Page 1

ALX %×Wý[ýNþç»Ì Y×»Ì^ç_Tö A\Çö]Ç×E ×[ý¸[ý×Ld [ý»Ó¾ç %tX, »tX, ×XLÛX, +׳V»ç %ç»Ó X׳VTöç: A+ åEõ+Oôç _»ç æ$K÷ç¾ç_Ýã» \ö»YÇ» AFX H»* Ø‘öç]Ý ALX =EõÝ_ %ç»Ó »çLXÝ×Tö×[ýV* ×XãL AG»çEõÝ ]Ü—öÝ ×YTÊö-]çTÊö» æ$K÷ç¾ç_Ý* ×EõÜ™Çö ×XLãEõ »çLXÝ×Tö» Y»ç %çTö»ç+ _»ç-æ$K÷ç¾ç_Ý åEõ+OôçEõ ]çXÇc÷ ×c÷$JôçãY YÒ×Töœöç Eõ×»[ý» [ýçã[ý a]×YïTö* ×Qö[ýÐÓGQÍö» F×_c÷ç]ç»Ý» [ýTöçc÷-YçXÝ» ]çãL×V QöçIø» éc÷ %çOôç+ãEõ+Oôç _»ç-æ$K÷ç¾ç_ÝãÌ^ A×VX YÒ×Töœöç» ×`F»Tö %¾ØšöçX Eõ»ç[ýê_ alù] c÷_* %ç×L %tX \öç»TöÝÌ^ [ýçÌ^Ç åaXç [ýç×c÷XÝ» %XîTö] aã[ýïç¬Jô YVTö, »tX $JÇô×YÒ]-EõOôÛ» XîçÌ^çWýÝ`, ×XLÛX ALX aZõ_ ×X=»$-JôçLÛX, VÇãÌ^çLXÝ æ$K÷ç¾ç_Ý YRÍôç YÒ`çaX» `Ýbï YVT *åEõãXêEõ alù] c÷_ ]çTÊö G»çEõÝ- aEõã_çãEõ YÒ×Töœöç _ç\ö Eõå»ç¾çTö ? %çc÷Eõ, åa+ G»çEõÝ ]çTÊö TöUç %×Wý[ýNþç» Y×»[ýç» `ç×Ü™ö GêG» Y»ç LçãXç _»ç æ$K÷ç¾ç_ÝEõ ]çXÇc÷ Eõ»ç» %çg»» ×Eõ$KÇ÷ EõUç* %çãYçXç» LX½, ×`lùçGÐc÷S, é``¾Eõç_, %ç×V» CY»Tö %çã_çEõYçTö Eõ×» VÇ%çbç» ]çX %ç]ç» YçPöEõEõ LXç[ý åX×Eõ? 0000×Qö[ýÐÓGQÍö F×_c÷ç]ç»Ý» [ý» YÇFÇ»Ý Yç»Tö [ýwïø]çX ×^äOôç H» %çä$K÷ åa+ H»» å\ö×OôäOôçTö å]ç» LX½ 1934 $JôX» 30 %çGrô Töç×»ãF*


F×_c÷ç]ç»Ý A_ ×Y •Çõ_ãTö YÒçU×]Eõ ×`lùç GÐc÷X Eõã»ç* åa+ a]Ì^Tö F×_c÷ç]ç»Ý •Çõ_ FX [ýwïø]çX Microwave centre» Pöç+Tö %ç×$K÷_* %_Y ×VX» %çGãTöãc÷ [ýwïø]çX UEõç Pöç+ê_ =×Pö éGä$K÷* YÒçU×]Eõ ×[ýVîç_Ì^» ×¥TöÝÌ^ ]çX æ`ÒSÝTö UçãEõçãTö+ ×Qö[ýÐÓGQÍö æ$K÷ç¾ç_Ý =¬Jô +e»çLÝ •Çõ_Tö ×$JôOô Y»Ýlùç ×V =wøÝSï éc÷ æ$K÷ç¾ç_Ý =¬Jô +e»çLÝ •Çõ_Tö Xç] \ö×wïø Eõã»ç %ç»Ó åa+ •Çõ_» Y»ç+ YÒã[ý×`Eõç Y»Ýlùç Yç$K÷ Eõã»ç* åa+ a]Ì^Tö ×Qö[ýÐÓGQÍöTö XTÇöXêEõ ºc÷çYX åc÷ç¾ç "×Qö[ýÐÓGQÍö Eõã_L"Tö Xç] \ö×wïø Eõ×» YRÍôç £Xç %ç» ö Eõã»ç ^×VC YÒU] aÜ™öçX» LX½» ×Y$K÷Tö Eõã_L A×»[ý _GçTö Yã»ç* [ý§ [ý$K÷»» Yç$K÷Tö _»ç-ä$K÷ç¾ç_Ý åEõ+Oôç •Çõ_ ^ç[ý Y»ç åc÷ç¾çTöãc÷ YÒç+ã\öOô éEõ Y»Ýlùç ×V %ç+ . A. Yç$K÷ Eõã»ç* åa+ a]Ì^Tö %ç+ .A. Y»Ýlùç VÇ[ý$K÷»ÝÌ^ç %ç×$K÷_* é``[ý Eõç_» [ý§ãTöç HOôXç+ å]ç» ]XTö %ç×LC aLÝ[ý éc÷ %çä$K÷* %ç]ç» é``[ý Eõç_ %ç×$K÷_ ]ÇEõ×_ ]Ç»ÝÌ^ç -•Çõ_» YRÍôç £Xç Eõ×»C åF_ç WýÇ_ç Eõ×»[ýê_ ^ãUrô a]Ì^ Yç+×$K÷ã_ç* •Çõ_» G»] [ýµù ×V[ý» ×VXç YǾç 4 [ýLçãTö ×[ý$JôXç A×» H»» C$Jô»ãTö UEõç ]ÇEõ×_ Pöç+ åQöçF»ê_ (%ç×L ^'Tö (×Y. Qö×[ýÀ=. ×Qö.) éc÷ä$K÷) éG×$K÷ã_ç, TöçTö UEõç m_ׇû, [ýEÇõ_ ZÇõ_» Tö_» Y»ç ZÇõ_ [ýÇOô×_[ýê_ åa+ ZÇõ_ã» ]ç_ç Gç×Pö [ýç+ãV= aEõ_Eõ ×V×$K÷ã_ç* %ç]ç» H»» C$Jô»ã» %ç]ç» a]µùÝÌ^ %ç+Töç AG»çEõÝãÌ^ Eõ»[ýç» Y»ç ×[ý$Jôç×» %ç×X åGçOôç+ åUç¾ç æOôY»äOôIøç, YEõçã[ý_, %ç]_×F %ç×V åFç¾ç» EõUç ]XTö Y×»ã_ %ç×LC ]XäOôç åa+ ×VXã[ýç»ê_ =»ç ]çã»* åa+Vã» •Çõ_» Y‡û], bœö ]çX æ`ÒSÝTö YäRÍôçãTö %ç]ç» [ý» YÇFÇ»Ý Yç»» _»ç


