Page 1

›¶á¿îÂúÏù áÃíLaß å±Så±SÏ ÎôÂë±Ëõþúò •PDSF—-Ûõþ ÷Åàà óS

æÅù±ýÃ× 2010

5é±ß±


ü¥ó±ðßÂÏûþ

Îû±á±Ëû±á õþ±îÅÂù õɱò±#ÇÏ ÷ òÑ-108, Î÷ýÃ×ò Îý±ËˆÁù ßÂùß±î± Î÷¿ëÂËßÂù ßÂËùæ ßÂùß±î± - 700009 Îô±ò òÑ - 9477100646 ýÃ×-Î÷ù  bikalpa_pdsf@yahoo.com

ý±î Ãó± ÎõËÒñ, õ±ÒËú ç¿ÅùËûþ ¿òËûþ û±Ýû±þ ýËB( Ûß ÷¿ýù±Ëß ‘¿úß±õ’þ ßÂËõ,þ òõ±ËÃíõþ ‘ÃÃó¿Åùú ßÂËõþ ÷±òøŸ ¿úß±õ’þ ß¿õî±é± ÷Ëò ÃóËh û±ËB(¼ üß±Ëùõþ àõËõõþþ ß±áæ àù Å ËùýÃ× â±îÂËßÂõþ ëÂ{×±¡ü Õ±õþ Õ±ËîÂõÇþ Îá±ã±¿ò¼ îÂõÅ ¿ßÂåÅ õù± û±Ëõ ò±¼ ÕÃÃó±Ëõúþò ¢¶Ïòý±Ké äÂùËå... ä³Ãó, ÛßÂð÷ ä³ÃóÃó¼Ä ¿äÂð±¥õ¤÷þõ±õõÅþ ôÂõ÷þ±ò¼ Îî±÷±õþ ÎðËúõþ æù-æ/ù-æ¿÷-÷±¿éÂ-à¿òæ ü¥óð-¦±¤ñÏòî± ¿õSÏ ýËûþ û±Ëõ– õgÂß õ±þà± ýËõ– îÂÅ¿÷ ¿ßÂåÅ õùËî Ãó±õËþõ ò±¼ îÂ±Ý û¿ð Îü¿ù¿õ¿èé ýÝ, ¿é¿öÂËî õËù±, àõËõõþþ ß±áËæ ÎùËà±, õ¿ÅXÂæÏ¿õ ýÝ– îÂËõ ÛßÂé± õɱÃÃó±õ– þ î±õ±þýÃ× å±h Ãó±ËB( ò± Õ±æß±ù¼ Õ±õþ îÂÅ¿÷ ÷±÷± õòá±Ò Îù±ß±Ëù õ±ðhÅÂ-Ëç±ù± ýËûþ û±Ý-Õ±Ëü±, ßÂËùæ ßÂ’Ëõþ Ãó±éÂéDZýÃ÷× ß±Ëæõþ Îà±Òæ ßÂõËþå±– ö±õËù, ßÂÏüõ ÷±Ýõ±ðÏ-é±Ýõ±ðÏ ö±Ëù± õ¿Åç ò± õ±õ±, îÂõÅ ¦±¤ñÏòî±õþ ø±¸é õåõþ ÃóËõÝ þ ù±ùáËhÂõþ Îù±ËßÂõ±þ ÎàËî Ãó±ËB( ò±ýÃ× õ± ÎßÂò· Õ±÷±õþ ÷î ձËõ±þ ý±æ±õþ ý±æ±õþ ÎåËù Ûù±ß± ÎïËß äÂËù û±ËB( &æõ±þéÂ, ¿ð{Ï¡– ÷¿Åòø¸ à±éÂËî Պ Ãóûüþ±û¼þ ¿òËæýÃ× õ± ßÂõõþé± ßÂÏ· ßÂËùËæ ÃóËh ä±ßÂõÏþ ÎòýÖ × á±ÒËûõþþ ð’Å¿õËâ æ¿÷ äÂËøÝ ¸ ä±õþ æËòõþ üÑü±õþ äÂùËõ ò±– Õïä ձ÷±Ëðõþ Îðúé±õþ Ûî ›¶±ßÂÔ¿îÂß ü¥óð, Ûî ÷±òõ ü¥óð– ÛËðúé±ûþ Îî± Îü±ò± ôÂù±Ëò± Îûî¼ Ûüõ ü±îÂ-ÃÃó±Òä ձõÝ þ ౿òßÂŽÂÃí ö±õõ±õþ Õ±ËáýÃ× Îî±÷±ûþ é³ßÂÄ ßÂËõþ 汿òËûþ õ±þ¿à– ö±õîþ õ±þ©†˜ ¿ßÂc Îî±÷±õþ Ûüõ ö±õò± Õ±æß±ù ö±Ëù± Îä±Ëà ÎðàËå ò±¼ ü!ÁËùõþ ÷áËæ 144 ñ±õ±þ 汿õþ ßÂõ±þ ýËûËþå¼ Îõä±ù ö±õò± ÎðàËùýÃ× ‘¿ìÂ-ü÷Å’¼ ö±õËå± ÎüýÃ× ÛßÂýÃ× áŠ¼ Ãóûüþ±õþ Õö±Ëõ ÃóhÂËî ò± Ãó±Ýû±þ å±Så±SÏõ±þ ùhÂËå ¿úŽÂ±õÉõ¦±š Õ±õþ üõßþ±Ëõõþþ ¿õËX– áõÏþõ, Î÷ýòîÂÏ, ÷ñÉ¿õMõ±þ ùhÂËå ü¥œ±ò ¿òËûþ õ±Òä±õþ æòÉ– Ûüõ አÃóËÅõ±þËò± ýËûþ ÎáËå¼ ü¿îÂÉýÃ× Îî± Îú±¿øî¸Â Õ±õþ ÕîÂɱ䱿õîþ ýËùýÃ× ÎßÂëÂ× Õõñ±¿õîþ ö±Ëõ Îú±ø˸òõþ ¿õËX ùhÂËõ ÛõßþÂ÷ ò±-ýÃ× ýËî Ãó±Ëõ¼þ Õ±õþ î± å±h± Õ±÷±ËðõÝ þ Îõ±þæ qòËî ýû– þ ¦¨³ù ßÂËùËæ Ãóh± ÎåËùË÷Ëûõþ±þ Îî± ÎðËúõþ ßÂï± ÎöÂËõ Õ¿¦õš– þ î±õ±þ û±Ëõ Îðú õðù±ËîÂ, î±ýËùýÃ× ýËûËþå¯ Îò±Ñõ±þ Îðú Õ±õþ î±õþ Îò±Ñõ±þ õ±þæòÏ¿î¯ Õïä ձ÷õ±þ û±õ±þ ¿õ›­õÏ å±S õ±þæòÏ¿î ß¿õ,þ û±õ±þ å±Så±SÏËðõþ ÷ËñÉ Ûß¿é ¿õËúø¸ Õ±ú±-ձ߱º±õþ ›¶¿î¿ò¿ñQ ß¿õ,þ î±õ±þ ¿õ«±ü ß¿õþ Û ð¿Åòû±þé±Ëß õðËù ¿ðËûþ ÛßÂé± ÷MŐ ÷±òËÅøõ¸þ Ãó¿´ïõÏ áËh Îî±ù± ›¶Ëû±þæò– Õ±õþ Îüé± üyÂõ-ݼ î±ýÃ× å±Sü÷±Ëæõþ ¿õ¿öÂi§ ÕÑúËßÂ, î±õþ Õ±æËßÂõþ üÑßÂËéÂõþ õU÷±¿SßÂî±Ëß ö±ùö±Ëõ Îõ±ç±, ü±÷±¿æß üÑßÂËéÂõþ ü±Ëï î±õþ æÏõËòõþ Õ±™LÐü¥óßÂÇËß áöÂÏõöþ±Ëõ ÕñÉûòþ ßÂõ±þ Õ±æ àõÅ ›¶Ëû±þæò¼ õ±™¦õ ùh±ýÃË×ûõþþ ›¶Ëû±þæòÏûîþ± ÷±ï±ûþ ÎõËþàýÃ× ÛßÂé³ ðú´É±™LËõþ û±õ Õ±÷õ±þ¼ õ±þî ›¶±ûþ ðËÅé±¼ âËõþ ý±ùßı òÏù ò±ýÃé× ùɱ¥ó¼ ¿äÂÈ ýËûþ qËûþ Ûß îÃí“îÃíÏ•Ûõ±þ Îû Îòî±æÏõþ ‘îËÃíõþ ¦›¤Ÿ’ ÃóËh¿ò, î± õù±ýÃ× õ±UùÉ—, ß±Ëò ýÃû×±þõËþô±ò¼ ¿ôÂüÄ ¿ôÂüÄ ¦Ë¤õþ ßÂï± ýËB(, Ãó±Ëå


2 Ãó±Ëúõþ âËõþ õ±õ±-÷± ÎæËá ò± û±û¼þ Îô±òé± q ýËûËþå ¿ßÂc õ±þî ü±Ëh Ûá±Ëõ±þé± ò±á±ð¼ ‘‘ýÉÒ±Ëá±, îÂÅ¿÷ ßÂÏ ÃóËõþ Õ±Ëå±· ýùðÅ õËþãõþ é±·...... Õ±B(± îÂÅ¿÷ Õ±æ õ±õõþ±õþ ¿Âóåò ¿ôÂËõþ ßÂÏ Îðà¿åËù õËù±Ëî±· îÂÅ¿÷ Î÷±é ä±õõþ±õþ ¿Âóåò ¿ôÂËõ¿þåËù Õ±¿÷ ÎðËà¿å...... Õ±æ ßÂËùËæ ÎðËàËå±, ß±õ±þ Õ±õ±õþ ÎáËé ¿ßÂ-üõ ß±áæ ¿õËù±¿B(Ëù±, ¿ßÂüõ õ±þ¿õúÄ Ãó¿ù¿éÂ'– ßÂËõÝ þ Îù±Ëß Ûüõ·...... ¿ß ýù ä³Ãó ßÂËõþ Õ±Ëå± ÎßÂò· ¿ßÂåÅ õù±õþ ÎòýÃ× Îî±÷±õ·þ Õ±B(± îÂÅ¿÷ ßÂ’¿ðò Õ™Lõþ òàÄ Ãó¿õ©þ¨±õþ ßÂËõ±þ·...... ÛýÃ× æ±Ëò±, ðÏÃÃó±¿iî¤Â±õþ õûËþôÂè` ðÏÃÃó±¿iî¤Â±Ëß ÛßÂé± Îé¿ë ¿õû±þõþ ¿ðËûËþå, Õ±õþ ðÏÃÃó±¿iî¤Â± ¿ðËûËþå ÛßÂé± ôÂËõòþ ¿ëÂݼ Õ±õþ îÂÅ¿÷ ÎüýÃ× ßÂËõ Õ±÷±ûþ ÛßÂé±...... ò±, õ±Ëæ ßÂï± Îõ±Ëù± ò±, Õ±¿÷ Î÷±ËéÂýÃ× ö±Ëù±õ±ü±Ëß ¿áôÂéÄ ¿ðËûþ ÷±ÃÃó¿å ò±, ¿ßÂc î±Ý......’’ Ûõ±þ Õ±õÝ þ ÕËòßÂŽÂÃí õ±Ëæ õßÂËõ– ä±õËþé ü±ËhÂ-ä±õËþé Õõ¿ñ, î±õÃþÃóõþ Ûá±Ëõ±þé±ûþ â÷Å ÎïËß ëÂê×ÂËõ, î±õÃþÃóõþ ßÂËùæ– Îüà±ò ÎïËß ú¿ÂóÑ ÷ù ¿ßÂÑõ± ¿üËò÷± ýù, Ãó±ËßÂÇ ¿ßÂÑõ± á¿ùËî– î±õÃþÃóõþ ßÂv±™L ý’Ëûþ õ±þËî ¿ôÂËõþ Õ±õ±õþ Îô±ò¼ ÛõßþÂ÷Ý ö±õ±õþ Îß±Ëò± ß±õÃþí ÎòýÃ× Îû Ûõ±þ üõ±ýÃ× àõÅ õhÂËù±ß âËõõþþ ÎåËù“Î÷Ëû¼þ ýûËþî± ÛËðõþ õ±õ± ÎÃÃóòúËòõþ ù±ýÃË×ò ð±Òh±ò ßÂv±™L ÷ËÅà, ýûËþî± ÛËðõþ ÷± üÑü±õþ àõäþ ßÂ÷±Ëò±õþ æòÉ ß±Ëæõþ ÷±¿üËß 屿hÂËûþ ¿ðËûþ ¿òËæýÃ× õ±üò ÷±æËåò Õ±æß±ù¼ î±Òõ±þ qñÅ ÎöÂËõ¿åËùò î±Ëðõþ æÏõËòõþ üÑ¢¶±÷-ðÐÅàß©†-á±v¿òõþ å±ÃÃó Îûò ò± ÃóËh ü™L±ò“ü™L¿îÂõþ ÝÃÃóõ¼þ ÛßÂ÷±S ÎåËù“Î÷ËûËþß ü÷™¦ çÂhÂ-çÂ@± ÎïËß ձðËõ-þÕ±áËù ÷±òøŸ ßÂõ±þõþ ›¶¿îÂð±ò ¿ýü±Ëõ Ûàò Îü ý±î àõËþäÂõþ é±ß± õ±h±Ëò±õþ æòÉ Îõ±þæýÃ× ÷±Ëûõþþ ü±Ëï ç±áh± ßÂËõ¼þ ›¶äÂGÁ Õ±RËßÂfÏß Ûõ±þ, ýûþËî± ¦¤±ïÇà óõþ-ݼ ¿ßÂc Õ¾²î õɱÃà ó±õþ ýËB( ÛýÃ× ÎåËùË÷Ëû& þ ¿ùÝ Î÷±ËéÂýÃ× Õ±òËj ÎòýÃ¼× Îö±áõ±ð ÛËðõþ ÝÃÃóõþ Û÷ò ÎäÂËÃÃó õËüËå Îû ÛËðõþ ü±ñ Õ±õþ ü±ËñÉõþ ÷ËñÉ, ä±Ýû±þ Õ±õþ Ãó±Ýû±þõþ ÷ËñÉ õÉõñ±ò ¿õ™¦õ¼þ ÛËî± ÛßÂé± ðú´É õù¿åù±÷¼ ðú´Éé± ýËî Ãó±õîþ â±h &ËÒæ ü±õ±þ¿ðò ÕɱÒ-ÕÉ±Ò ßÂËõþ Ãóh±õ,þ ä±õÃþÃó±Ëúõþ ÕòÉ ß±õþ ßÂÏ ýù î±õþ ¿ðËß ò± ßÂËûýþÃ¼× õ±õ±-÷±-ýæר³ù ÷±©†±õþ ÛËðõþ ‘ö±Ëù± ÎåËù’ õËù, ÛõÑ Ãó±h±õþ ÕòɱòÉ ‘à±õ±þÃó’ ÎåËùË÷Ëðõþ ü±Ëï ¿÷úËî õ±õÃþí ßÂËõ¼þ ò±ò± ü±ôÂËùÉõþ ÷ËÅù± ò±ËßÂõþ ü±÷Ëò ç¿ÅùËûþ Ûõ±þ ¿òËæËðõþ ÎðÌh ß¿õËþûþ Îõh±ûþ ü±õ±þæÏõò¼ î±õÃþÃóõþ ýûËþî± ¿ßÂåÅ ü±ôÂùÉ Ãó±û,þ ¿ßÂåÅ Ãó±ûþ ò±¼ ÛËðõþ ÕËòËßÂýÃ× ÎßÂò ÎðÌh±¿B( î±ýÃ× æ±Ëò ò±– îÂõÅ ï±÷Ëî Ãó±õËþå ò± Ûõ±þ¼ üàÅ Õ±õþ Õ±òËjõþ üÑ:± ý±¿õËþûþ ö±Ëù± ÎòýÃ× Ûõ±þݼ Õ±üËù ÛËðõþ üßÂËùõýþÃ× ÎõËh Ýê±õþ ÷ËñÉ ÛßÂé± õh Õü¥óòíîDZ Õ±Ëå¼ Ûõ±þ Îß±Ëò±¿ðò ÎßÂËé û±Ýû±þ â¿ÅhÂõþ ÎÃÃóåËò Îö±-ß±A± õËù ÎðÌh±û¿þò, üß±ùËõù± ô±Òß± ÷±Ëê ¿áËûþ ¿òН«±ü Îòû¿þò Îæ±Ëõ,þ Ãó±h±õþ ß±ùÏÃÃóËÅæ± õ± õMþð±ò ¿ú¿õËõþ à±Ëé¿ò, á±Ëå äÂËh¿ò ßÂàòÝ, ü±ÒîÂËõþ ÃóßÅÂÅõþ ÛÃÃó±õ-þÝÃÃó±õþ

¿õߊ ßÂËõ¿þò ðÃÅÃóõÅþ æËÅhÂ, ß±Ëõ±þ ¿õÃÃóËð ý±üÃÃó±î±Ëù õ±þî æ±Ëá¿ò ßÂàòÝ, ß±Ëõ±þ Îúøû¸±S±ûþ û±û¿þò ¬ú±Ëò õ± ßÂõËõþ ¿ðËî– ÛËðõþ Îß±Ëò± ¿ò榤 üѦ¨´¿î ÎòýÖ × ÛßÂæò ü±÷±¿æß ÷±òøŸ ¿ýËüËõ Ûõ±þ áËh ÝËê¿ò, üËÅû±á Ãó±û¿þò áËh ÝêÂõ±õ– þ Îß±Ëò± ü÷±æ Îß±Ëò± ä±õÃþÃó±ËúýÃ× Ûõ±þ ùÏò ýËûþ ï±ßÂËî Ãó±Ëõþ ò±¼ ÛËðõþ ¿õ¿B(iî§Â± Õ±õþ Ûß±ßÂÏQþ ›¶õù¼ Ûß±ßÂÏQ ÎïËß õ±Òä±õþ æòÉ Ûõ±þ ü±õ±þ¿ðò ß±Ëò ýÃû×±þõËþô±ò &ËÒæ õ±þËà, î±Ëî á±ò õ±Ëæ Îæ±Ëõ,þ Õ±õÝ þ Îæ±Ëõ– þ Õ±õþ îÂîÂýÃ× ÛËðõþ ¿õ¿B(iî§Â± õ±ËhÂ, îÂîÂýÃÂ× Ûõ±þ Õ±õÝ þ Ûß± ýû¼þ Õ±üËù ÛßÂé± üöÂÉî±õþ üÑßÂËéÂõþ ÷ËñÉ ¿ðËûþ äÂËù¿å Õ±÷õ±þ¼ Ûß¿ðËß Õõ¦±šé± ýù– ‘‘û±õþ ý±î ձËå î±õþ ß±æ ÎòýÃ× û±õþ ß±æ Õ±Ëå î±õþ ö±î ÎòýÃ× û±õþ ö±î ձËå î±õþ ý±î ÎòýÃ’×’ Îá±é± Ãó¿´ïõÏ æËÅh û±Ëðõþ õMþ û±Ëðõþ â±Ë÷õþ ÝÃÃóõþ ð±Ò¿hÂËûþ ï±Ëß üöÂÉî±– î±õ±þýÃ× üöÂÉî±õþ ü÷™¦ üôÅÂù ÎïËß õ¿=Áî¼ úýõþ æËÅh ձËù±õþ Îõ±þúò±ýÃ× õ±ò±ûþ Îû ¿÷¦Ïaõ±þ, î±Ëðõþ õ¿™¦Ëî ÎßÂËõ±þ¿üËòõþ ßÂÅ¿Âó æËWù¼ Îá±é± ¿õ«æËÅh Îû ÎõúÏõöþ±á ÷±òøŸ ÛßÂü±Ëï |÷ Îðò, õ±™¦õî±õþ ü±Ëï, ›¶ßÂÔ¿îÂõþ ü±Ëï, ûËLõaþ ü±Ëï, ëÂÈ×Ãó±ðËòõþ Îá±é± ›¶¿Sû±þõþ ü±Ëï æËÅh ï±ËßÂò û±õ±þ, õ±™¦õî±õþ ü±Ëï û±Ëðõþ Õ±ð±ò-›¶ð±ò üõËäÂËûþ ÎõúÏ î±Ëðõþ Õõüõþ ÎòýÃ× :±òäÂä±Çõ¼þ :±òäÂä层 õ± üѦ¨¿´î äÂä层 ßÂËõòþ ÎüýÃü×õ Ãóõæ þ Ï¿õõ±þ û±õ±þ ÕËòÉõþ |Ë÷õþ ôÂüËù ö±á õ¿üËûþ ¿òËæËðõþ æòÉ ô±Òß± ü÷ûþ Îõõþ ßÂõËþî ÎÃÃóËõËþåò¼ Õïä |÷ Õ±õþ õ±™¦õî±õþ ü±Ëï Ü Õ±ð±ò›¶ð±Ëòõþ ÷ËñÉ ¿ðËûýþÃ× Îî± :±ò áËh ÝËêÂ, áËh ÝËê üѦ¨¿´î¼ Õ±õþ Õ±÷õ±þ Îù±ßÂüѦ¨¿´îÂõþ äÂä层 ß¿õþ ¿õ«¿õðɱùËûõþþ õX âËõ,þ ßÂÔ¿ø¿¸õ:±ò ðôÂîÂËõõþþ å’îÂù±õþ ÎïËß ßÂð±¿äÂÈ òÏËä ò±÷±õþ ü÷ûþ Ãó±ò, Ãó±ü ßÂõ±þ ßÂÔ¿ø¿¸õ:±òϼ Õïä îÂN Õ±õþ ÕòúÅÏùËòõþ ÛýÃ× Ãó±ïßÇÂÉé±Ëß Îâ±ä±Ëî Ãó±õËþù ýûËþî± õËÅò±ôÂÅù Õ±õþ ñ±òËŽÂËîÂõþ ÎÃÃó±ß± ÎäÂò±õþ ÷û±Çð± ï±ßÂËî± æÏõò¿õ:±Ëòõþ Î÷Ì¿àß à óõÏþŽÂ±û,þ qñÅ ¿õ:±òü¥œî ò±÷ ò± õùËî Ãó±õËþù úò²É ÃÎÃóËî ýËî± ò±, ýûËþî± òðÏËî ð±hÒ õ±ýÃË×î õ±ýÃË×î ýêÂ±È ÷Ëò Õ±ü± üõÅéþ±õþ ¦õ¤¿þù¿Âó ¿ùËà õ±þàËîÂò Îß±Ëò± ›¶îÂÉ™L ÷±¿çÂ, ýûËþî± ›¶¿î¿é ßÂÔø߸ ýËûþ ëÂê×ÂËî Ãó±õËþîÂò ÛßÂ-ÛßÂæò ßÂÔ¿ø¿¸õ:±òϼ ¿û¿ò ä±ø¸ ßÂËõòþ, î±õþ õU üŽ²Â±¿îÂüŽ²Â à¿ÅÒéÂò±¿é æ±Ëòò, òîÂÅò òîÂÅò ÃóX¿î ¿òËûþ ö±Ëõò, î±Ëß ›¶Ëû±þËá ¿òËûþ û±ò, Õ¿æîÇ :±Ëòõþ ¿ö¿MËî ձõ±õþ òîÂÅò ßÂËõþ ÃóËõõþþ õ±õþ ä±ø¸ ßÂËõòþ– Õ±õþ Ûö±Ëõ Õ¢¶üõþ ýò îÂÅùò±÷ù ² ß ü¿êÂßÂËQõþ ¿ðËß– Õ¢¶üõþ ýò üËîÂÉõþ ¿ðËß¼ üËîÂÉõþ ÕòüÅg±ò û¿ð ¿õ:±ò ýûþ îÂËõ ßÂÔø߸ Îî± ¿õ:±òÏýÃ,× ÛýÃ× üöÂÉî±õþ õd Õ±õþ î±õþ ÎïËß ë¾×îÅ :±Ëòõþ ¿õ¿B(iî§Â±õþ æ±Ëù æ¿hÂËûþ Õ±Ëåò ¿î¿òݼ ÛßÂé± ÷MŐ ÷±òËÅøõ¸þ ð¿Åòû±þ áËh îÂÅùËî ÎáËù î±ýÃ× ÛýÃ× üÑËû±áé±, õ±™¦õî±õþ ü±Ëï ÛýÃ× ¿ò¿õh ¿òû¿ÅMé± æõÏþ– æõÏþ ÷¿Å©†Ë÷ûõþþ ý±Ëî ü÷™¦ ü¥óËðõþ Îö±áðàËùõþ Õ¿ñß±Ëõõþþ ¿õËX ùh±ýÃ× áËh Îî±ù±¼


Îö±ÃÃó±ù Õ±÷õþ± Îðà¿å

›¶¿îÂß±õþýÏò úËMõþ ÕÃÃóõþ±Ëñ ¿õä±Ëõþõþ õ±ÃíÏ òÏõþËõ ¿òöÔÂËî âɱò âɱò ßÂËõþ ÎßÒÂËðýÃ× äÂËùËå¼

üÅ¿÷SÃí ¿ß âËé¿åù Îö±ÃÃó±Ëù· 26 õåõþ Õ±Ëá 1984 ü±Ëùõþ 2 õþ± ¿ëÂËü¥¤õþ ÷ñÉõþ±Ëî Îö±ÃÃó±Ëùõþ ÎüýÃ× õÏöÂÈü áɱü ðÅâÇéÂò± •ò±¿ß à ó¿õþß¿Šî áíýîÂɱ·— Õ±æ à ó´¿ïõÏõþ ýÃ׿îÂý±Ëü üõËäÂËûþ öÂûþ±õý ¿úŠ ¿õÃÃóûÇËûþõþ ¦š±ò ÎÃÃóËûþËå¼ ÎÃÃóËûþËå üõËäÂËûþ õh ‘ßÂËÃÃóDZËõþé S±ýÃ×÷’ Ûõþ Õ±àɱݼ Îû ðÅâÇéÂò±ûþ ÛàËò± Õõ¿ñ ÷´îÂÅÉ ýËûþËå 25000 ÷±òÅËø¸õþ, ùŽÂ±¿ñß ÷±òÅø¸ ¦š±ûþÏ ú±õþÏ¿õþß ›Ã¶¿îÂõgÂßÂî±õþ ¿úß±õþ¼ ¿õø¸±M áɱü ÛõÑ õþ±ü±ûþ¿òß õËæÇÉõþ ¿Sûþ±õþ ý±î ÎïËß Îõþý±ýÃ× Ã ó±ò¿ò ›Ã¶ï÷ ÛõÑ ¿ZîÂÏûþ ›Ã¶æËiœõþ ¿úqõþ±¼ ÛýÃ× ò±õþßÂÏûþ ýîÂÉß±Ë`Âõþ ¿õä±õþ ¿ßÂåÅ¿ðò Õ±ËáýÃ× Îö±ÃÃó±Ëù ü¥ói§ ýù¼ õ±æ±õþÏ üÑõ±ð÷±ñÉ÷&¿ùõþ ÎðÌùËî ձ÷±Ëðõþ ö±õþîÂÏûþ ÷ý±ò ¿õä±õþõÉõ¦š±õþ ‘¿òõþËà óŽÂî±õþ’ ÝÃÃóõþ õU ÷±òÅø¸ öÂõþü± ÎõþËà¿åËùò¼ öÂõþü± ÎõþËà¿åËùò Îö±ÃÃó±Ëù áɱü ÃóÏ¿hÂîÂËðõþ à óËŽÂ üÅðÏâÇß±ù ñËõþ Õ±ýÃ×òÏ Ã óËï ùh±ýÃ× ßÂõþ± õU Φ¤B(±ËüõÏ üÑáêÂò&Ëù±¼ Õ±ú± ¿åù üõþß±õþ ßÂËÃÃóDZËõþéÂËðõþ ß±Ëå ¿õSÏ ýËûþ ÎáËùÝ Õ™LîÂÐ ¿õä±õþõÉõ¦š± ÛàËò±

‘¿òõþËà óŽÂ’¼ ›Ã¶îÂɱú±÷î ú±¿™¦ Îâ±ø¸ò± ýù¼ ü±îÂæòËß տöÂûÅM ßÂËõþ î±Ëðõþ ›Ã¶ËîÂÉßÂËß ðÅõåËõþõþ ü|÷ ß±õþ±ð`¯ Õõ±ß ýÝûþ±õþ ¿ßÂåÅ ÎòýÃ×¼ • ÕËòËß ¿ýËüõ ßÂËõþ Îð¿àËûþËåò Ûõþ ÕïÇ ›Ã¶ËîÂÉß ÷´îÅÂÉõþ æòÉ ú±¿™¦ ¿õûþ±¿ùvú ¿÷¿òËéÂõþ Îæù¯— Õ±õþ Õ¿öÂûÅMõþ± 25 ý±æ±õþ é±ß±õþ õÉ¿Máî 汿÷Ëò Õ±ÃÃó±îÂî ÷ÅM¯ ‘ö±õþËîÂõþ ÷ý±ò ¿õä±õþõÉõ¦š±’– ¿ß ¿ðù Îö±ÃÃó±ùõ±üÏËß· ÛýÃ× ýù ¿õä±Ëõþõþ ò±Ë÷ Ûß ¿ò÷Ç÷ ›Ã¶ýüËòõþ ß±¿ýòϼ qòËî ձ}ÂûÇ ù±áËùÝ, ÛßÂé³Â áöÂÏËõþ ÎàÒ±æ ¿òËù Îðà± û±Ëõ Ûé±ýÃ× ¿åù ÛËßÂõ±Ëõþ ›Ã¶îÂɱ¿úî¼ ÛýÃ× ‘Ü¿îÂý±¿üßÂ’ õþ±Ëûþõþ ÷±÷ù±¿é äÂù¿åù ö±õþîÂÏûþ ð`¿õ¿ñõþ 304•ß— ñ±õþ±ûþ¼ ü±ñ±õþòö±Ëõ ÎûËß±Ëò± à óïðÅâÇéÂò±ûþ Õ¿öÂûÅM á±hÂÏä±ùßÂËðõþ ¿õËX ÛýÃ× ñ±õþ±ûþ ÷±÷ù± ßÂõþ± ýûþ, û±õþ üËõ±ÇBä ú±¿™¦ ðÅõåËõþõþ Îæù ÛõÑ ¿ò¿ðÇ©† ÕË‚Âõþ æ¿õþ÷±ò±¼ ÎüýÃ× ÕËïÇ, Õ±ýÃ׿ò ñ±õþ± ÕòÅû±ûþÏ ÕÃÃóõþ±ñÏËðõþ üõËäÂËûþ ß¿êÂò ú±¿™¦ ¿ðËûþËåò Îö±ÃÃó±Ëùõþ ÷ÅàÉ ¿õä±õþ¿õö±áÏûþ ÷ɱ¿æ˦†ªé Î÷±ýò ¿îÂÝûþ±õþϯ î±ýÃ×Ëî± ¿î¿ò à óËõþõþ ¿ðò Îæ±õþ áù±ËîÂýÃ× Îâ±ø¸Ãí± ßÂõþËùò ¿ò¿}ÂîÂö±ËõýÃ× òɱûþ ¿õä±õþ ýËûþËå¼ ÛýÃ× ü±îÂæò Õ¿öÂûÅMËðõþ ÷ËñÉ ÕòÉîÂ÷ ýù ýÃ×ëÂ׿òûþò ß±õ±ÇýÃ×ËëÂõþ ö±õþîÂÏûþ ú±à±õþ ›Ã¶±Mò ÎäÂûþ±õþ÷ɱò, ÎßÂúõ ÷±¿ýf¼ ÛýÃ× ¿úŠÃÃó¿îÂËß ö±õþîÂüõþß±õþ 2002 ü±Ëù à ó½ö²Âø¸Ãí ¿ðËî ÎäÂËûþ¿åù¼ áÃíýîÂɱõþ ÕòÉîÂ÷ Õ¿öÂûÅM ÎßÂúõ ÷±¿ýËfõþ ü÷ïÇËò ü±Ëï ü±Ëï ÎòË÷ à óËõþ ¿úŠÃÃó¿î à óÒÅ¿æÃÃó¿îÂËðõþ üÑáêÂò¼ ¿ü Õ±ýÃ× Õ±ýÃ×-Ûõþ üö±ÃÃó¿î ý¿õþ ö±õþîÂÏûþ± ð±õÏ ßÂËõþò Îß±Ëò± üѦš±õþ ð±ûþ ¿ëÂËõþ"õþËðõþ ëÂ×à óõþ û±Ëî ò± õîDZûþ î±õþ æòÉ Õ±ýÃ×ò à ó¿õþõîÇÂò õ± ›Ã¶Ãíûþò ßÂõþËî¼ ÛýÃ× Îá±é± ‘òɱûþ¿õä±õþ’ à óËõÇõþ Îß±Ëò± à óûDZËûþ ýÃ×ëÂ׿òûþò ß±õDZýÃ×ËëÂõþ ßÂÃíÇñ±õþ Ýûþ±Ëõþò Õɱ`±õþüËòõþ ò±÷ ëÂ×Ëùv¿àî ýûþ¿ò¼ î±õþ ú±¿™¦, Îö±ÃÃó±ù ÎïËß ¿õ÷±ò ëÂ׿hÂËûþ ¿òËûþ û±Ýûþ±õþ Õ±Ëá å’âKé± à óÅ¿ù¿ú ÎýÃÃó±æî¼ ÛýÃ× Ã óÅËõþ± ›Ã¶¿Sûþ±¿é ü¥ói§ ßÂõþ± ýûþ îÂÈß±ùÏò ÷ñÉÃÛöËðËúõþ ÷ÅàÉ÷LaÏ ÕæÅÇò ¿üÑý ÛõÑ &QÃÃó²ÃíÇ üõþß±õþÏ Õ±÷ù±Ëðõþ îÂN±õñ±Ëò¼ ÷±¿ßÇÂò õU汿îÂËßÂõþ ßÂÃíÇñ±Ëõþõþ á±Ëûþ Îûò ÛîÂé³ÂßÅ ձÒäÂh ò± ù±Ëá¼ æáÈ ËúêÂ, ÷Ïõþæ±ôÂõþ Õ±õþ î±õþà óõþ ... ÎüýÃ× Ýûþ±Ëõþò Õɱ`±õþüò ¿õø¸±M áɱü ¿ùËßÂõþ 5 ¿ðò à óõþ 7ýÃ× ¿ëÂËü¥¤õþ û±Ëß Îö±ÃÃó±ù Ûûþ±õþËà ó±ËéÂÇ üß±ù 8 é±ûþ Õ±éÂß ßÂËõþ ýÃ×ëÂ׿òûþ±ò ß±õDZýÃ×ËëÂõþ ¿õù±üõUù ÎáˆÁ ý±ëÂ×Ëü å’âKé± õþ±à± ýûþ¼ î±Ëß ձ«™¦ ßÂõþ± ýûþ Îû Îö±ÃÃó±Ëùõþ ¿ŽÂl òáõþõ±üÏËðõþ ý±Ëî î±õþ Îß±Ëò± ŽÂ¿î ýËõ ò±¼ ðÅà óÅõþ ðÅËé±ûþ 25,000 é±ß±õþ õÉ¿Máî 汿÷ò ¿ðËûþ ¿î¿ò õþ±æÉ üõþß±Ëõþõþ ¿õËúø¸ ¿õ÷±Ëò äÂËh Îö±ÃÃó±ù ÎïËß ¿ðùvÏ ëÂ×Ëh û±ò ÛõÑ Îüà±ò ÎïËß Îü±æ± î±õþ ¦¤Ëðú ÷±¿ßÇÂò ûÅMõþ±Ë©†˜¼ Î÷±¿î ¿üÑ ¿û¿ò ¿òËæ Õɱ`±õþüËòõþ 汿÷Ëòõþ õÉõ¦š± ßÂËõþ ¿ðËûþ¿åËùò ¿î¿ò ÛýÃ× îÂïÉ&¿ù ü±¥x¿îÂßÂß±Ëù ôÂÒ±ü ßÂËõþËåò¼ òûþ±¿ðùvÏËî Õõ¿¦šîÂ


