Page 1

บทความพิเศษ โดย อ.รอซั ค : อิสลาม มุสลิม และนักมานุษยวิทยา / น.14 1

เดอะพับลิกโพสต์

ปี ท่ี 8 ฉบับที่ 94 (ประจ�ำวันที่ 1-31 ตุลาคม พ.ศ. 2556)

ฤทัย พัชระ / หน้า 2

“8 ตุลา” เหตุการณ์ท่อ�ี ำนาจเก่า

“อยากให้เกิด”

นสพ.ข่าวมุสลิมคุณภาพอันดับหนึ่งที่มียอดจ�ำหน่ายสูงสุด

เศรษฐกิจ / หน้า 8

เศรษฐกิจไทย“ถดถอย” พิสูจน์ไตรมาส 3 www.publicpostonline.com

สัมภาษณ์...หน้า 18

“อุ ปทูตอิหร่าน” เรียกร้องอเมริกา

ใช้“ปั ญญา”ในกรณีซีเรีย เลิกแสวงหาผลประโยชน์ในสถานการณ์

่ “ไอแบงก์”เจ้าทีแรง

ปีที่ 8 ฉบับที่ 94 ประจำ�วันที่ 1-31 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2556

E-mail : publicthai@yahoo.com

www.facebook.com/publicpostonline

“เอ็มดี”ลาออกอีกแล้ว!

ในประเทศ...หน้า 4

“อาวุ ธเคมี”ยุ ทธศาสตร์ท่มีี ไว้ ดร.ฟารุก มะหะหมัด / หน้า 13

“สร้างประเด็น”หรือ“เปลี่ยนเกม”?

เร้าเกม หวัง “ฟลุ๊ก” รอบ2

การเมือง...หน้า 3


2

บทบรรณาธิการ / บทความ

ใ น ร อ บ เ ดื อ น ที่ ผ่ า น ม า สถานการณ์ประเทศ “ซีเรีย” เป็นที่จับจ้องของคนทั่วโลก โ ด ย เ ฉ พ า ะ ภ า ย ห ลั ง สหรัฐฯ ประกาศจะโจมตีสงั่ สอน บาชาร์ อัล-อัสซาด “ซีเรีย” จ่อถูกลากเข้าสู่ กองเพลิง โดยผู้นำ�สหรัฐฯ กับ ชาติ ต ะวั น ตกไม่ กี่ ป ระเทศที่ พยายามชีน้ ำ�โลก และใช้ขอ้ อ้าง การใช้ “อาวุธเคมี” เพื่อจุดไฟ สงครามในซีเรีย ทว่า ในขณะทีส่ หรัฐฯ และ พันธมิตรสั่งเคลื่อนกำ�ลังเข้าสู่ สมรภูมิซีเรียนั้น อีกฟากหนึ่ง ทัง้ ประชาชนและผูน้ ำ�ในซีเรีย ก็

แสดงความพร้อมทีจ่ ะป้องกันตนเอง จากชาติมหาอำ�นาจ น อ ก จ า ก นั้ น ช า ติ ที่ เ ป็ น พันธมิตรซีเรีย ต่างก็ประกาศออก มาเช่นกันว่าพร้อมสู้เคียงข้าง โดย เฉพาะ อิหร่าน กับฮิซบุลเลาะฮ์ ศึกซีเรียจึงกลายเป็นสงคราม ตัวแทน (Proxy War) ในภูมิภาค และพร้อมทีจ่ ะลามเป็นสงครามโลก ครั้งที่ 3 ได้อย่างง่ายดาย หมากเกมนี้ เริ่มกระดานเมื่อ ไหร่ หมายความว่า ต่างฝ่ายต่าง ไม่มีพื้นที่ให้ถอยหลังอีกต่อไป หายนะแห่งมวลมนุษยชาติ กำ�ลังจะอุบัติ!! แต่ ที่ สุ ด แผ่ น ดิ น ซี เ รี ย ก็ รอดพ้นจากความบ้าคลั่ง ด้วยฝีมือ ของ “วลาดิเมีย ปูติน” แห่งรัสเซีย ที่ประสบความสำ�เร็จในการยับยั้ง

เดอะพับลิกโพสต์

ปี ท่ี 8 ฉบับที่ 94 (ประจ�ำวันที่ 1-31 ตุลาคม พ.ศ. 2556)

ไฟสงครามด้ ว ยข้ อ เสนอที่ สุ ด “มหัศจรรย์” นัน่ คือ “ควบคุมอาวุธ เคมี” ของซีเรีย!! ว่ากันตามสำ�นวนนิยายแนว แก๊งสเตอร์ อย่าง “ก๊อดฟาเธอร์” นี่ คื อ การยื่ น “ข้ อ เสนอที่ ไ ม่ อ าจ ปฏิเสธ” โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง สำ�หรั บ “บารัค โอบามา” ที่ช่วยให้เขาพ้น จาก “ภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออก” ปู ติ น จั บ ทางโอบามาออก ตัง้ แต่ทแี รกแล้วว่า เขาไม่ได้ตอ้ งการ ก่ อ สงครามในตะวั น ออกกลาง โอบามารู้ดีว่าตนจะตกที่นั่งลำ�บาก อย่างไรบ้าง ถ้าสหรัฐฯ ถล่มซีเรีย แต่ทตี่ อ้ งทำ�ก็เพราะแรงกดดัน ของผู้อยู่เบื้องหลังที่เปรียบเสมือน รัฐบาลเงาของสหรัฐฯ อย่าง ซีไอเอ เพนตากอน เอฟบีไอ รวมทั้งยิว

ไซออนิสต์ทมี่ อี ทิ ธิพลเหลือล้นใน สหรัฐฯ ดังนัน้ เมือ่ ปูตนิ ยืน่ “บันได ลิ ง ” ให้ ปี น ลง โอบามาจึ ง รี บ ฉกฉวยโดยทันที บทบาทครั้ ง นี้ ข องปู ติ น ทำ�ให้เขาโดดเด่นเป็น “จักรพรรดิ ซี ซ าร์ ” ในเวที โ ลก ส่ ว น ประธานาธิบดีบารัค โอบามา นัน้ ก็ถอื ว่าเป็นการ “เสียฟอร์ม” ครัง้ ใหญ่ของตำ�รวจโลก ซึ่งแน่นอนว่าเรื่องราว จะไม่ยตุ อิ ยูเ่ พียงแค่นี้ แต่หนัง เรือ่ งนีย้ งั คงต้องดูกนั อีกยาวๆ ขอพระเจ้าทรงคุ้มครอง เอกวัฒน์ ปะดุกา บรรณาธิการบริหาร chidythai@yahoo.com

โลกาภิวัติ

ทีป่ รึกษากิตติมศักดิ์ ประภัทร กุลหาบ ประธานทีป่ รึกษา อภิวตั ิ โพธิสทิ ธิ์ ทีป่ รึกษา สมาน อูง่ ามสิน สุเทพ สุดวิไล จักรกฤษ เส้นขาว กรรมการผูจ้ ดั การ/บรรณาธิการบริหาร เอกวัฒน์ ปะดุกา บรรณาธิการ/ผูพ้ มิ พ์ผโู้ ฆษณา อภิรดี จูฑะศร ผูช้ ว่ ยบรรณาธิการ อนุพล แซ่ฉวั่ กองบรรณาธิการ สมศรี ลอยมา โต๊ะข่าวชายแดนใต้ เลขา เกลีย้ งเกลา ศิลปกรรม ชญานิษฐ์ อาด�ำ

ฤทัย พัชระ

คุณทักษิณ เปรยเรือ่ งวันที่ 8 ตุลา 2556 ขึ้นมาเพื่อจะบอกว่า เป็น ช่วงที่คนบางกลุ่มจะก่อให้เกิด เหตุการณ์รา้ ยบางอย่างถึงขัน้ ล้ม ล้างรัฐบาลยิ่งลักษณ์ เช็คตามดวงโหรต่างๆ ก็พา กันดูว่า ช่วงนั้นดวงของนายกฯปู กำ�ลังอ่อนที่สุด เหตุการณ์ที่กำ�ลัง ก่อหวอดขึน้ เช่น การเรียกร้องราคา ยางในภาคใต้ที่ยังไม่ยอมจบ และ ชาวไร่พชื ผลต่างๆทีเ่ ริม่ ออกมาเรียก ร้องราคารับซื้อให้สูงขึ้น ประชาชนในจังหวัดต่างๆ ทัง้ ภาคกลางและภาคอีสาน กำ�ลังเดือด ร้อนหนัก เพราะพายุฝนที่กระหน่ำ� ไม่หยุด ทำ�ให้เกิดภาวะน้ำ�ท่วม การ บริหารจัดการน้ำ�กำ�ลังถูกตรวจสอบ คำ�พูดแบบเชิญแขกมายำ�รัฐบาลของ รมว.ปลอดประสพ คือการเขย่าขวัญ รัฐบาลชั้นดีอย่างหนึ่ง แต่ละปี บรรดาโหรชื่อดังทั้ง หลายจะออกมาพยากรณ์ดวงเมือง โดยเฉพาะเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ รั ฐ บาลของทั ก ษิ ณ เช่ น สมั ค ร สมชาย หรือยิ่งลักษณ์ กำ�ลังอยู่ใน อำ�นาจ ท่วงทำ�นองการพยากรณ์ นั้นมีแต่เรื่องเลวร้าย บรรดาโหรซึ่งออกมาทำ�นาย ทายทักให้สอดคล้องกับความเชื่อ ของฝ่ า ยอนุ รั ก ษ์ นิ ย มหรื อ กลุ่ ม อำ�นาจเก่า (มาก) ในทำ�นองที่ว่า รัฐบาลทีม่ สี ตรีเป็นผูน้ ำ�จะไปไม่รอด แต่รัฐบาลปูก็อยู่มาได้สองปีกว่า ล่าสุด หมอนิด กิจจา โหรที่ ดูดดวงคนและดวงเมืองด้วยญาณ พิเศษบอกว่า ตั้งแต่กันยา-ตุลาคม ปีนี้ รัฐบาลจะล่ม นายกฯปูจะต้อง อพยพครอบครัวหนีเตลิดเปิดเปิง ไปอยู่ต่างประเทศ จะมีกลุ่มอำ�นาจ ใหม่เข้ามาดูแลแทนก่อนประเทศจะ ล่ ม จม โดยไม่ มี ก ารเลื อ กตั้ง เป็น

หนังสือพิมพ์ เดอะ พับลิกโพสต์ ก่อตัง้ : เดือนมิถนุ ายน 2549 เจ้าของ : บลู ฮอไรซัน่ มีเดีย จ�ำกัด

ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายโฆษณาและการตลาด อภินนั ท์ กะเดช ผูจ้ ดั การฝ่ายโฆษณาและการตลาด หรรษา เรือนค�ำ สายตรงโฆษณา 08-6330-0659 ส�ำนักงาน เลขที่ 423 ซอยนวมินทร์ 27 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร/แฟกซ์ : 0-2733-2603 อีเมล์ : publicthai@yahoo.com เว็บไซต์ : www.publicpostonline.com เฟซบุค๊ www.facebook.com/publicpostonline

8 ตุลา เหตุการณ์ท่ีอ�ำนาจเก่า

“อยากให้เกิด”

เวลา 5 ปี คำ�ทำ�นายแบบนี้ เท่ากับจะ ยืนยันว่า กลุ่มอำ�นาจเก่าจะต้องใช้ กำ�ลัง หรืออ้างกฎหมายในการยุบ พรรค ยุ บ รั ฐ บาล ก่ อ นจะรื้ อ รัฐธรรมนูญ เพือ่ ไม่ให้มกี ารเลือกตัง้ หรือแช่แข็งประเทศไปยาวนานถึง 5 ปี และถ้าย้อนไปดูคำ�พยากรณ์ ของบรรดาโหรอีกหลายคนภายใน ปี 2556 ก็จะพบว่า แต่ละโหรล้วน ให้ร้ายและใส่ร้ายรัฐบาลยิ่งลักษณ์ และประเทศ สารพั ด จะพิ น าศ ฉิบหายมารวมกว่า 2 ปีแล้ว แต่ก็ ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นตามคำ�ทำ�นาย แม้แต่เรื่องเดียว เช่น บอกว่า ประเทศจะต้อง

พินาศเพราะภัยธรรมชาติ แผ่นดิน ไหว และสึนามิ เกิดอุบตั เิ หตุ เครือ่ ง บินโดยสารภายในประเทศตก มีคน ตายมากมาย หรือเกิดจลาจลที่ ประชาชนไม่พอใจการบริหารงาน ของรัฐบาล มีการยิงถล่มกันกลาง เมืองตายไปนับร้อยนับพัน ทำ�นาย ตัง้ แต่ปี 2554-2555-2556 แต่เรือ่ ง นี้ตลอด 2 ปีก็ไม่มีเหตุการณ์เหล่า นั้นเกิดขึ้น นี่เป็นสิ่งที่บรรดาโหรซึ่งผูก ติดอยู่กับกลุ่มอนุรักษ์นิยมอำ�นาจ เก่า อยากให้เกิดขึ้นภายใต้รัฐบาล ที่ทักษิณเกี่ยวข้องทั้งนั้น เป็นการ ใส่ร้ายและให้ร้ายของคนไทยด้วย กันเอง ด้วยความเกลียดชังอดีตผูน้ ำ� ที่ ส ะเออะมาแข่ ง ขั น เอาชนะใจ

