Page 1

%ç×L» ×$JôÜ™öç

aãVì %a] =EõÝ_ a³c÷ç» AEõ [ýî×TöyÔ]Ý YVãlùY ×[ý`Ÿ×Ld [ý»Ó¾ç %_YãTö m¾çc÷çOôÝ Oôç=X zõç¾» æYÒlùçGÊc÷Tö %XÇ׺c÷Tö åc÷ç¾ç aãVì %a] =EõÝ_ a³c÷ç» a\öç AF×XTö %çãÌ^çLEõ aEõ_» %ç]Ü—öSyÔã] =Y׺c÷Tö UEõç» åaì\öçGî c÷'_* åaì\öçGî [ýÇ×_ A+[ýçã[ý+ éEõä$K÷ç å^- ×VH_ÝÌ^ç açe[ýç×VEõ LݾXTö [ý§ a\öç-a×]×TöTö =Y׺c÷Tö UEõç» aÇã^çG-aÇ×[ýWýç Yç+ä$K÷ç ^×VC A+FX a\öç» =ãV`î %ç»Ó ×[ýãWýÌ^ %Xî GTöçXÇG×TöEõ a\öçã[ýç»TöêEõ YÊUEõ* YÒUã]+ Eõ'[ý _ç×G[ý- ×[ý×`rô %×Tö×U ×c÷$Jôçã[ý =Y׺c÷Tö UEõç ×[ý×\ö~ ålùy» Y»ç [ýî×NþaEõ_» a]çc÷ç»* ×[ý×`rô %×Tö×UaEõ_» ×\öTö»Tö Xç] _'[ý _ç×G[ý A+aEõ_»- ]çXXÝÌ^ ]ÉFî XîçÌ^çWýÝ` ]VX ×[ý _EÇõ», ]çXXÝÌ^ XîçÌ^çWýÝ` c÷ÖbÝãEõ` »Ì^, ×[ý×`rô %ç+X×[ýV ×X_Ì^çX³V Vwø, »çLݾ GçµùÝ ×[ý`Ÿ×[ýVîç_Ì^» YÒçNþX =Yç$Jôç^ïî- åX$JôãX_ åZõ_'%UïXÝ×T×ö[ýV Qöf %TÇö_ `]ïç, ×[ý×`rô Gã¾bEõ Qöf \ÉöãYX `]ïç, %ç+Xm»Ó å»ç×c÷XÝ EÇõ]ç» Vça, ×`lùç]Ü—öÝ ×c÷]Ü™ö×[ý`Ÿ `]ïç %ç×V* A+aEõ_ ×[ý×\ö~ãlùy» å_çEõ AEõ×ÅyTö åc÷ç¾ç» =ãV`î %ç×$K÷_ %×TöãEõ ]c÷d* aãVì %a] =EõÝ_ a³c÷ç» =ãVîçGTö GÐc÷S Eõ»ç AEõ [ýÊc÷d Gã¾bSç YÒEõ”---Law, Law Courts and Lawyers of Assam » ×[ýbãÌ^ ae×`rô YlùEõ %¾GTö Eõ»ç %ç»Ó a³c÷ç» X¾×X×]ïTö å¾[ý$Jôç+Oô -WWW.AALA.COM » £\öç»]\ö* a³c÷ç+ AEõ [ýî×TöyÔ]Ý ×$JôÜ™öçã» GÐc÷S Eõ»ç A+ Gã¾bSç YÒEõ”+ Fç׳V-EÇõ»Ó×Eõ %ç]ç» åG컾]Ì^ %TöÝTö =ˆùç» Eõ×»[ý* %Xîc÷çãTö×V +³Oôç»ãXOô éc÷ä$K÷ %ç]ç» \ö×¾bîTö* %TöÝTö» åaçYçãXã» %çm¾ç+ %ç]ç» åG컾 å^X \ö×¾bîãTö Eõ×RÍôÌ^ç+ é_ éG +³Oôç»ãXOô» [ýc÷_ ¥çã»ã» ]ÇEõ×_ Eõ×» $K÷×OôÌ^ç+ ×V[ý a]GÐ ×[ý`Ÿ[ýçaÝ» aX½ÆFTö* AãXWý»S» [ýî×TöyÔ]Ý ×$JôÜ™öç aãVì %a] =EõÝ_ a³c÷ç» [ýçãV %Xî åEõçãXç aeGPöãX GÐc÷S Eõ×»ä$K÷ åX Xç+ åaÌ^ç ×X¸JôÌ^ \öç×[ý[ý_GÝÌ^ç EõUç* AãX YÒ`eaçã^çGî ×$JôÜ™öçã» a³c÷çEõ åXTÊö±¼ö ×VÌ^ç» [ýçã[ý ×X`ŸÌ^ öa³c÷ç» %XîçXî ×[ýbÌ^[ý[ýÝÌ^ç» _GãTö a¶YçVEõ é`ã_³VÐ Vça WýXî[ýçV» Yçy* º[ýç\öç×¾EõãTö+ %TöÝTö %ç»Ó \ö×¾bîTö» ae×]`ÒS HOôç a\öçU_Ý å^ æ`ÒçTöç]‰ø_Ý» [ýçã[ý ×Eõ]çX %çEõbïSÝÌ^ c÷'[ý Yçã» åa+ EõUç å[ýã_GêEõ åEõç¾ç» ×X¸JôÌ^ YÒãÌ^çLX Xç+ * %a]» Xîç×Ì^Eõ [ýc÷çäOôç %×Tö YÇ»×S %ç»Ó º[ýç\öç×¾EõãTö+ åG컾]Ì^ %TöÝTö» Wý[ýLç[ýc÷XEõç»Ý* XîçÌ^çWýÝ` _EÇõã» åTöCg» aç¾_Ý_ \öçbS YÒaeGTö º[ýÝEõç» Eõ×»ä$K÷ -\öç»Tö» »çLWýçXÝ ×V{Ý» =EõÝ_ a³c÷ç a]Éc÷» [ýTöÛ]çX» %çÌ^Ça c÷Ì^ãTöç 30 %U[ýç 40 [ý$K÷»*


