Page 1

Kurser og foredrag 2014 - 2015

IT i undervisningen IT SOM INKLUDERENDE MEDIE UNDERVISNING FOR ALLE I KLASSERUMMET IT I INDSKOLINGEN LÆR ELEVERNE AT LÆSE FØRSTE SKOLEDAG NÅR HUKOMMELSE, OVERBLIK OG STRUKTUR DRILLER ET KURSUS OM SKRIVESKABELONER LÆR ET PROGRAM NÅR ELEVER I LÆSEVANSKELIGHEDER UDFORDRER VORES IT-KOMPETENCER 10 ting du kan prøve inden du segner ET FOREDRAG FOR UNDERVISERE I GRUNDSKOLEN OG UNGDOMSUDDANNELSERNE OM INKLUSIONENS KUNST

Margit Gade


Kære læser Regeringen og KL har besluttet at i 2015 skal 96 % af alle børn modtage almindelig undervisning i folkeskolen. Den beslutning medfører at lærerne står med store udfordringer når klasserne er store og elevernes ressourcer, kompetencer og færdigheder er vidt forskellige. Men hvad er almindelig undervisning og hvad kan løses ved at ændre praksis? Ikke alt, det kan vi hurtigt blive enige om. Men noget kan vi gøre for at mindske arbejds­ byrden og give bedre undervisning til alle i klasserummet. Det er det mine kurser handler om! Jeg har gennem de sidste 15 år arbejdet med hvordan it kan indgå i undervisningen som en støtte for elevernes læring og lærernes arbejde. Jeg bevæger mig ikke kun på det teoretiske plan, men overfører hele tiden teori og nyeste viden til praksis. Det betyder også, at når lærere har været på kursus hos mig, går de ikke tomhændede hjem. De får derimod viden og undervisningsmateriale som er klar til at bruge og/eller manualer som fastholder det lærte. Margit Gade Skive

Kolofon

Udgives af: Margit Gade Resenvej 85 7800 Skive www.margitgade.dk

Oplag: 1.000 stk.

Tryk: TypoGraphic A/S

Fotos: Frida Bangsgaard Gade

Papir: 170 g. silk

Grafisk Design: Jon Berghof

Illustrationer: TegneBjarne


MARGIT GADE

FOREDRAG ET FOREDRAG FOR UNDERVISERE I GRUNDSKOLEN ELLER UNGDOMSUDDANNELSERNE OM INKLUSIONENS KUNST

10 ting du kan prøve inden du segner Lad os få det slået fast: Jeg er ikke tilhæger af regeringens og KL’s målsætning om at 96 % af vores børn skal modtage almindelig undervisning. Det er ikke at varetage børnenes tarv. Men jeg har 10 ting, som kan være i enhver læreres værktøjskasse. Metoder, materiale og udstyr der kan lette hverdagen for både børn og voksne, når fagligheden skal fastholdes og der samtidig skal differentieres.

Varighed 90 min. Op til 150 tilhørere. Deltagerne får et hæfte som fastholder foredragets temaer


MARGIT GADE

KURSUS

LÆR AT LÆSE FØRSTE SKOLEDAG

IT i indskolingen Måske en lidt for frisk titel, men dette kursus handler om hvordan man tilrettelægger og gennemfører undervisning med it i de yngste klasser. Kurset handler om hvorfor it skal inddrages og hvordan man kan løse opgaven. En vigtig pointe er, at hvis alle elever får lært at bruge computeren til oplæsning og ordforslag inden de går videre til mellemtrinnet, bliver det også lettere at tilrettelægge og gennemføre inkluderende og differentieret undervisning. Kurset giver også bud på hvorfor og hvordan man visuelt kan støtte elevernes læring bl.a. ved hjælp af billeder, film og interaktive tavler. Centrale emner: it-vaner, oplæsning, ordforråd, læseforståelse og de første tekster.