ประชาชนทั้งนั้น ที่จริง คนไทยกับหมอดู แยก กันไม่ได้ ทุกวันนี้ คนไทยก็ยังเชื่อ หมอดู แต่เป็นการเชือ่ ส่วนตัว ไม่ใช่ เรือ่ งของดวงเมืองทีเ่ อียงกระเท่เร่ดู เพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มอำ�นาจ เก่าทีเ่ ชือ่ เรือ่ งนีอ้ ย่างฝังหัว แถมยัง พยายามให้ โ หรช่ ว ยกั น ยั ด เยี ย ด ความเชือ่ เหล่านีฝ้ งั ลงในหัวผูค้ นอีก ด้วย รัฐบาลไหนทีพ่ วกเขาไม่ชอบ บรรดาโหรจะออกมาช่วยทำ�นาย ทายทักให้พินาศฉิบหาย ถ้ายังอยู่ ในอำ�นาจต่อไป หากรัฐบาลไหน พวกเขาชื่นชอบสนับสนุน โหรจะ ช่วยกันชืน่ ชมยกย่อง เช่น ช่วงคุณ อภิสทิ ธิย์ งั เป็นนายกฯ โหรเชียร์กนั

พิมพ์ จักรภัทรการพิมพ์ โทร. 0-7542-1677 จัดจ�ำหน่ายทัว่ ประเทศ เค.อีเลฟเว่น

ใหญ่ บางคนถึ ง กั บ พยากรณ์ ว่ า รั ฐ บาลนายอภิ สิ ท ธิ์ จ ะไม่ มี ใ คร ทำ�ลายได้ แต่แล้วประชาชนส่วนใหญ่นนั่ แหละที่ปฏิเสธคุณอภิสิทธิ์ด้วยการ ไม่ลงคะแนนเลือกตัง้ ให้ คุณอภิสทิ ธิ์ โดนประชาชนโค่นล้มทำ�ลาย มันคือ กติกาประชาธิปไตยของแท้ ไม่ใช่ การหยัง่ รูด้ นิ ฟ้าเอียงข้างกลุม่ อำ�นาจ เก่าของหมอดู 8 ตุลา หรือหลังจากวันนี้ไป จนถึงเดือนถัดไปทีโ่ หรการเมืองพา กันยืนยันว่า นายกฯปูไม่รอดแน่ และประเทศจะถูกแช่แข็งไปอีก 5 ปี โดยไม่แคร์เสียงของประชาชนหน้า ไหน พูดง่ายๆว่าจะทำ�อะไรขนาด นัน้ ถามเจ้าของประเทศเขาหรือยัง เมื่อ ไม่ถามไถ่กันก่อ น ก็ ลองดูซวิ า่ จะทำ�ให้มนั เกิดขึน้ จริง ได้ไหม?


ปี ท่ี 8 ฉบับที่ 94 (ประจ�ำวันที่ 1-31 ตุลาคม พ.ศ. 2556)

ในประเทศ ปี่กลองการเมืองโ เหยี่ยวดง

เป็นไปตามที่คอการเมืองคาด การณ์เอาไว้ไม่มผี ดิ กับเกมลาก ยาวของพรรคเก่าแก่ ประชาธิปตั ย์ ที่อาศัยลูกเขี้ยวเกมถนัดในเวที สภา ปั่นป่วนการพิจารณาร่าง รั ฐ ธ รร ม นู ญ แ ก้ ไข เพิ่ ม เ ติ ม ประเด็นทีม่ าของ ส.ว.สารพัดวิชา ทั้งเกมบนดิน เกมใต้ดิน ถูกงัด มาใช้จนหมดไส้หมดพุง จากภาพทีป่ รากฏออกมาตาม หน้าสื่อกลายเป็นว่า ประชาธิปัตย์ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสถาบันการเมืองที่ อยู่ คู่ ก ารเมื อ งไทยมายาวนาน เปลือยกายล่อนจ้อนเพือ่ เล่นกับเกม นี้ ทั้งโห่ฮา จนรัฐสภาไทยแทบจะ กลายเป็นป่าอะเมซอน หรือชี้หน้า ด่ า ทอใส่ ป ระธานฯ ด้ ว ยถ้ อ ยคำ� ผรุสวาท หรือแม้แต่ใช้กำ�ลังทำ�ร้าย ตำ�รวจรั ฐ สภา ที่ จ ะเข้ า ไปนำ�ตั ว ส.ส.ที่ทำ�ขัดข้อบังคับออกจากห้อง ประชุม ล่าสุดการหยิบเก้าอีท้ มุ่ กลาง ห้องประชุมสภา เมือ่ ไม่พอใจกับการ การเสนอขอปิ ด อภิ ป รายของ ส.ส.เพื่อไทยในญัตติการแก้ปัญหา สินค้าเกษตร หมดราคาของผู้ทรง เกียรติในสภา ทัง้ ทีห่ ากจะว่าไปแล้วทุกฝ่าย วิ เ คราะห์ ต รงกั น ว่ า ร่ า งแก้ ไ ข รัฐธรรมนูญฉบับนี้ น่าจะมีปัญหา และได้รับการต่อต้านน้อยที่สุด แต่ เนื่องจากการเมื องในช่ วงนี้ไม่ใช่ สถานการณ์ ปกติ เพราะมี หลาก หลายเงื่ อ นไขที่ จ ะกลายเป็ น ปม ปัญหาให้ฝ่ายต้านรัฐบาลชุดนี้ จุด พลุขึ้นมาเพื่อล้มรัฐบาลให้ได้ ปมปัญหาแรกก็คือ รัฐบาลที่ ผ่านการบริหารงานมาเกินครึง่ เทอม ซึ่งหลายโครงการที่ทำ�ก็มีทั้งเรื่อง อือ้ ฉาว ทัง้ โครงการรับจำ�นำ�ข้าว รถ คันแรก บ้านหลังแรก และอีกสารพัด โครงการประชานิยมของรัฐบาล ที่ ไม่เข้าเป้าดั่งใจหวังของนายใหญ่ เพราะมือทำ�งานที่ให้เข้ามารับงาน ใหญ่ระดับนี้ “มือไม่ถึง” การที่รัฐบาลบริหารงานผ่าน มาเกินครึง่ เทอม แน่นอนว่าสารพัด ปัญหาต้องถาโถมเข้าใส่ เพราะเงิน จำ�นวนมหาศาลที่ นำ�ไปใช้ ใ น โครงการเหล่านี้ ไม่ได้ผลิดอกออก ผลแถมยังขาดทุนบักโกรก ทำ�ให้ รัฐบาลต้องหันกลับมาทบทวนว่าจะ เดินหน้าต่อไปหรือไม่ โดยเฉพาะ การรับจำ�นำ�ข้าวทีถ่ กู ตีตราว่ามีรรู วั่ ไหลมหาศาล ทำ�ให้ถกู กดดันทัง้ ขึน้ ทัง้ ล่อง โดยฝ่ายค้านทีผ่ นึกกำ�ลังกับ องค์กรเอกชน ซึ่งติดตามโครงการ นีม้ าตัง้ แต่ตน้ พยายามบีบให้รฐั บาล

3

ในประเทศ

เดอะพับลิกโพสต์

Thailand in Focus

เร้าเกม หวัง “ฟลุ๊ก” รอบ2 ยกเลิกโครงการนี้ ขณะที่กลุ่มเกษตรกรชาวนา เอง ก็ออกมาเคลื่อนไหวกดดันไม่ ให้รฐั บาลยกเลิกโครงการนี้ หรือแม้ กระทั่งการลดวงเงินรับจำ�นำ�ลงมา ทำ�ให้รัฐบาลอยู่ในภาวะกลืนไม่เข้า คายไม่ออก เนือ่ งด้วยฐานเสียงใหญ่ ของรัฐบาลชุดนี้ ก็คอื กลุม่ รากหญ้า ซึ่งเป็นเกษตรกรชาวนาเหล่านี้ บวกเข้ากับการลุกฮือของกลุม่ เกษตรกรชาวสวนยาวพาราในพืน้ ที่ ภาคใต้ ซึ่งเป็นฐานเสียงใหญ่ของ พรรคฝ่ายค้านประชาธิปัตย์ ที่ออก มากดดั น ให้ รั ฐ บาล รั บ จำ�นำ� ยางพาราในราคาที่กลุ่มเกษตรกร เหล่ า นี้ พ อใจ โดยมี ส .ส.ใต้ เ ป็ น แบ็กอัพใหญ่ จึงมีการเคลื่อนไหว กดดันทุกรูปแบบ ทั้งปิดถนน ราง รถไฟ ตัดขาดเส้นทางเชื่อมต่อกับ ภาคใต้ให้กลายเป็นอัมพาต โดยที่ ไม่อาจปฏิเสธได้ว่ามีการเมืองอยู่ เบือ้ งหลังการปลุกม็อบครัง้ นีแ้ น่นอน หันมามองยุทธศาสตร์ทพี่ รรค ประชาธิปตั ย์ เลียนแบบเดินการเมือง 2 ขา ตามนายใหญ่ ขาหนึง่ ประชาธิปตั ย์ ต้องทำ�ทุกวิถที างเพือ่ ให้องค์กรฝ่าย นิตบิ ญ ั ญัตเิ กิดภาพลบมากทีส่ ดุ ให้ ชาวบ้านเห็นว่าการเมืองในสภาไม่ สามารถเดินหน้าได้ หรือเป็นที่พึ่ง หวังของชาวบ้านได้อีกต่อไป ขณะที่ อี ก ขา คื อ การปลุ ก มวลชนนอกสภา ด้วยการเดินเกม แบบม็อบข้างถนน ดังนั้นหลายคน จึงได้เห็นภาพที่ไม่ค่อยคุ้นตาเท่า ไหร่ กับการทีน่ ายชวน หลีกภัย อดีต นายกฯและประธานสภาที่ปรึกษา

พรรค ซึ่งมีภาพลักษณ์ยึดมั่นใน ระบอบรั ฐ สภามาตลอดชี วิ ต แต่ สุดท้ายก็ต้องลงมาเล่นเกมนำ�ม็อบ ข้างถนนด้วยตัวเอง แต่กระแสตอน นีย้ งั ไม่สามารถจุดอารมณ์แนวร่วม กลุม่ คนชัน้ กลางให้ออกมาล้มรัฐบาล เ ห มื อ น ที่ ผ่ า น ม า ไ ด้ ดั ง นั้ น ยุทธศาสตร์ตอนนี้จึงเป็นแค่หล่อ เลี้ยงกระแสเอาไว้ จนกว่าจะเข้า เงื่อนไขให้จุดติด การที่ประชาธิปัตย์ต้องลงมา เล่นเกมนี้ด้วยตัวเอง เนื่องด้วยตัว ช่วยอย่างแกนนำ�มวลชนมืออาชีพ อย่าง กลุ่มพันธมิตรฯ นำ�โดย นาย สนธิ ลิ้ ม ทองกุ ล พล.ต. จำ�ลอง ศรีเมือง นาย พิภพ ธงไชย หรือ นาย สมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ ได้ ประกาศยุติบทบาทของพันธมิตรฯ ลงอย่างเป็นทางการ ซึง่ เป็นการโยน ลูกไฟเข้าใส่มือประชาธิปัตย์ ให้รับ ผิดชอบภารกิจร้อนนี้ต่อ เพรา ะที่ ผ่ า น มา แ กน นำ� พันธมิตรฯ คงบวกลบคูณหารแล้ว เห็นว่าสิ่งที่ได้มาหลังการโค่นล้ม ระบอบทักษิณ “มันได้ไม่คุ้มเสีย” เพราะยังมีคดีความตามติดมาอีก ยาวเหยียด แต่คนที่อิ่มเอมเปรม ปรีด์กลับกลายเป็นคนในเครือข่าย อำ�มาตย์ และพรรคประชาธิปัตย์ เมื่อต้องเดินเกม 2 ขาแบบนี้ แน่นอนว่าด้วยศักยภาพของพรรค เก่าแก่ยหี่ อ้ ประชาธิปตั ย์ ย่อมทำ�ได้ อยูแ่ ล้ว เพราะมีทงั้ กำ�ลังทรัพย์ กำ�ลัง คน พร้อมสรรพ แต่การต่อสูก้ บั ฝ่าย ทีถ่ อื อำ�นาจรัฐในตอนนีก้ ไ็ ม่ใช่เรือ่ ง ง่าย หากขืนเล่นเกมยาวก็มีแต่เข้า

