Page 1


เล่าแจ้ง...แถลง...ไข พบกันอีกแล้วนะคะ วารสารเทพฯร่มเกล้า ฉบับแรกของปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ปวงชนชาวไทยทุกหย่อมหญ้าต่างพากันแสดงความอาลัยในการเสด็จสู่สวรรคาลัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วารสารเทพฯร่มเกล้า ฉบับนี้จึงขอน�าภาพพระเมรุมาศจากฝีมือการถ่ายภาพของคุณกฤษฎา บุญเฉลียว ผู้มีความสามารถมีชื่อเสียงในโลกโซเซียลในเรื่องการถ่ายภาพและเป็นที่นิยมในการน�าภาพของเขาไปใช้อย่างหลากหลาย ในยุคปัจจุบัน ขึ้นปกวารสาร เพื่อน้อมส�านึกพระคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และพร้อมมุ่งมั่น เพียร พยามยาม ในการท�าหน้าที่ “ครู” ให้ดีที่สุด ดังพระราชด�ารัสความว่า “...งานด้านการศึกษาเป็นงานส�าคัญที่สุดอย่างหนึ่งของชาติ เพราะความเจริญและความเสื่อมของชาตินั้น ขึ้นอยู่กับการศึกษาของพลเมือง เป็นข้อใหญ่ จึงต้องจัดการศึกษาให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น...” ส�าหรับเรื่องเด่นฉบับ น�าเสนอละครเวที เรื่อง หัวใจชายหนุ่ม ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ละครที่เก็บค่าเข้าชมไม่สมดุลกับการทุ่มทุนสร้าง ก�าไรคือนักเรียนเกินครึ่งโรงเรียนได้ชมละครเวทีที่ครบรสตระการตา สร้างประสบการณ์ชีวิตที่น่าจดจ�าในวัยเรียนมัธยม หากท่านใดพลาดการรับชม ติดตามได้ใน YOUTUBE พิมพ์ หัวใจชายหนุ่ม โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ก็จะได้รับความรื่นรมย์เหมือนวันแสดงจริง ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ที่อ�านวยความสะดวกในการจัดท�าวารสารครั้งนี้ ขอขอบคุณโดยเฉพาะประชาสัมพันธ์ ทุกกลุ่มสาระฯ และขอขอบคุณภาพสวยมุมกล้องแปลกตาจากงานโสตทัศนูอุปกรณ์ และกลุ่มช่างภาพอิสระฅนโสตฯร่มเกล้าด้วยนะคะ น้อมนุช ประเสริฐโกศลกุล บรรณาธิการ

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ และเกียรติคุณของโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ๒. เพือ่ เป็นการสื่อประสานความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน

คณะกรรมการที่ปรึกษา

ผู้อ�านวยการ นายประสงค์ สุบรรณพงษ์ รองผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ นายคมศักดิ์ หาญสิงห์ รองผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ นายภักดี แสงจันทร์ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป นายสุวิทย์ รจนาสัณห์ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล นายพงษ์พิทักษ์ พัฒนสินธุ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และหัวหน้างาน บรรณาธิการ นางน้อมนุช ประเสริฐโกศลกุล

กองบรรณาธิการ นางทัศนีย์ นายธิติณัฐ นายกันตพงศ์ นายสยุมภู นางสาวมุฑิตา นางสาวสุพินิจ นางสาวสุจินดา นางสาวชนกนาถ

ภาพ

ดาหาญ แก้วบุญเรือง ก้อนนาค สิงห์โต สอนประเทศ อัตมาตร คุ้มตลอด สมสอาด

นายณัฐพล สิทธิกุล นางสาวพฤฒินันท์ แสนสุข นางสาวณัฐธมวันทน์ ภู่สุนทรเกียรติ นางวีดารัตน์ พานทอง นางสาวนิศารัตน์ พันธ์โสรี นางสาววณิชวรรณ รัตนจารุพิทักษ์ นางสาวรัตนมณี แสงอรุณ นางกมลทิพย์ ทวีชัยนุกูลกิจ

นางสาวลินิน แสนปลื้ม (ฝ่ายโสตทัศนูอุปกรณ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า) กลุ่มฅนโสตฯร่มเกล้า (กลุ่มช่างภาพอิสระ)

พิสูจน์อักษร

นางสาวนันทนา นันทภัทรพานิช นางสาวอัมรินทร์ เขียววงศ์ใหญ่ นางสาวกฤษณา เจียมกิจรุ่ง นางสาวภารดี ปัญญาใส นางสาวสุกานดา สายวารี นางสาวนิศารัตน์ พันธ์โสรี

จัดพิมพ์โดย : บริษัท อินเตอร์-เทค พริ้นติ้ง จ�ากัด โทร. ๐-๒๕๘๗-๕๓๗๙, ๐-๒๙๑๒-๗๒๔๖

สารบัญ เรื่อง สารจากผู้อ�านวยการ คอลัมน์ประจ�า ใต้ร่มร�าเพย ดอกร�าเพยลาต้น เลียบเลาะรั้วร�าเพย คอลัมน์...สรรหามาฝาก วันนี้คุณอ่านหนังสือหรือยัง? งานห้องสมุด ตะลุยเที่ยวฝรั่งเศส (๒) เรื่องเด่นประจ�าฉบับ : หัวใจชายหนุ่ม ตาดูหูฟังรู้เรื่อง คุณเป็นครูมืออาชีพ...หรือ...แค่มีอาชีพครู มิสอาเซียน คอลัมม์...สรรสาระวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้พละและสุขศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอลัมน์...เรียงเดือนร้อยดาว นักเรียนกีฬา "เทควันโด" ทีมชาติไทย โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. คืออะไร ลูกแม่ร�าเพยร่วมใจท�าความดี เทพศิรินทร์ร่มเกล้าสัมพันธ์ชุมชน คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ที่อยู่โรงเรียน : โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า เลขที่ ๒ ซอย ไอ ซี ดี ๘ แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ๑๐๕๒๐ โทร : ๐๒-๗๓๗-๘๙๑๔-๒๐ Fax : ๐-๒๓๖๐-๙๒๘๗ WWW.Dsr.ac.th Fanpage DSR. INFORMATION

หน้า ๑ ๒ ๓ ๘ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๖ ๑๘ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๔ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๓๒ ๓๔ ๓๖ ๓๗ ๓๙ ๔๑ ๔๒ ๔๓ ๔๔


สารจากผู้อ�านวยการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ผู้ปกครองนักเรียนให้ความไว้วางใจจึงจัดอยู่ในประเภทโรงเรียนที่มีการ แข่งขันสูง ซึ่งสิ่งที่ผู้ปกครองทุกท่านมุ่งหวังคงเหมือนกัน นั่นคือ ต้องการ ให้บุตรหลานมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ในฐานะผู้อ�านวยการ โรงเรียนจึงมีความมุ่งมั่น ตั้งใจจริง ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มี คุณภาพสูงสุด และปรารถนาให้ลูกศิษย์ทุกคนเป็นผู้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความซื่อสัตย์ มีกิริยามารยาทดีและมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ นี้ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงโดมอเนกประสงค์ พัฒนาอาคารสถานที่ภายใน โรงเรียน จัดซื้อจัดหาและซ่อมบ�ารุงเครื่องดนตรี โรงเรียนขออนุโมทนาบุญกับผู้มีส่วนร่วมทุกท่านที่ท�าให้การทอดผ้าป่า เพื่อการศึกษาส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอให้ผลบุญผลกุศลที่ทุกท่านได้กระท�ามาส่งผลบุญให้ทุกท่าน มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ ธนสารสมบัติ ตลอดกาลนาน ความส�าเร็จในเชิงวิชาการ ก็ต้องเรื่องผลการสอบ สอวน.รอบแรก ปีการศึกษานี้โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า มีนักเรียนสอบผ่านวิชาเคมีมากถึง ๑๕ คน จึงเป็นเรื่องที่น่ายินดีกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การแสดงละครเวทีเรื่อง "หัวใจชายหนุ่ม" ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หนึ่งในบทเรียนวรรณคดีไทย เป็นการ สร้างเสริมประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับนักเรียนทั้งผู้แสดงและผู้ชม นับเป็นก้าวส�าคัญในการน�าเสนอละครเวทีในโรงเรียน มัธยมที่มีองค์ประกอบของละครเวทีครบถ้วน ซึ่งเนื้อเรื่องได้สอดแทรกข้อคิดดีๆ ไว้อย่างน่าชื่นชม สามารถรับชมย้อนหลัง ได้ที่ www.youtube.com พิมพ์ หัวใจชายหนุ่ม (โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า) ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรเป็นผู้เตรียมความพร้อมให้บุตรหลาน ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ผู้น�าชุมชน องค์การภาครัฐและเอกชน ที่ให้การส่งเสริม สนับสนุน และให้ก�าลังใจแก่คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนในการปฏิบัติงานจนประสบความส�าเร็จตามเป้าหมายของ โรงเรียนทุกประการ นายประสงค์ สุบรรณพงษ์ ผู้อ�านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ผมเข้ามารับต�าแหน่งประธานเครือข่ายผู้ปกครอง เพราะผมแลเห็นการพัฒนาด้านต่างๆ ว่า มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างสม�่าเสมอ ผมมั่นใจว่าโรงเรียนแห่งนี้มีความแข็งแกร่ง ในด้านการศึกษา บุตรหลานที่ผ่านการอบรมจากโรงเรียนแห่งนี้ จะเป็นบุคลากรที่ดีและเก่งในสังคม พร้อมที่จะสร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติได้อย่างเต็มภาคภูมิ ผมและทีมงานเครือข่ายผู้ปกครอง ก็พร้อมจะสนับสนุนโรงเรียนทุกรูปแบบ ทุกโอกาสครับ คุณประสาน บุญรัตน์ ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง

ประสาน บุญรัตน์ วารสารเทพฯร่มเกล้า

1


คอลัมน์...ใต้ร่มร�ำเพย

โดย ครูสุกานดา สายวารี

เกิด : ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๖ จังหวัดอุบลราชธานี ส�าเร็จการศึกษา : ปริญญาตรี เอกวิชาภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและ การสอน (กศ.บ.) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสารคาม เริ่มปฏิบัติการสอนที่ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า : ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ วิชาภาษาไทย

2 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

เกิด : ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔ จังหวัดล�าปาง ส�าเร็จการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิชา บริหารธุรกิจ(ศษ.บ.) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เริ่มปฏิบัติการสอนที่ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า : ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ วิชาธุรกิจ

นางสาวสุพรรณี หนูประโคน

นางสาวชลธิชา ศรีเอี่ยม

เกิด : ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๑ ภูมิล�าเนา : จังหวัดสมุทรปราการ ส�าเร็จการศึกษา : ปริญญาตรี (วท.บ.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เริ่มปฏิบัติการสอนที่ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า : ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ วิชาวิทยาศาสตร์

เกิด : ๑๕ สิงหาคม ๒๕๒๗ จังหวัดบุรีรัมย์ ส�าเร็จการศึกษา : ปริญญาตรี วิชาเอกภาษาอังกฤษ (คบ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เริ่มปฏิบัติการสอนที่ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า : ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ วิชาภาษาอังกฤษ

นางสาวสมฤทัย จันทร์เจริญ

นางสาวสุภาลักษณ์ ต่อปี

เกิด : ๑๘ ธันวาคม ๒๕๓๕ จังหวัดล�าปาง ส�าเร็จการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์-เคมี(กศ.บ.) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เริ่มปฏิบัติการสอนที่ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า : ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ วิชาเคมี

นางสาวชุติมา จะบัง

นายธิติณัฐ แก้วบุญเรือง

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ภาคเรียนที่ ๑ นี้มีครู (ข้าราชการ) น้องใหม่ที่มาอยู่ภายใต้ร่มร�าเพยหลายคน ในฐานะผู้พี่ ผู้มาก่อน ขอกล่าวค�าว่ายินดีต้อนรับดอกร�าเพยดอกใหม่ทุกคน แนะน�าตัวกันเลยพร้อมประวัติ ส่วนตัวเล็กน้อย รู้จักกันพอสังเขปนะคะ

เกิด : ๒๐ มิถุนายน ๒๕๓๒ กรุงเทพมหานคร ส�าเร็จการศึกษา : ปริญญาโท บริหารการศึกษา (ศษ.ม.) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง เริ่มปฏิบัติการสอนที่ โรงเรียนเทพศิรนทร์ร่มเกล้า : ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ วิชาสังคมศึกษา


คอลัมน์

ดอกร�าเพยลาต้น

ครูแสงทอง จงวัฒนสิทธิ์ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)

