Page 1

YÒU] ae•õ»S Y×RÍô åEõ+LX]çX XçG×»ãEõ %çG[ýäRÍôç¾ç ]Töç]Töf ×[ý`Ÿ×Ld [ý»Ó¾ç» ¥ç»ç YÒSÝTö "B×Töc÷î]׉øTö ×Qö[ýÐÓGQÍö' GÐÜšöF×X AFX [ýÇ»tÝ Xc÷Ì^ [ýÇ×_ å_FãEõ éEõä$K÷ ×PöãEõ+, ×EõÜ™Çö A+ a»Ó YÇØ™öEõF×X ×[ýVîç_Ì^ %ç»Ó ]c÷ç×[ýVîç_Ì^ Y^ïçÌ^Tö $K÷çy-$K÷çyÝaEõã_ YçPöîYÇ×U» Vã»+ Y×RÍô[ý _çãG [ýÇ×_ ]+ \öçã[ýç* LÌ^Ü™ö ×[ýLÌ^ æ$JôìWýÇ»Ý, GeGçYç»ç, ×Qö[ýÐÓGQÍö* ×Qö[ýÐÓGQÍö $Jôc÷»F×X» %TöÝTö %ç»Ó [ýTö]Û çX» ×[ýbãÌ^ åUç»ãTö Lç×X[ýê_ c÷'å_ A+ YÇ×UF×X» ×[ýEõ” Xç+* YÇ×_X $Jô³VÐ Vwø, Xç×_Ì^çYÇ_, ×Qö[ýÐÓGQÍö* +]çX×F×X TöUî +]çX Eõ] Y×»a»» YÇ×U AFXTö a×~×[ýrô åc÷ç¾çäOôýçã¾ å_FEõ» EõçY» ^çVÇEõ»Ý aç]Uï YÒEõç` Eõ×»ä$K÷* ]ÊVÇ_ EÇõ]ç» [ý»ç, %×X[ýçaÝ ×Qö[ýÐÓGQÍö» XçG×»Eõ, XTÇöX ×V{Ý* =YXîç×aEõ %ç»Ó açe[ýç×VEõ ×[ý`Ÿ×Ld [ý»Ó¾ç %a]ÝÌ^ç YRÍÆôê¾» ×$JôXçEõÝ Xç]* åTöCg» »×$JôTö ]c÷çãZõLFçXç» YÇ»×S X×UYy FÇ$Jô×» C×_C¾ç ×[ý×\ö~ Eõç_» HOôXç» YÒç]ç×XEõ TöUîã» a]ʈù %EõS]ç×X AFX ×EõTöçY-- B×Töc÷î]׉øTö ×Qö[ýÐÓGQÍö, %ç$Jô_ãTö A+FX AFX %EõS]ç×X ×EõTöçY Xc÷Ì^-- + \Çö»ÓEõçTö c÷çTöÝ \öã»ç¾ç» aZõ_Tö] V×__* é[ý×$Jôy» a•öçã»ã» \ö»ç A+ ×EõTöçYFX YÒ×TöLX ×Qö[ýÐÓGQÍö[ýçaÝ» %ç»Ó %a]» YÒ×TöLX pûçX×YYçaÇ [ýî×Nþ» %¾ã`î YPöXÝÌ^* %WýîçYEõ c÷ã»X GêG EõçêX ]c÷ç×[ýVîç_Ì^, ×Qö[ýÐÓGQÍö* %×Tö ]»]» ×Qö[ýÐÓGQÍö XG» %×Tö æ$JôãXc÷» ×Qö[ýÐÓGQÍö XG»* æ$JôãXc÷Ý %ç+ %a]Ý» EõYç_» åZgõçOô éc÷ ^ÇãG ^ÇãG ×L×_×Eõ %çä$K÷ %ç]ç» %×Tö ]»]» ×Qö[ýÐÓGQÍö XG»** (c÷ç$K÷çX $K÷×»Zõ %çc÷ã]V» GÝTö» Y»ç)


150 years old Dibrugarh Court Building

Cover of the Book SOPON SAHAR  

Cover page of the Book written on Dibrugarh

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you