4 ÷±¿ßÇÂò ð²î±õ±Ëü îÂÈß±ùÏò ÎëÂÃÃóÅ¿é ¿äÂôÂÄ ÕôÂÄ ¿÷úò, õþ±üËá±S à óËõþ Ûß¿é üÑõ±ð ÷±ñÉË÷ ýÃ×Ké±õþ¿öÂëÂ×Ëî æ±ò±ò Îû ¿Âó ¿ö òõþüÏ÷± õþ±Ý-Ûõþ ÎòîÔÂQ±ñÏò îÂÈß±ùÏò ¦¤õþ±©†˜÷Laß ÷±¿ßÇÂò ð²î±õ±Ëüõþ ü±Ëï Õɱ`±õþüòËß ÷±¿ßÂÇò ûÅMõþ±Ë©†˜ ÎôÂõþÈ Ã ó±ê±Ëò±õþ õɱÃÃó±Ëõþ ßÂï± õËùò¼ ¿î¿ò Õ±Ëõþ± õËùò Îû áɱü ¿ùß âéÂò±õþ à óËõþ Õɱ`±õþüò ö±õþËî ձü±õþ à ó²ËõÇ î±Ëß õþ±Ý ‘ü¥ó²ÃíÇ ¿òõþ±Ã óð’ û±S±õþ Õ±«±ü Îðò¼ î±õþ à óËõþ âéÂò± ü÷²ý ›Ã¶îÂɱ¿úîÂö±Ëõ Û¿áËûþËå¼ 1987 ü±Ëù ö±õþî üõþß±õþ Õɱ`±õþüò üý üѦš±õþ Õ±éÂæò ßÂ÷ÇßÂîDZËß ö±õþËîÂõþ Õ±ð±ùËî ëÂ×à 󿦚î ýÝûþ±õþ æòÉ ú÷ò à ó±ê±ûþ¼ 1991 ü±Ëù Îö±ÃÃó±Ëùõþ Õ±ð±ùî Õɱ`±õþüòËß üËõ±ÇBä ðú õåõþ ü±æ±õþ Z±õþ± Õ¿öÂûÅM ßÂËõþò ÛõÑ 1992 ü±Ëù ÷±÷ù± äÂù±ß±ùÏò Õ±ð±ùËî ÕòÅà 󿦚î ýÝûþ±õþ ß±õþËò Îö±ÃÃó±Ëùõþ ÷ÅàÉ ¿õä±õþ ¿õö±áÏûþ ÷ɱ¿æ˦†ªé î±Ëß ‘ÎôÂõþ±õþ’ Îâ±ø¸ò± ßÂËõþ¼ ö±õþî ÛõÑ ÷±¿ßÂÇò ûÅMõþ±Ë©†˜õþ ÷ËñÉ üÅ¿ò¿ðÇ©† ›Ã¶îÂɱÃÃóÇò ä³Â¿M õý±ù ï±ßÂËùÝ ö±õþî üõþß±õþ õ± ÷±¿ßÇÂò üõþß±õþ ÎßÂëÂ×ýÃ× Õɱ`±õþüòËß ›Ã¶îÂɱÃÃóÇËòõþ õɱÃÃó±Ëõþ ¿õõþM ßÂõþËî ä±ûþ ò±¼ üõËäÂËûþ à ó¿õþý±Ëüõþ ¿õø¸ûþ ýù Îû, ÎßÂfÏûþ üѦš± ¿ü¿õÕ±ýÃ× ö±õþËîÂõþ Õ±ð±ùËî Õɱ`±õþüËòõþ ¿õËX տòB(±ßÔÂî àÅËòõþ ÷±÷ù± 304•2— ñ±õþ± ËïËß ÕõËýù±õþ ÷±÷ù±ûþ 304•ß— ò±¿÷Ëûþ Õ±ò±õþ ÕòÅËõþ±ñ ßÂËõþ¿åù¼ û±õþ ôÂËù üËõ±ÇBä ú±¿™¦õþ Î÷ûþ±ð ðú õåõþ ÎïËß ðÅõåËõþ ÎòË÷ Õ±Ëü¼ ÛßÂýÃ×ö±Ëõ 1993 ü±Ëù 13 ýÃ× ÎüË›éÂ¥¤õþ üÅ¿›Ã¶÷ Îß±éÂÇ 304•2— ñ±õþ±õþ õðËù 304•ß— ñ±õþ±ûþ ÷±÷ù± ßÂõþËî ¿òËðÇú Îðò¼ ŽÂ¿îÂÃÃó²õþËíõþ ðõþßÂø¸±ß¿ø¸– áõþÏËõõþ ›¶±ËÃíõþ ð±÷ ßÂî· ö±õþîÂüõþß±õþ Õ±ýÃ×ò ›Ã¶ÃíûþËòõþ ÷±ñÉË÷ Îö±ÃÃó±Ëùõþ áɱü ÃóÏ¿hÂîÂËðõþ Õ±ýÃ×òÏ ›Ã¶¿î¿Ãò¿ñ ýËûþ ýÃ×ëÂ׿òûþò ß±õ±ÇýÃ×ËëÂõþ ü±Ëï Õ±¿ïÇß ŽÂ¿îÂÃÃó²õþÃí Õ±õþ à óÅòõDZüò ¿òËûþ Õ±ýÃ×òÏ ðõþ±ð¿õþ q ßÂËõþò¼ ›Ã¶ïË÷ üõþß±Ëõþõþ à óŽÂ ÎïËß 3.3 ¿õ¿ùûþò ëÂù±õþ ŽÂ¿îÂÃÃó²õþÃí ð±õÏ ßÂõþ± ýËùÝ, ýÃ×ëÂ׿òûþò ß±õ±ÇýÃ×ë î± ¿ðËî զ¤Ïß±õþ ßÂËõþ ÛõÑ ÷±S 350 ¿÷¿ùûþò ëÂù±õþ ¿ðËî õþ±æÏ ýûþ¼ ÛýÃ×ö±Ëõ ðõþ±ð¿õþÂäÂùËî ï±ß±õþ à óËõþ 1989 ü±Ëù üÅ¿›Ã¶÷ Îß±ËéÂÇõþ ÷ñɦšî±ûþ ýÃ×ëÂ׿òûþò ß±õDZýÃ×ë ձð±ùî õ¿ýö²ÂÇî Ûß¿é ä³Â¿MÂ ßÂËõþ¼ Îûà±Ëò î±õþ± ŽÂ¿îÂÃÃó²õþÃí ¿ýËüËõ ÷±S 470 ¿÷¿ùûþò ëÂù±õþ ¿ðËî õþ±æÏ ýûþ û± ›Ã¶ïË÷ ð±õÏ ßÂõþ± 3.3 ¿õ¿ùûþò ëÂù±Ëõþõþ ÷±S 15 úî±Ñú¼ ÛýÃ× ü±÷±òÉ ŽÂ¿îÂÃÃó²õþËÃí ö±õþî üõþß±Ëõþõþ Îúø¸ à óûÇ™L ýÃ×ëÂ׿òûþò ß±õ±ÇýÃ×ËëÂõþ ß±Ëå ÷±ï± òî ßÂõþ±, áɱü à óÏ¿hÂî ÷±òÅËø¸õþ± ¿òËæËðõþ ÎðËúõþ üõþß±Ëõþõþ ä²Âh±™L ¿õ«±üâ±îÂßÂî± ¿ýËüËõ ÎðË༠Ûõþà óËõþ, î±Ëðõþ ¿õ¿öÂi§ üÑáêÂò ö±õþËîÂõþ üÅ¿›Ã¶÷ Îß±ËéÂÇ ÛýÃ× òáÃíÉ ŽÂ¿îÂÃÃó²õþËÃíõþ ¿õËX Ûß±¿ñßÂõ±õþ Õ±Ëõðò ßÂËõþ¼Â¿ßÂc Õ±Ëõþ± ÛßÂõ±õþ î±Ëðõþ ýî±ú ßÂËõþ 1991ü±Ëù üËõDZBä ձð±ùî ß±õ±ÇýÃ×ËëÂõþ 470 ¿÷¿ùûþò ëÂù±Ëõþõþ ŽÂ¿îÂÃÃó²õþÃí ä³Â¿M õý±ù õþ±Ëà ÛõÑ Ûõþ ¿õËX ü÷™¦

¿õߊ Õ±Ëõðò ౿õþæ ßÂËõþ Îðûþ¼ Õïä ձ÷õþ± ÎðàËî à ó±ýÃ× Îû Îö±ÃÃó±ù áɱü ¿ùËßÂõþ à ›Ã¶±ûþ 5 õåõþ à óËõþ 1989 ü±Ëù ûàò Õ±Ë÷¿õþß±õþ ëÂ×à óß²ÂËù Exxon Valdez ò±Ë÷ Ûß¿é ÆîÂùõ±ýÏ æ±ý±æ ü÷ÅË^ ÎôÂËé ¿áËûþ ¿õÃÃóÅù à ó¿õþ÷±ò ÕÃÃó¿õþËú±¿ñî ÎîÂù å¿hÂËûþ à ó’Ëh ü±÷Å¿^ß õ±dîÂËLaõþ ›Ã¶ö²Âî ŽÂûþŽÂ¿î ßÂËõþ îÂàò ÷±¿ßÇÂò Õ±ð±ùî Exxon üѦš±Ëß 5 ¿õ¿ùûþò ëÂù±Ëõþõþ ÎõúÏ ŽÂ¿îÂÃÃó²õþÃí ¿ðËî ձËðú ßÂËõþ¼ û¿ðÝ ÛýÃ× âéÂò±ûþ ÛßÂæò Îù±ËßÂõþÝ æÏõòý±¿ò ýûþ¿ò¼ Îß¿÷ßÂɱù Îß±¥ó±òÏ&Ëù± ÝËðõþ ÎðËú ù±ï ÎàËûþ– ÕîÂÐÃÃóõþ ù±ïËà±õþ Îðõþ ÎðËú¯ 2001 ü±Ëù ûàò ë±ëÂ× Îß¿÷ßÂɱùÄü ýÃ×ëÂ׿òûþò ß±õDZýÃ×ë üѦš±Ëß ¿ßÂËò Îòûþ, îÂàò î±õþ± Îâ±ø¸ò± ßÂËõþ Îû ÎûËýîÅ ß±õDZýÃ×ë î±Ëðõþ ä³Â¿M ÕòÅû±ûþÏ ŽÂ¿îÂÃÃó²õþÃí Õ±ËáýÃ× ¿÷¿éÂËûþ ¿ðËûþËå, ÎüýÃ×æËòÉ î±õþ± ö¿õø¸ÉËî Îö±ÃÃó±ù áɱü ÃóÏ¿hÂî õ± õþ±ü±ûþ¿òß õæÇÉõþ ¿úß±õþ ÷±òÅø¸Ëðõþ à óÅòõþ±ûþ ŽÂ¿îÂÃÃó²õþÃí õ± à óÅòõDZüËòõþ Îß±Ëò± ð±¿ûþQ ÎòËõ ò±¼ Û÷ò¿ßÂ, ë±ëÂ×-Ûõþ ýËûþ Ýß±ù¿î ßÂõþËî ò±Ë÷ ö±õþËîÂõþ ÕòÉîÂ÷ ¿úŠÃÃó¿îÂ, õþîÂò é±é±¼ é±é± üѦš±õþ ßÂÃíÇñ±õþ ö±õþî üõþß±õþËß Ûß¿é ¿ä¿êÂËî Îö±ÃÃó±ù áɱü ÃóÏ¿hÂîÂËðõþ ü÷™¦ Õ±¿ïÇß ð±¿ûþËQõþ ý±î ÎïËß ë±ëÂ× Îß¿÷ßÂɱùÄü-Îß ÕõÉý¿î ÎðÝûþ±õþ æËòÉ ÕòÅËõþ±ñ æ±ò±ûþ¼ Õ±ý±, Îä±Ëõþ Îä±Ëõþ ÷±üîÅÂËî± ö±ýÃ× ¯ Õ±üËù ¿äÂSé± ձ˙¦ ձ˙¦ à ó¿õþ©¨±õþ ýËB(– Õ±÷±Ëðõþ õþ±©†˜õÉõ¦š± õ± ü÷±æõÉõ¦š± ß±Ëðõþ ß±Ëûþ÷Ï ¦¤±ïÇ õþŽÂ± ßÂËõþ äÂËùËå, î± õÅçÂËî ÕüÅ¿õËñ ýÝûþ±õþ ßÂï± òûþ¼ Õ±÷±Ëðõþ ‘áÃíîÂËLa’õþ ›Ã¶ñ±ò ™¦yÂ&¿ù– üõþß±õþ, ¿õä±õþõÉõ¦š±, ¿ü¿õÕ±ýÃ×, à óÅ¿ùú üõ ÛßÂü±Ëï ßÂËÃÃó±ÇËõþé üѦš±&¿ùõþ Õ/Å¿ùËýùËò ¿òËæËðõþ ÎðËúõþ ÃóÏ¿hÂî ÷±òÅËø¸õþ ü±Ëï â´ÃíÉ ›Ã¶î±õþÃí± ßÂËõþËå ÛõÑ ßÂËõþ äÂËùËå¼ ÎßÂfÏûþ üõþß±õþ ûàò Õ±Ë÷¿õþß±õþ ü±Ëï à óõþ÷±òÅ ä³Â¿MËî üýÃ× ßÂõþËå, îÂàò õU汿îÂß ä³ÂùvÏ ¿ò÷DZî± ÛõÑ Ã óõþ÷±òÅ æW±ù±¿ò üõþõõþ±ýß±õþÏ üѦš±&¿ùõþ Îû ð±ûþõXÂî± ¿åù ÛõÑ ðÅâÇéÂò±ûþ ŽÂ¿îÂÃÃó²õþËÃíõþ Îû ð±¿ûþQ ¿åù, Îü&¿ù ÷±¿ßÇÂò õþ±©†˜ Îòî±Ëðõþ îÂï± ßÂËÃÃó±ÇËõþé ù¿õËðõþ ä±ËÃÃó õ±¿îÂù ßÂõþËî ýËûþËå¼ ÕïÇ±È ö¿õø¸ÉËî û¿ð Îß±Ëò± à óõþ÷±òÅ ðÅâÇéÂò± âËé û±ûþ •û± Îö±ÃÃó±ù áɱü ¿ùËßÂõþ ä±ýÃ×ËîÂÝ ÷±õþ±Rß ýËî à ó±Ëõþ— î±ýËù õU汿îÂß üѦš±&¿ùõþ Îß±Ëò± ð±ûþð±¿ûþQ ï±ßÂËõ ò±¼ î±å±h±, ü±¥x¿îÂßÂß±Ëù, ›Ã¶ï÷¿õ˝«õþ Îðú&¿ùËî à ó¿õþËõúõþŽÂ± üÑS±™L Õ±ýÃ×ò&¿ù ßÂËê±õþ ýÝûþ±õþ ðò ¿õ¿öÂi§ õU汿îÂß õþ±ü±ûþ¿òß ^õÉ ¿ò÷DZî± üѦš±&¿ù •Îû÷ò ¿õÛÛüÛôÂ, Îúù, ðÒÅÉà ó ýÃ×îÂɱ¿ð— î±Ëðõþ ß±õþà±ò±&¿ùËß îÔÂîÂÏûþ ¿õ˝« ¦š±ò±™L¿õþî ßÂõþËå, Îûà±Ëò à ó¿õþËõú üÑS±™L Õ±ýÃ×ò&¿ù ÕËòß ¿ú¿ïù ÛõÑ üýËæýÃ× ùãÄâòÏûþ¼ î±ýÃ×, à ó¿õþËõú Õ±ýÃ×òËß õÅËh± Õ±ãÅù Îð¿àËûþ ö±õþËîÂõþ æ±ûþá±ûþ æ±ûþá±ûþ áËh ëÂ×êÂËå ‘Îß¿÷ßÂɱù ý±õ’¼ áõþÏõ Ûõþ ›¶±ËÃíõþ ð±÷ ßÂ÷ Î î±ýÃ×¼ ö¿õø¸ÉËîÂ, Õ±Ëõþ±


5

¿õߊ ßÂî ‘Îö±ÃÃó±ù’ Îû âËé û±Ëõ, î± æ±ò± ÎòýÃ×¼ Îö±ÃÃó±ù Ûõþ ùh±ýÃ×– ¿ßÂåÅ ›¶±ü¿/ß ßÂï± Õ±÷õþ± ÎðàËî à ó±ýÃ× ¿ßÂö±Ëõ áɱü ÃóÏ¿hÂîÂËðõþ ùh±ýÃ×Õ±Ëj±ùò&¿ùËß S÷úÐ ¿õ¿öÂi§ Φ¤B(±ËüõÏ üÑáêÂò, Ûò¿æÝ ‘Õ±ýÃ×òÏ ùh±ýÃ×’-Ûõþ ß±ò±á¿ùËî ì³Â¿ßÂËûþ ¿ðËB(ò¼ Îû ‘Õ±ýÃ×òÏ ùh±ýÃ×’-Ûõþ ôÂËù ðÏâÇ å±¿õTú õåõþ à óõþ æÅéÂËù± ¿õä±Ëõþõþ ò±Ë÷ ü™¦± ‘›Ã¶ýüò’, ÎüýÃ× ùh±ýÃ×-Ûõþ à óX¿î ¿òËûþ ›Ã¶Ÿ ÝËê õýÃ׿߯ Îö±ÃÃó±ù Ûõþ ùh±ýÃ× Îî± õþ±Ë©†˜õþ ¿õËXÂ, ßÂËÃÃó±ÇËõþé ú¿Mõþ ¿õËX Îß±Ëò± ß±ûÇßÂõþÏ ›¶¿îÂËõþ±ñ áËh îÅÂùËî à ó±õþù ò± ÛàËò±, à ó±õþËù± ò± ÷±¿ùß ձõþ î±Ëðõþ Îüõ±ð±ü üõþß±õþÏ ›¶¿î¿ò¿ñËðõþ ß±òé± ñËõþ Îö±ó±ù- Ûõþ ÷±¿éÂËî Âò±¿÷Ëûþ Õ±òËîÂ, à ó±õþËù± ò± ú±üò Õ±õþ Õ±ýÃ×Ëòõþ Î÷±hÂËß ì±ß± õþ±Ë©†˜õþ ß±ê±Ë÷±áî ¿ýÑü±õþ æõ±õ ¿ðËî¼ ßÂËÃÃó±ÇËõþé ձ¢¶±üËòõþ ÷ÅËà Îö±ÃÃó±ù Ûõþ æòáËÃíõþ Õüý±ûþQ Õ±÷õþ± ûîÂé± Îðàù±÷,

•æ±¿òò±, õ±æ±õþÏ ¿÷¿ëÂûþ±õþ ßÂùɱËÃí ¿ßÂò±·— Õ±¢¶±üËòõþ ¿õËX Îö±ÃÃó±ùõ±üÏËðõþ ›¶¿î¦óñDZé± ¿ßÂc îÂîÂé± Îðàù±÷ ò±¼ ÛýÃ× Î÷±÷õ±¿î ¿÷¿åù Õ±õþ ú±¿™Là ó²ÃíÇ ›¶¿îÂõ±ð ¿ßÂÑõ± Õ±ð±ùËîÂõþ ð±õþ¦š ýÝûþ± ÛýÃ×üõ ‘Õ±ýÃ×òÏ’ ùh±ýÃ×Ëß ûîÂýÃ× õ±æ±õþÏ ¿÷¿ëÂûþ± ÷¿ý÷±¿i¤î ßßÂ, Îö±ÃÃó±ù Ûé± õÅ¿çÂËûþ ¿ðËB( Õ±æËß ü±õþ± ö±õþî æÅËh Îû Îüæ ¿õËõþ±ñÏ ùh±ýÃ×, æ¿÷ Õ¿ñ¢¶ýò ¿õËõþ±ñÏ ùh±ýÃ× äÂùËå, Îû ùh±ýÃ× äÂËùËå ¿ü/Åõþ-òjÏ¢¶±÷-ÃÃó˦¨±-õþ±ûþáh æÅËhÂ, Îû ùh±ýÃ× ¿ßÂåÅé± ýËùÝ Õ±éÂËß ¿ðËB( ü±¥Ú±æÉõ±ðÏËðõþ õõÇõþ Õ±¢¶±üò, ÎüýÃ× ùh±ýÃ×-Ûõþ ü±Ëï Îö±ÃÃó±ùËß æÅhÂËî ò± à ó±õþËù ¿ßÂc Îö±ÃÃó±Ëùõþ áɱü ÃóÏ¿hÂîÂõþ± qñÅ üÑõ±ðÃÃóËS¿é¿öÂËî ‘ßÂËÃÃó±ÇËõþé S±ýÃ×Ë÷õþ ¿úß±õþ’ ¿ýËüËõýÃ× ›Ã¶ä±Ëõþ Õ±üËõò ÛõÑ ¿ßÂåÅ ü±÷¿ûþß îÂßÇÂ-¿õîÂËßÇÂõþ æiœ ¿ðËûþ Õ±õ±õþ ¿ôÂËõþ û±Ëõò î±Ëðõþ à óÅËõþ±Ëò± Õõ¦š±ËîÂýÃ×¼

¦³¨Ëùõþ á`ÂÏ ÎÃà ó¿õþËûþ ßÂËùæ

ö¿MÇõþ ÷ÅËàýÃ× ü÷üɱûþ å±Så±SÏõþ±Â ›¶¿î õåËõþõþ ÷îÂ Û õåõþÝ ØBäÂ÷±ñÉ¿÷ËßÂõþ Îõþ汌 ÎõËõþ±Ëò±õþ ü±Ëï ü±Ëï ÎüýÃ× Ã ó¿õþ¿äÂî ð´úɼ áî ßÂËûþß õåõþ ñËõþ S÷±áî ›¶ŸÃÃóËSõþ, ò¥¤õþ õÉõ¦š±õþ ëÂ×à óõþ ò±ò± à óõþώ±¿òõþώ±õþ ôÂù¦¤õþ+à ó à ó±Ëúõþ ý±õþ õ±hÂËå¼ Õ±ýÃ×Ûü¿ü, ¿ü¿õÛüýÃ× Îõ±ëÂÇ-Ûõþ ü±Ëï îÅÂùòÏûþ ò¥¤õþ õÉõ¦š± ä±ùÅõþ ôÂËù ëÂ×Ëê ÎáËå à ó¿}Â÷õ/ ëÂ×Bä ¿úŽÂ± ß±ëÂ׿kù, Õ±ýÃ×Ûü¿ü Ý ¿ü¿õÛüýÃ× Îõ±ËëÂÇõþ å±Så±SÏËðõþ ÷ËñÉ ßÂËùËæ ö¿îÂÇõþ üÅËû±á-áî à ó±ïÇßÂɼ ôÂËù ßÂËùæ&¿ùõþ ÝÃÃóõþ ä±ÃÃó ›¶õù¼ ßÂùß±î± ¿õ«¿õðɱùûþ î±õþ Õ™LáÇî 30¿é ßÂËùËæ 2000 Õ±üò õ´¿XÂõþ ßÂï± Îâ±ø¸Ãí± ßÂËõþËå¼ û±õþ ÷ËñÉ 500¿é ձüò Õò±üÇ-Ûõþ ˆÁÅËëÂKéÂËðõþ æòÉ, õ±ßÂÏ Îæò±Ëõþù Îß±ËüÇ Ã óhÂËî ä±Ýûþ± å±Så±SÏËðõþ æòɼ ¿õðɱü±áõþ ßÂËùæ, õ±ü™LÏËðõÏ ßÂËùæ, õ/õ±üÏ ßÂËùæ, ¿õæûþßÔÂøž á±ùÇü ßÂËùæ, Îòî±æÏòáõþ ßÂËùæ, ÷ý±õþ±æ± ü¿õþúäÂf ßÂËùæ, Î÷¿éÂûþ±õŏæ ßÂËùæ, üѦ¨´î ßÂËùæ üý õU ßÂËùËæ Õ±üò üÑàɱ õ±h±Ëò±õþ ›¶d¿î ¿òËî õù± ýËûþËå¼ ¿ßÂc Ûõþ à ó±ú±ÃÃó±¿ú à ó¿õþß±ê±Ë÷± õÉõ¦š± ëÂ×i§ûþËòõþ æòÉ Îß±Ëò±õþ+à ó ü±ý±ûÉ õ± à ó¿õþߊò± üõþß±Ëõþõþ ¿ðß ÎïËß ò± ï±ß±ûþ ¿õÃÃó±Ëß à óËhÂËå ßÂËùæ&Ëù±¼ Îû÷ò à ó±éÂÇé±ýÃ×÷ ¿úŽÂß õ± ä³Â¿MõX ¦¤Š ü÷Ëûþõþ æòÉ ¿úŽÂß ¿òËûþ±Ëáõþ æòÉ ü±ý±ûÉ ÎðÝûþ±õþ õɱÃÃó±Ëõþ üõþß±õþ ò±õþ±æ¼ Õ±õ±õþ ûË渚 üÑàÉß ôÅÂùé±ýÃ÷× ¿éÂä±ËõþõþÝ Õö±õ ßÂËùæ&¿ùËî¼ î±ýÃ× Õ±üò õ±h±Ëî ÎáËù à ó±éÂÇé±ýÃ×÷ ¿úŽÂß ¿òËûþ±á ßÂõþ± õ±ñÉî±÷²ùß¼ ÎüËŽÂËS ÛýÃ× Õ¿î¿õþM õÉûþö±õþ õýò ßÂõþ±õþ ð±¿ûþQ å±Så±SÏËðõþýÃ× ßÂÒ±Ëñ ÛËü à óhÂËõ¼ Õ±qËî±ø¸ ßÂËùæ,

÷Åò÷Åò

¦¨¿éÂúä±ËäÂÇõþ ÷î ßÂËùËæõþ ßÂîÔÂÇà óŽÂ ¦¤Ïß±õþ ßÂ’Ëõþ ¿òËûþËå ÛýÃ× æòÉýÃ× î±õþ± Õ±üò üÑàɱ õ±h±Ëî à ó±õþËå

ò±¼ üõ ¿÷¿ùËûþ ØBäÂ÷±ñÉ¿÷Ëß Î÷±é±÷Å¿é ö±ù ò¥¤õþ ÎÃÃóËùÝ ú±¿™L ÎòýÃ× ßÂËùËæ ö¿MÇ ¿òËûþ, ¦§±îÂËß±MËõþ ä±k à ó±Ýûþ± Îî± Õ±õþÝ ü÷üɱõþ¼ äÂùËå ÛËßÂõþ à óõþ Ûß ßÂËùæ •ÎüKé Îæ¿öÂûþ±üÇ, òËõþfà óõÅ þ, Λ¶¿üËëÂkÏ— Îß ¦¤±ûþ±M ú±üò ÎðÝûþ±õþ ¿ý¿hÂß¼ Λ¶¿üËëÂkÏ å±h± õ±ßÂÏ ßÂËùæ&Ëù±Ëî ¦§±îÂËß±Mõþ à óh±õþ õÉõ¦š± ò± ï±ß±ûþ Ü å±Så±SÏËðõþ ýûþ Îß±ùß±î± ò± ýûþ û±ðõÃÃóÅõþ Õïõ± õ±õþ±ü±î ¿õ«¿õðɱùËûþõþ Z±õþ¦š ýËî ýËB(¼ Ûî¿ðò Ûüõ ßÂËùËæõþ æòÉ 10 úî±Ñú Õ±üò üÑõþ¿ŽÂî ï±ßÂî¼ ôÂËù ßÂËùæ&Ëù±õþ å±Så±SÏËðõþ ¦§±îÂËß±Mõþ ™¦Ëõþ à óh±õþ Õ¿ò}Âûþî± ¿åù ›¶õù¼ Ûõ±õþ ßÂùß±î± ¿õ«¿õðɱùûþ ¦§±îÂËß±Mõþ ™¦Ëõþ ö¿MÇËî ¦¤±ûþ±Mú±¿üî ßÂËùæ Ý ¿õ«¿õðɱùËûþõþ Õ™LöÅÇÂM ßÂËùæ&¿ùõþ ÷ËñÉ ÛýÃ× Ã ó±ïÇßÂÉ îÅÂËù ¿ðËûþËå¼ ¿ßÂc ÷±¿ßÂÇÑ ¿üˈÁ÷ Õ±ù±ð± ýÝûþ±ûþ ÛËŽÂËSÝ ¿òõþ±Ã óËð òûþ å±Så±SÏõþ±¼ ÎðúæÅËh ¿úŽÂ±õÉõ¦š±õþ Îû à ó¿õþõîÂÇò ýËB(, î±Ëî ¦³¨ù ÎåËhÂýÃ× Î÷±é± ÕË‚Âõþ é±ß±õþ ¿õ¿ò÷Ëûþ ¿õ¿õñ ßÂ±æ ¿òöÂÇõþ Îß±üÇ ÆîÂõþÏ ßÂõþ± ýËB(¼ ¿úŽÂ±ËŽÂËS ¿õ¿òËûþ±Ëáõþ à ó¿õþüõþ õ´¿X ßÂõþËî õh õh ¿úŠÃÃó¿îÂËðõþ ý±î ñËõþ ò±ò± ßÂ÷±¿üÇûþ±ù ýÃ×òÄ¿ˆÁ¿éÂëÂ×é áËh ëÂ×êÂËå¼ ü±ñ±õþò ßÂËùæ&Ëù±Ëî ö¿MÇ ÎïËß à ó¿õþß±ê±Ë÷±áîÂ, à óh±Ëò±õþ ÷±ò ýÃ×îÂɱ¿ð ü÷üɱ Ý Îúø¸îÂÐ ¿úŽÂ±Ë™L ß±Ëæõþ Õ¿ò}Âûþî± å±Så±SÏËðõþ ðÅðÇú± Õ±õþÝ õ±¿hÂËûþ îÅÂËùËå¼


¿úŽÂ±ûþ Îõüõþß±õþÏßÂõþÃí Ý ¿ßÂåÅ ›¶Ëûþ±æòÏûþ ›¶Ÿ qö±úÏø¸ ÷Åà±æÇÏ

Õ±æËßÂõþ ¿úŽÂ±õÉõ¦š± õîÂÇ÷±ò ›¶æËiœõþ å±SËðõþ ß±Ëå ò±ò± ¿ðß ÎïËß Ûß òîÅÂò äÂɱËù? ¿òËûþ ý±¿æõþ ýËûþËå¼ Õõ¦š±é± ûîÂé± öÂûþ±õý õþ+à ó ¿òËûþËå, î±õþ üË/ î±ù ¿÷¿ùËûþ îÂÏõè å±S Õ±Ëj±ùò Îðà± û±ËB( ò±¼ üÑá¿êÂî å±S Õ±Ëj±ùò, ¿õËúø¸î à ó¿}÷õË/, ÎüýÃ× ¿õ«±ûþËòõþ Îá±h±õþ ¿ðß ÎïËßÂýÃ× ›¶±ûþ ÕòÅà 󿦚î¼ ¿úŽÂ±ûþ Îõüõþß±õþÏßÂõþÃí å±S Õ±Ëj±ùò üÑâ¿éÂî ßÂõþ±õþ ÕòÅß²Âù Õõ¦š±õþ ü´¿©† ßÂËõþËå– ¿ßÂc Õ±Ëj±ùò ÎîÂ÷ò ð±ò± õÒ±ñËå ò±¼ ÛýÃ× Õõ¦š±ûþ ¿úŽÂ±ûþ Îõüõþß±õþÏßÂõþÃí ¿õø¸ûþ¿é áöÂÏõþ ÕñÉûþËòõþ ð±õÏ ¿òËûþ ý±¿æõþ ýËûþËå¼ å±S Õ±Ëj±ùËòõþ ð´¿©†Ëß±Ãí ÎïËß 1950 ÎïËß 1960-Ûõþ ðúËßÂõþ ÷ñÉö±á ÛõÑ î±õþà óËõþõþ 10 õåõþ, ÕïÇ±È ö±õþËî æõþÏ Õõ¦š± 汿õþõþ ü÷ûþ à óûÇ™L à ó¿}÷õ/ úÏËø¸Ç ¿åù õù± û±ûþ¼ 50-60 Ûõþ å±S ¿õˎ±öÂ Ý ¿õË^±Ëýõþ ÎÃÃóåËò ¿åù ÕËòß î±Ȏ¿Ãíß ß±õþò û± Õ¿™L÷ õþ±æÍò¿îÂß õþ+Ã ó ¢¶ýò ßÂËõþ¼ ÕòÉ¿ðËß 60-70 Ûõþ å±S ¿õˎ±öÂ Ý ¿õË^±Ëýõþ ß±õþò ¿åù õþ±æÍò¿îÂ߀ ›¶õù õþ±æÍò¿îÂß õ±î±õõþËò ÎüýÃ× ü÷Ëûþõþ Õ±Ëj±ùò î±Ȏ¿Ãíß ¿õø¸ûþ&Ëù±Ëß ›¶Ëûþ±æòÏûþ &Q ¿ðËûþ

ëÂ×êÂËî à ó±Ëõþ¿ò¼ 70-80 ÎïËß ձæ à óûÇ™L Ûõþ±ËæÉ Ûß ¿õËúø¸ à ó¿õþ¿¦š¿î ÆîÂõþÏ ýËûþËå¼ ÛýÃ× Ã ó¿õþ¿¦š¿îÂËî à ó¿}÷õË/õþ ¿ß î±Ȏ¿Ãíß ¿õø¸ûþ ¿òËûþ, ¿ß áöÂÏõþ õþ±æÍò¿îÂß ¿õø¸ûþ ¿òËûþ Îß±Ëò± Õ±Ëj±ùò-ýÃ× ýûþ¿ò¼ ü÷±Ëæ òæõþð±¿õþõþ Îû ö²Â¿÷ß± å±Sõþ± Ü¿îÂý±¿üßÂö±Ëõ à ó±ùò ßÂËõþ ÛËüËå, áî ä¿{¡ú õåõþ î±õþ Ûß õÉ¿îÂS÷ Îðà± û±ËB(¼ ÛýÃ× òæõþð±¿õþõþ Õö±õ ÛõÑ Õ±õþÝ ò±ò±ò õþ±æÍò¿îÂß ÛõÑ ÕïÇÍò¿îÂß ß±õþËò ÎðËúõþ ÛõÑ æ±¿îÂõþ æÏõËò Îû ü÷™¦ ëÂ×ï±ùÃÃó±ï±ù âéÂò± âËé äÂËùËå, î±õþ ¿õËXÂÕ±Ëj±ùËòõþ à ó¿õþõËîÂÇ üÑá¿êÂî å±Så±SÏ ÎðÌhÂËB( âéÂò±õþ ¿ÂóåËò¼ î±ýÃ× Õ±á±÷Ï üõÇò±Ëúõþ Õ±ö±ü ð´úÉ÷±ò ýËùÝ î± Õ±Ëj±ùËòõþ ßÂ÷Çü²äÂÏËî Îß±Ëò± ûÅ¿M¢¶±ýÉ å±ÃÃó ÎôÂùËî à ó±õþËå ò±¼ ÛýÃ× Ã ó¿õþË›¶¿ŽÂËîÂýÃ× ÛËüËå Îõüõþß±õþÏßÂõþÃí, ¿õù¢ŸÏßÂõþÃí ÛõÑ Îõß±õþϼ ¿ßÂc Õ±÷õþ± qñÅýÃ× ¿úŽÂ±ûþ Îõüõþß±õþÏßÂõþËÃíõþ ¿õø¸ûþ¿é üÏ÷±õX õþ±àËõ±¼ ö±õþËîÂõþ ¿úŽÂ±ûþ Îõüõþß±õþÏßÂõþÃí ÛËüËå áɱé ä³Â¿Mõþ à óõþ¼ áɱé ä³Â¿M î±õþ Õ±Ëù±äÂò±õþ ¿õ¿öÂi§ ðô±ûþ ÛËßÂõþ à óõþ Ûß à óÃíÉËß ÛýÃ× ä³Â¿Mõþ Õ±Ýî±ûþ ÛËò, ¿õ¿öÂi§ ÎðËúõþ ÷ËñÉ Ã óÃíÉ ¿õ¿ò÷ûþ üÑS±™L õ±¿ÃíËæÉõþ Ý qË{¨õþ ¿¦šõþ ý±õþ ¿êÂß ßÂËõþ Îðûþ¼ Û÷òýÃ× Ûß ðô± Õ±Ëù±äÂò±, Îûé± ëÂ׏&ËûþËî ÕòÅ¿‡Âî ýËûþ¿åù, Îüà±Ëò ¿õ«õ±¿ÃíæÉ üѦš± áêÂËòõþ ›¶™¦±õ Õ±Ëü¼ ö±õþËîÂõþ üÑüðËß ü¥ó²ÃíÇ Û¿hÂËûþ ¿áËûþ õîÂÇ÷±Ëòõþ ÷LaÏ À ›¶Ãíõ ÷ÅËà±ÃÃó±ñɱûþ ÷ý±úûþ ö±õþËîÂõþ ýËûþ áɱé ä³Â¿MËî üýÃ× ¿ðËûþ Õ±Ëüò¼ ÛýÃ× ëÂ׏&Ëûþ ðô± Õ±Ëù±äÂò±Ëî à óËÃíÉõþ üË/ à ó¿õþËø¸õ±ËßÂÝ áɱé ձËù±äÂò±õþ Õ™LöDzÂM ßÂõþ±õþ ›¶™¦±õ ÝËê ÛõÑ î± á´ýÏî ýûþ¼ ÛýÃ× ¿õø¸Ëûþ Ûß¿é ü÷Ëç±î±õþ ßÂï± ö±õ± ýûþ û± ÎßÂõù à ó¿õþËø¸õ± üÑS±™L ¿õø¸ËûþýÃ× ›¶ûÅM ýËõ¼ ÛýÃ× ü÷Ëç±î±õþ ò±÷ ÎðÝûþ± ýûþ áɱéÂüļ General Agreement in Trades & Services, õ± GATS û±Ëß õ±Ñù±ûþ Õ±÷õþ± áɱéÂüÄ õùËõ±– à óÃíÉ üÑS±™L GATT õ± áɱé ÎïËß à ó´ïß ßÂõþ±õþ æòɼ ÛýÃ× áɱéÂüÄ-Ûõþ Õ±Ýî±ûþ ¿úŽÂ± ÛõÑ ¦¤±¦šÉËßÂÝ æÅËh ÎòÝûþ± ýûþ¼ áɱéÂüÄ ö±õþËîÂõþ æòÉ ä±ùÅ ýûþ 1995 ü±Ëù, 2000 ü±Ëùõþ 1ù± æ±òÅûþ±õþÏõþ ÷ËñÉ ö±õþî áɱéÂüÄ Î÷±î±Ëõß î±õþ à ó¿õþËø¸õ± ÎŽÂS à ó¿õþõîÂÇò ßÂËõþ Îòûþ¼ ¿úŽÂ± ÎûËýîÅ áɱéÂüÄ-Ûõþ Õ±Ýî±ûþ, î±ýÃ× ö±õþî üõþß±õþ Ûàò ¿úŽÂ±ËŽÂSËßÂÝ áɱéÂüÄ-Ûõþ Õ±ðËù ü±æ±Ëî ä±ýÃ×Ëå¼ î±ýÃ× ¿úŽÂ±ËŽÂËS Îû ü÷™¦ à ó¿õþõîÂÇò Õ±æ ÎßÂfÏûþ ¿úŽÂ±÷LaÏ ß¿Âóù ¿üõTù ÛõÑ ÷±òòÏûþ õþ±æÉ¿úŽÂ±÷LaÏ À üÅðúÇò õþ±ûþËäÂÌñÅõþÏ ÷ý±úûþ Õ±òËî äÂËùËåò, î± ÛýÃ× áɱéÂüÄ Î÷±î±Ëõß à ó¿õþõîÂÇò¼ ¿òûþ÷÷Ëî± ÎðàËî ÎáËù áɱéÂüÄ Ûß¿é õUÃÃ󱿎Âß ä³Â¿M– õUÃÃ󱿎ÂßÂ, ÎßÂòò± ö±õþîÂüý à ó´¿ïõÏõþ õU Îðú ÛýÃ× ä³Â¿M Î÷Ëò äÂùËõ õËù üýÃ× ¿ðËûþËå¼ ¿ßÂc ÛýÃ× ä³Â¿M Õ±üËù ÷±¿ßÇÂò ÎðËúõþ üÅ¿õËñõþ æòÉ Ûß¿é ä³Â¿M– ÷±¿ßÇÂò Îðú ü±õþ± à ó´¿ïõÏËß î±õþ


