Page 1

Bezpłatny miesięcznik mieszkańców Gminy Dopiewo • Kontakt z redakcją pod numerem telefonu 535-537-722 oraz e-mail kontakt@pulsgminy.pl

Nakład: 5000 egzemplarzy • Wydanie specjalne Główny partner wydania specjalnego

ISSN 2299-5323

Rewolucja śmieciowa • O co w tym wszystkim chodzi? • Jak wypełnić deklarację? • Gdzie trafią nasze śmieci?

Dąbrowa • Dąbrówka • Dopiewiec • Dopiewo • Drwęsa • Fiałkowo • Glinki • Gołuski • Joanka • Konarzewo • Lisówki • Palędzie • Podłoziny • Pokrzywnica • Skórzewo • Trzcielin • Więckowice • Zakrzewo • Zborowo • Żarnowiec

ŚMIECI - nowe zasady od lipca br. Z dniem 1 lipca br zmienia się w Polsce system odbioru, przetwarzania i składowania śmieci. Do tej pory płaciliśmy za taką ilość odpadów komunalnych jaką wytworzyliśmy. Natomiast odpady segregowane gmina odbierała od nas za darmo (samemu ponosząc koszty ich utylizacji). Od 1 lipca za wszystkie śmieci zapłacimy sami. Zostaniemy obciążeni nowym podatkiem - opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi, niezależnie ile i jakie odpady będzie produkować. W nowym systemie gminy muszą osiągnąć do dnia 31 grudnia 2020 r. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo. Gminy są obowiązane ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: 1) do dnia 16 lipca 2013 r. do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegrada-

cji przekazywanych do składowania, 2) do dnia 16 lipca 2020 r. - do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania System jest przygotowywany od dawna, ale dopiero od 1 lipca 2013 roku znaczące zmiany dotkną wszystkich, którzy śmieci w Polsce produkują. Nowe zasady Najkrócej mówiąc, aby legalnie pozbywać się śmieci od 1 lipca należy:

- wypełnić deklarację i złożyć ją w Urzędzie Gminy w Dopiewie, bądź dostarczyć ją sołtysom danej wsi. Wzór i opis prawidłowo wypełnionej deklaracji na kolejnych stronach; - wypowiedzieć umowę firmie, która dotąd odbierała od nas śmieci; - wystawiać śmieci przed posesje; - płacić miesięczny podatek; Ile to kosztuje? 14 zł od osoby - to miesięczna opłata podstawowa, obejmuje odbieranie nieograniczonej ilości odpadów (w tym wielkogabarytowych i problemowych) z przed posesji. 10 zł od osoby - to miesięczna opłata, która obejmuje odbieranie nieograniczonej ilości odpadów (w tym wielkogabarytowych i problemowych) z pod posesji,

Prawo

Słowniczek

Unia Europejska Dyrektywa Rady Unii Europejskiej 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (Dz. Urz. WE L 182 z 16.07.1999, str. 1, z późn. zm.) i transponującą ją ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn. zm.). • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/ WE z 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz. Urz. UE z 22 listopada 2008 r. nr L 312/3). Sejm RP • Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2011 nr 152 poz. 897) Województwo Wielkopolskie • „Plan Gospodarki Odpadami Dla Województwa Wielkopolskiego” na lata 2012 - 2017 uchwalony przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego (Uchwała Nr 1798/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 kwietnia 2012 roku) Międzygminny Związek Selekt • Uchwała nr 94/XLI/2012 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów, w zamian za uiszczaną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. • Uchwała nr 95/XLI/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. • Uchwała nr 96/XLI/2012 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności. • Uchwała nr 102/XLII/2012 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat zagospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowy system śmieciowy - to nowe zasady prowadzenia gospodarki odpadami obejmujące cały kraj na podstawie Ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zmiany dla obywateli obowiązywać będą od 1 lipca 2013r.

Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów (CZO) Selekt” to organizacja skupiająca 21 gmin i miast, która przejęła wszystkie ich obowiązki w związku z nową ustawą „śmieciową”. Związek ma siedzibę w Czempiniu. Centrum Zagospodarowania Odpadów Selekt (CZO Selekt) to zakład (inaczej: zakład, sortownia, instalacja), który będzie odbierał i przetwarzał nasze śmieci. Zlokalizowany jest w Piotrowie Pierwszym (gmina Czempiń). PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Miejsce, do którego będziemy mogli przywieźć wszystkie wytworzone przez nas odpady, w tym problemowe, zużytą elektronikę czy odpady zielone. RIPOK - Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych. W przypadku gminy Dopiewo jest to CZO Selekt w Piotrowie Pierwszym.

