Page 1

ÃÒ§ҹ»ÃШӻ‚ 2553

¡ÃÁÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡ ¡ÃзÃǧ¾Ò³ÔªÂ


ÊÒúÑÞ

Content 8

6 ÊÒÃ͸Ժ´Õ Message From The Director-General

8 ÀÒ¾ÃÇÁ Overall

ÇÔÊÑ·Ñȹ ¾Ñ¹¸¡Ô¨ áÅÐÂØ·¸ÈÒʵÏ Vision Mission and Export Strategy

6 ¤³Ð¼ÙŒºÃÔËÒÃÃдѺÊÙ§ Executive of The Department

17 â¤Ã§ÊÌҧͧ¤¡Ã DEP Organization Structure

17 ÍӹҨ˹ŒÒ·Õè Responsibility of The Department

6 ¼Å¡Òû¯ÔºÑµÔ§Ò¹ Report of Work

6 ¡ÒþѲ¹Ò¼ÙŒ»ÃСͺ¡Òà xoxoxoxoxoxoxox

6 ¡ÒþѲ¹Ò´ŒÒ¹ÊÔ¹¤ŒÒáÅиØáԨºÃÔ¡Òà xoxoxoxoxoxoxox

6 ¡ÒþѲ¹Ò¢ŒÍÁÙÅ¡ÒäŒÒ xoxoxoxoxoxoxox

8 ¡ÒèѴ¡Ô¨¡ÃÃÁ´ŒÒ¹¡ÒõÅÒ´áÅСÒäŒÒÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È xoxoxoxoxoxoxox

6 ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃä»´Óà¹Ô¹¸ØáԨ㹵‹Ò§»ÃÐà·È xoxoxoxoxoxoxox

6 ¡ÒþѲ¹Ò Trade Logistic à¾×èÍ¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡ xoxoxoxoxoxoxox

17 ¡ÒûÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸¡Ô¨¡ÃÃÁ xoxoxoxoxoxoxox

17 ¡ÒôÓà¹Ô¹ÀÒáԨ㹵‹Ò§»ÃÐà·È xoxoxoxoxoxoxox

6 ÃÒ§ҹ¡ÒÃà§Ô¹ Financial Status

6 §ºáÊ´§°Ò¹Ð·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ Financial Status

6 §ºÃÒÂä´ŒáÅФ‹Ò㪌¨‹Ò Income and Expenditure

6 â¤Ã§¡Ò÷ÕèÊÓ¤ÑÞ Projects

6 SR Mark Social Responsibility Mark

6 DEmark Design Excellence Award

6 Thailand’s Best Friends TBF

5 ÊÑÞÅѡɳµÃÒÊÔ¹¤ŒÒä·Â Thailand’s Brand

5 PM Export Award Prime Minister's Export Award

7 ÀÒ¤¼¹Ç¡ Appendix

8 º·ÊÑÁÀÒɳ Interviews

9 ¡Ô¨¡ÃÃÁ»‚ 2553 Activities in 2010

15 ¡Ô¨¡ÃÃÁ»‚ 2553 Activities in 2010

15 ¡Ô¨¡ÃÃÁ»‚ 2554 Activities in 2011

15 Êӹѡ§Ò¹à¤Ã×Í¢‹ÒÂã¹ÀÙÁÔÀÒ¤áÅÐã¹µ‹Ò§»ÃÐà·È Worldwide Network

¡ÃÁÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡ ¡ÃзÃǧ¾Ò³ÔªÂ


00

วิสัยทัศน์

“เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนการพัฒนาการค้าระหว่างประเทศ ของไทยอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ

1. ขยายตลาดสินค้าและบริการของไทย 2. พัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและธุรกิจบริการส่งออก 3. ให้บริการข้อมูลการค้า 4. เพิ่มศักยภาพของผู้ส่งออกในตลาดโลก

