Page 1

> Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen

GGZ Drenthe t.a.v. de raad van bestuur Postbus 102 9410 AC BEILEN

Datum 7 december 2017 Onderwerp definitieve rapportage ‘Toezicht op de uitvoering van het beleid Terugdringen separeren en afzonderen’.

Geachte raad van bestuur, Op 7 juli 2017 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (thans Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting; hierna: de inspectie) uw instelling onaangekondigd bezocht in het kader van het toezicht op de uitvoering van het beleid rond het terugdringen van separeren en afzonderen. Aanleiding Uw instelling is door de inspectie geselecteerd voor een bezoek op grond van het resultaat van de audit die door u is uitgevoerd en waarvan de rapportage door de inspectie op 29 december 2016 is ontvangen. De rapportage van de diverse uitgevoerde audits was instellingsbreed en globaal opgesteld. Hierdoor was het voor de inspectie onvoldoende navolgbaar of het beleid om separeren (en afzonderen) terug te dringen voldoende geïmplementeerd was. Bovendien bleek dat op een aantal onderdelen niet (geheel) was voldaan aan de normen. Het bezoek vond plaats op de afdeling High Intensive Care (hierna: HIC) en op afdeling Acute Opname Ouderen. Het bezoek is afgelegd door mevrouw XX, inspecteur en ondergetekende. Doelstelling Het doel van dit toezichtbezoek is om te beoordelen of het beleid om het separeren en afzonderen terug te dringen in uw instelling voldoende is geïmplementeerd. Methode Gestart is met een kort telefonisch overleg met de geneesheer-directeur. Met behulp van een toezichtinstrument dat gebaseerd is op het Toetsingskader terugdringen separeren en afzonderen 2016, zijn de vijf hoofdthema’s Preventie, Teamcultuur, Uitvoering, Consultatie en Reductie getoetst. Aan de hand van een kort van tevoren opgevraagd overzicht van actuele separaties per afdeling, zijn een actuele casus op de HIC (casus 1) en een langer lopende, actuele casus op afdeling Acute Opname Ouderen (casus 2) geselecteerd. Op de HIC is gesproken en het dossier ingezien met de behandelcoördinator, de

Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igj.nl

Ons kenmerk ---Bijlagen 2


behandelaar, de teammanager en een Argusmedewerker (tevens auditor). Op afdeling Acute Opname Ouderen is gesproken en het dossier ingezien met twee psychiaters en twee verpleegkundigen (tevens aandachtsfunctionarissen dwang en drang).

Ons kenmerk ---Datum 7 december 2017

Bij casus 1 was het niet mogelijk de betrokkene te spreken. Bij casus 2 is wel met betrokkene gesproken. Het lukte echter niet om antwoorden op de gestelde vragen te krijgen. Verslaglegging en openbaarmaking De resultaten van het bezoek zijn beschreven in de ingevulde toezichtinstrumenten, die u met een brief in concept zijn toegestuurd op 5 oktober jl. De inspectie ontving uw reactie hierop op 23 oktober jl., waarin u aangaf dat u geen feitelijke onjuistheden had aangetroffen. U constateerde terecht dat in de brief een verkeerde bezoekdatum was genoemd; onze excuses daarvoor. Hierbij stuur ik u de vastgestelde brief (met de vastgestelde bijlagen), voorzien van een conclusie en te nemen verbetermaatregelen. De inspectie heeft beleid om inspectierapporten openbaar te maken. Hierbij neemt zij de wettelijke normen in acht, zoals gesteld in de Wet openbaarheid van bestuur en de Wet bescherming persoonsgegevens. Ik heb het voornemen om ook deze brief met bijlagen, zonder de namen van de gesprekspartners en zonder persoonsgegevens van de patiënt, openbaar te maken via onze website www.igj.nl. Dit gebeurt niet eerder dan drie weken na definitieve vaststelling van deze brief. Resultaten In de bijlage(n) ziet u steeds per hoofdthema een aantal items, die voorzien zijn van een antwoord en indien van toepassing van een toelichting daarop. De antwoorden zijn als volgt te lezen: Ja: als een item op alle subonderdelen voldoet; Nee: als een item op geen enkel subonderdeel voldoet; Deels: als een item op een of meer subonderdelen niet voldoet; NVT: als een item niet aan de orde is in het onderzochte dossier. Indien de antwoorden geen oordeel bevatten, krijgen ze geen kleur. Maar soms is zelfs NVT niet goed, bijvoorbeeld wanneer blijkt dat de instelling dit item sowieso niet op orde heeft: dan kleurt ook NVT rood. In de toelichting kan een verbeterpunt en/of een aanbeveling zijn toegevoegd. Algemeen In verband met signalen over een mogelijk tekort aan EBK’s en separeerruimtes in verschillende regio’s, die de inspectie de afgelopen tijd heeft ontvangen, is dit met de geneesheer-directeur besproken. De geneesheer-directeur gaf aan dat er soms tijdelijk een probleem is van een tekort aan EBK’s en separeerruimtes bij GGZ Drenthe. Er kan dan niet uitgeweken worden naar omliggende GGZ-instellingen. Dit zijn echter incidenten, die volgens de geneesheer-directeur niet hebben geleid tot onverantwoorde situaties. Bij GGZ Drenthe is een reeks interne audits, onder andere op het thema terugdringen separeren (en afzonderen), uitgevoerd. Ook heeft de afdeling psychiatrie van het Universitair Medisch Centrum te Groningen (UCP) in november 2016 een Pagina 2 van 4


(inter-institutionele) audit bij GGZ Drenthe uitgevoerd. De GGZ-instellingen in het noorden hebben gezamenlijk een audit-instrument terugdringen separeren en afzonderen ontwikkeld. In het najaar van 2017 gaan deze instellingen hiermee bij elkaar audits afnemen.

Ons kenmerk ---Datum 7 december 2017

Bij GGZ Drenthe is een duidelijke visie aanwezig op het terugdringen van separeren. Zoveel mogelijk wordt geprobeerd om separeren te voorkomen en te zoeken naar meer humane alternatieve zorgvormen voor mensen in crisis. Er wordt ingezet op het verdere ontwikkelen van Intensieve Home Treatment, HIC’s en goede afstemming met de crisisdienst. Herstelgerichte zorg krijgt steeds meer aandacht. Op de bezochte afdelingen van de HIC maakt men gebruik van een extra beveiligde kamer (EBK). Deze is in een Intensive Care (IC) geplaatst. De separeerunit op afdeling Acute Opname Ouderen werd op het moment van het inspectiebezoek op 7 juli 2017 bij hoge uitzondering gebruikt. De separeerruimte op de afdeling voldeed niet aan de eisen die hiervoor gelden. Tijdens een eerder inspectiebezoek op 17 juli 2015 was aangegeven dat inkijk van buitenaf in de separeerruimte mogelijk was. Op 7 juli 2017 was het raam zodanig aangepast dat inkijk zowel naar buiten als naar binnen niet mogelijk was. Vanuit de separeerruimte dient er echter uitzicht naar buiten te zijn. Ook bestond het gevaar voor afknellen van vingers van een patiënt bij het sluiten van de separeerdeur. In het onderhoud van de patio was verder enige achterstand. Conclusie Op het hoofdthema Preventie is op beide afdelingen overwegend positief gescoord. Op de HIC was de beslissing om af te wijken van het beleid om naasten te betrekken niet in het dossier genoteerd. Er was in de rapportage niet verwezen naar het signaleringsplan en er was niet voorzien in een wekelijkse evaluatie van de separatie met de patiënt. Op afdeling Acute Opname Ouderen waren de wensen van de patiënt niet herkenbaar in het signaleringsplan opgenomen. Ook hier was de separatie niet wekelijks met de patiënt geëvalueerd en alleen bij de laatste evaluatie was een vast format gebruikt. Tot slot waren niet alle door de patiënt aangedragen verbeterpunten aantoonbaar toegepast. Bij het hoofdthema Teamcultuur komt naar voren dat op beide afdelingen grotendeels positief was gescoord. Visie en beleid op herstelondersteunende zorg waren vastgesteld en het beleid werd inmiddels volop uitgevoerd. Er was voorzien in een eenmalige (in plaats van een jaarlijkse) scholing, uitgevoerd door de HOECsteen. Op afdeling Acute Opname Ouderen was (nog) niet voorzien in inter- of supervisie voor individuele teamleden. Bij het hoofdthema Uitvoering van separatie waren de scores bij de HIC alle positief en op afdeling Acute Opname Ouderen overwegend positief. Hier waren enkele wensen over de uitvoer van de separatie en de frequentie en uitvoer van het contact in het separeerbegeleidingsplan weggevallen. Bij het hoofdthema Consultatie waren de scores op afdeling Acute Opname Ouderen grotendeels positief. Op de HIC was een consultatie nog niet aangewezen geweest. Op afdeling Acute Opname Ouderen was een eerste consultatie volledig volgens de normen van het toetsingskader uitgevoerd. Bij de tweede consultatie

Pagina 3 van 4


was niet (aantoonbaar) met het team besproken of lichtere alternatieven aanwezig waren en de separatie kon worden beëindigd. Bij het hoofdthema Reductie waren de scores bij de HIC positief. Op de HIC was een reductie van insluiting in de EBK tot stand gekomen. Ook was het aantal keren dat medicatie was toegediend in een noodsituatie bijna gehalveerd in 2016 ten opzichte van 2015.

