Page 1

,

str. 11

BO MYŒMY Z£U WYDALI BÓJ

wtorek 20 wrzeœnia 2016 r.

REKLAMA INFORMACJA

cena 2 z³ (w tym 8% VAT)

nr 37 (718) ISSN 1644-0498 INDEKS 372188 redakcja@pulstygodnia.pl

www.pulstygodnia.pl

Donaborów ma swoj¹ salê

W miniony pi¹tek uroczyœcie otwarto now¹ salê sportow¹ w Donaborowie str. 15

str. 3

BRALIN

Rada oœwiadczeniu wójta nierada

str. 14

Braliñska rada nie przyjê³a przygotowanego przez wójta oœwiadczenia w sprawie maksymalnej kwoty, jak¹ Gmina mog³aby wydatkowaæ na zakup dzia³ki pod salê sportow¹

REKLAMA

30-letnia mieszkanka powiatu ostrzeszowskiego i 1,5-roczna dziewczynka zosta³y ranne w wypadku, do którego dosz³o w miniony czwartek na krajowej „jedenastce” w Przygodzicach.

str. 2

str. 3


2

CZAJKÓW DORUCHÓW GRABÓW KOBYLA GÓRA KRASZEWICE MIKSTAT OSTRZESZÓW

Ostrzeszowianka ciê¿ko ranna w wypadku

ZDERZY£A SIÊ Z CIʯARÓWK¥ 30-letnia mieszkanka powiatu ostrzeszowskiego i 1,5-roczna dziewczynka zosta³y ranne w wypadku, do którego dosz³o w miniony czwartek na krajowej „jedenastce” w Przygodzicach. Oko³o godz. 10.40 dosz³o tam do czo³owego zderzenia samochodu osobowego z ciê¿arówk¹. Z pomoc¹ pospieszy³ stra¿ak z OSP Czarnylas, który akurat jecha³ zatankowaæ stra¿ackie auto.

Stanis³aw Noskowicz

Wed³ug wstêpnych ustaleñ policji, jad¹ca z dzieckiem audi mieszkanka pow. ostrzeszowskiego wyprzedza³a tira, nie zd¹¿y³a jednak wróciæ na swój pas i zderzy³a siê z nadje¿d¿aj¹c¹ z naprzeciwka drug¹ ciê¿arówk¹. Z pomoc¹ uwiêzionej w samochodzie kobiecie i dziecku ruszyli kierowcy, którzy w miêdzyczasie próbowali

wezwaæ pomoc. Jednak bezskutecznie, w miejscu, w którym dosz³o do wypadku nie ma bowiem zasiêgu. Na szczêœcie, przypadkowo na wypadek najecha³ Stanis³aw Noskowicz, ochotnik z OSP Czarnylas, który jecha³ zatankowaæ nale¿¹cy do OSP wóz GBA. W jednostce zatrudniony jest jako kierowca. - To wszystko wydarzy³o

ZDERZENIE NA KRAJOWEJ "JEDENASTCE" OSTRZESZÓW W miniony czwartek oko³o godz. 10 na skrzy¿owaniu krajowej "jedenastki" z ul. Piastowsk¹ w Ostrzeszowie dosz³o do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Na szczêœcie nikomu nic siê nie sta³o. Ze wstêpnych ustaleñ policjantów wynika, ¿e jad¹cy od strony Kêpna w kierunku Ostrowa Wielkopolskiego nissanem murano 49REKLAMA

letni mieszkaniec Poznania nie zastosowa³ siê do sygnalizacji œwietlnej. Wjecha³ na skrzy¿owanie na czerwonym œwietle i doprowadzi³ do zderzenia z prawid³owo jad¹cym bmw, za którego kierownic¹ siedzia³ 32-letni mieszkaniec Ostrzeszowa. Nikomu nic siê nie sta³o. Mundurowi zabrali sprawcy zdarzenia prawo jazdy i sporz¹dzili wniosek do s¹du o ukaranie mê¿czyzny. WA

siê jakieœ cztery samochody przede mn¹ - relacjonuje. - Zauwa¿y³em jak ludzie nerwowo zaczêli wybiegaæ z samochodów, a na drugim pasie sta³a ciê¿arówka. Kiedy stra¿ak zauwa¿y³, ¿e dosz³o do wypadku w³¹czy³ sygnalizacjê i zjecha³ na lewy pas, dziêki czemu uda³o mu siê dojechaæ do rozbitych samochodów. W miê-

dzyczasie powiadomi³ równie¿ swoich kolegów z PSP o wypadku. - Ktoœ zacz¹³ krzyczeæ: tu jest dziecko, potrzebny jest ³om -wspomina mê¿czyzna. - Podbieg³em wiêc do samochodu i zabra³em ³om. Próbowaliœmy otworzyæ drzwi od pasa¿era, ale by³y zaklinowane. Z ty³u pojazdu te¿ nie mogliœmy siê dostaæ. Ale ja-

koœ na szczêœcie ³omem uda³o nam siê otworzyæ drzwi i wyci¹gn¹æ z pojazdu p³acz¹ce dziecko. Nie chcieliœmy wybijaæ szyby, ¿eby nikogo nie skaleczyæ. Kobieta, która siedzia³a za kierownic¹ strasznie krzycza³a, by³o widaæ, ¿e bardzo cierpia³a. Zaproponowa³em, ¿eby za³o¿yæ jej ko³nierz. Noskowiczowi z pomoc¹ po-

Twój Puls Tygodnia wtorek - 20 wrzeœnia 2016 r.

spieszy³ stra¿ak z Kalisza, który akurat jecha³ do pracy. - On za³o¿y³ kobiecie ko³nierz, a ja od³¹czy³em akumulator. Zobaczy³em, ¿e siê dymi i dlatego roz³o¿y³em szybko w¹¿ szybkiego natarcia - opowiada. - Mia³em naszykowane tzw. narzêdzia hydrauliczne do rozciêcia samochodu, ale po przyjeŸdzie na miejsce ratowników medycznych okaza³o siê, ¿e nie bêd¹ ju¿ one potrzebne. Uda³o im siê wydostaæ rann¹. Ja zrobi³em to, co do mnie nale¿a³o, ale czu³em jak la³a siê ze mnie woda. Jestem ju¿ od 35 lat stra¿akiem i nie jedno ju¿ widzia³em, przyda³o siê wiêc moje opanowanie. 30-latka razem z 1,5 roczn¹ dziewczynk¹ trafi³y do szpitala w Ostrowie Wlkp. - Kobieta jest w stanie ciê¿kim, trafi³a do szpitala z urazem wielonarz¹dowym. Po wypadku trafi³a na blok operacyjny - mówi Joanna Pawlaczyk, rzecznik ostrowskiego szpitala. - Stan dziecka jest dobry. Dziewczynka przebywa na oddziale chirurgii dzieciêcej. Droga w miejscu wypadku by³a przez kilka godzin zablokowana, policjanci zorWA ganizowali objazdy.


Twój Puls Tygodnia wtorek - 20 wrzeœnia 2016 r.

CZAJKÓW DORUCHÓW GRABÓW KOBYLA GÓRA KRASZEWICE MIKSTAT OSTRZESZÓW

KRONIKA POLICYJNA PIJANY ZA KÓ£KIEM WYGODA PLUGAWSKA W miniony czwartek o godz.

3

Volkswagen golf zderzy³ siê z wioz¹cym pielgrzymów autokarem

ŒMIERÆ 22-LETNIEGO KIEROWCY

19.50 w Wygodzie Plugawskiej policjanci zatrzymali do kontroli poruszaj¹cego siê renault megane 40-letniego mieszkañca gm. Doruchów. Badanie alkotestem wykaza³o u mê¿czyzny blisko 2,3 promila alkoholu. Stanie przed s¹dem.

GRABÓW WÓJTOSTWO 13 bm. ok. godz. 18.40 w Grabowie Wójtostwo patrol policji zatrzyma³ jad¹cego toyot¹ avensis 26-letniego mieszkañca Kalisza. Mê¿czyzna przekroczy³ dozwolon¹ prêdkoœæ o 60 km/h, co poskutkowa³o strat¹ prawa jazdy na okres 3 miesiêcy.

ZABRALI MU PRAWO JAZDY GI¯YCE W miniony czwartek o godz. 16.50 w Gi¿ycach

mundurowi zatrzymali kieruj¹cego volkswagenem caddy 34-letniego mieszkañca Pietrzykowa. Mê¿czyzna przekroczy³ dozwolon¹ prêdkoœæ w terenie zabudowanym o ponad 50 km/h, w zwi¹zku z czym zabrano mu prawo jazdy.

ZATRZYMANY ZA ŒRODKI ODURZAJ¥CE OSTRZESZÓW 13 bm. o godz. 8.40 ostrzeszowscy funkcjonariusze w toku prowadzonego postêpowania zatrzymali 20-letniego mieszkañca powiatu oleœnickiego. Mê¿czyzna odpowie za posiadanie i za¿ywanie marihuany, grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolnoœci.

UBZDURANE ZAK£ÓCANIE CISZY NOCNEJ OSTRZESZÓW W minion¹ œrodê o godz. 0.20 do bloku na os. Zamkowym w Ostrzeszowie uda³ siê patrol policji, który otrzyma³ zg³oszenie o rzekomym zak³ócaniu ciszy nocnej przez puszczanie g³oœnej muzyki. Jak siê okaza³o, wszêdzie panowa³ spokój, a œwiat³a w mieszkaniach by³y pogaszone. Lokatorkê, która bezpodstawnie wezwa³a s³u¿by, ukarano mandatem karnym.

Fot. PSP Ostrzeszów

W£¥CZY£O MU SIÊ F1

22-letni kierowca volkswagena golfa nie ¿yje. Zderzy³ siê z wioz¹cym pielgrzymów autokarem, który wjecha³ na jego pas jezdni. Do tragicznego w skutkach zdarzenia dosz³o w minion¹ niedzielê przed godzin¹ 17.00 na krajowej ,,jedenastce’’ w podostrzeszowskich KuŸnikach. Kieruj¹cy autokarem marki Neoplan 63-letni

mieszkaniec Pleszewa, na prostym odcinku drogi, poza terenem zabudowanym, wykonuj¹c manewr wyprzedzania ci¹gu pojazdów doprowadzi³ do czo³owego zderzenia z nadje¿d¿aj¹cym z naprzeciwka volkswagenem golfem, kierowanym przez 22-letniegeo mieszkañca Kleczewa w powiecie koniñskim, który w wyniku zdarzenia poniós³ œmieræ na miejscu - mówi Mag-

dalena Hañdziuk z Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie. Autokar, który zderzy³ siê z golfem, wióz³ grupê 25 pielgrzymów z Ostrowa Wlkp., którzy wracali z Czêstochowy. Auto zjecha³o z jezdni i zatrzyma³o siê w przydro¿nym lesie. Na szczêœcie nikomu nic siê nie sta³o. Ruch na drodze K-11 by³ zablokowany. Policja zorganizowa³a objazdy.

Niestety w oczekiwaniu na przejazd i udro¿nienie ruchu na krajowej ,,11’’ œmieræ ponios³a 51-letnia kobieta narodowoœci ukraiñskiej. Kobieta wysiad³a na chwilê z samochodu osobowego, by zaczerpn¹æ œwie¿ego powietrza, wtedy zas³ab³a i niestety nie odzyska³a ju¿ przytomnoœci. Najprawdopodobniej przyczyn¹ œmierci by³ zawa³ serca. RED

PO¯AR NA TERENIE ZAK£ADU PRODUKCJI PALET

Z³APANYPOD WP£YWEM MARIHUANY OSTRZESZÓW 14 bm. w Ostrzeszowie policjanci za-

trzymali 22-letniego mieszkañca Bralina, który posiada³ i za¿ywa³ marihuanê. Mê¿czyŸnie grozi kara 3 lat wiêzienia. RED

G£USZYNA Oko³o 40 tysiêcy z³otych strat przyniós³ po¿ar, jaki wybuch³ w minion¹ œrodê na terenie jednego z najwiêkszych w regionie zak³adu produkcji palet w G³uszynie (gm. Kraszewice). Na szczêœcie stra¿akom w miarê szybko uda³o siê opanowaæ ogieñ. Gdyby tak siê nie sta³o, straty mog³yby byæ o wiele wiêksze. Œroda nale¿a³a do jednego z najgorêtszych dni minionego tygodnia. Ogieñ, który nieoczekiwanie zacz¹³ trawiæ przygotowane do transportu palety pojawi³ siê oko³o godz. 17.30. Chwilê póŸniej nad G³uszy-

n¹ pojawi³ siê czarny s³up dymu, widaæ go by³o bez problemu z oddalonych o 6 kilometrów Kraszewic. - Pierwsi na miejscu pojawili siê stra¿acy z G³uszyny. W nied³ugim czasie na miejsce zdarzenia zaczê³y docieraæ kolejne, nale¿¹ce do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaœniczego jednostki OSP z Kraszewic (2 auta, w tym jeden ciê¿ki wóz bojowy), Mielcuch (2) i Czajkowa (2) oraz jednostka OSP z KuŸnicy Grab. Z PSP w Ostrzeszowie skierowano ciê¿ki wóz bojowy, samochód - cysternê oraz podnoœnik. W sumie w akcji ratowniczej bra³o udzia³ 54 stra¿aków. Ca³¹ akcj¹ dowodzi³ przyby³y na miejsce z-ca ko-

mendanta powiatowego PSP m³. bryg. Janusz Guzenda wspierany przez oficera bêd¹cego w dyspozycji komendanta jednostki Po¿arem objêta by³a czêœæ znajduj¹cego siê na ty³ach zak³adu placu sk³adowego, na którym zmagazynowane by³y gotowe do transportu drewniane palety, a tak¿e maszyna do obróbki drewna (TRAK) oraz przyczepa do drewna. - Przy takiej pogodzie to drewno pali siê jak benzyna - przyzna³ w³aœciciel firmy. Wa¿ne by³o, aby ogieñ nie przedosta³ siê bezpoœrednio na teren zak³adu. - Pocz¹tkowo podano dwa pr¹dy gaœnicze - mówi m³. asp. Patryk Moœ, rzecznik

KP PSP w Ostrzeszowie. - W maksymalnym momencie pr¹dów gaœniczych mieliœmy szeœæ, co siê przyczyni³o do opanowania po¿aru. Z uwagi na fakt, ¿e zadysponowane zosta³y du¿e si³y i œrodki, nie by³o problemu z dostarczaniem wody - dodaje. Po dogaszeniu po¿aru, pogorzelisko zosta³o dok³adnie przelane. W sumie zu¿yto ok. 40 tys. litrów wody. Ca³a akcja trwa³a nieca³e dwie godziny. Spaleniu uleg³y ok. 900 szt. palet, przyczepa do drewna oraz TRAK. Powsta³e straty wstêpnie oszacowano na ok. 40 tys. z³. - Wartoœæ uratowanego mienia to ok. 2,5 mln z³ - dodaje rzecznik. JUR


4

CZAJKÓW DORUCHÓW GRABÓW KOBYLA GÓRA KRASZEWICE MIKSTAT OSTRZESZÓW

Opracowany projekt zak³ada m.in. wydzielenie terenu dla gokartów i minigolfa

Koncert charytatywny dla Marysi Seteckiej

NOWOCZESNE K¥PIELISKO W OSTRZESZOWIE?

Œpiewali dla Marysi

Czy ostrzeszowskie k¹pielisko i teren do niego przyleg³y ma szanse na gruntown¹ przebudowê? Takie plany ma W³odzimierz Drogi, prezes Zak³adu Energetyki Cieplnej, który w rêkach ma ju¿ gotowy projekt supernowoczesnego k¹pieliska. Problemem s¹ pieni¹dze, a raczej ich brak. A szkoda.

KOT£ÓW 8 wrzeœnia w koœciele polskokatolickim w Kot³owie odby³ siê koncert charytatywny „Strzy¿ewskich Nutek”, podczas którego zbierano pieni¹dze na nowe p³uca dla chorej Marysi. O chorej na mukowiscydozê Marysi pisaliœmy w poprzednim numerze naszego tygodnika. Marysia ma 11 lat i marzy o ¿yciu z g³êbokim i zdrowym oddechem. Aby to marzenie mog³o siê spe³niæ, dziewczynka potrzebuje przeszczepu p³uc. Operacja musi siê odbyæ w Wiedniu, a kosztuje ponad pó³ mln z³. Przyjaciele rodziców Marysi postanowili pomóc w zebraniu tej niewyobra¿alnej kwoty. Przed koncertem odby³a siê uroczysta msza œw., gdy¿ 8 wrzeœnia w Parafii Narodzenia Najœwiêtszej Maryi Panny w Kot³owie obchodzony jest odpust. - Pomó¿my Marysi - mówi³ ksi¹dz proboszcz Julian Kopiñski. - Ka¿da z³otówka i nasza modlitwa, myœlê, ¿e pokonaj¹ chorobê, z któr¹ walczy Marysia. Otrzyma nowe p³ucka

Twój Puls Tygodnia wtorek - 20 wrzeœnia 2016 r.

i bêdzie siê cieszy³a zdrowiem jak najd³u¿ej. Ludzi jednak nie trzeba by³o zachêcaæ. Po mszy koœció³ nadal by³ pe³en wiernych. Wszyscy z zapartym tchem s³uchali religijnych pieœni w wykonaniu „Strzy¿ewskich nutek” oraz Natalii Œwita³y. Przygotowaniem dzieci zajê³y siê Magda Zaj¹c, która w czasie koncertu œpiewa³a i gra³a na gitarze, oraz Daria Kwapisz, ciocia Marysi. - Koncert zosta³ zorganizowany dziêki inicjatywie rodziców wszystkich dzieci œpiewaj¹cych w zespole - mówi³y wspó³organizatorki Karolina Babarowska i Agnieszka Banaœ. - „Strzy¿ewskie nutki” powsta³y bowiem dziêki Anicie Seteckiej, mamie Marysi. To ona za³o¿y³a zespó³. Marysia tak¿e w nim œpiewa³a, dopóki zdrowie jej na to pozwala³o. Jak moglibyœmy jej nie pomóc. Wszyscy mieszkamy w Strzy¿ewie, znamy Marysiê, jesteœmy jak rodzina. To dzieci same chcia³y zaœpiewaæ dla Marysi, swojej kole¿anKAD ki.

Projekt, którego autork¹ jest Katarzyna Droga powsta³ dwa lata temu. Jak t³umaczy prezes, stworzono go, aby w momencie pojawienia siê szansy na dofinansowanie mieæ ju¿ gotow¹ koncepcjê. A ta trzeba przyznaæ, ¿e wygl¹da imponuj¹co. Gdyby uda³o siê zdobyæ pieni¹dze, a mowa o milionowych kwotach, samo k¹pielisko i teren do niego przyleg³y zmieni³yby siê nie do poznania. Bez w¹tpienia by³by to jeden z najnowoczeœniejszych kompleksów tego typu w Polsce. Zacznijmy jednak od historii tego miejsca. K¹pielisko oficjalnie otwarto w czerwcu 1939 roku. Autorce opracowania uda³o siê dotrzeæ do ciekawych informacji zwi¹zanych z pocz¹tkiem istnienia oœrodka. I tak jeszcze dwa lata przed jego otwarciem, w Tygodniku Parafialnym ukaza³ siê artyku³ przeciwko budowie pla¿y damsko-mêskiej. Jeden z ksiê¿y zarzuca³ w³adzom miasta, ¿e s¹ zbyt postêpowe, bo nawet w stolicy dba siê o moralnoœæ, organizuj¹c dwie osobne pla¿e. Z opracowania mo¿na dowiedzieæ siê równie¿ tego, ¿e w mieœcie mia³o powstaæ sanatorium dla gruŸlików. Jak czytamy w jednym z artyku³ów „Ostrzeszów uznany ju¿ dawno jako miejsce zdrowotne posiada idealne warunki dla takiej lecznicy”. Jest te¿ mnóstwo ciekawych zdjêæ archiwalnych, dokumentów i map. Gdyby tak ziœciæ za³o¿enia autorki projektu, teren po-

dzielony zosta³by na piêæ stref. Rekreacji, gdzie m.in. mo¿na by³oby pojeŸdziæ na gokartach czy te¿ spróbowaæ swoich si³ na skateboardingu, a wieczorem przenocowaæ w camperze. W strefie hotelowej i sportu oby³oby siê bez wiêkszych zmian. Na terenie samego k¹pieliska pojawi³yby siê stoliki z parasolami, plac zabaw, si³ownia plenerowa i sto³y do ping-ponga, a tak¿e grill. W strefie spotkañ mo¿na by³oby pograæ w bulle czy minigolfa, a wieczorem rozpaliæ ognisko. Projekt jest kompletny. Na blisko 80-stronnicowym opracowaniu mo¿emy znaleŸæ nie tylko informacje o kwiatach, jakimi obsadzono by ogród, ale równie¿ obejrzeæ wizualizacjê terenu, która zak³ada równie¿ przebudowê restauracji Zacisze. - My mamy ju¿ wszelkie pozwolenia na budowê, trzymam u siebie grub¹

ksi¹¿kê, ca³¹ dokumentacjê na przebudowê tego miejsca. Problemem s¹ jednak pieni¹dze na remont, których nie ma - mówi W³odzimierz Drogi. Jednymi s³owy ca³y kompleks zmieni³by siê nie do poznania, pocz¹wszy od wejœcia a skoñczywszy na niszczej¹cym zielonym budynku, który znajduje siê vis a vis wejœcia do krytej p³ywalni Oceanik. - Od czasu powstania oœrodka rekreacyjno-sportowego up³ynê³o 80 lat. Up³yw czasu zmieni³ oblicze tego terenu - pisze w swoim opracowaniu autorka projektu. - Obok k¹pieliska z piaszczyst¹ pla¿¹, posta³y takie cenne i atrakcyjne obiekty, jak stadion czy kryta p³ywalnia. Jest równie¿, choæ wymaga zmian, zaplecze hotelowo-restauracyjne. Pomimo tego potrzeby i oczekiwania spo³eczne nie gasn¹. Ostrze-

noœæ i na pewno przyczyni³a siê do przyznania pisarzowi w 1905 r. Nagrody Nobla. Organizatorami ak-

cji Narodowe Czytanie 2016 w dniu 3 wrzeœnia br. w Mikstacie byli: Biblioteka Publiczna Miasta

szowianie nadal s¹ g³odni kolejnych atrakcji i obiektów. Ta ma³omiasteczkowa spo³ecznoœæ jest dumna i ambitna. Pragnie korzystaæ przynajmniej z namiastki atrakcji, jakie s¹ dostêpne w aglomeracjach miejskich. Ambicje spo³eczne nie przek³adaj¹ siê jednak na mo¿liwoœci finansowe. Bud¿et gminy i fundusze samego w³aœciciela terenu OSiR-u s¹ bowiem ograniczone. Nie oznacza to jednak, ¿e inwestycja jest niemo¿liwa. Prezes Drogi zapewnia, ¿e ca³y czas œledzi Ÿród³a, z których mo¿na ubiegaæ siê o dofinansowanie. - Ja mam œwiadomoœæ, jak wygl¹daj¹ te obiekty - dodaje. - W pierwszej kolejnoœci chcia³bym wymieniæ dach na tym zielonym budynku, który przecieka. By³oby to idealne miejsce na spotkania klubów sportowych. WA

Tak jak w ca³ej Polsce, tak i w Mikstacie w minion¹ sobotê czytana by³a powieœæ "Quo vadis" Henryka Sienkiewicza w ramach akcji Narodowe Czytanie. Tym razem w role lektorów wcielili siê mikstaccy radni: Urszula Miko³ajczyk-Macho³, Renata Kêdzia, Barbara Tomala, £ukasz Dybul, Tomasz Skoczylas i Damian Tokarek. Tegoroczna edycja by³a

ju¿ pi¹t¹ w ramach akcji Narodowego Czytania pod patronatem Pary Prezydenckiej RP. W poprzednich latach czytane by³y: "Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza, "Zemsta" Aleksandra Fredry, trylogia Henryka Sienkiewicza oraz "Lalka" Boles³awa Prusa. W tym roku wyboru lektury na Narodowe Czytanie dokonano w drodze g³osowania. W Roku Henryka Sienkiewicza

Fot. W. Œlêzak

„Quo vadis” w Mikstacie

zwyciê¿y³a powieœæ "Quo vadis", wydana w roku 1896, która przynios³a autorowi ogromn¹ popular-

i Gminy w Mikstacie oraz Miejsko-Gminny Oœrodek Kultury w Mikstacie. PK


Twój Puls Tygodnia

5

PROMOCJA

wtorek - 20 wrzeœnia 2016 r.

