Page 1

Bezpłatny miesięcznik mieszkańców Gminy Dopiewo • Kontakt z redakcją pod numerem telefonu 535-537-722 oraz e-mail kontakt@pulsgminy.pl

Nakład: 5000 egzemplarzy • Nr 2/2017 (51)

ISSN 2299-5323

Co w numerze? •

Zostaw 1% w gminie Dopiewo

Relacja z sesji Rady Gminy

Magistala wodociągowa z Joanki

Przystanek artystyczny w Dąbrówce

Policja informuje

Ta gazeta jest dla Ciebie! Chcesz podzielić się opinią, zgłosić problem, potrzebujesz interwencji redakcji? Dzwoń na numer 535-537-722 lub napisz kontakt@pulsgminy.pl

R EK L A M A 324/2017

Arcymalce NOWE TARYFY ZA WODĘ  STR. 8

LUTY 2017

Dąbrowa • Dąbrówka • Dopiewiec • Dopiewo • Drwęsa • Fiałkowo • Glinki • Gołuski • Joanka • Konarzewo • Lisówki • Palędzie • Podłoziny • Pokrzywnica • Skórzewo • Trzcielin • Więckowice • Zakrzewo • Zborowo • Żarnowiec

NOWE SKRZYDŁO SZKOŁY W DĄBRÓWCE OTWARTE Od 13 lutego dzieci uczą się w nowym skrzydle szkoły podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce.

Agnieszka Wilczyńska O tym, że szkoła podstawowa przy ul. Malinowej w Dąbrówce będzie za mała, wiedziano już w chwili rozpoczęcia jej budowy. W czerwcu 2015 roku ogłoszono przetarg na jej rozbudowę, prace budowlane trwały do grudnia 2016 roku. Zgodnie z planem uczniowie rozpoczęli naukę w nowym budynku od początku drugiego semestru, czyli 13 lutego 2017 roku. W nowym budynku jest 14 sal lekcyjnych, świetlica, dwie sale fitness (w tym jedna dostosowana do gimnastyki korekcyjnej i zajęć specjalistycznych) oraz nowoczesna sala gimnastyczna ze ścianką wspinaczkową. Do szkoły są teraz dwa, osobne wejścia, każde z osobną portiernią. Przy szkole umiejscowione są dwa parkingi, przy każdym wejściu. W nowej części nie ma szatni (dzieci mają swoje szafki) oraz stołówki (uczniowie jedzą obiady w „starej” części). W nowej części zajęcia mają dzieci młodsze (1-3) oprócz dwóch klas, które ze względu na ograniczoność miejsca, zostały w swoich starych klasach. W całej szkole uczy się około 590 dzieci. Jednocześnie w „starej” szkole przeprowadzono remont 7 sal, z których wyprowadziły się maluchy.

Alkom od marca wywiezie nasze śmieci Od marca nowa firma będzie wywozić nasze śmieci. Numery kont i kwota do zapłaty się nie zmieniają!

Agnieszka Wilczyńska

Imponująca sala gimnastyczna w nowej części szkoły podstawowej przy ul. Malinowej w Dąbrówce REKL AMA 279/2016

Najniższą cenę (3,74 mln zł) w przetargu na wywóz naszych śmieci zaoferowała ALKOM Firma Handlowo – Usługowa z Poznania. Kolejna oferta, firmy Tonsmeier Zachód Sp. z o.o. z Kiełcza była o blisko milion zł wyższa. Najwyższa oferta na odbiór naszych odpadów opiewała na ponad 5,79 mln zł. Nowa firma ma odbierać nasze śmieci przez trzy lata już od marca. Przypominamy, zmienia się tylko firma wywożąca śmieci. Na nowe harmonogramy czekamy. Numer konta jak i wysokość

opłaty na ten moment nie uległa zmianie. Od kwietnia wraca drugi w miesiącu termin wywozu śmieci segregowanych. Nie wiadomo kiedy będą znane harmonogramy wywozu oraz czy zostaną zachowane zwyczajowe dni wywozu. Prosimy śledzić nasze strony internetowe. Miejmy najdzieję, że nowa firma będzie rzetelnie wypełniać swoje obowiązki. Ustępująca firma miała czasem z tym kłopoty, że wspomnę tylko o niedostarczaniu worków na śmieci segregowane bądź dostarczaniu ich w zbyt małych ilościach.

R EK L A M A 328/2017

Nickel

Nickel

Więcej wiadomości na www.dopiewo.pulsgminy.pl R EK L A M A 132/2014

Nickel R E K L A M A 2 5 7/ 2 016

Nickel


Puls Gminy Dopiewo • Luty 2017

AKTUA LNO Ś C I Relacja z 26 sesji Rady Gminy

Zapowiedzi

30 stycznia w strażnicy w Dopiewie odbyła się 26 sesja Rady Gminy Dopiewo.

Agnieszka Wilczyńska Na sesji nieobecni byli: Wojciech Dorna, Sławomir Kurpiewski, Justin Nnoron i Henryk Kapciński. Obecni byli za to radni powiatowi Andrzej Strażyński i Tomasz Łubiński. Sesja z dwudziestominutową przerwą trwała 2 godziny. Najważniejszym punktem obrad było przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia nowego kształtu gminnej sieci szkół po 1 września 2017 roku. Na prośbę gminnego prawnika z głosowania zrezygnowało dwoje radnych, czynnych nauczycieli gminnych szkół. Na sesji przyjęto plan pracy stałych komisji i Rady Gminy na 2017 rok. Jak zawsze sporny był punkt dotyczący przerwy urlopowej. W tym roku radni ustalili, że na wakacje wyjeżdżają w sierpniu. Radni przyznali także dotację w kwocie 50 tys. zł dla Kościoła w Konarzewie na renowację zawilgoconych piwnic. Parafia w Konarzewie jako jedyna w 2016 roku złożyła wniosek do gminnego programu dofinansowania prac konserwatorskich. Dotacja stano-

wi 30,11% kosztów niezbędnych do wykonania remontu. Ze względu na zmianę przepisów, nieznacznie zmieniono zasady naliczania opłat za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych na terenie gminy. Z tej samej przyczyny przyjęto także nową uchwałę w sprawie kryteriów przyjmowania dzieci do przedszkoli. Nabory rozpoczączną się w kwietniu. Przyjęto także uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych nowych statutów sołectw. Samych projektów statutów nie przedstawiono ani ich głosowano. Terminy konsultacji pokrywają się z terminami zebrań sołeckich. Te poniżej. Bez większego zamętu przyjęto także trzy uchwały w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: - w Dąbrowie ul. Wiejska - Leśna, - w Dąbrowie ul. Sadowa Działkowa, - w Skórzewie, ul. Kolejowa Sportowa (będzie większy cmentarz, parking także na potrzeby szkolne) - w Zakrzewie ul. Długa i Olszynowa (poszerzona ul. Olszyno-

Pytania o edukację po reformie Pierwszy raz w historii samorządu, radni przyjmowali nie uchwałę, a projekt uchwały. Chodzi oczywiście o projekt uchwały gminnej sieci szkół po reformie edukacji. Ten projekt ma być teraz zaakceptowany przez Kuratorium Oświaty i Wojewodę.

