Page 1

Kontakt Bezpłatnytelefoniczny miesięcznikz redakcją mieszkańców 535-537-722 Gminy Dopiewo • ISSN 2299-5323 Kontakt z redakcją tel. 535-537-722 oraz e-mail: kontakt@pulsgminy.pl

Nakład: 5000Luty egzemplarzy 2018 ••Puls Nr 2/2018 Gminy

w w w.pulsgminy.pl

LUTY 2018

Dąbrowa • Dąbrówka • Dopiewiec • Dopiewo • Drwęsa • Fiałkowo • Glinki • Gołuski • Joanka • Konarzewo • Lisówki • Palędzie • Podłoziny • Pokrzywnica • Skórzewo • Trzcielin • Więckowice • Zakrzewo • Zborowo • Żarnowiec

Dopiewskie Filary wręczone! 19 stycznia w Konarzewie odbył się Koncert Noworoczny oraz gala wręczenia nagród „Dopiewskie Filary”.

Laureaci ,,Dopiewskich Filarów” 2018

Agnieszka Wilczyńska Impreza miała charakter bardzo oficjalny i elegancki. Wszystkich gości witał osobiście Wójt Gminy Dopiewo oraz Przewodniczący Rady Gminy Dopiewo. Do Konarzewa zaproszono wielu mieszkańców naszej gminy, przedsiębiorców,

Podwyżka cen śmieci

Od 1 lipca 2018 roku stawki za odbiór odpadów będą wynosiły odpowiednio: • 13 zł od osoby (nieruchomości zamieszkałe, przy segregacji odpadów) • 26 zł od osoby (nieruchomości zamieszkałe, bez segregacji odpadów). Zmianie ulegają także stawki za odbiór odpadów dla nieruchomości niezamieszkałych: reklama 469/2017

• 140 zł/m3 dla odpadów selektywnie zbieranych, • 280 zł/ m3 dla odpadów zmieszanych. Związek Międzygminny ,,Centrum Zagospodarowania Odpadów-Selekt” uzasadnia podwyżki zmianami w prawie oraz podwyżką opłaty za składowanie odpadów odprowadzaną do Urzędu Marszałkowskiego.

W 2017 roku opłata ta wynosiła 24,15 zł za tonę, w 2018 roku wzrośnie do 140 zł za tonę, w 2020 roku - 270 zł za tonę śmieci. Wzrost opłaty nie wymaga składania nowych deklaracji śmieciowych. Każdy mieszkaniec do końca czerwca otrzyma pocztą informację o nowych stawkach. (Informacja nadesłana) reklama 279/2017

sponsorów, deweloperów... Przybyli także posłowie na Sejm RP (2 osoby), Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Starosta i Wicestarosta Powiatu Poznańskiego, Wójtowie okolicznych gmin, kierownicy wszystkich gminnych instytucji.

dokończenie na stronie 2 reklama 334/2017

reklama 443/2017

reklama 257/2017

kontakt@pulsgminy.pl

Strona 1


Puls Gminy • Luty 2018

Bezpłatny miesięcznik mieszkańców Gminy Dopiewo

Aktualności Relacja z 38. Sesji Rady Gminy Dopiewo

Dopiewskie Filary wręczone!

38. Sesja Rady Gminy odbyła się 29 stycznia w sali strażnicy w Dopiewie.

W pierwszej części uroczystości Wójt wygłosił przemówienie, następnie wręczono „Dopiewskie Filary”, oficjele składali sobie i zebranym życzenia noworoczne. Dwukrotnie na scenie pojawili się także tancerze z zespołu Incento z układem tanga oraz salsy. Gwiazdą wieczoru był Grzegorz Tomczak z zespołem. Pan Grzegorz mieszka w Dopiewie i jest laureatem ubiegłorocznego Filara. Koncert muzyki z krainy łagodności wprowadził publiczność w nastrojowy klimat. Laureatami drugiej edycji Nagrody „Dopiewski Filar” zostali: - w kategorii „Ambasador” Aldona Latosik, poetka z Zakrzewa, - w kategorii „Animator” - ksiądz Krzysztof Różański, proboszcz parafii w Konarzewie,

38. Sesja Rady Gminy Dopiewo

Agnieszka Wilczyńska Komplet radnych. Nie było przedstawicieli Rady Powiatu Poznańskiego. Rada Gminy uchwaliła plany pracy stałych Komisji Rady Gminy Dopiewo na 2018 oraz plan pracy Rady Gminy Dopiewo na rok 2018. Radni będą mieli urlop w lipcu. Zmieniono uchwałę w sprawie powołania Kapituły Stypendium Sportowego Gminy Dopiewo. Rada Gminy zadecydowała o wystąpieniu naszej gminy ze Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego. Według naszych urzędników stowarzyszenie nie spełnia pokładanych w nim nadziei. W 2016 roku gmina już raz podjęła próbę wystąpienia ze stowarzyszenia, ale przekonano, żeby działać dalej, teraz jednak podjęto decyzję o wystąpieniu. Nadano nazwę Spadziowa ulicy w Konarzewie. Przyjęto uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: - w Dopiewie (rejonie ulicy Więckowskiej), pod zabudowę usługową oraz rolnictwo, 3 klasa ziemi; - w Trzcielinie (rejon ulic Środkowej i Płk. A. Kopy część B) w studium zabudowa rezydencjalna; - w Dopiewcu (działka o nr ewid. 106/22) – 3 klasa ziemi, więc nie można wydać warunków zabudowy; - w Zborowie, (rejon ulicy Wioślarskiej), także 3 klasa ziemi. Uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Trzcielinie, w rejonie drogi powiatowej 2402P i drogi ekspre-

sowej S5. Dwukrotnie wyłożony do publicznego wglądu, łącznie wpłynęło 40 uwag. Cześć z nich nie została uwzględniona przez Wójta, wiec radni głosowali czy uwzględnić je, czy nie? Głosowano bez czytania uwag, tylko wskazując numerki np. „Kto jest za odrzuceniem uwagi nr 13”. Wszystkie odrzucono w 20 minut. Tradycyjnie zmieniono uchwałę budżetową oraz Wieloletnią Prognozę Finansową. Radni przyjęli pozytywne stanowisko w sprawie petycji dotyczącej utwardzenia ul. Wysokiej w Dopiewie. Część ulicy ma nieuregulowaną sytuację prawną (sprawy spadkowe). Budowa może być realizowane w trybie „specustawy”, przystąpienie do prac projektowych mogłoby się rozpocząć jeszcze w tym roku (średnio ten proces w naszym urzędzie trwa 2 lata). Aktualnie zabudowanych jest przy tej ulicy 28 działek. Ulica tylko w części jest uzbrojona, więc jej budowa może być etapowana i odległa w czasie. Radni obawiali się, że zgoda na budowę tej drogi spowoduje lawinę podobnych wniosków i petycji. Niestety dróg o nieuregulowanej sytuacji własnościowej w naszej gminie jest bardzo dużo. Na sesji była także mowa o: kłopotach z wykonawcą S5 w Konarzewie, budowie magistrali wodociągowej w Konarzewie, niebezpiecznym zakręcie w Dopiewcu, podwyżce cen śmieci, wyjściu z SELEKTU itd. Decyzja w sprawie utworzenia klasy sportowej w Szkole Podstawowej przy ul. Malinowej w Dąbrówce zostało przesunięte na posiedzenie komisji.

Stopka redakcyjna

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń, reklam i tekstów zamówionych. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania tekstów.

Strona 2

Puls Gminy - bezpłatny miesięcznik mieszkańców gminy Dopiewo Wydawca: Jet Plus Elżbieta Trybuchowska Adres do korespondencji: Parkova Coworking, ul. Lipowa 1, 62-070 Dąbrówka Druk: Drukarnia Prasowa Polska Presse Sp. z o.o., Skórzewo, ul. Malwowa 158, tel. 61 626 21 00 Nakład: 5000 egzemplarzy Data zamknięcia wydania: 9.02.2018 r.

dokończenie ze strony 1 - w kategorii ,,Super Filar” - Józef Brandenburg z Dopiewa, biegacz, który jako pierwszy w Polsce oddał część swojej wątroby do przeszczepu dla osoby dorosłej. Laureatom gratulujemy! Każdy nagrodzony otrzymał statuetkę z brązu, dyplom i kwiaty. Laureatów wybierała kapituła, składzie: Adrian Napierała (Wójt), Paweł Przepióra (Wicewójt), Elżbieta Nowicka (GBPiCK), Marcin Napierała (GOSiR), Adam Mendrala (Urząd Gminy Dopiewo Promocja), Maria Michalczyk (Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne Gminy Dopiewo), Sławomir Skrzypczak (ZUK Dopiewo). Po koncercie odbył się pokaz barmański oraz bankiet.

26. WOŚP w gminie Dopiewo 14 stycznia odbył się już 26. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, czyli pospolite ruszenie i zbiórka pieniędzy na zakup sprzętu medycznego do polskich szpitali.

Agnieszka Wilczyńska W momencie pisania tego artykułu (15.01.2018 r.) na koncie Wielkiej Orkiestry było ponad 81 mln zł. Oczywiście kwota ta będzie jeszcze rosła. W ubiegłym roku zebrano łącznie ponad 105 mln zł. Szykuje się kolejny rekord. Serdecznie Państwu dziękujemy za ofiarność i zaangażowanie! W tym roku tak, jak w ubiegłym sztab gminny mieścił się w Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalnym w Konarzewie. Tam też odbywały się koncerty, licytacje, loteria. Światełko do nieba zasponsorował Wójt Gminy. W niedzielę wieczorem w Konarzewie policzono i przekazano do banku ponad 90.260 tys. zł. Kwota jeszcze wzrośnie. W zeszłym roku zebrano łącznie ponad 95 tys. zł. W ramach naszego gminnego sztabu kwestowało 116 wolontariuszy z puszkami. Organizatorami sztabu był szczep ZHP Dopiewo oraz Gminna Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Dopiewie. *** Niezmiennie WOŚP mnie fascynuje. Przez 26 lat Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy potrafiło w nas wzbudzić mnóstwo pozytywnych emocji. Redaktor Naczelna: Agnieszka Wilczyńska tel.: 535 53 77 22 e-mail: kontakt@pulsgminy.pl Reklamy i ogłoszenia można zamawiać • Natalia Wróblewska, tel.: 790 56 14 09 e-mail: natalia.wroblewska@pulsgminy.pl • w Biurze Ogłoszeń RESO: Przeźmierowo, ul. Poznańska 17 tel. 61 653 47 87, 604 372 440 e-mail: biuro.ogloszen.reso@wp.pl

Jak to działa? Wielka Orkiestra to przede wszystkim idea, ale także sprawna organizacja i zaangażowanie tysięcy ludzi. Każdą imprezę WOŚP (poza imprezą centralną) organizują poszczególne sztaby. To one wymyślają atrakcje, starają się o sponsorów, artystów, fanty na loterie… One także ponoszą koszty organizacji. Fundacja wpiera je natomiast materiałami promocyjnymi (serduszkami, plakatami, puszkami, gadżetami orkiestrowymi). Centralnie rejestrowani są także wolontariusze, którzy rozliczają się potem w lokalnym sztabie. Jednym słowem, cała Polska wspiera WOŚP. A samorządy, lokalne instytucje, organizacje pozarządowe, anonimowi darczyńcy i wolontariusze są bardzo ważnym elementem sukcesu akcji. Nie można oczywiście zapomnieć o ludziach dobrej woli, gdyby nie wierzyli w WOŚP i nie ufali wodzirejowi – Jurkowi Owsiakowi, nikt by się nie zaangażował. To moim zdaniem jest siła tego wydarzenia. Akcja łączy, nie dzieli. Zbiórka pieniędzy na zakup sprzętu medycznego do polskich szpitali jest najważniejszym elementem tego styczniowego pospolitego ruszenia. Z mojego punktu widzenia jednak aspekt łączenie ludzi, dawania poczucia wspólnoty, wręcz szczęścia z pomagania, przesądza o sukcesie WOŚP. Uważam, że brakuje nam ostatnio takich pozytywnych emocji. Kiedy razem robimy coś dobrego, tak po prostu, zwyczajnie, czujemy się lepiej.