Produkty nale¿¹ce do Sieci

Na zaproszenie Krzysztofa Grabowskiego goœciem forum Sieci Dziedzictwa Kulinarnego by³ Robert Mak³owicz

Sieæ Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego - skuteczna promocja najlepszej lokalnej ¿ywnoœci

Województwo wielkopolskie po³o¿one jest na nizinnych terenach dorzeczy trzech rzek: Warty, Noteci i Prosny. Dziêki piêknym krajobrazom, licznym jeziorom, lasom i wzgórzom region jest bardzo atrakcyjny dla osób zainteresowanych aktywnym wypoczynkiem. Ponadto w Wielkopolsce turyœci mog¹ znaleŸæ miejsca zwi¹zane z dziedzictwem kulturowym i kulinarnym naszego kraju. Niektóre potrawy nierozerwalnie zwi¹zane s¹ z rejonem ich wytwarzania, a ich receptury przekazywane s¹ z pokolenia na pokolenie. Ka¿dy region mo¿e poszczyciæ siê charakterystyczn¹ dla siebie kuchni¹, powsta³¹ w wyniku wielowiekowych doœwiadczeñ kulinarnych. Wytwarzanie zdrowej, tradycyjnej ¿ywnoœci, z wykorzystaniem lokalnych surowców, odbywa siê przede wszystkim w ma³ych przedsiêbiorstwach. Niestety mali producenci w zderzeniu z przemys³owym systemem produkcji ¿ywnoœci, w której licz¹ siê tylko ekonomiczne korzyœci, czêsto przegrywaj¹. Dlatego miêdzy innymi, z potrzeby niesienia pomocy takim podmiotom, zrodzi³ siê projekt pn. Europejska Sieæ Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego. Obecnie nale¿¹ do niej 44 regiony z 13 pañstw Europy, w tym 10 województw z Polski. Europejska Sieæ Dziedzictwa Kulinarnego zrodzi³a siê w 1994 roku, kiedy to w³adze lokalne duñskiego Bornholmu oraz szwedzkiej po³udniowo-wschodniej Skanii zaczê³y rozwijaæ wspó³pracê producentów ¿ywnoœci z obu obszarów. W 1995 roku zrodzi³ siê pomys³, aby specjalnie oznakowaæ produkowan¹ ¿ywnoœæ i pozwoliæ wytwórcom na wykorzy-

stanie tych oznaczeñ w celach marketingowych. Wspó³praca transgraniczna obu regionów zacieœnia³a siê, poprawia³y siê wyniki finansowe zaanga¿owanych w ni¹ przedsiêbiorstw, a o lokalnych specja³ach zrobi³o siê g³oœno nie tylko w Szwecji i w Danii. Do projektu do³¹czy³a niemiecka wyspa Rugia oraz polskie Œwinoujœcie. W 1997 roku inicjatywa uzyska³a poparcie Komisji Europejskiej, w konsekwencji czego Sieæ zaczê³a nabieraæ coraz bardziej miêdzynarodowego charakteru. Wielkopolska do³¹czy³a do tego grona w 2008 roku. G³ówn¹ ide¹ Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego jest zachowanie dziedzictwa kulinarnego i pod-

miejsc, w których produkuje siê i sprzedaje tradycyjn¹ ¿ywnoœæ regionaln¹. Z kolei podmioty nale¿¹ce do Sieci mog¹ liczyæ na poprawê rozpoznawalnoœci swojej marki i zwiêkszenie zbytu oferowanych przez siebie produktów. Restauratorzy i producenci ¿ywnoœci dostrzegaj¹ w tym szansê na odniesienie biznesowego sukcesu. Korzyœci z cz³onkostwa wi¹¿¹ siê m.in. z dzia³aniami promocyjnymi koordynowanymi na szczeblu regionalnym i europejskim. Istotnym elementem jest tutaj wspólne logo pojawiaj¹ce siê na wszystkich opakowaniach produktów sprzedawanych przez przedsiêbiorstwa zrzeszone w Sieci, jak równie¿ znajduj¹ce siê w kar-

przedsiêwziêcia organizowane przez samorz¹d województwa. Szereg wydarzeñ zwi¹zanych z obszarami wiejskimi, zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju, sprzyja prezentacji regionalnego dziedzictwa kulinarnego. Przyk³adem dzia³añ promocyjnych w Wielkopolsce jest zapraszanie cz³onków Sieci do prezentowania swoich produktów i wspó³organizacji stoisk targowych m.in.: w Berlinie (Grune Woche), Kielcach (Agrotravel), Poznaniu (Smaki Regionów), jak równie¿ podczas do¿ynek prezydenckich w Spale oraz do¿ynek wojewódzkich. Z kolei ju¿ w 2017 roku Wielkopolska bêdzie gospodarzem Europejskiego Forum Sieci Dziedzictwa Kuli-

tylko w kraju, ale i za granic¹, poniewa¿ chcemy propagowaæ to, co jest najlepsze, regionalne, tradycyjne. Samorz¹dowi województwa bardzo na tym zale¿y - podkreœla. Poza wymienionymi atutami wynikaj¹cymi z przynale¿noœci do Siedzi Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska warto wspomnieæ równie¿ o innych wa¿nych korzyœciach. Udzia³ w projekcie daje bowiem mo¿liwoœæ zamieszczania bezp³atnych reklam w materia³ach publikowanych przez Urz¹d Marsza³kowski Województwa Wielkopolskiego. Wydany zosta³ katalog w ca³oœci poœwiêcony promocji cz³onków wielkopolskiej Sieci, a ponadto na bie¿¹co pro-

narnego. Wówczas wszyscy europejscy producenci zrzeszeni w Sieci bêd¹ goœcili w naszym regionie. Jak podkreœla wicemarsza³ek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, nie s¹ to jedyne dzia³ania s³u¿¹ce promocji cz³onków Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska. - Nasz¹ Sieæ promujemy nie

wadzona jest zak³adka internetowa na stronie Urzêdu oraz profil na Facebooku o nazwie „Sieæ Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska”. Urz¹d Marsza³kowski organizuje corocznie Forum Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska, stwarzaj¹c wszystkim podmiotom okazjê do integracji,

Nowi cz³onkowie Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska

kreœlenie odrêbnoœci regionalnej poszczególnych rejonów Europy, co jest szczególnie wa¿ne przy obecnej globalizacji rynku ¿ywnoœci, opartym na przemys³owym systemie produkcji. Dziedzictwo kulinarne stanowi jeden z obszarów pozwalaj¹cych na wyró¿nienie siê i zbudowanie potencja³u turystycznego regionu: lokalne smaki s¹ czymœ, co przyci¹ga turystów, co powoduje, ¿e chc¹ wracaæ w dane miejsce. Doskonale sprawdza siê to na przyk³adzie Wielkopolski, która aktywnie rozwija swoj¹ dzia³alnoœci w obrêbie Sieci. W latach 2009-2016 liczba cz³onków w regionie wzros³a z 9 do 122. Podstawowym celem Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego jest u³atwienie konsumentom i turystom odnalezienia

tach menu przy potrawach w obiektach gastronomicznych. W szerszym kontekœcie rola Sieci to promowanie zdrowego stylu ¿ycia i tradycyjnych smaków. Domen¹ ¿ywnoœci wytwarzanej w oparciu o regionalne tradycje jest fakt, ¿e jest to ¿ywnoœæ naturalna, bez ¿adnych sztucznych dodatków. Dziêki uczestnictwu w Sieci ka¿de przedsiêbiorstwo mo¿e liczyæ na dzia³ania promocyjne podejmowane przez samorz¹dy województw. Jedn¹ z form promocji jest umieszczenie na liœcie cz³onków Sieci Dziedzictwa Kulinarnego, która publikowana jest na stronie internetowej województwa, oraz dodanie do internetowej bazy podmiotów nale¿¹cych do Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego. Istotn¹ rolê w promowaniu firm zrzeszonych w Sieci odgrywaj¹

wymiany doœwiadczeñ i pogl¹dów oraz dyskusji nad przysz³ym kszta³tem Sieci. Forum stanowi równie¿ jedn¹ z okazji do uroczystego przyjêcia nowych cz³onków. - Formu³a projektu jest otwarta i zak³ada mo¿liwoœæ przyjmowania kolejnych podmiotów chc¹cych w³¹czyæ siê we wspólne dzie³o promocji naszego piêknego regionu. Wielkopolska mo¿e poszczyciæ siê bogatymi tradycjami kulinarnymi i potrawami unikalnymi w skali Europy. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zachêcam do sk³adania wniosków o cz³onkostwo w Sieci - mówi wicemarsza³ek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski. Przyk³ad Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska pokazuje, ¿e sukces w bran¿y spo¿ywczej nie zawsze musi wynikaæ z innowacji, postêpu technologicznego i produkcji na masow¹ skalê. Dobry produkt mo¿e powstaæ równie¿ w tradycyjnych warunkach, na bazie dobrze znanych, choæ czêsto zapomnianych przepisów. Walory smakowe i zdrowotne tak wytworzonej ¿ywnoœci s¹ dla konsumentów nie do przecenienia. Zachêcamy producentów rolnych, przetwórców ¿ywnoœci, których wyroby powstaj¹ na bazie wielkopolskich surowców, a tak¿e restauracje, lokalne sklepy, które w swojej ofercie proponuj¹ wielkopolsk¹, naturaln¹ ¿ywnoœæ, do przyst¹pienia do Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska. Aby zostaæ cz³onkiem Sieci, nale¿y z³o¿yæ wniosek do Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Naprawdê warto!

Informacje dotycz¹ce Sieci: Koordynator Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska – Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urz¹d Marsza³kowski Województwa Wielkopolskiego Siedziba Departamentu: al. Niepodleg³oœci 34, 61-714 Poznañ sekretariat – V piêtro, czêœæ B, pokój 564 tel. 61 626 65 00/36 fax 61 626 65 01 www.culinary-heritage.com – wersja angielska www.facebook.pl/siecdziedzictwawielkopolskiego – wersja polska


6 KRASZEWICE

CZAJKÓW DORUCHÓW GRABÓW KOBYLA GÓRA KRASZEWICE MIKSTAT OSTRZESZÓW

Twój Puls Tygodnia wtorek - 20 wrzeœnia 2016 r. r.

Do mieszkañców gmin docieraj¹ osobne pojemniki na popió³ i bioodpady

W KOLEJCE PO KONTENER Do mieszkañców kraszewickiej gminy w wiêkszoœci dotar³y ju¿ pojemniki na popió³. Tylko w Kraszewicach, G³uszynie i JaŸwinach wydano w minion¹ œrodê 230 kontenerów, a zg³osi³o siê po nie a¿ 280 osób. Wczeœniej tak¹ sam¹ operacjê przeprowadzono w Czajkowie i Kobylej Górze. - Nie wynika to z ustawy - podkreœla wójt Czajkowa Henryk Plichta. - Chocia¿ nied³ugo bêdziemy uchwalaæ nowy regulamin, z którego bêdzie wynika³o, ¿e popió³ musi byæ sk³adowany w oddzielne pojemniki. Oczywiœcie, jeœli radni podejm¹ tak¹ uchwa³ê. Jest to zwi¹zane z ochron¹ kosztów, gdy¿ popió³ wsypany do pojemników ogólnych, trafia bezpoœrednio na wysypisko. Natomiast firma wywozowa, która nas obs³uguje, czyli „EKO-REGION”, je¿eli mia³aby ten popió³ w oddzielnych pojemnikach, to wtedy jest w stanie go zagospodarowaæ. I wtedy zmniejsza siê ten tona¿, który trafia na wysypisko œmieci. Myœlê, ¿e gdyby uda³o nam siê wprowadziæ ten system osobnych koszów, to by³oby to z wygod¹ dla mieszkañców dodaje w³odarz gminy. Wójt przekonuje, ¿e gdyby komuœ jeden 80-litrowy pojemnik nie wystarczy³, bez problemu otrzyma kolejny. Pierwszy wywóz by³by w paŸdzierniku, a ostatni w kwietniu. Tak, ¿e przez ca³y okres jesiennoREKLAMA

-zimowy mieszkañcy bêd¹ mogli sypaæ popió³ czy bioodpady w oddzielny pojemnik do tego przeznaczony. - W naszej gminie ten temat jest dopiero rozwa¿any - mówi Józef Wilkosz, wójt Doruchowa. - Nie mamy ustalonych jeszcze ¿adnych szczegó³ów. Akurat jesteœmy ju¿ po przetargu. No có¿, zobaczymy, na razie tego nie wprowadzamy. Nowe kub³y na popió³ pojawi³y siê natomiast w Kraszewicach. - Wprowadzamy pojemniki na popió³ dla tych mieszkañców gminy, którzy wyra¿aj¹ chêæ i wolê - podkreœla wójt Pawe³ Koprowski. I choæ sonda¿owe zainteresowanie dodatkowym kub³em by³o w gminie na poziomie kilkunastu procent, ostatecznie po kub³y stawi³a siê wiêkszoœæ mieszkañców, gdzieœ 70%. - Oczywiœcie s¹ takie so³ectwa, w których jest wiêcej chêtnych, a s¹ takie gdzie mniej - mówi wójt. - To ma te¿ zwi¹zek z tym, w jaki sposób ktoœ ogrzewa swoje domostwo i te¿, co z tym popio³em robi.

NA POPIÓ£ I LIŒCIE Sabina Œwiniarska, kierownik ostrzeszowskiego oddzia³u spó³ki EKO-Region nie kryje zadowolenia z faktu, ¿e dodatkowe kub³y na popió³ i bioodpady w praktyce ciesz¹ siê tak du¿ym zainteresowaniem. Podkreœla, ¿e pojemnik ten przeznaczony jest zarówno do sk³adowania popio³u, jak i np. liœci czy innych odpadów zielonych. - Mieszkañcy skar¿yli siê, ¿e nie maj¹ co zrobiæ np. z jesiennymi liœæmi, problemem by³ te¿ w sezonie zimowym popió³ - wyznaje (zgodnie z ustaw¹ w gminach wiejskich w okresie letnim bioodpady nie s¹ odbierane - przyp. red.). - St¹d kolejny pojemnik na bioodpady i popió³. W sumie - bior¹c pod uwagê kobylogórsk¹, kraszewick¹ i czajkowsk¹ gminê - zainteresowanie tymi kub³ami wykaza³o ok. 70% w³aœcicieli posesji, choæ z pierwszych - przeprowadzanych przez urzêdy gmin sonda¿y wynika³o, ¿e nie bêdzie ich wiêcej, jak 50%.

Œwiniarska cieszy siê z coraz wiêkszej œwiadomoœci mieszkañców, jeœli chodzi o bioodpady. Przypomina, ¿e nie wszystkie nadaj¹ siê do kompostowania, poniewa¿ kompost z liœci drzew owocowych zakwasza bardzo ziemiê, co ma wp³yw na urodzajnoœæ w ogródkach.

PO PIERWSZE EDUKOWAÆ Podczas wydawania nowych pojemników kierownik oddzia³u t³umaczy³a mieszkañcom, jak powinno siê segregowaæ odpady. - Ta œwiadomoœæ musi byæ rozbudzana rytmicznie, dlatego takie spotkania co pewien czas maj¹ sens - wyznaje. - Ludzie powinni mieæ œwiadomoœæ, jak¹ mamy sytuacjê, gdzie wozimy odpady, ile to kosztuje… Segregacja u Ÿród³a jest bardzo wa¿na. Z odzewu mieszkañców jest zadowolona i to bardzo. - Po moim wyst¹pieniu byli tacy, co podchodzi do mnie i mówili, ¿e nie wiedzieli o tym czy o tamtym - dodaje. - Edukacja jest wiêc bardzo wa¿na.

BIURO

REKLAMY Tel. 6 2 7 32-0 0 5-5 50

Zmierzamy do poziomu recyklingu, który w 2018 r. bêdzie 30-procentowy. Osi¹gniêcie takiego poziomu bêdzie naprawdê du¿ym sukcesem.

ZABRAK£O KUB£ÓW Tyko w œrodê w Kraszewicach, JaŸwinach i G³uszynie wydano 230 pojemników (zgodnie z wczeœniejszymi imiennymi deklaracjami), choæ zg³osi³o siê po nie a¿ 280 osób. - Do tych 50 dowieziemy ju¿ indywidualnie - mówi Œwiniarska.

CENA SIÊ NIE ZMIENI Wa¿ne, ¿e kolejny kontener nie wi¹¿e siê z dodatkowymi op³atami, choæ odbieraæ je bêdzie odrêbny samochód. Nie bêdzie to wiêc dodatkowy koszt dla firmy? - pytamy.

- W sumie s¹ to tylko koszty przejazdu - odpowiada kierownik. - Damy radê. I przy kolejnym przetargu na odbiór odpadów nie powiecie pañstwo, ¿e cena musi wzrosn¹æ, bo wysy³acie po dodatkowy kube³ dodatkowe auto? - dopytujemy. - Stawiamy na segregacjê i stawiamy na zmierzanie w kierunku osi¹gniêcia poziomu recyklingu, a nie na to, ¿e ka¿dy kolejny samochód, ka¿dy kolejny pojemnik ma wp³ywaæ na cenê. Liczba pojemników nie ma na to wp³ywu, liczba generowanych odpadów w danej nieruchomoœci ma wp³yw na cenê (zagospodarowanie odpadów niesegregowanych jest o wiele dro¿sze - przyp. red.) - pada odpowiedŸ. JUR, KAD


Twój Puls Tygodnia wtorek - 20 wrzeœnia 2016 r.

CZAJKÓW DORUCHÓW GRABÓW KOBYLA GÓRA KRASZEWICE MIKSTAT OSTRZESZÓW

7

IGA KURZAWA „OSTRZESZOWSKIM IDOLEM” W drodze kilkustopniowych eliminacji, kwalifikacjê do wielkiego fina³u uzyska³a dziewi¹tka m³odych wokalistów: Zuzanna Chudek, Dagmara Dudek, Oskar Gomó³ka, Agata Jurewicz, Kamil Kocerka, Julia Koñczak, Aleksandra Kowaliñska, Iga Kurzawa, Marta Miesza³a i Dominika Wiœniewska. Iga Kurzawa serca i g³osy publicznoœci oraz jurorów zdoby³a m.in. brawurowym wykonaniem piosenki „D³oñ” z repertuaru Natalii Kukulskiej. - Nie podchodzê do konkursów w ten sposób, ¿e muszê wygraæ, ¿e jestem najlepsza - mówi³a.- Myœlê, ¿e poziom by³ bardzo wysoki. Wiadomo, jestem zadowolona, ¿e wygra³am, ale myœlê, ¿e tak naprawdê ka¿dy z nas na to zas³ugiwa³. Iga, która w „Ostrzeszowskim Idolu’’, wystartowa³a po raz pierwszy, nie kryje, ¿e muzyka to jej ¿yciowa pasja i chcia³aby zwi¹zaæ z ni¹ przysz³oœæ. Ju¿ teraz uczy siê emisji g³osu, a po ukoñczeniu ogólniaka chcia³aby podj¹æ studia na akademii

REKLAMA

Uczennica Liceum nr 2 w Ostrzeszowie Iga Kurzawa „Ostrzeszowskim Idolem” A.D. 2016. Tytu³ „Mini Idola” wywalczy³ Oskar Gomó³ka, a „Idolem publicznoœci” zosta³ Kamil Kocerka.

muzycznej. Oprócz œpiewania chêtnie jeŸdzi konno i stara siê aktywnie spêdzaæ wolny czas. Tytu³ „Mini Idola” przyznano w tym roku jednemu z najm³odszych uczestników konkursu - 9-letniemu Oskarowi Gomó³ce. - Jestem zaskoczony, nie wierzy³em, ¿e ju¿ jestem taki dobry - nie ukrywa³. - W ogóle nie myœla³em, ¿e coœ zdobêdê.

Oskar uczy siê graæ na pianinie i œpiewaæ. Chodzê do Szko³y Muzycznej I stopnia w Ostrzeszowie. We Wroc³awiu uczê siê œpiewaæ indywidualnie oraz w chórze ch³opiêcym w Narodowym Forum Muzyki. Oskar zwyciê¿y³ równie¿ w g³osowaniu publicznoœci, a mimo to tytu³ „Idola Publicznoœci” trafi³ do K. Kocerki. Dlaczego? Jak wyja-

œnia Jerzy Marek Szulczyñski z OCK, to autonomiczna decyzja jury, maj¹ca na celu uhonorowanie jak najwiêkszej liczby uczestników rywalizacji. - Wobec sytuacji, w której „Mini Idol” ma ju¿ nagrodê, identyczn¹ otrzyma³ tak¿e ktoœ inny - doda³ Szulczyñski. Decyzja jurorów podzieli³a jednak publicznoœæ. Czêœæ obserwatorów wydarzenia uzna³a, ¿e jest ona krzywdz¹ca dla Gomó³ki, na którego zag³osowa³o przecie¿ najwiêcej osób. Zwracaj¹c siê do uczestników konkursu przewodnicz¹cy jury Jacek „D¿ej D¿ej” Jêdrzejak podkreœli³, ¿e nikt nie powinien czuæ siê przegrany. - Wszyscy ci, którzy siê odwa¿yli i zdecydowali wyst¹piæ na tej scenie s¹ dla mnie zwyciêzcami - podkreœla³. - Nie jest wa¿ne, czy ktoœ mia³ miejsce pierwsze, czy dziewi¹te. Wa¿ne, ¿e zaistnia³ i zaœpiewa³ dla pañstwa i dla nas wszystkich. Myœlê, ¿e bêdzie to etap wielkiej kaREK riery.

SPÓR O DOFINANSOWANIE Ciesz¹ siê w Grabowie, smuc¹ w Przedborowie Niestety nie uda³o siê uzyskaæ dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na przebudowê drogi powiatowej Przedborów-Siedlików. Dotacjê z PROW (blisko mln z³) otrzyma³a natomiast droga z Grabowa w kierunku Zawad, co wywo³a³o niema³¹ konsternacjê wœród w³adz samorz¹dowych. O tym, ¿e droga prowadz¹ca z Siedlikowa do Przedborowa jest w fatalnym stanie w zasadzie nikogo przekonywaæ nie trzeba. Nawierzchnia jest ca³a popêkana, pe³na dziur i wyboi. - Odcinek od skrzy¿owania JaŸwiny prowadz¹cy w kierunku cmentarza jest po prostu tragiczny - mówi so³tys Przedborowa W³adys³aw Pietralczyk. - Wyboje s¹ tak du¿e, ¿e nawet ci¹gnikiem jest ciê¿ko przejechaæ. Maksymaln¹ prêdkoœæ, jak¹ mo¿na osi¹gn¹æ to 30 km/h. Rozmawia³em nawet na ten temat z radnym i nadleœniczym Wojciechem B¹kiem. Jesteœmy bardzo zmartwieni, bo projekt przebudowy naszej drogi dosta³ zbyt ma³o punktów, dotacjê otrzyma³ Grabów. Jestem ciekaw, czy tamta droga jest w gorszym stanie od naszej - mówi z ¿alem. O tym, ¿e droga ta wymaga natychmiastowego remontu wiedz¹ wszyscy, po-

W³adys³aw Pietralczyk

noæ wszyscy zapewniali tez mieszkañców i w³adze samorz¹dowe, ¿e znajd¹ siê œrodki na jej remont. Jak podkreœla so³tys, pierwsze obietnice remontu drogi pojawi³y siê ju¿ w tamtym roku. Wobec licznych zapewnieñ, so³tys Pietralczyk skrzykn¹³ ludzi i sami wzmocnili skarpê przy znajduj¹cym siê na wzniesieniu koœciele, z której piasek ci¹gle osypywa³ siê na drogê. So³tys skarpê wzmocni³, a droga i tak nie bêdzie zrobiona. - Na pocz¹tku roku, podczas uroczystoœci Pod Dêbem, starosta nam obiecywa³, ¿e droga bêdzie - mówi Pietralczyk. - I nic z tego nie wysz³o. Ju¿ nie wierzê w ¿adne obietnice. Straci³em wiarê, ¿e ta droga bêdzie zrobiona - wyznaje. Bardzo z³y stan jezdni potwierdzaj¹ równie¿ mieszkañcy. - Ta droga a¿ siê prosi o remont - mówi Kazi-

mierz Rachuta z Przedborowa. - Przede wszystkim jest zdecydowanie za w¹ska. Dwa samochody maj¹ ciê¿ko siê tutaj min¹æ. Dodatkowym obci¹¿eniem s¹ samochody ciê¿arowe z drewnem, nawierzchnia nie wytrzymuje takiego obci¹¿enia. W efekcie mamy dziurê na dziurze. A ruch ci¹gle siê nasila... Powody do zadowolenia maj¹ natomiast mieszkañcy grabowskiej gminy. Przypomnijmy, ¿e w ramach dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przebudowany zostanie ponad 1,5-kilometrowy odcinek drogi z Grabowa w kierunku Zawad. Inwestycja bêdzie realizowana w dwóch etapach: pierwszy w listopadzie tego roku, a drugi w czerwcu 2017 r. - Bardzo siê cieszymy, ¿e droga ta zostanie wyremontowana - nie ukrywa radna

Gra¿yna Jaszczyk - Mamy nadziejê, ¿e wszystko szczêœliwie dojdzie do skutku, gdy¿ droga jest w bardzo z³ym stanie. Ponadto jest bardzo w¹ska, a pobocze jest nieutwardzone, co skutkuje problemami przy mijaniu siê samochodu ciê¿arowego z osobowym. Staraliœmy siê o tê drogê ju¿ od kilku lat, dlatego jesteœmy bardzo zadowoleni, ¿e w koñcu siê uda³o. Mieszkañcy mog¹ odetchn¹æ - ju¿ bêdzie bezpieczniej. Jednak mieszkañcy mikstackiej gminy nie potrafi¹ zrozumieæ, jak to mo¿liwe, ¿e mimo zapewnieñ, jakie sk³adano im niemal na wszystkich szczeblach samorz¹dowych, ostatecznie znów znaleŸli siê na przegranej. Tym bardziej, ¿e wczeœniej mowa by³a o tym, ¿e lokalny samorz¹d, który mia³by otrzymaæ dofinansowanie, przed ostateczn¹ decyzj¹ mia³ zagwarantowaæ, ¿e w planowanej inwestycji bêdzie partycypowaæ. W³adze Mikstatu tak¹ wyprzedzaj¹c¹ uchwa³ê - zabezpieczaj¹c¹ œrodki na ten cel - ju¿ dawno podjê³y. Grabów nie zrobi³ tego wcale. Ostatecznie wszyscy mieli nadziejê, ¿e samorz¹d Grabowa zrobi to jednak na najbli¿szej sesji, czyli 22 wrzeœnia (wczeœniej burmistrz obieca³, ¿e zrobi to na sesji kwietniowej). Z przygotowanych materia³ów sesyjnych nie wynika jednak, aby tak siê staKAD ³o.


8

CZAJKÓW DORUCHÓW GRABÓW KOBYLA GÓRA KRASZEWICE MIKSTAT OSTRZESZÓW

Fiasko przetargu na rozbudowê szpitala

Twój Puls Tygodnia wtorek - 20 wrzeœnia 2016 r.

Kosze mamy, ale nadal zaœmiecamy

Nie 10 a 20 mln? NADMIAR ŒMIECI W POWIECIE? OSTRZESZÓW

Przetarg maj¹cy na celu wy³onienie wykonawcy rozbudowy i modernizacji szpitala w Ostrzeszowie zosta³ uniewa¿niony. Przyczyn¹ tej decyzji sta³ siê fakt, ¿e jedyna z³o¿ona w postêpowaniu oferta przerasta³a mo¿liwoœci finansowe spó³ki Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia. Przypomnijmy, ¿e w lipcu wnioski o dopuszczenie do postêpowania z³o¿y³y cztery du¿e firmy: Mostostal, Erbud Rzeszów, konsorcjum Warbud-Siemens oraz Joka z Tomaszowa Mazowieckiego. Wówczas wydawa³o siê, ¿e sprawy nabieraj¹ tempa i zmierzaj¹ we w³aœciwym kierunku. Wszystkie przedsiêbiorstwa dopuszczono do drugiego etapu przetargu, w którym mia³y one zaprezentowaæ szczegó³owe oferty cenowe. Ku zaskoczeniu w³adz Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia zdecydowa³a siê na to jedynie firma Joka. Na dodatek cena, jak¹ zaproponowa³a za wybudowanie

nowej i modernizacjê starej czêœci szpitala przekroczy³a 20 mln z³. To kwota o wiele wiêksza ni¿ ta, któr¹ OCZ jest w stanie wydaæ na tê inwestycjê. W zaistnia³ej sytuacji przetarg musi zostaæ powtórzony, i to bardzo szybko, poniewa¿ coraz bardziej goni¹ terminy zwi¹zane z dostosowaniem szpitala do obowi¹zuj¹cych norm i wymogów. Wed³ug obowi¹zuj¹cych jeszcze niedawno planów, przys³owiowe wbicie szpadla na placu budowy mia³o nast¹piæ w paŸdzierniku, do koñca roku zamierzano osi¹gn¹æ stan surowy zamkniêty, a zim¹ – prowadzenie prac wykoñczeniowych we wnêtrzu nowego skrzyd³a. Jak zapowiada prezes Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia Marek Nowiñski, rozpatrywane jest ograniczenie zakresu inwestycji do niezbêdnego minimum i tym samym ograniczenie jej kosztów. Drugie podejœcie do przetargu rozpocznie siê w najREK bli¿szych dniach.

Sterty odzie¿y walaj¹ce siê przy kontenerach na parkingu przy ul. Piekary w Ostrzeszowie, deska klozetowa, opakowania po zabawkach a nawet stary telewizor wystawione obok kontenera na œmieci przy cmentarzu w Kraszewicach. Podrzucanie œmieci ma ju¿ swoj¹ niechlubn¹ tradycjê. Wstyd. Chroñ nas Panie Bo¿e przed takimi wspó³mieszkañcami.