Agnieszka Wilczyńska Wiemy napewno, że wszystkie szkoły podsawowe będą 8- klasowe. Gimnazjum w Skórzewie stanie się szkołą podstawową, a gimnazjum w Dopiewie połączy się z podstawówką. Wiele pytań i odpowiedzi publikujemy na www.dopiewo. pulsgminy.pl. Poniżej kilka z nich: Od kiedy będzie obowiązywał nowy obwód szkoły w Skórzewie i kogo obejmie? Nowy obwód szkoły będzie obejmował dzieci, które dopiero będą rozpoczynać swoją edukację. Obecne klasy nie będą dzielone zgodnie z nowymi granicami obwodów.

Co z rodzeństwem w Skórzewie? Sprawy będą rozpatrywane indywidualnie na wniosek rodziców. Co z obecnymi uczniami gimnazjum? Pozostają tak jak byli. Uczniowie, którzy zaczęli naukę w gimnazjum, tam też ją skończą. Najprawdopodobniej z tymi sami nauczycielami. I co z kadrą? Nauczyciele będą również podzieleni i wymieszani? W skali całej gminy zgodnie z nowym systemem pracy powinno wystarczyć dla wszystkich obecnie zatrudnionych nauczycieli. Część z nich jedynie będzie musiała przemieszczać się między szkołami.

26 sesja Rady Gminy Dopiewo z kamerami TVP w tle.

wa do 10 m, powrót do jej pierwotnego przebiegu). Nazwę Nowoczesna otrzymała ulica w Dąbrowie. Tradycyjnie zmieniono tegoroczny budżet gminy i Wieloletnią Prognozę Finansową. Obligacje gminne Urząd Gminy postanowił wyemitować obligacje w kwocie 20 mln zł, spłata w latach 2022 – 2026. Obligacje zostaną wyemitowane w tym lub przyszłym roku. Zostanie wyemitowane 20.000 sztuk o wartości nominalnej 1.000 zł każda. Emisja obligacji ma na celu sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań Gminy oraz planowanego deficytu związanego z realizacją zadań majątkowych. Obligacje skierowane są do indywidualnych adresatów.

Dla przeciętnego mieszkańca cena wody i odprowadzania ścieków wzrośnie o 1,50 zł miesięcznie (przy przeciętnym zużyciu wody i ścieków). Podwyżka jest uzasadniana tym, że poznański Aquanet podniósł ceny oraz tym, że w gminie są prowadzone liczne inwestycje w budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Sesja przebiegała bardzo spokojnie. Radni zadawali mało pytań. Większość spraw została szczegółowo omówiona podczas wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy. Wtedy też najwięcej czasu zajął radnym punkt dotyczący oświaty. Pod koniec sesji obecne były kamery TVP Info. Telewizja pytała naszego wójta o oświatę w naszej gminie po reformie. Fragment video sesji: www.facebook.com/PulsGminyDopiewo

Nowe ceny wody Zatwierdzono nowe taryfy za wodę i odprowadzanie ścieków. Szczegółowa tabela na stronie 8.

Szersze omówienie tematów z sesji www.pulsgminy.pl

Zebrania wiejskie 2017 i konsultacje społeczne Jak zawsze wiosną odbywają się zebrania wiejskie we wszystkich sołectwach. W imieniu sołtysów i władz gminy zapraszamy na nie. Wszystkie zebrania rozpoczynają się o godz. 18:00. Gołuski – 06.03 (Świetlica) Więckowice – 07.03 (Szkoła) Palędzie – 08.03 (Świetlica) Dąbrówka – 09.03 (Szkoła Podstawowa w Dąbrówce, ul. Malinowa) Dopiewiec – 10.03 (GOK) Trzcielin – 15.03 (Świetlica) Konarzewo – 16.03 (CRK) Skórzewo – 21.03 (Gimna-

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń, reklam i tekstów zamówionych. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania tekstów.

Strona 2

Puls Gminy - bezpłatny miesięcznik mieszkańców gminy Dopiewo Wydawca: Jet Plus Adres do korespondencji: ul. Wyzwolenia 16, 62-070 Dopiewo, skr. pocztowa 19. Druk: Drukarnia Prasowa Polskapresse, Skórzewo, ul. Malwowa 158, tel. 61 626 21 00. Nakład: 5000 egzemplarzy. Data zamknięcia numeru 14.02.2017 r.

Zespół redakcyjny: Agnieszka Wilczyńska - Redaktor Naczelna - tel. 535 53 77 22, Magdalena Kubiak-Skrzypczak - Redaktor - tel. 693 593 017, Aleksandra Chmielnik-Rubczak Reklama - tel. 512 202 240. Reklamy i ogłoszenia można zamawiać: telefonicznie: 535-53-77-22, e-mailem: kontakt@pulsgminy.pl, w Biurze Ogłoszeń RESO - Przeźmierowo, ul. Poznańska 17, 61 653-47-87, 604-372-440.