ประวัติส่วนตัว วัน เดือน ปี เกิด ๒๔ พฤศจิกายน ๒๔๙๙ ที่อยู่ปัจจุบัน ๗ ซอยฉลองกรุง ๕๓๑ แยก ๗ ถนนฉลองกรุง แขวงล�าปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ เบอร์โทร ๐๘๖-๕๑๙๗๗๕๓ ประวัติการศึกษา ประถมศึกษา ประถมศึกษาปีที่ ๗ โรงเรียนวัฒนาแพร่ มัธยมศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนนารีรัตน์แพร่ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก เอกภาษาอังกฤษ ประวัติการรับราชการ (ตั้งแต่บรรจุ-ปัจจุบัน) บรรจุต�าแหน่งครู ที่โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา อ�าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๒๐ ย้ายมารับ ราชการต�าแหน่งอาจารย์ 1 ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๒๖ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) หลักในการด�าเนินชีวิต “ความพยายามอยู่ที่ไหน ความส�าเร็จอยู่ที่นั่น” ความรู้สึกในการเป็นครูเทพฯร่มเกล้า ครั้งแรกที่ย้ายมาอยู่ที่เทพฯ ร่มเกล้า ในปี พ.ศ.๒๕๒๖ ซึ่งเป็นโรงเรียนเกิดขึ้นใหม่ไม่เคยได้ยินมาก่อนเพราะเป็นคน ต่างจังหวัด ติดตามสามีมาอยู่กรุงเทพฯ ปีแรกที่มามีแค่อาคารร่มเกล้าและอาคารสามประเวศ จ�านวนนักเรียนมีไม่ถึงพันคน ต้องเดินทางโดยใช้รถมอเตอร์ไซค์และรถบัสรับ-ส่งนักเรียนของโรงเรียน เวลาผ่านมา ๓๔ ปี โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ได้เจริญรุ่งเรืองมีชื่อเสียงเป็นที่กล่าวขวัญดังเช่นปัจจุบันด้านการเรียนการสอน สอนนักเรียนจากจ�านวนที่มีน้อยไม่ถึงพันคน จนเพิ่มมากขึ้นจนถึงปัจจุบันที่มีมากกว่าสามพันคน จากนักเรียนที่เก่งฉลาดจนถึงนักเรียนที่เรียนอ่อนเกเร ผ่านไปแต่ละรุ่น จนถึงปัจจุบันที่จ�านวนนักเรียนส่วนใหญ่ตั้งใจเรียนไม่เกเรก้าวร้าวกับครูบาอาจารย์ มีความประพฤติดี มีระเบียบวินัย ส่วนความสัมพันธ์กับเพื่อนครูในโรงเรียนดี มีความเป็นกันเอง เป็นมิตรพึ่งพาอาศัยกันได้เหมือนเป็นญาติพี่น้องกัน ร่วมงาน ด้วยความสบายใจและมีความอบอุ่นในใจที่มีสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีพระอัครมเหสีในรัชกาลที่ ๔ ซึ่งเป็นที่เคารพ บูชาและเป็นศูนย์กลางที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้ครูและนักเรียนที่ถือว่าเป็นลูกของท่าน คือลูกเทพฯ

ครูสุภาพ ทิพย์สันเทียะ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)

ประวัติส่วนตัว วัน เดือน ปี เกิด ๓ กรกฎาคม ๒๕๐๐ ที่อยู่ปัจจุบัน ๕๑/๑ ซอยหทัยราษฎร์ ๓ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ เบอร์โทร ๐๘๙-๐๕๖๘๐๓๕ ประวัติการศึกษา ประถมศึกษา โรงเรียนวัดโบสถ์ (บน) ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี มัธยมศึกษา โรงเรียนบางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพฯ ประวัติการรับราชการ บรรจุต�าแหน่งครู ที่โรงเรียน ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๒๔ พนักงานห้องสมุด ส�านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามค�าแหง กรุงเทพฯ วารสารเทพฯร่มเกล้า

3


๑ ตุลาคม ๒๕๓๖ อาจารย์ ๒ โรงเรียนคลองน�้าใสวิทยาคาร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ๑ ธันวาคม ๒๕๔๓ อาจารย์ ๓ ระดับ ๘ โรงเรียนคลองน�้าใสวิทยาคาร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๗ - ปัจจุบัน ครู คศ.๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก หลักในการด�าเนินชีวิต “ท�างานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด” ฝากไว้ให้ครูรุ่นน้อง “คิดดีแล้วหรือที่จะมาเป็นครู” เป็นค�าถามของเจ้าหน้าที่กรมสามัญศึกษาในวันที่ไปท�าเรื่องโอนย้ายด้วยการท�างาน ครั้งแรกมิได้เป็นครู แต่บรรจุในต�าแหน่งพนักงานห้องสมุด ส�านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามค�าแหงมีหน้าที่แนะน�า หนังสือ จัดชั้นหนังสือและให้บริการหนังสือแก่นักศึกษาเป็นงานที่ไม่ต้องใช้เสียง อยู่กับความเงียบ งานจบแบบวันต่อวัน เมื่อโอนออกมารับราชการครูทุกอย่างเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ต้องพูดใช้เสียงทั้งวัน ท�ากิจกรรมมากมาย ตรวจการบ้าน เตรียมการสอน พบปะผู้ปกครอง ฯลฯ ภาระงานไม่จบสิ้น ยิ่งเป็นครูชายแดนยิ่งเหน็ดเหนื่อย ครูต้องท�าได้ทุกอย่างไม่มี ค่าตอบแทน จึงเข้าใจค�าถามของเจ้าหน้าที่ท่านนั้น ครูเป็นอาชีพที่หนัก สมกับค�าว่า “คะ-รุ” ที่แปลว่า หนัก จึงขอฝากครูน้องๆ ให้มีความมุ่งมั่น สั่งสอนเด็กให้เป็นคนดี คนเก่ง จงมีจิตวิญญาณของความเป็นครู ช่วยกันพัฒนาเด็กซึ่งจะเป็นก�าลังของชาติต่อไป

ครูอรทัย งามรัตนกุล (กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี)

ประวัติส่วนตัว วัน เดือน ปี เกิด ๗ ตุลาคม ๒๔๙๙ ที่อยู่ปัจจุบัน ๒๕/๔๘๒ ซอย ๓๙ หมู่บ้านบัวขาว ถนนรามค�าแหง ซอย ๑๗๔ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ เบอร์โทร ๐๘๑-๔๙๕๘๔๘๕ ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กรุงเทพมหานคร สาขาวิทยาการจัดการงานก่อสร้าง ประวัติการรับราชการ (ตั้งแต่บรรจุ-ปัจจุบัน) บรรจุต�าแหน่งครู ที่โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ต�าแหน่ง ครู ๒ ปี พ.ศ.๒๕๒๖ ปี พ.ศ.๒๕๒๙ ย้ายมารับราชการที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า จนถึงปัจจุบัน ต�าแหน่ง ครู คศ.๓ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) ชีวิตในรั้วร�าเพย ครูบ้านนอก ปี พ.ศ.๒๕๒๙ ครูเดินทางจากอ�าเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย มุ่งสู่รั้วเขียวเหลืองด้วยความมุ่งมั่น คิดอยู่ในใจว่า โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ต้องเป็นโรงเรียนที่ใหญ่ มีนโยบายและระเบียบที่ดีแน่นอน การเดินทางคงสะดวกมาก วันที่ ๒๓ เมษายน ได้เดินทางมารายงานตัว การเดินทางล�าบากมากมีรถสองแถวแดงวิ่งผ่านสายเดียว ถนนก�าลังก่อสร้างเริ่มงาน ถมดินจึงมีฝุ่นฟุ้ง เวลารถวิ่งผ่านและเป็นหลุมเป็นบ่ออีก ถึงปากซอยมีป้ายเล็กๆ บอกชื่อโรงเรียนไม่มีมอเตอร์ไซค์รับจ้าง เหมือนปัจจุบันต้องเดินเข้าไปแดดเดือนเมษายนร้อนมาก เมื่อถึงโรงเรียนสิ่งแรกที่เห็นคือศาลากลางน�้าเด่นเป็นสง่าสวยงาม มาก เห็นสนามฟุตบอล อาคารนวม อาคารแม่ร�าเพย อาคารแม่โพสพ ด้านหลังมีอาคารสามประเวศและอาคารร่มเกล้า มารู้ทีหลังว่าเป็นอาคารเรียนหลังแรกของโรงเรียน ท่านผู้อ�านวยการเป็นผู้หญิงชื่อ ผอ.ผ่องศรี บัวประชุม ซึ่งเป็น ผอ.ท่านแรกของโรงเรียน ท่านสอบถามประวัติอยู่นาน มากสุดท้ายท่านก็พูดว่า “ดีแล้วจะได้มาช่วยควบคุมงานก่อสร้างโรงเรียนก�าลังจะสร้างอาคารใหม่อีกหนึ่งหลัง” ครูช่าง โรงเรียนเปิดเทอมครั้งแรกรับผิดชอบสอนชั้น ม.๒ และ ม.๓ สายช่างอุตสาหกรรม วิชางานไม้ งานปูน งานเหล็กและ งานสี เป็นวิชาที่ต้องฝึกทักษะ นักเรียนเรียนอย่างสนุกสนานพร้อมกับผลงานที่ออกมาจากฝีมือของนักเรียนเอง โดยเฉพาะ งานไม้มีผลผลิตออกมาจ�าหน่ายมากมาย ผลิตภัณฑ์อีกอย่างหนึ่งคือการท�าม้านั่งหินขัด (ปัจจุบันยังมีหลงเหลือให้เห็นอยู่บ้าง)

4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า


เริ่มฝึกตั้งแต่การท�าไม้แบบส�าหรับหล่อม้านั่ง ท�าโครงเหล็กไว้เสริมคอนกรีต ฝึกผสมคอนกรีต หล่อคอนกรีตและขัดม้านั่ง หินขัด ซึ่งใช้เวลามากและต้องอดทนในการขัดม้านั่งให้เห็นหินเกล็ด เด็กๆท�างานอย่างไม่ย่อท้อแต่ก็แอบถามครูว่า “อาจารย์ ท�าไมไม่ใช้เครื่องขัดครับ” ครูได้แต่อมยิ้มและตอบว่า “ฝึกความอดทนและฝึกทักษะการท�างานไงล่ะ” สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจาก การท�างานของนักเรียนเองเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองโดยไม่รู้ตัว ส�าหรับงานสี นักเรียนฝึกทาสีโดยการซ่อมแซม สีรั้วหน้าโรงเรียน ซ่อมแซมสีอัฒจันทร์เชียร์ ได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ครูผู้ควบคุมงานก่อสร้าง เดือนตุลาคม ๒๕๒๙ โรงเรียนปิดเทอมพร้อมๆ กับการเริ่มก่อสร้างอาคารภาณุรังษี เริ่มวางผัง ตอกเสาเข็มซึ่งต้องอยู่ ควบคุมการตอกเสาเข็มอย่างใกล้ชิดและรายงานส่งกรมฯทุกวันจะกลับบ้านได้ต่อเมื่อคนงานหยุดตอกเข็ม ไม่มีรถต้องเดิน จากโรงเรียนไปปากซอย ขณะนั้นครูเริ่มตั้งครรภ์ได้เดือนกว่าๆ การคุมงานระยะแรกไม่มีปัญหา จดบันทึกความคืบหน้า ของการก่อสร้าง ปัญหา/อุปสรรค เพื่อรายงานท่าน ผอ.ผ่องศรี และวิศวกรกรมฯ พองานขึ้นชั้น ๒ เริ่มมีปัญหาโดยปกติ การหล่อคานและเสา ก่อนเทคอนกรีตผู้ควบคุมงานจะต้องตรวจความถูกต้องของเหล็กเสริมทุกครั้ง ขณะนั้นครูตั้งครรภ์ได้ ๔ เดือนแล้วไม่สะดวกที่จะปีนขึ้นไปตรวจเหล็กจึงบอกกับหัวหน้าคนงานอย่าเพิ่งประกอบไม้แบบให้ครูตรวจเหล็กเสริมก่อน จากชั้นล่างถึงคานรับพื้นชั้น ๒ สามารถตรวจความถูกต้องของเหล็กได้ (ระยะสูง ๓ เมตร) แต่ไม่ฟังครูและเริ่มจะเทคอนกรีต เช้าก่อนเริ่มงานครูออกตรวจจึงสั่งให้หยุดแล้วปีนขึ้นไปดูปรากฏว่าเสริมเหล็กไว้ไม่ครบตามแบบจึงรายงานให้ ผอ.ทราบ ท่าน ผอ.ได้เรียกหัวหน้าช่างมาตักเตือนและพูดว่า “เธอคิดว่าอาจารย์เค้าปีนไม่ได้เหรอ ทีหลังอย่าท�านะ” หลังจากนั้นมา ต้องท�างานอย่างรอบคอบและระมัดระวังเป็นอย่างมากถ้าผิดพลาดหมายถึงความเสียหายในตัวอาคารและความผิดทาง วินัยในการท�างานที่ไม่รอบคอบ นอกจากอาคารภาณุรังษีแล้วยังควบคุมการก่อสร้างอาคารหอประชุมอเนกประสงค์และ อาคารบ้านพักนักการภารโรง สิ่งต่างๆ ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่มาเป็นเวลา ๓๑ ปีในรั้วแม่ร�าเพย มีความกังวลใจในการสอนที่กลัวลูกศิษย์จะได้รับความรู้ ไม่เต็มที่ และมีความกังวลใจเมื่อต้องท�าโทษลูกศิษย์ที่ท�าผิดกฎกติกาที่วางไว้ มีความสุขเมื่อเห็นลูกศิษย์มีความอดทน ฝึกฝนทักษะการท�างานจนส�าเร็จมีผลผลิตที่ตัวนักเรียนเองภาคภูมิใจ ครูได้สร้างภูมิคุ้มกันให้กับลูกศิษย์ของครูแล้วอยู่ที่ ลูกศิษย์จะน�าไปใช้ได้มากน้อยแค่ไหน ผู้รับจ้างพายเรือล�านี้ได้ส่งผู้โดยสารถึงฝั่งแล้ว และถึงเวลาที่ต้องวางพายเพื่อพักผ่อน เสียที