Ons kenmerk ---Datum 7 december 2017

Bij de afdeling Acute Opname Ouderen was er in 2015 geen separatie uitgevoerd en in 2016 éénmalig. Verder was er in 2016 sprake van een verdubbeling van het aantal keren dat medicatie was toegediend ten opzichte van 2015. Omdat de duur van een dwangbehandeling doorslaggevend is kan niet vastgesteld worden of al dan niet sprake is van substitutie. Verbetermaatregelen Vooruitlopend op eventuele verbeter- of handhavingsmaatregelen had de inspectie in de conceptrapportage d.d. 5 oktober 2017 aangegeven te verwachten dat er maatregelen genomen zouden worden om de separeerunit op afdeling Acute Opname Ouderen te beveiligen of – bij voorkeur – te veranderen in een comfortruimte. Ook is de verwachting aangegeven dat u, tot er aanpassingen zijn doorgevoerd, deze separeerunit niet meer als zodanig zou gebruiken. De geneesheerdirecteur van GGZ Drenthe had aansluitend aan het bezoek mondeling al aangegeven dat de separeerruimte niet meer als zodanig zou worden gebruikt, maar mogelijk ingericht zou worden als een comfortruimte passend bij de doelgroep. U heeft vervolgens ook op 23 oktober 2017 in uw schriftelijke reactie op de conceptbrief bevestigd dat de separeerruimte op afdeling Acute Opname Ouderen niet meer wordt gebruikt. De inspectie verwacht van u dat u terstond de noodzakelijke verbetermaatregelen (zoals weergegeven in de bijgevoegde toezichtinstrumenten) treft en dat u uiterlijk 5 maart 2018 een (audit)verslag naar de inspectie stuurt waaruit blijkt in welke mate de verbetermaatregelen zijn geïmplementeerd, onder vermelding van het registratienummer. De inspectie kan dit onaangekondigd met hetzelfde toezichtinstrument toetsen. Tot slot Ik ga ervan uit dat u de betrokken hulpverleners op de hoogte stelt van deze vastgestelde brief met bijlagen. Met vriendelijke groet,

Cc: geneesheer-directeur

Pagina 4 van 4


Inspectie voor de Gezondheidszorg Toezichtinstrument Terugdringen Separeren en Afzonderen 2017-2018 CASUS 1 0.1. 0.2. 0.3. 0.4. 0.5. 0.6. 0.7. 0.8. 0.9. 0.10. 0.11. 0.12. 0.13.

Datum toetsing: 7 juli 2017 Namen (senior) inspecteurs: mevrouw XX en mevrouw YY Naam instelling: GGZ Drenthe Naam en plaats afdeling: Afdeling Acute Opname, High Intensive Care (HIC), afdeling 1, Assen Heeft deze afdeling/locatie een Bopz-aanmerking? Ja Nee Gesprekspartners: de behandelcoĂśrdinator, de behandelaar (psychiater), de teammanager en de argusmedewerker Initialen patiĂŤnt: bekend bij de instelling en de inspectie; hierna betrokkene genoemd Geslacht: bekend bij de instelling en de inspectie Geboortejaar: bekend bij de instelling en de inspectie Opnamedatum: bekend bij de instelling en de inspectie Indien van toepassing: overplaatsingsdatum naar afdeling van onderzoek: NVT Indien van toepassing: ontslagdatum: NVT Juridische status: Vrijwillig IBS RM Strafrechtelijke titel, namelijk: Anders, namelijk:

0.14.

Getoetst is: (meerdere antwoorden mogelijk) Separatie Insluiting in EBK die voldoet aan veldnorm 2013 Insluiting in EBK die niet (helemaal) voldoet aan veldnorm 2013 Afzondering Insluiting op eigen kamer Fixatie

0.15.

Was/is er sprake van verzet tegen deze vorm(en) van vrijheidsbeperking? Ja Meestal Soms Nee Niet geregistreerd

0.16. 0.17. 0.18. 0.19.

Datum 1e episode : 2e kwartaal 2017 Datum einde laatste episode (laatst geregistreerd in Argus): 2e kwartaal 2017 Totaal aantal uren : bekend bij de instelling en de inspectie Loopt de toepassing nog door ten tijde van inspectiebezoek: bekend bij de instelling en de inspectie

1


Inspectie voor de Gezondheidszorg Toezichtinstrument Terugdringen Separeren en Afzonderen 2017-2018 1

HOOFDTHEMA: PREVENTIE

Al het mogelijke is geprobeerd om separatie/afzondering te voorkomen; de rechtsbeginselen subsidiariteit, proportionaliteit en doelmatigheid zijn in acht genomen.

Nr

Vraag

Dossier Toelichting

1.1.1 Heeft de patiënt een crisiskaart / wilsverklaring / triadekaart / zelfbindingsverklaring?

nee

1.1.2 Is deze opgenomen in het EPD?

n.v.t.

1.1.3 Is deze aantoonbaar actueel?

n.v.t.

Medewerkers zijn bezig om samen met de HOECsteen (Drents Herstel Ondersteunend Expertise Centrum) een consulent op te leiden om de crisiskaart te introduceren.

EPD? 1.1.4 Is de inhoud ervan aantoon-baar meegenomen n.v.t. in de overweging hoe te handelen? (voorkeuren gehonoreerd) 1.1.5 Zijn afwijkingen van de voorkeuren van patiënt gemotiveerd weergegeven in het EPD?

n.v.t.

1.1.6 Indien geen crisiskaart oid: is aantoonbaar nee contact opgenomen met naasten of ervaringsdeskundige om vanuit perspectief van patiënt te kunnen handelen?

Het is beleid om contact op te nemen met naasten. Ze worden o.a. uitgenodigd voor het zorgafstemmingsgesprek (hierna: ZAG). In deze casus was weliswaar een ZAG gepland, doch familie van betrokkene was met reden afwezig Een en ander was niet aantoonbaar in het dossier. Verbeterpunt: contact met naasten documenteren, ook al is dit niet mogelijk of niet van toepassing.

1.2.1 Is er een op de patiënt afgestemd ja signaleringsplan (voor patiënten die bekend zijn met agressie, suïcidaliteit of ander gevaarzettend gedrag) om escalatie / onveilige situaties te voorkomen?

Signaleringsplan wordt ingevuld a.d.h.v. een format. Opviel dat er na overplaatsing een nieuw signaleringsplan werd opgesteld. De inspectie heeft aanbevolen om indien mogelijk te werken met één plan, zowel ambulant als klinisch en ook bruikbaar voor verschillende afdelingen.

1.2.2 Is het signaleringsplan samen met patiënt opgesteld?

ja

Het plan is aantoonbaar samen met de betrokkene opgesteld. Dit is zichtbaar in het plan omdat onder andere is opgenomen en ingevuld het onderdeel: ‘wat merk ik zelf’.

1.2.3 Is het signaleringsplan actueel?

ja

Het plan is op 1 juli 2017 geactualiseerd en aangepast aan de klinische situatie.

1.2.4 Zijn de wensen van de patiënt herkenbaar opgenomen?

ja

Het plan was helder en volledig ingevuld. De wensen van betrokkene waren herkenbaar opgenomen.

2


Inspectie voor de Gezondheidszorg Toezichtinstrument Terugdringen Separeren en Afzonderen 2017-2018 1.2.5 Beschrijft het signaleringsplan per fase wat te doen door het team, door patiënt zelf en naasten?

1

ja

Het plan was helder en uitgebreid ingevuld. Het was met name voor de ambulante setting opgesteld. Bij de laatste fase was niet beschreven dat insluiting in de EBK kon plaats vinden.

1.2.6 Is het signaleringsplan aantoon- ja baar in het EPD?

Het signaleringsplan was in het EPD aanwezig.