R EK L A M A 318/2017

zjum) Dąbrowa – 22.03 (Szkoła) Zakrzewo – 23.03 (Strażnica) Dopiewo – 24.03 (Strażnica) Konsultacje społeczne Przy okazji zebrań wiejskich odbędą się konsultacje społeczne nowych statutów sołectw. Projekty statutów (przed zmianami) można znaleźć na www.dopiewo. pulsgminy.pl. R EK L A M A 21/2012

Stopka redakcyjna

• 18-19.02 III Turniej XVI Grand Prix Orlików i Żaków w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Prezesa WZPN Pawła Wojtali; patronat honorowy nad Grand Prix Orlików objął Starosta Poznański Jan Grabkowski, natomiast nad Grand Prix Żaków Wójt Gminy Dopiewo Adrian Napierała • 21.02 godz. 16.00 spotkanie z doradcą energetycznym WFOŚiGW w Poznaniu, hala GOSIR w Dopiewie • 24.02 godz. 18.00 Turniej Szachy Błyskawiczne w Koronie Zakrzewo, salka przy kościele w Zakrzewie ul. Długa 131 • 24.02 godz. 18.00 uroczyste obchody 10-lecia istnienia Grupy Teatralnej BAJ, wstęp wolny, GOK w Dopiewcu • 26.02 Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Wilczym Tropem, szczegółyna plakacie na str.11, lasy – Dąbrówka • 27.02 godz. 14.00 sesja Rady Gminy Dopiewo, strażnica w Dopiewie • 6.03 godz. 18.00 Spektakl kabaretowy dla dorosłych „Miłość po włosku” - Teatr Afisz, bilety 10,- zł, CRK Konarzewo • 25.03 godz. 16.00 GKS Dopiewo - TARNOVIA Tarnowo Podgórne, stadion w Dopiewie • 29.03 Warsztaty literackie z Dorotą Schrammek, godz. 9.00 - Biblioteka w Dopiewie, godz. 11.30 – biblioteka w Skórzewie • 2.04 rajd samochodowy MotoBabki • 5.04 Spotkanie autorskie z Ewą Nowak - autorką książek dla dzieci i młodzieży, godz. 9.00 - CRK w Konarzewie, godz. 11.00 - Filia biblioteczna w Dąbrówce ul. Malinowa 41 • 8.04 godz. 17.00 GKS Dopiewo - Pogoń ŁOBŻENICA, stadion w Dopiewie • 9.04 V Rajd pieszo-rowerowy „Pędziwiatr Wiosenny” meta: Zborowo; Koło PTTK

Bama (4)

KortyTenis www.pulsgminy.pl


Puls Gminy Dopiewo • Luty 2017

KRONIKA STRAŻY GMINNE J

Ogółem w styczniu zrealizowano 411 interwencji: Kontrola ruchu drogowego - 50 Kontrole porządkowe - 249 (w tym kontrole kanalizacji oraz spalania odpadów w piecach CO) Kontrole bezpieczeństwa - 61 Interwencje związane ze zwierzętami - 37 Inne interwencje - 14 (dostarczenia dokumentacji, asysty) Wybrane interwencje w styczniu: 9.01 W miejscowościach Zakrzewo, Dąbrówka, Dopiewiec ukarano mandatami karnymi czterech właścicieli posesji, gdzie stwierdzono spalanie materiałów zabronionych w piecach centralnego ogrzewania. 11.01 Dopiewiec ul. Leśna ustalono i ukarano mandatem karnym właściciela błąkającego się po miejscowości psa. 12.01 Dąbrówka ul. Malinowa ustalono i ukarano mandatami karnymi dwóch kierowców nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów. 11-30.01 Na terenie Gminy Dopiewo ukarano mandatami karnymi czterech właścicieli posesji, gdzie spalano materiały zabronione w piecach centralnego ogrzewania.

KRONIKA POLIC YJNA

4.01 Dąbrówka ul. Cisowa, kradzież wózka dziecięcego z korytarza wspólnego, 5 tys. zł strat 4-5.01 Dąbrówka ul. Dębowa, kradzież samochodu marki Jeep Wrangler, czarny, rocznik 2007, 54,4 tys. zł strat 13-16.01 Zakrzewo ul. Brzozowa, kradzież pojazdu elektrycznego Saturn, czarny, rocznik 2007, 25 tys. zł strat 17-18.01 Dąbrówka ul. Wierzbowa, kradzież z samochodu marki Volvo wkładu lusterka, 3,5 tys. zł strat 22-23.01 Skórzewo ul. Bazyliowa, kradzież samochodu marki BMW 520, czarny, rocznik 2015, 168 tys. zł strat 23-24.01 Skórzewo ul. Spółdzielcza, kradzież siłownika do bramy wjazdowej, 2 tys. zł strat 24-25.01 Dąbrówka ul. Pałacowa, kradzież samochodu marki Ford Fiesta, grafitowy, rocznik 2015, 42 tys. zł strat W styczniu na terenie gminy zatrzymano 4 kierowców pod wpływem alkoholu (Dąbrowa, Gołuski, Więckowice).

KRONIKA OSP DOPIEWO

02.01 godz. 17.15 Dopiewiec, kolizja dwóch samochodów osobowych 05.01 godz. 08.30 Konarzewo ul. Szkolna, zadymienie w szkole 06.01 godz. 19.57 Konarzewo, pożar stogu słomy 18.01 godz. 16.54 Dopiewiec ul. Szkolna, pożar sadzy w kominie w domu jednorodzinnym 18.01 godz. 22.32 Dopiewo ul. Wyzwolenia, pożar mieszkania w budynku wielorodzinnym 21.01 godz. 15.46 Otusz, zadymienie w budynku wielorodzinnym 22.01 godz. 14.21 Dąbrówka ul. Kalinowa, pożar konstrukcji dachowej w domu jednorodzinnym 27.01 godz. 12.27 Palędzie ul. Laskowa, pożar kotłowni w budynku mieszkalnym 27.01 godz. 13.04 Dopiewo ul. Konarzewska, wypadek samochodu osobowego

KRONIKA OSP PALĘDZIE

02.01 godz. 17.15 Dopiewiec, kolizja dwóch samochodów osobowych 05.01 godz. 08.30 Konarzewo ul. Szkolna, zadymienie w szkole podstawowej 06.01 godz. 19.57 Konarzewo, pożar stogu słomy 11.01 godz. 15.41 Gołuski ul. Leśna, usunięcie nadłamanej gałęzi 11.01 godz. 18.30 Poznań ul. Witnicka, pożar domku letniskowego 18.01 godz. 16.54 Dopiewiec ul. Szkolna, pożar sadzy w kominie w domu jednorodzinnym 18.01 godz. 22.32 Dopiewo ul. Wyzwolenia, pożar mieszkania w budynku wielorodzinnym 22.01 godz. 14.21 Dąbrówka ul. Kalinowa, pożar konstrukcji dachu w domu jednorodzinnym 26.01 godz. 16.20 Głuchowo, wypadek 2 samochodów osobowych 27.01 godz. 12.27 Palędzie ul. Laskowa, pożar w pomieszczeniu kotłowni budynku mieszkalnego

