizmu. Nastêpnie, na cotygodniowych wizytach, bêdzie na bie¿¹co kontrolowa³ przebieg diety, udziela³ wskazówek, a przede wszystkim motywowa³ do dalszej pracy - dodaje Aleksandra Smardz z Naturhouse. Pomoc specjalisty obejmuje równie¿ etap po zakoñczeniu diety, kiedy niezbêdne jest utrzymanie wagi i unikniêcie efektu jo-jo. Problemy z nadwag¹ to niejedyny powód, dla którego warto skorzystaæ z konsultacji dietetyka. Specjalista z Naturhouse pomo¿e równie¿ osobom, które z ró¿nych powodów nie s¹ zadowolone ze swojej figury - kobietom po okresie ci¹¿y lub w trakcie menopauzy, a tak¿e osobom, które z uwagi na stresuj¹cy tryb ¿ycia maj¹ trudnoœci z komponowaniem zdrowej diety. Rol¹ dietetyka jest przede wszystkim przekazywanie zasad prawid³owego od¿ywiania, które wprowadzone na sta³e spowoduj¹, ¿e problemy z wag¹ nie bêd¹ powraca³y.

Zapraszamy wszystkich mieszkañców Kêpna na bezp³atne pomiary sk³adu cia³a.

Punkt czynny: poniedzia³ek, wtorek, œroda: 10.00 - 18.00; czwartek, pi¹tek: 8.00 - 16:00


16

BARANÓW BRALIN KÊPNO £ÊKA OPATOWSKA PERZÓW RYCHTAL TRZCINICA

KANALIZACJA W MNICHOWICACH

17 paŸdziernika wójt Bralina Roman Wojtysiak podpisa³ umowêna realizacjê zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowoœci Mnichowice - I etap”. Koszt robót budowlanych to 95.333 z³ brutto. Gmina Bralin spoœród 5 z³o¿onych ofert wybra³a Zak³ad Us³ug Sprzêtowo-Transportowych s. c. Andrzeja Batora i Mateusza Batora z siedzib¹ w Wieluniu, która zaproponowa³a najni¿sz¹ cenê. Przewidywany zakres robót obejmuje wykonanie m.in. kolektora PCV DN 200 d³. 329 mb, przykanalików 3 szt. ³¹cznej d³ugoœci 52 m wraz z wszelki-

mi pod³¹czeniami. Prace rozpoczn¹ siê od przepompowni w Mnichowicach przy Agroefekcie do bloków wielorodzinnych w Mnichowicach 55 i 55A. Kolektory kanalizacyjne bêd¹ uk³adanew poboczu drogi gminnej i w poboczu drogi powiatowej. Prace winny byæ rozpoczête jeszcze w paŸdzierniku. Przy sprzyjaj¹cych warunkach pogodowych zadanie winno byæ zrealizowane w czasie 2-3 tygodni od daty rozpoczêcia prac. Nieprzekraczalny termin zakoñczenia ustalono w umowie do dnia 9.12.2016 r. Koszt robót budowlanych to 95.333 z³ brutto. UGB

BIEGI PRZE£AJOWE

20 paŸdziernika 2016 r. w Czerminie odby³y siê Mistrzostwa Powiatu w Dru¿ynowych Biegach Prze³ajowych szkó³ podstawowych i gimnazjalnych w ramach Igrzysk M³odzie¿y Szkolnej i Gimnazjady XVIII 2016 /2017. Do biegu przyst¹pili zawodnicy, którzy zajêli 1-3 miejsca na szczeblu gminnym oraz reprezentacje szkó³

w sk³adzie 6 uczniów/uczennic. Po skoñczonych startach medale oraz dyplomy dla wszystkich wyró¿nionych wrêczyli: przewodnicz¹cy rady powiatu Stanis³aw Baliñski, kierownik referatu oœwiaty, kultury i sportu UG w Bralinie S³awomir B¹k, dyrektor Gimnazjum im. Polskich Noblistów Karolina Forysiak oraz g³ówny sêdzia i prowadz¹cy zawody Wies³aw Klaczyñski.

Zdobywcy czterech pierwszych miejsc reprezentowaæ bêd¹ nasz powiat wiosn¹ w Poznaniu na szczeblu wojewódzkim. Zawody odby³y siê w ramach rywalizacji Szkolnego Zwi¹zku Sportowego a organizatorem by³o: Starostwo Powiatowe w Kêpnie, Urz¹d Gminy Bralin, Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Bralinie oraz Szko³a Podstawowa im Miko³aja Kopernika w Bralinie. UGB

Stra¿acy dostan¹ lekki samochód ratownictwa technicznego PERZÓW

By by³o bezpieczniej

Twój Puls Tygodnia wtorek - 25 paŸdziernika 2016 r.

KLASYFIKACJA DRU¯YNOWA: SZKO£Y PODSTAWOWE : Dziewczêta 1. SP Bralin 2. SP nr 3 Kêpno 3. SP Perzów 4. SP Myjomice Ch³opcy 1. SP nr 3 Kêpno 2. SP Bralin 3. SP Myjomice 4. SP Perzów GIMNAZJA Dziewczêta 1. Gimnazjum Mroczeñ 2. Gimnazjum Bralin 3. Gimnazjum Mikorzyn 4. Gimnazjum Perzów Ch³opcy 1. Gimnazjum Opatów 2. Gimnazjum Bralin 3. Gimnazjum nr 2 w Kêpnie 4. Gimnazjum Laski 5. Gimnazjum Mikorzyn 6. Gimnazjum Perzów 7. Gimnazjum Mroczeñ

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA SZKO£Y PODSTAWOWE Rocznik 2006 Dziewczêta 1. Sobczak Oliwia SP nr 3 w Kêpnie 2. K¹dziela Marta SP nr 3 w Kêpnie 3. So³yga Maja SP Myjomice 4. Kmiecik Zofia SP Myjomice Ch³opcy 1. Wawrzynowski Bartosz SP Bralin 2. Badowski Hubert SP nr 1 wKêpnie 3. Mruga³a Kacper SP nr 1 w Kêpnie 4. Kryœciak Mateusz SP nr 1 w Kepnie Rocznik 2004 Dziewczêta 1. Mikoœ Gabriela SP nr 1 w Kêpnie 2. Wiktoria Wydmuch SP Bralin 3. Menzel ViktoriaSP Perzów 4. Hy³ka Jagoda Ch³opcy 1. Swi¹tek Fabian SP nr 3 w Kêpnie 2. Ertel Jacek SP Baranów 3. Noculak Konrad SP nr 3 w Kêpnie 4. Namyœlak Filip SP Rychtal GIMNAZJA Rocznik 2001 i m³odsze Dziewczêta 1. Giel Aleksandra Gimnazjum Mroczeñ 2. Przewdziêk Weronika Gimnazjum Bralin 3. Brzeziñska Hanna Gimnazjum Bralin 4. Drelak Milena Gimnazjum Bralin

18 paŸdziernika dosz³o do podpisania trójstronnej umowy na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaœniczego z agregatem wysokociœnieniowym i zbiornikiem wody dla Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Perzowie. Umowa zosta³a podpisana pomiêdzy Oddzia³em Wojewódzkim Zwi¹zku OSP RP w Poznaniu a Gmin¹ Perzów reprezentowan¹ przez wójt Danutê Froñ oraz Ochotnicz¹ Stra¿¹ Po¿arn¹ reprezentowan¹ przez prezesa OSP Perzów Jana Szpunara. Œrodki z dotacji Samorz¹du Województwa Wielkopolskiego na zakup samochodu wynosz¹ 140.000 z³.

Udzia³ œrodków w³asnych Gminy to 70.000 z³. Samochód zostanie przekazany jednostce najpóŸniej 5 grudnia 2016 r. D³ugo oczekiwaliœmy, aby przekazaæ Wam tê informacjê! - napisali na swoim facebooku stra¿acy z Perzowa. - Po dwóch latach zabiegania OSP Perzów znalaz³a siê w grupie 20 jednostek, które otrzymaj¹ w tym roku dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratowniczego. Nowy samochód zast¹pi dotychczasowy lekki samochód ratowniczo-gaœniczy i zostanie wyposa¿ony jako lekki samochód ratownicUGP twa-technicznego.

Rocznik 2001 i m³odsi Ch³opcy 1. Amadeusz Rachel Gimnazjum Opatów 2. Przemys³aw Owczarek Gimnazjum Opatów 3. Mi³osz Lasecki Gimnazjum nr 2 Kêpnie 4. Mateusz Dyduch Gimnazjum Mroczeñ

UCZNIOWIE DOSTALI STYPENDIA

12 paŸdziernika w Zespole Szkó³ w Laskach ju¿ po raz dziewi¹ty odby³o siê uroczyste wrêczenie stypendiów Wójta Gminy Trzcinica. Stypendia zosta³y przyznane w trzech kategoriach: wyró¿nienia za wyniki w nauce, za osi¹gniêcia sportowe oraz za osi¹gniêcia w dziedzinie kultury i dzia³alnoœci artystycznej. Za osi¹gniêcia w roku szkolnym 2015/2016 stypendia otrzyma³o 22 uczniów z Ze-

spo³u Szkó³ w Laskach i Zespo³u Szkó³ w Trzcinicy. - Chcia³bym pogratulowaæ tak licznych osi¹gniêæ uczniom, dziêkujê rodzicom, nauczycielom i wychowawcom - mówi³ wójt Grzegorz Hadzik. - Zachêcam wszystkich uczniów do rozwijania swych umiejêtnoœci i uzdolnieñ, gdy¿ takie posiadacie. Dziêkujê Zespo³owi Szkó³ w Laskach za pomoc w organizacji uroczystoœci, dziêkujê tak¿e Chórowi Szkolnemu VIOLINO za piêkny wystêp.

STYPENDIA OTRZYMALI Za wyniki w nauce: Zespó³ Szkó³ w Trzcinicy Natalia Parzonka, Milena Rosielewska, Natalia Pawlik, Paulina Jeziorna, Julita Krowiarz, Mateusz Pawlik, Denis Gatner, Dominik Pigulski oraz Julia Parzonka i Wiktoria Nowak (które otrzyma³y równie¿ stypendium za osi¹gniêcia w dziedzinie kultury i dzia³alnoœci artystycznej). Zespó³ Szkó³ w Laskach Kornelia Noculak.

TRZCINICA

Za osi¹gniêcia sportowe Zespó³ Szkó³ w Trzcinicy Micha³ G³owik Zespó³ Szkó³ w Laskach -Emilia ¯³obiñska Za osi¹gniêcia w dziedzinie kultury i dzia³alnoœci artystycznej Zespó³ Szkó³ w Trzcinicy Julia Jokiel Zespó³ Szkó³ w Laskach Roman Fabian, Klaudia Zakrêt, Mi³osz Ptak, Joanna Majchrowska, Wiktoria Nawrot, Aleksandra Pogoda, Adriana Otrêba i Jakub Bia³ek. UGT


Twój Puls Tygodnia

17

OG£OSZENIA

wtorek - 25 paŸdziernika 2016 r.

Firma Gumar Kêpno Prê¿nie rozwijaj¹ca siê firma meblowa HM HELVETIA MEBLE

Prê¿nie rozwijaj¹ca siê firma meblowa HM HELVETIA MEBLE

spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ sp.k.

spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ sp.k.

POSZUKUJE PRACOWNIKA NA STANOWISKO:

POSZUKUJE PRACOWNIKA NA STANOWISKO:

Z AT R U D N I mechanika i wulkanizatora Kontakt tel. 609 69 29 59

specjalista ds. sprzeda¿y - obs³uga rynku niemieckiego

specjalista ds. sprzeda¿y - obs³uga rynków anglojêzycznych

Do g³ównych zadañ tej osoby bêdzie nale¿eæ obs³uga rynku niemieckiego, nawi¹zywanie i utrzymywanie dobrych relacji z klientami, przygotowywanie wzorów, ofert, obs³uga zamówieñ, organizowanie targów, ci¹g³y kontakt z klientem. Wymagania: • mile widziane doœwiadczenie w bran¿y meblarskiej • doœwiadczenie w sprzeda¿y i znajomoœæ rynku niemieckiego • znajomoœæ jêzyka niemieckiego w mowie i piœmie • ³atwoœæ w nawi¹zywaniu kontaktów • determinacja w osi¹ganiu celu • realizacja celów sprzeda¿owych • bardzo dobra organizacja pracy • kreatywnoœæ i umiejêtnoœæ w³aœciwej oceny sytuacji • umiejêtnoœæ pracy w zespole • dobra prezencja i wysoka kultura osobista • prawo jazdy kategorii B Oferujemy: Zapewniamy ciekaw¹ pracê w dynamicznie rozwijaj¹cej siê firmie. Dajemy mo¿liwoœæ sta³ego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, zdobywania doœwiadczeñ a tak¿e atrakcyjne warunki zatrudnienia.

Do g³ównych zadañ tej osoby bêdzie nale¿eæ obs³uga rynków anglojêzycznych, nawi¹zywanie i utrzymywanie dobrych relacji z klientami, przygotowywanie wzorów, ofert, obs³uga zamówieñ, organizowanie targów, ci¹g³y kontakt z klientem. Wymagania: • mile widziane doœwiadczenie w bran¿y meblarskiej • doœwiadczenie w sprzeda¿y • znajomoœæ jêzyka angielskiego w mowie i piœmie • znajomoœæ jêzyka niemieckiego mile widziana • ³atwoœæ w nawi¹zywaniu kontaktów • determinacja w osi¹ganiu celu • realizacja celów sprzeda¿owych • bardzo dobra organizacja pracy • kreatywnoœæ i umiejêtnoœæ w³aœciwej oceny sytuacji • umiejêtnoœæ pracy w zespole • dobra prezencja i wysoka kultura osobista • prawo jazdy kategorii B Oferujemy: Zapewniamy ciekaw¹ pracê w dynamicznie rozwijaj¹cej siê firmie. Dajemy mo¿liwoœæ sta³ego rozwoju i podnoszenia kwal ifikacji zawodowych, zdobywania doœwiadczeñ a tak¿e atrakcyjne warunki zatrudnienia.