Wzór deklaracji na str. 2

gdy zadeklarujemy, że oprócz wystawiania kubłów z odpadami komunalnymi będziemy także segregować śmieci. Jak wypowiedzieć umowę firmie, która dotąd odbierała nasze śmieci? Wzór wypowiedzenia umowy stanowi część „deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (…)” kolportowanej przez Urząd Gminy), znajduje się ono także na stronie www.dopiewo.pl. Można także samemu napisać pismo o treści: Tytuł: WNIOSEK O ROZWIĄZANIE UMOWY NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH. „Proszę o rozwiązanie umowy na odbiór śmieci z dnia … z posesji położonej w … przy ul. … z zachowaniem określonego w zawartej umowie okresu wypowiedzenia tj. ze skutkiem na dzień 30/06/2013 r.” Wniosek należy podpisać i przekazać firmie, z którą mamy podpisaną umowę na odbiór śmieci. Większość firm, po 1 lipca br automatycznie przestanie odbierać od nas odpady, tym samym nie będziemy musieli za nie płacić. Mogą się niestety zdarzyć firmy, które jeśli nie rozwiążemy umowy - będą nadal nas obciążać dodatkowymi opłatami. Jednocześnie należy dotychczasową umowę dołączyć do składanej deklaracji w Urzędzie. Ustawodawca jednak nie przewidział żadnej sankcji, jeśli jej nie dołączymy. Jak będą odbierane śmieci po 1 lipca? Odpady segregowane. Dotąd odpady segregowane były od nas zabierane za darmo 2 razy w miesiącu. Każdy otrzymywał 4 worki na poszczególne surowce wtórne. Od 1 lipca będziemy otrzymywać tylko 3 worki, a zbiórka będzie się odbywać raz w miesiącu (w zabudowie wolnostojącej) lub częściej (od nieruchomości wielorodzinnych). Można odpady segregowane wkładać do innych worków niż te, które otrzymaliśmy, gdy mamy więcej odpadów. Worki muszą być przeźroczyste. Każda ilość odpadów zostanie od nas odebrana. Odpady zmieszane. Tu nic się

nie zmieni. Kubły będą odbierane co dwa tygodnie sprzed posesji. Odpady wielkogabarytowe i problemowe będą nadal odbierane z pod drzwi w wyznaczonych terminach. Co z koszami na śmieci? Każdy może mieć swój kosz lub większą ilość koszy na śmieci. Nie jest jeszcze rozstrzygnięte co się stanie, gdy własnego kosza nie posiadamy. Najprawdopodobniej będziemy mogli go wynająć od firmy, która będzie odbierała od nas odpady. To okaże jednak się w najbliższym czasie. A co z odpadami zielonymi? Najlepszym rozwiązaniem zawsze jest kompostowanie we własnym zakresie. Gdy jednak nie mamy takiej możliwości, możemy wrzucić bioodpady do śmieci komunalnych. Każda ilość odpadów zielonych zostanie od nas odebrana. Możemy je także zawieść do tak zwanego PSZOKU czyli Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Pierwszy taki punkt będzie umiejscowiony na terenie Zakładu (Centrum Zagospodarowania Odpadów) Selekt w Piotrowie Pierwszym (gmina Czempiń). Docelowo (w ciągu kilku lat) PSZOKI będą umiejscowione w każdej gminie. Będzie tam można nieodpłatnie zostawić wszystkie możliwe odpady. Gdzie i kiedy płacimy? Podatek śmieciowy płacimy przelewem bankowym na konto Międzygminnego Związku CZO Selekt do 15 dnia każdego miesiąca. Subkonta, po weryfikacji deklaracji. Czy od nowego systemu można się odwołać? Nowy system jest obligatoryjny dla wszystkich, nie ma od niego odwołania. Międzygminny Związek CZO Selekt rozważa możliwość obniżenia stawki podatku śmieciowego dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji czy dla rodzin wielodzietnych, jeśli takie rozwiązanie będzie dopuszczone w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.


Puls Gminy • Luty 2013 (wydanie specjalne)

Bezpłatny miesięcznik mieszkańców Gminy Dopiewo

Jak wypełnić deklarację? WZÓR WYPEŁNIANIA DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

1

3 pkt 1) Jednocześnie oświadczam, że na terenie nieruchomości zamieszkuje: ………………….mieszkańców.***** (należy podać liczbę mieszkańców)

STAWKA OPŁATY DLA ODPADÓW

Nieruchomość zamieszkała

DEKLARACJA LICZBA MIESZKAŃCÓW

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA OBSZARZE ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW – SELEKT” Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012r., poz.391 ze zm.).

ZBIERANYCH W SPOSÓB NIESELEKTYWNY (ZMIESZANYCH)

2 10 zł

3 14 zł

1

3

zł 30 MNOŻYMY LICZBĘ MIESZKAŃCÓW PRZEZ TYLKO JEDNĄ, ODPOWIEDNIĄ DLA WYBRANEGO pkt 2) Jednocześnie oświadczam, że na terenie nieruchomości niezamieszkałej odpady komunalne gromadzone są WARIANTU STAWKĘ! w pojemnikach.

Deklarację należy wypełnić czytelnie, komputerowo lub ręcznie drukowanymi literami.

1. SKŁADANA DEKLARACJA STANOWI (zakreślić właściwy kwadrat)

pierwszą deklarację* zmianę danych zawartych w pierwszej deklaracji**

TYP POJEMNIKA

LICZBA POJEMNOŚĆ POJEMNIKÓW [m3] MIESIĘCZNIE

http://dopiewo.e-mapa.net/

E NI

4. IMIĘ, NAZWISKO/NAZWA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Jan Przykładny ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………. 32010804213 777-08-08-999 Pesel:…………………………………………………….. Regon:………………..…………………. . .... NIP:……….………………………………………….. 505-500-500 Numer telefonu: …………………………………………………………

5. ADRES LUB SIEDZIBA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ KLARACJĘ PODAJ ADRES

KORESPONDENCYJNY, MOŻE ul. Przykładna 600 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… BYĆ RÓŻNY OD ADRESU 61-600 Poznań ……………………. …………………………………………………………………………………………………………………. . . . .............................................................. .................................................................. NIERUCHOMOŚCI

6 zł zł zł zł zł zł zł

Wysokość opłaty dla nieruchomości niezamieszkałych stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości w ciągu 1 miesiąca oraz stawki opłaty ustalonej uchwałą Zgromadzenia Związku „Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT” w Czempiniu Nr 96/XLI/2012 z dnia 29 października 2012 roku.