ครูจริยา จินตวรรณ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)

ประวัติส่วนตัว วัน เดือน ปี เกิด ๒๒ มกราคม ๒๕๐๐ ที่อยู่ปัจจุบัน หมู่บ้านพนาสนธ์การ์เดนโฮม ๒ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประวัติรับราชการ - พ.ศ. ๒๕๒๑-๒๕๒๕ โรงเรียนดอนตาลวิทยา อ.ดอนตาล จ.นครพนม - พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๖๐ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก หลักในการด�าเนินชีวิต การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้ง เป็นการท้าทายสติปัญญาและความสามารถ และกระบวนการ แก้ปัญหาคือการเรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์ในการด�าเนินชีวิต - ปีการศึกษา ๒๕๓๐-๒๕๔๐ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า - ปีการศึกษา ๒๕๔๒-๒๕๔๔ หัวหน้าศูนย์ Resources Center - ปีการศึกษา ๒๕๔๕-๒๕๔๘ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ - ปีการศึกษา ๒๕๕๐-๒๕๕๘ หัวหน้างานเศรษฐกิจพอเพียง - ปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วารสารเทพฯร่มเกล้า

5


ความประทับใจในการท�างาน ข้าพเจ้ารับราชการ ๓๙ ปี ท�าหน้าที่ “ครู”ในการถ่ายทอดความรู้ เป็นที่ปรึกษาให้กับนักเรียนทั้งด้านการเรียนและ การใช้ชีวิต และให้ค�าแนะน�าในด้านการปฏิบัติงาน และปัญหาต่างๆ ให้แก่เพื่อนครู ซึ่งตลอดระยะเวลาดังกล่าว ข้าพเจ้า พยายามท�าหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ โดยคิดเสมอว่าข้าพเจ้าโชคดีที่มีโอกาสเป็นครู ได้สร้างสรรค์งานให้เด็กๆ และ โรงเรียนนอกเหนือจากการสอน ในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ รับหน้าที่เป็นหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ โดยจัดวางระบบงานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนให้ทันสมัย จัดท�าวารสารเทพฯร่มเกล้าเพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ ระหว่างโรงเรียน บ้าน และชุมชน นอกจากนั้นการได้ท�าหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ ๓ สมัย (๖ ปี) ผลักดันให้มีการเปิดสอนโปรแกรมภาษาจีน โปรแกรมภาษาอังกฤษ เข้มข้น (IEP) และให้การส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในด้านภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส จีน และภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนได้รับรางวัล จากการประกวดแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับภาคมากมาย งานที่ประทับใจและภูมิใจที่สุด ก็คือ การน�าเสนอโครงการเพื่อน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงเรียน ซึ่งเป็นงานที่รู้สึกว่าข้าแผ่นดินตัวเล็กๆ คนหนึ่งได้มีโอกาสรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท สืบสานงานของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๐ – ๒๕๕๘ และยังคงเป็นที่ปรึกษาโครงการจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ได้รับการ สนับสนุน จากฝ่ายบริหาร ครู นักเรียน และบุคลาการทุกฝ่าย จนสามารถวางรากฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในโรงเรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม และยั่งยืน โดยแบ่งเป็น ๒ กิจกรรมหลักๆ คือ การบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ เพียงในทุกกลุ่มสาระฯ และจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมหลักปรัชญาฯ อาธิเช่น กิจกรรมบ่มเพาะต้นกล้าพอเพียง (ม.๑) เยาวชนพอเพียง (ม.๔) ตลาดนัดพอเพียง (ทุกระดับ) นิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง (ทุกระดับ) ค่ายผู้น�าพอเพียง (เฉพาะแกนน�า) กิจกรรมจิตอาสา และกิจกรรมเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาอื่น ฯลฯ โดยมีครูแกนน�า และนักเรียนแกนน�าที่มีคุณภาพเป็นผู้ด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นยังเป็นแกนน�าในการจัดกิจกรรมต่างๆ จนท�าให้ โรงเรียนได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้ - พ.ศ. ๒๕๕๒ สถานศึกษาพอเพียง (สถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการ และจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง) ระดับประเทศ - พ.ศ. ๒๕๕๕ สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ - พ.ศ. ๒๕๕๗ รางวัลสุดยอดส้วมแห่งปี ระดับประเทศ - พ.ศ. ๒๕๕๘ รางวัลชนะเลิศ Best Practice เศรษฐกิจพอเพียง ระดับประเทศ เรื่อง “สุขาจิตสาธารณะ โดยวิถีพอเพียง” รางวัลส่วนบุคคล - พ.ศ. ๒๕๕๘ รางวัลเชิดชูเกียรติ ระดับประเทศ MOE AWARDS (Ministry Of Education AwardS) สาขาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทบุคคล - พ.ศ. ๒๕๕๖ รางวัลหนึ่งแสนครูดี

ครูสุจินต์ สลักค�า (กลุ่มสาระกาเรียนรู้ต่างประเทศ)

ประวัติส่วนตัว วัน เดือน ปี เกิด ๒๒ เมษายน ๒๕๐๐ ที่อยู่ ๑๕๑๔ ซอยลาดกระบัง ๔๒/๓ ถนนลาดกระบัง กทม. ๑๐๕๒๐ เบอร์โทร ๐๘๖-๐๔๑๔๘๐๙ การศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม ประวัติการรับราชการ บรรจุต�าแหน่งครูที่โรงเรียน พ.ศ. ๒๕๒๓ บรรจุต�าแหน่งอาจารย์ ๑ ระดับ ๓ โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. ๒๕๓๒ อาจารย์ ๒ ระดับ ๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า พ.ศ. ๒๕๓๙ อาจารย์ ๒ ระดับ ๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า พ.ศ. ๒๕๕๖ ครู คศ.๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า


เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ท.ช. (ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก) หลักในการด�าเนินชีวิต จงท�างานอย่างจริงจัง จงคบเพื่อนอย่างจริงใจ ความรู้สึกที่ได้เป็นครูเทพฯ ร่มเกล้า ภูมิใจและดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของแม่ร�าเพย ๒๘ ปีที่อยู่ที่นี่ซึ่งมีแต่มิตรภาพและรอยยิ้ม เทพศิรินทร์ร่มเกล้าเป็น เสมือนครอบครัวที่อบอุ่นที่ท�าให้การท�างานที่นี่เป็นไปอย่างมีความสุขทุกวัน ขอให้น้องๆ จงร่วมมือ สามัคคีในการที่ท�าให้ เทพศิรินทร์ร่มเกล้าเดินหน้าไปอย่างก้าวหน้าในทุกๆ ด้านต่อไป

นายจิรทีปต์ โชติดิลก (สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) การศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๓ ประวัติการท�างาน พ.ศ.๒๕๒๑ พ.ศ.๒๕๒๒ พ.ศ.๒๕๓๔ พ.ศ. ๒๕๓๘ พ.ศ. ๒๕๔๘ ผลงานที่ภาคภูมิใจ พ.ศ.๒๕๒๗ พ.ศ.๒๕๓๔ พ.ศ.๒๕๓๖ พ.ศ.๒๕๓๗ พ.ศ.๒๕๔๑ พ.ศ.๒๕๔๒ พ.ศ.๒๕๕๗

(ศศ.บ.) ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (การสอนสังคมศึกษา) ครู ๒ โรงเรียนราชวินิตมัธยม อาจารย์ ๑ ระดับ ๓ โรงเรียนราชวินิตมัธยม อาจารย์ ๒ ระดับ ๖ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง อาจารย์ ๒ ระดับ ๗ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ครูช�านาญการพิเศษ จนถึงปัจจุบัน ชนะเลิศการประกวดสวนสนามลูกเสือและเนตรนารีกองลูกเสือและเนตรนารีกองลูกเสือ-แห่งชาติ กรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รองชนะเลิศประกวดสื่อการสอนลูกเสือ กองลูกเสือแห่งชาติ กรมพลศึกษา กระทรวงศึกษา ชนะเลิศแผนนิทรรศการเรื่อง “ข้าวในวิถีไทย” ส�านักคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กรมศิลปากร ครูแม่แบบการสอนสังคมศึกษา คุรุสภา กรุงเทพมหานคร ครูสังคมศึกษาที่มีผลงานดีเด่น กรุงเทพมหานคร ได้รับคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษา เป็นตัวแทนประเทศดูงาน การเรียนการสอนสังคมศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น ได้รับคัดเลือกครูสังคมศึกษาดีเด่น และครูดีในดวงใจ สพม. เขต ๒

คุณครูพงษ์พิทักษ์ พัฒนาสินธ์ (สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ประวัติส่วนตัว ต�าแหน่ง ครู วิทยฐานะช�านาญการ วัน เดือน ปีเกิด ๒๐ มิถุนายน ๒๕๐๐ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก การศึกษา ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (กศ.บ.) การสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ประวัติรับราชการ พ.ศ.๒๕๒๑ อาจารย์ ๑ ระดับ ๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า พ.ศ.๒๕๕๘ ครูช�านาญการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ความรู้สึกที่ได้เป็นครูเทพฯ ร่มเกล้า ผมเริ่มต้นและจบความเป็นครูที่โรงเรียนแห่งนี้ ตลอดระยะในการรับราชการผมก็พากเพียรกระท�าแต่เรื่องดีๆให้นักเรียน เห็นด้วยการกระท�า ส่วนในฐานะครูผู้สอนวิชาหน้าที่พลเมืองจึงมีโอกาสสอดแทรกการเป็นพลเมืองที่ดีด้วยการน�าหลักศาสนา ทุกศาสนามาเปรียบเทียบให้นักเรียนเห็นอย่างแจ่มแจ้ง ส่วนในฐานะคุณครูที่ท�างานฝ่ายปกครองมานาน จนได้รับแต่งตั้ง ให้ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารบุคคลจึงเข้าใจว่านักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้าเป็นคนดีอยู่ในระเบียบวินัย แม้จะนอกลู่ทาง บ้างแต่เมื่อได้รับค�าแนะน�า ตักเตือน ก็สามารถกลับมาเป็นคนดีได้โดยไม่ยากเย็นนัก วารสารเทพฯร่มเกล้า

7


คอลัมน์...เลียบเลาะรั้วร�าเพย

โดย ครูกันตพงศ์ ก้อนนาค

สวัสดีครับกลับมาพบกันในวารสารประจ�าภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระยะเวลาหกเดือน ที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้าได้สร้างสรรค์ผลงานหลากหลาย ตามศักยภาพความสามารถ เพื่อโรงเรียนและส�าคัญที่สุดนั้นคือเหล่านักเรียน “ลูกแม่ร�าเพย” ให้เป็น คนเก่ง ดี และคุณธรรมเพื่อสังคม ติดตามได้ในคอลัมน์ “เลียบเลาะรั้วร�าเพย” ต้อนรับวิทยากรจากสโมสรโรตารี

ผู ้ อ� า นวยการโรงเรี ย นเทพศิ ริ น ทร์ ร ่ ม เกล้ า และคณะครู ใ ห้ ก ารต้ อ นรั บ วิทยากรจากสโมสรโรตารีบางเขนและสโมสรโรตารีพัฒนาการบรรยายในหัวข้อ สโมสร Interact และมอบทุนการศึกษานักเรียนแลกเปลี่ยนให้แก่สภานักเรียน และนักเรียนแผนภาษาญี่ปุ่น ณ ห้องวิทยพัฒน์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก นางทัศนีย์ ดาหาญ และนางสาวรัตนมณี แสงอรุณ ได้รับเชิญจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ให้ เ ป็ น วิ ท ยากรร่ ว มในการเตรี ย มความพร้ อ ม การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบที่ ๔ ณ หอประชุมสมบูรณ์ฯ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐

คณะผู้พิพากษาศาลให้ความรู้ข้อกฎหมาย คณะผู้พิพากษาศาลยุติธรรมมาบรรยายให้ความรู้เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดและบทลงโทษแก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และนักเรียนแผนการเรียนสังคมศาสตร์-มนุษย์ศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๔ และ ๕ โดยมีนายประสงค์ สุบรรณพงษ์ ผู้อ�านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมเอนกประสงค์ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

8 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า


วันแม่แห่งชาติ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้าจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การถวายพระพรชัยมงคล การมอบเกียรติบัตรแก่แม่ตัวแทนแต่ละระดับชั้น โดยมีนายประสงค์ สุบรรณพงษ์ เป็นประธาน เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ผู้บริหารดีเด่น ผู ้ อ� า นวยการและคณะผู ้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น เทพศิรินทร์ร่มเกล้าเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรม โกลเด้น ซิตี้ระยอง จังหวัดระยอง ในการนี้นายคมศักดิ์ หาญสิงห์ รองผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารวิชาการเข้ารับ เกียรติบัตร รองผู้อ�านวยการสถานศึกษาดีเด่นจาก สมาคมรองผู้อ�านวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่ง ประเทศไทย