Ferie z Biblioteką • 19.02- 20.02, godz. 10.00-13.00 Ferie z GBPiCK - Warsztaty lalkarskie, Filia biblioteczna w Dąbrówce, zapisy w Bibliotece w Dopiewie • 21.02. godz. 10.00-12.30 Ferie z GBPiCK - Zabawa w studio fotograficzne, Biblioteka w Dopiewie, zapisy w Bibliotece w Dopiewie • 22.02. godz. 10.00-13.00 Ferie z GBPiCK - Zostań bohaterem, warsztaty udzielania pierwszej pomocy, sala CRK w Konarzewie, zapisy w Bibliotece w Dopiewie • 23.02. godz. 10.00-13.00 Ferie z GBPiCK - Zostań bohaterem, warsztaty udzielania pierwszej pomocy, sala GOK w Dopiewcu, zapisy w Bibliotece w Dopiewie • 23.02. godz. 13.30-16.30 Ferie z GBPiCK - warsztaty komiksu i karykatury, Klub Rondo w Skórzewie, zapisy w Bibliotece w Dopiewie reklama 526/2018

reklama 520/2018

Nowy adres korespondencyjny Pulsu Informujemy, że zmienił się adres do korespondencji naszej redakcji. Listy, paczki i inne przesyłki prosimy przesyłać na adres:

Parkova Coworking ul. Lipowa 1, 62-070 Dąbrówka www.pulsgminy.pl


Luty 2018 • Puls Gminy

Kontakt telefoniczny z redakcją 535-537-722

Kronika Straży Gminnej

Ogółem w styczniu zrealizowano 282 interwencje: Kontrola ruchu drogowego - 44 (w tym kontrole parkowania oraz zajęcia pasa drogowego) Kontrole porządkowe - 163 (w tym kontrole spalania w piecach centralnego ogrzewania) Kontrole bezpieczeństwa przy placówkach oświatowych i obiektach komunalnych - 51 Interwencje związane ze zwierzętami - 24 Wybrane interwencje w styczniu: 5.01 Pokrzywnica, ul. Działkowa - ustalono i ukarano mandatem właściciela posesji, w której spalano materiały zabronione w piecu centralnego ogrzewania. 8.01 Dąbrowa, ul. Piaskowa – ukarano mandatem właściciela psa w związku z brakiem obowiązkowych szczepień. 16.01 Skórzewo, ul. Mieczykowa - ustalono i ukarano mandatem właściciela posesji, w której spalano materiały zabronione w piecu centralnego ogrzewania. 17.01 Dąbrowa, droga serwisowa dla trasy S-11- ustalono i ukarano mandatem sprawcę podrzucenia śmieci po rozbiórce samochodu.

Kronika OSP Palędzie

03.01, godz. 13.43 Gołuski, ul. Wspólna - usunięcie zagrożenia przy skrzynce energetycznej 12.01, godz. 18.43 Dopiewo, ul. Wyzwolenia - dom wielorodzinny, pożar sadzy w kominie 13.01, godz. 16.00 Palędzie, ul. Nowa - budynek mieszkalny jednorodzinny, pożar sadzy w kominie 22.01, godz. 09.25 Dąbrówka, ul. Poznańska - samochód osobowy uderzył w bariery energochłonne 29.01, godz. 10.34 Palędzie, ul. Pocztowa - budynek mieszkalny, pożar sadzy w kominie

Kronika OSP Zakrzewo

20.01, godz. 13.45 Skórzewo, ul. Poznańska - samochód osobowy wjechał w ogrodzenie 22.01, godz. 12.06 Zakrzewo, droga - alarm fałszywy 22.01, godz. 09.25 Dąbrówka, ul. Poznańska - samochód osobowy uderzył w bariery energochłonne 23.01, godz. 10.41 Dąbrowa, ul. H. Sienkiewicza, łąka - zabezpieczenie lądowania LPR 29.01, godz. 10.34 Palędzie, ul. Pocztowa - budynek mieszkalny, pożar sadzy w kominie

Kronika OSP dopiewo

12.01, godz. 18.43 Dopiewo, ul. Wyzwolenia - dom wielorodzinny, pożar sadzy w kominie 18.01, godz. 16.38 Żarnowiec, usunięcie powalonego drzewa z jezdni 31.01, godz. 18.23 Konarzewo ul. Poznańska - budynek mieszkalny wielorodzinny, załączenie się czujnika tlenku węgla - obecność czadu w mieszkaniu

Kronika Polic yjna

1.01 droga Plewiska – Gołuski, auto wypadło z trasy i uderzyło w drzewo, ranni to osoba dorosła i dziecko. Przetransportowano ich do szpitala. 2.01 Dąbrówka, ul. Pałacowa - kradzież samochodu marki Toyota Yaris, rocznik 2017, niebieska, 70 tys. zł strat 4.01 Skórzewo, ul. Poznańska - kradzież 4 kamer z monitoringu zewnętrznego, 4 tys. zł strat 5.01 Dąbrówka, ul. Komornicka - kradzież 5 szt. kratek żeliwnych przeciwburzowych, 2,5 tys. zł strat 10.01 Dąbrówka, ul. Modrzewiowa - kradzież samochodu marki BMW 320, rocznik 2015, czarny, 110 tys. zł strat 13.01 Skórzewo, ul. Bazyliowa - włamanie do domu jednorodzinnego, kradzież biżuterii i pieniędzy, 19.01 Dąbrówka, ul. Wierzbowa - kradzież samochodu marki Dacia Sandero, rocznik 2017, granatowy, 50 tys. zł strat W styczniu zatrzymano na terenie gminy 2 pijanych kierujących (Dopiewiec, Trzcielin).

Przekaż 1% podatku Fundacji Głosem Zwierząt Także w tym roku zachęcamy Państwa do pozostawienia 1% podatku w naszej gminie. Dziś o Fundacji „Głosem zwierząt”, która pomaga zwierzętom. Fundacja „Głosem Zwierząt” powstała, abyśmy jak nazwa wskazuje, mogli mówić w imieniu tych, którzy głosu nie mają. Do pracy motywuje nas chęć pomocy tym braciom mniejszym, którzy nie mają opiekuna który mógłby stanąć w ich obronie, kto mógłby walczyć o ich prawa. Pomagamy zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym, ofiarom ludzkiego okrucieństwa, zaniedbania i obojętności. Łączy nas pasja i zaangażowanie w sprawy ochrony praw zwierząt i wiara w to, że uda nam się odmienić ich los i sprawić, by ludzie traktowali je z należnym im szacunkiem. Zdajemy sobie sprawy, że nie uratujemy wszystkich zwierząt na świecie, lecz staramy się zmieniać na lepsze świat każdego zwierzęcia, które trafi pod naszą opiekę. Nasza fundacja działa na terenie Gminy Dopiewo i Poznania od 1 stycznia 2011 roku.

Współpracujemy ze schroniskami komunalnymi w Poznaniu i Dopiewie. Pomagamy przebywającym w nich chorym zwierzętom, których leczenie wykracza poza

diagnostyczne i finansowe możliwości tych schronisk. W takich przypadkach przejmujemy opiekę nad nimi opłacając ich leczenie i rekonwalescencję. Jest to możliwe dzięki zorganizowanej przez nas sieci domów tymczasowych, współpracy z klinikami dla zwierząt, behawiorystami i szkoleniowcami oraz hotelami dla zwierząt. Zajmujemy się adopcjami – poznajemy naszych podopiecz-

nych, leczymy, socjalizujemy, sterylizujemy, uczymy pożądanych zachowań, a potem kiedy są już w pełni gotowe szukamy im nowych, kochających domów, które uprzednio wnikliwie weryfikujemy. Odpowiadamy na liczne zgłoszenia mieszkańców Gminy Dopiewo dotyczące zwierząt w potrzebie. Współpracujemy ze Strażą Gminną. Wszyscy członkowie Fundacji i wolontariusze pracują na jej rzecz nieodpłatnie. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest wspomagana żadnymi dotacjami ze strony państwa. POMÓŻ NAM POMAGAĆ Podaruj 1% podatku Fundacji „Głosem Zwierząt” KRS 0000373309 (Materiał nadesłany)

Terminy – rzecz umowna Wyjęłam awizo ze skrzynki. Poszłam na pocztę odebrać list, a tu korespondencja z Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Odpowiedź na skargę na Wójta Gminy Dopiewo.