æ$K÷ç¾ç_Ý ×[ý_çãEõ _G_ç×G YTöç Ø‘ö»Ø‘öTöÝ YÉLç, QöçIø» aEõã_ YTöç VÇGïç YÉLç, åa+ YÉLçã[ýç»Tö GWýÉ×_ åc÷ç¾ç ae•Êõ×TöEõ %XǺc÷çXã[ýç»» EõUç ]+ A×Tö^çC Yçc÷×»[ý Y»ç Xç+* ×[ýã`bêEõ åa+ açe•Êõ×TöEõ %XǺc÷çX ×[ý_çEõTö %e`GÐc÷X Eõç»Ý aEõ_ Y»ç YÒ×Töã[ý`Ý» _»ç æ$K÷ç¾ç_Ý å^ç¾» Eõç»ãX å[ý×$K÷ %çX³VVçÌ^Eõ éc÷ =×Pö×$K÷_* A[ýç» AFX ×UãÌ^Oôç»Tö ]çã[ýç¾ç»Ý ]c÷çLX» \öçCg é_×$K÷_ [ýwïø]çX åTöLYÇ» ×X[ýçaÝ Qöç. Y»ã]`Ÿ» [ý»Ó¾ç+ (\öç+OôÝ)* åTöCg ×XL» åYOôäOôç ]çã»ç¾ç»Ý ]c÷çLX» QöçIø» åYOôäOôç Eõ×»[ýê_ $JôçOôÛ» Tö_Tö AOôç Gç»Ó \ö»ç+ é_×$K÷_, ×Yä$K÷ ]‡ûTö =×Pö \öçCg ×V UEõç %¾ºc÷çãTö Gç»ÓäOôç C_ç+ Y»çTö \öç+OôÝ åVì»Ý ×\öTö» åaç]ç_ %ç»Ó V`ïEõ» ]çLTö ×^ cg÷çÅ×c÷ å»ç_ =×Pö_ åa+ cg÷çÅ×c÷» ` ù %ç×LC EõçXTö [ýç×L UçãEõ* åa+ a]Ì^Tö %ç×] æ$K÷ç¾ç_Ý å[ýç» ]ÇEõ_Ý ]Ç»ÝÌ^ç %ç×$K÷ã_ç* %ç×] æ$K÷ç¾ç_Ý å[ýçã» åa+ a]Ì^ãTö $Jôç+ãEõ_ $Jô_ç+ ZÇõ×»×$K÷ã_ç _»ç» _GTö $Jôç+ãEõ_ $Jôã_ç¾ç YÒ×TöãÌ^çGÝTöç Yç×Tö×$K÷ã_ç* åa+ã[ýç» EõUç \öç×[ýã_ %ç×LC ]XäOôç åEõãX[ýç åEõãX[ýç _çãG åVFÇX* %çãYçXç» é``¾ éEõã`ç»» AãX åEõçãXç HOôXç» YÒ\öç¾ %çãYçXç» CY»Tö Y×»ä$K÷ åX×Eõ ^ç» [ýçã[ý a]çL åa¾ç %çãYçXç» LݾX» %XîTö] [ýÐTö ×c÷$Jôçã[ý GÐc÷X Eõ×»ä$K÷? é``¾ Eõç×_» Y»ç+ ]+ a]çLãa¾ç Eõ×» \öç_ Yç+×$K÷ã_ç* A+ Eõç]Tö ]+ ×[ýã`b \öçã[ý %XÇäYÒ»Sç Yç+×$K÷ã_ç å]ç» Ø‘öGïGTöç ]çTÊö Y²¿çEÇõ]ç»Ý åGgçc÷ç+» Y»ç* ]+ åV×F×$K÷ã_ç åTöãFãTö åEõãXêEõ »ç+L» ]çLTö åaç]ç+ Y×» »ç+L» ALX éc÷ Eõç] Eõ×» ZÇõ×»×$K÷_ ×[ýã`b éEõ