ต้อนรับคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งสาธารณรัฐเกาหลีใต้ นายประสงค์ สุบรรณพงษ์ ผู้อ�านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้าให้การต้อนรับคณะนักศึกษา มหาวิทยาลัยแห่งสาธารณรัฐเกาหลีใต้ที่เดินทางมาเพื่อขออนุญาตจัดการแสดงวัฒนธรรมเกาหลีหลังพิธี เคารพธงชาติวันที่ ๑๗ กรกฎาคม และยังเป็นวิทยากรพิเศษสอน ภาษาเกาหลีให้นักเรียนแผนการเรียน ภาษาเกาหลี เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ วารสารเทพฯร่มเกล้า

9


ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ โรงเรียน สถานศึกษาโดย นายประสงค์ สุบรรณพงษ์ ผู้อ�านวยการ เทพศิรินทร์ร่มเกล้าจัดงานทอดผ้าป่าการศึกษา โรงเรียนเป็นประธานร่วมด้วยเครือข่ายผู้ปกครอง คณะครู ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อหาทุนจัดซื้อ และนักเรียน ณ หอประชุมอเนกประสงค์ เครื่องดนตรี ปรับปรุงห้องสมุดและพัฒนา

เฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้าได้จัดกิจกรรม เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวางกูร โดยมีนายประสงค์ สุบรรณพงษ์ ผู้อ�านวยการโรงเรียนเป็น ประธาน ในช่วงเช้า คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน บุคลากร ร่วมกัน ใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์และจัดกิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ ภายในโรงเรียน ณ โดมอเนกประสงค์

เยี่ยมชมตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ ห้องสมุดมารวยและ พิพิธภัณฑ์ตลาดเรียนรู้การลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรับมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมแก่โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า จากนายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐

10 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

ต้อนรับโรงเรียนสันก�าแพง วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ คณะ ผู้บริหาร ครู โรงเรียนสันก�าแพง จังหวัด เชียงใหม่ เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ โรงเรี ย นเทพศิ ริ น ทร์ ร ่ ม เกล้ า โดยมี รองผู้อ�านวยการโรงเรียนฝ่ายงบประมาณ นายภักดี แสงจันทร์ เป็นประธานต้อนรับ ณ หอประชุมอเนกประสงค์


ร�าลึกวันสวรรคตรัชกาลที่ ๘ นายประสงค์ สุบรรณพงษ์ ผู้อ�านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้าเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและ ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดี และเข้าร่วมงานรับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ๑๐ ปีครอบครัวพอเพียง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ กลุ่มงานพอเพียงโรงเรียน เทพศิรินทร์ร่มเกล้าจัดงาน ๑๐ ปี ครอบครัวพอเพียงโรงเรียน เทพศิรินทร์ร่มเกล้า เพื่อแถลงผลงานและแสดงมุทิตาจิตแด่ ครูผู้เกษียณอายุราชการ ณ หอประชุมอเนกประสงค์

ทศเทพฯ รวมใจ มุทิตา บูชาครู โรงเรี ย นเทพศิ ริ น ทร์ ร ่ ม เกล้ า ได้ รั บ เกี ย รติ เ ป็ น เจ้ า ภาพจั ด งานวั น เกษี ย ณอายุ ร าชการของ ข้าราชการครูในเครือโรงเรียนเทพศิรินทร์ทั้ง ๑๐ โรงเรียน ภายใต้ชื่องาน "ทศเทพฯ รวมใจ มุทิตา บูชาครู" โดยมีนายประสงค์ สุบรรณพงษ์เป็นประธานในงาน เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐

วารสารเทพฯร่มเกล้า

11


วันนี้คุณอ่านหนังสือหรือยัง? : เปิดใจ เปิดตาอ่านหนังสือนอกต�าราเรียน โดย ปารวีย์ วินไธย์ ในวันนี้ดิฉันอยากแนะน�าให้ผู้ที่ก�าลังอ่านบทความท�าใจให้กว้าง เพื่อเตรียมพร้อมจะรับความรู้ใหม่ ๆ และอยากให้ทุกท่านได้เตรียมสายตา ให้พร้อมที่จะเริ่มอ่านหนังสือนอกต�าราเรียน หรือที่เรียกว่า “หนังสืออ่าน นอกเวลา” ก่อนอื่นเรามาท�าความรู้จักกับ “หนังสืออ่านนอกเวลา” เป็น หนังสือที่ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ก�าหนดให้ นักเรียนในระดับชั้นต่างๆ ได้อ่าน ผ่านกระบวนการเลือกอย่างพิถีพิถัน แล้วเป็นอย่างดีเพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและสอดแทรกข้อคิดให้กับ ผู้อ่าน หนังสืออ่านนอกเวลามีหลากหลายประเภทให้ผู้อ่านได้เลือกตาม ความสนใจ เช่น นิทาน เรื่องสั้น สารคดี นวนิยาย เป็นต้น ส�าหรับวันนี้มีหนังสืออ่านนอกเวลามาแนะน�าหนึ่งเล่ม มีชื่อว่า “เด็กชายมะลิวัลย์” ซึ่งเป็นงานเขียนบันเทิงคดีประเภทนวนิยาย แต่งโดย ประภัสสร เสวิกุล ได้รับรางวัลดีเด่นประเภทบันเทิงคดี ส�าหรับเยาวชน ก่อนวัยรุ่น ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ปี ๒๕๓๑ และหนังสือดีส�าหรับ เด็กและเยาวชนของสมาพันธ์องค์กรเพื่อพัฒนาหนังสือและการอ่าน พ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๔๒ “เด็กชายมะลิวัลย์” เป็นเรื่องราวของเด็กชายผิวขาวนวลคนหนึ่ง พ่อเขาตั้งชื่อว่า “มะลิ” เมื่อโตขึ้นมีเพื่อนมากมายต่อสร้อยให้จึงมีชื่อว่า “มะลิวัลย์” เขาเกิดในครอบครัวยากจน อาศัยอยู่บริเวณเสาชิงช้าของ กรุงเทพมหานคร มีโรคประจ�าตัวตั้งแต่เกิดนั่นคือ “โปลิโอ” ซ�้าร้ายกว่านั้น คือ เขาเกิดในสมัยที่หลายสิ่งอย่างอัตคัดขัดสนไปหมด แต่มะลิยังมีสภาพ จิตใจที่เข้มแข็งเพราะยังมีแม่คอยปลูกฝังให้เขาแกร่งและสอนให้รักใน “ศักดิ์ศรี” ความเป็นมนุษย์ของตน ผู้แต่งได้สะท้อนภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ เป็นอย่างดี นอกจากนั้นยังได้สะท้อนถึงความโอบอ้อมอารี ความมีน�้าใจ และการ อยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ของผู้คนในสังคม อีกทั้งยังมีการสอดแทรกคุณธรรม ผ่านพฤติกรรมของตัวละครเพื่อแฝงให้ข้อคิดกับผู้อ่านน�าไปปรับใช้ในชีวิตประจ�า วันได้ หนังสือเล่มนี้นอกจากจะให้ความบันเทิงแล้ว ยังมีเกร็ดความรู้นอกต�ารา เรียนอีกหลายเรื่อง เมื่ออ่านบทความจบ ขอแนะน�าให้ท่านเปิดใจ เปิดตา หาเวลา ว่างหยิบ “เด็กชายมะลิวัลย์” มาอ่านค่ะ

12 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า


งานห้องสมุด

โดย ครูกฤษณา เจียมกิจรุ่ง

จัดกิจกรรม “สัปดาห์ห้องสมุด ตามรอยพ่อ ก-ฮ สืบสานศาสตร์พระราชา” วันที่ ๑-๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โดมคุณากรพิชชาการ

งานห้องสมุดรวมกับบริษัทสถาพรบุ๊คส์ จ�ากัด จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ศาสตร์พระราชา

เข้าร่วมกิจกรรม "ค่ายรักการอ่าน" ณ หอสมุดแห่งชาติ จัดโดย ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๒

จัดกิจกรรมอบรม ซ่อมคอมพิวเตอร์สไตล์ช่างพันทิพย์ โดยความร่วมมือกับเครือข่ายผู้ปกครอง วิทยากรคือ คุณธเนศ เกิดแสง ณ ห้องสมุด วารสารเทพฯร่มเกล้า

13


ตะลุยเที่ยวฝรั่งเศส (๒)

ตอน การ์กาซอน เมืองประวัติศาสตร์ล้อมด้วยก�าแพงสองชั้น

โดย ครูนัน

สวัสดีค่ะ ฉบับนี้ครูนันขอพูดถึงการ์กาซอน (Carcassonne) เมือง ประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศสที่ครูนันได้ไปเยือนมาเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ นะคะ การ์กาซอน (Carcassonne) เป็นเมืองที่มีก�าแพงเมืองล้อมรอบ ตั้งอยู่ที่ จังหวัดโอด แคว้นอ็อกซีตานี (ฝรั่งเศส : Occitanie) ทางภาคใต้ของประเทศ ฝรั่งเศส เป็นดินแดนที่แดดอุ่นตลอดทั้งปี เป็นเมืองประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ มาตั้งแต่ยุคสมัยก่อนโรมัน และเป็นเมืองป้อมปราการยุคกลางที่เหลืออยู่เพียง เมืองเดียวในยุโรป ด้วยท�าเลบนเนินเขา เมืองป้อมปราการแห่งนี้จึงดูเด่นเหนือ ที่ราบโดยรอบ การเดินทางไปการ์กาซอนน์นั้นน่ารื่นรมย์เพราะสองข้างถนน เราจะเห็นไร่องุ่นเป็นทิวแถว แค่มองเห็นไกลๆจากในรถครูนันรู้สึกตื่นตาตื่นใจ ราวกับจะได้ไปเที่ยวเมืองเทพนิยาย เมืองการ์กาซอนแยกออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนที่เป็นเมืองเก่า เรียกว่าซิเต้ เดอ การ์กาซอน (Cité de Carcassonne) และส่วนที่เป็นเมืองใหม่เรียกว่า วิล บาส (ville basse) ส่วนที่เราไป ชมคือ ซิเต้ เดอ การ์กาซอน เป็นเมืองเก่าที่มีก�าแพงล้อมรอบสองชั้นเพื่อป้องกันการรุกรานของ ต่างชาติ ในปี ค.ศ. 1853 รัฐบาลฝรั่งเศสคิดจะท�าลายก�าแพงเมืองซึ่งอยู่ในสภาพช�ารุดทรุดโทรม มาก แต่ชาวเมืองช่วยกันต่อต้านและออกแบบซ่อมแซมใหม่เกือบทั้งหมด การ์กาซอนได้รับการขึ้น ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก ในปี ค.ศ. 1997 ประตูทางเข้าเมืองมีชื่อว่า ปอร์ตนาร์บอเเนส (Porte Narbonnaise) ด้านขวามือมีรูปปั้น ครึ่งตัวของสตรีผู้สูงศักดิ์นามว่า คุณหญิงการ์กา ต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่ ต�านานท้องถิ่นเล่ากัน ว่า หลังจากที่พระเจ้าชาร์เลอมาญล้อมเมืองนี้อยู่ ๕ ปี ชาวเมืองต่างอดอยาก คุณหญิงการ์กาได้ รวบรวมเมล็ดพืชทั้งหมดที่เหลือให้หมูกินจนเต็มท้องแล้วโยนหมูตัวนั้นข้ามก�าแพงเมืองออกไป ตัวหมูกระแทกพื้นท้องแตก เมล็ดพืชในท้องของหมูกระจาย ท�าให้ฝ่ายศัตรูเข้าใจผิดคิคว่าในเมือง ยังอุดมด้วยอาหาร จึงขอเจรจายุติศึก คุณหญิงการ์กา ตอบรับการยุติศึกด้วยเสียงระฆังแห่งชัยชนะ หรือ การ์กา ซอนน์ ในภาษาฝรั่งเศส (Carcas sonne) ที่แปลว่า “เสียงสัญญาณแห่งการ์กา” เดิน ผ่านก�าแพงเมืองชั้นนอกมาจะมีทางระหว่างก�าแพงทั้งสองชั้นเป็นจุดสวยงามนักท่องเที่ยวไม่พลาด ที่จะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกก�าแพงเมืองชั้นใน (ด้านขวา)สร้างก่อน ส่วนชั้นนอก (ซ้ายมือ) สร้างทีหลังในศตวรรษที่ ๑๒ รอบ ก�าแพงมีหอคอย ๕๓ แห่ง เป็นแนวป้อมปราการสองชั้นป้องกันเมืองยาวกว่า ๓ กิโลเมตร มีชื่อเต็มว่า อาสนวิหารนักบุญ มิคาเอลแห่งการ์กาซอน (ฝรั่งเศส: Cathédrale Saint-Michel de Carcassonne) เป็นอาสนวิหารนิกายโรมันคาทอลิก สร้างขึ้นระหว่างศตวรรษทิ่ ๑๑ – ๑๔ เพื่ออุทิศให้นักบุญมิคาเอล (อัครทูตสวรรค์) เป็นสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิค กระจก กลมสีลายดอกกุหลาบของหน้าต่างได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดทางตอนใต้ของฝรั่งเศส อาสนวิหารแห่งนี้ได้ขึ้นทะเบียนเป็น อนุสรณ์สถาน ทางประวัติศาสตร์ในปี ค.ศ. 1886