Agnieszka Wilczyńska Bardzo się zdziwiłam, ostatnią skargę na Wójta Gminy Dopiewo składałam w 2014 roku, czyżby ktoś za mnie się skarżył? Skargi, jakie składałam zwykle dotyczyły braku odpowiedzi na wniosek o udzielenie informa-

cji publicznej przez Wójta. Wójtem wówczas była Zofia Dobrowolska. Zadzwoniłam do SKO, aby dowiedzieć się w czym rzecz. Co to za skarga i czego dotyczyła? W piśmie nie było nic na ten temat. Okazało się, że Samorządowe Kolegium Odwoław-

cze pochyliło się na posiedzeniu 8.01.2018 roku nad skargą, którą składałam w czerwcu 2013 roku! To się nazywa tempo! Moją skargę uznano za bezzasadną. Dodam, że awizo do skrzynki było wrzucone po 7 dniach od nadania. List szedł tylko tydzień. reklama 525/2018

Petycja o polepszenie jakości dróg w Dąbrowie Na prośbę mieszkańców Dąbrowy publikujemy informację o tym, że petycję w sprawie poprawy jakości dróg w w tejże miejscowości podpisac można:

- w sklepie LIVIO przy Szkole Podstawowej w Dąbrowie - w sklepie KAMPIO, ul. Rolna w Dąbrowie. reklama 524/2018

DEBATA O BEZPIECZEŃSTWIE

6 marca o godz. 18.00 w straznicy w Dopiewie (ul. Szkolna 21) odbędzie się kolejna debata społeczna z policją na temat bezpieczeństwa. Spotkanie skierowane jest do mieszkańców gmin Dopiewo, Rokietnica i Tarnowo Podgórne. Na debacie będą obecni przedstawiciele wszystkich służb oraz władze gminy. Podobne debaty odbyły się w już wcześniej w Tarnowie Podgórnym i Rokietnicy. Po raz pierwszy zorganizowano ją w godzinach popołudniowych. Jeśli nie możecie Państwo być na debacie, prosimy przesłać pytania (kontakt@pulsgminy.pl z dopiskiem w tytule „debata”), zadamy je w Waszym imieniu.

kontakt@pulsgminy.pl

Strona 3


Puls Gminy • Luty 2018

Bezpłatny miesięcznik mieszkańców Gminy Dopiewo

Z życia gminy i mieszkańców Kolejki w przychodni w Dopiewie

Wiadomości

Kolejny temat zgłoszony przez mieszkańców: kolejki w przychodni w Dopiewie.

Eugeniusz Jacek nagrodzony przez Starostę 12.01 na Spotkaniu Noworocznym w Starostwie Powiatu Poznańskiego prezes Oddziału PTTK Nowe Miasto Eugeniusz JACEK otrzymał nagrodę od Starosty Jana Grabkowskiego w kategorii „Inicjatywy Obywatelskie”. Pan Eugeniusz często angażuje się i wspiera także inicjatywy na terenie naszej gminy, na przykład rajdy organizowane przez nasze gminne koło PTTK Pędziwiatry. Gratulujemy! W kategorii „Sponsor” nagrodę dostała Spółka „Novol”, a w kategorii „Organizacje pozarządowe” Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym z Lubonia.

Agnieszka Wilczyńska, AG List od mieszkanki Dopiewa: „Witam. Chciałabym nadać temat naszego ośrodka zdrowia. Co robią tam panie, które zapisują ludzi na wizytę? Dzisiaj (poniedziałek) mąż pojechał chwilę przed godz. 7.00 zapisać dzieci do lekarza, a tam cztery osoby przed nim były, z tego 3 osoby dostały numerki i numerki się skończyły. Po czym mąż stwierdził, że zapisze dzieci na jutro. A pani w rejestracji stwierdziła, że ona zbiera już zapisy na kolejny poniedziałek... To jest jakiś żart. Na kolejny poniedziałek? Kto umie przewidzieć, że będzie chory za tydzień? Ktoś, kto potrzebuje pomocy nie dostaje się, a taki co zapisał się tydzień naprzód na taką wizytę nie zawsze przychodzi. Może dacie radę coś z tym zrobić, bo to nie jest normalne w naszej gminie.” Inna pani opowiadała mi, że w niedzielę na „doraźnej” w Dopiewie czekała z dzieckiem 3 godziny. Co udało nam się ustalić? Do lekarzy pierwszego kontaktu w dopiewskiej przychodni jest ograniczona ilość numerków w ciągu dnia. Połowa z nich jest rezerwowana na zapisy telefoniczne, natomiast druga część to zapisy osobiste. Jeśli numerki na dany dzień się skończą, w przypadku wizyty pacjenta leczącego się przewlekle można zapisać się do wybranego lekarza na dalszy termin. Jednak w okresie dużej ilości chorych, np. obecnie w okresie grypowym, termin zapisu jest dosyć daleki,

Oznakowanie grobów Powstańców 25 stycznia w Urzędzie Gminy Dopiewo Burmistrzowie Buku i Stęszewa oraz Wójt Dopiewa podpisali list intencyjny w sprawie współdziałania przy jednolitym znakowaniu grobów powstańców wielkopolskich. Groby powstańców zostaną oznaczone granitowymi, imiennymi tabliczkami na koszt każdej z gmin.

Przychodnia w Dopiewie

bo na wizytę można czekać nawet kilka dni. A moce przerobowe lekarzy też są ograniczone. W przypadku grypy zawsze można spróbować zapytać się, czy jest szansa na przyjęcie nas jako ostatniego pacjenta? Jeśli lekarz nie zdecyduje się przyjąć kolejnych chorych po godz. 18.00 w razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (w tym samym budynku). Dyżurujący lekarz udzieli porady w warunkach ambulatoryjnych, przepisze receptę i ewentualnie skieruje na dalsze badania. Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie: - nagłego zachorowania,

- nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy, - gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia. Informacje na temat dyżuru wieczornego (po godz. 18.00) nr tel. 61 863 87 60. Dopiewska przychodnia jest w spisie „Wieczorynek” – czyli punktów opieki zdrowotnej posiadających dyżury nocne i całodobowe świąteczne. Rozpoczął się szczyt sezonu zachorować na grypę. Życzymy zdrowia!

Kłopotów z dostarczaniem listów ciąg dalszy O działaniu Poczty Polskiej, a raczej brakach kadrowych, pisaliśmy już wiele razy. W gazecie i w pismach do wszystkich Świętych. Miałam nadzieję, że sytuacja się poprawi, ale niestety wciąż są problemy!

Agnieszka Wilczyńska List od mieszkanki Skórzewa: „Dzień dobry. Wiem, że problemów w gminie jest sporo, jednak chciałabym zwrócić się z prośbą o poruszenie kwestii obsługi części Skórzewa przez Pocztę Polską. Od ponad tygodnia oczekiwałam na 3 przesyłki wysłane do mnie. Otrzymałam dziś (18.01.2018) informację na poczcie w Skórzewie, że z początkiem stycznia m.in. moja ulica przestała być obsługiwana przez listonosza Poczty Polskiej (braki kadrowe). Oznacza to, że wszystkie listy, na które czekamy, albo one czekają na nas, leżą w UP Poznań 47, czyli na ul. Jawornickiej w Poznaniu. I o ile mamy numer przesyłki, na którą czekamy, to wystarczy sobie „tylko” podjechać na Pocztę w Poznaniu, postać w niemałej kolejce i „załatwione”. Trochę gorzej to wygląda, jeśli czeka tam na nas korespondencja, o której nie wiemy, ponieważ awizo do skrzynki

Strona 4

też nam nikt nie wrzuci, a o listach zwykłych już nie wspomnę. Odbierając dziś tam swoje przesyłki chciałam porozmawiać z naczelnikiem, ale niestety odmówiono mi tej przyjemności, ponieważ cyt. „pani naczelnik nie może podejść, ponieważ ma jakąś ważną rozmowę”. Najwyraźniej moja była dużo mniej ważna... Bardzo bym chciała, żeby Poczta w jakiś oficjalny sposób przedstawiła swoje stanowisko w tej sprawie i przekazała informacje, jak zamierza rozwiązać ten problem. Mieszkańcy nie dostali korespondencji z rachunkami do opłacenia, a nikt nawet nas nie poinformował, że taka sytuacja nastąpiła. Nie wspomnę już o tym, że aby odebrać swoją korespondencję trzeba wystać naprawdę sporo czasu w urzędzie, w którym kolejka w zasadzie nigdy się nie kończy... Będę wdzięczna za chwycenie problemu.”

Stan na 30.01.2018 Do zeszłego tygodnia w Skórzewie nieobsadzone były 2 rejony (w sumie są 4 rejony). Od tygodnia pracuje jeden dodatkowy listonosz. Miejmy nadzieję, że zostanie na dłużej. Przed tygodniem kierownictwo poczty samo roznosiło listy awizowane w Skórzewie. Aktualnie wypisano kolejne 120 awiz na te przesyłki. Listy zwykle (nieawizowane, w tym rachunki, czy karki z wakacji) czekają wciąż nieposegregowane na poczcie w Poznaniu przy ul. Jawornickiej. Adresaci nie mają świadomości, że jakieś przesyłki zostały do nich nadane. W sumie nie dziwię się, że brakuje listonoszy. Pensja wynosi 1 800 zł, a za każdą zgubioną lub źle dostarczoną korespondencję np. sądową kara wynosi 2 000 zł. Kiedy skończą się kłopoty? Trudno przewidzieć.

Super Powiat „Super powiat” to wyróżnienie, które otrzymał powiat poznański za 2017 rok w ramach ogólnopolskiego rankingu Związku Powiatów Polskich (kategoria pow. 120 tys. mieszkańców). Powiat zdobył punkty w 64 z 84 kategorii. To najlepszy wynik ze wszystkich powiatów w kraju. Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów to bezpłatny i dobrowolny konkurs prowadzony przez Związek Powiatów Polskich. Laureaci typowani są w podziale na: ilość mieszkańców oraz charakter miejski lub wiejski. Zmiana adresu do korespondencji z Urzędem Skarbowym W okresie od listopada 2017 r. do stycznia 2018 r. 5 poznańskich urzędów skarbowych wraz z Izbą Administracji Skarbowej w Poznaniu zmieniło swoje lokalizacje. Zmieniają się adresy do korespondencji. Bez zmian pozostaną dotychczasowe numery telefonów oraz adresy e-mail urzędów. I Urząd Skarbowy w Poznaniu - ul. Dolna Wilda 80, 61-501 Poznań; Urząd Skarbowy Poznań-Wilda - ul. Dolna Wilda 80 B, 61-501 Poznań Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu - ul. Dolna Wilda 80 A, 61-501 Poznań Urząd Skarbowy Poznań-Nowe Miasto - ul. Chłapowskiego 17/18, 60-965 Poznań Urząd Skarbowy Poznań-Jeżyce - ul. Strzelecka 2/6, 61-845 Poznań I Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu - ul. Cyryla Ratajskiego 5, 61-726 Poznań Droga Chomęcice – Konarzewo Na profilu radnego Pawła Jazego na jednym z portali społecznościowych pojawiła się informacja o drodze Konarzewo - Chomęcice: Aktualne terminy: • połowa kwietnia - otwarcie drogi Konarzewo - Chomęcice; • lipiec - zapewnienie przejezdności S-5 bez infrastruktury towarzyszącej; • listopad - zakończenie wszystkich prac. Droga Konarzewo-Głuchowo będzie utwardzona na dniach. Na szerokości 5 m zostanie utwardzona kruszywem na odcinku od Konarzewa do wiaduktu. Pierwsze prace już trwają. Wiem, że udrożnienie tej drogi budzi szczególne emocje mieszkańców ulicy Kwiatowej i 25-lecia, którzy będą narażeni na większy niż zwyczajnie ruch. Będę wnioskował o odpowiednie oznakowanie tej drogi w zakresie tonażu i ograniczenia prędkości. W razie konieczności ponownie zgłoszę sprawę monitorowania tam ruchu na Policję. Proszę o wyrozumiałość. Wiadukt na węźle Konarzewo jest ukończony w zakresie konstrukcji. Pozostaje ułożenie tam obrzeży, chodników i masy bitumicznej. Wykonawca zapewnia, że ukończy prace w tym zakresie do 15 marca. Potem zwróci się o wydanie decyzji związanych z pozwoleniem na użytkowanie. Uzyskanie takiej zgody spodziewane jest w połowie kwietnia - wtedy też powróci możliwość bezpośredniego przejazdu między Konarzewem i Chomęcicami. Wykonawca w porozumieniu z inwestorem zrobi wszystko, żeby latem udrożnić przejezdność trasy S-5 na całym odcinku - od Wronczyna, przez Stęszew i Konarzewo, do Głuchowa. Prace wykańczające i towarzyszące trwać będą do listopada. Trwają negocjacje w sprawie czasowego obniżenia dopuszczalnego tonażu na węźle Konarzewo do 12 t - do czasu ukończenia obwodnicy Głuchowa i Chomęcic, którą poprowadzony będzie ruch w rejony przemysłowe w Komornikach i Głuchowie.