¿õߊ ¿ò榤 ÷Åò±ô±õþ æòÉ ü±¿æËûþ ¿òËî ä±ûþ¼ áɱéÂüÄ ä³Â¿Mõþ ¿õ¿öÂi§ ¿õø¸ûþ Õ±Ëù±äÂò± ßÂõþËùýÃ× ÛýÃ× ¿õø¸ûþ¿é ›¶±?ù ýËõ¼ áɱéÂüÄ-Ûõþ ¿úŽÂ± üÑS±™L à ó¿õþËø¸õ±ûþ Îû ü÷™¦ ¿õø¸ûþ ûÅM ýËûþËå î± ýËù± ›¶±ï¿÷ß ¿úŽÂ±, ÷±ñÉ¿÷ßÂ Ý ëÂ×Bä ¿úŽÂ±, ÎéÂß¿òßÂɱù ÛõÑ Îö±ËßÂúò±ù ¿úŽÂ±, õûþ¦¨ ¿úŽÂ± ÛõÑ ¿úŽÂ± üÑS±™L à ó¿õþËø¸õ±¼ à ó¿õþËø¸õ± ¿ðËûþ ÷Åò±ô± ßÂõþ±õþ ÎŽÂS ¿ýü±Ëõ¼ ¿úŽÂ±Ëß ä±õþ¿é õËáÇ ¿õöÂM ßÂõþ± ýËûþËå¼ Ûß Ûß¿é õËáÇ Ûß Ûß ñõþËÃíõþ à ó¿õþËø¸õ± ¿õø¸ûþß à óX¿î ¿ò¿ðÇ©† ßÂËõþ, Îß ÎßÂ÷òö±Ëõ ßÂîÂé± õ±¿ÃíæÉ ßÂõþËî à ó±õþËõ î± áɱéÂüÄ ¿ò¿ðÇ©† ßÂËõþ ¿ðËûþËå¼ õáÇ-1 Ûà±Ëò ¿úŽÂ± à ó¿õþËø¸õ± ðÅýÃ× ÎðËúõþ üÏ÷±™L ÎÃÃó¿õþËûþ ÷Åò±ô±õþ ÎŽÂS ¿ýü±Ëõ ¦¤ÏßÔ¿î ÎðÝûþ± ýËB(¼ ëÂ×ð±ýõþÃí ¿ýü±Ëõ õù± û±ûþ Îû ð²õþ¿úŽÂ±,.............. ¿ö¿Mß ¿úŽÂ±, ¿úŽÂ± üÑS±™L à óX¿îÂõþ ÷²ùɱûþò ýÃ×îÂɱ¿ð¼ õáÇ-2  à ó¿õþËø¸õ± ëÂ×à óËö±á äÂùËõ ÕòÉ Ûß¿é ÎðËú¼ ëÂ×ð±ýõþÃí ¿ýü±Ëõ õù± û±ûþ Îû ö±õþîÂÏûþ à óhÂÅûþ±õþ± Ûàò ûàò ¿õËðúÏ ¿úŽÂ± ›¶¿î‡±Ëò à óhÂËî û±ò, îÂàò îÂÒ±õþ± áɱéÂüÄ Î÷±î±Ëõß û±ò¼ õáÇ-3  õ±¿Ãí¿æÉß ëÂ×à 󿦚¿î¼ ëÂ×ð±ýõþÃí ¿ýü±Ëõ õù± û±ûþ ¿õËðúÏ üѦš± û¿ð ÛËðËú ¦š±òÏûþ ú±à± Îà±Ëù, õ± ¦š±òÏûþ ßÂËùæ ¿õ«¿õðɱùûþ ¿õ:±ÃÃóò ¿ðËûþ ¿õËðúÏ Ã ó±êÂS÷ ÕòÅü±Ëõþ ¿úŽÂ± Îðûþ, îÂËõ î± ýËõ ÛýÃ× õáÇ ÕòÅü±Ëõþ€ ¿ßÂåÅ ÕÑú ÛËðËú Âóh±Ëò± ÛõÑ õ±¿ßÂé± ¿õËðËú Âó¿hÂËûþ ¿õËðúÏ ¿ëÂáèÏ ÎðÝûþ± ý×îÂɱ¿ðÝ Ûý× õËáÇõþ Õ±Ýî±ûþ Õ±üËå¼ õáÇ-4 Âó¿õþËø¸õ± Û¶ð±òß±õþÏ õÉ¿MËðõþ ¿õËðú Âó±¿êÂËûþ Âó¿õþËø¸õ± áèýí ëÂ×ð±ýõþí ¿ýËüËõ õù± û±ûþ Îû ÛËðú ÎïËß ¿úŽÂßÂËðõþ ¿õËðËú ¿òËûþ ¿áËûþ ÕËïÇõþ ¿õ¿ò÷Ëûþ ¿úŽÂ± áèýí õ± Û¶ð±ò¼ Û¶ï÷ õËáÇõþ á±éÄÂü Âó¿õþËø¸õ± ¿òËûþ õ±¿íæÉ q ýËûþËå üõËäÂËûþ Û¶ï÷¼ Ûõþ ß±õþí ýËù± ö±õþËîÂõþ õîÇÂ÷±ò Õ±ý×ò ÛõÑ üÑ¿õñ±òËß Âó¿õþõîÇÂò ò± ßÂËõþý× Ûý×ËŽÂËS õ±™¦¸õî Îõüõþß±¿õþßÂõþí ßÂõþ± üyÂõ¼ ¿ëÂÛôÂÕ±ý׿ëÂ, ý×ëÂ׿òËüô Û¶öÔ¿î ¿õËð¿ú üѦš± üõÇ¿úŽÂ± ¿÷úò ÛõÑ ÕòɱòÉ Îõú ¿ßÂåÅ •Îû÷ò ¿ë¿Âóý׿Âó— üõþß±¿õþ ۶ߊ ÷±õþôÂÈ ÕïÇ Îæ±á±ò ¿ðËûþ Õ±üËå¼ Ûý× ü÷™¦¸ ۶ߊ äÂËù ¿õËð¿ú é±ß±ûþ •û±õþ ÷ËñÉ ðÅõÇÔM õU汿îÂß üѦš±, Îû÷ò ëÂ±Ý Îß¿÷ßÂɱùüÄ õ± ¿õÝÛüÛô üѦš±, ûÒ±õþ± ¿ýéÂù±õþËß ý×UðÏ ¿òñò ¿õø¸õ±©ó üõþõõþ±ý ßÂõþËî±, î±ËðõþÝ ù¢ŸÏ õþËûþËå—¼ Ûý× ü÷™¦¸ ۶ߊ&Ëù±õþ ÷ÓùɱûþËíõþ æòÉ ¿õËðú ÎïËß ðù Õ±Ëü, î±õþ± ¿õËð¿ú ÂóX¿î õÉõý±õþ ßÂËõþ ÛËðúÏ Ã›¶ßÂËŠõþ ÷Óùɱûþí ßÂËõþ¼ Îû ÂóX¿îÂËî ¿úŽÂ± Âó¿õþËø¸õ±¿é äÂËù, î±õþ ÕËòß ¿úŽÂí Û¶í±ùÏ ÛõÑ ¿úŽÂí üÑS±™Là ^õɱ¿ð à¿õþð ßÂõþËî ýûþ¼ Ûý× üõ ¿ßÂåÅý× Õ±÷±Ëðõþ Îðú ÎßÂËò ¿õËðú ÎïËßÂ, ÙÂí ßÂõþ± ¿õËðúÏ ÷Å^±ûþ¼ Ûé±ý× ýËù± ¿úŽÂ± Âó¿õþËø¸õ± ÷Åò±ô±õþ Û¶ï÷ õËáÇõþ ¿òð±ò¯

7 Ûàò Îû ü÷™¦¸ ÛúÏûþ Âóh³Âûþ±õþ± •ö±õþî õÉ¿îÂS÷ òûþ— ¿õËðËú ÷Óùî ÷±¿ßÇÂò ÎðËú ÂóhÂËî û±ò, áî ßÂËûþß õåõþ îÒ±õþ± æùÂó±¿ò ¿ýËüËõ ßÂ÷ é±ß± ü±ý±ûÉ Âó±ËBåò¼ Îû ü÷™¦¸ Îðú ÛàòÝ áɱéÂüÄ äÅ¿MËî üý× Îðûþ¿ò, Îüý× ü÷™¦¸ ÎðËúõþ Âóh³Âûþ±õþ± ö±õþîÂÏûþ å±SËðõþ ÎäÂËûþ Îõ¿ú öÂõþîÅ¿ß Âó±ËBå ÷±¿ßÇÂò Îðú ÎïËß¼ Ûõþ ôÂËù Îû é±ß± õÒ±äÂËå Îüé±ý× ÷±¿ßÇÂò ÎðËúõþ ù±ö¼ Ûå±h± ¦¤±¦šõÏ÷±, üÅõþŽÂ± ý×îÂɱ¿ð ¿õø¸ËûþÝ ö±õþîÂÏûþ õ± ÛúÏûþ å±Sõþ± ÂóŽÂÂó±¿îÂËMWõþ ¿úß±õþ¼ îÔÂîÂÏûþ ÛõÑ äÂîÅÂïÇ õáÇ ¿õ™¦¸±¿õþî ձËù±äÂò±õþ ð±¿õ ßÂËõþ¼ î±ý× Õ±÷õþ± Û&Ëù± ¿òËûþ ÛßÂéÅ ÂóËõþ Õ±Ëù±äÂò± ßÂõþËõ±¼ î±õþ Õ±Ëá ÛßÂéÅ Âó¿õþËÛ¶¿ŽÂî ¿ò÷DZËíõþ Û¶Ëûþ±æò õþËûþËå¼ Õ±÷õþ± Õ±Ëá ÎðËà ¿òý× áɱéÂüÄ üÑS±™Là Îû ä±õþ¿é Âó¿õþËø¸õ± õËáÇõþ ßÂï± Õ±÷õþ± Õ±Ëá ëÂ×Ë{¡à ßÂËõþ¿å, Îüý× ¿õø¸Ëûþ ö±õþî üõþß±õþ ßÂÏ ßÂÏ ¿õø¸Ëûþ ëÂ×Èü±ýÏ ýËûþ ÂóËhÂËå¼ Ã›¶ï÷ õËáÇõþ Âó¿õþËø¸õ±õþ æòÉ ö±õþî Z±õþ¦š ýËûþËå õ豿æËùõþ¼ õ豿æËùõþ ¿úŽÂ± üѦš± ÛËðËú õÉõü± ßÂËõþ ÛËðËú õËü ¿õËð¿ú ¿ëÂáèÏ ÎðËõ¼ û¿ðÝ Ã›¶±ï¿÷ß ¿úŽÂ±ËŽÂËS õ豿æËùõþ ¦š±ò àÅõý× ¿òËäÂõþ ü±¿õþõþ, û¿ðÝ õ豿æù î±õþ ¿òËæõþ ÎðËúõþ Û¶±ûþ ÎöÂËã Âóh± Û¶±ï¿÷ß ¿úŽÂ±ËŽÂS¿éÂËß ä±/± ßÂõþ±õþ æòÉ ÷±¿ßÂÇò ÎðËúõþ ü±ý±ûÉ ¿òËBå áî ðÅ-ðúß ñËõþ, îÂõÅÝ Ûý× õ豿æËùõþ ß±å ÎïËßÂý× áɱéÄÂü Î÷±î±Ëõß Âó¿õþËø¸õ± ¿ßÂòËå ö±õþî¼ ¿ßÂcà Ûý× Õ¾³î ß±Ëæõþ üýæ õɱàɱ Õ±Ëå¼ ö±õþî ÎïËß Ûý× õõþ±î¿é Âó±Ýûþ±õþ Âóõþ õ豿æù Õ±õ±õþ Îüý× ÷±¿ßÇÂò üѦš±¿éÂËßÂý× ëÂ×Âó-õõþ±î ¿ðËûþËå, Îû ÷±¿ßÇÂò üѦš±¿é áî ðÅ-ðúß õ豿æËùõþ Û¶±ï¿÷ß ¿úŽÂ±ËŽÂËSõþ Âóõþ±÷úÇð±î±¼ ÕïÇ±È õ豿æËùõþ ÷±ñÉË÷, õßÂùË÷ ÷±¿ßÇÂò Îðú¿é ö±õþîÂËß Âó¿õþËø¸õ± ÎõäÂËå, ôÂËh ¿ýËüËõ ÷±çÂà±ò ÎïËß õ豿æù ౿òßÂé± ð±ù±ùÏõþ é±ß± ¿òËûþ üËõþ ÂóhÂËå¯ ¿ZîÂÏûþ õËáÇõþ Âó¿õþËø¸õ±õþ æòÉ ÷±¿ßÇÂò Îðú ÛõÑ ý×ëÂ×Ëõþ±ËÂóõþ ¿õ¿öÂi§ ¿õðɱùûþ õþÏ¿îÂ÷Ëî± ùh±ý×-Û ÕõîÂÏíÇ ýËûþËå õù± û±ûþ¼ áî ßÂËûþß õåõþ ñËõþ ÷±¿ßÇÂò Îðú, Õ˦†˜¿ùûþ± ÛõÑ Îû ü÷™¦¸ ÎðËú ÷±¿ßÇÂò ÎðËúõþ ¿æ.Õ±õþ.ý× Âóõþώ± ¦¤ÏßÔÂî Îüý× ü÷™¦¸ ÎðËú õåËõþ áËh 40,000 ö±õþîÂÏûþ Âóh³Âûþ± ëÂ×Bä¿úŽÂ±õþ æòÉ û±ûþ¼ ÷±¿ßÇÂò üõþß±õþ ÛËðõþ áhÂÂóhÂî± 10 úî±Ñú ßÂ÷ öÂõþîÅ¿ß Îðûþ¼ Ûàò ÂóûÇ™Là 85-92 úî±Ñú ö±õþîÂÏûþ Âóh³Âûþ± ¿õËðËú ëÂ×Bä¿úŽÂ± ü¥ói§ ßÂõþ±õþ Âóõþ ò±ò±ö±Ëõ ¿õËðËúý× õþËûþ û±ûþ¼ Ûý× ü÷™¦¸ ö±õþîÂÏûþ Âóh³Âûþ±õþ± Îû ü÷™¦¸ ß±æßÂ÷Ç ßÂËõþ, Îüà±Ëò î±õþ± ÷±¿ßÇÂò õ± ý×ëÂ×Ëõþ±ËÂóõþ õ± æ±Âó±ò-äÂÏËòõþ ò±á¿õþßÂËðõþ ÎäÂËûþ ÛßÂý× ß±Ëæ áËh 25-30 úî±Ñú ßÂ÷ ÷±ýÃ×Ëò Âó±ûþ¼ ôÂËù ÷±¿ßÇÂò ÎðËúõþ ù±ËöÂõþ çÅ¿ù öÂ’Ëõþ ÝËê¼ ÛßÂý× âéÂò± âËé ý×Ñùɱ`Â-æ±÷DZòÏôè±k Ý ýùɱË`¼ Ûàò áɱéÂüÄ Î÷±î±Ëõß ÷±¿ßÇÂò ûÅMõþ±©†˜ ä±ý×Ëå Õ±á±÷Ï ðÅõåËõþ ÷±¿ßÇÂò Ý î±õþ îÒ±Ëõð±õþ Îðú&Ëù±Ëî ö±õþî ÎïËß áËh 80,000 Âóh³Âûþ± û±ß– ý×ëÂ×Ëõþ±Âó ä±ý×Ëå


8 î±Ëðõþ ÎðËú üÑàɱé± Îý±ß 30,000¼ õáÇ ¿îÂò ÷Ëî ÛËðËú ¿úŽÂ±ËŽÂËS ¿õËðúÏ üѦš± õþ±æQ ä±ù±Ëõ¼ Õ±õþ ¿êÂß Ûý× æòÉý× Ã›¶Ëûþ±æò Îõüõþß±¿õþ ¿õ«¿õðɱùûþ ÛõÑ ¿õËðúÏ ¿õ«¿õðɱùËûþõþ ÛËðËú õþ±æQ ßÂõþ±õþ Õõ±ñ üÅËû±á¼ ¿ßÂcà ö±õþËîÂõþ õîÇÂ÷±ò Õ±ý×ò ÷Ëî± î± ß±ûÇî ÕüyÂõ¼ ÕîÂÛõ Û¶Ëûþ±æò ÂóÅËõþ±Ëò± Õ±ý×Ëòõþ üÑËú±ñò ÛõÑ òîÅÂò üÅ¿õËñ ÎðÝûþ±õþ æòÉ òîÅÂò Õ±ý×ò¼ ö±õþËîÂõþ Îû ü÷™¦¸ üѦš± ¿úŽÂ± ¿õø¸Ëûþ òæõþð±¿õþ 䱿ùËûþ ô±ùîÅ Îõüõþß±¿õþ Û¶¿î‡±ò&Ëù±Ëß ß±Ëù± ùß±öÅÂM ßÂõþËî±, Û¶ïË÷ Îüý× ü÷™¦¸ üѦš±õþ •ý×ëÂ׿æ¿ü ÛõÑ ÛÕ±ý׿ü¿éÂý×— ¦¤±ñÏòî± àõÇ ßÂõþ± ýûþ¼ Ûõþ ôÂù ýËûþËå ÷±õþ±Rß¼ ü±õþ± Îðú æÅËh U-U ßÂËõþ Îõüõþß±¿õþ ¿õ«¿õðɱùûþ Ý ë±M±õþÏ-ý׿?¿òûþ±¿õþÑ ßÂËùæ áËh ëÂ×ËêÂËå¼ ÛËðõþ üÑàɱ Õ±Âó±îÂî 135¼ qòËî Õõ±ß ù±áËùÝ Ûé± ü¿îÂÉ Îû Ûß å¿Múáh õþ±ËæÉý× õþËûþËå 112¿é Îõüõþß±¿õþ ¿õ«¿õðɱùûþ-Ûõþ ÷ËñÉ Ûß¿é Îß±õÄõþ± õ±¿ýòÏËß æ/Ëù Õ±¿ðõ±üÏ ¿òñËòõþ ¿úŽÂ± Îðûþ¼ Ûý× ÂÃÃó±êÂS÷¿éÂõþ Ûß¿é Î÷±ù±Ëûþ÷ ò±÷ õþËûþËå, “Combat Training”! Ûàò ý×ëÂ׿æ¿ü-ÛÕ±ý׿ü¿éÂ-õþ Âó¿õþõËîÇ Ûß¿é ¿õËðúÏ üѦš±Ëß ¿ðËûþ ö±õþËîÂõþ ¿úŽÂ±õþ ÷±ò û±ä±ý×-Ûõþ Âó¿õþߊò± ßÂõþËå ö±õþî üõþß±õþ •ÕõúÉý× äÂh± ÷ÓËùÉõþ ¿õ¿ò÷Ëûþ—¼ Ûý× ¿õËðúÏ üÅÂó±¿õþú Î÷Ëò ÕîÂÐÂóõþ ý× ë Â× ¿ æ¿ü-ÛÕ±ý× ¿ ü¿éÂý× - Î÷¿ëÂËßÂù ß±ëÂ׿kù&Ëù± ß±æ ßÂõþËõ¯ Îõüõþß±¿õþ ¿õ«¿õðɱùûþ&Ëù±õþ ¿úŽÂ±áî Âó¿õþß±ê±Ë÷± Îòý×€ î±õþ Û¶Ëûþ±æòÝ Îòý×, î±Ëðõþ ëÂ×ËVúÉ áɱéÂüÄ Î÷±î±Ëõß õ±¿íæÉ ßÂõþ±, ¿úŽÂ± ÎðÝûþ± òûþ¼ î±ý× î±õþ± ë±ý×Ëò-õÒ±Ëûþ âÅø¸ ¿ðËûþ å±hÂÂóS Õ±ð±ûþ ßÂõþËå¼ Õ¿î ü¥x¿î Îõú ¿ßÂåÅ ý×ëÂ׿æ¿ü ÛõÑ ÛÕ±ý׿ü¿éÂý×-õþ Õ±¿ñß±¿õþß õÔj, Ûõþ ÷ËñÉ ÎäÂûþ±õþ÷ɱò õ± ü÷îÅÂùÉ ÂóËðõþ õÉ¿Mõþ±Ý õþËûþËåò, îÒ±õþ± âÅø¸ à±Ýûþ±õþ Õ¿öÂËû±Ëá ÎæËù õþËûþËåò¼ îÒ±Ëðõþ ü¥ó¿Mõþ Âó¿õþ÷±í ÛõÑ ß񱊱 é±ß±õþ Âó¿õþ÷±í ¿õÂóÅù-Õ±Ëûþõþ üË/ ü¥óÓíÇý× ü/¿îÂýÏò¼ ö±õþËî Ûý× ¿õËðúÏ ¿õ«¿õðɱùûþ ¿õù ÛõÑ Îõüõþß±¿õþ ¿õ«¿õðɱùûþ ¿õù-Ûõþ Õ±Ëáý× õU ¿õ«¿õðɱùûþ Ûà±Ëò æ¿÷Ëûþ õÉõü± ä±ù±¿BåËù±¼ Îû÷ò ý×Ñùɱ`Â-Ûõþ ëÂ×ý×á±ò Õɱ` ùÏýÄ, ù`ÂËòõþ ¿õæËòü ¦Å¨ù õ± ÷±¿ßÇÂò ÎðËúõþ ü±¿õËæ±ò±õþ ÝËûþˆÂ±òÇ ý×Ké±õþòɱúò±ù ý×ëÂ׿òö±¿üÇ¿é¼ ¿õù Âó±ú ýÝûþ±õþ Âóõþ Ûàòý× ÷±¿ßÇÂò ÎðËúõþ 14¿é ¿õ«¿õðɱùûþ ÛËðËú ßÂɱ¥ó±ü Îà±ù±õþ æòÉ Ã›¶±ûþ å±hÂÂóS ÎÂóËûþ ÎáËå– üõ ¿÷¿ùËûþ ¿õËð¿ú Û¶±ûþ 140¿é ¿õ«¿õðɱùûþ å±hÂÂóËSõþ Õ±Ëõðò ßÂËõþËå¼ õáÇ-4 ¿õø¸Ëûþ ÛõÑ õ±¿ß ¿îÂò¿é õËáÇõþ õËßÂûþ± ¿õø¸ûþ&Ëù± õþ+Âó±ûþËòõþ æòÉ ö±õþËîÂõþ üÑüËð Õ±õþÝ ÂóÒ±ä¿é àüh± ¿õù çÅÂËù õþËûþËå¼ üÑüËðõþ Õ±á±÷Ï õø¸Ç± Õ¿ñËõúËò Õ±ú‚± ýËBå Îüý× ¿õËùõþ &Bå&¿ù ›¶±ûþ ¿õò± ¿õîÂËßÇ Âó±ú ýËûþ û±Ëõ¼ Û¶ü/±™LÃËõþ û±Ýûþ±õþ Õ±Ëá Õ±÷õþ± ÛßÂé± àÅõý× Îå±Ëé±, ¿ßÂcÃ

¿õߊ ¿õõþ±é î±ÈÂóûÇÂóÓíÇ ëÂ×XÔ¿î Îðõ¼ ö±õþî Îû áɱéÂüÄ äÅ¿MËî üý× ¿ðËûþËå, Ýà±Ëò Îû õɱàɱ÷Óùß Îò±é ¿åËù±, ÎüéÂ±Ý ö±õþî Î÷Ëò ¿òËûþ üý× ¿ðËûþËå¼ Îüý× Îò±é¿é Ûà±Ëò ¿õò± ÷™LÃËõÉ ëÂ×XÔî ßÂõþ¿å– Any provider of educational services who does not want UGC/AICTE recognition is FREE to enter any educational services Without regulation. There will not be any for a where consumer can verify the claims of the multitude of services promised by them.

÷±¿ßÇÂò ¦¤±ïÇ áɱéÂüÄ äÅ¿M Ûß¿é õU-Â󱿎Âß äÅ¿M, ÕïÇ±È Îû ü÷™¦¸ Îðú Ûý× äÅ¿MËî ձõX ýËBå, î±õþ± üõ±ý× ü÷±ò üÅ¿õËñ Îö±á ßÂõþËõ¼ ¿ßÂcà Û÷ò Ûß õUÂ󱿎Âß äÅ¿MËî ÷±¿ßÇÂò Îðú ¿êÂß ÎßÂÌúËù î±õþ ¿òËæõþ æòÉ ¿õËúø¸ ¿ßÂåÅ ÕòɱûÉ üÅ¿õñ± Õ±ð±ûþ ßÂËõþ ¿òËûþËå¼ Û÷òý× Ûß ÕòɱûÉ üÅ¿õËñõþ Ûß¿é ¿õ¿ñ ýËù± “Most Favoured Country Rule”– ÕïÇ±È ÎßÂëÂ× ÎßÂëÂ× •Ûà±Ëò Ûß± ÷±¿ßÇÂò Îðú— ü÷±òËðõþ ÷ËñÉ Îõ¿ú ü÷±ò¯ Ûý× òÏ¿îÂé±õþ Ûß õɱàɱ Îðà± û±ßÄ– û± ¿ßÂò± õ±™¦¸Ëõ âËéÂËå¼ áɱéÂüÄ Î÷±î±Ëõß Îß±òÝ Îðú û¿ð ÷±¿ßÇÂò ÷ÅùÅËß Îß±òÝ Âó¿õþËø¸õ± õþl±¿ò ßÂËõþ, îÂËõ ÷±¿ßÇÂò Îðú Îüý× Âó¿õþËø¸õ± õþl±¿òß±õþÏ Îðú¿éÂõþ ÝÂóõþ áɱéÂüÄ-õ¿ýöÓÇÂîÂ, Û÷ò¿ß áɱéÂüÄ-Ûõþ ü¥óÓíÇ ¿õËõþ±ñÏ Îû Îß±òÝ ¿òûþ÷ 䱿ÂóËûþ ¿ðËî Âó±õþËõ¼ ö±õþËîÂõþ ÎŽÂËS û± âËéÂËå î±õþ ÛßÂé± ëÂ×ð±ýõþí ÎðÝûþ± û±ß¼ ö±õþî ûàò ÷±¿ßÇÂò ÎðËú Û¶¿ú¿ŽÂî ò±üÇ õþl±¿ò ßÂËõþ, îÂàò ÷±¿ßÇÂò Îðú õËù Îû Îüý× ò±üÇËðõþ ý×Ñõþ±¿æËî ÎäÂÌàü õM± ýËî ýËõ¼ ÕòÉ¿ðËßÂ, ÷±¿ßÇÂò Îðú û¿ð ö±õþËî ë±M±õþ Âó±ê±ûþ, îÂËõ ö±õþî õùËî Âó±õþËõ ò± Îû Îüý× ë±M±õþËßÂ, ö±õþîÂÏûþ ö±ø¸±ûþ ßÂï± õùËî Âó±õþËî ýËõ¼ ëÂ×ËŒ ÷±¿ßÇÂò Îðú õùËõ Îû Ûõþ ôÂËù ö±õþËî Îü Îð±ö±ø¸Ïõþ ä±ß¿õþ Æî¿õþ ßÂõþËù±, ÕîÂÛõ áɱéÂüÄ Î÷±î±Ëõß î±Ëß q{¨ ÎïËß õ±h¿î å±h ¿ðËî ýËõ¯ Îû ü÷™¦¸ Îðú áɱéÂüÄ-Û ¦¤±ŽÂõþß±õþÏ, Îüý× ü÷™¦¸ ÎðËú áɱéÂüÄ-¿öÂü¸± ä±ùÅ ýÝûþ±õþ ßÂï±€ ö±õþî üý ÕËòß Îðú î± Ûß õåõþ Õ±Ëáý× ä±ùÅ ßÂËõþ ¿ðËûþËå¼ Ûý× ¿öÂü±õþ ¿òûþ÷ ß±òÅò áɱéÂüÄÛõþ ¿ä¿êÂËî Îùà± Õ±Ëå¼ ¿ßÂcà ÷±¿ßÇÂò Îðú Ûý× áɱéÂüÄ ¿öÂü± Õ±ý×Ëòõþ õ±ý×Ëõþ, Îü Îðú¿é ¿òËæõþ ÷Ëî± Ûß áɱéÂüÄ-¿öÂü± Õ±ý×ò Î÷Ëò äÂËù¼ áɱéÂüÄ ¿öÂü±õþ ¿ßÂüÄü±   ÷±¿ßÇÂò ÎðËúõþ ¿ò榤 áɱéÂüÄ-¿öÂü± Õ±ý×Ëòõþ ôÂËù ö±õþËîÂõþ ßÂÏ Õõ¦š± ýËBå î± Õ±õþ ÛßÂé± ëÂ×ð±ýõþí ¿ðËûþ Îõ±ç±õþ Î䩆± ßÂõþ± û±ß¼ ÛßÂæò ö±õþîÂÏûþ ò±üÇ û¿ð Ûý× áɱéÂüÄ-¿öÂü± ¿òËûþ ÷±¿ßÇÂò ÎðËú û±ò, îÂËõ áɱéÂüÄ-äÅ¿M ÕòÅü±Ëõþ üõ±ý×-Ûõþ æòÉ ü÷±òö±Ëõ Û¶Ëû±æÉ ¿ýËüËõ ¿î¿ò â°I×± ¿ÂóåÅ ðÅý× ÷±¿ßÇÂò ëÂù±õþ


¿õߊ ÷æÅ¿õþ Âó±Ëõò¼ Ûý× ÂóûÇ™L üõ ÎðËúõþ æòÉý× ÛßÂý× õþßÂ÷¼ ¿ßÂcà ÷±¿ßÇÂò ÎðËúõþ ¿ò榤 áɱéÂüÄ ¿öÂü± òÏ¿î ÕòÅü±Ëõþ ÷±¿ßÇÂò Îðú Ü ö±õþ î ÂÏûþ ò±üÇ ¿ éÂËß ül±Ëýõþ ú¿ò-õþ ¿ õõ±õþ & Ëù±Ëî õ±ñÉî±÷ÓùßÂö±Ëõ õ±h¿î ß±æ ßÂõþ±Ëõ ‘Ýö±õþé±ý×÷’-Ûõþ ò±÷ ßÂËõþ¼ ¿î¿ò û¿ð ä±ßÅ¿õþõþî± Õõ¦š±ûþ áöÇÂõîÂÏ ýò, îÂÈŽÂí±È îÒ±õþ ä±ß¿õþ û±Ëõ •û± ö±õþîÂÏûþ Õ±ý×ò ÷Ëî տüX—¼ ¿î¿ò Ýà±Ëò Û÷ò¿ß ö±õþîÂÏûþËðõþ æòÉ ¿ò¿ðÇ©† Îß±òÝ ý×ëÂ׿òûþËòõþ üðüÉ ýËî Âó±õþËõò ò±¼ ÛéÂ±Ý ö±õþîÂÏûþ Õ±ý×Ëòõþ ¿õËõþ±ñϼ ÕòÉ¿ðËß ÛßÂæò ÷±¿ßÇÂò ò±á¿õþß ò±üÇ û¿ð ö±õþËî ձüËò, îÂËõ îÒ±õþ æòÉ ÷±¿ßÇÂò Õ±ý×ò Û¶Ëû±æÉ ýËõ– Ûý× ÷±¿ßÇÂò Õ±ý×ò ÷Ëî ö±õþîÂÏûþ ¿òËûþ±áß±õþÏ Ü ò±üÇËß â°I×±¿ÂóåÅ ÂóÒ±ä ÷±¿ßÇÂò ëÂù±õþ ÎðËõò¼ ú¿òõ±õþ-õþ¿õõ±õþ ß±æ ßÂõþ± îÒ±õþ ý×Bå±ñÏò¼ ¿î¿ò û¿ð ä±ß¿õþ ßÂõþËî ßÂõþËî áöÇÂõîÂÏ ýò, îÂËõ îÒ±õþ ÷±îÔÂQß±ùÏò üõ õþßÂ÷ üÅËû±á-üÅ¿õñ± ö±õþî üõþß±Ëõþõþ Õ±ý×ò Î÷Ëò ýËõ ÛõÑ Ûõþ û±õîÂÏûþ àõþä ö±õþîÂÏûþ ¿òËûþ±áß±õþÏ õýò ßÂõþËõò¯ ¿õËðúÏ ¿õ«¿õðɱùûþ ¿õËùõþ ôÂËù Ûàò õòɱõþ æËùõþ ÷Ëî± îÔÂîÂÏûþ Î|íÏõþ ¿õËðúÏ ¿õ«¿õðɱùûþ&Ëù±õþ ßÂ÷ÏÇõþ± Ûàò ö±õþËî öÂÏh æ÷±Ëõ¼ ÛõÑ Ûý× ÂóŽÂÂó±¿îÂQ äÂùËîÂý× ï±ßÂËõ¼ Âó¿}÷õ/Ý Ûàò Õ±õþ ¿úŽÂ±ËŽÂËS õÉ¿MSË÷õþ ÷ËñÉ ÂóËh ò±¼ Âó¿}÷õË/ ñϏö±ý× Õ±¥¤±òÏ îÂïÉ Ã›¶ûÅ¿M ¿õ«¿õðɱùûþ Îà±ù±õþ ÕòÅ÷¿î ÎÂóËûþËå¼ òõõþ±÷ßÔÂøž ¿÷úò Ûß¿é ¿õðɱùûþ Îà±ù±õþ ÕòÅ÷¿î ÎäÂËûþËå– î± ÷?³õþ ýÝûþ±õþ ÕËÂóŽÂ±ûþ¼ û±ðõÂóÅõþ ûŽÂ± ý±üÂó±î±Ëùõþ üË/ ûÅM ë±M±õþÏ Âó±êÂS÷¿é Îõüõþß±¿õþ¼ õɱõþ±ßÂÂóÅËõþ ðÒ±ËîÂõþ ÝÂóõþ ëÂ×Bä¿úŽÂ±õþ æòÉ Ûß¿é Îõüõþß±¿õþ ë±M±õþÏ ßÂËùæ ýËûþËå¼ õɱËãõþ å±î±õþ ÷Ëî± á¿æËûþ Ýê± Îæù±ûþ Îæù±ûþ ÛõÑ ßÂùß±î±ûþ Îûüõ üËjýæòß Îõüõþß±¿õþ ÷ɱËòæË÷Ké ÛõÑ ý׿?¿òûþ±¿õþÑ ßÂËùæ õþËûþËå, î±Ëðõþ Îæ±BäÅ¿õþËî ձý×òÏßÂõþí ßÂõþ±õþ æòÉ Âó¿}÷õ/ üõþß±õþ î±Ëðõþ ¿òËûþ Û¶ûÅ¿M ¿õ«¿õðɱùûþ áËh îÅÂËùËå¼ Ûý× ü÷™¦¸ ¿ßÂåÅõþ ý±î ñËõþý× ÛËüËå ¿õËðúÏ ÛõÑ Îõüõþß±¿õþ ù¢ŸÏß±¿õþõþ æòÉ Ûß¿é ¿úŽÂ±üÑS±™Là Îüæ áêÂËòõþ ý×ëÂ׿ë¿ü-õþ üÅÂó±¿õþú¼ ý׿îÂý±ü Ý Õ±á±÷Ïß±ù Ûß ü÷Ëûþ ÷Åò±ô±õþ áËð ÷±¿ßÇÂò Îðú ß񱊱 ÷±Ëùõþ æòÉ ü±õþ± ù±¿îÂò Õ±Ë÷¿õþß±Ëß î±õþ ßÔ¿ø¸ à±÷±Ëõþ Âó¿õþíî ßÂËõþ¿åËù±¼ ÷±¿ßÇÂò õÉõü± üѦš±, ý×ëÂ×ò±ý×ËéÂë ôèÂÅé Îß±¥ó±¿ò Îá±é± Îß±©†±¿õþß±Ëß ß¿ô ëÂ×ÈÂó±ðßÂ, æɱ÷±ý×ß±Ëß ßÂù± ëÂ×ÈÂó±ðß ÎðËú ÂóûÇõ¿üî ßÂËõþ¼ Ûý× ß񱊱 ÷±Ëùõþ Û¶±ûþ ¿õ¿ò Âóûþü±ûþ ÕôÅÂõþ™Là Îæ±á±Ëòõþ ÝÂóõþ ¿ö¿M ßÂËõþ ÷±¿ßÇÂò ÎðËúõþ à±ðÉ Ã›¶¿Sûþ±ßÂõþí ¿úËŠ ëÂ×Z´M ëÂ×ÈÂó±ðËòõþ ŽÂ÷î± Æî¿õþ ýûþ¼ ùŽÂíÏûþ ¿õø¸ûþ ýËù± áɱé äÅ¿M, û± ÂóËíÉõþ æòÉ Ã›¶Ëû±æÉ, î±õþ ÕòÉîÂ÷ Û¶ñ±ò ¿õø¸ûþ ýËù± Ûý× à±ðÉ Ã›¶¿Sûþ±ßÂõþí, û±õþ æòÉ ÷±¿ßÇÂò Îðú ÕŠð±Ë÷ ßÒ±ä±÷±ù ¿ßÂòËõ Õ±õþ Îõ¿ú ð±Ë÷ î±õþ