ทิวทัศน์ด้านนอกปราสาท

14 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า


การ์กาซอนเป็นที่มั่นชายแดนระหว่างฝรั่งเศสและราชอาณาจักรอารากอน (สเปน)มานาน จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1659 สนธิสัญญาพิเรนีสขยายเขตแดนของ ฝรั่งเศสไปถึงรูซียงท�าให้ความส�าคัญของการ์กาซอนลดลง ป้อมปราการต่างๆ จึงถูกละทิ้งการ์กาซอนกลายเป็นเพียงศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่ท�าการค้าขาย อุตสาหกรรมผ้าขนแกะ ในปัจจุบันการ์กาซอนกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวส�าคัญทาง ตอนใต้ของฝรั่งเศสที่พลาดไม่ได้หากได้มาเยือนทางใต้ของประเทศฝรั่งเศส

เดินจากวิหารไม่ไกลนัก จะพบทางเข้าปราสาท กงตาล (Château comtal) ต้องเสียค่าเข้าชมคนละ 8.5 ยูโร ประมาณ 331.50 บาท

เข้าไปเที่ยวในปราสาทกัน ชมพิพิธภัณฑ์ ห้องต่างๆ สิ่งของในสมัยศตวรรษที่ 12

เดินเข้าไปในเมืองจะพบอาสนวิหารแซ็ง-นาแซร์ (La basilique de Saint Nazaire) ปัจจุบันรู้จักในนาม มหาวิหารการ์กาซอน

ร้านขายเสื้อผ้าส�าเร็จรูปก็มีค่ะ

ร้านขายลูกกวาด (confiserie) ก็มีหุ่น แต่งชุดอัศวินประดับร้านด้วย

ผ่านก�าแพงเมืองชั้นในเข้ามาจะพบกับร้านค้า มากมาย เช่น ร้านขายของที่ระลึก ร้านขายของกินเล่น

หนึ่งในบ่อน�้าโบราณในเมือง

ร้านขายนูกา (nougats) ขนมคล้ า ยตั ง เมหรื อ ถั่ ว ตัดบ้านเรา ขายเป็นขีด นะคะ ขีดละ 5.9 ยูโร ประมาณ 230 บาท

พิธีลงนามข้อตกลงทางการศึกษา ระหว่างโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า และ Manabi Language School วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมวิทยพัฒน์ เพื่อมอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

มีโรงแรม ร้านกาแฟ ร้านอาหาร อาหารขึ้นชื่อ คือ (Cassoulet) เป็ดตุ๋นกับถั่วขาวและ สมุนไพรพื้นบ้าน

วารสารเทพฯร่มเกล้า

15


เรื่องเด่นประจ�ำฉบับ ละครเวที เรื่อง หัวใจชายหนุ่ม : หัวใจที่หยิ่ง ทะนง ถือดี ลืมตัวเผลอตน ดูถูกความเป็นไทย จึงเกิดความผิดพลาดในชีวิตชั่วนิจนิรันดร์

โดย ครูน้อมนุช ประเสริฐโกศลกุล ด้วยความคิดริเริ่มของอาจารย์สุภาพ ทิพย์สันเทียะ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ที่ก�าลังจะเกษียณอายุราชการ ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ นี้) ต้องการให้กลุ่มสาระฯภาษาไทยน�าวรรณกรรมที่มีคุณค่าสะท้อนแง่คิดกับคนรุ่นใหม่ที่มองไป ข้างหน้าอย่างเดียว จนลืมเหลียวหลังมามองว่าเรามีวันนี้ได้เพราะใคร คุณครูสมาชิกกลุ่มสาระฯภาษาไทยจึงช่วยกันคัดเลือก วรรณกรรมในระดับชั้นที่ตนเองรับผิดชอบน�าเสนอข้อดี ข้อเด่น เพื่อน�ามาแสดงละครเวทีประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ใน ที่สุดลงมติเลือกบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๖ บทเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โดยมอบหมายให้คุณครูน้อมนุช ประเสริฐโกศลกุล น�าบทเรียนเขียนเป็นบทละคร จึงเป็นที่มาของโครงการ “บทเรียนสอนชิวิต” ละครเวที เรื่อง หัวใจชายหนุ่ม เรื่องย่อ นายประพั น ธ์ นั ก เรี ย นนอก จบจากประเทศอังกฤษ มีความ นิยมวัฒนธรรมฝรั่ง จนพาลเบื่อหน่าย ค่านิยมแบบคนไทยเมื่อต้องกลับมาอยู่ เมืองไทยเมื่อเรียนจบ แต่กลับชื่นชมผู้หญิง สมัยใหม่จนได้แต่งงานกับอุไร ผู้หญิง ที่ขาดคุณสมบัติของภรรยาที่ดี ชีวิตจึง ประสบอุปสรรค แต่ในที่สุดปัญหาก็ คลี่คลายลงได้เมื่อปรับตัวเข้ากับค่านิยม วัฒนธรรม และความเป็นไทย องก์ที่ ๑ หัวใจชายหนุ่ม : เทวดาตกสวรรค์ (ประเสริฐ ลิลลี่ มาส่งนายประพันธ์เดินทางกลับเมืองไทย)

องก์ที่ ๒ หัวใจชายหนุ่ม : สวัสดีเมืองสยาม (นายประกิตพาประพันธ์(ลูกชาย) ตระเวนอวดว่าจบจากเมืองนอก ตรงกันข้ามกับลูกชาย ที่เบื่อหน่ายการท�าความเคารพด้วยการไหว้ และไม่พอใจการเลือกคู่แบบคลุมถุงชน และต�าหนิว่ากิมเน้ยผู้หญิงที่พ่อเลือกไว้ให้ว่าขี้อาย แต่งตัวด้วยเครื่องเพชรมากเกินไป)

16 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า


องก์ที่ ๓ หัวใจชายหนุ่ม : เริงเล่นยังแดนวิมาน (ประพันธ์และอุไร ออกเที่ยวเตร่ในเวลากลางคืน)

ม่านชุดที่ ๑ ระบ�ากรุงเทพฯเมืองทอง

หน้าม่านชุดที่ ๒ ลิปซิ่ง

หน้าม่านชุดที่ ๓ ระบ�าสวมหมวก

องก์ที่ ๔ หัวใจชายหนุ่ม : รักร้าว (ประพันธ์หย่าจากอุไร ด้วยการช่วยเหลือของทนายความเทพปัญญา)

องก์ที่ ๕ หัวใจชายหนุ่ม : ชีวิตใหม่ของนายประพันธ์

รวมนักแสดงละครเวที เรื่อง หัวใจชายหนุ่ม เพื่อให้ละครเวที เรื่อง หัวใจชายหนุ่มมีประโยชน์สูงสุด และเผยแพร่ชื่อเสียงโรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจึงเผยแพร่ละครผ่าน YOU TUBE เพียงพิมพ์ค�าว่า หัวใจชายหนุ่ม โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า และ Fanpage Facebook โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า คลิ๊ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ทุกท่านก็สามารถเข้าชมผลงานนักเรียนได้ทุกเวลาค่ะ.

วารสารเทพฯร่มเกล้า

17


ตาดูหูฟังรู้เรื่อง

ตอน ความส�าคัญของพระเมรุมาศ และบันทึกในประวัติศาสาตร์ โดย ครูกันตพงศ์ ก้อนนาค

เมื่อกล่าวถึง “พระเมรุมาศ” หลายคนอาจเคยเห็นความยิ่งใหญ่ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช หรือภาพถ่ายในอดีตอายุนับได้ร้อยปี ในคอลัมน์ “ตาดูรู้เรื่อง” ฉบับนี้จะพาผู้อ่านไปท�าความรู้จัก “พระเมรุมาศ” ว่ามีความหมายอย่างไร และพระเมรุมาศมีความยิ่งใหญ่และส�าคัญเพียงใด พระเมรุมาศ คือ สถาปัตยกรรมชั่วคราวสร้างขึ้นใจกลางพระนครใช้ในงานพระราชพิธีถวาย พระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์ ปรากฎในไตรภูมิกถาเรื่องจักรวาลวิทยาตามคติทางพระพุทธศาสนา มีความเชื่อว่าเขาพระสุเมรุเป็นศูนย์กลางแห่งจักรวาล อันเป็นวิมานของท้าวจตุโลกบาลที่รายล้อมไปด้วย เขาสัตตบริภัณฑ์สื่อถึงภพแห่งความดีงาม อันมีดินแดนอยู่ที่เขาพระสุเมรุนั่นเอง หลักฐานที่พบเกี่ยวกับพระราชพิธีพระบรมศพที่เก่าแก่ที่สุดปรากฏในคัมภีร์ ไตรภูมิกถา กล่าวถึง การถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระยามหาจักรพรรดิราช ล่วงมาถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี สถาปัตยกรรมชั่วคราวอย่าง “พระเมรุมาศ” มีปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์หลายแห่ง แต่ที่ ชัดเจนและสะท้อนความยิ่งใหญ่มีบันทึกอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์นั้นคืองานถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งราชวงศ์ปราสาททอง ปรากฏความในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชโองการด�ารัสสั่งพนักงานให้แต่งงานพระบรมศพสมเด็จ พระนารายณ์เป็นเจ้า พระเมรุราชใหญ่ สูง ๓ เส้น ขื่อ ๘ วา พระเมรุทิศพระเมรุแทรก ขื่อ ๕ วา ให้อลังการประกอบแก้วกาญจนาแนบแกม กระสันรุ่งเรืองอร่ามวโรภาศ ส�าหรับขัตติยราชประเพณี”

พระเมรุมาศ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

18 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

พระเมรุมาศ สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีพระอัครมเหสี ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔


ว่ากันว่าพระเมรุมาศสมัยอยุธยามีความยิ่งใหญ่มาก ยอดพระเมรุสูงเท่าอาคาร ๗ ชั้น แม้ว่ากรุงศรีอยุธยา จะเสียทีให้แก่ข้าศึก แต่องค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรมยังคงสืบทอดเรื่อยมา สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นการสร้างพระเมรุมาศยังคงปรากฏอยู่แสดงถึงความส�าคัญของสถาบัน พระมหากษั ต ริ ย ์ แ ละยั ง คงงานสร้ า งอั น ยิ่ ง ใหญ่ เช่ น อดี ต รั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว เป็นพระเมรุมาศทรงบุษบก งานก่อสร้างพระเมรุมาศเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ส�าหรับบ้านเมือง ทั้งการออกแบบ การคัดสรร การลงมือก่อสร้าง การตระเตรียมงานและพิธีกรรมต่างๆ รวมไปถึงการสร้างปราสาทเป็นเรื่องที่ สิ้นเปลืองเกินความจ�าเป็น

ด้วยเหตุนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงมีพระราชด�ารัส ดังนี้

"แต่ก่อนมา ถ้าพระเจ้าแผ่นดินสวรรคตลง ก็ต้องปลูกเมรุใหญ่ซึ่งคนไม่เคยเห็น แล้วจะนึกเดา ไม่ถูกว่าใหญ่โตเพียงใด เปลืองทั้งแรงคน เปลืองทั้งพระราชทรัพย์ ถ้าจะท�าในเวลานี้ก็ดูไม่สมควรกับการ ที่เปลี่ยนแปลงของบ้านเมือง ไม่เป็นเกียรติยศยืนยาวไปได้เท่าใด ไม่เป็นประโยชน์แก่คนทั้งปวง กลับเป็น ความเดือดร้อน ถ้าเป็นการศพท่านผู้มีพระคุณ หรือผู้มีบรรดาศักดิ์ใหญ่อันควรจะได้เป็นเกียรติยศ ฉันก็ ไม่อาจจะลดทอนด้วยเกรงว่าคนจะไม่เข้าใจว่า เพราะผู้นั้นประพฤติไม่ดีอย่างหนึ่งอย่างใด จึงไม่ท�าการ ศพให้สมเกียรติยศซึ่งสมควรจะได้ แต่เมื่อถึงตัวฉันเองแล้ว เห็นว่าไม่มีข้อขัดข้องอันใด เป็นข้อค�าที่จะ พูดได้ถนัด จึงขอให้ยกเลิกงานพระเมรุใหญ่นั้นเสีย ปลูกแต่เผาพอสมควร ในท้องสนามหลวง แล้วแต่จะ เห็นสมควรกันต่อไป" ดังนั้น พระเมรุมาศในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์นับตั้งแต่รัชกาล พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงถูกลดทอนแบบลงแต่การก่อสร้างยังคงความสมบูรณ์งดงาม ตามแบบแผนโบราณราชประเพณี ผู้อ่านชาวลูกแม่ร�าเพยคงได้ทราบแล้วว่าความหมายและความส�าคัญ “พระเมรุมาศ” ว่าเป็นเช่นไร และนอกจากแสดงคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนาที่สอดแทรกอยู่ในประเพณีความเป็นอยู่ของคนไทย ตั้งแต่เกิดจนตายแล้ว ยังแสดงถึงการเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีอเนกคุณูปการต่อพสกนิกร ชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้อีกด้วย

