Page 1

Nro 8 15. 10. 2010

Helsingin Reserviupseeripiiri > Helsingin Seudun Reservil채ispiiri Helsinki > Espoo > Kauniainen > Vantaa

43. vuosikerta

Sissit Kaukopartiomarssilla

s. 9

Liikuntakoordinaattorit koulutuksessa

s. 13

Jatkosodan ratkaisu s. 7


2

15. 10. 2010 < 8 | 2010

Pääkirjoitus

15. 10. 2010

Ampumaharrastuksen tulevaisuus synkkenee

E

duskunnan hallintovaliokunnan mietintö hallituksen esityksestä ampuma-aselain muuttamiseksi vahvisti valitettavasti sen, mitä jo ennen kesää osattiin aavistaa. Päähallituspuolueiden johdossa on päätetty, että esitykseen tehdään vain perustuslakivaliokunnan ehdottomasti vaatimat muutokset. Muilta osin esitys runnotaan läpi hinnalla millä hyvänsä. Varsinainen mietinnön teksti sorvattiin lopulta kasaan leikkaa ja liimaa tekniikalla kahdessa viikossa. Valiokunnan keväällä järjestämät laajat kuulemiset olivat siis puhdasta silmänlumetta ja ajanhukkaa. Koska jo alun perin sekavaa hallituksen esitystä on menty muuttamaan ”sielt’ sun täält’”, on lopputuloksena todella massiivinen lainsäädännöllinen sotku. Sen vaikutukset kentällä tulevat olemaan todella kylmä suihku niin meille reserviläisille kuin muille ampumaharrastajille. Hallintovaliokunta toki esittää monia muutoksia hallituksen esitykseen, mutta pääosin vain perustuslakivaliokunnan lainsäätämisjärjestykseen liittyvien vaatimusten pohjalta. Asiantuntijajärjestöjen hyvin perustellut lausunnot ja niissä esiin nostamat lukuisat epäkohdat on ohitettu lähes täysin. Koska työ on tehty nopeasti ja kokonaisuutta ajattelematta, on lopputulos entistäkin sekavampi.

Hallintovaliokunta esimerkiksi esittää yhdistyksen jäsenyyden poistamista luvan saannin ehtona. Tulevaisuudessa pistoolin ja revolverin hankkimisluvan saamisen ehdoksi esitetään kuitenkin edelleen kahden vuoden harjoittelua – käytännössä yhdistyksen aseilla. Luvan saanti ja sen uusiminen viiden vuoden välein olisi myös sidottu nimenomaan yhdistyksen nimeämän ja poliisin antaman koulutuksen saaman ampujakouluttajan lausuntoon. Kyse on siis tosiasiallisesta pakkojäsenyydestä. MIETINNÖSSÄ EI OLE lainkaan otettu kantaa siihen, mistä löytyvät resurssit kaikkien muutosten toteuttamiseen. Esimerkiksi mistä löytyy se määrä vapaaehtoisia kouluttajia, jotka voisivat valvoa jokaisen uuden harrastajan harjoittelua. Eikä siihen, mistä tähän löytyy laina-aseet. Poliisin lupahallinnon byrokratia tulee kasvamaan merkittävästi. Esitys vaarantaakin vakavasti pistooleilla ammuttavien lajien harrastuksen Suomessa, vaikka valiokunta toki muuten lausuu korulauseita siitä, miten ampumaharrastuksen jatkuminen on turvattava. On myös merkittävää, että valiokunnan muutosten jälkeenkin lakimuutos siirtäisi viranomaiselle kuuluvia hallintotehtäviä yhdistyksille ja niiden ampuma-asekouluttajille ilman, että näiden toimintaan kuitenkaan sovellettaisiin hyvän hallinnon periaatteita ja vaatimuksia. Miten ampu-

makouluttajien toiminnasta voi valittaa ja kenelle? Hallintovaliokunta on myös päätynyt osittain jopa kiristämään hallituksen esitystä. Se esimerkiksi edellyttää pakollista soveltuvuustestiä jokaisen hankkimisluvan käsittelyn ehdoksi. Lääkäreille alun perin esitetyn ilmoitusoikeuden sijasta valiokunta haluaa ilmoitusvelvollisuuden, ja kaikille muille terveydenhuoltoalalla työskenteleville ilmoitusoikeuden. Täysin huolimatta siitä, että muun muassa Lääkäriliitto on selkeästi ilmoittanut pitävänsä näitä molempia esityksiä perusteettomina ja niiden vaarantavan ihmisten perusoikeuksia.

valiokunnan kuulemat useat asiantuntijat, hallintovaliokunta ei myöskään ole suostunut näkemään mitään ongelmia hallituksen esityksen useissa teknisissä yksityiskohdissa, kuten esimerkiksi ampuma-aseen ja sen osia koskevissa määrittelyissä. Kohta siis ihmetellään, että miten ihmeessä näistä ilma-aseiden piipuista ja airsoft-aseiden äänenvaimentimista tulikaan luvanvaraisia. Päähallituspuolueiden vastuu syntyneestä sotkusta on jakamaton. Aivan erityisesti tämä koskee niitä kansanedustajia, jotka osallistuivat hallintovaliokunnan luokattoman huonoon työhön. Oikeaa tietoa on 100 % varmasti ollut jokaisen heistä saatavilla.

TOISIN KUIN

hallintovaliokunnan jäsen näyttää perehtyneen hallituksen lakiesitykseen riittävällä tarkkuudella ja omaavan riittävästi selkärankaa. Vantaalaisen kansanedustaja Pietari Jääskeläisen (ps) ko. mietintöön jättämän hyvin perusteellisen vastalauseen tiivistelmä on luettavissa toisaalla tästä lehdestä. Kyseessä lienee myös yksi reserviläisten edunvalvonnan synkimmistä, ellei peräti synkin hetki. Mietinnön käsittelyyn hallintovaliokunnassa kun osallistui myös Reserviläisliiton puheenjohtajana toimiva Markku Pakkanen (kesk).

VAIN YKSI

Aselain vaikutukset kentällä tulevat olemaan todella kylmä suihku

Vaaleissa voit vaikuttaa.

Uusi Suomi, 15. 10. 1940

Uutisia 70 vuotta sitten 43. vuosikerta

Kuolleeksi julistaminen hidastuttaa sodassa kadonneiden henkivakuutusten suoritusta.

518. ilmestymiskerta Päätoimittaja Kari Talikka p. (09) 4056 2080 kari.talikka@helresp.fi Toimituspäällikkö arto.pulkki@hrup.fi Toimitus tomi.alajoki@hrup.fi Toimitusneuvosto Ville Maijanen (HRUP) Sakari Väliahde (HRUP) Kimmo Karinen (HelResP) Joija Tikkanen (HelResP) Ulkoasu ja taitto Luova toimisto Bolder Helsinki Oy Pasi Väänänen, www.bolder.fi Toimitus Döbelninkatu 2 00260 HELSINKI Puh (09) 4056 2080 reservinsanomat@helresp.fi

Osoitteenmuutokset HRUP:n jäsenet p. (09) 4056 2011 Virpi Kukkonen jasenasiat@rul.fi

Seuraavat numerot: nro aineisto ilmestyy

HELRESP:n jäsenet p. (09) 4056 2010 Sara Väinölä jasenasiat@reservilaisliitto.fi

Painopaikka Satakunnan Painotuote Oy Kokemäki, 2010

Lehteen julkaistavaksi toimitetun materiaalin tulee olla toimituksessa viimeistään aineistopäivänä klo 16.30 mennessä. Materiaali mieluiten sähköisessä muodossa. Virheiden välttämiseksi ei käsinkirjoitettua materiaalia! Aineistopäivän jälkeen saapunutta materiaalia ei julkaista. Tekstit mielellään sähköpostin liitetiedostoina rtf-muodossa ilman muotoiluja. Kuvat mielellään joko originaaleina tai tif-muotoisina 200 dpi-resoluutiolla. Lisätietoja toimituksesta.

9. 10.

1.11. 7.12.

12.11. 17.12.

ISSN 0355-824X LT 2009. Levikki: 12 279 kpl Kannen kuva Lehden arkisto

Aikakauslehtien liiton jäsen

Maksuvapausanomuksia työkyvyn menettämisen johdosta esitetty runsaasti. Uuden Suomen saaman tiedon mukaan henkivakuutusyhtiöille on viime aikoina saapunut useita satoja sodassa kadonneiden henkivakuutusten suorittamista koskevia anomuksia. Niitä ei voida ratkaista ennenkuin oikeusistuimet ovat julistaneet asianomaiset kuolleiksi. Määräaikojen lyhentämisestä huolimatta tämä vaatii kuitenkin aikansa. Viime elokuussa kootun tilaston mukaan henkivakuutusyhtiöt olivat suorittaneet sodassa kaatuneiden omaisille kaikkiaan n. 175 milj. mk. Kaatuneiden henkivakuutuksia koskevia anomuksia ei senjälkeen ole enää mainittavimmin saapunut. Maksuvapautuksia sodan aiheuttaman invaliditeetin johdosta on esitetty runsaasti. Ne on toistaiseksi ratkaistu vain väliaikaisesti myöntämällä maksuhelpotuksia. Jos vakuutukseen sisältyy työkyvyttömyysvakuutus, on vähäisempikin invaliditeetti otettu huomioon. Yleisten vakuutusehtojen mukaan myönnetyissä vakuutuksissa maksuvapaus tulee kyseeseen vain verrattain täydellisen työkyvyn menetyksen perusteella. Väliaikaisissa ratkaisuissa on jääty odottamaan jälkihoidon tuloksia ja lääkärin lopullista lausuntoa.


3

8 | 2010 > 15. 10. 2010

Puheenjohtajilta Ville Maijanen > Kapteeni (res) > Helsingin Reserviupseeripiirin puheenjohtaja

Kimmo Karinen > Vänrikki (res) > Helsingin Seudun Reserviläispiirin puheenjohtaja

Ammattiarmeija ei ole Suomelle realistinen vaihtoehto

Toinen suunta Puolustusvoimiin

johtama työryhmä luovutti yleisen asevelvollisuuden tulevaisuutta pohtineen työryhmän raportin puolustusministeri Jyrki Häkämiehelle 28.9. Raportin mukaan yleiselle asevelvollisuudelle ei ole vaihtoehtoa, niin kauan kun oman maan puolustaminen on puolustusvoimien tärkein tehtävä. Ammattiarmeija on meille ehdottomasti liian kallis ja pysyvästi toimivasta valikoivasta asevelvollisuudesta ei ole olemassa yhtään esimerkkiä. Työryhmä esittää raportissaan useita konkreettisia toimia asevelvollisuuden kehittämiseksi. Työryhmän mukaan asevelvollisuus on kustannustehokkain tapa tuottaa Suomen puolustuskyky. Jo varsin vaatimattoman ammattiarmeijan kustannukset ovat selvästi suuremmat kuin asevelvollisuusarmeijan. Liittoutuminen ei vaikuttaisi merkittävästi asevelvollisuuteen, koska liittoutuman jäsenenäkin Suomi olisi viime kädessä vastuussa oman maa-alueensa puolustamisesta. Asevelvollisuus on ensisijaisesti väline Suomen puolustamiseksi, ja sen tärkein tuote on puolustuskyky. Sen lisäksi asevelvollisuus tuottaa yhteiskunnalle myönteisiä vaikutuksia. Julkisen talouden liikkumavaran kaventuminen aiheuttaa jo 2010-luvun puolivälissä tarpeen supistaa puolustusvoimien normaaliolojen vahvuutta sekä muuttaa toimintatapoja. Työryhmän mielestä asevelvollisuuden toimivuuden turvaamiseksi kaikilla palveluskelpoisilla miehillä ja vapaaehtoisilla naisilla tulee olla oikeus suorittaa varusmiespalvelus. Valikoivaan asevelvollisuuteen ei tule siirtyä. Valikoiva asevelvollisuus johtaisi siihen, ettei asevelvollisuutta koettaisi enää velvollisuudeksi. Motivaatio varusmiespalveluksen suorittamiseen laskisi ja asevelvollisuus lakkaisi vähitellen. Vapaaehtoisuuteen perustuva asevelvollisuus ei ole toimiva ratkaisu.

TAANNOIN (28.9.2010) julkistettiin Puolustusministerin elokuussa 2009 asettaman ns. Siilasmaan työryhmän loppuraportti ”Suomalainen asevelvollisuus”. Raportissa pohditaan kattavasti suomalaisen asevelvollisuusjärjestelmän toimivuutta ja sen asemaan yhteiskunnassamme. Oheen olen poiminut muutaman otteen raportin yhteenvedosta. Valitut kohdat ehkä tuntuvat meille reserviläisille jokseenkin itsestäänselvyyksiltä ja ovat asioita, joista me olemme useasti puhuneet. Mutta nyt ne on ensimmäistä kertaa lausunut joku ”ulkopuolinen ja riippumaton taho”. Raportissa sanotaan puolustusvoimien taloudellisesta asemasta ja siitä johtuvasta mm. KH-vuorokausien leikkauksista seuraavaa: ”Jatkuva supistaminen ja leikkaukset laskevat ennen pitkää henkilöstön motivaatiota ja vaikuttavat puolustuksen uskottavuuteen sekä maanpuolustustahtoon.” sekä asevelvollisten vallinnoista seuraavaa: ”Valikoivaan asevelvollisuuteen ei tule siirtyä. Valikoiva asevelvollisuus johtaisi siihen, ettei asevelvollisuutta koettaisi enää velvollisuudeksi. Motivaatio varusmiespalveluksen suorittamiseen laskisi ja asevelvollisuus lakkaisi vähitellen. Vapaaehtoisuuteen perustuva asevelvollisuus ei ole toimiva ratkaisu. Halukkaita ei olisi riittävästi.” Raportissa on myös monta muuta mielenkiintoista huomiota ja kehittämisehdotusta, joilla puolustusvoimat voisivat ottaa uuden suunnan kehittäessään koko suomalaista yhteiskuntaa kokonaismaanpuolustuksen saralla. Aika näyttää mihin tämä uusi suunta kulkee.

RISTO SIILASMAAN

Halukkaita ei olisi riittävästi. Keskeisimpinä johtopäätöksinä työryhmä esittää -asevelvollisuusjärjestelmä säilytetään -koulutetaan koko palveluskelpoinen miespuolinen ikäluokka varusmiespalveluksessa -ammattiarmeijaan siirtyminen ei ole perusteltua -sotilaallisella liittoutumisella ei olisi suuria vaikutuksia asevelvollisuusjärjestelmään -lähivuosina puolustusvoimien on toteutettava rakennemuutos, jolla samalla turvataan asevelvollisuusjärjestelmä Henkilökohtainen kommentti: Aktiivireserviläisen näkökulmasta Siilasmaan työryhmän monet johtopäätökset ovat vanhoja tuttuja. Suurelle yleisölle maanpuolustuksen peruskysymykset eivät varmasti ole samalla tavalla itsestäänselviä. Siksi nimenomaan kokoavana yhteenvetona yleiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun, on raportti erityisen tärkeä. Vasta koko kansan kaikkien rivien luottamus ja hyväksyntä yleiselle asevelvollisuudelle mahdollistavat tämän instituution jatkumisen. Ulkopuolisen ja uskottavan työryhmän perusteellisen työn lopputulos yksiselitteisesti tukee tätä meille parasta maanpuolustusratkaisua. Ja antaa monta konkreettista vastausta kysymykseen miten edetä jatkossa.

ville.maijanen@hrup.fi

Toinen suunta Reserviläisliittoon Reserviläisliitto on uuden asian edessä. Syyskokouksessaan 20.11. Seinäjoella liitolle ollaan valitsemassa puheenjohtajaa seuraavalle kaksivuotiskaudelle. Nykyinen puheenjohtaja on ilmoit-

tanut olevansa käytettävissä, mutta on saanut myös vastaehdokkaan. Tilanne on uusi Reserviläisliiton lähihistoriassa. Aikaisempina vuosina olemme valinneet puheenjohtajan ns. yhden ehdokkaan joukosta, joten äänestämään tässä asiassa ei ole päästy. Tähän uuteen tilanteeseen olemme ajautuneet mm. siksi että osa liittomme jäsenistä ja jäsenyhdistyksistä ei ole tyytyväinen liittomme nykyiseen linjaan. Moni varmasti muistaa keskustelun ampumaaselain muuttamisesta sekä kodinturvajoukkojen perustamisesta Suomeen. Nämä molemmat asiat ovat olleet keskeisiä asioita meidän reserviläisten mielissämme vuosien ajan. Moni varmaan muistaa myös puheet ”poteroihin kaivautuneesta” liitosta. Olemmeko me valmiit ottamaan ”Uuden suunnan” maanpuolustuksen saralla ja näyttämään esimerkkiä myös muille uudistamalla toimintatapojamme. Nyt meillä olisi siihen aito mahdollisuus valitsemalla vahva johtajapersoona liittomme johtoon. Henkilön jolla on vankka kokemus reserviläiskenttätyöstä sekä yhteiskunnallista näkemystä asioiden hoidosta. Tällä ”Uudella suunnalla” meillä olisi myös mahdollisuus toteuttaa mm. RES2015-suunnitelmassa mainittua mielipidejohtajuuden roolia suurimpana Maanpuolustusjärjestönä Suomessa, kun olisimme kerrankin asioista ”jotain mieltä”! kimmo.karinen@helresp.fi

Sisältä

2

Pääkirjoitus

3

Puheenjohtajilta

4

Kirjat

6

NoCo-harjoitus 2010

7

Jatkosodan ratkaisu

8

Kolumni Väättänen

10 Kallosen haastattelu 12 Ampuma- ja urheilutoiminta 14 Toimintakalenteri

Talvisotanäyttely jatkuu yleisön pyynnöstä Taistelimme-Taistelemme Sotainvalidien Veljesliiton 70-vuotisnäyttely Erikoisnäyttely 31.12.2010 asti Näyttelyt ovat avoinna ti-to 11-17, pe-su 11-16 ja ma suljettu Puh. 0299 530 259 avoinnaoloaikoina, liput 4/2, sotaveteraanit ilmaiseksi maanpuolustuskorkeakoulu.fi/sotamuseo

SOTAMUSEO, Liisankatu 1, 00170 Helsinki


4

15. 10. 2010 < 8 | 2010

Kirjat

reservinsanomat@helresp.fi

Valvontaupseerin päiväkirjat 1941—1944 Suomalaiset Syvärillä KAPTEENI TAAVETTI HEIKKISEN päiväkirjat avaavat lähes ainutlaatuisen ikkunan erittäin vähän tunnettuun sisäisen turvallisuuden ja vastavakoilun toimintaan jatkosodan ajan rintamajoukoissa. Heikkinen oli jatkosodan syttyessä 35-vuotias monilapsisen perheen isä, ylikonstaapeli ja aktiivinen suojeluskuntalainen. Talvisodassa hän oli palvellut 7. sotapoliisikomppanian päällikkönä Pohjois-Karjalassa. Jatkosodasta Heikkinen palveli pääosan Itä-Karjalassa Kaarlo ”Kylmä-Kalle” Heiskasen johtaman 11.D:n esikunnassa, jossa hänen kanssaan palveli muun muassa sotatuomari Paavo Alkio. Alkion päiväkirjat (Sotatuomarin päiväkirjat – Ajatus kirjat 2003) on julkaistu jo aiemmin Pekka Rintalan toimittamina. Nämä kaksi teosta täydentävät erinomaisesti toisiaan. Tietoja valvontaupseerien toiminnasta ei ole säilynyt turhan paljon, sillä toimintaa johtaneen Päämajan valvontaosaston arkistot poltettiin varmuuden vuoksi syyskuussa 1944. Vladimir Panschin on kuitenkin valottanut jonkin verran tätä toimintaa vuonna 2000 ilmestyneessä tutkielmassaan (Kasvottomien miesten sota – MPKK 2000). Nykypolvien onneksi Taavetti Heikkinen päätti kuitenkin säilyttää koko sodan ajan pitämänsä päiväkirjat, jotka hän oli alun perin tarkoittanut muistoksi lä-

Jarmo Nieminen (toim). Taavetti Heikkinen – Rintaman poliisi. Ajatus kirjat 2010. 364 sivua, kuvia ja karttoja. ISBN 978-951-20-7999-5

hinnä omille lapsilleen. Päiväkirjoissa kuvataan realistisesti rintaman turvallisuustoiminnan karua todellisuutta – rajuja kuulusteluja, kenttäoikeuksien toimintaa ja teloituksia. Toimenpiteiden kohteina ovat niin omat joukot, vakoojat kuin desantit. Everstiluutnantti Jarmo Niemisen hienosti toimittamat päiväkirjat kuvaavat hyvin myös Itä-Karjalassa

toimivan divisioonan esikuntaan sijoitetun upseerin elämää ja arkea, sodan alun unelmien sortumista syvään masennukseen ja asemasodan aikana kasvanutta eripuraa aktiivija reserviupseerien välillä. Kirjan liitteenä on myös Niemisen laatima kuvaus 11. Divisioonan sotatiestä, joka helpottaa päiväkirjan tapahtumien seuraamista jatkosodan sotahistoriaa tältä osin muuten vähemmän tunteville. Päiväkirjojen kuvaus rintaman turvallisuustoiminnasta on paikoin varsin julmaa luettavaa – ja siksi erittäin tervetullutta. Sodan kauhujen jälkikäteinen kaunistelu ei aja kenenkään etua. Toisaalta Heikkisen päiväkirjat kertovat erittäin oppimishaluisesta ja humaanista ihmisestä, joka pitää suurinta osaa tutkimistaan rikoksista sodan epänormaalien olosuhteiden aiheuttamina ja niistä seuranneita rangaistuksia usein kohtuuttomina. Heikkisen rooli on kuitenkin helpompi kuin sotatuomari Alkion, joka ajautuu hyvin nopeasti riitoihin kurin ylläpitämiseksi kovia rangaistuksia vaatineen Heiskasen kanssa. Paavo Alkiosta tuli sodan jälkeen hovioikeudenpresidentti. Heikkinen puolestaan suoritti sodan jälkeen Valtion poliisikoulun päällystöluokan ja tuli vuonna 1952 nimitetyksi Hirvensalmen nimismieheksi.

Kekkosen suhteet puolustusvoimiin puntarissa

Armas Ukkolan vaiheiden kuvausta. Eletään syyskuun alkua vuonna 1941, kun suomalaisten ja saksalaisten tykistö alkaa pehmittää venäläisten linjoja. Tuuloksen hyökkäyksessä vihollisen vastarinta murenee silmissä, mikä avaa tien kohti kaakkoa. Suomalaiset jääkärit etenevät nopeasti. He valtaavat Aunuksen ja saapuvat Syvärille asti. Väsyneet miehet komennetaan valmistamaan taisteluasemia ja majapaikkoja. Siitä he tietävät, että sodan luonne muuttuu.

Esa Sirén, Vastaisku Syvärillä ISBN 978-951-20-8297-1, Gummerus Oy 2010, 323 sivua

kuudennen sotaromaaninsa. Aiheena ovat Syvärin taistelut vuonna 1941. Tyylinsä sekä vauhdikkaiden tapahtumien ja juonenkäänteiden ansiosta Sirénin sotaromaanit ovat kiinnostaneet myös nuorempaa lukijakuntaa. Vastaisku Syvärillä jatkaa Verinen tie -romaanista tutun jääkäri

ESA SIRÉN ON KIRJOITTANUT

Sotaa Ruijassa Kiiperin patterin aseistukseen kuului mm. valoammusheitin, kaksi norjalaista sotasaaliskenttätykkiä ja kolme 75 mm:n panssarintorjuntatykkiä.