ยุทธศาสตร์

ผลักดันการส่งออกสินค้าและธุรกิจบริการเชิงรุก

1. พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะ SMEs ในเวทีการค้าระหว่างประเทศ 2. ส่งเสริมการพัฒนาสินค้าและธุรกิจบริการบนพืน้ ฐานของการสร้างมูลค่าเพิม่ การสร้างตราสินค้า นวัตกรรม การสร้างสรรค์ โดยเน้นความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจการค้าโลกยุคใหม่ 3. ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาดใหม่ๆ ตลอดจนสร้างเครือข่ายพันธมิตรกับประเทศคู่ค้า 4. ส่งเสริมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ทางการค้าเพื่อลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการไทย 5. รักษาตลาดหลักและกระจายการส่งออกไปยังตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ โดยการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี ต่างๆ ควบคู่ไปกับการใช้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นฐานทางการค้าระหว่างประเทศ 6. เสริมสร้างสมรรถนะด้านบุคลากรและพัฒนาระบบข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ

Vision

xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxooxoxoxoxoxoxox

Mission

1. xoxoxoxoxoxoxoxoxxoxoxo 2. xoxoxoxoxoxoxoxoxxoxoxo xoxoxoxoxoxoxoxoxxoxoxo 3. xoxoxoxoxoxoxoxoxxoxoxo 4. xoxoxoxoxoxoxoxoxxoxoxo

Export Strategy

xoxoxoxoxoxoxoxoxxoxoxo

1. xoxoxoxoxoxoxoxoxxoxoxo xoxoxoxoxoxoxoxoxxoxoxo

2. xoxoxoxoxoxoxoxoxxoxoxo xoxoxoxoxoxoxoxoxxoxoxo xoxoxoxoxoxoxoxoxxoxoxo xoxoxoxoxoxoxoxoxxoxoxo xoxoxoxoxoxoxoxoxxoxoxo 3. xoxoxoxoxoxoxoxoxxoxoxo 4. xoxoxoxoxoxoxoxoxxoxoxo 5. xoxoxoxoxoxoxoxoxxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxxoxoxo xoxoxoxoxoxoxoxoxxoxoxo 6. xoxoxoxoxoxoxoxoxxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxxoxoxo


00

Annual Report 2010

Department of Export Promotions Over all

สารอธิบดี

กรมส่งเสริมการส่งออก ธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business) นับ เป็นปัจจัยทีข่ บั เคลือ่ นเศรษฐกิจของประเทศไทยมาโดยตลอด โด ยในอดีตที่ผ่านมารัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการส่ง ออก (Export) และ การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI Inflow) เป็นหลัก อย่างไรก็ตาม สภาพการณ์เช่นนี้อาจต้องแปร ผันไป โดยเฉพาะเมื่อภาวะการแข่งขันและการช่วงชิงอำนาจทาง การค้าการลงทุนจากทั่วโลกรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ ส่งผล กระทบโดยตรงกับประเทศไทย ที่สำคัญคือการที่ปัจจุบัน ผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่ยังคงส่งออกโดยใช้ราคา F.O.B. เป็นหลัก ในขณะที่ส่วนต่างระหว่างราคา FOB กับราคา ขายปลีกสูงขึ้นประมาณ 5 เท่า ส่งผลกระทบให้ประเทศไทยต้อง เสี ย ประโยชน์ จ ากส่ ว นแบ่ ง มู ล ค่ า (Value Chain) เป็นจำนวนมาก การเปิดเสรีทางการค้าทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคี เปิดโอกาสให้ธุรกิจ รวมทั้งสินค้าและบริการจากประเทศอื่นๆ เข้ามาในประเทศไทยมากขึน้ ในขณะทีผ่ ปู้ ระกอบการไทยยังมิได้ ใช้ประโยชน์จากข้อตกลงทางการค้าต่างๆ ที่ได้ทำไว้กับประเทศ อื่นอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการเข้าไปสู่ตลาดอื่นๆ ที่มีข้อได้เปรียบ ด้านข้อตกลงทางภาษี และ สิทธิพิเศษต่างๆ เป้าหมายในการสร้างรายได้ให้ประเทศโดยการเพิม่ มูล ค่าการส่งออกยังคงกำหนดอยูท่ กุ ปี ในขณะทีก่ ารแข่งขันในยุคโล กาภิวัฒน์โดยเฉพาะจากประเทศรายใหม่ๆ อาทิ จีน อินเดีย แอฟริกา ที่มีข้อได้เปรียบด้านทรัพยากรธรรมชาติ แรงงาน การถ่ายทอดเทคโนโลยี มีผลทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำ และทำให้ร าคาสินค้าและบริการในตลาดโลกถูกลงอย่างต่อเนื่อง หลายประเทศได้หนั มาให้ความสำคัญกับการส่งเสริมก ารลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ (FDI Outflow) เพิ่มเติมจากกา รส่งเสริมการส่งออก (Export) และ การลงทุนโดยตรงจากต่าง ชาติ (FDI Inflow) รวมทั้ง มีการกำหนดเป็นนโยบายเศรษฐกิจ ระดับชาติที่มีกรอบการดำเนินการ และ การสนับสนุนที่ชัดเจน อาทิ นโยบาย Go-Out Policy ของจีน หรือ นโยบาย Go South