เนือ้ จึงเห็นว่าช่วงนีน้ า่ จะเป็นโอกาส ทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ เพราะได้แรงหนุน จากม็อบสวนยาง ทีพ่ ร้อมจะเคลือ่ น ทัพเข้ากรุงทันทีที่ได้รับสัญญาณ นกหวีด จึงต้องเดินสายจัดเวทีผ่า ความจริงไปพลาง กับการสลับฉาก สร้างความปั่นป่วนในสภา แต่กบั การทีต่ อ้ งแลกด้วยภาพ ลักษณ์ความเป็นสถาบันการเมือง อันเก่าแก่ ทีล่ งทุนเล่นการเมือง”ข้าง ถนน” จนทำ�ให้สื่อยักษ์ใหญ่ระดับ โ ล ก ข อ ง ส ห รั ฐ อ เ ม ริ ก า อ ย่ า ง “นิวยอร์กไทมส์”วิเคราะห์หมากเกม นี้ของประชาธิปัตย์อย่างถึงพริกถึง ขิง ว่า ประชาธิปตั ย์ได้ละทิง้ แนวทาง ในระบอบรัฐสภา จากทีเ่ คยย้ำ�ว่าจะ ยึ ด มั่ น ในระบอบรั ฐ สภา มี ภ าพ ลักษณ์ของการต่อสูแ้ บบปัญญาชน ไม่ก้าวร้าว หรือปลุกระดม มาวันนี้ กลับทำ�ตรงกันข้ามทุกวิถีทาง เพื่อ จะล้มรัฐบาลน.ส.ยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร นายกฯ โดยหวังจะเลียนแบบโมเดล “อาหรับสปริง” ที่ม็อบมวลชนล้ม รัฐบาลมาแล้วหลายประเทศ แม้แต่ตัว นาย อภิสิทธิ์ เวช ชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ที่ มี ดี ก รี เ ด็ ก น อ ก จ บ จ า ก มหาวิทยาลัยชั้นนำ�ของโลกอย่าง อ็อกซ์ฟอร์ด แต่กไ็ ม่สามารถเข้าถึง หัวใจประชาชนคนรากหญ้าได้ แถม ยังนำ�พรรคพ่ายแพ้การเลือกตั้งมา หลายครั้ง จึงหวังอาศัยหมัดน็อก รัฐบาลเผือ่ จะมีลกู ฟลุค๊ เกิดการสลับ ขั้วการเมืองอีกรอบ นอกจากนีพ้ รรคประชาธิปตั ย์ ยังเดินเกมดอดส่งแกนนำ�ไปคุยกับ

กลุ่มที่ต่อต้าน”ระบอบทักษิณ” 12 กลุ่ม เพื่อหวังเป็นแนวร่วมในการ ต่อสู้ การเดินสายจึงเป็นอีกทางหนึง่ ควบคูไ่ ปกับการเดินเกมในสภา หาก เมือ่ การเมืองถึง”จุดเดือด”สูก่ ารเมือง นอกสภา ก็พร้อมทีจ่ ะเดินลุย เพราะ พลพรรคสะตอรู้ดีแก่ใจเกมนี้ไม่จบ อย่ า งง่ า ยๆ การเดิ น สายเพื่ อ หา พันธมิตรจึงเป็นอีกช่องทางหนึ่ง ขณะทีเ่ วทีสภา ก็ไม่ยอมถอย ใช้สารพัดวิธี “เยื้อ ยื้อ ยืด” ซึ่ง ระยะเวลาเปิดประชุมสภาทีเ่ หลืออีก 2 เดือนเศษ แน่นอนว่า อย่าได้หวัง ว่า การประชุมสภาฯ จะราบรื่น ดู ได้จากการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อ พิ จ า ร ณ า ก า ร แ ก้ ไข เ พิ่ ม เ ติ ม รัฐธรรมนูญ ประเด็นที่มา ส.ว. ซึ่ง ใช้เวลานาน ทัง้ ๆ ทีม่ เี พียง 13 มาตรา เท่านั้น ยังไม่มองถึงอีก 2 ฉบับคือ การแก้ไขมาตรา 68 ทีเ่ กีย่ วกับการก ระทำ�ที่ขัดรัฐธรรมนูญ มาตรา 237 เกีย่ วกับการยุบพรรคการเมือง และ ฉบับสุดท้ายมาตรา 190 ที่คาดว่า จะไม่มีทางได้แก้ไขได้อย่างง่ายใน การพิจารณาวาระ 2 การเดิ น เกมการเมื อ งใน ลั ก ษณะเช่ น นี้ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า ประชาธิปตั ย์ ไม่มที างเลือกอืน่ ยอม ทิ้งหมดหน้าตักทั้งกระดาน ไม่สน กติ ก าใดๆ มี ช่ อ งทางไหนที่ จ ะ สามารถกระทำ�ได้ ก็ จ ะต้ อ ง ซึ่ ง แนวทางทางการเมืองของพลพรรค ลูกสะตอนีด้ เู หมือนว่า จะย้อนศรปัก ใส่ตวั เอง แทนทีจ่ ะได้คะแนนเห็นใจ สงสารจาก ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับ รัฐบาลแต่ไม่แสดงออก กลับกลาย เป็นการทำ�ร้ายตัวเอง สูญเสียความ เป็นสถาบันทางการเมือง ความเป็น สุภาพบุรุษ การเคารพกติกาของ บ้านเมือง จนสถาบันการเมืองการ เป็นแค่กลุม่ การเมืองหนึง่ ขณะทีข่ วั้ ตรงข้ามยืนดูเฉยๆ ไม่ต้องทำ�อะไร บริหารบ้านเมือง แล้วคอยเก็บเกีย่ ว ผลประโยชน์จากการกระทำ�ของ พรรคประชาธิปัตย์ ความหวังลึกๆ คือ การได้มา ซึ่งอำ�นาจมึด แต่หนังม้วนเดิมจะ เวียนกลับมาฉายซ้ำ�ในวิกเดิมหรือ ไม่ ก็ยังไม่มีใครฟันธงได้ กลุ่มแกน นำ�ขั้วอำ�มาตย์คงต้องดีดลูกคิดราง แก้วให้รอบคอบกว่าเดิม หากจะต้อง ปฏิบัติสายฟ้าแล่บพลิกขั้วอำ�นาจ อี ก ครั้ ง มั น จะได้ คุ้ ม เสี ย หรื อ ไม่ เพราะที่ผ่านมาก็เห็นผลงานเป็นที่ ประจักษ์แล้ว อำ�นาจที่ตกไปอยู่ใน มือแกงค์ไอติม มันสร้างความเสีย หายให้กับบ้านเมืองขนาดไหน จนถึงทุกวันนี้บาดแผลใน สังคมไทย ยังไม่รู้จะหายายี่ห้อ ไหนมาเยียวยา ……


4

ในประเทศ ในกระแสโ

กองบรรณาธิการ

กระแสข่าวทางไกล ทีป่ ล่อยออก มาถึงวันดีเดย์ 8 ตุลาคม จุด สำ�เร็ จ แห่ ง แผนโค่ น ล้ ม รั ฐ บาล พรรคเพื่อไทย และโค่นล้ม “ยิ่ง ลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี” ฟังดูแล้วก็นา่ ใจหาย ทีร่ ฐั บาลอัน มาจากการเลือกตัง้ ของประชาชน มักถูกท้าทายจากกลุม่ หน้าเดิมๆ ที่ไม่เคยยอมรับความจริงหลัง การเลือกตั้ง ไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ ไม่ ยอมรับเสียงสวรรค์จากประชาชน และไม่ยอมรับประชาธิปไตย!! พยายามทำ�ทุกวิถที างเพือ่ ให้ รัฐบาลจากการเลือกตัง้ ต้องมีอนั เป็น ไป ในหลากหลายยุทธวิธี ซึง่ ทีผ่ า่ น มาแม้จะไม่เคยประสบความสำ�เร็จ ในช่วงแห่งการเป็นรัฐบาลของพรรค เพื่อไทย กว่า 2 ปี ที่ผ่านมา แต่คง ต้องยอมรับว่า ความพยายามเหล่า นั้นไม่เคยลดละลงเลยแม้แต่น้อย ซึ่งวัดได้จากความพยายาม ของการจัดการชุมนุมต่างๆ ตลอด จนตรรกะเหตุ ผ ลแนวคิ ด และ

เดอะพับลิกโพสต์

ปี ท่ี 8 ฉบับที่ 94 (ประจ�ำวันที่ 1-31 ตุลาคม พ.ศ. 2556)

จุ ดสิ้นสุด

แห่งเกมการเมือง อยู ่ท่ี “ศาลรธน.” พฤติกรรมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ไม่เว้น แม้แต่ในสภา ซึ่งเป็นเวทีอันทรง เกียรติ ที่จะได้เห็นความถ่อยเถื่อน ในแบบทีไ่ ม่เคยเห็น ถือเป็นการทุม่ สุดตัวเพือ่ แลกให้ได้มาซึง่ เป้าหมาย คือ ความมีอนั เป็นไปของรัฐบาลให้ จงได้ และเมื่ อ ความพยายามทุ ก อย่างยังไม่ประสบความสำ�เร็จ สิ่ง สุดท้ายอันเป็นความหวังในการหวัง พึ่งกระบวนการองค์กรอิสระ อย่าง “ศาลรัฐธรรมนูญ” ผ่านการยืน่ เรือ่ ง ต่างๆ จึงเป็นเหมือนไพ่สดุ ท้ายทีถ่ กู ทิ้งลงมาและจัดเป็น “ไม้เด็ด” อัน

ยากที่ฝ่ายใดจะต่อกร แรกเริม่ เดิมทีจากกระแสลือที่ ออกมาเกีย่ วกับแผนโค่นล้มรัฐบาล ในวันที่ 8 ตุลาคม ดูเหมือนจะเป็น เรื่องที่ไร้สาระ เพราะออกมาจาก ฝ่ายการเมืองทีต่ อบโต้กนั ไปตอบโต้ กันมา แต่ เ มื่ อ ฉุ ก คิ ด ถึ ง การเข้ า มา เกี่ยวข้อง “ศาลรัฐธรรมนูญ” ผ่าน การยืน่ เรือ่ งเกีย่ วกับกฏหมายเงินกู้ 2.2 ล้านล้านบาท และการแก้ไข รัฐธรรมนูญแล้ว ทำ�ให้เรื่องข่าวลือ แผนการโค่นล้มรัฐบาลดูมีน้ำ�หนัก ขึ้นมาทันตา ที่เกิดจากความรำ�ลึก

ถึงอดีตรัฐบาลหลายๆ ยุคทีผ่ า่ นมา บนความพยายายามของฝ่าย ต่อต้านรัฐบาล ที่จัดมาทั้งเกมใน สภา เกมนอกสภา ไม่เว้นแม้แต่เกม ผ้าถุงนุง่ กระโปรง รวมถึงเกมเถือ่ น ถ่อยสารพัด ทีไ่ ม่ประสบความสำ�เร็จ ในเชิงยุทธวิธีซักเท่าไหร่ แ ต่ จุ ด สุ ด ท้ า ย ข ม ว ด ป ม ทั้งหมด ไม่แน่ว่า การเมืองฉาก สำ�คัญฉากนี้ อาจจะหยุดอยูต่ รงศาล รัฐธรรมนูญ!! รวมไปถึงอนาคตของประเทศ

ทีฝ่ ากไว้อยูบ่ นการวินจิ ฉัย นับตัง้ แต่ กระบวนการเริ่ ม ต้ น จนจบบท สุดท้ายทีก่ าร “พิพากษา” มีอนั ต้อง ได้ลนุ้ กันทุกกระบวนการ ขึน้ อยูก่ บั อำ�นาจขององค์กรแห่งนี้ทั้งสิ้น ว่า จะมีผลออกมาเช่นใด ฉากสุดท้ายทางการเมือง และอนาคตของประเทศนีจ้ ะขึน้ อยูก่ บั ศาลรัฐธรรมนูญ จะรูดม่าน ปิ ด ฉ า ก ห รื อ เ ดิ น ห น้ า สู่ ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ไม่นาน นี้คงได้เห็นกัน !