×EõÜ™Çö åTöCg åTöLYÇ»ê_ ^çCgãTö Lç×X ºa[ýç\öç×¾EõãTö+ %ç¸[ý^ïî׶ö‚ýTö éc÷×$K÷_ å^ - +×Tö]ãWýî åTöLYÇ»Tö a³c÷ç+ åVRÍô` [ý$K÷»» Y×»yÔ]ç a¶YÉSï Eõ×»ä$K÷* åEõ¾_ åTöLYÇ»ãTö+ Xc÷Ì^, =L×X %a]» å^ç»c÷çOô ×Qö[ýÐÓGQÍö» ×X×$JôXç ºc÷çXãTöç %çWýÇ×XEõ %çVç_TöÝÌ^ Eõç]EõçãL +×Tö]ãWýî `Tö[ýbï %×TöyÔ] Eõ×» åV`FX» Xîç×Ì^Eõ LGTöFXê_ åG컾 Eõ×RÍôÌ^ç+ %ç×X[ýê_ alù] éc÷ä$K÷* ×Qö[ýÐÓGQÍö $Jôc÷»» ]çL]×LÌ^çTö %ç×LC åGì»ã¾ã» ×UÌ^ éc÷ UEõç, +e»çLaEõ_» a]Eõç_ÝX a]Ì^» ºc÷çYTöîEõ_ç» %XîTö] ×XV`ïX - EõOôÛ ×[ý×·QöeäOôçã¾ %ç×L 134 [ý$K÷»Tö \ö×» ×Vä$K÷×c÷* 1842 $JôXTö åEõ»çXÝ EõçEõ×Tö a×c÷ãTö %çVç_Tö» ºc÷çX ×XˆùÛç»S Eõ»ç» ×Y$K÷Tö 1870 $JôXTö ×rô]çã»×V %c÷ç å_çc÷ç- ×$Jôã]³Oô %ç»Ó ºc÷çXÝÌ^\öçã¾ YÒØ™ÇöTö Eõ»ç +OôçãTö A+ \ö¾XäOôç ×X]ïçX Eõ»ç éc÷×$K÷_* ×PöEõçVç» %ç×$K÷_ ALX %a]ÝÌ^ç ^ǾEõ* åa+ åTö×TöÌ^ç»Y»ç+ ×X»×[ý×$K÷~\öçã¾ A+ %çVç_Tö \ö¾XTö $Jô×_ %ç×c÷ä$K÷ Xîç×Ì^Eõ Yç»V×`ïTöç YÒV`ïX» ^gÇL %ç»Ó A+ [ýÊc÷d \ö¾XäOôç AãXVã» ×UÌ^ éc÷ %çä$K÷ %ãXEõ HOôXç -Y×»HOôXç, GRÍôç %ç»Ó \öIøç» XÝ»¾ açlùÝ éc÷* åEõ¾_ åaÌ^ç+ Xc÷Ì^ : %ç×L åV`» ×[ý×`rô Gã¾bEõaEõã_ º[ýÝEõç» Eõ×»[ýê_ [ýçWýî éc÷ä$K÷ å^ =wø» YÉ[ýïç‡û_» ×[ýã`bêEõ %a]TöêEõC ×Y$Jô Y×» UEõç Yç[ýïTöî %‡û_a]Éc÷Tö G×RÍô =Pöç LXaçWýç»S» %çVç_Tö a]Éc÷Tö ×^ ×[ý$Jôç» [ýc÷ç $Jô×_ %ç×c÷×$K÷_ %ç»Ó LXaçWýç»SEõ XîçÌ^ YÒVçX Eõ»ç» ×^ Y»¶Y»ç G×RÍô =×Pö×$K÷_ åaÌ^ç+ åV`» ]ÇWýçZÇõOôç ×[ýV„ù %ç+X×[ýV Gã¾bEõaEõ_ãEõç a]ãÌ^ a]ãÌ^ %ç¸[ý^ïî׶‘öTö Eõ×» %ç×c÷ä$K÷* åV`» %XîçXî YÒçÜ™öTö ×^ a]Ì^Tö ×[ý$Jôç»» %Xî