1.2.7 Is het signaleringsplan aantoonbaar uitgevoerd?

nee

Het signaleringsplan bleek in dit geval niet uitgevoerd. In de dagrapportage werd niet expliciet verwezen naar het signaleringsplan. Verbeterpunt: verwijs in de dagrapportage expliciet naar het signaleringsplan, zodat duidelijk is dat conform het plan is gewerkt en of dit effect had.

1.2.8 Zo nee, staat in het dossier vermeld waarom niet?

ja

De reden van het niet toepassen van het signaleringsplan was genoteerd in het EPD.

1.2.9 Is het crisisbeleid / de-escalatie- ja beleid opgenomen in het EPD in het geval de patiënt niet mee kon werken aan een signaleringsplan?

Omdat er sprake was van een crisis (en hoe te handelen bij crisis niet in het signaleringsplan was opgenomen) is crisisbeleid uitgevoerd. Dit was in een vast format (afspraken) concreet en helder opgenomen.

1.3.1 Zijn alternatieve interventies overwogen bij patiënten die tevoren niet bekend waren met agressie, suïcidaliteit alvorens dwang wordt toegepast?

Betrokkene was bekend met agressie.

n.v.t.

1.3.2 Is er aantoonbaar tijd en ja aandacht ingezet om de functie en de oorzaak van het gedrag te begrijpen dat zou kunnen leiden tot dwang of vrijheidsbeperking?

De oorzaak van het gedrag is achterhaald. Verder kan men de MBT-therapeut1 inschakelen om het gedrag van een patiënt beter te begrijpen. Dit was in dit geval gebeurd en zichtbaar in het verslag van het multidisciplinair overleg beschreven.

1.4.1 Vindt bij opname van een ja patiënt altijd een nieuwe afweging en beoordeling van de situatie plaats, indien separatie / afzondering geïndiceerd is door de verwijzer?

Op de afdeling worden patiënten nooit direct bij binnenkomst gesepareerd. Er vindt altijd een gesprek plaats op de afdeling, waarin de situatie opnieuw beoordeeld wordt. Betrokkene was na beoordeling op de (sinds maart 2017 operationele) spoedpoli op het terrein van GGZ Drenthe doorverwezen. Betrokkene was (ondanks agressie) conform beleid eerst op de afdeling opgenomen.

1.4.2 Is er aandacht voor een gastvrije ja ontvangst? - - aanbieden rustige omgeving, - - eten, drinken, contact met de buitenwereld, praktische zorg, - - uitleg over de afdeling, - - aandacht voor opbouwen vertrouwensrelatie.

De gesprekspartners lichtten toe dat de 5minuten methodiek / gastvrije ontvangst bekend is en altijd wordt toegepast. Zo ook in dit geval.

MBT: Mental based therapy: Behandeling om het begrijpen van het gedrag van anderen te verbeteren

3


Inspectie voor de Gezondheidszorg Toezichtinstrument Terugdringen Separeren en Afzonderen 2017-2018 1.5.1 Is iedere separatie / afzondering n.v.t. aantoonbaar minimaal eens per week met patiënt geëvalueerd?

De nog lopende afzondering was nog niet geëvalueerd. Dit was ook nog niet gepland, omdat op de HIC een separatie geëvalueerd wordt als de patiënt weer op de afdeling is. Niet voorzien is in een evaluatie eens per week. Verbeterpunt: wekelijks een evaluatie uitvoeren en het bestaande formulier voor evaluatie aanpassen. Deze norm was ook al opgenomen in het toetsingskader Terugdringen separeren 2012.

1.5.2 Gebeurt deze evaluatie aan de hand van een format?

n.v.t.

In het EPD is een format beschikbaar voor evaluatie.

1.5.3 Wordt de evaluatie uitgevoerd met een ervaringsdeskundige (voorkeur)?

n.v.t.

Er is op dit moment een vacature.

1.5.4 Hebben de ervaringen, wensen n.v.t. en suggesties van de patiënt een plek binnen de evaluatie?

Deze items zijn in het format opgenomen. Zo nodig wordt een tolk ingezet.

1.5.5 Wordt in het EPD aangetekend n.v.t. indien een evaluatie niet mogelijk is?

Volgens opgave van de gesprekspartners gebeurt dit.

1.5.6 Bevat het format de vraag of de n.v.t. patiënt en eventueel zijn naasten vonden dat zij voldoende geïnformeerd waren?

Deze items zijn in het format opgenomen.

1.5.7 Krijgen naastbetrokkenen de mogelijkheid om deel te nemen aan de evaluatie?

n.v.t.

Deze mogelijkheid is in het format vermeld.

1.5.8 Zijn verbeterpunten uit evaluaties met patiënt aantoonbaar toegepast?

n.v.t.

Evaluatie had nog niet plaatsgevonden. Eventuele verbeterpunten worden in het signaleringsplan opgenomen volgens toelichting van de gesprekspartners.

1.6.1 Worden alle separaties en afzonderingen wekelijks besproken in een MDO?

ja

Het verpleegkundig team, de behandelaar en andere bij de behandeling betrokken medewerkers evalueren de insluiting in de EBK in het MDO.

1.6.2 Zijn verbeterpunten uit evaluaties in het MDO aantoonbaar toegepast?

ja

Verbeterpunten zijn aantoonbaar uitgevoerd. Zo zijn er wijzigingen in het medicatiebeleid aangebracht n.a.v. het ochtendoverleg.

1.7.1 Wordt minimaal 2x per dag een ja risicotaxatie uitgevoerd tijdens het verblijf in de separeerruimte of afzonderingsruimte? (zo mogelijk met hiervoor ontwikkelde instrumenten)

De Brøset violence checklist (BVC) en het Kennedy-instrument worden gebruikt. Steeds opnieuw wordt afgewogen of deseparatie kan worden ingezet/uitgebreid (ook in de weekenden).

4


Inspectie voor de Gezondheidszorg Toezichtinstrument Terugdringen Separeren en Afzonderen 2017-2018 2

HOOFDTHEMA: TEAMCULTUUR

Team: het multidisciplinaire team van de betreffende afdeling Teamcultuur: het geheel aan waarden en normen binnen een team; inclusief (ongeschreven) regels over communicatie en omgang met elkaar en met cliënten en een gedeelde visie op zorg.

Nr

Vraag

Ja/Deels/ Toelichting Nee/NVT

2.1.1 Wordt gewerkt met de “1e 5 minuten methodiek” of een vergelijkbare methodiek?

ja

Alle verpleegkundigen zijn hierin geschoold en werken volgens deze methodiek.

2.1.2 Is er overdag continu minimaal één teamlid aanwezig en aanspreekbaar?

ja

De afdelingen beschikken over een open balie, waar ook tijdens de overdracht een medewerker aanwezig en aanspreekbaar is. De bezetting is met 2 teamleden uitgebreid.

2.2.1 Werkt het team volgens de principes van de herstelondersteunende zorg?

deels

Het team werkt volgens de principes van herstelondersteunende zorg en zal dit nog verder uitbreiden. Ervaringsdeskundigen zullen hiertoe cursussen gaan geven (in samenwerking met HOECsteen). Er wordt uitgegaan van de mogelijkheden, kracht en verantwoordelijkheid van de patiënt om het herstel van de patiënt en diens rol in de maatschappij te bevorderen. Patiënten en hun naasten hebben ook veel inspraak en keuze. Ook kijkt het team goed naar wat de patiënt nodig heeft in de thuissituatie en regelt dit in samenwerking met de collega’s van de ambulante setting (FACT). Opname wordt gezien als een korte onderbreking in de ambulante behandeling van een patiënt. Op de HIC is een ervaringsdeskundige werkzaam.

2.2.2 Heeft de organisatie een visie op deels herstel die bekend is bij de medewerkers (en de cliënten)?

2.2.3 Krijgt het team jaarlijks nee deskundigheidsbevordering over herstel en herstelondersteunende zorg?

-

Er is een visie op herstel die schriftelijk is vastgesteld. De visie houdt in dat er aandacht is voor: - - een hoge mate van inspraak en keuze van de patiënt en zijn naaste; - - de vraag wat voor de patiënt nodig is voor ontslag; - - de eigen kracht en verantwoordelijkheid van de patiënt (o.a. snel ontslag). - Doel hiervan is dat de patiënt grip krijgt op het bestaan, nieuw perspectief kan ontwikkelen en optimaal in de samenleving kan functioneren. De visie is op een teamdag gecommuniceerd. en is duidelijk bekend. Verdere implementatie hiervan verdient aanbeveling. De medewerkers zullen worden geschoold in samenwerking met HOECsteen. Het verdient aanbeveling om het team jaarlijks te scholen op herstelondersteunende zorg.