9 ÂóíÉ ¿õ¿S ßÂõþËõ¼ ö±õþî Ûàòý× Ã›¶¿Sûþ±ßÂõþí ßÂõþ± à±ËðÉõþ ¿õø¸Ëûþ ÷±¿ßÇÂò ÎðËúõþ ß±å ÎïËß üõËäÂËûþ Îõ¿ú Õ±÷ð±¿ò ßÂËõþ¼ Õ±õþÝ ÛßÂéÅ ÎÂó¿åËûþ ÎáËù Õ±÷õþ± ÎÂóÌÒËå±ý× ö±õþËî ý׈Âý׿`Âûþ± Îß±¥ó±òÏõþ ûÅËá¼ Ûý× üѦš±¿é Âó¿}÷õË/ òÏù ä±ø¸, ÷±ùËûþ õþ±õ±õþ ä±ø¸, ÂóÓõÇö±õþîÂÏûþ ZÏÂóÂóÅË? õþ±i§±õþ ÷úù± ä±Ëø¸õþ ÎðËú Âó¿õþíî ßÂËõþ¿åËù±¼ Ûõþ ôÂËù ý×ÑùɱË` ÷ý±ü÷±Ëõþ±Ëý ¿úŠ¿õ›­õ ü±¿ñî ýûþ– îÅÂËù± ÎïËß q ßÂËõþ Îü±ò±, üõý× æÅ¿áËûþ¿åËù± Ûý× ü÷™¦¸ Îðú&Ëù±¼ ÷ɱË=ˆÂ±Ëõþõþ ß±ÂóËhÂõþ ßÂËù ëÂ×ÈÂó±ðËòõþ ëÂ×Z´M ŽÂ÷î± Æî¿õþ ýûþ– ÷ɱË=ˆ±Ëõþõþ õþ¿V ß±Âóh ì±ß±õþ ÷ü¿ùòËß ý±¿õþËûþ Îðûþ¼ Ûõþ ß±õþí ¿åËù± ý×Ñùɱ` ý׈Âý׿`Âûþ± Îß±¥ó±òÏõþ ß±å ÎïËß ú±üòö±õþ áèýí ßÂ’Ëõþ õjÅËßÂõþ ëÂá±ûþ ÕòɱòÉ ‘õÉõü±’ q ßÂËõþ¼ Õ±æËßÂõþ Âó¿õþõ¿îÇÂî Âó¿õþ¿¦š¿îÂËî ÷±¿ßÇÂò ÎðËúõþ ßÒ±ä±÷±Ëùõþ üË/ üË/ Û¶Ëûþ±æò :±ò-|¿÷ËßÂõþ, û±õþ± SÏîÂð±Ëüõþ ÷Ëî± ÷±¿ßÇÂò ¦¤±ËïÇ ÷Åà õÅËæ Õ±Âóò± ÎïËßÂý× ß±æ ßÂËõþ û±Ëõ¼ î±õþ± ä±ûþ ÕîÂÏËîÂõþ ÷Ëî± Õ±æÝ îÔÂîÂÏûþ ¿õ˝«õþ ÛßÂ-Ûß¿é Îðú ÎïËß Ûß Ûß¿é Æõ¿ú©† ÛõÑ ðŽÂî± ü¥ói§ ÷±òõ ü¥óð Æî¿õþ ßÂõþËîÂ, û± î±õþ± ¿òËæËðõþ ÷Åò±ô±õþ ¦¤±ËïÇ ß±Ëæ ù±á±Ëõ¼ î±õþ æòÉ Ã›¶Ëûþ±æò ÷±¿ßÇÂò ÎðËúõþ Û¶Ëûþ±æò ÷Ëî± ü±õþ± ÂóÔ¿ïõÏõþ ¿úŽÂ± õÉõ¦š±Ëß ÎìÂËù ü±æ±Ëò±õþ¼ î±ý× ¿õËðúÏ ¿õ«¿õðɱùûþ Õ±ò±õþ æòÉ ¿õù, î±ý× ö±õþîÂ-÷±¿ßÇÂò ¿òëÂ׿ßvÂûþ±õþ äÅ¿Mõþ úîÇ ýËù± ö±õþËîÂõþ ¿õ:±òÏËðõþ ö±õþËîÂõþ ÷±¿éÂËî ö±õþËîÂõþ é±ß±ûþ ÷±¿ßÇÂò ÎðËúõþ ü÷üɱ ¿òËûþ áËõø¸í± ßÂõþËî ýËõ, ßÔ¿ø¸ :±ò ëÂ×ËðɱËá õù± Õ±Ëå ö±õþËîÂõþ áËõø¸í±õþ îÂïÉ ÷±¿ßÇÂò ÎðúËß ¿ðËûþ ¿ðËî ýËõ¼ áɱéÂüÄ-Ûõþ Îû üõÇËúø¸ ðô± ÕòÅ¿‡Âî ýËûþËå Îüà±Ëò ÷±¿ßÇÂò Îðú Îâ±ø¸í± ßÂËõþËå Îû î±õþ ÎðËú ¿úŽÂ± Âó¿õþËø¸õ±õþ ÎŽÂËS õ±h¿î ŽÂ÷î±õþ Âó¿õþ÷±í 27 úî±Ñú 屿hÂËûþËå¼ Ûé± üyÂõ ýËûþËå î±õþ ß±õþí ÛúÏûþ ¿úŽÂ± ÛõÑ Ã›¶ûÅ¿M¿õðõþ± ÷±¿ßÇÂò ÎðËú ëÂ×Bä ¿úŽÂ± ù±ËöÂõþ Âóõþ Îüý× ÎðËú ÎïËß ÎáËå¼ ÷±¿ßÇÂò Îðú Ûàò ¿úŽÂ±-Âó¿õþËø¸õ± Û¶ð±Ëòõþ úÏËø¸Ç¼ ö±õþËî Îüý× õ±h¿î Âó¿õþËø¸õ± õþl±¿òõþ ß±æ q ýËù± Ûý× ¿õËðúÏ ¿õ«¿õðɱùûþ ¿õù ÷±õþôÂȼ å±Sõþ± ßÂÏ ¿ßÂåÅ ßÂõþËî Âó±Ëõþ· áɱéÂüÄ Î÷±î±Ëõß Îû ü÷™¦¸ Âó¿õþõîÇÂò ö±õþËîÂõþ îÂï± Âó¿}÷õË/õþ õÅËß âéÂËå, î± Õ±÷±Ëðõþ ÎðËúõþ ü±õÇËöÂÌ÷QËß ձâ±î ßÂõþËå üõþ±ü¿õþ¼ ¿õø¸ûþé± ðÒ±¿hÂËûþËå Îû Îðú î±õþ ¿òËæõþ ¿òûþ÷-òÏ¿î ÷Ëî äÂùËõ, ò±¿ß î± äÂùËõ ¿õËðúÏ Ã›¶öÅÂËðõþ ÷¿æÇ ÷Ëî· Û¶Ÿé± î±ý× ÷Óùî õþ±æÍò¿îÂß¼ Õïä Îðà± û±ËBå Õ±æËßÂõþ å±S Õ±Ëj±ùËòõþ ÷Óù Û¶õ±Ëý áËh ëÂ×ËêÂËå Ûß Û¶õù Õõþ±æÍò¿îÂß õ±î±õõþí¼ ÎßÂfÏûþ õ±÷ å±S üÑáêÂò&Ëù± 1980 ü±Ëùý× õþ±æÍò¿îÂß ¿üX±™Là ¿òËûþËå


10 Îû Âó¿}÷õË/ î±õþ± Îß±òÝ å±S Õ±Ëj±ùò ßÂõþËõ ò±¼ Âó¿}÷õ/ üõþß±õþ û¿ð ¿õ«±ûþËòõþ ÂóËŽÂÝ ÂóðËŽÂÂó áèýí ßÂËõþ, îÂàòÝ î±õþ± ¿ò¿©Âûþ ï±ßÂËå ÛõÑ ï±ßÂËõ¼ ôÂùîÂÐ Âó¿}÷õË/ õ±÷ ÎßÂfÏûþ å±S üÑáêÂò&Ëù± Îß±òÝ ¿õ«±ûþò-¿õËõþ±ñÏ ùh±ý×Ý ßÂõþËõ ò±, î±Ëî ü±¿÷ùÝ ýËõ ò±¼ Õ±á±÷Ï ¿ðËò ýûþî î±õþ± Û÷ò ¿õ«±ûþò-¿õËõþ±ñÏ ùh±ý×-Ûõþ ü¿Sûþ ¿õËõþ±ñÏîÂ±Ý ßÂõþËî Âó±Ëõþ¼ Îõ¿úõþö±á ð¿ŽÂíÂóLšÏ ÎßÂfÏûþ å±S üÑáêÂò&Ëù± ¿õ«±ûþËòõþ Û¶õù ü÷ïÇßÂ, ôÂËù î±õþ± Õ±Ëj±ùò ßÂõþËõ Û÷òé± Õ±ú± ßÂõþ± û±ûþ ò±¼ Ûý× Õõ¦š±ûþ ¿ß å±S Õ±Ëj±ùò áËh Îî±ù±õþ üÅËû±á õþËûþËå· ßÂÏ ¿òËûþ îÂËõ Õ±æËßÂõþ Õ±Ëj±ùò· ûî ü÷ûþ û±ËBå îÂîÂý× üÑßÂËéÂõþ äÂËSõþ ß±ùüÏ÷± S÷úý× üÑ¿ŽÂl ýËBå ôÂËù üÑßÂé ÛõÑ î±õþ üË/ ¿õ«±ûþËòõþ õþ±æòÏ¿îÂÕïÇòÏ¿î ßÔ¿©†õþ ü¥óßÇ å±SËðõþ Îõ±ç±Ëò± Õ±æËßÂõþ ¿ðËò ÕËÂóŽÂ±ßÔÂî üýæ ßÂ±æ¼ Îõüõþß±¿õþßÂõþËíõþ ôÂËù ä±ß¿õþõþ ¿òõþ±ÂóM± ßÂ÷Ëå, Ûé± å±SËðõþ õ±™¦¸õ Õ¿öÂ:î±– Ûé±ý× Îû Õõñ±¿õþî Ûé± å±SËðõþ Îõ±ç±Ëò± Õ±æËß ÕËÂóŽÂ±ßÔÂî üýæ¼ Õ±æËßÂõþ Õõ¦š±é±, ¿õËúø¸îÂÐ Âó¿}÷õË/ ¿êÂß ÛËü ðÒ±¿hÂËûþËå ¿ZîÂÏûþ ¿õ«ûÅËXõþ qõþ Õõ¦š±ûþ¼ üõþß±¿õþ ÎŽÂËS ßÂ÷ÇüѦš±ò Û¶±ûþ Îòý×, Îûà±Ëò ßÂ÷ÇüѦš±ò Õ±Ëå î± ýËù± ÂóÅ¿ùËúõþ, ¿÷¿ù鱿õþõþ Õ±õþ ðÅõÔÇM õþ±æòÏ¿îÂõþ¼ Õ±æËßÂõþ Õõ¦š±é± ÕËòßÂé± Ûý×õþßÂ÷– ‘ýûþ ý±îÅ¿hÂ, òûþ Îòý±ý×– Ûõþ ÎïËß ý±ûþ¯ Îõþý±ý× ò±ýׯ’ Û¶Ÿé± üýËæ üõþ±ü¿õþ õþ±æÍò¿îÂߠ۶˝Ÿ Âó¿õþíî ýËûþËå– î±õþ ò±ò± õ¿ýÐ۶߱ú Îðà± û±ËBå û±õþ ÷Óù õþ+Âóé± ýËù± ü±Ñ¦Ô¨¿îÂß¼ Ûý× ü±Ñ¦Ô¨¿îÂß ձáè±üËòõþ Û¶ñ±ò Û¶ä±õþ¿é ýËù± Îû õîÇÂ÷±ò Õõ¦š±õþ Îß±òÝ ¿õߊ Îòý×– There is no alternative– TINA! å±Sõþ± Õ±æ Õýõþý ü÷±æ ÎïËß õ±îDZ Âó±ËBå ÛõÑ ü÷ûþ ÛõÑ ÎŽÂS ¿õËúËø¸ ¿òËæõþ±Ý Ûý× õ±îDZ ¿ðËBå

¿õߊ Îû ÛËðËúõþ ¿ßÂåÅ ýËõ ò± Ûà±Ëò Îß±òÝ ö¿õø¸Éî Îòý×¼ å±S¿úŽÂßÂ-Õ¿öÂö±õß üõ±ý× Ûý× ÛßÂý× îÂËMW ¿õ«±üϼ Ûé±Ëß Â󱌱Ëò± ðõþß±õþ, Â󱌱Ëò± üyÂõݼ å±Sõþ±Ý Îæ±õþ áù±ûþ õùËî Âó±Ëõþ Õ±÷õþ±Ý TINA-Îî ¿õ«±üÏ, ÛõÑ Ûý× TINA ýËù± This is No Alternative. ¿õ«±ûþËòõþ TINA-õþ ¿õËX ùhÂËî ÎáËù Û¶Ëûþ±æò Ûß Îæ±õþ±Ëù± ü±Ñ¦Ô¨¿îÂß ձËj±ùËòõþ– û±õþ ùŽÂÉ ýËõ õþ±æÍò¿îÂß –¿ðú± ýËî Âó±Ëõþ ¦¤±ñÏß±õþ õþŽÂ± ÛõÑ î±õþ Û¶ü±õþí¼ Ûõþ æòÉ Ã›¶÷±¿íî ý±¿îÂûþ±õþ ýËù± ÕîÂÏËîÂõþ ü±Ñ¦Ô¨¿îÂß ձËj±ùò ÎïËß ¿úŽÂ± ÎòÝûþ± ÛõÑ ÕîÂÏËîÂõþ ý׿îÂý±Ëüõþ ÎáÌõþõËß ü±÷Ëò Õ±ò±¼ Ûý× &Ëù±ý× Îüý× õþüð û±õþ ÝÂóõþ ¿ö¿M ßÂËõþ q ýËõ õîÇÂ÷±Ëòõþ Âó¿õþ¿¦š¿î ¿õ˝­ø¸í¼ Õ±æËßÂõþ å±S Õ±Ëj±ùòËß ձæËßÂõþ ü÷üɱ ü÷±ñ±Ëòõþ Î䩆±õþ Âó±ú±Âó±¿ú Õ±á±÷Ïß±Ëùõþ üÑßÂËéÂõþ ßÂï± õùËî ýËõ– ÎðàËî ýËõ î±õþ õîÇÂ÷±ò ëÂ×ÈüËß¼ ÕîÂÏËî ü±÷±¿æß ¿õËõËßÂõþ öÓ¿÷ß±ûþ å±SËðõþ Îû Õõð±ò ¿åËù± î±Ëß ¿ô¿õþËûþ Õ±òËî ÎáËù ü±Ñ¦Ô¨¿îÂß ÷±òÅø¸ õ±ò±Ëî ýËõ– Ûé± ÛßÂé± õþ±æÍò¿îÂß ÂóðËŽÂÂó¼ ÛßÂ÷±S ü±Ñ¦Ô¨¿îÂß ÷±òÅø¸ý× Âó±Ëõþ Îö±á¿ùoÅ ÷±òÅø¸Ëß Âóõþ±¿æî ßÂõþËî¼ õîÇÂ÷±ò õÉõ¦š± î±õþ Õ¿™LÃ÷ Û¶ýËõþ Û¶Ëõú ßÂËõþËå¼ î±õþ Õü±õþî± üõ¿ðß ÎïËß Û¶ßÂé ýËûþ ëÂ×ËêÂËå¼ Õ±ß±ú-å±ûþ±ÂóËïõþ Îû ¦¤¿›Ÿù Õ±ýW±ò Õ±õý÷±ò ß±ù ÎïËß å±SËðõþ ßÂËF ÕòÅõþ¿íîÂ, Îüý× öÅÂùÅ¿Fî ¿õø¸±í ý±Ëî îÅÂËù ¿òËûþ æ÷±ËûþËîÂõþ õÒ±úÏ õ±æ±Ëò±õþ ð±¿ûþQ ý׿îÂý±ü Õ±æËßÂõþ Û¶æËiœõþ å±SËðõþ äÂÝh± ßÒ±Ëñ ÕÂóÇí ßÂËõþËå¼ ÷±îÔÂöÓ¿÷õþ Îß±òÝ Ûß Õ:±î Îß±Ëí ÎßÂëÂ× ýûþî õÔŽÂúÏËø¸Ç ÎõþËà û±Ýûþ± ü±Ñ¦Ô¨¿îÂß զa î±õþ îÅÂíÏËõþ öÂõþËå, Õ±á±÷Ïõþ ÕËÂóŽÂ±ûþ¼ Îüý× õËù õùÏûþ±ò ýËûþ Õ±õ±õþ q Îý±ß Ûß ¦¤±ñÏòî±õþ ùh±ý×– å±SðËùõþ ¦¤›Ÿ Îðà± üôÂù Îý±ß¼

Õ±÷¿Laî õþäÂò±


Îõð±™L ¿õ«¿õðɱùûþ ‘‘›¶¿î¿é úýËõþõþ æòÉ Ûß¿é ¿õ«¿õðɱùûþ ›¶Ëûþ±æò, ¿ßÂc ÛýÃ× ¿õ«¿õðɱùËûþõþ æòÉ Ûß¿é úýõþ ›¶Ëûþ±æò¼’’ öÂM

ëÂ×ÃóËõþõþ ÛýÃ× Îù౿é ýù Îõð±™L ¿õ«¿õðɱùËûþõþ Ûß¿é à ó¿õþ¿äÂî ¿õ:±ÃÃóò¼ ßÂÏ ÛýÃ× Îõð±™L ¿õ«¿õðɱùûþ· ÛýÃ× ¿õ«¿õðɱùûþ ýËù± ¦±¤ñÏò ö±õþËîÂõþ ýÃ׿îÂý±Ëü ÆîÂõþÏ ýËî äÂù± üõËäÂËûþ õh Îõüõþß±õþÏ ¿õ«¿õðɱùûþ¼ ëÂ׿hÂø¸É± õþ±ËæÉõþ à óõÅþÏ ÛõÑ Îß±ò±õþßÂÄ– ÛýÃ× ðýÅÃ× ¿õàɱî à óûÇéÂò ¦š±Ëòõþ ÷±Ëç ›¶±ûþ Õ±é ý±æ±õþ ÛßÂõþ æ¿÷ Õ¿ñ¢¶ýò ßÂËõþ à óËòËõþ± ý±æ±õþ Îß±¿é é±ß± ¿õ¿òËûþ±Ëá ÆîÂõþÏ ýËB( ÛýÃ× ‘¿õ«÷±Ëòõþ’ ¿õ«¿õðɱùûþ, û±Ëß ¿òËûþ ÷LaÏ ÎïËß ¿÷¿ëÂûþ± üßÂËùýÃ× Î÷Ëî ëÂ×ËêÂËå¼ õù± ýËB( ÆîÂõþÏ ýËB( ö±õþËîÂõþ õËÅß ‘Õ'Ëô±ëÂÇ’ õ± ‘ÎßÂ÷¿õæ è ’ û± ò±¿ß ö±õþËîÂõþ ëÂ×Bä¿úŽÂ±õþ ÎäÂý±õþ± Õ±÷²Ëù õðËù ÎðËõ¼ ÛýÃ× ¿õ«¿õðɱùûþ, û±õþ å±SüÑàɱ ýËõ Ûß ù±Ëàõþ ÎõúÏ, Õ±á±÷Ï¿ðËò ò±¿ß á™LõÉ ýËûþ ëÂ×êÂËõ ýÃ×ëÂ×Ëõþ±Ã ó, Û¿úûþ±õþ ¿õ¿öÂi§ å±Så±SÏËðõþ ß±Ëå¼ õù± ýËB( Õ±õþÝ ÕËòß ¿ßÂåýÅÃ¼× ¿ßÂc àéÂß± ù±Ëá ûàò Ûî ¿ßÂåõÅþ ÷ËñÉÝ Îú±ò± û±ûþ Îû ö±õþîÂõËø¸Ç ëÂ×Bä¿úŽÂ±ûþ ÕÑú¢¶ýËòõþ ý±õþ ÷±S 11 úî±Ñú •ÕïÇ±È 17 ÎïËß 23 õåõþ õûþËüõþ üßÂù ÎåËùË÷Ëûþõþ ÷ËñÉ ›¶¿î 100 æËòõþ ÷ËñÉ ÷±S 11 æò ëÂ×Bä¿úŽÂ±ûþ à óh±õþ üËÅû±á à ó±ûþ Õ±õþ

õ±¿ß 89 æò ¿úŽÂ±õþ Õ±¿ãò± ÎïËß ¿åéÂËß û±ûþ—¼ îÂàò ¦±¤ö±¿õßÂö±ËõýÃ× ›¶Ÿ æ±Ëá ß±Ëðõþ æòÉ, ßÂÏ ëÂ×ËVËúÉ ÆîÂõþÏ ýËB( ÛýÃ× ¿õ«¿õðɱùûþ· ß±Ëðõþ ÎåËùË÷Ëûþõþ± Ûà±Ëò à óh±Ëú±ò± ßÂõþËî ձüËõ· Õ±üËù, ü¿îÂÉ ¿äÂSé± ö±ù ßÂËõþ æ±òËî ÎáËù ÛßÂé³Â ýÃ׿îÂý±Ëü ¿ôÂËõþ û±Ýûþ± ëÂ׿äÂÈ, Îû ýÃ׿îÂý±ü æËÅh ձ÷õþ± ÎðàËî à ó±ýÃ× ¿ßÂö±Ëõ ö±õþËîÂõþ ëÂ×Bä¿úŽÂ± õÉõ¦š±Ëß ñÏËõþ ñÏËõþ ¿ßÂåÅ ÷¿Å©†Ë÷ûþ õÉ¿M õ± Î᱇ÂÏõþ õÉõü±õþ ÎŽÂËS à ó¿õþÃíî ßÂõþ± ýËB(¼ 1986 ü±Ëùõþ õþ±æÏõ á±gÂÏ üõþß±Ëõþõþ æ±îÂÏûþ ¿úŽÂ±òÏ¿î ÎïËß q ßÂËõþ ¿õhÂù±-Õ±¥±¤òÏ ß¿÷¿é ¿õþËà ó±éÂÇ, úɱ÷¿ÂóËS±ð± ÎòîÂÔQ±ñÏò òɱú±ò±ù òËùæ ß¿÷¿é ¿õþËà ó±éÂÇ ÛõÑ üõÇËúø¸ ÕñɱËûþ ‘¿õËðúÏ ¿õ«¿õðɱùûþ ¿õù’– ¿ßÂö±Ëõ ÛËßÂõþ à óõþ Ûß ¿õ¿öÂi§ õþËãõþ üõþß±õþ ëÂ×Bä¿úŽÂ±õþ õ±¿Ãí¿æÉ¿ßÂßÂõþËÃíõþ ÷ËñÉ ¿ðËûþ ü±ñ±õþÃí å±Så±SÏËðõþ ßÂËùæ-¿õ«¿õðɱùËûþ à óh±õþ üËÅû±á ÎïËß õ¿=Áî ßÂËõþ Õ±üËå¼ ÛýÃ× ñ±õþ±õ±¿ýßÂî±õþýÃ× Ûß¿é ›¶ßÂé õþ+Ãó ýù Îõð±™L ¿õ«¿õðɱùûþ¼ Îõð±™L ¿õ«¿õðɱùûþ ýù ‘Îõð±™L üѦš±’õþ ÕñÏò, û±õþ ÷±¿ùß տòù Õ±áõþÝûþ±ù ýù ¿õ˝«õþ ›¶ï÷ ü±¿õþõþ ñòßÂÅËõõþËðõþ ÷ËñÉ ÛßÂæò¼ Îõð±™L ¿õ«¿õðɱùûþ áËh Ýê±õþ ýÃ׿îÂý±ü¿é Îõú Õ¿öÂòõ¼ Îõð±™L üѦš±¿é ëÂ׿hÂø¸É±õþ ù±¿?áËh ¿òûþ÷¿á¿õþ à óõÇËî õ'±ýÃé× Â àòò ß±ËûÇõþ Õò÷Å¿î òõÏò à óAò±ûþß üõþß±Ëõþõþ ß±å ÎïËß Îæ±á±h ßÂËõþ¼ ÕòɱòÉ õU汿îÂß üѦš±õþ ÷î Îõð±™L üѦš±õþ òæõþ ¿åù ëÂ׿hÂø¸É±õþ ¿õÃÃóù Å ›¶±ßÂÔ¿îÂß à¿òæ ü¥óËð, û± î±õþ± àòò ßÂËõþ ¿õËðËú ¿õ¿S ßÂËõþ ¿õÃÃóù Å ÷òűô± ù±ö ßÂõþËõ¼ ÛõÑ Õõñ±¿õþîÂö±Ëõ ñTÑü ýËõ ¦š±òÏûþ õ±dîÂLa ÛõÑ Ã ó¿õþËõú, ¦š±òÏûþ ÷±òøŸËðõþ æÏõò æÏ¿õß± ÛõÑ üѦ¨´¿î¼ ¿òûþ÷¿á¿õþ à óõÇËîÂõþ ÕõþËÃíÉõþ ëÂ×Ãóõþ û±Ëðõþ æÏõò æÏ¿õß± ü¥ó²ÃíÇö±Ëõ ¿òöÂÇõþúÏù, ÎüýÃ× Õ±¿ðõ±üÏõþ± Îõð±™L üѦš±õþ àòòß±ËûÇõþ à ó¿õþߊò±Ëß îÂÏõè ›¶¿îÂËõþ±Ëñõþ ÷ÅËà ÎôÂËù Õ±Ãà ó±îÂî ü±÷¿ûþßÂö±Ëõ ß±æ õg ßÂõþËî üôÂù ýËûþËåò¼ î±Ëðõþ ÛýÃ× Õ±ß±¿ºî à ó¿õþߊò± õg ýÝûþ±õþ ü±Ëï ü±ËïýÃ× Îõð±™L üѦš± ÛýÃ× ¿õú±ù ¿õ«¿õðɱùûþ áêÂò ßÂõþ±õþ ¿üX±™L Îòûþ¼ Ûß¿ðËß úUËõþ ÷ñÉ¿õËMõþ ÷ËñÉ ¿òËæËðõþ ‘ü±÷±¿æß ð±ûþð±¿ûþQ’õþ ¿òðúÇò ÛõÑ ü÷ïÇò Õ±ð±ûþ, ÕòÉ¿ðËß ÷òűô± ù±ËöÂõþ Ûß¿é ¿õߊ õþ±™¦± áËh Îî±ù±– ÛýÃ× ðýÅÃ× ëÂ×ËVúÉ ÷±ï±ûþ ÎõþËà ëÂ׿hÂø¸É± õþ±æÉüõþß±Ëõþõþ ü±Ëï ÷ëÂ× ä³Â¿M üýÃ× ßÂËõþ 2006 ü±Ëùõþ 1ù± æù Å ±ýÃ¼× ÎüýÃ× Õ¿ñ¢¶ýò- ëÂË×B(ð äÂS – ›¶ï÷ ÎïËßÂýÃ× ÛýÃ× ¿õ«¿õðɱùûþ áêÂËòõþ ›¶¿Sûþ± ›¶¿îÂõ±ð›¶¿îÂËõþ±Ëñõþ ÷ËÅà±÷¿Åà à óËh¼ ›¶ïË÷ 10,000 ÛßÂõþ æ¿÷ Õ¿ñ¢¶ýËòõþ ä³Â¿M ï±ßÂËùÝ Ã óËõþ 8,000 ÛßÂËõþ ü‚³Â¿äÂî ßÂõþËî ýûþ¼ ÛýÃ× Õ±é ý±æ±õþ ÛßÂõþ æ¿÷õþ ÷ËñÉ Ã óhÂËå ¿õ™¦´î ëÂ×õÇõþ ßÂÔ¿ø¸æ¿÷, û±õþ Õ¿ñß±Ñú ðýÅÃ× õ± ¿îÂò ôÂüùϼ ÛýÃ× ßÂÔ¿ø¸æ¿÷õþ ëÂ×Ãóõþ ›¶±ûþ ý±æ±Ëõþõþ Õ¿ñß ¦š±òÏûþ à ó¿õþõ±Ëõþõþ æÏ¿õß± ¿òöÂÇõþúÏù¼ î±å±h±, ßÂÔ¿ø¸æ¿÷ Õ¿ñ¢¶ýò õÉîÂÏî ä±õþËé ¢¶±÷, û± õU ÷±òËÅø¸õþ


12 õ±d¿öÂé±, ëÂ×ËB(ð ýËõ ÛýÃ× Õ¿ñ¢¶ýËòõþ ôÂËù¼ qñÅ ä±ø¸Ïõþ± òûþ, ¦š±òÏûþ ßÂÅË÷±õþ ü¥xð±Ëûþõþ ÷±òËÅø¸õ±þ û±õþ± ÷±¿é ¿ðËûþ ›¶ü±ðÃÃó±S õ±¿òËûþ à óõÅþÏõþ æái§±ï ÷¿jËõþ ¿õ¿S ßÂËõþò, î±õþ±Ý î±Ëðõþ æÏ¿õß±ä³ÂÉî ýËõò¼ î±ýÃ× ¦š±òÏûþ ¢¶±Ë÷õþ ý±æ±õþ ý±æ±õþ ÷±òøŸ ÛßÂËæ±é ýËûþ ›¶¿îÂËõþ±Ëñ ÎòË÷ ÆîÂõþÏ ßÂËõþËåò ‘Îõð±™L ¿õ«¿õðɱùûþ ¿õËõþ±ñÏ üÑ¢¶±÷ ü¿÷¿îÂ’¼ üõþß±Ëõþõþ ò±÷÷±S ŽÂ¿îÂÃÃóõ² Ãþí ¿ßÂÑõ± ¿õ«¿õðɱùËûþ ¿õߊ ßÂ÷ÇüѦš±Ëòõþ à óËÅõþ±Ëò± áËŠ î±õþ± öÂÅùËåò ò±¼ Îûà±Ëò õ±æ±Ëõþ æ¿÷õþ ÷²ùÉ ÛßÂõþ ¿ÂóåÅ Ã óËòËõþ± ù±à, Îüà±Ëò ›¶¿î ÛßÂËõþ ðù Å ±à é±ß±õþ ŽÂ¿îÂÃÃóõ² Ãþí ¿òËî ÎßÂëÂ× õþ±¿æ òûþ¼ Ûõþ ëÂ×Ãóõþ Îûà±Ëò æòüÑàɱõþ ›¶±ûþ ßÂÅ¿h úî±ÑËúõþ ¿ò榤 æ¿÷õþ ÷±¿ùß±ò± ÎòýÃ×, Õïä ¿õ¿öÂi§ö±Ëõ ßÂÔ¿ø¸ß±ËûÇõþ ü±Ëï ûMŐ, ÎüýÃ× ÎŽÂî ÷æõÅþËðõþ ŽÂ¿îÂÃÃóõ² Ãþí Îß ÎðËõ· ÛýÃ× ›¶ŸýÃ× îÂÅËùËåò ü±ñ±õþÃí ÷±òøŸ¼ ‘÷ëÂ×’ ä³Â¿MËî à ó¿õþ©¨±õþö±Ëõ Îùà± õþËûþËå Îû ‘‘ ßÂ÷Ç üѦš±Ëòõþ ÎŽÂËS, qñ÷űS Õ¿úŽÂß à óËð, ¦š±òÏûþ Îù±ËßÂËðõþ Õ¢¶±¿ñß±õþ ÎðÝûþ± ýËõ, û± ¿õ«¿õðɱùËûþõþ ›¶Ëûþ±æò ÛõÑ ä±ßÂÅõþÏ-›¶±ï¹õþ ðŽÂî± ÛõÑ ûï±ûï Îû±áÉî±õþ ëÂ×Ãóõþ ¿òöÂÇõþ ßÂõþËõ’’¼ Ûõþ ÎïËßÂýÃ× Îõ±ç± û±ûþ Îû ¿õߊ ßÂ÷ÇüѦš±Ëòõþ አßÂîÂé± öÂÅËûþ±¼ Îûà±Ëò ¦š±òÏûþ ¢¶±Ë÷õþ ÷±òøŸ, û±Ëðõþ Õ¿ñß±Ñú ßÂÔø¸ßÂ, ÎŽÂîÂ÷æõÅþ Õïõ± ßÂÅË÷±õþ, ›¶ï±áî ¿õðɱù±ËöÂõþ üËÅû±á àõÅ ÕŠýÃ× ÎÃÃóËûþËåò, Îüà±Ëò ¿õ«¿õðɱùËûþ ß±æ à ó±Ýûþ± Îû Îòý±î ÕùÏß ¦›¤Ÿ î± î±õþ± õçÅÂËî ÎÃÃóËõþËåò ÛõÑ üõþß±Ëõþõþ ¿÷ËïÉ ›¶¿îÂ|n¿îÂõþ ôÂÒ±Ëð Ã ó± ¿ðËB(ò ò±¼ ß±õþ± à óhÂËõ ÛýÃ× ¿õ«¿õðɱùËûþ· ‘÷ëÂ×’ ä³Â¿MËî ¦ó©† Îùà± õþËûþËå ‘‘¿õ«¿õðɱùûþ¿éÂËß Ûß¿é ¿õ«÷±Ëòõþ ¿õ«¿õðɱùûþ ¿ýü±Ëõ ß±ûÇ¿òõDZý ßÂõþ±õþ ëÂ×ËVËúÉ, ëÂ׿hÂø¸É± üõþß±õþ ¿õ«¿õðɱùËûþõþ Õï¿õþ¿éÂËß à ó¿õþä±ùò±, ö¿îÂÇ›¶¿Sûþ±, ¿ô ß±ê±Ë÷±, ¿üËùõ±ü ›¶òûþò ÛõÑ ¿úŽÂß ¿òËûþ±Ëá ü¥ó²ÃíÇ ¦ú¤±üËòõþ Õ¿ñß±õþ ÎðËõ, Ûõþ ëÂ×ËVúÉ ýù ¿õ˝«õþ üõËäÂËûþ ëÂ×ÈßÂÔ©† ÷±Ëòõþ å±Så±SÏ ÛõÑ ¿úŽÂßÂ-¿ú¿ŽÂß±Ëðõþ Õ±ßÂø¸ÇÃí ßÂõþ±’’¼ Õ±õþÝ õù± ýËûþËå– ‘‘¿õ«¿õðɱùûþ¿é õþ±æÉ üõþß±Ëõþõþ ü÷™¦ üÑõþŽÂò Õ±ýÃ×ò ÎïËß üõÅþ¿ŽÂî ï±ßÂËõ ÛõÑ ÛýÃ× ÷Ë÷Ç õþ±ËæÉõþ Õ±ýÃ×Ëò Ûß¿é òîÂÅò ñ±õþ± üÑËû±æò ßÂõþ± ýËõ’’, ÕïÇ±È ëÂ×ËVúÉ àõÅýÃ× Ã ó¿õþ©¨±õþ, ÛýÃ× ¿õ«¿õðɱùËûþõþ Z±õþ Îà±ù± ï±ßÂËõ qñÅ ýÃ×ëÂ×Ëõþ±Ã ó-Õ±Ë÷¿õþß±õþ ÷î Îðú&¿ùõþ å±Så±SÏ ÛõÑ ö±õþËîÂõþ àõÅ ÕŠ üÑàÉß ëÂ×Bä¿õM Î|ÃíÏõþ ÎåËùË÷ËûþËðõþ æËòÉ, û±Ëðõþ ß±Ëå ÛýÃ× ¿õ«¿õðɱùûþ ÎïËß ‘¿õ«÷±Ëòõþ ¿úŽÂ±’ ÎßÂò±õþ ÕïÇÍò¿îÂß ü±÷ïÉÇ õþËûþËå¼ ö±õþËîÂõþ ÷ñÉ¿õM-¿ò¥§¿õM âËõþõþ ü±ñ±õþÃò å±Så±SÏõþ± Û¿éÂõþ ñ±Ëõþ-ß±Ëå ÎâÒøËî à ó±õþËõ ò±¼ üÑõþŽÂò îÂÅËù ÎðÝûþ±ûþ ¿Âó¿åËûþ à óh± õËáÇõþ ßÂï± ÎåËhÂýÃ× ¿ðù±÷¼ üõþß±Ëõþõþ ð±îÂõÉ ßÂõþð±î±õþ à óûþü±ûþ¯ ÕïäÂ, Îû üѦš± ¿úŽÂ± ¿õ¿S ßÂ’Ëõþ qñÅ ÷òűô± ù±ËöÂõþ ëÂ×ËVËúÉ ÎòË÷Ëå, î±Ëß ßÂõþð±î±Ëðõþ à óûþü± ÎïËß ¿õ¿öÂi§ üËÅû±á ü¿Åõñ± ¿ðËî üõþß±õþ îÂÈÃÃóõþ¼ Îûà±Ëò üõþß±Ëõþõþ ¿õ«¿õðɱùËûþõþ ëÂ×Ãóõþ Îß±Ëò± ¿òûþLòa ÎòýÃ×, Îüà±Ëò öÂɱéÂ, Works Contact

¿õߊ Tax, Stamp Duty, Entry Tax on Construction Material/ R&D Equipment/Lab Equipment ýÃ×îÂɱ¿ð