PRESIDENTTI URHO KEKKOSESTA

on kirjoitettu monelta eri kantilta. Vähemmälle huomiolle on jäänyt hänen suhteensa puolustusvoimiin. Toki Kekkosen päiväkirjoista löytyy useita merkintöjä, jotka liittyvät puolustusvoimiin. Valtiotieteen tohtori, eversti evp Pekka Visuri on kirjoittanut teoksen, jossa paneudutaan Kekkosen suhteisiin puolustusvoimiin ja puolustuspolitiikkaan. Kylmän sodan aikana Suomessa puolustuspoliittinen keskustelu ei ollut avointa. Suomen strateginen asemaa ja puolustusdoktriinia kuvattiin vain yleisluontoisesti. Konkreettiset tiedot salattiin tehokkaasti, joten keskusteluun on jäänyt runsaasti legendoja ja suoranaisia väärinkäsityksiäkin. Vasta nyt on ollut mahdollista selvittää Urho Kekkosen osuutta puolustuspolitiikkaan ja puolustusjärjestelyihin. Teos perustuu ulkomaisiin ja kotimaisiin lähteisiin. Niistä selviää, että Kekkonen oli varsin hyvin perillä sotilasasioista ja ylipäällikkönä hän johti puolustusvoimia kiinteällä otteella. Vielä 1960-luvulla ylipäällikön ja puolustusvoimien johdon välillä oli ajoittain pahaakin kitkaa, mutta seuraaville vuosikymmenille tultaessa ei puolustuspolitiikan linjasta ollut nähtävissä periaatteellisia erimielisyyksiä. Tutkimuksessa on nähtävissä puutteita tiedonkulussa kriisien yhteydessä. Vaikka Kekko-

Kaikesta huolimatta Kekkosen aikana puolustusvoimat voi hyvin ja sen varustus oli hyvällä tolalla.

Pekka Jaatinen, Vain tänne yltää maailma Johnny Kniga Kustannus 2010, ISBN 978-951-0-36255-6, 412 sivua

Pekka Visuri, Idän ja lännen välissä ISBN 978-951-862-201-0, Sotahistorian laitos 2010, 287 sivua. kuvitusta

sen aikana tehtiin joitakin hukkainvestointeja, ei hänen aikanaan tehty mitään perustavaa laatua olevia hankintavirheitä. Urho Kekkosen ja maanpuolustusjärjestöjen suhteet eivät olleet lainkaan ongelmattomat 1960-luvulla. Maanpuolustusjärjestöt suhtautuivat usein varsin kriittisesti Kekkosen maanpuolustukseen liittyviin päätöksiin. Yrjö Keinosen nimitys puolustusvoimain komentajaksi oli yksi epäilyksiä herättänyt toimenpide. Yksi kriittisistä johtajista oli

professori Jouko Siipi, joka ilmoitti valtakunnallisella maanpuolustuskurssilla, että järjestäytyneet reserviupseerit eivät luota puolustusvoimain komentajaan. Suuri hässäkkä oli valmis. RUL:n johto joutui allekirjoittamaan anteeksipyyntökirjeen Keinoselle. Siipeä ei erotettu RUL:n liittohallituksesta eikä RUL:n jäsenyydestä. Kaikesta huolimatta Kekkosen aikana puolustusvoimat voi hyvin ja sen varustus oli hyvällä tolalla. Esimerkiksi panssarintorjunta-aseita oli lähes 11000 kappaletta, panssaroituja ajoneuvoja yli 300, ja sodanajan joukko oli noin 580 000 vahvuinen. Visurin teoksesta löytyy runsaasti yksityiskohtia, jotka aktiivisen maanpuolustajan on hyvä tietää.

ei anna mahdollisuutta lepäilyyn, vaan vihollisen lentopommitukset, tarkka-ampujat ja väkivaltaiset tiedustelut vaativat valppautta ja taisteluvalmiutta. Venäläisten kekseliäisyyttä ei ole mitään syytä aliarvioida, mistä suomalaiset saavat vahvistuksen karmivalla tavalla. Etulinjassa vihollisen rynnäkön ja läpimurron vaara on aina olemassa, ja silloin on käytävä päättäväisesti vastaiskuun. Vaikka Esa Sirén ei itse ole henkilökohtaisesti kokenut sotaa, hänen kerrontaansa on kuvattu hyvin realistiseksi. Hän on saanut kirjan sisältöön mielikuvituksensa lisäksi aiheita ja ideoita sotahistorian kirjoista ja veteraanien haastatteluista. Hän on myös tutustunut paikan päällä romaaniensa tapahtumapaikkoihin.

ASEMASODAN ARKI

ROVANIEMELÄINEN Pekka Jaatisen kymmenes romaani kertoo sodasta Pohjois-Norjassa Ruijassa. Vuonna 1942 saksalaisilla on rannikkotykistön linnake Kibergissä. Paikan suomalainen nimi on Kiiperi. Linnaketta johtaa yliluutnantti Wittmer. Linnake on strategisesti tärkeä, koska se valvoo laajaa aluetta. Suomalaiset kalastajat ryhtyvät vastarintamiehiksi ja suunnittelevat linnakkeen tuhoamista. Neuvoliittolaiset hyväksyvät suunnitelman ja se päätetään toteuttaa suomalaisten ja norjalaisten desanttien yhteisvoimin. Saksalaiset pidättivät sotavuosina yli 100 partisaania. Noin 40 parti-

saania kaatui taistelussa saksalaisia vastaan tai heidät tuomittiin kuolemaan. Vankilaan saksalaiset tuomitsivat 31 partisaania, joista 10 oli naisia. Monet naiset olivat partisaanien leskiä. Kirjallisten lähteiden mukaan on epävarmaa, kuinka monta saksalaisten rahtilaivaa tai muuta alusta Neuvostoliitto kykeni upottamaan partisaanien toiminnan ansiosta. Luku vaihtelee 10 ja 80 välillä. Kirjassa on käytetty rikasta pohjoisen suomen kieltä. Kirja lopussa on luettelo mahdollisista epäselvistä tai vaikeasti selviävistä sanoista. Kirja lopusta selviää, mitä tarkoittaa jälli tai jutaa. Kiiperin patterin aseistukseen kuului valoammusheitin, kaksi norjalaista sotasaaliskenttätykkiä, kolme 75 mm:n panssarintorjuntatykkiä, yksi 47 mm:n panssarintorjuntatykki, 7 valonheitintä sekä yli 1000 miinan miinakenttä. Lisäksi varustukseen kuului liekinheittimiä. Kirjassa taistelujen alkaessa myös viattomat ovat vaarassa ja sota kosketti kaikkia paikalla olijoita. Ei pelkästään sotilaita.


5

8 | 2010 > 15. 10. 2010

Ikäluokat eivät pienene Muun muassa puolustusministeri Jyri Häkämies sekä eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Juhani Korkeaoja ovat kuluneen syksyn aikana perustelleet puolustusjärjestelmän muutostarvetta ”ikäluokkien pienenemisellä” vuoden 2015 jälkeen. Tälle puolustusvoimista lähtöisin olevalle väitteelle ei ole ihan helppoa löytää kriittisen tarkastelun kestäviä perusteluja.

missa (HS 5.10.) huomiota siihen, että puolustusvoimien julkisuuteen ja poliitikoille antamia tietoja ei tarkastella riittävän kriittisesti, eikä esimerkiksi puolustuspoliittisia selontekojen linjausten toteutumista käytännössä valvota mitenkään. Volanen on vastannut sekä vuoden 2004 että 2008 selontekojen poliittisesta valmistelusta, joten hän on seurannut asioita aitiopaikalta. Eräs yleisimmistä puolustusvoimien käyttämistä perusteluista eri muutoksille on ollut koko 2000-luvun ajan ”ikäluokkien pieneneminen”. Käytännössä väite on mennyt läpi täysin ilman lähdekritiikkiä – ainoastaan reserviläisjärjestöt ovat satunnaisesti puuttuneet asiaan.

VALTIONEUVOSTON kanslian valtiosihteerinä pitkään toiminut Risto Volanen kiinnitti Helsingin Sano-

TODELLISUUDESSA SUOMESSA

syntyvyys on ollut jo viimeiset 40 vuot-

ta noin 55 000 – 65 000 lasta vuosittain. Välillä ikäluokat pienenevät, välillä kasvavat. Esimerkiksi siinä missä 90-luvun loppupuolella syntyvyys oli laskusuunnassa, on se taas koko 2000-luvun ollut kasvussa. Viime vuonna uusia suomalaisia syntyikin yli 60 000 – mikä on selkeästi enemmän kuin esimerkiksi 1980-luvun puolivälissä. Mikä on sitten oikeasti tilanne vuoden 2015 jälkeen? Tilastokeskuksen ylläpitämistä tilastoista selviää, että Suomessa syntyvyys oli 1990-luvun loppupuolella aivan samassa tasossa kuin se oli 1970-luvun alkupuolella. Niinpä vuonna 2016 kutsuntaikään pari tuhatta nuorta pienempi ikäluokka kuin tuli tänä vuonna, mutta toisaalta ihan samankokoinen ikäluokka kuin tuli vuonna 1990. Tästä kymmenen vuoden

Elävänä syntyneet 1971-2009. Lähde: Tilastokeskus. Väestö- ja kuolinsyytilastot.

päästä - eli vuonna 2026 - kutsuntaikään tulee vuorostaan samankokoinen ikäluokka kuin tuli viimeksi vuonna 2005. Se, että palvelukseen hyväksy-

tään puolustusvoimien omien linjausten mukaisesti entistä pienempi osa ikäluokasta on aika lailla eri asia kuin ikäluokan pieneneminen.

HaV:n mietintö hallituksen esitykseen ampuma-aselain muuttamiseksi

Pietari Jääskeläisen vastalause Hallintovaliokunnan jäsenenä toimiva Pietari Jääskeläinen (ps) jätti ampuma-aselain muutosta koskevaan valiokuntamietintöön 16 sivua pitkän, hyvin perusteellisen vastalauseen. Ohessa tiivistelmä vastalauseen perusteluista ja loppupäätelmä. ja hallintovaliokunnan tehtävä ei ole ollut kirjoittaa uudelleen hallituksen esitystä tai sen olennaisia puutteita. Hallintovaliokunta voi tehdä yleensä vähäisiä, usein perustuslakivaliokunnan edellyttämiä ja muita luonteeltaan teknisiä muutoksia - ei ryhtyä kirjoittamaan uudensisältöisiä esityksiä. Esille tulleita puutteita ja virheitä on esityksessä kymmenittäin; osaa niistä käsitellään yksityiskohtien arvioinnissa. Osa on sellaisia, joita ei voida valiokuntakäsittelyssä käytännössä korjata. Hallituksen esityksellä on esitetty muutoksia ampuma-aselakiin tekemättä hallituksen esityksen laatimista koskevien ohjeiden vaatimia selvityksiä ja vaikuttavuustutkimuksia. Kansallisia aselupakäytäntöjä ei ole ampumatapausten tai yleensä lupakäytäntöjen perusteella lainkaan selvitetty vastoin hallituksen asetuksen laatimisohjeita. Tämä on ollut poikkeuksellisen tärkeää jo sen vuoksi, että poliisin hallinnosta annetun tehtäväsäännöksen nojalla annetut soveltamis- eli yhtenäistämisohjeet ovat olleet vuodesta 2007 lukien eri aselupien perusteena. Siten hallituksen esitys esittää aselupakäytäntöihin suuria periaatteellisia ja muita muutoksia, joita koskevaa hallintokäytäntöä ei tunneta tai ole selvitetty lainkaan. Kehnoa lainvalmistelua on kiistatta myös se, että hallituksen esitykseen ei ole liitetty lainkaan lain nojalla annettavaan ampuma-asetukseen tehtäviä muutoksia missään muodossa. Edellä mainitut seikat ovat luonteeltaan sellaisia, ettei niitä voida edes tyydyttävästi korjata eduskuntakäsittelyssä. Kyse on siten myös

EDUSKUNNAN

lainsäädäntömenettelyn asiallisuudesta ja mallivaikutuksesta asiassa, joka koskee yli 1,5 miljoonaa Suomen kansalaista suoraan tai välillisesti. Hallintovaliokunta on jättänyt käsittelemättä useita perustuslain ja aselupakäytännön edellyttämiä asioita mietintötekstissään; niitä ei mainita yleisperusteluissa eikä muutoin. Näiden seikkojen vuoksi koko hallituksen esitystä ei pidä hyväksyä, sillä ne eivät ole korjattavissa. Vähintäänkin esitys on näistä syistä jätettävä pöydälle täysin puuttuvien selvitysten tekemiseksi. Eduskunnan aseman, sen käyttämän lainsäädäntövallan ja kansanedustajan perustehtävän, lainsäätäjän tehtävän kannalta on erittäin huolestuttavaa, että hallituksen esityksellä ja sen yhteydessä esittämättä jätetyllä asetusluonnoksella tosiasiassa siirretään suuri osa aselupien käytännön sisällön määrittelystä asetustasolle.

Perustiedot väärin Hallituksen esityksessä ja siitä valmistuneessa hallintovaliokunnan mietinnössä on esitetty tosiasioiden vastaisia perustietoja aseiden merkityksestä, asetiheydestä, aseiden osuudesta henkirikoksiin ja aseiden käytön muista vaikutuksista.

Hallintovaliokunnan laatima mietintö on keskeisimpiä lain tulkintaa käytännössä ohjaavia oikeuslähteitä. Sen vuoksi on perusteltua edellyttää, että hallintovaliokunta on pitäytynyt tosiseikoissa, selvittänyt ne lain säätäjänä laajasti ja analyyttisesti, tehnyt vain tosiseikkojen ja selvitysten perusteella ratkaisunsa ja näin ollen toiminut avoimessa demokratiassa, oikeusvaltiossa lainsäätäjältä odotettavalla tavalla. Näin ei ole kuitenkaan tapahtunut. Hallituksen esitys on rakennettu olettamuksille ja väittämille, jotka hallintovaliokunta on hyväksynyt ilman analyysiä ja asian perusteellista selvittämistä. Luvattomien aseiden torjuntaa ei edistä se, että laillisesti toimivien aseluvan haltijoiden ja asekeräilijöiden toimintaa vaikeutetaan. Kyse ei ole rikollisuuden vastustamisesta vaan pikemminkin perusoikeuksista irrallaan toimivasta metsästyksen ja ampumaharrastuksen vastustamisesta. Asetiheyden ja henkirikosten välillä ei ole tutkimuksellista tai tieteellistä korrelaatiota. Yhtään tämän kumoavaa tutkimusta ei ole saatavilla. Hallituksen esitys ei vaikuta mitenkään yhteiskunnassa väkivallan määrään yksinkertaisesti jo siitä syystä, ettei siinä puututa väkivallan syihin saatikka seurauksiin. Suomen aserekisterissä oli 2009 alussa noin vajaat 1,6 miljoonaa asetta. Suomi ei ole maailman neljäs asetiheystilastossa. Norjassa, Ranskassa ja Sveitsissä tehdään noin kolme kertaa vähemmän henkirikoksia kuin Suomessa, vaikka aseita on suunnilleen saman verran. Aselain muutoksien perusteluissa on käytetty ahkerasti mielikuvia, jotka eivät ole tosia. Mikä on sitten tuore tieto (2009) aseiden osuudesta henkirikoksissa Suomessa? Vuosittain luvallisilla käsiaseilla tehdyissä henkirikoksissa kuolee keskimäärin 1,9 henkeä, laillisilla pitkillä ampuma-aseilla keskimäärin 4,9 henkilöä ja luvattomilla ampuma-aseilla 10,9 henkilöä. Henkirikoksista tehdään selvästi yleisimmin teräaseella. Toiseksi yleisin tekotapa on pahoinpitely tai

kuristaminen ilman välineitä. Aselakiesitys ei kohtaa mielenterveysongelmaisia eikä sillä estetä koulusurmien tapaisia väkivallantekoja, kuten annetaan ymmärtää. Ammuntaharrastus perustuu jokaisen henkilökohtaiseen vapauteen ja oikeuteen päättää valinnoistaan samalla tavalla kuin kuulua tai olla kuulumatta yhdistyksiin. Hallituksen esityksessä tätä perustuslakivaliokunnan perusoikeusuudistuksen yhteydessä selkeästi ilmaisemaa periaatetta ei ole lainkaan käsitelty, edes perustuslakivaliokunnassa. Tätä ei voida hyväksyä.

Loppupäätelmä Eduskunta on korkein lakia säätävä, ei lakia valmisteleva elin. Lakia valmistelevien elinten, valtioneuvoston ja asianomaisen ministeriön - sisäasiainministeriön - esitys aselain uudistamiseksi ei täytä hyvän lainvalmistelun vaatimuksia. Tästä osoituksena ovat eduskunnan eri valiokuntien ja kymmenien asiantuntijoiden tekemät useat kymme-

net perustellut korjausesitykset lakipohjaan. Hyvä lakikokonaisuus ei voi syntyä laittamalla epäkelpoon hallituksen lakiesitykseen paikkaa paikan päälle. Lakiesitys tulee palauttaa sisäasiainministeriöön uudelleen valmisteluun, jolloin voidaan kaikki esitetyt korjaustoimenpiteet tarkoituksenmukaisella tavalla huomioon ja saada luotua uusi toimiva lakiesitys.

Ehdotus Edellä olevan perusteella ehdotan, että hallintovaliokunnan mietintöön sisältyvät lakiehdotukset hylätään. Helsingissä 7 päivänä lokakuuta 2010 Pietari Jääskeläinen /ps

Hallintovaliokunnan mietintö ja siihen liittyvä vastalause on luettavissa kokonaisuudessa Eduskunnan nettisivuilta. http://www.eduskunta.fi/ faktatmp/utatmp/akxtmp/ havm_16_2010_p.shtml

Pääkaupunkiseudun upseerijärjestöjen yhteinen ITSENÄISYYSPÄIVÄN ILOINEN ILTA Katajanokan Kasinolla 6.12.2010 alkaen klo 17.30 Juhlapäivällinen, ohjelmaa ja tanssia elävän musiikin tahdissa Ilmoittautumiset ja pöytävaraukset Katajanokan Kasinolle joko numeroon 09-6128 6300 tai katajanokka@royalravintolat.com viimeistään perjantaina 26.11.2010. Illalliskortti 55 e sisältäen -tervetulomalja -kaksi lasia Kasinon viiniä -sillikaviaaria, tyrnimallasleipää ja yrttisalaattia -härän paahtopaistia, perunagratiinia ja kermaista rosmariinikastiketta -rommibaba ja Kasinon vaniljajäätelöä -kahvi/tee ja petit fours -eteispalvelu Kaikki maksut vasta ravintolassa Kerää mukava pöytäseurue tai liity mukaan vaikka yksin juhlistamaan Itsenäisyyspäivää iloisessa seurassa hyvän ruuan ja musiikin merkeissä Tumma-/juhlapuku ja suuret kunniamerkit Järjestää Katajanokan Upseerikerho ry


6

15. 10. 2010 < 8 | 2010

Suomi isännöi kansainvälisen merellisen kriisinhallintaharjoituksen ”Northern Coasts 2010” (NOCO) 13. - 24. syyskuuta 2010. osallistui lähes kuusikymmentä alusta ja 3 500 4000 henkilöä 13:sta eri maasta (Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Saksa, Puola, Viro, Latvia, Ranska, USA, Iso-Britannia, Alankomaat ja Belgia.). Lisäksi harjoitukseen osallistui myös maa- ja ilmavoimien joukkoja, muun muassa noin 10 helikopteria ja noin 25 lentokonetta eri maista. Harjoitusalueena oli Saaristomeri, Itämeren pohjoisosa ja Pohjanlahden eteläosa. Harjoituksen tavoitteena oli kehittää osallistuvien joukkojen yhteistoimintaky-

kyä vaativissa, matalissa ja karikkoisissa olosuhteissa. Harjoituksen kuvitteellisessa tilanteessa oli käynnissä kriisinhallintaoperaatio, jonka turvallisuusuhkia ovat muun muassa terrorismi, merirosvous ja salakuljetus.

HARJOITUKSEEN

kuvattiin tilanne, jonka osapuolina olivat kuvitteelliset valtiot mm. Fuegos, Tundraland, Lulundia ja Midsommer Islands. Tilanteeseen liittyi eri osapuolten aiemmin käydyt sodat sekä nyt joukkojen turvaamat elintarvikekuljetukset näiden maiden alueille. Harjoituksessa eri maiden alukset pääsivät harjoittelemaan liikkumista matalissa ja kapeissa väyläolosuhteissa. Monille Atlantin avariin vesiin tottuneille se oli haaste.

HARJOITUKSESSA

Tanskan laivaston LCS Absalon toimi harjoituksen johtoaluksena.

Saksalainen Sea King suojasi johdon alusta.

Aluksen kannelta löytyi syvyspommeja.

Terrori-iskujen torjuntaa esiteltiin hienossa näytöksessä.

LCS Absalonin kannelta pystyttiin suojaamaan Reposaaren satamaa.

Puolustusvoimien komentaja kenraali Ari Puheloinen seurasi harjoitusta.

K U VAT : T O M I A L A J O K I

Suuri meriharjoitus Saaristomerellä


7

8 | 2010 > 15. 10. 2010

K U VA : J AT K O S O D A N H I S T O R I A , O S A 6

Teksti: eversti Matti Koskimaa SUOMEN YLIMMÄN JOHDON tekemään ratkaisuun vaikutti olennaisesti Neuvostoliiton 23.6.1944 Tukholman kautta toimittama kirjallinen vastaus Suomen rauhanneuvotteluihin. Se kuului seuraavasti: ”Koska suomalaiset ovat useaan kertaan pettäneet meidät, haluamme Suomen hallituksen antavan presidentin ja ulkoministerin allekirjoittaman lupauksen, että Suomi on valmis antautumaan ja kääntymään neuvostohallituksen puoleen pyytäen rauhaa. Jos saamme Suomen hallitukselta tämänlaatuisen tiedotuksen, Moskova on valmis ottamaan vastaan suomalaisen valtuuskunnan.” Nyt oli valittavana ehdoton antautuminen tai sopimuksen tekeminen Saksan kanssa taistelujen jatkamiseksi niin, että luotaisiin edellytykset kohtuulliselle rauhalle ja Suomen itsenäisyyden säilymiselle. Jos Suomi olisi taipunut antautumaan, olisi maamme miehitetty ja itsenäisyytemme menetetty. On syytä muistaa, että jokainen maa, jonka Neuvostoliitto miehitti toisessa maailmansodassa, liitettiin Neuvostoliittoon tai joutui taipumaan sen satelliitiksi. On epärealistista kuvitella, että Suomi olisi voinut olla poikkeus tästä säännöstä. Ribbentropin kanssa käytyjen sitkeiden neuvottelujen jälkeen tämä lopulta ilmoitti, että Hitler tyytyy kirjeen muotoon laadittuun sopimukseen, jonka presidentti allekirjoittaisi. Tasavallan presidentti Risto Ryti tuli itse sille kannalle, että maamme etu vaati Saksan haluaman lupauksen antamista. Tämä lupaus oli annettava ilman eduskunnan käsittelyä ja vain hänen itsensä allekirjoittamana. Presidentti Ryti painotti nimenomaan sitä, että eroamalla presidentin tehtävästä hän voi vapauttaa Suomen kansan sopimuksesta, jonka hän yksin allekirjoitti. Presidentti Ryti otti yksin kantaakseen suuren vastuun ja taakan hyvin tietoisena sen seurauksista. Suomen marsalkka Mannerheim on lausunut muistelmissaan näin: ”Tähän voidaan varauksetta lisätä, että presidentti Risto Rytin teko osoitti hänen suuruutensa, vastuuntuntonsa ja epäitsekkyytensä todellisena valtiomiehenä ja maan isänä.” TASAVALLAN PRESIDENTTI RISTO

Rytin allekirjoittaman, Hitlerille lähettämän kirjeen sisältö oli seuraava: ”Saan tässä yhteydessä vakuuttaa Teille, että Suomi on päättänyt käydä Saksan rinnalla sotaa Neuvostoliittoa vastaan siksi kunnes se uhka, jolle Suomi on alttiina Neuvostoliiton taholta, on poistettu. Huomioon ottaen sen veljellisen avun, jota Saksa antaa Suomelle nykyisessä vaikeassa asemassaan, selitän Suomen tasavallan presidenttinä, etten muuten kuin yhteisymmärryksessä Saksan valtakunnan kanssa tee rauhaa Neuvostoliiton kanssa enkä salli, että nimittämäni Suomen hallitus tai kukaan henkilö ryhtyy aselepoa tai rauhaa koskeviin keskusteluihin tai näitä tarkoitusperiä palveleviin neuvotteluihin muuten kuin yhteisymmärryksessä Saksan valtakunnan hallituksen kanssa.” Presidentti Ryti allekirjoitti kirjelmän 26.6.1944, jolloin Talin–Ihantalan taistelut alkoivat olla kiivaimmillaan. Kirjelmä takasi Suomelle Saksan avun ja loi osaltaan armeijallemme edellytyksiä pysäyttää venäläisten hyökkäys. Tämä puolestaan oli edellytys edes kohtuullisten rauhanehtojen saamiselle ja kansamme

Karjalan kannaksen kenttälinnoitteet syyskuussa 1944.