NIE WYPEŁN IAJ!

6. ŁĄCZNA OPŁATA W PRZYPADKU, GDY NIERUCHOMOŚĆ JEST W CZĘŚCI ZAMIESZKAŁA, A W CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁA, CZYLI SUMA PKT 1) I PKT 2) WYNOSI …………………………………………..ZŁ 7. WYLICZONĄ OPŁATĘ NALEŻY UIŚCIĆ PRZELEWEM NA RACHUNEK BANKOWY DO 15 DNIA KAŻDEGO BIEŻĄCEGO MIESIĄCA.******

Oświadczam, że wskazane prze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym. Ja, niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” w Czempiniu zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

ZAKREŚL I WYBIERZ TYLKO JEDEN WARIANT!

Przykładny ………………………………….......... (czytelny podpis)

Poznań, 22.02.2013 …………………………………… (miejscowość i data)

Załącznik: do deklaracji należy dołączyć kopię dotychczasowej umowy na odbiór odpadów. Pouczenie: Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005r. Nr 229, poz. 1954 ze zmianami).

1

WZÓR WYPEŁNIANIA DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

pkt 1) Jednocześnie oświadczam, że na terenie nieruchomości zamieszkuje: ………………….mieszkańców.*****

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA OBSZARZE ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW – SELEKT” Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012r., poz.391 ze zm.). DEKLARACJĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ ZARZĄDOWI ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW SELEKT’’ ZA POŚREDNICTWEM WŁAŚCIWEGO WÓJTA/BURMISTRZA WEDŁUG MIEJSCA POŁOŻENIA NIERUCHOMOŚCI. Deklarację należy wypełnić czytelnie, komputerowo lub ręcznie drukowanymi literami.

1. SKŁADANA DEKLARACJA STANOWI (zakreślić właściwy kwadrat)

pierwszą deklarację* zmianę danych zawartych w pierwszej deklaracji**

STAWKA OPŁATY DLA ODPADÓW LICZBA MIESZKAŃCÓW

http://dopiewo.e-mapa.net/

WŁAŚCICIEL WSPÓŁWŁAŚCICIEL NAJEMCA, UŻYTKOWNIK JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA ZARZĄDZAJĄCA NIERUCHOMOŚCIĄ INNY PODMIOT 4. IMIĘ, NAZWISKO/NAZWA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Jan Przykładny ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………. 32010804213 777-08-08-999 1234567890 Pesel:…………………………………………………….. Regon:………………..…………………. . .... NIP:……….………………………………………….. 505-500-500 Numer telefonu: …………………………………………………………

KORESPONDENCYJNY, MOŻE ul. Przykładna 600 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… BYĆ RÓŻNY OD ADRESU 61-600 Poznań ……………………. …………………………………………………………………………………………………………………. . . . . ............................................................ ................................................................

ZBIERANYCH W SPOSÓB SELEKTYWNY (osobno: papier, tworzywa sztuczne, szkło)

(ZMIESZANYCH)

10 zł

3 14 zł

NI2 E

1

2

WYSOKOŚĆ OPŁATY (ILOCZYN KOLUMNY 1×2 LUB 1×3)

4 zł

RAZEM WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Wysokość opłaty dla nieruchomości zamieszkałych stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość oraz stawki M NOŻYMY LICZBĘ POSIADANYCH POJEMNIKÓW opłaty ustalonej uchwałą Zgromadzenia Związku „Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT” w Czempiniu Nr 96/XLI/2012 października 2012 roku. z dnia 29 PRZEZ TYLKO JEDNĄ, ODPOWIEDNIĄ DLA pkt 2) Jednocześnie oświadczam, że naWYBRANEGO terenie nieruchomości niezamieszkałej odpady komunalne gromadzone są w pojemnikach. WARIANTU STAWKĘ! STAWKA OPŁATY DLA ODPADÓW WYSOKOŚĆ TYP POJEMNIKA

2. ADRES NIERUCHOMOŚCI Z KTÓREJ ODBIERANE DBIERANE BĘDĄ ODPADY KOMUNALNE: ul. Przykładowa 15/1 ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… PODAJ ADRES NIERUCHOMOŚCI 62-070 Palędzie ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… W GMINIE DOPIEWO, NR 506/10 Nr ewidencyjny działki:…………………………….. ….. DZIAŁKI SPRAWDZISZ NA 3. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ*** (zakreślić ić właściwy kwadrat):

IAJ! NZBIERANYCH Ł E WYP W SPOSÓB NIESELEKTYWNY

(należy podać liczbę mieszkańców)

DEKLARACJA

UWAGA, poniższe oświadczenia: - w pkt. 1) dotyczą tylko właścicieli zamieszkałych nieruchomości, - w pkt 2) dotyczą tylko właścicieli nieruchomości niezamieszkałych,**** - w przypadku, gdy nieruchomość w części jest zamieszkała, a w części niezamieszkała należy wypełnić

A NI Ł PE Y W

8. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

(zakreślić OŚWIADCZAM, IŻ ODPADY KOMUNALNE Z NIERUCHOMOŚCI UCHOMOŚCI BĘDĄ ZBIERANE W SPOSÓB (zakre właściwy kwadrat): SELEKTYWNY ZMIESZANY 

ZAKREŚL I WYBIERZ TYLKO JEDEN WARIANT!