¿õ¿öÂi§ õ±ñÉî±÷²ùß Îù¿ö ÛõÑ ßÂËõþõþ ý±î ÎïËß üõþß±õþ ¿õ«¿õðɱùûþËß ßÂÅ¿h õåËõþõþ Ûß¿é ü÷ûþß±ù ñËõþ ÷¿ÅM ¿ðËûþËå¼ ÛýÃ× ü÷™¦ ì±ù±Ý ßÂõþå±ËhÂõþ ôÂËù üõþß±Ëõþõþ õþ±æ˦¤ ßÂ÷ÃÃóËŽÂ ðú ý±æ±õþ Îß±¿é é±ß±õþ Îù±ßÂü±ò ýËõ¼ ÛßÂßÂï±ûþ ¿õ«¿õðɱùûþ ÷òűô± ßÂõþËõ ü±ñ±õþò ÷±òËÅø¸õþ ßÂËõþõþ é±ß±õþ ü±ý±ûÉ ¿òËûþ¼ ÛýÃ× ýù Õ±æËßÂõþ ¿ðËò ‘ëÂ×iû§ Ëþ òõþ ÷ËëÂù’¼ qñÅ Ûà±ËòýÃ× Îúø¸ òûþ, õþ±æÉ üõþß±õþ 203 òÑ æ±îÂÏûþ ühÂß ÎïËß ¿õ«¿õðɱùûþ Õõ¿ñ Ûß¿é ä±õþ ÎùËòõþ õþ±™¦± ¿òËæõþ àõþä±ûþ õ±ò±Ëõ, Õïä ÎüýÃ× õþ±™¦± ÛõÑ î±õþ ðñűËõþõþ Ûù±ß± ï±ßÂËõ Îõð±™L ÛõÑ üõþß±Ëõþõþ ÎûÌï ¿òûþLËa ò¼ Û Îûò ÎðËúõþ ü±õÇËöÂÌ÷ËQõþ ëÂ×Ãóõþ ›¶îÂÉŽÂ Õ±S÷Ãí¼ Ûõþ ôÂËù Îõð±™L ¿òõDZ¿äÂî üõþß±Ëõþõþ ÎöÂîÂõþ Ûß¿é ü÷±™Lõþ±ù ›¶ú±üò õ± üõþß±õþ ä±ù±Ëõ û± ÛßÂßÂï±ûþ ýËõ ‘ßÂËÃÃóDZËõþé ÷MŐ±=Áù’¼ ÕËòËß ›¶Ÿ îÂÅËùËå Îû Îûà±Ëò à ó´¿ïõÏõþ ÕËòß ¿õàɱî ¿õ«¿õðɱùûþ ÕËòß Պ æ±ûþá±õþ ëÂ×Ãóõþ ¦š±¿Âóî Îüà±Ëò Îõð±™L ¿õ«¿õðɱùûþ Ûî ¿õú±ù û±ûþá± ¿òËûþ ¿ß ßÂõþËõ· ëÂ×Mõþé± Îõð±™L ¿õ«¿õðɱùËûþõþ ¿òËæõþ ÝËûþõü±ýÃË× é ÎðÝûþ± õþËûþËå– ‘‘ÛýÃ× ßÂɱ¥ó±ü-òáõþÏõþ ÷ËñÉ ¿õðɱùûþ, ¿õËò±ðò à ó¿õþËø¸õ±, õü¿î Õ=Áù, õ±¿Ãí¿æÉß ßÂ÷Çß±`Â, à ó±ßÇÂ, ü±Ñ¦¨¿´ îÂß Ûù±ß± ÛõÑ áËõø¸Ãí± Õ=Áù ÆîÂõþÏ ýËõ’’¼ ÕïÇ±È ‘¿õËò±ðò à ó¿õþËø¸õ±’, ‘õü¿î Õ=Áù’, ‘õ±¿Ãí¿æÉß ßÂ÷Çß±`Â’ ýÃ×îÂɱ¿ð á±ùöÂõþ± úËsõþ Õ±h±Ëù ßÂɱ¥ó±Ëüõþ ÷ËñÉ Îõð±™L üѦš± ¿òËæõþ± Õïõ± ‘¿ùËæõþ’ ÷±ñÉË÷ ú¿ÂóÑ ÷ù-÷±¿ŒË›­'-¿õþËûþù ÛˈËéÂõþ õÉõü± q ßÂõþËõ ÛõÑ ¿õÃÃóù Å ÷òűô± ùêÅÂËõ¼ ÛõÑ Ûüõ ¿ßÂåõÅþ æòÉ î±õþ± ßÂÅ¿h õåõþ ñËõþ ßÂõþ å±ËhÂõþ ü¿Åõñ± à ó±Ëõ¼ à ó¿õþËõú ñTÑü ‘‘Collateral Damage’’¯ qñÅ æÏõò-æÏ¿õß± ñTÑü ÛõÑ ¿úŽÂ±õþ à óÃíɱûþËòõþ ›¶Ÿ òûþ, Ûõþ ü±Ëï æ¿hÂËûþ Õ±Ëå ¦š±òÏûþ à ó¿õþËõú ñTÑËüõþ ¿õõþ±é ¿ðßÂé±¼ ÛýÃ× ßÂɱ¥ó±ü-òáõþÏËî õüõ±ü ßÂõþËõ ÛßÂù±à å±Så±SÏ üý à óÒ±ä ùŽÂ ÷±òøŸ, û±Ëðõþ Æð¿òß æËùõþ 䱿ýð± •1,10,000 ¿ßÂëÂ׿õß ¿÷é±õþ— à ó²õþÃí ßÂõþËî ¿áËûþ ö²Â-áöÂǦš æù Îû à ó¿õþ÷±ò àõþä ýËõ î±õþ ôÂËù Îá±é± Îæù± ö¿õø¸ÉËî îÂÏõè æù üÑßÂËé à óhÂËõ¼ ¿õËúø¸ ßÂËõþ à óõÅþÏ úýËõþ Îûà±Ëò ¿ðËò ßÂËûþß ý±æ±õþ à óûÇéÂß ձËü, ÛýÃ× æù üÑßÂé îÂÏõè ձ߱õþ ñ±õþò ßÂõþËõ¼ Ûå±h±, Îá±é± ßÂɱ¥ó±ü òáõþÏõþ ¿õðÉÅÈ ä±¿ýð± Î÷é±Ëî ¿áËûþ ¿õ«¿õðɱùûþ ¿ò榤 Îû 500 Î÷á±Ýûþ±é ¿õðÉÅÈ ëÂ×ÈÃó±ðò ÎßÂf áêÂò ßÂõþËõ, î±ËîÂÝ ¦š±òÏûþ à ó¿õþËõú ð²øøí Õ¿òõ±ûǼ Õ±é ý±æ±õþ ÛßÂõþ ¿õ«¿õðɱùûþ ßÂɱ¥ó±ü-òáõþÏõþ üÏ÷±ò±õþ à óұ䠿ßÂËù±¿÷é±õþ õɱÃÃóÏ Îû Õ=Áù õþËûþËå, û± ›¶îÂÉŽÂö±Ëõ ï±ßÂËõ Îõð±™Lõþ ¿òûþLËa ò¼ ‘Î÷Ì’ ä³Â¿M ÕòûűûþÏ ÛýÃ× Ûù±ß±ûþ õüõ±üß±õþÏ ÷±òËÅø¸õ±þ û¿ð òîÂÅò ¿ßÂåÅ áhÂËî õ± õîÂÇ÷±ò à ó¿õþß±ê±Ë÷± à ó¿õþõîÂÇò ßÂõþËî ä±ûþ, ÎüËŽÂËS Îõð±™Lõþ ü±Ëï Õ±Ëù±äÂò± ßÂËõþ Õò÷Å¿î ¿òËî ýËõ¼ ÛýÃ× ¿õ«¿õðɱùûþ ù±Ëá±ûþ± Ûù±ß±õþ ÷ËñÉ Ã óhÂËå 117¿é ¢¶±÷,


¿õߊ ßÂÔ¿ø¸æ¿÷, à óõÅþÏ úýõþ ÛõÑ ü÷^Å îÂËéÂõþ Ûß±Ñú, Û÷ò¿ß Ûß¿é õòÉ›¶±Ãí üÑõþŽÂÃí Ûù±ß±õþ Ûß±Ñú¼ Îûüõ ¦š±òÏûþ ÷±òøŸ Ûüõ Ûù±ß±ûþ õüõ±ü ßÂËõþò î±õþ± æ±Ëòò Îû Îõð±™L î±õþ ¿òËæõþ à ó¿õþߊò± ÷î ¿òËæËðõþ ¿òûþLËa ò ï±ß± Ûù±ß± õÉõý±õþ ßÂõþËõ ÛõÑ î±õþ ôÂËù Îõð±™Lõþ ä±ËÃÃó î±õþ± ¿òËæËðõþ õüîÂõ±¿h õ± æ¿÷ ¿õ¿S ßÂËõþ ÎåËh ÕòÉS äÂËù ÎûËî õ±ñÉ ýËõ¼ Îûà±Ëò ÎðËúõþ ›¶ä¿ùî ձýÃò× õËù Îû Îß±Ëò± õòÉ›¶±Ãí üÑõþŽÂÃí Ûù±ß±õþ Ûß ¿ßÂËù±¿÷é±Ëõþõþ ÷ËñÉ Îß±Ëò± à ó¿õþß±ê±Ë÷± õ± ›¶ßŠ áêÂò ßÂõþ± û±Ëõ ò±, Îüà±Ëò ¿ß ßÂËõþ ÛýÃ× üÑõþŽÂò Ûù±ß± ÛõÑ ¿õ«¿õðɱùËûþõþ ÷ËñÉ qñÅ Ûß¿é 30-40 ¿÷é±õþ äÂÝh± õþ±™¦± ï±Ëß· ö±áÇõÏ ÛõÑ ßÂÅú±öÂ^ ÛýÃ× ðýÅÃ× òðÏõþ æù å±h±õþ ð¿Åé à±ù Îõð±™L ¿õ«¿õðɱùËûþõþ ßÂɱ¥ó±ü Õ=ÁËùõþ ÷ËñÉ Ã óhÂËå¼ ßÂɱ¥ó±Ëü û±Ëî òðÏõþ æù ò± Îì±ËßÂ, ÎüæÃòÉ ÛýÃ× à±ù ð¿Åé û¿ð õ¿ÅæËûþ ÎðÝûþ± ýûþ, î±ýËù ›¶¿î õåõþ õø¸Ç±ûþ ÛýÃ× ðýÅÃ× òðÏõþ æù ôÂÅËù ÎôÂÒËÃó ëÂ×êÂËõ ÛõÑ ßÂ÷ÃÃóËŽÂ Ã óÒ±ä¿é õvß Ûù±ß± ¿òûþ¿÷î õòɱõþ ßÂõËù à óhÂËõ¼ ßÂËÃÃó±Ç ËõþéÂ-Õ±ýÃ×òüö±-÷LaÏ-Õ±÷ù± ¿ò¿õh ÕÒ±î±î ¿òûþ÷¿á¿õþ à óõÇËî õ'±ýÃ×é àòòß±ûÇ ßÂõþËî ¿áËûþ Îû ¦š±òÏûþ Õ±¿ðõ±üÏËðõþ ›¶¿îÂËõþ±Ëñõþ ü¥œàÅÏò ýûþ, ÎüýÃ× Ã ó¿õþË›¶¿ŽÂËî 2009 ü±Ëùõþ 23 Îú òËöÂ¥õ¤þ ü¿Å›¶÷ Îß±éÇ Îõð±™L üѦš±õþ ëÂ×Ãóõþ Õ±ú‚± ›¶ß±ú ßÂËõþ æ±ò±ûþ Îû ‘‘Õ±÷õþ± Õ±÷±Ëðõþ ÷²ùÉõ±ò ü¥óð Îß±Ëò± üѦš±õþ ý±Ëî îÂÅËù ÎðÝûþ±õþ çÂÒÅ¿ß ¿òËî à ó±¿õþ ò± ûîÂŽÂÃí ò± Õ±÷õþ± ÎüýÃ× üѦš±õþ Îû±áÉî± ü¥óËßÇ ¿òÐúÑüûþ ýËî à ó±¿õþ’’¼ Õïä ձ÷õþ± Îð¿à Îû ëÂ׿hÂø¸É± üõþß±õþ Û÷ò Ûß¿é æÏõòæÏ¿õß±-ÃÃó¿õþËõú ñTÑüß±õþÏ ›¶ßŠ û±õþ qñýÅÃ× ÷òűô± ù±ËöÂõþ ëÂ×ËVúÉ, áêÂò ßÂõþËî ¿ò¿ZÇñ±ûþ ¿õú±ù æ¿÷ Õ¿ñ¢¶ýò ßÂËõþ ò±÷÷±S ÷²ËùÉ îÂÅËù ¿ðËB(, ßÂõþ å±h ÎïËß q ßÂËõþ ì±ù±Ý üËÅû±á-ü¿ÅõËñ ¿ðËB( ÛõÑ û±Ëî Îß±Ëò±ö±Ëõ ›¶ú±ü¿òß ¿òõÇgÂî±õþ æòÉ ›¶ßŠ q ßÂõþ±õþ ßÂ±æ ¿õù¿¥î¤Â ò± ýûþ, ÎüæòÉ ›¶ä¿ùî ձýÃ×òËß ¿ë¿ãËûþ ÛõÑ ›¶Ëûþ±æËò òîÂÅò Õ±ýÃ×ò ÆîÂõþÏ ßÂËõþ ›¶ßŠ áêÂËòõþ ß±æ Õ±õþÝ üáÅ÷ ßÂËõþ ¿ðËB(¼ ‘÷ëÂ×’ ä³Â¿Mõþ õU æ±ûþá±ûþ ëÂ×Ë{¿¡àî õþËûþËå ÕËòß òîÂÅò Õ±ýÃ×Ëòõþ ›¶¿îÂ|n¿îÂ, û± Îõð±Ë™Lõþ ¦±¤ËïÇ ¿õñ±òüö±ûþ ö¿õø¸ÉËî à ó±ú ßÂõþ±Ëò± ýËõ¼ ü¿îÂÉýÃ× Õ±÷±Ëðõþ ‘áÃíîÂËLa’ ¿òõDZ¿äÂî æò›¶¿î¿ò¿ñËðõþ ü±Ëï ßÂËÃÃó±Ç Ëõþé üѦš±, à óÒÅ¿æÃÃó¿îÂËðõþ ¿ò¿õh Îû±á±Ëû±Ëáõþ Ûî ›¶îÂÉŽÂ ›¶÷±ò Îß±ï±Ý à ó±Ýûþ± û±ûþ ¿ß¯ ÎðËúõþ Õ±ýÃ×òüö±-Îù±ßÂüö± õ± ¿õñ±òüö± û±ýÃ× Îý±ß ÛõÑ Õ±÷ù±îÂLa ß±Ëðõþ ßÂï±ûþ Ýê±õü± ßÂËõþ, î±õþ ›¶÷±ò ßÂõþËî ð¿Åé ëÂ×ð±ýõþÃí ûË渚¼ Õ±÷±Ëðõþ

13 ¦õ¤þ±©†˜÷LaÏ ¿Âó. ¿äÂð±¥õ¤þ÷, ¿û¿ò ÎðËúõþ ð¿õþ^îÂ÷ Õ±¿ðõ±üÏËðõþ ¿õËX ‘ÕÃÃó±Ëõþúò ¢¶ÏÃíý±KéÂ’ ò±÷ ¿ðËûþ ûXÅ Îâ±ø¸Ãí± ßÂËõþËåò, ¿î¿ò ¦õ¤þ±©†˜÷LaÏ ýÝûþ±õþ Õ±Ëá Õõ¿ñ ¿åËùò ÛýÃ× Îõð±™L üѦš±õþ ‘Îõ±ëÂÇ Õõ ¿ëÂËõþ"õþ’-Ëðõþ ÛßÂæò, ÛõÑ ÛýÃ× Îõð±™L ¿õ«¿õðɱùûþ ÆîÂõþÏ ýÝûþ±õþ à óõþ Îü¿éÂõþ ö±ýÃü× -äÂɱËkùõþ ¿ýËüËõ û±õþ ò±÷ üõ±õþ Õ±Ëá ›¶™¦±¿õî ýËûþËåò, ¿î¿ò ýËùò ü±÷ ¿ÂóËS±ð±¼ ÛýÃ× ü±÷ ¿ÂóËS±ð±õþ ÎòîÔ Â ËQ National Knowledge Commission ö±õþËîÂõþ ëÂ×Bä¿úŽÂ±õþ Îû Îõüõþß±õþÏßÂõþÃí ›¶¿Sûþ± Qõþ±¿iî¤Â ßÂõþ±õþ ò±ò± ›­É±ò-ÃÃóX¿î ÎßÂfÏûþ üõþß±õþËß ¿ðËûþËå ü±¥x¿îÂß ¿õþËà ó±éÇ ÎÃÃóú ßÂËõþ¼ Ûî¿ßÂåõÅþ ÷ËñÉ üõËäÂËûþ ëÂ×ËVáæ¿òî Îû àõõþé± ¿õ¿öÂi§ ¿õËúø¸: ÷ýù ÎïËß Îú±ò± û±ËB( î± ýù Ûî ¿õú±ù à ó¿õþ÷±ò æ¿÷õþ ›¶Ëûþ±æò qñÅ ¿õ«¿õðɱùûþ ÛõÑ Õ±õ±üò ¿úŠ áêÂò ßÂõþ± å±hÂ±Ý Õ±õþÝ áöÂÏõþ Îß±Ëò± Õ¿öÂü¿g ï±ßÂËî à ó±Ëõþ¼ ö±õþËîÂõþ Atomic Minerals Directorate for Exploration & Research

ü±¥x¿îÂßÂß±Ëù ëÂ׿hÂø¸É±õþ ëÂ×Ãóß²Âùõî¹ Õ=Áù õõþ±õõþ 1.82 ¿÷¿ùûþò éÂò Îﱿõþû±þ ÷ Î÷Ìù à¿òæ Ãóð±ËïÇõþ õþ+ËÃÃó õþËûþËå õËù 汿òËûþËå¼ ÛýÃ× ÎîÂ榍ÁÏûþ Îﱿõþû±þ ÷ Î÷Ìù Õ±Ãí¿õß æW±ù±òÏ ¿ýËüËõ õÉõý+î ýûþ¼ ö±õþËîÂõþ Õ±Ãí¿õß ú¿M Õ±ýÃ×ò, 1962 Îî à ó¿õþ©¨±õþ æ±ò±Ëò± Õ±Ëå Îû Îûüõ Õ=ÁËù Õ±Ãí¿õß ÎîÂ榍ÁÏûþ Î÷ÌËùõþ üg±ò à ó±Ýûþ± û±Ëõ, ÎüýÃ× Õ=Áù ü¥ó²ÃíÇö±Ëõ ÎßÂfÏûþ üõþß±Ëõþõþ ¿òûþLòa ±ñÏò ï±ßÂËõ¼ ÎßÂfÏûþ üõþß±õþ ü±¥x¿îÂßÂß±Ëù Îâ±ø¸Ãí± ßÂËõþËå Îû î±õþ± õîÂÇ÷±ò ÛýÃ× Õ±ýÃ×ò¿é à ó¿õþõîÂÇò ßÂËõþ Îõüõþß±õþÏ üѦš±Ëðõþ à ó±õþ÷±ò¿õß ú¿M ëÂ×Èà ó±ðò ÛõÑ ÕòɱòÉ ß±ûÇ ü¥ó±ðò ßÂõþËî Õò÷Å¿î ÎðËõ¼ ÛýÃ× Îâ±ø¸Ãí±õþ à óõþ, ¿õ¿öÂi§ üѦš± ö¿õø¸ÉËîÂõþ ¿ðËߠßÂûþ ÎîÂ榍ÁÏûþ à¿òæ ü÷´X Õ=Áù&¿ùËß ðàù ßÂõþ±õþ à ó¿õþߊò± ¿òËûþËå¼ ¿õËúø¸:Ëðõþ Õ±ú‚± Îõð±™L üѦš± à ó±õþ÷±ò¿õß æW±ù±òÏ ëÂ×Èà ó±ðò ÛõÑ ÎîÂ榍ÁÏûþ à¿òæ à óð±ËïÇõþ Îõüõþß±õþÏßÂõþËÃíõþ üËÅû±á üZõÉõý±õþ ßÂõþËî ÛýÃ× Õ±é ý±æ±õþ ÛßÂõþ æ¿÷ Õ¿ñ¢¶ýò ßÂËõþËå¼ üõ ÎïËß à ó¿õþý±Ëüõþ ßÂï± ýù Îû Îß±Ëò± ß±õþËÃí û¿ð Îõð±™L ô±ëÂ×Ë`Âúò •Îõð±™L üѦš±õþ ÕñÏò— ÛýÃ× ›¶ßŠ ÎïËß ýêÂ±È ý±î &¿éÂËûþ Îòûþ, î±ýËù î±Ëðõþ ßÂ¿îÂÃÃóõ² Ãþí ¿ðËî ýËõ· Îûà±Ëò üõþß±õþ ßÂËûþß ý±æ±õþ Îß±¿é é±ß±õþ õþ±æ¦¤ ŽÂ¿î ßÂËõþ ÛýÃ× ›¶ßŠ¿é áhÂËî ü±ý±ûÉ ßÂõþËå, Îüà±Ëò ä³Â¿M ÕòûűûþÏ ô±ëÂ×Ë`ÂúËòõþ ä±õþæò üðüÉËß Ûß ÛßÂæòËß à óÒ±ä ý±æ±õþ é±ß±, ÕïÇ±È üõ ¿÷¿ùËûþ ßÂÅ¿h ý±æ±õþ é±ß± ŽÂ¿îÂÃÃóõ² Ãþí ¿ðËî ýËõ¯ ÛËßÂýÃ× Îõ±ñýûþ õËù ‘ëÂ×iû§ Ëþ òõþ òîÂÅò ÷ËëÂù’¯


2010 ü±Ëù ü±õþ± à ó´¿ïõÏËî âËé äÂù± å±S Õ±Ëj±ùËòõþ Ûß¿é Õü¥ó²ÃíÇ ¿õõõþÃí ðÏÃÃó±?ò ‘‘Îû Îûà±Ëò ùËh û±ûþ Õ±÷±ËðõþýÃ× ùh±’’ Õ±æËß ûàò ‘ýÃ׿îÂý±ü ÷´îÂ’, ûàò å±Sõþ± SË÷ýÃ× ýËûþ ëÂ×ËêÂËå ‘Õ±Ëõþ± îÅÂàh ¦œ±éÂÇ, çÂßÂçÂËßÂ, õÅ¿XÂðÏl’, õÅËç ÎáËå ‘Îß±òé± î±Ëðõþ à óËŽÂ ö±Ëù± Õ±õþ Îß±òé± à±õþ±Ã ó’, ‘¿õ›­Ëõõþ ÛßÂËâËûþ à óɱòÃÃóɱò±¿ò’ ÎåËh çÂÒ±-äÂßÂäÂËß ձñÅ¿òß ú¿ÂóÑ ÷ù Õ±õþ Õ±ýÃ×ËéÂ÷ ò±¥¤±Ëõþ æÏõò ü÷ÃÃóÇÃí ßÂËõþËå •qñÅ ßÂËûþßÂé± Îõ±ß±, ÛßÂ&ÒËûþ, ¿ðõ±¦¤›Ÿ¿õù±üÏ å±h±—, ¿êÂß ÎüýÃ× ü÷Ëûþ, ü±õþ± à ó´¿ïõÏ æÅËh âËé äÂù± å±S Õ±Ëj±ùò&Ëù±õþ ÛßÂé± ձѿúß õÃíÇò± õþ±à± ï±ßÂù ‘¿õߊ’ Ûõþ à ó±î±ûþ ›Ã¶±ûþ ÷™LõÉýÏòö±Ëõ¼ ÷±¿ßÂÇò ûÅMõþ±©†˜ ›Ã¶ïË÷ û±Ýûþ± û±ß ÎüýÃ× ÎðËú, Îûà±Ëòà ò±¿ß õþ±™¦±ûþ õþ±™¦±ûþ Îü±ò±õþ+à ó± áh±á¿h à±ûþ, Îûà±Ëò ð±¿õþ^ ÎòýÃ×, ŽÅÂñ± ÎòýÃ×, 䱿õþ¿ðËß qñÅ ëÂ×ùv±ü Õ±õþ Õ±¿îÂúûÉ, ü±ñ±õþÃí ÷±òÅø¸ Îûà±Ëò ò±¿ß Õö±õ úsé± Îß±Ëò±¿ðò Îú±Ëò¿ò, å±Så±SÏõþ± ò±¿ß ßÂàËò± ¿õË^±ý õ± ¿õˎ±ö ÛýÃ×üõ úËsõþ ü±Ëï à ó¿õþ¿äÂî òûþ– ÎüýÃ× Õ±Ë÷¿õþß±ûþ¼ Õ±¿ïÇß ÷j±õþ ü²ËS Îõú ¿ßÂåÅ ü÷ûþ ñËõþ ÷±¿ßÇÂò üõþß±õþ ¿úŽÂ±›Ã¶¿î‡±ò &Ëù±õþ ëÂ×à óõþ Õ±S÷Ãí ò±¿÷Ëûþ Õ±ò¿åù¼ õõþ±V ß±éÂå±é ý¿B(ù, õ±h¿åù ¿éÂëÂ×úò ¿ôÂ, åÒ±é±ýÃ× ý¿B(ù ¿úŽÂßÂ Ý Õ¿úŽÂß ßÂ÷Çä±õþÏõþ±, ÎõîÂò ßÂ÷¿åù, Û÷ò¿ß ¿õ¿öÂi§ ¿õ«¿õðɱùËûþõþ ‘Õ-ù±öÂæòßÂ’ ¿õö±á&Ëù±Ý îÅÂËù ÎðÝûþ± ý¿B(ù Îõ÷±ùÅ÷¼ ÕòÉ¿ðËß å±Sõþ±Ý ›Ã¶d¿î ¿ò¿B(ù ÷ýh±õþ¼ ÛýÃ× õåËõþõþ 27Ëú ÎôÂõÃènûþ±õþÏ õ±ßÇÂËù ýÃ×ëÂ׿òö±¿üÇ¿éÂõþ ÛßÂðù ¿õˎ±öÂß±õþÏ å±Så±SÏ ¿õ«¿õðɱùËûþõþ ù-ÛòËô±üÇË÷Ké տôÂü±õþËðõþ üË/ üõþ±ü¿õþ üÑâËø¸Ç ÕõîÂÏÃíÇ ýûþ, ÛßÂé± ýÃ×ëÂ׿òö±¿üÇ¿é ¿õ¿‹Ñ-Û ö±ãä³Âh ä±ù±Ëò± ýûþ ÛõÑ Ã óÅ¿ùú üË/ üË/ ðÅæò Õ±Ëj±ùòß±õþÏËß ΢¶ôÂî±õþ ßÂËõþ¼ ÛýÃ× S÷õñÇ÷±ò å±S ÕüË™L±Ëø¸õþ üõËäÂËûþ üÑâõX õ¿ýÐÃÛöß±ú âËé 4ê± ÷±äÂÇ-Û¼ Õ±Ëá ÎïËßÂýÃ× ¿ðò¿éÂËß ¿êÂß ßÂõþ± ýËûþ¿åù ‘Day of Action to Defend Public Education’ ¿ýËüËõ¼ ßÂ÷ ßÂËõþ 39 ¿é õþ±ËæÉõþ 100 Ûõþ ÝÃÃóËõþõþ ¿õ«¿õðɱùûþ ßÂɱ¥ó±ü-Ûõþ ý±æ±õþ ý±æ±õþ å±S, ¿úŽÂßÂ, Õ¿úŽÂß ßÂ÷Çä±õþÏ ÛýÃ× ¿ðò¿éÂËî ÛßÂü±Ëï ›Ã¶¿îÂõ±ð æ±ò±ûþ S÷úÐ ÎõËh äÂù± ¿éÂëÂ×úò-¿ô Ûõþ ¿õËX¼ Ûå±h± î±Ëðõþ ¿ðWîÂÏûþ ð±õÏ¿é ¿åù Îû ÷±ýÃ×Ëò û¿ð ßÂ÷±ËîÂýÃ× ýûþ î±ýËù î± ßÂ÷Åß üõËäÂËûþ ÎõúÏ ÷±ýÃ×Ëò à ó±Ýûþ± ›Ã¶ú±ü¿òß ßÂîDZõÉ¿MËðõþ,

üõËäÂËûþ ßÂ÷ ÷±ýÃ×Ëòõþ ßÂ÷Çä±õþÏõþ òûþ¼ ýÃ×ëÂ׿òö±¿üÇ¿é ÕôÂÄ ßÂɱ¿ùËô±¿òÇûþ± ùüÄ ÕɱË?ùüÄ-Û ›Ã¶±ûþ 300 æò å±Så±SÏ äÂɱËkùËõþõþ üË/ Îðà± ßÂõþËî ÎáËù äÂɱËkùõþ ›Ã¶îÂɱà±ò ßÂËõþ¼ îÂàò î±õþ± ›Ã¶±ú±ü¿òß öÂõËò õËü à óËh ¿õˎ±ö Îðà±Ëî ï±Ëß¼ Õõ¦š±ò äÂËù õþ±î à óûÇ™L¼ ä±ùDZ üvé±õþ ¿åù ÎüýÃ× Õõ¦š±òß±õþÏËðõþ ÷ËñÉ ÛßÂæò¼ î±õþ ÷Ëî ‘‘Îá±é± ¿ðòé± ¿åù Õ±÷±õþ ß±Ëå ÛßÂé± ð±ò âéÂò±– Õ±¿÷ Îß±Ëò±¿ðò å±S-¿úŽÂßÂ-ßÂ÷Çä±õþÏËðõþ ÷ËñÉ Ûî ü÷i¤ûþ Îð¿à¿ò¼ Îß±Ëò± ›Ã¶ËôÂüõþ Îá±é± ßv±ü ¿òËûþ äÂËù ÛËüËåò, ü±ñ±õþÃí ÷±òÅø¸ à±õ±õþ-ð±õ±õþ Õ±õþ æù ¿ðËûþ û±ËB(, ßÂ÷Çä±õþÏõþ± ¿õò± ÎõîÂËòõþ åÅ¿é ¿òËûþËåò ›Ã¶¿îÂõ±Ëð ÕÑú¢¶ýò ßÂõþËõò õËù¼ ýÃ×ëÂ׿òö±¿üÇ¿é ÕôÂÄ ßÂɱ¿ùôÂõþ¿òûþ±, Îë¿öÂü-Ûõþ ¿õŽÅÂt å±Så±SÏõþ± ýÃ×Ké±õþˈÁéÂ-80 æ±îÂÏûþ ühÂß¿é ÕõËõþ±ñ ßÂõþËù à óÅ¿ùú î±Ëðõþ ùŽÂÉ ßÂËõþ &¿ù ä±ù±ûþ¼ ýÃ×ëÂ׿òö±¿üÇ¿é ÕôÂÄ ëÂ×ýÃ×üßÂòÄ¿üò-¿÷ùÝûþ±‚± Îî å±Så±SÏõþ± î±Ëðõþ ð±õÏÃÃóS ¿òËûþ äÂɱËkùËõþõþ Õ¿ôÂËüõþ ¿ðËß û±Ýûþ±õþ ü÷ûþ à óÅ¿ùúõ±¿ýòÏ î±Ëðõþ ëÂ×à óõþ 籿ÂóËûþ à óËh¼ 18 æò å±Så±SÏËß ΢¶ôÂî±õþ ßÂõþ± ýûþ¼ à óÅ¿ùúõþ± ¿äÂÈß±õþ ßÂõþ¿åù ‘‘äÂù Õ±æ ¿ý¿Âó &Ëù±Ëß ñ¿õþ’’ õËù, î±õþ Õ±Ëá ÕõúÉ î±Ëðõþ ý±î à ó±Ëûþ õ±õþõ±õþ ù±¿ï ÷±õþ± ýËûþËå, ÷ÅËà ¿å¿éÂËûþ ÎðÝûþ± ýËûþËå Îá±ù÷¿õþËäÂõþ &ÒËh±¼ ÷ɱ¿õþùɱË`Âõþ à óè±ûþ 700-800 å±Så±SÏ ¿÷¿åù ßÂËõþ ÎÃÃóÒÌåûþ ÛßÂé± æÅËöÂò±ýÃ×ù ¿ëÂËéÂòúò ÎüKé±õþ•¿ßÂËú±õþ ÕÃÃóõþ±ñÏËðõþ õþ±àõ±õþ æ±ûþá±—-Û¼ î±Ëðõþ ð±õÏ ¿åù æÅËöÂò±ýÃ×ù ¿ëÂËéÂòúò ÎüKé±Ëõþõþ æòÉ õõþ±V 100 ¿÷¿ùûþò ëÂù±õþ ¦š±ò±™L¿õþî ßÂõþËî ýËõ ¿úŽÂ±à±Ëî àõþËäÂõþ æòÉ, î±õþ± ðàù Îòûþ ÎüýÃ× æÅËöÂò±ýÃ×ù ¿ëÂËéÂòúò ÎüKé±õþ¿éÂõþ, Îû ðàù âKé±à±ËòËßÂõþ ÝÃÃóõþ õæ±ûþ ¿åù¼ ÛýÃ×ö±Ëõ 4ê± ÷±äÂÇ Õ±Ë÷¿õþß± ü±ŽÂÏ ¿åù ü±Ké±SÅæ ÎïËß ¿òëÂ×ýÃ×ûþßÇÂ, ¿úß±Ëá± ÎïËß ¿÷ËòËü±é± à óûÇ™L Ûß üõÇõɱÃÃóÏ ëÂ×MÅ/ å±S ¿õˎ±ËöÂõþ, ÛýÃ× ßÂËûþßÂé± âéÂò± î±õþýÃ× ßÂËûþßÂé± ¦§É±ÃÃóúéÂÄ ÷±S¼ ýÃ×Ñùɱ` ÝËûþˆÁ¿÷òˆÁ±õþ ýÃ×ëÂ׿òö±¿üÇ¿é ßÂîÇÔÂÃ óŽ ¿êÂß ßÂËõþ ÎõþËà¿åù Û¿›Ã¶ù ÷±Ëüõþ ÷ËñÉ 285 æòËß å±Òé±ýÃ× ßÂËõþ ÎðËõ¼ Ûå±h± å±Så±SÏËðõþ ü™L±ò-ü™L¿îÂËðõþ õþ±à±õþ æòÉ ò±üDZõþÏé±Ëß îÅÂËù ÎðÝûþ± ýËõ¼ Õ±õþ î±õþ üË/ üË/ Îüõþ±¿÷ß ¿ëÂÃÃó±éÂÇË÷KéÂé±ËßÂÝ õg ßÂËõþ ÎðÝûþ± Îý±ß¼ ¿ßÂc å±Så±SÏõþ± ÛßÂé³Â ÕòÉõþßÂ÷