Jatkosodan ratkaisu Osa 4/4

itsenäisyyden säilyttämiselle. Apua saatiin kaikkiaan vajaa divisioona, rynnäkkötykkiprikaati, Lento-osasto Kuhlmey sekä runsaasti uusia panssaritorjunta-aseita, panssarinkauhuja ja panssarinyrkkejä. Erityisesti panssarintorjunnan tehostuminen palautti suomalaisille joukoille uskon omiin mahdollisuuksiin. Sillä oli olennainen taistelutahtoa kohottava merkitys.

Loppusanat Pian Viipurin menetyksen jälkeen alkoi Neuvostoliiton ja Suomen välisen taistelun ratkaisevin vaihe, kamppailu kansakuntamme olemassaolosta. Viime hetkillä Aunuksesta Viipurin luoteispuolelle siirretty 17. Divisioona pystyi torjumaan vihollisen hyökkäykset tärkeälle Tienhaaran niemelle ja Juustilaan. LänsiKannaksella hyökkäävä, kenraalieversti D.N. Gusevin komentama 21. Armeija siirsi painopisteensä Viipurin koillispuolelle Talin–Ihantalan suunnalle ja mursi suomalaisten puolustuksen VKT-asemassa Talissa. Tilanne oli äärimmäisen vaikea. Aunuksen kannaksella hyökkäävä 7. Armeija oli 21.6. ylittänyt Syvärin, noussut 23.6. Laatokalta maihin Tuulokseen ja katkaissut suomalaisten joukkojen tärkeimmän huolto- ja

vetäytymistien sekä rautatien. Kun venäläiset lisäksi mursivat Aunuksen kannaksen parhaimmin linnoitetun puolustusaseman (PSS-aseman) 24.6. Pisissä, oli tilanne lähes toivoton. Aunuksen Ryhmän VI Armeijakunnan pääosat, noin 20 000 miestä, oli jäämässä saarroksiin. Oli hiuskarvan varassa, ettei syntynyt ”Suomen Stalingradia”. Tilanne oli vaikea myös Maaselän kannaksella, missä vihollisen 32. Armeija oli aloittanut hyökkäyksen 20.6. ja vallannut Karhumäen 24.6. kuluessa. Vähälukuiset suomalaiset II Armeijakunnan joukot joutuivat viivytystaisteluja käyden vetäytymään Porajärven ja Suojärven suuntiin. Tilanne oli edellä kerrotun mukainen, kun Suomen korkein johto harkitsi perusteellisesti ratkaisua, johon oli vain kaksi vaikeaa vaihtoehtoa. Oliko pakko taipua Neuvostoliiton sanelemiin rauhanehtoihin, vai myöntyä Ribbentropin (Saksan) vaatimiin lupauksiin? Suostuminen Neuvostoliiton ehtoihin olisi johtanut maamme miehittämiseen ja vähintään Baltian maiden kaltaiseen orjuuteen. Taistelun jatkaminen puolestaan edellytti Saksan taisteluvälineapua ja joukkoja. Tasavallan presidentti Risto Ryti teki oikean ja ainoan mahdollisen ratkaisun isänmaamme pelastamiseksi. Sitä eivät ole vieläkään ymmärtäneet kaikki länsimaisetkaan historian tutkijat. Tämän artikkelin kirjoittaja on

eri mieltä niiden historian tutkijoiden kanssa, jotka esittävät, että presidentti Risto Rytin yksin allekirjoittama ja 26.6.1944 Hitlerille kirjeen muodossa lähettämä lupaus oli poliittinen liittosopimus. Sitä se ei ollut, koska sitä ei oltu edes esitetty Suomen eduskunnan hyväksyttäväksi. Suomalaiset saavuttivat kesällä 1944 loistavat torjuntavoitot Ihantalassa, Viipurinlahdella, Vuosalmella, Nietjärvellä ja Ilomantsissa. Torjuntavoitot avasivat maallemme tien rauhaan. Stalin luopui ehdottoman antautumisen vaatimuksesta, eikä Neuvostoliitto enää vaatinut saksalaisten joukkojen karkottamista Lapista mahdottomassa kuukauden määräajassa. Myös lähes mahdoton 600 miljoonan dollarin ”sotakorvaus” aleni puoleen. Te sankarivainajat, veteraanit, lotat ja soturit sekä lähes yksituumaisena pysynyt kotirintama, säilytitte isänmaamme itsenäisyyden ja pelastitte kansamme tuholta.

Lähteitä: von Blücher Wipert, Suomen kohtalonaikoja. WSOY 1950 Jokisipilä Markku, Aseveljiä vai liittolaisia? Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2004 Järvinen Yrjö Aleksis, Jatkosodan taistelut. WSOY 1950 Karjalainen Mikko, Ajatuksista operaatioiksi. Sotahistorian laitos 2009 Korhonen Arvi, Viisi sodan vuot-

ta. WSOY 1958 Koskimaa Matti, Veitsen terällä. WSOY 1993 Kuussaari Eero, Niitemaa V, Suomen sota 1941-1945. Kustannus Oy, Mantere 1948 Leskinen Jari, Juutilainen Antti, Jatkosodan pikku jättiläinen. WSOY 2005 Linkomies Edwin, Vaikea aika. Otava 1970 Mannerheim Carl Gustaf Emil, Muistelmat, toinen osa. Otava 1952 Manninen Ohto, Taistelu paljasti hyökkääjän voimat. Gummerus 1994 Moisala V.A., Alanen P., Kun hyökkääjän tie suljettiin. Otava 1989 Oesch Karl Lennart, Suomen kohtalon ratkaisu Kannaksella vuonna 1944. WSOY 1956 Paasikivi Juho Kustaa, Paasikiven päiväkirjat, I osa. WSOY 1985 Paasonen Aladar, Marsalkan tiedustelupäällikkönä. Weilin+Göös 1974 Ryti Risto, Rytin puolustus. Tietokalervo 1989 Sotatieteen laitos, Suomen sota 1941-1945. Kustannusosakeyhtiö Kivi 1957 Toimituskunta, Leningradin rintaman historia. Moskova 1988 (venäjänkielinen) Turtola Martti, Erik Heinrichs Mannerheimin ja Paasikiven kenraali. Otava 1988 Vehviläinen Olli, Jatkosodan kujanjuoksu. WSOY 1982


8

15. 10. 2010 < 8 | 2010

KÄYTÄNNÖN TOIMIIN SENIORIUPSEERIEN RESERVILÄIS-/ KUNTOKIERROKSEN POHJALTA

Kolumni Lauri Väättänen Kirjoittaja on yleisesikuntaupseeri, joka seuraa aktiivisesti maanpuolustusta ja turvallisuuspolitiikkaa.

Keskiviikko 27.10.2010 klo 17.00-18.30 Auditorio, Töölöntorinkatu 2, 00260 Helsinki Tilaisuudessa esitetään miten RESUL:n 40-juhlasvuoden kunniaksi seniorit toteuttavat oman Kuntokierroksen ikään, sukupuoleen ja virka-asemaan katsomatta. Tilaisuus sopii kaikille reserviläisille, heidän perheilleen ja asiasta kiinnostuneille. Tilaisuuteen on vapaa pääsy kaikilla asiasta kiinnostuneille ja voit voittaa arvontapalkinnonkin!

Ei palkkaa, mutta päivärahaa kyllä viimeisenä päivänä puolustusministeri Jyri Häkämies asetti työryhmän selvittämään asevelvollisuuden yhteiskunnallisia vaikutuksia. Puheenjohtajansa eli Risto Siilasmaan mukaan nimetty Siilasmaan selvitysryhmä jätti raporttinsa puolustusministerille tiistaina 28. syyskuuta. Kun kävelin Säätytalolle kuulemaan raportin esittelyä, mietin miten asiat olivat runsaat 130 vuotta sitten, kun Suomelle valmisteltiin ensimmäistä omaa asevelvollisuuslakia. Vuonna 1878 vahvistettu asevelvollisuuslaki oli erittäin hyvä. Onko Siilasmaan työryhmä nyt jatkamassa snellmannilaisia periaatteita vai ollaanko meillä romuttamassa suomalainen kansallinen sotaväki, joka jo silloin yli 130 vuotta sitten meille rakennettiin yleisen asevelvollisuuden perustalle ? Puolustusministeriön viestintäpäällikkö Jyrki Iivonen totesi Helsingin Säätytalossa tiedotustilaisuuden alkaessa, että koskaan aikaisemmin ei puolustusministeriön tiedotustilaisuudet ole herättäneet yhtä suurta kiinnostusta. Minäkin koin olevani mukana merkittävässä tilaisuudessa.

VIIME VUODEN ELOKUUN

RISTO SIILASMAA esitteli työryhmänsä raporttia todella hienosti. Päällimmäisenä ainakin minä kirjasin mieleeni tuon otsikkoon kirjoittamani eli "EI palkkaa, mutta päivärahaa kyllä". Asevelvollisuustyöryhmä totesi selkeästi, että meille ei sovi palkka- armeijan malli. Suomi on jatkossakin yleisen asevelvollisuuden ja sen tuottaman reserviarmeijan varaan rakentamassa kansallisen puolustuksensa. Ollaan siis snellmannilaisilla jäljillä ja meillä on jatkossakin oma kansallinen yleiseen asevelvollisuuteen perustuva sotaväki. Ensimmäisen viikon aikana on Siilasmaan raporttia käsitelty kovin monella taholla. Median lisäksi asiaa ovat eri yhteyksissä käsitelleet tasavallan presidentti, puolustusministeri ja puolustusvoimain komentaja. Olisiko minulla enää mitään uutta näkökulmaa ja asiallista lisättävää tähän asiaan liittyen ? Ehkäpä sittenkin jotain. KOVIN MONISSA kommenteissa - tasavallan presidenttikin - on otettu esille Siilasmaan raportin - ainakin minun mielestäni - eräs "viimeisistä viilauksista" eli osalle ikäluokasta mahdollinen poikkeuksellinen neljän kuukauden varusmiespalvelus. Raportissa se esitetään eräänä ratkaisuna, mutta samalla todetaan sen ongelmallisuus tuottaa taistelukelpoiset sodan ajan joukot. Jotkut lehdet kirjoittivat heti raporttia kommentoidessaan, että intin voisi suorittaa kesälomalla ja sitten se asevelvollisuus olisikin jo ohi. Neljän kuukauden palvelusajassa ollaan lähellä vuoden 1878 asevelvollisuuslain mukaista reservin 90 päivän koulutusaikaa, joka reservikomppanioissa suoritettiin kolmena kesänä. Ensimmäisenä 45 päivää ja sitten 30 ja kolmantena 15 päivää. Puolustusvoimain komentaja toi television lauantaisessa Ykkösaamussa selkeästi esille neljän kuukauden palvelusajan ongelmallisuuden. Rahaa kyllä säästyisi, mutta valmius kärsisi. Kansalaismielipide ei myöskään kyselytutkimuksen

mukaan ole puoltanut näin lyhyttä palvelusaikaa. VARUSMIESPALVELUKSEN parin viikon lyhennyksellä kuitenkin voitaisiin antaa kouluttajille hengähdystauko ja siten vaikuttaa koulutusmahdollisuuksien parantamiseen. Selvitysryhmä toteaa myös selkeästi sen, että varusmiespalveluksesta pitää asevelvollisille maksaa parempaa päivärahaa. Taas kerran tuodaan esille myös se, että varusmiespalvelus voisi antaa konk-

Asevelvollisuustyöryhmä totesi selkeästi, että meille ei sovi palkka-armeijan malli. reettisia hyötyjä nuorten opintoihin ja työhönkin. Tarvitaan vain asioiden yhteensovittamista. Siitä hyötyisivät kaikki. Palvellessani puolustusvoimissa sain paljonkin tehdä työtä reserviläisten kanssa. Yleinen asevelvollisuus koskettaa kaikkia miespuolisia suomalaisia, mutta asevelvollisuus ei lopu varusmiespalveluksen suorittamiseen ja tämä tosiasia ei selkiytynyt Siilasmaan työryhmän raportissa. Tähän puutteeseen otti kantaa mm. Jarno Limnéll Helsingin Sanomien 30. syyskuuta julkaisemassa vieraskynäartikkelissaan. PARIKYMPPISENÄ SUORITETTAVA varusmiespalvelus on rauhan aikaa ja näkyy sekä tuntuu koko yhteiskunnassa. Yleinen asevelvollisuus kuitenkin alkaa 18 vuotiaana ja jatkuu aina 50 tai 60 ikävuoteen. Silloin ollaan reserviläisinä oman joukon sodan ajan tehtävissä ja osallistutaan kertausharjoituksiin tai liikekannallepanossa tullaan uudestaan palvelukseen ja ollaan valmiita puolustamaan isänmaata. Tämä osa asevelvollisuudesta on jäänyt Siilasmaan raportissa aivan liian vähälle huomiolle. Kenraali Ari Puheloisen puhe maanpuolustuskurssille - sotaväen suurremontista - ja Siilasmaan raportti "Suomalainen asevelvollisuus" ovat käynnistäneet Suomessa merkittävän puolustuspoliittisen keskustelun. Sotaväkeä on uudistettava ja siksi tarvitaan myös poliittisia päätöksiä.

selvittää millaista sotaväkeä me tarvitsemme. Mikä on se uhka minkä varalle me isänmaan puolustuksen rakennamme? Sen jälkeen on puolustushallinnolle annettava riittävät resurssit. Se tarkoittaa suhteellisen paljon rahaa. Ei sentään sitä rahasummaa, joka tarvittaisiin palkka-armeijaan, mutta vähintään tarvitaan kunnon päivärahat ja muut "rensselit". Siilasmaan raportti tarkoittaa muutoksia kaikille asevelvollisille, mutta myös meidän omalle sotaväellemme.

PÄÄTTÄJIEN ON USKALLETTAVA

RESUL:n kuntokortin 2010 täyttöohje TÄMÄ KUNTOKORTTI tai oma korttisi on kaikkien reserviläisten ja heidän perheensä jäsenten käytettävissä, joilla ei ole mahdollista RESUL:n sähköinen kuntokortti. Ota lehden kortista kopio tai leikkaa se irti ja täytä muistiinpanojesi ja omantunnon mukaan suorituksesi 01.01.2010 alkaen. Kun sinulle kertyy vähintään 150 pistettä niin toimita kunto-korttisi yhdistyksesi puheenjohtajan/yhdyshenkilön hyväksyttäväksi. Hän toimittaa tietosi edelleen RESUL:n toiminnanjohtajalle, joka toimittaa Diplomin yhdistykselle/sinulle. Kaikki kuntokortin (sähköinen tai tämä kortti) palauttaneet jäsenet ja heidän perheen jäsenet ovat mukana RESULn

liittojen/piirien/yhdistysten välisessä kilpailussa, joka alkoi jo 1.1.2010. Jos sinua kiinnostaa arvokas Reserviläiskierrosmitali niin kirjaa muistiin myös jo tämän saa-tuasi eri vuodenajoilta 3 vaativaa kuntoliikuntasuoritusta (=myös hyötyliikunta/esim. lumityöt). Reserviläiskierrosmitalista ja siihen liittyvästä suorituskortista annetaan lisäohjeita seuraa-vassa lehdessä sekä Helsingin senioriupseerien kerhon tilaisuudessa 27.10.2010 klo 17.00-18.30 Töölöntorinkatu 2, Auditorio. Tervetuloa mukaan! Tukenasi ovat: Jorma Hotanen 0500-102930 ja RESUL:sta Risto Tarkiainen 09-40562060.

KUNTOKORTTI v.2010

RESUL Nimi:

Puh:

Osoite: Yhdistys: ma ti

VKO

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51

Ikä/v: ke

to

pe

la

su VKO ma ti

ke

Mies: Nainen: to pe la su

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52

Yhteenä vk 1-52 pistettä Hyväksynyt: Täyttö: ½h=1 piste; 1½h ja yli=2pistettä ja 3h ja yli=3pistettä. Samana päivänä voi kirjata korkeintaan 3 pistettä. Merkitse: K=kävely; U=uinti; V=voimistelu; H=hiihto: P=pyöräily Hy=hyötyliikunta tai hyötytyö; J=Jokin muu. Esimerkki: K/1; Hy/3


9

8 | 2010 > 15. 10. 2010

Stadin sissien Sissi-team kaukopartiomarssilla Utissa 27.8.—28.8. Teksti ja kuvat: Tomi Honkanen

sissi keksisi rankan työviikon jälkeen, kuin lähteä perinteikkäille Utin Jääkärirykmentin harjoituskankaille suorittamaan 75km pitkää kaukopartiomarssia. Kilpailu kunnioittaa Er.P 4:n kaukopartioiden perinteitä – pitkiä siirtymisiä marssien. Kilpailun järjesti Kouvolan varuskunnan urheilijat Utin Jääkärirykmentin tuella. Marssi oli jaettu kolmeen 25 km pituiseen etappiin. Stadin sissien Sissi-Team otti haasteen vastaan ja lähti suorittamaan sateisena perjantai-iltapäivänä marssia tavoitteenaan kultamitali, jota varten marssi tulisi suorittaa 24 tunnin sisällä. Stadin Sissien “kaukopartioon” kuului Eki Monni, Tomi Koskipahta, Tomi Honkanen ja Ville Saari. Kilpailu sisälsi varsinaisen marssiosuuden lisäksi kolme kaukopartiotaitoja mittaavaa rastia: vesistönylityksen, ammunnan sekä pienimuotoisen tiedustelutehtävän. Rastit olivat Sissi-Team:lle tiedossa ennen kilpailua, joten ryhmän kanssa laadittiin harjoitussuunnitelma rastien harjoitteluun sekä fyysisen kunnon harjoittamiseen. Sissi-Team harjoitteli vähintään kerran viikossa fyysistä kuntoa 20 km pitkillä juoksulenkeillään sekä järjesti itselleen sotilasitaitoja harjoittavia rasteja, kunkin ryhmäläisen toimiessa vuorollaan kouluttajana; ryhmästä löytyy vankkaa tiedustelu- ja sissitoiminnan osaamista. Ryhmä harjoitteli myös marssitaitoja kävelemällä harjoitusmarsseja, sillä juokseminen pelkästään ei kehitä marssikuntoa.

MITÄPÄ MUUTA STADILAINEN

Sissi-Team eteni nopeaa marssitahtia ensimmäiselle rastille, joka oli vesistön ylitys. Ensimmäinen rasti oli 6 km:n jälkeen aloituksesta. Ilta alkoi hämärtää kun neljä sissiä pakkasi metsän suojassa varusteet muovisäkkiin ja ylitti n.100m pitkän vesistön kuin ammattisotilaat. Kylmä oli, mutta se ei tiimiä haitannut. Suoritus sujui kuin ohjekirjoissa ilman suurempaa ihmettelemistä rannassa. Marssi jatkui “kylmien rastien” haulla, joita varten alussa oli jaettu Emit-kortti. 18 km:n marssin jälkeen alkoi kolmen tunnin mittainen pakollinen leporasti, jonka kilpailijat pystyivät käyttämään huoltoon. Rastilla oli havaittavissa nostalgiaa vanhojen suomi-konepistoolien ja sodanajan kaukopartiomiehiksi pukeutuneiden kilpailujärjestäjien muodossa. Kun ryhmä ilmoittautui leporastille, “rammarissa” soi Elämää juoksuhaudoissa. Levon jälkeen suoritettiin ryhmän kesken herätys kolmelta aamuyöllä. Ryhmäläiset lähtivät uusia

KILPAILUN ALUSSA

haasteita kohti entistä virkeämpinä kylmässä nukutun yön jälkeen. Kun levosta lähdettiin, tiedettiin että edessä oli paljon marssimista, lähes 57 km. Lauantaipäivä alkoi jo valjeta, kun ryhmä saapui takaisin marssikeskukseen ensimmäisen 25 km:n etapin jälkeen. Marssikeskuksessa pidettiin nopea tauko, suoritettiin huolto ja takaisin marssille. Kun ryhmä oli ylittänyt 30 km:n rajan päätettiin, että marssitahtina olisi 55 minuuttia marssia ja 5 minuuttia taukoa, mikä loppua kohti osoittautui kultaakin kalliimmaksi. Toisella 25 km:n etapilla ainoa rasti oli vasta marssiosuuden lopussa, mikä tarkoitti erittäin virikkeetöntä tarpomista kylmärastilta toiselle, mutta ryhmän uskomaton henki piti kaikilla mielen virkeänä. Sissi-Team muisteli mm. Osasto Marttinan kaukopartioretkiä. Ei aikaakaan, kun huomasimme olevamme Utin Jääkärirykmentin ampumaradoilla, joilta oli enää kivenheitto marssikeskukseen ja ammuntarastille. Marssikeskuselle tultaessa oli marssia takana jo 50 kilometriä, mikä tarkoitta, että olimme reilusti marssineet jo kesäyön marssin pisimmän matkan yli eikä aikaakaan ollut kulunut kuin rapiat kolmetoista tuntia. Kolmas ja viimeinen 25 km:n etappi koostui 21 km:n radasta, jolla oli kylmiä rasteja sekä luvatusta 4 km:n pikamarssiosuudesta, joka tulisi suorittaa aikarajan sisällä. Pettymykseksemme pikamarssiosuutta ei toteutettukaan. Viimeisellä osuudella oli myös tiedustelutehtävä, joka oli määrä suorittaa vartioidulla alueella. Kylmät rastit haettiin tiedustelutehtävää odottaen ja tehtävärastille päästyämme saimme tietää tehtävän: “Tiedustelurastilla“ tuli hakea leimaus kahdesta pisteestä Emitkortille, jonka jälkeen olimmekin jo maaliviivan tuntumassa. Marssikeskukseen päästyämme takana oli 75 km taivallusta. Utin kaukopartiomarssi oli loistava tilaisuus Sissi-Team:lle harjoitella tulevia koitoksiaan, mm. Erna Raid:ia ja Utria Dessant:ia, varten. Hiki ennen kilpailua tulee säästämään verta maailman kovimmiksi arvioiduissa kilpailuissa.

Stadin Sissien partion marssi suoritettiin erilaisissa maastoissa.

Kartasta saa kuvan reitin vaativuudesta.


10

15. 10. 2010 < 8 | 2010

Suomalaisia reserviläisiä kilpailumatkalla Hollannissa. Kers (res) Kari Kallonen keskellä.