Zainteresowanych proszê o przes³anie CV i listu motywacyjnego pod email:

Zainteresowanych proszê o przes³anie CV i listu motywacyjnego pod email:

Uprzejmie informujemy, ¿e skontaktujemy siê tylko z wybranymi kandydatami. Osoby zainteresowane prosimy o przesy³anie CV na adres:

Mariola.Grzesiak@ims.li Tel. 601 437 479

Mariola.Grzesiak@ims.li Tel. 601 437 479

danuta.lippki@ims.li Tel. 882 093 276

Prê¿nie rozwijaj¹ca siê firma meblowa HM HELVETIA MEBLE

spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ sp.k.

POSZUKUJE: pracowników produkcyjnych Wymagania: • mile widziane doœwiadczenie w pracy zwi¹zanej z produkcj¹ mebli • sumiennoœæ, • solidnoœæ, • umiejêtnoœæ pracy w zespole. Kandydatom oferujemy: · mo¿liwoœæ rozwoju zawodowego, · stabilne zatrudnienie, · pracê w stale rozwijaj¹cym siê przedsiêbiorstwie.

Do³¹cz do naszego zespo³u!

MIKROMA POLSKA S.A. z siedzib¹ we Wrzeœni jest spó³k¹ specjalizuj¹c¹ siê w produkcji precyzyjnych czêœci mechanicznych i elektromechanicznych dla przemys³u lotniczego, posiadaj¹c¹ certyfikaty ISO 9001 oraz AS/EN 9100.

MIKROMA POLSKA S.A. z siedzib¹ we Wrzeœni jest spó³k¹ specjalizuj¹c¹ siê w produkcji precyzyjnych czêœci mechanicznych i elektromechanicznych dla przemys³u lotniczego, posiadaj¹c¹ certyfikaty ISO 9001 oraz AS/EN 9100.

POSZUKUJEMY PRACOWNIKA NA STANOWISKO:

POSZUKUJEMY PRACOWNIKA NA STANOWISKO:

Operator/Ustawiacz Maszyn CNC (Frezer/Tokarz)

Tokarz konwencjonalny

Miejsce pracy: Ostrów Wielkopolski ZAKRES OBOWI¥ZKÓW: • Obs³uga maszyn sterowanych numerycznie (MAZAK); • Samodzielnoœæ w ustawianiu maszyn z dostarczonego przez programistê programu oraz karty ustawczej; • Wprowadzanie drobnych modyfikacji do programów CNC; • Dobór przyrz¹dów do mocowania detalu, dobór i wymiana narzêdzi; • Ustawianie i wykonywanie detalu zgodnie z rysunkiem technicznym; • Obs³uga urz¹dzeñ pomiarowych, prowadzenie pomiarów; • Dbanie o prawid³owy stan techniczny maszyn oraz porz¹dek w miejscu pracy; • Nadzór nad przebiegiem procesu; • Wspó³praca z technologami/programistami. WYMAGANIA:

• Doœwiadczenie w ustawianiu oraz obs³udze maszyn CNC: frezarki, centra obróbcze (Frezer); • Doœwiadczenie w ustawianiu oraz obs³udze maszyn CNC: tokarki, tokarko-frezarki (Tokarz); • Bezwzglêdnie kandydat musi posiadaæ podstawow¹ wiedzê na temat sposobów obróbki,

znajomoœci parametrów, doboru oprzyrz¹dowania i narzêdzi;

• Dobra znajomoœæ rysunku technicznego; • Umiejêtnoœæ pos³ugiwania siê przyrz¹dami pomiarowymi; • Sumiennoœæ, odpowiedzialnoœæ, dobra organizacja pracy, zaanga¿owanie

OFERUJEMY:

• Nowoczesne i bêd¹ce na wysokim poziomie technicznym miejsce pracy; • Pracê w miêdzynarodowym œrodowisku w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku; • Mo¿liwoœæ udzia³u w szkoleniach oraz zdobycia doœwiadczenia; • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowê o pracê.

Tryb pracy: 3 zmiany Miejsce pracy: docelowo Ostrów Wielkopolski, etap szkolenia we Wrzeœni Zg³oszenia zawieraj¹ce CV ze zdjêciem prosimy kierowaæ na adres e-mail: mikroma@mikroma.com Kandydaci zakwalifikowani do rozmów indywidualnych zostan¹ powiadomieni telefonicznie o terminie spotkania.

Miejsce pracy: Ostrów Wielkopolski ZAKRES OBOWI¥ZKÓW: • Obs³uga tokarek konwencjonalnych, • Obs³uga urz¹dzeñ pomiarowych, prowadzenie pomiarów; • Wykonywanie detalu zgodnie z rysunkiem technicznym; • Dbanie o prawid³owy stan techniczny maszyn oraz porz¹dek w miejscu pracy; • Nadzór nad przebiegiem procesu; • Wspó³praca z technologami/programistami. WYMAGANIA: • Znajomoœæ zagadnieñ zwi¹zanych z toczeniem, • Udokumentowane doœwiadczenie w obszarze toczenia bêdzie dodatkowym atutem, • Znajomoœæ rysunku technicznego w stopniu podstawowym; • Umiejêtnoœæ pos³ugiwania siê przyrz¹dami pomiarowymi; • Sumiennoœæ, odpowiedzialnoœæ, dobra organizacja pracy, zaanga¿owanie. OFERUJEMY: • Nowoczesne i bêd¹ce na wysokim poziomie technicznym miejsce pracy; • Pracê w miêdzynarodowym œrodowisku w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku; • Mo¿liwoœæ udzia³u w szkoleniach oraz zdobycia doœwiadczenia; • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowê o pracê. Tryb pracy: 3 zmiany Miejsce pracy: Ostrów Wielkopolski, Zg³oszenia zawieraj¹ce CV ze zdjêciem prosimy kierowaæ na adres e-mail: mikroma@mikroma.com Kandydaci zakwalifikowani do rozmów indywidualnych zostan¹ powiadomieni telefonicznie o terminie spotkania.


18

Twój Puls Tygodnia

OG£OSZENIA DROBNE

wtorek - 25 paŸdziernika 2016 r.

Kobyla Góra (Lipnik). Piêkna dzia³ka budowlana o pow. 982 m2 z domkiem letniskowym. 65.000 z³. Tel. 887 41 55 55

US£UGI TWOJA DYSKRETNA PO¯YCZKA.

Ligota. Na sprzeda¿ dwie dzia³ki budowlane. Urokliwe osiedle nad zalewem. Ka¿da po 7 ar. Tel. 887 41 55 55

TEL. 732-76-76-76 Cyklinowanie, solidnie +schody. Tel. 697 143 799 Naprawa telefonów komórkowych, tablety, nawigacje, mapy oraz sprzeda¿, wymiana, zamiana, simlocki. Tel. 602 336 343

NIERUCHOMOŒCI Sprzedam mieszkanie na parterze Osiedle 70-lecia w Kêpnie. Tel. 72 126 80 82 Sprzedam dzia³kê o powierzchni 0,68 h, pod zabudowê w atrakcyjnym miejscu w centrum Kraszewic. Tel. 605 306 077 Sprzedam mieszkanie 52 m2 w Perzowie 2 pokoje, kuchnia, ³azienka, gara¿. Tel. 668 387 721

Osiek. Dzia³ki budowlane od 7 ar. Cena 36 z³/m2. Tel. 609 00 88 88 Sprzedam gospodarstwo rolne, dom, stodo³a, gara¿ z ziemi¹ lub bez. Skrzynki. Tel. 783 959 138

ha, cena 8 z³/m2 mo¿liwoœæ zamiany na samochód osobowy lub terenowy. Tel. 62 731 66 44 po 19.00

Sprzedam dzia³ki z warunkami zabudowy obok lasu, wyjazd na drogê asfaltow¹ w Marsza³kach, media, woda, pr¹d, telefon w dzia³ce. Tel. 889 498 340

Sprzedam dzia³kê 15 arów £êka Opatowska. Tel. 692 503 118, 782 501 991

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Mikorzynie 12 arów, piêkna okolica, pod lasem. Tel. 500 892 778 Zamieniê mieszkanie spó³dzielczo-w³asnoœciowe 53 m2, 3 pokoje na kawalerkê na Os. Zamkowym w Ostrzeszowie. Tel. 788 896 423 Sprzedam dom w stanie surowym otwartym 135 m2 na dzia³ce 1203 m2. Ostrzeszów-Pustkowie ul. Srebrna. Tel. 505 110 083 Kupiê mieszkanie na parterze w bloku. Tel. 662 319 854 Sprzedam ziemiê pod inwestycjê Nowa Wieœ Ksi¹¿êca 15, cena 18 z³/m2. Tel. 607 985 522 Sprzedam mieszkanie 3 pokoje w Ostrzeszowie na Os. Zamkowym. Tel. 788 896 423 Sprzedam dzia³kê budowlan¹ z warunkami zabudowy o pow. 0,12 ha w Czajkowie. Tel. 782 651 248

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 800 m2 okolice Grabowa, cena do uzgodnienia. Tel. 697 194 594

Sprzedam dzia³ki budowlane 1200 m2 w Rogaszycach, warunki zabudowy. Tel. 606 735 696

Sprzedam dzia³kê rekreacyjn¹ 1,27 ha, mo¿liwoœæ podzia³u, wszystkie media, blisko centrum Doruchowa. Tel. 517 331 402

Sprzedam dom+zabudowania gospodarcze o pow. 20 arów + dzia³ka 10 arów z mediami. Mechnice. Tel. 601 442 592

Sprzedam dzia³ki budowlane w Bierzowie o pow. 1560 m2 lub 3100 m2, woda w dzia³ce, energia, ³adna i spokojna okolica. Tel. 781 065 183

Sprzedam dzia³ki bud. Ostrzeszów Pustk., ul. Jasna, war. zabudowy. Tel. 661 971 627 do odwo³.

Sprzedam dzia³ki budowlane w Sokolnikach, 1000 m2. Tel. 784 343 610 Sprzedam nowy dom od zaraz do zamieszkania Ostrzeszów, ul. Klasztorna 3 b, o pow. 100 m2, 600 m2 dzia³ka zagospodarowana ozdobnymi tujami, 2 du¿e tarasy, CO gazowe ''Vissmana'', gara¿ wolno stoj¹cy, cena do negocjacji. Tel. 698 983 380

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w NiedŸwiedziu o pow. 1000 m2. Tel. 662 632 032 Sprzedam dzia³ki pod zabudowê, w ca³oœci lub na czêœci, zbrojone, przy drodze asfaltowej, Mielcuchy Pierwsze, 80 arów. Tel. 665 841 247

Sprzedam dzia³kê w ¯urawiñcu przy drodze asfaltowej, wszystkie media, pr¹d, woda, telefon, cena do negocjacji. Tel. 607 625 720

Sprzedam dom wolno stoj¹cy na Os. Murator w Baranowie. Tel. 502 385 469

Sprzedam dom + zabudowania gospodarcze 22 ary+dzia³ka budowlana 10 arów z warunkami zabudowy i mediami, Mechnice k. Kêpna. Tel. 601 442 592

Sprzedam dzia³ki rolno-budowlane o pow. 1 ha w Parzynowie. Tel. 724 704 337 Sprzedam dzia³kê rekreacyjno-budowlan¹ w Weronikopolu. Tel. 724 291 143 Sprzedam dom w stanie surowym do³¹czone g³ówne media, atrakcyjna cena Grabów-Palaty. Tel. 728 344 662 Sprzedam dzia³kê rolno-rekreacyjn¹ (³¹ka) w Ba³dowicach graniczy ze strumykiem, blisko lasu, mo¿liwoœæ wykopania stawu, pow. 0,49

szowa z ogrodem, osobno gara¿ i pomieszczenia gospodarcze. Tel. 604 515 209

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w M¹koszycach. Tel. 661 670 879

Sprzedam lub wynajmê kawalerkê 25 m2, IV piêtro, na Os. Zamkowym w Ostrzeszowie. Tel. 691 327 170

Sprzedam 2,25 ha dobrej ziemi ornej a docelowo 8 ha w Gminie £êka Opatowska. Tel. 601 550 870

US£UGI OGÓLNOBUDOWLANE BUDOWY, REMONTY TEL. 604 759 609

Sprzedam dzia³kê w Ostrzeszowie 15 arów, 55 z³/m2, na nowym osiedlu, media w drodze. Tel. 516 483 212 Sprzedam dzia³kê w Mielêcinie 6M, gm. Bralin ziemia orna, 5ha+1ha+dzia³ka budowlana. Tel. 606 660 853 Sprzedam dzia³ki budowlane o pow. 10 arów, uzbrojone, okolice Kêpna. Tel. 691 501 340 Sprzedam 1,13 ha ³¹ki w jednym kawa³ku, okolice Dêbicza. Tel. 723 606 854 Sprzedam dom w centrum Ostrze-

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ na Osiedlu M³odych w Kraszewicach. Tel. 511 959 877 Sprzedam dom w NiedŸwiedziu 200 m2, dzia³ka 1044 m2, budynek gospodarczy z gara¿em 50 m2. Tel. 697 518 402 Sprzedam dom z gara¿em po renowacji, 2 kondygnacje, ³azienka i toaleta, podpiwniczony, dzia³ka 2500 m2, cena 75.000 euro, S³upia pod Kêpnem. Tel. 62 781 80 60 Sprzedam ³¹kê 2600 m2 do rekultywacji, przy drodze asfaltowej i lesie z samodzieln¹ ksiêg¹ wieczyst¹ 10 z³/m2. Tel. 695 693 494 Sprzedam atrakcyjny grunt w okolicy Ostrzeszowa o pow. powy¿ej 8 ha (rzeczka, las). Cena 7z³/m2. Informacje dotycz¹ce oferty w biurze redakcji. Tel. 62 732 05 50, 505 06 81 24 Jutrków. Dzia³ka budowlana. 28.000 z³, 16 ar. Tel. 887 41 55 55 Jutrków. Dzia³ka budowlana 800 m2. 16.000 z³. Tel. 887 41 55 55 Gi¿yce, gm. Grabów n/Prosn¹. Nowoczesny dom do wykoñczenia. Tel. 887 41 55 55 Bralin, ul. Leœna. Sprzedam dom. Tel. 609 00 88 88

Pod Kêpnem. Gotowy budynek jednorodzinny w zabudowie szeregowej. Polecam. Tel. 887 41 55 55

Osiek. Sprzedam 2,8 ha gruntu lub wiêcej. Cena 2 z³/m2. Tel. 609 00 88 88

Œwiba, przy DK8. Sprzedam grunt inwestycyjny 12,11 ha. Tel. 609 00 88 88

Mieleszynek. Dzia³ka budowlana 20 ar pod lasem. Spokojna okolica. Tel. 887 41 55 55