¿õߊ ÎöÂËõ¿åù¼ ôÂËù 1ù± ÷±äÂÇ ûàò ö±ýÃ×ü äÂɱËkùËõþõþ üË/ ÷ɱËòæË÷ËKéÂõþ ÛßÂé± ¿÷¿éÂÑ äÂù¿åù ›Ã¶±ûþ 200 æò å±Så±SÏ î±õþ ÷ËñÉ ì³ÂËß à óËh ¿öÂ.¿ü.-õþ ß±Ëå ð±õÏ æ±ò±ûþ 1— åÒ±é±ýÃ× ›Ã¶™¦±õ ¿õËõþ±ñÏ ¿õõ´¿î ÎðÝûþ±õþ, 2— ¿õ«¿õðɱùËûþõþ Õ±¿ïÇß ò¿ïÃà óS ýÃ×ëÂ׿òûþËòõþ ß±Ëå ›Ã¶ß±ú ßÂõþ±õþ, Õ±õþ 3— ¿õ«¿õðɱùËûþõþ Õ±¿ïÇß â±é¿î à ó²õþÃí ßÂõþ±õþ æòÉ ¿ò¿ðÇ©† ¿õߊ à ó¿õþߊò± ÆîÂõþÏ ßÂõþ±õþ¼ ü±Ëü' ýÃ×ëÂ׿òö±¿üÇ¿éÂ-õþ ÎåËùË÷Ëûþõþ±Ý ¿Âó¿åËûþ ï±ßÂËî õþ±æÏ ¿åù ò±¼ 3õþ± ÷±äÂÇ 100 æËòõþ ÷î å±Så±SÏ Õ±õþ ßÂ÷Çä±õþÏõþ± ýÃ×ëÂ׿òö±¿üÇ¿é ðàù ßÂËõþ¼ Ûõþ à ó¿õþÃí¿îÂËî 6 æò å±Så±SÏËß ü±üËÃÃó` ßÂõþ± ýûþ¼ ôÂùé± ßÂîÔÂÇà óËŽÂõþ à óËŽÂ Î÷±ËéÂÝ ö±Ëù± ýûþ¿ò¼ 11ýÃ× ÷±äÂÇ ðÅà óÅõþËõù± 200 æò å±Så±SÏ Õ±õþ ßÂ÷Çä±õþÏ ÛýÃ× ü±üÄËà óòúËòõþ ¿õËX ձõ±õþ ýÃ×ëÂ׿òö±¿üÇ¿é ðàù ßÂËõþ¼ ÕõËúËø¸ ßÂîÔÂÇà óŽÂ ü±üÄËà óòúò îÅÂËù ¿òËî õ±ñÉ ýûþ¼ ò±ýÃ×Ëæ¿õþûþ± ò±ýÃ×Ëæ¿õþûþ±Ëî տî ü±¥x¿îÂßÂß±Ëù Îõþ&ù±õþ å±Så±SÏËðõþ ¿ô N26,000 ÎïËß N76,000 ý±æ±õþ ÛõÑ ßÂËõþüÄà óË`ÂkÛõþ å±Så±SÏËðõþ ÎŽÂËS N30,000 ÎïËß N1,00,000 ßÂõþ± ýËûþ¿åù¼ ëÂ×Ë{¡àÉ ò±ýÃ×Ëæ¿õþûþ±Ëî ò²ÉòîÂ÷ ÷æÅõþÏ N7500, ôÂËù Îõ±ç±ýÃ× û±ËB( ÛýÃ× ¿ô ÎõúÏõþö±Ëáõþ à óËŽÂýÃ× ÎðÝûþ± üyÂõ òûþ¼ ÛõþýÃ× ›¶¿îÂõ±Ëð 16ýÃ× ÎôÂõÃènûþ±õþÏ Õɱ÷Ëõè±ü Õ±¿ù ýÃ×ëÂ׿òö±¿üÇ¿é •Ekpema, Epo state— Îî ¿õˎ±ö ¿õñTÑüÏ Õ±ß±õþ ñ±õþÃí ßÂËõþ¼ ›¶±ûþ 1 ý±æ±õþ å±Så±SÏ õþ±™¦±ûþ ÎòË÷ à óËh ðàù Îòûþ Benin-Auchi-Abiya Road¼ Õ±ËúÃÃó±Ëúõþ üÅà ó±õþ ÷±ËßÇÂËé ձ&òÝ ñ¿õþËûþ ÎðÝûþ± ýûþ¼ ¿ô¿ù¿Âók   ¿ô¿ù¿ÂóËkõþ à ó¿ùËéÂß¿òß ýÃ×ëÂ׿òö±¿üÇ¿é ÕõÄ ¿ô¿ù¿ÂóËkõþ å±Så±SÏËðõþ ÛßÂé± ¿õõþ±é ÕÑú Õ±Ëü ÎðËúõþ ßÔÂø¸ßÂ-|÷æÏ¿õ Õ±õþ ÷ñÉ¿õM à ó¿õþõ±õþ ÎïËß¼ 2010 ü±Ëù üõþß±õþ ÛýÃ× ýÃ×ëÂ׿òö±¿üÇ¿éÂõþ õ±Ëæé õõþ±V P704¿÷¿ùûþò•$15.45 ¿÷¿ùûþò— ÎïËß ß¿÷Ëûþ P661 ¿÷¿ùûþò •$14 ¿÷¿ùûþò—ßÂËõþ Îðûþ¼ ýÃ×ëÂ׿òö±¿üÇ¿é ßÂîÔÂÇà óŽÂÝ üË/ üË/ ¿ô õ±h±ûþ– ÎõúÏ òûþ, ü±÷±òÉýÃ×, 2000 úî±Ñú ÷î¯ P12•$0.26— ÎïËß P200•$4.39— ›Ã¶¿î ýÃ×ëÂ׿òé¼ 18ýÃ× ÷±äÂÇ Ûõþ ›¶¿îÂõ±Ëð ýÃ×ëÂ׿òö±¿üÇ¿éÂõþ å±Så±SÏõþ± ßv±ü ÎïËß Ýûþ±ßÂ-Õ±ëÂ×é ßÂËõþ, ¿ßÂåÅ Ã óÅËõþ±Ëò± ÎäÂûþ±õþ Îé¿õù æËh± ßÂËõþ Õ±&ò ñ¿õþËûþ Îðûþ Õ±õþ à óÒ±ä ý±æ±õþ æËòõþ ÛßÂé± ›¶¿îÂõ±ð ¿÷¿åù ßÂËõþ õþ±©†˜Ã ó¿îÂõþ ›¶±ü±ð à óûÇ™L û±ûþ¼ ÎS±Ëûþ¿úûþ±   30 Îú ÷±äÂÇ Zagreb úýËõþ Ûß ý±æ±Ëõþõþ ÝÃÃóõþ å±Så±SÏ ¿òÐq{¨ ¿úŽÂ±õþ ð±õÏËî Ûß ¿÷¿åËù à óï ýÒ±Ëé¼

15 Φóò 17ýÃ× ÷±äÂÇ ¿î¿õþú ý±æ±õþ ¿úŽÂßÂ-å±Så±SÏ-Õ¿öÂö±õß õ±ËüÇËù±ò± úýËõþ ¿úŽÂ±õþ õ±¿Ãí¿æÉßÂÏßÂõþËÃíõþ ›¶¿îÂõ±Ëð Ûß ¿õú±ù ¿÷¿åËù ÕÑú¢¶ýÃí ßÂËõþ¼ Îòð±õþùɱ`   18ýÃ× ÷±äÂÇ Îòð±õþùɱË`Âõþ Den Haag Û ¿úŽÂ±à±Ëî ›¶™¦±¿õî õõþ±V ýª±Ëüõþ ›¶¿îÂõ±Ëð 30 æò å±Så±SÏ ü±ýÃ×ËßÂù äÂËh ¿áËûþ Ministry of Education Culture & Science Ûõþ üðõþ ðlËõþõþ ðõþæ± Õ±éÂËß Îðûþ¼ ü±ëÂ×ï Õ±¿ôèÂß±   ü±ëÂ×ï Õ±¿ôèÂß±ûþ ›¶¿î õåõþ ý±æ±õþ ý±æ±õþ å±Så±SÏ qñÅ ¿éÂëÂ×úò ¿ô ¿ðËî ò± à ó±õþ±õþ æòÉ ëÂ×Bä¿úŽÂ±ûþ ›¶Ëõú±¿ñß±õþ à ó±ûþ ò±¼ î±ýÃ× ¿õò± à óûþü±ûþ ëÂ×Bä¿úŽÂ±õþ ð±õÏËî SASCO(South African Student Congress) Ûõþ ë±Ëß 4ê± ÷±äÂÇ ü±õþ± Îðú æÅËh 9¿é ¿õ«¿õðɱùËûþ õòñÄ Ã ó±¿ùî ýûþ¼ ôè±k   12ýÃ× ÷±äÂÇ ü±õþ± ôè±k æÅËh •Paris, Toulerese, Marseille, Lyon, Nice, Strasbaurg ›¶öÔ¿î úýËõþ— Õá¿Ãíî å±Så±SÏ Õ±õþ ¿úŽÂßÂ-¿ú¿ŽÂß± õþ±™¦±ûþ ò±Ë÷ò ò²ÉòîÂ÷ ¿úŽÂ±õþ õ±¿Ãí¿æÉßÂÏßÂõþËÃíõþþ ¿õËõþ±¿ñî±ûþ¼ ›¶õËgÂõþ qËî õù± ýËûþ¿åù âéÂò±&Ëù± à ó¿õþËõ¿úî ýËõ ›¶±ûþ ÷™LõÉýÏòö±Ëõ, Ûàò ÎüýÃ× ›¶¿îÂ|n¿î öÂ/ ßÂËõþ ßÂËûþßÂé± ÷™LËõÉõþ ÷±ñÉË÷ ÛýÃ× ›¶õËgÂõþ à ó¿õþü÷±¿l âé±Ëò± û±ß¼ 1— ÛýÃ× ›¶õg¿é ձá±Ëá±h± ÕËá±å±Ëù±, Õü¥ó²ÃíǼ ÎûËýîÅ ÛýÃ× ›¶õËgÂõþ ÷²ù îÂïÉü²S ýÃ×Ké±õþËòéÂ, ôÂËù Õõñ±¿õþîÂö±ËõýÃ× ÕüÑàÉ &QÃÃó²ÃíÇ Õ±Ëj±ùËòõþ õÃíÇò±, ¿õËúø¸ ßÂËõþ ëÂ×i§ûþòúÏù Îðú&¿ùËî âËé û±Ýûþ± ÕËòß &QÃÃó²ÃíÇ Õ±Ëj±ùò ÛËî ÕòÅà 󿦚î¼ ôÂËù, ÛõÑ ýûþËî± õ± Îõú ¿ßÂåÅ ßÂ÷ &QÃÃó²ÃíÇ Õ±Ëj±ùò æ±ûþá± ßÂËõþ ¿òù¼ ôÂËù Îùà±é± qñÅ òîÅÂò Õ±Ëù±äÂò±õþ ü²Sà ó±î ßÂõþËî à ó±Ëõþ, î±õþ ÎõúÏ ü±ñ õ± ü±ñÉ Îß±Ëò±é±ýÃ× ÎòýÃ×¼ 2— îÂËõ Îû Õ±Ëj±ùò&Ëù±õþ ßÂï± ï±ßÂù, Îü&Ëù± ÎïËß Ûé³ÂßÅ Îõ±ç± û±ËB(, Îû ü±õþ± à ó´¿ïõÏ æÅËh å¿hÂËûþ ï±ß± üÑ¢¶±÷Ï å±Så±SÏËðõþ ձ߱º±, ¿õˎ±öÂ, ¦¤îÂЦ£²ÂîÂÇî±, ›¶¿îÂõ±Ëðõþ ö±ø¸± Û&Ëù± Îðúß±Ëùõþ üÏ÷±ò±ûþ Õ±éÂËß ï±Ëß ò± Îß±Ëò±ö±ËõýÃ×¼ 3— üõËúËø¸ Ûé± ÷Ëò õþ±à± û±ß Îû, Îß±Ëò± ý¿ùëÂ׿ë î±õþß±õþ ý¿ò÷Åò ¿ßÂÑõ± ΦóËòõþ ß±õþ ÛßÂüË/ 5 é± õ±Bä± ýËûþËå Û¿òËûþ õ±æ±õþÏ Ã ó¿Sß±&Ëù±õþ ëÂ×Èü±Ëýõþ Õ™L ò± ï±ßÂËùÝ ü÷ü±÷¿ûþß ¿õ˝«õþ ÛýÃ×üõ &QÃà ó²ÃíÇ âéÂò± Õ¾ÅîÂö±Ëõ î±Ëî ÕòÅà 󿦚î ÎïËßÂËå ÛõÑ ö¿õø¸ÉËîÂÝ ýûþËî± ÕòÅà 󿦚î ï±ßÂËõ¼


›¶ü/ ›¶±ýÃ×ËöÂé ýÃ׿?¿òûþ±¿õþÑ ßÂËùæ Îõüõþß±õþÏ ýÃ׿?òÏûþ±¿õþÑ ßÂËùæ&Ëù±õþ ¿ô ÎõËh ýËB( ò²ÉòîÂ÷ 55 ý±æ±õþ€ ÷±¿ùßÂõþ± ä±ýÃ×Ëå 1ù±à ßÂõþËî ¿›¶ûþ¿¦œî± Õ±õ±õþÝ õ±hÂËå Îõüõþß±õþÏ ýÃ׿?òÏûþ±¿õþÑ ßÂËùËæõþ ¿ô¼ 2 ÎïËß 3 õåõþ Õ™Lõþ õþ±ËæÉõþ ÎüùôÂÄ ¿ôÂò±kë ýÃ׿?òÏûþ±¿õþÑ ßÂËùËæõþ ¿ô ÎõËh äÂù± üËNÝ Ã ó¿õþß±ê±Ë÷± õ± ¿úŽÂ±õÉõ¦š±õþ Õ±ËðÌ Îß±Ëò± à ó¿õþõîÂÇò ò± ýÝûþ±ûþ ¦¤ö±õîÂýÃ× ›¶Ÿ ëÂ×êÂËå ¿ô õ´¿X ձüËù ¿ß ß±õþËÃò¼ 2006 ü±Ëù Îõüõþß±õþÏ ýÃ׿?òÏûþ±¿õþÑ ßÂËùæ&Ëù±õþ ¿ô 31,500 é±ß± ÎïËß ÎõËh 41,500 Îî ðÒ±h±ûþ¼ ¿ßÂc áî ä±õþ õåËõþ ßÂËùæ&Ëù±õþ à ó¿õþß±ê±Ë÷±,Ãà óh±Ëú±ò±, ßÂɱ¥ó±¿üÑ ýÃ×îÂɱ¿ð ›¶ñ±ò ¿õø¸ûþ&Ëù± ÕõËý¿ùî Ý ëÂ×Ëà ó¿ŽÂî ÎïËßÂËå¼ ¿õä±õþà ó¿î à óèðÏl õþ±Ëûþõþ ÕñÏËò õþ±æÉ üõþß±Ëõþõþ ¿ô à ÃóÅòáÇêÂò ß¿÷¿é Îõüõþß±õþÏ ýÃ׿?òÏûþ±¿õþþÑ ßÂËùæ&Ëù±õþ ¿ô õ±h±ËB( 30 úî±Ñú, û±õþ ÕïÇ ýËB( Õ±Ëáõþ ¿úŽÂ±õø¸Ç Õõ¿ñ Îû àõþä ¿åù õåËõþ 41,500 é±ß± î± ÎõËh ðÒ±h±ËB( 55,000 é±ß±ûþ¼ Û û±õÈ õþ±ËæÉ Îõüõþß±õþÏ ýÃ׿?òÏûþ±¿õþÑ ßÂËùæ 73¿é ÛõÑ üõþß±õþÏ 7¿é¼ AICTE-õþ ÕòÅË÷±ðò ÎÃÃóËî äÂËùËå Õ±Ëõþ± ðÅ¿é ßÂËùæ, ÕïÇ±È Õ±õþÝ 1,500¿é ձüò õ±hÂËî äÂËùËå Ûõåõþ¼ ÛýÃ× ¿õÃÃóÅù üÑàÉß ýÃ׿?òÏûþ±¿õþÑ Ã óhÂÅûþ±Ëðõþ ¿ôÂ-õ´¿XÂõþ ß±õþÃí ¿ýü±Ëõ WBUT-õþ ëÂ×à ó±ä±ûÇÉ üõÉü±äÂÏ Îüò&l æ±ò±ò ø¸‡Â ÎõîÂò ß¿÷úò ÕòÅü±Ëõþ û¿ð ¿úŽÂßÂËðõþ ÷±ýÃ×Ëò õ±h±Ëò± ýûþ îÂËõ à óhÂÅûþ±Ëðõþ õ±¿ø¸Çß ¿ô õ±h±Ëî ýËõ¼ ö¿îÂÇõþ qËî Îü¿÷ˆÁ±Ëõþõþ ÎõîÂò ß±ê±Ë÷±õþ ÛßÂé± ð±ûþü±õþ± ¿ýËüõ ÎðÝûþ± ýûþ¼ ÛËî ¿éÂëÂ×úò ¿ô 17,500 é±ß±, ÎëÂöÂùÃÃóÄË÷Ké ¿ô 3,000 é±ß±, ù±ýÃ×ËõèõþÏ ¿ô 1,000 é±ß± – üõ ¿÷¿ùËûþ 21,500 é±ß±¼ ¿ßÂc ýÃ׿îÂ÷ËñÉýÃ× ¿ßÂåÅ ßÂËùæ ÛýÃ× 6 ÷±Ëü 21,500 Ûõþ æ±ûþá±ûþ 30 ÎïËß 35 ý±æ±õþ é±ß± ¿òËûþ ï±Ëß¼ õþ±ËæÉõþ Îõüõþß±õþÏ ýÃ׿?òÏûþ±¿õþÑ ßÂËùæ&Ëù±õþ ßÂîÔÂÇà óŽÂ ÛýÃ× òîÅÂò ¿ôÂ-õ´¿X ¿òËûþ üc©† òûþ¼ Association of Professional Institution-Ûõþ à óŽÂ ÎïËß ñ²æÇ¿é õɱò±æ¹ æ±ò±ò – ‘‘¿úŽÂß å±S ÕòÅà ó±î ¿ß ýËõ, ù±ýÃ×ËõèõþÏËî ßÂîÂ&Ëù± õýÃ× ï±ßÂËõ ü÷™¦ ¿ßÂåÅ ¿òËðÇ¿úß± ÎõÒËñ ¿ðËB( AICTE¼ Õ±÷õþ± ¿ýËüõ ßÂËõþ ÎðËà¿å, ÎüýÃ× ¿òËðÇú ÷±òËî ÎáËù Ûß ùŽÂ é±ß±õþ ß±å±ß±¿å ¿ô ñ±ûÇÉ ßÂõþËî ýËõ¼’’ •îÂïÉü²S  Ûß¿ðò, 26Ëú æÅò,2010—

›¶ûÅ¿M ¿õ«¿õðɱùËûþ •WBUT— ÛýÃ× òîÅÂò ÎõîÂòß±ê±Ë÷± qñÅ÷±S òîÅÂò ¿úŽÂ±õËø¸Çõþ å±Så±SÏËðõþ æòÉýÃ× ñ±ûÇÉ ßÂõþËùÝ Îõüõþß±õþÏ ýÃ׿?òÏûþ±¿õþÑ ßÂËùæ&Ëù±õþ ßÂîÔÂÇà óËŽÂõþ ð±õÏ ÛýÃ× ß±ê±Ë÷± üõ õËø¸Çõþ üßÂù å±Så±SÏËðõþ æòÉ ä±ùÅ Îý±ß¼ ÛýÃ× ÷î¿õËõþ±ñ ¿òËûþ Ü ßÂËùæ&Ëù±õþ ßÂîÔÂÇà óËŽÂõþ ü±Ëï Õ±Ëù±äÂò± ä±ù±ËB( ¿õ«¿õðɱùûþ¼ ¿ßÂc ÛýÃ× ÷î¿õËõþ±ñ Õ±üËù ¿ô õ±h±Ëò± ëÂ׿äÂÈ ¿ßÂò± î±ýÃ× ¿òËûþ òûþ, õõþÑ õþ±æÉ üõþß±Ëõþõþ •ý±æ±õþ Îý±ß ‘õ±÷’ Î— òîÅÂòËðõþ ¿ðËß õ±h±Ëò±õþ ›¶™¦±Ëõõþ ÷ËñÉ Îû ö±õò± Õ±Ëå î± ýù – õîÂÇ÷±ò à óhÂÅûþ±Ëðõþ á±Ëûþ ÕÒ±ä ò± ù±áËù î±õþ± ¿ôÂ-õ´¿XÂõþ ¿õËõþ±¿ñî± ßÂõþËõ ò±¼ ›¶±ýÃ×ËöÂé ßÂËùæ àÅùËù, ÕïÇÍò¿îÂß Õõ¦š± ö±ù òûþ Û÷ò å±Så±SÏõþ± é±ß±õþ Õö±Ëõ à óhÂËî à ó±õþËõ ò±, î±ýÃ× Ã ó¿}Â÷õË/õþ ‘õ±÷’ üõþß±õþ ÛßÂü÷ûþ ›¶±ýÃ×ËöÂé ýÃ׿?òÏûþ±¿õþÑ ßÂËùæ Îà±ù±õþ ¿õËõþ±¿ñî± ßÂËõþ¿åù¼ üõþß±õþÏ å±SüÑáêÂò ÛüÛôÂÕ±ýÃ×, ›¶±ýÃ×ËöÂé ýÃ׿?òÏûþ±¿õþÑ ßÂËùËæõþ ¿õËõþ±¿ñî±ûþ îÂàò áù± ô±é±Ëî±¼ îÂËõ Îüüõ õU Õ±Ëáõþ ßÂï±¼ 1999 ü±Ëù ÛüÛôÂÕ±ýÃ× Ûõþ üõÇö±õþîÂÏûþ üË¥œùËòõþ ኼ Õ±õþ Îü õþ±æ±Ý ÎòýÃ×, õþ±æßÂòɱõþ æòÉ Ã óŽÂÏõþ±Ëæ Õ±Ëü¿ò ÎßÂëÂ× – úɱÝù± ñõþ± ßÂùîÂù±ûþ õ±Bä±õþ ßÂ񱕱 ß±Ëä õþ±æßÂòɱ Ûàò¼ ÛüÛôÂÕ±ýÃ×-Ý ›¶±ýÃ×ËöÂé ýÃ׿?òÏûþ±¿õþÑ ßÂËùæ Îà±ù±õþ ¿õËõþ±¿ñî± ÎåËh ›¶±ýÃ×ËöÂé ßÂËùËæõþ ¿ô ձõþ à ó¿õþß±ê±Ë÷±õþ ÝÃÃóõþ üõþß±õþÏ ¿òûþLaËòõþ ð±õÏËî üc©† Õ±Ëå Õ±õþ ›¶±ýÃ×ËöÂé ßÂËùæ Îà±ù±õþ æòÉ ‘õ±÷’ üõþß±õþËß õþ¿M÷ Õ¿öÂòjò æ±ò±Ëî õÉ™¦¼ 汿ò ò±, üõþß±Ëõþ îÔÂÃí÷²ù ÛËù î±õþ± ›¶±ýÃ×ËöÂé ßÂËùæ àÅùËõ ûàò – îÂàò ¿ò}ÂûþýÃ× áõþÏõ å±Så±SÏËðõþ æòÉ ÛüÛôÂÕ±ýÃ× Ûõþ ÷ò ßÂÒ±ðËõ¼ æ±÷± õðù±Ëò±õþ Îàù±ûþ ò± Î÷Ëî î±ýÃ× ùhÂËî ýËõ å±Så±SÏËðõþýÃ×¼ Ûß¿ðËß ù±á±÷å±h± ¿ôÂ-õ´¿X ձõþ ÕòÉ¿ðËß à ó¿õþß±ê±Ë÷±õþ Îõý±ù Õõ¦š±, ä±ßÂõþÏ ÎòýÃ× Ã ó±ú ßÂËõþݼ üÅjõþ ýÃ×ëÂ׿òôÂ÷Ç Õ±õþ ‘ýÃ׿?òÏûþ±õþ’ îÂßÂÄ÷±õþ ¿òËä áù±ûþ ÎõËŒÂõþ ð±áé± ¿ßÂc Õ±õþÝ ¦ó©† ýËB( ›¶±ýÃ×ËöÂé ýÃ׿?òÏûþ±¿õþÑ ßÂËùËæõþ å±Så±SÏËðõþ¼


¿õߊ

17

¿ä¿êÂÃÃóS à ó¿}Â÷õ/ ÷ñÉ¿úŽÂ± à óø¸ÇËðõþ ý±î ñËõþ ¿õðɱùûþ ¿úŽÂ±™¦Ëõþ ø¸±iœ±¿ø¸ß à óõþώ±õþ õðËù ä±ùÅ ýËûþËå ýÃ×ëÂ׿òé ÎéˆÁ¼ à óõþώ±÷ÅàÏ ¿úŽÂ± Õ±õþ õåËõþõþ ÎúËø¸ ¿îÂò âKé±õþ ΈÁæ à ó±õþôÂõþË÷Ëkõþ õðËù ü±õþ± õåõþ ñ±õþ±õ±¿ýß ÷²ùɱûþËòõþ Îû ¿õߊ õþ+ËÃÃóõþ ð±õÏ ¿åù î±õþýÃ× õ±™¦õ õþ+à ó±ûþò ¿ýËüËõ Îðà±Ëò± ýËB( òîÅÂò õÉõ¦š±¿éÂËß¼ Õïä õ±™¦Ëõ Õõ¦š±é± ßÂÏ– ÛýÃ× ¿òËûþ ðÅ¿é ¿ä¿ê ձõþ Õ±÷±Ëðõþ ¿õ¿öÂi§ å±Så±SÏ, ¿úŽÂßÂ-¿ú¿ŽÂß±Ëðõþ ü±ŽÂ±Èß±Ëõþõþ ¿ö¿MËî à ó±Ýûþ± Õ¿öÂ:î±– à 1— ó¿õþß±ê±Ë÷± ò± õðËù à óõþώ± õÉõ¦š±õþ à ó¿õþõîÂÇËò ¿úŽÂ± õÉõ¦š± ÛßÂýÃ× õþßÂ÷ à óõþώ±÷ÅàÏ õþËûþ ÎáËå€ Õïä à óêÂò-ÃÃó±êÂò ›¶Ãí±ùÏ õ± ëÂ×Mõþ Îùà± Îúà±Ëò±õþ ÎßÂÌúù õ±¿ø¸Çß à óõþώ±÷ÅàÏ ï±ßÂËå¼ 2— ÛɱËî± à óõþώ±õþ æòÉ ¿úŽÂ±¿ðõü ßÂË÷ û±ËB(¼ 3— î±h±UËh± ßÂËõþ ¿üËùõ±ü Îúø¸ ßÂõþËî ýËB(¼ 4— Õ±ÃÃó±îÂî ýÃ×ëÂ׿òé ÎéˆÁ ü±÷ù±Ëò±õþ î±hÂò±ûþ å±Så±SÏõþ± õh ›¶Ÿ à óhÂËå ò±¼ 5— ÷±ç±¿õþ ÷±Ëòõþ å±Så±SÏËðõþ ä±ÃÃó üõËäÂËûþ õ±hÂËå¼ ôÂùîÂÐ Îàù±ñ²Ëù± õ± ÕòɱòÉ ü±Ñ¦¨´¿îÂß äÂäÂDZõþ ü÷ûþ ü‚³Â¿äÂî ýËB(¼ 6— ¿ò¥§¿õM å±Så±SÏËðõþ ð²õþQ õ±hÂËå õÉõ¦š±õþ ü±Ëï, ôÂùîÂÐ òîÅÂò õÉõ¦š±¿éÂËî EÃÃó-Õ±ëÂ×ËéÂõþ üÑàɱ õ±hÂËå ¼ 7— ñ±õþ±õ±¿ýß ÷²ùɱûþËÃòõþ ý±î ñËõþ Õ±Ëü Îõþ¿÷¿ëÂûþ±ù¼ Õïä î±õþ Îß±Ëò± üÅ¿ò¿ðÇ©† à ó¿õþߊò± ÕïÇ±È ¿õËúø¸ òæõþ õ± Õ±ù±ð± Îß±¿äÂÑ-Ûõþ õÉõ¦š± ÎòýÃ×¼ qñÅ Õ±õþ ÛßÂõ±õþ Õ±Ëõþ± üýæ ›¶ËŸ à ó±ü ß¿õþËûþ ð±ûþ÷ÅM ý’Ëî ýûþ ¿úŽÂßÂ-¿ú¿ŽÂß±Ëðõþ¼ Âó¿}÷õ/ ÷ñÉ¿úŽÂ± Âóø¸Çð Û¶±ûþ ä±õþ õåõþ ÂÕ±Ëá Unit Test ۶ߊ¿é Û¶äÂùò ßÂËõþ¼ Õ±¿÷ ßv±ü IX ÎïËß Ûý× Unit Test-Ûõþ ü¥œÅàÏò ýý×¼ ßv±ü VIII ÂóûÇ™Là ձ¿÷ à óÅËõþ±Ëò± ÂóX¿îÂËî Âóõþώ± ¿ðËûþ ÛËü¿å¼ Û¶ï÷ ¿ðËß Ûý× Unit Test Âóõþώ±õþ üÅôÂù ¿ä™Lñ ßÂËõþ¿åù±÷¼ Îû÷ò Âóõþώ± ï±ß±õþ ðí ¿òûþ¿÷î ÂóhÂËî ýûþ¼ Ûõþ ôÂËù Âóh± ö±Ëù± Æî¿õþ ýûþ¼ Ûå±hÂ±Ý Îõ¿ú ò¥¤õþ Âó±Ýûþ± û±ûþ¼ ¿ßÂcà Û¶ï÷õ±õþ Âóõþώ± Îðõ±õþ Âóõþ õÅçÂËî Âó±õþù±÷ üÅôÂËùõþ Âó±ú±Âó±¿ú ßÅÂôÂùÝ õþËûþËå¼ Âóh±õþ Û¶äÂG ä±Âó ï±ËßÂ, ôÂËù ÕòÉ ß±æ õ± ¿ä™Lñ-ö±õò± ßÂõþ± û±ûþ ò±¼ Îû÷ò– Õ±¿÷ á±ò ¿ú¿à¼ Âóõþώ±õþ æòÉ ðÅ-ül±ý ßÂËõþ á±ò ۶ɱ߿éÂü õg ýËûþ û±ûþ¼ Ûý× Unit Test Âóõþώ±ûþ ü÷™¦¸ Û¶Ÿ Îå±é ýûþ ôÂËù ü±õþ± õåõþ ñËõþ Îå±é Û¶Ÿ&¿ù ÷Åচ ßÂõþËî ýûþ¼ ¿ßÂcà õåËõþõþ ÎúËø¸ õ±¿ø¸Çß Âóõþώ±õþ ü÷ûþ õh Û¶Ÿ ¿õËúø¸îÂÐ õ±Ñù± õþäÂò±, ý׿îÂý±Ëüõþ Û¶Ÿ ÷Åচ ßÂõþ±õþ æòÉ ä±Âó ÂóËh¼ Ûõþ Âó±ú±Âó±¿ú Âóõþώ±õþ Õ±Ëá ßÂ÷ ü÷ûþ ï±ß±õþ æòÉ õÅËç Âóh±õþ ü÷ûþ ï±Ëß ò±¼ ôÂËù ò± õÅËç qñÅ÷±S ÷Åচ ßÂËõþ Âóõþώ± ¿ðËî ýûþ¼ Ûõþ ôÂËù Îüý× Âóh± Îõ¿ú ¿ðò ÷Ëò õþ±àËî Âó±¿õþ ò±¼ Ûý× Unit Test-Ûõþ ôÂËù Û¶¿î ÷±Ëü ÛßÂ-ül±ý ßÂËõþ ßv±ü ò©† ýûþ, Û¶¿î ÷±Ëü Âóõþώ±õþ Õ±Ëá ¿òñDZ¿õþî ¿üËùõ±ü Îúø¸ ßÂõþ±õþ æòÉ ßv±Ëü àÅõ î±h±î±¿h Âó¿hÂËûþ Îðûþ¼ Û÷ò¿ß Ûß Âóԇ± Âó¿hÂËûþ ðÅ-Âóԇ± ÷Åচ ßÂËõþ ¿òËî õËù¼ Ûå±hÂ±Ý ý×ëÂ׿òé Î鈠ßÂËõþ ›¶¿îÂËû±¿áî±õþ æòÉ õg³ÂQ ¿õËBåð âËé¼ ßv±ü Ë÷ Âóõþώ±õþ ëÂ×ÂóûÅM Âó¿õþËõú ï±Ëß ò±¼ Ûß ÎõË=Á 4-5 æòËß õüËî ýûþ¼ ôÂËù Îùà±õþ ÕüÅ¿õñ± ýûþ¼ òîÅÂò à óõþώ± õÉõ¦š±¿éÂËß î±õþ ßÅÂôÂù&Ëù± ûËPõþ ü±Ëï ¿ò÷²Çù ßÂËõþ, òîÅÂò ßÂËõþ ›¶¿î‡± ßÂõþËî à ó±õþËù Õ±ú± ß¿õþ å±Så±SÏõþ± ýұà ó ÎåËh õÒ±äÂËõ¼ ÷ñÅ¿÷î± ð±ü Ûß±ðú •ßÂù±— ÷¿æùÃÃóÅõþ Îæ. Û÷. ÎC¿òÑ ¦³¨ù

õåËõþ ðÅõ±õþ à óõþώ±õþ õðËù ÷±Ëü ÷±Ëü Ûö±ËõýÃ× ä±ùÅ ýËûþ¿åù Unit Test Âóõþώ± , Õ±¿÷ îÂàò ßv±ü IX-Û Âó¿h¼ Ûý× Unit Test Âóõþώ± Îû÷ò Ûß¿ðß ÎïËß å±Så±SÏËðõþ ëÂ×Âóß±õþ ßÂËõþËå, ÕÂóõþ¿ðËß Ûõþ ßÅÂôÂù Îõú Îä±Ëà à óh±õþ ÷î ÛõÑ î± üÅð²õþ›¶ü±õþÏݼ ß±õþí, Û¶ï÷î å±Så±SÏõþ± Âóõþώ±õþ Õ±áèý ý±¿õþËûþ ÎôÂËù¼ ¿ZîÂÏûþî ò± ÂóËh Îõ¿ú å±Så±SÏõþ± Âóõþώ± Îðûþ¼ îÔÂîÂÏûþîÂ, Û¶¿î¿òûþî ßv±ü ¿êÂßÂ÷î ò± ýÝûþ±õþ ôÂËù å±Så±SÏõþ± Õæ±ò± ¿õø¸Ëûþ Âóõþώ± ¿ðËî õ±ñÉ ýûþ, ôÂËù ò± æ±ò±õþ ôÂËù Îé±ß±é³Â¿ß äÂËù ¿õ™¦õþ Û÷ò¿ß ¿úŽÂßÂËðõþ Õ¿ù¿àî ÕòÅ÷¿î ¿òËûþýÃ× ÛõÑ Ûý× ¿õø¸ûþé± ü¥óËßÇ îÒ±õþ ü±ñ±õþí :±Ëòõþ ¿õäÅÂÉ¿î âËé¼ ßv±üË÷ Ûß ÎõË=Á ¿îÂò ÎïËß ä±õþæò ßÂËõþ Âóõþώ± ¿ðËî ýûþ¼ ÛßÂé± Âóõþώ± ¿ðËî ÎáËù Îû Õ™LÃî ðÅ-ül±ý Õ±Ëáõþ ÎïËß å±Så±SÏõþ± ›¶d¿î Îòûþ, Îüý× òÓÉòîÂ÷ ü÷ûþéÅÂßÅ å±Så±SÏõþ± Âó±ûþ ò±¼ ÛßÂé±õþ Âóõþ ÛßÂé± Âóõþώ± ¿ðËûþ å±Så±SÏõþ± ¿êÂß ÷öÓ¿÷Ëî îÔÂøž± ß±îÂõþ Û¶±íÏõþ ÷Ëî± ýÒ±Âó±ûþ¼ Ûý× Âóõþώ±õþ ôÂËù å±Så±SÏËðõþ ÕòÉ üõ 䱿ýð± ÎïËß õ¿=î ï±ßÂËî ýûþ¼ ¿úqõþ ¿õß±Ëúõþ ÎŽÂËS å±Så±SÏËðõþ Û¶Ëûþ±æò Îàù±ñÅËù± – î±õþ ü÷ËûþõþÝ Õö±õ ýûþ¼ Ûß¿ðËß Unit Test Âóõþώ±õþ ÛýÃ× ý±ù ÕÂóõþ¿ðËß ¦Å¨ù Âó¿õþß±ê±Ë÷± õÉõ¦š± ¦Å¨ù Âó¿õþä±ùò ß¿÷¿éÂõþ ß±õþäÅ¿Âóõþ ôÂËù Îú±äÂòÏûþ Õõ¦š±ûþ, Ûý× ¿Z÷ÅàÏ ¿õÂóËðõþ ÷ËñÉ å±Så±SÏõþ± ò±Ëæý±ù¼ Õ±¿÷ ÷Ëò ß¿õþ Ûý× Unit Test Âóõþώ±õþ ôÂËù ö±Ëù± å±Så±SÏ-õþ Õõ¦š± à±õþ±ËÂóõþ ÂóËï, à±õþ±Âó å±Så±SÏ Õ±Ëõþ± à±õþ±ËÂóõþ ¿ðËß ۿáËûþ û±ËBå¼ ›¶ä³Âõþ ò¥¤õþ à ó±ËB( ¿ßÂc ¿úàËå ò± ¿ßÂåÅýÃ×¼ Ûõþ ôÂËù å±Så±SÏËðõþ Õæ±ò±õþ Û¶¿î æ±ò±õþ Õ±áèý S÷±áî ßÂË÷ û±ËBå¼ õ±m± ð±ü Ûß±ðú •ßÂù±— ¿õ›¶ð±üÃÃóÅõþ ëÂ×Bä¿õðɱùûþ


÷¿ýù± üÑõþŽÂÃí üÑËú±ñòÏ ¿õù– ÛßÂõ±õþ ¿ôÂËõþ ßÂËûþ Õ¿õþ¿æÈ üÑüðÏûþ áÃíîÂËLa ÷¿ýù±Ëðõþ üÑõþŽÂò üÑËú±ñòÏ ¿õù à ó±ü ýÝûþ±õþ ü±Ëï ü±Ëï ò±ò± ÷ýËù Õ±Ëù±äÂò± q ýËûþËå¼ ä±ßÂõþÏ ÎïËß q ßÂËõþ à ó¿õþõýò, ¿õ¿öÂi§ ›Ã¶¿îÂËû±áÏî± ÎŽÂËS üÑõþŽÂò ¿òËûþ ýÃ׿îÂ÷ËñÉýÃ× ßÂÃÃó±Ëù öÂÒ±æ à óËhÂËå Õ±÷±Ëðõþ Õ±úÃÃó±Ëúõþ Ýûþ±¿ßÂõý±ù ÷ýËùõþ¼ ÷¿ýù± üÑõþŽÂò üÑËú±ñòÏ ¿õù¿é 1996 ü±ù ÎïËß ò±ò± õþßÂ÷ ›Ã¶¿îÂõgÂßÂî±õþ æòÉ Õ±éÂËß ¿åù¼ Ûß¿ðËß ßÂÑË¢¶ü¿õËæ¿Âó-õ±÷ôèÂËKéÂõþ ¿õù¿é Õò±ûþ±Ëü à ó±ü ßÂõþ±Ëò±õþ ձ߱º± Õ±õþ ÕòÉ¿ðËß ù±ùÅ-÷Åù±ûþ÷-úõþð û±ðõËðõþ üÑàɱùâÅ Ý ð¿ùîÂËðõþ Õ±ù±ð± Îß±é± õþ±à±õþ õþ±æÍò¿îÂß à ó±ú± Îàù±õþ ÎðÌùËî ¿õù¿é çÂÅËù ¿åù¼ üõÇ™¦Ëõþõþ ÷¿ýù±Ëðõþ ¦¤±ñÏß±Ëõþõþ ñTæ± îÅÂËù ü÷±Ëæõþ ÕñDZÑËúõþ Îö±é à ó±Ýûþ±õþ ëÂ×ËVËúÉ ÛßÂÃÃóŽÂ ÷¿õþûþ± Îî± ÕòÉÃÃóŽÂ Õò¢¶üõþ ÕÑËúõþ Îö±é à ü±÷ù±Ëî õÉ™¦¼ ò±õþÏ ¦¤±ñÏòî± ¿ßÂÑõ± Õò¢¶üõþËðõþ Û¿áËûþ ¿òËûþ û±Ýûþ±õþ îÅÂùò±ûþ ÎüýÃ× ÎüýÃ× ÕÑËúõþ Îö±é ¿òËæËðõþ Îö±éÂõ±Ë' ¿ò¿}Âî ßÂõþ±õþ Îò±Ñõþ± Îàù±ûþ Î÷ËîÂËå üÑüðÏûþ õþ±æÍò¿îÂß ðù&Ëù±, ÎßÂòò± Îû õþ±æÍò¿îÂß ðù&Ëù± 33 úî±Ñú ÷¿ýù± ›Ã¶¿î¿ò¿ñ