Policy ของไต้หวัน ในขณะที่ความสามารถในการแข่งขันของไท ยในปี 2550 ได้รบั การจัดอันดับโดย Institute for Management Development (IMD) ให้อยู่ในลำดับที่ 33 ตกลงจากอันดับที่ 29 ในปี 2549 โดยระบุว่าจุดอ่อนส่วนหนึ่งมาจากการที่ประเทศ ไทยมีระดับของการออกไปลงทุนในต่างประเทศต่ำ รูปการณ์ทง้ั หมดเหล่านี้ อาจทำให้ประเทศไทยต้องสูญ เสียความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน (Comparative Advantage) ในระยะยาวและแบบยั่งยืน หากไม่ปรับตัวในเชิงโครงสร้างทางธ ุรกิจโดยแปรสภาพจากการเป็นประเทศผู้ผลิต (Manufacturing Base) มาเป็นประเทศผูค้ า้ (Trading Nation) และ ประเทศผูล้ งทุน (Investorับการจัดอันดับโดย Institute for Management Development (IMD) ให้อยู่ในลำดับที่ 33 ตกลงจากอันดับที่ 29 ในปี 2549 โดยระบุว่าจุดอ่อนส่วนหนึ่งมาจากการที่ประเทศ ไทยมีระดับของการออกไปลงทุนในต่างประเทศต่ำรูปการณ์ทง้ั ห มดเหล่านี้ อาจทำให้ประเทศไทยต้องสูญเสียความได้เปรียบ


00

Message

From the Directer-Genaral The high winds tossed cars and tractors, tore off roofs, caused a car wash to collapse, uprooted trees and downed power lines. Yet Pratt said there had been only minor injuries, giving credit to advance warning as well as an emergency response effort that included authorities both local and from elsewhere. “There was major devastation to the southwest portion of town, but no fatalities,” the sheriff said. Iowa Gov. Terry E. Branstad issued a disaster proclamation for Monona County, according to a statement from his office. The proclamation allows officials to use state funds to help. He later issued a similar proclamation for Pocahontas County, which also suffered severe damage.He then toured the tornado-ravaged town on Sunday afternoon, posting pictures online of uprooted trees and conversations with residents. On his Twitter page, Branstad wrote, “Please keep the victims in your thoughts and prayers.” The twisters struck just before midnight Saturday.Amateur video recorded by storm chasers shows a large funnel cloud spinning across a flat terrain outside Mapleton.In the background, a passenger can be heard exclaiming, “It’s going to hit that town! ... Mapleton’s in big trouble!” Afterward, National Guard troops were brought into the area, according to Stefanie Bond, a public information officer for the state’s Homeland Security & Emergency Management Division. She also said that natural gas service was temporarily shut off in the city. National Guard troops were brought into the area, according to Stefanie Bond, a public information

officer for the state’s Homeland Security & Emergency Management Division. She also said that natural gas service was temporarily shut off in the city., National Guard troops were brought into the area, according to Stefanie Bond, a public information officer for the state’s Homeland Security & Emergency Management Division. She also said that natural gas service was temporarily shut off in the city., National Guard troops were brought into the area, according to Stefanie Bond, a public information officer for the state’s Homeland Security & Emergency Management Division. She also said that natural gas service was temporarily shut off in the city. Management Division. She also said that natural gas service was temporarily shut off in the city., National Guard troops were brought into the area, according to Stefanie Bond, a public information officer for the state’s Homeland Security & Emergency Management Division. She also said that natural gas service was temporarily shut off in the city., National Guard troops were brought into the area, according to Stefanie Bond, a public information officer for the state’s Homeland Security & Emergency Management Division. She also said that natural gas service was temporarily shut off in the city.