KRONIKA OSP ZAKRZEWO

09.01 godz. 07.24 Dąbrówka ul. Poznańska, tlenek węgla w domu jednorodzinnym 09.01 godz. 10.39 Zakrzewo ul. Poznańska, samochód w rowie 09.01 godz. 23.37 Dąbrówka ul. Jałowcowa, budynek jednorodzinny, alarm fałszywy 17.01 godz. 15.33 Skórzewo ul. Poznańska, kolizja dwóch pojazdów 18.01 godz. 21.46 Dąbrowa ul. Poprzeczna, zadymienie w kuchni w budynku jednorodzinnym 18.01 godz. 22.32 Dopiewo ul. Wyzwolenia, pożar mieszkania w budynku wielorodzinnym 20.01 godz. 06.35 Dąbrowa ul. Batorowska, linia energetyczna - alarm fałszywy

kontakt@pulsgminy.pl

Przekaż 1% podatku Kubie ze Skórzewa Co roku zachęcamy Państwa do pozostawienia 1% podatku w naszej gminie i przekazania go organizacjom działającym lokalnie. Dziś zachęcamy do wsparcia Kuby Bystrzanowskiego ze Skórzewa.

Magdalena Bystrzanowska Niepełnosprawny cierpiący na mózgowe porażenie dziecięce 11-letni Kuba doznał w czasie ataku padaczkowego złamania dalszego kości udowej. Aktualnie jest po operacji zespolenia kości. Zabieg przebył bez powikłań. Po 6 tygodniach czeka go kolejny zabieg – wyjęcia drutów zespalających. Wtedy zrobimy wszystko, żeby Kuba znów wrócił do formy sprzed urazu. Czeka nas wielomiesięczna praca i rehabilitacja zanim uda nam się go ponownie spionizować. Konieczne będą zabiegi fizykalne oraz kinezyterapia. Do tej pory Jakub pomimo znacznie obniżonego napięcia mięśniowego, dzięki intensywnej rehabilitacji, (finansowanej w całości z 1% podatku) z dziecka leżącego stał się dzieckiem przemieszczającym się samodzielnie w siadzie oraz na wózku inwalidzkim. Mógł z pomocą kroczyć i sam siadał. Koszt jednego 2-tygodniowego turnusu rehabilitacyjnego to 5500 pln. Każdy turnus, w którym Kuba uczestniczył przynosił wymierne efekty. Dzięki nim czynił postępy w rozwoju własnej samodzielności i sprawności fizycznej oraz poprawiał komfort swego życia. Dlatego prosimy Państwa o pomoc. Wasz 1% może wiele - wszystko co dla nas najważniejsze - zdrowie, szansa na dalszy rozwój, radość Kuby z postępów jakie robi. Możesz mieć wpływ na zwiększenie samodzielności i poprawę jakości życia Kubusia. Pomóż mu wrócić do formy sprzed urazu. My jako rodzice ze swojej strony dajemy nasz zapał i zaangażowanie. Każdego dnia wytrwale walczymy o Jego dalszy rozwój i dobre zdrowie. I chyba nigdy się

Kuba na turnusie rehabilitacyjnym przed urazem (archiwum własne M.Bystrzanowska)

nie poddamy. Dla przypomnienia - Kubuś cierpi na mózgowe porażenie dziecięce z objawową padaczką. Ma dużą wadę wzroku, koślawość kości szyjek udowych, stopy płasko-koślawe - wymaga specjalistycznych okularów korekcyjnych, obuwia oraz ortez stabilizujących stopy, wózka inwalidzkiego, fotelika terapeutycznego, pionizatora oraz komunikatora, by móc korzystać z alternatywnych metod komunikacji. Nie mówi, nie chodzi samodzielnie, wymaga pomocy drugiej osoby. Jest intensywnie rehabilitowany od 3 m-ca życia. Jego rehabilitacja oraz zakup niezbędnych leków i sprzętu jest finansowany w całości z 1% podatku. Wydatki te są ogromne, ale dzięki nim przez ten czas nauczył się samodzielnie siadać, kroczyć i jeść z pomocą oraz korzystać z gestów i obrazków komunikacji alternatywnej PCS. Jest pod stałą opieką neurologa, ortopedy, okulisty. Wymaga wszechstronnej, wielora-

kiej i systematycznej rehabilitacji. Każdy jego dzień to wytężona praca – szkoła, rehabilitacja w postaci ćwiczeń ruchowych metodą NDT Bobath, hipoterapii, zajęć na basenie metodą Hallwick. Regularnie uczestniczy w integracyjnym biegu Run of Spirit na poznańskiej Malcie. Kuba żyje muzyką. Uwielbia konie, wodę i szybką jazdę samochodem. Zaraża radością życia choć jest dzieckiem niepełnosprawnym. Pozwólmy mu nadal cieszyć się z życia. Przekaż proszę 1% podatku na rzecz Kubusia. Daj mu szansę na dalszą poprawę samodzielności. Zrobimy wszystko, aby Kuba znów wrócił do formy sprzed złamania. Jeżeli chcesz pomóc wystarczy wpisać: KRS 0000120807, „cel szczegółowy 1%”: na rehabilitację Jakuba Bystrzanowskiego. Z całego serca dziękujemy za szansę jaką nam dajecie!!! Bez Waszej pomocy nie udałoby się tak wiele zdziałać!!!

Pieniądze dla gminnych organizacji pozarządowych Jak co roku podzielono środki na rzecz gminnych organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu dla organizacji pozarządowych.

Agnieszka Wilczyńska Jak co roku podzielono środki na rzecz gminnych organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zdań publicznych Gminy Dopiewo w 2017 roku przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Organizacje realizują zadania własne gminy i na to dostają pieniądze. Oznacza to, że gmina zamiast sama organizować np. zajęcia sportowe dla dzieci, finansuje te, które prowadzą organizacje pozarządowe. W tym roku znów najwięcej pieniędzy otrzymają gminne kluby sportowe 610 tys. zł, czyli ponad 70% całej puli przeznaczonej

dla organizacji pozarządowych. Na najpopularniejszą dyscyplinę sportu w gminie (jak i w Polsce) czyli piłkę nożną w sumie przeznaczone zostanie 446 tys. zł. Najwięcej ze wszystkich organizacji (218 tys. zł) otrzyma piłkarski Gminny Klub Sportowy Dopiewo 68 tys. zł otrzyma Klub Sportowy Orkan Konarzewo, 103 tys. zł otrzyma Klub Sportowy Canarihnhos w Skórzewie (dwa ostatnie kluby związane z gminnymi radnymi). Pokaźną kwotę otrzyma Stowarzyszenie Chór Bel Canto – 55 tys. zł. Na co są przeznaczane gminne pieniądze w organizacjach pozarządowych? Na przykład na treningi zawodników, zatrudnianie trenerów, wynajem autokarów w drodze na zawody, a także na organizację imprez integracyjnych czy rajdów (PTTK Pędziwiatry).