×Qö[ýÐÓGQÍö GQÍöçFc÷XÝÌ^ç» a]Ì^Tö åTöãFTö ×Qö[ýÐÓGQÍö ×L_ç EõeäGÐ$K÷» a\öçãXyÝ ×c÷$Jôçã[ý YÒ`çaX» CY»Tö åcg÷$Jôç YÒãÌ^çG Eõ×» åa+ a]Ì^» \öç»Tö» YÒWýçX ]Ü— öÝ L¾çc÷»_ç_ åXãc÷»ÓEõ ×Qö[ýÐÓGQÍöê_ %ç×X Fc÷XÝÌ^ç» YÒ×Töã»çWý» [ýc÷ç _[ýê_ ×[ýã`b ^±óö Eõ×»×$K÷_* GçµùÝ LÌ^Ü™öÝTö c÷×»LX aEõ_» _GTö AãEõ_ãG [ýwïø]çX YÇ»×S EõOôÛ» Yç$K÷Zõç_» [ýç»ç³VçTö aEõã_ç EõeäGÐ$K÷Ý åXTöç» YÒ]Çãlùî Eõ¶ö‚Þ aEõã_ [ý×c÷ ×F×$Jô×» åFç¾ç» EõUç å]ç» A×TöÌ^çC ]XTö %çä$K÷* AãXã[ýç» Eõç]» _GTö L×QÍöTö UEõç» Eõç»ãX+ $K÷çãG ]+ %ç×LC a]çL» Eõç] Eõ×»[ýê_ \öç_ YçCg* %çYÇ×X %a]» »çLXÝ×Tö» éaãTö CTöf æYÒçTöf \öçã¾ L×QÍöTö AOôç Y×»Ì^ç_» aÜ™öçXç %çãYçXç» ×YTÊö ]çTÊö» ×Y$JôãTö %çYÇ×X a×yÔÌ^ »çLXÝ×TöTö åTö×TöÌ^ç+ L×QÍöTö éc ÷XY×»ã_ ×EõÌ^? AOôç »çLXÝ×Tö» _GTö L×QÍöTö Y×»Ì^ç_ãTö+ å]ç» LX½ éc÷×$K÷_* »çLXÝ×Tö ]+ a»Óã» Y»ç åV×F %ç×c÷ä$K÷ç* å]ç» åV=Töç å^çãG` $Jô³VÐ åGçcg÷ç+ %×[ý\öNþ %a]» ×Qö[ýÐÓGQÍö Y׸Jô] a]×rô» Y»ç ×[ýWýçÌ^Eõ ×X[[ýï×$JôTö ×c÷×$K÷_ 1937 $JôXãTö+* åTöãFTö» ]ÊTÇöî» a]Ì^ê_ãEõ %Uïçd 1944 $JôXê_ãEõ ×[ýWýçÌ^Eõ éc÷ãÌ^ %ç×$K÷_* å]ç» ]ç Y²¿çEÇõ]ç»Ý åGgçc÷ç+ ×Qö[ýÐÓGQÍö ]»çX a]×rô» Y»ç 1957-1972 $JôXê_ãEõ AãEõ»çãc÷ ×Tö×X[ýç» ×[ýWýç×Ì^Eõç ×X[[ýïç×$JôTö éc÷×$K÷_* å`b» [ýbïäOôçTö åTöãFãTö YÒUã] ×[ý]_ç YÒaçV $Jô×_c÷ç QöçIø»ÝÌ^ç %ç»Ó Yç$K÷ê_ ]ãc÷³VÐ å]çc÷X æ$JôìWýÇ»Ý QöçIø»ÝÌ^ç» ]Ü—öÝ a\öçãTöç ºc÷çX _ç\ö Eõ×»×$K÷_* åa+ãc÷ ]+ åVFç Yç+×$K÷ã_ç ayÔÝÌ^ »çLXÝ×Tö Eõ×»[ýê_ c÷ã_ H» FX» Zõçã_ AãEõ[ýçã» ]ãXçã^çG ×V[ý åXç¾ç»ç c÷Ì^ ^ç» Zõ_Tö H» FXTö


×[ý`Ê…_ç» aÊ×rô c÷Ì^ ×[ýã`bêEõ ]çEõ G»çEõÝ ^×V [ýç×c÷»ê_ C_ç+ ^çÌ^ _»çä$K÷ç¾ç_Ýã[ýç» ]çEõ» ]»] æ$JôãXc÷» Y»ç [ýׇûTö åc÷ç¾ç» _GãTö aEõã_ç a]Ì^ãTö H»Tö ]çXÇc÷» a]çG]» Zõ_Tö _»çä$K÷ç¾ç_Ý» YRÍôç-£Xç Y×»ã[ý` AOôçC åXçãc÷ç¾ç c÷Ì^* 1972 $JôXTö ]çãÌ^ å^ç×TöÌ^ç a×yÔÌ^ »çLXÝ×Tö» Y»ç %¾a» _Ì^ åa+ a]Ì^Tö ]»çX a]×rô» Y»ç [ý§ãTöç ]çXÇc÷ %ç×c÷ å]çEõ éEõ×$K÷_- »ç+ãV+ %ç+Töç+ %¾a» _ã_ åa+ Pöç+ %çYÇ×X YÇ»X Eõ»Eõ×c÷ - åa+ a]Ì^Tö å]ç» _»çä$Jôç¾ç_Ý åEõ+Oôç a»Ó a»Ó éc÷ %ç×$K÷_* AG»çEõÝ ]çTÊö ×c÷$Jôçã[ý ×acg÷TöEõ ]çXÇc÷ Eõ»çäOôç å]ç» Eõç»ãX =×$JôTö [ýÇ×_ ]+ ×[ýã[ý$JôXç Eõ×»ã_ç åa+ãc÷ åTöãFTö aEõ_» EõUçTö ]+ acg÷çÅ×» XLXçã_ç* åa+ a]Ì^ãTö »çLXÝTöTö å^çG ×VÌ^ç c÷ã_ ]+ c÷Ì^ãTöç å]ç» ×XL» Eõç»ãX [ý§ãTöç ×Eõ[ýç ×Eõ×[ý _ç\ö Eõ×»ã_ç åcg÷ãTöX ×EõÜ™Çö å]ç» _»ç æ$K÷ç¾ç_Ý å[ýçã» [ý§ãTöç ×Eõ[ýç×Eõ×[ý åc÷»Ó¾çã_ãcg÷ãTöX* %çãYçXç» Ø‘öç]Ý åEõ`¾ $Jô³VÐ GêGãÌ^ %a]» aeaVÝÌ^ »çLXÝTöTö AEõ VÊRÍô Ø‘öçlù» »ç×F éGä$K÷* +Ì^ç» %çãGãÌ^ åTöãFãTö AG»çEõÝ %ç+XLÝ¾Ý ×c÷$Jôçã[ýC YÒ×a׈ù _ç\ö Eõ×»×$K÷_* åTöãFTö» éaãTö %çãYçXç» ×[ý[ýçc÷» ]ÉcÉ÷TöÛäOôç» ×[ýbãÌ^ VÇ%ç`ç»]çX åEõç¾ç» _GãTö A+äOôçC EõCEõä$JôçX åTöãFTö» ×Eõ ×Eõ mãS %çãYçXçEõ %çEõ×bïTö Eõ×»×$K÷_ %ç»Ó %ç×LC %çãYçXçEõ å]çc÷ç¬K÷ç~ Eõ×» »çãF? å]ç» Ø‘öç]Ý å^ãXêEõ ALX aZõ_ %×Wý[ýNþç %ç×$K÷_ åa+Vã» ALX aZõ_ »çLXÝ×TöpûC %ç×$K÷_* 1978 $JôX» Y»ç 1996 $JôXê_ãEõ ×[ýWýçÌ^Eõ ×c÷$Jôçã[ý UEõç Eõç_ä$K÷ç¾çTö åTöãFãTö %a] ]Ü—öÝ a\öç» ALX åLœöî ]Ü—öÝ éc÷


