Page 1

น.ส. ปิย ทิพ ย์ สุว รรณ์ ชือ ่ เล่น นุ่น อายุ 20 ปี รหัส นัก ศึก ษา 56123311022

เกิด วัน ที่ 23 ตุล าคม 2536 บ้า นเกิด จัง หวัด สิง ห์บ ุร ี จบการศึก ษาชั้น มัธ ยมจาก โรงเรีย นสิง ห์บ รุ ี


กิจ กรรมยามว่า ง : เล่น เน๊ต และ เลีย ้ ง

กระต่า ย


สีท ช ี่ อบ : สีเ ขีย วอ่อ น อาหารทีช ่ อบ : หมูก ระทะ สัต ว์ท ี่เ กลีย ด : หนอน

โรงเรีย นสมัย มัธ ยม “โรงเรีย น สิง ห์บ ุร ี”


ปัจ จุบ ัน ศึก ษาศึก ษาอยู่ท ี่ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ สวนสุน ัน ทา

การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา คณะวิทยาการจัดการ สาขา ภาพเคลือ่ นไหวและสื่อผสม


คติป ระจำา ใจ อย่ ากลัวทีจ่ ะก้ าวไปช้ าๆ จงกลัวทีจ่ ะหยุดอยู่กบั ที่

56123311022