WYSOKOŚĆ OPŁATY (ILOCZYN KOLUMNY 3×4 LUB 3×5)

1 2 3 7 m³ 7 szt 1,1 m³ 1,1 szt 0,11 m³ 0,11 szt 0,12 m³ 0,12 szt 0,24 m³ 0,24 szt pojemnik o większej szt 33zł/ m³ 52 zł/ m³ pojemności worek o pojemności szt 10 zł 0,08 m³ RAZEM WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

WŁAŚCICIEL WSPÓŁWŁAŚCICIEL NAJEMCA, UŻYTKOWNIK JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA ZARZĄDZAJĄCA NIERUCHOMOŚCIĄ INNY PODMIOT

NIERUCHOMOŚCI

STAWKA OPŁATY DLA ODPADÓW ZBIERANYCH W ZBIERANYCH SPOSÓB W SPOSÓB SELEKTYWNY NIESELEKTYWNY (osobno: papier, (ZMIESZANYCH) tworzywa sztuczne, szkło) 4 5 232 zł 363 zł 66 zł 103 zł 12 zł 19 zł 13 zł 22 zł 24 zł 38 zł

J!

2. ADRES NIERUCHOMOŚCI Z KTÓREJ ODBIERANE DBIERANE BĘDĄ ODPADY KOMUNALNE: ul. Przykładowa 15/1 ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… PODAJ ADRES NIERUCHOMOŚCI 62-070 Palędzie ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… W GMINIE DOPIEWO, NR 506/10 Nr ewidencyjny działki:…………………………….. ….. DZIAŁKI SPRAWDZISZ NA 3. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ*** (zakreślić ić właściwy kwadrat):

(zakreślić UCHOMOŚCI BĘDĄ ZBIERANE W SPOSÓB (zakre OŚWIADCZAM, IŻ ODPADY KOMUNALNE Z NIERUCHOMOŚCI właściwy kwadrat): ZMIESZANY  SELEKTYWNY

4

RAZEM WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ ZARZĄDOWI ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW SELEKT’’ ZA POŚREDNICTWEM WŁAŚCIWEGO WÓJTA/BURMISTRZA WEDŁUG MIEJSCA POŁOŻENIA NIERUCHOMOŚCI.

5. ADRES LUB SIEDZIBA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ KLARACJĘ PODAJ ADRES

WYSOKOŚĆ OPŁATY (ILOCZYN KOLUMNY 1×2 LUB 1×3)

Wysokość opłaty dla nieruchomości zamieszkałych stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej uchwałą Zgromadzenia Związku „Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT” w Czempiniu Nr 96/XLI/2012 z dnia 29 października 2012 roku.

UWAGA, poniższe oświadczenia: - w pkt. 1) dotyczą tylko właścicieli zamieszkałych nieruchomości, - w pkt 2) dotyczą tylko właścicieli nieruchomości niezamieszkałych,**** - w przypadku, gdy nieruchomość w części jest zamieszkała, a w części niezamieszkała należy wypełnić

Nieruchomość niezamieszkała

ZBIERANYCH W SPOSÓB SELEKTYWNY (osobno: papier, tworzywa sztuczne, szkło)

2

LICZBA POJEMNOŚĆ POJEMNIKÓW [m3] MIESIĘCZNIE

ZBIERANYCH W SPOSÓB SELEKTYWNY (osobno: papier, tworzywa sztuczne, szkło) 4 232 zł 66 zł 12 zł 13 zł 24 zł

ZBIERANYCH W SPOSÓB NIESELEKTYWNY (ZMIESZANYCH)

1 2 3 5 7 m³ 7 szt 363 zł 1,1 m³ 1,1 szt 103 zł 0,11 m³ 0,11 szt 19 zł 0,12 m³ 0,12 22 zł 3 szt 0,24 m³ 0,24 szt 38 zł pojemnik o większej szt 33zł/ m³ 52 zł/ m³ pojemności worek o pojemności szt 10 zł 0,08 m³ RAZEM WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

OPŁATY (ILOCZYN KOLUMNY 3×4 LUB 3×5) 6

66

zł zł zł zł zł zł zł

66

Wysokość opłaty dla nieruchomości niezamieszkałych stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości w ciągu 1 miesiąca oraz stawki opłaty ustalonej uchwałą Zgromadzenia Związku „Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT” w Czempiniu Nr 96/XLI/2012 z dnia 29 października 2012 roku.

NIE WYPEŁN IAJ!