www.pulsgminy.pl


Luty 2018 • Puls Gminy

Kontakt telefoniczny z redakcją 535-537-722

Z życia gminy i mieszkańców

Schronisko dla bezdomnych psów i kotów w Dopiewie Jeszcze w tym roku może powstać schronisko dla bezdomnych zwierząt w Dopiewie.

Dotacje dla organizacji pozarządowych

- zmniejszenie ilości boksów na rzecz wielkości, - zadaszenie części wybiegu, - relokacja kwarantanny tak, by nie była położona na drodze zdrowych psów na wybieg, - zmiana boksów zewnętrznych dla kotów na zamknięte pomieszczenie dla kotów. Fundacja w dalszym ciągu będzie zajmowała się zwierzętami na terenie schroniska.”

Z końcem stycznia opublikowano listę organizacji pozarządowych, które otrzymają dofinansowanie w ramach organizacji zadań w 2018 roku. na terenie naszej gminy pod koniec Agnieszka Wilczyńska roku składają projekty działań, Co roku Gmina ogłasza kon- komisja konkursowa ocenia je kurs na wspieranie realizacji za- i przyznaje dofinansowanie. dań publicznych Gminy Dopiewo Organizacje mogły starać się przez podmioty wymienione w art. o dofinansowanie działań np.: orga11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwiet- nizacji zajęć sportowych dzieci, ornia 2003 r. o działalności pożytku ganizacji rozgrywek ligowych, wypublicznego i o wolontariacie. Za- poczynek dzieci i młodzieży, rajdy, dania te są w kompetencjach gmi- szkolenia, konferencje, koncerty. ny, ale ponieważ sama nie ma możTradycyjnie w naszej gminie liwości ich wykonywania, pozwa- najchętniej wspiera się sport, a dola realizować je organizacjom po- kładnie piłkę nożną. Kluby związarządowym. W tym roku na ten cel zane z piłką nożną otrzymają w tym przeznaczono dotąd 788 tys. zł. roku 475 tys. zł dotacji (ponad Wśród priorytetów znajdują się: 60% wszystkich środków). A. Upowszechnianie kultury fizyWśród organizacji, które otrzycznej i sportu; mały największe kwotowo dotacje B. Krajoznawstwo oraz wypoczy- znajdują się: nek dzieci i młodzieży • Gminny Klub Sportowy Dopiewo C. Działanie na rzecz osób niepeł- – 208 tys. zł (piłka nożna) nosprawnych; • Canarinhos Skórzewo – 113 tys. zł D. Kultura, sztuka, oświata i edu- (piłka nożna) kacja, ochrona dóbr kultury i trad- • Klub Sportowy Pantery Dopiewo – ycji oraz dziedzictwa kulturowego 83 tys. zł (piłka ręczna) i historycznego; • Orkan Konarzewo – 79,5 tys. zł E. Ekologia i ochrona zwierząt oraz (piłka nożna) ochrona dziedzictwa przyrodnicze- • Korona Zakrzewo – 73 tys. zł (piłgo; ka nożna, szachy, koszykówka) F. Działalność na rzecz organizacji • Bel Canto – 50 tys. zł (chór) pozarządowych oraz innych podmio- • Klub Karate Empi – 23.5 tys. zł tów; (karate) G. Ochrona i promocja zdrowia; • Brave Beavers – 18,5 tys. zł (frisOrganizacje pozarządowe działające bee).

reklama 490/2017

reklama 501/2017

reklama 519/2017

reklama 513/2018

reklama 179/2016

reklama 011/2015

reklama 44/2015

reklama 179/2016

Agnieszka Wilczyńska Jeszcze w tym roku może powstać schronisko dla bezdomnych zwierząt przy wysypisku odpadów w Dopiewie. Obecnie mieści się tam przytulisko – tymczasowa przystań dla bezdomniaków. Pieniądze na ten cel zostały zarezerwowane w tegorocznym budżecie. Gmina planuje budowę budynku z około 40 boksami dla psów, 9 boksami kwarantanny oraz 4 boksami dla kotów. Na terenie schroniska ma powstać pierwszy ogrodzony wybieg dla psów. Póki co inwestycja jest na etapie projektowania (A.N.I Pracownia projektowa, Anna Smólska). Gmina Dopiewo opiniowała budowę schroniska dla zwierząt z Powiatowym Lekarzem Weterynarii. Przed realizacją projektu zostaną wzięte pod uwagę wnioski zgłoszone także w czasie konsultacji. Fundacja Głosem Zwierząt przesłała nam informację o spotkaniu w tej sprawie z władzami naszej Gminy. 5 lutego „odbyło się spotkanie w składzie Wójt Gminy Dopiewo Adrian Napierała, Kierownik Re-

kontakt@pulsgminy.pl

A .N .I . P R A C O W N I A P R O J E K T O W A 60-303 Poznań, ul. Olszynka 9/6, tel. 601 862 875 TEMAT OPRACOWANIA:

SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT

BRANŻA:

ARCHITEKTURA FAZA:

KONCEPCJA

mgr inż. arch. Anna Smólska, nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2010

LOKALIZACJA:

INWESTOR:

TEMAT RYSUNKU: 03-2017

Projekt nowego schroniska w Dopiewie

feratu Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Remigiusz Hemmerling i Członek Zarządu Fundacji Głosem Zwierząt Agnieszka Zabrocka. Podczas spotkania Fundacja zgłosiła wiele poprawek do projektu i z wielką przyjemnością informujemy, że zostały one rozpatrzone pozytywnie i zostaną wprowadzone do projektu. Wśród zgłoszonych poprawek znalazły się:

Strona 5


Puls Gminy • Luty 2018

Bezpłatny miesięcznik mieszkańców Gminy Dopiewo

Z Ż ycia gminy i mieszkańców „Mapa drogowa” gminy Dopiewo Wybory samorządowe 2018 po nowemu 16 stycznia Prezydent RP podpisał nowelizację kodeksu wyborczego. Wybory samorządowe jesienią odbędą się już po nowemu. Co się zmienia w naszej gminie?

Agnieszka Wilczyńska Państwowa Komisja Wyborcza Wybory w Polsce od 1990 roku były nadzorowane przez Państwową Komisję Wyborczą, która składała się z ludzi zaufania publicznego, czyli sędziów delegowanych przez Trybunał Konstytucyjny, Najwyższy Sąd Administracyjny i Sąd Najwyższy. Po wprowadzeniu zmian, PKW będzie miała charakter polityczny. Siedmiu na dziewięciu jej członków ma być powoływanych przez Sejm. Ustawa zakłada, że szefa Krajowego Biura Wyborczego z trzech kandydatów przedstawionych przez Sejm, Senat i prezydenta wybierze minister spraw wewnętrznych i administracji. Dwie komisje wyborcze W miejsce jednej powołane zostaną dwie odrębne komisje wyborcze: obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie i obwodową komisję wyborczą ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie. W jej skład wchodzić ma 9 osób, w tym w co najmniej 6 z nich jest wskazywanych przez pełnomocników wyborczych reprezentujących komitety wyborcze utworzone przez partie polityczne, bądź koalicje partii politycznych. Transmisja głosowania Wybory (od podjęcia przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie czynności - do podpisania protokołu) będą transmitowane w internecie. W każdym lokalu będą musiały być kamery, co wymaga dodatkowego przygotowania technicznego lokalu i nakładów finansowych. Nowy X Nowa definicja X stawianego na karcie wyborczej: „co najmniej dwie linie, które przecinają się w obrębie kratki”. Możemy więc stawiać gwiazdki i inne znaczki, które przez jednych członków komisji liczącej nasze głosy zostaną uznane za ważny, przez innych za nieważny głos. Prowadzenie kampanii wyborczej Wprowadzono zapis: „komitetom wyborczym nie wolno przyjmować korzyści majątkowych o charakterze niepieniężnym, z wy-

Pieniędzy jest mało. Potrzeb sporo. Może warto więc, stworzyć wspólnie „mapę drogową”, czyli plan inwestycji drogowych na kolejne lata, poczynając od tych, które są zdaniem mieszkańców najpotrzebniejsze.