5


Inspectie voor de Gezondheidszorg Toezichtinstrument Terugdringen Separeren en Afzonderen 2017-2018 2.2.4 Wordt samengewerkt met de behandelaren van de voorafgaande setting aan de opname en die volgend op de opname?

ja

Door middel van een ZAG bij opname, zo nodig tussentijds en/of bij ontslag nogmaals. Hierbij is de behandelaar van de ambulante setting en zo nodig het IHT2 aanwezig. Daarnaast wordt ook regelmatig telefonisch overlegd met ambulante behandelaren.

2.2.5 Besteedt het team aantoonbaar ja tijd om de oorzaak en functie van het gedrag van de patiĂŤnt te begrijpen?

Een klinisch psycholoog wordt ingezet om gedrag na een trauma/psychose te begrijpen. Hierdoor kan het voorschrijven van medicatie worden voorkomen. Ook een ervaringsdeskundige wordt hiervoor ingezet.

2.3.1 Faciliteert de instelling intervisie ja en/of supervisie voor de individuele teamleden?

De instelling faciliteert intervisie en/of supervisie voor zowel individuele teamleden als het gehele multidisciplinaire team. Er zijn hiervoor binnen de instelling voorzitters beschikbaar die hiervoor geschoold zijn. Op verzoek kan een externe voorzitter ingehuurd worden. De verpleegkundigen kunnen tijdens het patiĂŤntgebonden overleg ook problemen inbrengen, waarop verbeteracties worden ingezet.

2.3.2 Faciliteert de instelling intervisie ja en/of supervisie voor het gehele multidisciplinaire team?

Zie 2.3.1

2

intensive home treatment: crisisbehandeling thuis

6


Inspectie voor de Gezondheidszorg Toezichtinstrument Terugdringen Separeren en Afzonderen 2017-2018 3

Nr

HOOFDTHEMA: UITVOERING VAN SEPARATIE/INSLUITING IN EBK/AFZONDERING

Vraag

Dossier

Toelichting

3.1.1 Is er een separeer/ afzonderings- ja begeleidingsplan waarin staat hoe vaak er contact is en hoe het toezicht wordt uitgevoerd?

Het team maakt voor elke dag dat de patiënt in de EBK of de separeerruimte verblijft een dagprogramma. Hiervoor gebruikt men een standaardtekst met alle contactmomenten per uur. In overleg met de patiënt vult men het programma aan met de wensen van de patiënt. Ook is standaard in het dagprogramma aangegeven dat er ook minimaal ieder half uur een contactmoment is via het raam of de gesloten videoverbinding.

3.1.2 Zijn de wensen van de patiënt aantoonbaar in het plan verwerkt?

ja

Specifieke wensen van betrokkene waren beschreven.

3.1.3 Is het plan onderdeel van het dossier?

ja

3.1.4 Is per dienst aangetekend dat ja het plan is uitgevoerd, vergezeld van bijzonderheden?

Dit wordt per kwartier bijgehouden in het plan.

3.1.5 Worden afwijkingen in het dossier gemotiveerd?

n.v.t.

Er zijn geen afwijkingen gezien.

3.1.6 Is er een standaardplan dat in noodsituaties, en bv ook ’s nachts, meteen kan worden gebruikt en dat voldoet aan de minimumnormen?

ja

Een standaardplan is aanwezig en gezien door de inspectie.

3.2.1 Inhoud van individuele plan Bevat het plan wensen en voorkeuren over: - toiletgang - - verblijf in buitenlucht - - contact met naasten - contact met ervaringsdeskundigen - toezicht?

ja

In het standaardplan is hiervoor ruimte. In het dagprogramma van betrokkene was onder andere tijd ingeruimd voor roken in de buitenlucht.

3.2.2 Is de patiënt betrokken bij het opstellen van het plan?

ja

3.2.3 Is er blijkens het plan minimaal ja elk half uur face to face contact tussen patiënt en hulpverleners? 3.2.4 Is dat contact via een raam of een gesloten videoverbinding? (blijkens het plan)

ja

7


Inspectie voor de Gezondheidszorg Toezichtinstrument Terugdringen Separeren en Afzonderen 2017-2018 3.2.5 Is er blijkens het plan minimaal ja ieder uur contact tussen patiënt en hulpverlener in dezelfde ruimte (fysieke nabijheid)? 3.2.6 Legt de behandelaar in het n.v.t. dossier vast indien een wens van de patiënt voor in het plan in strijd is met goed hulpverlenerschap?

Niet van toepassing in deze casus. Indien dit voorkomt, wordt dit in de rapportage opgenomen.

3.3.1 Is er minimaal ieder kwartier ja toezicht3 op de ingesloten patiënt en vaker indien nodig?

Dit blijkt uit de aantekeningen hierover in het EPD.

3.4.1 Is er voor jongeren onder de 18 n.v.t. jaar permanente begeleiding4 beschikbaar? 3.5.1 Draagt patiënt eigen kleding (geen scheurkleding) tijdens separatie/afzondering?

ja

In beginsel draagt een patiënt eigen kleding. Scheurkleding ligt niet standaard klaar in de separeer.

3.5.2 Is er permanente begeleiding n.v.t. indien er sprake is van een hoog risico op suïcide?

Als het risico op suïcide hoog is, is er permanente begeleiding. Hiervoor is de basisbezetting op de HIC van 8 naar 10 medewerkers uitgebreid. Zo nodig kan extra personeel worden ingezet. Een hoog risico op suïcide betekent niet dat de betreffende patiënt in de EBK wordt ingesloten. Hiervoor zijn op beide afdelingen kamers met cameraobservatie beschikbaar.

3.5.3 Indien geen permanente n.v.t. begeleiding gewenst en verantwoord is, en scheurkleding gebruikt wordt, is die beslissing dan door de behandelaar toegelicht in het dossier?

Indien een patiënt scheurkleding aan krijgt, wordt de reden hiervan genoteerd in het dossier.

3

Toezicht is kijken door het raam met de intentie te checken of het goed gaat met patiënt of kijken op de monitor. Afhankelijk van het toestandsbeeld kan gekozen worden voor persoonlijk toezicht of cameratoezicht. ’s Nachts zal vaker worden gekozen voor cameratoezicht. Op grond van de toelichting op het Besluit middelen en maatregelen Bopz moet bij afzondering, separatie en fixatie voorzien zijn in doorlopend toezicht. Op grond van het Toetsingskader van de inspectie volstaat minimaal eens per kwartier; dus vaker indien nodig gezien de toestand van de patiënt. 4

Permanente begeleiding: vpk of sociotherapeut is permanent beschikbaar voor contact en zichtbaar in de voorruimte.

8


Inspectie voor de Gezondheidszorg Toezichtinstrument Terugdringen Separeren en Afzonderen 2017-2018 4

HOOFDTHEMA: CONSULTATIE

Consultatie is aangewezen, wanneer een patiënt binnen een bepaald aantal weken minstens de helft van de tijd is gesepareerd, ingesloten in EBK, afgezonderd, of een combinatie van deze 3 vormen; en beëindiging is niet in zicht. Tussentijds dienen naasten betrokken te worden bij het zoeken naar alternatieven, tenzij de patiënt daar bezwaar tegen heeft. Nr

Vraag

Dossier

4.1.1 Vraagt de behandelend n.v.t. psychiater een consultatie aan van een onafhankelijke psychiater bij separatie/ afzondering >84 uur in 1 week?

Toelichting Betrokkene was nog geen week gesepareerd.

4.1.2 Zijn de aanvraag, het advies en het resultaat in het dossier te vinden? 4.1.3 Worden naasten van de patiënt aantoonbaar betrokken bij het zoeken naar alternatieven? 4.2.1 Vraagt de behandelend psychiater bij een separatie/ afzondering >252 uur in 3 weken consultatie aan bij een onafhankelijk teamconsulent? 4.2.2 Onderzoekt de teamconsulent met het team het aandeel van het team in de casus? 4.2.3 Zijn de aanvraag, het advies en het resultaat in het dossier te vinden? 4.2.4 Worden tussentijds naasten van de patiënt aantoonbaar betrokken bij het zoeken naar alternatieven? 4.3.1 Vraagt de behandelend psychiater bij een separatie/ afzondering >504 uur in 6 weken externe collegiale consultatie aan bij een vergelijkbaar behandelteam uit een andere instelling?

9


Inspectie voor de Gezondheidszorg Toezichtinstrument Terugdringen Separeren en Afzonderen 2017-2018 4.3.2 Vindt casusoverleg plaats waar ook eerder geconsulteerde experts bij aanwezig zijn? 4.3.3 Zijn de aanvraag, het advies en het resultaat in het dossier te vinden? 4.3.4 Worden naasten van de patiĂŤnt aantoonbaar betrokken bij het zoeken naar alternatieven?