à ó±ê±Ëò±õþ ÷±ñÉË÷ 50 úî±Ñú ‘ò±õþÏ汿îÂ’õþ ›Ã¶¿î¿ò¿ñËQõþ Îæ±õþð±õþ üÝûþ±ù ßÂËõþ äÂËùËåò áî 15 õåõþ ñËõþ îÂÒ±ËðõþýÃ× ðù&Ëù± ÎïËß ¿òõDZ¿äÂö¿î¿ò¿ñõþ 10.8 úî±Ñú ÷¿ýù± üðüÉ õþËûþËåò õîÇÂ÷±ò Îù±ßÂüö±ûþ¼ Îý ¿õËæ¿Âó, Îý ßÂÑË¢¶ü, Îý ¿ü¿ÂóÛ÷, Îý îÔÂÃí÷²ù Õ±ÃÃóò±õþ± ¿ß ëÂ×Mõþ ÎðËõò Õ±ÃÃóò±õþ± ¿òõDZäÂËòõþ ü÷ûþ ÎßÂò 33 úîÂÑú ÷¿ýù± ›¶±ïÇÏ õ±å±ýÃ× ßÂËõþò ò±· Îü±¿òûþ±-üÅø¸÷±-õ´j±-÷÷î±õþ± ßÂàËò±-ýÃ× ò±õþÏ汿îÂõþ ›Ã¶¿î¿ò¿ñ ýËûþ ëÂ×êÂËî à ó±Ëõþò ò±, õõþÑ ú±üßÂË|òÏ ÛõÑ üÅ¿õñ±Ëö±áÏ Î|òÏõþ ›Ã¶¿î¿ò¿ñËQõþ Õ/Ïß±õþ ßÂËõþýÃ× å±hÂÃÃóS ÎÃÃóËûþËåò îÂÒ±õþ±, Îû÷ò Õ±õþ à óÒ±äÂæò ›Ã¶¿î¿‡Âî ðËùõþ ü±Ñüð ÎÃÃóËûþ ï±ËßÂò¼ üÅîÂõþ±Ñ ò±õþÏ÷Å¿M, ò±õþÏ ¦¤±ñÏòî±õþ à ›Ã¶Ÿé± ÎüýÃ× ñ±÷±ä±ÃÃó± à óËhÂýÃ× õþýÃ×ù¼ ÛýÃ× Ûß¿õÑú úîÂËßÂÝ C±Ë÷-õ±Ëü-ßÂ÷ÇËŽÂËS Û÷ò¿ß õ±hÂÏËîÂÝ ÎûÌò ýûþõþ±¿òõþ ¿úß±õþ ýËî ýûþ ›Ã¶¿î¿ðò ÕüÑàÉ ÷¿ýù±ËßÂ, ¿é¿ßÂËéÂõþ ù±ýÃ×Ëò Õ¿ù¿àî ¿òûþË÷ à ó±ú ÎïËß ¿é¿ßÂé ß±éÂËù ¿ßÂÑõ± õ±ü-ÎCËò Îæò±Ëõþù ¿üé õ± ßÂ¥ó±éÂÇË÷ËKé ձËõþ±ýò ßÂõþËù öÂÈÇüò± qòËî ýûþ ÷¿ýù±Ëðõþ, ëÂ×Bä¿ú¿ŽÂî îò ü¥xð±ûþ ÛËà±Ëò± ÷Ëò ›Ã¶±Ëò ¿õ«±ü ßÂËõþ ÛûÅËáÝ ¿ú¿ŽÂî üËäÂîÂò ÷¿ýù±õþ± ‘Î뱿÷ËòËéÂë ýËî ö±Ëù±õ±Ëü’, Õ±Ëæ± Õ±Ëù±ßÂðÏl ¿ú¿ŽÂîÂËðõþ õ´ýMõþ ÕÑËúõþ à óŏø¸ Û÷ò¿ß ÷¿ýù±õþ±Ý ¿òËæËðõþ à ó¿õþõ±õþ Îî± ðÅõþ Õ™¦, Õ±úÃÃó±Ëú ü÷±Ëæ ÷¿ýù±Ëðõþ Îú±ø¸Ëòõþ ¿õø¸ûþé± ÎðàËî à ó±ò ò±¼ Õïä õ±™¦Ëõ ßÂ÷ÇüÑËß±äÂËòõþ ý±î ñËõþ üõËäÂËûþ ÎõúÏ ß±æ ý±õþ±ËB(ò ÷¿ýù±õþ±, õÅ¿XÂ-ðŽÂî±-|÷ðŽÂî±õþ ›Ã¶ü/ îÅÂËù ßÂ÷Ç¿õö±æò Ý ü÷ß±Ëæ ¿ò¥§ý±Ëõþ ÎõîÂò, |÷-Õ±ýÃ×òËß õÅËh±ձãÅù Îð¿àËûþ Õ±éÂâKé±õþ ÎõúÏ à±¿éÂËûþ ÎòÝûþ± ¿òîÂÉÍò¿÷¿Mß âéÂò±¼ ÕüÑá¿êÂî ΎÂËS ü™L±òñ±õþËòõþ ü÷ûþ åÅ¿é ò± ÎðÝûþ±õþ ÕæÅý±Ëî ßÂ÷Çä³ÂÉî ýËî ýËB( ÷¿ýù±Ëðõþ¼ Õ±ýÃ׿ò ›Ã¶¿îÂõgÂßÂî±Îî± õËéÂýÃ×, à ó±¿õþõ±¿õþß ß±õþËò õ±ýÃ×Ëõþõþ ß±æ å±hÂËî ýËB( ßÂ÷Çõþî±Ëðõþ¼ Õ±õ±õþ Îü' é³ÂÉ¿õþæ÷, ÎûÌòõÉõü±ûþ ¿òûÅM ßÂõþ± ýËB( ÷²ùîÂÐ îÔÂîÂÏûþ ¿õ˝«õþ ûÅõîÂÏËðõþ¼ õñ²ýîÂɱ-¿òûDZîÂòßÂÃòɱw+Ãí ýîÂɱ-ñø¸Çò Ûüõ Îî± Õ±ËåýÃ×¼ ò±õþÏ ¿úŽÂ± Õ±õþ ¦¤±Ë¦šÉõþ ¿ò¿õþËà ö±õþËîÂõþ ¦š±ò 134 é± ÎðËúõþ ÷ËñÉ 114 Îî¼ ÷ñÉ¿õM à ó¿õþõ±õþ&Ëù±Ëî ձËæ± ò±õþÏü™L±ò Õõ±¿>î¼ Îå±éÂËõù± ÎïËß õh ßÂõþ±õþ à óX¿îÂ&Ëù±Ý Õ±ù±ð±¼ ÛàËò± åh±õþ õýÃ× Ûõþ Îà±ß±õþ± ÷±å ñõþËî û±ûþ Õ±õþ àÅßÂÏËðõþ ÎüýÃ× õûþËüýÃ× õþ±ã± ÷±ï±ûþ ¿äòÏ, õõþ Õ±üËõ ÛŽÅ¿ò, ¿òËûþ û±Ëõ îÂŽÅ¿ò¼ |X±úÏù ßÂòɱ, ð±¿ûþQúÏù á´ýõñ², ò±ËäÂ-á±Ëò à ó¿éÂûþüÏ •¿é¿ö äÂɱËòËùõþ ¿õþËûþ¿ù¿é Îú± Õõ¿ñ ßÂÒ±¿ÂóËûþ ¿ðËî à ó±Ëõþ, ¿ßÂc î±õþ ¿òûþLaËÃíõþ 䱿õ ¿òËûþ Îû Îß ÕùËŽÂÉ õËü Õ±Ëå, î± Îõ±ç± ö±õþ€ î± à ó¿õþõ±õþýÃ× Îý±ß õ± ü±÷±¿æß ÕòÅú±üò—, üÅðŽÂ õþÒ±ñÅòÏ, Îõþ±æËáËõþ ¿ái§Ï •›Ã¶Ëûþ±æËò ý±¿ü÷ÅËà ä±ßÂõþÏ ÎåËh ÎðÝûþ±õþ ÷±ò¿üß ð´Iÿî± Õ±õúÉß— Õ±õþ üËõ±Çà ó¿õþ Õ±ðúÇ ¦aÏ •ÃÃóhÂÅò


19

¿õߊ úûɱü¿/òÏ—– Ûö±ËõýÃ× õh ßÂõþ±õþ ›Ã¶¿Sûþ±&Ëù± äÂùËî ï±Ëß¼ ðúö²Âæ± ýËûþ Ýê±õþ ÕüÅËà Õ±S±™L Îá±é± ÷ñÉ¿õM¼ Õ±õþ Ûî ¿ßÂåÅõþ à óõþ üõ õÅ¿XÂ, üõ Î÷ñ± üõ ðŽÂî± ß±Ëæ ù±á±Ëî õ±ñÉ ýûþ ý±î± Õ±õþ àÅ¿™L ò±h±ä±h±ûþ¼ ü÷±Ëæõþ ¿úŽÂ±ûþ òîÂæ±òÅ ýËûþ ›Ã¶Ÿ±îÂÏîÂö±Ëõ ý±¿ü÷ÅËà Î÷ËòÝ Îòûþ Îá±é± ÷ñÉ¿õM õþ÷òÏß²Âù¼ |÷æÏ¿õ ÷¿ýù±Ëðõþ Õõ¦š±é± ÛßÂð÷-ýÃ× Õ±ù±ð±¼ Ûõåõþé± Õ±™LæDZ¿îÂß ò±õþÏ¿ðõËüõþ úîÂõø¸Ç¼ 1908 ü±Ëùõþ 8 ýÃ× ÷±äÂÇ ÷æÅõþÏ õ´¿XÂ, ß±Ëæõþ ü÷ûþ ßÂ÷±Ëò±, ÷¿ýù±Ëðõþ Îö±é±¿ñß±õþ ýÃ×îÂɱ¿ðõþ ð±õÏËî |÷æÏ¿õ ÷¿ýù±õþ± ¿òëÂ×ýÃ×ûþßÇ úýËõþ ¿÷¿åù ßÂËõþò– à óõþõî¹Ëî ÎüýÃ× Õ±Ëj±ùò æûþûÅM ýûþ¼ ÛõþýÃ× Ã ó¿õþ˛ö¿ŽÂËî 1911-õþ 8 ýÃ× ÷±äÂÇ ÎïËß ¿ðò¿é ձ™LæÂDZ¿îÂß ò±õþÏ¿ðõü à ó±¿ùî ýËûþ Õ±üËå |÷æÏ¿õ ò±õþÏËðõþ âÅËõþ ðÒ±h±Ëò±õþ, Õ±R÷ûDZð± Õ¿ñß±Ëõþõþ ›Ã¶ï÷ ñ±ÃÃó ¿ýËüËõ¼ Õïä ձæ âÅËõþ ¿ôÂËõþ Õõ¦š± ÕËòß±ÑËúýÃ× ÷ñÉûÅáÏûþ õõÇõþî±Ëß 屿ÂóËûþ ¿áËûþËå¼ üõÇ™¦ËõþýÃ× ßÂ÷ ÷æÅõþÏËî ÷¿ýù± |¿÷ß ¿òËûþ±á äÂùËå¼ ÎŽÂîÂ-à±÷±õþ, ßÂù-ß±õþà±ò± ÎïËß q ßÂËõþ á´Ëý à ó¿õþ䱿õþß± ›Ã¶¿î ΎÂËSýÃ× |Ë÷õþ ¿ò¿õþËà îÂÒ±õþ± ÕïÇÍò¿îÂß Îú±ø¸Ëòõþ ¿úß±õþ¼ ü÷±æõX ÷±òÅËø¸õþ üöÂÉî±õþ ýÃ׿îÂý±Ëüõþ ›Ã¶±ï¿÷ß ù¢Ÿ ÎïËß ŽÂ÷î±õþ ÎßÂfÏöÂõò äÂùËå, ûÅá ûÅá ñËõþ î±õþ õþ+à ó à ó¿õþõîÇÂò

ýËûþËå õËéÂ, ¿ßÂc ü÷±Ëæ ¿õö±æò ÆîÂõþÏ ýËûþËå ý±æ±Ëõþ± Æõ¿úË©†Éõþ ¿ò¿õþË༠ßÂàËò± ñ÷Ç, ßÂàËò± õÃíÇ, ßÂàËò± 汿î ձõ±õþ ßÂàËò± õ± ò±õþÏ-ÃÃóŏø¸ ÎöÂËð¼ Õ±õþ ÛýÃ× ò±ò±¿õñ ü¥óËßÇÂõþ æ¿éÂù õþü±ûþËòõþ ÷ËñÉ ÎòËÃÃó±-õþ± ¿ßÂc ðýÃ× Î÷Ëõþ û±ËB(¼ Õ±æ õÅ¿XÂáîÂ-üѦ¨´¿îÂáîÂ-ú±õþÏ¿õþß áêÂòáî Õõ¦š±õþ ¿õ¿B(i§ ›Ã¶Ÿ îÅÂËù ò±õþÏ汿îÂËß ¿Âó¿åËûþýÃ× õþ±àËî ä±ûþ Îá±é± ü÷±æ¼ üÑõþŽÂËòõþ ÷±ñÉË÷ ü÷±Ëæõþ ÕõËý¿ùî ÛõÑ ¿Âó¿åËûþ à óh± ÕÑúËß ۿáËûþ ¿òËûþ û±Ýûþ± ¿òÐüËjËý Ûß¿é ñ±ÃÃó, Îü ¿òËûþ Îß±Ëò± ¿Z÷î ÎòýÃ×¼ ¿ßÂc î±õþ ôÂüùé³ÂßÅ à ó±ûþ ÎüýÃ× ÕÑËúõþ ¿›Ã¶¿öÂËùæëÂõþ±¼ üÑàɱá¿õþ‡Â ÕÑú î±õþ ¿åËé ÎôÂÒ±é±é³ÂßÅÂÝ Ã ó±ûþ ò±¼ Õïä Ûõþ ÷±ñÉË÷ Îö±éÂõɱ‚ à óÅ©† ýûþ¼ ôÂùîÂÐ ú±üß Î|òÏõþ ß±Ëå üÑõþŽÂò üõËäÂËûþ üýæîÂ÷ ÛõÑ ù±öÂæòß à óLš±¼ Õïä ÛËðËú ÛõÉõ¦š±ûþ ðÒ±¿hÂËûþ Õ±÷²ù ö²Â¿÷üѦ¨±õþ, õɱÃà óß ¿úŽÂ±›Ã¶ü±õþ, ßÂ÷ÇüѦš±ò õ´¿XÂõþ ÷±ñÉË÷ ü÷üɱ ü÷±ñ±Ëòõþ Îû ðÏâÇË÷ûþ±ðÏ ›Ã¶™¦±õ Õ±Ëå î±Ëß Îî±ûþ±!Á±ýÃ× ßÂõþËå ò± üÑüðÏûþ ðù&Ëù±¼ ôÂùîÂÐ üÑõþŽÂËòõþ ¿õËõþ±ñÏî± òûþ, ü¿êÂß üÑõþŽÂò òÏ¿îÂ, ¿úŽÂ±›Ã¶ü±õþ, ö²Â¿÷üѦ¨±õþ ÛõÑ õɱÃÃóß ßÂ÷ÇüѦš±ò üËõDZà ó¿õþ ùh±ýÃ× Õ±Ëj±ùËòõþ ÷±ñÉË÷ ü÷±Ëæ ü±÷É ›Ã¶¿î‡± å±h± ÕòÉ Îß±Ëò± ¿õ¿B(i§ ëÂ×à ó±Ëûþ üÑàɱá¿õþ‡Â ÷¿ýù±ü÷±æËß ۿáËûþ Õ±ò± üyÂõ òûþ¼

ÎÃà ó±ùɱË` ¿ò¿ø¸X Îä üÏî±Ñq ÎÃÃó±ùɱË`Âõþ ÷LaÏ ÛùÄæ¿õé± ßÂËûþßÂ÷±ü Õ±ËáýÃ×, ‘ôÂɱ¿üˆÁ’ õ± ‘Îé±é±¿ùËé¿õþûþ±ò’ ÕÃÃó›¶ä±õþ àËî æ±÷±ß±ÃÃóh üý ÎûËß±Ëò± æ±ûþá±ûþ ‘Õï¿õþËé¿õþûþ±ò’ õÉõ¦š± ü¥ó¿ßÂÇî å¿õ Îðà±Ëò± ¿ò¿ø¸X ßÂõþ±õþ Õ±ýÃ×ò¿éÂõþ à ó¿õþ¿ñ ü¥xü±õþò ä±ò¼ ÛËî ò±¿ß ü±¥xð±¿ûþßÂî± ¿õËõþ±ñÏ üÑáêÂËòõþ ß±Ëæ üÅ¿õñ± ýËõ¼ ÷±òÅËø¸õþ ÷Ëò ß¿÷ëÂ׿ò©† ú±üòß±Ëùõþ ò©†±ù¿æûþ±Ý ð±ò± õÒ±ñËõ ò±¼ ôÂù|n¿î õîÂÇ÷±Ëò ÎäÂ, Îù¿òò, ß±˙¦-ý±îÅ¿hÂõþ å¿õ, ù±ù à óî±ß±– üõýÃ× ¿ò¿ø¸X ÎÃÃó±ùɱË`¼ ¿òËø¸ñ ò± ÷±òËù Õ±Ëå Îæù Ý æ¿õþ÷±ò±õþ õÉõ¦š±¼ Ü¿îÂý±¿üßÂö±Ëõ ÎÃÃó±ùɱ` ÛßÂü÷ûþ Îü±¿öÂËûþî õþ±¿úûþ±õþ Õ™LöÅÇÂM ¿åù¼ ôÂùîÂÐ

ü÷±æîÂËLaõþ ձ߱º±õþ õÏæ ÎÃÃó±ùɱË`Âõþ ÷±òÅËø¸õþ ÷Ëò ÛàËò± ëÂ×#Wùö±Ëõ ëÂ×ÃÃÃ󿦚î¼ ü¥x¿î ýÃ × ë Â× Ë õþ ± Ëà à ó õþ Îõú ¿ßÂåÅ æ±ûþá±ûþ õ±÷ÃÃóLšÏ ðù&Ëù±õþ ü±ôÂËùÉ Õ±î¿‚Âî ÎÃÃó±¿ùú üõþß±Ëõþõþ à óõþõîÂÇÏ Ã óðËŽÂÃÃó ò±¿ß ýËî äÂËùËå ÷±ßÇÂËüõþ õýÃ× ¿ò¿ø¸XÂßÂõþÃí¼


ýɱöÂß ¿æk ß±õþà±ò±ûþ |¿÷ßÂËðõþ 33 ¿ðò üÅòÏî±

ÛýÃ× ÷²UËîÂÇ âËé û±Ýûþ± |¿÷ß ձËj±ùò&¿ùõþ ÷ËñÉ ¿õËúø¸ ëÂ×Ë{¡Ëàõþ ð±õÏ õþ±Ëà ýɱöÂß ¿æk ß±õþ±à±ò±ûþ 33 ¿ðò õɱÃÃóÏ äÂù± Õ±Ëj±ùò¼ Îõý±ù±, äÂ`ÂÏîÂù±õþ 25 òÑ ú±à±õþ ÛýÃ× ß±õþà±ò±¿éÂËî ¿æËkõþ ›¶±ûþ ü÷™¦õþßÂ÷ ^õÉ ëÂ×Èà ó±¿ðî ýûþ¼ ß±õþà±ò±õþ 120 æò |¿÷ËßÂõþ ÷ËñÉ 15-17 æò ò±õþÏ |¿÷ß¼ 20 Îú Û¿›¶ù ¿õËßÂËù |¿÷ßÂËðõþ ÛýÃ× Õ±Ëj±ùËòõþ ü²äÂò±¼ ß±õþà±ò±õþ Ûß¿é ÎúËëÂõþ ¿ßÂåÅ úè¿÷ßÂËß ÕòÉ Ûß¿é ß±õþà±ò±ûþ üõþ±Ëò± àËîÂýÃ× ÛýÃ× Õ±Ëj±ùËòõþ ÃÕ±õþy¼ ß±õþà±ò±õþýÃ× æÍòß |¿÷ËßÂõþ Îòî´ËQ ¿ßÂåÅ |¿÷ß ÷±Ëç ÷±Ëç |¿÷ßÂËðõþ ü÷üɱ ¿òËûþ ÷±¿ùËßÂõþ ü±Ëï õËü î± Î÷é±õ±õþ Î䩆± ßÂõþî¼ ÷±¿ùËßÂõþ ß±Ëå àõõþ ¿åËù± 25 Îú ÛÃÿ›¶ù ß±õþà±ò±õþ ¿ßÂåÅ ü÷üɱ ¿òËûþ Õ±Ëù±äÂò± ßÂõþ±õþ æòÉ ü÷™¦ |¿÷ß ÛßÂËæ±é ýËõ¼ 21 Îú Û¿›¶ù úè¿÷ßÂõþ± æ±ò±ûþ – ‘‘Õ±÷±Ëðõþ Îß±Ëò± |¿÷ßÂËß ¦š±ò±™Lõþ ßÂõþ± û±Ëõ ò±, î± ýËù Õ±÷õþ± üõ±ýÃ× ëÂ×Èà ó±ðò õg ßÂËõþ Îðõ¼’’ à óõþ¿ðò üõ±ýÃ× ß±õþà±ò±ûþ Õ±Ëü, ¿ßÂc ÎßÂëÂ× ß±Ëæ Îû±á Îðûþ ò±¼ Ûõþà óõþ ÷±¿ùß ¿òËæýÃ× Îò±¿éÂü çÂÅ¿ùËûþ Îðûþ Îû ß±æ ò±

ßÂõþËù ß±õþà±ò±ûþ Îì±ß± û±Ëõ ò±¼ î±õþà óõþ ÷±¿ùß ÛßÂé±õþ à óõþ ÛßÂé± Îúë õg ßÂËõþ ¿ðËî ï±Ëß¼ ß±õþà±ò±õþ Îß±Ëò± |¿÷ßÂËß ¦š±ò±KîÂõþ ßÂõþ± û±Ëõ ò± – ÛýÃ× ð±õÏËî ü÷™¦ |¿÷ßÂ, ß±õþà±ò±õþ ÎáËéÂõþ ü±÷Ëò ¿õˎ±ö æ÷±Ëûþî q ßÂËõþ¼ Îõþ±æ üß±ù 8é± ÎïËß õþ±¿S 10é± Õõ¿ñ ÛýÃ× æ÷±Ëûþî äÂùî¼ ÛýÃ× æ÷±Ëûþî äÂù±õþ ü÷ûþ î±õþ± ÷±¿ùËßÂõþ ß±Ëå ¿ÂÃÃóÛôÂ, ýÃ× ÛüÕ±ýÃ×, ÷æÅõþÏ õ´¿X ýÃ×îÂɱ¿ð ð±õÏ&¿ù õþ±Ëàò¼ ›¶ü/îÂÐ ÛýÃ× ß±õþà±ò±ûþ |¿÷ßÂËðõþ ÷±ýÃ×Ëò 1800 ÎïËß 2400 é±ß±, ¿ÂÃÃóÛôÂ, ýÃ×ÛüÕ±ýÃ× ¿ßÂåÅýÃ× ÎòýÃ×¼ ß±õþà±ò±ûþ Û÷ò õU |¿÷ß ձËåò û±õþ± ðú, õ±Ëõþ±, Îä±ËV± õ± Õ±ê±Ëõþ± õåõþ ñËõþ ß±æ ßÂõþËåò¼ î±Ëðõþ ÷ËñÉ Ýûþ±¿úÑ ¿ëÂÃÃó±éÂÇË÷Ké Ûõþ 5ÂæËòõþ ðÅ õåõþ ýËù± ýÃ×ÛüÕ±ýÃ× ä±ùÅ ýËûþËå, ¿ÂóÛô ÎòýÃ×¼ Ûå±hÂ±Ý î¿B(ùÉ, ÕÃÃó÷±ò ¿òËûþ |¿÷ßÂõþ± ß±æ ßÂËõþ äÂËù¿åËùò ðÏâÇ Õ±ê±Ëõþ± õåõþ ñËõþ¼ Îû ÷±¿ùß ¿òËæ õh±ýÃ× ßÂËõþ ÝËûþõü±ýÃ×Ëé ÎùËà – î±õþ Îß±¿é Îß±¿é é±ß±õþ õÉõü±, î±õþ ß±õþà±ò±õþ ÷±ù ÎäÂÃi§±ýÃ×, ÷Å¥¤±ýÃ× ýÃ×îÂɱ¿ð æ±ûþá±ûþ Û÷ò¿ß ¿õËðËúÝ Ã ó±ê±Ëò± ýûþ€ ÎüýÃ× ÷±¿ùËßÂõþ ß±õþà±ò±ûþ |¿÷ßÂËðõþ ¿ÂóÛôÂ, ýÃ×ÛüÕ±ýÃ× Îî± ÎòýÃ×, î±õþà Ãóõþ ÷æÅõþÏõþ ÛýÃ× ý±ù¼ ðÏâÇ 18 õåõþ ñËõþ æË÷ ï±ß± |¿÷ßÂËðõþ õþ±Ëáõþ ›¶ß±ú âËéÂËå Îü¿ðò¼ 33 ¿ðò ñËõþ äÂùËå î±Ëðõþ ÛýÃ× ùh±ýÃ×– äÂËùËå ¿õ¿öÂi§ ¿÷¿åù, ¿÷¿éÂÑ, ÎÃÃó±ˆÁ±õþ Õ¿öÂû±ò, ¿ùôÂËùé ¿õ¿ù, Î÷ ¿ðõü à ó±ùò ýÃ×îÂɱ¿ð¼ ÷±¿ùß õU õþßÂ÷ö±Ëõ Î䩆± 䱿ùËûþ ÎáËå |¿÷ßÂËðõþ ÜßÂÉ ÎöÂËã ÎðÝûþ±õþ¼ |¿÷ßÂËðõþ ÷ËñÉ ßÂËûþßÂæòËß é±ß± à±Ýûþ±Ëò±õþ Î䩆± ßÂËõþËå¼ Ã óÅ¿ùËúõþ ü±ý±ûÉ ¿òËûþ ÕɱËõþˆÁ-Ýûþ±ËõþKé Õõ¿ñ Îõõþ ßÂËõþ¿åËùò¼ Îß±Ëò± ›¶Ë䩆±ËîÂýÃ× ÷±¿ùß üôÂù ýò¿ò¼ ¦§±ûþÅõþ ùh±ýÃ×Ëûþ |¿÷ßÂõþ± Îá±é± ü÷ûþà óËõÇ Û¿áËûþ ¿åËùò¼ î±Ëðõþ ÛýÃ× ŽÂ÷î±Ëß ձËõþ± õ±¿hÂËûþ Îî±ù±õþ æòÉ õ±ëÂ׿õþûþ±, ßÂËò±¿õþûþ±, ôÅÂËù«õþ, ÎÃÃó±V±õþ ›¶Ëæ" ›¶öÔ¿î õg ß±õþà±ò±õþ |¿÷ßÂõþ± qñÅ î±Ëðõþ à ó±ËúýÃ× ¿åù ò±, Õ±Ëj±ùËòõþ æòÉ ÕïÇ ü±ý±ûÉÝ ßÂËõþ¿åù¼ Ûå±hÂ±Ý üÑ¢¶±÷Ï îÂý¿õËù ü±ý±ËûÉõþ ý±î õ±¿hÂËûþËåò Ûù±ß±õþ ¿ßÂåÅ ü±ýËû±áÏ ÷±òÅø¸¼ ùh±ýÃ× äÂù±ß±ùÏò |¿÷ßÂËðõþ ÷ËñÉ ßÂËûþßÂæòËß ¿òËûþ Ûß¿é ß±ûÇßÂõþÏ ðù ÆîÂõþÏ ýûþ, û±õþ± ü÷™¦ |¿÷ËßÂõþ ýÃ×B(±÷î ÷±¿ùËßÂõþ ü±Ëï ßÂï± õËù ü÷üɱ Î÷é±õ±õþ æòÉ Õ±Ëù±äÂò±ûþ õËü¼ õ±õþõ±õþ Õ±Ëù±äÂò±õþ ôÂËù ÷±¿ùßÂ-|¿÷ß ÛßÂé± ¿üX±˙L ÎÃÃóÌÒå±ûþ¼ é±ò± 33 ¿ðò ñËõþ äÂù± ÛýÃ× ùh±ýÃ× Îû |¿÷ßÂËðõþ üõ ü÷üɱ ¿÷¿éÂËûþ ¿ðËûþËå Û÷òé± òûþ, ¿ßÂc î±Ëðõþ Õ±R÷ûDZð±õþ æûþ ýËûþËå, î±õþ± ÷±ï± ëÂ×Òä³Â ßÂËõþ ß±õþà±ò±ûþ ì³ÂßÂËî ÎÃÃóËõþËå¼ ¿ÂóÛôÂ Ý ýÃ×ÛüÕ±ýÃ× ¿õø¸ûþðÅ¿éÂËß ›¶¿Sûþ±áî ßÂõþËî ÎÃÃóËõþËå¼ ¿îÂò õåËõþõþ ä³Â¿MËî ÎõîÂò õ´¿X ýËûþËå 900 é±ß±, î±õþ ü±Ëï ¦š±ò±™LõþßÂõþÃí ›¶¿Sûþ±¿é Ëà ÎðÝûþ± ÎáËå¼


¿ý÷±¿^ Îß¿÷ßÂɱùÄüÄ– ¿ü/ÅËõþõþ ÷±òÅø¸ Ûàò Îö±ÃÃó±ù õþ±Ëûþõþ ö²Âî ÎðàËå äÂfß±™L áî 8ýÃ× æÅò ¿ü/Åõþ Ûù±ß±õþ ¿ý÷±¿^ Îß¿÷ßÂɱùÄüÄ ¿ù¿÷ËéÂë ß±õþà±ò±ûþ ¿õˎ±ö Îðà±ûþ Õ=ÁËùõþ ü±ñ±õþÃí ÷±òÅø¸¼ ß±õþà±ò±¿éÂËî ÷²ùî ÆîÂõþÏ ýûþ Îß±ùé±õþ, ¿Âóä ÛõÑ òɱÃÃóï¿ùò¼ ÛýÃ× ëÂ×Èà ó±ðËòõþ ü±Ëï ëÂ×à óæ±î ^õÉ ¿ýËüËõ ÆîÂõþÏ ß±õÇò &ÒËh± õɱÃÃóß ý±Ëõþ õ±î±Ëü å¿hÂËûþ ¿áËûþ ð²ø¸Ãí âé±ËB(¼ Õ=ÁËùõþ ÷±òÅø¸ «±üß©†, ý±éÂÇ Ý ôÅÂüôÅÂËüõþ ü÷üɱ Ý äÂ÷ÇËõþ±Ëá Õ±S±™L ýËB(ò¼ ÛýÃ× ß±õÇò &ÒËh± å±hÂ±Ý ß±õþà±ò±¿éÂõþ Õ±õþÝ ð²¿ø¸î õæÇÉ ÆîÂù à óð±ïÇ æËù ÎôÂËù, î±õþ ôÂËù Õ±úÃÃó±Ëúõþ Õ=ÁËùõþ ÷ÈüÉä±ø¸ ü¥ó²ÃíÇ Îù±ÃÃó±é ýËûþ ÎáËå, ÷±¿éÂõþ ÝÃÃóõþ ÎîÂËùõþ Õ±™¦õþÃí à óËh û±Ýûþ±ûþ à ó=Á±ú úî±Ñú æ¿÷Ëî Ûõ±õþ ä±ø¸ ýûþ¿ò¼ Ûå±hÂ±Ý ß±õþà±ò±¿éÂËî Îß±ùé±õþ ÆîÂõþÏõþ ›¶¿Sûþ±ûþ Îü¿õþò ò±÷ß ¿õø¸±M áɱü ß±õþà±ò±¿éÂõþ áɱü ÎäÂ¥¤±Ëõþ æ÷± ýûþ¼ ÛýÃ× áɱü ¿õþü±ýÃ׿ßvÂÑ Õïõ± ¿ôαõþ ßÂõþ±õþ ¿òõþ±Ã óð Îß±Ëò± à óX¿î Îüà±Ëò õÉõý±õþ ßÂõþ± ýËB( ò±¼ Îû ¿õËðúÏ ›¶ûÅ¿M Õ±÷ð±òÏ ßÂõþ± ýËB( õËù Îðà±Ëò± ýËB( î± ÎäÂËß±Ëüv±ö±¿ßÂûþ±ûþ ¿õú õåõþ Õ±ËáýÃ× õ±¿îÂù ýËûþ ÎáËå¼ òîÅÂò ›¶ûÅ¿M Õ±òËî ÷±¿ùß õþ±¿æ òûþ qñÅ÷±S àõþËäÂõþ õýËõþõþ æòÉ, Õïä ÛýÃ× áɱü¿é Îß±Ëò±ö±Ëõ ¿ùß ßÂõþËù ŽÂ¿î¢¶™¦ ýËõò 25-30 ¿ßÂËù±¿÷é±õþ õɱü±ñÇûÅM Õ=ÁËùõþ ÷±òÅø¸ ÛýÃ× áɱü¿éÂõþ ¿õø¸¿Sûþ±ûþ ÷±òÅø¸ îÂÈŽÂò±È ÷±õþ± û±Ëõò¼ 25 õåõþ à óõþ Îö±ÃÃó±ù ð²âÇéÂò±õþ õþ±ûþ qËò à óÅËõþ±Ëò± ¦œ´¿î ÎæËá ÝËêÂ, ձ¶™¦ ýò Ûù±ß±õþ ÷±òÅø¸¼ î±õþ± Îæ±õþ±Ëù± ¿õˎ±Ëö ü±¿÷ù ýò ß±õþà±ò±¿éÂõþ ÎáËé¼ ð²ø¸Ãí ¿òûþLaò à óø¸ÇËðõþ Îõþ¿éÂÑ ÕòÅû±ûþÏ ß±õþà±ò±¿é ‘ÎõþëÂ’

ßÂɱé±á¿õþõþ ÕïÇ±È æù-õ±ûþÅ-÷±¿é ¿îÂò¿éÂýÃ× ð²¿ø¸î ßÂõþËå ß±õþà±ò±¿é¼ ÛõþßÂ÷ Îß±Ëò± ß±õþà±ò± æòõUù Ûù±ß±ûþ ýÝûþ±õþ Îß±Ëò± ÕòÅ÷¿î à ó±Ýûþ±õþ Îß±Ëò± ßÂï± òûþ¼ ß±õþà±ò±¿éÂõþ Õ±úÃÃó±Ëú 10-12 ¿é ¢¶±÷ ¿÷¿ùËûþ Õ™Lî 25-30 ý±æ±õþ ÷±òÅËø¸õþ õ±ü¼ ð²ø¸Ãí ¿òûþLaò à óø¸ÇËðõþ ü±¥x¿îÂß ¿÷¿éÂÑ-Û Îõ±ËëÂÇõþ ßÂîÂDZõþ± ß±õþà±ò±¿éÂËî 300 |¿÷ß ß±æ ßÂËõþ ÛýÃ× ÕæÅý±Ëî ß±õþà±ò±¿é õg ßÂõþËî ò±õþ±æ ýò¼ qñÅ÷±S ß±õÇò ÎüßÂúò¿é õg ßÂõþ± ýËõ ÛõÑ Ã ó¿õþËõËúõþ ŽÂ¿îÂü±ñò ßÂõþ±õþ Îàü±õþî ¿ýËüËõ ¿ý÷±¿^ Îß¿÷ßÂɱùÄü-ËßÂ15 ùŽÂ é±ß± ŽÂ¿îÂÃÃó²õþÃí ¿ðËî ýËõ õËù à óø¸Çð ð±õÏ æ±¿òËûþËå¼ Û¿ðËß Õ=ÁËùõþ ¿ü¿ÂóÛ÷-îÔÂÃí÷²ù ¿ý÷±¿^ Îß¿÷ßÂɱùÄËüõþ ÷±¿ùßÂËðõþ ü±Ëï ý±î ¿÷¿ùËûþËå¼ î±õþ± ü±ñ±õþÃí ÷±òÅËø¸õþ Ύ±ö ›¶ú÷Ëòõþ ëÂ×ËVËúÉ õ´XÂ-õ´X±Ëðõþ ¿õò± àõþËä äÂú÷± ¿õîÂõþò, õ±Bä±Ëðõþ õýÃ× ¿õîÂõþò, Û÷òßÂÏ ÷òü± à óÅËæ±õþ æòÉ é±ß± ÎðÝûþ± ÎïËß q ßÂËõþ õ±üö¿îÂÇ ßÂËõþ ÷±òÅø¸Ëß î±õþ±ÃóÏê âÅ¿õþËûþ ¿òËûþ Õ±ü±, Î÷Ëûþõþ ¿õËûþõþ æòÉ é±ß± ÎðÝûþ± ýÃ×îÂɱ¿ð üõýÃ× ßÂõþËåò¼ Õ±õþ ¿ý÷±¿^ Îß¿÷ßÂɱùÄüÄ-Ûõþ ÷±¿ùß õåõþ õåõþ Îá±å± Îá±å± é±ß± ¿ü¿ÂóÛ÷-îÔÂÃí÷²ù ß±ûDZùËûþ ¿ðËûþ Õõ±Ëñ à ó¿õþËõú ð²ø¸Ãí ßÂõþ±õþ å±hÂÃÃóS ÎÃÃóËûþ û±ËB(¼ Ûù±ß±õþ ÷±òÅø¸ ÛýÃ× ßÅÂäÂSÏ õþ±æÍò¿îÂß ðù&Ëù±õþ Îö±éÂüõǦ¤ õþ±æòÏ¿îÂõþ æòÉ ü±æ±Ëò± Õ±Ëj±ùËòõþ ôÂÒ±Ëß à ó± ò± ¿ðËûþ Îæ±é õX ýËûþËåò, îÂÏõè ¿õˎ±ö Û÷òßÂÏ ÷±¿ùß à óËŽÂõþ Îù±ßÂËß ÷±õþñõþ ýÃ×îÂɱ¿ð ßÂõþËîÂÝ î±õþ± ¿ÂóåÃÃó± ýò¿ò¼