6. ŁĄCZNA OPŁATA W PRZYPADKU, GDY NIERUCHOMOŚĆ JEST W CZĘŚCI ZAMIESZKAŁA, A W CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁA, CZYLI SUMA PKT 1) I PKT 2) WYNOSI …………………………………………..ZŁ 7. WYLICZONĄ OPŁATĘ NALEŻY UIŚCIĆ PRZELEWEM NA RACHUNEK BANKOWY DO 15 DNIA KAŻDEGO BIEŻĄCEGO MIESIĄCA.****** 8. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ Oświadczam, że wskazane prze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym. Ja, niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” w Czempiniu zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Poznań, 22.02.2013 …………………………………… (miejscowość i data)

Przykładny …………………………………. . ...... (czytelny podpis)

Załącznik: do deklaracji należy dołączyć kopię dotychczasowej umowy na odbiór odpadów. Pouczenie: Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005r. Nr 229, poz. 1954 ze zmianami).

Źródło: UG Dopiewo

Strona 2

www.pulsgminy.pl


Kontakt telefoniczny z redakcją 535-537-722

Puls Gminy • Luty 2013 (wydanie specjalne)

WYWIAD: Nie ma innej drogi Aby lepiej poznać nowy system „śmieciowy” poprosiliśmy o rozmowę Pana Mariana Walnego, Zastępcą Burmistrza Miasta Luboń, który od lat zajmuje się tematem śmieci, a także szkoli samorządowców w tej dziedzinie. Jako Wójt gmin Mieleszyn i Komorniki wprowadzał nowoczesne systemy zarządzania odpadami.

zamknięcia i rekultywacji składowiska wraz z 30 letnim monitoringiem. Gminom doszły natomiast nowe obowiązki zapisane w ustawie.

Puls Gminy: Jak skalkulowano stawkę 10 zł od osoby, która zadeklaruje, że będzie segregowała odpady? Marian Walny: Związek CZO Selekt przeprowadził badania, kalkulację i wyliczenia, z których wynikało jakie stawki za śmieci będą optymalne i będą obowiązywać mieszkańców gmin zrzeszonych. Moim zdaniem stawki są niedoszacowane. Obawiam się, że będą musiały wzrosnąć.

Kto będzie windykował należności od mieszkańców? Związek CZO Selekt. Związek przejął wszystkie zadania gmin zrzeszonych i organizuje system.

Dlaczego został wybrany system naliczania opłaty od mieszkańca, a nie np. od zużycia wody w danej nieruchomości? Jest to system jedyny możliwy do realnego zweryfikowania. Zużycie wody zmienia się dość dynamicznie, np. gdy organizujemy w domu przyjęcie lub wyjedziemy na wakacje. Zużycie wody może posłużyć tylko do kontroli, weryfikacji stanu faktycznego. Możliwe jest także naliczanie opłaty od powierzchni użytkowej nieruchomości, ale to także może być uznane za niesprawiedliwe. Jak będzie weryfikowana ilość mieszkańców podana w  deklaracji? Można wykorzystać wszystkie bazy danych jakie gmina posiada na temat swoich mieszkańców. Najprostszym rozwiązaniem jest porównanie stanu zadeklarowanego (ilości mieszkańców) z ilością

zużycia wody. Weryfikacją zajmować się będzie Związek Selekt, przy współpracy z gminami. W jaki sposób będzie weryfikowane czy mieszkaniec, który wybrał opcję segregacji śmieci, naprawdę to robi? Przeprowadzono szereg badań morfologii i ilości wytwarzania śmieci przez statystycznego mieszkańca. Na ich podstawie wiemy, ile będzie wytwarzanych śmieci, w tym segregowanych. Możemy wyrywkowo robić badanie kubła śmieci nieposegregowanych wybranego losowo mieszkańca. Możemy także wyliczyć, jaką wielkość kubła na niesegregowane odpady potrzebuje dany mieszkaniec. Jeśli się w danym kuble nie mieści, znaczy nie segreguje odpowiednio. W gminach wiejskich średnio 30% mieszkańców nie płaciło do tej pory za śmieci. Wiele kosztów, które gminy ponosiły na realizację gospodarki odpadami, dotąd nie było uwzględnianych i ujawnianych. Korzystały na tym firmy odbierające odpady. Nikt nie naliczał na przykład kosztów amortyzacji składowiska odpadów, kosztów

na powinna odbierać 100% odpadów komunalnych, które powstają na terenie gminy. W gminach jednak nie ma zrobionych bilansów. Na własne potrzeby próbowałem to oszacować w naszym mieście i wyszło około 390 kg odpadów na mieszkańca rocznie. Siedemnaście lat temu, gdy wprowadzaliśmy w gminie Komorniki podobny system, jaki teraz będzie obowiązywać w całej Polsce, wzrost ilości odpadów w pierwszej fazie był aż pięciokrotny.

Co się dzieje z masą śmieci, które już są po segregacji? W gminach zrzeszonych w Związku CZO Selekt są co najmniej 4 czynne składowiska odpadów między innymi w Dopiewie. Tam ostatecznie te odpady będą wraMarian Walny w Urzędzie Miasta Luboń cać. Związek CZO Selekt nie ma swoW każdej gminie w zależności jego składowiska. Firma Tönsmeod ilości mieszkańców musiałyby ier zarządzająca Zakładem w Piosiedzieć co najmniej 3 osoby do trowie Pierwszym, który segreguje windykacji. Co po przemnożeniu nasze odpady, ma wybudować przez ilość gmin daje ponad 60 swoje składowisko dopiero wtedy, osób. Korzystając z efektu skali gdy te czynne w gminach Związku w Związku do tego zadania może już nie będą w stanie odbierać odzostać zatrudnionych 35 osób, co padów. To kwestia kilku lat. w znacznym stopniu optymalizuje Po co są PSZOKi? koszty. Punkty Selektywnego ZbieCo z ilością śmieci, czy będą limity? rania Odpadów Komunalnych Aby system był szczelny, gmi- czyli PSZOKi są pomyślane jako