10


Inspectie voor de Gezondheidszorg Toezichtinstrument Terugdringen Separeren en Afzonderen 2017-2018 5

Nr

5

HOOFDTHEMA: REDUCTIE

Vraag

Ja/Deels/ Toelichting Nee

5.1.1 Zijn de gegevens van Argus van ja de instelling over meerdere jaren onderzocht?

De gegevens zijn in de rapportage over de uitgevoerde audits vermeld. De totale tijdsduur van separaties vanaf 2013 is in kaart gebracht.

5.1.2 Zijn de gegevens van Argus van ja de afdeling over meerdere jaren onderzocht?

Van vier verschillende locaties van de instelling, waaronder de HIC, is de tijdsduur in 2016 (tot en met september) van separaties vergeleken met die in 2015.

5.1.3 Is er een plan van aanpak met een SMART omschreven doelstelling voor de instelling en/of de afdeling?

ja

Om reductie van de insluitingen in de EBK/ separeerruimte tot stand te brengen, zijn voldoende SMART geformuleerde plannen van aanpak voor beide bezochte afdelingen opgesteld en uitgevoerd.

5.1.4 Is in dit plan van aanpak het ja voorkomen van substitutie naar andere vormen van vrijheidsbeperking opgenomen?

Het voorkomen van substitutie naar andere vormen van vrijheidsbeperkende maatregelen staat centraal in het plan van aanpak. Beschreven is dat er meer gekozen moet worden voor het toepassen van humane alternatieve zorgvormen, zoals de IHT, verdere doorontwikkeling van IHT en betere afstemming met de crisisdienst

5.2.1 Is er een daling bereikt in het aantal separaties en afzonderingen onder dwang?

ja

De totale tijdsduur van separaties / insluitingen in EBK5 is instellingsbreed vanaf 2013 in kaart gebracht. Hieruit blijkt dat in september 2016 bijna een halvering van de totale separeerduur ten opzichte van 2013 tot stand is gebracht (waarbij 2015 een verhoging van de duur liet zien). Bij beide HIC’s is in september 2016 een daling van 30% te zien ten opzichte van 2015.

5.2.2 Heeft er substitutie plaatsgevonden naar andere vormen van dwang?

Onbekend

Omdat in de cijfers de duur van de medicatie onder dwang niet is vermeld, is onduidelijk of er op instellingsniveau substitutie naar medicatie onder dwang heeft plaats gevonden.

GGZ Drenthe heeft geen afzonderingsruimtes, er wordt niet afgezonderd.

11


Inspectie voor de Gezondheidszorg Toezichtinstrument Terugdringen Separeren en Afzonderen 2017-2018 6 6.0

ITEMS VOOR GESPREK MET DE PATIËNT Patiënt is

wel

niet gesproken.

Zo nee, reden: Er werd afgezien van een gesprek met betrokkene.

Hoofdthema 1: Preventie. Al het mogelijke is geprobeerd om separatie te voorkomen 6.1.1

Patiënt heeft: Crisiskaart Triadekaart Zelfbindingsverklaring Anders, namelijk: Geen enkele wilsverklaring op papier (ga verder met vraag 5.4)

6.1.2

Zo ja, is dan naar zijn/haar eigen ervaring gehandeld naar de wilsverklaring: Ja Niet altijd Nee

6.1.3

Is er een signaleringsplan opgesteld om escalatie te voorkomen? Ja Nee (ga verder met vraag 5.6)

6.1.4

Zo ja, is er steeds naar dit plan gehandeld volgens patiënt zelf? Ja Niet altijd Nee

6.1.5

Is/zijn (elke) separatie(s) minimaal wekelijks geëvalueerd? Ja Wel aangeboden, maar zelf niet altijd gebruik van gemaakt Nee (ga verder met vraag 5.8)

6.1.6

Zo ja, is er met de evaluaties merkbaar iets gedaan? Ja Nee

Hoofdthema 2: Teamcultuur 6.2.1

Is overdag altijd een sociotherapeut/verpleegkundige/medewerker aanwezig of beschikbaar, ook tijdens overdrachtmomenten? Ja Nee

6.2.2

Is er voldoende contact tussen het team in de kliniek en uw ambulante behandelaar? Ja Nee

6.2.3

Is er voldoende gelegenheid om herstelwerkgroepen of -cursussen te volgen? Ja Nee

12


Inspectie voor de Gezondheidszorg Toezichtinstrument Terugdringen Separeren en Afzonderen 2017-2018

6.2.4

Is er voldoende ondersteuning bij het behouden en desgewenst uitbreiden van uw persoonlijk netwerk? Ja Nee

6.2.5

Worden uw naasten voldoende geïnformeerd over en betrokken bij de behandeling? Ja Nee

Hoofdthema 3: Uitvoering separatie/afzondering (Geen eenzame opsluiting) 6.3.1

Heeft u voldoende inbreng/invloed gehad in het separatie/afzonderingsbegeleidingsplan? Ja, namelijk Nee Daar wilde of kon patiënt niet over meepraten

6.3.2

Is het separatie/afzonderingsbegeleidingsplan met contactmomenten enz. uitgevoerd volgens afspraak? Ja Niet altijd Nee Er was geen plan opgesteld Er was geen plan opgesteld, maar patiënt is niet eenzaam opgesloten geweest

Hoofdthema 4: Consultatie 6.4.1

Is informatie verstrekt over de consultatie(s) en is toestemming gevraagd om gegevens aan de consultant(s) te verstrekken? Ja Wel info verstrekt maar geen toestemming gevraagd (ga verder met vraag 6.4.3) Nee (ga verder met vraag 6.4.3)

6.4.2

Zo ja, heeft patiënt toestemming gegeven? Ja Deels: wel voor …. maar niet voor…. Nee

6.4.3

Heeft/hebben de consultatie(s) positief resultaat gehad naar de ervaring van patiënt? Ja Gedeeltelijk Nee

13


Inspectie voor de Gezondheidszorg Toezichtinstrument Terugdringen Separeren en Afzonderen 2017-2018 Casus 2 0.1. 0.2. 0.3. 0.4. 0.5. 0.6. 0.7. 0.8. 0.9. 0.10. 0.11. 0.12. 0.13.

Datum toetsing: 7 juli 2017 Namen (senior) inspecteurs: mevr. XX en mevr. YY Naam instelling: GGZ Drenthe Naam en plaats afdeling: Afdeling Ouderen, Hoogeveen Heeft deze afdeling/locatie een Bopz-aanmerking? Ja Nee Functie gesprekspartners: twee psychiaters en twee verpleegkundigen Initialen patiĂŤnt: bekend bij de instelling en de inspectie; hierna betrokkene genoemd Geslacht: bekend bij de instelling en de inspectie Geboortejaar: bekend bij de instelling en de inspectie Opnamedatum: bekend bij de instelling en de inspectie Indien van toepassing: overplaatsingsdatum naar afdeling van onderzoek: bekend bij de instelling en de inspectie Indien van toepassing: ontslagdatum: Juridische status: Vrijwillig IBS RM Strafrechtelijke titel, namelijk: Anders, namelijk:

0.14.

Getoetst is: (meerdere antwoorden mogelijk) Separatie Insluiting in EBK die voldoet aan veldnorm 2013 Insluiting in EBK die niet (helemaal) voldoet aan veldnorm 2013 Afzondering Insluiting op eigen kamer Fixatie

0.15.

Was/is er sprake van verzet tegen deze vorm(en) van vrijheidsbeperking? Ja Meestal Soms Nee Niet geregistreerd

0.16. 0.17. 0.18. 0.19.

Datum 1e episode : 2e kwartaal 2017 Datum einde laatste episode (laatst geregistreerd in Argus): 2e kwartaal 2017 Totaal aantal uren : bekend bij de instelling en de inspectie Loopt de toepassing nog door ten tijde van inspectiebezoek: bekend bij de instelling en de inspectie

1


Inspectie voor de Gezondheidszorg Toezichtinstrument Terugdringen Separeren en Afzonderen 2017-2018 1

HOOFDTHEMA: PREVENTIE

Al het mogelijke is geprobeerd om separatie/afzondering te voorkomen; de rechtsbeginselen subsidiariteit, proportionaliteit en doelmatigheid zijn in acht genomen.