Lokale wyborcze będą w tych miejscach co dotychczas.

jątkiem: nieodpłatnego rozpowszechniania plakatów i ulotek wyborczych przez osoby fizyczne; pomocy w pracach biurowych udzielanej przez osoby fizyczne; wykorzystania przedmiotów i urządzeń, w tym pojazdów mechanicznych, udostępnianych nieodpłatnie przez osoby fizyczne; nieodpłatnego udostępniania miejsc do ekspozycji materiałów wyborczych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w zakresie reklamy”. Do tej pory był ściśle ustalony limit wydatków każdego kandydata na kampanię i ograniczony katalog płatnych i nieodpłatnych usług. Wprowadzanie możliwości dodatkowych nieodpłatnych usług w znaczący sposób może ograniczyć równość szans komitetów. Wójt – 2 kadencje Wprowadzono dwukadencyjność wójtów/burmistrzów i prezydentów miast (liczone od tegorocznych wyborów samorządowych). Wójt Adrian Napierała pełni swoją funkcję pierwszą kadencję. Przy wprowadzeniu zmian mógłby rządzić jeszcze przez dwie. 5-letnia kadencja Rady Gminy Wprowadzono zmianę. Rada Gminy będzie teraz pełniła kadencję 5, a nie 4 lata. Likwidacja Jednookręgowych Obwodów Wyborczych w gminach powyżej 20 tys. Zdecydowano się na wprowadzenie proporcjonalnego systemu wyborczego. W gminach o liczbie mieszkańców powyżej 20 tys. mieszkańców wprowadzono system proporcjonalny oparty na metodzie d’Hondta. Metoda d’Hondta - dla każdego komitetu wyborczego, który prze-

kroczył próg wyborczy, obliczane są kolejne ilorazy pomiędzy całkowitą liczbą głosów uzyskanych przez dany komitet, a następującymi po sobie liczbami naturalnymi, czyli tzw. ilorazy wyborcze. O podziale miejsc pomiędzy komitetami decyduje wielkość obliczonych w ten sposób ilorazów. (wikipedia.pl) Utrzymano zasadę, że w gminach ilość mandatów w okręgu wyborczym będzie od 5 do 8 mandatów. Czyli w naszej gminie będą 3-4 okręgi wyborcze. Dopuszczono tworzenia małych okręgów wyborczych, jednak wszystkich ograniczać będzie próg wyborczy. Władze samorządowe nadal będą decydowały o zmianach granic i liczby mandatów w okręgach wyborczych. Kandydat na wójta, burmistrza i prezydenta będzie mógł się ubiegać o mandat radnego w swojej gminie, ale nie będzie mógł kandydować do rady powiatu i sejmiku wojewódzkiego. Z przepisów prawa wyborczego wynika, że wybory samorządowe muszą się odbyć miedzy 17 października a 9 listopada. W grę wchodzą więc trzy terminy: 21.10, 28.10 lub 4.11. Transmisja sesji Rady Gminy Obrady nowych Rad Gmin (wybranych w jesiennych wyborach) będą musiały być transmitowane audio i video w internecie. Teraz nie ma takiego obowiązku. Nagrania audio posiedzeń dopiewskiej Rady są jednak zamieszczane na stronie internetowej Urzędu Gminy. (Na podstwaie „Opinia prawna w sprawie zmian w kodeksie wyborczym wprowadzanych ustawą z dnia 14 grudnia 2017 r.” Piotr Uziębło, www.batory.org.pl; http:// samorzad.infor.pl; sejm.gov.pl

Okolice ul. Malinowej w Palędziu (zdjęcie nadesłane)

Agnieszka Wilczyńska Środków na inwestycje raczej nie przybywa, a będzie ubywać. Dróg nieutwardzonych mamy w naszej gminie prawie 60% wszystkich. Rośnie liczba mieszkańców, więc liczba dróg także będzie rosła, a wraz z nimi oczekiwania i potrzeby. W zeszłym roku przybyło w naszej gminie ponad 1500 osób. Nie wszyscy zamieszkali na osiedlach deweloperskich z wybrukowanymi ulicami. Znaczna część wybudowała swoje domu przy „jakiejś” drodze, a może nawet w polu. Większość z nich wprowadzając się, nie miała świadomości, jakie uciążliwe jest jeżdżenie codziennie po dziurach. Mieli nadzieję, że to się zmieni, że gmina „coś z tym zrobi”. Od lat opisuję Państwu walkę mieszkańców z kurzem, kałużami, dziurami i błotem. Ich determinację, złość i rozgoryczenie. Stawką nie zawsze jest utwardzona kostką droga, to czasem tylko potrzeba jej wyrównania i zlikwidowania kałuży od płotu do płotu. Ale warunki pogodowe i glebowe mamy, jakie mamy. Po równaniu i pierwszym deszczu drogi wyglądają, jakby nigdy nie widziały równarki. Czyja to wina? Technologii, matki natury, urzędników? Może więc stworzyć wspólnie „mapę drogową”? Każda ze

społeczności naszych wsi wypowie się, jakie drogi ich zdaniem są priorytetowe i powinny być budowane w pierwszej kolejności. Głosowanie (zbieranie opinii) mogłoby się odbyć na zebraniu wiejskim lub w internecie. Na podstawie dostępnych środków, możliwości (bo część terenów pod drogami nie jest własnością gminy) i wskazanych priorytetów, urząd mógłby opracować kilkuletni plan budowy dróg. Należy zaznaczyć, że część dróg mogłaby być budowana w partycypacji kosztów z mieszkańcami, co już się dzieje. Czy mieszkańcy naszej gminy są w stanie wznieść się ponad swój własny interes i zdecydować, że zgadzają się na budowę w pierwszej kolejności innej drogi np. zbiorczej, zamiast tej, przy której mieszkają? Plan byłby publicznie udostępniony i każdy mógłby sprawdzić, jak daleko jest do budowy jego drogi. Może nie przyspieszy to inwestycji, ale świadomość, że jest plan i w papierach porządek daje sporo spokoju. Wato by też upublicznić harmonogram bieżącego równania dróg. Gdy mieszkańcy będą świadomi, kiedy zostanie naprawiona nawierzchnia ich ulicy, nie będą się denerwować pogodą i kolejnymi dziurami. reklama 512/2017

Strona 6

www.pulsgminy.pl


reklama xxx/2018

FERIE ZIMOWE Z PANEM TRĄBKĄ 12-16 i 19-23 lutego • poznaj tajniki prawdziwego śledztwa • weź udział w językowym szyfrowaniu • stwórz prawdziwe instrumenty i baw się z nami na interaktywnych koncertach Pana Trąbki! Szczegóły na: www.kingcrossmarcelin.pl

godz. 1000 - 1600


Puls Gminy • Luty 2018

Bezpłatny miesięcznik mieszkańców Gminy Dopiewo

Z

Ż ycia gminy i mieszkańców Policja Dopiewska ostrzega przed tzw. oszustwami „na wnuczka” Funkcjonariusze otrzymują coraz więcej zgłoszeń od starszych osób, które wykazały się czujnością i nie dały się okraść. Niepokojąca jest jednak liczba zgłoszeń dotycząca metody kradzieży ,,na policjanta”. W związku z tym apelujemy o ostrożność!

Sławomir Pawlaczyk Komendant KP Dopiewo Coraz więcej osób ma świadomość tego, w jaki sposób działają sprawcy oszustw i jak nie stać się ich ofiarą. Przestępcy nie pozostają jednak w tyle i modyfikują swoje działania. W ostatnim czasie często wykorzystywaną przez nich metodą jest tzw. kradzież „na policjanta”. Sprawcy wykorzystują zaufanie społeczeństwa do funkcjonariuszy Policji i wyłudzają pieniądze od starszych osób. Jak działają sprawcy? Sposób działania sprawców jest podobny. Najpierw wykonują telefon podając się za członka rodziny (najczęściej wnuczka). Tłumaczą zmieniony głos chorobą lub wzbudzają poczucie winy w starszej osobie, z powodu tego, że go nie poznaje. Proszą o pożyczenie dużej sumy pieniędzy. Zazwyczaj pieniądze mają zostać wykorzystane w celu pokrycia szkód po wypadku drogowym, na ważną operację, na zakup samochodu albo wakacji w promocyjnej cenie. Oszuści są bezwzględni - umiejętnie manipulują rozmową tak, by uzyskać jak najwięcej informacji i wykorzystać starsze osoby. Chwilę po zakończeniu pierwszej rozmowy do ofiary dzwoni kolejna - podając się za funkcjonariusza CBŚiP lub Policji. Na ogół przestępca informuje rozmówcę o tym, że jest potencjalną ofiarą oszustwa. Mówi, że poprzednia rozmowa telefoniczna była próbą wyłudzenia pieniędzy. Informuje o tym, że oszust został namierzony. Nalega, aby osoba pokrzywdzona wypłaciła określoną sumę

pieniędzy z banku i przekazała ją wyznaczonej osobie lub prosi o wykonanie przelewu bankowego na wskazany numer konta. „Fałszywy funkcjonariusz” podaje często wymyślone nazwisko, a nawet numer odznaki, prosi aby nie przerywać rozmowy telefonicznej i wybrać numer na Policję. Wtedy inny głos w słuchawce przekonuje ofiarę, że bierze udział w akcji rozpracowania oszusta.

Sprawcy oszustw wywierają na ofiarach presję czasu. Nie dają chwili na zastanowienie się, czy sprawdzenie informacji o dzwoniącym. Przekonują starsze osoby, że ich pieniądze pomogą w schwytaniu przestępców. Mówią, że gotówka przechowywana na koncie nie jest bezpieczna, a oszust ma do nich łatwy dostęp. Przestępcy podając się za funkcjonariuszy, grożą konsekwencjami prawnymi, jeżeli ich rozmówca nie będzie współpracował. Tuż po przekazaniu pieniędzy kontakt się urywa, a przestępcy znikają ze wszystkimi oszczędnościami ofiary. Jak nie stać się ofiarą oszustów? Przede wszystkim należy zachować ostrożność – jeżeli dzwoni do nas ktoś, kto podszywa się pod członka naszej rodziny i prosi o pieniądze, nie podejmujmy żadnych pochopnych działań. Nie informujmy nikogo telefonicznie o ilości pieniędzy, które mamy w domu lub

jakie przechowujemy na koncie. Nie wypłacajmy z banku wszystkich oszczędności. Zadzwońmy do kogoś z rodziny, zapytajmy o to czy osoba, która prosiła nas o pomoc, rzeczywiście jej potrzebuje? Pamiętajmy, że nikt nie będzie nam miał za złe tego, że zachowujemy się rozsądnie. Nie ulegajmy presji czasu wywieranej przez oszustów. W szczególności pamiętajmy o tym, że funkcjonariusze Policji NIGDY nie informują o prowadzonych przez siebie sprawach telefonicznie! Nigdy nie proszą też o przekazanie pieniędzy nieznanej osobie. W momencie, kiedy ktoś będzie chciał nas oszukać, podając się przez telefon za policjanta – zakończmy rozmowę telefoniczną! Nie wdawajmy się w rozmowę z oszustem. Jeżeli nie wiemy, jak zareagować, powiedzmy o podejrzanym telefonie komuś z bliskich. Zwracamy się z apelem, zwłaszcza do osób młodych - informujmy naszych rodziców i dziadków o tym, że są osoby, które mogą chcieć wykorzystać ich życzliwość. Powiedzmy im, jak zachować się w sytuacji kiedy ktoś zadzwoni do nich z prośbą o pożyczenie dużej ilości pieniędzy. Zwróćmy uwagę na zagrożenie osobom starszym, o których wiemy, że mieszkają samotnie. Spotykamy się nieraz z członkami rodziny, z którymi na co dzień nie mamy kontaktu. Wykorzystujmy okoliczności – obiady świąteczne, jak i przypadkowe spotkania na ulicy i ostrzegajmy bliskich przed zagrożeniami. Zwykła ostrożność może uchronić ich przed utratą zbieranych latami oszczędności.