R EK L A M A 322/2017

Bama (4)

Strona 3


Puls Gminy Dopiewo • Luty 2017

AKTUA LNO Ś C I Magistrala wodociągowa Joanka – Dopiewiec

REKL AMA 270/2016

Dla wielu hasło „magistrala wodociągowa” brzmi równie tajemniczo jak sztuczki karciane. Jest to jednak jedna z najważniejszych inwestycji w gminie, od której zależy stan i jakość wody w naszych kranach.

Agnieszka Wilczyńska Cel inwestycji Wykorzystanie potencjału ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Joance . Umożliwienie dostarczenia wody dla znacznej ilości mieszkańców i rozwój budownictwa w rejonie Dopiewca, Palędzia i Dąbrówki. Zadanie jest finansowane ze środków własnych ZUK i przy wsparciu budżetu gminy Dopiewo. Łączna wartość inwestycji powinna się zamknąć w 8 mln. Zakres inwestycji Budowa sieci wodociągowej DN400 – średnica zewnętrzna rury 400 mm- od Stacji Uzdatniania Wody Joanka do Dopiewca w rejon ul. Jesionowej. Trasa rurociągu o długości ok 8.200 m została podzielona na 3 części. - etap I - od Ujęcia Wody w Joance poprzez tereny Agencji Nieruchomości Rolnej, ulicą Stęszewską do skrzyżowania z ulicą Poznańską w Konarzewie. Do końca roku 2016 wykonano roboty budowlane magistrali wodociągowej łącznie z próbą ciśnieniową. Czekamy na dokumentację geodezyjną i pozwolenie na użyt-

kowanie. - etap II - od Konarzewa ulicą Szkolną, przepustem pod autostradą, wzdłuż drogi powiatowej do Dopiewca w ul. Szkolnej. W marcu 2017 planujemy ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy tego etapu. Przewidujemy realizację robót w ciągu 4 miesięcy od podpisania umowy. - etap III – przez Dopiewiec, wzdłuż ulicy Leśnej i Jesionowej, w rejon osiedla Ruczaj. Planujemy ogłosić przetarg na wykonawcę w II połowie roku. Przewidujemy zakończenie tego etapu w I kwar-

tale 2018 r. Podziału na etapy dokonano ze względu na różnice w procedurze uzyskiwania pozwolenia na budowę. Dla II etapu budowa wymagała uzgodnienia z Zarządem Dróg Powiatowych i Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. III etap inwestycji wymagał uzgodnienia z PKP przejścia przez tory kolejowe. (Za informacje na temat inwestycji dziękuję Panu Karolowi Beszterdzie, Prezesowi Zakładu Usług Komunalnych w Dopiewie)

Arcymalce

Reklamuj się w niezależnej prasie. Puls Gminy trafia do 4.000 skrzynek pocztowych na terenie gminy Dopiewo. R EK L A M A 46/2013

Nickel

R EK L A M A 316/2017

Nickel

Strona 4

www.pulsgminy.pl


Puls Gminy Dopiewo • Luty 2017

Czy Kadjar da radę zastąpić Clifforda? Lubię samochody, choć nie znam się na nich. Jeżdżę autem z ubiegłego wieku, więc proszę się nie dziwić, że jak wsiadam do auta z salonu to jestem zachwycona. Dziś o testowaniu Renault Kadjar. Artykuł sponsorowany

Agnieszka Wilczyńska Zacznę od tego, że lubię samochody, ale nie jest to moja pasja. Nie jestem specjalistką w dziedzinie motoryzacji, a raczej zwykłą użytkowniczką auta, które służy mi głównie do przewożenia moich czterech liter, mojej rodziny i różnych towarów, np. kilogramów gazet. No dobra. Nie znam się kompletnie na samochodach. Ale naprawdę je lubię, a niektóre wręcz mnie zachwycają swoją powierzchownością. Ważne dla mnie jest, po pierwsze, że auto jeździ bez zarzutu i ma spory bagażnik. No, jeszcze wysoko cenię sobie to, że auto ma klimatyzację, radio (zawsze nastawione na Trójkę) i ma w środku wystarczająco dużo miejsca dla wszystkich pasażerów. Właściwie nic więcej moje auto mogłoby nie mieć. Samochód, którym aktualnie jeżdżę przez wielu nazywany jest „złomem”, nie mylić z „klasykiem”. Mnie to nie przeszkadza. Mój Clifford*, bo tak go pieszczotliwie nazywamy pochodzi jeszcze z czasów, gdy samochody nie mówiły do swoich kierowców, nie pikały do nich, nie miały komputerów pokładowych. Największą zaletą mojego samochodu jest to, że jest osobowy, a zachowuje się na naszych wiejskich drogach jak terenówka i ciężarówka w jednym. Los, a dokładnie salon Auto

Compol S. A. w Poznaniu dał mi możliwość przetestowania Renault Kadjar, czyli takiego samochodu, za którym kilka razy wcześniej mimochodem obejrzałam się na ulicy. Jak już wspomniałam jeżdżę samochodem nie pierwszej młodości, co oznacza tyle, że gdy wsiadam do pojazdu najnowszej generacji od razu wpadam w zachwyt i czuję się jak kopciuszek w karocy. Kadjar zrobił na mnie spore wrażenie. I z zewnątrz i wewnątrz. Nowoczesna linia nadwozia. W środku wystarczająco dużo miejsca i dla kierowców i dla pasażerów. Auto, które mi udostępniono to model z serii limitowanej Night&Day, więc nie mogło się mi nie podobać. Samochód miał co powinien, a nawet sporo więcej. Auto z sześciobiegową skrzynią, z silnikiem Energy TCe130, znaczy silnik benzynowy, turbo doładowany z systemem start & stop (czyli wyłącza się podczas postoju np. na światłach), 130 koni. Do tego czarna skórzana tapicerka, czerwone „szpanerskie” przeszycia, podgrzewane przednie fotele, przyciemniane lusterko wsteczne, itd. Full wypas. Jak już zdążyłam się zorientować, nowoczesne samochody naszpikowane są elektroniką do granic możliwości. Na środku deski rozdzielczej umiejscowiony jest