Odpady komunalne przyjmowane nieodp³atnie w PSZOK w Ostrzeszowie:

OSTRZESZÓW - Przypadków zaœmiecania jest naprawdê du¿o mówi Artur Drzyzga, komendant Stra¿y Miejskiej w Ostrzeszowie. - My jako stra¿ interweniujemy wtedy, kiedy widzimy walaj¹ce siê œmieci czy te¿ otrzymamy zg³oszenie. Nie jest jednak ³atwo z³apaæ sprawców na gor¹cym uczynku, bo ludzie robi¹ to ukradkiem, w nocy, czyli wtedy, gdy nas ju¿ nie ma. Ostatnio modne jest podrzucanie wszystkiego co jest zbêdne obok kontenerów na odzie¿. Mo¿na tam znaleŸæ dos³ownie wszystko. A przecie¿ je¿eli ktoœ ma posegregowane odpady, czy np. gruz, mo¿e to odwieŸæ bezp³atnie do PSZOK-u, czyli Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. W Ostrzeszowie taki punkt znajduje siê przy ul. Ceglarskiej 1a. Wiêcej informacji na ten temat udziela nam Mateusz Chwalisz zajmuj¹cy stanowisko ds. gospodarki odpadami w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Œrodowiska. - Do PSZOK-u nie mo¿emy odwoziæ odpadów komunalnych zmieszanych - wyjaœnia Mateusz Chwalisz z Wydzia³u Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Œrodowiska UMiG w Ostrzeszowie. - Przyjmowane s¹ tylko odpady selektywne. Bez ¿adnych op³at mo¿emy tam dostarczyæ odpady, gdy mamy ich nadmiar, ale warunkiem jest ich posegregowanie. Jest to naprawdê dobra opcja, zw³aszcza jeœli chodzi o odpady problemowe, np. zu¿yte meble czy tapczany. Wiadomo, ¿e zbiórki odpadów wielkogabarytowych organizowane s¹ tylko raz w roku, a tutaj mo¿na to bezp³atnie dostarczyæ od razu. Do tego punktu mo¿na równie¿ odwoziæ odpady remontowo-budowlane, ale w tym przypadku jest okreœlony limit, który wynosi 5 m3 w skali roku na gospodarstwo domowe. Na gabaryty i odpady selektywne nie ma jednak ¿adnych ograniczeñ. Czy stra¿ miejska potrafi odnaleŸæ sprawców zaœmiecania, gdy nie uda³o siê ich przy³apaæ na gor¹cym uczynku? - Mieliœmy przypadki, ¿e

po œmieciach uda³o nam siê dojœæ do w³aœciciela mówi komendant Drzyzga. - Ale ludzie s¹ przebiegli. Niestety praca jest taka, ¿e czasami trzeba w œmieciach pogrzebaæ. Ale wtedy udaje nam siê znaleŸæ jakieœ œlady, po których mo¿emy dotrzeæ do w³aœciciela. Mieliœmy sytuacjê, ¿e ktoœ odziedziczy³ mieszkanie po babci, posprz¹ta³ je i œmieci wyrzuci³ obok kontenera. Wœród odpadów znaleŸliœmy zeszyty z lat 70. i nazwisko siê zgadza³o. Czasem znajdujemy recepty lub faktury. Wtedy nie ma problemu z dotarciem do osoby zaœmiecaj¹cej. Najbardziej przykre jest to, ¿e ludzie wyrzucaj¹ œmieci na ulice, przecie¿ maj¹ podpisane umowy na wywóz œmieci i przeznaczone na odpady kub³y. Pojawia siê pytanie, po co to podrzucaæ obok kontenerów w mieœcie? Myœlê, ¿e to wynika przede wszystkim z ludzkiej wygody. Po co segregowaæ albo jechaæ do punktu, jak mo¿na w nocy podrzuciæ - mówi z ¿alem komendant. Zdaniem Drzyzgi ci, którzy podrzucaj¹ œmieci na ulicach na szczêœcie stanowi¹ ma³¹, choæ doœæ uci¹¿liw¹ mniejszoœæ. - Na 100 mieszkañców znajdzie siê dwóch œmieciarzy, a i tak w mieœcie bêdzie widaæ ba³agan i brud - wyznaje. - Niestety po wakacjach w mieœcie jest istna masakra. Widaæ ten brud, chocia¿ robimy co mo¿emy. Za zaœmiecanie grozi mandat w wysokoœci od 20 do nawet 500 z³, przy wiêkszej iloœci œmieci sprawê mo¿na nawet skierowaæ do s¹du - dodaje Drzyzga.

KOBYLA GÓRA - W naszej gminie najwiêkszy problem z zaœmiecaniem jest w okresie letnim, w rejonie zalewu - mó-

wi wójt Kobylej Góry Wies³aw Berski. - W tym celu zamontowaliœmy przy zalewie 40 dodatkowych koszy, aby te œmieci siê nie wala³y. Przeprowadzamy równie¿ kontrole, czy mieszkañcy domków letniskowych maj¹ z³o¿one deklaracje jeœli chodzi o œmieci. W tamtym roku uda³o nam siê wy³apaæ oko³o 150 osób, które takich deklaracji nie mia³y z³o¿onych. Nie wiedzieliœmy, ¿e te osoby nie maj¹ pojemników na œmieci, chocia¿ powinny je mieæ. Jeœli chodzi o mieszkañców gminy, gdy nie wystarczaj¹ im pojemniki na œmieci, mog¹ z³o¿yæ wniosek o wiêkszy b¹dŸ dodatkowy kosz. Nie trzeba za to dop³acaæ. Gabaryty natomiast mo¿na odwoziæ do PSZOK-u w Ostrzeszowie - dodaje.

CZAJKÓW W gorszej sytuacji s¹ mieszkañcy Czajkowa czy Kraszewic, bo do PSZOK-u w Ostrzeszowie maj¹ niestety o wiele dalej. - Mieszkañcy Czajkowa w razie potrzeby mog¹ wywieŸæ do Ostrzeszowa wielkogabaryty i sprzêty elektroniczne - mówi Henryk Plichta, wójt Czajkowa. - Ale w naszej gminie s¹ to rzadkie przypadki. Mieszkañcy raczej korzystaj¹ ze zbiórek, które s¹ organizowane raz do roku w naszej gminie. Jednak mo¿liwoœæ taka jest - dodaje. Wójt potwierdza, ¿e nie ma problemu z otrzymaniem dodatkowych i bezp³atnych koszy, gdy nie wystarczaj¹ nam standardowe pojemniki z Eko-Regionu. Dlaczego zatem wyrzucamy œmieci na ulicê? - To nie wynika z tego, ¿e nie mamy co zrobiæ ze œmieciami - odpowiada Plichta. - To jest kwestia mentalnoœci i przyzwyczajeñ ludzi. Je¿eli ktoœ jedzie samocho-

1. Przeterminowane leki 2. Chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe) 3. Zu¿yte baterie i akumulatory 4. Zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny 5. Odpady wielkogabarytowe 6. Odpady remontowo - budowlane (iloœæ odpadów indywidualnie dostarczanych przez w³aœciciela nieruchomoœci nie mo¿e przekraczaæ iloœci okreœlonej w Regulaminie utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie gminy) 7. Zu¿yte opony do rozmiaru 1250x400 mm 8. Odpady zielone 9. Opakowania ze szk³a 10. Opakowania z tworzyw sztucznych 11. Opakowania z papieru i tektury.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Ostrzeszów, ul. Ceglarska 1a czynny: od poniedzia³ku do pi¹tku od godz. 13 do 18 w ka¿d¹ 3. sobotê miesi¹ca od godz. 7 do 15 dem i wyrzuca butelkê po napoju za okno, to nie oznacza, ¿e on nie ma kosza, do którego móg³by tê butelkê wrzuciæ. Dlatego wa¿na jest praca z m³odzie¿¹ i organizowanie akcji Sprz¹tanie Œwiata, aby zmieniæ mentalnoœæ przysz³ych pokoleñ.

KRASZEWICE Podobnego zdania jest Walenty Heliñski, nspektor ds. rolnictwa, ochrony œrodowiska, dróg publicznych, komunikacji i inwestycji w Urzêdzie Gminie w Kraszewicach. - Nasi mieszkañcy wiedz¹, co robiæ z nadmiarem œmieci - wyznaje. - Wiêkszoœæ œmieci wyrzuconych gdzieœ przy drogach, jest przywo¿ona z zewn¹trz. Brak kultury, bezczelnoœæ, zwyk³e chamstwo. W Kraszewicach przy cmentarzu, przy op³acanym przez parafiê kontenerze na œmieci jakiœ prostak wystawi³ swoj¹ star¹ deskê klozetow¹. S¹ te¿ tam opakowania od zabawek, ponoæ by³ te¿ i telewizor, ale ten znalaz³ ju¿ swego w³aœciciela. Deska klozetowa nie. Gdyby jednak przyjrzeæ siê podrzucanym w wielu miejscach œmieciom - mo¿e by i uda³o siê namierzyæ ich w³aœcicieKAD li. Mo¿e warto.


Twรณj Puls Tygodnia wtorek - 20 wrzeล“nia 2016 r.

REKLAMA

9


10

CZAJKÓW DORUCHÓW GRABÓW KOBYLA GÓRA KRASZEWICE MIKSTAT OSTRZESZÓW

WYBOISTA DROGA DO DROGI Mimo burzliwej dyskusji, komisja rolnictwa kraszewickiej Rady Gminy nie zajê³a stanowiska w sprawie wykupu gruntu pod budowê drogi, która mia³aby po³¹czyæ ul. Leœn¹ w Kraszewicach z tzw. gliniankami w KuŸnicy Grab. Nie zaopiniowa³a te¿, bo nie dosta³a, projektu uchwa³y w/s zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. Mimo, ¿e punktu tego nie by³o w porz¹dku obrad, radni zajêli siê m.in. tematem wykupu gruntu pod budowê odcinka drogi, który mia³by po³¹czyæ ul. Leœn¹ w Kraszewicach z tzw. gliniankami w KuŸnicy Grab. W tym te¿ celu na komisjê zaproszony zosta³ w³aœciciel tego¿ gruntu, okaza³o siê jednak, ¿e z wa¿nych powodów osobistych nie móg³ w niej uczestniczyæ, by³ jednak wczeœniej u wójta.

WIÊCEJ ZA MNIEJ - Przedstawi³em nasze stanowisko, ¿e jesteœmy zainteresowani wykupem 7 metrów ziemi na ca³ej szerokoœci jego pola - wyzna³ wójt Pawe³ Koprowski. - Raczej by³ zaskoczony propozycj¹ od tej strony, ¿e rozwa¿a³, owszem, ale zamianê gruntu. Pad³ area³ jednego hektara, czyli je¿eli dostanie hektar ziemi to odda ten pas. Wójt podkreœla³, ¿e taka transakcja nie jest w interesie gminy. - Dla nas najprostsza, najkorzystniejsza oferta jest po prostu wykup - przekonywa³. - Powiedzia³em, ¿eby zastanowi³ siê nad nasz¹ propozycj¹. My jesteœmy w stanie po cenie rynkowej (…) te 14 arów, tyle tam wychodzi, wykupiæ. Wydawa³o siê, ¿e temat zosta³ zamkniêty, tym bardziej, ¿e Koprowski wróci³ znów do œcie¿ki ³¹cz¹cej ul. Ciasn¹ z Kwiatow¹, po czym ponownie przeszed³ do omawianego na pocz¹tku spotkania tematu zwi¹zanego z zagospodarowaniem odpadów. Jednak przewodnicz¹cy komisji Jan Kêdzia REKLAMA

uzna³, ¿e nie wszystko w tej materii zosta³o powiedziane. Przypomnia³, ¿e - wed³ug danych GUS - w Wielkopolsce œrednia cena gruntów V i VI klasy wynosi 37.802 z³ za ha. - Do tego zmierzam, ¿e skoro my coœ chcemy przej¹æ, wykupiæ czy utworzyæ, to jest ustawa o gospodarce nieruchomoœciami z 1997 r. odnoœnie wyceny nieruchomoœci, która mówi wyraŸnie, ¿e wyceny i zakupu nieruchomoœci nale¿y wykonaæ poprzez wycenê rzeczoznawcy, ¿ebyœmy nie wpadli w taka furtkê, ¿e coœ wykupujemy za astronomiczne horrendalnie kwoty - instruowa³. Obecny na komisji radny Marcin Cichosz zaproponowa³, aby zaprosiæ jeszcze raz w³aœciciela gruntu, tym razem na posiedzenie komisji bud¿etowej. - Mo¿e wreszcie przyjdzie i swoje stanowisko przedstawi, bo takie gdybanie nic nam nie daje - podsumowa³. - On swoje stanowisko przedstawi³, chce hektar ziemi - odpar³ wójt. (…) - Ale my nie jesteœmy chêtni siê zamieniaæ.

TAM DROGA BY£A - Ale przewodnicz¹cy mówi³, ¿e jest gdzieœ na mapach, ¿e tam kiedyœ droga by³a - przypomnia³ radny Ryszard Ilski. - Nie ma ¿adnych dokumentów - odpowiedzia³ wójt. Radny Cichosz zdeklarowa³ siê jednak, ¿e pojedzie do starostwa, a jak nie to do Wielunia, i wyci¹gnie arkusz mapy, ¿e ta droga by³a. - S¹ mieszkañcy, którzy doje¿d¿ali t¹ drog¹ od ul. Leœnej do Glinianek, do doktora Gumiñskiego - przekonywa³ Kêdzia. - I to nie ma, ¿e

czegoœ nie by³o, skoro coœ by³o. By³o, tylko po prostu zosta³o w latach 60-70 zwyczajnie zaorane, jak inne drogi. Kêdzia nie kry³ oburzenia faktem, ¿e Gmina tak ³atwo zgadza siê na wykup czegoœ, co - jego zdaniem - by³o kiedyœ w³asnoœci¹ gminy. - Bo dochodzi do zwyczajnej paranoi, inni bêd¹ tym samym tropem szli i bêd¹ orali, i chcieli w zamian jakieœ tam grunty od gminy, bo skoro my jednej osobie robimy wyj¹tek, ¿e zap³acimy po 20-30 z³ za m2, inne osoby w tym samym kierunku bêd¹ chcia³y iœæ - alarmowa³.

JEDYNA OPCJA - Miejsce, gdzie mieszkam jest chyba jedynym miejscem w gminie, gdzie nie mamy drogi dojazdowej gminnej do domu... - mówi³ Cichosz. - Droga leœna, która prowadzi przez las jest drog¹ leœn¹. I to nie jest droga gminna., nie mo¿na z ni¹ zrobiæ nic, nie mo¿na j¹ nawieŸæ t³uczniem, niczym. Jedyna opcja to jest dojazd przez glinianki - przekonywa³. - Tam mieszkaj¹ 3 rodziny, a za rok bêdzie mieszka³o kolejnych 7. Tak ¿e to nie jest tylko pan Cichosz jeden jedyny. To bêdzie 10 ró¿nych rodzin. - Z drogami gminnymi trzeba porz¹dek zrobiæ, bo jest totalny ba³agan - mówi³ Kêdzia. - A z tej mapy wnika, ¿e faktycznie, a¿ siê prosi, ¿eby ta droga by³a prosta - przyzna³ Józef Wojtaszek. Radni Jan Kêdzia i Jan Wojtaszek podnosili jednak, ¿e prowadz¹cy do KuŸnicy Grab. od ul. Leœnej, dalej przez las, istniej¹cy obecnie odcinek drogi tak napraw-

dê nie jest w³asnoœci¹ Lasów Pañstwowych, bo na mocy ustawy z 1988 r. sta³ siê w³asnoœci¹ gminy. Przyznawali równoczeœnie, ¿e gdyby gmina zdecydowa³a siê w³aœnie tam wybudowaæ now¹ drogê - musia³aby siê liczyæ z o wiele wiêkszymi kosztami, gdy¿ odcinek ten jest o wiele d³u¿szy, ni¿ ten, ³¹cz¹cy Leœn¹ z gliniankami. Wójt zaprzecza³, twierdz¹c, ¿e gmina nie ma tytu³u w³asnoœci do tej drogi. - Ta droga widnieje w ksiêgach wieczystych, ¿e jest to droga Lasów Pañstwowych - podkreœla³. Radni zwracali jednak uwagê na fakt, ¿e przecie¿ droga ta zosta³a ju¿ wczeœniej (w 2007 r.) wpisana do wykazu dróg gminnych, ¿e nadano jej numer. - To, ¿e ktoœ kiedyœ j¹ wpisa³ do ewidencji dróg, to nie oznacza, ¿e my nabraliœmy w³aœcicielstwa - obstawa³ przy swoim Koprowski.

Z MOCY PRAWA - Myœmy nie byli w³aœcicielami, ale te osoby, których te drogi by³y zaje¿d¿one, mia³y prawo do 2005 r. wyst¹piæ do samorz¹dów o odszkodowania, a skoro nie wyst¹pi³y o odszkodowania, z mocy prawa sta³y siê w³asnoœci¹ skarbu pañstwa, to mówi ustawa - nie ustêpowa³ Kêdzia, powo³uj¹c siê na ustawê z 1998 r. - To co jest, to sami wszyscy wiemy. Drogi zwyczajnie ginê³y. - Na jakiej podstawie prawnej jest nadany ten stary numer? - pyta³ o prowadz¹c¹ przez las drogê Wojtaszek - Czy na podstawie uchwa³y (rady gminy) z 1985 r., czy jeszcze w miêdzyczasie by³y

KRASZEWICE

jakieœ inne uchwa³y? Proszê odpowiedzieæ? Je¿eli ten stary numer drogi by³ nadany przed 1998 r. to znaczy, ¿e ta droga, pomimo ¿e by³a leœna, to sta³a siê gminn¹. Wojtaszek powo³ywa³ siê na uchwa³ê, gdzie jest zapisane, ¿e do uchwa³y tej jest za³¹cznik. I domaga³ siê, aby ten za³¹cznik w archiwum odnaleŸæ. - Byæ mo¿e problem tkwi w tym za³¹czniku, byæ mo¿e ta droga by³a ju¿ uwzglêdniona w 1985 r. i z mocy prawa sta³¹ siê w³asnoœci¹ gminy - przekonywa³.

JAKA UCHWA£A? - Sami przed momentem pañstwo mówiliœcie, ¿e nawet z ekonomicznego punktu widzenia nie op³aca siê robiæ drogi przez las, bo siê nie op³aca, bo jest du¿o dalej, a teraz rozwodzicie siê pó³ godziny nad tym czy odbieraæ, czy nie odbieraæ tê drogê. Ja bazuje na fachowcach (…) i oni to konsultowali, oni to interpretowali i my dzisiaj, albo przyjmiemy, albo nie t¹ uchwa³ê. I tyle? - oœwiadczy³ Koprowski. - Jest uchwa³a? - zdziwi³ siê Wojtaszek. - Propozycjê uchwa³y, która bêdzie nas sesji. Projekt uchwa³y - poprawi³ siê Koprowski (chodzi i uchwa³ê w/s zaliczenia dróg do kat. dróg gminnych).

BANALNIE PROSTE - Nie mylmy dwóch rzeczy. Ta dyskusja przybiera niebezpiecznie ostry przebieg, a jest banalnie prosta rzecz - próbowa³ wyjaœniæ wszystkie w¹tpliwoœci skarbnik Konrad Kuœwik. - Sami widzicie teraz, ¿e s¹ problemy z ewidencj¹ gruntów. By³y te problemy wczeœniej, przez

Twój Puls Tygodnia wtorek - 20 wrzeœnia 2016 r.

pañstwa m.in. podnoszone, i chcieliœmy uregulowaæ sprawê ewidencji dróg gminnych. Zrobiliœmy j¹ na nowo. (…) To jest ulica Leœna i nasze w³aœcicielstwo tutaj siê koñczy - pokazywa³ na mapie skarbnik. - I tu jest pole, tu s¹ glinianki. Kwestia jest wykupu tego kawa³ka (³¹cz¹cego Leœn¹ z gliniankami). Ta droga przez las istnieje, ale nie jest w³asnoœci¹ gminy a Lasów Pañstwowych. By³a uje¿d¿ana, dziœ jest zagrodzona, bo tam jest dwóch w³aœcicieli. Tu jest naturalny przebieg, prosta droga - wskazywa³ na pierwsze rozwi¹zanie. - To nie jest specjalnie dla kogoœ robione, tylko tak siê wydaje, ¿e wskazane by by³o tutaj.

MY ZA TO ODPOWIADAMY Wójt mia³ te¿ pretensje do przewodnicz¹cego komisji, ¿e ten domaga³ siê od urzêdnika, aby ten udostêpni³ mu projekt uchwa³y, aby móg³ skonsultowaæ, czy ma prawid³ow¹ podstawê prawn¹. T³umaczy³, ¿e przecie¿ wczeœniej musi go zaopiniowaæ radca prawny. - I proszê na przysz³oœæ tak nie robiæ, ¿eby pracownik mój wydawa³ panu dokument, bo pan chce sprawdziæ, czy jest w³aœciwa podstawa prawna - mówi³ do Kêdzi. - Panie wójcie, do kompetencji komisji rolnictwa nale¿y opiniowanie projektów uchwa³. W tej chwili mamy to, co mamy - us³ysza³ odpowiedŸ. - Nie od strony prawnej - broni³ swojego wójt. - Panie wójcie, jest zapisane, ¿e na radzie gminy spoczywa obowi¹zek przeprowadzenia prawid³owego nadania statusu drogi gminnej - wspar³ przewodnicz¹cego radny Jan Wojtaszek. - To my odpowiadamy za to, to my bêdziemy podejmowaæ uchwa³ê, czy ona jest zgodna z prawem, czy nie. Ostatecznie komisja rolnictwa nie zaopiniowa³a projektu uchwa³y w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych, bo taki projekt nie zosta³ jej przedstawiony. Mimo to znalaz³ siê on w porz¹dku obrad najbli¿szej, pi¹tkowej sesji rady gminy. JUR


Twój Puls Tygodnia wtorek - 20 wrzeœnia 2016 r..

11

BARANÓW BRALIN KÊPNO £ÊKA OPATOWSKA PERZÓW RYCHTAL TRZCINICA

ZDERZENIE NA WIADUKCIE

KRONIKA POLICYJNA 90-LATKA WPAD£A POD AUTO KÊPNO Na ul. Koœcielnej w Kêpnie dosz³o do wypadku drogowego. Ranna zosta³a 90-letnia kobieta.14 wrzeœnia oko³o godz. 12.40 oficer dy¿urny KPP w Kêpnie zosta³ powiadomiony o zdarzeniu drogowym, do którego dosz³o na ul. Koœcielnej w Kêpnie. Wstêpne ustalenia mundurowych, którzy dotarli na miejsce zdarzenia wskazuj¹, ¿e 90-latka usi³owa³a przejœæ przez jezdniê nieopodal pasów, w miejscu niedozwolonym. Wesz³a wprost pod jad¹cy prawid³owo samochód marki Renault, za kierownic¹ którego siedzia³ 42-letni mieszkaniec gm. Kêpno. Kobieta z obra¿eniami cia³a zosta³a zabrana do szpitala.

UKRADLI BECZKI Z PIWEM LASKI Trzech m³odych mê¿czyzn - mieszkañców gminy Trzcinica – ukrad³o podczas do¿ynek powiatowych w Laskach beczki z piwem. Có¿, jak szaleæ to szaleæ.W pierwszych dniach wrzeœnia policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kêpnie zostali powiadomieni o kradzie¿y beczek z piwem, które pozosta³y na placu po zakoñczeniu do¿ynek powiatowych 4 wrzeœnia w Laskach. Policjanci natychmiast podjêli czynnoœci zmierzaj¹ce do ustalenia sprawców. Ich wynik pozwoli³ na zatrzymanie trzech m³odych mê¿czyzn (od 17 do 21 lat), mieszkañców gminy Trzcinica. Mê¿czyŸni przyznali siê do zarzucanych czynów. Jedn¹ beczkê uda³o siê nawet odzyskaæ. Co z pozosta³ymi dwiema? Mo¿e wypili? Sprawcy nie byli wczeœniej karani. Przyznali te¿, ¿e podczas dokonanej kradzie¿y znajdowali siê pod wp³ywem alkoholu. Za dokonany czyn grozi im do 5 lat pozbawienia wolnoœci.

Na wiadukcie wêz³a Syców Wschód i drogi S8 w kierunku Warszawy zderzy³y siê jaguar z fordem. Kierowca tego pierwszego z urazem brzucha zosta³ przewieziony do szpitala. 16 wrzeœnia w godzinach popo³udniowych oficer dy¿urny Komendy Powiatowej Policji w Kêpnie zosta³ powiadomiony o wypadku drogowym, do którego dosz³o na wiadukcie drogi wê-

z³a Syców Wschód i skrzy¿owania z S8 w kierunku Warszawy. Patrol policji, który uda³ siê na miejsce ustali³, ¿e kieruj¹cy samochodem osobowym marki Jaguar 42-letni mieszkaniec Warszawy nie zachowa³ nale¿ytych œrodków ostro¿noœci i nie ust¹pi³ pierwszeñstwa przejazdu prawid³owo jad¹cemu fordowi, którym kierowa³ 57letni mieszkaniec Sycowa. Ogólnych pot³uczeñ dozna³a pasa¿erka forda, nie

by³a jednak konieczna hospitalizacja. Natomiast 42-letni kierowca jaguara zosta³ przewieziony do szpitala we Wroc³awiu z urazem brzucha. Sprawca wypadku mia³ cofniête uprawnienia do kierowania pojazdami. RED

SP£ON¥£ MOST W SZALONCE

ZATRZYMANY POD WP³YWEM TRZCINICA 67-letni mieszkaniec gminy Baranów kie-

rowa³ samochodem maj¹c w wydychanym powietrzu blisko 0,5 promila alkoholu. 12 wrzeœnia w Trzcinicy patrol policji zatrzyma³ do kontroli drogowej kieruj¹cego volkswagenem transporterem 67-letniego mieszkañca gminy Baranów. Mê¿czyzna by³ pod wp³ywem alkoholu - w wydychanym powietrzu mia³ 0,47 promila alkoholu. Postêpowanie w jego sprawie prowadzi Zespó³ ds. Wykroczeñ i Profilaktyki Spo³ecznej KPP w Kêpnie.

NA PODWÓJNYM GAZIE £ÊKA OPAT. 12 wrzeœnia w £êce Opatowskiej patrol policji zatrzyma³ do kontroli drogowej kieruj¹cego skod¹ 58-letniego mieszkañca powiatu wieruszowskiego. By³ pijany, w wydychanym powietrzu ponad promil alkoholu. Teraz gro¿¹ mu wysokie kary finansowe. Straci tak¿e uprawnienia do kierowania pojazdami. Postêpowanie w jego sprawie prowadzi KPP Kêpno.

70-LATEK BY£ POD WP£YWEM MROCZEÑ 12 wrzeœnia w Mroczeniu patrol policji za-

trzyma³ do kontroli drogowej volkswagena, za kierownic¹ którego siedzia³ 70-letni mieszkaniec gminy Baranów. Mê¿czyzna znajdowa³ siê

Sp³on¹³ drewniany most ma rzece Pomianka w Szalonce (gm. £êka Opatowska). Wiele wskazuje na to, ¿e mog³o to byæ podpalenie. Ogieñ zauwa¿ono w minion¹ œrodê oko³o godz. 16.30. Na miejsce skierowano trzy wozy bojowe: dwa z PSP w Kêpnie oraz OSP w £êce Opatowskiej. By³o gor¹co, nic wiêc dziwnego, ¿e zanim na miejsce REKLAMA

KOLIZJA NA S8 S£UPIA P. BRALINEM Do groŸnie wygl¹daj¹cego zdarzenia drogowego dosz³o na drodze S8 w okolicach S³upi pod Bralinem. Na szczêœcie nikt nie odniós³ powa¿nych obra¿eñ cia³a. 18 wrzeœnia oko³o godz. 17.40 oficer dy¿urny Komendy Powiatowej Policji w Kêpnie zosta³ powiadomiony o kolizji drogowej, która mia³a miejsce w S³upi pod Bralinem. Kieruj¹cy hond¹ 35-letni mieszkaniec gm. Perzów, w wyniku nieprawid³owej zmiany pasa ruchu doprowadzi³ do zderzenia z toyot¹, za kierownic¹ której siedzia³ 56-letni mieszkaniec Grajewa. Sprawca zosta³ ukarany mandatem karnym.