อ้างอิง กรมศิลปากร. ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม ๓. พิมพ์ครั้งที่ ๑ : ครุสภา. (๒๕๔๒). ก�าพล จ�าปาพันธ์. อยุธยาจากสังคมเมืองท่านานาชาติ สู่มรดกโลก. พิมพ์ครั้งที่ ๑: มิวเซียมเพรส. (๒๕๕๙). ราชกิจจานุเบกษา. พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง การพระเมรุพระบรมศพ, เล่ม ๒๗ ก. ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๕๓ เว็บไซต์ http://www.vcharkarn.com/vcafe/154861

วารสารเทพฯร่มเกล้า

19


คุณเป็นครูมืออาชีพ..หรือ..แค่มีอาชีพครู

โดย ครูทัศนีย์ ดาหาญ หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

การศึกษา

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ก�าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา อันน�าไปสู่การ ก�าหนดให้มีมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมาตรฐานการศึกษาเป็น ข้อก�าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพที่พึงประสงค์ที่ต้องการให้ เกิดขึ้นในสถานศึกษา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ กระทรวงศึกษาธิการได้ปฏิรูประบบการประเมิน และการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการปรับปรุงมาตรฐานและตัวชี้วัด ให้มีจ�านวนน้อยลง กระชับและสะท้อนถึงคุณภาพอย่างแท้จริง โดยให้ ความส�าคัญกับมาตรฐานที่ ๑ คือคุณภาพผู้เรียนและมาตรฐานที่ ๓ คือ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ ครูจึงเปรียบเสมือน ฟันเฟืองอันส�าคัญ ที่จะผลักดันเครื่องจักรหมายถึงโรงเรียน ให้ขับเคลื่อน ไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วและตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ ครูจะต้องเตรียมตัว และปฏิบัติอย่างไร? คงจะเป็นค�าถามที่เกิดขึ้นกับครูหลายๆคน ผู้เขียนเป็นครูที่ปฏิบัติหน้าที่การสอนเป็นงานหลักและรับผิดชอบ งานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ได้ศึกษาหลักสูตรการศึกษา และคู่มือการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา พบว่า คุณภาพ ของผู้เรียนจะขึ้นอยู่กับคุณภาพการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ของสถานศึกษา หลักสูตรของสถานศึกษาจะเป็นตัวสะท้อนคุณภาพของ นักเรียนได้เป็นอย่างดี ดังนั้นหน้าที่หลักของครูคือจะต้องวิเคราะห์หลักสูตร ศึกษาสาระ มาตรฐานและตัวชี้วัดในรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ น�ามาจัดท�าหน่วย เรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ ให้ครอบคลุมทุกตัวชี้วัด จัดให้มีสื่อ อุปกรณ์ เทคนิคการสอน การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ซึ่ง หลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในหลักสูตรแกนกลางได้จัดท�าให้ เป็นระดับแล้วส่วนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรแกนกลาง ได้จัดรวมเป็นก้อนเดียวกัน จึงเป็นหน้าที่ของกลุ่มสาระการเรียนรู้จะต้อง มาวิเคราะห์มาตรฐาน ตัวชี้วัด ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและ นักเรียน

การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา เกี่ยวข้องกับ หลักสูตรการศึกษาอย่างไร?

ถ้าหากว่าการจัดการเรียนการสอนของครู สามารถจัดได้ครอบคลุม ทุกมาตรฐาน ทุกตัวชี้วัด มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน เป็นส�าคัญ อันเป็นมาตรฐานที่ ๓ ที่เป็นหน้าที่ของครู โดยมีมาตรฐาน ที่ ๒ คือกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา และมาตรฐานที่ ๔ คือมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ช่วยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของครู ตามภาระหน้าที่หลักของ

20 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

ตนเอง ไม่ว่าจะเป็นด้านงบประมาณ บริหารทั่วไป งานบุคคล รวมทั้งกลุ่ม บริหารวิชาการ ต้องกลับไปดู job description ของตนเองว่าท�างานได้ ครบถ้วน มีมาตรฐานงานของตนเองแค่ไหน มีการพัฒนางานของตนบ้าง หรือไม่ มีการสนับสนุนและ ส่งเสริมให้ครูได้จัดการเรียนการสอนอย่าง มีคุณภาพบ้างหรือไม่ ถ้าฝ่ายสนับสนุนการสอนของครูได้ท�าหน้าที่อย่าง ครบถ้วนและสมบูรณ์แล้ว จึงจะเกิดผลสะท้อนกลับไปยังมาตรฐานที่ ๑ คือคุณภาพของผู้เรียนอย่างแน่นอน การประเมินคุณภาพภายในของ สถานศึกษาในมาตรฐานที่ ๑ จะมีประเด็นพิจารณา ๒ ด้าน คือ ด้านที่ ๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ถ้าหากว่าครูได้จัดการด้านการเรียน การสอนได้ครบถ้วนทุกตัวชี้วัด ตามที่หลักสูตรการศึกษาก�าหนดไว้ มีการ วัดประเมินผลตามสภาพจริง มีการเก็บข้อมูลของนักเรียนเป็นรายบุคคล และศึกษามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดูว่าประเด็นใดเกี่ยวข้องกับ ตนเองแล้วน�ามาจัดสร้างเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน วัดและ ประเมินผล ซ่อมเสริมให้กับนักเรียนที่มีผลการประเมินต�่า เมื่อได้ผล ตามเป้าหมายที่วางไว้ จัดเก็บข้อมูลรายงานผลตามล�าดับ ส่วนด้านที่ ๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน มีประเด็นพิจารณา ๔ ข้อ โรงเรียน ได้วิเคราะห์และสังเคราะห์ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตร ก�าหนดไว้ ๘ ประการ ค่านิยม ๑๒ ประการและ ข้อก�าหนดของโรงเรียน สุจริต ๕ ประการเข้าด้วยกัน โดยมอบหมายให้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ไปด�าเนินการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ให้เกิดขึ้นกับนักเรียนและท�าการวัดประเมินผล เก็บข้อมูลและรายงาน ผลตามล�าดับเมื่อครูได้ด�าเนินงานได้ครบถ้วนและเป็นระบบแล้ว ในการ ประเมินมาตรฐานที่ ๑ จึงเป็นการเก็บข้อมูลจากการปฏิบัติจริง ไม่เป็น การสร้างข้อมูลเท็จ ซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา เลย ส่วนการประเมิน มาตรฐานที่ ๒, ๓ และ ๔ ผู้บริหารและครูที่ รับผิดชอบในหน้าที่ต่างๆ ท�าหน้าที่ของตนเอง มีการรายงานผลการ ปฏิบัติงาน ใช้ระบบวงจรคุณภาพ (PDCA) ในการพัฒนางาน ดังนั้นเมื่อ บุคลากรทุกภาคส่วนของโรงเรียนได้พัฒนางานในหน้าที่ของตนตาม มาตรฐาน ท�างานแบบมืออาชีพเพื่อน�าพาองค์กรอันหมายถึงโรงเรียนไป สู่ความเป็นสากลได้ ครูที่ปฏิบัติงานอย่างนี้ได้จึงจะได้ชื่อว่าครูมืออาชีพ อย่างแท้จริง


มิสอาเซียน

นางสาวออมทรัพย์ ปลื้มประเสริฐ วารสารเทพฯร่มเกล้า

21


คอลัมน์...สรรหาสาระวิชาการ : กิจกรรม โครงการ ต่างๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ด้วยความร่วมมือของหัวหน้ากลุ่มสาระฯ และงานประประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โดย ครูนิรดา บุญจิต : หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ครูกันตพงศ์ ก้อนนาค : ประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ

ตลอดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ กลุ่มสาระ การเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมได้ทา� กิจกรรม ต่างๆ เพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การมีส่วนร่วมกับ ชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้นักเรียนมีจิตสาธารณะต่อส่วนรวม ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้

อบรมและการประกวดมารยาท เพื่อคัดเลือกนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดมารยาทไทยงานศิลปหัตถกรรม นักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ หล่ อ เที ย นพรรษาและแห่ เ ที ย นพรรษา ประจ� า ปี การศึกษา ๒๕๖๐ ในช่วงเช้ามีการใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จ�านวน ๙ รูป ท�าพิธีหล่อเทียนเข้าพรรษาและ แห่เทียนเข้าพรรษาไปยังวัดบ�ารุงรื่น แขวง คลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ

22 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

จัดงานวันอาเซียน ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๐ กิจกรรม ภายในงานประกอบด้วย การประกวด “MISS ASEAN” การประกวดแบบจ�าลองสถานที่ส�าคัญในอาเซียน ผลิตภัณฑ์ อาเซียน ณ โดมอเนกประสงค์


รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขัน รายการตอบค� า ถามทางกฎหมาย เนือ่ งในวันรพี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ศาลแขวงมีนบุรี กรุงเทพฯ

ผ่ า นเข้ า รอบสองการแข่ ง ขั น ตอบปั ญ หาอาเซี ย น TUP ASEAN : เตรียมพัฒน์ ฉลองการก่อตั้งประชาคมเอเชีย เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาปัญหาทางกฎหมายเนื่องใน ตะวันออกเฉียงใต้ ASEAN ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา วันรพี ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พัฒนาการ

ร่ ว มกิ จ กรรมค่ า ยสร้ า งสรรค์ พั ฒ นาคุ ณ ภาพเด็ ก ไทย จ� า นวน ๓ คน การเสริ ม สร้ า งความเป็ น พลเมื อ ง ตามวิถีประชาธิปไตยและค่านิยมหลักของคนไทย จัดโดยคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต) จังหวัดปทุมธานี วารสารเทพฯร่มเกล้า 23


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

โดย ครูปราณี ลาภเกิน : หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ครูนิศารัตน์ พันธ์โสรี : ประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ

โครงการรวมใจภักดิ์รักการอ่าน กลุ ่ ม สาระการเรี ยนรู ้ ภ าษาไทย ได้จัดท�าโครงการ “ปีแห่งการส่งเสริม การอ่ า นและการเรี ย นรู ้ ” เพื่ อ เฉลิ ม พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาส ที่ ท รงเจริ ญ พระชนมายุ ๖๒ พรรษา ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น ทางโรงเรียน ได้ด�าเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่องและ ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ได้เปิดโครงการ ในวั น พฤหั ส บดี ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

กิจกรรม “สัปดาห์สุนทรภู่” เพือ่ ร�าลึกถึงเกียรติคณ ุ ของ “สุนทรภู”่ ครูกวีทยี่ งิ่ ใหญ่ทไี่ ด้สร้างสรรค์วรรณคดีและวรรณกรรม อันล�า้ ค่าไว้ให้คนรุน่ หลังได้ ศึกษา กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทยจึงจัดกิจกรรม “สัปดาห์สนุ ทรภู”่ โดยเปิดงานในวันจันทร์ ที่ ๒๖ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้รับเกียรติจากรองผู้อ�านวยการคมศักดิ์ หาญสิงห์เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนผู้ชนะการประกวดแข่งขัน ทักษะภาษาไทยด้านต่างๆ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมละครสั้นเรื่องพระอภัยณี สร้างความสนุกสนานให้กับนักเรียน

24 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า


กิจกรรม “วันภาษาไทย” เนื่องด้วยวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของภาษาไทยและ ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจึงจัดกิจกรรมวันภาษาไทยขึ้น โดยได้จัดกิจกรรมประกวดร้องเพลง พระราชนิพนธ์ ซึ่งเป็นการแข่งระหว่างคณะสี ในวันอังคาร ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

งานเทศน์มหาชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย เล็งเห็นความส�าคัญของการเทศน์มหาชาติ ว่ า เป็ น ประเพณี ที่ ส ่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และแสดงความเป็ น ไทย ได้อย่างเด่นชัด จึงจัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติขึ้น ในวันอังคารที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากนักเรียนและ ผู้ปกครองเครือข่ายอย่างมาก วารสารเทพฯร่มเกล้า 25


กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

โดย ครูกฤตภพ ทับทิมพัชรากร : หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ครู วันวิสาข์ วงศ์พยัคฆ์ : ประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ

๑.

สรุปผลการแข่งขัน รุน่ ๑๘ ปี กรมพลศึกษาจัดการแข่งขันฟุตซอลกรมพลศึกษา ประจ�าปี ๒๕๖๐ รอบแรก ๑. โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ชนะ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บ�ารุง ( ๔-๓ ) ๒. โรงเรียนเทพศิรนิ ทร์รม่ เกล้า ชนะ โรงเรียนสาธิตบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ( ๔-๑ ) ๓. โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า แพ้จุดโทษ โรงเรียนสุวรรณพลับพลาฯ ( ๔-๕ ) รอบ ๓๒ ทีม ๔. โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ชนะ โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ ( ๓-๒ ) รอบ ๑๖ ทีม ๕. โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า แพ้ โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย ( ๑-๕ ) ได้รับรางวัลเข้าร่วมการแข่งขัน

๔.