Cieszêcin. Sprzedam dzia³kê 10ar. 39.000 z³. Tel. 609 00 88 88

Wieruszów Sopel. Grunt o powierzchni 53 ar z mo¿liwoœci¹ wyst¹pienia o warunki zabudowy. Tel. 887 41 55 55

Baranów. Sprzedam dom jednorodzinny po remoncie. Powierzchnia 120 m2. 4 pokoje. Cena: 235.000 z³ Tel. 609 00 88 88 Brzózki, gm. Galewice. Przeuroczy domek letniskowy. 80 m2. Tel. 609 00 88 88 Bralin, przy DK 8. Sprzedam grunt inwestycyjny z dwoma wjazdami. 75 ar lub mniej. Tel. 609 00 88 88 Lipka. Sprzedam grunt pod wiatraki. Cena: 59.000 z³. Tel: 609 00 88 88 Mikorzyn. Dom do wykoñczenia + dzia³ka 51 ar pod zabudowê mieszkaniow¹. Tel: 609 00 88 88 Spóle, gm. Galewice. Dzia³ka 5.100 m2, projekt domu gratis. 12 z³/m2. Tel. 887 41 55 55 Kobyla Góra. Kompleks dzia³ek budowlanych, ró¿ne powierzchnie do wyboru. 40 z³/m2. Tel. 887 41 55 55 Sprzedam grunt rolny 1,33 ha pod Kêpnem. Dobra klasa ziemi III i IV. Tel. 609 00 88 88 Dzia³ki mieszkaniowo - us³ugowe w Hanulinie. Od 40 z³/m2. Tel: 609 00 88 88 Sprzedam grunt w Chojêcinie przy DK nr 8. Oko³o 30 ar. Cena: 399.000 z³. Tel. 609 00 88 88 Sprzedam grunt inwestycyjny 5 ha przy wêŸle drogowym Mianowice. Tel. 609 00 88 88 Zosin. Dzia³ka budowlana ok. 19 ar. Wszystkie media w tym gaz. Tel. 887 41 55 55

Rogaszyce. Mieszkanie o pow. 74 m2 na I piêtrze. 3 pokoje. Tel. 887 41 55 55 Rojów. Sprzedam du¿y grunt us³ugowo-mieszkaniowy o pow. 1.47 ha lub mniej. Tel. 887 41 55 55 Bralin. Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow. 12 ar. Presti¿owa lokalizacja. Tel. 603 09 88 88 Rychtal. Sprzedam kamienicê czêœciowo wyremontowan¹ w samym rynku. Dobra inwestycja! Tel. 887 41 55 55 Radostów Pierwszy. £adny dom do wykoñczenia o pow. 193 m2 + 1,36 ha gruntu. Tel. 887 41 55 55 Syców. Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow. 961 m2 na osiedlu domów jednorodzinnych. Tel. 887 41 55 55 Bralin. Sprzedam dom jednorodzinny na ³adnej dzia³ce o pow. 24 ar. Tel. 887 41 55 55 Marcinki. Sprzedam dzia³kê 11 ar. Gratis projekt domu. Cena do uzgodnienia. Tel. 603 09 88 88 Myœlniew, gm. Kobyla Góra. Dzia³ka budowlana o pow. 17 ar. Spokojna okolica. Tel. 887 41 55 55 KuŸnica Skakawska. Sprzedam dzia³kê na osiedlu domów jednorodzinnych. Pow. 7 ar. Tel. 603 09 88 88 Baranów - Budka. Dzia³ka mieszkaniowo us³ugowa o pow. 1.653 m2 z domkiem letniskowym. Tel. 887 41 55 55

Zosin. Sprzedam dzia³ki budowlane ok.11 ar. Tel. 887 41 55 55

Baranów. Teren idealny pod inwestycje przy DK 11 ok. 51 ar. Tel. 887 41 55 55

Wieruszów. Ponadczasowy dom wolnostoj¹cy w dobrej lokalizacji na dzia³ce o pow. 13 ar Tel. 887 41 55 55

Myjomice. Dzia³ki od 38 z³/m2. Do wyboru pow. 880 m2 lub 931 m2 Tel. 887 41 55 55

Gola. Dom o pow. 94 m2 na dzia³ce 26 ar z pom. gospodarczymi. Cena: 110.000 z³. Tel. 887 41 55 55

Myjomice. Dzia³ka budowlana o pow. 1.192 m2 przy g³ównej drodze. Tel. 887 41 55 55

Rogaszyce. Dom 160 m2 do zamieszkania. Cena: 195.000 z³. Tel. 887 41 55 55

Rojów. Dzia³ki budowlane 10-14 ar. Media w pobli¿u. Dwie dzia³ki w Promocji 39z³/m2 Tel. 887 41 55 55

Olszowa. Dzia³ka us³ugowo-mieszkaniowa o pow. 16 ar. Cena: 39.000 z³. Tel. 887 41 55 55


Twój Puls Tygodnia

Siemianice. Mieszkanie po remoncie: salon z aneksem kuch., 2 pokoje, ³azienka, kot³ownia. + pom. gospodarcze i ogródek. Tel. 603 09 88 88

w Kraszewicach. Tel. 62 731 20 08

Ostrzeszów. Nowoczesny dom parterowy o pow. 110 m2 gotowy do zamieszkania na dzia³ce o pow. 6 ar. Tel. 603 09 88 88

Do wynajêcia pawilon us³ugowo – handlowy w centrum Kêpna – 170 m2. Tel. 609 00 88 88

Palaty gm. Grabów nad Prosn¹. Dom o pow. 70 m2 na dzia³ce o pow. 52 ar. £adny rekreacyjny teren. Tel. 603 09 88 88 Marsza³ki gm. Grabów nad Prosn¹. Dzia³ka o pow. 22 ar + drewniany budynek z pod³¹czonymi mediami. Tel. 603 09 88 88 M¹koszyce gm. Kobyla Góra. Dzia³ki budowlane pod lasem o pow. 10 ar. Tel. 732 805 873 Kêpno. Dzia³ka budowlana blisko centrum o pow. 802 m2. Tel. 887 41 55 55 Kêpno. Dwupoziomowe mieszkanie w rynku o pow. ~ 81 m2 - po remoncie. Tel. 887 41 55 55 Dzia³osza gm. Syców. Nowy parterowy dom jednorodzinny o pow. ~ 106 m2 z du¿¹ dzia³k¹. Kêpno. Mieszkania w stanie deweloperskim - nowe budownictwo. Pow. od 35m2 do 64m2. Tel. 887 41 55 55 Mieleszyn, gm. Boles³awiec. Na sprzeda¿ dom letniskowy z pomieszczeniami gospodarczymi. Dodatkowo dzia³ka budowlana i grunty orne. Tel. 887 41 55 55 Ostrzeszów ul. Prze³ajowa. Ponadczasowy dom o pow. 120 m2 do zamieszkania od zaraz - bez remontu. Dzia³ka 15 ar. Tel. 732 805 873 Teklinów gm. Wieruszów. Dom wolnostoj¹cy o pow. 58 m2 na dzia³ce 6 ar. Cena: 145.000 z³ Tel. 732 805 873 Syców. Nowoczesny dom o pow. 94 m2 z pe³nym wyposa¿eniem. Dzia³ka 10 ar. Tel. 732 805 873 Ostrzeszów Pustkowie. Dzia³ka budowlana o pow. 975 m2. Cena: 43.000 z³ + projekt domu GRATIS. Tel. 732 805 873 Chojêcin. Dzia³ka budowlana w urokliwym miejscu - pod lasem o pow. 900 m2. Z dala od DK8. Tel. 603 09 88 88 Kêpno "Strzelnica". Nowoczesne domy z gara¿em o pow. ok. 159 m2. Stan deweloperski. Tel. 732 805 873 Bralin. Mieszkania o pow. 27m2 43m2 po generalnym remoncie z piwnic¹ i parkingiem. Gotowe do zamieszkania. Atrakcyjne ceny! Tel. 732 805 873

WYNAJMÊ Mieszkanie o o pow. ok. 32 m2 (du¿y pokój, ³azienka, kuchnia), nowo oddane, stan idealny. Grabów. Tel. 605 545 918 Lokal o pow. 200 m2 w ca³oœci, mo¿liwoœæ korzystania z dwóch oddzielnych powierzchni, wszystkie media, parking. Tel. 606 576 953 Pomieszczenia na I piêtrze budynku WDH o pow. 200 m2

19

OG£OSZENIA DROBNE

wtorek - 25 paŸdziernika 2016 r.

Wieruszów, ul. Waryñskiego. Lokal 80 m2. 3 pom., du¿a witryna wystawowa. Tel. 887 41 55 55

Lokal us³ugowo handlowy 120m2 lub 330 m2. Tel. 785 230 400 Mieszkanie 80 m2. Tel. 785 230 400 Kêpno ul. Warszawska. Do wynajêcia mieszkanie dla grupy osób pracuj¹cych w Kêpnie i okolicach. Tel. 887 41 55 55 Kêpno. Do wynajêcia lokal handlowo-us³ugowo-biurowy o pow. ok. 70 m2. Dobry standard. Tel. 887 41 55 55 Baranów rynek. Do wynajêcia lokal o pow. 141 m2 lub mniej. Czynsz przez pierwsze trzy miesi¹ce tylko 1.950 z³ + media. Tel. 603 09 88 88 Reprezentacyjne biuro w budynku przy ul. Zamkowej 28 w Ostrzeszowie. 50 m2, niezale¿ne wejœcie, parter, w³asne ogrzewanie gazowe, wêze³ sanitarny, miejsce postojowe. Znakomita lokalizacja naprzeciw UMiG. Tel. 601 780 158 Kompleks biur w presti¿owym odnowionym budynku Biznes Centrum w Ostrzeszowie, ul. Daszyñskiego 17. Lokalizacja w centrum miasta, ³atwy dojazd, w³asny du¿y parking, monitoring, Wi-Fi, komfortowe wykoñczenie pomieszczeñ. Tel. 601 780 158 Lokal 76 m2, obok S¹du, wymogi NFZ, ul. Piekary 6 Ostrzeszów. Tel. 601 251 129

SKLEJKA-EKO S.A. w Ostrowie Wielkopolskim firma z ponad 100-letni¹ tradycj¹ produkcji wysokiej jakoœci sklejki poszukuje kandydatów na stanowisko:

SKLEJKA-EKO S.A. w Ostrowie Wielkopolskim firma z ponad 100-letni¹ tradycj¹ produkcji wysokiej jakoœci sklejki poszukuje kandydatów na stanowisko:

OPERATOR MASZYN CNC

PRACOWNIK PRODUKCJI

Charakter pracy: • Obs³uga maszyn CNC • Kontrola jakoœci gotowych elementów wg dokumentacji technicznej • Obs³uga urz¹dzeñ pomiarowych • Praca w systemie trzyzmianowym w produkcji i uszlachetnianiu sklejki

Charakter pracy: • Prosta obróbka stolarska • Pomoc operatorska w obs³udze maszyn do obróbki p³yt drewnopochodnych • Kontrola jakoœci gotowych elementów • Obs³uga urz¹dzeñ pomiarowych • Praca na produkcji w systemie trzyzmianowych - obróbka i uszlachetnianie sklejki

Wymagania:

• Umiejêtnoœci czytania rysunku technicznego • Doœwiadczenie zawodowe na stanowisku operator maszyn CNC • Umiejêtnoœæ programowania maszyn CNC, uprawnienia obs³ugi wózków wid³owych, suwnic - mile widziane

• Umiejêtnoœæ pracy w zespole • Gotowoœæ do pracy w systemie trzyzmianowym • Nastawienie na ci¹g³y rozwój Oferujemy interesuj¹c¹ pracê w nowoczesnej i dynamicznie rozwijaj¹cej siê firmie dla wszystkich, którzy akceptuj¹ nasze has³o: ’’Jedynym ograniczeniem, jesteœmy My sami’’. Kontakt: Osoby zainteresowane powy¿sz¹ ofert¹, prosimy o przes³anie aplikacji (CV i list motywacyjny) na adres: kadry@sklejka.eko.pl lub SKLEJKA-EKO S.A., ul. Reymonta 35, 63-400 Ostrów Wielkopolski Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami. Nades³ane dokumenty powinny zawieraæ nastêpuj¹ce oœwiadczenie kandydata: "Wyra¿am zgodê na przetwarzanie i wykorzystywanie przez firmê SKLEJKA-EKO S.A. moich danych osobowych dla celów rekrutacji - zgodnie z Ustaw¹ o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997r."