Kari Kallonen ehdolle Reserviläisliiton puheenjohtajaksi Reserviläisliiton historian ensimmäiset puheenjohtajavaalit Reserviläisliitossa ollaan nyt lisäämässä uusi malli liiton toimintakulttuuriin – syksyn liittokokouksessa jäsenyhdistykset pääsevät ensimmäistä kertaa liiton historiassa äänestämään puheenjohtajasta. Kersantti (res) Kari Kallonen on päättänyt haastaa istuvan puheenjohtajan, ylivääpeli (res) Markku Pakkasen. Teksti: Arto Pulkki

on jo ehtinyt herättänyt keskustelua useissa perusyhdistyksissä. Tilannetta on pidetty joka tapauksessa tervetulleena, eikä vähiten siksi, että puheenjohtajavaaleissa syntyy usein myös järjestöjen toiminnan kannalta tärkeää arvokeskustelua. Yksi reserviläisliiton perusyhdistyksissä runsaasti keskustelua herättäneistä asioista on ollut istuvan puheenjohtajan kanta ampumaaselain uudistukseen. Tältä pohjalta myös Vantaan Reserviläiset ry:n hallitus sai omalta jäsenistöltään tehtävän etsiä myös muita varteenotettavia ehdokkaita. Puheenjohtaja Niko Niemistön mukaan haussa oli mahdollisimman sopiva henkilöä - asuinpaikkaan, sukupuoleen tai sotilasarvoon katsomatta. - Tehtävä ei ollut helppo, mutta lopulta yksi nousi päätä pidemmäksi, Niemistö toteaa. Kersantti (res) Kari Kallonen on ollut aktiivinen reserviläinen jo UUSI TILANNE

kaksi vuosikymmentä ja tähän on mahtunut niin aktiivista toimintaa kouluttajatehtävissä kuin valtakunnallisten liittojen johtotehtävissä. Kallonen on myös toiminut viimeiset 17 vuotta muovisista kotitaloustuotteistaan lähes kaikille suomalaisille tutun Oy Orthex Ab:n toimitusjohtajana. Niemistön mukaan merkittävänä tekijänä olivatkin ehdokkaan tosiasialliset ajankäyttömahdollisuudet. Kallonen luopui keväällä kansainvälistä kasvua hakevan yrityksen toimitusjohtajuudesta, joskin hän edelleen omistaa vaimonsa kanssa merkittävän osan yrityksestä ja jatkaa sen hallituksen jäsenenä.

Aktiivireserviläinen Kallosen oma asevelvollisuusura alkoi 1980-luvun alussa Uudenmaan Jääkäripataljoonassa suoritetulla varusmiespalveluksella – jääkärinä varusmiestoimikunnassa. - Alun perin hain vapaaehtoisena, eli 17 vuoden iässä, Laskuvarjojääkärikouluun, mutta aktiivisesta karateharrastuksesta ja muusta urheilutaustasta huolimatta en pärjännyt tarpeeksi hyvin kaikissa fyysisissä kokeissa. Tämän jälkeen piti kokeilla se toinen ääripää, Kallonen nauraa. UUDJP:n tuolloin palvellut toimiupseeri muistaa hyvin Karin ja hänen veljensä, molemmat kun palvelivat eri vuosina samassa komppaniassa ja kieltäytyivät kohteliaasti menemästä aliupseerikouluun, vaikka heitä sinne esitettiin – Jäivät hyvin mieleen, koska ovat ainoita vastaavia tapauksia koko minun kouluttajaurallani ja vielä veljeksiä.

1990-luvun alussa Kalloselle heräsi halu osallistua aktiivisemmin vapaaehtoiseen maanpuolustustoimintaan. Asiaan vaikutti varmasti asuminen ulkomailla ja Pariisin rauhansopimuksen uuden tulkinnan mahdollistama vapaaehtoinen sotilaskoulutus, johon Kallonen heittäytyikin täysillä mukaan. - Olin tutustunut silloiseen vapaaehtoiseen maanpuolustustoimintaan jollain tavalla jo varusmiespalveluksen yhteydessä, joten toimintaan oli helppo tulla mukaan. Koska olin harrastanut ammuntaa jo 13-vuotiaasta lähtien, oli luontevaa tulla mukaan ase- ja ampumakouluttajan tehtäviin. Alun perin olin mukana lähinnä oman joukkoyksikkökiltani toiminnassa. Reserviläisliiton jäseneksi liityin muistaakseni 1995, eli heti kun uusitut säännöt sen mahdollistivat. Samaan aikaan asutuskeskustaistelun koulutus lähti pitkän hiljaiselon jälkeen uudelleen nousuun. Uudenmaan Jääkäripataljoonan silloinen komentaja, evl Erkki Nordberg pyysi Kallosta aloittamaan näiden asioiden kouluttamisen myös pääkaupunkiseudun reserviläisten keskuudessa. - Asutuskeskustaisteluun koulutettujen perusyksiköiden määrä kasvoi hitaasti, joten oli tarkoituksenmukaista kouluttaa samoja taitoja ja tietoja jo valmiiksi reservissä oleville ”esitaistelijoille”. Saimme koulutettu yli 20 kouluttajaa ja koulutustoiminta lähti vilkkaasti käyntiin. Tämä oli todella hienoa aikaa. Toiminta laajeni myös sotilaspoliisipuolelle, missä itselläni on myös pitkään ollut SAsijoitus.

Edunvalvontaa Kallonen on toiminut kurssin johtajana useilla kymmenillä MPK:n sotilaallisilla kursseilla. Hyvin nopeasti mukaan tuli kuitenkin myös erilaisia luottamus- ja edunvalvontatehtäviä niin Maanpuolustuskiltojen liiton kuin Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen puolelta. - Tulin valituksi 90-luvun puolivälissä MPKL:n hallitukseen ja heti parin vuoden päästä liiton 1. varapuheenjohtajaksi. Näissä tehtävissä olin aina 2000-luvun puoliväliin. Olen ollut myös useita vuosia MPK:n hallituksessa ja muun muassa sen koulutusvaliokunnassa. MPK:n kehittymistä nykyiseen muotoonsa on siis tullut seurattua varsin läheltä. Kallosen mukaan MPK:n asioita on myös usein valmisteltu jäsenjärjestöjen yhteisissä toimikunnissa. Näin eri reserviläisjärjestöjen puheenjohtajat, toiminnanjohtajat ja toimintatavat ovat tulleet hyvin tutuiksi. Viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana on käyty muutamia kertoja keskusteluja eri reserviläisjärjestöjen yhteistoiminnan kehittämisestä ja jopa yhdistymisestä. Välillä aloitteita on tullut puolustushallinnosta, välillä jonkin liiton sisältä. Kallosen mielestä on valitettavaa,

että vaikka kentällä eri yhdistysten ja jäsenten välinen yhteistoiminta on luonnollista ja sujuvaa, ei sama ole onnistunut liittotasolla. 2000-luvun puolivälissä Kallonen joutui ottamaan aikalisän vapaaehtoiseen maanpuolustustoimintaan, sillä hän tuli valituksi useiden eri työmarkkinajärjestöjen johtotehtäviin sekä oman toimialansa työmarkkinaneuvottelijaksi. Tämä aika on kuitenkin vain vahvistanut entisestään hänen näkemystään. - Näen entistä selvemmin, että eri reserviläisjärjestöjen yhteistoimintaa on kehitettävä. Malleja on useita, tärkeintä on kuitenkin päämäärä. Hyvällä yhteistoiminnalla saadaan muun muassa edunvalvontaan suurempi voima ja selkeämpi legitimiteetti. Tärkeissä asioissa meidän on pystyttävä muodostamaan yhteinen rintama, jotta kentän ääni saadaan oikeasti kuulumaan oikeissa paikoissa. Olen edelleen vankkumaton joukko-opin kannattaja, 1970-luvulla koulun penkkejä kuluttanut Kallonen virnuilee.

Sotilaallista toimintaa SM-tasolla ammuntaa jo nuorena miehenä harrastanut Kallonen ei ole seurannut hyvillä mielin ampumaaselain uudistusten valmistelua, puhumattakaan niiden vaikutuksia re-

Kari Kallonen Ikä: Asuinpaikka: Siviilisääty: Sotilasarvo: Sotilaskoulutus: Harrastukset:

49 v Espoo naimisissa, yksi lapsi kersantti (res) JV/SPOL reserviläistoiminta, valokuvaus, matkustaminen

Nykyiset luottamustoimet: Länsi-Uudenmaan Kauppakamari ry, puheenjohtaja (2008-) Muoviteollisuus ry, hallituksen jäsen (1992-) ja työmarkkinaneuvottelija (2004-) Kemianteollisuus ry, hallituksen jäsen (1993-) Elinkeinoelämän Keskusliitto ry, yrittäjävaltuuskunnan jäsen (2008-) Keskuskauppakamari ry, valtuuskunnan jäsen (2008-)

Aiempia luottamustoimia: Muoviteollisuus ry, puheenjohtaja (2004-2008) Kemianteollisuus ry, varapuheenjohtaja (2004-2008) Maanpuolustuskiltojen Liitto ry (MPKL), 1. varapuheenjohtaja (19962004) ja hallituksen jäsen (1994-2004) Elinkeinoelämän Keskusliitto ry (EK) , hallituksen jäsen (2004-2008) Maanpuolustuskoulutus ry (MPK), hallituksen (1994-2004) ja koulutusvaliokunnan jäsen (2004-2010)


11

8 | 2010 > 15. 10. 2010

“Tervetuloa Aktiaan”

ENTISTÄ MONIPUOLISEMPI AKTIA PALVELUKSESSASI ~_P]ZZX_P[eT[dc ~omaisuudenhoito

www.aktia.fi

Kallonen on toiminut ase- ja ampumakouluttajana kaksi vuosikymmentä. H&K MP5 (900 KP 2000) on hänen mieliaseitaan.

Pitkään lajia harrastanut Kallonen kantaa vakavaa huolta ampumaharrastuksen tulevaisuudesta.

serviläistoimintaan ja reservin sotilasammattitaitoon. - Ampuminen on meidän reserviläisen perustaito. Siinä missä jokaisen muusikon pitää osaa soittaa tai laulaa, pitää meidän osata ampua ja käyttää aseita. Hankittuja sotilastaitoja pitää myös harjoitella. Kallosen mielestä reserviläisten ampumaharrastus ja ampumataidon ylläpitäminen pitäisikin olla ampumaaselaissa mainittuna selkeästi omana hankintaperusteena. Kuluvan vuoden aikana on jälleen herännyt julkinen keskustelu kodinturvajärjestelmästä. Muun muassa puolustusministeri Jyri Häkämies on todennut sellaiselle olevan tarvetta. Käytännössä kaikissa muissa pohjoismaissa ja Baltian maissa sellainen on toiminnassa, joskin niiden toteuttamis- ja toimintatavat ovat osiltaan hyvinkin erilaisia. Kallonen on kodinturvajärjestelmien kannattaja. - MPK:sta piti tulla vastaavaa järjestelmä jo 90-luvulla, mutta ei tullut. Jos ja kun kodinturvalla tarkoitetaan järjestelmää, jossa on vapaaehtoisuuteen perustuvia sotilaallisia joukkoja ja joita se myös itse kouluttaa, niin kannatan ehdottomasti. Jos varusmiespalvelus vielä tulevaisuudessa lyhenee tai muuttuu entistä valikoivammaksi, on vapaaehtoisten resurssien tarkoituksenmukainen hyödyntäminen entistä tärkeämpi asia. Kallosen näkemyksen mukaan kodinturvajärjestelmän avulla voidaan syventää varusmieskoulutuksessa saatua sotilasosaamista ja toisaalta se antaa nimenomaan sotilaallisesta toiminnasta kiinnostuneille ihmisille mielekkään alustan. - Uskoisin, että tätä kautta saadaan uutta voimaa myös perinteisempään maanpuolustustoimintaa. Reserviläisliiton kannalta on joka tapauksessa tärkeää, että

reserviläiselle tarjotaan tulevaisuudessakin mahdollisuutta kehittää itseään sotilaallisesti. Kallonen pitää tärkeänä, että vapaaehtoisessa sotilaallisessa toiminnassa on erilaisia sitoutumisen asteita. Nykyiset maakuntakomppaniat eivät hänen näkemyksensä mukaan täytä tätä vaatimusta. - Olen itse tutustunut läheisesti muun muassa Hollannin järjestelmään. Siellä kovimman sitoumuksen tehneet reservin sotilaspoliisit ylläpitävät taitojaan palvelemalla muutaman viikon vuodessa Schipholin lentokentällä erittäinkin vaativissa turvatehtävissä. Järjestelmään saadaan tarpeeksi väkeä vain silloin, jos omaa sitoutumista pystyy säätelemään joustavasti elämäntilanteiden muutosten mukana. Kun toiminta on mielekästä, miehistöä tulee kyllä mukaan, Kallonen tietää omasta kokemuksestaan.

Miehistöstä aliupseeriksi Kallonen on saanut maanpuolustustyöstään myös rauhan aikana varsin harvinaislaatuisen tunnustuksen. Vuoden 2001 itsenäisyyspäivänä prikaatikenraali Ahti Vartiainen ylensi hänet kersantiksi, vaikka hän ei ole käynyt aliupseerikoulua. Nykymuotoiset miehistöstä aliupseeriksi kurssit aloitettiin vasta muutama vuosi sitten. - Täytyy sanoa, että tästä asiasta olen oikeasti ylpeä. Enkä vähiten siksi, että minusta kersantti on oikeasti hieno sotilasarvo. Kallonen toteaa kyllä saavansa joskus myös täysin ansiotonta arvonnousua. Lähinnä siksi, että ihmiset sekoittavat hänet aina välillä tietokirjailija Kari J. Kalloseen, joka on viime vuosina julkaissut useita hyvin menestyneitä sotakirjoja.

~ePZddcdZbTc ~kiinteistönvälitys

Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen.

suomen tykistömuseo Suomen ja tykistön historiaa 1400-luvulta tähän päivään

Tykkimiehet ry:n tuottamat elokuvat ovat nähtävissä Tykistömuseossa päivittäin sekä tilattavissa postitse kotiin Ihantalan ihme (kielet: su ja ru) Korpisodan suurvoitto (su, ru, en ja sa) Taistelu Laatokan Karjalassa (su, ru, en ja sa) Talvisota (su, ru, en, sa) Suomen tie jatkosotaan (su, ru, en ja sa) Viimeiseen mieheen (su ja ru) 20,00 €/KPL tai

70,00 €/5 kpl (tarjous voimassa 31.12.2010) Tarjoukseen kuuluu myös elokuva Suuri torjuntavoitto, joka kertoo kesän 1944 taisteluista (tuottajana JR 7:n perinnetoimikunta ja Puolustusvoimat). Linnankasarmi 13100 Hämeenlinna puh. 03 682 4600

Avoinna päivittäin 11.00-17.00 www.tykistomuseo.fi toimisto@tykistomuseo.fi


12

15. 10.. 2 2010 0110 010 0 10 < 8 | 2010

Ampumatoimintaa

HRUP-HELRESP ampumatoimikunta ampumatoimikunta@hrup.fi

Puheenjohtaja Vänr Veijo Rautio autio Sihteeri Ylil Tomi Alajoki

Ampumatoiminta vilkasta

Syksyn ratavuorot Ampumavuorot järjestetään Santahaminassa, jollei muuta paikkaa ole ilmoitettu. Ole paikalla 15 min aikaisemmin. Kalenteri myös osoitteessa: www.hrup.fi Lokakuu pvm

Rata

kello

ilmoittautuminen

La 16.10

Perinnease kilpailu 300m rata + pistooli 1&2 MPKK 150m kivääri Pistooli 1 MPKK 150m kivääri ja Pistooli 1 Marraskuu pvm Rata

8-21

www.mpky.fi 0400 101 2100

La 16.10 La 23.10 La 30.10

12-18 8.45-17 8-17

www.mpky.fi 0400 10 12052 ratavuorolle(at)luukku.com ratavuorolle(at)luukku.com

La 13.11

8-21

Su 14.11. La 20.11. La 20.11. La 27.11 Joulukuu pvm Su 5.12. La 11.12. La 11.12. Su 12.12. Su 12.12. La 18.12.

Kilpailu 300m, 150m kivääri ja Pistooli 1 MPKK 150m kivääri 150m kivääri Pistooli 1 MPKK 150m kivääri Rata Pistooli 1 MPKK 150m kivääri Pistooli 1 Pistooli 1 MPKK 150m kivääri Kilpailu, 300m ja 150m kivääri

kello

12-18 8.45-17 8.45-17 8.45-17 kello 11,20-17 11,20-17 8.45-17 11,20-17 12-18 8-21

ilmoittautuminen

Ryhmäkilpailu katso mainos www.mpky.fi 0400 10 12064 ratavuorolle(at)luukku.com ratavuorolle(at)luukku.com ratavuorolle(at)luukku.com ilmoittautuminen ratavuorolle(at)luukku.com ratavuorolle(at)luukku.com ratavuorolle(at)luukku.com ratavuorolle(at)luukku.com www.mpky.fi 0400 10 12065 Kilpailuilmoitus myöhemmin

Urheilukalenteri 2010 / Etelä Suomi. Painopisteenä kenttäkelpoisuus Ole paikalla 15 min ennen vuoron alkua. Marraskuu 31.10

Maastomarssi 20 km

Vihti

www.mpky.fi 0404 10 12061

Syksyn ampumatoiminta on ollut vilkasta - pauketta on kuulunut joka viikko niin Santahaminassa kuin Töölössä. Myös palvelusaseammuntojen syysmestari löytyi tiukassa kilpailussa. Kärjen tulostaso oli erinomainen ja toiminta asiallista, kiitos kaikille osallistujille ja järjestäjille. Keväällä ammutaan taas uudet tiukat kapinat näissäkin lajeissa. Huomaa myös syksyn muu ampumaohjelmisto, johon kuuluu vielä muun muassa perinneasekilpailut 16.10. Muut syksyn normaalit ratavuorojen löytyvät ratakalenterista, tarvittaessa toki tiedotamme yhdistyksiämme myös suoraan sähköpostilla tulevista ampumatapahtumista. Nyt on syytä laittaa kalenteriin myös 18.12. pidettävä vuoden viimeinen ampumakilpailu, joka on avoin kiväärikilpailu. Kilpailuun voi osallistua joko itse lataavalla tai kertatulikiväärillä, mutta aseessa tulee olla avotähtäimet (ei diopteria tai optiikkaa). Kilpailun teema

SANTAHAMINAN VUOROT JA RATAKÄYTTÄYTYMINEN - Radoilla ammutaan vain ja ainoastaan meille varatuilla vuoroilla. Muulloin radoille ei ole mitään asiaa. - Vuoroille on ilmoittauduttava annettujen ohjeiden mukaan ja ajoissa. - Paikalle saavutaan annettujen ohjeiden mukaan ja ajoissa. - Portilla käyttäydytään kohteliaasti ja noudattaen saatuja ohjeita. Mahdollinen vuoron peruuntuminen tai muu tietokatko ei ole vuorossa olevan sotilaspoliisin syy.

Ilma-aseiden sarjakilpailu Töölössä Ilma-aseiden sarjakilpailu Töölössä käynnistyy lokakuussa. Ampumavuorot harjoitussalissa, joka viikko vappuun saakka:

tulee olemaan viime sotiimme sidottu ja siinä on hyvät palkinnot. Ampumatoimikuntaan on kantautunut harmittavia viestejä joidenkin reserviläisten virheellisestä käyttäytymisestä Santahaminassa. Yhteisesti sovittuja pelisääntöjä ja Santahaminan johtosääntöjä on noudatettava ja tähän sitoutumattomat henkilöt eivät kuulu joukkoomme. Asiasta on nyt käyty KAARTJR:n kanssa neuvotteluja ja sovittu korjaavista toimenpiteistä. Virheisiin ei kuitenkaan ole enää varaa. Jokaisen on syytä kerrata ohessa olevat pelisäännöt ja katsoa sekä omalta että vierustoverin osalta, että sääntöjä myös noudatetaan. Harrastustamme voidaan tehdä niin nuoruuden innolla kuin vanhuuden viisaudella, mutta kuitenkin aina rehdisti rehdissä porukassa rehtiin henkeen. Meillä on paljon vastustajia ja emme saa antaa heille tulitikkuja käsiin. terv. VRautio

- PV:n harjoitukset ohittavat aina hakemamme vuorot (VEH, KH, varusmieskoulutus). - Ammuntoja johtaa ja toiminnasta vastaa aina etukäteen ilmoitettu johtaja. - Kilpailuja ja muita vastaavia tapahtumia varten voidaan erikseen määrätä myös muita toimijoita. - Radoilla ammutaan vain pahvisiin maalitauluihin. Taulut paikataan aina ja roskat viedään pois. Yllä olevia pelisääntöjä noudatettava ehdottomasti. Näiden rikkomisesta seuraa määräaikainen tai pysyvä kielto Santahaminan sotilasalueelle sekä tarvittaessa ko. henkilön kulkuluvan peruuttaminen.

Piirien ampumalajien palkitsemistilaisuus 2010 Palkitsemistilaisuus järjestetään Töölöntorinkatu 2B auditoriossa 25.11. klo 18-. Palkittaville lähetetään tilaisuuteen kutsu, jossa pyydetään kahvitarjoilun vuoksi ennakko ilmoittautumaan. HRUP & HELRESP ampumatoimikunta

-tiistai klo 14.00 - 19.30 -torstai klo 16.30 - 18.00

Paljastaako lämpökamera sinua? Tule Stadin Sissien Pimeätoiminta kurssille Padasjoelle 29.-31.10 Saat perjantai-illasta sunnuntai päivään koulutusta miten tulee toimia pimeällä Saat myös tutustua lämpökameraan valovahvistinlaitteisiin ja ampua pimeällä. Yhteiskuljetus Padasjoelle ja takaisin. Lisätietoa ja ilmoittautuminen 17.10. mennessä Christer Mikkonen s-posti:christer.mikkonen@elisanet.fi puh. 050-5722873 P.S. Tämä ei ole MPKY;n kurssi, siis ei korvaavia vuorokausia!

Radalle pääsee katutasosta MP-myymälän takaovesta (Töölöntorinkadun ja Pohjoisen Hesperiankadun kulma). Oven pielessä on ovikello radalle. Klo 18.00 saakka voi kulkea myös MP-myymälän kautta.

Pistooliammunnan peruskurssi Töölössä

Harjoituksissa ei ole nimettyä valvojaa, vaan toiminta tapahtuu oma-aloitteisesti. Radan takaosan varastohuoneessa löydät taulut. Tuloskortit, sarjakilpailun tuloskansio yms. ovat lukitussa kaapissa, numerolukon koodin saa Jukka Väänäseltä. Sarjakilpailumaksu on 3 euroa, joka oikeuttaa ampumaan enintään kaksi suoritusta illan aikana. Sarjakilpailussa ammutaan 40 kilpalaukausta sekä vapaavalintainen määrä koelaukauksia. Ammutaan 5 ls / taulu pistoolilla, 2 ls / taulu kiväärillä.

Kurssin teoria Suojeluskuntatalon auditoriossa 30.11. klo 18 – 21. - Reserviläisurheiluliiton ampumaurheilulajit - Turvallinen toiminta ampumaradoilla - Turvallinen aseenkäsittely - Aseiden ja ampumatarvikkeiden kuljetus ja säilytys

Sarjakilpailussa huomioidaan kauden aikana ammutut kolme parasta tulosta. Muista ilma-asekilpailuista Reservin Sanomissa erillinen kutsu, seuraa ilmoittelua.

Kurssin 20 e maksu paikanpäällä, sis. luentomateriaalin, suojaimet, lainakaluston ja patruunat. Sitovat Ilmoittautumiset sähköpostitse to 25.11. mennessä piiritoimistoon: tomi.alajoki (at) hrup.fi 09-40562073. Kerro seuraavat tiedot: Nimi, ikä, yhdistys, puhelinnumero, aikaisempi ampumakokemus.