UDERZY£ W VOLKSWAGENA LASKI 17 wrzeœnia w Laskach kieruj¹cy volkswagenem 47-letni mieszkaniec gm. Trzcinica nie dostosowa³ prêdkoœci do warunków ruchu i uderzy³ w innego volkswagena, za kierownic¹ którego siedzia³a 35-letni mieszkanka powiatu kluczborskiego. Sprawcê ukarano mandatem karnym. RED

zdarzenia dotar³y jednostki z Kêpna, 3 mostu praktycznie ju¿ nie by³o. Akcja ratownicza trwa³a ponad godzinê, niestety most uleg³ ca³kowitemu spaleniu. Most w Szalonce by³ jednym z alternatywnych (obok mostów w £êce Opatowskiej i Opatowie), ale najkrótszym po³¹czeniem mieszkañców wsi z £êk¹ Opatowsk¹ czy Opatowem. - Spali³ siê ten most upraszczaj¹cy dojazd

mieszkañców do pracy czy te¿ do szko³y - mówi wójt £êki Opatowskiej Adam Kopis. Odcinek ten by³ te¿ ulubion¹ tras¹ dla uprawiaj¹cych nordic walking czy np. jazdê na rowerze. W roku 2015 - dziêki dofinansowaniu z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - Gmina po³¹czy³a ten ci¹g asfaltow¹ drog¹, w tym roku wzmocniony zosta³ sam most, tak

¿e mog³y ju¿ po nim jeŸdziæ pojazdy do 7 ton. Teraz Gmina musi ten most jak najszybciej odbudowaæ. - Czekam na wstêpne szacunkowe kosztorysy z dwóch firm, abyœmy mieli rozeznanie, jakie to dla nas bêd¹ koszty - mówi Kopis. - Dziœ nie wiem, czy zmieœcimy siê w 60, 70 czy mo¿e trzeba bêdzie na to wydaæ 100 tys. z³. Wybudowanie od podstaw takiego mostu wi¹¿e siê z wydatkami, których w bud¿ecie gminy nie mieliœmy zaplanowanych - dodaje. Sk¹d ten ogieñ? Wójt ma nadziejê, ¿e odpowiedŸ na to pytanie da prowadzone przez policjê postêpowanie. Przypomina równoczeœnie, ¿e swego czasu w Szalonce i okolicy mia³a miejsce seria podpaleñ. O prawdopodobieñstwie podpalenia mówili te¿ obecni na miejscu stra¿acy. W tej sytuacji wójt Adam Kopis z³o¿y³ zawiadomienie o mo¿liwoœci pope³nienia przestêpstwa. - Jest prawdopodobne, ¿e by³o to podpalenie - wyznaje. Przyczyny po¿aru bada Komenda Powiatowa PoliRED cji w Kêpnie.


12

BARANÓW BRALIN KÊPNO £ÊKA OPATOWSKA PERZÓW RYCHTAL TRZCINICA

DO£O¯YLI DO PRZEDSZKOLA MROCZEÑ

To ma byæ najnowoczeœniejsze w powiecie przedszkole

Twój Puls Tygodnia wtorek - 20 wrzeœnia 2016 r.

KRONIKA POLICYJNA

RZUCI£ SIÊ NA AUTO, UDERZY£ POLICJANTA KÊPNO W nocy z 17 na 18 wrzeœnia w Kêpnie m³ody

Do 4.292.818 z³ zwiêkszy³a siê pula œrodków, jakie Rada Gminy w Baranowie przeznaczy³a na budowê nowego przedszkola w Mroczeniu. To ma byæ najnowoczeœniejsze w powiecie przedszkole. Na ostatniej sesji radni postanowili przekazaæ na ten cel ponad 1 mln z³. Sta³o siê tak, gdy¿ samorz¹d uzna³, ¿e konieczne jest - obok budowy przedszkola - zagospodarowanie terenu wokó³ budynku, chodzi m.in. o niezbêdny parking, chodniki itp. - Przedszkole wybudowane zostanie w technologii energooszczêdnej - mówi

Halina Drobina, kierownik referatu gospodarki przestrzennej i inwestycji UG w Baranowie. Znajdzie siê w nim miejsce dla 50 przedszkolaków oraz 25 dzieci w wieku ¿³obkowym. Od strony po³udniowej zaprojektowane zosta³y sale dydaktyczne: dwie sale przedszkolne oraz sala ¿³obkowa wraz z przylegaj¹c¹ od strony wschodniej sypialni¹ dla najm³odszych dzieci. Pomiêdzy oddzia³ami przedszkolnymi usytuowano wspólny wêze³ higieniczno-sanitarny z 4 toaletami, w tym 1 dla osób niepe³nosprawnych, umywalkami oraz prysznicem. Oddzia³ ¿³obkowy posiadaæ bêdzie w³asny wêze³

higieniczno-sanitarny z 2 toaletami, 5 umywalkami oraz prysznicem. Ka¿da z sal bêdzie mieæ bezpoœredni dostêp do podrêcznego magazynu na sprzêt i materia³y edukacyjne. - Ponadto w budynku znajdowaæ siê bêdzie sala wielofunkcyjna (do organizacji zabaw i imprez okolicznoœciowych), pokój personelu pedagogicznego, szatnia, gabinet specjalisty, wêze³ ¿ywienia z pe³n¹ kuchni¹, pomieszczenie techniczne/kot³ownia oraz pomieszczenia pomocnicze - dodaje Drobina. Przewidziano te¿ parking na 17 miejsc postojowych, w tym 1 miejsce dla niepe³nosprawnych, oraz plac zabaw.

ZLIKWIDOWALI HODOWLÊ MARIHUANY KÊPNO Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kêpnie zlikwidowali nielegaln¹ uprawê marihuany, znajduj¹c¹ siê na terenie gminy Kêpno. Zarzuty w tej spraPROMOCJA

wie us³ysza³ 25-letni mieszkaniec gminy. Uprawê marihuany odkryli policjanci Ogniwa Patrolowo - Interwencyjnego KPP w Kêpnie ju¿ kilka tygodni wczeœniej, podczas dzia³añ patrolowych. By³a ona objêta

szczególnym nadzorem. W wyniku czynnoœci podjêtych w zwi¹zku ze znaleziskiem, na gor¹cym uczynku zatrzymano hodowcê 25-latka z gm. Kêpno. Zosta³ on zatrzymany, gdy ,,dogl¹da³" rozwijaj¹cej siê

GABARYTY BUDYNKU a) wysokoœæ - 8,74 m; b) d³ugoœæ - 33,84 m; c) szerokoœæ - 34,66 m ; d) rodzaj dachu: dach dwuspadowy o k¹cie nachylenia 350 oraz dach p³aski; e) iloœæ kondygnacji - budynek parterowy, niepodpiwniczony; f) kubatura brutto: 5363,85 m3; g) powierzchnia u¿ytkowa: 793,26 m2; Wiadomo, ¿e ca³a inwestycja zakoñczyæ siê ma do koñca sierpnia 2017 r. Ma byæ to jedno z najnowoczeœniejszych w regionie, a na pewno najnowoczeœniejsze w powiecie kêpiñskim przedRED szkole. uprawy. Drzewka, które hodowa³ mia³y ju¿ nawet 1,5 metra wysokoœci. 25-letni mieszkanie gminy Kêpno zosta³ zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Us³ysza³ ju¿ zarzuty zwi¹zane z prowadzeniem nielegalnej uprawy, za co grozi mu do 2 lat pozbawienia wolnoœci. RED

mieszkaniec gminy wskoczy³ na maskê przypadkowo przeje¿d¿aj¹cego samochodu i dokona³ jego uszkodzenia. 18 wrzeœnia w godzinach nocnych w Kêpnie dosz³o do niecodziennego zdarzenia. Trójka m³odych ludzi, id¹cych ulic¹ Wiosny Ludów, wesz³a na pas jezdni i zatrzyma³a przypadkowy samochód - toyotê, za kierownic¹ której siedzia³ 36-letni mieszkaniec Wroc³awia. Gdy kierowca zatrzyma³ siê, jeden z mê¿czyzn rzuci³ siê na maskê auta, potem spokojnie podniós³ siê i ca³a grupa posz³a dalej. Pokrzywdzony natychmiast wezwa³ pomoc. Mê¿czyŸni zostali zatrzymani przez patrol policji kilkaset metrów dalej. Sprawca uszkodzenia auta próbowa³ jeszcze uciekaæ, a w momencie zatrzymania przez mundurowych uderzy³ jednego z nich w twarz powoduj¹c u niego powa¿ny uraz oka. Zosta³ zatrzymany w policyjnym areszcie. W momencie zatrzymania mia³ w wydychanym powietrzu oko³o 2,3 promila alkoholu. Obecnie trwa postêpowanie wyjaœniaj¹ce okolicznoœci zajœcia. Sprawca odpowie za uszkodzenie mienia oraz naruszenie nietykalnoœci cielesnej funkcjonariusza. Postêpowanie prowadzi KPP Kêpno.

OKRADLI ,,NA HYDRAULIKA’’ KÊPNO Dwóch nieznanych mê¿czyzn wesz³o do domu 77-latki i okradli j¹. Straty siêgaj¹ kilku tysiêcy z³otych. 16 wrzeœnia w godz. miêdzy 11 a 12 dwaj nieznani mê¿czyŸni weszli do mieszkania 77-letniej mieszkanki Kêpna. Kobiecie powiedzieli, ¿e s¹ hydraulikami, mieli sprawdziæ instalacjê wodoci¹gow¹. Jeden ze sprawców stale rozmawia³ z kobiet¹, drugi - sprawdza³ mieszkanie. Okradli pokrzywdzon¹ na kilka tysiêcy z³otych. Przestrzegamy wszystkich seniorów przed wpuszczaniem do domu obcych osób.

MANDAT ZAMIAST FLASZKI KÊPNO 12 wrzeœnia w jednym z kêpiñskich marketów dosz³o do kradzie¿y alkoholu. Sprawcê - 56-letniego mê¿czyznê, czasowo przebywaj¹cego na terenie Polski - zatrzyma³a ochrona sklepu. Usi³owa³ ukraœæ alkohol RED o wartoœci 21 z³. Zosta³ ukarany mandatem.


Twój Puls Tygodnia wtorek - 20 wrzeœnia 2016 r.

BRALIN

BARANÓW BRALIN KÊPNO £ÊKA OPATOWSKA PERZÓW RYCHTAL TRZCINICA

Jubileusz zespo³u ,,Ale Babki’’

Powiatowy Rajd Sportowo-Po¿arniczy OSP

40 LAT MINÊ£O

Jubileusz 40-lecia istnienia œwiêtowa³ w pi¹tek zespó³ ,,Ale Babki'' z Bralina. Zespó³ zosta³ za³o¿ony w 1976 roku. „Ale Babki”

przypominaj¹ dawne i zapomniane pieœni, ale w swoim repertuarze maj¹ równie¿ piosenki i pieœni biesiadne, ludowe czy religijne. Swoj¹ twórczoœæ zespó³ kie-

ruje do mieszkañców gminy Bralin (wystêpy na do¿ynkach, dniach seniora, imprezach okolicznoœciowych, piknikach, biesiadach przy ognisku) oraz na wystêpach

13

Pierwszy by³ Perzów

i przegl¹dach o zasiêgu powiatowym. Chêtnie bior¹ udzia³ w spotkaniach integracyjnych z innymi zespo³ami. We wrzeœniu 2010 roku zespó³ goœcinnie wyst¹pi³ na jubileuszowym 40. regionalnym przegl¹dzie zespo³ów i œpiewaków ludowych „Dargowska ró¿a” w partnerskiej gminie Svinica na S³owacji. W roku 2010 zespó³ otrzyma³ dofinansowanie ze œrodków UE w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 na zakup nag³oœnienia, strojów i warsztaty wokalne (projekt „Ale Babki - taaakie babki”). Cz³onkowie zespo³u œpiewanie traktuj¹ jako œwietny sposób na prze³amanie coRED dziennej rutyny.

18 wrzeœnia na trasie Trzcinica – Olszowa odby³ siê III Powiatowy Rajd Sportowo-Po¿arniczy OSP. Jego pocz¹tek mia³ miejsce na placu przed Domem Stra¿aka w Trzcinicy, koniec – na boisku w Olszowie. Tam te¿ odby³ siê pokaz mo¿liwoœci bojowych zastêpu PSP w Kêpnie, jak równie¿ og³oszono wyniki. Zwyciê¿y³a OSP Perzów, drugie

miejsce zajê³a OSP Opatów, a trzecie OSP Œwiba. Kolejne miejsca zajê³y jednostki z Myjomic-Ostrówca, Olszowy, Turkowych, Trzcinicy, Lasek, Chojêcina, Mikorzyna, Rychtala, Mroczenia i Baranowa (Murator). Organizatorami rajdu byli Zarz¹d Oddzia³u Powiatowego ZOSP w Kêpnie, Komenda Powiatowa PSP w Kêpnie oraz OSP w OlRED szowie.

REKLAMA

SPROSTOWANIE W zwi¹zku z umieszczeniem w Waszym piœmie nr 36 mojej wypowiedzi n/t zmian ulic w Kêpnie, chcê przeprosiæ za pomy³kê. Chodzi o zamianê ulicy Karola Œwierczewskiego, a nie W³adys³awa Sikorskiego na ulicê Solidarnoœci. Za b³êdn¹ wypowiedŸ jeszcze raz przepraszam. Jadwiga Miesi¹c

Choroby tarczycy, osteoporoza, endokrynologia ogólna i ginekologiczna, niep³odnoœæ, menopauza, andropauza, zaburzenia potencji, nadmierne ow³osienie, oty³oœæ, badania hormonalne. Badania USG-tarczycy, jamy brzusznej, ginekologiczne ci¹¿y, piersi, j¹der, prostaty. Biopsje - (punkcje)piersi i tarczycy pod kontrol¹ USG z dokumentacj¹ zdjêciow¹.

Ostrzeszów, ul. W³. Gomu³ki 44, rej. 502 517 325, 1 i 3-sobota miesi¹ca Kêpno, Szpital 2-sobota miesi¹ca


14 BRALIN

BARANÓW BRALIN KÊPNO £ÊKA OPATOWSKA PERZÓW RYCHTAL TRZCINICA

Twój Puls Tygodnia wtorek - 20 wrzeœnia 2016 r.

Sesja na wniosek wójta, ale bez jego udzia³u

RADA OŒWIADCZENIU WÓJTA NIERADA Braliñska rada nie przyjê³a przygotowanego przez wójta oœwiadczenia w sprawie maksymalnej kwoty, jak¹ Gmina mog³aby wydatkowaæ na zakup dzia³ki pod salê sportow¹. Nie oznacza to jednak, ¿e radni s¹ tej inwestycji przeciwni. Raczej faktowi, ¿e na zwo³anej na wniosek wójta sesji nie pojawi³ siê ani Roman Wojtysiak, ani nikt z Urzêdu Gminy. Wtorkowa sesja by³a nadzwyczajna, zwo³ana na wniosek wójta, który w przygotowanym porz¹dku obrad zapisa³ przyjêcie przygotowanego wczeœniej oœwiadczenia oraz podjêcie uchwa³y w sprawie zmian w uchwale bud¿etowej na 2016 r. Po raz pierwszy zdarza siê sytuacja, w której nie ma na sesji nikogo z Urzêdu i tak naprawdê jesteœmy dzisiaj pozbawieni obs³ugi administracyjnej, nie mówiê tutaj o kancelaryjnej, bo ta oczywiœcie jest - oœwiadczy³ przewodnicz¹cy rady Grzegorz Lemanik. - O ile pewnym standardem sta³o siê to, ¿e nie zapewnia siê radzie obs³ugi prawnej, o tyle dzisiejsza sytuacja jest dla mnie zupe³n¹ nowoœci¹.

W TYM NAJWIÊKSZY JEST AMBARAS... Co prawda we wniosku wójta by³a mowa o tym, aby sesjê zwo³aæ dzieñ wczeœniej o godz. 12, jednak z uwagi na fakt, ¿e istnia³o du¿e prawdopodobieñstwo, ¿e ani przewodni-

Ja te¿ jestem za tym, ta sala jest potrzebna- mówili zgodnie radni. - Ale chodzi o samo oœwiadczenie - t³umaczy³ Narêkiewicz. - Do czego jest ono nam czy wójtowi potrzebne? Radny Iwan nie kry³ zdziwienia, ze nikt z radnych w takich negocjacjach z w³aœcicielem gruntu nie bra³ udzia³u. - Ktoœ powinien, jakiœ przedstawiciel byæ - przekonywa³

JESTEŒMY ZA, ALE... cz¹cy rady, ani jego zastêpcy nie bêd¹ mogli byæ obecni w tym terminie, Grzegorz Lemanik zwo³a³ sesjê 13 wrzeœnia o godz. 17.30. - Pan wójt po zmianie godziny wnioskowanej wystosowa³ na moje rêce pismo -wyzna³ przewodnicz¹cy Lemanik. - Poinformowa³ w nim, ¿e z uwagi na wczeœniejsze zobowi¹zania nie bêdzie uczestniczy³ w posiedzeniu rady. - Zwo³ana sesja bêdzie siê odbywaæ poza regulaminowymi godzinami pracy Urzêdu, wobec czego nie wyznaczam zastêpstwa, niemniej proszê o procedowanie w zakresie objêtym porz¹dkiem obrad, maj¹c na wzglêdzie koniecznoœæ udzielenia odpowiedzi kancelarii prawnej odnoœnie procedury nabycia dzia³ki (...) zlokalizowanej w Bralinie, pod zabezpieczenie terenu pod przysz³¹ salê gimnastyczn¹ - napisa³ Wojtysiak.

mieliby przyj¹æ radni, dotyczy maksymalnej kwoty, jak¹ Gmina mog³aby wydatkowaæ na zakup wskazanej dzia³ki o powierzchni 0,0461 ha. Maksymalnej, w praktyce oznaczaæ by to mia³o, ¿e dzia³ka ta za t¹ maksymaln¹ kwotê (57 z³ za 1m2) mog³aby zostaæ kupiona.Radny Pawe³ Narêkiewicz zwróci³ jednak uwagê na fakt, ¿e w przygotowanym przez wójta projekcie oœwiadczenia mowa jest o tym, ¿e zostaje ono przyjête ,,po zapoznaniu siê z informacj¹ wójta gminy Bralin’’ w tej sprawie. - Jest sekretarz, jest pani skarbnik... - wylicza³ osoby, które w imieniu nieobecnego wójta mog³y na sesjê przyjœæ i przedstawiæ te informacje radzie. - Wójt radê gminy lekcewa¿y. (...) Wed³ug mnie nie powinniœmy w ogóle poddawaæ tego pod g³osowanie - podsumowa³.

WÓJT RADÊ LEKCEWA¿Y

DROGO, ALE KUPIÆ TRZEBA

Przygotowany przez wójta projekt oœwiadczenia, jakie

Radny Tadeusz Iwan przekonywa³ jednak, ¿e proce-

Dofinansowanie ze œrodków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej TRZCINICA

WYBUDUJ¥ BIE¯NIE I SKOCZNIE

Ministerstwo Sportu i Turystyki dofinansuje budowy bie¿ni ze skoczni¹ do skoku w dal przy Zespole Szkó³ w Laskach oraz przy Zespole Szkó³ w Trzcinicy. Ca³kowita wartoœæ inwestycji to 222.537 z³, z czego ok. 50% stanowi dofinansowanie. Bie¿nie lekkoatletyczne wykonane zostan¹ w nowoczesnej technologii antyurazowej wraz z odcinkiem do wyhamowania biegu oraz skoczniami w dal. Termin zakoñczenia zadania to 31 sierpnia

2017 r. Z³o¿enie wniosku poprzedzi³o wykonanie odpowiedniej dokumentacji oraz uzyskanie odpowiedniego pozwolenia na wykonanie inwestycji. - Kolejny raz udaje siê pozyskaæ œrodki zewnêtrzne, tym razem z Ministerstwa Sportu i Turystyki – mówi wójt Grzegorz Hadzik. - Dofinansowaniem objête zosta³y bie¿nie i skocznie w dal w ka¿dym z zespo³ów szkó³, daj¹ce mo¿liwoœæ rozwoju lekkiej atletyki naszych uczniów. UGT

REKLAMA

dowaæ trzeba. - Albo tak, albo nie - apelowa³. - Cena wed³ug mnie jest wysoka, bo 57 z³ za metr to jest bardzo du¿o - nie ukrywa³. Radny Roman Lemanik przypomnia³, ¿e walka o tê salê trwa ju¿ bardzo d³ugo. I ¿e wa¿ne jest równie¿ to, aby by³a ona wybudowana jak najbli¿ej szko³y. - Mo¿e warunki, jakie tu stawia w³aœciciel tego gruntu s¹ wygórowane, ale nie jesteœmy w stanie pewnie znegocjowaæ na ni¿sz¹ kwotê, a ten grunt nam jest potrzebny bardzo na tê salê. (…) Uwa¿am, ¿e jednak powinniœmy do tej kwoty siê przychyliæ i zdecydowaæ siê jednak zap³aciæ, bo ta szansa mo¿e nam znowu uciec... - przekonywa³. To nie chodzi o to, ¿e cena jest za wysoka. Te¿ jestem za tym, ¿eby to kupiæ - odpar³ mu radny Marek Markiewicz. - Ale jeœli tutaj jest napisane, ¿e ,,po zapoznaniu siê z informacj¹ wójta’’, a jego nie ma? A przeznaczenie pieniêdzy na zakup tej dzia³ki i tak bêdziemy

musieli uchwa³¹ podj¹æ. A to nie jest taka kwota, przy której trzeba robiæ jakikolwiek przetarg, to jest suma (ok. 26 tys. z³ - przyp. red.), któr¹ wójt - tak mi siê wydaje - mo¿e zadysponowaæ sam. To oœwiadczenie nie jest blokowaniem kupienia tego kawa³ka ziemi. I tak musimy póŸniej uchwa³¹ podj¹æ, ¿e kupujemy tê ziemiê. Gdyby tego zapisu nie by³o, ok, ja jestem za. (…) Ja w ogóle nie wiem, do czego ma s³u¿yæ to oœwiadczenie. Radny Jacek Kuropka wyzna³, ¿e tak naprawdê wszyscy tu maj¹ racjê. Przypomnia³, ¿e uzasadnienie wójta zosta³o przed³o¿one na piœmie, choæ nie ukrywa³, ¿e nieobecnoœæ Romana Wojtysiaka na sesji sprawia, ¿e radni nie mog¹ us³yszeæ ¿adnych wyjaœnieñ. - Racjê ma pan Tadeusz Iwan, ¿e cena jest wysoka, racjê ma pan Lemanik... I jak to teraz to wszystko pogodziæ? Wiemy, ¿e sala jest potrzebna... - podsumowa³.

- Oczywiœcie ja z ¿adnych wypowiedzi nie wynios³em wra¿enia, ¿e ktokolwiek z nas jest przeciwny, aby tê salê budowaæ. To jest, przynajmniej dla mnie, sprawa priorytetowa... - przekonywa³ przewodnicz¹cy rady. Przypomnia³ jednak, ¿e w ¿adnym z pism, jakie wójt dostarczy³ do rady nie ma np. informacji, jak¹ kwotê w wyniku negocjacji ustalono. - Dlatego moje stanowisko nie jest sprzeciwem przeciwko kupnie gruntu, a tym bardziej przeciwko budowie sali sportowej, a sprzeciwem przeciwko takiemu traktowaniu rady, jakie dzisiaj siê w³aœnie odby³o - poinformowa³.Ostatecznie spoœród 10 obecnych na sesji radnych jeden (Kazimiera Kupczak) opowiedzia³ siê za przyjêciem oœwiadczenia, jeden (Pawe³ Narêkiewicz) by³ przeciw, reszta wstrzyma³a siê od g³osu. Oœwiadczenie nie zosta³o wiêc przyjête. Nie oznacza to jednak najpewniej, ¿e w ten sposób oddala siê wizja buJUR dowy sali.


Twój Puls Tygodnia wtorek - 20 wrzeœnia 2016 r.

BARANÓW BRALIN KÊPNO £ÊKA OPATOWSKA PERZÓW RYCHTAL TRZCINICA

Imieniny ulicy Henryka Sienkiewicza KÊPNO

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej og³osi³ rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza. Z tej okazji nauczyciele bibliotekarze gimnazjów Gminy Kêpno i kêpiñskiej filii Ksi¹¿nicy Pedagogicznej chc¹c w³¹czyæ siê w obchody Roku Sienkiewicza i wykorzystuj¹c fakt, ¿e w Kêpnie istnieje ulica jego imienia zaprosili (16 bm.) na „Imieniny ulicy Henryka Sienkiewicza”. Impreza ma na celu promowanie czytelnictwa i upowszechnianie historii naszego miasta wœród mieszkañców. Wydarzenie obj¹³ patronatem Burmistrz Miasta i Gminy Kêpno. W programie przewidzia-

no nastêpuj¹ce atrakcje: - wystêpy laureatów szkolnych konkursów „Piêknego czytania dzie³ Henryka Sienkiewicza”, - „Historia ulicy” - Stowarzyszenie „Socjum Kêpno i okolice”, - „Ulica Sienkiewicza w dawnej fotografii” - wystawa zdjêæ ul. SienkiewiczaStowarzyszenie „Socjum Kêpno i okolice”, - akcja „Przygarnij ksi¹¿kê” - w ramach promocji czytelnictwa bezp³atne rozdawanie ksi¹¿ek. - Chcia³abym podziêkowaæ, ¿e tak licznie pañstwo przybyli, bo to wyj¹tkowa okazja - wyzna³a reprezentuj¹ca burmistrza Piotra Psikusa Sylwia Humelt z UMiG. - Imieniny ulicy nie zdarzaj¹ siê czêsto, mo¿na nawet powiedzieæ, ¿e siê chyba do tej pory nie zdarzy³y, przynajmniej nie u nas w Kêpnie. Jest to bardzo oryginalny pomys³, za co szczególnie dziêkujemy. Dodatkowo ka¿dy mo¿e st¹d wynieœæ ksi¹¿kê i coœ s³odkiego do przek¹szenia SB

15

DONABORÓW MA SWOJ¥ SALÊ W miniony pi¹tek uroczyœcie otwarto now¹ salê sportow¹ w Donaborowie. Zakres inwestycji obejmowa³ budowê hali sportowej wraz z zapleczem. Obiekt podzielony jest na dwie strefy u¿ytkowe: jednoprzestrzenn¹ halê stanowi¹c¹ salê gimnastyczn¹ o wymiarach w œwietle 36x18m oraz strefê szatniow¹ i zaplecze techniczne. Nowa hala spe³nia wymagania dotycz¹ce przeprowadzenia zajêæ z wychowania fizycznego dla istniej¹cej szko³y podstawowej orazumo¿liwia grê w tenisa ziemnego dla u¿ytkowników zewnêtrznych. Wartoœæ inwestycji to 1.903.635 z³ netto. Dofinansowanie (599.400 z³) pochodzi³o z Ministerstwa Sportu i Turystyki (Program

Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej). Razem z wyposa¿eniem sala kosztowa³a 1.304.235 z³ RED netto.