-Nowy Baranów. Tel. 694 739 098

Pomieszczenie 100 m2 + du¿y plac na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ przy DK 11. Tel. 696 324 208

Pomieszczenia o pow. 100 m2 z przeznaczeniem na magazyn w Parzynowie. Tel. 724 704 337

Powierzchniê magazynow¹ 600 m2. Tel. 726 970 550

Mieszkanie 57 m2 po kapitalnym remoncie w Ostrzeszowie na Os. Zamkowym II piêtro, 2 pokoje kuchnia, ³azienka. Tel. 603 678 008

Mieszkanie w Kêpnie dla 2 kobiet z Ukrainy od 05.10. Tel. 500 892 778 Mieszkanie 90 m2, 4 pokoje, lokalizacja 20 km od Kêpna. Tel. 726 970 550 Mieszkanie w Hanulinie o pow. 45 m2, komfortowe, spokojna okolica. Tel. 784 478 542 4 pokoje, kuchniê, ³azienkê i gara¿. Tel. 62 590 30 92 W domku wolno stoj¹cym 2 pokoje, kuchniê i ³azienkê. Tel. 691 892 865 Halê 100 m2 w Ostrzeszowie zapleczem magazynowym (przy trasie na Ostrów ). Tel. 695 795 905 Pokoje dla pracowników w Kêpnie, wysoki standard. Tel. 605 314 046 Mieszkanie 2 pokoje, kuchnia, ³azienka, skrytka, przedpokój, ogrzewanie centrale, okolice Ostrzeszowa. Tel. 697 286 732 Dom jednorodzinny. Olszowa. Tel. 721 449 544 Pokoje dla pracowników z Ukrainy, Kêpno. Tel. 889 143 311 Mieszkanie 40 metrów kwadratowych z balkonem, dwa pokoje z aneksem kuchennym, umeblowane, nowe budownictwo, Kêpno-

Teren o pow. ponad 1 ha przy drodze wojewódzkiej DW 449 w centrum Bukownicy na dzia³alnoœæ gospodarcz¹, wszystkie media + zabudowa. Tel. 667 719 264 Mieszkanie 2 pokojowe 53 m2 w centrum Ostrzeszowa na parterze. Tel. 695 795 905 Lokal z witryn¹ o pow. 38 m2 w centrum Ostrzeszowa ul. Targowa 4. Lokalizacja bardzo atrakcyjna dla klientów, ³atwy dojazd i parking pl. Stawek. Wszystkie media, mo¿liwoœæ wynajêcia dodatkowego magazynu. Cena+kaucja. Tel. 733 016 658 Mieszkanie do remontu na parterze w kamienicy, nieumeblowane, o pow. 90 m2, ³azienka, kuchnia, pom. na piec CO, salon, 2 pokoje, nowe okna, przynale¿na piwnica, rozliczenie kosztów remontu poprzez obni¿enie czynszu, Ostrzeszów, ul. Targowa 4, blisko rynku i galerii. Tel. 601 535 191 Nowe komfortowe mieszkania, kawalerka 24 m2 oraz mieszkanie 53 m2, 3 pokoje w centrum Ostrzeszowa, ul. Daszyñskiego, parter, domofon, dostêp do podwórka. Tel. 695 795 905 Miejsce na reklamê przy obwod-

nicy, blisko Intermarche w Kêpnie. Tel. 62 782 02 07 Mieszkanie 3-pokoje, kuchnia, ³azienka, 64 m2, czêœciowo umeblowane, kaucja 1000 z³., czynsz 650 z³. Ostrzeszów, ul. Grzybowa. Tel. 691 892 865, 62 590 30 92

PRACA Uczciwa i rzetelna dziewczyna podejmie siê sprz¹tania domów, mieszkañ i biur równie¿ po remoncie. Dorywczo lub systematyczne zlecenia. Interesuje mnie d³u¿sza wspó³praca. Jestem dyspozycyjna w godzinach od 7 rano do max. 16. Tel. 880 860 124 Zatrudniê kierowcê z prawem jazdy C+E w transporcie miêdzynarodowym. Ka¿dy weekend w domu. Tel 603 649 112 Przyjmê szycie, lekkie tapicerskie np. wk³ady, poduchy, krzes³a, fotele. Kêpno. Tel. 605 662 129 Zatrudniê kierowcê kat. C+E w transporcie miêdzynarodowym. Tel. 693 734 433 Przyjmê pracownika na stanowisko tokarz, proponujemy atrakcyjne

Wymagania:

• Silna motywacja do pracy i zaanga¿owanie • Umiejêtnoœæ pracy w zespole • Gotowoœæ do pracy w systemie trzyzmianowych • Nastawienie na ci¹g³y rozwój Oferujemy

• Interesuj¹c¹ w nowoczesnej i dynamicznie rozwijaj¹cej siê firmie • Zatrudnienie na umowê o pracê • Mo¿liwoœæ rozwijania swoich umiejêtnoœci Kontakt: Osoby zainteresowane powy¿sz¹ ofert¹, prosimy o przes³anie aplikacji (CV i list motywacyjny) na adres: kadry@sklejka.eko.pl lub SKLEJKA-EKO S.A., ul. Reymonta 35, 63-400 Ostrów Wielkopolski Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami. Nades³ane dokumenty powinny zawieraæ nastêpuj¹ce oœwiadczenie kandydata: "Wyra¿am zgodê na przetwarzanie i wykorzystywanie przez firmê SKLEJKA-EKO S.A. moich danych osobowych dla celów rekrutacji - zgodnie z Ustaw¹ o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997r."

wynagrodzenie. Tel. 793 308 355 Zatrudniê recepcjonistê, znajomoœæ j. niemieckiego lub angielskiego. Tel. 63 730 95 50 Kobieta 40 lat, posprz¹ta profesjonalnie mieszkania, biura, sklepy, mycie okien, sprz¹tania przed œwi¹teczne, solidnie. Tel. 535 069 357 Poszukujê pracy cha³upniczej, szycie. Tel. 533 083 552 Spawacz instalator, poszukuje pracy, posiadam profesjonalne maszyny spawalnicze. Tel. 667 419 551 Zatrudniê œlusarza i spawacza, atrakcyjne warunki p³acy. Tel. 793 308 355 Zatrudniê kierowcê, kat. prawo jazdy C+E. Tel. 602 596 215 Szukam pracy na popo³udnia i weekendy, sprz¹tanie, mycie okien, praca w ogrodzie. Tel. 609 889 863 Osoba niewidoma podejmie pracê cha³upnicz¹. Tel. 724 704 337 Zatrudniê kierowcê, transport krajowy, kat. C+E. Tel. 602 596 215 M³oda kobieta podejmie pracê jako sprz¹taczka. tel. 693 944 411

MOTORYZACYJNE Sprzedam Opel Corsa 5 drzwi, 1.4 benzyna, 1996 r., bia³y - 1900 z³, Opel Vectra kombi, 1.8 benzyna, 1998 r. - 2600 z³, Mazda 323, 1,3 benzyna, 1994 r. - 900 z³. Tel. 603 322 466 Sprzedam VW Lupo 2 w³aœciciel w Polsce od 8 lat. Na bie¿¹co eksploatowany i serwisowany, bardzo oszczêdny - spalanie ok. 4.5 l ON. 2 komplety kó³ z oponami letnimi i zimowymi w jeszcze niez³ym stanie, wspomaganie, ABS, airbag, radio z CD. Tel. 692 998 713 Sprzedam Peugeot 307 kombi, 2003 r., 2.0 HDI 110 kM. Przebieg 184000, ciemnoniebieski. Cena do uzgodnienia. Tel. 509 211 139 Sprzedam Citroen Xsara Picasso 2001 r., 1.8 benz.+gaz, wspom. centr. zamek, ABS, klima, hak. Cena 4700 z³. Tel. 501 819 535 Sprzedam Renault Megane 2004 r., 1.4 benzyna, zadbany, cena 7 900 z³. Tel. 784 477 837 Sprzedam VW Passat 1.6 101 KM, 2004 r., przebieg 166 tys. km., cena do uzgodnienia. Tel. 722 171 262 Sprzedam Toyota Avensis 2007 r., po liftingu, diesel 2.0, combi, niebieski, zarejestrowany, bogaate wyposa¿enie, Navi ksenon. Tel. 508 222 963 Sprzedam motocykl Honda CA Rebel z 1997r sprowadzony z Niemiec, przebieg 24.635 km. W zestawie klucze, os³ona na bak oraz gmole. Cena: 4000 z³. do negocjacji. Tel. 600 145 748


20

Twój Puls Tygodnia

OG£OSZENIA DROBNE

wtorek - 25 paŸdziernika 2016 r.

Sprzedam Seat Alhambra, 2.0 TDi, 2007 r., 7-osobowy. Tel. 784 477 837 Sprzedam VW Golf Plus, 1.9, disel, 2006 r. Tel. 784 477 837 Sprzedam ma³y samochód Suzuki Alto 2009 r., ma³y przebieg, bardzo ekonomiczny 1,0 benzyna, cena 12800 z³ do ma³ej negocjacji. Polecam, tel. 695 343 702 Sprzedam Audi A4 B5, 1.8 AVANT, 1997 r., kolor granatowy, z instalacj¹ LPG, przebieg 177000, automatyczna skrzynia biegów, klimatyzacja, ABS, el. Lusterka, el. szyby, 3-letni akumulator, nowe tarcze i klocki hamulcowe przód, nowy rozrz¹d, komplet kó³ z oponami zimowymi. Tel. 605 153 408 Sprzedam motocykl Kawasaki BN Eliminator 125 z 2001 r., sprowadzony z Niemiec, przebieg 10.456 km. W zestawie ksi¹¿ka serwisowa, instrukcja obs³ugi oraz niemieckie przegl¹dy potwierdzaj¹ce przebieg. Cena 5000 z³ do negocjacji. Tel. 600 145 748 Sprzedam VW Lupo 1.7 SDI, 2003 r., niebieski. Wspomaganie, ABS, radio+CD. Jeden w³aœciciel od 8 lat. Komplet kó³ lato+zima. Cena 3999 z³. Tel. 692 998 713 Sprzedam Forda C-MAX 1.6 TDCI, 90 KM, 2007 r., grafit, komputer, el. szyby, silnik bez cz¹steczek sta³ych, I rej. Listopad 2007 r. Tel. 609 636 589 Sprzedam Toyota Avensis 99 r., 2.0 D4D, sedan, zielona, wsp., ABS, klima., el. szyby, I w³aœciciel w kraju, stan bdb., cena do uzgodnienia. Tel. 696 264 300, 602 878 187 Sprzedam Ford Mondeo MK3, 2.0 TDCI, szary met., cena 5000 z³. Tel. 663 708 546 Sprzedam Bus Sprinter 313, 2004 r., stan dobry, cena do uzgodnienia, faktura Vat. Tel. 604 176 950 Sprzedam Fiata Cinquecento 700, 94 r., zarej., czerwony, ocynk, 117 km., cena 950 z³. Tel. 784 465 085 Sprzedam 4 opony zimowe i 4 opony letnie Michelin do renault na felgach stalowych i aluminiowych 185/65/ R15 i 185/60/R15. Tel. 784 465 085 Sprzedam Citroen C5, 2005 r., 1.6 HDI, 140 tys. km., c.z., wsp., ABS, ESP, klima 2 strefowa, el. szyby i lusterka, p.p., alu felgi, czujniki parkowania, cena 11200. Tel. 607 099 967 Sprzedam Opel Corsa 2000 r., 1.2, sprowadzony z Niemiec, stan idealny. Tel. 530 613 388 Sprzedam Daewoo Matiz 2001 r., 52 tys. km. Tel. 601 955 131 Sprzedam Alfa Romeo 156, 1,9 D, 2001 r., 180 tys. km., srebrny. Tel. 691 437 694 Sprzedam ci¹gnik siod³owy Man TGA18.412, 2001 r., 871,091 km, naczepa Firana Wielton NS34 K 2002 R. Tel. 602 596 215 oddzwoniê na ka¿dy sms Sprzedam KIA Carnival 2001 r., 138 tys. km., cena 6000 z³. Tel. 62 590 30 92 Sprzedam Fiata CC 700, 94 r.,

Spawarkê transformatorow¹ 225 A. Tel. 605 420 906

czerwony, blacha ocynk, przebieg 117 000 km., zarej., sprawny, cena 1100 z³. Tel. 784 465 085

Ubranka dla dziewczynki w wieku 5-7 lat, ró¿ne, niezniszczone. Cena 1-5 z³/szt. Tel. 785 949 485

Sprzedam Forda Focus 2009 r. 1.6, serwisowany, cena 23.500 z³. Tel. 601 892 156 25.11 Sprzedam VW Golf IV2003 r. 1.6 benzyna, czarna per³a, przebieg 185 tys. km., cena 8000 z³. Tel. 782 244 720 Sprzedam Fiata Scudo 2010 r., 1.6 HDI, dostawczy, stalowy met., 76 tys. km., cena 32000, sprowadzony, zarejestrowany. Tel. 667 440 028 Sprzedam Lanosa 2000 r., 1.5 S. Tel. 608 358 935 Sprzedam 2 ko³a z oponami, letnie. Tel. 697 786 130 Sprzedam Renault Talia 2004 r., 1.5 dci, wsp., c.z., el. szyby, p.p., cena 6200 z³. Tel. 607 099 967 Sprzedam Citroena Berlingo 2000 r., 2.0 TDI, cena 4900 z³. do negocjacji. Tel. 667 142 215 Sprzedam Renault Clio III 1.5 dci, 2006 r., srebrny, przebieg 133 tys. km., tech. sprawny, zarej., wsp.., klima., abs, el. szyby, lusterka, 6xp.p., hak, cena 10.500 z³. Tel. 784 465 085

Sprzedam Romet, skuter. Tel. 661 027 569 Sprzedam Komara II model 2330, 70 r., na peda³y w oryginale oraz Ogara. Tel. 601 397 064 Sprzedam czêœci do Jelcza. Tel. 602 596 215 Sprzedam Opel Meriva 2004 r., gaz, klima., zarej., bezwypadkowy, cena 11.999 z³. Tel. 603 524 017 Sprzedam Romet Ogar 205, zarej., ubezpieczony w oryginale oraz komara. Tel. 601 397 064 Kupiê stare motory SHL, WSK, ROMET, KOMAR, WFM lub inne, czêœci. Tel. 726 955 344 02.06 Kupiê ka¿de auto stan obojêtny. Tel. 660 684 212

cena 130 z³. Tel. 603 524 017 Now¹ lampê b³yskow¹ do aparatów cyfrowych NIKON SB-910 (Nikon). Tel. 691 014 130 £ó¿ko piêtrowe, drewniane. Tel. 660 933 923 Kontener na gara¿, cena 1900 z³. Tel. 603 750 304 Tartaczn¹ olchê, pierœnica powy¿ej 50 cm., oko³o 15 kubików. Tel. 609 687 722 Nowe okna Velux, wym. 66x118, atrakcyjna cena. Tel. 783 201 507

Króliki. Tel. 725 477 553

Fotel do masa¿u, cena 250 z³. Tel. 696 264 300 Kojec dla dziecka, cena 50 z³. Tel. 696 264 300 Frezarko-czopiarkê dolnowrzecionow¹, stolarsk¹. Tel. 508 482 028

Bramê gara¿ow¹ wym. 2,20/2,10, uchylna, ocieplona. Tel. 601 955 131

Okno dachowe Fakro, plastikowe, nowe z kompletem do monta¿u, wym. 140/78. Tel. 601 784 433

Meble firmy Black Red White. Tel. 606 379 902

3 silniki od pralek Kasia i Frania, silnik si³owy 7– ka. Tel. 781 769 695

Szlifierkê k¹tow¹, œr. 180 mm, nowa, cena 250 z³. Tel. 62 730 88 88

Akordeon Victoria, 80 basów. Tel. 62 731 25 97

Stó³ dêbowy rozk³adany 6-12 osób, owalny oraz 6 krzese³ dêbowych, stan idealny. Tel. 692 48 15 20