dotykowy ekran, czyli centrum zarządzania komputerem pokładowym. Najważniejsze dla mnie radio i nawigacja były w standardzie. Oprócz licznych funkcji, których nawet nie potrafię wymienić, rozczulił mnie system zmiany koloru wyświetlacza oraz możliwość zapisywania ustawień (np. klimatyzacji) dla poszczególnych kierowców – użytkowników. Większości z opcji i gadżetów, gdybym miała w aucie prawdopodobnie nigdy bym nie użyła. Po pierwsze, że nie wiedziałabym, że są. Samo przeczytanie instrukcji niewiele by dało. Po drugie, tak jak w telefonie, korzystam z najprostszych opcji lub tych ulubionych. Niemniej fajnie, że to wszystko w tym aucie jest. Każdy gadżeciarz na pewno się ucieszy. Auto prowadziło się wyśmienicie, no i prawie samo parkowało, choć testowanie parkowania z asystentem parkowania, kamerą parkowania i czujnikami 360 stopni perfekcyjnie udało się dopiero za drugim razem. Parkowanie bez trzymania rąk na kierownicy zrobiło na mnie spore wrażenie. W takich sytuacjach zastanawiam się, czy skomplikowane systemy, które mają za nas wykonywać czynności w samochodzie nie sprawiają, że nas mózg się rozleniwia i w pewnym momencie wyłączy się u nas myślenie. Pan Szymon Wiertelak, który opowiadał mi o Renault Kadjar zapewniał, że

to niemożliwe, bo choć faktycznie nie dotykamy kierownicy podczas tego manewru, to musimy kontrolować gaz, hamulec oraz biegi. W tym samochodzie zastosowano kilka pomysłowych rozwiązań, na przykład sprytny system dzielenia przestrzeni bagażnika, który sam w sobie jest całkiem spory – 472 litry (po złożeniu siedzeń 1478 litrów. Auto które testowaliśmy kosztowało 98.500 zł (plus gadżety płatne ekstra), ale Kajdara można kupić od 80.900 zł. Muszę jeszcze wspomnieć o szklanym, panoramicznym da-

chu i elektronicznym systemie regulacji siedzenia kierowcy, które mi się bardzo podobały. Kadjar od początku przypadł mi do gustu. Gdy będę kiedyś zamieniać Clifforda na nowszy model, na pewno wezmę go uwagę. *Jeśli ktoś dobrnął do końca tej historii niech pokusi się o zgadnięcie, skąd się wzięło przezwisko mojego autka? Odpowiedzi proszę przesyłać (wraz numerem telefonu) na adres kontakt@pulsgminy. pl. Na poczttku marca wśród prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy „pulsowy” kubeczek.

REKL AMA 281/2016

Nickel

kontakt@pulsgminy.pl

Strona 5


Puls Gminy Dopiewo • Luty 2017

AKTUA LNO Ś C I PRZYSTANEK ARTYSTYCZNY, CZYLI PARKING DLA ROWERÓW W DĄBRÓWCE To dobra wiadomość. Zamiast zwykłego zadaszonego parkingu przy szkole przy ul. Malinowej w Dąbrówce, projektu zgłoszonego do Dopiewskiego Budżetu Obywatelskiego 2016, będzie oryginalny „przystanek artystyczny” zaprojektowany przez studentów Uniwersytetu Artystycznego.

Tu powstanie „artystyczny” parking dla rowerów

Agnieszka Wilczyńska Gmina Dopiewo została zwycięzcą drugiej edycji Konkursu „Otwarte Przestrzenie. Artystyczny Przystanek 2017”. Do konkursu zgłoszono 33 propozycje z całej Wielkopolski. Urząd Gminy zgłosił lokalizację przy ul. Malinowej w Dąbrówce. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski wyniki ogłosiło 13 lutego 2017 r. Jaki będzie „artystyczny przystanek? To będzie wiata rowerowa wraz z małą architekturą według

projektu przygotowanego przez zespół młodych designerów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Realizacją projektu zajmie się firma A2HM. Oświetlenie obiektu zafunduje firma ElektRa Sp.,z o.o., która zapewnia, że „wiata będzie wyglądała olśniewająco o każdej porze dnia i nocy, a wykorzystanie najnowszych rozwiązań zapewni niskie zużycie energii elektrycznej.” Projekt zostanie zrealizowany do końca tego roku. W ubiegłym roku w konkursie wygrał artystyczny przystanek autobusowy w Gminie Suchy Las.

Plan działań priorytetowych policji Dzielnicowi na podstawie zdiagnozowanych oczekiwań społecznych oraz analizy zagrożenia w rejonie, wyznaczają „plan działań priorytetowych”, które zamierzają zrealizować w okresie półrocznym.

Agnieszka Wilczyńska Rewir Dzielnicowych Dopiewo realizuje plan działań priorytetowych w okresie od 01.01 do 30.06.2017r: - Dopiewo, ul. Stawna – spożywanie alkoholu, wybryki chuligańskie w obrębie stawu, - Trzecielin, ul. A. Kopy – spożywanie alkoholu, wybryki chuligańskie w obrębie sklepu spożywczego, - Dąbrówka, ul. Poznańska – niestosowanie się przez kierujących pojazdem do znaku poziomego P-4 (linia podwójna ciągła), - Dąbrówka, ul. Poznańska

– spożywanie alkoholu, wybryki chuligańskie w obrębie sklepu „Fresh Market”, - Dąbrowa, ul. Leśna – przekraczanie dozwolonej prędkości przez kierujących pojazdem, - Gołuski, ul. Szkolna a Polna – spożywanie alkoholu, akty wandalizmu oraz wybryki chuligańskie w obrębie Przystanku Autobusowego. Podejmowane przez dzielnicowych działania wskazane w wymienionym „Planie” mają na celu znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdiagnozowanych zagrożeń. (Materiał nadesłany)

