Page 1

Xçã]+ ^ç» Y×»$JôÌ^ »tÇ c÷çL×»Eõç

»c÷aî aç×c÷Töî YÇ»çS %ç»Ó ]c÷çEõç[ýî» =wø»ç×WýEõç»Ý* LçTöTö ]c÷d c÷CEõ [ýç Xc÷CEõ, YçTöTö ×EõÜ™Çö a[ýïçㆠad* %çYÇ×X [ýç»Ó aç×c÷Töî açWýXç» YU ×EõÌ^ [ýç×$Jô _'å_? LXç» %çGÐc÷, pûçX %çc÷»S» %çGÐc÷Tö, `ç`ŸTö aTöî» aµùçXTö* %çãYçXç» A+ aç×c÷Töî açWýXç» YÒ×Tö åEõ×Tö^Ì ç» Y»ç %XÇ»çG L×X½_? ×Eõã`ç» %¾Øšöç» Y»ç* aç×c÷Töî açWýXç» ]É_ æYÒ»Sç? LݾX» ×$Jô»Ü™öX ×Lpûçaç* %çãYçXç» aç×c÷Töî aÊ×rôTö H»Ó¾ç Y×»ã¾ã` åEõãXVã» ac÷çÌ^ Eõ×»×$K÷_? H»Ó¾ç Y×»ã¾ã` å]ç» aÊ×rôTö åEõ×TöÌ^çC [ýçWýç ×VÌ^ç Xç×$K÷_* aç×c÷Töî aÊ×rô» [ýçã[ý AEõ ×[ýã`b Y×»ã¾`» YÒãÌ^çLX ×X¸JôÌ^ %çä$K÷* AãX Y×»ã¾` %çYÇ×X YÒU] %¾ØšöçTö Yç+×$K÷_ åX? AEõ ×[ýã`b Y×»ã¾` ]çãX? ]+ ×^ãEõçãXç Y×»ã¾`ãTö å^×TöÌ^ç+ åTö×TöÌ^ç+ ×_ãFç* %çYÇ×X ALX »c÷aî aç×c÷×TöîEõ »ÖãY+ YÒ×TöלöTö* A+ aç×c÷Töî» YÒ×Tö %çãYçXç» VÇ[ýï_Töç» Eõç»S ×Eõ? XîçÌ^-%XîçÌ^, YçY-YÇSî, aç]ç×LEõ \öç»aç]î A+ aEõã_ç é[ý×`rôî+ ×^ãEõçãXç TöUç Eõ×UTö ×$Jô×»Ì^ç$K÷ aç×c÷TöîTöêEõ »c÷aî aç×c÷TöîTö [ý×TöÛ UçãEõ* ×Eõ =×$JôTö, ×Eõ %XÇ×$JôTö, ×Eõ ×c÷Tö, ×Eõ %×c÷Tö åa+ &rô aÝ]ç å»Fç %gEõç UçãEõ* ]+ EõCg, »c÷aî aç×c÷Töî YÇ»çS %ç»Ó ]c÷çEõç[ýî» =wø»ç×WýEõç»Ý* LGTöTö ]c÷d c÷CEõ [ýç Xc÷CEõ, YçTöTö ×EõÜ™Çö a[ýïçㆠad* %Y»çWý c÷Töîç» ×[ý»Óãˆù +Ì^ç» %ãHç×bTö aeGÐç] %×[ý»ç]* c÷çLç» a]aîçTö LLÛ×»Tö åc÷ç¾ç %×Øšö» TöUç =X½wø YÊ×U¾Ý» yØ™ö ]çXÇãc÷ åTöCgã_çEõ» Xrô VÇrô LݾX» lù×SEõ %çX³V» å\öçGî ×c÷$Jôçã[ý »c÷aî TöUç å»ç]ç³aEõ» Eõç×c÷XÝãEõ GÐc÷S Eõã»* %ç»Ó »c÷aî [ýç %Y»çWý aç×c÷TöîãTöç ×Ì^ãc÷TÇö a]çL TöUç LݾX» [ýçØ™ö¾TöçEõ ×[ý×XŸTö YÒ×TöZõ_X %ç»Ó ]çX×aEõ =wø»S åVFÇC¾ç a•ö¾, åTöãX ålùyTö »c÷aî aç×c÷Töî» YÒ×Tö VÇ[ýï_Töç UEõçäOôç Ø‘ö\öç×¾Eõ*