REKLAMA

MIEJSCE NA TWOJ¥ REKLAMÊ ZADZWOÑ: 62 732 05 50


16

P ULS

BARANÓW BRALIN KÊPNO £ÊKA OPATOWSKA PERZÓW RYCHTAL TRZCINICA

PRZEDSZKOLA

O K£AMSTWIE I PRAWDZIE - rozmawialiœmy z dzieæmi z Przedszkola Nr 4 w Kêpnie

KÊPNO

Twój Puls Tygodnia wtorek - 20 wrzeœnia 2016 r.

„A wiêc wojna!!! Ludnoœæ cywilna we wrzeœniu `39”

WYSTAWA W BIBLIOTECE

Ksawery Waszak, 5 lat - K³amstwo to jest wtedy, jakby mia³ ktoœ w kieszeni œlimaka, a powiedzia³by ¿e ma cukierka. To wtedy by sk³ama³. Ja trochê czêsto k³amiê. To znaczy mniej k³amiê ni¿ mówiê prawdê. Ostatnio ok³ama³em swoj¹ mamê, ¿e umar³ nam pies. Tak naprawdê on wcale nie umar³. A mama te¿ mnie oszuka³a. Jak spaliœmy jeszcze, to ja by³em w swoim pokoju i us³ysza³em jakiœ ha³as. Poszed³em do mamy, a ona mi powiedzia³a, ¿e to by³a jakaœ bestia. A to by³ tylko nasz pies. Myœlê, ¿e mo¿na czasami sk³amaæ. Nic siê nie stanie.

Jagoda Œwiderska, 5 lat - Dla mnie k³amstwo to jest wtedy, gdy naprawdê masz psa, ale tak naprawdê go masz, a mówisz kole¿ance, ¿e nie masz. Wtedy k³amiesz. I jej mo¿e byæ smutno. Ja jeszcze nie mam psa, ale bêdê go dopiero mia³a. I nie k³amiê teraz, mówiê prawdê. Ja zawsze mówiê prawdê. Chocia¿ jak mia³am cztery lata, to trzy razy pok³ama³am. Ale to by³y tylko trzy razy. Nawet ju¿ nie pamiêtam, w jakiej sprawie k³ama³am. Nie wiem, co to znaczy, ¿e k³amstwo ma krótkie nogi. Przecie¿ k³amstwo nie ma ¿adnych nóg. Moim zdaniem bardzo rzadko mo¿na k³amaæ. Tylko wtedy, gdy s¹ jakieœ k³opoty. Bo jak s¹ k³opoty, to trzeba sk³amaæ. Ale jak ten ktoœ siê dowie o k³amstwie, to ju¿ trzeba powiedzieæ prawdê. Ja swojej kole¿ance wybaczy³am, jak mnie ok³ama³a. Ale jakby to by³o wielkie k³amstwo, to bym jej nigdy nie wybaczy³a.

Hania Gajda, 5 lat - Prawda to jest wtedy, gdy siê nie k³amie. Ja k³amiê tylko czasem. W sumie dzisiaj k³ama³am. Ok³ama³am Lenê, moj¹ kole¿ankê z grupy. Powiedzia³am jej, ¿e mam w domu dwa koniki. I ona mi uwierzy³a, a ja ¿adnych koników nie mam. Naj³atwiej to jest ok³amaæ Lenê, bo ona we wszystko uwierzy. A najtrudniej ok³amaæ mojego brata, bo zawsze kiedy go k³amiê, to on widzi po moim uœmiechu i po oczach.

Weronika Biniasz, 5 lat - Mama mi powiedzia³a, ¿e k³amstwo to jest niedobre. A ja zawsze s³ucham mamy, dlatego mówiê prawdê. Mnie te¿ nikt nigdy nie ok³ama³. Bardzo lubiê bajkê, co siê nazywa „Kraina Lodu”. Tam jest taka piêkna bohaterka, która ma na imiê Elza. I ona te¿ jest dobra i nigdy nie k³amie, tak jak ja.

Nikodem Czeka³a, 5 lat - Lepsza jest najgorsza prawda, ni¿ k³amstwo. Nie wolno k³amaæ. Rodzice tak mówi¹. I panie przedszkolanki te¿. Ja nigdy nie chcia³bym us³yszeæ takiej prawdy, ¿e umar³a moja œwinka morska albo mój pies. Nieraz ok³ama³em moj¹ siostrê, ale ona siê nie daje nabraæ. Ci¹gle siê przed ni¹ zgrywam i chce j¹ wystraszyæ, ale nic z tego. Jest ode mnie du¿o starsza, mo¿e to dlatego. Naj³atwiej jest ok³amaæ takie dzieci, które nie s¹ cwane. A moja siostra jest cwana. Ja te¿ jestem trochê cwany i siê nie dajê nabraæ innym dzieciom.

Zuzia Papiernik, 4 lata - Nied³ugo bêdê mia³a urodziny. Nie wiem kiedy, ale mama mówi, ¿e nied³ugo. A ona nigdy nie k³amie, a ja zawsze wierzê swojej mamie. Ja k³amiê tylko czasami. Nie pamiêtam ju¿ kiedy to by³o, bo mam krótk¹ pamiêæ. Wykrywacz k³amstw to jest u¿ywany wtedy, gdy ktoœ jest niegrzeczny. Na przyk³ad nie chce iœæ do szko³y, a mówi ¿e jest chory. Wtedy pod³¹cza siê go pod tak¹ dziwn¹ maszynê, która pokazuje, czy on k³amie czy nie. I w koñcu i tak musi iœæ do szko³y, bo lekarka ju¿ wie, ¿e on k³ama³. To lekarki w szpitalach maj¹ te wykrywacze. K³amstwo a niemówienie prawdy to jest coœ innego. Nie wiem, czym siê ró¿ni, ale to na pewno nie jest to samo. Najwiêksz¹ k³amczuch¹ to by³a czarownica z „Jasia i Ma³gosi”. Ona ok³ama³a dzieci, ¿e jest dobr¹ czarownic¹. Naprawdê by³a z³a i chcia³a zjeœæ Jasia i Ma³gosiê. Ale to siê jej nie uda³o. Dzieci nie jest tak ³atwo oszukaæ.

Kinga Dubis

15 wrzeœnia w Samorz¹dowej Bibliotece Publicznej w Kêpnie w Saloniku „Miêdzy wierszami” odby³o siê uroczyste otwarcie wystawy pt. „A wiêc wojna!!! Ludnoœæ cywilna we wrzeœniu `39”. Wystawa przygotowana zosta³a z myœl¹ o tych zwyk³ych ludziach, których ¿y-

cie zmieni³o siê diametralnie wskutek prowadzonej wojny. To im oddano g³os. Wczytuj¹c siê we fragmenty wspomnieñ i relacji cywilnych uczestników wojny 1939 r. (czêsto dot¹d niepublikowanych), mo¿na wczuæ siê w atmosferê tamtych dni, poznaæ wrzesieñ 1939 r. z perspektywy ró¿nych ludzi, wydawa³oby siê bezsilnych wobec grozy i niebez-

pieczeñstw, jakie ich otacza³y. Nie wszyscy mogli w³¹czyæ siê w „cywilny front walki”, byli te¿ tacy, którym wojna odbiera³a wolê dzia³ania. Prezentowane relacje przedstawiaj¹ doœwiadczenia i odczucia ludzi ró¿ni¹cych siê pod wzglêdem wieku, profesji czy pe³nionej roli spo³ecznej. Stworzony zosta³ w ten sposób w miarê pe³ny obraz tamtych trud-

nych dni. Staje siê on bardziej plastyczny i sugestywny dziêki fotografiom i faksymiliom dokumentów oddaj¹cych ówczesn¹ rzeczywistoœæ. Podczas otwarcia wystawy prelekcjê wyg³osi³ autor - Micha³ Durakiewicz z Oddzia³u IPN w Lublinie. Wystawê mo¿na zwiedzaæ od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. od 9 do 15 do 30 wrzeœnia. RED

WYBI£ SZYBÊ WYSTAWOW¥ W miniony weekend w nocy dosz³o do groŸnie wygl¹daj¹cego zdarzenia. 22latek z gm. Kêpno wybi³ szybê w oknie wystawowym. Patrol, po zatrzymaniu, zawióz³ go do szpitala 18 wrzeœnia oko³o godz. 1.30 oficer dy¿urny Komen-

dy Powiatowej Policji w Kêpnie zosta³ powiadomiony o tym, i¿ na ul. Warszawskiej, w jednym ze sklepów, wybito szybê. Huk wybijanej szyby obudzi³ œwiadków. Patrol, który uda³ siê na miejsce zauwa¿y³ na od³amkach szk³a krew. Podczas poszu-

kiwañ sprawców, plamy krwi znajduj¹ce siê na chodniku i przed mieszkaniem okaza³y siê bardzo pomocne. Doprowadzi³y one wprost pod drzwi 22-letniego sprawcy. Gdy funkcjonariusze weszli do domu ch³opaka, zauwa¿yli, ¿e ma on

KÊPNO mocno rozciêt¹ d³oñ. Wezwane na miejsce Pogotowie Ratunkowe zabra³o go do szpitala, gdzie zosta³ hospitalizowany. Wstêpne starty siêgaj¹ 1000 z³. 22-latkowi grozi do 5 lat pozbawienia wolRED noœci.

Brawo najm³odsi pi³karze z Kêpna! W ramach Wielkopolsko-Lubuskich Lig Pi³karskich - 10 wrzeœnia zawodnicy Akademii Pi³karskiej Reissa, rywalizowali ze swoimi rówieœnikami. Pierwsze miejsce zajêli zawodnicy z Kêpna, zdobywaj¹c a¿ 5 punktów. Srebro wywalczyli pi³karze z Kalisza, a trzecie miejsce podopieczni Akademii z Ostrowa Wlkp. W minion¹ sobotê na Orliku przy ul. Tuwima 4 w Kaliszu pojawili siê pi³karze graj¹cy na co dzieñ w kategoriach ¯ak i Orlik. To by³y niezapomniane emocje! Nie oszczêdzaj¹c energii ani na chwilê, ka¿dy z nich zaprezentowa³ siê wyj¹tkowymi umiejêtnoœciami pi³karskimi. Pierwsze miejsce zajêli zawodnicy z Kêpna zdobywaj¹c, a¿ 5 punktów. Srebro wywalczyli pi³karze z Kalisza, a trzecie miejsce podopieczni Akademii z Ostrowa Wlkp. O wyj¹tkowoœci i presti¿u Wielkopolsko-Lubuskich Lig Pi³karskich stanowi nie tylko udzia³ zawodników Akademii w jedynych takich rozgrywkach na terenie ca³ego kraju, ale i mo¿-

liwoœæ sprawdzenia w³asnych umiejêtnoœci. - Mi³o nam, ¿e ju¿ po raz kolejny mo¿emy goœciæ wszystkie pi³karskie talenty na Wielkopolsko-Lubuskich Ligach Pi³karskich. Priorytetem rozgrywek jest nie tylko wykszta³cenie wœród naszych podopiecznych „syndromu dru¿yny”, ale przede wszystkim mo¿liwoœæ obserwacji i przekazania zawodników szczególnie uzdolnionych do struktur Reprezentacji Akademii. Zgodnie z za³o¿eniem „z lokalizacji do Reprezentacji”, chcemy, aby ka¿dy zawodnik graj¹cy na co dzieñ pod egid¹ naszego Klubu prze¿y³ niezapomnian¹ zabawê

w gronie rówieœników, tym samym rozwijaj¹c swój talent - mówi Bartosz Kujawa, trener Akademii Pi³karskiej Reissa. Liga daj¹c niepowtarzaln¹

szanse na rozwój pi³karskich umiejêtnoœci, uczy m³odych mi³oœników futbolu kreatywnoœci, wspó³pracy i walki w duchu fair play. Magdalena Rychlik


Twój Puls Tygodnia wtorek - 20 wrzeœnia 2016 r.

Otwarcie drogi powiatowej Trzebieñ-Opatów

Bezpieczniej i ciszej

12 bm. mia³o miejsce uroczyste otwarcie przebudowanej drogi powiatowej na odcinku Trzebieñ-Opatów. Koszt inwestycji to 1,6 mln z³. Realizacja inwestycji mo¿liwa by³a dziêki z³o¿onemu w ubieg³ym roku wnioskowi o dofinansowanie zadania w ramach „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Ca³kowity koszt tego zadania to ok. 1,6 mln z³, z czego 400 tys. to dofinansowanie z bud¿etu gminy. Prace rozpoczêto w czerwcu 2016 r. D³ugoœæ wyremontowanego odcinka to 1.888 metrów bie¿¹cych drogi. Szczegó³owy zakres inwestycji obejmowa³ m.in.: wy-

17

BARANÓW BRALIN KÊPNO £ÊKA OPATOWSKA PERZÓW RYCHTAL TRZCINICA

konanie nowej nawierzchni jezdni, budowa 690 m chodnika z asfaltobetonu, przebudowa 4 skrzy¿owañ, w tym skrzy¿owania z drog¹ wojewódzk¹ nr 450, przebudowa 63 zjazdów, budowa 1231 metrów ci¹gu pieszo-rowerowego z asfaltobetonu, wyznaczenie 6 przejœæ dla pieszych oraz 1 przystanku autobusowego. Wykonany remont przyczyni siê, poprzez zwiêkszenie p³ynnoœci ruchu, do zmniejszenia emisji zanieczyszczeñ i poziomu ha³asu na terenach granicz¹cych z inwestycj¹, w szczególnoœci na terenach zabudowy mieszkaniowej. Ponadto zapewni skrócenie czasu przejazdu mieszkañców oraz s³u¿b ratowniRED czych.

KÊPNO

Ile trzeba czekaæ na wizytê u lekarza specjalisty?

D£UGIE KOLEJKI DO SPECJALISTÓW Chocia¿ w Kêpnie przychodni specjalistycznych nie brakuje, kolejki do lekarzy s¹ bardzo d³ugie. Wizyty bardzo czêsto trzeba zapisywaæ z kilkumiesiêcznym wyprzedzeniem. W samym kêpiñskim szpitalu mamy kilka poradni specjalistycznych: chirurgii ogólnej, ortopedyczn¹, diabetologiczn¹, nefrologiczn¹ oraz rehabilitacyjn¹. Oprócz szpitalnych przychodni, udaæ mo¿na siê równie¿ do „Medry”, „Hipokratesa” czy „Eskulapa”. W naszej przychodni na Narodowy Fundusz Zdrowia przyjmuj¹ tacy specjaliœci jak pediatrzy, alergolodzy, psychiatrzy, psycholodzy, psychoterapeuci czy urolodzy mówi Lidia Matysiak z przychodni „Medra”. - Z kolei prywatnie wachlarz specjalistów jest bardzo szeroki. Jednak to ju¿ nie podlega pod nasz¹ przychodniê. Lekarze specjaliœci wynajmuj¹ w naszej przychodni gabinety, w których póŸniej przyjmuj¹. Nie mam wiedzy, czy prywatnie wizyty s¹ umawiane od rêki. Do naszych specjalistów, w ramach NFZ, czeka siê ró¿ny okres czasu, w zale¿noœci od specjalnoœci. Najd³u¿szy okres oczekiwania jest do urologa, wynosi on oko³o miesi¹ca. Natomiast do psychiatry czy psychologa czeka siê oko³o 2 tygodni. Z kolei na wizytê do alergologa czasem trzeba poczekaæ nawet 3 tygodnie - dodaje. Porozmawialiœmy z pacjentami oczekuj¹cymi w kolejce w szpitalnych przychodniach.

- Na wizytê u ortopedy trzeba czekaæ minimum pó³ roku - mówi Barbara Niewiadomska. - To jest nie do pomyœlenia. Tak samo sytuacja przedstawia siê w przypadku, gdy trzeba zapisaæ siê na rehabilitacjê. Ja czeka³am pó³ roku, bo mia³am zapisane tylko masa¿e. M¹¿ rejestrowa³ siê w lutym i zapisano go dopiero na listopad, gdy¿ w zaleceniu mia³ zabiegi. 9 miesiêcy. Rehabilitacja potrzebna ju¿, a czekaæ trzeba 9 miesiêcy - mówi z rozgoryczeniem pani Barbara. Rejestrowa³am siê w tamtym tygodniu - mówi Jolanta Sztucka. - Tak, ¿e nie narzekam, tydzieñ, góra dwa oczekiwania to nie jest d³ugo. Okazuje siê, ¿e wszystko zale¿y od tego, do jakiego specjalisty chcemy siê zapisaæ. Do ortopedy trzeba bardzo d³ugo czekaæ, ale ju¿ do lekarza medycyny pracy mo¿na siê zapisaæ nawet na ten sam dzieñ. - Zapisy s¹

o godzinie 11, a lekarz przyjmuje od godziny 13 - mówi Vitalij £agoda. - Tak, ¿e nie jest Ÿle. Ale w przychodni s³ysza³em, ¿e do innych specjalistów trzeba bardzo d³ugo czekaæ. - Czeka siê bardzo d³ugo - mówi Roman Gruszka. - Dzwoni³em w lipcu do kardiologa, a wizytê bêdê mia³ 12 kwietnia. 9 miesiêcy, przez ten czas to kobieta w ci¹¿y zd¹¿y³aby dziecko urodziæ. Oczywiœcie na NFZ. Chocia¿ powiem szczerze, ¿e pyta³em siê prywatnie i te¿ s¹ kolejki. O wiele krótsze, bo us³ysza³em termin za miesi¹c, ale mimo wszystko. P³acê i mam czekaæ miesi¹c? To s¹ kpiny z tymi kolejkami - dodaje. W przychodni Eskulap przyjmuj¹ prywatnie: endokrynolog, kardiolog i chirurg. Pacjentów jest bardzo du¿o, a czas oczekiwania wynosi oko³o 3 tygodni. Wygl¹da na to, ¿e kolejki s¹ wszêdzie,

niezale¿nie od tego, czy na narodowy fundusz czy prywatnie. Oczywiœcie prywatnie czeka siê o wiele krócej, ale i tak trzeba czekaæ… - Kolejki s¹ strasznie du¿e, czeka siê bardzo d³ugo - podsumowuje Anna Oleœ. - Te kolejki to nie na zdrowie emeryta. Co my mamy siê po³o¿yæ i czekaæ na œmieræ? Bo do specjalisty nie idzie siê doczekaæ… Mam zaæmê do usuniêcia, powiedzieli mi, ¿e czas oczekiwania do okulisty od 3 miesiêcy nawet do pó³ roku. Mogê umrzeæ i siê tego nie doczekaæ. Dodatkowo w Kêpnie nikt mi tego nie zrobi. Muszê jechaæ do Kalisza albo Wroc³awia. Czym ja mam tam dojechaæ? Za du¿o siê wymaga od emeryta. Lekarze powinni byæ na miejscu. To jest ob³êd, co siê dzieje w naszej Polsce. Nie dbaj¹ o starszych ludzi - mówi z ¿alem pani Anna. KAD

Trwa budowa ¿³obka w Opatowie Prace budowlane przy rozbudowie Publicznego Przedszkola Samorz¹dowego w Opatowie o oddzia³ ¿³obkowy id¹ pe³n¹ par¹, z dnia na dzieñ widaæ postêpy. Do tej pory ekipa budowlana wykona³a roboty ziemne oraz rozbiórkowe, œciany fundamentowe oraz œciany konstrukcyjne zewnêtrzne i wewnêtrzne. Ponadto, wykonano prace zwi¹zane z przeniesieniem zbiornika na gaz oraz czêœæ prac zwi¹zanych z instalacj¹ centralnego ogrzewania. Co istotne, wszystkie prace przebiegaj¹ zgodnie z planem. Ju¿ w najbli¿szym czasie bêdziemy mogli podziwiaæ budynek zadaszony z wstawion¹ stolark¹ okienna i drzwiow¹. Po zakoñczeniu prac ogólnobudowlanych i instalacyjnych ekipa budowlana

przyst¹pi do prac wykoñczeniowych. Przypomnijmy, ¿e Gmina £êka Opatowska na realizacjê przedmiotowego przedsiêwziêcia pozyska³a dofinansowanie w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dzieæmi w wieku do lat 3 „MALUCH” - edycja 2016 w wysokoœci blisko 322.000 z³. Pozosta³a czêœæ, tj. ok. 522.000 z³ stanowiæ bêdzie wk³ad w³asny gminy. Nowoczesny budynek, wpisuj¹cy siê w otaczaj¹cy go krajobraz, przeznaczony ³¹cznie dla dwudziestu maluchów, zajmie powierzchniê ok. 200 m2. Na powierzchni tej znajd¹ siê m.in. sala ogólna z jadalni¹, sala le¿akowania, przechowalnia wózków, sanitariaty, toalety oraz pomieszczenia techniczne i porz¹dkowe. Budowa ¿³obka przy istnie-

j¹cym przedszkolu pozwoli na pe³ne wykorzystanie zasobów kuchni zlokalizowanej w budynku przedszkola bez koniecznoœci budowania nowych pomieszczeñ kuchennych. - To pierwszy ¿³obek na terenie naszej gminy, ra-

zem z przedszkolem tworzyæ bêdzie swoisty kompleks placówek oœwiatowych - mówi wójt Adam Kopis. - Cieszê siê bardzo, ¿e uda siê nam choæby czêœciowo rozwi¹zaæ problem opieki nad najm³odszymi UG dzieæmi.


18

Twój Puls Tygodnia

OG£OSZENIA DROBNE

wtorek - 20 wrzeœnia 2016 r.

US£UGI Cyklinowanie, solidnie +schody. Tel. 697 143 799

TWOJA DYSKRETNA PO¯YCZKA. TEL. 732-76-76-76

Be³czyna. Piêkna okolica 3 km od Ostrzeszowa. Dojazd drog¹ asfaltow¹. Media w drodze, pow. 2170 m2, cena 50.000. Tel. 501 198 821

GOTÓWKA NA DOWOLNY CEL

Sprzedam dom w NiedŸwiedziu 200 m2, dzia³ka 1044 m2, budynek gospodarczy z gara¿em 50 m2. Tel. 697 518 402

- nawet na oœwiadczenie do 9 tys. - Minimum formalnoœci Mo¿liwy dojazd do Klienta!

Zadzwoñ 668 681 927

Sprzedam dom wolno stoj¹cy na Os. Murator w Baranowie. Tel. 502 385 469 Sprzedam 2,25 ha dobrej ziemi ornej a docelowo 8 ha w Gminie £êka Opatowska. Tel. 601 550 870 Sprzedam dzia³ki rolno-budowlane o pow. 1 ha w Parzynowie. Tel. 724 704 337 Sprzedam dzia³kê rekreacyjno-budowlan¹ w Weronikopolu. Tel. 724 291 143 Sprzedam dom w stanie surowym do³¹czone g³ówne media, atrakcyjna cena Grabów-Palaty. Tel. 728 344 662 Sprzedam dzia³kê 15 arów £êka Opatowska. Tel. 692 503 118, 782 501 991 Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 800 m2 okolice Grabowa, cena do uzgodnienia. Tel. 697 194 594

Nauka noszenia dziecka w chuœcie tkanej/elastycznej. Ró¿ne rodzaje wi¹zañ w zale¿noœci od wieku dziecka. Mo¿liwy dojazd. Tel. 509 417 523

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w M¹koszycach. Tel. 661 670 879

NIERUCHOMOŒCI

Sprzedam dzia³ki budowlane w Bierzowie o pow. 1560 m2 lub 3100 m2, woda w dzia³ce, energia, ³adna i spokojna okolica. Tel. 781 065 183

Sprzedam mieszkanie w Wieruszowie na Os. Warszawska, dwa pokoje, drugie piêtro, du¿y balkon. Tel. 793 019 464 Zamieniê mieszkanie spó³dzielczo – w³asnoœciowe 53 m2, 3 pokoje na kawalerkê na Os. Zamkowym w Ostrzeszowie. Tel. 788 896 423 Kupiê mieszkanie na parterze w bloku. Tel. 662 319 854 Sprzedam ziemiê pod inwestycjê Nowa Wieœ Ksi¹¿êca 15, cena 18 z³/m2. Tel. 607 985 522

Sprzedam dzia³kê rekreacyjn¹ 1,27 ha, mo¿liwoœæ podzia³u, wszystkie media, blisko centrum Doruchowa. Tel. 517 331 402

Sprzedam dzia³kê rolno-rekreacyjn¹ (³¹ka) w Ba³dowicach graniczy ze strumykiem, blisko lasu, mo¿liwoœæ wykopania stawu, pow. 0,49 ha, cena 8 z³/m2 mo¿liwoœæ zamiany na samochód osobowy lub terenowy. Tel. 62 731 66 44 po 19.00 Sprzedam dzia³ki budowlane w Sokolnikach, 1000 m2. Tel. 784 343 610

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w NiedŸwiedziu o pow. 1000 m2. Tel. 662 632 032

Sprzedam nowy dom od zaraz do zamieszkania Ostrzeszów, ul. Klasztorna 3 b, o pow. 100 m2, 600 m2 dzia³ka zagospodarowana ozdobnymi tujami, 2 du¿e tarasy, CO gazowe ''Vissmana'', gara¿ wolno stoj¹cy, cena do negocjacji. Tel. 698 983 380

Sprzedam lub wydzier¿awiê kawalerkê 25 m2, IV piêtro w Ostrzeszowie na Os. Zamkowym, cena 80.000. Tel. 691 327 170

Sprzedam lub wynajmê kawalerkê 25 m2 , IV piêtro, na Os. Zamkowym w Ostrzeszowie. Tel. 691 327 170

Sprzedam dzia³ki pod zabudowê, w ca³oœci lub na czêœci, zbrojone, przy drodze asfaltowej, Mielcuchy Pierwsze, 80 arów. Tel. 665 841 247

Sprzedam dzia³ki z warunkami zabudowy, wyjazd na drogê asfaltow¹, obok las, p³yn¹cy strumyk, cicha, spokojna okolica, media, wo-

Sprzedam mieszkanie 3 pokoje w Ostrzeszowie na Os. Zamkowym. Tel. 788 896 423

Œwiba, przy DK8. Sprzedam grunt inwestycyjny 12,11 ha. Tel. 609 00 88 88

Osiek. Sprzedam 2,8 ha gruntu lub wiêcej. Cena 2 z³/m2. Tel. 609 00 88 88

Cieszêcin. Sprzedam dzia³kê 10ar. 39.000 z³. Tel. 609 00 88 88

Mieleszynek. Dzia³ka budowlana 20 ar pod lasem. Spokojna okolica. Tel: 887 41 55 55

Baranów. Sprzedam dom jednorodzinny po remoncie. Powierzchnia 120 m2. 4 pokoje. Cena: 235.000 z³ Tel. 609 00 88 88

Wieruszów Sopel. Grunt o powierzchni 53 ar z mo¿liwoœci¹ wyst¹pienia o warunki zabudowy. Tel. 887 41 55 55

da, pr¹d w dzia³ce. Marsza³ki. Tel. 889 498 340

Sprzedam dom z gara¿em po renowacji, 2 kondygnacje, ³azienka i toaleta, podpiwniczony, dzia³ka 2500 m2, cena 75.000 euro, S³upia pod Kêpnem. Tel. 62 781 80 60

Sprzedam dzia³kê w ¯urawiñcu przy drodze asfaltowej, wszystkie media, pr¹d, woda, telefon, cena do negocjacji. Tel. 607 625 720

Sprzedam ³¹kê 2600 m2 do rekultywacji, przy drodze asfaltowej i lesie z samodzieln¹ ksiêg¹ wieczyst¹ 10 z³/m2. Tel. 695 693 494

Sprzedam dom + zabudowania gospodarcze 22 ary+dzia³ka budowlana 10 arów z warunkami zabudowy i mediami, Mechnice k. Kêpna. Tel. 601 442 592

Sprzedam atrakcyjny grunt w okolicy Ostrzeszowa o pow. powy¿ej 8 ha (rzeczka, las). Cena 13 z³/m2. Informacje dotycz¹ce oferty w biurze redakcji. Tel. 62 732 05 50

Sprzedam dzia³kê w Ostrzeszowie 15 arów, 55 z³/m2, na nowym osiedlu, media w drodze. Tel. 516 483 212

Sprzedam dzia³ki bud. Ostrzeszów Pustk., ul. Jasna, war. zabudowy. Tel. 661 971 627 do odwo³.