miejsca, gdzie każdy mieszkaniec może zawieść wszelkie odpady (niebezpieczne, wielkogabarytowe etc.). Ustawa mówi o tym, że każdej gminie powinien być choć jeden. Jest kilka możliwości organizowania PSZOKów. Po pierwsze może zorganizować go i prowadzić Związek CZO Selekt, a koszty prowadzenia wliczać do podatku śmieciowego. Drugą opcją to jest zrzucenie obowiązku organizacji i ich prowadzenia na firmę, która wygrała przetarg na odbieranie naszych odpadów. Związek sam chce je organizować. Pierwszy PSZOK powstanie niebawem w Piotrowie Pierwszym na terenie Zakładu segregującego nasze odpady. Kolejne nie wiadomo kiedy. Co z lokalnymi firmami odbierającymi odpady? Gminy robiły wszystko, aby obniżyć stawki na składowiskach odpadów, żeby mieszkańcy mieli lepiej, ale firmy komercyjne wykorzystywały to dość bezlitośnie. Teraz Związek zorganizuje przetargi na odbiór i transport odpadów. Upadną te firmy, które zajmowały się wyłącznie odbieraniem odpadów i nie wygrają żadnego przetargu. Co jeszcze można powiedzieć o nowym systemie? Nie ma innej drogi. Obowiązują nas przepisy unijne, musimy dążyć do wytwarzania mniejszej ilości odpadów. Nawet jeśli są błędy w Ustawie i system jest niedopracowany, jest to rozwiązanie słuszne, choć wymaga jeszcze doskonalenia.

Jak wypełnić deklarację? WSZYSCY MIESZKAŃCY mają obowiązek wypełnienia i złożenia deklaracji dokonując w ten sposób samoopodatkowania się. Deklarację składamy do Zarządu Międzygminnego Związku CZO Selekt, za pośrednictwem Wójta Gminy Dopiewo. Jednym słowem należy ją przywieźć do Urzędu Gminy Dopiewo (ul. Leśna 1c), wysłać listem poleconym lub przekazać ją sołtysowi wsi. Deklarację należy złożyć do 28 lutego br. Bez konsekwencji można jednak przekazać ją później, na przykład podczas dyżurów sołtysów („płacenie podatków”) do 15 marca br.

Punkt 1: SKŁADANA DEKLARACJA STANOWI: PIERWSZĄ DEKLARACJĘ. Kolejne deklaracje należy składać do 14 dni od nastąpienia zmiany np. urodzenia dziecka. Punkt 2: ADRES NIERUCHOMOŚCI, Z KTÓREJ ODBIERANE BĘDĄ ODPADY KOMUNALNE. Należy wypełnić zgodnie ze stanem faktycznym. Numery ewidencyjne działek można sprawdzić na www.dopiewo.e-mapa. net. Deklaracja bez tego numeru także zostanie przyjęta w Urzędzie. Punkt 3: SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ. Deklarację może złożyć właściciel; współwłaściciel (lub obaj na raz); najemca lub inna osoba użytkująca lokal. Jeśli małżeństwo wspólnie jest właścicielami lokalu, mogą podpisać deklarację według uznania: wspólnie lub tylko jedna osoba, która bierze odpowiedzialność za pozostałych. Punkt 4: IMIĘ, NAZWISKO SKŁADAJĄCEGO. Należy wypełnić zgodnie z prawdą. Osoby fizyczne muszą wpisać swój PESEL. Podanie numeru NIP i REGON dotyczy wyłącznie firm i innych podmiotów. Punkt 5: ADRES LUB SIEDZIBA SKŁADAJĄCEGO DEKLA-

kontakt@pulsgminy.pl

RACJĘ. W przypadku osób fizycznych, jeśli adres nieruchomości, z której odbierane będą odpady komunalne jest taki sam jak zamieszkania to w punktach 1 i 5 wpisujemy to samo. Sposób odbierania śmieci z posesji: wybieramy TYLKO JEDEN wariant: Selektywny lub Zmieszany. Jeśli zaznaczymy SELEKTYWNY to znaczy, że deklarujemy iż będziemy segregować odpady i będziemy wystawiać śmieci zmieszane ORAZ segregowane. Wówczas w kolejnej rubryce wpisujemy ilość osób RZECZYWIŚCIE ZAMIESZKUJĄCYCH daną nieruchomość i zaznaczamy wariant 10 zł. Następnie mnożymy ilość osób razy 10 zł i wpisujemy na końcu wynik mnożenia. Jeśli zaznaczymy ZMIESZANY to znaczy, że będziemy wystawiać TYLKO zmieszane odpady. Wówczas w kolejnej rubryce wpisujemy ilość osób RZECZYWIŚCIE ZAMIESZKUJĄCYCH daną nieruchomość, zaznaczamy wariant 14 zł. Następnie mnożymy ilość osób razy 14 zł i wpisujemy na końcu wynik mnożenia. W tym miejscu kończy się część deklaracji do wypełnienia przez osoby fizyczne. Kolejne rubryki wypełniają