%çãYçXç» YÒU] å_F×X åEõ×Tö^Ì ç YÒEõç` éc÷×$K÷_? A+ aç×c÷Töî açWýXç %çYÇ×X ×Eõ]çX [ýÌ^a» Y»ç %ç»]\ ö Eõ×»×$K÷_? 1973 $JôXTö "[ý§»ÖYÝ' Xç]» »c÷aî =YXîça AFX YÒEõç` éc÷ C_ç+×$K÷_* ]+ Vc÷[ý$K÷» [ýÌ^a» Y»ç+ ×_Fç-å]_çTö c÷çTö ×V×$K÷ã_ç* Eõ”×[ýpûçX ×\ö×wøEõ [ý§ åEõ+FX %çãYçXç» GÐÜšö YÒEõç` éc÷ä$K÷* A+ ×[ýbãÌ^ ×Eõ$KÇ÷ Eõ'[ý åX×Eõ? Töç]a TöYaîç, %XÜ™ö Eõç_» YÒãc÷×_Eõç, [ý³VÝ aÉ^ïEõSç, ×[ýY~ ]çX¾ %ç×V Eõ×» å]ç» åEõ+[ýçFãXç Eõ”×[ýpûçX ×\ö×wøEõ GÐÜšö YÒEõç` éc÷ C_ç+ä$K÷*YÊ×U¾ÝTö YÒU] açUïEõ Eõ”×[ýpûçX» Eõç×c÷XÝ ×_×F×$K÷_ 19 [ý$K÷» [ýÌ^aÝÌ^ç AG»çEõÝ Tö»ÓSÝãÌ^, Xç] %ç×$K÷_ å]×» \ö_ËrôXË yÔçZËõOô GQËö =+X* ACg %ç×$K÷_ ×[ýFîçTö +e»çL Eõ×[ý å`î_Ý» Y±óöÝ* 1917 $JôXTö åTöCg» ¥ç»ç »×$JôTö "ZÐõçeãEõXË rôç+XË %[ý ]QöçSï YÒ×]×U=$Jô' Xç]» ×EõTöçYFãX+ YÒU] Eõ”×[ýpûçX Eõç×c÷XÝ [ýÇ×_ Eõ'[ý Yç×»* åa+ =YXîça YÒEõç` åc÷ç¾ç 175 [ý$K÷» éc÷ G'_* ×[ýpûçX %ç»Ó ×`” aEõã_ç ålùyãTö YÊ×U¾Ý %ãXEõ VÉ» %çm¾ç+ G'_* ×EõÜ™Çö ×[ýpûçXÝ ]c÷_Tö "×LXË æzõç×Xe' %ç×LC ×[ýTöEïõ» ×[ýbÌ^ éc÷ %çä$K÷* Eõ”×[ýpûçX» açZõ_î TöçãTö* %ç×L ×^ Eõ”Xç Eõç+ê_ ×a Lݾܙö ×[ýpûçX» ×[ýbÌ^ c÷'[ý Yçã»* %ç×L Eõ”×[ýpûçãX ×[ý`Ÿ» aç×c÷Töî LGTöTö ×XLØ‘ö %çaX ]L[ýÇTö Eõ×» é_ä$K÷* LÇã_ \öçãSï, A+$K÷ ×L å¾_Ë$JôEõ é_ãÌ^+ %绐ö éc÷×$K÷_ ×[ý`Ÿ Eõ”×[ýpûçX» YÒEÊõTö LÌ^^çyç* ×^ ^çyç %ç×LC a]çX G×TöãTö+ %[ýîçc÷Tö* =$JÇôÛ_ç åEõ å_m+X, c÷ç]ïX å]×j]\ö, åEõ æ[ýÐQËöã[ý»Ý, %çUï» ×$Jô zõçEïõ, %ç+LçEõ A×$Jô]\ö, æZÐõ\öç×»Eõ Y_ %ç×V Eõ×» Ø‘öXç]WýXî Eõ”×[ýpûçX» aç×c÷×TöîãEõ aç×c÷Töî» A+ ×V` %×WýEõ a]Ê Eõ×» åTöçã_* %a]ÝÌ^ç aç×c÷Töî» A+ ×V`äOôç ×EõÜ™Çö A×Tö^Ì çC %µùEõç»» %Oô_ Gâ¼÷»ãTö %çä$K÷* AÌ^ç %ç]ç» [ýçã[ý %×Tö Y×»TöçY» EõUç* %a]» TöUçEõ×UTö ×[ýFîçTö-YÒFîçTö aç×c÷×TöîEõaEõã_ A+ ×V`Tö VÊ×rôYçTö XEõã»Eõç»ãS+ A+ ×V`» aç×c÷Töî+ åY_XÝÌ^ç aç×c÷Töî» Zõ_Eõ %çg×» A×Tö^Ì çC YgÌ^ç_Gç YçXÝ åEõ$JÇô¾ç» Vã»+ éc÷ %çä$K÷* %çãYçXç» YÒEõç×`Tö GÐÜšö» aeFîç ×Eõ]çX? [ýTö]Û çXê_ãEõ 418 FX* ^Ü—öÜšö éc÷ %çä$K÷ 11 FX* YÒEõç×`Tö GÐÜšö»ç×L» ×\öTö»Tö åEõçXFXEõ [ýTöÛ]çXê_ãEõ æ`Òœö» %çaXTö U'[ý ×[ý$Jôçã»? A+ YÒ` =wø» ×V[ýê_ OôçX* TöUç×Y "AOôç ¥ÝY açTöOôç Eõ[ý»', YÒTÇöîb» YÒ×Tölùç, LÇ_Ç, YÒc÷»Ý, X»Eõ» ZÇõ_ YÒãTöîEõãEõ ]+ æ`Òœö [ýÇ×_ Eõ'[ý ×[ý$Jôçã»ç* AÌ^ç YçPöEõã»ç %×\ö]Tö* %çãYçXç» A+ aç×c÷Töî açWýXç» [ýçã[ý %ç×Lê_ãEõ %çYÇ×X åYç¾ç Ø‘öÝEÊõ×Tö aX½çX %ç×V» ×[ýbãÌ^ VÇ%çbç» Eõ'[ý åX×Eõ? A+ ×[ýbãÌ^ [ýc÷_ç+ åEõç¾ç» å]ç» a]Ç×_ +¬K÷ç Xç+* Ø‘öÝEÊõ×Tö TöUç aX½çX» Y»ç ]+ ×XãL+ %çgTö×» ZÇõã»ç* ×[ý×\ö~ Pöç+Tö aç×c÷Töî a\öç, %a] $Jô»Eõç»ãEõ %ç×V Eõ×» XçX %XÇœöçãX ×[ý×\ö~ aX½çX ^g$Jôç» %ãUï å]çEõ %ç]Ü—öS LXç+ %ç×c÷ä$K÷* A×Tö^Ì çê_ãEõ ]+ åa+ã[ýç» GÐc÷S Eõ»ç Xç+* %çX×Eõ "»c÷aî »±óö' » Vã» =Yç×WýC å]çEõ ^ç×$Jô×$K÷_* aX½çXTöêEõ ×YÒÌ^ YçPöEõ-Yç×PöEõç» Y»ç ×^ æYÒ]-\öç_ãYç¾ç _ç\ö %ç×c÷ä$K÷ç åaÌ^ç TÇö_Xçc÷ÝX* %çYÇ×X %a]» Vã» ×\öTö»Ó¾ç »çLîTö (LX½ØšöçX ×[ý`ŸXçU $Jôç×»%ç×_ ×X¸JôÌ^) Uç×Eõ %ç×ZÐõEõç» EõeãGç %»Sî» EõUç åEõãXêEõ Eõ”Xç Eõã»? ]+ ×c÷]ç_Ì^ãTöç YVçYïS Eõ»ç Xç+, %U$Jô ×c÷]ç_Ì^ a]YãEïõ åEõ+[ýçFãXç ×EõTöçY ×_×Fä$K÷ç* %ç]ç»» H»» Y»ç `ÝTöEõç_Tö ×c÷]ç_Ì^» CF CF £EÇõ_ç ×Oôe åEõ+Oôç]çX åVFç YçCg* åEõ×Tö^Ì ç[ýç åVãFç TÇöbç» ×`F»» Y»ç [ýGç å]H» YÇt, [ýTöçc÷Tö \göçÅ×c÷ \göçÅ×c÷ XÝ_ç %çEõç`ê_ =äPö* å]ç» ]X ^çÌ^ (é``¾Tö) å]ãH å]ãH [ýGç+ åF×_]* å]H» å[ýçãEõç$JôçTö =×Pö VÉ» VÉ»×Sê_ ^ç]* YÒEÊõ×Tö» åaì³V^ï »ç×L» ]çLTö ×XLãEõ ×[ý_ÝX Eõ×» ×V[ýê_ ]X ^çÌ^* YÒEÊõ×Tö» åaì³V^ï [ýSïXç a]ʈù ×EõTöçYã[ýç» Y×RÍô \öç_ YçCg, Eõ”Xç Eõ×» \öç_ YçCg ¥ÝY, açG», %»Sî, Yçc÷ç»-Y[ýïTö* A+ã[ýç»» YÒçEÊõ×TöEõ åaì³V^ï »ç×L» ]çLTö å^X ×XLãEõ ×[ý_ÝX Eõ×» ×V]* åa+ Eõç»ãS+ åX×Eõ EõeãGç (Zaire) adzV»[ýX, ×c÷]ç_Ì^, YÒ`çÜ™ö [ýç %çOô_ç×°OôEõ» ¥ÝYa]Éc÷» EõUç Eõ”Xç Eõ×»[ý Yçã»ç* %çãYçXç» \ö×¾bîTö Y×»Eõ”Xç? å]ç» Y×»Eõ”Xç ×_Fç, åEõ¾_ ×_Fç* aç×c÷TöîçXÇ»çGÝ YçPöEõê_ %çãYçXç» Zõç_» Y»ç ×Eõ ]Ü™ö[ýî ×V[ý ×[ý$Jôçã»? ]+ ×$Jô»Eõç_» å_FEõ* å]ç» £\öçEõçelùÝ YçPöEõ-Yç×PöEõç» YÒ×Tö AãÌ^ %XÇã»çWý ^çãTö åTöCgã_çãEõ å]ç» ×_F×X» ålùyTö ×$Jô»Eõçã_+ æYÒ»Sç å^çGç+ %çãc÷*

YÒEõç×`Tö GÐÜšö» aeFîç -[ýTöÛ]çXê_ãEõ 418 FX* ^Ü—öÜšö éc÷ %çä$K÷ 11 FX*

ranju hazarika  

an interview with popular writer ranju hazaika