Spóle, gm. Galewice. Dzia³ka 5.100 m2, projekt domu gratis. 12 z³/m2. Tel. 887 41 55 55

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ na Osiedlu M³odych w Kraszewicach. Tel. 511 959 877

Kêpno, Os. Mœciwoja. Dom w stanie surowym zamkniêtym, pow. 173.2 m2. Tel. 887 41 55 55

Sprzedam grunt rolny ³¹ka 10.400 m2 nr dzia³ki 745/1 po³o¿ona w gminie Bralin w obrêbie 0001 cena 35.000 z³. Tel. 607 534 270

Kobyla Góra. Kompleks dzia³ek budowlanych, ró¿ne powierzchnie do wyboru. 40 z³/m2. Tel. 887 41 55 55

Syców. Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow. 961 m2 na osiedlu domów jednorodzinnych. Tel. 887 41 55 55

Sprzedam grunt rolny 1,33 ha pod Kêpnem. Dobra klasa ziemi III i IV. Tel. 609 00 88 88

Bralin. Sprzedam dom jednorodzinny na ³adnej dzia³ce o pow. 24 ar. Tel. 887 41 55 55

Dzia³ki mieszkaniowo - us³ugowe w Hanulinie. Od 40 z³/m2. Tel: 609 00 88 88

Marcinki. Sprzedam dzia³kê 11 ar. Gratis projekt domu. Cena do uzgodnienia. Tel. 603 09 88 88

KuŸnica Myœlniewska. Dzia³ka rolno-bud. 2,06 ha. Cena: 105.000 z³. Tel. 887 41 55 55

Sprzedam grunt w Chojêcinie przy DK nr 8. Oko³o 30 ar. Cena: 399.000 z³. Tel. 609 00 88 88

Myœlniew, gm. Kobyla Góra. Dzia³ka budowlana o pow. 17 ar. Spokojna okolica. Tel. 887 41 55 55

Jutrków. Dzia³ka budowlana. 28.000 z³, 16 ar. Tel. 887 41 55 55

Sprzedam grunt inwestycyjny 5 ha przy wêŸle drogowym Mianowice. Tel. 609 00 88 88

KuŸnica Skakawska. Sprzedam dzia³kê na osiedlu domów jednorodzinnych. Pow. 7 ar. Tel. 603 09 88 88

Zosin. Dzia³ka budowlana ok. 19 ar. Wszystkie media w tym gaz. Tel. 887 41 55 55

Baranów - Budka. Dzia³ka mieszkaniowo us³ugowa o pow. 1.653 m2 z domkiem letniskowym. Tel. 887 41 55 55

Kêpno, Wojska Polskiego. Du¿y dom z piêknym ogrodem. Tel. 887 41 55 55

Wieruszów. Ponadczasowy dom wolnostoj¹cy w dobrej lokalizacji na dzia³ce o pow. 13 ar Tel. 887 41 55 55

Sprzedam dzia³kê w Mielêcinie 6M, gm. Bralin ziemia orna, 5 ha +1ha+dzia³ka budowlana. Tel. 606 660 853 Sprzedam dzia³ki budowlane o pow. 10 arów, uzbrojone, okolice Kêpna. Tel. 691 501 340 Sprzedam dzia³kê przemys³owa o pow. 40 arów z wiat¹ stalow¹, magazynow¹ o pow. 700 m2 przy drodze S8 w Sycowie, cena 225.000 z³. Tel. 502 225 730 Sprzedam ma³e gospodarstwo rolne 1,06 Ha ziemi IV klasa przy trasie Ostrzeszów-Mikstat, dom, 3 pokoje, kuchnia, ³azienka, CO, zabudowania gospodarcze, gara¿, ogród, sad, cena 185 tys. Komorów 180, gm. Mikstat. Tel. 723 233 095 Sprzedam dzia³kê w Ostrzeszowie na ul. Œw. Miko³aja, ca³oœæ 2445 m2, podzielona na dwie czêœci, druga czêœæ jest od ul. Gwiezdnej. Tel. 601 255 951

Kupiê mieszkanie dwu pokojowe, kuchnia, ³azienka, WC, w bloku na pierwszym piêtrze z balkonem i po remoncie na os. Zamkowym lub Grunwaldzkim w Ostrzeszowie. Tel. 62 730 03 67

Jutrków. Dzia³ka budowlana 800 m2. 16.000 z³. Tel. 887 41 55 55 Gi¿yce, gm. Grabów n/Prosn¹. Nowoczesny dom do wykoñczenia. Tel. 887 41 55 55

Brzózki, gm. Galewice. Przeuroczy domek letniskowy. 80 m2. Tel. 609 00 88 88 Bralin, przy DK 8. Sprzedam grunt inwestycyjny z dwoma wjazdami. 75 ar lub mniej. Tel. 609 00 88 88 Lipka. Sprzedam grunt pod wiatraki. Cena: 59.000 z³. Tel. 609 00 88 88 Mikorzyn. Dom do wykoñczenia + dzia³ka 51 ar pod zabudowê mieszkaniow¹. Tel: 609 00 88 88

Sprzedam 1,13 ha ³¹ki w jednym kawa³ku, okolice Dêbicza. Tel. 723 606 854

Stogniewice, gm. Rychtal. Dzia³ka budowlana o pow. 3.200 m2. Super cena 49.000 z³. Tel. 887 41 55 55

Sprzedam dzia³ki z warunkami zabudowy obok lasu, wyjazd na drogê asfaltow¹, woda, media przebiegaj¹ przez dzia³kê. Tel. 889 498 340 Marsza³ki

Bralin, ul. Leœna. Sprzedam dom. Tel. 609 00 88 88 Zosin. Sprzedam dzia³ki budowlane ok.11 ar. Tel. 887 41 55 55

Gola. Dom o pow. 94 m2 na dzia³ce 26 ar z pom. gospodarczymi. Cena: 110.000 z³. Tel: 887 41 55 55

Sprzedam dom w centrum Ostrzeszowa z ogrodem, osobno gara¿ i pomieszczenia gospodarcze. Tel. 604 515 209

Myjomice. Dzia³ki od 38 z³/m2. Do wyboru pow. 880 m2 lub 931 m2 Tel. 887 41 55 55

Rojów. Dzia³ki budowlane 10-14 ar. Media w pobli¿u. Dwie dzia³ki w Promocji 39z³/m2 Tel. 887 41 55 55

Rogaszyce. Dom 160 m2 do zamieszkania. Cena: 195.000 z³. Tel. 887 41 55 55

Kobyla Góra (Lipnik). Piêkna dzia³ka budowlana o pow. 982 m2 z domkiem letniskowym. 65.000 z³. Tel. 887 41 55 55

Sprzedam dzia³ki budowlane 1200 m2 w Rogaszycach, warunki zabudowy. Tel. 606 735 696 Sprzedam dom+zabudowania gospodarcze o pow. 20 arów + dzia³ka 10 arów z mediami. Mechnice. Tel. 601 442 592 Sprzedam dzia³kê z warunkami zabudowy. Po³o¿ona w okolicy Góry

Kêpno. Sprzedam du¿y lokal u¿ytkowy na parterze przy g³ównej drodze. Na dzia³alnoœæ lub mieszkanie. Tel. 609 00 88 88 Pod Kêpnem. Gotowe budynki jednorodzinne w zabudowie szeregowej. Polecam. Tel. 887 41 55 55

Baranów. Teren idealny pod inwestycje przy DK 11 ok. 51 ar. Tel. 887 41 55 55

Ligota. Na sprzeda¿ dwie dzia³ki budowlane. Urokliwe osiedle nad zalewem. Ka¿da po 7 ar. Tel. 887 41 55 55 Osiek. Dzia³ki budowlane od 7 ar. Cena 36 z³/m2. Tel. 609 00 88 88

Rogaszyce. Mieszkanie o pow. 74 m2 na I piêtrze. 3 pokoje. Tel. 887 41 55 55 Rojów. Sprzedam du¿y grunt us³ugowo-mieszkaniowy o pow. 1.47 ha lub mniej. Tel. 887 41 55 55 Bralin. Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow. 12 ar. Presti¿owa lokalizacja. Tel. 603 09 88 88 Rychtal. Sprzedam kamienicê czêœciowo wyremontowan¹ w samym rynku. Dobra inwestycja! Tel. 887 41 55 55 Radostów Pierwszy. £adny dom do wykoñczenia o pow. 193 m2 + 1,36 ha gruntu. Tel. 887 41 55 55

Myjomice. Dzia³ka budowlana o pow. 1.192 m2 przy g³ównej drodze. Tel. 887 41 55 55 Siemianice. Mieszkanie po remoncie: salon z aneksem kuch., 2 pokoje, ³azienka, kot³ownia. + pom. gospodarcze i ogródek. Tel. 603 09 88 88 Olszowa. Dzia³ka us³ugowo-mieszkaniowa o pow. 16 ar. Cena: 39.000 z³. Tel. 887 41 55 55 Ostrzeszów. Nowoczesny dom parterowy o pow. 110 m2 gotowy do zamieszkania na dzia³ce o pow. 6 ar. Tel. 603 09 88 88 Palaty gm. Grabów nad Prosn¹. Dom o pow. 70 m2 na dzia³ce o pow. 52 ar. £adny rekreacyjny teren. Tel. 603 09 88 88


Twój Puls Tygodnia

Wieruszów. Mieszkanie o pow. 37,6 m2 + piwnica. Tanie w utrzymaniu. Cena 75.000 z³. Tel. 603 09 88 88

Dom jednorodzinny, cena do uzgodnienia. Olszowa. Tel. 721 449 544

Marsza³ki gm. Grabów nad Prosn¹. Dzia³ka o pow. 22 ar + drewniany budynek z pod³¹czonymi mediami. Tel. 603 09 88 88

Pokoje dla pracowników z Ukrainy, Kêpno. Tel. 889 143 311

M¹koszyce gm. Kobyla Góra. Dzia³ki budowlane pod lasem o pow. 10 ar. Tel. 732 805 873 Kêpno. Dzia³ka budowlana blisko centrum o pow. 802 m2. Tel. 887 41 55 55 Kêpno. Dwupoziomowe mieszkanie w rynku o pow. 81 m2 - po remoncie. Tel. 887 41 55 55 Dzia³osza gm. Syców. Nowy parterowy dom jednorodzinny o pow. 106 m2 z du¿¹ dzia³k¹. Tel. 887 41 55 55

WYNAJMÊ Mieszkanie w Kraszewicach najlepiej osobie samotnej. Tel. 665 684 996 Lokal us³ugowo-handlowy, 100 m2, wszystkie media, parking, Ostrzeszów. Tel. 888 194 508 Lokal handlowo-us³ugowy 120 m2 i 330 m2. Tel. 785 230 400 Mieszkanie 80 m2. Tel. Tel. 785 230 400 Wieruszów, ul. Waryñskiego. Lokal 80 m2. 3 pom., du¿a witryna wystawowa. Tel. 887 41 55 55 Do wynajêcia pawilon us³ugowo – handlowy w centrum Kêpna – 170 m2. Tel. 609 00 88 88

Pilnie poszukujê do wynajêcia mieszkania/ma³ego domu w Kraszewicach i okolicy lub w Czajkowie. Tel. 609 678 166 Do wynajêcia w Czajkowie pom. na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ o pow. 800 m2 wraz z utwardzonym placem o pow. 0,5 ha. Zjazd z drogi publicznej, waga. Tel. 605 909 038

2w1 lokal us³ugowy wraz z mieszkaniem 50/50, wszystkie media, parking, Ostrzeszów. Dzwoniæ po 17. Tel. 660 49 80 37 2-osobowy pokój 16 m2 w mieszkaniu studenckim, /1100 z³ + kaucja/. Wroc³aw, ulica Gliniana Huby. Tel. 885 563 388 Pokoje dla pracowników w Kêpnie, wysoki standard. Tel. 605 314 046 2 studentkom lub parze 37 m2 w pe³ni umeblowane mieszkanie w Poznaniu. Lokalizacja w zacisznym miejscu w nowo wybudowanym bloku blisko Politechniki i Malty. Tel. 501 665 780 Mieszkanie 2 pokoje, kuchnia, ³azienka, skrytka, przedpokój, ogrzewanie centrale, okolice Ostrzeszowa. Tel. 697 286 732

19

OG£OSZENIA DROBNE

wtorek - 20 wrzeœnia 2016 r.

Lokal handlowo-us³ugowy na rynku w Grabowie Nad Prosn¹. Tel. 604 387 313 Mieszkanie 40 metrów kwadratowych z balkonem, dwa pokoje z aneksem kuchennym, umeblowane, nowe budownictwo, Kêpno-Nowy Baranów. Tel. 694 739 098 Wydzier¿awiê pomieszczenia o pow. 100 m2 z przeznaczeniem na magazyn w Parzynowie. Tel. 724 704 337 Lokal w Rynku w Ostrzeszowie na biuro lub sklep o pow. 34 m2 + zaplecze. Tel. 691 502 039 Mmieszkanie 57 m2 po kapitalnym remoncie w Ostrzeszowie na Os. Zamkowym II piêtro, 2 pokoje kuchnia, ³azienka. Tel. 603 678 008 Tteren o pow. ponad 1 ha przy drodze wojewódzkiej DW 449 w centrum Bukownicy na dzia³alnoœæ gospodarcz¹, wszystkie media + zabudowa. Tel. 667 719 264 Mieszkanie 2 pokojowe 53 m2 w centrum Ostrzeszowa na parterze. Tel. 695 795 905 Lokal z witryn¹ o pow. 38 m2 w centrum Ostrzeszowa ul. Targowa 4. Lokalizacja bardzo atrakcyjna dla klientów, ³atwy dojazd i parking pl. Stawek. Wszystkie media, mo¿liwoœæ wynajêcia dodatkowego magazynu. Cena+kaucja. Tel. 733 016 658 Mieszkanie do remontu na parterze w kamienicy, nieumeblowane, o pow. 90 m2, ³azienka, kuchnia, pom. na piec CO, salon, 2 pokoje, nowe okna, przynale¿na piwnica, rozliczenie kosztów remontu poprzez obni¿enie czynszu, Ostrzeszów, ul. Targowa 4, blisko rynku i galerii. Tel. 601 535 191 Nowe komfortowe mieszkania, kawalerka 24 m2 oraz mieszkanie 53 m2, 3 pokoje w centrum Ostrzeszowa, ul. Daszyñskiego, parter, domofon, dostêp do podwórka. Tel. 695 795 905 Miejsce na reklamê przy obwodnicy, blisko Intermarche w Kêpnie. Tel. 62 782 02 07

Sprzedam Opel Corsa 99 r., automat, przebieg 98 tys. km., klima., ABS, 4xp.p., komplet opon zimowych, cena 2900 z³. Tel. 601 784 433

Fabryka Mebli Unimebel Z AT R U D N I pracowników na stanowisko: • STOLARZ • POMOCNIK STOLARZA • OSOBY

DO PRZYUCZENIA

CV prosimy sk³adaæ w siedzibie firmy przy ul. Kamiennej 28 w Ostrzeszowie

ZATRUDNIÊ

KIEROWCÊ kat. C+E w transporcie miêdzynarodowym. Wymagana karta kierowcy. Ka¿dy weekend wolny. Atrakcyjne wynagrodzenie.

Tel. 609 913 131 Firma meble ELMAR Jerczyñscy sp. j.

ZATRUDNI: tapicera; operatora maszyn CNC (pi³a panelowa, okleiniarka) mo¿liwoœæ przyuczenia

Kontakt

tel. 62 791 20 20 lub osobiœcie w siedzibie firmy Jankowy 1c

Sprzedam VW Golf IV, 2003 r., 1.6 benzyna, czarna per³a, cena do uzgodnienia. Tel. 782 244 720 Sprzedam Daewoo Matiz + komplet kó³ zimowych, 2001 r., cena 3800 z³. Tel. 601 955 131

Dodatkowe zajêcie w bran¿y finansowej

- NIE wymagamy doœwiadczenia!! - nauczymy - ZADZWOÑ LUB SMS: PRACA - Tel. 668 681 927 Hotel Dworek w Ostrzeszowie poszukuje recepcjonisty, komuniukatywna znajomoœæ j. angielskiego lub niemieckiego. Tel. 62 730 95 50 dworek@dworek.net.pl Przyjmê szycie flizelina na poduszki do domu. Tel. 693 944 411 M£ODA KOBIETA PODEJMIE PRACÊ JAKO SPRZ¥TACZKA. TEL. 693 944 411 Poszukujê pracy cha³upniczej, szycie. Tel. 533 083 552 Spawacz instalator, poszukuje pracy, posiadam profesjonalne maszyny spawalnicze. Tel. 667 419 551 Zatrudniê kierowcê kat. C+E. Tel. 691 262 475 Zatrudniê œlusarza i spawacza, atrakcyjne warunki p³acy. Tel. 793 308 355 Zatrudniê kierowcê, kat. prawo jazdy C+E. Tel. 602 596 215 Szukam pracy na popo³udnia i weekendy, sprz¹tanie, mycie okien, praca w ogrodzie. Tel. 609 889 863 Osoba niewidoma podejmie pra-

cê cha³upnicz¹. Tel. 724 704 337 Zatrudniê brukarza i pomocnika brukarza, operatora koparko – ³adowarki Macak. Tel. 603 256 904 Zatrudniê kierowcê, transport krajowy, kat. C+E. Tel. 602 596 215

Sprzedam Citroen C3, 1,4 D, 2006 r., radio CD, immobilizer, tempomat, el. szyby podgrzewane fotele, op³acony OC i przegl¹d. Tel. 518 177 253

Kobieta 40 lat, posprz¹ta profesjonalnie mieszkania, biura, sklepy, mycie okien, sprz¹tania przed œwi¹teczne, solidnie. Tel. 535 069 357

MOTORYZACYJNE Kupiê POLONEZA w bardzo dobrym stanie, tylko od pierwszego w³aœciciela. Tel. 733 612 009 Sprzedam BMW 525 E39 2000 r. 2,5 diesel, zarejestrowany w Polsce wa¿ny przegl¹d i OC do kwietnia 2017 r., seadan, przebieg 322580, hak, ABS, klimatyzacja, nowy akumulator, 5 drzwi po wymianie oleju, czarny, cena 11.500 do negocjaji. Tel. 667 858 050 Opony z felgami do VW Golfa III. Tel. 785 230 400 Sprzedam Forda Focus 2009 r., 1.6, serwisowany, cena 23.500 z³. Tel. 601 892 156 Sprzedam VW Golf IV2003 r., 1,6 benzyna, czarna per³a, przebieg 185 tys. km., cena 8000 z³. Tel. 782 244 720 Sprzedam Forda Focusa kombi, 99 r., 1.8 TDI, ABS, 4 el. szyby, 2xp.p., klima., srebrny met., cena 3700 z³. Tel. 518 476 211 Sprzedam Fiata Scudo 2010 r., 1,6 HDI, dostawczy, stalowy met., 76 tys. km., cena 35000, sprowadzony, zarejestrowany. Tel. 667 440 028 Sprzedam Lanosa 2000 r., 1.5 S. Tel. 608 358 935 Sprzedam 2 ko³a z oponami, letnie. Tel. 697 786 130

Mieszkanie 3-pokoje, kuchnia, ³azienka, 64 m2, czêœciowo umeblowane, kaucja 1000 z³., czynsz 650 z³. Ostrzeszów, ul. Grzybowa. Tel. 691 892 865, 62 590 30 92

Sprzedam Renault Talia 2004 r., 1.5 dci, wsp., c.z, el. szyby, p.p., cena 6200 z³. Tel. 607 099 967

PRACA

Sprzedam Renault Clio III 1.5 dci, 2006 r., srebrny, przebieg 133 tys. km., tech. sprawny, zarej., wsp.., klima., abs, el. szyby, lusterka, 6xp.p., hak, cena 10.500 z³. Tel. 784 465 085

Zatrudniê operatora pras krawêdziowych CNC, www.e-ecs.pl pensja od 2500 netto za 8 godzin. Tel. 608 631 157

Sprzedam czêœci do fiata 126 p. Tel. 727 391 971

Sprzedam Citroena Berlingo 2000 r., 2.0 TDI, cena 4900 z³. do negocjacji. Tel. 667 142 215

Sprzedam Opel Zafira 7-osobowy, 2005 r., 2,2 TD, pe³na opcja, przebieg 200.000 km., cena 11500 z³. Tel. 517 505 102 Sprzedam Komar 3 biegowy, 2 osobowy, Komar III. Tel. 665 782 080 Sprzedam Renault Megane 97 r., diesel, cena 1800 z³. Tel. 696 597 960 Sprzedam Opel Astra sedan, 96 r., 1,4 , cena 1000 z³. Tel. 609 889 863 Sprzedam VW Golf III z gazem po ma³ej kolizji. Tel. 721 017 091 Sprzedam Simson S51 po odnowieniu, 3 biegowy. Tel. 696 784 127 Sprzedam Opel Corsa 2010 r., 1,3 D, bia³y, 3 drzwi, przebieg 185 tys. km., cena 13900 z³. Tel. 723 606 854 Sprzedam VW Polo, 2004r., 1,4 benzyna, srebrny metalik, okularnik, przebieg 11950 km. Tel. 662 895 253 Sprzedam Mitsubishi Carisma 98 r., wa¿ny przegl¹d, cena 1500 z³. Tel. 601 934 747 Sprzedam Toyotê Avensis 2004 r., 2.0 D4D, 5 drzwi, pe³ne wyposa¿enie oprócz skóry, cena do uzgodnienia, cena do uzgodnienia, stan bdb. Tel. 696 264 300, 602 878 187


20

Twój Puls Tygodnia

OG£OSZENIA DROBNE

CHCESZ ZAMIEŒCIÆ DARMOWE

Adapter z kolumnami, cena 75 z³. Tel. 664 482 503

OG£OSZENIE

2 wie¿e, jedna ma³a druga du¿a do ma³ej naprawy. Tel. 664 482 503

DROBNE. ZADZWOÑ

Magnetofon szpulowy, 4 œcie¿kowy. Tel. 664 482 503

Sprzedam Simsona na czêœci. Tel. 661 027 569

DO NAS: 62 732 05 50

ka wykonana z drewna. Ca³kowita szerokoœæ 310 cm. W komplecie du¿a solidna ³awa z drewna o wymiarach 130x70 cm. Stan mebli bardzo dobry.Tanio. Tel. 732 255 946

nowe z kompletem do monta¿u, wym. 140/78. Tel. 601 784 433

Piec co z podajnikiem u¿ywany. Tel. 605 458 455

Akordeon Victoria, 80 basów. Tel. 62 731 25 97

Sprzedam Peugeot Partner 2000 r., HDI, 163 tys. km., 5 drzwi, klima., srebrny met., zarej., pe³ne wyposa¿enie. Tel. 698 520 668

Worki big-bag. Tel. 785 230 400

Rower 26 cala, góral, damka. Tel. 62 731 26 39

Sprzedam Fiat Seicento, 2001 r., pomarañczowy met., stan bdb., cena 3600 z³. Tel. 505 386 670

Króliki. Tel. 725 477 553 x8

Sprzedam Mercedes C klase 2001 r., 220 CDI, 143 tys. km., grafit met., kombi, I w³aœciciel w kraju, pe³ne wyposa¿enie, cena 12800 do negocjacji. Tel. 505 386 670

Sprzedam Ford Mondeo 2.0 TDI, 2001 , srebrny met., kombi, cena 5000 z³. Tel. 723 844 293

Wagê dziesiêtn¹ 250 kg. Tel. 697 786 130

Organy w bdb. stanie, cena 300 z³. Tel. 691 200 642 Kuchenkê gazow¹ Amica + okap z Amica gratis. Tel. 604 632 809

Sprzedam VW Pasat 2000 r., 1.9 TDI, 90KM, kombi, I w³aœciciel, alufelgi, stan bdb., cena 5500 z³ do negocjacji. Tel. 505 386 670

2 okna plastikowe, bia³e z demonta¿u, jednoskrzyd³owe wym. 145/140, cena 120 z³/szt. Tel. 721 166 800

Sprzedam Citroen C3, 1.4 benzyna, 2007 r., zielony metalik, 5drzwiowy, przebieg 135200 km, wyposa¿enie z klimatyzacj¹, akcyza op³acona, do rejestracji, cena 12600 z³. Tel. 603 683 068

Szczeniêta owczarka niemieckiego. Tel. 603 682 811

Sprzedam VW Polo 2002 r., poj. 1.2 benzyna, przebieg 139 tys. km., lima, c. z, el. szyby, zarej., aktualny przegl¹d, uszkodzony, cena 4500 z³. do negocjacji. Tel. 785 587 907 Sprzedam Opel Astra II, 16 V, wersja Comfort, srebrny met., benzyna+gaz, bezwypadkowy, kupiony w salonie w Polsce, I w³aœciciel, cena 4500 z³. Tel. 668 412 795, 511 640 615 Sprzedam Romet, skuter. Tel. 661 027 569 Sprzedam czêœci do Forda Escorta. Tel 667 142 215 Sprzedam Komara II model 2330, 70 r., na peda³y w oryginale oraz Ogara. Tel. 601 397 064 Sprzedam czêœci do Jelcza. Tel. 602 596 215 Sprzedam Opel Meriva 2004 r., gaz, klima., zarej., bezwypadkowy, cena 11.999 z³. Tel. 603 524 017 Sprzedam Romet Ogar 205, zarej., ubezpieczony w oryginale oraz komara. Tel. 601 397 064 Kupiê stare motory SHL, WSK, ROMET, KOMAR, WFM lub inne, czêœci. Tel. 726 955 344 02.06 Kupiê ka¿de auto stan obojêtny. Tel. 660 684 212

SPRZEDAM

4 krzes³a drewniane. Tel. 696 264 300 Fotel do masa¿u, cena 250 z³. Tel. 696 264 300 Kojec dla dziecka, cena 50 z³. Tel. 696 264 300 Dachówkê ceramiczn¹ z demonta¿u 90 m2. Tel. 518 427 585 Komin wentylacyjny z wentylatorem i sterownikiem 220 V, wentylator wyci¹gowy œr. 57 na 380 V. Tel. 667 309 391 Ceg³ê rozbiórkow¹ w bdb. jakoœci, oczyszczon¹, pe³n¹ oraz dziurawkê (now¹), ok. 3000 szt. Tel. 608 358 935 Dywan 2x3 m w kolorach br¹z, ¿ó³ty, niebieski. Tel. 662 632 032 Krzes³a pokojowe, holenderskie 6 szt., cena 500 z³. Tel. 603 041 731 Rower góral, damski 26'', cena 80 z³.Tel. 603 041 731 Plecak szkolny, cena 40 z³. Tel. 603 041 731 Krzes³o do karmienia dziecka, cena 50 z³. Tel. 697 146 580 Organy Philips, cena 200 z³. Tel. 697 146 580 Stolik czarny pod telewizor, cena 40 z³. Tel. 697 146 580 Frezarko – czopiarkê dolno wrzecionow¹, stolarsk¹. Tel. 508 482 028 Frezy i g³owice stolarskie, du¿y wybór. Tel. 508 482 028

Ma³o u¿ywany zszywacz stolarski SENKO do zbijania stelarzy tapicerskich na zszywki do 50 mm. Cena 300 z³ ostateczna.Tel. 505 006 968

Posuw 2 rzêdowy (2x4 rolki) do frezarki dolno wrzecionowej. Tel. 508 482 028

Nowoczesn¹, lekk¹ mebloœcian-

Okno dachowe Fakro, plastikowe,

Wózek. Tel. 605 898 488

3 silniki od pralek Kasia i Frania, silnik si³owy 7 – ka. Tel. 781 769 695

Sk³adak niemiecki 24 cal. i damkê polsk¹. Tel. 62 731 26 39 Pralkê turystyczn¹. Tel. 62 731 26 39 Poch³aniacz kuchenny. Tel. 62 731 26 39 Nowy naro¿nik 2,30x1,60 m, 2 pojemniki na poœciel, 2 poduszki, cena 900 z³. Tel. 605 733 081 2 kanapy rozk³adane, nowe, 1,90 x1,45 po roz³o¿eniu, 2 poduszki, cena 650 z³./szt. Tel. 605 733 081 U¿ywany ³awostó³, rozk³adany i podnoszony, orzech, cena 170 z³., nowa komoda cena 350 z³. Tel. 605 733 081 Bojler z podwójn¹ wê¿ownic¹, 140 l , poziomy, piec CO. Tel. 665 051 319, 601 442 592 Wa³ek do krajzegi, nowy. Tel. 607 565 546 2 komórki Sony Xperia M – 150 z³. z ³adowark¹ i futera³em, Sony Galaxy MINI 2, cena 60 z³. Tel. 609 912 998 Szkielet namiotu pod foliê, metalowy. Tel. 667 770 224 Pszczo³y z ulami lub bez, Ostrzeszów, ul. W³. Jagie³³y 49. Tel. 62 730 05 84 Szczeniêta rasy pies pasterski berneñski. Tel. 693 537 714 Dwa szczeniêta Yorki, pies i suczka. Tel. 600 706 545 Silniki elektryczne: 5,5 kW-1440 obr, 1,1 kW-930 obr, 0,8 kW -1440 obr, 0,8 kW-930 obr, 0,37 kw 230 V, 0,6 kW-700 obr. Tel. 664 926 921 Frezarkê do drewna pionow¹ OBFA 120, silnik 1,5 KW, 4500 ob/min, cena 1700 z³. Tel. 601 934 747 Tapczan naro¿nikowy, prawostronny, cena 350 z³. do negocjacji, odbiór w³asnym transportem (Ostrzeszów). Tel. 783 467 969 16.00-20.00 Kuchenkê ceramiczn¹ firmy Amica, szer. 60 cm., ma³o u¿ywana, cena 400 z³, el. ro¿en obrotowy, programator elektroniczny, szuflada na prowadnicach rolkowych. Tel. 62 732 05 50 Tapczan naro¿nikowy, prawostronny, cena 350 z³ do negocjacji, odbiór w³asnym transportem, Ostrzeszów. Tel. 783 467 969 od 16-20.00

wtorek - 20 wrzeœnia 2016 r.