Mandat za bezumowne zajęcie pasa drogowego Kiedyś kamień graniczny był święty. Czasem awantura o przesuniętą miedzę kończyła się w sądzie. Ale gdy chodzi o miedzę nie sąsiada, tylko państwa, czy nadal jesteśmy tacy restrykcyjni?

Za bezumowne zajmowanie pasa drogowego grozi mandat

Agnieszka Wilczyńska Przy okazji jednej z wizji w terenie zwrócono mi uwagę na to, że jeden z rolników zaorał swoje pole trochę za bardzo przy drodze i gdy rzepak urośnie - jest utrudniona widoczność. Wcześniej stały tam słupki graniczne i od plonów do drogi były jakieś dwa metry. Wszystko było widać i było bezpiecznie. Ale słupków nie ma, pole zasiane i znów nic nie widać. Co z tym zrobić? Nie wiadomo, kto jest właścicielem ziemi. Gdzie zgłosić? Pole i droga, które widziałam leży w okolicach autostrady. Pierwsze pytanie więc skierowałam do zarządcy Autostrady Wielkopolskiej. Okazało się, że trafiłam dobrze. Po trzecim przełączeniu rozmawiałam z odpowiednią osobą. Tereny w okolicy autostrady mają bardzo jasno wyznaczone granice pasa drogowego. Najczęściej są to dobrze widoczne słupki wysokości około pół metra. Stanowią one nieprzekraczalną granicę, którą jednak nie wszyscy szanują. Miły Pan przez telefon powiedział mi, że przeglądy wszystkich terenów „przyautostradowych” będą odbywały się wiosną. Gdy zostanie stwierdzona nieprawidłowość,

Lubię gminę Dopiewo Ponieważ ostatnio zarzucono mi, że trochę za dużo narzekam, postanowiłam napisać tekst o tym, za co lubię gminę Dopiewo.

Agnieszka Wilczyńska Tu mieszkam. Pracuję lokalnie. Tu mam do załatwienia większość spraw. Moje dzieci chodzą tu do szkoły. Po pierwsze, lubię tą gminę, bo jest daleko i blisko. Jest na tyle daleko od miasta, że czuję się na wsi. Ale jest na tyle blisko, że odwiedziny Poznania nie są wyprawą. Podoba mi się układ komunikacyjny. Do centrum Poznania pociągiem jest 17 minut z Palędzia. Do „eski” dojeżdżam w 15 minut i mam wylot i na autostradę i w inne strony. Poza godzinami szczytu lokalne drogi są szybkie do pokonania. W miarę nie ma w nich dziur. Unikam godzin szczytu na naszych drogach. Mogę sobie na to pozwolić kreatywnie zarządzając czasem i zadaniami.

Strona 8

W okolicy jest sporo sklepów. Właściwie prawie wszystko, czego potrzebuję mogę kupić na miejscu. Jeśli mam czas i specjalne zamówienie, to kupuję przez internet. Wówczas ćwiczę cierpliwość w oczekiwaniu na przesyłkę. Odbiór z paczkomatu odbywa się najszybciej. Panie i Panowie w sklepach są uśmiechnięci i uprzejmi. Wybór towarów dla mnie odpowiedni. Mamy w centrum gminy dwie stacje benzynowe. Mamy restauracje, kawiarnie. Sporo terenów zielonych. Można pospacerować, pobiegać, jeździć na rowerze. Nad jezioro niepruszewskie, do Zborowa, jest stąd 20 minut samochodem i godzinka rowerem. Piękna plaża z czystym piaskiem, ławeczkami, placem zabaw, boiskami. W okolicy jest sporo placów zabaw dla młodszych dzieci, dość

Najbardziej lubię w tej gminie ludzi, którzy mają kolorowe pomysły. (Dąbrówka)

zróżnicowanych, w dobrym stanie technicznym. Stanie w kolejce przy zamkniętym przejeździe kolejowym w Palędziu uczy mnie cierpliwości i spokoju. Poruszanie się samochodem po nieutwardzonych drogach skłania do bezpieczniejszej jazdy, a pieszo - wyrabia refleks. Odgłosy autostrady, S11 i pociągów przestały mi przeszkadzać po tygodniu mieszkania. Przyzwyczaiłam się i już ich nie słyszę. Gdy

wydaje mi się, że w okolicy może śmierdzieć albo być smog, zamykam szczelniej okna. W okolicy mieszka wielu sympatycznych ludzi. Mądrych, zaangażowanych społecznie, ciekawych świata. Mam tu wielu znajomych, z którymi zawsze miło spędzam czas. Mam fajnych sąsiadów, którzy wspierają się nawzajem. Cóż więcej powiedzieć. Naprawdę lubię to miejsce.

miejsce zostanie zgłoszone na policję, a ta ustali właściciela pola i może go ukarać mandatem. Teren będzie musiał zostać przywrócony do stanu pierwotnego. Gdyby rolnik nie chciał zrezygnować z zajmowania pasa drogowego, można przeciwko niemu wytoczyć najcięższe działa, czyli kary jakie nakłada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – 5 zł za każdy dzień zajmowania! Zarządca drogi, w przypadku zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia, zobowiązany jest wymierzyć w drodze decyzji administracyjnej karę w wysokości 10-krotności opłaty naliczanej z tytułu zajęcie pasa drogowego. Kiedy potrzebujemy zezwolenia na zajęcia pasa drogowego? Zezwolenie wymagane jest dla: - prowadzenia robót w pasie drogowym; - umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego; - umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam; - zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione powyżej. Co do zasady za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłatę. Wysokość opłaty zależy także od tego jakiej kategorii drogi publicznej dotyczy zajęcie. *** Dowiedziałam się także, że w miejscu, które zainspirowało mnie do drążenia tematu sytuacja się powtarza. Rolnik nie po raz pierwszy zaorał przydrożny pas bezpieczeństwa. (Przy wykorzystaniu https://drogipubliczne.info/) reklama 510/2017

www.pulsgminy.pl


reklama 515/2018


Puls Gminy • Luty 2018

Bezpłatny miesięcznik mieszkańców Gminy Dopiewo

Przed wiosennym rozgrywkami piłkarskimi

Frisbee GOSIR CUP za nami

Gminne kluby pomału rozkręcają się w okresie przygotowawczym, aby być jak najlepiej przygotowanym do wiosennej rywalizacji.

W sobotę 10.02.2018 roku odbyła się szósta edycja turnieju GOSIR CUP frisbee w Dopiewie.

Łukasz Duszczak peryferiafutbolu.pl GKS Dopiewo Zawodnicy czwartoligowego GKS Dopiewo podczas dwumiesięcznej pracy poprzedzającej zmagania ligowe odbędą 34 jednostki treningowe (w tym 7 treningów na orliku, 4 na bieżni, 9 na hali, 7 na boisku trawiastym oraz rozegrają aż 7 spotkań sparingowych). W już rozegranych meczach GKS wygrał ze Spartą Szamotuły aż 5:1, przegrał z Wełną Skoki 1:5 i pokonał Akademię Reissa 4:1. Do rozegrania zostały jeszcze w lutym mecze z Błękitnymi Wronki (17.02 - godz. 13.00 - Popowo) oraz z Wiarą Lecha (24.02 - godz 14.00 - Poznań Śródka). W marcu GKS ma w planach sparing z Syreną Zbąszynek oraz z rywalem do ustalenia. Ligę GKS rozpocznie 17 marca meczem u siebie z Wartą Międzychód. Orkan Konarzewo Występujący w Klasie Okręgowej Orkan Konarzewo jako

pierwszy z klubów z naszej gminy rozegrał mecz w nowym roku, gdyż zawodnicy z Konarzewa na boisko wyszli już 1 stycznia i w ramach sparingu noworocznego rozegrali wewnętrzną gierkę. Do prawdziwych treningów zespół wrócił pod koniec stycznia, a w planach jest kilka meczów sparingowych. 10 lutego Orkan przegrał z Canarinhos Skórzewo 1:4, a w lutym zagra jeszcze z Avią Kamionki (18.02. - 14.00 - Poznań Cytadela) i juniorami Przemysława Poznań (24.02 12.00 - Poznań Cytadela). Jako, że Orkan do ligowych zmagań wraca dopiero w ostatni weekend marca to także ten miesiąc będzie zapełniony meczami testowymi. Na ten moment potwierdzone są spotkania z LZS Głuchowo, SKS 13 Poznań, Wartą Śrem i Wiarą Lecha. Canarinhos Skórzewo Także na koniec marca rusza A-klasa, a wraz z nią Canarinhos Skórzewo zacznie walkę o awans do Klasy Okręgowej. Dość jasno

ten aspekt stawia kierownik zespołu - Wojciech Rybarczyk - „Cel jest tylko jeden od początku sezonu i jest to awans. Już teraz mogę powiedzieć, że wiosną na boisku pojawią się zawodnicy którzy nie grali jesienią, gdyż wracają po kontuzjach. A mamy jeszcze plan wzmocnić zespół zawodnikami z przeszłością czwartoligową. Awans do Klasy Okręgowej to nasz główny cel i zrobimy wszystko, aby go zrealizować.” Jak już napisane zostało wyżej, Canarinhos mają już za sobą mecz z Orkanem Konarzewo, który wygrali 4:1. Na ten moment dalsza lista sparingpartnerów zespołu ze Skórzewa wygląda następująco: Huragan Michorzewo, Złoci Złotkowo, Patria Buk, Tarnovia II Tarnowo Podgórne. Do potwierdzenia są jeszcze dwa ostatnie wolne terminy marcowe.

Dopiewo na gazie Po przeczytaniu informacji o wybuchu gazociągu wysokiego ciśnienia pod Murowaną Gośliną, tknęło mnie, aby sprawdzić, czy i jakie gazociągi przebiegają w naszej okolicy?