ไอแบงก์เจ้าที่แรง “เอ็มดี”ลาออกอีกคนแล้ว รั ก ษาการผู้ จั ด การธนาคาร อิสลามแห่งประเทศไทย ตัดสิน ใจยื่นใบลาออกทั้งที่เพิ่งขึ้นมา ดำ�รงตำ�แหน่งได้ไม่กี่เดือน ลือ สะพัดผูม้ อี ำ�นาจในกระทรวงการ คลังกดดัน เหตุขัดแย้งนโยบาย เมื่อวันที่ 27 ก.ย. มีข่าวลือ สะพัดตั้งแต่เช้า ว่า นายธงรบ ด่าน อำ�ไพ รักษาการผู้จัดการธนาคาร อิสลามแห่งประเทศไทย หรือ ไอ แบงก์ ซึ่งเพิ่งขึ้นมาดำ�รงตำ�แหน่ง ได้เพียงไม่กี่เดือนได้ตัดสินใจยื่น ใบลาออกจากตำ�แหน่งดังกล่าวแล้ว ผูส้ อื่ ข่าวพับลิกโพสต์ได้ตรวจ สอบกับแหล่งข่าวในไอแบงก์ ได้ ยืนยันว่าข่าวดังกล่าวเป็นเรื่องจริง นอกจากนัน้ แหล่งข่าวยังบอก อีกว่าตัวนายธงรบเองก็ได้ขนึ้ สเตตัส ในเฟซบุ ค ส่ ว นตั ว ยื น ยั น เรื่ อ งดั ง กล่าว ผู้สื่อข่าวจึงไปตรวจสอบพบ ว่า ในเฟสบุ๊ค ส่วนตัวของ นายธง (ธงรบ ด่านอำ�ไพ)” รบ ด่านอำ�ไพ ได้ขึ้นสเตตัส ตั้งแต่ ขณะเดียวกันแหล่งข่าวระดับ เช้า ยืนยันว่า ตนได้ยื่นใบลาออก สูงคนหนึง่ ให้ขอ้ มูลกับพับลิกโพสต์ จากทุกตำ�แหน่งในธนาคารอิสลาม ว่ า การลาออกจากตำ�แหน่ ง ใน แล้ว โดยสเตตัสดังกล่าวนายธงรบ ได้เขียนว่า “ผมได้ตัดสินใจลาออกจาก ตำ�แหน่ง กรรมการธนาคาร ประธาน อนุกรรมการบริหาร และ รักษา การณ์ผจู้ ดั การธนาคารอิสลาม แห่ง ประเทศไทย แล้วครับ....มีผลตัง้ แต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป ....

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ของนายธงรบ ด่านอำ�ไพ เป็นเพราะ ถูกกดดันจากผูม้ อี ำ�นาจในกระทรวง การคลั ง ที่ มี น โยบายขั ด แย้ ง กั บ

นายธงรบต่อทิศทางในอนาคตของ ธนาคารแห่งนี้ โดยนายธงรบตัง้ ใจ จ ะ นำ� พ า แ บ ง ก์ แ ห่ ง นี้ ก ลั บ สู่ เจตนารมณ์เดิม คือเป็นแบงก์ปลอด ดอกเบีย้ และจะดูแลลูกค้าชาวมุสลิม เป็นพิเศษ ซึง่ ผูม้ อี ำ�นาจในกระทรวง การคลังไม่เห็นด้วย ทั้งนี้มาระยะหลัง 1-2 ปีน้ี สังคมมุสลิมค่อนข้างเสื่อมศรัทธา กับ ธนาคารอิสลาม เพราะมองว่า ธนาคารแห่งนี้ถูกใช้เป็นเครื่องมือ ทางการเมือง โดยใช้ศาสนาบังหน้า

มาโดยตลอด กล่าวสำ�หรับนายธงรบ ด่าน อำ�ไพ เพิ่งมาดำ�รงตำ�แหน่งราวต้น เดือนกรกฎาคม แทนนายธานินทร์ อังสุวรังสี กรรมการผูจ้ ดั การธนาคาร อิสลามแห่งประเทศไทย ทีไ่ ด้ลาออก จากตำ�แหน่งหลังถูกพนักงงานกด ดัน โดยเมือ่ วันพุธที่ 19 มิถนุ ายน 2556 พนักงานธนาคารอิสลามแห่ง ประเทศไทย ประมาณ 200 – 300 คน ได้รวมตัวกันหน้าสำ�นักงานใหญ่ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ชู ป้ายประท้วงมีข้อความ “พวกเรา ทนไม่ไหว เอาแบงก์เราคืนมา” เพือ่ กดดั น นายธานิ น ทร์ อั ง สุ ว รั ง สี กรรมการผู้จัดการธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย ให้ลาออก กระทั่งในวันที่ 26 มิ.ย. นาย ธานินทร์ อังสุวรังสี ก็ได้ยื่นหนังสือ ได้ลาออกจากตำ�แหน่ง โดยอ้างว่า มี ปั ญ หาสุ ข ภาพ คณะกรรมการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (บอร์ดไอแบงก์) โดยมีนายเปรม กมลย์ ทินกร ณ อยุธยา เป็นประธาน ก็ได้อนุมัติหนังสือลาออกโดยให้มี ผลตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย. ที่ผ่านมา จากนั้ น บอร์ ด ได้ แ ต่ ง ตั้ ง ให้ นายธงรบ ด่านอำ�ไพ ทำ�หน้าทีร่ กั ษา การกรรมการผู้ จั ด การธนาคาร อิสลามแห่งประเทศไทย ระหว่างรอ สรรหากรรมการผู้จัดการคนใหม่


เดอะพับลิกโพสต์

ปี ท่ี 8 ฉบับที่ 94 (ประจ�ำวันที่ 1-31 ตุลาคม พ.ศ. 2556)

5


6

เศรษฐกิจ-ธุ รกิจ

เดอะพับลิกโพสต์

ปี ท่ี 8 ฉบับที่ 94 (ประจ�ำวันที่ 1-31 ตุลาคม พ.ศ. 2556)

Biz Time

Business- Economics - Financial - Market - Money

แนวทาง“รับจ�ำน�ำข้าวปี 57” เงินกู้ 2.2 ล้านล้านบาท รมช.เกษตรฯ เผยแนวทางรับจ�ำน�ำข้าวปี 57 เตรียมดัน อ.ต.ก.มีส่วนร่วมขยายตลาดมากขึ้น “วราเทพ” ย้ำ�นโยบายรับจำ�นำ� ข้าวปี 57 จะต้องเร่งพัฒนาเพิ่ม ประสิทธิภาพทั้งในด้านขั้นตอน การดำ�เนินการรวมถึงเรื่องของ ความโปร่งใส เตรียมยกเครื่อง ใหม่ตงั้ ต้นน้ำ�ยันปลายน้ำ� เตรียม หารื อ หน่ ว ยงานในกระทรวง พาณิชย์ พร้อมดัน อ.ต.ก.เข้ามา มีบทบาทร่วมขายตลาดข้าว ขณะ ที่ ผอ.อ.ต.ก.ย้ำ� ร่วมระบายข้าว เป็ น ไปตามกลไกตลาด เป็ น ประโยชน์ต่อเกษตรกรโดยตรง ไม่ใช่เรื่องของแข่งขันกับเอกชน เมื่ อ เร็ ว ๆ นี้ นายวราเทพ รั ต นากร รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบ นโยบายให้กบั บุคลากรของ องค์การ ตลาดเพื่อเกษตรกรหรือ อ.ต.ก.ใน สัมมนามอบแนวทางการปฏิบตั งิ าน โครงการรับจำ�นำ�ข้าว ปี 2556/57 และกล่าวถึงทิศทางในโครงการรับ จำ�นำ�ข้าวในปี 2557 ที่จะถึง ว่า “นโยบายรับจำ�นำ�ข้าว เป็น นโยบายสำ�คัญของรัฐบาล จึงได้มี แนวทางการการพั ฒ นาและเพิ่ ม ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการรับจำ�นำ�ข้าวจะเน้น ให้ความสำ�คัญกับสองด้าน คือ ด้าน ขั้นตอนการปฏิบัติ ที่จะต้องลงไป เพิม่ ประสิทธิภาพ ทัง้ เรือ่ งของระบบ และบุคลากร และในด้านของความ โปร่งใส ซึ่ง อ.ต.ก.เป็นหน่วยงานที่ สำ�คัญในการขับเคลือ่ นให้โครงการ นีป้ ระสบความสำ�เร็จ ซึง่ ในปีหน้านี้ จะเน้นให้มีการติดตามการดำ�เนิน การตลอดจนการแลกเปลี่ยนความ คิดเห็นประสบการณ์และข้อเสนอ แนะในด้ า นต่ า งๆ โดยเฉพาะ บุคลากรทีจ่ ะต้องปฏิบตั งิ านในพืน้ ที่ ทีจ่ ะต้องมีการหารือกันเป็นระยะๆ” “ขณะทีช่ อ่ งทางทางการตลาด และการระบายข้าว แม้จะไม่ใช่เรือ่ ง ที่ อ.ต.ก.รับผิดชอบมาตัง้ แต่ตน้ แต่ เมื่อมีมติจากกขช.คณะกรรมการ นโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) จะ เปิดโอกาสให้เอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ ทีไ่ ม่จำ�เป็นต้องมีรฐั ถือหุน้ 100% มา เปิดประมูลข้าว อ.ต.ก.เป็นอีกหนึ่ง หน่วยงานทีม่ บี ทบาทสำ�คัญในด้าน นี้ และกำ�ลังมีการหารือกับกรมการ ค้าในและกรมการค้าต่างประเทศ ว่า อ.ต.ก จะเข้าไปมีบทบาทอย่างไร ซึง่ หาก อ.ต.ก.จะสามารถเข้ามาเป็น อีกช่องทางหนึ่งในการช่วยระบาย ข้าวได้ ก็จะเป็นเรื่องที่น่ายินดี แต่

กับ“ความหวัง” เศรษฐกิจไทยเดินหน้า

คงต้อง ในเรื่องของวิธีปฏิบัติและ เน้นในเรื่องของความโปร่งใส โดย จะต้องชัดเจนและมีความเชือ่ มัน่ เป็น ที่ยอมรับ” “โดยอ.ต.ก.เป็นรัฐวิสาหกิจ อีกหน่วยงานหนึ่งที่เริ่มมีกำ�ไรจาก การบริหารงาน นอกเหนือจากการ ช่วยกระจายผลผลิตขายตลาดข้าว แ ล ะ ผ ล ผ ลิ ต ต่ า ง ๆ ท า ง ด้ า น การเกษตรแล้ว ยังจะต้องมีหน้าที่ สำ�คัญในการร่วมพัฒนาชีวิตและ ความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น ซึ่งทั้งเรื่องของการขยายตลาดผล ประกอบการณ์และเรือ่ งของภารกิจ หลักในการพัฒนาความเป็นอยูข่ อง เกษตรกรจะต้องทำ�ควบคูก่ นั ไป โดย ทางรัฐบาลยินดีที่จะสนับสนุนใน ทุกๆ ด้าน ” รมช.เกษตรกล่าว ส่วนแนวโน้มการดำ�เนินการ ทีจ่ ะมีการพัฒนาเป็นอันดับต้นๆ ใน ปี 2557 ที่จะถึงนี้ รมช.เกษตรฯ กล่าวว่า “แนวโน้มทิศทางโครงการ รับจำ�นำ�ข้าวในปี ในปี 2557 ภาพ รวมอยากเห็นทุกขั้นตอนที่มีการ พัฒนาทางด้านประสิทธิภาพมาก ขึน้ ก่อนโดยจะต้องดูกนั ตัง้ แต่ตน้ น้ำ� คื อ การขึ้ น ทะเบี ย นและการออก ใบรับรอง ที่คงจะเป็นอันดับต้นๆ สำ�หรับการพัฒนาปรับปรุง และ ยืนยันว่า รัฐบาลให้ความสำ�คัญกับ ทุ ก กระบวนการขั้ น ตอน และได้ ประสบการณ์จากโครงการรับจำ�นำ� ข้าวในปีที่ผ่านมา เพื่อนำ�มาศึกษา ปรับปรุงแก้ไข และมั่นใจว่า ในปี 2557 นี้ แนวทางการปฏิ บั ติ ใ น

โครงการรับจำ�นำ�ข้าว น่าจะมีการ พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพให้ ดีขนึ้ ได้อย่างแน่นอน” นายวราเทพ กล่าว ด้าน นายธเนศพล ธนบุณย วัฒน์ ผู้อำ�นวยการ อ.ต.ก. กล่าวว่า “ในส่วนของอ.ต.ก.เองเป็นกลไกใน การขับเคลือ่ นนโยบายให้กบั รัฐบาล และมีเป้าหมายหลักที่จะช่วยเหลือ และพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็น อยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น ซึ่งขณะนี้ อยูร่ ะหว่างดำ�เนินงานโดยจะสิน้ สุด ในวันที่ 15 กันยายน 2556 และ เนือ่ งจากใกล้ระยะเวลาเปิดโครงการ รับจำ�นำ�ข้าวในฤดูใหม่คือ ปีการ ผลิต 2556/57 จึงต้องเตรียมความ พร้อมในการดำ�เนินงานให้เป็นไป ด้วยความเรียบร้อย และรับทราบ ปั ญ หาอุ ป สรรคการดำ�เนิ น งาน โครงการรับจำ�นำ�ข้าวปี 2555/56 ทีผ่ า่ นมาและกำ�ลังจะสิน้ สุดลง เพือ่ หาแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคดัง กล่าวไม่ให้เกิดขึ้นในโครงการรับ จำ�นำ�ปี 2556/57 ต่อไป” “ส่ ว นการขยายตลาดและ ระบายข้าวนัน้ เมือ่ ได้รบั มอบหมาย จากรัฐบาล อ.ต.ก.ก็ยินดีที่จะเป็น ส่วนหนึ่งในการช่วยขับเคลื่อน ซึ่ง ทั้ ง ห ม ด จ ะ เ ป็ น ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อ เกษตรกรโดยตรง ไม่ใช่เรื่องของ การเข้าไปแข่งขันกับเอกชน และ ทั้งหมดยืนยันว่าจะยังเป็นไปตาม กลไกทางการตลาดตามปกติ ” ผอ.อ.ต.ก.กล่าว