22

¿üX±ïÇ õüÅ

¿õߊ

™¦tî±õþ á±ò

ðÅä±õþ ù±ýÃ×ò ¿ùàËõ±, ¿ßÂc qõþ Õ±Ëá ÛßÂé± ¿÷¿òé òÏõþõ ï±ß±õþ Õ±¿æÇ æ±ò±ýÃ× î±Ëðõþ æòÉ, ÷õþËù± û±õþ± ¿úùð± ï±ò±ûþ, Õ›¶dËî û±Ëðõþ õÅËß õÅËùé ù±Ëá¼ õÅËùé ù±Ëá û±Ëðõþ õÅËß ¿úùð± âÒ±¿éÂ, ¿åi§¿öÂi§ û±Ëðõþ Îðý ð±Ë™LÝûþ±h±ûþ, ÕòɱûÉî±õþ ›¶ðúÇòÏ òɱûÉ Ã ó±h±ûþ– ¿õø¸±ð ÛõÑ ¿õËõþ±ñ æ±ò±ýÃ× òÏõþõ, àÒ±¿é¼ ¿ßÂc ÎßÂò ä³Âà ó ï±ß± ÛýÃ× Ûß¿é ¿÷¿òé· ÷´îÅÂÉ ¿ß ÛýÃ×, qñÅýÃ× ¿ß ÛýÃ× ßÂËûþß ëÂæò· ¿ßÂ¥¤± ¿ßÂåÅ Îõ¿úýÃ× ýËõ, ÷õþù ßÂæò &òËå ¿ß ÎßÂëÂ×· õþ±àËå ¿ýËüõ· ÎîÂ÷ò ¿ü¿òß ÎßÂýÃ× õ± Õ±Ëå· ß±õþ ý±Ëî õ± Õ¿ñß ü÷ûþ· Ûß ¿÷¿òËéÂýÃ× û± ýûþ ßÂËõþ±, î±õþ ÎõúÏ òûþ¼ ðÅ-ä±õþ ù±ýÃ×ò ¿ùàËõ± ¿ßÂc î±õþ ÷ýh±ûþ ¬ú±ò ß±ù±ý±¿`– û¿ð õ¿ù· ¿ù¿àýÃ× û¿ð &æõþ±é– ÛýÃ× ò±÷· ÕËû±ñɱ Õ±õþ ö²Âà ó±ù– õËù ä¿ù· ¿õø¸ ¿áËù ¿ðËò ß±éÂËå ß±Ëðõþ ûðÅËá±h±ûþ· Õò±÷± Îß±Ëò± ÎßÂÝòçÂh ¢¶±÷· Õ±÷ù±Ëú±Ëùõþ üÑàɱîÂÏî ßÔÂø¸ß ÷õþù Îõþ±Ëá Õïõ± Õò±ý±Ëõþ· Õ±ñ±-Æü¿òß òËùõþ ÷ÅËà ¿òåß çÂõþËù± ß±õþ± ç±h¢¶±Ë÷, õ™¦±Ëõþ· îÅÂËù±õþ ä±Ëø¸ Îæ±ûþ±õþ ÛËù± ¿õðöÂÇËî üõÅæ ¿ðËòõþ ëÂ×êÂËù± ü²ûÇ, à ó±Ëõþõþ ß¿h &ò¿î ßÂËõþ ßÔÂø¸ß ¿ðËù± áù±ûþ ð¿h– à¿òõþ î±ù±ú Û æ/Ëù, Ý Ã óõÇËî¼ ÷õþù ÷±òÅø¸ òjÏ¢¶±Ë÷, ¿ü/ÅËõþ, ý±¿îÂËù±Ëñ õÅËùËé ÎßÂëÂ×, ù±¿êÂõþ â±Ëûþ, Îà±ù± õÒ¿éÂõþ Îß±ËÃÃó ÎïÒîÂËù Îáù æ¿÷Ëî ßÂîÂ, à óËïõþ ñÅËù±ûþ, Îç±ËÃÃó òðÏõþ ΦڱËî ö±üËù± úõþÏõþ, Õ÷±òÉî±õþ Îú±Ëñ¼ î±Ëðõþ æòÉ ðÅ-Ûß ð` ñ±ûÇ ßò ¿òïõþ ü÷ûþ, î±õî îÂßÇ Îõõ±ß à ó`Â, ß¿râ¿h &òÅß ›¶÷±ð

öÅÂù ýËûþ û±ßÂ, õ±hÂÅß ձËõþ± ðÅ-¿îÂò-ä±õþËé à óù û±ß Îû¿ðËß áh±Ëî ä±ûþ ÎûîÂ{¡±ËéÂõþ æù¼ ß±¬ÏËõþõþ ÝýÃ× ëÂ×à óîÂÉß±ûþ ÷õþËå û±õþ±, à óÅhÂËå û±õþ± ÷¿òÃÃóÅËõþõþ ëÂ×à óßÂË_, ¿öÂËéÂ-÷±¿é Îù±ÃÃó±é û±Ëðõþ ÛõÑ û±õþ± ñ¿ø¸Çî± ýûþ õ±Ñù±, ¿õý±õþ Ý ç±hÂàË`Â, î±Ëðõþ ÎöÂËõÝ òÏõþõî± ßò à ó±ùò, â¿h ÎðàÅò ðÅ-à óұ䠿÷¿òé î±Ëðõþ æòÉ ÷¿õþäÂçÂÒ±¿Âóõþ æcËðõþÝ ßò ñòÉ, ÎðàÅò ÎâÒËé î±ËðõþÝ Õ±æ ÷j-ö±Ëù±¼ ¿ßÂc qñÅýÃ× òÏõþõ ÎßÂò ï±ßÂËõ± Õ±÷õþ±· ÷±òÅø¸ qñÅýÃ× õÅËùé ¿ßÂ¥¤± Îõ±÷±ûþ ÷Ëõþ· qñÅýÃ× ßÂÒ±ËÃÃó 屿hÂËûþ ¿òËù á±Ëûþõþ ä±÷h±· ÎðàËõ± ÎõËå Û÷ò ÎßÂB(± Û äÂQËõþ· üLa±ü ¿êÂß ձËåýÃ× öÂõþ± ¿üü-õÅËùËé ձ{¡±î±ù±õþ ðàù Îû÷ò ðÅ¿òûþ±ð±õþÏ, Îõä±ù ýËùýÃ× üõÅé ù±¿ï à óhÂËõ ÎÃÃóËé– à óùß±-Îî±÷±ûþ ¿Âóø¸Ëõ Îü, û±õþ Ýæò ö±õþϼ ¿ßÂc õÅËùé å±hÂ±Ý ¿ß ÎòýÃ× Õ±æiœ S±ü· Õ±÷´îÅÂÉ î±õþ òɱÑËé± å¿õ ÎòýÃ× Îç±ù±Ëò±· ßÂûþæËò à±ûþ à ó±ý±h›¶÷±Ãí, ÛßÂ÷ÅËê± ¢¶±ü Îæ±ËéÂò± û±õþ î±õþ ü÷ÅËà ÎòýÃ× Îð±ù±Ëò± ÎÃÃóéÂË÷±é±Ëðõþ ÎîÂù÷±à± á±, ýhÂýËh á±ù· ¦¤B( ß±ËäÂõþ ðõþæ±-Îðûþ± üËgÂÉ-üß±ù· õ±ýÃ×Ëõþ û±õþ± ¿ëÂáõ±¿æ à±ûþ qßÂËò± ÷ÅËà, ý±Ýûþ±õþ üË/ öÂûþ ì³ÂËß û±ûþ î±Ëðõþ õÅËß¼ ß±ù ¿ß à±Ëõ±· û±Ëõ± Îß±ï±ûþ· õ±Bä±&Ëù±· ¦¤ö±õ õùÅò, ¿ßÂ¥¤± ¿äÂ, qßÂËò± ñÅËù± ¿ä¿õËûþ û±õþ ¿ðò ÎßÂËé û±ûþ, õþ±¿S Õ±Ëü, Îß±ò æ¿õþËà ó Õ±üËõ ›¶÷±Ãí ÎîÂ÷ò S±Ëüõþ· ÷õþËå ÷±òÅø¸, Õö±õ qñÅ, üõÇ¢¶±üÏ, ›¶±ä³ÂËûÇõþÝ ›¶ðúÇòÏ ò¢Ÿ, Îåò±ù qñÅýÃ× òÏõþõ ï±ßÂËî û¿ð Õ±÷õþ± Õ±¿ü, ÎïÒîÂËù û±Ëõ± ÝËðõþ ü±ËïýÃ× Õ±æ õ±Ëð ß±ù¼ òÏõþõ ï±ßÅÂò ðÅ-Ûß ¿÷¿òé qõþ Õ±Ëá, ¿êÂß îÂà¿ò ðÅ-Ûß ù±ýÃ×ò ¿ùàËõ± Õ±¿÷, ùŽÂ-Îß±¿éÂõþ Î÷Ìòî± ÛýÃ×, öÂÏø¸Ãí ð±÷Ï ôÂÒ±¿üËûþ ¿ðËûþ ÷±òÅø¸ Îûò Ûõ±õþ æ±Ëá¼


à óÅËõþ±Ëö±é üÅ÷™L à óÅõþËö±é à óÅËõþ± Îæ±é ýûþ¿ò¼ î±ËîÂÝ Îúø¸õþŽÂ± ýùò±¼ ¿ü¿ÂóÛ÷ ôÅÂËéÂýÃ× Îáù¼ ßÂù߱ëÂ×MõþõÃ/õ±üÏõþ± Îü±Ëûþé±õþ-ý±îÂË÷±æ±õÒ±ðÅËõþé³Â¿Âóõþ ˆÁß õ±h±Ëî õÉ™¦, ù`Âò-üÅýÃ×æ±õþùɱË` õh ê±`± à óËõþ ¿ßÂò±¼ åmh ô±hÂËß à ó±Ýûþ± ÛýÃ× Õ¿òõÇäÂòÏûþ U`ÂÏ, à ó±õ¿ùß éÂûþËùéÂ-Û ßÅ¿hÂËûþ à ó±Ýûþ± ÷±-î±õþ± õ±¥ó±Ëõþõþ ùé±õþÏõþ ¿é¿ßÂËé ÕËñÇß õþ±æQ Õ±õþ õþ±æßÂÃòɱ ÎùËá û±Ýûþ±õþ ÎüÌö±áÉ, Îû üõ õþ±ËæÉ Ã ó¿õþõîÂÇò ýËB( ò± î±Ëðõþ æòÉ Õ±÷±Ëðõþ Ûàò ÛßÂé±ýÃ× Îüv±á±ò– ‘Îðà¿õ Õ±õþ æWù¿õ, ùÅ¿äÂõþ ÷Ëî± ôÅÂù¿õ’¼ ¿ßÂc Õ±÷õþ± ¿ßÂåÅ Îù±ß û±õþ± Õ±÷ ÎàËûþýÃ× üc©† òýÃ×, á±åé± Îß±ï±ûþ ýÃ×î±ɱ¿ðÝ æ±òËî ä±ýÃ×– î±õþ± î±ýÃ× Ã ó¿õþõîÇÂò ò±÷ß ÛýÃ× ä±ûþò± ÷±ù¿éÂËî qñÅ òûþ, ¿ßÂö±Ëõ Îüé± ýù î±ËîÂÝ Õ±¢¶ý Îð౿B(¼ ¿ü¿ÂóÛ÷ ÎïËß ÛýÃ× ¿éÂÛ÷¿ü-Îî ¿õõîÇÂò, î±ýÃ× ¿òËûþýÃ× ä±¿A ßÂäÂß¿ä ßÂõþ± û±ß¼ ÕïÇ±È ‘ÃÃóÅËõþ± à ó¿õþõîÇÂò Î÷ë ýÃ×¿æ’ •Õà` üÃÑ ¦¨õþÃí, Îõ±ëÂÇ õ±ñ±ýÃ×—¼ äÂɱ›é±õþ 1 à Ãó±¿éÂÇ-áÿÃíî à Ãó=Á±Ëûþþî ÎïËß Îù±ßÂüö±, õ±Ñù± ¿ýËüõ õùËå ßÂÑ-¿éÂÛ÷¿ü

Îæ±é ýËù ¿ß ýËî à ó±Ëõþ¼ ¿ßÂc ¿ð¿ð ÎöÂËõËåò Û õË/ ßÂÑ΢¶ü ðù¿éÂËß ÕòÅà ó÷ Îàõþ Ûõþ ä³ÂËùõþ ÷î ßÂËõþ å±hÂËõò, î±ýÃ× Û÷ò õ±ûþò±!Á± æÅhÂËî ù±áËùò, Îõ±ç±ýÃ× û±¿B(ù, ¿ß ýËõ¼ ßÂÑ΢¶Ëüõþ ä±õþ Îæù±õþ üö±ÃÃó¿î ‘ü¥œ±òæòß Îæ±ËéÂõþ ¦¤±ËïÇ’ Ûß¿ðò ¿õËßÂù ÎïËß üËg տs ¿ßÂåÅ ÎàËùò ò±, î±õþà óõþ üËg Îõù± ÎùõÅæù ÎàËûþ Õòúò ö±ãËùò, Îæ±éÂÝ ÎöÂËã Îáù¼ Ûõþà óõþ ßÂÑ΢¶Ëüõþ ‘òõþ÷îÂ÷ ¦š±Ëò à óõþ÷îÂ÷ ¿õåÅ¿é ù±¿áËûþ’ ðËùõþ ÷±ç±¿õþ ÎïËß Îå±é Îòî±Ëðõþ ö±¿ãËûþ ÎòÝûþ± ýù¼ Õ±õþ, üÅõèîÂõ±õÅ Îß Îî± ö±¿ãËûþ ÎòÝûþ±õþ ›Ã¶Ëûþ±æò ÎòýÃ×¼ Îö±é ýù Î÷±é±÷Å¿é ÛßÂîÂõþô±¼ ¿ðËß ¿ðËß ôÅÂËé ëÂ×êÂù â±üôÅÂù¼ äÂɱ›é±õþ 2 ¿÷¿ëÂûþ± ÷±Ö ¿ßÂ... ¿õ›­õ ýù æòü±ñ±õþËÃíõþ ëÂ×Èüõ, Õ±õþ Îö±é äÂÉËòùÝûþ±ù±Ëðõþ¼ Û¿'é ÎÃÃó±ù-Îé±ù Îî± üõ ÎýËæ ÎáËå, òîÅÂò ÷±ù ä±ýÃ×¼ Îü&Ëù± ¿ß ¿ß ýËî à ó±Ëõþ ÛßÂé³Â ÎðËà ÎòÝûþ± û±ß¼ ¿òõ±ÇäÂò ß¿÷úËòõþ ¿ð¿õÉ, Ûõþ üõßÂé±ýÃ× Îß±Ëò± ò± Îß±Ëò± äÂɱËòËù Îðà±Ëò± ýËûþËå, ÛßÂéÂ±Ý Õ±÷±Ëðõþ õ±ò±Ëò± òûþ¼ ß— &QÃÃóÅÃíÇ ßÂɱ¿`ÂËëÂéÂõþ± ¿ß ¿ß ÎàËûþ ¿òËæËðõþ üŦš õþ±Ëàò î±õþ Û¦¨vÅ¿üö ¿õþËà ó±éÂÇ±æ¼ Îû÷ò ‘‘ü±Ëh Îåä¿ùvú ò¥¤õþ Ýûþ±ËëÂÇõþ Îý¿öÂÝËûþ頛ö±ïÏÇ ‘î±ùõÉ ú’ õ±õż Õ±æ üß±ù ÎïËßÂýÃ× î±Ëß âÅõþËî ýËûþËå ü±õþ± Ýûþ±ëÂǼ ¿î¿ò ¿òËæËß üŦš õþ±àËåò ¿ß ßÂËõþ· Õ±üÅò ÛßÂõ±õþ ÎðËà ¿ò î±õþ ë±Ëûþé¼’’ Ûõ±õþ à óð±Çûþ ¿ù¿ˆÁ, üß±Ëù ÎùõÅ ä±Ëûþõþ ü±Ëï ðÅËé± ¿S÷ SÉ±ß±õþ ¿õ¦¨ÅéÂ, ›Ã¶ä±Ëõþ Îõ¿õþËûþ üË/ õþ±à± Îå±ù±-õ±ð±÷ ö±æ±, ðÅà óÅËõþ qËM±, éÂɱÑõþ±õþ à ó±îÂù± Îç±ù, Õ±Ë÷õþ ä±é¿ò, ¿õËßÂËù Îâ±Ëùõþ úõþõȼ à— ¿üËò÷±õþ Õ¿öÂËòî±-ÎòSÏËðõþ Îö±ËéÂõþ Õ¿öÂ:î±¼ ÛýÃ×é± ðÅõþßÂ÷ ýûþ, ‘‘Õ±¿÷ Îûõ±õþ ›Ã¶ï÷ Îö±é ¿ðËî û±ýÃ×, ÛýÃ× áî õåõþ, îÂàòÝ Õ±¿÷ ¿êÂß ˆÁ±õþ ýýÃ׿ò, îÂõÅÝ Õ±÷±ûþ ÎðËà õþ±™¦±ûþ ¿öÂh ýËûþ Îá¿åù¼’’ Õ±ËõþßÂõþßÂ÷ ýù, ‘‘Ûõ±õþ Îî± Îö±ËéÂõþ ¿ðò Õ±÷±õþ üÅ¿éÂÑ Õ±Ëå, àÅõ ¿÷ü ßÂõþËõ± ßÂùß±î±õþ Îö±éÂ, ýÃ×ëÂ× Îò±, ÛËî± Û'±ýÃéÂË÷ÃKé¼’’ á— æù-Îú±öÂò ßÂùß±î±õþ Î÷ûþõþ ýÝûþ±õþ à óõþ æ±÷±ýÃ×ø¸‡ÂÏ ¿ß ßÂËõþ ß±é±Ëùò, «qhÂ-ú±qhÂÏ ¿ß õùËùò, Î÷òÅ ¿ß ýù, ëÂ×à óý±õþ ¿ß ¿ß ýÃ×îÂɱ¿ð-›Ã¶öÔ¿î¼ ÛõÑ â— Ã óɱËòù ¿ëÂüÄß±üò¼ õè±îÂÉ-qö±›Ã¶üi§-äÂjò ÎüòÕ¿õþj÷ úÏùËðõþ Îõþ±÷ýø¸Çß ü±ß±Çü¼ üË/ Õ±Ëåò ¿òËõÇðÎü¿ù÷-•ßÂàËò± ßÂàËò±—ÃÃó±ïǼ ü=Á±ùßÂ-ü=Á±¿ùß±õþ æ±á¿ùѼ Îü ¿ß ß±`¼ •ÛýÃ× Ã óËûþÃKéÂé± õDÁ õh ýËûþ û±ËB(, Ûé± ÕòÉ Ã óËûþËKé ¿ùàõ—, Õ±Ëõþ± ýËõþßÂõþßÂ¥¤± ¿åù, ¿ßÂc Ü Îû, à óËûþKéÂé± õDÁ õh ýËûþ û±ËB(¼ äÂɱ›é±õþ 3   à ó¿õþõîÇÂòß±÷Ï õÅ¿XÂæÏ¿õ •ÃÃóß±õÅ— Õ±õþ ÕäÂù±ûþîÂòß±÷Ï õÅ¿XÂæÏ¿õ •Õß±õÅ— à óß±õÅõþ± ÎõþËùõþ ò±ò± ß¿÷¿éÂõþ Î÷¥¤±õþ, Õß±õÅõþ± õþ±æÉ üõþß±Ëõþõþ¼ ÛßÂõ±õþ ÛËðõþËß ÎßÂõù ÷ÅËà±÷Å¿à õ¿üËûþ ¿ðËùýÃ×


24 ýù¼ ÛßÂæò Õ±ËõþßÂæòËß õùËõò, ‘‘Õ±ÃÃóò±õþ ÷î ձËõþ± ðÅä±õþ ¿ÂóüÄ ï±ßÂËù Õ±ÃÃóò±Ëðõþ ðùËß ձõþ ÎðàËî ýËõ ò±’’, îÂàò ¿ZîÂÏûþæò ›Ã¶ï÷æòËß ‘汿ù ÷±ù’ õùËõò¼ îÂàò ›Ã¶ï÷ðËùõþ Îù±ËßÂõþ± ÛýÃ×õþßÂ÷ ‘Õú±ùÏò ús’ õÉõý±Ëõþõþ æòÉ ßÂɱùõþ÷ɱùõþ ßÂõþËõò, Õ±õþ ÕòÉÃÃóŽÂ äÂɱËù? ÎòËõò ús¿é ¦¤ûþÑ õþõÏfò±ï ê±ßÅÂËõþõþ ü´¿©† î± à óè÷±Ãí ßÂõþ±õþ¼ ù±áÄ-ù±áÄ-ù±áÄðÅ÷±ðÅ÷Ä ÎùËá û±Ëõ¼ Õ±õ±õþ ßÂàËò± ›Ã¶ËîÂÉËßÂýÃ× ð±õÏ ßÂõþËõò Îû ¿î¿ò å±h± õ±ßÂÏ üßÂËùýÃ× î±õþ ÷ÅËà ßÂï± õü±ËB(ò¼ äÂɱËòËùõþ ¿é ձõþ ¿Âó õþ±à±õþ æ±ûþá± ï±ßÂËõ ò±¼ Îß±ï±ûþ ù±Ëá Õ±ýÃ× ¿Âó Ûù¯ äÂɱ›é±õþ 4 ¿õ¿õþûþ±¿ò Ý Õ±Ë÷¿õþß±õþ ß±Ëù± ý±î ¿ü¿ÂóÛ÷ ü²ËS àõõþ, ¿õËõþ±¿ñõþ± ¿÷¿åËù û±Ýûþ±õþ æòÉ 400 é±ß± Õ±õþ ¿õ¿õþûþ±¿ò ¿ðËûþËå¼ ÛýÃ×õ±õþ Îå±A ßÂËõþ ÛßÂé± ¿ýËüõ¼ ÷±ï± ¿ÂóåÅ ßÂ÷ ßÂËõþ ä±õþËú± ¿î¿õþú é±ß±, ¿÷¿åËù ÛßÂú æò, Ýûþ±ËëÂÇ ül±Ëý ÛßÂé± ßÂËõþ ¿÷¿åù, ä±õþ ül±ý ñËõþ, 500 à±ò± Ýûþ±ëÂǼ Î÷±é±÷Å¿é ò’Ëß±¿é é±ß± ßÂ÷ÃÃóËŽÂ qñÅ ¿÷¿åËù¼ Ûõþ ü±Ëï Õ±Ëå Îö±é ÎßÂò±õþ é±ß±, ú±hÂÏ-ü±ýÃ×ËßÂù-Î÷±õ±ýÃ×ù Îô±ò ¿õ¿ù ßÂõþ±õþ é±ß±¼ ›Ã¶ä±Ëõþõþ õ±¿ß ÎôvÂ'-õɱò±õþ-Îý±¿ëÂÇѼ Î÷±é ßÂËî± é±ß±· ÛËî± ¿ýËüõ ßÂõþËî à ó±õþ¿å ò±¼ Îß±ïÄ ÎïËß ÛËù±· ¿õ÷±òõ±õÅ æ±Ëòò, ¿ü Õ±ýÃ× Û ¿ðËûþËå¼ ¿ü¿ÂóÛ÷ Ûõþ ÛýÃ× Îû Õ±Ëå±ù± õɱ¥¤Å ýËB( ¿ðáÄ-¿ðá™LËõþ, ÛüËõõþ ß±õþÃí ¿ß ýËî à ó±Ëõþ, ¿üÕ±ýÃ×Û å±h±· Îæɱ¿î õ±õÅ ÷±õþ± ÎáËùò, Îý±ûþ±ýÃ×é ý±ëÂ×ü Îú±ßÂü±áËõþ ëÅÂõÅëÅÂõÅ, Ýûþ±¿úÑéÂò ÎöÂËü û±ûþ Îõþ¼ Ûüõ ¿ß Û÷¿ò Û÷¿ò· áî ÎäÂÌ¿Sú õåõþ ñËõþ Õ±Ë÷¿õþß±Ëß ›Ã¶±Ãí±™L ß±¿ê  ßÂõþ±õþ ôÂù|n¿îÂËîÂýÃ× ò± Õ±æ õÅXÂõ±õÅËß ձË÷¿õþß±õþ ¿úŠÃÃó¿î ‘ ö±õþËîÂõþ Îüõþ± ÷ÅàÉ÷LaÏ’ õùËùò¯ Îûà±Ëò û± ¿ßÂåÅ ¿ü¿ÂóÛ÷ ¿õËõþ±¿ñî±, üõ¿ßÂåÅýÃ× Õ±Ë÷¿õþß±õþ é±ß±ûþ ýËB(¼ ÛýÃ× Îû ¿ü¿ÂóÛ÷ Îß á±ù±á±ù ¿ðËûþ ¿õߊ å±Ãà ó± ýËB(, î±õþ å±Ãà ó±à±ò±õþ Î÷¿úò õ±òËò±õþ

¿õߊ ÎéÂßÂËò±ù¿æ Îß±ï±ß±õþ· U U õ±Ýûþ±¯ Õ±÷õþ±Ý ¿ò¿}ÂîÂö±Ëõ ¿üÕ±ýÃ× Û-õþ ÷ðîÂÃÃóÅ©†¼ ¿õ÷±òõ±õÅ æ±Ëòò¼ äÂɱ›é±õþ 5 :±Ëò«õþÏ ß±`Â, õ±¿Âó ñõþ ... ÛýÃ×ðÅËé± ¿òËûþ ¿ßÂåÅ ò± õùËùýÃ× ö±Ëù± ýËî±¼ ¿ßÂc õù±õþ ð±ûþ Õ±Ëå¼ õ±¿Âó ñËõþõþ ÷´îÅÂÉËî ձ¿ù÷Å¿Vò ÎïËß ñÃÃóÄñ¿Âó, Îù±ß±ù ß¿÷¿éÂõþ üõ±ýÃ× Îú±ßÂüö± ßÂËõþ, à ó¿ùéÂõÅÉËõþ± Î÷¥¤±õþõþ± ý±¿æõþ ýËûþ û±ò, ¿ßÂc Îö±ËéÂõþ ¿ðò üÑâËø¸Ç ÷´îÅÂÉ ¿ß ÛýÃ× ›Ã¶ï÷ Îðàù±÷ Õ±÷õþ±· Õ±õþ, :±Ëò«õþÏ ¿òËûþ à óß±õÅ-õþ± Õü±ñ±õþÃí Ûß ûÅ¿M ¿ðËùò¼ ÷÷î± û±Ëî ¿òõ±ÇäÂò ¿òËûþ ÷±ï± â±÷±Ëî ò± à ó±Ëõþò, ÎüæòÉ ¿ü¿ÂóÛ÷ Ûé± ßÂËõþËå¯ Îõ±Ë籯 ÷÷î±õþ ÷±ï± â±÷±õþ ÎßÂüÄ õ±ð ¿ðËùÝ •÷±ï± Îõ¿ú â±÷Ëù ëÂ׿òà ò±ýûþ ‘¿ëÂÝ’ ù±¿áËûþ ÎòËõò, û±Ëî ðÅáÇg ò± åh±ûþ—, ¿ü¿ÂóÛ÷ Îû Ûé± ßÂõþËîÂýÃ× Ã ó±Ëõþ î±Ëî Îß±Ëò± üËgÂý ÎòýÃ×¼ à óõþõîÂÏÇ Ý Õ¿™L÷ äÂÉÃÛé±õþ   à óÅËõþ± à óõþÏ-Îüõ± à óÅõþËö±ËéÂõþ õ±æ±Ëõþ æù-Õ±Ëù±-õþ±™¦±õþ Îß±Ëò± áŠýÃ× ÎßÂëÂ× õùËù± ò±¼ õùËõýÃ× õ± ¿ß ßÂËõþ· ßÂùß±î±õþ Î÷ûþõþ ¿û¿ò ¿åËùò, ¿î¿ò õËù¿åËùò õËh± ¿õÃÃóûÇûþ Î÷±ß±¿õù±õþ Îß±Ëò± Õ¿öÂ:î± à óÅËõþ±ßÂ÷ÏÇËðõþ ÎòýÃ×, ß±ËæýÃ× ¿ßÂåÅ ýËù úýõþõ±üÏËðõþ ÎßÂü ÎàËîÂýÃ× ýËõ¼ ¿û¿ò ýËùò î±õþ ß±æ ßÂõÏõþ üÅ÷Ëòõþ ö±ø¸±ûþ ‘à±Ýûþ±-à±Ýûþ±-à±Ýûþ±’¼ Îß±ï±Ý Õ±Ëáõþ Îõ±ËëÂÇ ¿û¿ò ¿åËùò õ±÷ôèÂKé ä±¿ùî Îæ±ËéÂõþÝ, Î÷ûþõþ ¿î¿òýÃ×¼ Îü±æ± õ±Ñù±ûþ, &Ëûþõþ Û¿Âóê ձõþ Ý¿Âóê¼ Õ±üËù, ¿ü¿ÂóÛ÷ Õ±õþ ¿éÂÛ÷¿ü ßÅÂyÂË÷ù±ûþ å±h±屿h ýËûþ û±Ýûþ± ðÅýÃ× û÷æ Îõ±Ëòõþ ÷îÂò, qñÅ ÛßÂæò áõþÏËõõþ õ±hÂÏËîÂ, Õ±ËõþßÂæò õhÂËù±ËßÂõþ õ±¿hÂËî õËh± ýËûþËå õËù æ±÷±&Ëù± Õ±ù±ð±¼ ÛýÃ×à±Ëò Îúø¸ ýËûþÝ ýýÃ×ù ò± Îúø¸, ß±õþÃí Õ±á±÷Ï ¿ðò&¿ùËî ձ÷õþ± Õ±Ëõþ± Îà±õþ±ß à ó±Ëõ±, ÎÃÃóËîÂýÃ× ï±ßÂËõ±¼ ‘üË/ ï±ßÅÂò,öÂõþü± õþ±àÅò’¼


Õ±÷±õþ ¿ßÂåÅ õÉ¿Máî ü¥ó¿M Û¶ïË÷ Îüý×üõ õõþôÂéÅÂßÂËõþ±õþ Û¶üË/ Õ±ü± û±ß€ ßv±ü ¿üË' Âóh±õþ ü÷ûþ Õ±¿÷ Ý&Ëù±Ëß ÎÂóËûþ¿åù±÷– õßÅÂùÂóÅËõþõþ ÷±Ëê ÎàùËî ¿áËûþ õù ù±á± Îä±ËéÂõþ ÝÂóõþ òõþ÷ Õ±ðËõþ Ý&Ëù±Ëß õÅ¿ùËûþ ¿ðËûþ¿åù ÷±ËêÂõþ-Âó±Ëúõþ-õ±¿hÂõþ-ò±÷ ò±æ±ò±-Îá±ùá±ù-÷¿ýù±– ÂóËõþ Õ±¿÷ Îü&Ëù±Ëß ÕõùÏù±ûþ ÎõËä ¿ðËûþ¿å¼ ÛõþÂóõþ Õ±üËõ Îüý× ¿üá±ËõþéÂé±õþ ßÂï±€ ü?ÏõËðõþ õ±¿hÂõþ ÂóÒ±¿äÂùé±õþ Õ±h±Ëù, ü™LÃÂóÇËí üðÉ ÎáÒ±ô Ýê± ÎêÒ±Ëé Îûé± ÎäÂËÂó ñõþËîÂý× ü±ý×ËßÂù ÎïËß ù±ô ¿ðËûþ ÎòË÷ ÛËü Âó±Ëúõþ Âó±h±õþ Îá±Âó±ù߱߱, Õ±÷±Ëß ß±ò ñËõþ ¿ýh¿ýh ßÂËõþ ¿òËûþ ÎáËùò Õ±÷±õþ õ±¿hÂõþ ÎäÂÌýVÏõþ ÷ËñÉ ÕõúÉ õùËî ýËõ Îüý× ¿üá±Ëõþé éÅÂßÂËõþ±é± ¿õSÏ ßÂËõþ àÅõ Îõ¿ú é±ß± Âó±Ýûþ± û±ûþ¿ò¼ î±õþÂóõþ Îüý×üõ ÕË÷±â æùßÂí± ï±ßÂËõ– Ûü›­±Ëòë ÎïËß Î÷Ìù±¿ù õÔ¿©† ÂóËh¿åù qñÅ Õ±÷±Ëðõþ ëÂ×ËVËúÉ òÏù±Ë÷, ü¿õþî± Õ±õþ Õ±÷±õþ á±Ëûþ çÂËh Âóh± õÔ¿©†õþ ÎôÒ±é±&Ëù±õþ ð±÷ ëÂ×Ëê¿åù äÂhÂäÂh ßÂËõþ¼ ¿ßÂcà ÷Åú¿ßÂù ýù Ûý×ö±Ëõ ÎõäÂËî ÎõäÂËîÂ, Õ±¿÷ üõ¿ßÂåÅ ÎõËä ÎôÂËù¿å¼ Ûàò Õ±÷±õþ ß±Ëå ÂóËh õþËûþËå qñÅ õ±Âó ê±ßÅÂõþð±õþ Õ±÷Ëùõþ ÛßÂé± ýÒ±üÅûþ±– û¿ðÝ î±Ëî ¿õ™¦¸õþ æÑ ñËõþ ÎáËå¼

•¿ß õùËåò· Ûý× ÎÂóòé±· Îûé± ¿ðËûþ ß¿õî± ¿ùà¿å· Ý ýÒɱ ýÒɱ¯ ÷±ô ßÂõþËõò, ÝéÂ±Ý ÂóËh ձËå õËéÂ, Ýé±ËßÂÝ ¿ýËüËõõþ ÷ËñÉ ñËõþ ¿òò—¼ ôÂËù ¿êÂß ßÂËõþ¿å, Û&Ëù±Ëß ձ¿÷ Õ±õþ ¿ßÂåÅËîÂý× ¿õSÏ ßÂõþõ ò±, ÕËòß é±ß± ¿ðËùÝ ò±¼ ûîÂé± é±ß± ï±ßÂËù õëÂ×Ëß ëÂ×Ëh±æ±ý±æ, éÂËÂóÇËë± õ± õÅùËë±æ±õþ ¿ßÂËò ÎðÝûþ± û±ûþ, ûîÂé± é±ß± ï±ßÂËù Õ±òjõ±æ±Ëõþ å¿õ Îõõþûþ, ûîÂé± é±ß± ï±ßÂËù ¿úŠËõ±X± ýÝûþ± û±ûþ, ¿ßÂÑõ± ûîÂé± é±ß± ï±ßÂËù æòáíËß Îüõ± Õ±õþ ¿úqáíËß ýîÂɱ ßÂõþ± û±ûþ, îÂîÂé± é±ß± ï±ßÂËùÝ ÎßÂëÂ× Û&Ëù±Ëß ձ÷±õþ ß±å ÎïËß ¿ßÂËò ¿òËî Âó±õþËõ ò±¼ Õ±¿÷ qñÅ ¿õ¿ò÷ûþ Û¶ï±ûþ õþ±æÏ Õ±¿å¯ Û¶ËîÂÉß âõþ ÎïËß ÎöÂËü Õ±ü± ö±ËîÂõþ áËgÂõþ, õ± ÛßÂüË/ ÕüÑàÉ ò±ò±õþËãõþ ¿úqõþ ý±¿ü÷ÅËàõþ ¿õ¿ò÷Ëûþ Õ±¿÷ Õò±ûþ±Ëü ýÒ±üÅûþ±é±Ëß ¿ðËûþ ¿ðËî Âó±¿õþ¼ ÕõúÉ ÎÂóòé±Ëß ձ¿÷ îÂàòÝ ÎåËh Îðõ ò±¯ õÉ¿Máî ü¥ó¿M ¿õùÅl ýËûþ ÎáËùÝ ò±¼ îÂàòÝ Õ±¿÷ ÎÂóòé±Ëß ÎöÂîÂËõþõþ õÅßÂÂóËßÂËé ûP ßÂËõþ ùÅ¿ßÂËûþ ÎõþËà Îðõ¼ õÉ¿Máî ü¥ó¿Mõþ ¿õùÅ¿lõþ ûÅËá, Ýé±ý× ýËõ Õ±÷±õþ Îúø¸ õÉ¿Máî ü¥ó¿M¼

–ðÏÃÃó±?ÃÃò

PDSF-Ûõþ à óËŽÂ ßÂ÷Ð õþ±îÅÂù•9477100646— ßÂîÔÂÇß ›¶ß±¿úîÂ

bikalpa july 2010  

bikalpa, the organ of PDSF