Helsingin Reserviupseeripiirin ja Helsingin seudun Reserviläispiirin ampumatoimikunta järjestää aloittavan reserviläisampujan peruskurssin. Kurssille otetaan 30 ensiksi ilmoittautunutta. Kurssilta osallistujat saavat perusteet jatkaa harrastusta omissa yhdistyksissään. Kurssi on ensisijaisesti tarkoitettu aivan vasta-alkajille joilla ei ole omaa kalustoa.

Kurssin käytännön osa Suojeluskuntatalon pistooliradalla Lauantaina 4.12. klo 8-10, 10-12, 1214, 14-16 ja 16-18. Oma vuorosi selviää ilmoittautumisen yhteydessä. Ampuma-asento ja ote Tähtääminen ja laukaisu Kylmäharjoittelu Ampuminen .22 pistooleilla

Tervetuloa kurssille Ilma-aseradan yhteyshenkilö: Jukka Väänänen 040 584 4568 jukka.vaananen (at) tapiola.fi

ylil Tomi Alajoki HRUP&HELRESP ampumatoimikunta


13

8 | 2010 > 15. 10. 2010

Liikuntatoimintaa

HRUP-HELRESP liikuntatoimikunta sotilasliikuntatoimikunta@hrup.fi

Puheenjohtaja kapt Jukka Rusila Sihteeri ylil Tomi Alajoki

Liikunta-asiaa Spjutsundissa Liikuntakoordinaattoriprojekti eteni 18-19.8.2010. Koulutuspäivät järjestyivät kätevästi HRUP:n Spjutsundin majalla johon parikymmen henkinen joukko mahtui hyvin. Osallistujat saivat tiiviin opetuspaketin yhdistystoiminnasta, tapahtumien järjestämisestä ja kuntoliikunnasta. Teksti ja kuvat: Tomi Alajoki

yhdistysten kuntokartoituksen ja tilanneanalyysin purulla. Etelä-Suomen liikunnan ja urheilun (ESLU) Sari Häkkinen yhteen veti yhdistysten toimittamat kartoitukset tämänhetkisestä tilanteestaan. Yhteinen nimittäjä oli se, että toimintaa on, mutta niihin on vähän osallistujia. Tästä päästiin päätelmään, jossa 2011 alkaen eri yhdistysten järjestämät tapahtumat A: markkinoidaan tehokkaammin kaikille yhdistyksille. B: yhdistetään samankaltaisia tapahtumia jolloin järjestämistaakka kevenee ja osallistujamäärä kasvaa. Toisena aiheena oli yhdistystoiminnan rakenteen läpikäynti uuden toimijan kohdalla. Koulutuspaketin sisältö: hallituksen tehtävät, tilinpäätös, puheenjohtajan tehtävät, seuran perussäännöt, jäsenen rooli, oikeudet ja velvollisuudet, hallituksen rooli, oikeudet ja velvollisuudet, jäsenrekisteri, sekä esimerkkejä käytännön yhdistystoiminnan asioista. Koulutuspaketti todettiin erittäin hyödylliseksi, varsinkin uusien hallitusten jäsenten yhdistystiedon tarpeeseen. Oman yhdistyksen liikuntaohjelman työstö. Osallistujat laitettiin pohtimaan tärkeimpiä yhdistyksiensä vahvuustekijöitä, sekä suunnittelemaan min. yksi oman yhdistyksen liikuntatapahtuma vuodelle 2011. Alla alustava listaus yhdistysten liikuntatapahtumiksi.

LAUANTAI ALKOI

InBody Lauantain iltapäivällä suoritettiin ´suomimies seikkailee´ kuntotesti. Testi tehtiin käyttämällä syke-

mittaria, puristusvoimamittaria ja INBODY kehon koostumusanalyysilaitetta. Laite mittasi sähköisesti seuraavat arvot: kehon lihasten, luuston, kehon sisäisen (viskelaarirasva) ja ulkoisen rasvan määrän, lihastasapainon, solunesteiden määrät yms. arvoja. Yhdistettyinä tiedot antoivat testitulokseksi kuntoindeksiarvosanan skaalalla -5 / +5, jossa nolla-arvo kuvaa keskivertoa samanikäistä verrokkitestihenkilöä. Lisäksi testi kertoi tavoitearvot painon sekä lihaksiston kehittämisen suhteen. Johtopäätöksenä suositus omien elämäntapojen ja harjoittelun oikeasta suunnasta. Illan ulkoliikunta sisälsi jalkapalloilua ja käsipalloa. Palkintona päivän päätteeksi ruokailu, sekä päivän asioiden jälkipuinti saunan löylyissä.

Spjutsundin ensimmäinen jalkapallo-ottelu.

Terveysliikuntaan syventyminen Sunnuntai lähti käyntiin ESLU:n Raimo Taposen terveys ja kuntoliikunnan merkitys -koulutuspaketilla. Paketti sisälsi faktat alkaen siitä, että vain puolet reserviläisistä (20-45v) pärjäisi fyysisen kuntonsa puolesta poikkeusoloissa. Asia alkoi terveysliikunnan käsittelystä ja normaalista liikkumisen tarpeesta, päättyen liikunnan terveysvaikutuksiin, motivointikeinoihin ja liikunnan positiiviseen vaikutukseen ihmisten psyykkisessä hyvinvoinnissa.

Tapahtuman järjestäminen Tapahtuman järjestäminen lähtee liikkeelle toimintasuunnitelmasta. Taloussuunnitelma antaa perusteet toiminnalle. Tämän jälkeen on edessä kaksi haastavinta kohtaa: Järjestäjät sekä osallistujat. Osuudessa pureuduttiin tapahtuman järjestämisen perussääntöihin ja yleisiin muistilistoihin jotka ovat sovellettavissa tapauskohtaisesti. Markkinointi on suuri osa onnistunutta tapahtumaa, jotta paikalle saadaan karrikoidusti ´enemmän osallistujia kuin järjestäjiä´. Perusteiden lisäksi käytiin läpi esimerkit keveämmästä herrasmieskilpailusta rasteineen, sekä viikonlopun mittaisesta Padasjoen ampumatapahtumasta.

Kotitehtävä Kotitehtävänä osallistujien tulee

Kivääri 100 m, 3 x 10 ls 13.11.2010 klo 12:00 Lopen ampumaurheilukeskuksessa Aseluokat 1) Reserviläiskivääri vakio. Mikä tahansa keskisytytyspatruunaa ampuva itselataava kertatulikivääri rautatähtäimillä (hahlo/jyvä, diopteri tai vastaava). 2) Reserviläiskivääri avoin. Sama kuin edellinen, mutta tähtäin vapaa. 3) Kivääri vakio. Mikä tahansa keskisytytyspatruunaa ampuva lippaallinen kertatulikivääri rautatähtäimillä (hahlo/jyvä, diopteri tai vastaava). 4) Kivääri avoin. Sama kuin edellinen, mutta tähtäin vapaa. Ohjeita kilpailijoille -ilmoittautuminen kilpailupaikalla 11:00-11:45. Ampujilla on oltava ampumatoiminnan kattava vakuutusturva. Tauluna kivääritaulu 03. Ennen kilpasarjoja on viiden laukauksen koesarja makuulta.

2011 urheilutapahtumat

HRUP & HELRESP alustava suunnitelma

Kenttätykistökerho

Huhtikuu Maaliskuu kevät 2011 Maaliskuu Toukokuu Kesäkuu kevät 2011 7.7. tammi-kesäkuu heinä-elokuu syys-marraskuu Kesäkuu maalis-joulukuu Kesäkuu Toukokuu

Pioneeriosasto Itä-Helsingin Reserviupseerit

Kanta-Helsingin Reserviupseerit Res / HSRuO Espoon Reserviläiset

Pohjois-Helsingin Reserviupseerit Vantaan Reserviläiset Kaikki

yhdessä oman yhdistyksensä hallituksen kanssa suunnitella, laittaa 2011 toimintasuunnitelmaansa ja toteuttaa ensi vuoden marraskuuhun mennessä yksi liikuntatapahtuma joko itse tai yhteistyössä toisen yhdistyksen kanssa. Liikuntakoordinaattorit tulevat kokoontumaan 2011 helmi-maaliskuussa, ja toisen kerran marraskuussa, jolloin on projektin purku ja päättämistilaisuus. Lisätiedot ja koulutusmateriaalitilaukset: tomi.alajoki(ät)hrup.fi, 0940538616.

10-15 km maastomarssi Spjutsund ulkoilupäivä UKK-kävelytesti / Cooperin testi Hiihtokilpailu mustavuorella 5/10km Puotila, herrasmieskisa Spjutsund suunnistus Santahaminan kävelyretki Herrasmieskilpailu Syndalen Harjoitusmarssi 6 kpl Maastomarssi 3 kpl Maastomarssi 3 kpl Herrasmieskilpailu Lihaskuntotesti Kesäyön marssi 7.5.piirien Stadinjotos

Ilmoittautuminen ratavuoroille Ratavuoroilla vaatimuksena on piiriemme jäsenyys sekä ampujan vakuutus. Seuraavan uuden vuoron ilmoittautuminen aukeaa vasta menneen ampumavuoron jälkeen maanantaina. Jokaiselle ampumavuorolle ilmoittaudutaan erikseen. ratavuorolle@luukku.com, ilmoittaudu vuorolle viimeistään vuoroa edeltävänä keskiviikkona klo. 16.00 mennessä. Ilmoituksessa oltava: osallistujan nimi, yhdistys, vakuutus ja tieto lainakalustotarpeesta. www.mpky.fi Ilmoittautuminen järjestelmän kautta ammuntoja edeltävään keskiviikkoon klo 24.00 mennessä. Lisätiedot ja kuittaus osallistujille MPKY:n järjestelmän kautta. Tiedotamme vuoroista lehdessä ja yhdistysten www-sivuilla. Santahaminan rataohjeet on päivitetty - lue ohjeet esim. www.eskapat.net sivuilta. HRUP-HELRESP ampumatoimikunta

Kilpailija voi ampua useammassa luokassa, kilpailumaku 10 euroa/luokka. Tarvittaessa polviasento voidaan ampua ratakatoksen etupuolelta. Hihnan käyttö sallittu kaikissa ampuma asennoissa. Suujarrun ja äänenvaimentimen käyttö on sallittu. Ratakaukoputken käyttö on sallittu. Aseen tukeminen muuten kuin aseen lippaalla tai hihnalla on kiellettyä. Asu on vapaa. Jokaisen luokan paras ampuja palkitaan. Pistooli shoot-off + El Presidente 13.11.2010 klo 12:00 Lopen ampumaurheuilukeskuksessa -Aseena ResUL:n palvelusasesääntöjen mukainen pistooli. Shoot-off ammutaan parikilpailuna, ja voittaja jatkaa kaaviossa eteenpäin. Osallistumismaksu 10 e. Ilmoittautuminen radalla kilpailupäivänä viimeistään 11:45. Lisätiedot ja säännöt www.vantaanreservilaiset.fi Ilmoittautumiset viimeistään 5.11.2010 osoitteeseen niko.niemisto@vantaanreservilaiset.fi Kilpailun järjestää Vantaan Reserviläiset ry TERVETULOA!

Kuntotestit 17.10 Vantaalla Kaikki halukkaat mahtuvat mukaan! 17.10.2010 klo 13-13.30 aloitellaan Cooperin testillä Hakunilan urheilupuiston juoksuradalla, siitä siirtyminen Tikkurilan uimahallille jossa klo 15.00 lihaskuntotestit PV:n normien mukaan. Harjoittelen testausta tulevia MAAK:n testejä varten. Tervetuloa mukaan, ilmoittaudu minulle sähköpostitse: elisa.latvasto@ vantaanreservilaiset.fi laitan lisätietoa ja valmistautumisohjeet testeihin tuleville. testi on maksuton pl. salivaraus 8e joka jaetaan osallistujien kesken. Elisa Latvasto Liikuntaneuvoja


14

15. 10. 2010 < 8 | 2010

Toimintakalenteri

Toimintakalenterin materiaali osoitteeseen: reservinsanomat@helresp.fi

8513;Ampumaupseerit: antti.kokkola@fi.fujitsu.com, p. 045 7880 9029; pirkka.jalasjoki@gmail.com, p. 050 349 5921; sampo.siitari@gmail.com, p. 044 206 1717.

Helsingin Reserviupseeripiiri besked då nånting publiceras där. RSS är ett snabbt sätt för klubben att informera om ändringar eller andra aktualiteter. Kontakt: info@hsrk.fi Hemsida: www.hsrk.fi

HELSINGFORS SVENSKA RESERVOFFICERSKLUBB ALLMÄNT Höstmöte den 18.11. kl 18 på Skatuddens Casino med stadgeenliga ärenden. Se skild annons i tidningen och www.hsrk.fi. Anmäl er gärna till info@hsrk.fi eller Ulf Dahlman 040 533 6312 senast den 17.11. om i fall att stället ändras. UTBILDNING Kom och färska upp dina kunskaper i förstahjälp. HSRK ordnar en kurs måndagen 15.11. kl 18 i Tölö, utbildaren Marja Enqvist. Du får addressen vid anmälning till Kaj Pettersson pesson@kolumbus.fi (0407036464). Anmälning senast 7.11., max 15 deltagare. SKYTTE Skytte på Tölötorgsgatans bana odda veckornas torsdagar kl 17-19. Vi har pistoler av modell Glock 17 att låna på plats. Meddela gärna innan att du är på kommande. Kontakt: caspar@hsrk.fi eller 050 353 4714 och jussi@hsrk.fi eller 045 315 6910. HSRK på Facebook Sidan hittas genom att använda Facebooks sökfunktion och söka efter HSRK. Klubbens Facebook-sida är ett komplement till hemsidan och fungerar i första hand som en nyhetskanal för material som publiceras på www.hsrk.fi, specialevenemang och information av allmänt intresse. NÄR HAR DU SENAST FÅTT EPOST FRÅN HSRK? Om det var länge sedan kan du ta och skicka din nuvarande epostadderss till jussi@hsrk.fi så får vi listan uppdaterad. HAR DU FÅTT UPPDATERINGAR FRÅN HSRK:FI? Hemsidan har RSS, vilket innebär att det är möjligt att automatiskt få

KANTA-HELSINKI Kerhon syyskokous on keskiviikkona 3.11.2010 klo 17.15 alkaen Karimo –salissa Katajanokan Kasinolla. Kokouksen jälkeen klo 18.00 alkaen on Maanpuolustuskorkeakoululla strategian laitoksella toimivan majuri Juha Mäkelän esitelmä Lähi-idän tilanteesta. Esitelmässä käsitellään erityisesti Irania, jonka ydinteknologian kehittämisen on lännessä arvioitu tähtäävän ydinaseen valmistamiseen. Esitelmään tulijoita pyydetään ilmoittamaan osallistumisensa sihteeri Raimo Hynyselle pe 29.10. mennessä e-mail raimo.hynynen@ fi.ibm.com tai gsm 040 5108513. Kerhon ammunnat jatkuvat Töölön sisäradalla parittomien viikkojen keskiviikkona klo 16:30 – 19:00. Kerhon ampumakilpailuun voi ottaa vielä osaa 23.10. Ilmoittautukaa ampumaupseereille. Heiltä saa lisätietoa niin kilpailusta kuin ammunnoista. Uudet harrastajat ovat tervetulleita ratavuoroille; radalla on tarjolla opastusta sekä tarvittaessa kerhon laina-aseita. Ottakaa yhteyttä ampumaupseereihin ennen ensimmäistä kertaa tuloa. Kehitämme sähköistä viestintää. Päivitä sähköpostiosoitteesi RUL:lin sivuille, käytämme siellä olevia osoitteita. KHRU yhteystiedot: verkkosivusto: www.khru.net; sähköposti: khru@khru.net. Puheenjohtaja: pekka.appelqvist@hut. fi, p. 050 368 4141; Sihteeri: raimo. hynynen@fi.ibm.com, p. 040 510

LÄNSI-VANTAA Maanpuolustuksellinen kirkkopyhä Hämeenkylän kirkossa sunnuntaina 19.9.keräsi 143 kuulijaa. Tilaisuutta juhlistivat kerhomme lippu ja Suomen lipun saapuminen. Perinteistä marssimusiikkia esitti Tikkurilan 25-henkinen puhallinorkesteri, Tiksi-Band. Kirkkokahvijärjestelyistä vastasi Länsi-Vantaan Maanpuolustusnaiset ry. Veteraanikävelylle väkeä innosti hyvä sää sekä kävelysuorituksesta saatu pinssi. Padasjoen syysleirillä 24.- 25.9. paloi jälleen ruutia, myös mustaruutiasein. Sunnuntaina 17.10. klo 13 on mahdollisuus kuntotestiin, joka alkaa Cooperin testillä Hakunilan urheilupuiston juoksuradalla ja jatkuu lihaskuntotestillä Tikkurilan uimahallilla klo 15. Ilmoittaudu mukaan sähköpostilla: elisa.latvasto@vantaanreservilaiset.fi Keskiviikkona 20.10. klo 17 syksyisissä majatalkoissamme lämpiää jälleen sauna ja talkooväelle on tarjolla iltapalaa. Mutta sitä ennen siistimme ympäristöä ja huollamme toimintakeskustamme jutustelun merkeissä yhdessä LVRAU:n ja LVMN:n kanssa. Perjantaina 22.10. klo 15 alkaen käymme kuvioammunnan joukkuekilpailua Tikkurilan Urheilutalolla. Ilmoittaudu joukkueeseemme Seppo Kulmalalle. Tule syyskokoukseemme tiistaina 26.10.10. klo 19:00 Rystypolku 4:ään. Kokouksen jälkeen klo 19:30 esitelmöi veteraani, ja koelentäjänä toiminut, kirjailija Esko Sipiläinen aiheesta Ruotsinpyhtään saaristo sodassa. Hänen kirjallista tuotantoaan on myös esillä ja ostettavissa. Tilaisuudessa voit myös lunastaa itsellesi HRUP:n T-paidan kympillä, joten varaa mukaasi käteistä rahaa. Tiistaina 2.11. voit tulla näyttämään ampumataitoasi pienoiskiväärin Reserviläisammuntoihin Tikkurilan Urheilutalolle, jossa ammumme 20 laukausta makuulta. Varaa jo allakkaasi perinteisen

pikkujoulumme lauantai 27.11. klo 19. Juhlasta tarkemmin seuraavassa lehden numerossa 9. Ampumatoimintamme jatkuu totuttuun tapaan. Töölöntorinkadun pistooliradalla osoitteessa Pohjoinen Hesperiankatu 15, Helsinki, on vakiovuoromme parittomien viikkojen maanantaisin klo 16-19 ja parittomien viikkojen lauantaisin klo 14:30-17:00. Tikkurilan Urheilutalon radalla osoitteessa Läntinen Valkoisenlähteentie 52-54 Vantaa, on ampumavuoro perjantaisin klo 15:00-17:00, 22 kal. aseilla. Kaikkiin ampumatilaisuuksiin Ilmoittautumiset Seppo Kulmalalle P: 040 586 9252. Lisätietoa toiminnastamme sekä kerhon yhteystiedot ja vuoden 2010 toimintakalenteri löytyvät päivitetyiltä verkkosivuiltamme osoitteesta http://lvru.rul.fi

MUNKKIVUORI Munkkivuoren Reserviupseerit ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään tiistaina 9.11.2010 Munkkivuoren seurakuntatalon seurakuntasalissa kello 18 alkaen. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Tilaisuuden jälkeen on aiheeseen liittyvä esitelmä. Seurakuntasalin osoite on Raumantie 3. Syyskausi on alkanut, samoin ammunnat sisäradalla. Piirin ampumarata. Ampujilta vaaditaan ampumavakuutus ja sääntöjen tinkimätöntä noudattamista. Toiminta on aloitettu, seuraava vuoro on 26.10. Ampumisaika 19.00 - 21.30. Ammunnat vetää Timo Mikkonen puh.0400 607590 tai timo. mikkonen@luukku.com Jos tulee muutoksia, Timo lähettää maililla muutoksista tietoa. Jos et ole antanut sähköpostiosoitetta, soita ennen radalle lähtöä. Urheilutalon 22-vuorot jatkuvat parillisen viikon perjantaisin klo 18.00 – 19.30. Radalle mahtuu, joten osallistukaapa harjoituksiin ahkerasti. Seuraava vuoro on 22.10. Ammunnat vetää Yrjö Alastalo puh. 0400 306787. Kalvolassa jatketaan perinteisin kuvioin 16.10. ja 13.11. Mahdollisuus ampua sekä pistooli- että kiväärilajeja. Lisätietoja ampumaupseerilta 050 9662565 tai risto.koskinen@ orion.fi.

POHJOIS-HELSINGIN RESERVIUPSEERIT SYYSKOKOUS Kutsuna ilmoitetaan, että yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidetään tiistaina 23.11.2010 klo 18.30 Malmitalon kokoushuoneessa, osoitteessa Ala-Malmintori 1, 00700 Helsinki. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat kuten ensi vuoden toimintakertomus ja talousarvio sekä valitaan hallitus ja nimetään edustajat piirin hallintoelimiin. Yhdistys tarjoaa kahvit ja virvokkeet. TERVETULOA! HALLITUKSEN KOKOUKSET Hallitus kokoontuu seuraavan kerran entiseen tapaan Malmin kirkolla 27.10.2010 klo 18.30. Sen jälkeen hallitus kokoontuu seuraavan kerran ennen syyskokousta Malmitalolla klo 18.00. TULE LUOLAAN AMPUMAAN Yhdistys on hankkinut kolme Glock-pistoolia kal: 9x19. Ampumavuoromme Luolassa, Töölöntorinkatu 2, on jokaisen parittoman viikon perjantaina. Seuraavat ampumavuorot ovat 15.10., 29.10.,12.11. ja 26.11. klo 16-19. Ammunta-aikaa siis 3 tuntia. Soita ovisummeria, niin tullaan avaamaan. Hanki reserviläisten ampumaturvavakuutus Reserviläisliitosta puh: (09) 40562040 tai tilaa Reserviläisliiton kotisivulta: http://www.reservilaisliitto.fi/ ampumavakuutus ja tule mukaan. Patruunoita saatavilla omakustannushintaan. Ilmoittaudu etukäteen ampumaupseerille, Jouko Kylmälälle: 0400-430632, jouko.kylmala@ kolumbus.fi TAPAHTUNUTTA Viikonloppuna 1.-2.10.2010 toteutettiin jo perinteeksi muodostunut Padasjoen ampumaretki. Osallistujia oli kymmenen innokasta, enemmän ja vähemmän ammuntaa harrastanutta reserviläistä. Ammunnat tapahtuivat eri aseilla perjantai-iltana ja lauantaina sekä ilman ajanottoa että kellolla. Ruokaa, juomaa, saunaa ja turinaa riitti aina pikkutunneille asti. YHTEYSHENKILÖT Yhdistyksen puheenjohtajan, sihteerin ja tiedotussihteerin yhteystiedot: Puheenjohtaja Karri Kupari 050-4640050 kkupari@gmail. com, Sihteeri Jarkko Paananen 040-

Eiran Isännöitsijätoimisto Oy Castreninkatu 8 00530 Helsinki (09) 272 7350


15

8 | 2010 > 15. 10. 2010

7239641, jarkko.t.paananen@gmail. com. Tiedotus Jorma Loimukoski 040-3433400, jorma.loimukoski@ finpro.fi

TIKKURILA Syyskokous 28.10.2010 klo 19.00 alkaen ja sen jälkeen kuukausikokous”Karjatalolla” Vantaan Hiekkaharjussa Urheilutie 6:ssa ( 4. krs ). Esitelmän pitää Ilmailuharrastaja LL Kari Pohjola aiheena: ”DC 3 Helsingin taivaalla ”. Ilmainen kahvitarjoilu! Myös muiden maanpuolustusjärjestöjen jäsenet ovat tervetulleita kokouksiimme kuuntelemaan esitelmiä. Syyskokouksessa käsitellään sääntöjen 11 §:n määräämät asiat. Hallitus kokoontuu klo 18.00 alkaen. Seuraa myös kotisivujamme www.tiruk.net Ampumavuorot jatkuvat tiistaisin klo 19.30-22.00 Tikkurilan Urheilutalon ampumaradalla. Myös pienoiskiväärillä voi tulla harjoittelemaan. Rohkeasti mukaan! 2.11.2010 klo 17.30 alkaen on pienoiskivääriammunta 20 ls makuu. 9.11.2010 klo 19.30 on Toivo Kultti pienoiskivääri kilpailu 10 ls makuu ja 10 ls pysty. Lisätietoja antaa ampumaupseeri Jukka Luotola puh.0500-455474.