Xç] ×XœÇö»Töç %ç×$K÷_ åa+ a]Ì^Tö ×EõÜ™Çö åTö×TöÌ^ç» %a] YÒãV`» ×\öTö»Ó¾ç %‡û_a]Éc÷ãTöç LXaçWýç»SEõ YÒEÊõTö XîçÌ^ YÒVçX Eõ»ç» [ýc÷ç Eõ»ç éc÷×$K÷_** aãVì %a] =EõÝ_ a³c÷ç+ %×\öX¾ ×$JôÜ™öçã» GÐc÷S Eõ»ç A+ Gã¾bSç YÒEõ” aZõ_Töçã» %çG[ýRÍôç+ ×X[ý Yç×»ã_ %ç]ç» Xîç×Ì^Eõ ålùy» B×Töc÷î]׉øTö Y»¶Y»ç* åa+ Töçc÷ç×XãTö- ×^ a]Ì^Tö åV`» [ý§ YÒçÜ™ö» %µùEõç»Tö QÇö[ý éG %ç×$K÷_ åa+ a]Ì^Tö %a]Tö éc÷×$K÷_ pûçX» $Jô$JôçÛ * YÒçGãLç×TöbYÇ», Eõç]»ÖY, EÇõ׉ø_ »çLî» +×Töc÷ça Töçã»+ YÒEõç` Xc÷Ì^ LçãXç ? »çLîFX» ×`lùç]Ü—öÝ ×c÷]Ü™ö ×[ý`Ÿ `]ïç+ å^ AãX Gã¾bSç» m»Ó±¼ö =Y_וù Eõ×»[ý Yç×»ä$K÷ åa+ EõUç \öçbS YÒaeGTö åTöCg» ]ÇãFã» Lç×X[ý Yç×» Y»] %çº[ý×Ø™ö _ç\ö Eõ×»ä$K÷ç* %a]Tö %ç×L U_Ǿç WýXÝEõ æ`ÒSÝ» AFX ×[ýÌ^çãGç] a]çL» aÊ×rô éc÷ä$K÷* ×EõÜ™Çö Y»] %ç¸[ý^ïîã» ]+ A+ EõUç _lùî Eõ×»ä$K÷ç å^ A+ WýXÝEõ æ`ÒSÝäOôç» aVaîaEõ_ åEõ¾_ ×XLØ‘ö å\öçG-[ýçaXçã» AãXVã» [ýîØ™ö å^ º[ýLç×Tö» YÒ×Tö å^ åTöCgã_çEõã»ç EõTöÛ[ýî %çä$K÷ åaÌ^ç a]É×_ Yçc÷×» éGä$K÷* %Xî Xc÷ã_Cg- ×XL» aÜ™öçX» \ö×¾bîTö aÇ»×lùTö Eõ×» a]çLTö AEõ ×X»çYwøç %ç»Ó »ç+LEõ \öç_ãYç¾ç» ×X׸Jô×Tö» AEõ ×X»çYwøç» Y×»ã[ý` YÒVçX Eõ×» éU å^ç¾ç» EõUçC ×$JôÜ™öç XEõ»çäOôç [ýç Eõ×»[ý åXç¾ç»çäOôç éVXî ]X» º[ýTö:Øö•ÇõTöÛ YÒEõç` [ýÇ×_ ]+ \öçã[ýç* åTöCgã_çEõ» aÜ™öçXaEõ_Eõ ×^]çX QöçIø» A] AX ×$Jô» ×$Jô .+ .%. ×c÷$Jôçã[ý G×RÍô éU Xç^çCgEõ ×EõÌ^ %U[ýç ×^]çX WýX åaçX éU Xç^çCgEõ ×EõÌ^- ×XL a]çL» ]É_» Y»ç ×[ý׬K÷~ éc÷ åTöCgã_çEõ ]çXÇc÷ ×c÷$Jôçã[ý \ö×¾bîãTö LÝÌ^ç+ Uç×Eõ[ý Yç×»[ýãX? åa+ ×$JôÜ™öçC åTöCgã_çãEõ