Agnieszka Wilczyńska W nocy 26 stycznia doszło do wybuchu gazociągu przy ul. Grunwaldzkiej w Murowanej Goślinie. Pożar strawił mieszczące się od niego w odległości 20 metrów cztery budynki. W akcji gaszenia brało udział prawie 50 jednostek straży pożarnej. Na szczęście obyło się bez ofiar. Przyczyny wypadku nie są jeszcze znane. Gdy czytałam informacje na temat pożaru, zaczęłam się zastanawiać, co jest pod ziemią w naszej okolicy. Czy wiemy jakie instalacje, choćby gazowe, są za granicami naszych działek? Na stronie www.gaz-system.pl, Operatora Gazociągów Przesyłowych w Polsce znalazłam mapę, z której wynika, że przez naszą gminę z Grodziska Wlkp. przez Dąbrowę do Rokietnicy biegnie gazociąg wysokiego ciśnienia. W Głosie Wielkopolskim przeczytamy, że w Wielkopolsce około 70-80 proc. gazociągów uważanych jest za niebezpieczne dla otoczenia. To te, budowane przed 2001 rokiem. Gazociąg opisany na mapie pochodzi właśnie z tego okresu. Budowa gazociągu podlega przepisom prawa budowlanego. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku

Joanna Jurga W rozgrywkach wzięło udział 6 drużyn: dwie z Wrocławia, jedna z Poznania i trzy z Dopiewa (Young Brave Beavers, Young Brave Beavers II oraz Brave Beavers). Cieszy nas fakt, ze mamy w Gminie już tyle bobrów, by na turnieje jeździć trzema składami.  Po zaciętym finale Brave Beavers kontra Uwaga Pies wywalczyliśmy pierwsze miejsce, była to bardzo wyrównana walka. Młodsze bobry zajęły kolejno 4. i 6. miejsce.

Na tym turnieju nie obyło się bez kontuzji oraz wyrzeczeń ze strony zawodników, lecz pokazaliśmy wszystkim, że potrafimy walczyć do końca. W ataku zdobywaliśmy punkty, a w obronie robiliśmy wszystko, by odzyskać dysk. Young Brave Beavers zdobywali kolejne doświadczenia, a skład starszych bobrów miał okazję rozegrać się i doszlifować ostatnie błędy przed Halowymi Mistrzostwami Polski. Nagrodę Spirit of the game zdobyła drużyna Flow Junior II z Wrocławia.

Oddaj nieużywane okulary potrzebującym Akcja charytatywna „Każdy ma prawo widzieć” to kolejna inicjatywa dąbrówkowych okulistów, którzy zbierają oprawki, aby z nowymi szkłami ofiarować je potrzebującym.

Agnieszka Wilczyńska Jeśli masz zbędne, nowe lub używane, okulary lub oprawki, korekcyjne lub słoneczne możesz je podarować potrzebującym osobom starszym. Okulary można przynosić do „Centrum Lepszego Widzenia” (ul. Poznańska 31, Dąbrówka, Centrum Handlowe) do15.04.2018 r. Można także samemu zorganizować zbiórkę, np. w szkole, czy miejscu pracy. Wówczas prosimy o kontakt na Facebooku (www.facebook.com/Projekt-BartymeuszKazdy-ma-prawo-dobrze-widziec) i zostaną dosłane plakaty, na których będzie można dopisać szczegóły, co do daty i miejsca zbiórki (w szkole itp.).

- W tym roku badamy i fundujemy okulary osobom ubogim po 65. roku życia z Poznania i okolic przy współpracy z Katedrą Chorób Oczu i Optometrii UM w Poznaniu. – opowiada pan Piotr Buczkowski z „Centrum Lepszego Widzenia” w Dąbrówce (gmina Dopiewo) - Akcja potrwa jeden dzień 26.05.18. Planujemy przebadać, to znaczy my i 14 innych specjalistów, około 80 osób. Okularów chcemy zebrać jak najwięcej, bo prawdopodobnie pojedziemy latem na Ukrainę - ale to jeszcze nic pewnego. To dobry moment na wiosenne porządki. Przejrzyjcie szuflady. Wasze nieużywane, zakurzone okulary mogą komuś pomóc. REKLAMA 207/2015

Gazociąg wysokiego ciśnienia przechodzi przez nasze wsie

do ustawy Prawo Budowlane określa szczegółowo warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe. W szczególności dotyczy to zabezpieczenia rurociągu specjalną powłoką antykorozyjną oraz prób wytrzymałości i szczelności gazociągu przed oddaniem do eksploatacji. Strefa oddzielająca gazociąg od zabudowań powinna wynosić 50 metrów. Nieoficjalnie wiadomo, że w Murowanej Goślinie dom, który znajdował się najbliżej gazociągu, stał zaledwie około 20 metrów od sieci. Awarie gazociągów mają miejsce niezwykle rzadko, raczej

nie ma się czego bać. Ale warto wiedzieć co w naszej okolicy jest zakopane pod ziemią. *** Aby pomóc pogorzelcom zostało utworzone konto bankowe, na które można dokonywać wpłat Stowarzyszenie KB Katorżnik Murowana Goślina BZ WBK 11 1090 1463 0000 0001 3206 8728 z dopiskiem „Pomoc dla pogorzelców”. Akcję zbierania potrzebnych pogorzelcom rzeczy koordynuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie, tel. 61 812 22 31.

Strona 10 www.pulsgminy.pl


reklama 503/2017

reklama 478/2017


Puls Gminy • Luty 2018

Bezpłatny miesięcznik mieszkańców Gminy Dopiewo

Z Ż ycia gminy i mieszkańców Program grantowy „Wielkopolska Odnowa Działamy profesjonalnie Wsi” ponownie tylko w 3 sołectwach

artykuł promocyjny

Jest taki program grantowy „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”. Można zdobyć małe pieniądze na małe projekty. Trzeba się starać, pieniądz to pieniądz.

Agnieszka Wilczyńska W programie uczestniczy 1.956 sołectw z terenu 185 wielkopolskich gmin. Gminę Dopiewo od 2011 roku reprezentują w tym programie tylko 3 sołectwa zarządzane przez kobiety: • Dopiewiec – p. Mariola Nowak; • Palędzie – p. Agnieszka Grześkowiak; • Więckowice – p. Anna Kwaśnik. Do tej pory paniom sołtyskom udało się pozyskać w ramach grantów pieniądze na przykład na zakup: urządzeń na place zabaw, namiotu, stojaków na rowery, parasole i komplety biesiadne, doposażenie świetlicy wiejskiej itd. Może nie są to wielkie wydatki (od kilku do nawet 20 tys. zł), ale warto docenić wysiłek. Aby wziąć udział w programie należy mieć opracowaną aktualną strategię rozwoju wsi (która de facto jest opracowywana wyłącznie na potrzeby konkursu), aktywnie działać i dokumentować działania na rzecz rozwoju. Więckowice w ubiegłym roku za swoją aktywną postawę zostały

Zebranie wiejskie uchwałą zatwierdza przyjęcie strategii rozwoju wsi. (Palędzie 7.02.2018 r.)

wyróżnione w programie ,,Propagowanie i wdrażanie idei odnowy wsi” i zostało wpisane do Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 r. Program „Wielkopolska Odnowa Wsi 20132020” jest finansowany ze środków budżetu województwa wielkopolskiego.

Zgłoszeń sołectw do programu dokonuje gmina, właśnie trwa aktualizacja strategii. Pierwsze spotkanie wiejskie w tej sprawie odbyło się w 7 lutego w Palędziu. Ciekawe, czy w kolejnych latach kolejne sołectwa się zaangażują i powalczą o pieniądze?

Budzi zaufanie, jest komunikatywny i otwarty. Umiejętnie korzysta z narzędzi marketingowych, zaangażowany, z określonym planem działania. O kim mowa? To po prostu dobry agent nieruchomości! Czy wiedzą Państwo, że na polskim rynku nieruchomości agenci pośredniczą w nieco ponad 20 proc. transakcji? To niewiele w porównaniu chociażby z USA, czy Wielką Brytanią, gdzie udział pośredników sięga blisko 90 proc. Polakom często bowiem wydaje się, że agent nieruchomości to tylko dodatkowe koszty, których można uniknąć. I tak, samodzielnie sprzedając dom czy mieszkanie, zdecydowana większość właścicieli nieruchomości traci na takiej transakcji od kilku do nawet kilkudziesięciu procent kwoty, którą mogliby uzyskać. Co więcej, tracą sporo czasu na wszystkie aktywności wymagane przy szukaniu klienta, a potem na prezentowaniu nieruchomości. Tymczasem, skoro sami jesteśmy profesjonalistami w swojej dziedzinie, to może warto zastanowić się nad tym, czy nie powierzyć sprzedaży lub wynajmu swojej nieruchomości osobie, która wykona za nas całą robotę? Osobie, która zrobi to po prostu profesjonalnie.

Do tego grona bez wątpienia należą agenci największej międzynarodowej sieci biur nieruchomości RE/MAX. Powstała ponad 45 lat temu w Stanach Zjednoczonych, obecna jest na prawie wszystkich kontynentach, w Europie w 33 krajach. Tam gdzie działa, odnosi sukcesy. RE/MAX to profesjonalne i kompetentne wsparcie na wszystkich etapach sprzedaży, wynajmu czy poszukiwania nieruchomości. Co ważne, agenci RE/MAX na bieżąco informują klienta o zainteresowaniu jego ofertą i w szczególny sposób dbają o bezpieczeństwo przeprowadzanych transakcji. Zapraszam do naszego poznańskiego biura! Kamila Tobolska licencjonowany agent nieruchomości tel. 693 676 513 www.remaxexperts.pl

Nikt na świecie nie sprzedaje więcej nieruchomości niż RE/MAX!

Zakaz handlu w niedziele Częściowy zakaz handlu w niedzielę stał się faktem. Prezydent RP podpisał ustawę w tej sprawie. Gdzie w naszej okolicy zrobimy zakupy w niedzielę i co kupimy?