firmy i inne podmioty (szkoły, przychodnie, przedszkola), czyli nieruchomości niezamieszkałe. Proszę nie zapomnieć podpisać deklaracji! Związek Selekt będzie weryfikować dane podane w deklaracji dotyczące ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość korzystając z posiadanych baz danych np.: ewidencji ludności, podatków lokalnych, o osobach zameldowanych w gminie, o zużyciu wody w danej nieruchomości itd. Do deklaracji należy dołączyć kopię umowy, jaką mamy podpisaną z dotychczasową firmą odbierającą od nas odpady. Za brak dołączenia umowy nie grożą jednak żadne sankcje. W razie dodatkowych pytań wyjaśnienia w zakresie wypełniania deklaracji i funkcjonowania nowego systemu można uzyskać w Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT” oraz pod numerami tel: 61 28 26 303 lub 535 937 811 (poniedziałek godz. 7.00 - 16.00; wtorek, środa i czwartek godz. 7.00 - 15.00; piątek godz. 7.00 - 14.00) lub elektronicznie: czo.selekt@czempin.pl. Skąd mam wziąć druk deklaracji? Deklaracje powinny zostać doręczone przez sołtysów wraz z decyzją o wysokości podatku od nieruchomości. Możesz ją także pobrać i wydrukować ze strony www.pulsgminy.pl, a także ze strony urzędu gminy oraz związku Selekt. Formularze są dostępne również w UG Dopiewo.

Strona 3


Puls Gminy • Luty 2013 (wydanie specjalne)

Bezpłatny miesięcznik mieszkańców Gminy Dopiewo

Gdzie trafią nasze śmieci? Wszystkie odpady, które produkujemy w gminie Dopiewo trafiają do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) czyli do Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT w Piotrowie Pierwszym, czyli jedynego tego typu zakładu w regionie. Tam są sortowane, segregowane i przekazywane dalej.

Odpady segregowane jak i zmieszane z terenu gmin należących do Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania „Selekt” powinny trafiać do Centrum Zagospodarowania Odpadami „Selekt” w Piotrowie Pierwszym (gmina Czempiń).* Zakład jest częścią niemieckiej Grupy Tönsmeier. Do zakładu trafiają zmieszane odpady komunalne i odpady ze zbiórki selektywnej. Technologia segregacji odpadów składa się z 2-óch niezależnych linii: Pierwsza przystosowana jest do segregacji surowców pochodzących z selektywnej zbiórki. Składa się z bunkra zasypowego oraz przenośników taśmowych transportujących zmieszany surowiec do kiosku sortownicze-

go. Osobno są wybierane butelki „pet” bezbarwne, zielone i niebieskie, papier, opakowania po chemii domowej, folia itd. Wszystko to, co nie zostanie wybrane, znaczy błędnie zostało wrzucone do worków z segregowanymi śmieciami - trafia do odpadów zmieszanych. W kiosku następuje ręczna segregacja na poszczególne frakcje przez pracowników - sortowaczy. Wysegregowane surowce wtórne zrzucane są do boksów znajdujących się pod kioskiem sortowniczym, a następnie spychane wózkiem widłowym na taśmę przenośnika transportującego surowiec do kanałowej prasy belującej. Aby osoby segregujące nie poraniły przypadkowo rąk, szkło jest sortowane osobno. W zakładzie zmieszane odpa-

Ręczna segregacja na poszczególne frakcje w CZO SELEKT

dy komunalne (z kubłów) NIE są dodatkowo segregowane, a jedynie są dzielone na linii technologicznej na frakcje. To znaczy, że wszystko czego nie posegregujemy, nie zostanie poddane recyklingowi, ale jedynie zostanie poddane procesom odzysku. Druga linia służąca do segregacji zmieszanego odpadu komunalnego rozpoczyna się rozdrabniarką wstępną TERMINATOR, której zadaniem jest rozrywanie worków z odpadem. Rozdrobniony odpad transportowany jest głównym przenośnikiem taśmowym na tzw. wieżę sit, gdzie dzielone są grupy (frakcje), w zależności od wielkości. Odpady następnie są transportowane przenośnikami taśmowymi do kiosku sortowniczego na doczyszczenie, a następnie w ciągu technologicznym przy pomocy przenośników do kontenerów. Na wieży sit został również zainstalowany magnetyczny separator frakcji żelaznej, który wychwytuje ferromagnetyki ze strumienia odpadów. Maksymalna przepustowość linii obróbki odpadu komunalnego to ok. 50 Mg/h. Co się dzieje ze śmieciami? Odpady zmieszane. Najdrobniejsza frakcja (od 0 do 20 mm) zwana „kamienie i minerały” może zostać wywieziona na składowisko odpadów, ale także może być wykorzystywana do rekultywacji np. nieczynnych składowisk czy do obsypywania terenów zdegradowanych np. nasypów drogowych. Frakcja średnia (20 – 80 mm), zwana „stabilizatorem” przeznaczona jest do kompostowania, gdzie znacznie zmniejsza swoją objętość, a także wykorzystana do rekultywacji np. nieczynnych