a]É×_ Y×»c÷ç» Eõ×»ä$K÷* ACgã_çãEõ EÇõ×» _lù OôEõç F»$Jô ×X×]bãTö AFX ×[ý_çaÝ [ýçc÷X ×Eõ×X[ý Yçã» ×EõÜ™Çö ºc÷çXÝÌ^ ALX Gã¾bEõ-å_FEõ-×`”Ý-åF_Çê¾Eõ %çG[ýç×RÍô å^ç¾ç» ×V`Tö A` OôEõç %×»c÷Xç %çG[ýRÍôç[ýê_ Eõ'å_C ]»ç» a]çX OôçX YçÌ^* aç×c÷Töî-ae•Êõ×Tö-Gã¾bSç» [ýçã[ý åaãÌ^ãc÷ A×TöÌ^ç $Jô»Eõç»Ý YʹPöãYçbEõTöç %çGX[ýRÍôçã_ Xc÷[ý* ×`lùç]Ü—öÝãÌ^ A+ Gã¾bSç YÒEõ”» [ýçã[ý »çLî $Jô»Eõç»» éc÷ %çG[ýäRÍôç¾ç 15 _lù OôEõç» aÇ-YÒãÌ^çG c÷'å_ ×^ aX½çXLXEõ Zõ_çZõ_ %a]ÝÌ^ç Lç×TöãÌ^ _ç\ö Eõ×»[ý åaÌ^ç \ö×¾bîãTö OôEõçã» LÇ×F[ý Y»ç Xc÷'[ý [ýÇ×_ãÌ^ å]ç» ×[ý`Ÿça* %ç]ç» pûçX-\öç‰øç»ê_ åaÌ^ç c÷'[ý AEõ %YÉ[ýï =Yc÷ç» ** (å_FEõ ALX åLî¹Pö açe[ýç×VEõ* åZõçX:94351-31752)

YÒEõç`» [ýçã[ý ×[ý`Ÿ×Ld [ý»Ó¾ç [ýЩ¿YÇy c÷ç=$Jô QöçEõ-é[ý»çGÝ]Pö ×Qö[ýÐÓGQÍö - 786003 åZõçX: 94351-31752

AALA  

an article on AALA

AALA  

an article on AALA