Agnieszka Wilczyńska 30 stycznia br. Prezydent RP podpisał ustawę wprowadzającą częściowy zakaz handlu w niedzielę. W tym roku dwie niedziele handlowe w miesiącu, tylko jedna w miesiącu w 2019 r., a od 2020 r. zakaz handlu w niedziele (z kilkoma wyjątkami). Grafika pokazuje, w które niedziele w tym roku będą zamknięte sklepy. 11 marca będzie pierwszą niedzielą, którą obejmie ustawa ograniczająca niedzielny handel. Od 2020 r. bez ograniczeń sklepy będą mogły być otwarte tylko w dwie niedziele przed Bożym Narodzeniem, niedzielę przed Wielkanocą oraz w ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia. Poza tym w wigilię Bożego Narodzenia oraz w Wielką Sobotę sklepy czynne do godz. 14.00. Gdzie więc zrobimy zakupy w razie potrzeby? Ustawa nie zakazuje całkowitego zakazu handlu. W „wolne” niedziele otwarte będą m.in. stacje benzynowe, małe osiedlowe sklepy (jeśli za ladą stanie ich właściciel), apteki, sklepy z pamiątkami i dewocjonaliami, lecznice dla zwierząt, punkty

sprzedające prasę, bilety, wyroby tytoniowe, placówki pocztowe, sklepy na dworcach autobusowych, kolejowych i lotniskach, a od czerwca do września punkty handlujące rolniczymi maszynami i częściami zamiennymi. Czynne będą lokale gastronomiczne oraz placówki handlowe, w których w większości jest gastronomia; kwiaciarnie (jeśli głównie sprzedaje się kwiaty); piekarnie, cukiernie i lodziarnie (jeśli w większości sprzedają wyroby piekarnicze lub cukiernicze). Zamknięte na pewno będą „sieciówki” i duże sklepy – centra handlowe. Możliwe, że w ustawowo czynnych sklepach np. przy stacjach benzynowych zwiększy się asortyment, a w kwiaciarni będziemy mogli kupić chleb. Eksperci Business Centre Club oszacowali, że wprowadzenie zakazu handlu w niedziele spowoduje 5-procentowy spadek sprzedaży detalicznej, spadek zatrudnienia o 36 tys. osób w handlu i branżach pośrednich oraz spadek dochodów budżetu państwa o 1,8 mld zł rocznie. (Gazeta Wyborcza)

Strona 12 www.pulsgminy.pl


reklama 527/2018

Zmień swoją karierę! Po co pracować dla jednej firmy motoryzacyjnej, jeśli można pracować dla całej branży? Zgłoś się już dziś: rekrutacja@magna.com

Serdecznie zapraszamy osoby chcące dołączyć do naszego zespołu w fabryce w Sadach! Obecnie mamy otwarte wakaty na stanowisku:

operator linii produkcyjnej Jeśli jesteś zainteresowany naszymi innymi ofertami – wszystkie znajdziesz na stronie www.magna.com/careers. Sprawdź czy nie szukamy właśnie Ciebie! Magna jest jednym z największych światowych dostawców branży motoryzacyjnej. Zatrudniamy ponad 150 000 pracowników w 29 krajach. Współpracujemy z ponad 50 wiodącymi producentami samochodów, by przesuwać granice technologii, wspierając innowacyjne myślenie światowej klasy procesami produkcyjnymi i inżynieryjnymi. Magna stoi za 66% nowych pojazdów wprowadzanych na rynek na całym świecie. Rozumiemy, że potrzebujesz pracy równie wyjątkowej jak Ty. Niezależnie od tego czy chcesz rozbudować dotychczasowe doświadczenie, czy spróbować czegoś zupełnie innego, zadbamy o Twój rozwój. Dzięki globalnemu zasięgowi Magny masz szansę współpracować z zespołami na całym świecie. Nasze kultury i języki się różnią, ale nasze pasje są takie same. W Magnie nie ma ograniczeń.


Puls Gminy • Luty 2018

Z

Ż ycia

Bezpłatny miesięcznik mieszkańców Gminy Dopiewo

gminy i mieszkańców

„Gościniec Pod Brzozami” zaprasza

Artykuł sponsorowany

Organizujesz przyjęcie? Szukasz miejsca na imprezę rodzinną lub firmową? A może szukasz miejsca na niedzielny obiad z rodziną? Gościniec Pod Brzozami sprosta Twoim wymaganiom.

Atutem gościńca jest oryginalny wystrój wnętrz, doskonała lokalizacja, dobre jedzenie oraz fachowa i miła obsługa hotelowa. W stylowych i eleganckich wnętrzach restauracji hotelowej można zorganizować dowolną uroczystość rodzinną lub spotkanie biznesowe. To idealne miejsce na komunię, wesele, stypę lub szkolenie, czy imprezę firmową. Do wyboru są dwie klimatyzowane sale restauracyjne. W okresie letnim dodatkowo zapraszamy do klimatycznego ogrodu. Do dyspozycji gości jest 20 (jedno-, dwu- lub trzyosobowych) pokoi, łącznie dla 45 osób. Każdy z łazienką i telewizorem, o indywidualnym wy-

stroju wnętrza. Wszystkie pokoje hotelowe posiadają bezpłatny dostęp do internetu. Gościniec od lat oferuje także sprawdzonej jakości wyroby garmażeryjne własnej produkcji bez konserwantów.

Nasze parafie w nowym dekanacie Nasze parafie od lutego będą należeć do nowego 43. Dekanatu w Archidiecezji Poznańskiej. Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, utworzył kolejny – czterdziesty trzeci – dekanat w Archidiecezji Poznańskiej: Dekanat Komornicki. Zmiany terytorialne dotknęły siedmiu dekanatów: Poznań-Łazarz, bukowskiego, lubońskiego, przeźmierowskiego, stęszewskiego, szamotulskiego i śremskiego. Dziekanem dekanatu komornickiego został ks. Karol Górawski, proboszcz parafii w Dąbrówce, dotychczasowy dziekan przeźmierowski. Natomiast dziekanem przeźmierowskim abp Gądecki mianował ks. Dariusza Madejczyka z Lusowa. „Archidiecezja Poznańska jest podzielona na dekanaty, kierowane przez księży dziekanów, mianowanych na określony czas przez Arcybiskupa Poznańskiego. Dziekani zaliczani są do najbliższych współpracowników biskupa diecezjalnego. Urząd dziekański posiada charakter administracyjny i duszpasterski. Dzie-

kan w powierzonym mu okręgu jest odpowiedzialny za działalność duszpasterską i administracyjną podejmowaną przez kapłanów i świeckich. Zadania te spełnia według wskazań i dyrektyw Arcybiskupa Poznańskiego”. Nowy dekanat: dekanat komornicki z parafiami: 1. Dąbrówka 2. Dopiewo 3. Komorniki – pw. św. Andrzeja Apostoła 4. Komorniki – pw. św. Jana XXIII 5. Konarzewo 6. Plewiska – pw. św. Faustyny, 7. Plewiska – pw. bł. Jerzego Popiełuszki, 8. Skórzewo 9. Zakrzewo Tylko Więckowice, które należą do parafii w Niepruszewie pozostają bez zmian. Dekret wchodzi w życie dnia 1 lutego 2018 roku. (Agnieszka Wilczyńska na podst. http://www.archpoznan.pl)

Zapraszamy do odwiedzenia oraz poznania nas i naszego Gościńca!

„Gościniec Pod Brzozami” 60-185 Poznań, ul. Malwowa 148 tel./fax +48 61 81 43 524, e-mail: recepcja@podbrzozami

www.podbrzozami.pl

Szkoła Podstawowa w Więckowicach im. Powstańców Wielkopolskich Rok 2018 został ogłoszony Rokiem Powstańców Wielkopolskich. I właśnie bohaterów naszych ziem wybrano na patrona Szkoły Podstawowej w Więckowicach.

Agnieszka Grześkowiak 9 lutego br. odbyły się uroczystości nadania imienia szkoły w Więckowicach. O 9.00 godzinie odbyła się uroczysta Msza św. w kaplicy dworu Berezów. Tam poświęcono sztandar szkoły. Po mszy wszyscy przeszli do budynku zespołu szkolnoprzedszkolnego, by uczestniczyć w części oficjalnej. Rozpoczęto odczytaniem uchwały Rady Gminy Dopiewo o nadaniu szkole imienia Powstańców Wielkopolskich. Następnie przekazania sztandaru dokonał Wójt Gminy Dopiewo w ręce Dyrektor SP pani Barbary Tomkowiak. Pani dyrektor zaprosiła fundatorów sztandaru do mocowania na jego drzewcu pamiątkowych tabliczek. Po czym sztandar trafił w ręce uczniowskiej reprezentacji szkoły. Uczniowie złożyli przysięgę na sztandar i odśpiewali nowy hymn szkoły autorstwa Marty i Marka Adamczyków. Przemówienia rozpoczął ks. bp Damian Bryl. Wygłoszono wiele pięknych słów przez Wójta

Ojciec Marian Żelazek większość swojego życia niósł pomoc osobom potrzebującym, biednym i chorym na trąd na misjach w Indiach. W 2002 roku był kandydatem do Pokojowej Nagrody Nobla. Akademia Medyczna w Poznaniu w 2000 roku przyznała mu Medal im. Karola Marcinkowskiego „za zasługi w niesieniu pomocy charytatywnej i medycznej trędowatym”. W 2002 otrzymał statuetkę „Złotego Hipolita” – nagrodę Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. W 2003 został odznaczony Medalem Polonia Mater Nostra Est. W 2005 otrzymał Honorowe Obywatelstwo Miasta Poznania oraz Nagrodę imienia Sérgio Vieira de Mello, przyznawaną przez Stowarzyszenie Willa Decjusza. reklama 51/2013

Uczniowie SP w programie artystycznym

Gminy Dopiewo Adriana Napierałę, Jarosława Łuczaka z Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego i Zdzisława Kościańskiego z Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego oraz Annę Kwaśnik - Sołtysa Więckowic i zaproszonych gości. Wspomniano w nich o historii Powstań i znaczeniu sztandaru. O naszych regionalnych Powstańcach i ich zmaganiach oraz o tradycjach w Wielkopolsce. Po godz. 11.00 rozpoczęła się część artystyczna przygotowa-

na przez dzieci. Nawiązywała do historii z lat pierwszej wojny światowej i powstań. Dzieci m.in. zaśpiewały Rotę i pieśń I Brygady. Ich zaangażowanie, stroje nawiązujące do tamtych czasów i patriotyczne teksty spowodowały, że zgromadzeni na przystrojonej sali gimnastycznej goście ucichli. Uroczystość zakończono zaproszeniem uczestników do zwiedzania wystawy pamiątek powstańczych regionalisty z Dopiewa, pana Eligiusza Tomkowiaka.

reklama 46/2013

Strona 14 www.pulsgminy.pl


Kontakt telefoniczny z redakcjÄ… 535-537-722

Luty 2018 • Puls Gminy

reklama 523/2018

kontakt@pulsgminy.pl

Strona 15


reklama 20/2012

Galeria DÄ…brĂłwka zawsze blisko Ciebie

www.galeria-dabrowka.pl

reklama 471/2017

Puls Gminy Dopiewo 2.2018  

Zapraszamy do czytania miesięcznika Puls Gminy Dopiewo 2.2018

Puls Gminy Dopiewo 2.2018  

Zapraszamy do czytania miesięcznika Puls Gminy Dopiewo 2.2018

Advertisement