Page 1


/

C O N T E N T S

01

SURAWONG HOTEL

04

BLAST CINEMA

07 10

02

HUA LAM PHONG

05

DANCE ART MUSEUM

CO VAN KESSEL BANGKOK TOURS

08

FORREST WATCH SHOP

09 COCOKUP CAFE

RIVA'S HOUSE

11

WATER COLOR

12

INTERIOR DESIGN PROJECT

INTERIOR DESIGN PROJECT

INTERIOR DESIGN PROJECT

INTERIOR DESIGN PROJECT

INTERIOR DESIGN PROJECT

INTERIOR DESIGN PROJECT

INTERIOR DESIGN PROJECT

WATER COLOR PAINTING

03

CREATIVE COMMUNITY CENTER

06

COCO SAMUI BEACH RESORT & SPA

INTERIOR DESIGN PROJECT

INTERIOR DESIGN PROJECT

INTERIOR DESIGN PROJECT

SKETCH DESIGN & PEN SKETCH SKETCH


PROJECT: 2019

01

SURAWONG HOTEL THE HOTEL IN THE CENTRAL OF BANGKOK IS DESIGNED TO DESCRIBE THE UNIQUENESS OF THAI PEOPLE, ATTRACTING THE CHARM OF COMMONPLACE TO BE MEMORABLE


"SURAWONG HOTEL"

เปนโรงแรมที ออกแบบโดยนํา เสน่ ห์

Street Bangkok

เปนเสน่ ห์ ก รุ ง เทพฯที ดึ ง ดู ด

นั ก ท่ อ งเที ยวให้ ม าเยื อ นเมื อ งไทยจนต้ อ งหวนกลั บมาอี กครั ง เปนอี กสิ งหนึ งที สวยงาม มี คุ ณ ค่ า และควร ตระหนั ก ถึ ง โครงการออกแบบโรงแรมสุ ร วงศ์ จึ ง หยิ บ ยกสเน่ ห์ ก รุ ง เทพฯ ริ ม ถนนมาเปนแนวคิ ด ในการออกแบบ โดยการกล่ าวถึ ง ความเปนกั น เอง สี สั น ความสนุ ก สนาน   ความอุ ดมสมบู รณ์ และความหลากหลาย มาใช้ ผ่ า นการ ออกแบบ เพื อให้ ค นไทยและชาวต่ า งชาติ ไ ด้ สั ม ผั ส ถึ ง เสน่ ห์ ก รุ ง เทพฯ แบบ “ V e r y

Thai”

ผ่ า นงานออกแบบ

โรงแรมใจกลางกรุ ง เทพฯ ภายในโรงแรมจะตกแต่ ง และใช้ สิ น ค้ า ด้ ว ยสิ น ค้ า แบรนด์ ข องไทย เพื อเปนการ สนั บ สนุ น ภู มิ ป ญญาไทยและเพื อเปนการโฆษณา ส่ ง เสริ ม การค้ า ที ถู ก ออกแบบอย่ า งพิ ถี พิ ถั น โดยนั ก ออกแบบ ชาวไทยนอกจากนี ยั ง ทํา ให้ สิ น ค้ า ไทยเปนที รู ้ จั ก ผ่ า นการใช้ จ ริ ง ของ ผู้ ที เข้ า พั ก โรงแรม และมี ก ารบอกต่ อ หรื อ ซื อ สิ น ค้ า เหล่ านี กลั บไปเปนของฝากที จะสร้ า งความประทั บ ใจให้ แ ก่ ผู้ ใ ห้ แ ละผู้ ที ได้ ร ั บ


ส ป า รู ป แ บ บ ไ ท ย ที จ ะ ไ ด้ สั ม ผั ส ถึ ง ค ว า ม ผ่ อ น ค ล า ย กั บ

เ พ ลิ ด เ พ ลิ น ไ ป กั บ เ ค รื อ ง ดื ม ไ ท ย ที ถู ก คิ ด ค้ น แ ล ะ นํา

ก ลิ น อ า ย บ ร ร ย า ก า ศ ก า ร น ว ด แ บ บ ไ ท ย กั บ ก า ร

วั ต ถุ ดิ บ ข อ ง ไ ท ย ม า นํา เ ส น อ ร ว ม ไ ป ถึ ง บ ร ร ย า ก า ศ ที

อ อ ก แ บ บ ส ร้ า ง บ ร ร ย า ก า ศ ที ส ง บ เ อื อ ต่ อ ก า ร ทํา ส ม า ธิ

แ ผ ง ไ ป ด้ ว ย เ ส น่ ห์ แ ส ง ไ ฟ ย า ม คํา คื น ข อ ง S t r e e t

ต อ บ ส น อ ง ต่ อ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ย่ า น ธุ ร กิ จ ใ จ ก ล า ง สี ล ม ที คึ ก คั ก ข อ ง ก รุ ง เ ท พ ฯ ก า ร บํา บั ด ที เ ป น เ อ ก ลั ก ษ ณ์ ข อ ง