๒.

๓. กีฬายูยิตสู ชื่อ นางสาว พรไพลิน เอี่ยมจ�านงค์ ชั้น ม.๕/๘ ผลงาน ๑. เป็นตัวแทนเยาวชน ทีมชาติไทย ชุดu๑๘ ในการแข่งขัน Asian ju-jitsu championship Hanoi,Vietnam ได้รางวัลเหรียญทอง ในประเภท fighting และ เหรียญทองแดง ในประเภท newaza ๒. รางวัลเหรียญทองแดง ในประเภท fighting และเหรียญเงิน ในประเภท newaza ในการแข่งขัน กีฬาแห่งชาติครั้งที่ ๔๕ สงขลาเกมส์ ๓. รางวัลเหรียญทอง ในประเภทfighting และ newaza ในการแข่งขัน ju-jitsu Thailand championship ๒๐๑๗ ๔. รางวัลเหรียญทอง ในประเภท fighting และ newaza ในการแข่งขัน กีฬานักเรียนชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ

26 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า


กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดย ครูลัดดาวัลย์

พิพิธกุล : หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ครูสุจินดา คุ้มตลอด : ประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ โรงเรียน เทพศิรนิ ทร์รม่ เกล้า นายประสงค์ สุบรรณพงษ์ ผู้อ�านวยการโรงเรียน มอบหมายให้คณะครู และบุ ค ลากรกลุ ่ ม สาระการงานอาชี พ และ เทคโนโลยี ศึกษาดูงานที่ โรงเรียนเทพศิรนิ ทร์ ลาดหญ้า จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ ๕-๖ ต.ค. ๒๕๖๐

คณะครู ก ลุ ่ ม สาระการงานอาชี พ และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการคูปองพัฒนาครู

ครู สุ จิ น ดา คุ ้ ม ตลอด ส่ ง นั ก เรี ย น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๓ เข้าร่วมกิจกรรมการ แข่งขันด้านความปลอดภัยของระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ IT LADKRABANG OPEN HOUSE ๒๐๑๗ ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐

วารสารเทพฯร่มเกล้า 27


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

โดย ครูนันทนา นันทภัทรพานิช : หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ครูมุทิตา สอนประเทศ : ประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ

ตลอดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ นี้ กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะทางด้านภาษา ของนักเรียน และส่งตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะด้านภาษาดังต่อไปนี้

กิจกรรมภาษาอังกฤษ

กิ จ กรรม “ภารกิ จ English พิ ชิ ต O-net” ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จัดให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๕ จ�านวน ๔๗๙ คน โดยบริษทั ไทยกูลโิ กะจ�ากัดร่วม กับ บริษัท เอเชี่ยน โซเชียล มีเดีย จ�ากัด ในวันอังคาร ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

กิจกรรม Using English In Real Life ปีการศึกษา ๒๕๖๐ น�านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อฝึกประสบการณ์ และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง ในวันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ และ วันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ ภาษาอังกฤษ โรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพืน้ ที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี

28 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า


๔.๑ การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling)

๔.๕ การแข่งขันวาดภาพเกี่ยวกับ ประเทศฝรั่งเศส

๔.๒ การแข่งขันเล่นละครภาษาอังกฤษ (Skit)

๔.๖ การแข่ ง ขั นคั ด ลายมื อ ภาษาจีน

๔.๗ การแข่งขันอ่านออกเสียง ภาษาญี่ปุ่น

๔.๓ การแข่งขันสะกดค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ (Spelling Bee)

๔.๔ การแข่งขันตอบค�าถามภาษาอังกฤษ (English Quiz)

กิ จ กรรมแข่ ง ขั น ทั ก ษะภาษาต่ า งประเทศภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ แข่งขันทั้งสิ้น ๕ ภาษา ได้แก่ อังกฤษ จีน ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น เกาหลี จ�านวน ๒๗ กิจกรรม ระหว่างวันที่ ๕ มิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๖๐

โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP (Mini English Program)

๑. ตั ว แทนนั ก เรี ย นเข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น ทั ก ษะของ โครงการ EP/MEP โซน A ๑.๑ เด็กหญิงนวรัตน์ สุวรรณสินธุ์ เข้าแข่งขันการประกวดร้อง เพลงสากล (Singing Contest) ในวันพุธที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ๑.๒ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์(Math Project) โดย เด็กชายคมสันฐิ บุยะประสพ ชั้น ม.๑/๑๑ เด็กหญิง อภิญญา จันทร์เพชร ชั้น ม.๒/๑๑ และนางสาวโสภณาฐิลักษณ์ ทองประเสริฐ ชั้น ม.๓/๑๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ๑.๓ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (Science Project) โดย เด็กชายมหากิตต์ สุขสานติ์ ชั้น ม.๒/๑๑ เด็กหญิงฐิติรัตน์ อิทร์จ�านงค์ ชั้น ม.๒/๑๑ และเด็กหญิงวิลาสินี ทองกระโทก นักเรียนทีม่ ผี ลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (TOEIC) ชั้น ม.๓/๑๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่โรงเรียน ได้ในระดับสูง มัธยมวัดสิงห์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ “Superstar” MEP English Camp ๒๐๑๗ วันที่ ๕-๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ มวกเหล็ก พาราไดซ์ รีสอร์ท จังหวัดสระบุรี วารสารเทพฯร่มเกล้า 29


กิจกรรมภาษาจีน

วันจันทร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ กลุ่มสาระการเรียน รู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) จัดกิจกรรม 七夕节 หรือเทศกาลวันวาเลนไทน์ของประเทศจีน ณ ลานสวนป่า โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

วันจันทร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ได้จัดกิจกรรมแนะแนวทุน การศึกษาระดับปริญญาตรี ตามโครงการข้อตกลงความร่วมมือ ทางการศึกษา MOU มหาวิทยาลัยจีเ๋ หม่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ณ หอประชุม อเนกประสงค์ โรงเรียนเทพศิรนิ ทร์รม่ เกล้า โดยมีคณ ุ อินถวา ห่อเล กรรมการผูจ้ ดั การบริษทั เอสดี อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเคชัน่ จ�ากัด เป็นผู้แนะแนวในครั้งนี้

กิจกรรมภาษาญี่ปุ่น

วันจันทร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น) จัดกิจกรรมวัน 七夕 เทศกาลวันทะนะบะตะ ของประเทศญี่ปุ่น ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่นระดับประเทศ ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จังหวัดนนทบุรี ผลการแข่งขัน นางสาวกชรัตน์ จีนยิ้ม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๙ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ

30 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า


กิจกรรมภาษาฝรั่งเศส

ร่ ว มจั ด กิ จ กรรมการแสดงร้ อ งเพลงประสานเสี ย ง เพลงยามเย็น ภาษาฝรั่งเศส เพลง Jour Un การแสดง ละครและกิจกรรมตอบค�าถามทั่วไปเกี่ยวกับงานวันชาติ ฝรัง่ เศส หน้าเสาธงเนือ่ งในวันชาติฝรัง่ เศสในวันศุกร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

กิ จ กรรมพั ฒ นาทั ก ษะภาษาฝรั่ ง เศสเพื่ อ เตรี ย มสอบความถนั ด ภาษาฝรั่งเศส (PAT ๗.๑) จัดโดยศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียน การสอนภาษาฝรั่งเศส เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ ถึงวันพุธที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ครูนนั ทนา นันทภัทรพานิชและ ครูสรศักดิ์ เจริญการค้าและได้รับรางวัลแข่งขันทุกรายการ ตามเกณฑ์ การแข่งขันดังนี้ ๓.๑ รางวัลเหรียญทองการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ๑. น.ส. ณัฐณิชา ตะกรุดแก้ว ชั้น ม.๕/๗ ๒. น.ส. อัญชนา สวงศิริ ชั้น ม.๖/๗ รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันวาดภาพจากเรื่องที่อ่าน ๑. นายภูฉาย วิทยานุศิษฐ์ ชั้น ม.๔/๘ ๒. น.ส.ภัทรวดี ทับทิม ชั้น ม.๕/๗ ๓.๒ รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ๑. น.ส. คณิศร วงศ์เกย ชั้น ม.๔/๘ ๒. น.ส. อัญมณี กลิ่นขวัญ ชั้น ม.๕/๗

นั ก เรี ย นแผนการเรี ย นภาษาฝรั่ ง เศสรั บ ชมละครเพลง ภาษาฝรั่งเศส ณ โรงเรียนพรตพิทยพยัต เรื่อง La Dame Verte เมื่อวันพุธที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และแข่งขันและรับชม นิทรรศการภาษาฝรั่งเศส ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ในหัวข้อ Le Français sans Frontière เมือ่ วันพุธที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ กิ จ กรรมพั ฒ นาทั ก ษะภาษา ฝรั่ ง เศสเพื่ อ เตรี ย มสอบความถนั ด ภาษาฝรั่ ง เศส (PAT ๗.๑) ของ โรงเรียน โดยมีวิทยากรคือครูนันทนา นันทภัทรพานิช และครูสรศักดิ์ เจริญ การค้า วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้ อ งศู น ย์ ภ าษา ฝรั่งเศส โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ๓. น.ส. ชาลิสา สุวรรณเอนก ชั้น ม.๖/๗ ๔. น.ส. กัลยาณี พรหมสว่าง ชั้น ม.๖/๗ ๕. น.ส. มุธิตา วัชระมโนกานต์ ชั้น ม.๖/๗ ๓.๓ รางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันสร้างค�าศัพท์และเรียงประโยค ให้ถูกต้อง ๑. น.ส. วัชราภรณ์ มะยมทอง ชั้น ม.๔/๘ ๒. น.ส. นิรมล เตตะนัง ชั้น ม.๔/๘ ๓.๔ รางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันประดิษฐ์บอร์ดตามหัวข้อที่ ก�าหนดให้ ๑. น.ส.สกุลตรา วิหคเหิร ชั้น ม.๖/๗ ๒. น.ส. สุขุมาภรณ์ ด้วงล�าพันธ์ ชั้น ม.๖/๗ ๓. น.ส.ลักษิกา นาคสุข ชั้น ม.๖/๗ ๓.๕ รางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ๑. น.ส. ปทุมพร เพชรศรี ชั้น ม.๖/๗ ๒. น.ส. ศิวัตรา สนธิลา ชั้น ม.๖/๗

กิจกรรมภาษาเกาหลี วันที่ ๒ กันยายน ครูวีดารัตน์ พานทอง น�านักเรียน ท�ากิจกรรม ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาเกาหลี ณ Korean Town สุขุมวิท ๑๒ เช่น สอนนักเรียนท�าคิมบับ ฝึกสัมภาษณ์ชาวเกาหลี ท�าอาหารเกาหลี และท่องเที่ยว ณ Korean Town

วารสารเทพฯร่มเกล้า 31


กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โดย ครูถิรนันท์ ภูถอดใจ……: หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ครูณัทธมวันทน์ ภู่สุนทรเกียรติ: ประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ

ภาคเรียนที่ ๑ นี้ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้ จั ด กิ จ กรรมขึ้ น หลายกิ จ กรรม รวมถึ ง การน� า นั ก เรี ย น ไปแข่งขันและได้รับรางวัลมากมายด้วยกัน

กิจกรรมแรกเริม่ ต้นกันทีก่ จิ กรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ โดยกิจกรรมนีจ้ ดั ขึน้ เมือ่ วันที่ ๒๑ – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งมีพิธีเปิดการแสดงและการแข่งขัน ได้แก่ หมากรุก หมากฮอส หมากล้อม A-Math รูบิค คณิตคิดเร็ว ตอบปัญหาคณิตศาสตร์ และ Sudoku ซึ่งกิจกรรมที่ จัดขึ้นนั้น จะช่วยส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ และ ส่งเสริมกระบวนการการแก้ปญ ั หาทางคณิตศาสตร์ให้แก่ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี เจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์

32 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า


กิจกรรมต่อมาเป็นกิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ห้องเรียนคณิตศาสตร์ (IMP) กิจกรรมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๐ ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้เชิญวิทยากรจาก ภายนอกมาเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความรู ้ ทั ก ษะ และความสามารถทาง คณิตศาสตร์ รวมถึง สร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ให้แก่นักเรียน ห้องเรียนคณิตศาสตร์ (IMP) เพื่ อ เป็ น การพั ฒ นาทั ก ษะทางคณิ ต ศาสตร์ รวมถึ ง เพื่ อ เป็ น การกระตุ้นให้นักเรียนมีความตื่นรู้อยู่ตลอดเวลา ทางกลุ่มสาระการ เรียนรู้คณิตศาสตร์ จึงน�านักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทักษะ ทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม และเข้าร่วมแข่งขันงานทักษะทางวิชาการ ที่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