Mrs. Nuntawan Sakuntanaga

Director-General


Hub of Asia

A Perfect Blend of A��ibute.


“ʹѺʹع ¾Ñ²¹Ò ¼ÙŒÊ‹§ÍÍ¡ãˌᢋ§¢Ñ¹ä´Œã¹µÅÒ´âÅ¡”

Over All ภาพรวม


คณะผู้บริหารระดับสูง Executive of the Department


00

2

1

2

3

4

อธิบดี นางนันทวัลย ศกุนตนาค รองอธิบดี นางมาลี โชคล้ำเลิศ รองอธิบดี นางอัญชลี พรหมนารท รองอธิบดี นายวุฒิชัย ดวงรัตน

3

1

4

Director-General Mrs. Nuntawan Sakuntanaga

Deputy Director-General Mrs. Malee Chok-lumlert

Deputy Director-General Mrs. Anchalee Promnart

Deputy Director-General Mr. Vuthichai Duangratana


0

Annual Report 2010

Department of Export Promotions Over all

3

2

1

1

2

3

นักวิชาการพาณิชยเชี่ยวชาญ นางเพยาว สุขมาก

นักวิชาการพาณิชยเชี่ยวชาญ นายสมเด็จ สุสมบูรณ

นักวิชาการพาณิชยเชี่ยวชาญ นางพิไล ศิริพานิช

Assistant Director-General Mrs. Payao Sukmak

Assistant Director-General Mr. Matyawongse Amatyakul

Assistant Director-General Mrs. Pilai Siripanich


0

3

2

1

1

2

3

3

นักวิชาการพาณิชยเชี่ยวชาญ นางเพยาว สุขมาก นักวิชาการพาณิชยเชี่ยวชาญ นายสมเด็จ สุสมบูรณ นักวิชาการพาณิชยเชี่ยวชาญ นางพิไล ศิริพานิช นักวิชาการพาณิชยเชี่ยวชาญ นางพิไล ศิริพานิช

Assistant Director-General Mrs. Payao Sukmak Assistant Director-General Mr. Matyawongse Amatyakul Assistant Director-General Mrs. Pilai Siripanich Assistant Director-General Mrs. Pilai Siripanich