£ó¿eczko 2 poziomowe cena 65 z³., sportka sk³adana w laskê firmy Rider, cena 55 z³. Tel. 664 482 503 Antyki tanio sprzedam pianino, stó³, i inne. Tel. 602 878 515

ROLNICZE Sprzedam byczki, ja³oszki MIÊSNE, MM, NCB, HO. Waga 50100 kg. Cena 600-1600 z³. Szeroki wybór, 40 szt. tygodniowo. Tel. 883 841 273 Sprzedam polskie byczki i ja³óweczki miêsne, krzy¿ówki miêsne oraz ncb. Du¿y wybór. Tel. 609 938 123 Spzedam kosiarkê rotacyjnê polsk¹. Tel. 609 938 123 x1 Sprzedam rozrzutnik obornika Tandem, ³adowacz Troll, agregat uprawowosiewny. Tel. 723 071 383 x1

na mniejszy. Tel. 507 981 584

wy KUN(lekki). Tel. 665 442 989

Sprzedam ja³ówkê cieln¹. Tel. 62 781 10 35

Sprzedam ja³ówkê cieln¹. Tel. 508 408 852

Sprzedam glebogryzarkê Huard 3 m z tylnym wa³em. Tel. 667 309 391

Sprzedam samozbieraj¹c¹ CLLAS z rutorem. Tel. 509 867 444

Sprzedam podajnik kube³kowy do zbo¿a 10 m, mikser do gnojowicy 5 m. Tel. 667 309 391 Sprzedam szlifierkê k¹tow¹, cena 250 z³. Tel. 730 88 88

Sprzedam beczkowóz, prasê roluj¹c¹, przyczepê. Tel. 723 071 383 x1

Sprzedam zwolnicê do ci¹gnika C360, 2 szt., lewa – prawa, cena 440 z³. Tel. 62 730 88 88

Sprzedam siewnik Poznaniak szer. robocza 3 m, skrzynia olejowa 97 r., kompletny w oryginale, cena 4100 z³, rozsiewacz nawozu Amazone 1 talerzowy. 350 kg. Tel. 62 731 53 59

Sprzedam ko³o zwolnicy do ci¹gnika C 360, stan dobry. Tel. 605 310 803

Sprzedam p³ug 4 skibowy prod. polskiej 97 r., agregat œcierniskowy G³êbosz 13 ³ap z 2 wa³kami równaj¹cymi, kabina do Ursusa C-330. Tel. 782 060 269 Sprzedam siewnik Poznaniak szer. robocza 2,70, 85 r., na docisku, glebogryzarkê Unia Grudzi¹dz, szer. robocza 1 m, 88 r. Tel. 669 872 610 Kupiê byd³o do dalszego chowu oraz wszelkie ci¹gniki, przyczepy i maszyny rolnicze:talerzówkê, siewnik Poznaniak, glebogryzarkê. Tel. 667 407 369 Kupiê rozrzutnik obornika, siewnik poznaniak, mieszalnik pasz i œrutownik oraz przyczepê wywrotkê. Tel. 726 542 965 Kupiê przyczepê rolnicz¹ 6 tonow¹, zarej., mo¿e byæ do remontu. Tel. 692 669 010 Sprzedam ci¹gnik C-360, zarej. Tel. 696 784 127 Sprzedam ja³ówkê do zacielenia. Tel. 669 390 552 Sprzedam przegrabiarko-zgrabiarkê do siana, 5-tka, kombajn Anna. Tel. 668 967 134 po 20.00 Sprzedam paj¹ka 7 gwiazdowego, brony 5-tki, kultywator, KOS – rozrzutnik do nawozu. Tel. 694 761 945 Sprzedam ja³ówkê czarno-bia³¹, 7 miesiêcy, cielna. Tel. 608 809 562 Sprzedam rozrzutnik obornika tandem, 6 ton, 88 r., lub zamieniê

Sprzedam czêœci zamienne do ci¹gników T-25 i MTZ. Tel. 62 730 50 11 Sprzedam p³ug podorywkowy 5- cio skibowy , sadzarkê kube³kow¹ do ziemniaków, przyczepê do przewozu okr¹g³ych balotów s³omy lub siana. Tel. 608 809 562 Sprzedam ³ubin gorzki. Tel. 725 057 577

Sprzedam ja³ówki cielne na wycieleniu. Tel. 509 867 444 Sprzedam zgrabiarkê do siana, karuzelow¹. Tel. 661 996 513 Sprzedam s³omê w balotach, gm. Czajków. Tel. 792 914 900 Sprzedam p³ug 5-skibowy podorywkowy. Tel. 608 809 562 Sprzedam p³ug do orki 3-skibowy. Tel. 608 809 562 Sprzedam przyczepê do przewozu balotów s³omy. Tel. 608 809 562 Sprzedam sadzarkê kube³kow¹ do ziemniaków. Tel. 608 809 562 Sprzedam ró¿ne maszyny rolnicze pasuj¹ce do C-330 i C-360 (likwidacja gospodarstwa). Tel. 517 147 226

Sprzedam owce kameruñskie. Tel. 517 505 102

Sprzedam kombajn zbo¿owy Class Senator, kosa 3,6 m, rozdrabniacz s³omy. Tel. 691 742 430

Tanio sprzedam czêœci do ci¹gnika C-25 W³adamirec. Tel. 62 730 50 11

Sprzedam siewnik zbo¿owy Saksonia, szerokoœæ 3m. Tel. 691 742 430

Sprzedam koparko-spycharkê Bela-rus. Tel. 696 597 960

Sprzedam rozsiewacz lejowy do nawozów 500 kg. Tel. 721 767 567

Sprzedam ³ubin gorzki, cena 1 z³/kg. Tel. 729 240 792 Sprzedam œrutownik B¹k, stan bdb., cena 1500 z³. Tel. 603 523 113 Sprzedam rozsiewacz KOS, cena 350 z³. Tel. 62 731 26 39 Sprzedam rozsiewacz nawozu Diadem , jedno talerzowy, hydraulicznie otwierany, poj. 600 l, cena 1500 z³. Tel. 661 066 041 pow. kêpiñski Sprzedam siewnik do buraków 6rzêdowy Rauch, cena 3600 z³. Tel. 661 066 041 Sprzedam ci¹gnik rolniczy C-360, zarej. Tel. 696 784 127 Sprzedam p³ug , 5-skibowy Grudzi¹dz do orki. Tel. 665 442 989 Sprzedam p³ug obrotowy 3 skibo-

Sprzedam opony rolnicze z felgami 2 szt., rozm. 18.4-30/15-30, 16.9/14-24. Tel. 62 760 70 90 Sprzedam podajnik do s³omy. Tel. 62 760 70 90 Sprzedam p³ug 3+1, obrotowy, rozsiewacz Rauch 600 l. Tel. 62 760 70 90, 726 605 537 Sprzedam paj¹ka do siana i rade³ka 5-tki. Tel. 62 731 20 64 Sprzedam kombajn zbo¿owy John Deir, heder 2,40, stan bdb. Tel. 732 069 752 Sprzedam tylny b³otnik do ci¹gnika C-360, u¿ywany w dobrym stanie. Tel. 605 310 803 Sprzedam p³ug do g³êbokiej orki 3- skibowy, podorywkowy, 5-skibowy, sadzarka kube³kowa. Tel. 608 809 562


Twój Puls Tygodnia

21

OG£OSZENIA DROBNE

wtorek - 20 wrzeœnia 2016 r.

Gruz. Tel. 724 704 337

Oddam w dobre rêce szczeniaki po bardzo spokojnych rodzicach, mieszaniec Berneñski, pies pasterski. Tel. 667 309 391

Za darmo do rozbiórki stodo³a drewniana, szczyty z ceg³y. Tel. 62 782 02 07

Oddam w dobre rêce doros³e owczarki kaukaskie. Tel. 512 349 918

ODDAM

PPHU MARDOM

Us³ugi Rolnicze KOSZENIE ZBO¯A I KUKURYDZY Tel. 609 967 438, 609 967 409 Banknoty: 1000 z³ z 1965 r. (Kopernik), 200.000 z³ z 1989 r., 500 z³ z 1948 (górnik), 100 z³ z 1948 r. (czerwone), 50 z³ z 1946 r., 50 z³ z 1948 r. Tel. 500 263 752 Starocie. Tel. 504 327 324 Stare motory. Tel. 518 248 948

Sprzedam dmuchawê do zbo¿a prod. Polskiej. Tel. 603 301 294

gielski, hiszpañski, korespondencja. Tel. 724 845 106

Sprzedam rozrzutnik tandem 6 ton w rozliczeniu mo¿e byæ mniejszy oraz siewnik Poznaniak w org. Tel. 697 960 153

Korepetycje z j. angielskiego dla dzieci i doros³ych, przygotowanie do matury lub egzaminu gimnazjalnego. Tel. 732 584 383

Sprzedam kopaczkê konn¹ do ziemniaków przerobiona na podnoœnik. Tel. 62 730 88 88

Korepetycje z j. angielskiego od szko³y podstawowej do matury oraz osoby doros³e. Tel. 601 565 929

Sprzedam prasê Simpia Farma II 2569/1 w bdb. stanie, 2009 r. Tel. 693 116 030 Sprzedam kombajn zbo¿owy Class Merkator 50, silnik Perkins, 4 cylindry. Tel. 62 731 20 84 Sprzedam przegrabiarkê do siana typu Paj¹k oraz ³adowacz do za³adunku bali zawieszany na ty³ ci¹gnika. Tel. 661 996 513

Korepetycje z j. niemieckiego. Tel. 500 794 781 Korepetycje z j. angielskiego i matematyki na poziomie szko³y podstawowej i gimnazjum. Tel. 695 946 748 Korepetycje z j. niemieckiego na terenie gm. Kraszewice. Tel. 665 804 091

Sprzedam rozrzutnik jednoosiowy Polski, stan bdb. Tel. 723 069 752

Korepetycje, nauka j. angielskiego (Kêpno). Tel. 725 296 566

Sprzedam prasê zmienno-komorow¹, pasow¹ Riviere Casali. Tel. 723 069 752

Udzielam korepetycji z j. angielskiego od szko³y podstawowej do matury, Ostrzeszów. Tel. 601 565 929

Kupiê ja³ówki hodowlane i u¿ytkowe, cielnoœæ 6-7 miesiêcy. Tel. 62 741 47 61, 602 777 217 Kupiê wszelkie ci¹gniki i maszyny rolnicze, rozrzutniki i przyczepy oraz byd³o do dalszego chowu. Tel. 667 407 369

NAUKA Pomoc w pisaniu i redagowaniu prac zaliczeniowych, licencjackich i magisterskich z ekonomii, pedagogiki itp, tel. 694 665 070 Korepetycje z matematyki. Tel. 881 396 173 Udzielê lekcji gry i œpiewu (emisji g³osu). Tel. 694 341 423 Nauka gry na pianinie oraz lekcje œpiewu i emisji g³osu. Tel 694 341 423 Korepetycje, t³umaczenia j. an-

KUPIÊ Kupiê byd³o do dalszego chowu oraz wszelkie ci¹gniki, przyczepy i maszyny rolnicze: talerzówkê, siewnik Poznaniak, glebogryzarkê. Tel. 667 407 369 Kupiê hydrauliczne si³owniki wywrotu do przyczep rolniczych i samochodów ciê¿arowych. Tel. 880 358 110 Kupiê ka¿de auto. Tel. 883 507 884 Kupiê ka¿dego mercedesa. Tel. 883 507 884 Silnik do Opla Omegi B, 2.0, 16 V. Tel. 727 391 971 Ka¿de auto. Tel. 660 684 212 Motorower Komar, Romet, Ogar, Kadett, Yawa. Tel. 603 715 322

dydatki na ¿onê. Tel. 724 412 539 Kawaler 36 lat, uczciwy, bez na³ogów pozna pani¹, uczciw¹, zdecydowan¹ na sta³y zwi¹zek w wieku 28/37lat, tylko powa¿ne oferty. Tel. 721 866 493

Stare ci¹gniki Zetor 25, Ursus 325, Ursus 328 lub maszyny rolnicze. Tel. 518 248 948

Kawaler 44/185, bez na³ogów, uczciwy, troskliwy, konsultant kosmetyczny pozna uczciw¹, niepal¹c¹ Pani¹ 33-52 lat, która pragnie zbudowaæ szczêœliwy zwi¹zek i za³o¿yæ rodzinê. Tel. 887 875 933, email pawel132@poczta.onet.pl

MATRYMONIALNE

Poznam samotn¹ dziewczynê z Kêpna. Tel. 795 067 894

73-latek bez na³ogów, ugodowy, uczciwy pozna Pani¹, uczciw¹, pogodn¹, mo¿liwoœæ wspólnego zamieszkania. Okolice Kêpna. Tel. 722 314 540 Samotny kawaler 62 lata, pogodnego usposobienia, nie pal¹cy, nie nadu¿ywaj¹cy alkoholu, pozna Pani¹, która zachce zawrzeæ kontakt na d³u¿szy czas, ceni¹c¹ spokój, do zamieszania na wsi. Tel. 609 919 669 Kawaler 27 lat, rolnik szuka kan-

Kawaler 45 lat, pozna Pani¹ w wieku 30-45 lat, mieszkaj¹cy na wsi. Tel. 693 661 658 46-latek pozna mi³¹ Pani¹, sta³y zwi¹zek. Tel. 575 347 456 Kawaler 55 lat pozna Pani¹ do 50 lat z Kêpna lub okolic cel matrymonialny. Tel. 62 781 57 70 Poznam wolnego i uczciwego pana w wieku ok. 55 lat z Kêpna lub okolic. Tel. 728 542 153


22

PRZYBILI IM PI¥TAKA Victoria Ostrzeszów uleg³a na wyjeŸdzie SKP S³upcy 5:1 w ramach siódmej kolejki IV ligi wielkopolskiej grupy po³udniowej. Nie by³oby to a¿ tak zaskakuj¹ce, gdyby nie fakt, ¿e rywale przed tym spotkaniem mieli tylko jeden punkt na koncie. Jako, ¿e mecze w S³upcy do ³atwych nie nale¿¹, nikt z góry nie przypisywa³ ostrzeszowianom trzech punktów. Wystarczy³o siêgn¹æ pamiêci¹ do wiosny, kiedy to w Wielk¹ Sobotê wróciliœmy z tego terenu na tarczy. Tym razem te¿ w sobotê, mo¿e nie œwi¹teczn¹, ale finalnie na pewno wielk¹ dla gospodarzy, bo przegraliœmy ró¿nic¹ ju¿ bardziej ra¿¹c¹ w oczy. Od pierwszych minut to s³upecki zespó³ narzuci³ swój styl gry, co mog³o zostaæ udokumentowane ju¿ w czwartej minucie, kiedy to po naszej stracie przy wyprowadzaniu pi³ki, jeden z ofensywnych pi³karzy SKP odda³ niecelny strza³ tu¿ przy prawym s³upku. Po chwili znów by³o groŸnie, jednak dobrze ustawiony Paroñ wybi³ niemal¿e z linii bramkowej pi³kê po

próbie oddanej g³ow¹. Nie uda³o siê raz, nie uda³o siê drugi, za to œwietnie siê sprawdzi³o stare porzekad³o: do trzech razy sztuka! Œwietnymi statystami w tej scenie okazali siê ku zdziwieniu nie gospodarze, a nasz zespó³, który jakby zapomnia³, czym s¹ dok³adne podania na w³asnej po³owie. Akcja na 1:0 rozpoczê³a siê od b³êdu Maciaczyka, po czym dwóch naszych stoperów zbyt nieœmia³o przeszkadza³o JóŸwiakowi, który wyszed³ sam na sam i pokona³ równie¿ niepewnie interweniuj¹cego na szesnastym metrze Grondowego. Victoria próbowa³a nastraszyæ rywala z dystansu, ale zarówno rzut wolny Stawiñskiego, który zatrzyma³ siê na murze jak i kompletnie nieudane uderzenie Dolaty,

bardziej przypomina³o po³¹czenie horroru z komedi¹. Honor mo¿na zwróciæ ewentualnie Dubielowi, który wzi¹³ przyk³ad z kolegów, jednak kropn¹³ bardziej soczyœcie i bli¿ej celu od wspomnianej dwójki. Co po stronie goœci? OdpowiedŸ konkretna czyli 29 minuta i 2:0, a ¿e szczêœciu rywala trzeba pomóc, byliœmy tam gdzie trzeba. Kto ogl¹da³ spektakl od pocz¹tku, tym razem nawet nie by³ zaskoczony strat¹ Dubiela, obroñcy i bramkarz ponownie jacyœ tacy niemrawi i JóŸwiak nie móg³ tego nie wykorzystaæ. W 34 minucie Victoria stworzy³a pierwsz¹ konkretn¹ sytuacjê. Doœrodkowanie Dolaty wybili co prawda obroñcy, ale dobrze ustawiony przed polem karnym Maciaczyk dorwa³ futbolówkê i uderzy³

Doruchów zatrzyma³ Laski LZS Doruchów pokona³ u siebie Victoriê Laski 2:0 w spotkaniu V kolejki kaliskiej A-Klasy. Jest to pierwsza w tym sezonie pora¿ka goœci, którzy zachowali pozycjê lidera. Doruchów wiedzia³, ¿e goœcie z Lasek nie s¹ w ciemiê bici i ³atwej przeprawy siê nie spodziewali. Po koñcowym gwizdku jednak to oni mogli œwiêtowaæ triumf, prezentuj¹c przez dziewiêædziesi¹t minut istny futbol na tak. LZS jako pierwszy narobi³ strachu w szykach obronnych goœci z pow. kêpiñskiego. W 10 minucie z pi³k¹ na przebój poszed³ Adrian Lenek, lecz trafi³ tylko w boczn¹ siatkê. Minuty mija³y, a gra coraz bardziej zacieœnia³a siê w œrodku pola, by³y co prawda pojedyncze próby wjechania z ga³¹ w szesnastkê, ale wszystkie takie ataki by³y szybko rozbijane. W 21 minucie bliski szczêœcia w dru¿ynie gospodarzy by³

Bart³omiej Ka¿mierczak, ale jego strza³ po krótkim s³upku obroni³ Muller. Laski szuka³y swojej szansy poprzez rzuty ro¿ne i rzuty wolne, gdzie pojawi³y siê dwie opcje, ale na posterunku sta³ Nasiadek, który nie da³ siê zaskoczyæ Patrykowi Wernerowi ani prób¹ pod spojenie, ani strza³em w sam œrodek. W 40 minucie znów dzia³o siê pod bramk¹ Victorii, wszystko za spraw¹ Tomasza Balcerzaka, który technicznie podci¹³ pi³kê w stronê Patryka Tomaszewskiego

Deszcz vs Mecz 1:0 Ulewa, która przesz³a w sobotnie popo³udnie nad Kêpnem storpedowa³a mecz pomiêdzy Poloni¹ Kêpno, a jej imienniczk¹ z Leszna. W najbli¿szym czasie WZPN wyznaczy nowy termin rozegrania spotkania. Rzadko siê zdarza, by deszcz uniemo¿liwi³ rozegra-

Twój Puls Tygodnia

SPORT

nie widowiska sportowego. Czêœciej takie sytuacje mo¿emy napotkaæ w tenisie czy na torze ¿u¿lowym. Pocz¹tkowo nic nie zapowiada³o takiego scenariusza, pi³karze odbyli nawet odprawê w szatni i rozgrzewkê na p³ycie boiska. Niestety doœæ intensywne opady, które napotka³y Kêpno kilkanaœcie

rotuj¹co nad spojeniem. Gospodarze nie mieli w planach jednak dreszczyku emocji i jeszcze przed przerw¹ pokazali, kto tego dnia rozdaje karty. G³owala wykorzysta³ centrê i trafieniem g³ow¹ podwy¿szy³ na 3:0. Podsumowuj¹c pierwsz¹ po³owê, nale¿y ostrzeszowianom wytkn¹æ zbyt czêste pomys³y koronkowej wymiany kilku podañ na ma³ej przestrzeni. Niczym to nie przypomina³o "tiki-taki", a koñczy³o siê b³yskawiczn¹ kontr¹, jak nie strat¹ bramki. Drugie czterdzieœci piêæ minut jakby bardziej ambitne, choæ te¿ niepowalaj¹ce na kolana w wykonaniu goœci. W 56 minucie nast¹pi³ pierwszy przeb³ysk, Stawiñski dobrze opanowa³ górn¹ pi³kê, zauwa¿y³ wbiegaj¹cego Pasiaka, który uderzy³ po krótkim rogu, ale stoj¹cy miêdzy s³upkami Przygoda, by³ tam gdzie byæ powinien. Szeœæ minut póŸniej koszmary wróci³y. Jako, ¿e naszym upodoba³y siê straty pi³ki, tym razem gorszy nie chcia³ byæ Dolata, który poszed³ przyk³adem przyjació³ z boiska, a Micha³ Lorencki z zimn¹ krwi¹ podwy¿szy³ na 4:0. Coraz bardziej realna wydawa³a siê powtórka ze

i gdyby nie opuszki palców Mullera, m³ody pi³karz LZS-u tylko dostawi³by nogê. W odpowiedzi Korpeta hukn¹³ z dwudziestego metra, brak³o jednak celnoœci i Nasiadek odprowadzi³ futbolówkê wzrokiem. W koñcówce pierwszej po³owy na sile przybra³ nie tylko deszcz, ale i Doruchów, który wyszed³ na prowadzenie 1:0. KaŸmierczak pos³a³ centrê w kierunku Tomaszewskiego, w akcjê wpl¹ta³ siê jeszcze Lenek, który wykorzysta³ b³¹d bramkarza i strzeli³ tu¿

obok interweniuj¹cego na linii obroñcy. Po przerwie natchniony jednobramkow¹ przewag¹ Doruchów nie zwalnia³ tempa. W 50 minucie kolejny b³¹d pope³ni³ Muller, który wychodz¹c z bramki Ÿle oceni³ tor lotu pi³ki, któr¹ opanowa³ Tomaszewski, jednak k¹t by³ zbyt ostry, by podwy¿szyæ wynik. Deszcz nie ustawa³, w zwi¹zku z czym pojawi³o siê wiêcej prób zza pola karnego. Swoich si³ spróbowa³ m.in. reprezentuj¹cy dru¿ynê z Lasek Mateusz Konieczny, jednak Nasiadek ani myœla³ o popsuciu czystego konta. W 61 minucie goœcie zmarnowali stuprocentow¹ okazjê na remis. Hubert Bryza dosta³ dok³adne podanie za plecy obroñców, wrzuci³ pi³kê w pole karne gdzie przeci¹³ j¹ Nasiadek, a dobitkê Kozicy ofiarnie obroni³ w regulaminowy sposób Bartosz Pawlak, któremu za t¹ interwencjê nale¿a³a siê owacja na stoj¹co. Goœcie próbowali rotowaæ sk³adem, na placu gry pojawi³ siê P³ó-

minut przed startem zawodów, zmusi³y delegata i trójkê sêdziowsk¹ do odwo³ania meczu po wczeœniejszej konsultacji z kapitanami i kierownikami obu zespo³ów. Decyzja jak najbardziej s³uszna, poniewa¿ trzeba by³o liczyæ siê z procentowo wiêksz¹ szans¹ na nabawienie siê kontuzji przez któregoœ z zawodników przy tak fatalnych warunkach atmosferycznych. Nowy ter-

min zostanie podany wkrótce, prawdopodobnie spotkanie odbêdzie w œrodku tygodnia. Co ciekawe, wspomniana sytuacja przypomina trochê t¹ ze Stadionu Narodowego w Warszawie, kiedy to opady deszczu uniemo¿liwi³y rozegrania w pierwotnym terminie meczu Polska-Anglia w el. MŒ 2014. Nie mamy siê jednak czego wstydziæ, gdy¿ z tego samego po-

wtorek - 20 wrzeœnia 2016 r.