Nr

Vraag

Dossier Toelichting

1.1.1 Heeft de patiënt een crisiskaart / wilsverklaring / triadekaart / zelfbindingsverklaring?

nee

1.1.2 Is deze opgenomen in het EPD?

nvt

1.1.3 Is deze aantoonbaar actueel?

nvt

1.1.4 Is de inhoud ervan aantoonbaar meegenomen in de overweging hoe te EPD? handelen? (voorkeuren gehonoreerd)

nvt

1.1.5 Zijn afwijkingen van de voorkeuren van patiënt gemotiveerd weergegeven in het EPD?

nvt

Men is bezig om samen met de HOECsteen (het Drents Herstel Ondersteunend Expertise Centrum) een consulent op te leiden om de crisiskaart te introduceren.

1.1.6 Indien geen crisiskaart oid: is ja aantoonbaar contact opgenomen met naasten of ervaringsdeskundige om vanuit perspectief van patiënt te kunnen handelen?

Er is aantoonbaar regelmatig overlegd met de echtgenoot van betrokkene.

1.2.1 Is er een op de patiënt afgestemd ja signaleringsplan (voor patiënten die bekend zijn met agressie, suïcidaliteit of ander gevaarzettend gedrag) om escalatie / onveilige situaties te voorkomen?

Er is zowel een signaleringsplan opgesteld op de eerste afdeling van opname, als na overplaatsing naar een andere afdeling. De inspectie heeft aanbevolen om, indien mogelijk, te werken met één plan, zowel ambulant als klinisch dat ook bruikbaar is voor verschillende afdelingen. Dit bleek niet uit het signaleringsplan. Toegelicht werd dat de wensen van betrokkene moeilijk konden worden opgenomen. Of het signaleringsplan opgesteld was met naasten was ook niet zichtbaar. Het verdient aanbeveling om in dergelijke situaties naasten te betrekken bij het opstellen van een signaleringsplan.

1.2.2 Is het signaleringsplan samen met patiënt opgesteld?

nee

1.2.3 Is het signaleringsplan actueel?

ja

Het signaleringsplan was actueel.

1.2.4 Zijn de wensen van de patiënt herkenbaar opgenomen?

nee

Dit bleek niet uit het signaleringsplan. Zie toelichting onder 1.2.2. Verbeterpunt: indien de wensen van de patiënt of de naasten niet kunnen worden opgenomen, dit vermelden in het plan.

1.2.5 Beschrijft het signaleringsplan per fase ja wat te doen door het team, door patiënt zelf en naasten?

2


Inspectie voor de Gezondheidszorg Toezichtinstrument Terugdringen Separeren en Afzonderen 2017-2018 1.2.6 Is het signaleringsplan aantoon- ja baar in het EPD? 1.2.7 Is het signaleringsplan aantoonbaar uitgevoerd?

ja

1.2.8 Zo nee, staat in het dossier vermeld waarom niet?

n.v.t.

Het plan bleek aantoonbaar uitgevoerd, doch er werd in de verpleegkundige rapportage niet expliciet naar verwezen. Het verdient aanbeveling om daarin expliciet naar het signaleringsplan te verwijzen, zodat duidelijk is dat conform het signaleringsplan is gewerkt en of dit effect had.

1.2.9 Is het crisisbeleid / de-escalatie- ja beleid opgenomen in het EPD in het geval de patiënt niet mee kon werken aan een signaleringsplan?

Hiervoor is een vast format (afspraken) beschikbaar.

1.3.1 Zijn alternatieve interventies overwogen bij patiënten die tevoren niet bekend waren met agressie, suïcidaliteit alvorens dwang wordt toegepast?

In de dagen voorafgaand aan het uitvoeren van het signaleringsplan zijn alternatieve interventies uitgevoerd.

ja

1.3.2 Is er aantoonbaar tijd en ja aandacht ingezet om de functie en de oorzaak van het gedrag te begrijpen dat zou kunnen leiden tot dwang of vrijheidsbeperking?

Het gedrag van betrokkene in o.a. de separeerruimte is uitgebreid geanalyseerd en op basis daarvan zijn besluiten genomen.

1.4.1 Vindt bij opname van een ja patiënt altijd een nieuwe afweging en beoordeling van de situatie plaats, indien separatie / afzondering geïndiceerd is door de verwijzer?

Er wordt nooit direct overgegaan tot separeren. Altijd vindt het opnamegesprek op een kamer plaats. De 5-minuten-methodiek /gastvrije zorg wordt toegepast.

1.4.2 Is er aandacht voor een gastvrije ja ontvangst? - - aanbieden rustige omgeving, - - eten, drinken, contact met de buitenwereld, praktische zorg, - - uitleg over de afdeling, - - aandacht voor opbouwen vertrouwensrelatie.

Zie 1.4.1. Alle teamleden zijn hierin geschoold.

1.5.1 Is iedere separatie / afzondering nee aantoonbaar minimaal eens per week met patiënt geëvalueerd?

Er is niet wekelijks een evaluatie m.b.v. de vragenlijst uitgevoerd. Wel is vaker met betrokkene geëvalueerd, waarbij onderdelen van het beschikbare format aan de orde kwamen. Verbeterpunt: wekelijks een evaluatie uitvoeren en het bestaande formulier voor evaluatie hierop aanpassen.

Men begeleidt betrokkene ook continue om het gedrag van de betrokkene beter te kunnen begrijpen.

3


Inspectie voor de Gezondheidszorg Toezichtinstrument Terugdringen Separeren en Afzonderen 2017-2018 1.5.2 Gebeurt deze evaluatie aan de hand van een format?

nee

De wekelijkse evaluatie gebeurt niet aan de hand van een format. De evaluatie aan het eind van de separatie wel. Deze was in dit geval niet uitgevoerd. Het gebruikte format voldeed niet aan de norm en is inmiddels aangepast.

1.5.3 Wordt de evaluatie uitgevoerd met een ervaringsdeskundige (voorkeur)?

nee

Omdat separatie op deze afdeling zeer weinig voorkomt, kiest men ervoor dat de ervaringsdeskundige op vaste tijden contact legt met bewoners. Ook zou voor eventuele deelname aan evaluatie de ervaringsdeskundige eerst geschoold moet worden.

1.5.4 Hebben de ervaringen, wensen ja en suggesties van de patiënt een plek binnen de evaluatie?

Deze zijn opgenomen in het format.

1.5.5 Wordt in het EPD aangetekend ja indien een evaluatie niet mogelijk is?

In de rapportage was opgenomen dat evalueren moeilijk was.

1.5.6 Bevat het format de vraag of de ja patiënt en eventueel zijn naasten vonden dat zij voldoende geïnformeerd waren? 1.5.7 Krijgen naastbetrokkenen de mogelijkheid om deel te nemen aan de evaluatie?

ja

1.5.8 Zijn verbeterpunten uit evaluaties met patiënt aantoonbaar toegepast?

nee

N.a.v. een eerder inspectiebezoek had de inspectie als verbeterpunt benoemd dat de privacy van een zich in de separeerruimte aanwezige patiënt diende te worden verbeterd. Dit was ‘opgelost’ door folie op het raam aan te brengen. Betrokkene had bij de evaluatie aangegeven de separeerruimte als krap te ervaren. Hier was (nog) geen actie op ondernomen. Verbeterpunt: Het raam dient te worden vervangen door een raam, waarbij niet vanuit buiten naar binnen, maar wel van binnen naar buiten gekeken kan worden.

1.6.1 Worden alle separaties en afzonderingen wekelijks besproken in een MDO?

ja

In zowel het ochtendMDO als het groot MDO (eens per 2 à 3 weken).

1.6.2 Zijn verbeterpunten uit evaluaties in het MDO aantoonbaar toegepast?

ja

In het MDO was afgesproken, dat als na drie dagen geen verbetering op zou treden overplaatsing naar de HIC zou plaatsvinden. Dit is aantoonbaar in gang gezet.

4


Inspectie voor de Gezondheidszorg Toezichtinstrument Terugdringen Separeren en Afzonderen 2017-2018 1.7.1 Wordt minimaal 2x per dag een ja risicotaxatie uitgevoerd tijdens het verblijf in de separeerruimte of afzonderingsruimte? (zo mogelijk met hiervoor ontwikkelde instrumenten)

De Kennedy As V van deze casus in het EPD is gezien. Dit instrument wordt ingezet om te beoordelen of deseparatie kan worden ingezet/uitgebreid (twee maal op een dag).

5


Inspectie voor de Gezondheidszorg Toezichtinstrument Terugdringen Separeren en Afzonderen 2017-2018 2

HOOFDTHEMA: TEAMCULTUUR

Team: het multidisciplinaire team van de betreffende afdeling Teamcultuur: het geheel aan waarden en normen binnen een team; inclusief (ongeschreven) regels over communicatie en omgang met elkaar en met cliënten en een gedeelde visie op zorg.