0

Annual Report 2010

Department of Export Promotions Over all

2

1

1

1

3

อธิบดี นางนันทวัลย ศกุนตนาค

Director-General Mrs. Nuntawan Sakuntanaga

อธิบดี นางนันทวัลย ศกุนตนาค

Director-General Mrs. Nuntawan Sakuntanaga

อธิบดี นางนันทวัลย ศกุนตนาค

Director-General Mrs. Nuntawan Sakuntanaga

1

1

1

1

4

อธิบดี นางนันทวัลย ศกุนตนาค

Director-General Mrs. Nuntawan Sakuntanaga

อธิบดี นางนันทวัลย ศกุนตนาค

Director-General Mrs. Nuntawan Sakuntanaga

อธิบดี นางนันทวัลย ศกุนตนาค

Director-General Mrs. Nuntawan Sakuntanaga


0

2

3

1

4

อธิบดี นางนันทวัลย ศกุนตนาค

อธิบดี นางนันทวัลย ศกุนตนาค

อธิบดี นางนันทวัลย ศกุนตนาค

อธิบดี นางนันทวัลย ศกุนตนาค

อธิบดี นางนันทวัลย ศกุนตนาค

อธิบดี นางนันทวัลย ศกุนตนาค

Director-General Mrs. Nuntawan Sakuntanaga

Director-General Mrs. Nuntawan Sakuntanaga

Director-General Mrs. Nuntawan Sakuntanaga

อธิบดี นางนันทวัลย ศกุนตนาค

Director-General Mrs. Nuntawan Sakuntanaga

Director-General Mrs. Nuntawan Sakuntanaga

Director-General Mrs. Nuntawan Sakuntanaga

Director-General Mrs. Nuntawan Sakuntanaga


0

Annual Report 2010

Department of Export Promotions Over all

โครงสร้างองค์กร DEP Organization Structure

สำนักบริหารกลาง Office of General Administration กลุ่มตรวจสอบภายใน Internal Audit Unit สำนักบริหารกลาง Office of General Administration

กรมส่งเสริมการส่งออก Department of Export Promotion

สำนักกิจกรรมส่งเสริมการส่งออก Office of Export Promotion Activities กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม

สำนักงานส่งเสริมการค้า ระหว่างประเทศ Office of Commercial, Royal Thai Embassy Thailand Trade Office


0

สำนักข่าวพาณิชย์ Office of Publication สำนักยุทธศาสตร์การค้า ระหว่างประเทศ Office of International Trade Strategy and Planning

สำนักพัฒนาการตลาด ระหว่างประเทศ Office of International Marketing Development

สำนักงานส่งเสริมการส่งออก ในภูมิภาค Export Promotion Regional Offices

สำนักส่งเสริมผู้ประกอบการ เพื่อการส่งออก SME Export Service

สำนักส่งเสริมมูลค่าเพิ่ม เพื่อการส่งออก Office of Product Value Promotion

สำนักส่งเสริมสินค้าส่งออก Office of Export Product Promotion สำนักส่งเสริมธุรกิจบริการ Office of Service Trade Promotion

สำนักสารสนเทศการค้า ระหว่างประเทศ Office of Trade Information Resource and E-Business