Maszynê blacharsk¹ do zwijania blach (wyk. rury, rynny) o d³. 1 m. Tel. 500 892 778

Szkielet namiotu pod foliê, metalowy. Tel. 667 770 224

Drewno opa³owe pociête z dowozem. Tel. 696 681 781

Maglownicê elektryczn¹ do u¿ytku domowego (niemiecka) w dobrym stanie, ma³o u¿ywana, cena 250 z³. Tel. 500 892 778

Sprzedam Citroen C3, 1.4 D, 2006 r., radio CD, immobilizer, tempomat, el. szyby podgrzewane fotele, op³acony OC i przegl¹d. Tel. 518 177 253

Szczeniêta owczarka niemieckiego d³ugow³osego. Tel. 783 679 289

Sprzedam Opel Zafira 7-osobowy, 2005 r., 2.2 TD, pe³na opcja, przebieg 200.000 km., cena 11500 z³. Tel. 517 505 102

Worki big bag. Tel. 785 230 400

Drewno opa³owe sosnowe pociête z dowozem. Tel. 668 114 558 Domek drewniany pod zje¿d¿alnie z huœtawk¹, cena promocyjna, po 15. Tel. 609 739 759

CHCESZ ZAMIEŒCIÆ DARMOWE

OG£OSZENIE DROBNE. ZADZWOÑ

Tanio sprzedam 4 krzes³a dêbowe. Tel. 696 264 300

Posuw 2 rzêdowy (2x4 rolki) do frezarki dolnowrzecionowej. Tel. 508 482 028

Napêd PPG SOLO 210, bardzo ma³o wylatane, nie uszkodzony. Tel. 504 983 274

Nawigacjê Clark Polska i Europa,

Szczeniêta owczarka niemieckiego. Tel. 603 682 811

4 szafki kuchenne w tym zlewozmywak i suszarka o wymiarach standardowych, bateria gratis. Tel. 604 632 809

Naro¿nik du¿y 250x250 cm, jasny. Tanio. Tel. 501 623 076

Sprzedam Komar 3 biegowy, 2 osobowy, Komar III. Tel. 665 782 080

2 okna plastikowe, bia³e z demonta¿u, jednoskrzyd³owe wym. 145/140, cena 120 z³/szt. Tel. 721 166 800

Piec C.O. ''5'', u¿ywany 4-lATA. Tel. 601 702 502

Sprzedam czêœci do fiata 126 p. Tel. 727 391 971

Pierzyny do przerobienia na ko³dry lub poduszki. Tel. 62 731 92 23

Kuchenkê gazow¹ Amica + okap z Amica gratis. Tel. 604 632 809

Frezy i g³owice stolarskie, du¿y wybór. Tel. 508 482 028

Domek drewniany pod zje¿d¿alnie z huœtawk¹, cena promocyjna, po 15. Tel. 609 739 759

Kojec dla dziecka. Tel. 661 848 302

Za symboliczn¹ cenê, czarne biurko, czarn¹ szafkê rtv, 2 fotele - czerwone obicie, boki drewno z eco skór¹ + dwie pufy, ³awa gratis, telewizor kineskopowy 21 cali lub zamieniê na odkurzacz. Tel. 510 285 322

Organy w bdb. stanie, cena 300 z³. Tel. 691 200 642

Szczeniêta Shih Tzu, zaszczepione i odrobaczone. Tel. 533 206 748

Stó³ owalny rozk³adany, ciemny br¹z + 10 krzese³. Tanio. Tel. 501 623 076

ZIEMNIAKI JADALNE GALA. Tel. 607 307 942

Oddam za symboliczne ceny, ubrania nowe i u¿ywane w bardzo dobrym stanie, damskie w rozmiarach L-XXL, m³odzie¿owe dziewczêce S-L, kurtki, marynarki, garsonki, sukienki, spodnie, bluzy, bluzki, tuniki, torebki i inne. Tel. 510 285 322

Wagê dziesiêtn¹ 250 kg. Tel. 697 786 130

Tanio mebloœciankê w bardzo dobrym stanie, ciemny br¹z z forniru drewnianego. Tel. 602 878 187

Sprzedam Opel Corsa 99 r., automat, przebieg 98 tys. km., klima., ABS, 4xp.p., komplet opon zimowych, cena 2900 z³. Tel. 601 784 433

SPRZEDAM

Stolik dzieciêcy Ikea-Mammut, plastikowy, kolor jasnoniebieski, prostok¹tny (d³.77 cm, szer. 55 cm, wys. 48 cm) plus krzese³ko tej samej firmy w kolorze jasnozielonym. Stan bardzo dobry. Cena zestawu 62 z³. Tel. 785 949 485

Lustro, oœwietlenie na 3 ¿arówki, 1/40 cm, cena 50 z³. Tel. 609 912 998

Lodówko-zamra¿arkê, cena 350 z³. Tel. 691 232 835 Gazówkê + okap, cena 350 z³. Tel. 691 232 835 Pralkê, automat, cena 350 z³. Tel. 691 232 835 Automat do prania na chodzie, cena 120 z³. Tel. 722 314 540

DO NAS: 62 732 05 50

Tapczan naro¿nikowy, prawostronny, cena 350 z³, odbiór w³asnym transportem. Tel. 783 467 969

Silniki elektryczne: 5,5 kw-1440 obr, 1,1 kw-930 obr, 0,8 kw-1440 obr, 0,8 kw-930 obr, 0,37 kw 230 V, 0,6 kw-700 obr. Tel. 664 926 921 Pszczo³y z ulami lub bez, Ostrzeszów, ul. W³. Jagie³³y 49. Tel. 62 730 05 84 Wózek. Tel. 605 898 488 Frezarkê do drewna pionow¹ OBFA 120, silnik 1,5 KV, 4500 ob/min, cena 1700 z³. Tel. 601 934 747 Kuchenkê ceramiczn¹, el. firmy Amica, szer. 60 cm., ma³o u¿ywana, cena 400 z³, el. ro¿en obrotowy, programator elektroniczny, szuflada na prowadnicach rolkowych. Tel. 62 732 05 50


Twój Puls Tygodnia

21

OG£OSZENIA DROBNE

wtorek - 25 paŸdziernika 2016 r.

Korepetycje z j. niemieckiego. Tel. 500 794 781 Korepetycje z j. angielskiego od szko³y podstawowej do matury oraz osoby doros³e. Tel. 601 565 929 Korepetycje z j. angielskiego dla dzieci i doros³ych, przygotowanie do matury lub egzaminu gimnazjalnego. Tel. 732 584 383

ROLNICZE Sprzedam ZETORA 6045 z turem. Tel. 661 848 302 Sprzedam rozrzutnik 1-osiowy, wymieniona pod³oga i taœma oraz œwiat³a, opony 11- tki, cena 2800 z³. Tel. 697 960 153 SPRZEDAM ZIEMNIAKI PASZOWE GRUBE. Tel. 607 307 942 Sprzedam rozsiewacz 2 talerzowy zachodni, 700 kg., cena 2200 z³. Tel. 697 960 153

n¹, nie uszkodzon¹. Rozmiar 12.4-28. Tel. 668 151 236

i œrutownik oraz przyczepê wywrotkê. Tel. 726 542 965

Sprzedam krowê na wycieleniu, czerwona i ja³ówkê po pierwszym wycieleniu. Tel. 533 604 042

Kupiê przyczepê rolnicz¹ 6 tonow¹, zarej., mo¿e byæ do remontu. Tel. 692 669 010

Sprzedam owies i jêczmieñ. Tel. 606 736 510

Sprzedam ci¹gnik C-360, zarej. Tel. 696 784 127

Sprzedam przyczepê HL 5ton, wywrot 2-stronny, bez dokumentów. Tel. 573 964 950

Sprzedam przegrabiarko-zgrabiarkê do siana, 5-tka, kombajn Anna. Tel. 668 967 134 po 20.00

Sprzedam ziemniaki jadalne Vineta. Tel. 62 781 84 96

Sprzedam paj¹ka 7 gwiazdowego, brony 5-tki, kultywator, KOS – rozrzutnik do nawozu. Tel. 694 761 945

Sprzedam koparkê elewatorow¹, stan bdb. Tel. 605 197 589

Sprzedam obci¹¿niki do Zetora 5211 na przód. Tel. 62 781 84 96

Sprzedam ja³ówkê cieln¹. Tel. 605 197 589

Kupiê przyczepê wywrotkê 3,5 tony na niskich ko³ach z dokumentacj¹. Tel. 533 817 130

Sprzedam wys³odki mokre. Tel. 600 195 110 Sprzedam ci¹gnik Zetor 7245, cena 41500. Tel. 607 514 664 Sprzedam jêczmieñ, pszenicê, pszen¿yto, wys³odki suche. Tel. 603 750 304 Sprzedam rozrzutnik obornika 8 ton, niemiecki. Tel. 573 964 950 Sprzedam Multer zawieszany na ci¹gnik do likwidacji nieu¿ytków. Tel. 573 964 950 Sprzedam prosiêta du¿e. Tel. 609 687 722 Kupiê kukurydzê mokr¹, okolice Doruchowa. Tel. 607 519 661 Sprzedam silnik do C-360 3P, uszkodzony wa³. Tel. 62 731 20 64 Sprzedam rozsiewacz kos, cena 300 z³ oraz sieczkarnie rêczn¹. Tel. 663 600 483 Sprzedam kaczki francuskie i indyki tegoroczne. Tel. 533 604 042 Sprzedam prosiêta 14 sztuk, gm. Kraszewice. Tel. 724 990 500 Sprzedam oponê rolnicz¹, u¿ywa-

Kupiê rozsiewacz nawozu Rauch, 2-talerzowy z regulowanymi ³apkami, 600 l. Tel. 533 817 130 Sprzedam ziemniaki jadane Vineta (z dowozem). Tel. 609 005 303 Sprzedam siewnik Poznaniak szer. robocza 2,70, 85 r., na docisku, glebogryzarkê Unia Grudzi¹dz, szer. robocza 1 m, 88 r. Tel. 669 872 610 Sprzedam p³ug 4-skibowy prod. polskiej 97 r., agregat œcierniskowy G³êbosz 13 ³ap z 2 wa³kami równaj¹cymi, kabina do Ursusa C-330. Tel. 782 060 269 Sprzedam wa³ ko³a z ³o¿yskiem do C-360. 62 730 88 88 Sprzedam siewnik Poznaniak szer. robocza 3 m, skrzynia olejowa 97 r., kompletny w oryginale, cena 4100 z³, rozsiewacz nawozu Amazone 1 talerzowy. 350 kg. Tel. 62 731 53 59 Kupiê byd³o do dalszego chowu oraz wszelkie ci¹gniki, przyczepy i maszyny rolnicze:talerzówkê, siewnik Poznaniak, glebogryzarkê. Tel. 667 407 369 Kupiê rozrzutnik obornika, siewnik poznaniak, mieszalnik pasz

Sprzedam rozrzutnik obornika tandem, 6 ton, 88 r., lub zamieniê na mniejszy. Tel. 507 981 584 Sprzedam glebogryzarkê Huard 3 m z tylnym wa³em. Tel. 667 309 391 Sprzedam podajnik kube³kowy do zbo¿a 10 m, mikser do gnojowicy 5 m. Tel. 667 309 391 Sprzedam szlifierkê k¹tow¹, cena 250 z³. Tel. 730 88 88 Sprzedam czêœci zamienne do ci¹gników T-25 i MTZ. Tel. 62 730 50 11 Sprzedam ³ubin gorzki. Tel. 725 057 577 Sprzedam p³ug podorywkowy 5-skibowy, sadzarkê kube³kow¹ do ziemniaków, przyczepê do przewozu okr¹g³ych balotów s³omy lub siana. Tel. 608 809 562

Sprzedam kombajn zbo¿owy Class Senator, kosa 3,6 m, rozdrabniacz s³omy. Tel. 691 742 430 Sprzedam siewnik zbo¿owy Saksonia, szerokoœæ 3m. Tel. 691 742 430 Sprzedam rozsiewacz lejowy do nawozów 500 kg. Tel. 721 767 567 Sprzedam opony rolnicze z felgami 2 szt., rozm. 18.4-30/15-30, 16.9/14-24. Tel. 62 760 70 90 Sprzedam podajnik do s³omy. Tel. 62 760 70 90 Sprzedam p³ug 3+1, obrotowy, rozsiewacz Rauch 600 l. Tel. 62 760 70 90, 726 605 537 Sprzedam prasê zmienno-komorow¹, pasow¹ Riviere Casali. Tel. 723 069 752 Kupiê ja³ówki hodowlane i u¿ytkowe, cielnoœæ 6-7 miesiêcy. Tel. 62 741 47 61, 602 777 217 Kupiê wszelkie ci¹gniki i maszyny rolnicze, rozrzutniki i przyczepy oraz byd³o do dalszego chowu. Tel. 667 407 369

NAUKA Pomoc w pisaniu i redagowaniu prac zaliczeniowych, licencjackich i magisterskich z ekonomii, pedagogiki itp. Tel. 694 665 070 Korepetycje z matematyki. Tel. 881 396 173

Sprzedam zwolnicê do ci¹gnika C-360, 2 szt., lewa – prawa, cena 440 z³. Tel. 62 730 88 88

Nauka gry na pianinie oraz lekcje œpiewu i emisji g³osu. Tel 694 341 423

Sprzedam ko³o zwolnicy do ci¹gnika C-360, stan dobry. Tel. 605 310 803

Korepetycje, t³umaczenia j. angielski, hiszpañski, korespondencja. Tel. 724 845 106

Sprzedam koparko-spycharkê Bela-rus. Tel. 696 597 960 Sprzedam œrutownik B¹k, stan bdb., cena 1500 z³. Tel. 603 523 113 Sprzedam rozsiewacz KOS, cena 350 z³. Tel. 62 731 26 39 Sprzedam rozsiewacz nawozu Diadem, jedno talerzowy, hydraulicznie otwierany, poj. 600 l, cena 1500 z³. Tel. 661 066 041 pow. kêpiñski Sprzedam siewnik do buraków 6-rzêdowy Rauch, cena 3600 z³. Tel. 661 066 041 Sprzedam ci¹gnik rolniczy C-360, zarej. Tel. 696 784 127 Sprzedam zgrabiarkê do siana, karuzelow¹. Tel. 661 996 513 Sprzedam ró¿ne maszyny rolnicze pasuj¹ce do C-330 i C-360 (likwidacja gospodarstwa). Tel. 517 147 226