Kurset tager udgangspunkt i bogen “Dansk med it vis mig hvordan” som udkom i 2012. Se mere på www.vismighvordan.dk


MARGIT GADE

KURSUS

ET KURSUS OM SKRIVESKALBELONER

Når hukommelse, overblik og struktur driller Kurset handler om hvordan skabeloner kan støtte og udvikle elevernes handlingsmønstre og produktioner. Skabeloner er fremragende i undervisningen, fordi de på en enkel måde kan konkretisere og fastholde undervisningen. Fx ved hjælp af ledetråde, påbegyndte sætninger og skabelonens visuelle opbygning. Skabeloner kræver ikke stor forberedelse og er lette at anvende i almenundervisningen, hvor der ofte er brug for at kunne differentiere. Skabeloner er velegnet til alle aldersgrupper. Kursets centrale emner er: Skabelonernes muligheder Stilladsering Strategier Praktiske it-færdigheder Didaktiske og pædagogiske overvejelser Kursisterne får adgang til en stor mængde skabeloner som de frit kan benytte fremover.

Margit Gade formår på forunderlig vis at undervise om it-støtte, så den enkelte lærer går hjem med følelsen af, at her lærte jeg noget helt konkret, som jeg lige kan bruge i min undervisning. Bodil Kjær Læsekonsulent Holstebro


HVAD SKAL BARNET HEDDE ?

- og hvad skal læse-måden hedde? Der bruges mange forskellige betegnelser for oplæsning med syntetiske stemmer, fx ”pc-læsning” eller ”at læse med ørerne”. Begreberne bruges lidt i flæng og giver ikke præcis oplysning om hvordan der læses,

samtidig med at man lytter til oplæsningen. Flere undersøgelser peger på, at det er en stor fordel for elever i læsevanskeligheder at se teksten samtidig med at den høres. Især hvis teksten bliver vist i korte linjer og med highlight på det aktuelle ord. Nogle elever opnår også en bedre helords-genkendelse og en bedre læsehastighed ved denne læsemåde.

Derfor synes jeg det giver god mening at bruge begreber som tager afsæt i de sanser og bearbejdningsmåder, læsningen indebærer. Det er nemlig ikke ligegyldigt om eleverne ser på teksten når de læser eller ej.

Der er også andre væsentlige grunde til at følge med i teksten. Som ved se-læsning kan læseren lave understregninger og tage notater. Det er langt lettere at finde tilbage til bestemte oplysninger, når der er en visuel forståelse af teksten. Når man lytte-læser er det næsten umuligt for elever i læsevanskeligheder at tage notater. Tænk bare på hvor svært det er at gå tilbage på en cd eller en mp3-fil for at finde en bestemt sekvens. Eller hvor svært det er for elever at skrive brugbare notater når det ikke er muligt at kopiere brudstykker eller se hvordan svære ord staves. Jeg oplever eleverne som mere aktive og nærværende under læsningen, når de følger med i teksten. Det hjælper simpelthen eleverne med at holde koncentrationen.

se-læsning Når man læser traditionelt, så ser man på teksten og forarbejder sanseindtrykkene til bogstaver, ord og i sidste ende forståelse. Det er den helt almindelige og traditionelle læsemåde. Jeg kalder det at se-læse. Man skal lære at se-læse så sikkert og hurtigt som overhovedet muligt, for det er praktisk og en stor fordel i forhold til uddannelse, arbejde og samfundsliv. Derfor træner og bruger vi i høj grad se-læsning i skolen og vi har stor fokus på afkodning, læseforståelse og læsehastighed. lytte-læsning En anden læsemåde som vi også altid har brugt, er lytte-læsning. Lytte-læse er når vi hører tekst. Det kan fx være den voksne der læser for barnet, men det kan også være en lydbog eller en tekst der læses højt via computeren. Uanset hvordan vi hører teksten, er det et kendetegnende træk, at vi ikke ser på teksten. Man ser muligvis på illustrationer, men ikke på teksten. lytte-se-læsning Endelig er der lytte-se-læse. Her ser man på teksten

Opsummering Det er vigtigt at lære at se-læse så godt som overhovedet muligt, men når afkodningsvanskeligheder, læsetempo eller andre vanskeligheder står i vejen for at nå tekstens indhold, bruger vi oplæsning. Her skelner vi mellem at lytte-læse og at lytte-se-læse. Hvis vi går efter den gode oplevelse eller skal have opfrisket og repeteret en allerede læst tekst, kan vi vælge at lytte-læse eller lytte-se-læse. Hvis vi derimod skal arbejde med teksten, skrive referat, bearbejde oplysningerne, besvare spørgsmål og lignende bruger vi lytte-se-læse.