สำนักประชาสัมพันธ์ Office of Public Relation

สำนักโลจิสติกส์การค้า Office of Trade Logistics


0

Annual Report 2010

Department of Export Promotions Over all

อำนาจหน้าที่


0

Responsibility of The Department


0

Annual Report 2010

Department of Export Promotions Over all

การพัฒนาผู้ประกอบการ ท่ามกลางวิถีชีวิตที่แตกต่างกันในแต่ละมุมโลก สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ล้วนแต่ เป็นสิ่งที่สรรหามาตอบสนองความต้องการอันหลากหลาย ล้วนแต่เป็นสิ่งที่สรรหามาตอ บสนองความต้องการอันหลากหลาย ล้วนแต่เป็นสิ่งที่สรรหามาตอบสนองความต้องการ อันหลากหลาย ล้วนแต่เป็นสิ่งที่สรรหามาตอบสนองความต้องการอันหลากหลาย ล้วนแ ต่เป็นสิ่งที่สรรหามาตอบสนองความต้องการอันหลากหลาย ล้วนแต่เป็นสิ่งที่สรรหามาต อบสนองความต้องการอันหลากหลาย ล้วนแต่เป็นสิ่งที่สรรหามาตอบสนองความต้องกา รอันหลากหลาย ล้วนแต่เป็นสิ่งที่สรรหามาตอบสนองความต้องการอันหลากหลาย ล้วน แต่เป็นสิ่งที่สรรหามาตอบสนองความต้องการอันหลากหลาย ความต้องการอันหลากหลาย ล้วนแต่เป็นสิ่งที่สรรหามาตอบสนองความ ต้องการอันหลากหลายความต้องการอันหลากหลาย ล้วนแต่เป็นสิ่งที่สรรหามาตอบสนอ งความต้องการอันหลากหลาย ความต้องการอันหลากหลาย ล้วนแต่เป็นสิ่งที่สรรหามาต อบสนองความต้องการอันหลากหลาย ความต้องการอันหลากหลาย ล้วนแต่เป็นสิ่งที่สร รหามาตอบสนองความต้องการอันหลากหลายความต้องการอันหลากหลาย ล้วนแต่เป็น สิ่งที่สรรหามาตอบสนองความต้องการอันหลากหลาย ความต้องการอันหลากหลาย ล้ว นแต่เป็นสิ่งที่สรรหามาตอบสนองความต้องการอันหลากหลายความต้องการอันหลากห ลาย ล้วนแต่เป็นสิ่งที่สรรหามาตอบสนองความต้องการอันหลากหลายความต้องการอัน หลากหลาย ล้ ว นแต่ เ ป็ น สิ ่ ง ที ่ ส รรหามาตอบสนองความต้ อ งการอั น หลากหลาย ความต้องการอันหลากหลาย ล้วนแต่เป็นสิ่งที่สรรหามาตอบสนองความต้องการอันหลา กหลาย ความต้องการอันหลากหลาย ล้วนแต่เป็นสิ่งที่สรรหามาตอบสนองความต้องการ อันหลากหลายความต้องการอันหลากหลาย ล้วนแต่เป็นสิง่ ทีส่ รรหามาตอบสนองความต ้องการอันหลากหลาย ความต้องการอันหลากหลาย ล้วนแต่เป็นสิ่งที่สรรหามาตอบสนอ งความต้องการอันหลากหลาย ความต้องการอันหลากหลาย ล้วนแต่เป็นสิ่งที่สรรหามาต อบสนองความต้องการอันหลากหลาย ความต้องการอันหลากหลาย ล้วนแต่เป็นสิ่งที่สร รหามาตอบสนองความต้องการอันหลากหลายความต้องการอันหลากหลาย ล้วนแต่เป็น สิ่งที่สรรหามาตอบสนองความต้องการอันหลากหลาย อันหลากหลายความต้องการอันหลากหลาย ล้วนแต่เป็นสิง่ ทีส่ รรหามาตอบสน องความต้องการอันหลากหลาย ความต้องการอันหลากหลาย ล้วนแต่เป็นสิ่งที่สรรหามา ตอบสนองความต้องการอันหลากหลาย ความต้องการอันหลากหลาย ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ส รรหามาตอบสนองความต้องการอันหลากหลาย ความต้องการอันหลากหลาย ล้วนแต่เป ็นสิ่งที่สรรหามาตอบสนองความต้องการอันหลากหลายความต้องการอันหลากหลาย ล้ว นแต่เป็นสิ่งที่สรรหามาตอบสนองความต้องการอันหลากหลายอันหลากหลายความต้อง การอันหลากหลาย ล้วนแต่เป็นสิ่งที่สรรหามาตอบสนองความต้องการอันหลากหลาย ความต้องการอันหลากหลาย ล้วนแต่เป็นสิ่งที่สรรหามาตอบสนองความต้องการอันหลา กหลาย ความต้องการอันหลากหลาย ล้วนแต่เป็นสิ่งที่สรรหามาตอบสนองความต้องการ อันหลากหลาย ความต้องการอันหลากหลาย ล้วนแต่เป็นสิ่งที่สรรหามาตอบสนองความ


0

Operator Development Within the great diversity of lifestyles around the world is the constant demand fo wide varieties of products to satisfy different needs. Within the great diversity of lifestyles around the world is the constant demand fo wide varieties of products to satisfy different needs. Within the great diversity of lifestyles around the world is the constant demand fo wide varieties of products to satisfy different needs. Within the great diversity of lifestyles around the world is the constant demand fo wide varieties of products to satisfy different needs. Within the great diversity of lifestyles around the world is the constant demand fo wide varieties of products Within the great diversity of lifestyles around the world is the constant demand fo wide varieties of products to satisfy different needs. Within the great diversity of lifestyles around the world is the constant demand fo wide varieties of products to satisfy different needs. Within the great diversity of lifestyles around the world is the constant demand fo wide varieties of products to satisfy different needs. Within the great diversity of lifestyles around the world is the constant demand fo wide varieties of products to satisfy different needs. Within the great diversity of lifestyles around the world is the constant demand fo wide varieties of products diversity of lifestyles around the world diversity of lifestyles around the world diversity of lifestyles around the world diversity the world diversity of lifestyles around the world diversity of lifestyles around the world diversity the world diversity of lifestyles around the world diversity of lifestyles around the world diversity the world diversity of lifestyles around the world diversity the world diversity of lifestyles around the world diversity of lifestyles around the world diversity the world diversity of lifestyles around the world diversity the world diversity of lifestyles around the world diver-