Policja informuje Wyłudzenia pieniędzy na wnuczka i na policjanta Kolejny raz ostrzegamy przed wyłudzeniami metodami na „Wnuczka” i na „Policjanta”, które nadal są popularne i wykorzystywane przez osoby podszywające się za kogoś z rodziny. Sprawcy dzwonią najczęściej do osób starszych-seniorów o archaicznych imionach, wyszukując ich dane w książkach telefonicznych. Przypominamy: Policja, Prokuratura, CBŚ, ABW nigdy nie proszą o przekazanie jakichkolwiek pieniędzy z jakiegokolwiek powodu. Komisariat Policji w Tarnowie Podgórnym, Rewir Dzielnicowych Dopiewo apeluje: - w przypadku próby wyłudzenia pieniędzy natychmiast informować Policję pod nr 112, 997 lub Komisariat Policji w Tarnowie Podgórnym, tel: 61 84 148 60, - nigdy nie wręczać pieniędzy obcej osobie, - nie dzwonić na numery wskazane przez rozmówcę telefonicznego, - zadzwonić do bliskich i zawsze potwierdzać, czy to faktycz-

nie oni dzwonili i czy faktycznie potrzebują pomocy. Właściwe zabezpieczenie obiektów handlowych Komisariat Policji w Tarnowie Podgórnym, Rewir Dzielnicowych w Dopiewie przypomina właścicielom i zarządcom obiektów handlowych o właściwym zabezpieczeniu przez kradzieżami i włamaniami. Warto dokonać przeglądu obiektów pod kątem prawidłowego działania zabezpieczeń, monitoringu. Prosimy też o reagowanie na osoby podejrzanie zachowujące się obserwujące posesje czy też obiekt handlowy. W przypadku zauważenia podejrzanych osób i pojazdów niezwłocznie poinformowanie Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórnym pod nr tel. 997, 112 lub 61 84 148 60. Spotkania policjantów z mieszkańcami Komisariat Policji w Tarnowie Podgórnym, Rewir Dzielnicowych w Dopiewie organizuje spotkanie z mieszkańcami Gminy Dopiewo w dniu 23 lutego w go-

Planszówkowicze łączą siły! Planszówki zagościły w przestrzeni naszej gminy na stałe. Planszówkowicze ze Skórzewa i Dąbrówki łączą siły.

Agnieszka Wilczyńska O ostatnich poczynaniach fanów planszówek z Gimnazjum w Skórzewie opowiada Pan Jarosław Piersiala: „27 stycznia odbył się nasz kolejny wieczór gier planszowych, tym razem inny niż wszystkie bo wyjazdowy. Wycieczka krótka, bo do pobliskiej Dąbrówki, ale bardzo udana. W Kawiarni Parkova co piątek odbywa się planszówko-granie i teraz byliśmy jego częścią. Co prawda liczebność naszą zmniejszyła panosząca się grypa oraz rozpoczynające się ferie, ale to nie przeszkodziło naszej skromnej grupie zagrać z doświadczonymi graczami w szereg bardzo

dobry gier. Wiosną planujemy kolejną wizytę w Parkovej, tym razem w większym składzie.” *** Przez całe ferie, codziennie, można było w Parkovej w Dąbróce grać w planszówki. Była to ciekawa propozycja dla dzieci, które nie wyjechały na ferie, no i oczywiście dla dorosłych. *** Po feriach Parkova zaprasza co piątek o godz. 19.00 na wspólne granie oraz do poznawania nowych gier, których orgaznizatorzy wieczorów z planszówkami mają naprawdę sporo. Polecamy planszówki jako ciekawą alternatywę dla telewizora i komputera.

dzinach 10.00 – 12.00 oraz 18.00 – 20.00 w siedzibie Rewiru przy ul. Leśna 2B w Dopiewie. Osoby zainteresowane spotkaniem proszę o kontakt z dzielnicowym dla danego rejonu służbowego, tj: st. sierż. Karolina Kunkel, tel. 786 936 083 (Dopiewo, Fiałkowo, Zborowo), st. sierż. Mateusz Maćkowiak, tel. 786 936 080 (Dopiewiec, Konarzewo, Trzcielin, Lisówki, Joanka, Glinki, Podłoziny), sierż. sztab. Marek Sumisławski, tel. 519 064 729 (Palędzie, Gołuski, Pokrzywnica, Zakrzewo, Więckowice, Drwęsa), st. sierż. Marta Juś, tel. 519 064 723 (Skórzewo – rejon: ul. Malwowa, ul. Poznańska /numer parzyste od ul. Malwowej do Szkoły podstawowej i Kolejowej numery nieparzyste/, Dąbrowa), sierż. Dawid Woroch, tel. 519 064 730 (Skórzewo – rejon wytyczony ul. Kolejowa /numery parzyste/, ul. Poznańska /numery parzyste od Szkoły Podstawowej do nr 2/, ul. Działowa, Wąska, Zakręt i Wiejską /jadąc w kierunku Dąbrowy po lewej Stronie/, Dąbrówka – prawa strona jadąc od Skórzewa, osiedle Linea), st. sierż. Jarosław Traczykowski, tel. 519 064 665 (Skórzewo – rejon: ul. Skórzewska i ul. Poznańska /numery nieparzyste od 1 do ul. Skórzewskiej z wyłączeniem ul. Działowej, Dąbrówka – lewa strona jadąc od Skórzewa, osiedle Księżnej Dąbrówki). (Materiał nadesłany) R EK L A M A 34/2013

Bama (4)

Zgłoś temat tel. 535 53 77 22 e-mail: kontakt@pulsgminy.pl

R EK L A M A 330/2017

Nickel Strona 6

www.pulsgminy.pl


R EK L A M A 323/2017

Nickel


Puls Gminy Dopiewo • Luty 2017

SPRAWY LOK A LNE

Ptasia grypa u sąsiadów W powiecie poznańskim odnotowano już kilka przypadków ptasiej grypy np. w Mosinie, Pobiedziskach, nad jeziorem Kierskim, a ostatnio w gminie Stęszew.

Agnieszka Wilczyńska 10 lutego na terenie gminy Stęszew w miejscowości Witobel, wystąpiło kolejne ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków – H5N8. Decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu utylizacji zostanie poddanych 90 tysięcy kur niosek z miejscowej fermy. Zagrożone tereny w naszej gminie to sołectwa znajdujące się w południowej części gminy: Konarzewo, Trzcielin oraz w znacznej części sołectwa: Dopiewo, Dopiewiec i Gołuski. Co to jest Ptasia Grypa? Ostra choroba zakaźna występująca powszechnie u ptaków, wywołana przez typ A wirusa grypy. Wirusy grypy typu A dzielą się na 16 podtypów H (hemaglutynina) i 9 podtypów N (neuramin-

daza). Ptasia grypa występuje na całym świecie i wszystkie gatunki ptaków są podatne na zarażenie się wirusem, choć niektóre gatunki są bardziej odporne od innych. Do tej pory zidentyfikowano ponad 140 szczepów wirusa. Prosimy i przypominamy o konieczności przetrzymywania drobiu lub innych ptaków w pomieszczeniach zamkniętych (kurniki lub inne obiekty budowlane istniejące w gospodarstwach), uniemożliwiając kontakt z innymi ptakami lub drobiem z gospodarstw sąsiednich i ptactwem dzikim. Jednocześnie informujemy, że wirus ptasiej grypy nie jest groźny dla ludzi. Prosimy także o nie dokarmianie dzikich ptaków, gdyż przyciąga je to w większe stada, co ułatwia rozprzestrzenianie się grypy.

