Page 5

5 | Strona Wywiady realizowane były z użytkownikami biblioteki, którzy ukończyli 13 lat. Wywiady zrealizowane zostały zarówno w bibliotekach, w których prowadzony jest Program Rozwoju Bibliotek, jak i w pozostałych bibliotekach znajdujących się w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich oraz tych miejskich, które mają nie więcej

niż

20

tys.

mieszkańców.

Wywiady

były

realizowane

zarówno

w bibliotekach głównych, jak i w filiach bibliotek, we wszystkich województwach. Placówki do badania zostały dobrane losowo. W sumie zrealizowano 2072 wywiady w 65 bibliotekach w 65 gminach. W bibliotekach realizowano różną liczbę wywiadów, proporcjonalną do liczby użytkowników

tej

biblioteki

(zgodnie

z

danymi

Głównego

Urzędu

Statystycznego). W toku realizacji konieczne było w niektórych sytuacjach zmniejszenie liczby wywiadów realizowanych w danej placówce (osiągnięcie zakładanej liczby wywiadów okazało się nierealne

2

) i w konsekwencji –

znalezienie analogicznej placówki bibliotecznej lub zwiększenie liczby wywiadów realizowanych w innej placówce. Dokładna dystrybucja próby znajduje się w tabeli poniżej. Dane zostały następnie zważone tak, aby zachowane były proporcje w populacji zmiennych wskazanych w tabeli poniżej (z pominięciem województw). Ważenie opierało się na charakterystykach bibliotek, nie ich użytkowników.

2

Ze względu na niepełne dane o liczbie użytkowników w poszczególnych placówkach konieczne było oparcie podziału próby na szacowaniach, co w niektórych przypadkach spowodowało, że zakładana liczba wywiadów była niemożliwa do zrealizowania – użytkowników w bibliotekach było zbyt mało.

Do czego służą biblioteki? (raport z badania wpływu PRB na życie użytkowników bibliotek)  

Badanie zostało zrealizowane według założeń systemu badawczego Common Impact Measurement System (ang. Zunifikowany System Pomiaru Wpływu), o...

Do czego służą biblioteki? (raport z badania wpływu PRB na życie użytkowników bibliotek)  

Badanie zostało zrealizowane według założeń systemu badawczego Common Impact Measurement System (ang. Zunifikowany System Pomiaru Wpływu), o...

Advertisement