TÖÖLÖ Kerho osallistui alku syksyn aikana Sotaveteraanien Rauhan marssiin sekä Hiidenmarssiin. Kerhomme osallistui Suomenpoikien kanssa Sinimäkien reissuun syyskuussa. Töölön Reserviupseereiden syyskauden ampumavuorot Töölöntorinkadun ampumaradalla jatkuvat tiistaisin klo 19.00-21.30 seuraavasti: 19.10.;16.11. ja 14.12. Lisäksi olemme sopineet HRUP:n Autokerhon kanssa, että voimme käydä ampumassa heidän vuorollaan (ja Huoltoupseerikerho vastaavasti voi käydä ampumassa kerhomme vuorolla) maanantaisin klo 19.00-21.30 seuraavasti: 25.10.; 22.11. ja 20.12. Kerhollamme on oma Reserviläisen ampumaharrastusvakuutus. Kerhon ammunnoista saa tietoja ja ohjeita ampumavastaava Raimo Ahokkaalta, 050-5114123, raimo.ahokas(at) gmail.com. Kerhon hallituksen jäsen Risto Piekka on kutsuttu työryhmään laatimaan Helsingin Reserviupseeripiirille uusia sääntöjä. Hänelle voi myös antaa palautetta piiritoiminnan kehittämiseksi. Kerho suunnittelee tälle syksylle DC-3 lentoa ja vierailua yhteistyökumppanimme Viron Ämarin lentotukikohtaan. Ajankohta on vielä avoin ja riippuu mm. lentotukikohdan kiireistä, mutta ilmoita Sampo Martiskaiselle halukkuudestasi osallistua tälle ainutlaatuiselle vierailulle. Kerho on varannut käyttöönsä Padasjoen koulutuskeskuksen ja ampumaradat viikonlopuksi 23.24.10., jolloin ammumme erilaisilla pienaseilla. Kerhon aseet, joita ollaan hankkimassa lisää, ovat jäsenistön käytettävissä. Merkkaa ka-

lenteriisi ampumaleirin ajankohta ja ilmoittaudu puheenjohtaja Sampo Martiskaiselle, jolta saat myös lisätietoa. Vaikka radat on varattu koko viikonlopuksi, paikalle voi toki tulla vaikka päiväksi perheen kanssa, alueelta löytyvät ampumaratojen lisäksi hyvät ulkoilumaastot. Lisää tietoa ampumaleiristä kerhon nettisivuilta. Järjestämme yhdessä Helsingin Seudun Sotaveteraanipiirin kanssa syksyn aikana päivän kestäviä virkistystapahtumia sotiemme veteraaneille. Käymme myös avustamassa yksittäisiä sotaveteraaneja pienissä kiinteistönhoito ja muissa käytännön askareissa. Lisäksi tullemme muistamaan joulun tienoilla perinteisellä tavalla Kaunialan sotavamma sairaalaa ja käymme viemässä tervehdyksemme heille. Jos kalenterisi aikataulu joustaa antoisaan yhdessäoloon veteraaniemme kanssa sekä muuhun veteraanityöhön, ota yhteyttä puheenjohtaja Sampo Martiskaiseen. Töölön RU jatkaa sotaveteraanikeräystä, joka jatkuu vuoden loppuun ja siihen voi osallistua monella eri tavalla. Teemme veteraanikeräystä syksyn aikana mm. Töölöntorin, Narinkkatorin ja Lauttasaaren alueella, jonne tarvitsemme kerääjiä. Keräysvastaavana toimii Antero Jauhiainen 050 368 3539, jolta voi tiedustella veteraanikeräykseen osallistumismahdollisuuksia. Kerholtamme saa myös Marskin-merkkejä, jonka myynti jatkuu vielä loppuvuoden. Marskinmerkin tiedustelut Hans Gabrielssonilta p. 040-9523062 tai s-posti hans.gabrielsson(at)elisanet.fi. Kerho hankkii varoja toimintaansa ottamalla Pitäjänmäellä sijaitsevan itsepalvelukirppiksen pöydän käyttöönsä. Pöydälle voivat jäsenet toimittaa tarpeetonta, mutta vielä arvonsa säilyttänyttä tavaraa. Ilmoita luovutettavasta tavarasta Hans Gabrielssonille tai Sampo Martiskaiselle. Kerholla on tulevana syksynä jatkuvasti tilaisuuksia kunnon ja kenttäkelpoisuuden ylläpitoon ja parantamiseen. Tietoja erilaisista tilaisuuksista myös omakohtaiseen liikkumiseen eri puolilla Suomea löytyy nettisivuiltamme sekä tämän lehden kerhosivulta. Henkilökohtainen liikunta ja ampumatilaisuudet on hyödyllistä merkitä ResUL:n sähköiseen kuntokorttiin osoitteessa www.resul.fi/kuntokortti. Kerhon syyskokous pidetään 25.11. klo 18.00 Döbelninkatu 2:ssa. Hallitus kokoontuu 28.10. klo 17.30 ja 25.19. klo 17.00 Döbelninkatu 2:ssa. Toimintamme tiedot löytyvät HRS:n kerhopalstalta ja kerhon nettisivuilta www.rul.fi/toolo sekä tilaisuuksien yhteyshenkilöiltä. Kerhon toimintaa koskevat kehitysehdotukset ja kysymykset voi osoittaa puheenjohtaja Sampo Martiskaiselle 040-709 8459, sampo.martiskainen(at)tapiola.fi. tai sihteeri Kerkko Kinnuselle 0400705181, kerkko.kinnunen(at)gmail. com. Kerhon nettisivut: www.rul.fi/ toolo.

ITÄ-HELSINGIN RESERVIUPSEERIT Ammunta: ilma-aseammunnat jatkuvat Tukikohdan radalla keskiviikkoisin klo 17. - 19. Lisätietoja

saat soittamalla ammuntaupseeri Esko Sillankorva p. 040 756 3340. Ruutiaseammunnat ovat alkaneet Töölöntorinkadun radalla. Lisätitoja saat soittamalla Juhani Hartela p. 040 834 2839. Muistathan että pysäköinti on kielletty Puotilantie 1 parkipaikalla. Yhdistyksemme veteraanikeräys järjestetään 27.11. ja 4.12. päivät ovat alustavia ja ne varmistetaan myöhemmin. Yhdistyksemme on järjestämässä Opiskelijoiden Turvakurssia ja tarvitsemme lisää toimihenkilöitä Santahaminan tapahtumaan 22. 24.10. Jos olet kiinnostunut soita Jani Riekkinen p. 050 598 4759. SYYSKOKOUS: Yhdistyksen syyskokous pidetään keskiviikkona 24.11.2010. Tukikohdassa Puotilantie 1D. Tilaisuus alkaa klo 18. esitelmällä ja jatkuu kokouksella klo 19. Kokouksessa käsitellään mm. vuoden 2011 toimintasuunnitelma, talousarvio ja valitaan yhdistyksen hallitus vuodelle 2011. Yhdistyksemme hallitus suosittelee jäsenilleen Reserviläisurheiluliiton sähköistä kuntokorttia, jonka löydät osoitteesta www.resul.fi/ kuntokortti . Yhteystietoja: pjoht. Jukka Kantokoski p.050 332 3687, vpjoht. Jani Riekkinen p. 050 598 4759, vpjoht. Anssi Kuhlman p. 040 702 0695, siht Juha Iiskola p. 050 543 6214, IHRUN:n nettisivut www. rul.fi/ihru .

Halukkaat voivat edelleen liittyä kerhon sähköpostilistalle Google Groups palvelussa osoitteessa http://groups.google.com/group/ it-kerho tai ilmoittamalla osoitteensa tiedotusvastaavalle osoitteeseen toppari@saunalahti.fi.

JÄÄKÄRIKERHO Kerhon sääntömääräinen syyskokous pidetään torstaina 28.10. klo 18.00 HRUP:n toimitiloissa os. Döbelnink. 2. Kokouksessa valitaan v. 2011 toimihenkilöt ja käsitellään ensi vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio. Kokouksen jälkeen on yhteinen kerhoilta Pioneeriosaston kanssa. Hallitus kokoontuu klo 17.00. Marraskuun sauna-/kerhoilta on 2.11. klo 17.00 alkaen. Joulusaunaa vietämme 7.12. samoin klo 17.00. Tilaisuudessa nautitaan totuttuun tapaan iltapala. Kerhon yhteystiedot: Puh.joht. Jorma Nisula, puh. 698 4260, GSM 0400 453 709. Siht. Yrjö Saulamo, puh. 349 3162 tai GSM 050 344 5635.

AUTOKERHO Autokerholla on Luolavuoroja seuraavasti: Viikolla 43, 47 ja 51. Voimme myös osallistua Töölön Res.upseerien vuorolla heidän kanssaan. Tarkemmat ohjeet, päivämäärät ja kellonajat saat sihteeriltä puh. 040 593 1175. Muista sääntöjen määräämä syyskokous 18.10.10 klo 18 Ravintola Full Housessa Runeberginkatu 32.

ILMATORJUNTAKERHO Kerhon toiminta painottuu kuluvana syksynä perinteisiin, mutta uudella mausteella. Marraskuussa järjestetään samalla viikolla sekä sääntömääräinen syyskokous, että Wiritetyt Warwasammunnat. Syyskokous on 15.11. klo 18:00 alkaen Suomenlinnan Upseerikerholla. Tilaisuudessa valitaan muun muassa uusi hallitus. Ohjelma noudatellee perinteistä kaavaa, jota tarkennetaan lähempänä tilaisuutta. Ammuntojen vuoro tulee kahden päivän päästä 17. päivä klo 16:00 ja paikkana on myös ampumavuoromme vakiotila Töölöntorinkadun ampumaradalla. Ilmoittautumiset Timo Niiraselle osoitteeseen timo. niiranen@gmail.com. Seuraavassa kuussa on 12.12. lounaan vuoro. Sunnuntaille osuva ajankohta helpottanee myös harvemmin paikalle pääsevien mahdollisuuksia osallistua. Tilaisuutta isännöi ravintolakoulu Perho. Kerhon ampumavuorot pyörivät parillisten viikkojen keskiviikkoisin klo 16-19.

Kerhomme sääntömääräisen syyskokouksen päivämäärä on vaihtunut - uusi päivä on 25.11.2010! Paikka on kuitenkin pysynyt samana osoiteessa Itämerenkatu 1 (käynti Mechelininkadun puolelta). Kokoustilan yhteydessä löytyy myös sauna, joten varaathan mukaasi pyyhkeen ja peseytymisvarusteet. Virvoketarjoilu. Ampumavuoromme Luolassa jatkuvat parittomien viikkojen lauantaisin viikosta 35 viikkoon 51 kello 12.00-14.30. Lisätietoja ampumatoiminnasta Harri Pakariselta gsm. 040-517 9834 tai sähköpostiosoitteesta: harri.pakarinen@fi.issworld. com. Kehitämme sähköistä viestintää. Päivitäthän yhteystietosi RUL:in sivuille, käytämme siellä olevia osoitteita.

VIESTIOSASTO

PIONEERIOSASTO

ASELAJIKERHOT

RESERVIMERIUPSEERIT

Pioneeriosaston SYYSKOKOUS on torstaina 28.10. klo 18.00 osoitteessa Döbelninkatu 2. Henkilövalintojen lisäksi päätetään mm. ensi vuoden toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta. Kokouksen jälkeen kuulemme mielenkiintoisen esitelmän ja nautimme iltapalan yhdessä Jääkärikerhon kanssa. Hallitus kokoontuu jo klo 17.30 AMMUNNAT Töölöntorinkatu 2:n radalla keskiviikkoisin klo 19.00-21.30 viikoilla 44, 48, 52 ja lauantaisin klo 9.30-12 viikoilla 42, 46, 50. Pioneeriosasto tarjoaa maksaneille jäsenilleen patruunoita 50 kpl/kerta/.22cal ja 10 kpl/kerta/9mm (enintään viideltä kerralta vuodessa). Paikalla on myös aseita ja kouluttaja. Ota omat kuulonsuojaimet mukaan, jos löytyy. Ilmoittaudu edelliseen iltaan mennessä puheenjohtajalle. Järjestämme syksyn aikana GLOCK-pistoolikurssin ja mahdollisesti uudelleen MP5-kurssin, jos osallistujia tulee riittävästi. Ilmoittaudu puheenjohtajalle. Pioneeriosastolla on MYYNNISSÄ mustia t-paitoja, joiden rintamuksessa on pieni keltainen pioneerilogo (työkalut). Hinta vain 10 eur. Myynnissä myös pioneerilippiksiä ja pioneeripatsaita. Tilaa sihteeriltä. Pioneeriosaston NETTISIVUT on uudistettu! Käy katsomassa pioneeriosasto.org ja anna palautetta. Mikäli sinulla on kuvia Pioneeriosaston tapahtumista, voit lähettää sihteerille. JÄSENEKSI voit liittyä netissä tai ottamalla yhteyttä sihteeriin. Osoitteenmuutokset myös netissä. Yhteystiedot: Puheenjohtaja ylil Markus Saarela, 040-743 1867, markus.saarela@sks.fi; sihteeri, tiedotusupseeri kapt Jukka Rusila, 040779 5619, jukka.rusila@ramboll.fi; ampumaupseeri evl evp Matti Mähönen, 040-570 3718, matti.mahonen@ fonet.fi; urheilu-upseeri ltn Toni Teittinen, 050-321 6237, toni.teittinen@ iki.fi www.pioneeriosasto.org

Maanantaina 29.11. klo 17:30 Viestiupseeriyhdistyksen hallituksen jäsen, Security Service Manager Henri Paajanen Elisasta pitää esitelmän aiheesta "Teleoperaattori kriisiajan toimijana". Esitelmä pidetään Aaltoyliopiston Otaniemen kampuksen Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunnan tiloissa, käyntiosoite Otakaari 5A, Espoo. Tervetuloa! Esitelmän jälkeen pidetään Viestiosaston sääntömääräinen vuosikokous klo 18:30 samassa luentosalissa. Kokouksessa käsitellään vuoden 2011 toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valitaan hallitus ja toimihenkilöt vuodelle 2011. Etsimme toimintaamme ja hallitukseemme uutta verta, vapaana muun muassa uusi liikuntakoordinaattorin tehtävä ja hallituspaikkoja. Tervetuloa vaikuttamaan tulevaan toimintaamme! Teemme myös yhteistyötä valtakunnallisen Viestiupseeriyhdistyksen (VUY) kanssa. VUY julkaisee Viestimies-lehteä sekä järjestää viestialan seminaareja ja matkoja, ml. laivaseminaarin ensi helmikuussa. Ensi vuonna ilmestyy myös uudistettu painos Viestimies-kirjasta, joka kuuluu VUY:n jäsenetuihin. Monet jäsenistämme ovat myös VUY:n jäseniä, puollamme mielellämme jäsenhakemuksianne. Lisätietoja puheenjohtaja@viestiosasto.net sekä www. viestiupseeriyhdistys.fi. Ampumavuoromme Töölön pistooliradalla ovat keskiviikkoisin, viikoilla 42,46 ja 50. Kokoontuminen klo 18.50 sisäänkäynnin luona. Tarkemmat ohjeet löytyvät verkkosivuiltamme, lisätietoja ja ilmoittautumiset ampumavastaavillemme Jussi Liesiölle p. 050-5603325 ja Tapani Niemiselle p. 050-5502368. Huomatkaa myös HRUP:n ampumavuorot Santahaminassa, ilmoittautuminen: www.mpky.fi. Lisätietoa toiminnastamme, ampumavuoroista, MPK:n ja jäsenistömme järjestämästä viestikoulutuksesta sekä Viestiosaston yhteystiedot löytyvät verkkosivuiltamme www. viestiosasto.net. Tiedotamme tapahtumista jäsenistölle myös sähköpostitse – jos et ole saanut tätä ilmoitusta sähköpostiisi, niin käy päivit-


16

15. 10. 2010 < 8 | 2010

tämässä yhteystietosi RUL:n sivuilla www.rul.fi, kohdassa Jäsenpalvelut. Tervetuloa mukaan toimintaan!

harjoitustoiminnassa. Paluu Helsinkiin on n 16.00. Matka on avec. Matkan hintaan, 25 euroa/osallistuja, sisältyy matkat ja lounas Muonituskeskuksessa sekä munkkikahvit. Ilmoittautuminen Arne Lindholm 050 500 4138 tai arne.lindholm@ kolumbus.fi.

SENIORIUPSEERIT Keskiviikkona 27.10.2010 on klo 17.00- 18.30 RUL:n Auditoriossa, Töölöntorinkatu 2, Senioriupseerien Kuntokierroksen avaustilaisuus. Tilaisuudessa kerrotaan miten seniorit voivat edistää omaa terveysliikuntaansa ja toteuttaa samalla RESUL:n 40-juhlavuoden Kuntokierroksen. Tilaisuuteen tulee mm kuntokierrosten tuntija ja Pääkaupunkikierroksen vv 1990-1991 suojelija ex. maaherra, ylipormestari Eva-Riitta Siitonen ja urheilulääkäri Pippa Laukka. Juontajana toimii urheiluselostajana tunnetuksi tullut Raimo Häyrinen. Senioreiden toivotaan osallistuvan tilaisuuteen runsaslukuisasti. Torstaina 28.10.2010 klo 8.30 lähtee bussi Rautatietorin tilausliikennelaiturista (Fennian edestä) Parolaan. Parolassa esitellään Panssariprikaati ja erityisesti Helsingin ilmapuolustuksesta vastaava Ilmatorjuntarykmentti. Paikalla nähdään myös ilmapuolustus- ja panssarikalustoa jopa mahdollisesti

ARU Akateeminen Maanpuolustusyhdistys ARU ry:n syyskokous, ke 27.10 klo 19, Döbelninkatu 2 00260 HKI. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

KANTA-HELSINGIN MAANPUOLUSTUSNAISET Yhdistyk sen Joulumyyjäiset 11.12.2010 klo. 10.00 - 14.00. Döbelninkatu 2, Helsinki. 13.12.2010 klo.18.00 pidetään jäsenkokous. Kaikki vanhat ja uudet tervetuloa

Helsingin Seudun Reserviläispiiri

HELSINGIN RESERVILÄISET SYYSKOKOUS 3.11. Yhdistyksen syyskokous on keskiviikkona 3.11. klo 17 alkaen Katajanokan Kasinolla. Kokouksessa valitaan ensi vuodeksi puheenjohtaja ja johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle sekä päätetään talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta 2011. Tervetuloa! ESITELMÄTILAISUUS 3.11. Syyskokouksen jälkeen on yhdessä Kanta-Helsingin Reserviupseerien kanssa esitelmätilaisuus klo 18:00 Karimo–salissa. Maanpuolustuskorkeakoululla strategian laitoksella toimiva majuri Juha Mäkelä käsittele Lähi-idän tilannetta ja erityisesti Irania. Sen ydinteknologian kehittämisen on lännessä arvioitu tähtäävän ydinaseen valmistamiseen. Esitelmään tulijoita pyydetään ilmoittamaan osallistumisensa Raimo Hynyselle pe 29.10. mennessä email raimo.hynynen@fi.ibm.com tai gsm 0405108513 YHTEYSTIEDOT Lisätietoja yhdistyksen toiminnasta antavat puheenjohtaja Risto Tarkiainen, puh 4056 2060 tai 050 541 2007, risto.tarkiainen@resul.fi ja sihteeri Timo Elolähde, puh 040 830 4097, timo.elolahde@hsl.fi (huomaa muuttunut sähköpostiosoite) tai helsinki@helresp.fi

tömääräinen syyskokous pidetään 10.11.2010 klo 18. Kokouksessa esillä sääntömääräiset asiat: jäsenmaksun, toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen vuodelle 2011 sekä hallituksen valitseminen. Kokouksen jälkeen hallituksen kyselytunti. Tervetuloa! Kahvitarjoilu. VaResin pikkujoulusauna perjantaina 3.12.2010 klo 19 ravintola Puistokulmassa, Talkootie 4 Hiekkaharju. Ilmoittautumiset: yhdistyksen sihteeri Esko Rouhiainen, GSM 040 581 5366. Joulutulet sytytetään Vantaan Kuusijärvellä 8.12.2010. Lisätiedot: kerhomestari Petri Minkkinen, GSM 050 5531910. Yhteydenotot ja tiedustelut: Vantaan Reserviläiset ry, puheenjohtaja Niko Niemistö, GSM 050 5656632. Tarkista aina viimeisimmät muutokset sekä ampumaratojen valvojatilanne kotisivuilta www.vantaanreservilaiset.fi

VANTAAN RESERVILÄISET VaResin vuorot Töölön sisäampumaradalla ovat parillisen viikon maanantaisin klo 17 ja parittoman viikon keskiviikkoisin klo 19. Lisätiedot: Jukka Väänänen, GSM 040 5844568. Tikkurilan urheilutalon ampumaratavuorot jatkuvat toistaiseksi tiistaisin klo 17, torstaisin klo 17 ja sunnuntaisin klo 15. VALVOJIA TARVITAAN! Lisätiedot: Jukka Väänänen. Revolveri- ja perinnepistoolikilpailu VaResin jäsenille järjestetään lauantaina 6.11.2010 Töölön sisäampumaradalla. Ratakapasiteetin vuoksi etukäteisilmoittautuminen on pakollista, ensimmäinen erä alkaa klo 10. Ilmoittautumiset: Jukka Väänänen. Kivääri 3 x 10 laukausta 100 m sekä shoot off -kilpailu pistoolilla Lopen ampumaurheilukeskuksessa lauantaina 13.11.2010. Kilpailukutsu ja säännöt tulevat VaResin kotisivuille. Vantaan Reserviläiset järjestää yhdessä Sipoon johtavan kamppailu-urheiluseuran Nuorten voimisteluseura Ryskyn (www.rysky. fi) kanssa Close Quarter Combat -seminaarin perjantaina 29.10.2010. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Tom Lindblom, GSM 040 5044273. Joistakin ennakkotiedoista poiketen Vantaan Reserviläiset ry:n sään-

HFORSNEJDENS SVENSKA RESERVUNDEROFFICERARE Skytte i Luolan fortsätter parlösa veckors torsdagar kl. 17-19.Följande skytten 28.10, 11.11 och 25.11. Triangelkampen 2010 Lördagen 16.10, avslutningsfest kl.19.00, Officersmässen Dragsvik