SPA

Bangkok

ไ ม่ ว่ า จ ะ เ ป น ค็ อ ก เ ท ล ไ ว น์ ใ น บ ร ร ย า ก า ศ สุ ด ชิ ค ข อ ง

โ ด ย ใ ห้ ก า ร ดู แ ล ร่ า ง ก า ย แ ล ะ

บ า ร์ เ พื อ ก า ร สั ง ส ร ร ค์ ย า ม เ ย็ น ข อ ง คุ ณ แ ล ะ ก ลุ่ ม

จิ ต ใ จ ด้ ว ย ศิ ล ป ะ ก า ร น ว ด แ ผ น ไ ท ย ก า ร ทํา ส ป า แ ล ะ

เ พื อ น พ ร้ อ ม เ สี ย ง เ พ ล ง ที จ ะ ม า ส ร้ า ง บ ร ร ย า ก า ศ ที น่ า

ก า ร บํา บั ด โ ด ย ก า ร ฟ น ฟู พ ลั ง ง า น ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ ค ว า ม ก ล ม ก ลื น ร ะ ห ว่ า ง ร่ า ง ก า ย แ ล ะ จิ ต ใ จ มี Song

น อ ก จ า ก นี ยั ง มี เ ค รื อ ง ดื ม ห ล า ก ห ล า ย ช นิ ด

ป ร ะ ทั บ ใ จ ใ ห้ คุ ณ ต ล อ ด คื น

Background

แ บ บ ไ ท ย เ พื อ ส ร้ า ง บ ร ร ย า ก า ศ ใ ห้

ส ม บู ร ณ์ แ บ บ

เ ป น แ ห ล่ ง ร ว ม ร ว ม ร้ า น อ า ห า ร S T R E E T

FOOD

ชื อ ดั ง ย่ า น ต่ า ง ๆ ข อ ง

ก รุ ง เ ท พ ฯ มี ทั ง ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย ข อ ง อ า ห า ร แ ล ะ เ น้ น คุ ณ ภ า พ ข อ ง วั ต ถุ ดิ บ ที คั ด ส ร ร ม า เ ป น อ ย่ า ง ดี น อ ก จ า ก นี ยั ง ส ร้ า ง ค ว า ม น่ า ส น ใ จ ด้ ว ย ก า ร นํา สี สั น แ ล ะ ค ว า ม ส นุ ก ส น า น ใ น รู ป แ บ บ ก า ร นั ง รั บ ป ร ะ ท า น อ า ห า ร แ ล ะ บ ร ร ย า ก า ศ ที จ ะ ส ร้ า ง ค ว า ม ป ร ะ ทั บ ใ จ ใ ห้ แ ก่ ทุ ก ค น ที ไ ด้ เ ข้ า ม า สั ม ผั ส กั บ บ ร ร ย า ก า ศ ข อ ง ที นี


PROJECT

2018

02

HUA LAM PHONG INTERIOR DESING PROJECT HUA LAM PHONG PHASE 1


PROJECT 2018

03

CREATIVE COMMUNITY CENTER INTERIOR DESIGN PROJECT LIBRARY & COWORKING SCPACE


CREATIVE COMMUNITY CENTER

โครงการ

CO-WORKING SPACE + COFFEE SHOP +

STATIONARY + LIBRARY + NAP SPACE

เปนพืนทีทํางาน

เปด24ชม. ทีมีบริการสําหรับทํางานอย่างครบวงจร


PROJECT 2018

04

BLAST CINEMA INTERIOR DESIGN RENOVATION PROJECT AT LIDO CINEMA


โครงการรีโนเวทโรงภาพยนตร์ลิโด้ สยาม ด้วยแนวคิดการระเบิด พืนทีทีเปนกล่องสีเหลียมออก เปนการลวงตาด้วย FUNCTION

SPACE

และ

ทีเชือมโยงกันแต่ไม่มีขอบเขตของพืนที สร้างความ รูส ้ ึกแปลกใหม่และความตืนเต้นในพืนที


PROJECT 2017

05

DANCE ART INTERACTIVE MUSEUM INTERIOR DESIGN PROJECT ART MUSEUM


พิพิธภัณฑ์ศิลปะทีนําเสนอผลงานของศิ ลปนระดับโลกด้วยสือมัลติมีเดีย เปนแหล่งความรูค ้ ู่ความสนุกสนานใจกลางกรุงเทพฯ ทีจะช่วยเสริมสร้าง ความคิด กระตุ้นจินตนาการ และความตืนตาตืนใจด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ ทีสร้างสรรค์งานศิ ลปะผสมกับวิทยาศาสตร์และการใช้เทคโนโลยี


PROJECT 2017

06

COCO SAMUI BEACH RESORT & SPA INTERIOR DESIGN PROJECT RESORT AND SPA AT SAMUI THAILAND


PROJECT 2017

07

CO VAN KESSEL INTERIOR DESIGN PROJECT BANGKOK BIKE AND BOAT TOURS OFFICE


PROJECT 2017

08

FORREST WATCH SHOP INTERIOR DESIGN PROJECT SHOP FORREST WATCH STORE


PROJECT 2017

09

COCOKUP CAFE INTERIOR DESIGN PROJECT COFFEE AND CAKE CAFE AT NAKORNPATHOM


PROJECT 2016

10

RIVA'S HOUSE INTERIOR DESIGN HOUSE PROJECT


11

WATER COLOR WATER COLOR PAINTING


12

SKETCH DESIGN &PEN SKETCH


Profile for CHALAIKORN AKKARANGSRI

PORTFOLIO CHALAIKORN AKKARANGSRI  

Call: 083-788-0730 ID Line: puinunpuinun. Email: Chalaikorn_Puinun@hotmail.com Facebook: Puinun Chalaikorn Instagram: @puinooooon

PORTFOLIO CHALAIKORN AKKARANGSRI  

Call: 083-788-0730 ID Line: puinunpuinun. Email: Chalaikorn_Puinun@hotmail.com Facebook: Puinun Chalaikorn Instagram: @puinooooon

Advertisement