Page 1


㄀                 ㈀                 ㌀    

吀 刀 䄀 䤀 一

刀 䔀 吀 䄀 䤀 䰀   匀 䠀 伀倀

刀 䔀 匀 伀刀 吀


㌀                 㐀                 㔀    

吀 伀唀 刀 䤀 匀 吀

伀䘀 䘀 䤀 䌀 䔀

䠀 伀匀 倀 䤀 吀 䄀 䰀

  ㌀                 㐀                 㘀    

圀䔀 䐀 䐀 䤀 一 䜀


䠀 伀匀 倀 䤀 吀 䄀 䰀  


䈎 ⌎ ܎ Ḏ ∎ ㈎ ᨎ ㈎ ┎ 䌎 ᤎ ᬎ ࠎ ㄎ ࠎ ᨎ 㠎 ᤎ ㄎ 䀎 ᬎ ᤎ 䜎 ⨎ ܎ 䠎 㐎 ᜎ ᜎ 䠎 㔎 Ď 㠎 Ў ᤎ Ў ᐎ 㐎 ✎ ㈎ 䠎 ᔎ ⴎ 䤎 ܎ 䀎 Ȏ ㈎ 䤎 䀎 ℎ ⴎ 䠎 㜎 ᔎ ⴎ ᤎ ᜎ ᬎ 䠎 㔎 ✎ 䠎 ∎ 䄎 ┎ ✎ 䤎 䄎 ┎ 『 ℎ ᨎ 㔎 ⌎ ⌎ ∎ ㈎ Ď ㈎ ⠎ 刀 伀䨀 䔀 䌀 吀   㨀   䠀 伀匀 倀 䤀 吀 䄀 䰀 ᜎ ᤎ 䠎 㔎 ㈎ 䠎 Ď ┎ ✎ ㄎ 䀎 ⌎ ㈎ ࠎ ܎ 㘎 ⴎ ⴎ Ď 䄎 ᨎ ᨎ 䌎 ⬎ ᐎ 䤎 ⨎ 㤎 ᨎ ㈎ ∎ ᔎ ㈎ 䄎 ┎ 『 䐎 ℎ 䠎倀 ᐎ ℎ 㤎 Ў 㔎 ✎ ㈎ ℎ 䀎 ᬎ ᤎ 䜎 䈎 ⌎ ܎ Ḏ ∎ ㈎ ᨎ ㈎ ┎ ℎ ㈎ Ď 䀎 Ď ᤎ 㐎 䐎 ᬎ 䌎 ⬎ 䤎 吀 䔀 䌀 䠀 一 䤀 䌀   倀 刀 䔀 匀 䔀 一 吀 䄀 吀 䤀 伀一 Ў ✎ ㈎ ℎ ⌎ ⨎ 䤎 㤎 Ď 㘎 䀎 ⬎ ℎ ⴎ 㜎 ᤎ ⴎ ∎ 䌎 䠎 㤎 ᤎ 䈎 ⌎ ܎ 䄎 ⌎ ℎ 䌎 ⬎ Ў 䤎 ✎ ㈎ ℎ ⌎ ⨎ 䤎 㤎 Ď 㘎 䐀 䴀䄀 堀 ᰎ ⴎ 䠎 ᤎ Ў ┎ ㈎ ∎ ℎ ㈎ Ď Ȏ ᤎ 䤎 㘎 䄎 ┎ 『 ℎ Ў 㔎 ✎ ㈎ ℎ 䀎 ᬎ ᤎ 䜎 Ď ᤎ ㄎ 䀎 ⴎ ܎ Ȏ ⴎ ܎㌀ ⨎ ᘎ ㈎ ᤎ ᜎ 䄎 䠎 㔎 ┎ 『 䌎 ਎ 䈎 䤎 ᜎ ⌎ ⨎ ᜎ 㔎 ᐎ 䠎 㔎 䄎 㤎 ┎ ✎ 䤎   ⨎ ᨎ ㈎ ∎ ᔎ ㈎


倀 刀 伀䨀 䔀 䌀 吀   㨀   圀䔀 䐀 䐀 䤀 一 䜀 吀 䔀 䌀 䠀 一 䤀 䌀   倀 刀 䔀 匀 䔀 一 吀 䄀 吀 䤀 伀一 䔀 堀 䠀 䤀 䈀 䤀 吀 䤀 伀一

ࠎ ᐎ ㄎ ܎ ㈎ ᤎ 䄎 ᔎ ܎ 䠎 ܎ ㈎ ᤎ Ḏ 䀎 䠎 㔎 ⴎ ℎ 䜎 Ď ᨎ ㄎ Ḏ 䄎 䠎 㔎 ᬎ ܎ 䤎 䌎 ᤎ   ᔎ ℎ 㔎 䈎 ᜎ ᤎ ⨎ 䀎 㔎 ᜎ ㈎ Ἆ ㈎ 䤎 ᜎ   䠎 㔎 䀎 Ў Ď 䤎 䄎 ᔎ ܎ 䠎 ܎ ㈎ ᤎ ࠎ ᐎ ㄎ ✎ ㈎ ܎ ᨎ ᤎ Ў ⴎ ᤎ ᜎ ✎ ㄎ ⌎ 䰎 䄎 ᨎ ┎ Ď 䜎 ᐎ ⴎ ᬎ ⨎ ㌎ ⬎ ⌎ ᨎ ㄎ ᘎ ㈎ 䠎 ∎ ‎ ㈎ Ḏ   ᔎ Ď 䄎 ᔎ ܎ 䠎 ᐎ ✎ 䤎 ∎ ┎ Ď 㤎 䈎 ᬎ ⌎ ܎ 䠎   ⨎ Ȏ 㔎 ㈎ ✎ 䄎 ┎ 『 ⌎ ᨎ 㐎 ᨎ ᤎ 䤎 㐎 ⨎ 䀎 㔎 Ȏ ∎ 㔎 ✎ Ἆ ㈎ 䤎 ᜎ ㈎ ܎ 䀎 Ȏ ㈎ 䤎 ܎ ㈎ ᤎ ᔎ Ď 䄎 ᔎ ܎ 䠎 ᐎ ⨎ 䤎 ∎ ┎ Ď 㤎 䈎 ᬎ ⌎ ܎ 䠎 ᜎ 㔎 ┎ 䠎 ⴎ ∎ ᔎ ᐎ 㐎 䀎 Ḏ ᐎ ㈎ ᤎ Ḏ ⌎ ⴎ 䤎 ℎ 䄎 Ȏ ✎ ᤎ ⌎ ᬎ 㤎 䀎 ࠎ ㈎ 䤎 ᨎ ㈎ 䠎 ✎ ⨎ ㈎ ✎        


Pukpimons  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you