Lodowisko - strzał w 10

Czekamy na takie lodowisko także za rok. (fot. M. Kubiak Skrzypczak)

Agnieszka Wilczyńska Nie musiało być mrozu, ani śniegu żeby za darmo jeździć na łyżwach w Skórzewie. Sztuczne lodowisko zlokalizowane na boisku Szkoły Podstawowej im. F. Chopina w Skórzewie, przez dwa tygodnie ferii cieszyło się niesłabnącym zainteresowaniem mieszkańców. Pan Tomasz Kąkolewski, dyrektor placówki podsumowu-

je z entuzjazmem: „Oferta była wspaniałą rzeczą” i potwierdza niezmienną frekwencję łyżwiarzy. Tę znakomitą inicjatywę zrealizowano w ramach zwycięskiego projektu zgłoszonego do Dopiewskiego Budżetu Obywatelskiego przez p. Monikę Walich, mamę uczennicy klasy trzeciej. Mobilizujmy wyobraźnię do kolejnych równie udanych pomysłów w DBO! (M. Kubiak Skrzypczak)

R EK L A M A 329/2017

Nickel

Strona 8

www.pulsgminy.pl


Puls Gminy Dopiewo • Luty 2017

Zmień bezpiecznie sprzedawcę gazu i ciesz się oszczędnościami! Weryfikując nasze bieżące wydatki, często szukamy oszczędności w budżecie domowym. Nie zastanawiamy się nad tym, w jaki alternatywny sposób możemy poszukiwać oszczędności i długotrwałych korzyści. W tym miejscu warto wspomnieć, iż zmiana dotychczasowego sprzedawcy paliwa gazowego, może w bardzo korzystny sposób wpłynąć na nasze oszczędności i podreperować budżet domowy. Proces zmiany sprzedawcy jest w pełni bezpłatny i nie wymaga od Klienta żadnych zmian w jego obecnej infrastrukturze. Nie jest również konieczna instalacja nowych urządzeń pomiarowych. Zmiany może dokonać każdy Klient, który jest zainteresowany lepszą ofertą. Proces ten jest całkowicie bezpieczny i nie powoduje przerwania dostaw gazu oraz pogorszenia jego jakości. Wystarczą trzy proste kroki, by dokonać zmiany. Krok pierwszy to spotkanie z doradcą Klienta i otrzymanie indywidualnej oferty. Jeśli decydujemy się na przedstawioną ofertę, podpisujemy umowę i pełnomocnictwo do procesu zmiany sprzedawcy - większość sprzedawców na mocy okazanego im pełnomocnictwa, w imieniu Klienta zajmuje się wszystkimi formalnościami, w tym wypowiedzeniem umowy u dotychczasowego sprzedawcy. Krok trzeci to oszczędzanie na gazie ziemnym. Korzyści płynące z całego procesu to nie tylko tańszy gaz, ale również prosta i przejrzysta umowa, bez kruczków prawnych. Co więcej, Klienci, którzy zdecydują się na zmianę sprzedawcy mogą liczyć na dodatkowe rabaty i bonusy, które są przyznawane w różnego rodzaju promocjach. Często wartość dodatkowego rabatu może sięgnąć kilkuset złotych! Ten sam gaz w niższej cenie? Tak, to możliwe. Dzięki uwolnieniu rynku ceny paliwa gazowego zaczęły maleć, a Klient sam ma możliwość zdecydowania, od którego sprzedawcy nabywać będzie paliwo. HEG (Hermes Energy Group S.A.) to firma ze 100% polskim kapitałem, działająca na uwolnionym rynku gazu w Polsce, jak również płynnych rynkach energii

w Europie. Jesteśmy sprawdzonym i bezpiecznym sprzedawcą gazu ziemnego. Posiadamy wszystkie wymagane koncesje i zezwolenia, nadane nam przez

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Dotychczasowa oferta firmy uwzględniała głównie klientów biznesowych. Teraz HEG poszerza swą działalność o klientów in-

Artykuł sponsorowany

dywidualnych. Po podpisaniu umowy z HEG, Klient otrzymuje gwarancję tańszego gazu i nieprzerwanych dostaw. Nie jesteśmy pośrednikiem – odpowiadamy za cały proces zakupu, sprzedaży i bezpośredniej dostawy gazu do Klienta. Dzię-

ki temu osoby wybierające naszą ofertę, dostają od nas tylko jedną fakturę i nie ponoszą już żadnych dodatkowych opłat. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania w zakresie uwolnionego rynku lub oferty HEG, serdecznie zapraszam do kontaktu.

Krzysztof Rostkowski Doradca Klienta woj. wielkopolskie +48 572 721 431 k.rostkowski@heg.com.pl kontakt@pulsgminy.pl

Strona 9


R E K L A M A 3 07/ 2 016

Nickel


R EK L A M A 326/2017

AUTOPROMOCJA

Nickel

REKL AMA 314/2016

PLAK AT

Nickel

R E K L A M A 327/ 2 017

Nickel

REKL AMA 260/2016

Nickel Bama (4)

R EK L A M A 75/2013

R E K L A M A 37/ 2 012

Nickel

R EK L A M A 325/2017

Nickel Bama (4)

Nickel


R EK L A M A 20/2012

Nickel

R EK L A M A 179/2015

R EK L A M A 4 4/2013

REKL AMA 260/2016

Arcymalce

Nickel Nickel

R EK L A M A 179/2015

Arcymalce

Nickel REKL AMA 275/2016

R E K L A M A 11/ 2012

REKL AMA 295/2016

Nickel Bama (4)

R EK L A M A 321/2017

Bama (4)

R E K L A M A 127/ 2 014

Nickel

REKL AMA 163/2014

Arcymalce

R E K L A M A 2 07/ 2 015

Nickel

Puls Gminy Dopiewo 02/2017