ลุน้ กันอีกเฮือก กับอีกหนึง่ ความหวังในการกระตุน้ เศรษฐกิจ โดยเฉพาะกำ�ลังซือ้ ในประเทศ ทีห่ ดหายไปจากสารพัดปัจจัย ทั้งในและนอกประเทศ จนกลายเป็น “จุดบอด” สำ�คัญ ที่ หลายฝ่ายเอามาใช้ในการโจมตีรัฐบาล ร่างกฏหมายกู้เงิน 2.2. ล้านล้านบาท ที่มักถูกสร้างความ เข้าใจผิดเสมอๆ ว่าเป็นการ “กู้มาโกง” โดยใช้มาตรฐานเดียว กับรัฐบาลก่อนๆ มาตัดสิน ซึ่งได้รับการการันตีจาก “เสี่ยโต้ง” กิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีที่ฟังชัดๆ กันอีกครั้ง ว่า ไม่ใช่การกู้เงินมาเป็นก้อนแล้วใช้ แต่ ใช้ วิ ธี ท ยอยกู้ แ ล้ ว ใช้ เ ม็ ด เงิ น ตามความจำ � เป็ น ในแต่ ละปี !!! และที่ต้องลุ้นกัน เพราะนับจากวันที่ปั่นต้นฉบับอยู่นี่ นับ ไปจนเกือบสิ้นสัปดาห์นี้ กฏหมายฉบับนี้กำ�ลังถูกพิจารณาใน สภาฯ ที่ใครก็รู้ว่า ฝ่ายค้านขาประจำ�คอยชำ�แหละ เตะถ่วง ดึง เกม ลากยาวกันไปถึงในสนามองค์กรอิสระอย่าง “การนำ�เรื่อง สู่ศาลรัฐธรรมนูญ” เพื่อให้ กฎหมายฉบับนี้มีอันเป็นไป แต่หากนับจากความสำ�คัญบนข้อเท็จจริงของเศรษฐกิจเวลา นี้ ที่อยู่ในภาวะชะลอตัว และต้องการเม็ดเงินเข้าสู่ระบบ คล้ายๆ กับทีฟ่ งั การแก้ปญ ั หาเศรษฐกิจในประเทศสหรัฐอเมริกาเกีย่ วกับ การอัดฉีดสภาพคล่องเข้าสูร่ ะบบ ประเทศไทย มีสภาพคล้ายคลึงกัน คล้ายคลึงกันทีว่ า่ คือเมือ่ มีเม็ดเงินไหลเวียนเข้ามา จะช่วย กระตุ้นกำ�ลังซื้อให้กลับมา เพราะทั้ง พ่อค้าวานิช ธุรกิจ ขายเร่ ลากยาวไปจนถึง ผูใ้ ช้แรงงาน ล้วนแล้วแต่ได้รบั อานิสงส์ จากการ กู้เงินครั้งนี้ของรัฐบาลทั้งสิ้น ว่ากันง่ายๆ ได้ว่า เศรษฐกิจไทย ที่มีสัญญาณดิ่งหัวลง มี ความหวังเชิดหัวขึ้นแบบสง่างามจากกฏหมายฉบับนี้ นอกจากนี้ ยังมีผลจากเมกกะโปรเจ็กต์ ด้านอิฟราทรัคเจอร์ หรือสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระบบคมนาคม อาทิ รถไฟความเร็ว สูง รถไฟรางคู่ ถนนหนทาง อีกหลากหลายจิปาถะ ซึง่ ก็ล้วนแล้ว แต่มีความสำ�คัญในการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งสิ้น และเป็นความหวังให้คนไทย ได้ลืมตาอ้าปากกันถ้วนหน้า จากเม็ดเงินทีจ่ ะทยอยเข้าสูร่ ะบบในแต่ละปี หนุนนำ�ให้เศรษฐกิจ เดินหน้าไปอีกหลายต่อหลายปีในอนาคต จะเรียกได้วา่ บุญมีแต่กรรมมาบดบังหรือเปล่าไม่รู้ กฎหมาย ฉบับนี้ รัฐบาลนำ�ผ่านสภาลากด้วยเสียงข้างมาก ก็ผ่านไปได้ ฉลุย แม้จะติดกับ “เสียงข้างน้อยจอมเกเรไปบ้าง” ไม่ใช่เรื่อง ใหญ่นักดอก แต่ด่านอรหันต์สุดท้าย อย่าง “ศาลรัฐธรรมนูญ” นี่สิ ที่น่า ห่วง!! และสุดท้ายคงจะหวังได้แต่เพียงว่า ทุกฝ่ายจะเห็นแก่ ประเทศและประชาชนอย่างแท้จริง เพราะไม่ใช่เพียงแต่ความ เจริญข้างหน้าในอนาคตของประเทศจะอยูก่ บั กฎหมายฉบับนี้ แต่ กฎหมายและเม็ดเงินก้อนนี้ยังมีผลต่อปากท้องของประชาชน โดยตรง เพือ่ ให้ไทยได้เดินหน้าอย่างทุกฝ่ายวาดหวังก็ได้แต่ภาวนา ให้กฎหมายเงินกู2้ .2.ล้านล้านบาท ไม่ตดิ หล่ม มีอบุ ตั เิ หตุไปซะก่อน เพราะนั่นหมายถึงเศรษฐกิจไทย และอนาคตของ ประเทศไทยก็จะติดล่มและประสบอุบตั เิ หตุตามไปด้วย ….

อนุพล แซ่ฉั่ว


เดอะพับลิกโพสต์

มีโอกาสไป

ปี ท่ี 8 ฉบับที่ 94 (ประจ�ำวันที่ 1-31 ตุลาคม พ.ศ. 2556)

ฮัจญ

ดวยเงินฝากเพียง

2,000

เศรษฐกิจ-ธุ รกิจ

กองทุนธนาคารอิสลาม เปดใหบริการรับฝากเงินรักษาทรัพย (วาดีอะฮ) สำหรับพี่นองมุสลิม ใหมีโอกาสเดินทางไปแสวงบุญ ณ นครเมกกะฮ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ผูฝากมีโอกาสไดรับรางวัลเปนคาเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ มูลคา 180,000 บาท หรือคาเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะฮ มูลคา 60,000 บาท เพียงฝากเงินในบัญชีรักษาทรัพย (วาดีอะฮ) ทุก 2,000 บาท จะไดรับ 1 สิทธิ์ รับสิทธิ์ รับรางวัล ไมจำกัดจำนวน รีบฝากวันนี้ รับสิทธิ์กอนใคร ยิ่งฝากมาก ยิ่งมีโอกาสมาก จับรางวัลเดือนพฤษภาคมของทุกป

7


8

เศรษฐกิจ-ธุ รกิจ

เดอะพับลิกโพสต์

ปี ท่ี 8 ฉบับที่ 94 (ประจ�ำวันที่ 1-31 ตุลาคม พ.ศ. 2556)

คลีนสแควร์ ขยายสาขาที่77 “โลตัส พัฒนาการ” คลีน สแควร์ ผู้นำ�ศูนย์บริการ ทำ�ความสะอาดรถยนต์ในเมือง ไทย ได้ฤกษ์เปิดสาขาใหม่ สาขา ที่ 77 เทสโก้โลตัส พัฒนาการ เมื่อวันที่ 13 กันยา ที่ผ่านมา มี แขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความ ยินดีมากมาย บริ ษั ท คลี น สแควร์ คอร์ โปเรชั่น (ประเทศไทย) จำ�กัด ผู้ ดำ�เนินธุรกิจ ศูนย์มาตรฐานความ งามรถยนต์ชั้นนำ� ภายใต้แบรนด์ คลีนสแควร์ (klean square) ได้ เปิดขยายสาขาเพิ่มเป็นสาขาที่ 77 ณ เทสโก้โลตัส พัฒนาการ โดยเปิด ให้ บ ริ ก ารแล้ ว เมื่ อ วั น ศุ ก ร์ 13 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา โดยมี อารีย์ โตตะเคียน ประธานกรรมการ

บริษัท, สุรินทร์ บินซอและฮ์ รอง ประธานและประธานเจ้ า หน้ า ที่ บริหาร (ceo) วัลลีพนั ธุ์ ปาทาน รอง ประธานและรองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร (รองceo) และวัลลภา บิน ซอและฮ์  รองประธานบริษัทคลีน สแควร์ ให้การต้อนรับ คูค่ า้ พันธมิตร ทางการค้า ทีม่ าร่วมแสดงความยินดี มากมาย บริ ษั ท คลี น สแควร์ คอร์ โปเรชัน่ (ประเทศไทย) จำ�กัด ดำ�เนิน ธุ ร กิ จ ศู น ย์ ม าตรฐานความงาม รถยนต์ชนั้ นำ� ทีม่ สี าขามากทีส่ ดุ ใน เมืองไทย  ดำ�เนินงานโดยเจ้าของ โดยตรง ไม่ได้ขายแฟรนไซน์ ให้ บริการที่เน้นคุณภาพ ด้วยทีมงาน ทีม่ ปี ระสบการณ์มากว่า 30 ปี มีการ

รายงานเศรษฐกิจ >> วันเพ็ญ นภาผ่อง

การแถลงตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาส 2 ของสำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.)หรือ สภาพัฒน์ ทำ�ให้เกิดข้อถกเถียงมีการ ตี ค วามว่ า เศรษฐกิ จ ไทยเข้ า สู่ ภ าวะ ถดถอยจริงหรือไม่ หลายสำ�นักอย่าง สำ�นั ก ข่ า วบี บี ซี และสำ�นั ก ข่ า วต่ า ง ประเทศบางแห่ง ระบุว่าเศรษฐกิจไทย เข้าสูภ่ าวะถดถอยอย่างแท้จริง หลังจาก สศช.ปรับประมาณการจีดีพีปีนี้เหลือ 3.8-4.3% และไตรมาส 2 ขยายตัว 2.8% แต่เมือ่ พิจารณาจากจีดพี ที ปี่ รับฤดูกาล แล้ว ในไตรมาส 2 ติดลบ 0.3%++ การตีความว่าเศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะ ถดถอย เนือ่ งจากจีดพี ี ติดลบติดต่อกันสอง ไตรมาส โดยก่อนหน้าสศช.แถลงตัวเลขจี ดีพไี ตรมาสแรก ขยายตัว 5.4% แต่เมือ่ ปรับ ฤดูกาลติดลบ 1.7% การแสดงความคิ ด เห็ น ต่ อ "ภาวะ เศรษฐกิจถดถอย" ทำ�ให้ผู้คุมหัวเรือใหญ่ ทางเศรษฐกิจ นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ต้องออกมาตอบโต้วา่ "แม้เศรษฐกิจไทยจะ ชะลอตัวลงสองไตรมาสติดต่อกัน แต่ถอื ว่า ยังไม่เข้าสู่ภาวะถดถอย" ผู้ว่าการธปท. ชี้แจงว่าหากดูตัวเลข เศรษฐกิจช่วงไตรมาส 4 ปี 2555 อัตราการ เติบโตถือว่าสูงมาก ซึ่งเป็นผลจากปัญหา น้ำ�ท่วมใหญ่ช่วงปลายปี 2554 จึงทำ�ให้ ตัวเลขเศรษฐกิจไทยช่วงไตรมาส 4 ปี 2555 เติ บ โตขึ้ น ค่ อ นข้ า งมาก มี ผ ลให้ ตั ว เลข เศรษฐกิจช่วงไตรมาส 1 และ 2 ของปีนี้ ชะลอตั ว ลงตามไปด้ ว ย เมื่ อ เที ย บแบบ ไตรมาสต่อไตรมาส แต่หากปรับเรือ่ งฤดูกาล ออก ไตรมาส 2ก็ไม่ได้ติดลบ ธปท.ยืนยันว่าเป็น Technical Recession หรือภาวะเศรษฐกิจถดถอยทาง เทคนิค ตามนิยาม คือเศรษฐกิจชะลอตัว แบบไตรมาสต่อไตรมาส ติดต่อกันสอง ไตรมาส แต่อันนี้เป็นการนิยามที่หยาบๆ เพราะปกติ ค นจะดู ว่ า การเปรี ย บเที ย บ