Nr

Vraag

Ja/Deels/ Toelichting Nee/NVT

2.1.1 Wordt gewerkt met de “1e 5 minuten methodiek” of een vergelijkbare methodiek?

ja

Zie 1.4.1 en 1.4.2

2.1.2 Is er overdag continu minimaal één teamlid aanwezig en aanspreekbaar?

ja

Er is altijd een medewerker bij de open balie, ook tijdens de overdracht. Medewerkers rapporteren in de huiskamer.

2.2.1 Werkt het team volgens de principes van de herstelondersteunende zorg?

deels

- Er wordt van uitgegaan dat opname een onderbreking is in de ambulante behandeling. Via De HOECsteen, kunnen de afdelingen beschikken over een Toolkit met instrumenten die de implementatie van herstel ondersteunende zorg ondersteunen.

2.2.2 Heeft de organisatie een visie op deels herstel die bekend is bij de medewerkers (en de cliënten)?

Deze is op schrift gesteld en bekend bij medewerkers. De visie houdt in dat er aandacht is voor: - - een hoge mate van inspraak en keuze van de patiënt en zijn naaste; - - de vraag wat voor de patiënt nodig is voor ontslag; - - de eigen kracht en verantwoordelijkheid van de patiënt (o.a. snel ontslag). - Doel hiervan is dat de patiënt grip krijgt op het bestaan, nieuw perspectief kan ontwikkelen en optimaal in de samenleving kan functioneren. De visie is op een teamdag gecommuniceerd. en is duidelijk bekend. Verdere implementatie hiervan verdient aanbeveling.

2.2.3 Krijgt het team jaarlijks ja deskundigheidsbevordering over herstel en herstelondersteunende zorg?

Deskundigheidsbevordering over herstel en herstelondersteunende zorg vindt o.a. plaats tijdens intervisie van artsen/psychiaters.

2.2.4 Wordt samengewerkt met de behandelaren van de voorafgaande setting aan de opname en die volgend op de opname?

Samenwerking met de ambulante behandelaren verloopt via de zorgafstemmingsgesprekken (ZAG’s). Zo wordt bijvoorbeeld dagbesteding geregeld via het ambulante team.

Ja

2.2.5 Besteedt het team aantoonbaar Ja tijd om de oorzaak en functie van het gedrag van de patiënt te begrijpen?

Zie 1.3.2

6


Inspectie voor de Gezondheidszorg Toezichtinstrument Terugdringen Separeren en Afzonderen 2017-2018 2.3.1 Faciliteert de instelling intervisie nee en/of supervisie voor de individuele teamleden?

De afdeling faciliteert nog geen intervisie of supervisie voor individuele teamleden. Verbeterpunt: intervisie of supervisie voor individuele teamleden introduceren.

2.3.2 Faciliteert de instelling intervisie ja en/of supervisie voor het gehele multidisciplinaire team?

De 1ste verpleegkundige neemt vaak het initiatief voor een intervisie. Ook psychiaters nemen deel aan de intervisie. Andere disciplines nemen op verzoek deel aan de intervisie. De instelling faciliteert de intervisie voor het team door het leveren van voorzitters die geschoold zijn. Op verzoek kan een externe uitgenodigd worden om de voorzitter zijn.

7


Inspectie voor de Gezondheidszorg Toezichtinstrument Terugdringen Separeren en Afzonderen 2017-2018 3

Nr

HOOFDTHEMA: UITVOERING VAN SEPARATIE/INSLUITING IN EBK/AFZONDERING

Vraag

Dossier

Toelichting

3.1.1 Is er een separeer/ afzonderings- ja begeleidingsplan waarin staat hoe vaak er contact is en hoe het toezicht wordt uitgevoerd?

Het ingevulde dagprogramma, met de contactmomenten eens per uur, is ingezien.

3.1.2 Zijn de wensen van de patiënt aantoonbaar in het plan verwerkt?

ja

In het dagprogramma zijn de wensen van de betrokkene bijgevoegd.

3.1.3 Is het plan onderdeel van het dossier?

ja

3.1.4 Is per dienst aangetekend dat ja het plan is uitgevoerd, vergezeld van bijzonderheden? 3.1.5 Worden afwijkingen in het dossier gemotiveerd?

n.v.t.

Men geeft aan dat deze – indien van toepassing – genoteerd worden.

3.1.6 Is er een standaardplan dat in noodsituaties, en bv ook ’s nachts, meteen kan worden gebruikt en dat voldoet aan de minimumnormen?

Ja

Het format dagprogramma voldoet aan de minimumnormen.

3.2.1 Inhoud van individuele plan Bevat het plan wensen en voorkeuren over: - toiletgang - - verblijf in buitenlucht - - contact met naasten - contact met ervaringsdeskundigen - toezicht?

deels

De standaardtekst over toezicht is normaliter onder het dagprogramma vermeld. Deze tekst was bij deze casus weggevallen. De wensen en voorkeuren over de andere aspecten waren in het plan opgenomen. Verbeterpunt: organiseer de mogelijkheid om het standaard plan zo aan te passen, dat door aanpassing wel voldaan blijft worden aan minimumnormen.

3.2.2 Is de patiënt betrokken bij het opstellen van het plan?

ja

Zie 3.1.2

3.2.3 Is er blijkens het plan minimaal nee elk half uur face to face contact tussen patiënt en hulpverleners?

De standaard tekst hierover, zoals deze onder het dagprogramma vermeld is, was in dit geval weggevallen.

3.2.4 Is dat contact via een raam of een gesloten videoverbinding? (blijkens het plan)

Zie 3.2.3.

nee

3.2.5 Is er blijkens het plan minimaal ja ieder uur contact tussen patiënt en hulpverlener in dezelfde ruimte (fysieke nabijheid)?

Dit is in het dagprogramma vermeld.

8


Inspectie voor de Gezondheidszorg Toezichtinstrument Terugdringen Separeren en Afzonderen 2017-2018 3.2.6 Legt de behandelaar in het n.v.t. dossier vast indien een wens van de patiënt voor in het plan in strijd is met goed hulpverlenerschap?

Indien van toepassing, wordt dit in de rapportage vermeld.

3.3.1 Is er minimaal ieder kwartier ja toezicht1 op de ingesloten patiënt en vaker indien nodig? 3.4.1 Is er voor jongeren onder de 18 n.v.t. jaar permanente begeleiding2 beschikbaar? 3.5.1 Draagt patiënt eigen kleding (geen scheurkleding) tijdens separatie/afzondering?

ja

Scheurkleding ligt niet standaard klaar.

3.5.2 Is er permanente begeleiding ja indien er sprake is van een hoog risico op suïcide?

Hierbij wordt ook cameratoezicht ingezet: in 3 slaapkamers (waarvan 1 extra veilig is) is een camera aanwezig.

3.5.3 Indien geen permanente begelei- ja ding gewenst en verantwoord is, en scheurkleding gebruikt wordt, is die beslissing dan door de behandelaar toegelicht in het dossier?

Dit wordt in de rapportage vermeld, is door de gesprekspartners toegelicht.

1

Toezicht is kijken door het raam met de intentie te checken of het goed gaat met patiënt of kijken op de monitor. Afhankelijk van het toestandsbeeld kan gekozen worden voor persoonlijk toezicht of cameratoezicht. ’s Nachts zal vaker worden gekozen voor cameratoezicht. Op grond van de toelichting op het Besluit middelen en maatregelen Bopz moet bij afzondering, separatie en fixatie voorzien zijn in doorlopend toezicht. Op grond van het Toetsingskader van de inspectie volstaat minimaal eens per kwartier; dus vaker indien nodig gezien de toestand van de patiënt. 2

Permanente begeleiding: vpk of sociotherapeut is permanent beschikbaar voor contact en zichtbaar in de voorruimte.

9


Inspectie voor de Gezondheidszorg Toezichtinstrument Terugdringen Separeren en Afzonderen 2017-2018 4

HOOFDTHEMA: CONSULTATIE

Consultatie is aangewezen, wanneer een patiënt binnen een bepaald aantal weken minstens de helft van de tijd is gesepareerd, ingesloten in EBK, afgezonderd, of een combinatie van deze 3 vormen; en beëindiging is niet in zicht. Tussentijds dienen naasten betrokken te worden bij het zoeken naar alternatieven, tenzij de patiënt daar bezwaar tegen heeft. Nr

Vraag

Dossier

4.1.1 Vraagt de behandelend ja psychiater een consultatie aan van een onafhankelijke psychiater bij separatie/ afzondering >84 uur in 1 week? 4.1.2 Zijn de aanvraag, het advies en het resultaat in het dossier te vinden?