วารสารเทพฯร่มเกล้า 33


กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

โดย ครูนงลักษณ์ แพรศิลป์: หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ครู ธิติณัฐ แก้วบุญเรือง: ประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ การแข่งขันตอบปัญหาทาง วิทยาศาสตร์ และกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต ผลการแข่งขัน การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ผ่านเข้าสู่ รอบชิงชนะเลิศทัง้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย และ กระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอน ต้นและตอนปลาย ได้รับรางวัลที่ ๒

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ โครงการทดสอบองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๑๔ (TriamUdom Gifted Science with Enriching Learning Accomplishment :TUGSELA) ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร ผลการ แข่งขัน ได้รับรางวัลชมเชย

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ การแข่งขันวิทยาศาสตร์ เพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่ ๑๓ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร ผลการ แข่งขัน ได้รับรางวัลชมเชย

วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ขึ้น ในหัวข้อ จุดประกายความคิด พัฒนาด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติดว้ ยเทคโนโลยี สูว่ ถิ แี ห่งนวัตกรรม ภายในงานมีกจิ กรรมหลากหลาย อาทิ ซุม้ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช กิจกรรมเกมวิทยาศาสตร์ การแสดง Science Show การประกวดชุดรีไซเคิล และการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์อื่นๆ อีกหลายรายการ โดยมีนายคมศักดิ์ หาญสิงห์ รองผู้อ�านวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ เป็นประธาน

34 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่ ๕ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ (เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์) โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎเคมี ได้รับรางวัลชมเชย วิทยาศาสตร์เพชร ยอดมงกุฎชีววิทยา ได้รับรางวัลเกียรติบัตรผ่านเกณฑ์ วิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ฟิสิกส์ ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม


วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ การแข่งขันตอบ ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (รอบชิงชนะเลิศ) ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น และตอนปลาย ณ อิมแพคอารีนา เมืองทองธานี ผลการ แข่ ง ขั น ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ได้ รั บ รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ ๒ และระดั บ มัธยมศึกษาตอนปลายได้รับรางวัลชมเชย

วันที่ ๒๘ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ การแข่งขัน วาดภาพทางวิ ท ยาศาสตร์ ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา ตอนต้ น และตอนปลาย การแข่ ง ขั น วาดภาพด้ ว ย คอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปทางวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย) ระดับมัธยมศึกษาตอน ปลาย ณ คณะวิ ท ยาศาสตร์ สถาบั น เทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผลการแข่งขัน วาดภาพทางวิ ท ยาศาสตร์ ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา ตอนปลาย ได้ รั บ รางวั ล ชมเชย การวาดภาพด้ ว ย คอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับรางวัล ชนะเลิศ การตอบปัญหาความรู้ท่ัวไปทางวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับรางวัลชมเชย

วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้ด�าเนินการจัดการสอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็น เลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในระดับชั้นประถม และ มัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีผเู้ ข้าสอบทัง้ สิน้ จ�านวน ๓๓๑ คน โดยทาง สสวท. (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) เล็งเห็น ถึงความส�าคัญของการประเมินนานาชาติ PISA (Programme for International Student Assessment) โดยนักเรียนที่เข้าร่วม โครงการจะได้รับแจกคลังความรู้ เพื่อการเรียนรู้ไปพร้อมๆ กับ ประเมินให้นักเรียนรู้ระดับความสามารถของตนเอง เมื่อรู้แล้วจะได้ พัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับความสามารถของตนเอง วารสารเทพฯร่มเกล้า 35


กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

โดย ครูคำารพ ผลถาวร : หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ครูวาณิชวรรณ รัตนจารุพิทักษ์: ประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ

ดนตรีสากล

ครู ภั ท รพงษ์ จิ ต บรรจง ครู สุ ร เกี ย รติ สโรบล น� า นั ก เรี ย นเข้ า ร่ ว มการประกวดวงดนตรี ส ากล ณ ศูนย์เยาวชนลาดกระบัง ผลการแข่งขันดังนี้ DSR Band ได้รางวัลชนะเลิศ DSR Band junior ได้รางวัล รองชนะเลิศอันดับสอง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองนักเรียนดนตรีสากลวง Dsr band. เข้าร่วมการประกวดวงดนตรีสากล รายการบทเพลงรักแห่งแผ่นดิน ปีที่ ๗ รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ สอง โดยการควบคุมของครูภัทรพงษ์ จิตบรรจง และครูสุรเกียรติ สโรบล

ดนตรีไทย

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ครูนุชรีย์พร วิชาเดช และครูสันติ วิชาเดช น�านักเรียนปัจจุบันและศิษย์เก่าเข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่นประกายเพชร (แบบต่อเนื่อง) ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จากกรุงเทพมหานคร

นาฏศิลป์

วันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ ครูวิรัลรุ้ง ศิริธนรุจสักโก น�านักเรียนชมรมนาฏศิลป์ เข้าร่วมการแสดงโขน ตอนยกรบ ในงานสืบสานสายใย หัวใจสีแดง ปี๒๕๖๐ เพือ่ แสดงมุทติ าจิตแก่ผบู้ ริหารการศึกษา ผูบ้ ริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการ ศึกษา สพม.๑ และ สพม.๒ ที่เกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐

36 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โดย ครูกฤษฎา สังวรณ์ : หัวหน้ากิจกรรม ครูกมลทิพย์ ทวีชัยนุกูลกิจ : ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

พิธีมอบทุน การศึกษา ประจ�าปี การศึกษา ๒๕๖๐

การประชุมผู้ปกครอง และลงนามในสัญญา เงินกู้เพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจ�าปี การศึกษา ๒๕๖๐

พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิกลุ่มอีซูซุ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๐

ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาท โครงการสนามบินแห่งการเรียนรู้ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ควบคุมโดย ครูอรุณโรจน์ จินต์ประยูร และ ครูกฤษฎา สังวรณ์ ค่ายคณะสี กิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๐

วารสารเทพฯร่มเกล้า

37


กิจกรรมประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ ถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กิจกรรมคณะสี โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ควบคุมโดยครูหัวหน้าคณะสี กองลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ตัวแทนส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ เข้าร่วมพิธีทบทวนค�าปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องใน วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ น�าโดย ผ.บ.พชร สายรัตน์ และ ผ.บ.ภคมน นิธิศวรดา ณ สนามศุภชลาศัย

นายชานนท์ อนุหนายนต์ นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๔/๘ ได้เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือ นานาชาติ ประจ�าปี ๒๕๖๐ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

รางวัลชนะเลิศการประกวดสวนสนามลูกเสือ เนตรนารี ระดับ สพม. ๒ ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวด สวนสนามลูกเสือ เนตรนารี ระดับกรุงเทพมหานคร กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ณ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัติยาราม น�าโดย ผ.บ. ศักดิ์ชัย ชรากาหมุด และ รอง ผ.บ.พชร สายรัตน์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๔ การประกวดสวนสนาม ลูกเสือ เนตรนารี ระดับกรุงเทพมหานคร กองลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ณ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัติยาราม น�าโดย ผ.บ. วิศิษฎ์ หนาแน่น และ รอง ผ.บ.ภคมน นิธิศวรดา

38 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า


นางสาวชนกานต์ เสาวรส ม.๖/๖

ในนามทีมชาติไทย

The 1st International Taekwondo VIF President Cup เมืองโฮจิมินท์ ประเทศเวียดนาม

วารสารเทพฯร่มเกล้า

39


คอลัมน์

...เรียงเดือนร้อยดาว กระพริบพราว ณ เทพฯร่มเกล้า (พื้นที่นี้มีไว้ส�าหรับนักเรียนที่ต้องการแสดงผลงาน แสดงความสามารถในการเขียน การวาด)

นักเรียนสร้างชื่อเสียงด้านกีฬา :

นางสาวชนกานต์ เสาวรส นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๖ (ในนามทีมชาติไทย) The 1st International Taekwondo VTF President Cup วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม การแข่งขันกีฬา เยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ ชุมพร – ระนองเกมส์ ระหว่าง วันที่ ๑๖-๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐

รางวัลชนะเลิศนักกีฬาหญิงยอดเยี่ยม การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕ สงขลาเกมส์ วันที่ ๒๐ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

รับเสื้อสามารถที่ได้เป็นตัวแทน จังหวัดกรุงเทพมหานคร และได้เหรียญทอง ๓ ปีซ้อน

40 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า


โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. คืออะไร สอวน. ย่อมาจาก มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนา มาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มีจุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศที่มีความสามารถ ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มีโอกาส ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ทางด้านคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ ตาม ความถนัดทั้งในด้านทฤษฎีและทักษะด้านปฏิบัติให้สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนได้ และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการคัดเลือก ไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ สิทธิพิเศษของการเข้าร่วมโครงการ ๑. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายที่ ๑ จะได้รับสิทธิ์ในการเข้าอบรม ในศูนย์อบรมย่อยที่ได้เลือกไว้ด้วยตนเอง ซึ่งภายในค่ายที่ ๑ นี้ จะมี การสอนที่ลงลึกถึงเนื้อหา เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ ในเชิงวิทยาศาสตร์ศึกษา ๒. ผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายที่ ๒ จะได้รับการอบรมอย่าง เข้มข้นขึ้น ในการนี้นักเรียนจะได้โอกาสในการเก็บเกี่ยวความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์จริงได้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าทั้งในห้องเรียนหรือห้องปฏิบัติการ โดยมีอาจารย์มหาวิทยาลัยเป็นผู้สอน ๓. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากค่ายที่ ๒ จะได้รับเลือกเป็นผู้แทน ศูนย์ สอวน. กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะได้เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิก วิชาการระดับชาติ ๔. ผู้ได้รับการคัดเลือกจากการแข่งขันโอลิมปิกระดับชาติ มีสิทธิ เข้าค่ายอบรมเข้มโครงการโอลิมปิกวิชาการของ สสวท. เพื่อคัดเลือก เป็นผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันในโอลิมปิกวิชาการเวที นานาชาติ

๕. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายที่ ๒ มีสิทธิพิเศษได้รับการ คัดเลือกเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา ในระบบโควตา รับตรงบางคณะ ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฯลฯ (ที่มา : https://bkk.posn.or.th)

ผลงาน สอวน. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ๑. สาขา ดาราศาสตร์ จ�านวน ๑ คน ๒. สาขา คณิตศาสตร์ จ�านวน ๑ คน ๓. สาขา ชีววิทยา จ�านวน ๕ คน ๔. สาขา เคมี จ�านวน ๑๕ คน

สอวน. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียน เทพศิรินทร์ร่มเกล้า ฤทธิยะวรรณาลัย เตรียมอุดมศึกษา บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สวนกุหลาบ อื่น ๆ

จ�านวนคน ๑๕ ๔ ๔๙ ๑๐ ๗ ๑๒ ๕๓

วารสารเทพฯร่มเกล้า

41


ลูกแม่ร�เพยร่วมใจท�ความดี นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า จ�านวนมากร่วมเป็นจิตอาสา ในงานพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บริเวณลานกิจกรรม (กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง และวัดลานบุญ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เพื่อส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่ทรงมี ต่อประชาชนชาวไทย

42 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า


เทพศิรินทร์ร่มเกล้าสัมพันธ์ชุมชน ร่วมสืบสานตักบาตรพระร้อยทางเรือ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้าได้ร่วมกับชุมชน และวัดสุทธาโภชน์ จัดงานตักบาตรพระร้อยทางเรือขึ้น วัดสุทธาโภชน์ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชุมชนชาวมอญในพื้นที่ ให้คงอยู่และเป็นงานที่แสดงให้ผู้คนเห็นถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ชุมชนและโรงเรียน เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐

ลอยกระทงรวมใจสืบสานประเพณีไทย วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค�่า เดือน ๑๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้าร่วมกับวัดบ�ารุงรื่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ จัดงานลอยกระทงขึ้นโดยทางนักเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้าร่วมท�ากระทง เพื่อน�าไปลอยในคลองสามประเวศ นอกจากความสนุกสนานแล้วยัง ช่วยกันอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามนี้อีกด้วย

วารสารเทพฯร่มเกล้า

43


คณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายวิชาการ

คณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายระเบียบวินัย

44 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

นางสาวชวิศา แก้วกัน นายภูรินทร์ ศิริวาทศิลป์

คณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายต่อต้านยาเสพติด

คณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายธนภูมิ ใจตรง นางสาวชลนิภา ทองใบเล็ก

คณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายสารวัตรนักเรียน)

เลขานุการ

นางสาวณัฐมน ปานแก้ว

นายนวพรรษ ศรีบุญเรือง

คณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายคุณธรรมจริยธรรม

รองประธานฝ่ายกิจกรรม นางสาวศิรัชญา เหลืองจารุธร

นายพีรยะ จิ้วบุญสร้าง

นายพิสิฐ บุญโท นายพิมาย สรรพแพทยพิศาล

รองประธานฝ่ายระเบียบวินัย

นายนวพล โสดากุล

คณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประธานนักเรียน

คณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายวัดและประเมินผล


วันที่ครูลา...ท่ามกลางศิษย์

...คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา ๒๕๖๐


PR DSR1-2560  
PR DSR1-2560  
Advertisement