UEõç» =Y×»C ×[ý×\ö~ ×[ý\öçG» ]Ü—öÝ ×c÷$Jôçã[ý ×XL» Vç×Ì^±¼ö VlùTöçã» Yç_X Eõ»ç» ×XL» »çLêX×TöEõ LݾXTö åEõçãXç Eõ_áø _ç×G[ýê_ ×VÌ^ç Xç×$K÷_* %çãYçXçã_çEõ» ^ÇG½LݾX X¾-V ×Tö aEõ_» [ýçã[ý %çV`ï* AFX aeaç» %çãYçXçã_çEõ» Vã»+ aÇF %ç»Ó %çX³Vã» Y×»$Jôç×_Tö Eõ×» LݾXTö aZõ_Töç _ç\ö Eõ×»[ýê_ c÷ã_ Y×Tö Y±óöÝ åEõãX mX» %×WýEõç»Ý c÷[ý _çãG åaÌ^ç %çãYç¾ç» LݾX» %×\öpûTöçã» EõCEõä$JôçX? å]ç» ×[ýÌ^ç 1951 $JôXTö éc÷×$K÷_* åa+ a]Ì^Tö ]+ V`] ]çX æ`ÒSÝ» $K÷çyÝ %ç×$K÷ã_ç* %ç×L» a][ýÌ^a» æ$K÷ç¾ç_Ý ALXÝ» \öç[ýWýç»ç» %çEõç` YçTöç_ YÒã\öV* G×TöãEõ å]ç» ×[ýÌ^ç» a]Ì^Tö å]ç» ×Eõ[ýç ×[ýã`b \öç[ý» =àö[ý éc÷×$K÷_ [ýÇ×_ Eõ[ý åXç¾çã»ç* ×Eõ³wø AOôç EõUç ×PöEõ ]çXÇc÷LXEõ YÒU]×VXç åVFç» Y»ç åTöãFTö» Gc÷ÝX G öÝ» æ$Jôãc÷»çäOôçã¾ å]çEõ ×[ýã`b \öçã[ý %çEÊõœö Eõ×»×$K÷_, ×^äOôçEõ é_ ]+ %ç×LC åGì»[ý %XÇ\ö[ý Eõã»ç* ×Y$K÷» LݾXTö [ýÇ×L Yç+×$K÷ã_ç ]çXÇc÷ LX AOôç EõUç» ]çXÇc÷, EõUç %ç»Ó Eõç]» ]çLTö ×]_ XUEõç ]çXÇc÷Eõ åTöãFãTö \öç_ XçYç+×$K÷_* åTöãFãTö ×XãLC åEõçãXç Eõç]Tö %çXEõ æYÒ$Jôç» ×X×V×$K÷_ %ç»Ó ×XãLC %çX» æYÒ$Jôç»Tö AãEõç Eõç] XEõ×»×$K÷_* +Ì^ç» YÒ]çX ×c÷ãTö`Ÿ» `+EõÝÌ^ç» ]Ü—öÝ a\öç»×[ýYãlù %Xç %Xçºc÷ç YÒØ™öç[ýTö åTöãFãTö %Eõã_ %Xçºc÷ç YÒØ™öç[ý» aYãlù å\öOô ×V %Eõ_`»ÝÌ^ç éc÷×$K÷_* ×EõÜ™Çö +Ì^ç» [ýçã[ý åTöãFãTö %EõãXç %XÇTöŠ åc÷ç¾ç Xç×$K÷_* a]Ì^ aä$JôTöXTöç åTöãFTö» $Jô×»y» %çXAOôç ×[ý×`rôTöç* ]çXÇc÷LX»