Toelichting In het dossier vastgelegd.

ja

4.1.3 Worden tussentijds naasten van ja de patiënt aantoonbaar betrokken bij het zoeken naar alternatieven?

In het format voor de consultatie is hierover de vraag opgenomen: ‘zijn naastbetrokkenen geïnformeerd en betrokken’? Deze vraag is beantwoord met: ‘Ja’. Daarmee is onvoldoende duidelijk of naasten actief betrokken zijn bij het zoeken naar alternatieven. Het verdient aanbeveling het format hierop aan te passen.

4.2.1 Vraagt de behandelend ja psychiater bij een separatie/ afzondering >252 uur in 3 weken consultatie aan bij een onafhankelijk teamconsulent?

Er is tijdig een consultatie gedaan. Hiertoe zijn de separeertijden doorberekend en is op basis daarvan (tijdig) een signaal afgegeven. Normaliter wordt een consultatie gedaan door een hiertoe samengesteld consultatieteam. Dit team bestaat uit verschillende disciplines, die expertise en ervaring hebben in het terugdringen van dwang en drang en een deskundige vanuit het cliëntenperspectief. Het team wordt ook ingezet voor de tweede en de derde consultatie. In verband met feestdagen is de consultatie door een onafhankelijk psychiater gedaan, die niet aan het consultatieteam verbonden was.

10


Inspectie voor de Gezondheidszorg Toezichtinstrument Terugdringen Separeren en Afzonderen 2017-2018 4.2.2 Onderzoekt de teamconsulent met het team het aandeel van het team in de casus?

deels

4.2.3 Zijn de aanvraag, het advies en het resultaat in het dossier te vinden?

ja

4.2.4 Worden naasten van de patiënt aantoonbaar betrokken bij het zoeken naar alternatieven?

nee

Het formulier bij 252 uur in 3 weken is gebruikt. Vermeld is: ‘Wat heeft het team zelf gedaan om deseparatie te bevorderen? en ‘Welke factoren maken dat deseparatie niet is gelukt? De onafhankelijk psychiater heeft met het team gesproken over het aandeel van het team in deze casus. Niet duidelijk is of er ook gesproken is over de mogelijkheden voor het team om de separatie / afzondering te beëindigen en over het inzetten van alternatieven. Dit verdient wel aanbeveling.

Tijdens het consult is niet gevraagd naar alternatieven. Tussentijds door de behandelend arts en verpleegkundige wel. Dit was in het dossier aangetekend.

4.3.1 Vraagt de behandelend N.v.t. psychiater bij een separatie/afzondering >504 uur in 6 weken externe collegiale consultatie aan bij een vergelijkbaar behandelteam uit een andere instelling? 4.3.2 Vindt casusoverleg plaats waar ook eerder geconsulteerde experts bij aanwezig zijn? 4.3.3 Zijn de aanvraag, het advies en het resultaat in het dossier te vinden? 4.3.4 Worden naasten van de patiënt aantoonbaar betrokken bij het zoeken naar alternatieven?

11


Inspectie voor de Gezondheidszorg Toezichtinstrument Terugdringen Separeren en Afzonderen 2017-2018 5

Nr

HOOFDTHEMA: REDUCTIE

Vraag

Ja/Deels/ Toelichting Nee

5.1.1 Zijn de gegevens van Argus van ja de instelling over meerdere jaren onderzocht?

De gegevens zijn in de rapportage over de uitgevoerde audits vermeld en nader toegelicht.

5.1.2 Zijn de gegevens van Argus van ja de afdeling over meerdere jaren onderzocht?

In voornoemde gegevens zijn de resultaten van de afdeling ouderen benoemd en over meerdere jaren onderzocht.

5.1.3 Is er een plan van aanpak met een SMART omschreven doelstelling voor de instelling en/of de afdeling?

De doelstelling voor de afdeling ouderen is (SMART) geformuleerd.

ja

5.1.4 Is in dit plan van aanpak het ja voorkomen van substitutie naar andere vormen van vrijheidsbeperking opgenomen?

Het voorkomen van substitutie naar andere vormen van vrijheidsbeperkende maatregelen staat centraal in het plan van aanpak. Beschreven is dat er meer gekozen moet worden voor het toepassen van humane alternatieve zorgvormen, zoals de IHT, verdere doorontwikkeling van IHT en betere afstemming met de crisisdienst.

5.2.1 Is er een daling bereikt in het aantal separaties en afzonderingen onder dwang?

nee

Doordat separatie weinig wordt toegepast en in 2015 niet heeft plaats gevonden, heeft de individuele casuĂŻstiek in 2016 gemaakt dat er geen daling is bereikt.

5.2.2 Heeft er substitutie plaatsgevonden naar andere vormen van dwang?

ja

Uit de gegevens van Argus blijkt dat op afdeling ouderen een duidelijke verhoging van dwangmedicatie in 2016 heeft plaats gevonden, ten opzichte van 2015.

12


Inspectie voor de Gezondheidszorg Toezichtinstrument Terugdringen Separeren en Afzonderen 2017-2018 6 6.0

ITEMS VOOR GESPREK MET DE PATIËNT Patiënt is

wel

niet gesproken. Betrokkene kon nog geen antwoorden op de vragen geven.

Hoofdthema 1: Preventie. Al het mogelijke is geprobeerd om separatie te voorkomen 6.1.1

Patiënt heeft: Crisiskaart Triadekaart Zelfbindingsverklaring Anders, namelijk: Geen enkele wilsverklaring op papier (ga verder met vraag 5.4)

6.1.2

Zo ja, is dan naar zijn/haar eigen ervaring gehandeld naar de wilsverklaring: Ja Niet altijd Nee

6.1.3

Is er een signaleringsplan opgesteld om escalatie te voorkomen? Ja Nee (ga verder met vraag 5.6)

6.1.4

Zo ja, is er steeds naar dit plan gehandeld volgens patiënt zelf? Ja Niet altijd Nee

6.1.5

Is/zijn (elke) separatie(s) minimaal wekelijks geëvalueerd? Ja Wel aangeboden, maar zelf niet altijd gebruik van gemaakt Nee (ga verder met vraag 5.8)

6.1.6

Zo ja, is er met de evaluaties merkbaar iets gedaan? Ja Nee

Hoofdthema 2: Teamcultuur 6.2.1

Is overdag altijd een sociotherapeut/verpleegkundige/medewerker aanwezig of beschikbaar, ook tijdens overdrachtmomenten? Ja Nee

6.2.2

Is er voldoende contact tussen het team in de kliniek en uw ambulante behandelaar? Ja Nee

6.2.3

Is er voldoende gelegenheid om herstelwerkgroepen of -cursussen te volgen? Ja Nee

13


Inspectie voor de Gezondheidszorg Toezichtinstrument Terugdringen Separeren en Afzonderen 2017-2018 6.2.4

Is er voldoende ondersteuning bij het behouden en desgewenst uitbreiden van uw persoonlijk netwerk? Ja Nee

6.2.5

Worden uw naasten voldoende geïnformeerd over en betrokken bij de behandeling? Ja Nee

Hoofdthema 3: Uitvoering separatie/afzondering (Geen eenzame opsluiting) 6.3.1

Heeft u voldoende inbreng/invloed gehad in het separatie/afzonderingsbegeleidingsplan? Ja, namelijk Nee Daar wilde of kon patiënt niet over meepraten

6.3.2

Is het separatie/afzonderingsbegeleidingsplan met contactmomenten enz. uitgevoerd volgens afspraak? Ja Niet altijd Nee Er was geen plan opgesteld Er was geen plan opgesteld, maar patiënt is niet eenzaam opgesloten geweest

Hoofdthema 4: Consultatie 6.4.1

Is informatie verstrekt over de consultatie(s) en is toestemming gevraagd om gegevens aan de consultant(s) te verstrekken? Ja Wel info verstrekt maar geen toestemming gevraagd (ga verder met vraag 6.4.3) Nee (ga verder met vraag 6.4.3)

6.4.2

Zo ja, heeft patiënt toestemming gegeven? Ja Deels: wel voor …. maar niet voor…. Nee

6.4.3

Heeft/hebben de consultatie(s) positief resultaat gehad naar de ervaring van patiënt? Ja Gedeeltelijk Nee

14

Ggz drenthe toezicht op de uitvoering van het beleid terugdringen separeren en afzonderen  
Ggz drenthe toezicht op de uitvoering van het beleid terugdringen separeren en afzonderen  
Advertisement