Page 52

Rozdział 1 – Biblioteka i Bibliotekarze

realizować zaplanowane działania na rzecz lokalnej społeczności. Rzecznictwo i bycie adwokatem biblioteki to nowe wyzwanie, a ich powodzenie zależy nie tylko od osób zarządzających, ale od całego zespołu. Wie o tym Maria Dąbrowska – dyrektorka biblioteki w Człuchowie, a zarazem jej reprezentantka na zewnątrz. Pani Maria swoją rzeczniczą rolę pełni już od 21 lat, przez 24 godziny na dobę. W kontaktach z mediami, a także we współpracy z samorządem, każdą nadarzającą się okazję wykorzystuje do budowania mocnego, pozytywnego wizerunku biblioteki włączając w to cały zespół. Skuteczność koordynowanych przez nią działań została potwierdzona pierwszym w Polsce Certyfikatem Jakości Centrum Aktywności Lokalnej CAL przyznanym bibliotece.

Rzecznik i rzeczniczka biblioteki – nowa rola, nowe wyzwania Nie każdy lubi błyszczeć w świetle reflektorów, analizować dane czy pisać artykuły dla prasy, dla każdego jednak znajdzie się miejsce w działaniach rzeczniczych. Pamiętaj – rzecznictwo to gra zespołowa, dlatego, co podkreślamy wielokrotnie, najważniejsze, aby mieć wspólne cele i z zaangażowaniem mówić jednym głosem. Zastanówmy się teraz, jakie nastawienie, wiedza i umiejętności potrzebne ci będą do efektywnego prowadzenia rzecznictwa. Wiedza Z definicji rzecznictwa wynika, że działania rzecznicze prowadzone są przez biblioteki w celu odpowiadania na potrzeby społeczności lokalnej przy użyciu narzędzi i działań rzecznictwa. Wymaga to od ciebie: 1. Znajomości adresatów: przede wszystkim przedstawicieli samorządu lokalnego. 2. Znajomości kontekstu, w którym funkcjonuje biblioteka: w tym wiedzy o społeczności lokalnej i jej problemach, a także organizacjach pozarządowych, innych instytucjach kultury, mediach. 3. Znajomości działań i narzędzi rzecznictwa: w tym działań prowadzonych regularnie i kampanii rzeczniczych. 4. Znajomości dokumentów programowych i strategicznych dot. gminy, powiatu, województwa: w tym lokalnych i regionalnych planów rozwoju, strategicznych planów działań. Umiejętności W rzecznictwie potrzebnych jest wiele umiejętności, których trudno wymagać od jednej osoby. Zanim przystąpisz do działań rzeczniczych zastanów się, co już potrafisz? Jakie są twoje mocne strony? Niezależnie od tego, czy wolisz koordynować działania innych, czy raczej przygotowywać prezentacje i informacje prasowe, z pewnością znajdziesz też rolę dla siebie. Kompetencje przydatne w rzecznictwie: 1. Umiejętności przywódcze – jako osoba zarządzająca zespołem rzeczniczym powinieneś/aś mieć jasną wizję biblioteki, potrafić budować zaangażowanie, umieć delegować zadania uwzględniając kompetencje i możliwości zespołu. 2. Umiejętności analityczne – umiejętności zbierania i analizowania danych na temat biblioteki, jej działalności, ale też otoczenia, w którym działa. Dane potrzebne są na każdym etapie prowadzenia rzecznictwa – od etapu planowania strategii aż po ewaluację. Dlatego cyklicznie badaj, sonduj, dopytuj i włączaj w codzienną działalność biblioteki zarówno użytkowników, jak i instytucje, z którymi współpracujesz. Przyjrzyj się sporządzanym statystykom, zestawieniom i raportom również pod kątem wykorzystania ich w działaniach rzeczniczych.

1. 52

Docenić bibliotekę. Jak skutecznie prowadzić rzecznictwo.  

Pojęcie rzecznictwa jest w Polsce dość młode i rzadko używane, często rozumie się je jako „mówienie w czyimś imieniu”, w znaczeniu bycia rze...

Docenić bibliotekę. Jak skutecznie prowadzić rzecznictwo.  

Pojęcie rzecznictwa jest w Polsce dość młode i rzadko używane, często rozumie się je jako „mówienie w czyimś imieniu”, w znaczeniu bycia rze...

Advertisement