MERIRESERVILÄISET Se on nyt sitten niin, että olemme todellakin Sinisen Reservin paras jäsenyhdistys ammunnassa. Fakta, jonka olemme tosin tienneet pitkään, mutta nyt se on tieteellisesti todistettu. Olemme tänä vuonna voittaneet kaikki Sinisen Reservin kilpailujen joukkuemestaruudet (5 kpl, hienojen yksilösuoritusten lisäksi), siis: -Perinnekivääri 300m / -Vapaavalintainen pistooli 15+15 / -Perinnekivääri 150m / -Perinnepistooli 15+15 / -Rynnäkkökivääri 3x10. Kun nyt ampumaurheilu on lisätty Sininen Reservi ry:n sääntöihin yhdeksi päätoimintamuodoksi virallisestikin, jäämme odottamaan muutaman nuorempia ikäluokkia kiinnostavan toiminnallisen ampumalajin lisäämistä lajitarjontaan. Ensi keväänä Merireserviläiset ry tulee järjestämään Sinisen Reservin kevätmestaruuskilpailut Upinniemessä Jukka Soinin johdolla. Jotta kilpailut sujuisivat hienommin kuin koskaan, tullaan tarvitsemaan monen ei-ampuja-jäsenemmekin apua toimitsijatehtäviin. Lauantai 16.4.2011 kannattaa jo nyt laittaa muistiin. Turkulaiset järjestävät sitten loppukesällä Raasin mestaruuskilpailut ja Sukeltajakilta syksyllä Rk-mestaruuskisat Upinniemessä. Ottaisivatko rannikkojoukkoja edustavat killat tai yhdistykset hoitaakseen Sinisen Reservin SRA- ja palvelusammuntamestaruuskilpailut. Kiinnostusta olisi Merireserviläisissäkin sen verran, että ainakin kilpailujoukkueet saataisiin aikaiseksi. Purjehduskauden päättäjäissaunamme 22.10. perjantaina klo 17-20 perinteiseen tapaan Suomenlinnassa, Merisotakoulun SUURESSA saunassa, jossa hikoillaan vanha purjehduskausi pois maailman parhaimmissa löylyissä hyvässä ja rennossa seurassa. Kurkkukin

huuhdotaan yhdistyksen tarjoamilla saunajuomilla ja moneen rintaan tökätään ansiomerkki! Nyt kaikki mukaan - naisjäsenemmekin! Olemme kutsuneet kaikki Helsingin Reservin Meriupseereiden jäsenet ja Pelikaanikiltalaiset mukaan purjehduskauden päättäjäissaunaan. Tarkoituksena on keskustella tiiviimmästä yhteistyöstä ensi toimintakaudella. Muutkin ystävämme ovat ilman eri kutsuakin tervetulleita. Omat saunajuomat kannattaa kuitenkin varata mukaan... Tervetuloa! Nettisivumme www.reservilaisliitto.fi/merireservilaiset on muuttunut nettisivustoksi, josta eri aihepiiriin liittyvät asiat löytyvät enstistä helpommin. MeriLintuKala-retkemme peruuntui, ikävä kyllä, kovan tuulen vuoksi, joka olisi estänyt rantautumisen ja teltanpystytyksen Koirasaareen. Linnut ja kalat saivat pitää toistaiseksi henkensä, kuten mekin, viisaan varovaisen retkenjohtajan päätöksen ansiosta. Kuitenkin reippaan, naisvaltaisen porukan ansiosta saimme samana viikonloppuna polkaistua pystyyn MeriMakkaraSieni-retken Sipoon Kaunissaareen. Kaikki mahtuivat yöpymään Ahvenella, joten suunnitellut kamina-/ sairaalateltta- ja kumivene-/perprutkusulkeiset jäivät pitämättä. Veneelle oli hankittu lisäksi myös moottorisaha varusteineen, kirves ja valoja. Voimme ilolla todeta, että kykenemme kuljettamaan Ahven3:lla tusinan verran ihmisiä minne tahansa saaristossa, pystyttämään tukikohdan minne tahansa, syöttökuljettamaan, huoltamaan joukkoa polttopuista alkaen. Puutosta on enää kannettavassa viestivälineistössä. Kyllä harjoitusreissuja tältä pohjalta täytyisi lisätä - ja saaristomme tuntemusta! Aselahjoitukset jatkuvat. Reserviläisliiton ja Helsingin Seudun Reserviläispiirin tuella teimme keväällä jälleen asehankinnan mm. aseita omistamattomien jäsentemme sisäampumarata- ja merikilpailukäyttöä varten. Ostimme pari nostalgista, mutta käyttövarmaa itselataavaa Remington-pienoiskivääriä heittolaukaus-kuvioammunnan harjoitteluun, pari pienoisrevolveria kouluammuntaa varten sekä pari pienoispistoolia. Pentti Partanen lahjoitti yhdistykselle vanhan luotettavan Colt-pienoispistoolinsa. Reserviläisliitto oli myös anomuksestamme tehnyt päätöksen lahjoittaa meille eteenpäin liitolle aikoinaan 90-luvun puolivälissä annettu Norincoreserviläiskivääri. T:mi Mutkahuollon omistaja, jäsenemme aseseppä Mikko Paavilainen lahjoitti keväällä 50-vuotislahjaksi avokätisesti latauslaitteita ja -tarpeita sekä mm. suojeluskunta-pystykorvakiväärin perinnekiväärikalustomme täydennykseksi. Nyt syksyllä olemme saamassa vielä 2 uutta pumppuhaulikkoa lahjaksi. Kiitämme nöyrästi kaikkia, jotka olette maanpuolustustyötämme lahjoituksin tukeneet. Ampujat, metsästäjät, reserviläiset, huomio! Voimme suositella seuraavia aseliikkeitä: T:mi Mutkahuolto, Helsinki (www.mutkahuolto. fi) ja Printec Hobby, Espoo (www. printecase.fi). Molemmista liikkeistä, Mikolta ja Matiakselta, löytää reserviläisampuja niitä tuotteita, joita muuten joutuu tilailemaan ympäri Suomea ja ulkomaitakin. Ja sopuhintaan. Merireserviläinen, muista mainita jäsenyydestäsi - yllätyt! Sisäampumaratavuorot jatkuvat Töölöntorinkadun sisäampumarata "Luolassa". Ampumarata on entistä

ehommassa kunnossa: lattia on saanut sileän ja kirkkaan uuden pinnan. Sisääntulo klo 16:00-19:30 oman aikataulusi mukaan; siivoukset aloitetaan yleensä jo klo 20:00 aikoihin. Entiseen tapaan radalla ammutaan sarjakilpailusuorituksina tai harjoituksena omia urheiluammuntalajejamme. Yhdistyksen kattava kalusto on jäsentemme käytössä ja patruunoita saa käyttövastiketta vastaan. Jäljelläolevat syyskauden vuorot parillisten viikkojen torstaisin: 21/10, 4/11, 18/11, 2/12, 16/12, 30/12. Sisäampumarata "Luolan" ammuntalajit: -Pienoispistooli 30 ls koulu (yhdellä kädellä) / -Pienoispistooli 30 ls kuvio (yhdellä kädellä) / -Palveluspistooli 20 ls koulu (vapaavalintainen ote) / -Palveluspistooli 20 ls kuvio (vapaavalintainen ote) / -Avotähtäinpienoiskivääri 30 ls pysty / -Avotähtäin-pienoiskivääri 30 ls polvi / -Itselataava pienoiskivääri 30 ls kuvio. Näistä lajeista voit valita parhaiten itseäsi miellyttävät ja yrittää saavuttaa mahdollisimman korkeat 2 parasta tulosta. Taikka kokeilla kaikkia... Ilma-aseradan ammuntamme jatkuvat vuorotorstaisin Luola-vuoron kanssa. Sisääntulo viimeistään ennen 18:aa MP-myymälän kautta. Virallinen vuoro klo 18:00-19:30, mutta ammunnan voi yleensä aloittaa jo aiemmalla piirin vuorolla. Oma kiikari tai kaukoputki olisi hyvä. Ei ampumaturva-vakuutuspakkoa. Yhdistyksen ilma-aseet ja patruunat ovat jäsenten käytössä veloituksetta. Jäljelläolevat ilma-asevuoromme parittomien viikkojen torstaisin syyskaudella: 14/10, 28/10, 11/11, 25/11, 9/12, 23/12. Ilma-aseradan sarjakilpailumme jatkuvat: -Ilmapistooli 20 ls koulu (yhden käden ote) / -Avotähtäinilmakivääri 20 ls (ilmapistoolitaulu) / -Diopteritähtäin-ilmakivääri 20 ls. Kysy lisää Tatulta. Merireserviläisten pikkujoulusauna 20.11. lauantaina pidetään piirin Vuosaaren saunapirtillä. Tarkoitus on pitää saunaa koko päivä lämpimänä, jolloin jäsenet ja ystävät voivat käydä saunapirtillä pitkin päivää. Koska ajoreitti uuden sataman taakse saunapirtille on hieman hankala ja vaatii hyvät opasteet ja ohjeet, tulit sitten bussilla tai omalla autolla, tulemme laittamaan nettivustollemme lisätietoa tapahtumasta. Varaappa jo tämä päivä ulkoiluun Vuosaaren saunapirtin maastossa. perheenjäsenet ja kiinnostuneet ystävämme ovat tervetulleita. Jäsenhankintamme jatkuu myös edelleen. Jäsenmäärämme on nousussa ja monen vanhan aktiivimme perheenjäseniä ja kavereita on ilmestynyt jäsenluetteloomme. Muistathan, että yhdistykseemme voi myös liittyä kannattajajäseneksi ilman lehtiä, jolloin jäsenmaksu esim. perheenjäseneltä on vain 27 euroa. Näin syksyllä liittyneiltä ei liitto muutenkaan karhua jäsenmaksuja vielä tältä vuodelta. Jäseneksi kuitenkin pääsee. Joukkomme on mukavaa ja hyvähenkistä. Tervetuloa mukaan. Yhteys puheenjohtaja Tatuun, puh. 045-2675452, tatu.p.korhonen@gmail.com, jolta saa lisätietoa. Myös nettisivuiltamme löytyy tarkempia ohjeita liittymisessä tarvittavista henkilötiedoista. Merireserviläiset ry:n yhteystiedot ja johtokunnan jäsenet löytyvät nettivuiltamme: www.reservilaisliitto.fi/merireservilaiset. Samoin sääntömme ja monet muut kiinnostavat jutut.


17

8 | 2010 > 15. 10. 2010

ÄPE

LIKIL

TA

VÄÄPELIKILTA HUOLLON KURSSIT Santahaminassa järjestetään 13.11.2010 Kurssivääpelikurssi, joka on tarkoitettu kurssivääpelin tehtävistä kiinnostuneille henkilöille, joilla on jonkin verran kokemusta kurssien huoltotehtävistä. Kurssilla opetellaan kurssien hallintoon ja huoltoon liittyviä asioita, mm. "paperityöt", tukipyyntö, kurssin varustamis- ja perustamisjärjestelyt, ruokailut ym. Kurssin yhteydessä on myös mahdollisuus suorittaa hygieniaosaamistesti (hygieniapassi). Lisätiedot: Juha Parkkonen, puh. 040 8663 055, juha.parkkonen@gmail. com VÄÄPELIKILTA RY:N SYYSKOKOUS Vääpelikilta ry:n sääntömääräinen syyskokous järjestetään 18.11.2010 Töölöntorinkadun auditoriossa. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, mm. vuoden 2011 toimintasuunnitelma ja talousarvio, päätetään jäsenmaksun suuruudesta sekä valitaan yhdistykselle uusi puheenjohtaja ja uusia johtokunnan jäseniä. Varsinainen kokouskutsu lähetetään seuraavan jäsenkirjeen yhteydessä. Lisätiedot: Timo Tuomi, puh. 040 540 1625, timo.tuomi@gmail.com VÄÄPELIKILTA RY:N SISÄAMPUMAVUORO Töölöntorinkadun sisäampumaradalla sunnuntaisin klo 12.0014.30. Mahdollisuus ampua ruutiaseilla .45 ACP kaliiperiin saakka. Kysy ratavuoroista Markku Niemiseltä, puh. 0400 709 782, mardes@ kolumbus.fi tai Timo Kyyhkyseltä, puh. (09) 753 7837. Katso tiedot muista tapahtumista yhdistyksen verkkosivuilta www.reservilaisliitto.fi/vaapelikilta tai ota yhteyttä: pj. Timo Syrjänotko, puh. 040 5552 821, ht.notko@fonet.fi ja sihteeri Timo Tuomi, puh. 040 5401 625, timo.tuomi@gmail.com.

KOKONAISMAANPUOLUSTUS Kokonaismaanpuolustus ry on akateemisen tai muun ylemmän tutkinnon suorittaneiden reserviläisten maanpuolustusjärjestö. Sen tavoite on edistää kokonaismaanpuolustuksen tutkimusta, opiskelua ja opetusta reserviläisten keskuudessa. Syyskokous pidettiin 28.9. Laurean tutkijan ansiokas esitelmä suomalaisesta turvallisuusjohtamisen koulutuksesta ja sen kansainvälisistä yhteyksistä jatkui intensiivisenä keskusteluna esitelmöitsijän ja kokousväen kesken. 10.10. pidettiin Kokonaismaanpuolustus ry:n ja Helsingin Suomalaisen Klubin yhteinen kivääriammuntatapahtuma Santahaminassa. Kuukausittainen jäsentapaaminen pidetään tiistaina 19.10. klo 17.30 rautatieaseman Pullman Barissa/Pressi Klubilla, kaikki jäsenet ovat tervetulleita! 24.10. tehdään retki Sipoonkorpeen. Ilmoittautumiset 22.10. mennessä kokonaismaanpuolustus@ helresp.fi Ammunnat jatkuvat Töölön radalla jäsenille ilmoitetun mukaisesti kerran kuussa sunnuntaisin Ilmoittautumiset kmp.toolo@gmail.com

Lisätietoa yhdistyksen toiminnasta www.helresp.fi/kokonaismaanpuolustus Tai vastuuhenkilöt: pj. Timo Soininen ja varapj. Antti Heikkilä tavoitettavissa sähköpostiosoitteesta kokonaismaanpuolustus@helresp.fi

MUUT MAANPUOLUSTUSYHDISTYKSET

perinteisesti Ilmatorjuntamuseolla 30.11.2010 klo 1900 alkaen. Lisätietoja ja tarkennukset aikatauluun lähempänä tapahtumaa. Ampumatoiminta: Ampumavuoro normaalisti parillisten viikkojen keskiviikkona Töölöntorinkadun radalla klo 1600-1900. Lisätietoja: Ari Vaarasmaa, GSM 040 502 3754. Puh.joht. Timo Niiranen GSM 0400 743 877 timo.niiranen@gmail.com, sihteeri: Edward Breitenstein GSM 044 333 1027 edward.breitenstein@ gmail.com Sihteerin vastuualueena on myös tiedotus.

ETELÄ-SUOMEN KILTAPIIRI Etelä-Suomen kiltapiiri ry:n syyskokous pidetään to 27.10.2010 klo 18.00 alkaen Rannikkosotilaskotiyhdistys ry:n toimitiloissa, Katajanokankatu 4 D, 2. krs, Helsinki Tilaisuus alkaa klo 18.00 kahvitarjoilulla ja RSKY ry:n puheenjohtaja Anne Kärjen esityksellä sotilaskotityöstä. Kokouksessa käsitellään sääntöjen 10 §:ssä mainitut asiat. Muista esille otettavista asioista tulee lähettää kirjallinen esitys kiltapiirin hallitukselle 7 vuorokautta ennen kokousta. Myös esitykset uudeksi varapuheenjohtajaksi ja hallituksen jäseniksi voi lähettää etukäteen. Erovuorossa ovat varapuheenjohtajaksi 1 vuodeksi valittu Sirpa Holma sekä hallituksen jäsenet Alpo Seppälä, Antero Pesonen, Risto Pohjanpalo, Kai Wigren ja Timo Vartiainen, joka valittiin kiltapiirin hallitukseen 1 vuodeksi Sirpa Holman siirryttyä hallituspaikaltaan kiltapiirin varapuheenjohtajaksi. Jokaista jäsenjärjestöä edustaa valtakirjalla yksi henkilö, muut osallistujat myös tervetulleita. Kokouksessa tarvittavan esityslistan sekä valtakirjan löydät www. mpkl.fi Etelä-Suomen kiltapiiri ry tapahtumat -osiosta.

KAARTIN KILTA Kaartin Killan syyskokous pidetään maanantaina 25.10.2010 alkaen kello 18:00 Santahaminassa Perinnetalolla (Jääkäritalo, rakennus C 25). Kokouksessa vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tehdään henkilövalinnat vuodelle 2011 sekä käsitellään muut sääntöjen edellyttämät asiat. Kokouksen jälkeen noin kello 19:00 kaikille avoin Kari J Talvitien pitämä esitelmä, joka koskee sotien välillä Helsingissä ja Tuusulassa toiminutta Suomen Valkoista Kaartia. Siltavartiopisteessä on Kaartin Killan jäsenluettelo, jonka perusteella jäsenet pääsevät varuskunnan alueelle. Muiden tulee ilmoittautua allekirjoittaneelle viimeistään torstaina 21.10.2010. Tervetuloa! Kari J Talvitie, johtokunnan puheenjohtaja, sähköposti kari.j.talvitie@gmail.com, puhelin 050 5500 788.

HELSINGIN RAUHANTURVAAJAT

HELSINGIN ILMATORJUNTARYKMENTIN KILTA Hyvät kiltalaiset! Herrasmieskilpailu vietiin läpi syyskuun viimeisenä sunnuntaina Tuusulassa. Osanottajia oli yli 30 ja ikähaarukka oli laaja. Viiden kärki henkilökohtaisessa kilpailussa oli seuraava: 1. Von Fieandt Juhani, Tuusulan upseerikerho 47 pistettä, 2. Tuovinen Ulf, ryhmä Rämä 44, 3. Vilkko Timo, Tuusulan upseerikerho 41, 4. Von Fieandt Lea, Team Aurinkolahti 41, 5. Breitenstein Edward, Helitr kilta 37 Joukkuekilpailu: 1. Tuusulan upseerikerho 121 pistettä, 2. Ryhmä Rämä 102, 3. LC Tuusula 80 Ilmatorjunnan vuosipäivän pääkaupunkiseudun iltajuhla pidetään

Tuomo Ruohonen, puheenjohtaja, p. työ 050- 3170367, p. 0405867874, tuomo.ruohonen@metso. com; Hannu Juvonen, varapuheenjohtaja, veteraanivastaava, p. 0504921956, hhjuvonen@hotmail.com; Kari Kaiponen, sihteeri/jäsenvastaava p.040-5848524, kari.kaiponen@ pp.inet.fi Mervi Aho,kotona ja kaukana–tukitoiminta, p.050- 3045116, mervi.aho@mehiläinen.fi. Liiton veteraanituen päivystävä puhelin 0207698111. Messi-illat : Millionaires Clubilla Klo19.00. Sääntömääräinen syyskokous 04.11.2010.Valitaan yhdistykselle uusi puheenjohtaja ja jäsenet hallitukseen v 2011 ja läpikäydään sääntömääräiset asiat. Jos haluat vaikuttaa yhteisiin asioihimme tule mukaan. Joulukuu 02.12.2010 Teuvo Tikkanen valaisee Georgian sodan aikaista ja sen jälkeistä tilannetta, oltuaan kaksi vuotta valvomassa tapahtumia paikanpäällä.

SISSIKERHO SISSIOSASTO Stadin Sissit on aktiivinen reserviläiskerhoyhtymä, joka kokoaa monipuoliseen toimintaansa – arvoon ja aselajiin katsomatta – samanhenkisiä, maanpuolustuksesta kiinnostuneita henkilöitä. Stadin Sissit tarkoittaa reipasta reserviläistoimintaa ja kantaviin pääperiaatteisiin on aina kuulunut vastuuntunto, omatoiminen taitojen kehittäminen sekä vahva maanpuolustushenki.

SISSIEN KOTISIVUT JA SISSIPORTAALI Stadin Sissien kotisivut www.stadinsissit.fi. Muista myös Sissiportaalin käyttö! Ohjeet Sissiportaaliin löydät Sissisivuilta. KOKOUSKUTSU Helsingin Sissikerho ry:n ja Helsingin Sissiosasto ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään torstaina 4.11.2010 klo 18.00 alkaen Töölöntorinkatu 2 B, Auditorio. Esillä syyskokouksen sääntömääräiset asiat. Tervetuloa toivottavat kerhon hallitus ja osaston johtokunta. MAASTOTOIMINTA Pimeätoimintakurssi 29.–31.10. 2010 Padasjoella. Saat koulutusta miten toimia pimeässä. Tutustuminen lämpökameraan, valonvahvistimeen, pimeäammuntaan, valo- ja äänitarha. Lisätietoja ja ilmoittautumiset 17.10. mennessä Christer Mikkonen 050 5722 873 tai christer.mikkonen@elisanet. fi AMPUMATOIMINTA Töölöntorinkadun sisäampumaradan eli Luolan vuorot normaalisti parillisen (36-52) viikon maanantai klo 19.00–21.30 ja sunnuntai klo 14.30–17.00. Ohjeet tarkemmin Sissisivuilla. Mikäli kysyttävää, ota yhteys Tomi Haimelin 040 552 5551 tomppa@scuba.fi tai savkar@danpat.fi. Tervetuloa mukaan aktiiviseen toimintaan! Piirien ampumatoimintatilaisuudet ovat toisaalla tässä lehdessä. Ilmoittautumiset ratavuorolle@luukku.com aina keskiviikkoon klo.16.00 mennessä. Muistakaa myös MPK:n ampumavuorot. SALITOIMINTA Sissien harjoitusvuorot ma 18.00–19.30 (vedetyt harjoitukset) ja ke 18.00–19.30 (vedetyt harjoitukset) ja pe 18.00–19.30 (Nitrot). Tiedustelut Marko Lehti 040 5438 264 marko.lehti.01@gmail.com SISSIEN HIHAMERKIT Tilaa itsellesi Stadin Sissien uudet hihamerkit. Kankaista hihamerkkiä on kahtena versiona; perinteinen sini-valkoinen ja uutena tummalla oliivi-pohjalla, jossa musta neulos. Tumma merkki sopii hyvin maastopukuun. Merkit myydään parina (oliivi-musta ja sini-valkoinen) jäsenhintaan 5 euroa/pari. Tilaukset: Tapio Jaakkola (tapio.jaakkola@kolumbus.fi) tai Juha Matikainen (juha_matikainen@suomi24.fi ). YHTEYSTIEDOT SISSIEN TOIMINTAAN Sissikerho pj: Kimmo Karila 0400 458 133 kimmo.karila@elisanet.fi Sissiosasto pj: Seppo Siimeslehto 040 500 4089 seppo.siimeslehto@elisanet.fi Jäsenrekisteri: Tommi Saikkonen 050 554 4736 tommi.saikkonen@ gmail.com

TAPIOLAN RESERVIUPSEERIT ESPOON RESERVILÄISET www.tapiolanreserviupseerit.fi , www.esres.fi Jotta aktiivinen jäsentiedotuksemme tavoittaa Teidät, muistakaa päivittää yhteystietonne (sähköposti- ja kotiosoite) liittoihin: upseerit: Virpi Kukkonen, 09 – 4056 2011, jasenasiat@rul.fi, aliupseerit ja miehistö: Sara Väinölä, 09 – 4056 2040, jasenasiat@reservilaisliitto.fi SYYSKOKOUS Molempien yhdistysten sääntömääräiset syyskokoukset pidetään ke 10.11. klo.18.00 lähtien. Osoite: Aalto-yliopisto, Salit S2 ja E111, Otakaari 5 A, Otaniemi, Espoo. EsResin kokousagendassa mm. muutokset yhdistyksen sääntöihin. Kahvi+pullatarjoilu. Tervetuloa! PERINNETOIMINTA Itsenäisyyspäivän tapahtumiin ja jouluaaton kunniavartioon tarvitaan taas vapaaehtoisia. Aiempina vuosina joulukuun 6. päivän tehtävät ovat sisältäneet lipunnostoa, kunniavartiota, lippulinnaa sekä kynttilöiden sytyttämistä sankarihaudoille. Tämän vuoden tarkat tehtävät ovat vielä auki, mutta kiinnostuneet voivat ilmoittautua Marko Puumalaiselle joko puhelimitse 040 544 5763 tai sähköpostilla marko.puumalainen@tapiolanreserviupseerit.fi. LIIKUNTA Maastomarssi 8, Salmen ulkoilualue, Vihti. Aika: marraskuu, su-pvä. Kysy tarkemmat tiedot yhteyshenkilöltä tai tarkista MPKY:n kurssikalenterista. MPKY:n kurssitunnus: 0404 10 12061. Matka: 20km. Yhteyshenkilö: Juha Matikainen p. 050 597 7139. AMMUNTA TÖÖLÖNTORINKADUN PISTOOLIVUOROT SUNNUNTAISIN KLO 17:00 - 20:30 Töölöntorin pistoolivuorot jatkuvat syyskaudella perinteiseen tapaan. Lisätiedot: Kari Wuokko (Taru) 040 515 90574, Jyrki Helin (EsRes) 0400 212 252. Parillisina viikkoina on vetovastuu TaRulla ja parittomina EsRes:llä Ampujilla on oltava ampujavakuutus sekä suojalasit ja kuulosuojaimet. Tämä on helppo tapa ylläpitää ampumataitoaan 9 mm sotilaskaliiperilla tai sitä pienemmillä. Ilmoittautumiset parittomina viikkoina toolontori@esres. fi ja parillisina viikkoina toolontori@tapiolanreserviupseerit.fi viimeistään keskiviikkona. Laita sähköpostiin seuraavan mallin mukaiset tiedot: nimi: Oma Nimi, laina-aseen tarve: On/Ei, reserviläisyhdistys: TaRu/EsRes, vakuutus: RAT/LIS (Reserviläisen Ampumaturva (RAT) tai SAL-lisenssi (LIS)); tämä on pakollinen ja jos sitä ei löydy valmiiksi, saat sen tilattua osoitteista http://www.reservilaisliitto.fi/ tai http://www.rul.fi/ SANTAHAMINAN VUOROT Syksyn Santahaminan vuorot löydät Espoon-Kauniaisten koulutusosaston sivuilta www.eskapat.net. Ohjeet vuoroille ilmoittautumiseen: www. eskapat.net, valitse kohta : ohjeet ampumaratavuoroille /ohjeet. Muista ampumatilaisuuksista, piirin tai muiden kerhojen järjestämistä kisoista saat lisätietoja nettisivuiltamme, mutta myös seuraavilta henkilöiltä: Kari Wuokko 040 515 90574, Jyrki Helin 0400 212 252. YHTEYSTIEDOT Tapiolan Reservinupseerit ry: Puheenjohtaja; kapt heikki.valkonen@ta-


18

15. 10. 2010 < 8 | 2010

piolanreserviupseerit.fi, 040-552 9530, varapj ja tiedotusvastaava: ltn panu. korpela@tapiolanreserviupseerit.fi, 040-557 4747 Espoon Reserviläiset ry: espoo@helresp.fi Puheenjohtaja kers Perttu.Salonen@esres.fi, 0400 280 378, varapj ja ampumavastaava kers Jyrki.Helin@esres.fi, 0400 212 252.