Korepetycje z j. angielskiego i matematyki na poziomie szko³y podstawowej i gimnazjum. Tel. 695 946 748 Korepetycje z j. niemieckiego na terenie gm. Kraszewice. Tel. 665 804 091 Korepetycje, nauka j. angielskiego (Kêpno). Tel. 725 296 566 Udzielam korepetycji z j. angielskiego od szko³y podstawowej do matury, Ostrzeszów. Tel. 601 565 929

KUPIÊ Auto do 2000 z³. Oferty proszê sk³adaæ telefonicznie lub sms. Tel. 603 322 466 Silniki, spawarki i narzêdzia, sprzêt z likwidacji warsztatów. Tel. 692 990 828 Niedrogo budê dla psa o wymiarach: wysokoœæ 50-60 cm, szerokoœæ 50-60 cm. Tel. 782 692 747 Byd³o do dalszego chowu oraz wszelkie ci¹gniki, przyczepy i maszyny rolnicze: talerzówkê, siewnik Poznaniak, glebogryzarkê. Tel. 667 407 369 Kupiê hydrauliczne si³owniki wywrotu do przyczep rolniczych i samochodów ciê¿arowych. Tel. 880 358 110 Kupiê ka¿de auto. Tel. 883 507 884 Kupiê ka¿dego mercedesa. Tel. 883 507 884 Silnik do Opla Omegi B, 2.0, 16 V. Tel. 727 391 971 Banknoty: 1000 z³ z 1965 r. (Kopernik), 200.000 z³ z 1989 r., 500

z³ z 1948 (górnik), 100 z³ z 1948 r. (czerwone), 50 z³ z 1946 r., 50 z³ z 1948 r. Tel. 500 263 752 Ka¿de auto. Tel. 660 684 212 Motorower Komar, Romet, Ogar, Kadett, Yawa. Tel. 603 715 322 Starocie. Tel. 504 327 324 Stare motory. Tel. 518 248 948 Stare ci¹gniki Zetor 25, Ursus 325, Ursus 328 lub maszyny rolnicze. Tel. 518 248 948

MATRYMONIALNE 73-latek bez na³ogów, ugodowy, uczciwy pozna Pani¹, uczciw¹, pogodn¹, mo¿liwoœæ wspólnego zamieszkania. Okolice Kêpna. Tel. 722 314 540 Samotny kawaler 62 lata, pogodnego usposobienia, nie pal¹cy, nie nadu¿ywaj¹cy alkoholu, pozna Pani¹, która zachce zawrzeæ kontakt na d³u¿szy czas, ceni¹c¹ spokój, do zamieszania na wsi. Tel. 609 919 669 Kawaler 27 lat, rolnik szuka kandydatki na ¿onê. Tel. 724 412 539 Kawaler 36 lat, uczciwy, bez na³ogów pozna pani¹, uczciw¹, zdecydowan¹ na sta³y zwi¹zek w wieku 28/37lat, tylko powa¿ne oferty. Tel. 721 866 493

Biuro Matrymonialne "Rusa³ka" od dziewiêciu lat skutecznie pomaga prze³amaæ samotnoœæ. Ponad sto skojarzonych par, w tym 15 œlubów. Zapraszam serdecznie osoby samotne w ka¿dym wieku - Aneta Sierowa.

Tel. 662 400 165 ww.biurorusalka.pl

Kawaler 45 lat, pozna Pani¹ w wieku 30-45 lat, mieszkaj¹cy na wsi. Tel. 693 661 658 Kawaler 44/185, bez na³ogów, uczciwy, troskliwy, konsultant kosmetyczny pozna uczciw¹, niepal¹c¹ Pani¹ 33-52 lat, która pragnie zbudowaæ szczêœliwy zwi¹zek i za³o¿yæ rodzinê. Tel. 887 875 933, email pawel132@poczta.onet.pl


22

Twój Puls Tygodnia

SPORT

wtorek - 25 paŸdziernika 2016 r.

POJECHALI Z NIMI JAK DO PO¯ARU Dziêki taki meczom serce bije mocniej. Ca³a w tym zas³uga ostrzeszowskiej Victorii, która wróci³a z dalekiej podró¿y i wypunktowa³a Poloniê Leszno 6:1. S³oneczne, paŸdziernikowe popo³udnie, a¿ zachêca³o, by wyjœæ na spacer w kierunku ul. K¹pielowej i zaraziæ siê gor¹czk¹ pi³karsk¹. Tam w³aœnie gospodarze dali kibicom to, czego oni potrzebowali jak kania d¿d¿u, choæ przez ponad jedn¹ trzeci¹ czasu by³o zupe³nie odwrotnie. Pierwszym bohaterem móg³ zostaæ przyjezdny £ukasz Gryziecki w 9 minucie, jednak jego si³a strza³u by³a taka, jakby nie uzupe³nia³ on zapasów ¿ywnoœci od tygodnia. Obie dru¿yny, w momentach gdy nic nie dzia³o siê pod bramkami, nie pozwala³y zaj¹æ siê czymœ innym, choæby d³ubaniem nasion s³onecznika. Najbardziej nadpobudliwi byli Jakub Rerak i Patryk Pasiak, którzy niemal¿e skoczyli sobie do garde³. Wygl¹da³o to tak, jakby chcieli zaprezentowaæ support przed zbli¿aj¹c¹ siê gal¹ ksw z udzia³em Popka i Mariusza Pudzianowskiego. Na szczêœcie zostali w porê odes³ani do swoich naro¿ników i ju¿ chwilê potem zamroczony jeszcze po przepychankach Pasiak trafi³ w s³upek po doœrodkowaniu £ukasza Duczmala. Polonia zdegustowana skutecznoœci¹ Victorii sama wziê³a siê do pracy i po-

kaza³a jak to siê robi poprawnie w 24 minucie. W rolê nauczycieli wcielili siê Jakub Borowczyk i asystuj¹cy mu Artur Krawczyk wstawiaj¹c obronie ocenê niedostateczn¹. Gospodarze nie spanikowali i z uporem maniaka wype³niali swoj¹ taktykê. Bliski odrobienia strat w 24 minucie by³ ponownie Pasiak, brak³o szczêœcia, albo by³ to po prostu dar umiejêtnoœci od losu dla Krzy¿ostaniaka, który do koñca meczu puœci³ szeœæ bramek. W miêdzyczasie mo¿na by³o zaobserwowaæ istnie szachow¹ rozgrywkê na pozycje spalone. Trudno by³o zliczyæ, kto czêœciej jest na ofsajdzie, pewne by³o to, ¿e pi³karzom upodoba³ siê widok sêdziego podnosz¹cego chor¹giewkê w górê. No có¿, podobno ka¿dy ma jakieœ zboczenia. W 43 minucie Victoria strzeli³a bram-

kê na 1:1. W polu karnym faulowany by³ Maciej Stawiñski, który po chwili sam podszed³ do pi³ki i pokona³ bramkarza z jedenastu metrów. Gol do szatni by³ tego dnia kluczowym akcentem. Na dalszy ci¹g nie trzeba by³o d³ugo czekaæ. W 49 minucie Rados³aw Dolata jakby nawigowany przez gps znalaz³ siê tam gdzie trzeba i zamkn¹³ akcjê po podaniu wzd³u¿ bramki. Gdy wszystko sz³o ku dobremu, kibice zetknêli siê z fatamorgan¹, która wprowadzi³a sporo konsternacji. Wiêkszoœæ otó¿ by³a pewna, ¿e sêdzia po zderzeniu Grondowego z Krawczykiem odgwizda³ jedenastkê na korzyœæ goœci i jak wielkie by³o zdziwienie, gdy po udzieleniu pomocy medycznej obu graczom "niby" fauluj¹cy zacz¹³ grê z pi¹tego metra. Na trybunach pada³y s³o-

wa, ¿e ogl¹damy nie to widowisko. W 66 minucie przysz³a pora na 3:1. Maciej Stawiñski przyj¹³ pi³kê w polu karnym, zgrabnie siê z ni¹ obróci³ i przymierzy³ po d³ugim rogu. Polonia widz¹c, ¿e dziœ w tej dyscyplinie nic nie ugra wróci³a do zwyczajów z pierwszej po³owy i znów dzia³o siê coœ na kszta³t sztuk walki. Jednym z kogucików by³ Krzysztof Konieczny, zacz¹³ on szturchaæ i popychaæ Przemys³awa Dubiela. Sêdzia mia³ na to oko i ju¿ kilka minut póŸniej widz¹c, ¿e nie oswoi niesfornego pi³karza goœci da³ mu czerwon¹ kartkê i odes³a³ do szatni. To tylko u³atwi³o zadanie Victorii, która szybko podwy¿szy³a na 4:1 po bramce Patryka Pasiaka. Po drodze ga³a odbi³a siê jeszcze od s³upka, co doda³o uroku ca³ej akcji i sprawi³o, ¿e

lesznianom bardziej gul skoczy³. Goœcie szli w zaparte i jak nie uda³o im siê z ksw spróbowali z pi³k¹ rêczn¹, zapomnieli jednak, ¿e zagrania t¹ czêœci¹ cia³a s¹ karane i w 75 minucie arbiter wskaza³ na wapno. Do pi³ki podszed³ Micha³ Mazurek i zdoby³ pi¹te dla Victorii i pierwsze dla siebie od dawien dawna trafienie. Kropkê nad i postawi³ w 84 minucie Adrian Barañski, który dobi³ obronion¹ przez Krzy¿ostaniaka próbê Stawiñskiego i udowodni³, ¿e wystarczy mu 180 sekund na p³ycie boiska, by do³o¿yæ cegie³kê do wyniku 6:1. W obronie te¿ by³o ca³kiem sobie, co udowodnili Grondowy i Paroñ, którzy do spó³ki poradzili sobie ze strza³em Borowczyka. Chcia³oby siê napisaæ coœ dobrego tak¿e o grze Polonii Kêpno, ale niestety siê nie da. Ulegli oni bowiem 3:1 z Centr¹ Ostrów Wlkp., choæ prowadzili po bramce Wojciecha Drygasa. W tabeli za to kolorowo, choæ nie koniecznie po ich myœli. Do spó³ki z PKS-em Racot piastuj¹ miano czerwonej latarni ligi i w³aœnie z nimi zmierz¹ siê w bezpoœrednim pojedynku w sobotê 29 paŸdziernika o godz. 15.00. Sk³ad Victorii - Grondowy, Cerbiñski (59' Gandecki), Paroñ, Domagalski, Skorzybót, Pasiak (86' Pinkiewicz), Dolata, Dubiel, Duczmal (82' Maciaczyk), Mazurek (81' Barañski), Stawiñski Sebastian Go³dyn

NICZYM NA TRENINGU Wielkopolanin Siemianice zrówna³ z ziemi¹ LZS Doruchów wygrywaj¹c na wyjeŸdzie a¿ 5:0 w zaleg³ym meczu kaliskiej klasy A. Dru¿yna z Siemianic mimo roli beniaminka nadzwyczajnie dobrze sobie radzi. Do Doruchowa przyjechali jako wicelider rozgrywek i potwierdzili, ¿e ich aktualna pozycja w tabeli to nie chochlik w druku. Ju¿ w pierwszych sekundach mogli mieæ okazjê do otwierania szampana, ale ze strza³em Mateusza G¹szczaka poradzi³ sobie Andrzej Nasiadek. W odpowiedzi strza³ z dystansu odda³ Adrian Lenek, niestety by³ tak niecelny, ¿e tylko ogrodzenie uniemo¿liwi³o bramkarzowi Wielkopolanina d³u¿szy spacer po ga³ê. Goœcie widz¹c nieporadnoœæ LZS-u stwierdzili, ¿e d³u¿ej nie bêd¹ trzymaæ w niepewnoœci tych, co typowali ich zwyciêstwo. W 15 minucie Kamil Biczysko otworzy³ wynik spotkania zachowuj¹c wiêkszy spokój ni¿ o mrugniêcie okiem wczeœniej Skotnik i G¹szczak.

Doruchów zmuszony by³ czekaæ cierpliwie na swoj¹ szansê. Tak¹ mia³ Patryk Tomaszewski, który zdecydowa³ siê na indywidualny rajd i mo¿e w tym szaleñstwie by³aby metoda, gdyby nie pogubi³ siê wbiegaj¹c w pole karne. W 22 minucie jeszcze bardziej zrzed³y miny gospodarzom. Mateusz G¹szczak dosta³ prostopad³e podanie, ¿e a¿ palce lizaæ i wybieraj¹c d³ugi róg podwy¿szy³ na 2:0. To otrzeŸwi³o ekipê LZS-u, która nie chcia³a zapewne dostaæ takich bêcków jak Legia Warszawa w Lidze Mistrzów. Najbardziej ambitny okaza³ siê Dawid Przyby³, który dwukrotnie strza³em g³ow¹ postraszy³ Zalejskiego. Bramkarza trzeba szczególnie pochwaliæ za drug¹ próbê, gdzie popisa³ siê sprawnoœci¹ fizyczn¹ nie gorsz¹ ni¿ etatowy gimnastyk. Niecny plan mia³ równie¿ Bart³omiej KaŸmierczak celuj¹c przy krótkim s³upku, ale znów goalkeeper z Siemianic by³ na posterunku. Tu¿ przed przerw¹ z kontr¹ poszli goœcie i Mateusz G¹szczak

nie doœæ, ¿e trafi³ na 3:0 to sprawi³, ¿e Doruchów schodz¹c do szatni tak poraniony najlepiej by ju¿ z niej nie wychodzi³. Spotkanie trzeba by³o jednak dokoñczyæ. LZS w drugiej po³owie stawia³ na taktykê: kopnij, a ja nie dobiegnê. Nie klei³o siê gospodarzom nic, oprócz potu na koszulkach. A¿ siê prosi³o, by Wielkopolanin strzela³ wiêcej i wiêcej, wiêc skoro nadarzy³a siê okazja na 4:0 nie zmarnowa³ jej £ukasz Nawrot. Gdy wydawa³o siê, ¿e Patryk Tomaszewski strzeli gola honorowego, co innego mia³ w g³owie £ukasz Domino, wykonuj¹c tak czysty wœlizg, ¿e do znudzenia powinien byæ pokazywany tym, co dopiero ucz¹ siê graæ w pi³kê. Kibice pogodzeni z pora¿k¹ nie zwiesili g³ów i tryskali dobrym humorem. Podczas gdy jeden z pi³karzy zwija³ siê z bólu na boisko, obserwuj¹cy kpi¹co zastanawiali siê czy dzwoniæ po pogotowie, czy mo¿e od razu po karawan pogrzebowy. S³owa te najwyraŸniej dotar³y do zawodnika, który wsta³ o w³asnych si³ach i otrzepa³