se-lĂŚsning

lytte-lĂŚsning

lytte-se-lĂŚsning


MARGIT GADE

KURSUS

NÅR ELEVER I LÆSEVANSKELIGHEDER UDFORDRER VORES IT-KOMPETENCER

Lær et program CD-ORD, IntoWords, ViTre, App-Writer - Vælg selv Kursisterne får en grundig gennemgang af det valgte program og undervejs inddrages pædagogiske og didaktiske overvejelser. Digitale tekster er vigtige i sammenhæng med oplæsning og derfor gennemgår vi også hvordan man anvender, fremskaffer eller laver brugbare digitale tekster (herunder OCR og hvordan Adobe Reader XI med fordel kan bruges i undervisningen). Desuden bliver programmet sat i relation til kursisternes hverdag og undervisning, og dermed skabes en forståelse af hvorfor og hvordan programmet bruges i praksis. Vælg mellem: · 3 lektioner hvor kursisterne får tid til at afprøve programmet · 6 lektioner hvor kursister får tid til at oparbejde færdigheder. Materiale Deltagerne får udleveret en manual som fastholder kursets indhold.

Siden 2005 har Herning Kommune haft et godt og konstruktivt samarbejde med Margit Gade, som underviser og vejleder inden for de nyeste versioner af CD-ord. Kurserne er hvert år velbesøgte og lærerne gør i høj grad brug af Margits hjemmeside og service omkring relevante spørgsmål. Jette Julsgaard Nyland Læsekonsulent og pædagogisk udviklingskonsulent. Herning


MARGIT GADE

KURSUS

UNDERVISNING FOR ALLE I KLASSERUMMET

IT som inkluderende medie Kurset fokuserer på hvordan man kan inddrage flere forskellige medier og løfte undervisningen – så alle i klasseværelset får lov til at være med. Her er holdningen at alle skal lære at læse og skrive så godt som overhovedet muligt, men skriftsproget må ikke stå i vejen for læring. På kurset præsenteres en multimodal tilgang til hverdagens undervisning som både fastholder fagligheden, men også åbner for differentiering og inklusion. Redskaber Kurset omhandler både PC og iPads. I kan vælge hvilket medie og aldersgruppe der skal fokuseres mest på. Centrale emner: Billeder, tekst, film, lyd, oplæsning, ordforslag, skabeloner og kreativitet. Materiale Kursisterne får udleveret materiale som fastholder kursets indhold.

Vi tilmelder os Margits kurser igen og igen fordi vi ved, at der altid er tale om kvalificeret, veltilrettelagt og opdateret undervisning. Det skyldes både hendes tålmodige gennemgang på kurset, men ikke mindst de brugbare og meget anvendelige manualer, hun udleverer.

Kirsten Damgaard og Lene Trillingsgaard Brændgårdskolen, Herning


Andre muligheder: •

Ugekurser

Efteruddannelse - 3 x 3 timer på egen skole

Længere forløb - med opstart af et indsatsområde samt opfølgning

Læsekursus for unge

It i sprogundervisningen

Forløb for elever og lærere

Forløb eller kursus for elever, forældre og lærere

Eksamenskursus målrettet folkeskolens afgangsprøver

Vejledning og sparring (fx familier, ordblinde, skoleledelse, teams…)

Du er altid velkommen til at kontakte mig på tlf. 4219 8627 eller kontakt@margitgade.dk

Margit Gades professionelle hjælp har betydet at min datter kom hurtigt i gang med at bruge CD-ord. Endvidere har vi haft en person vi kunne spørge når vi var i tvivl om fx hjælpemidler i undervisningen og eksamener. Jette Jensen, mor til Josefine Herning

Margits kurser opleves som ”appel­ sinen i turbanen”. Sprudlende af energi øser hun af sin store viden og mange erfaringer fra det virkelige liv. Der går ikke en dag uden at jeg henviser til Margit Gades hjemme­ sider - og hendes 2 bøger.” Charlotte Wolter Akut læseteam, Helsingør

Margit forstår at være i øjenhøjde med sine kursister - hun forstår hvilken virkelighed lærerne står i - og så formidler hun, hvor vigtigt det er at tage udgangspunkt i elevernes verden. Gitte Petersen Skolebibliotekskonsulent Vesthimmerlands Kommune