A+ $Jô×»y, A+ ×[ýã`b é[ý×`œöîTöç a]Éãc÷ å]çEõ %ç×LC %XÇäYÒ»Xç å^çGçÌ^* %çãYçXç» A+ ×[ýã`b YÒ`ÂäOôç» =wø»Tö ]+ +Ì^çãEõ Eõ[ý Yçã»ç Ø‘öç]Ý Ø—öÝ» ]çLTö [ýÇLç [ýÇ×L» %×[ýc÷ãX AFX aeaç» åEõ×TöÌ^çC aÇF» c÷[ý åXç¾çã»* Ø‘öç]ÝãÌ^ ×Eõ \öç_ Yç+ ×Eõ å[ýÌ^ç Yç+ åa+äOôç LXç» Ø—öÝ» å^ãXêEõ YÒãÌ^çLX Ø—öÝ» \öç_ åYç¾ç å[ýÌ^ç åYç¾çäOôç LXç» %ç¾`îEõTöç Ø‘öç]Ýã»ç %çä$K÷* Ø—öÝ G»çEõÝãÌ^ aVçÌ^ ]XTö »Fç =×$JôTö TöîçG» ]çLTöãc÷ %çX³V åYç¾ç ^çÌ^ åa+ TöîçãG %çãX H» FXê_ ×[ý]_ %çX³V* [ýç+ãV=, %çãYçXç» YÇy-EõXîç aÜ™öçX %ç×L =~×Tö» LF_çã» %çm¾ç+ a]çLTö aÇYÒ×TöלöTö éc÷ä$K÷ [ýÇ×_ %ç×] LçãXç* %çãYçXç» aÜ™öçX åEõ+LXEõ LݾXTö %çYÇ×X åEõãXWý»X» ×`lùç YÒVçX Eõ×»×$K÷_? %çXÇœöç×XEõ ×`lùç» EõUç [ýçV ×VC H»FXTö åTöCgã_çEõ» \ö×[ýbîTö LݾX GRÍô ×VÌ^ç» [ýçã[ý %çYÇ×X H»Ó¾ç Y×»ã[ý` AOôç éTöÌ^ç» Eõ»ç» ]X ×V×$K÷_ åX×Eõ? \öG[ýçX» EÊõYçTö å]ç» _»çä$K÷ç¾ç_Ý åEõ+Oôç a]çLTö YÒ×Tö׺c÷Tö éc÷ä$K÷* Töç» Eõç»ãX ]+ ×[ýã`b ×Eõ[ýç Eõ×»×$K÷ã_ç Eõ[ý åXç¾çã»ç* ×acg÷TöEõ aÇXçG×»Eõ ×c÷$Jôçã[ý G×RÍô TÇö×_[ýê_ ]+ ×Eõ$KÇ÷ TöîçGãc÷ Eõ×»×$K÷ã_ç* AG»çEõÝ ]çTÊö ×c÷$Jôçã[ý ×XL» Vç×Ì^±¼ö Yç_X Eõ×»×$K÷ã_ç %×Tö ×Xœöçã»* A+ Vç×Ì^±¼ö Yç_X Eõã»çãTö ]+ å]ç» LݾX» [ý§Tö×F×X A×»[ý _GçTö Y×»×$K÷ã_ç %Uïçd ]+ ×XLãEõ »ç×c÷»» LGTö» _GTö [ý»êEõ L×QÍöTö Eõ»ç Xç×$K÷ã_ç* _»ç æ$K÷ç¾ç_Ý åEõ+Oôç» ]XTö a»Óã» Y»ç AOôç YÒ×Töã^çGÝTöç» ]ãXç\öç[ý %ç×X


×V[ýê_ ^±óö Eõ×»×$K÷ã_ç* Y»Ýlùç Zõ_çZõ_ Cã_ç¾ç» ×VXç ×acg÷TöEõ a»Ó AãEõçOôç YÇ»•õç» ×V =daç×c÷Tö Eõ×»×$K÷ã_ç* ×acg÷Tö» ]XTö \öG¾çX» YÒ×Tö ×[ý`Ÿça» \öç[ý AOôç %ç×X ×V[ýê_ ^±óö Eõ×»×$K÷ã_ç* \öG[ýçX» YÒ×Tö ×[ý`Ÿçãa [ý§ãTöç å[ýÌ^ç Eõç] Eõ»ç» Y»ç %çTö»Tö »çãF [ýÇ×_ å]ç» ×[ý`Ÿça* a»Óã» Y»ç \öG[ýçX» YÒ×Tö ×^ ×[ý`Ÿça G×RÍô =×Pö×$K÷_ åa+ ×[ý`Ÿça» Zõ_ãTö+ åX×Eõ %ç×LC QöçIø» _»ç+ [ýä$K÷ã»EõTö A[ýç» Eõç]çFîç» VÝH_ `ç»ÝTö ×UÌ^ éc÷ Eõç]çFîç V`ïX Eõ×» ^çÌ^×c÷* ]çLÇ _»ç+ m¾çc÷çOôÝ» Y»ç %ç×LC Y×[ýy \öçV ]çc÷Tö æRôEõÝÌ^çãFç¾ç Xç] H»Tö `»ç+ ×VãÌ^×c÷* H»FXTö ×Eõ$KÇ÷ ×XÌ^] `Ê…_ç »ç×F×$K÷ã_ç* VÇY»ÝÌ^ç» açL \öçTö åFç¾ç» a]Ì^ aEõã_çã» å[ýã_G* ×EõÜ™Çö »ç×Tö 9Oôç [ýLçTö AãFãTö »ç×Tö» %çc÷ç» Eõ×»×$K÷_* G×TöãEõ Töç» %çGãTö+ _»çã[ýç» H»ê_ %ç×c÷[ý _GçTö Y×»×$K÷_* _»çcg÷ãTö $JôçEõ×» Eõ×» UEõç %¾ºc÷çTö åEõ×TöÌ^ç[ýç $JÇôOôÝTö H»ê_ %ç×c÷ã_C åV=TöçEõ» åFç¾ç» %çGãTö+ H» Yç+×$K÷_×c÷* açWýç»XãTö Y×»_×lùTö c÷Ì^- ×YTÊö ]çTÊö VÇãÌ^ç »çLXÝ×TöTö L×QÍöTö éc÷ Uç×Eõã_ aÜ™öçX aEõ_» ×`lùç %ç»Ó YÒ×Tö¹c÷ç» ×V`äOôç ×Eõ$KÇ÷ %[ýãc÷×_Tö éc÷ »Ì^* %çãYçXçã_çEõ VÇãÌ^ç a×yÔÌ^ »çLXÝ×TöTö UçãEõçãTöC åTöCgã_çEõ» A+ å[ýì׈ùEõ =~Ì^X åEõãXVã» a ö[ý c÷_? %çYÇ×X åEõç¾ç» Vã» %ç×] VÇãÌ^ç AãEõ_ãG a×yÔÌ^ »çLXÝ×TöTö å^çG ×VÌ^ç Xç×$K÷ã_ç* 1978 $JôX å^×TöÌ^ç AãFãTö YÒU] [ýç»[ý [ýçã[ý ×[ýWýçX a\öç ×X[[ýïç$JôXTö =×Pö[ýê_ ׺c÷» Eõã», åa+ a]Ì^Tö %Uïçd 1977 $JôXTö %ç]ç» QöçIø» _»ç» ×[ýÌ^ç éc÷ éG×$K÷_ ^×VC [ýçEõÝ _»ç æ$K÷ç¾ç_Ý åEõ+Oôç» YRÍôç£Xç