IV LIGA

Centra Ostrów W. - Kêpno Gostyñ - S³upca Racot - Wrzeœnia Rawicz - Œlesin Ostrzeszów - Leszno Nowe Skalm. - Ostrovia Ostrów W. Dobra - Koœcian

3:1 1:2 0:0 2:0 6:1 3:0 0:1

1.Pogoñ Nowe Skalm. 12 2.Centra Ostrów W. 11 3.Ostrovia 1909 Ostrów W. 11 4.Rawia Rawag Rawicz 11 5.Obra 1912 Koœcian 11 6.Victoria Ostrzeszów 12 7.Victoria Wrzeœnia 11 8.Bia³y Orze³ KoŸmin W. 11 9.SKP S³upca 11 10.Polonia 1912 Leszno 10 11.LKS Œlesin 11 12.Kania Gostyñ 11 13.Wicher Dobra 12 14.Polonia Kêpno 10 15.PKS Racot 11

22:7 26:10 29:14 29:21 19:17 25:22 23:12 18:17 22:18 17:20 14:17 10:23 9:27 5:19 9:33

24 23 21 20 19 17 17 15 14 13 12 9 8 7 6

OKRÊGÓWKA

Trêbaczów - Szczytniki Mroczeñ - Raszków Kobylin - Pogoñ Stawiszyn Janków Przyg. - Brzeziny ¯erków - Skarszew Kobyla Góra - Go³uchów Opatówek - Krotoszyn Pleszew - Odolanów

10:0 4:0 3:0 7:3 0:5 1:1 2:1 0:1

1.LKS Go³uchów 11 2.Odolanovia Odolanów 11 3.Stal Pleszew 11 4.Piast Kobylin 11 5.Orze³ Mroczeñ 11 6.Victoria Skarszew 11 7.KS Opatówek 11 8.Astra Krotoszyn 11 9.Olimpia Brzeziny 11 10.Pogoñ Trêbaczów 11 11.GKS ¯erków 11 12.Zefka Kobyla Góra 11 13.Korona Pogoñ Staw. 11 14.Barycz Janków Przyg. 11 15.Raszkowianka Raszków 11 16.Szczyt Szczytniki 11

38:9 27:9 29:4 29:19 23:14 30:9 18:11 17:20 19:24 24:23 8:20 14:18 7:24 11:32 11:39 7:37

28 27 27 21 21 20 20 18 16 10 9 9 8 8 7 4

A KLASA

Olszowa - Czarnylas Jankowy - S³upia Siemianice - Czajków Chynowa - Doruchów Bralin - Grêbanin Grabów - Trzcinica

1.Wielkopolanin Siem. 2.Victoria Laski 3.LKS Jankowy 1968 4.LKS Czarnylas 5.LZS Czajków 6.Stra¿ak S³upia 7.LZS Chynowa 8.Sokó³ Bralin 9.LZS Doruchów 10.Pelikan Grabów 11.GKS Grêbanin 12.LZS Trzcinica 13.LZS Olszowa

9 9 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 10

0:0 4:1 4:3 1:1 3:1 5:1 25 24 17 15 14 14 13 12 11 10 7 4 2

34:7 28:6 26:19 16:13 23:20 23:16 21:16 22:18 16:18 14:13 14:26 15:42 10:48

B KLASA GRUPA III

siê z resztek trawy. Zwieñczeniem sukcesu Siemianic by³ podyktowany w 80 minucie rzut karny zamieniony na pi¹t¹ bramkê przez Adama Skotnika. Ostatecznie goœcie mogli do³o¿yæ do kolekcji kolejne trafienia, ale najwidoczniej Jacek £aœ uzna³, ¿e 5:0 wystarczy i zmarnowa³ dwie dogodne sytuacje, o których i tak wszyscy zapomnieli wracaj¹c do domów. Sk³ady: Doruchów - Nasiadek, Aksamski, Braun, Pawlak, Sip (65' Œwierad), Przyby³, Œródka (68' Gr¹dowy), Okoñ (68' Zawadzki), KaŸmierczak, Tomaszewski, Lenek Siemianice - Zalejski, Domino, ¯uchowski (75' £aœ Mieczys³aw), M¹czka,

Kurkiewicz, Skotnik, Nawrot (64' Poprawa), £aœ Jacek (82' Osesiak), G¹szczak Karol, G¹szczak Mateusz, Biczysko (85' Jagieniak) Sebastian Go³dyn

£ukasz Domino

pi³karz Wielkopolanina Siemianice - Byliœmy przygotowani na ciê¿ki mecz, ale mieliœmy dobrze ustawiony sk³ad. Tak wiêc wszyscy zawodnicy byli obecni, jeden jeszcze jest kontuzjowany i czekamy na niego, a¿ wróci i mo¿e bêdzie jeszcze lepiej. Mamy aspiracje na wygranie ligi, co bêdzie dalej to zobaczymy.

£¹kociny - Ostrovia II Ostrów W. 4:1 Szczury - Rojów 4:0 Mikstat - Kraszewice 2:3 Siedlików - Wtórek 2:0 KuŸnica Grab. - Droszew 1:0 1.Ogniwo £¹kociny 8 2.Soko³y Droszew 8 3.LZS Siedlików 9 4.Ostrovia II Ostrów W. 8 5.Masovia Kraszewice 8 6.Huragan Szczury 8 7.KUKS Zêbców Ostrów W. 8 8.Wtórkowianka Wtórek 8 9.£u¿yczanka KuŸnica G. 9 10.Lilia Mikstat 8 11.Ajax Rojów 8

20 18 16 15 15 14 11 8 6 4 3

29:5 16:9 18:13 24:10 17:14 16:7 13:13 7:11 8:30 12:23 7:32

GRUPA IV Rychtal-Skoroszów - Kr¹¿kowy 2:0 £êka Opatowska - Rogaszyce 2:0 Opatów - Ostrówiec 7:2 1.GKS Rychtal-Skor. 2.P³omieñ Opatów 3.Zawisza £êka Opat. 4.KS Hanulin 5.KS Rogaszyce 6.LZS Ostrówiec 7.LZS Mikorzyn 8.Polonia II Kêpno 9.KP Kr¹¿kowy

6 6 6 6 7 6 6 0 7

15 15 10 10 10 9 4 0 0

11:2 23:6 13:10 18:10 22:10 10:15 8:18 0:0 3:37


Twój Puls Tygodnia

TELEFONY ALARMOWE Stra¿ po¿arna Pogotowie Policja

998 999 997

Pogotowie energetyczne Kêpno Ostrzeszów

62 782 26 36 62 730 94 92

Pogotowie gazowe Kêpno Ostrzeszów

62 791 22 50 62 730 27 70

Pogotowie wodno - kanalizacyjne Kêpno Ostrzeszów

62 782 24 50 62 730 04 71

Pomoc drogowa Kêpno Ostrzeszów

62 781 29 65 62 730 23 56 604 158 522

Stra¿ miejska Kêpno Ostrzeszów

Policja

Kêpno Ostrzeszów

Szpitale

Kêpno Ostrzeszów

62 782 58 36 62 732 06 06 62 791 52 00 62 732 42 00 62 782 73 00 62 503 22 00

Dy¿urne apteki

OSTRZESZÓW 25-30.10.2016 r. ,,Drofarm 3’’ ul. Dworcowa 6 tel. 62 724 20 40 Po godz. 22.00 w sprawach nag³ych i uzasadnionych dostêpna jest apteka ,,Jagielloñska’’, tel. 62 730 94 64 KÊPNO 25.10.2016 r. „Centrum” ul. Broniewskiego 2a, tel. 62 782 71 16 26.10.2016 r. „Œw. Maksymiliana” ul. Solidarnoœci 18, tel. 62 782 23 80 27.10.2016 r. „Burchaciñscy” ul. Warszawska 40, tel. 62 782 01 87 28.09.2016 r. „Na Zdrowie” ul. Warszawska 30, tel. 62 599 30 81 29.10.2016 r. „Pod Wag¹” ul. Rynek 37, tel. 62 782 09 66 30.10.2016 r. „Na Zdrowie” ul. Rynek 41, tel. 62 782 01 49 31.10.2016 r. „Pod Kasztanami” ul. Sienkiewicza 48, tel. 62 782 48 02

23

ROZMAITOŒCI

wtorek - 25 paŸdziernika 2016 r.

KINA

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEÑ Przedawnienie to instytucja prawa cywilnego, która powoduje zmianê stosunku prawnego ze wzglêdu na up³yw czasu. Gdyby nie „przedawnienie”, to wierzyciel móg³by bez koñca ¿¹daæ spe³nienia swojego œwiadczenia przez d³u¿nika. Ustawodawca dziêki instytucji przedawnienia mobilizuje wierzycieli do podjêcia dzia³añ w okreœlonym czasie. Kiedy nastêpuje przedawnienie i jakie to ma skutki?

CO SIÊ PRZEDAWNIA I OD KIEDY LICZYÆ PRZEDAWNIENIE? Zasad¹ jest, ¿e przedawnieniu ulegaj¹ roszczenia maj¹tkowe, czyli te, które s¹ nakierowane na realizowanie interesu maj¹tkowego osoby uprawnionej, np. ¿¹danie o zap³atê, choæ z pewnymi wyj¹tkami – np. ¿¹danie zniesienia wspó³w³asnoœci nigdy nie ulega przedawnieniu. Wskazaæ nale¿y, ¿e nie przedawniaj¹ siê roszczenia niemaj¹tkowe np. roszczenie o ochronê dóbr osobistych. Bieg terminu przedawnienia zaczyna siê nastêpnego dnia po tym, gdy roszczenie - ¿¹danie sta³o siê wymagalne. Roszczenie jest wymagalne, gdy wierzyciel mo¿e skutecznie dochodziæ swoich praw. Przyk³adowo: roszczenie o zap³atê jest wymagalne, gdy min¹³ ju¿ termin p³atnoœci, tj. faktura jest z dnia 01.09.2016 r., termin p³atnoœci okreœlono na dzieñ 15.09.2016 r., zatem bieg terminu przedawnienia zacz¹³ siê 16.09.2016 r.

JAK D£UGIE S¥ TERMINY PRZEDAWNIENIA? Zasad¹ jest, ¿e okres przedawnienia wynosi 10

lat, np. ¿¹danie zwrotu po¿yczki oraz 3 lata, gdy œwiadczenie jest zwi¹zane z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej lub gdy chodzi o roszczenie okresowe, czyli powtarzaj¹ce siê np. zap³ata czynszu albo odsetek za opóŸnienie. Od powy¿szej zasady s¹ liczne wyj¹tki, np. w przypadku umowy o dzie³o termin przedawnienia wynosi 2 lata licz¹c od dnia oddania dzie³a podobnie roszczenia z tytu³u sprzeda¿y w tym ze sprzeda¿y dokonanej w zakresie dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa sprzedawcy przedawniaj¹ siê z up³ywem lat dwóch. Roszczenie bior¹cego po¿yczkê o wydanie przedmiotu po¿yczki przedawnia siê z up³ywem szeœciu miesiêcy od chwili, gdy przedmiot mia³ byæ wydany. Natomiast roszczenia stwierdzone wyrokiem przez s¹d, przedawniaj¹ siê z up³ywem lat dziesiêciu, chocia¿by termin przedawnienia roszczeñ tego rodzaju by³ krótszy. Je¿eli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje œwiadczenia okresowe, roszczenie o œwiadczenia okresowe nale¿ne w przysz³oœci ulega przedawnieniu trzyletniemu.

PRZERWANIE BIEGU PRZEDAWNIENIA Przerwanie biegu przedawniania oznacza, ¿e biegnie ono od nowa. Bieg przedawnienia przerywa siê przez ka¿d¹ czynnoœæ przed s¹dem lub innym organem powo³anym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeñ danego rodzaju albo przed s¹dem polubownym, przedsiêwziêt¹ bezpoœrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia. Bieg przedawnienia przerywa

BIURO REKLAMY TEL. 62 732 05 50

równie¿ uznanie roszczenia przez osobê, przeciwko której roszczenie przys³uguje oraz wszczêcie mediacji.

,,WO£YÑ’’

SKUTKI PRZEDAWNIENIA

25 paŸdziernika godz.16:45 26 paŸdziernika godz.15:30 27 paŸdziernika godz.19:00

Up³yw terminu przedawnienia powoduje, ¿e ten, przeciwko komu skierowane jest roszczenie mo¿e skutecznie odmówiæ jego spe³niania. Zatem roszczenie nadal istnieje, ale wierzyciel na skutek up³ywu pewnego czasu, nie ma ju¿ prawnych narzêdzi przymusu d³u¿nika do jego realizacji. Jest to swego rodzaju kara dla wierzyciela - powoda za opiesza³oœæ w dochodzeniu swoich praw. UWAGA! S¹d z urzêdu nie bada czy roszczenie jest przedawnione. D³u¿nik musi sam w procesie podnieœæ zarzut przedawnienia, który wówczas s¹d zobowi¹zany jest rozpatrzeæ i przy jego zasadnoœci uwzglêdniæ, a w konsekwencji oddaliæ powództwo. Innymi s³owy, niepodniesienie zarzutu przedawniania w procesie bêdzie skutkowa³o zas¹dzeniem nale¿noœci dochodzonej przez powoda. Jest to o tyle wa¿ne, ¿e czêsto wierzyciel decyduje siê wytoczyæ sprawê np. o zap³atê, mimo ¿e roszczenie jest ju¿ przedawnione. Istnieje jeszcze jednak szansa, ¿e siê wygra. Otó¿, je¿eli d³u¿nik nie podniesie zarzutu przedawnienia, to s¹d przy zasadnoœci powództwa w ca³oœci je uwzglêdni. Wówczas d³u¿nik bêdzie zobowi¹zany, na mocy prawomocnego orzeczenia, do spe³nienia œwiadczenia.