KENTTÄTYKISTÖKERHO UUDENMAAN TYKISTÖKILTA Tulevaa ohjelmaa Ampumatoiminta, ratavuoro Töölöntorinkadun Luolassa Töölöntorinkadun pistooliharjoitusvuoro parillisina keskiviikkoina klo 16-19. Pakollinen ennakkoilmoittautuminen: jyrppy@hotmail.com edellisen viikon perjantaihin mennessä. 20.10. Kenttätykistökerhon ja Uudenmaan tykistökillan pistoolimestaruuskilpailu (9mm) Kaikille Kenttätykistökerhon ja Uudenmaan tykistökillan jäsenille avoin ampumatapahtuma keskiviikkona 20.10. Omaa asetta ei tarvitse, vaan paikanpäällä on mahdollisuus lainata kerhon asetta. Kilpasarjan (2x5 laukauksen kohdistus, 2x10 laukauksen kilpailutulos) voi tulla ampumaan Töölöntorikatu 2 ampumaradalle, klo.16.30-19.00 välisenä aikana. Kilpailumaksu 10e (hintaan sisältyy aseen laina, maalitaulu ja patruunat). Lisätiedot ja ilmoittautumiset ampumatoimintaan liittyen: jyrppy@hotmail.com 27.10. esitelmätilaisuus Katajanokan Kasinolla klo 18.00 Karjalan Tykistörykmentin komentaja, everstiluutnantti Jyrki Nurminen esitelmöi Katajanokan Kasinolla keskiviikkona 27.10. aiheesta: ”Valmiusprikaatien tykistön tulenkäyttö”. Miten uusien yhtymien operatiivista tulta käytetään ja mitkä ovat sen mahdollisuudet? Tule kuulemaan ajankohtaista asiaa, kaikille avoin tilaisuus! Lisätietoja: pekka.vasara@luukku.com 5-7.11. Ampuma-arvojen laskentakurssi Ampuma-arvojen laskentakurssi järjestetään 5-7.11.2010 Niinisalossa. Ilmoittautuminen ja lisätiedot Jarkko Tikka, jarkko.tikka@patria.fi 10.11. Vierailu Pahkajärvelle seuraamaan KARTR:n ammuntoja Perinteinen vierailu epäsuoran tulen ampumaleirille. Vierailu alkaa kokoontumisella Vekaranjärven varuskunnan pysäköintialueella klo 10.00. Ohjelmassa tutustuminen tuliasematoimintaan, tulenjohtoon ja kalustoesittely. Kenttälounas paikan päällä. Yhteiskuljetus toteutetaan, jos vähintään 25 henkilöä ilmoittautuu 15.10. mennessä. Kuljetuksen hinta 20 e/henkilö. Ilmoittautuminen vierailulle ja yhteiskuljetukseen: pekka.vasara@luukku. com 3.11. mennessä. 17.11. Kenttätykistökerho ry:n ja Uudenmaan tykistökilta ry:n vuosikokoukset Yhdistysten vuosikokoukset 17.11. klo 18.00 Katajanokan Kasinolla. Tilaisuuden alussa kokousesitelmä diplomi-insinööri Jarkko Tikka aiheesta: ”Lentotiedustelun mahdollisuuksista vihamielisessä ilmatilassa”. Vuosikokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen kokoukselle määräämät asiat. 4.12. Pyhän Barbaran ilta. Tykkimiehet ry järjestää yhdessä Jääkäritykistön killan kanssa Pyhän Barbaran illan Hämeenlinnan Tykistömuseolla klo.16.00 alkaen. Helsingistä on järjestetty bussikuljetus. Tarkemmat tiedot lehden seuraavassa numerossa. Toimihenkilöt Puheenjohtaja Markku Mantere puheenjohtaja@ktkerho.fi , varapuheenjohtaja Pekka Vasara, pekka.vasara@luukku.com, sihteeri Patrick Hjelt, sihteeri@ktkerho.fi, Lohjan patterin päällikkö Tero Merjomaa, mp 0500 841 585, tero.merjomaa@nordea.com. Killan verkkosivut: www.tykistokilta.net. KT-kerhon verkkosivut: www.tykistö.fi

Kiittää tukijoitaan

Avant Tecno Oy www.avanttecno.com

Eiran Isännöitsijätoimisto Oy Oy K.G.Öhman Ab LP-Mercatura Oy Kaikki elektroniikan komponentit, Puh (09) 271 1565

Viking Line Abp WEG Oy

MPK:n Helsingin maanpuolustuspiiri kurssitarjontaa loka-, marras- ja joulukuussa 2010 Puolustusvoimien tilaama sotilaallinen koulutus: Puolustusvoimien tilaamat sotilaalliset kurssit ovat tietylle joukolle tai henkilöstöryhmälle kohdennettuja kursseja. Mikäli kurssilla on tilaa, kurssia voidaan täydentää MPK:n tietojärjestelmän kautta kurssille halukkaaksi ilmoittautuneilla. Ilmoittautuminen MPK:n järjestelmän kautta EI SIIS TAKAA pääsyä kurssille. Valinnan suorittaa Helsingin aluetoimisto ja hyväksytyt saavat aikanaan VEH-kutsun. Kurssin nimi

ajankohta

kurssinumero

ilmoittautumisen DL

Ei tilattuja kursseja ao aikana.

Muu sotilaallinen ja sotilaallisia valmiuksia edistävä koulutus: Muu sotilaallinen ja sotilaallisia valmiuksia edistävä koulutus on pääsääntöisesti kaikille reserviläisille tai kaikille avointa. Osaan ammuntoja vaaditaan tietty osaamistaso ja osoitus siitä. Tarkemmat tiedot ko. tapahtuman web-sivulla. Ilmoittautumisajan päättymisenkin jälkeen vapaita paikkoja voi tiedustella piiritoimiston kautta. Kurssin nimi

ajankohta

kurssinumero

Piirin lokakuun II kivääriammuntavuoro

16.10.2010

0400 10 12052

ilmoittautumisen DL 12.10.2010

Jääkärileirit I ja II yhdistettynä

marraskuu?

17.10.2010

Maastomarssi 3

tarkista www.mpky.fi

0404 10 12005 ja 0404 10 12048 0404 10 12061

Tulenjohtopäällikkökurssi

marraskuu, tarkentuu

0400 10 12062

24.10.2010 27.10.2010

27.10.2010

Elektroninen sodankäynti ELSO

13.-14.11.2010

0400 10 12050

Piirin marraskuun kivääriammuntavuoro

14.11.2010

0400 10 12064

10.11.2010

Piirin joulukuun kivääriammuntavuoro

12.12.2010

0400 10 12065

8.12.2010

Kurssin nimi

ajankohta

kurssinumero

ilmoittautumisen DL

Siviilikoulutus

Lukiolaisen turvakurssit, varuskuntaviikonloppu

22.-24.10.2010

useita

vaihtelee alueittain

Varautumisen ja väestönsuojelun peruskurssi

23.-24.10.2010

0400 10 13037

13.10.2010

Kurssivääpelikurssi

13.11.2010

0400 10 13024

7.11.2010

Hygieniapassikurssi

13.11.2010

0400 10 13030

7.11.2010

Kaikille avoin esitelmätilaisuus: Karjalan Tykistörykmentin komentaja everstiluutnantti Jyrki Nurminen kertoo ”Valmiusprikaatien tykistön tulenkäytöstä”. Miten uusien yhtymien operatiivista tulta käytetään ja mitkä ovat sen mahdollisuudet. Aika: Ke 27.10. klo 18.00 Paikka: Katajanokan kasino lisätietoja: pekka.vasara@luukku.com Järjestää Uudenmaan tykistökilta ja Kenttätykistökerho

Kymen Hoito- ja kuntoutuskeskus Kokkokalliontie 2, 49400 Hamina 020 776 1700


19

8 | 2010 > 15. 10. 2010

Tuemme vapaaehtoista maanpuolustustyötä

Velarium Oy Koskenparras 10 55100 IMATRA

TO Tilikirja Oy Kontionkatu 19 08100 LOHJA

Oy Johnson Metall Ab Turkkirata 14 33960 PIRKKALA (03) 342 7700

SähkösuunnitteluEiran toimisto Forssell Oy Isännöitsijätoimisto Kullervonkatu 20 00610 HELSINKI Oy 0400 736 652

Oy Hangö Stevedoring Ab

Hammaslääkäri Arto & Riitta Snäll

PB 22 10901 HANGÖ (019) 221 922

Hämeentie 97-99 A 00550 HELSINKI (09) 765 735

Safe-Team Oy

Centaurea Oy

Brain Atlet

76850 NAARAJÄRVI

Ilmarinkatu 37 33500 TAMPERE (03) 255 1096

Hirvastie 34 01450 VANTAA (09) 872 1155

PL 89 60101 SEINÄJOKI (06) 421 2400

Nukarinkuja 6 00730 HELSINKI (09) 346 2506

Insinööritoimisto JS-Suunnittelu Oy

Geohorisontti Oy

Girafe Oy

Finn-Valve Oy

Tataarikuja 3 04430 JÄRVENPÄÄ (09) 289 227

Ylötie 1 33470 YLÖJÄRVI (03) 347 6940

PL 123 54101 JOUTSENO 0207 436 900

Kiinteistöhuolto Sami Oy

Hammaslääkäri Hannu Cederberg

Kiinteistö Oy Opintanner

PT-Keskus Oy

Mustalahdentie 4 00960 HELSINKI (09) 321 8388

Aleksis Kivenkatu 26 33200 TAMPERE (03) 225 3000

Franke Finland Oy

PL 123 03101 NUMMELA (09) 224 2650

Telva Oy

Ham-Re Oy

Arentitie 3 00410 HELSINKI 0207 939 300

Korjaamotie 9 49470 KIVELÄ (05) 343 5666

Kirjansitomo Haglund Oy

Pirkan Ase Oy

Hipateos Oy

Meca-Trade Oy

Lumikintie 3 D 128 00820 HELSINKI 0400 713 338

Pohjoisrantakatu 11 28100 PORI (02) 641 8540

Metallisorvaamo M.Hakala Oy

Pirkanmaan Keittiökaluste Oy

Asesepänliike Ase Ultra

Erkoishammasteknikko Erkki Nurminen

Juholankatu 3 45130 KOUVOLA 0207 691 770

Teollisuustie 8 33470 YLÖJÄRVI (03) 3412 1900

Rahkeentie 6 80100 JOENSUU 010 423 8810

Huopalahjdentie 8 A 00330 HELSINKI (09) 485 137

Linnamäki Steel Oy

Uudenmaan Tilipalvelu Ky

Pohjolankatu 43 00610 HELSINKI (09) 777 2656

Hirvensalmen Kunta

Koivuhaantie 2-4 01510 VANTAA 0207 912 740

Karvaamokuja 4 00380 HELSINKI (09) 4136 6500

Isännöitsijäpalvelu Tapanainen Punavuorenkatu 20 00150 HELSINKI (09) 174 300

Hessumobiili Oy

Hopearannan Palvelutalo

Anja Pesola Oy

A-Klinikka säätiö

Hyttitie 6 00700 HELSINKI (09) 836 2150

Paasivuorenkatu 2 A 00530 HELSINKI (09) 6220 2942

Punjkaharjuntie 7 57130 SAVONLINNA (015) 531 582

www.hirvensalmi.fi

www.pikkusitomo.fi

Poikmetsäntie 595 16900 LAMMI (03) 633 4064

Laurinkatu 45 08100 LOHJA (019) 347 272

ESITELMÄ LÄHI-IDÄSTÄ JA IRANISTA 3.11.2010 Maanpuolustuskorkeakoululla strategian laitoksella toimiva majuri Juha Mäkelä pitää esitelmän Lähi-idästä painottuen Iraniin. Sen ydinteknologian kehittämisen on lännessä arvioitu tähtäävän ydinaseen valmistamiseen. Esitelmä on ke 3.11.2010 klo 18.00 Katajanokan Kasinolla Karimo salissa. Tilaisuus on avoin kaikkien kerhojen jäsenille. Esitelmään tulijoita pyydetään ilmoittamaan osallistumisensa pe 29.10 mennessä e-mail raimo.hynynen@fi.ibm.com tai 040-510 8513. Järjestää Kanta-Helsingin Reserviupseerit ry

Uudenmaan Raivaus Oy Sorvaamo K-J Laine Ky Rödje Frantsintie 2 00890 HELSINKI 040 577 7617

VARATTU

Ahjokuja 4 10960 HANKO (019) 248 571

MÖTESKALLELSE - KUTSU HELSINGFORS SVENSKA RESERVOFFICERSKLUBB R.F. Helsingfors Svenska Reservofficersklubb kallar sina medlemmar till stadgeenligt höstmöte torsdagen den 18.11 kl 18.00 å Skatuddens Casino. Vid mötet väljs bl.a. styrelse för 2011. För att underlätta bl.a. sittarrangemangen ber vi om deltagaranmälan senast 17.11 till info@hsrk.fi. Efter föreningsmötet håller chefen för Helsingfors regionalbyrå överstelöjtnant Heikki Pohja föredrag. Kaikki HRUP jäsenet ovat tervetulleita esitelmätilaisuuteen Katajanokan Kasinolla klo 19.00. Puhujana on Helsingin aluetoimiston päällikkö everstiluutnantti Heikki Pohja. Pyydämme ystävällisesti ilmoittamaan osallistumisesta viimeistään edellisenä päivänä, 17.11 osoitteeseen info@hsrk.fi.

Onnittelemme Lokakuu 15.10. 21.10. 24.10. 28.10. 30.10.

Professori, yliluutnantti Peitsa Mikola (lähipiirissä) 95 v Rakennusinsinööri, yliluutnantti Rafael Wuori (perhepiirissä)90 v Puhelinmestari, kersantti Olavi Siitonen 85 v Insinööri, vänrikki Esko Uitto (perhepiirissä) 70 v Metsänhoitaja, kapteeni Keijo Itävuo 90 v

Marraskuu 1.11. 2.11. 4.11. 6.11. 9.11. 9.11. 12.11. 15.11. 19.11. 20.11. 23.11. 27.11. 28.11.

Liikuntaneuvos, luutnantti Tuomo Jalantie (matkoilla) 85 v Maanviljelijä, alikersantti Jouko Kaipainen 70 v Johtaja, luutnantti Sakari Vanjoki (Matkoilla) 80 v Ekonomi, kersantti Rolf Wahlsberg 85 v Kauppaneuvos, kapteeni Kyösti Tiainen (lähipiirissä) 70 v Turvallisuusjohtaja, kapteeni Rauno Hammarberg (matkoilla)50 v Diplomi-insinööri, luutnantti Markku Siikanen (matkoilla) 60 v Hortonomi, vänrikki Aimo Nummi (kahvit klo 14.00) 80 v Varatuomari, yliluutnantti Tapio Elfving (matkoilla) 75 v Kansliapäällikkö, komentajakapteeni Juhani Korpela (matkoilla)70 v Asiakaspäällikkö, yliluutnantti Matti Friman (ei vastaanottoa) 50 v Eläkeläinen, kapteeni Raimo Karviala 90 v Lääkintäneuvos, lääkintäkapteeni G.R. Wallgren 90 v (vastaanotto kotona klo 13-18)


20

15. 10. 2010 < 8 | 2010

Piiritoimisto Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki

Helsingin Reserviupseeripiiri ry (HRUP)

Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry

Toiminnanjohtaja Arto Pulkki puh. 4056 2071 arto.pulkki@hrup.fi

Toiminnanjohtaja Kari Talikka puh. 4056 2080 > fax: 448 659 kari.talikka@helresp.fi

Järjestöupseeri Tomi Alajoki puh. 4056 2073 tomi.alajoki@hrup.fi

RESERVILÄ R ES E SERV RV VIILÄI ÄIS Ä IISLIIKUNNAN SLIIKU KUN NNAN NAN NA AN HUIPPUSEMINAARI HUIPP PUS USEMINA NAA N AAR AA ARI 10.12.2010 10.12.2010 Paikka:

Katajanokan Kasino, Helsinki

Aika:

Perjantai 10.12. klo. 09.00 – 15.00

TARKOITUS:

Seminaarissa luodaan katsaus reserviläisliikunnan neljään vuosikymmeneen ja reserviläisliikunnan tulevaisuuteen. Painopisteitä seminaarissa ovat liiton yhteistyö Puolustusvoimien kanssa, maanpuolustusliikunnan tulevaisuus, liikunnan ja urheilun megatrendit sekä reserviläisliikunnan kansanterveydellinen merkitys.

OHJELMA:

R e s u l

l i i k k u u

j a

l i i k u t t a a

Kat K Ka ata ttaj ajjjan a ano a noka oka kan k an ka kasino k kas a as sin no, o, Ke Kenr K en nraa ra aalisali alisa sali Perj P Pe erj rjjan ant an a nta tai 1 10 0..1 12. k kllo. 9 9.00 .0 00 0 – 15 15.0 00 0

09.00-09.30

Ilmoittautuminen ja kahvitarjoilu

Kenraali -sali

09.30-09.35

Avaus

RESUL:n puheenjohtaja Timo Sysilampi

09.35-09.45

Tervehdys

Prikaatikenraali Sakari Honkamaa

09.45-10.30

Pv:n liikuntastrategia ja yhteistyö RESUL:n kanssa

Everstiluutnantti Matti Santtila

10.30-11.15

”Maanpuolustusliikuntaliitto” – mitä se voisi olla?

Prikaatikenraali Kyösti Halonen

11.15-12.15

Lounas

Merisali

12.15-13.00

Liikunnan ja urheilun megatrendit

SLU:n puheenjohtaja Timo Laitinen

13.00-13.45

Reserviläisyys ja kansanterveys

Johtaja Mikael Fogelholm, Suomen Akatemia

13.45-14.30

RESUL:n 40-vuotishistoriikki

Eversti evp Pekka Majuri

14.30-14.45

Seminaarin yhteenveto

Seminaarin isäntä Ville Maijanen Helsingin Reserviupseeripiirin puheenjohtaja

14.45-n. 15.30

Historiikin tekijänkappaleiden jako - kahvitarjoilu

Pekka Majuri

Hinta:

Seminaarin hinta on 125€ sis. luennot, aamu- ja iltapäiväkahvit, lounaan sekä Reserviläisurheiluliiton historiikin.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumiset pyydetään toimittamaan sähköpostilla 26.11. mennessä osoitteeseen risto.tarkiainen@resul.fi (ilmoittautumisten yhteydessä on mainittava henkilön nimi, puhelinnumero, taho, jota edustaa sekä laskutusosoite). Lisäksi on mainittava mahdolliset ruoka-aineallergiat. Ajo-ohje:

Katajanokan Kasinon osoite on Laivastokatu 1, Helsinki. Kartta on osoitteessa www.royalravintolat.com/kartta

Tiedustelut:

Mahdollisiin tiedusteluihin vastaa Reserviläisurheiluliiton toiminnanjohtaja Risto Tarkiainen, puh. (09) 4056 2060, gsm. 050 541 2007.

Te r v e t u l o a !

Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry:n ja Helsingin Reserviupseeripiiri ry:n syyskokoukset

Kokoukset pidetään maanantaina 15.11.2010 kello 18.00 Katajanokan Kasinolla. Kokouksissa käsitellään sääntöjen määräämät asiat, joita ovat mm toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen sekä uuden hallituksen valinta. Kokouksissa ovat äänioikeutettuja jäsenyhdistysten virallisesti valtakirjalla valtuutetut edustajat. Yhdistysten

äänimäärä määräytyy yhdistyksen maksaneiden jäsenten määrään vuodenvaihteessa 2009/10. Kokouksia edeltää esitelmätilaisuus, johon voivat osallistua kaikki piirin jäsenyhdistysten henkilöjäsenet. Piirihallitukset

Helsingin Reserviupseeripiiri ry Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry

Esitelmätilaisuus Piirien vuosikokouksia ennen pidetään esitelmätilaisuus maanantaina 15.11.2010 kello 18.00 Katajanokan Kasinolla. Esitelmätilaisuuteen voivat osallistua kaikki piirien jäsenyhdistysten henkilöjäsenet. Kokousesitelmän pitää SDP:n puoluesihteeri Mikael Jungner. Hän kertoo asevelvollisuustyöryhmän työstä ja loppuraportista. Esitelmän jälkeen alkavat varsinaiset vuosikokoukset.

Reservin Sanomat 8/2010  

Helsingin Reserviupseeripiirin ja Helsingin Seudun Reserviläispiirin tiedotuslehti.

Advertisement