åTö×TöÌ^çC å`b åc÷ç¾ç Xç×$K÷_* AãFTö» a×yÔÌ^ »çLXÝ×Töê_ %c÷ç» +¬K÷ç [ý§ãTöç×V×X» Y»ç+ %ç×$K÷_* •Çõ_ Eõã_LTö YRÍôç» ×VXç» Y»ç+ AãFTö $K÷çy AEõTöç a\öç» a çVEõ [ýç a\öçY×Tö éc÷ %ç×c÷×$K÷_ %çX×Eõ å[ýXç»aTö _ Y×RÍô UçãEõçãTöC YÒUã] a çVEõ ×Y$K÷ê_ a\öçY×Tö éc÷×$K÷_* ×Qö[ýÐÓGQÍöTö CEõç_×Tö Eõ×» UEõç %[ýºc÷çãTöç åTöãFTö %a] YÒãV` EõeäGÐ$K÷ a×]×Tö» ×X[[ýïç×$JôTö aVaî %ç×$K÷_* a×yÔÌ^ »çLXÝ×Töê_ ^ç[ýê_ ]+ãc÷ [ýçWýç ×V %ç×$K÷ã_ç* å^×TöÌ^çê_ãEõ å]ç» ×XLç H» AFX Xc÷Ì^, _»ç æ$K÷ç¾ç_Ý åEõ+Oôç QöçIø» Xc÷Ì^ åTö×TöÌ^çê_ãEõ a×yÔÌ^ »çLXÝ×Tö Eõ×»[ý Xç_çãG* åaãÌ^ãc÷ 1977 $JôXTö å^×TöÌ^ç QöçIø» _»ç» ×[ýÌ^ç c÷_ [ýçEõÝ _»ç æ$K÷ç¾ç_Ý åEõ+OôçC Eõã_L Yçã_êG å]ç» ×XLçêEõ AFX H» c÷_ åTö×TöÌ^ç %ç»Ó ]+ %çY×wø XEõ×»ã_ç* 1978 $JôX» ×X[[ýïç$JôXTö YÒ×Tö¥×³VTöç Eõ×» LÌ^_ç\ö Eõ×»ã_* ]+ ×EõÜ™Çö a×yÔÌ^ »çLXÝ×TöTö %e` å_ç¾ç Xç×$K÷ã_ç* Eõç»S _»ç æ$K÷ç¾ç_Ý åEõ+Oôç Eõã_L» [ýµùTö H»ê_ %ç×c÷ %ç]ç» VÇãÌ^çãEõç XçYçã_ ×acg÷ãTö LçãXç \öç_ Yç[ý? %çãYçXçEõ AOôç EõUç LXç+ UCg- AãFTö» 20 [ý$K÷»ÝÌ^ç »çLXÝ×Tö LݾXTö ]+ åEõçãXç [ýQïö»c÷ a\öçãXyÝ» EõUçäOôç [ýçãV+ açWýç»X aVaîçC Xç×$K÷ã_ç* %ç×L %a]Tö Ggçã¾ \ÉöãAÕ, XGã» $Jôc÷ã» %ç×_ãÌ^ G×_ãÌ^ åyÔ$Jô, •Çõ_ %ç×V» YÒã^Ì ç\ö» éc÷ä$K÷* _GãTö EõS EõS $K÷çy $K÷çyÝ» CY»Tö YRÍôç» å[ýçLç åEõãXVã» Lç×Y ×VÌ^ç éc÷ä$K÷ åaãÌ^ ×X¸JôÌ^ _lù Eõ×»ä$K÷ åEõ¾_ %çXÇœöç×XEõ ×`lùçã» ALX $K÷çy [ýç $K÷çyÝEõ ×YTÊö ]çTÊöãÌ^

YÇXïçeG ]çXÇc÷ ×c÷$Jôçã[ý G×RÍô TÇö×_[ý Yç×»[ý [ýÇ×_ %çãYç×X \öçã¾ãX?


ALX aÇXçG×»Eõ c÷[ýê_ ×EõTöçY» ×`lùç+ YÒEÊõTö ×`lùç [ýÇ×_ ]+ Xç\öçã[ýç* •Çõ_» YÇ×UGTö ×`lùç» _GãTö H»FX» Y×»ã[ýã`ãc÷ YÒEÊõTö ×`lùç ×V[ý Yçã»* H»FXTö ]çEõ åV=TöçEõ» ]çLTö [ýç %XîLX» ]çLTö _ç×G UEõç Eõç×LÌ^ç åY$Jôçã_ _»ç-æ$K÷ç¾ç_Ý ]XTö G\öÝ» å»FçYçTö Eõã»* [ý§ãTöç a]Ì^Tö åVFç ^çÌ^ _»ç æ$K÷ç¾ç_ÝãÌ^ Eõ»ç å[ýÌ^ç Eõç] å[ýç» ]çãEõ åV=TöçEõ» Y»ç _ÇEÇõ¾ç+ »çãF ^ç» Zõ_Tö _»ç æ$K÷ç¾ç_ÝãÌ^ å[ýÌ^ç Eõç] Eõ×»[ýê_ %×WýEõ aÇ×[ýWýç YçÌ^* _»ç æ$K÷ç¾ç_Ý a ïãEõ ]çEõ åV=TöçEõ» ]çLTö åEõçãXç _ÇEõ RôçEõ Uç×Eõ[ý Xç_çãG* %ç+Xç» Vã» Y×»•õç» éc÷ Uç×Eõ[ý _çãG* %ç×L Eõç×_ %ç»Ó AOôç EõUç åVFç ^çÌ^ c÷Pöçd WýXÝ åc÷ç¾ç» ]çX×aEõTöçã» åV=TöçãEõ [ý§ Wý»ãX OôEõç =YçLÛX Eõã» %ç»Ó ]çEõ G»çEõÝãÌ^ åV=TöçEõ» åa+ =YçLÛX ×Eõ]çX åa+ EõUç Lç×XC ×G×»cg÷Tö» %XîçÌ^ =YçLÛXEõ [ýçWýç ×X×VãÌ^* +Ì^ç» Zõ_Tö [ý§ãTöç _»ç æ$K÷ç¾ç_Ý» LݾX Xrô åc÷ç¾ç åVFç ^çÌ^* _»ç [ýç æ$K÷ç¾ç_Ý» Eõç»ãX åTöCgã_çEõ» åV=TöçEõ ]çEõ %çV`ï» YÒTöÝEõ* ×EõÜ™Çö å^×TöÌ^ç AOôç %çV`ï [ýî×NþãÌ^+ %XîçÌ^ Eõã» åTö×TöÌ^ç _»ç æ$K÷ç¾ç_Ý» ]XTö ×Eõ YÒ×Tö×yÔÌ^ç c÷[ý Yçã»? %XîçÌ^ \öçã[ý Eõ»ç OôEõç Y+$Jôç» ¥ç»ç XçXçX é[ý\ö¾» G»çEõÝ c÷[ý Yçã»* ×EõÜ™Çö YÒEÊõTö `ç×Ü™ö» G»çEõÝ c÷[ý Yçã» [ýÇ×_ ]+ Xç\öçã[ýç* %çãYçXç» ×YÒÌ^ %×\ö»Ó×$Jô ×Eõ? ×YÒÌ^ %×\ö»Ó$JôÝ [ýÇ×_ %YÇ×X ×Eõ Lç×X[ý FÇ×Lä$K÷ ]+ Wý×»[ý Y»ç Xç+* AãEõ %çbçã» Eõ[ý Y»çêEõ åEõçãXç `Œ ]+ ×[ý$Jôç×» åYç¾ç Xç+ ^ç» ¥ç»ç %çãYçXçEõ ]+ å]ç» ×YÒÌ^ %×\ö»Ó×$Jô [ýÇLç[ý Yç×»]* ]+ %çGãTö+ éEõä$K÷ç