พัฒนาองค์กรเพื่อรองรับการเจริญ เติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนือ่ ง โดย เฉพาะอย่ า งยิ่ ง ทางด้ า นการให้ บริ ก าร เพื่ อ ความพึ ง พอใจของ ลูกค้า โดยให้บริการล้างรถ-ดูดฝุน่ , ขัด-เคลือบสี, ฟอกเบาะ- ซักพรม, อบโอโซน ปัจจุบนั มีสาขาครอบคลุม ทุกภูมภิ าคของประเทศไทย โดยได้ รั บ ความไว้ ว างใจจากห้ า งสรรพ สินค้าชั้นนำ�ของเมืองไทย สำ�หรั บ สาขาเทสโก้ โลตั ส พัฒนาการ อยูใ่ กล้สแี่ ยกพัฒนาการ ถ้ามาจาก ถนนเพชรบุรี อยูซ่ า้ ยมือ ก่อนถึงสีแ่ ยกพัฒนาการ ช่วงนีเ้ ปิด ใหม่ มี โ ปรโมชั่ น พิ เ ศษน่ า สนใจ ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่Call Center 080-2888-788

เศรษฐกิจไทย“ถดถอย” พิสูจน์ไตรมาส 3 เป็นการเทียบกับฐานที่ปกติหรือไม่ ถ้าไม่ใช่ ฐานปกติ ก็จะมีการปรับเรื่องฤดูกาลออก พอ ปรับใหม่ตัวเลขก็ไม่ได้ติดลบ ซึ่งไตรมาส 4 ปี 2555 ของเศรษฐกิจไทย เป็นการเทียบกับ ไตรมาส 4 ปี 2554 ที่เจอน้ำ�ท่วมใหญ่ ทำ�ให้ ไตรมาส 4 ปี 2555 เศรษฐกิจขยายตัวแรง พอ เอาไตรมาส 1 ปี 2556 ไปเทียบ จึงติดลบและ มีผลต่อเนื่องมาถึงไตรมาส 2 ทำ�ให้ธปท.เชือ่ มัน่ ว่าแนวโน้มเศรษฐกิจ ในไตรมาส 3 มีการประมาณการไว้ก่อนหน้า นีว้ า่ อัตราการเติบโตจะไม่ตดิ ลบเมือ่ เทียบแบบ ไตรมาสต่อไตรมาส ในขณะทีอ่ ตั ราการเติบโต ของเศรษฐกิจช่วงครึง่ ปีหลังของปีนี้ เชือ่ ว่ายัง เติบโตได้ แม้จะไม่สูงมากนัก จึงเห็นว่าการ เติบโตของเศรษฐกิจไทยในช่วงนี้แม้จะชะลอ ตัวลงบ้าง ถือเป็นทิศทางเดียวกับเศรษฐกิจ ประเทศต่างๆทั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศ แถบเอเชียที่ชะลอลงด้วยกัน แต่หลายหน่วยงาน อาจมองต่างจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย อย่างสำ�นักงาน เศรษฐกิจการคลัง(สศค.) บอกว่า ตัวเลขของ สศช.ต่ำ�กว่าทีส่ ศค.ประมาณการไว้ที่ 3% และ หากจะมองทางเทคนิค ถือว่าภาวะเศรษฐกิจ ไทยเข้าสูภ่ าวะถดถอย เพราะชะลอตัวต่อเนือ่ ง กัน 2 ไตรมาส ส่วนนายเชาว์ เก่งชน กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย จำ�กัด อธิบายว่าการ นิยามของคำ�ว่า"ภาวะเศรษฐกิจถดถอย" ตาม หลั ก สากลแล้ ว หมายถึ ง การชะลอตั ว ของ เศรษฐกิจเมื่อเทียบแบบไตรมาสต่อไตรมาส ติดต่อกันอย่างน้อย 2 ครั้ง ดังนั้นตัวเลขที่ สำ�นักงาน สศช. ประกาศออกมานั้น ตาม เทคนิคต้องถือว่าเป็นภาวะถดถอย++ เขายังเห็นพ้องธปท. ต่างกับสำ�นักข่าว บีบีซี รายงานว่า เศรษฐกิจไทยเข้าสู่ภาวะ ถดถอยนั้น ถ้าดูเฉพาะตัวเลขอย่างเดียวตาม เทคนิคแล้ว ถือว่าใช่ เพียงแต่โดยปกติแล้ว

เวลาจะดูกต็ อ้ งดูไส้ในด้วยว่า ทีต่ ดิ ลบเกิดจาก อะไร กรณีของไทยนั้น มาจาก 2 ปัจจัย คือ เศรษฐกิจช่วงปี 2555 เพิ่งฟื้นตัวจากน้ำ�ท่วม และครึง่ หลังของปี 2555 ยังมีมาตรการกระตุน้ จากภาครัฐเข้ามาด้วย ทำ�ให้ตวั เลขไตรมาส 4 ออกมาค่อนข้างสูง แม้ความคิดของศูนย์วิจัยกสิกรไทย จะ เห็นพ้องกับธปท.ว่าเศรษฐกิจไทยช่วงไตรมาส 3 น่าจะฟื้นตัวขึ้น เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2556 เนื่องจากการส่งออกมีแนวโน้มดีขึ้น เพราะว่าขณะนี้เริ่มเห็นออเดอร์การส่งออกที่ เข้ามา แต่ น างสาวอุ ส รา วิ ไ ลพิ ช ญ์ นั ก เศรษฐศาสตร์อาวุโส ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์ เตอร์ด (ไทย) ประเมินเศรษฐกิจไทยในปีนยี้ งั ดีอยู่ คาดว่าจะขยายตัวระดับ 4% ส่วนแนว โน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2557 จะกลับมาฟืน้ ตัว อี ก ครั้ ง โดยคาดว่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมใน ประเทศ (จีดีพี) จะกลับมาขยายตัวกว่า 5% ซึง่ ยอมรับว่าครึง่ ปีหลังของปีนเี้ ศรษฐกิจยังคง ขยายตัวอยู่ในระดับต่ำ� และการเมืองมีความ ผั น ผวน ซึ่ ง คงต้ อ งรอการเร่ ง เบิ ก จ่ า ยงบ ประมาณของภาครัฐ และการลงทุนโครงการ ขนาดใหญ่ในปีหน้า ช่วยผลักดันเศรษฐกิจ เมือ่ ติดตามเดือนก.ค. ถือเป็นเดือนแรก ของไตรมาส 3 ที่ธปท.แถลงตัวเลขเศรษฐกิจ ไทย พบว่ายังมีตัวเลขหลายตัวที่ชะลอลงต่อ เนื่อง ทำ�ให้ธปท.ไม่กล้ายืนยันเศรษฐกิจไทย ในเวลานี้ผ่านพ้น"จุดต่ำ�สุด" โดยต้องรอดูตัว เลขเดือนส.ค. ตัวเลขเศรษฐกิจเดือนก.ค. พบว่ายังคง ชะลอตัวลงต่อเนือ่ งในหลายๆภาค ทัง้ ภาคการ อุปโภคบริโภคทีห่ ดตัวลง โดยดัชนีการบริโภค ภาคเอกชนเดือนก.ค. หดตัว 0.7% เมื่อเทียบ กับช่วงเดียวกันของปีกอ่ น และหดตัวลง 0.5% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้านี้ โดยการหดตัว ของภาคการบริโภค เป็นไปตามการหดตัวของ

การซื้อรถยนต์และสินค้าคงทนอื่น ซึ่งเป็น ผลจากการส่งมอบรถยนต์ในมาตรการคือ เงินภาษีรถยนต์คนั แรกทีท่ ยอยหมดลง รวม ทัง้ คำ�สัง่ ซือ้ ใหม่มนี อ้ ยลง และภาคครัวเรือน ระมัดระวังการใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดภาระหนี้ สู ง ขณะที่ มู ล ค่ า การส่ ง ออกลดลงเหลื อ 18,804 ล้านดอลลาร์ หดตัวลง 1.3% เมื่อ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน การบริโภคและการส่งออกลดลง ส่ง ผลให้การผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและการ ลงทุนภาคเอกชนหดตัวตามไปด้วย โดย ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัว 4.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ใน ขณะที่ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน หดตัว 5.4% เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่ น และหดตัว 0.2% เมือ่ เทียบกับเดือนก่อนหน้านี้ ผลที่ ต ามมาเมื่ อ เศรษฐกิ จ เดื อ น ก.ค.ชะลอตัว ส่งผลให้ดัชนีความเชื่อมั่น ภาคธุรกิจเดือนก.ค.ปรับลดลงต่อเนื่องมา อยู่ที่ 48.3 ลดลงจากเดือนก่อนมิ.ย.ที่อยู่ 49.9 อันเป็นผลจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยรวมทีช่ ะลอตัวลงต่อเนือ่ ง แต่ความเชือ่ มั่นภาคธุรกิจในอีก 3 เดือนข้างหน้ายังอยู่ ในเกณฑ์ที่ดี โดยอยู่ที่ 53.3 สะท้อนว่า อนาคตยังมีความเชื่อมั่น และผู้ประกอบ การเองพร้อมที่จะลงทุนต่อเนื่อง เศรษฐกิจไทยในช่วง ไตรมาส 1 และ ในไตรมาส 2 ชะลอตัวติดต่อกัน แม้ธปท. จะบอกว่าเป็นภาวะถดถอยทางเทคนิค แต่ ไม่ ส ามารถจะยื น ยั น ได้ ว่ า ไตรมาส 3 เศรษฐกิ จ จะติ ด ลบหรื อ ไม่ และตั ว เลข เศรษฐกิจหลายตัวชะลอลงอีกหรือไม่ ยัง ต้องรอการพิสจู น์กนั ถึงภาวะเศรษฐกิจถดถอย จึงต้องติดตามว่า หากเศรษฐกิจใน ไตรมาส 3 ติดลบอีก นั่นแสดงถึงภาวะ เศรษฐกิจถดถอยแน่นอน แต่ขณะนีย้ งั ไม่มี หน่ ว ยงานทางเศรษฐกิ จ จะประเมิ น เหตุการณ์ไปข้างหน้าได้ชดั เจน เพราะเป็น เรื่องยาก ในการให้คำ�จำ�กัดความเมื่อไม่ เห็นตัวเลขออกมา และปัจจัยประกอบทาง เศรษฐกิจด้วย เศรษฐกิจไตรมาส 3 จึงเป็นปัจจัย พิสูจน์เศรษฐกิจไทย จะถดถอยหรือจะ กลั บ มาฟื้ น จริ ง อย่ า งที่ ธ นาคารแห่ ง ประเทศไทยเชื่อมั่น!!!


9

เดอะพับลิกโพสต์

ปี ท่ี 8 ฉบับที่ 94 (ประจ�ำวันที่ 1-31 ตุลาคม พ.ศ. 2556)

“ไอแบงก์”จับมือ“สหกรณ์อิสลาม”หนุนธุรกิจชุมชน ไอแบงก์ จับมือสหกรณ์อิสลาม ทัว่ ประเทศ หนุนธุรกิจชุมชน ผุด “PROJECT iShop” ความรูภ้ าค สนามเพื่ อ ผู้ ป ระกอบการราย ย่อย-มุสลิม เมื่อเร็วๆนี้ ธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ลงนาม บันทึกความเข้าใจร่วมกับสหกรณ์ อิสลามกว่า 20 แห่ง ทั่วประเทศ เพือ่ ร่วมเป็นพันธมิตรในการดำ�เนิน ง า น ทั้ ง ก า ร เ ป็ น ฐ า น เ งิ น ทุนหมุนเวียนให้แก่ลกู ค้ามุสลิม-ราย ย่อย และแลกเปลีย่ นความรูด้ า้ นการ เงินอิสลามร่วมกัน พร้อมชูวสิ ยั ทัศน์ สร้างองค์ความรู้ด้านการเงินตาม หลักชะรีอะฮ์ในชุมชน ธนาคารอิ ส ลามฯ นำ�โดย นายธงรบ ด่านอำ�ไพ กรรมการและ รักษาการผู้จัดการธนาคารอิสลาม แห่ ง ประเทศไทย ลงนามบั น ทึ ก ความเข้าใจระหว่างธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทยและสหกรณ์อสิ ลาม โดยมี ผศ.ดร.วรวิทย์ บารู ประธาน เครือข่ายสหกรณ์อิสลาม ร่วมลง นามในครั้งนี้ นายธงรบ ด่านอำ�ไพ เปิดเผย ว่า ธนาคารอิสลามฯ ในฐานะสถาบัน การเงินของรัฐเพียงแห่งเดียวที่ให้ บริการด้านธุรกรรมตามหลักการ ศาสนาอิสลามอย่างเต็มรูปแบบ มี ความพร้ อ มที่ จ ะสนั บ สนุ น การ ดำ�เนินงานของสหกรณ์อิสลามทั่ว ประเทศ ซึ่ ง เป็ น สถาบั น การเงิ น ระดับชุมชนทีส่ ง่ เสริมให้คนในชุมชน รู้ จั ก การออมเงิ น และทำ�ให้ ค นใน ชุมชนมีความรูค้ วามเข้าใจในระบบ ธุ ร กรรมตามหลั ก ชะรี อ ะฮ์ โดย ธนาคารจะให้ ก ารสนั บ สนุ น เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นแก่ ส หกรณ์ อิ ส ลาม รวมถึ ง จะจั ด ให้ มี ก ารอบรมและ ถ่ายทอดความรู้ด้านการเงิน การ ธนาคารและการบริหารกิจการอย่าง