OSTRZESZÓW - PIAST 3D ,,SZKO£A UWODZENIA CZES£AWA M.’’ 25 paŸdziernika godz.19:30 26 paŸdziernika godz.18:00 27 paŸdziernika godz.17:00

Jest lato 1939 roku. Zosia to piêkna, m³oda Polka, bezgranicznie zakochana w Ukraiñcu Petro. Ich wielka mi³oœæ zostaje wystawiona na próbê, gdy ojciec dziewczyny postanawia wydaæ j¹ za majêtnego wdowca, Skibê. Zaraz po œlubie zrozpaczona Zosia zostaje sama z dzieæmi mê¿a powo³anego na front. Tymczasem miêdzy mieszkaj¹cymi obok siebie Polakami, Ukraiñcami i ¯ydami dochodzi do coraz liczniejszych aktów przemocy. Dziewczyna staje siê uczestniczk¹ i œwiadkiem tragicznych wydarzeñ, których kulminacj¹ bêdzie rzeŸ dokonana na ludnoœci polskiej przez bezwzglêdnych oprawców z UPA oraz polskie akcje samoobronne.

Czes³aw M., gwiazda polskiego rynku muzycznego, niespodziewanie porzuca ¿ycie warszawskiego celebryty. Przypadkiem trafia do Œwinoujœcia. Poznaje Adama i Zygmunta, by³ych stoczniowców, którzy próbuj¹ rozkrêciæ w³asny biznes. Wspólnie wymyœlaj¹ plan pozornie doskona³y: postanawiaj¹ otworzyæ pierwsz¹ na Wybrze¿u szko³ê uwodzenia dla mê¿czyzn. Czy dziêki niej w koñcu osi¹gn¹ wymarzony sukces? „Szko³a uwodzenia Czes³awa M.” to ciep³a i optymistyczna komedia o poszukiwaniu szczêœcia i w³asnej drogi. W filmie o zaskakuj¹cych konsekwencjach ¿yciowych wyborów w roli g³ównej zobaczymy Czes³awa Mozila.

,,JULIETA’’

,,DZIEWCZYNA Z POCI¥GU’’

26 paŸdziernika g.19:45

29 paŸdziernika godz.18:00 30 paŸdziernika godz.18:00 2 listopada godz.19:30 3 listopada godz.19:30

Jakub Korzañski, adwokat Kancelaria Adwokacka w Czajkowie. Tel. 607 308 352 „Julieta” to trzymaj¹ca w napiêciu historia matki poszukuj¹cej córki, która wiele lat temu zniknê³a bez œladu. Opowieœæ o skrajnych uczuciach, jakie odczuwamy wobec najbli¿szych i tajemnicach, które przed nimi skrywamy. Filmowa adaptacja opowiadañ wyró¿nionej literack¹ Nagrod¹ Nobla Alice Munro pokazuje, ¿e si³¹ kina Almodóvara jest niezmiennie wiara w potêgê uczuæ i mi³oœci.

Historia popularnego muzyka, który niespodziewanie porzuca ¿ycie warszawskiego celebryty. Czes³aw M. przypadkiem trafia do Œwinoujœcia. Poznaje Adama i Zygmunta, by³ych stoczniowców, którzy próbuj¹ rozkrêciæ w³asny biznes. Wspólnie wymyœlaj¹ plan pozornie doskona³y: postanawiaj¹ otworzyæ pierwsz¹ na Wybrze¿u szko³ê uwodzenia...

Informacja PKP Kêpno Ostrzeszów

695 322 499 695 322 386

Informacja PKS Kêpno Ostrzeszów

62 782 22 58 62 730 21 80

TWÓJ PULS TYGODNIA - TYGODNIK LOKALNY REDAKCJE: 63-500 Ostrzeszów, ul. Piekary 6, tel. 62 732 05 50, e-mail: redakcja@pulstygodnia.pl 63-600 Kêpno, ul. Koœcielna 3, tel. 62 782 00 30

www.ock.ostrzeszow.pl

tel. 62 730 25 76

Redaktor naczelny: Jerzy Biñczak (tel. 505 05 79 25) Redaguje zespó³: Konrad Niemiec, Joanna Woliñska, Joanna Lewek, Monika Szymoniak, Sebastian Go³dyn Druk: Agora SA oddzia³ w Pile, ul. Krzywa 35 Wydawca: JUR-PRESS - Jerzy Biñczak, 63-500 Ostrzeszów, ul. Piekary 6 Redakcja nie zwraca materia³ów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania. Cena gazety na ok³adce (w tym 8% VAT)

,,BR

11 p 19:4 12 p 13 p 19:4 14 p 15 p 16 p

"Na t siê m Jone lat. L i Coli wych kina ¿ycia opty nowy t¹ ko Otó¿ Dem histo


24

Twój Puls Tygodnia

ROZMAITOŒCI

wtorek - 25 paŸdziernika 2016 r.

WASZE BOBASY

BARAN 21.III - 20.IV

Zacznij oszczêdzaæ. Mo¿esz mieæ teraz wiêcej wydatków i dobrze, jeœli zaczniesz wybieraæ, co jest ci najbardziej potrzebne. Szukaj promocji, a z pewnoœci¹ znajdziesz dobre wyjœcie. Nie stracisz humoru, bêdziesz tryska³ pomys³ami, a planety zapewni¹ ci sympatiê otoczenia. Czekaj¹ ciê tak¿e mi³e chwile w domu oraz w pracy.

BYK 21.IV - 20.V

Zaczniesz wspó³pracê z wiêksz¹ liczb¹ ludzi. Bêdziesz bywa³, czêsto wychodzi³ i spotyka³ siê ze wspó³pracownikami. Nie tylko w sytuacjach zawodowych. Sprawdzisz siê jako negocjator i poœrednik. Nie gro¿¹ ci tak¿e spadki si³ czy migreny. Jeœli chcesz zacz¹æ dietê, droga otwarta, ale nie decyduj siê na ¿adne wiêksze g³odówki.

BLIŸNIÊTA 21.V - 20.VI

Kornelia, córka Katarzyny i Rafa³a Przerwów z Rogaszyc, ur. 14.10.2016 r. o godz.23.08, waga 3470 g., d³.55 cm.

Bartosz, syn Renaty i Paw³a Jurasików z £ubnic, ur. 15.10.2016 r. o godz. 10.55, waga 3660 g., d³. 56 cm.

Natalia, córka Anny i Karola Olejników z Grêbanina, ur. 14.10.2016 r. o godz. 13.50, waga 3550 g., d³. 54 cm.

Liliana, córka Magdaleny i Zbigniewa Jankowskich z Kêpna, ur. 14.10.2016 r. o godz. 09.03, waga 4240 g., d³.55 cm.

Syn Agnieszki i S³awomira Machowskich ze Skoroszowa, ur. 15.10.2016 r. o godz. 02.25, waga 3730 g., d³. 57 cm.

Nikodem, syn Darii Majewskiej i Mi³osza Holka z Kêpna, ur. 15.10.2016 r. o godz.03.20, waga 2950 g., d³. 55 cm.

Julia, córka Luizy Szczepaniak i Mateusza Janeckiego z Ostrzeszowa, ur. 20.10.2016 r. o godz. 12.20, waga 3320 g., d³.54 cm.

Córka Karoliny i Romana Cierlaków ze Œwiby, ur. 18.10.2016 r. o godz. 09.12, waga 3360 g., d³. 51 cm.

Fabian, syn Kamili Szulc i Dawida Przybylskiego z Kêpna, ur. 18.10.2016 r. o godz 13.40, waga 3760 g., d³. 57 cm.

Klaudia, córka Pauliny i Romana Wykrotów z Piasek, ur.19.10.2016 r. o godz. 05.10, waga 2530 g., d³. 48 cm.

Oliwia, córka Agnieszki i Wojciecha Kulawików z Wioski, ur. 19.10.2016 r. o godz. 02.26, waga 3270 g., d³. 52 cm.

Jagoda, córka Bo¿eny i Micha³a Gradzików z Miechowa-Ludwiczyna, ur. 20.10.2016 r. o godz. 08.50, waga 3540 g. d³. 54 cm.

Fabian, syn Agnieszki i Grzegorza Zawadzkich z Ostrzeszowa, ur. 19.10.2016 r. o godz. 10.35, waga 3050 g., d³. 52 cm.

Bartosz, syn Anny i Marcina Kunzów z Siedlikowa, ur. 18.10.2016 r. o godz. 11.15, waga 3400 g., d³. 53 cm.

Córka Marzeny i Grzegorza Winkowskich z Wieruszowa, ur. 22.10.2016 r. o godz. 12.15, waga 3800 g., d³. 55 cm.

Hubert, syn Sylwii i Romana Klimeckich ze Œwiby, ur. 22.10.2016 r. o godz. 8.15, waga 3160 g., d³. 53 cm.

Zechcesz byæ wa¿ny i potrzebny. Bêdziesz wiêcej pracowa³ i bardziej siê stara³ w domu. Zmobilizuj¹ ciê dokonania kogoœ znajomego i wa¿nego. Uwa¿aj na s³owa. Nie œpiesz siê i nie podpisuj umów bez czytania. Unikaj kawy, bo teraz powinieneœ wyciszyæ nerwy. Jak siê ju¿ uspokoisz, ustabilizuje siê tak¿e twoja sytuacja w pracy.

RAK 21.VI - 21.VII

Planety tak zadzia³aj¹, ¿e zdobêdziesz pewne poufne informacje, które przydadz¹ ci siê do zrobienia dobrego interesu. Zrobisz tanie zakupy albo przekonasz szefa do swoich planów i tym razem wiêcej ci zap³aci. Zapomnij o urazach i przestañ siê gniewaæ na znajomego. W wirze wydarzeñ postanowisz zabraæ siê za to, co nie wychodzi³o innym.

LEW 21.VII - 20.VIII

Przestañ siê œpieszyæ, a œwiat wyda ci siê lepszy i piêkniejszy. Nawet gdy nie wszystko bêdzie uk³ada³o siê idealnie. Dobrze pójd¹ wszelkie negocjacje i rozmowy w sprawie pracy. Dostaniesz zapewnienie, ¿e mo¿esz liczyæ na wiêcej ni¿ teraz dostajesz. Zrobisz coœ dobrego dla innych, przed tob¹ tak¿e poprawa relacji z najbli¿szymi.

PANNA 21.VIII - 20.IX

Planety bêd¹ na ciebie pozytywnie oddzia³ywaæ i z wiêkszym optymizmem popatrzysz w przysz³oœæ. Pojawi¹ siê nowe propozycje, wydarzenia, które pomog¹ ci siê odci¹æ od starych spraw oraz mo¿liwoœci zrelaksowania siê. Pamiêtaj, ¿e nie mo¿esz byæ przez ca³y czas na najwy¿szych obrotach, czasem trzeba spasowaæ.

WAGA 21.IX - 20.X

Czêœciej bêdziesz spotykaæ siê z rodzin¹ i rozwi¹¿esz ró¿ne zagadki. Wyjaœni siê, gdzie zaginê³y stare zdjêcia i kto ukry³ cenne pami¹tki. Nie siedŸ za du¿o w domu, bo bliscy wymyœl¹ ci dodatkowe zadania. Przekonasz swoj¹ drug¹ po³owê do czegoœ, na czym ci zale¿y. Razem wybierzecie siê na spacer, wycieczkê lub na zakupy. Single bêd¹ mia³y nosa do ludzi.

SKORPION 21.X - 21.XI

Do dzie³a, bo bêdziesz mia³ teraz tyle propozycji, ¿e tylko korzystaæ. Mo¿esz znaleŸæ dobr¹ pracê, podpisaæ intratn¹ umowê albo zostaæ zaproszonym na wa¿ne przyjêcie. Nie namyœlaj siê, tylko dzia³aj, bo druga taka okazja mo¿e siê nie trafiæ. W domu zaczniesz bardziej siê udzielaæ. Bêdziesz pomaga³, gotowa³ i wstawia³ pranie.

STRZELEC 22.XI - 21.XII

Zmienisz podejœcie do k³opotów i nie pope³nisz tych samych b³êdów. Do g³owy przyjd¹ ci dobre pomys³y i szybciej wykonasz zwyczajowe obowi¹zki. Tak siê rozkrêcisz, ¿e w koñcu odwa¿ysz siê na rozmowê z szefem. Wszystko mu wygarniesz, ale on siê nie wkurzy. Wrêcz przeciwnie – w jego oczach zapunktujesz. Mo¿esz liczyæ na lepsz¹ wyp³atê.

KOZIORO¯EC 22.XII - 20.I

Trochê odpoczniesz od stresów zawodowych. Bêdzie kilka wolnych dni albo po prostu mniej pracy. Koniecznie wykorzystaj ten czas, by wyjaœniæ nieporozumienia towarzyskie lub rodzinne. Z pewnoœci¹ ci siê uda, zyskasz spokój i poczucie, ¿e zrobi³eœ coœ dobrego. Ktoœ wyci¹gnie ciê na spacer albo na zakupy. Bêdzie zabawnie. .

WODNIK 21.I - 18.II

Bêdziesz mia³ du¿o si³ i energii, ale lepiej trzymaj nerwy na wodzy. Mo¿esz nie mieæ litoœci dla osób, które s¹ leniwe i wredne. Nie denerwuj siê za bardzo, jeœli na takie trafisz, bo szkoda zdrowia. Pod wp³ywem planet postanowisz kupiæ sobie modne ciuchy, wygl¹daæ ³adnie i interesuj¹co. Zaczniesz tak¿e pracowaæ nad kondycj¹.

RYBY 19.II - 20.III

To dobry czas na rozwijanie kariery. Pracuj, pokazuj siê, b³yszcz i udowodnij, ¿e jesteœ gwiazd¹. Dobre dla ciebie jest teraz unikanie sporów. Przestañ siê tak¿e przejmowaæ sprawami, na które nie masz wp³ywu. Planety pomog¹ ci tchn¹æ wiêcej ¿ycia w twój zwi¹zek. W wolnym czasie pozwól sobie na wiêcej luzu i trochê zaszalej. Zacznij uczyæ siê czegoœ nowego, na przyk³ad jêzyków obcych, bo niebawem ci siê przydadz¹.

REKLAMA

Twój Puls Tygodnia - nr 723 - 25 października 2016 r.  

Elektroniczne wydanie tygodnika kępińsko-ostrzeszowskiego Twój Puls Tygodnia (numer 723 z 25 października 2016 r. Zasięg naszego tygodnika t...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you