składowisk. Największa frakcja (powyżej 80 mm) zwana „frakcją nadsitową” może być wywieziona na składowisko odpadów lub też wykorzystana do produkcji paliwa alternatywnego czyli gruboziarnistego, kalorycznego granulatu używanego do spalania w cementowniach lub używane do odzysku energetycznego. Odpady segregowane, czyli szkło, papier, plastik i metal. Odpady posegregowane rodzajami, zbelowane w „paczki” trafiają do wyspecjalizowanych firm zajmujących się recyklingiem. Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT Zakład ma status instalacji regionalnej. Wiąże się z tym, że od 01.01.2013 r. wszystkie gminy należące do regionu IV** mają obowiązek dostarczania do Zakładu odpadów komunalnych wytworzonych na swoim terenie. Zakład może przyjąć rocznie 165 ton odpadów w roku. Na terenie Związku CZO Selekt (oficjalnie) zamieszkuje około 306 tysięcy osób, w całym regionie IV około 360 tysięcy mieszkańców. Według nowych przepisów odpady wytwarzane w danym regionie nie mogą być przetwarzane ani wywiezione poza jego granice. W najbliższym czasie zakład w Piotrowie Pierwszym będzie się rozbudowywał o halę do kompostowania zamkniętego oraz linię do produkcji paliwa alternatywnego z odpadów. Szacowana wartość inwestycji wynosi ok. 12 mln PLN. Do końca maja na terenie zakładu powstanie pierwszy dostępny dla wszystkich mieszkańców regionu PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów

* O Gminnym Związku „Centrum Zagospodarowania Odpadów Selekt czytaj na stronie pierwszej. Choć podobnie się nazywa, Związek nie jest tym samym co Centrum Zagospodarowania Odpadów Selekt w Piotrowie Pierwszym. ** Zgodnie z ustawą „śmieciową”, każde województwo zostało podzielone na regiony gospodarki odpadami komunalnymi. W Wielkopolsce jest ich 10. Gmina Dopiewo należy do Regionu IV wraz z 23 innymi gminami.

Komunalnych), gdzie każdy będzie mógł przywieść i zostawić odpady. Docelowo PSZOKi będą organizowane w każdej gminie. Koszt organizacji jednego Punktu jest bardzo wysoki , dlatego nie spodziewajmy się, że powstaną one szybko. Zakład CZO Selekt w Piotrowie Pierwszym zatrudnia 44 pracowników, z czego większość pochodzi z okolicznych gmin. Zakład CZO Selekt przyjmuje odpady od 1 lipca 2011 roku. Zajmuje teren 18 ha należący do Związku Międzygminnego CZO Selekt. Gminy nie partycypowały w budowy Zakładu. Największą korzyścią wynikającą ze współpracy pomiędzy ZM Selekt, a CZO Selekt jest korzystanie przez miasta i gminy z już funkcjonującej regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych bez konieczności angażowania przez ich włodarzy jakichkolwiek środków inwestycyjnych na te cele. Za 30 lat Związek Międzygminny CZO Selekt może przejąć zakład na własność.

Z ostatniej chwili...

Posegregowane w “paczki” odpady oczekują na transport do specjalistycznego zakładu recyklingowego

Na dzień przed oddaniem do druku tego numeru, tj, 26 lutego 2013 r. ukazał się w BIP Związku Selekt Regulamin utrzymania czystości i porządku w części dotyczącej postępowania z odpadami komunalnymi (uchwalony 22 lutego br.). W regulaminie znajdziemy m.in. podstawowe regulacje odnośnie wielkości kubłów. Związek przyjął, że minimalna objętość kubła na jedną osobę zamieszkałą

wynosi 30 litrów, czyli w przypadku rodziny czteroosobowej powinniśmy wyposażyć nieruchomość w kubeł o pojemności przynajmniej 120 litrów. Więcej informacji będziemy publikować na naszej stronie www.pulsgminy.pl. Ponadto tradycyjnie aktualne i bieżące komentarze można znaleźć także na popularnym forum internetowym www.mojedopiewo.pl.

Stopka redakcyjna

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń, reklam i tekstów zamówionych. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania tekstów.

Puls Gminy - bezpłatny miesięcznik mieszkańców gminy Dopiewo Wydawca: FH Renee s.c. Adres do korespondencji: ul. Wyzwolenia 16, 62-070 Dopiewo, skr. pocztowa 19 Druk: Drukarnia Prasowa Polskapresse, Skórzewo, ul. Malwowa 158, tel. 61 626 21 00 Redaktor Naczelna: Agnieszka Wilczyńska Nakład: 5000 egzemplarzy

Bardzo dziękuję wszystkim, dzięki którym ta gazeta powstała, a w szczególności: • Panu Bartoszowi Lewandowskiemu Członkowi Zarządu CZO Selekt Sp. z o.o. • Panu Dariuszowi Buchwaldowi Członkowi Zarządu CZO Selekt Sp. z o.o. • Pani Ewelinie Węcławskiej Więcławskiej Specjaliście ds. sprzedaży i marketingu CZO Selekt Sp. z o.o. • Panu Marianowi Walnemu Zastępcy Burmistrza Miasta Luboń • Pani Ewie Brzezińskiej z Urzędu Gminy Dopiewo • Panu Adrianowi Napierale, Presowi Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. • Panu Bogusławowi Baraniakowi z Biura Związku Międzygminnego Związku CZO Selekt Agnieszka Wilczyńska Redaktor naczelna Pulsu Gminy

Sortownia odpadów CZO Selekt w Piotrowie Pierwszym

Strona 4

www.pulsgminy.pl

Puls Gminy 02/2012 Numer Specjalny Selekt  

Rewolucja śmieciowa w gminie Dopiewo