เป็นระบบ ในขณะเดียวกันธนาคาร ก็ จ ะแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ด้ า นความ ต้องการของลูกค้ารายย่อยในชุมชน เพื่ อ นำ�มาพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ บริ ก ารให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความ ต้องการของลูกค้าของธนาคารต่อ ไป ซึง่ ในวันนีธ้ นาคารได้ทำ�ภารกิจ ในการสร้างความร่วมมือกับสถาบัน การเงินระดับชุมชนสำ�เร็จลุลว่ งแล้ว เพื่ อ ความร่ ว มมื อ ในการพั ฒ นา เศรษฐกิจชุมชน และเป็นแหล่งเงิน ทุนแก่ผู้ประกอบการ รวมถึงเป็นที่ ปรึกษาทางการเงิน นอกจากนี้ ธนาคารกำ�ลังเร่ง พัฒนาร้านค้าต้นแบบในนาม iShop ซึ่ ง จะเป็ น ช่ อ งทางในการระบาย สินค้าที่ฮาลาล (ถูกต้องตามหลัก การศาสนาอิสลาม) ในชุมชน เพื่อ ส่ ง เสริ ม ให้ พี่ น้ อ งมุ ส ลิ ม และผู้ ประกอบรายย่ อ ยมี ค วามรู้ ค วาม เข้าใจในการดำ�เนินงานอย่างเป็น ระบบ มีการวางแผนการตลาด การ จั ด โปรโมชั่ น การบริ ห ารสิ น ค้ า คงคลัง รวมถึงบริหารทรัพยากร บุคคล เพือ่ เป็น Model ให้แก่ลกู ค้า ของธนาคาร ในการทำ�ธุรกิจค้าปลีก หรือนำ�ไปต่อยอดและพัฒนาธุรกิจ

ของตนเอง โดยแผนการดำ�เนินงาน ของธนาคารในอนาคตนัน้ ยังมุง่ เน้น ให้เกิดความร่วมมือกันอย่างต่อเนือ่ ง โดยจะจัดให้มกี ารลงนามบันทึกข้อ ตกลง (MOU) ระหว่างธนาคารและ มัสยิดกว่า 3,800 แห่งทั่วประเทศ ในอนาคต เพื่ อ การวางรากฐาน ความรูด้ า้ นการทำ�ธุรกิจและการให้ บริการด้านการเงินตามหลักชะรีอะฮ์ ให้แก่คนในชุมชนอย่างเต็มรูปแบบ โดยใช้มัสยิดเป็นศูนย์กลางในการ เรียนรู้ ปั จ จุ บั น นี้ ธนาคารมี ค วาม พร้อมเต็มที่ ทั้งในด้านองค์ความรู้ บุคลากรและสภาพคล่องทางการ เงินทีด่ ขี นึ้ เป็นลำ�ดับ จากพอร์ทเงิน ฝากที่ เ พิ่ ม ขึ้ น กว่ า หมื่ น ล้ า นและ ตัวเลขหนี้เสียที่ลดลงกว่า 2 หมื่น ล้าน ซึ่งภารกิจที่ต้องทำ�ควบคู่กัน นั้ น คื อ การมุ่ ง เป็ น ธนาคารเพื่ อ พีน่ อ้ งมุสลิมและผูป้ ระกอบการราย ย่อยอย่างแท้จริง ด้วยการร่วมมือ กั น ส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ ชุ ม ชนเพื่ อ พัฒนาสู่ระดับประเทศ และเตรียม พร้ อ มเพื่ อ การเป็ น ศู น ย์ ก ลาง ทางการเงินของ AEC ในปี 2558 นี้

คุณรอศักดิ์ และคุณเราะห์มะฮ์ มูลทรัพย์ จัดพิธจี บั รางวัลสำ�หรับ ลูกค้าที่มาละศีลอดเดือนรอมฎอน ณ ห้องอาหารโซเฟีย เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2556 ทีผ่ า่ นมา โดยลูกค้าทีร่ บั ประทานอาหารครบ 200 บาท จะได้รับคูปอง 1 ใบเพื่อร่วมลุ้นของรางวัล ซึ่งท่านเจ้าของห้องอาหาร จะหักรายได้ 10% จากคูปองทุกใบเพื่อนำ�ไปบริจาคปีนี้ ได้เงินเพื่อ บริจาคทัง้ สิน้ 90,000.- บาท แบ่งบริจาคให้มลู นิธเิ พือ่ ศูนย์กลางอิสลาม แห่งประเทศไทย เพื่อการปรับปรุงสถานที่ จำ�นวน 60,000.- บาท ที่ เหลือจะนำ�ไปบริจาคเพื่อเด็กกำ�พร้าต่อไป

กรมเจ้าท่า จัดสัมมนาผู้บริหาร - นายพ้อง ชีวานันท์ รัฐมนตรีช่วย

ว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดงานสัมมนาผูบ้ ริหารกรม เจ้าท่า ประจำ�ปี 2556 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนา องค์กรด้านต่างๆ โดยเฉพาะการขนส่งทางน้ำ�ให้มปี ระสิทธิภาพเทียบ เท่ามาตรฐานสากล ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย เมื่อวัน ที่ 13 – 15 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา

่ ปตท. มันใจแหล่ งเยตากุนปิ ดซ่ อมปี ใหม่57 ไม่“ส่งผลกระทบ”ประชาชน ปตท. เตรียมพร้อมรองรับแหล่ง เยตากุน สหภาพพม่า ปิดซ่อม บำ�รุงตามแผนงานระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2556 – 8 มกราคม 2557 ซึ่ ง เป็ น ช่ ว งที่ ป ระเทศมี ความต้องการใช้ไฟฟ้าต่ำ� ด้วย การ เตรียมสำ�รองพลังงานทุก ประเภทให้เพียงพอ มั่นใจไม่ส่ง ผลกระทบต่อ ภาคไฟฟ้า ภาค อุตสาหกรรม และภาคขนส่งเช่น เดียวกับการหยุดจ่ายก๊าซจาก พ ม่ า เ มื่ อ เ ดื อ น เ ม ษ า ย น ที่ ผ่านมา นายชาครีย์ บูรณกานนท์ รอง กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ หน่วยธุรกิจ ก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปตท. ได้รับ

แจ้งจาก บริษทั เปโตรนาส คาริการี เมี ย นมาร์ ลิ มิ ต เต็ ด ผู้ ผ ลิ ต ก๊ า ซ ธรรมชาติแหล่งเยตากุน สหภาพ พม่า ว่าจะดำ�เนินการปิดซ่อมบำ�รุง เพื่อต่อเชื่อมแท่นผลิตใหม่เข้ากับ ระบบการผลิตปัจจุบัน ซึ่งจะช่วย รักษาระดับการผลิตและจ่ายก๊าซฯ ของแหล่งเยตากุนมายังประเทศไทย ได้อย่างต่อเนื่องตามสัญญา จึงมี ความจำ�เป็นต้องหยุดการจ่ายก๊าซ ธรรมชาติมายังประเทศไทย ระหว่าง วั น ที่ 25 ธั น วาคม 2556 – 8 มกราคม 2557 รวม 14 วัน ส่งผล ให้ก๊าซธรรมชาติหายไปจากระบบ ประมาณ 1,110 ล้านลูกบาศก์ฟตุ ต่อ วัน ทั้งนี้ ปตท. ได้ร่วมวางแผน บริหารจัดการเตรียมความพร้อมกับ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยจะเรี ย กรั บ ก๊ า ซ ธรรมชาติจากผู้ผลิตทั้งในอ่าวไทย และบนบกอย่างเต็มที่ พร้อมจัด เตรียมสำ�รองน้ำ�มันเตา น้ำ�มันดีเซล ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ให้เพียง พอต่อความต้องการ “ ปตท. มัน่ ใจว่าการหยุดจ่าย ก๊าซครั้งนี้ ไม่ส่งผลกระทบต่อภาค ไฟฟ้า ภาคอุตสาหกรรม และภาค ขนส่ง เนื่องจากได้ประสานงาน เตรียมความพร้อมร่วมกับ กฟผ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาโดย ตลอด รวมทัง้ ยังมีประสบการณ์ใน การบริหารจัดการสถานการณ์เมื่อ ครัง้ แหล่งก๊าซฯต่างๆ ปิดซ่อมบำ�รุง ดังทีผ่ า่ นมา ซึง่ ประสบผลสำ�เร็จด้วย

ดี อย่างไรก็ตาม ช่วงเวลาที่ดีที่สุด ในการหยุดซ่อมบำ�รุงแท่นผลิตก๊าซ ธรรมชาติ คือ ช่วงทีป่ ระเทศมีความ ต้ อ งการใช้ ไ ฟฟ้ า ต่ำ� เช่ น ช่ ว ง เ ท ศ ก า ล ปี ใ ห ม่ ห รื อ เ ท ศ ก า ล สงกรานต์ที่มีวันหยุดยาว ดังนั้น ปตท. จึงได้เจรจาขอให้ผู้ผลิตก๊าซ ธรรมชาติแต่ละแห่งวางแผนหยุด ซ่อมบำ�รุงในช่วงเวลาดังกล่าว เพือ่ ลดผลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น กั บ ประชาชนและผูใ้ ช้กา๊ ซทุกภาคส่วน” นายชาครีย์กล่าวย้ำ� ทั้งนี้ ปัจจุบัน ไทยรับก๊าซ ธรรมชาติจากพม่าปริมาณรวม 1,110 ล้านลูกบาศก์ฟตุ ต่อวัน แบ่งเป็นจาก แหล่งยาดานา 650 ล้านลูกบาศก์ ฟุตต่อวัน และ แหล่งเยตากุน 460

ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน โดยมีผู้ใช้ ก๊าซธรรมชาติ 3 กลุ่ม ได้แก่ ภาค ไฟฟ้า (EGAT+IPP) ภาคขนส่ง (NGV) และภาคอุ ต สาหกรรม อย่างไรก็ดี เนื่องจากค่าความร้อน ของก๊าซธรรมชาติจาก 2 แหล่งดัง กล่าวมีความแตกต่างกันมาก จึง จำ�เป็นต้องนำ�ก๊าซจากทั้ง 2 แหล่ง มาผสมกันก่อนจ่ายให้กับผู้ใช้ก๊าซ ธรรมชาติของไทย เพือ่ ให้มคี า่ ความ ร้ อ น แ ล ะ คุ ณ ภ า พ ก๊ า ซ ต า ม ที่ กฎหมายกำ�หนด ดังนัน้ เมือ่ แหล่ง ยาดานา หรือแหล่งเยตากุนแห่งใด แห่ ง หนึ่ ง หยุ ด การผลิ ต ปตท. จำ� เ ป็ น ต้ อ ง ห ยุ ด ก า ร รั บ ก๊ า ซ ธรรมชาติจากพม่าทั้งหมด


10

ทัศนะบทความ

เดอะพับลิกโพสต์

ปี ท่ี 8 ฉบับที่ 94 (ประจ�ำวันที่ 1-31 ตุลาคม พ.ศ. 2556)

Opinion & Analysis

บทความพิเศษ

โดย : ดร.มาโนชญ์ อารีย์ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การตรวจสอบของสหประชาชาติ