0

Annual Report 2010

Department of Export Promotions Over all

การพัฒนาผู้ประกอบการ

ท่ามกลางวิถีชีวิตที่แตกต่างกันในแต่ละมุมโลก สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ล้วน แต่เป็นสิ่งที่สรรหามาตอบสนองความต้องการอันหลากหลาย ล้วนแต่เป็นสิ่งที่สรร หามาตอบสนองความต้องการอันหลากหลาย ล้วนแต่เป็นสิง่ ทีส่ รรหามาตอบสนอง ความต้องการอันหลากหลาย ล้วนแต่เป็นสิ่งที่สรรหามาตอบสนองความต้องการอั นหลากหลาย ล้วนแต่เป็นสิ่งที่สรรหามาตอบสนองความต้องการอันหลากหลาย ล้ วนแต่เป็นสิ่งที่สรรหามาตอบสนองความต้องการอันหลากหลาย ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ส รรหามาตอบสนองความต้องการอันหลากหลาย ล้วนแต่เป็นสิ่งที่สรรหามาตอบสน องความต้องการอันหลากหลาย ล้วนแต่เป็นสิ่งที่สรรหามาตอบสนองความต้องกา รอันหลากหลาย ความต้องการอันหลากหลาย ล้วนแต่เป็นสิ่งที่สรรหามาตอบสนองความ ต้องการอันหลากหลายความต้องการอันหลากหลาย ล้วนแต่เป็นสิ่งที่สรรหามาตอ บสนองความต้องการอันหลากหลาย ความต้องการอันหลากหลาย ล้วนแต่เป็นสิ่ง ที่สรรหามาตอบสนองความต้องการอันหลากหลาย ความต้องการอันหลากหลาย ล้วนแต่เป็นสิง่ ทีส่ รรหามาตอบสนองความต้องการอันหลากหลายความต้องการอัน หลากหลาย ล้วนแต่เป็นสิ่งที่สรรหามาตอบสนองความต้องการอันหลากหลาย ความต้องการอันหลากหลาย ล้วนแต่เป็นสิ่งที่สรรหามาตอบสนองความต้องการอั นหลากหลายความต้องการอันหลากหลาย ล้วนแต่เป็นสิง่ ทีส่ รรหามาตอบสนองคว ามต้องการอันหลากหลายความต้องการอันหลากหลาย ล้วนแต่เป็นสิ่งที่สรรหามา ตอบสนองความต้องการอันหลากหลาย ความต้องการอันหลากหลาย ล้วนแต่เป็น สิง่ ทีส่ รรหามาตอบสนองความต้องการอันหลากหลาย ความต้องการอันหลากหลาย ล้วนแต่เป็นสิง่ ทีส่ รรหามาตอบสนองความต้องการอันหลากหลายความต้องการอัน หลากหลาย ล้วนแต่เป็นสิ่งที่สรรหามาตอบสนองความต้องการอันหลากหลาย ความต้องการอันหลากหลาย ล้วนแต่เป็นสิ่งที่สรรหามาตอบสนองความต้องการอั นหลากหลาย


0

Operator Development Within the great diversity of lifestyles around the world is the constant demand fo wide varieties of products to satisfy different needs. Within the great diversity of lifestyles around the world is the constant demand fo wide varieties of products to satisfy different needs. Within the great diversity of lifestyles around the world is the constant demand fo wide varieties of products to satisfy different needs. Within the great diversity of lifestyles around the world is the constant demand fo wide varieties of products to satisfy different needs. Within the great diversity of lifestyles around the world is the constant demand fo wide varieties of products Within the great diversity of lifestyles around the world is the constant demand fo wide varieties of products to satisfy different needs. Within the great diversity of lifestyles around the world is the constant demand fo wide varieties of products to satisfy different needs. Within the great diversity of lifestyles around the world is the constant demand fo wide varieties of products to satisfy different needs. Within the great diversity of lifestyles around the world is the constant demand fo wide varieties of products to satisfy different needs. Within the great diversity of lifestyles around the world is the constant demand fo wide varieties of products diversity of lifestyles around the world diversity of lifestyles around the world diversity of lifestyles around the world diversity the world diversity of lifestyles around the world diversity