]+ aç]ç×LEõ Eõç] Eõ×» \öç_ YçC* »çLXÝ×Tö» _GãTöç ×Eõ$KÇ÷ Y×»]çãX L×QÍöTö* ×EõÜ™Çö aç]ç×LãEõ+ c÷CEõ [ýç »çLXÝ×TöãTö+ c÷CgEõ TöçTö UEõç ×[ý`Ê…_Töç å[ýç» å]ç» $JôFEõ [ýÇLç+ä$K÷ åTöãXc÷ã_ ]+ AãEõ%çbç»ãTö Eõ[ý Yçã»ç ]+ ZÇõ_×X `çEõ×X Yç×Tö \öç_ YçCg* ZÇõ_ å]ç» ×YÒÌ^ åa+ãc÷ Lç» Eõç×_ H»» %çGTö AFX WýÇXÝÌ^ç ZÇõ_×X YTöç, ×Y$JôZõçã_ AFX `çEõ×X YTöç å]ç» $JôF- A+ $JôF» Eõç»ãS [ýwïø]çãX ]+ %Eõ_`»ÝÌ^ç ^×VC %Uïçd FçCgTöç Xç+ ^×VC `çEõ×X [ýç»Ý A×TöÌ^çC %çG» Vã»+ YçãTöç %ç»Ó `çEõ×X [ýç»ÝTö åc÷ç¾ç Yç$Jô×_ã[ýç» A$Jô» $JÇô[ýÇ»ÝÌ^çEõ ×[ý_ç+ ×V %X³V _ç\ö Eõã»ç* ]+ %çGãTö+ éEõä$K÷ç ]+ aç]ç×LTö Eõç] Eõ×» \öç_ YçCg* ]+ »çLXÝ×Tö» _GãTöç ×Eõ$KÇ÷Y×»]çãX L×QÍöTö* ]+ åEõ+[ýçOôçC aç]ç×LEõ %XǺc÷çX» _GTö L×QÍöTö éc÷ %çä$K÷ç* [ýwïø]çX ]+ ×Qö[ýÐÓGQÍö ×L_ç ]×c÷_ç a×]×Tö» =YãVrôç, \öç»TöÝÌ^ ×`£ Eõ_îçX Y×»bV» ×Qö[ýÐÓGQÍö `çFçã»ç =YãVrôç, ×Qö[ýÐÓGQÍö ]×c÷_ç ×L»SÝ $Jô»ç» ]+ Eõç^ïîEõ»Ý a\öçãXyÝ %a] å_×FEõç a]çã»çc÷» ]+ %çLÝ[ýX aVaî, ×Qö[ýÐÓGQÍö ×L_ç EõeäGÐ$K÷» ]+ =Y a\öçãXyÝ* A+ å[ýç»» CY×» Socio Education Welfare Association (SEWA) Xç]» å[ý$Jô»Eõç»Ý åa¬K÷çãa[ýÝ %XǺc÷çX AOôç GPöX Eõ×»×$K÷ã_ç 2000 $JôXTö* 1998 $JôXTö Ø‘öç]Ý» c÷Pöçd ]ÊTÇöî» Yç$K÷Tö ]+ [ý» %Eõ_»ÝÌ^ç éc÷ Y×»×$K÷ã_ç* Ø‘öç]Ý» aEõã_ç Eõç]ãTö $Kg÷çÅäOôç» Vã» _ç×G UEõç» ×Y$K÷Tö ]çXÇc÷ LX» %çEõ×Øö‚Eõ ]ÊTÇöîã¾ å]çEõ [ý» %Eõ_ `»ÝÌ^ç Eõ×» åY_çã_* åa+ãc÷ [ý§ãTöç ×$JôÜ™öç Eõ×» [ý§LX» _GTö %çã_ç$JôXç Eõ×» AOôç å[ý$Jô»Eõç»Ý aeºc÷çäOôç GPöX Eõ×» 2001 $JôXTö å»ãLrÑôÝ Eõã»ç* YÒU] %[ýºc÷çTö AOôç