Margit Gade er en erfaren kursusinstruktør med stor, bred didaktisk viden og erfaring. Margit er velforberedt til aftalte opgaver, og en af forcerne er hendes kombination af teori og praksis afleveret med autoritet og overblik. Kirsten Elkjær Sejersen Læsekonsulent Tværgående Enhed for Læring Horsens


Priser FOREDRAG: 10 ting du kan prøve inden du segner 90 min. ................................................................................................................................................... kr. 16.750,+ moms + transport Op til 150 tilhører Inkl. hæfte som fastholder indholdet

IT i indskolingen eller undervisning for alle i klasserummet 6 lektioner ............................................................................................................................................. kr. 9.850,+ moms + transport 2 x 3 lektioner .................................................................................................................................. kr. 12.500,+ moms + transport Op til 30 kursister Inkl. undervisningsmateriale

Lær et program eller Skriveskabeloner 3 lektioner ............................................................................................................................................. kr. 7.200,2 x 3 lektioner .................................................................................................................................. kr. 12.500,+ moms + transport Op til 30 kursister Inkl. manual

IT som støtte 3 lektioner ............................................................................................................................................. kr. 7.200,2 x 3 lektioner .................................................................................................................................. kr. 12.500,+ moms + transport Op til 30 kursister Inkl. manual

Konsulent Ud af huset ............................................................................................................................................ kr. 700,+ moms + transport På min adresse................................................................................................................................. kr. 500,+ moms

OBS: Foregår kurser eller foredrag så langt fra Skive, at jeg ikke kan nå at komme frem og tilbage på en dag, kan der komme ekstra udgifter til overnatning.

Kontakt. Skriv. Ring. Se mere kontakt@margitgade.dk · Tlf 42198627 · www.margitgade.dk

CFU Aalborg UCSeYreDudd-anEneftlseer og vid PUC, Horsens PPR, Herning Halgaard Skole Skoleafderliongen, Holsteb CFU Hjorring Tistrup Skole Uddanenbeelslleoshuset Mont 10. klaHsseelsingor skolen, Herningvejens Skole Vinderup Skole Kjellerup Skole Skave skole Sevel Skole Borne- ogrvaltningen, Kulturfov kommune Brondersle Vildbjerng Skole CFU Esbjerg Mariagere Fjord Kommun V IA UC, Aarhus Isenvad Skole


MARGIT GADE

KURSUS NÅR ELEVERNE ER UNGE

IT som støtte Langsom læsning, utilstrækkelig forståelse, meningsforstyrrende stavning og usammenhængende opgaver. Også når vi er i overbygningen eller ungdomsuddannelserne møder vi vanskelighederne. Der findes en række it-hjælpemidler og teknikker som i høj grad kan afhjælpe vanskelighederne, men det forudsætter at lærerne mestrer hjælpemidlerne og ved hvorfor og hvordan de bruges. Dette kursus giver lærerne en grundig gennemgang af it-hjælpemidlerne og lægger i høj grad vægt på hvordan de medtænkes i den daglige undervisning. Målet er at give eleverne vilkår for en positiv faglig udvikling, selv om skriftsproget driller. Centrale emner: · Læsning og læseforståelse · Staveproblemer · Ordforråd · Opgaveforståelse og overblik · Struktur · Afgangsprøver og andre prøvesituationer · It-rygsæk Vælg 3 timer: Lærerne får en grundig viden om, hvordan it kan støtte unge i deres uddannelsesforløb. Vælg 6 timer: Lærerne vil også få praktiske færdigheder som direkte kan implementeres i undervisningen. Kurset vil tage udgangspunkt i de hjælpemidler I har til rådighed (fx it-rygsækken fra SU-styrelsen). Kursisterne får udleveret materiale som fastholder kursets indhold.

Margit Gade

www.margitgade.dk kontakt@margitgade.dk · Tlf 42198627 · www.margitgade.dk

IT i undervisningen - Kurser og Foredrag  

Kurser om hvorfor og hvordan man tilrettelægger og gennemfører inkluderende og differentieret undervisning med it.

IT i undervisningen - Kurser og Foredrag  

Kurser om hvorfor og hvordan man tilrettelægger og gennemfører inkluderende og differentieret undervisning med it.

Advertisement