“¨Ñº¤Ù‹·Ò§¡ÒäŒÒÃÐËÇ‹Ò§ ¼ÙŒÊ‹§ÍÍ¡ä·Â¡Ñº¼ÙŒ«×é͵‹Ò§»ÃÐà·È”


งบแสดงฐานะทางการเงิน Financial Status


งบแสดงฐานะทางการเงิน หมายเหตุ

หน่วย : บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2 ลูกหนี้ระยะสั้น รายได้ค้างรับ สินค้าและวัสดุคงเหลือ สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น รวมสินทรัพย์หมุนเวียน สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) 3 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) 4 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน รวมสินทรัพย์

2,488,610.30 3,602,707.50 6,996,098.78 414,365.69 415,043.26 13,916,825.53 29,768,071.21 1,981,501.26 31,749,572.47 45,666,398.00

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน เจ้าหนี้ระยะสั้น ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย หนี้สินหมุนเวียนอื่น รวมหนี้สินหมุนเวียน หนี้สินไม่หมุนเวียน รายได้รอการรับรู้ระยะยาว เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน รวมหนี้สิน สินทรัพย์สุทธิ สินทรัพย์สุทธิ ทุน รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม รวมสินทรัพย์สุทธิ



รายงานประจำปี 2553 : กรมส่งเสริมการส่งออก

8,387,357.85 6,612,531.93 3,640,087.29 18,639,977.07 1,613,395.95 500,000.00 2,113,395.95 20,753,373.02 24,913,024.98 19,422,866.57 5,490,158.41 24,913,024.98


Annual Report 2010 Department of Export Promotion

Financial Status Note

Unit : Baht

Assets

Current Assets Cash and equivalents 2 Short-term receivable Accrued revenue Inventories and supplies Other current assets Total Current Assets Non–current assets Premises and equipment (net) 3 Intangible assets (net) 4 Total non–current assets Total Assets

2,488,610.30 3,602,707.50 6,996,098.78 414,365.69 415,043.26 13,916,825.53 29,768,071.21 1,981,501.26 31,749,572.47 45,666,398.00

Liabilities

Current Liabilities Short-term payable Accrued expenses Other current liabilities Total current liabilities Non-current Liabilities Long-term deferred income Long-term operating cash advanced from the government Total non-current liabilities Total liabilities

8,387,357.85 6,612,531.93 3,640,087.29 18,639,977.07 1,613,395.95 500,000.00 2,113,395.95 20,753,373.02

Net Assets

24,913,024.98

Net Assets Capital Accumulated surplus or (deficits) Total net assets

19,422,866.57 5,490,158.41 24,913,024.98

รายงานประจำปี 2553 : กรมส่งเสริมการส่งออก




งบรายได้และค่าใช้จ่าย



รายงานประจำปี 2553 : กรมส่งเสริมการส่งออก


Annual Report 2010 Department of Export Promotion

Income and Expenditure

รายงานประจำปี 2553 : กรมส่งเสริมการส่งออก




โครงการที่สำคัญ Project


SR Mark DEmark Thailand’s Best Friends Thailand’s Brand PM Export Award



รายงานประจำปี 2553 : กรมส่งเสริมการส่งออก


SR Mark DEmark Thailand’s Best Friends Thailand’s Brand PM Export Award

รายงานประจำปี 2553 : กรมส่งเสริมการส่งออก




ภาคผนวก Appendix


บทสัมภาษณ์ กิจกรรมปี 2553 กิจกรรมปี 2554 สำนักงานเครือข่ายในภูมิภาคและในต่างประเทศ



รายงานประจำปี 2553 : กรมส่งเสริมการส่งออก


Interviews Activities in 2010 Activities in 2011 Worldwide Network

รายงานประจำปี 2553 : กรมส่งเสริมการส่งออก




tester2  

tester2 tester2

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you