aeºc÷çäOôç» L×»Ì^ãTö ×Qö[ýÐÓGQÍö XG»» %çã` Yçã` UEõç GçCg %‡û_Tö åEõ=[ýçOôçC ×[ýXç]Ç_ÝÌ^ç ºc÷çºc÷î åa¾ç ×`×[ý» %XÇ׺c÷Tö Eõã»ç* A=Qö$Jô %ç»Ó »NþVçX a ïãEõ »ç+L» aLçGTöç %ç×X[ý» Eõç»ãX åEõ+[ýçFãXç %çã_ç$JôXç $JôyÔ» %çãÌ^çLX Eõ×»×$K÷ã_ç* å^ç¾ç [ý$K÷» ×Qö[ýÐÓGQÍö $Jôc÷»» EÊõ×Åy] [ýçXYçXÝ» CY»Tö AFX %çã_ç$JôXç $JôyÔ Yç×Tö åEõ=[ýçLãXç a]_ [ýî×NþEõ ×X]Ü—öX Eõ×» EÊõ×Åy] [ýçXYçXÝ» Y»ç Y×»yçX åYç¾ç» =YçÌ^ a ïãEõ %çã_ç$JôXç Eõ»ç c÷Ì^* A+ã[ýç»» CY×»C mL»çOôTö åc÷ç¾ç \Éö×]Eõ Tö lù×TöGкc÷ »ç+L» açc÷ç^ïî Eõç»ãX ×Qö[ýÐÓGQÍö %ã»ç»ç ×$JôãX]ç c÷_Tö AF×X ×$JôãX]ç YÒV`ïX Eõ×» aeGÐc÷ åc÷ç¾ç 20,000 OôEõç YÒWýçX ]Ü—öÝ» açc÷ç^ïî YÉ×Lê_ VçX Eõ»ç c÷Ì^* A+[ýç» %a]Tö åc÷ç¾ç YÒ[ý_ [ýçXYçXÝTö lù×TöGкc÷ åc÷ç¾ç aEõ_» ]çLTö %ç]ç» SEWA Zõç_» Y»ç XTÇöX `ç»Ý, WýÇ×Tö, _»ç æ$K÷ç¾ç_Ý EõçãYç» Eõç×X» CY×»C ×$Jô»ç, m», ×[ý•ÇõOô, ]] %ç×V YÒçÌ^ 30 c÷çLç» OôEõç» ]É_î» aç]GÐÝ ]WýÇYÇ» %‡û_Tö ×[ýTö»S Eõ»ç c÷Ì^* å^ç¾ç 5 æ$Jô㊶‘ö» Töç×»ãF ×Qö[ýÐÓGQÍö %ç+UçX [ýGÝ×[ý_ %‡û_Tö AOôç ×[ýXç ]É_ÝÌ^ç Ø‘öçºc÷î ×`×[ý» Yç×Tö YÒçÌ^ 300 ]çXÇc÷» ]çLTö V»[ý åZõXç+_ %ç×V ×[ýTö»X Eõ»ç c÷Ì^* A+ Eõç]Tö %ç]çEõ %a] ×$Jô×Eõdaç ]c÷ç ×[ýVîç_Ì^» 4LX QöçNþã» ac÷çÌ^ Eõ×»×$K÷_* A+ã[ýç» Eõç] Eõã»çãTö »ç+L» Y»ç %ç×] [ý§ãTöç ac÷çÌ^ ac÷ã^çG YçCg* \öç_ Eõç] Eõ×»[ýê_ »ç+ãL ac÷çÌ^» c÷çTö %çG[ýRÍôçÌ^* %ç×] ]çy LXãa¾ç» ]X AOôçã» %çÜ™ö×»EõTöçã» Eõç]ã[ýç» Eõ×»^ç[ý _çãG* +×Tö]ãWýî %ç]ç» å[ý$Jô»Eõç»Ý aeºc÷çäOôçã¾ YÒçNþX açeaV `ÒÝ^ÇTö Y¾X×ae HçäOôç¾ç»»


aeaVÝÌ^ YÉ×L» Y»ç AFX A¶‘öÇã_³a _ç\ö Eõã»ç %ç»Ó åa+FX [ýwïø]çX $Jô_ç+ UEõç éc÷ä$K÷* ]+ A+Vã» »ç+L» ]çLTö Uç×Eõ »ç+L» Eõç] Eõ×» å]ç» %Eõ_`»ÝÌ^ç LݾXäOôç» ×VX å[ýç» Yç» Eõ×» éG %çä$K÷ç* ]çãL a]ãÌ^ _»çä$K÷ç¾ç_Ý» _GTö VÇ×VX]çX Uç×Eõ %çãc÷ç* ×acg÷ãTöC ]çãL a]ãÌ^ %ç×c÷ å]çEõ _G ×V ^çÌ^×c÷*

[ýTöÛ]çãX %çYÇ×X åEõãXVã» [ýîØ™ö %çä$K÷? ]+ +×Tö]ãWýî ^ÇG½LݾX» åaç¾g»XÝ Xçã]ã» AF×X Gгc÷ YÒEõç` Eõ×» =×_Ì^ç+ä$K÷ç* åa+Gгc÷Tö %ç]ç» 48 [ý$K÷»ÝÌ^ç ×[ý[ýç×c÷Tö LݾXTö HOôç ×Eõ$KÇ÷ HOôXç» %ç\öçb ×VÌ^ç éc÷ä$K÷* +×Tö]ãWýî ×EõTöçYFãX »ç+L» a]çL» _ç\ö Eõ×»ä$K÷* %a]» AG»çEõÝ %çG`ç»Ý» aç×c÷×TöîEõ TöUç açe[ýç×VEõ `ÒÝ^ÇTö åc÷çã]X [ý»ãc÷çGç×AÕ QöIø»ÝÌ^ç+ adzV»êEõ ]ÇF[ýµù ×_×F ×Vä$K÷* [ýwïø]çX %Xî Gгc÷ ×_Fç» EõUç ×$JôÜ™öç Eõ»ç Xç+* %çãYçXçã_çEõ» YÒ×Tö å]ç» £ã\ö¬K÷ç Uç×Eõ_* WýXî[ýçV* Mobile: 94351-31752

Interview  

interview with a successful mother