œrodowego meczu Ligi Mistrzów, gdzie sto³eczna Legia uzna³a wy¿szoœæ Borussii Dortmund przyjmuj¹c na klatê, a¿ 6:0. Taki scenariusz popsu³ Daniel Cerbiñski, który piêæ minut po wejœciu z ³awki zdoby³ kontaktow¹ bramkê na 4:1. W ostatnich dwudziestu minutach spotkanie siê rozkrêci³o, co rusz akcje przenosi³y siê z bramki pod bramkê. O akcjach S³upcy zosta³o ju¿ doœæ napisane, to czas na to co w koñcówce wypracowa³a Victoria. Najbli¿ej szczêœcia byli Robert Skrobacz, któremu w zamieszaniu podbramkowym przeszkodzi³ s³upek i Stawiñski, którego intencje przy krótkim rogu zosta³y w³aœciwie odebrane przez Przygodê. W 83 minucie pi¹t¹ bramkê dla s³upeckiej ekipy zdoby³ Kamil Sikorski. Pod koniec rozmiary pora¿ki próbowa³ zmniejszyæ drugi trener Sebastian Gawron, ale w podrêcznikowej akcji Ÿle przy³o¿y³ g³owê do futbolówki. Ostatecznie 5:1, co psuje dobre nastroje w zespole. Przed pi³karzami cykl nie³atwych spotkañ, a na pierwszy ogieñ zostan¹ rzuceni w najbli¿sz¹ sobotê z imienniczk¹ z Wrzeœni. Sk³ad Victorii: Grondowy, Gandecki, Paroñ, Domagalski (79' Gawron), Skorzybót, R. Skrobacz, Pasiak, Dubiel, Dolata, Maciaczyk (66' Cerbiñski), Stawiñski Sebastian Go³dyn

Andrzej Nasiadek LZS Doruchów

- Spodziewa³em siê, ¿e Victoria Laski zagra wiêcej pi³k¹, okaza³o siê, ¿e grali tak naprawdê kopaninê. My prezentowaliœmy siê du¿o lepiej, mam nadziejê, ¿e poka¿emy jeszcze wiêcej w tej rundzie, no i myœlimy, ¿e bêdzie awans. ciennik, który czêsto meldowa³ siê w szesnastce LZS-u, jednak albo broni³ Nasiadek, albo pi³ka przelatywa³a gdzieœ obok prawego s³upka. Po drugiej stronie o w³os od trafienia by³ KaŸmierczak, jednak na przeszkodzie stanê³a poprzeczka. Kwadrans przed koñcem Doruchów zas³u¿enie zdoby³ bramkê na 2:0. Dawid Przyby³ wykorzysta³ doœrodkowanie z lewej strony i mierzonym uderzeniem g³ow¹ po d³ugim s³upku nie da³ szans Mullerowi. Ostatnie piêtnaœcie minut to m¹dra gra LZS-u, który usiad³ na rywalach z Lasek, lecz nie zrobi³ im ju¿ wiêkszej krzywdy.Sebastian Go³dyn wodu prze³o¿ono mecz Ligi Mistrzów pomiêdzy Manchesterem City a Borussi¹ Mönchengladbach. W nastêpnej kolejce Polonia Kêpno mia³a siê zmierzyæ w Pêpowie z tamtejsz¹ D¹broczank¹, ale po wycofaniu tego zespo³u z rozgrywek Kêpnian czeka pauza i powrót na murawê w pierwszy weekend paŸdziernika. Sebastian Go³dyn

IV LIGA

Ostrovia Ostrów W. - Koœcian 2:2 Gostyñ - Ostrów W. 0:2 Œlesin - Dobra 0:1 Racot - KoŸmin W. 0:5 Kêpno - Leszno (odwo³any) Rawicz - Nowe Skalm. 1:2 S³upca - Ostrzeszów 5:1 1.Pogoñ Nowe Skalm. 2.Ostrovia 1909 Ostrów W. 3.Victoria Wrzeœnia 4.Polonia 1912 Leszno 5.Centra Ostrów W. 6.Bia³y Orze³ KoŸmin W. 7.Obra 1912 Koœcian 8.Victoria Ostrzeszów 9.Rawia Rawag Rawicz 10.LKS Œlesin 11.Kania Gostyñ 12.Wicher Dobra 13.Polonia Kêpno 14.SKP S³upca 15.PKS Racot

7 7 6 6 6 7 7 7 6 6 6 7 6 6 6

17 14 13 13 12 11 11 8 7 7 6 6 4 4 1

17:5 18:8 18:5 12:4 15:3 11:8 12:13 11:15 11:13 9:11 3:11 7:17 2:14 9:14 2:16

OKRÊGÓWKA

Szczytniki - Kobyla Góra Opatówek - ¯erków Pleszew - Janków Przyg. Odolanów - Kobylin Krotoszyn - Mroczeñ Go³uchów - Trêbaczów Skarszew - Raszków Brzeziny - Stawiszyn

1.Stal Pleszew 6 2.LKS Go³uchów 6 3.Odolanovia Odolanów 6 4.Piast Kobylin 6 5.Orze³ Mroczeñ 6 6.Astra Krotoszyn 6 7.Olimpia Brzeziny 6 8.KS Opatówek 6 9.KS Victoria Skarszew 6 10.Zefka Kobyla Góra 6 11.GKS ¯erków 6 12.Barycz Janków Przyg. 6 13.Korona Pogoñ Stawiszyn 6 14.Szczyt Szczytniki 6 15.Pogoñ Trêbaczów 6 16.Raszkowianka Raszków 6

0:7 3:0 7:0 2:2 2:7 5:1 8:1 1:0

18 15 14 13 12 12 9 9 9 7 6 5 4 4 3 0

A KLASA

Chynowa - Olszowa Bralin - Siemianice Grabów - Jankowy Grêbanin - Czarnylas Doruchów - Laski Czajków - S³upia

1.Victoria Laski 2.LZS Czajków 3.LZS Doruchów 4.Stra¿ak S³upia 5.Wielkopolanin Siem. 6.LKS Czarnylas 7.LZS Chynowa 8.LKS Jankowy 1968 9.Sokó³ Bralin 10.GKS Grêbanin 11.LZS Trzcinica 12.LZS Olszowa 13.Pelikan Grabów

5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4

21:2 20:6 16:6 13:7 12:6 12:12 7:8 9:7 13:5 10:8 5:9 3:11 3:12 5:16 7:16 5:30

5:1 1:2 0:1 1:0 2:0 4:1 12 10 10 10 10 10 7 6 4 3 3 1 0

15:5 13:10 14:8 14:7 14:2 8:3 10:6 10:12 6:8 8:18 7:17 4:23 2:6

B KLASA GRUPA III

Ostrovia II Ostrów W. - Siedlików Rojów - £¹kociny Szczury - Zêbców Ostrów Mikstat - KuŸnica Grab. Wtórek - Droszew

4:0 0:9 1:1 3:0 1:4

1.Ostrovia II Ostrów W. 4 2.Soko³y Droszew 4 3.Ogniwo £¹kociny 4 4.KUKS Zêbców Ostrów W. 4 5.LZS Siedlików 4 6.Masovia Kraszewice 3 7.Lilia Mikstat 3 8.Wtórkowianka Wtórek 4 9.Huragan Szczury 3 10.Ajax Rojów 3 11.£u¿yczanka KuŸnica G. 4

15:1 4:2 16:2 7:6 8:10 2:5 3:4 3:7 2:3 1:13 3:17

12 12 10 7 6 3 3 3 2 0 0

GRUPA IV £êka Opat. - Rychtal-Skor. Opatów - Kr¹¿kowy Ostrówiec - Hanulin Mikorzyn - Rogaszyce 1.P³omieñ Opatów 3 2.GKS Rychtal-Skoroszów 2 3.LZS Ostrówiec 3 4.KS Rogaszyce 3 5.Zawisza £êka Opat. 2 6.KS Hanulin 2 7.Polonia II Kêpno 0 8.LZS Mikorzyn 3 9.KP Kr¹¿kowy 2

1:3 8:0 1:3 2:7 9 6 6 3 3 3 0 0 0

13:3 6:1 4:4 8:5 6:3 5:4 0:0 3:12 0:13


Twój Puls Tygodnia

TELEFONY ALARMOWE Stra¿ po¿arna Pogotowie Policja

OG£OSZENIE

998 999 997

Pogotowie energetyczne Kêpno Ostrzeszów

62 782 26 36 62 730 94 92

Pogotowie gazowe Kêpno Ostrzeszów

62 791 22 50 62 730 27 70

Pogotowie wodno - kanalizacyjne Kêpno Ostrzeszów

62 782 24 50 62 730 04 71

Pomoc drogowa Kêpno Ostrzeszów

62 781 29 65 62 730 23 56 604 158 522

Stra¿ miejska Kêpno Ostrzeszów

Policja

Kêpno Ostrzeszów

Szpitale

Kêpno Ostrzeszów

62 782 58 36 62 732 06 06 62 791 52 00 62 732 42 00 62 782 73 00 62 503 22 00

Dy¿urne apteki

OSTRZESZÓW 20-25.09.2016 r. ,,Przyjazna’’ ul. Gorgolewskiego 3/1 Po godz. 22.00 w sprawach nag³ych i uzasadnionych dostêpna jest apteka ,,Jagielloñska’’, tel. 62 730 94 64

Informacja PKP

695 322 499 695 322 386

Informacja PKS Kêpno Ostrzeszów

Media Expert to najwiêksza sieæ elektromarketów RTV, AGD, IT i multimediów w Polsce – poprzez 360 elektromarketów jesteœmy obecni w niemal 300 miastach na terenie ca³ego kraju. Sieæ zatrudnia ok. 4 tys. pracowników. W zwi¹zku z dynamicznym rozwojem firmy poszukujemy pracowników na stanowisko:

Doradca Klienta- Sprzedawca Doradca odpowiedzialny jest za: • kompleksow¹ obs³ugê Klienta wed³ug standardów firmy • realizacje planu sprzeda¿y na jak najwy¿szym poziomie • fachowe doradztwo Klientom w wyborze odpowiedniego sprzêtu • dbanie o odpowiednie zatowarowanie salonu • pomoc Klientom w za³adunku towaru

,,SMOLEÑSK’’

,,S£UGI BO¯E’’

20 wrzeœnia g.17:15 21 wrzeœnia g.19:30 22 wrzeœnia g.17:15 25 wrzeœnia g.13:45 27 wrzeœnia g.13:45 29 wrzeœnia g.13:45

20 wrzeœnia g.19:30 21 wrzeœnia g.17:30 22 wrzeœnia 19:30 23 wrzeœnia g.19:30 24 wrzeœnia g.19:30 25 wrzeœnia g.19:30 27 wrzeœnia g.19:30 28 wrzeœnia g.17:45 29 wrzeœnia g.19:30

Od kandydatów oczekujemy: • chêci poszerzania wiedzy z zakresu technik sprzeda¿y oraz wiedzy produktowej • umiejêtnoœci pracy w zespole • ³atwoœci w nawi¹zywaniu kontaktów • umiejêtnoœæ radzenia sobie ze stresem • niekaralnoœci

Twoimi dodatkowymi atutami bêd¹: • zainteresowanie bran¿¹ RTV, AGD, IT/MM • doœwiadczenie w sprzeda¿y us³ug telekomunikacyjnych • doœwiadczenia w sprzeda¿y, bezpoœredniej obs³udze Klienta Naszym pracownikom oferujemy: • umowê o pracê w pe³nym wymiarze czasu • stabiln¹ pracê w du¿ej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku • atrakcyjne wynagrodzenie • mo¿liwoœæ skorzystania z pakietów w postaci karty MultiSport • mo¿liwoœæ doskonalenia zawodowego poprzez system szkoleñ

Prosimy o sk³adanie swojej aplikacji (CV i listu motywacyjnego) poprzez stronê www.mediaexpert.pl. W zak³adce INFORMACJE - PRACA (zamieszczona na dole strony internetowej) proszê o wybranie interesuj¹cej Pañstwa oferty i zaaplikowanie na ni¹ za pomoc¹ przycisku „Aplikuj”. Prosimy o dopisanie klauzuli: ,,Wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych przez TERG S.A., zawartych w ofercie dla potrzeb niezbêdnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustaw¹ z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych (DZ.U. nr 101, poz. 926)”

10 kwietnia 2010 roku rz¹dowy samolot Tupolew 154 z Prezydentem RP Lechem Kaczyñskim i towarzysz¹cymi mu 95 osobami, cz³onkami oficjalnej delegacji zmierzaj¹cej do Katynia, ulega katastrofie w Smoleñsku. Wszyscy pasa¿erowie gin¹ na miejscu. Tragedia wywo³uje ogromne poruszenie w Polsce i na œwiecie. Nina (Beata Fido), dziennikarka pracuj¹ca dla du¿ej komercyjnej stacji telewizyjnej, próbuje dowiedzieæ siê, jakie by³y powody katastrofy. Tropy prowadz¹ miêdzy innymi do dramatycznej wyprawy Lecha Kaczyñskiego do ogarniêtej wojn¹ Gruzji, której celem by³o powstrzymanie inwazji wojsk rosyjskich na Tbilisi w sierpniu 2008 roku. Z ka¿d¹ kolejn¹ godzin¹ dziennikarskiego œledztwa Nina przekonuje siê, ¿e prawda jest o wiele bardziej z³o¿ona, ni¿ mog³oby siê na pierwszy rzut oka wydawaæ.

BIURO REKLAMY TEL. 62 732 05 50

REDAKCJE: 63-500 Ostrzeszów, ul. Piekary 6, tel. 62 732 05 50, e-mail: redakcja@pulstygodnia.pl 63-600 Kêpno, ul. Koœcielna 3, tel. 62 782 00 30 Redaktor naczelny: Jerzy Biñczak (tel. 505 05 79 25) Redaguje zespó³: Konrad Niemiec, Joanna Woliñska, Joanna Lewek, Monika Szymoniak, Sebastian Godyn, Kinga Dubis Druk: Agora SA oddzia³ w Pile, ul. Krzywa 35 Wydawca: JUR-PRESS - Jerzy Biñczak, 63-500 Ostrzeszów, ul. Piekary 6 Redakcja nie zwraca materia³ów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania. Cena gazety na ok³adce (w tym 8% VAT)

Z wie¿y wroc³awskiego koœcio³a rzuca siê m³oda Niemka. Œledztwo prowadzi doœwiadczony komisarz Warski (Bart³omiej Topa). Ku jego niezadowoleniu do sprawy zostaje przydzielona tak¿e Ana Wittesch (Julia Kijowska) - niemiecka policjantka o polskich korzeniach. Warski nie wie, ¿e Ana przyjecha³a do Wroc³awia prowadziæ jeszcze inne, tajne dochodzenie. Wkrótce okazuje siê ¿e do Wroc³awia przybywa tak¿e wys³annik Watykañskiego Banku dr.Kuntz (Krzysztof Stelmaszczyk). Co ³¹czy samobójstwo niemieckiej studentki, tajne œledztwo Any Wittesch i przyjazd wys³annika z Watykanu? Zanim zagadka zostanie rozwi¹zana komisarz Warski i Ana Wittesch musz¹ nauczyæ siê wspó³pracowaæ i wzajemnie sobie zaufaæ. Tymczasem z wie¿y wroc³awskiego koœcio³a rzuca siê kolejna dziewczyna...

,,SEKRETNE ¯YCIE ZWIERZAKÓW DOMOWYCH’’

,,NIENASYCENI’’

Je¿eli ktoœ myœli, ¿e kiedy zostawia swoje ukochane zwierzaki w domu, one zajmuj¹ siê wy³¹cznie têsknot¹ za nim, có¿, jest w b³êdzie. Zwierzaki prowadz¹ swoje w³asne, osobne ¿ycie, pe³ne przygód, intryg i zabawy. A ich g³ówne zmartwienie polega na tym, aby ludzie nie dowiedzieli siê o ich sekretnych poczynaniach. Kiedy tylko zamykamy za sob¹ drzwi… wreszcie mog¹ byæ sob¹.

Legendarna gwiazda rocka, Marianne Lane (Tilda Swinton) wraz z ukochanym, Paulem (Matthias Schoenaerts) szukaj¹ chwili wyciszenia na w³oskiej wyspie w pobli¿u Sycylii. S³oneczn¹ idyllê zak³óca nieoczekiwana wizyta starego przyjaciela Marianne, Harry'ego (Ralph Fiennes) i jego piêknej córki, Penelope (Dakota Johnson). Po³¹czenie czterech osobowoœci i ich pragnieñ okazuje siê niebezpieczn¹ mieszank¹ nostalgii, zazdroœci i namiêtnoœci, która prêdzej czy póŸniej musi wybuchn¹æ.

23 wrzeœnia g.16:00 i 17:45/3D 24 wrzeœnia g.16:00 i 17:45/3D 25 wrzeœnia g.16:00 i 17:45/3D 27 wrzeœnia g.16:00 i 17:45/3D 28 wrzeœnia g.16:00/3D 29 wrzeœnia g.16:00 i 17:45/3D

TWÓJ PULS TYGODNIA - TYGODNIK LOKALNY

tel. 62 730 25 76

OSTRZESZÓW - PIAST 3D

Miejsce pracy: Ostrzeszów

62 782 22 58 62 730 21 80

www.ock.ostrzeszow.pl

KINA

PRACA

KÊPNO 20.09.2016 r. „Nowa” ul. Ks. P.Wawrzyniaka 38, tel. 62 782 36 69 21.09.2016 r. „Prima” ul. Wroc³awska 1, tel. 787 814 211 22.09.2016 r. „Centrum” ul. Broniewskiego 2a, tel. 62 782 71 16 23.09.2016 r. „Œw. Maksymiliana” ul. Solidarnoœci 18, tel. 62 782 23 80 24.09.2016 r. „Burchaciñscy” ul. Warszawska 40, tel. 62 782 01 87 25.09.2016 r. „Na Zdrowie” ul. Warszawska 30, tel. 62 599 30 81 26.09.2016 r. „Pod Wag¹” ul. Rynek 37, tel. 62 782 09 66 Kêpno Ostrzeszów

23

ROZMAITOŒCI

wtorek - 20 wrzeœnia 2016 r.

28 wrzeœnia g.19:30


24

Twój Puls Tygodnia

ROZMAITOŒCI

wtorek - 20 wrzeœnia 2016 r.

WASZE BOBASY BARAN 21.III - 20.IV

Bêdziesz weso³y i energiczny. Nie stroñ od towarzystwa, ale te¿ wywi¹zuj siê z obowi¹zków i pamiêtaj o swoich zadaniach w pracy. Spe³nij wszystkie obietnice. Niebawem nawi¹¿esz cenne znajomoœci, które pomog¹ ci znaleŸæ lepsze zajêcie. Ca³kiem mo¿liwe, ¿e zaszalejesz i w te ostatnie dni lata wybierzesz siê ze znajomymi na wycieczkê albo na grzyby.

BYK 21.IV - 20.V

Wci¹¿ bêdziesz wraca³ myœlami do wydarzeñ minionych wakacji. Nie ma co ogl¹daæ siê za siebie, bo popla¿ujesz dopiero za rok. Zajmij siê tym, co jest teraz i czerp radoœæ z tego, co siê obecnie wydarza. Koniecznie wybierz siê do kina albo na koncert. Bêdzie w czym wybieraæ. Pozbêdziesz siê sterty niepotrzebnych papierów, zrobisz porz¹dek w dokumentach.

Szymon, syn Anny i £ukasza Mirowskich z Bralina, ur. 13.09.2016 r. o godz. 11.05, waga 2300 g., d³. 49 cm.

Lenka, córka Anny i Jaros³awa Pietrzaków z Kierzna, ur. 12.09.2016 r. o godz. 16.10, waga 2780 g., d³. 52 cm.

Roksana, córka Agnieszki i Krzysztofa Czeka³ów z Trzcinicy, ur. 12.09.2016 r. o godz. 8.55, waga 3320 g., d³. 53 cm.

Kacper, syn Justyny i Arkadiusza Remer z Kêpna, ur. 14.09.2016 r. o godz. 10.18, waga 423- g., d³. 56 cm.

Kacper, syn Bo¿eny i Artura Andrzejewskich z Baranowa, ur. 13.09.2016 r. o godz. 9.00, waga 3240 g., d³. 53 cm.

Pola, córka Eweliny i Artura Krupiñskich z Wieruszowa, ur. 14.09.2016r. o godz. 6.10, waga 2660 g., d³. 50 cm.

Aleksander, syn Kariny i Jaros³awa Œwiatuskich z Wieruszowa, ur. 14.09.2016r. o godz. 11.15, waga 3750 g., d³. 51 cm.

Wojtuœ, syn Kamili i Krzysztofa Nowaków z Osowy, ur. 17.09.2016 r. o godz. 12.35, waga 3810 g., d³. 56 cm.

Klara, córka Martyny i Piotra Haziaków z Ostrzeszowa, ur. 17.09.2016 r. o godz. 13.10, waga 3650 g., d³. 54 cm.

Iga, córka Moniki JaŸwiec i Tomasza Bartkowiaka z Mikstatu, ur. 18.09.2016 r. o godz. 7.10, waga 3260 g., d³. 51 cm.

Nadia, córka Joanny i Rafa³a Wojda³owiczów z Rakowa, ur. 17.09.2016 r. o godz. 14.55, waga 3500 g., d³. 54 cm.

Nikola, córka Moniki i Dawida Dylów z Piasek, ur. 16.09.2016 r. o godz. 5.55, waga 3440 g., d³. 52 cm.

BLIŸNIÊTA 21.V - 20.VI

Bêdziesz teraz wra¿liwy i uczulony na niesprawiedliwoœæ losu. Poczujesz satysfakcjê, jeœli dziêki tobie jakiœ cz³owiek lub zwierzê znajdzie siê w lepszej sytuacji. Mo¿liwe, ¿e przygarniesz kota lub psa z przytuliska albo nawet z ulicy. Rozwiniesz zdolnoœci artystyczne i staniesz siê popularny w swoim œrodowisku. Nie pêdŸ za innymi, znajdŸ swoje w³asne tempo.

RAK 21.VI - 21.VII

Bêdziesz zachowywa³ siê rozwa¿nie i dojrzale, co przysporzy ci grono zwolenników. Mo¿esz teraz zaj¹æ siê polityk¹ albo dzia³alnoœci¹ spo³eczn¹. Je¿eli poczujesz z³oœæ na kogoœ, to wy³aduj siê w sporcie, absolutnie nikogo nie krytykuj ani nie obra¿aj. Spiêæ ze wspó³pracownikami czy rodzin¹ uda ci siê unikn¹æ dziêki uœmiechowi i wyrozumia³oœci.

LEW 21.VII - 20.VIII

Nerwy ukoi ci rozmowa z ukochan¹ osob¹. Koniecznie poœwiêcaj wiêcej czasu rodzinie i zrób coœ mi³ego dla dzieci lub partnera. Dobrze zaplanujesz obowi¹zki w pracy i w domu, a wa¿ne projekty wykoñczysz przed weekendem i bêdziesz móg³ poleniuchowaæ nie obawiaj¹c siê, ¿e za ma³o zarobisz. Nie staraj siê byæ we wszystkim najlepszy.

PANNA 21.VIII - 20.IX

Chocia¿ bêdziesz siê musia³a spieszyæ, odrabiaæ zaleg³oœci i robiæ zakupy, to mimo wszystko uda ci siê tak¿e poleniuchowaæ. I to wcale nie tak bezsensownie, bo przy ulubionym zajêciu. Bêdziesz wyrozumia³a i hojna, ale to nie oznacza, ¿e musisz zasypywaæ bliskich prezentami. Wystarczy jakiœ niewielki podarunek, a zbierzesz podziêkowania i wyrazy wdziêcznoœci.

WAGA 21.IX - 20.X

Bêdziesz mia³a dobre pomys³y i du¿o si³, lecz ktoœ z³oœliwy mo¿e wystawiæ twoje nerwy na próbê. Zignoruj go i zajmij siê swoimi sprawami. Kontroluj finanse, a nikt ciê nie wyprowadzi w pole. Nie wierz osobom, które ju¿ kiedyœ ciê zawiod³y, bo mog¹ wygadaæ twoje tajemnice. Spotykaj siê z wa¿nymi ludŸmi i przedstawiaj im swoje pomys³y, a osi¹gniesz sukces.

SKORPION 21.X - 21.XI

Poczujesz, ¿e móg³byœ góry przenosiæ. Kupisz sobie coœ bardzo potrzebnego i przydatnego, dostaniesz kredyt, lecz nie wyp³uczesz siê ze wszystkich oszczêdnoœci. Single bêd¹ marzy³y o idealnej mi³oœci, a jak wiadomo, marzenia siê spe³niaj¹. Zaobr¹czkowani zechc¹ iœæ na romantyczn¹ kolacjê. Przekonasz innych do swoich pomys³ów i nieŸle zarobisz.

STRZELEC 22.XI - 21.XII

Ci, którzy mieli fajne wakacje, bêd¹ w doskona³ych humorach. Choæ tacy, którzy nie wypoczêli za du¿o, tak¿e nie bêd¹ narzekaæ. Tym bardziej ¿e pojawi siê perspektywa wyjazdu w bardzo ciekawe miejsce i za niewielkie pieni¹dze. Trochê bêdzie wam brakowa³o czasu na sen, ale odrobicie to w weekend. Przed tob¹ spotkania z przyjació³mi.

KOZIORO¯EC 22.XII - 20.I

Je¿eli nie stracisz swojej energii na g³upstwa, to uda ci siê zdzia³aæ coœ po¿ytecznego. Zrobisz choæby dobry obiad dla rodziny. Zaoszczêdzisz trochê pieniêdzy albo dostaniesz nag³y przelew od kogoœ, kto by³ twoim d³u¿nikiem. Bardzo ciê to ucieszy, bo pieni¹dze bêd¹ ci potrzebne. W pracy zaczniesz byæ bardziej wydajny, a dla znajomych serdeczny i mi³y.

WODNIK 21.I - 18.II

Spotykaj siê tylko z tymi, którzy s¹ inteligentni, przyjaŸni i weseli. Unikaj ponuraków, bo mo¿esz przez nich wpaœæ w depresjê. W domu nie pytaj wszystkich o zdanie, ale rób to, co uwa¿asz za konieczne. Mo¿esz odwiedzaæ urzêdy, banki, przychodnie i pocztê. W weekend bêdzie okazja na zabawê wœród przyjació³, mo¿e wreszcie zjesz swoj¹ ulubion¹ potrawê.

RYBY 19.II - 20.III

Planety zapewni¹ ci pos³uch i urok, wiêc dobrze bêdzie ci siê wiod³o w pracy. A jeœli takiej nie masz, to wkrótce mo¿esz znaleŸæ bardzo ciekawe zajêcie. Znajomi i rodzina przystan¹ na twoje propozycje, ca³kiem mo¿liwe, ¿e gdzieœ siê razem wybierzecie. Mo¿esz odkurzyæ swoje stare projekty i tchn¹æ w nie ¿ycie. Wszyscy bêd¹ zachwyceni i oka¿e siê, ¿e zab³yœniesz. Przyjaciele bêd¹ potrzebowali twojej rady i pomocy. Nie odmawiaj.

REKLAMA

Twój Puls Tygodnia - nr 718 - 20 września 2016 r.  

Elektroniczne wydanie tygodnika kępińsko-ostrzeszowskiego Twój Puls Tygodnia (numer 718 z 20 września 2016 r. Zasięg naszego tygodnika to 2...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you