ปฏิบตั กิ ารของโดรนในหลายแห่งซึง่ ส่ง ผลกระทบต่อพลเรือนและสร้างความท้าทาย ใหม่ๆ ในระบบระหว่างประเทศ จนทำ�ให้ยเู อ็น ต้องนำ�เรื่องนี้มาเป็นวาระสำ�คัญในเวทีการ พูดคุยระหว่างประเทศและการตรวจสอบอย่าง เป็ น รู ป ธรรมทั้ ง ในกรณี อั ฟ กานิ ส ถาน ปากีสถาน เยเมน และโซมาเลีย Ben Emmerson เป็นอีกท่านหนึ่งที่มี บทบาทสำ�คัญในการตรวจสอบและทำ�รายงาน ต่อสมัชชาสหประชาชาติในช่วงฤดูใบไม้พลิ (กันยายน-พฤศจิกายน 2013) โดยจะตรวจ สอบในประเด็นหลักๆ คือ การบาดเจ็บล้ม ตายของพลเรือน การกำ�หนดเป้าหมายการ โจมตี ก ลุ่ ม ติ ด อาวุ ธ ความชอบธรรมทาง กฎหมาย Emmerson ได้กำ�หนดขอบเขตของ การตรวจไว้เป็นรายกรณี กล่าวคือ การใช้ กำ�ลังด้วยอากาศยานไร้นกั บินของอังกฤษใน อัฟกานิสถาน กรณีสหรัฐในปากีสถานและใน แอฟริกา ตลอดจนกรณีของอิสราเอลที่ใช้ใน เขตปาเลสไตน์ โดยเขาเคยระบุวา่ ในบางกรณี มีลักษณะของการโจมตีซำ�้ (Double tap strikes) กับหน่วยให้ความช่วยเหลือ ซึ่งเข้า ข่ายอาชญากรรมสงคราม Emmerson ตั้ง คำ�ถามสำ�คัญหลายประการ เช่น การใช้โดรน โจมตีกับลักษณะของเป้าหมายภารกิจนั้นมี ความเหมาะสมหรื อ ไม่ ใ นวิ ธี ก ารของการ ต่อสู.้ ...ในทีซ่ งึ่ ในชุมชนมีผคู้ นอาศัยอยูป่ ะปน กัน และอีกประเด็นคือความหนาแน่นหรือ สัดส่วนประชากรนัน้ เหมาะสมหรือไม่ตอ่ การ ปฏิบัติการทางอากาศของโดรน รวมไปถึง ระดับความสุ่มเสี่ยงและอันตรายที่จะเกิดขึ้น กับชีวิตและทรัพย์สินพลเรือน ทั้ ง นี้ การตรวจสอบดั ง กล่ า วของ สหประชาชาติ ถื อ เป็ น การริ เริ่ ม ก้ า วแรกที่ สำ�คัญอันมีมหาอำ�นาจเกี่ยวข้องโดยตรงใน ฐานะที่ ก ล่ า วได้ ว่ า เป็ น จำ�เลยหลั ก พร้ อ ม พันธมิตรที่มีลักษณะของพฤติกรรมและการ กระทำ�ทีค่ ล้ายกัน โดยในกระบวนการทีร่ เิ ริม่ นี้แม้จะไม่อาจคาดการณ์หรือหวังผลให้กลุ่ม ประเทศเหล่านี้เปลี่ยนนโยบายทางทหารได้ แต่อย่างน้อยก็มีกลไกการตรวจสอบเกิดขึ้น แล้ ว และคาดว่ า จะมี ข้ อ เสนอแนะที่ เ ป็ น ประโยชน์เพือ่ สร้างบรรทัดฐานเป็นทีย่ อมรับ ในระดับสากล โดยเฉพาะด้านสิทธิมนุษยชน และความมัน่ คงของมนุษย์ หรืออย่างน้อยคือ การวางมาตรการที่ รัด กุ ม ให้กับประเทศผู้ กระทำ� และการเปิดช่องทางการตรวจสอบที่ ยุติธรรมตามหลักการระหว่างประเทศให้กับ พลเรื อ นและประเทศที่ ถู ก กระทำ� ในการ ประท้ ว งและเรี ย กร้ อ งสิ ท ธิ ก ารคุ้ ม ครอง อธิปไตยของตน หรือแม้กระทั้งการคุ้มครอง สิทธิทางคดีและกระบวนการยุตธิ รรมสำ�หรับ

“Drone Attacks”

ปฏิบัติการทางทหารหรืออาชญากรรมสงครามในโลกมุสลิม (จบ)

กลุ่มติดอาวุธในขั้นตอนการดำ�เนินคดี เพื่อ Brunstetter พยายามมองลึกลงไปในปัญหา ป้องกันการวิสามัญฆาตกรรมหรือการฆ่าที่ ถึงกรณี รัฐบาลสหรัฐเหมารวมความถูกต้อง ทางกฎหมายกับเรื่องศีลธรรมมาอ้าง แต่ใน ไม่ผ่านกระบวนการยุติธรรม (ศาลเตี้ย) ประวัติศาสตร์เมื่อไม่นานมานี้ได้สะท้อนให้ โดรนกับความชอบธรรม เห็นว่า ความถูกต้องชอบธรรมทางกฎหมาย และความท้าทายต่อกฎหมาย ในสายตาของรัฐบาลสหรัฐ ไม่ได้ตงั้ อยูบ่ นพืน้ ระหว่างประเทศ ฐานของศีลธรรมจรรยาเสมอไป เช่น กรณี Daniel Brunstetter ศาสตราจารย์ดา้ น ความชอบด้ ว ยกฎหมายในการทรมาน รัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย มอง (นั ก โทษ) ภายใต้ ก ารบริ ห ารงานของ ว่ า การที่ ส หรั ฐ อ้ า งความชอบธรรมทาง ประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิ้ลยู บุช กฎหมายในการใช้โดรนทั่วโลก เพราะหลัง ดังนั้น ในประเด็นด้านกฎหมายต่างๆ เหตุการณ์ 9/11 CIA ได้รับอำ�นาจเต็มที่ใน ที่เกี่ยวข้องกับโดรน Brunstetter จึงเห็นว่า การกวาดล้างกลุม่ อัลกออิดะห์ดว้ ยกำ�ลังทหาร มันไม่ได้ตงั้ อยูบ่ นแนวทางแห่งศีลธรรมจรรยา แต่ปรากฏว่าการใช้โดรนได้ขยายวงกว้างมาก เพราะมันมีความสับสนและมีประเด็นการขัด โดยขยายไปไกลเกินกว่าสมรภูมิ “ร้อน” (ที่ กันของกฎหมายระหว่างการตีความความ ได้รบั การอนุมตั ใิ ห้ใช้กำ�ลัง) จากอัฟกานิสถาน ชอบธรรมภายใต้กฎหมายภายในของสหรัฐ ขยายไปยังปากีสถาน โซมาเลีย และเยเมน กั บ กฎหมายระหว่ า งประเทศ และปฏิ บั ติ ซึ่งทำ�ให้ผู้คนจำ�นวนมาก ทั้งผู้ก่อการร้าย ผู้ ธรรมเนียม ทีเ่ ป็นไปในเชิงของการให้อำ�นาจ ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ก่อการร้าย พลเรือน และ หรือเปิดช่องให้สามารถใช้ปฏิบตั กิ ารโดรนได้ บุคคลที่กลุ่ม New American Foundation มากกว่าการจำ�กัดขอบเขตการใช้มนั ซึง่ หาก ซึ่งเกาะติดการโจมตีของโดรนเรียกว่า “ไม่รู้ ใช้แนวปฏิบัตินี้เป็นมาตรฐาน จะหมายถึง ว่าเป็นใคร” (unknowns) อีกหลายคน อันตรายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เมื่อประเทศ Brunstetter เห็นว่าสหรัฐพยายาม ต่างๆ มีโดรนในครอบครอบและใช้มันโดย ตีความกฎหมายระหว่างประเทศในทางทีเ่ ข้า อ้างสิทธิในการป้องกันตนเองในทำ�นองเดียว ข้างตัวเองมาก เพราะการอ้างสิทธิในการ กับสหรัฐ ป้องกันตนเอง (สงครามต่อต้านการก่อการ Brunstetter พยายามแนะว่าในการใช้ ร้ า ย หลั ง เหตุ ก ารณ์ 9/11) ตามกฎบั ต ร โดรนของสหรัฐนัน้ ควรหาจุดประสานสำ�หรับ สหประชาชาติ ข้อ 51 โดยทีไ่ ม่ได้คำ�นึงว่าการ แนวทางปฏิบตั ทิ คี่ วามชอบธรรมทางกฎหมาย อ้างสิทธิดงั กล่าวอาจนำ�ไปสูก่ ารขยายวงกว้าง กับศีลธรรมจรรยานัน้ สอดคล้องกัน โดยรัฐบาล ของปฏิบัติการโดรนในที่อื่นๆ ตามมา สหรัฐจำ�เป็นจะต้องหาจุดสมดุลของทั้งสอง ด้วยเหตุผลข้างต้น Brunstetter จึงตั้ง มิตนิ ้ี และเน้นย้ำ�ว่าสหรัฐสร้างชาติขนึ้ มาภาย คำ�ถามว่าสหรัฐจะสร้างมาตรฐานความชอบ ใต้ความเชื่อเรื่องการปกครองที่มีระบบการ ธรรมทางกฎหมายสำ�หรับปฏิบัติการโดรน ตรวจสอบและถ่วงดุลกัน (checks and balอย่ า งไรที่ ส อดคล้ อ งกั บ ประเด็ น ด้ า นศี ล ances) แต่เป็นเรื่องน่าเศร้าที่ภารกิจของ ธรรมจรรยา ซึ่งความชอบทางกฎหมายในที่ โดรน ไม่ได้ถกู ควบคุมด้วยระบบดังกล่าว ซึง่ นี้ บางคนอาจจะมองว่ามันผิดตั้งแต่การให้ เป็นมรดกอันทรงคุณค่าที่ตกทอดและใช้กัน อำ�นาจกั บ CIA ตั้ ง แต่ แ รกแล้ ว แต่ มาในฐานะกลไกการควบคุมภายในว่าด้วย

ความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมในการใช้ กำ�ลัง รวมทั้งปฏิบัติการของโดรนด้วย อาจสรุปได้วา่ การใช้โดรนของสหรัฐไม่ สามารถอ้างความชอบธรรมจากข้ออ้างด้าน กฎหมายที่ไม่สอดรับกับศีลธรรม อีกทั้งยังมี การขั ด กั น ของกฎหมายภายในสหรั ฐ กั บ กฎหมายระหว่างประเทศ ตลอดจนการอ้าง ถึ ง สิ ท ธิ ก ารป้ อ งกั น ตนเองตามกฎบั ต ร สหประชาชาติที่อาจนำ�ไปสู่มาตรฐานและ บรรทัดฐานใหม่ซงึ่ จะเป็นอันตรายเมือ่ ประเทศ อืน่ ๆ ต่างอ้างสิทธิเดียวกันในการกำ�หนดเป้า โจมตีของตนเองทัง้ ในและนอกอาณาเขตรัฐ

กฎบัตรสหประชาชาติกับความ ชอบธรรมของปฏิบัติการโดรน

สหรั ฐ อเมริ ก ามั ก อ้ า งสิ ท ธิ ต ามหลั ก “self-defence” หรือการป้องกันตนเองตาม กฎบัตรสหประชาชาติ มาตรา 51 (สหรัฐอ้าง ถึงการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามของการ ก่อการร้าย) แบบชิงโจมตีกอ่ น (preemptive strike) เพื่อสร้างความชอบธรรมสำ�หรับ ปฏิบตั กิ ารโดรน แต่ในกรณีของปากีสถานไม่ ได้อยูใ่ นรายการประเทศคูข่ ดั แย้งโดยตรงกับ สหรัฐ ทำ�ให้นักวิเคราะห์มองว่าการอ้างสิทธิ ดังกล่าวจึงไม่มีน้ำ�หนักพอที่จะสร้างความ ชอบธรรมในกรณีนี้ได้ ในมาตรา 2 (4) ของกฎบั ต ร สหประชาชาติได้ บัญญัติชัดว่า “รัฐสมาชิก ของสหประชาชาติ จ ะต้ อ งละเว้ น จากการ คุกคามหรือการใช้กำ�ลังต่อบูรณภาพแห่งดิน แดนหรือเอกราชของรัฐอืน่ ” ซึง่ หากพิจารณา มาตรานี้แล้ว จะเห็นได้ว่าการโจมตีหรือใช้ กำ�ลังใดๆ ของสหรัฐในปากีสถานรวมทั้ง โดรนนัน้ เป็นการกระทำ�ทีข่ าดความชอบธรรม


ทัศนะบทความ

เดอะพับลิกโพสต์

ปี ท่ี 8 ฉบับที่ 94 (ประจ�ำวันที่ 1-31 ตุลาคม พ.ศ. 2556)

แม้มาตรา 51 จะให้สิทธิต่อรัฐในการใช้กำ�ลัง เพื่อการป้องกันตนเองแต่ก็ตั้งอยู่บนเงื่อนไข 2 ประการคือ ใช้ในกรณีจำ�เป็น เมือ่ ถูกโจมตี และการใช้กำ�ลังต้องเป็นไปเพือ่ การขับไล่และ เป็นลักษณะของการป้องกันตนเอง 2) การ ใช้กำ�ลังป้องกันตนเองต้องตอบโต้ตามสัดส่วน ที่เหมาะสม และมิใช่โดยลักษณะของการ ลงโทษ หรือกรณีที่คณะมนตรีความมั่นคง แห่งสหประชาชาติใช้อำ�นาจตามหมวด 7 ของ กฎบัตรสหประชาชาติเท่านัน้ โดยการใช้กำ�ลัง ทางทหารนอกเหนือจากกรณีขา้ งต้นนีถ้ อื ว่า ขัดกับกฎบัตรสหประชาชาติ กรณีการป้องกันตนเอง ภายใต้เงือ่ นไข ที่ว่าต้องมีการโจมตีด้วยอาวุธเกิดขึ้นก่อน (Armed attack occurred) ตามมาตรา 51 นัน้ สหรัฐอ้างเฉพาะสิทธิในการป้องกันตนเอง แต่ไม่ยอมรับเงือ่ นไขดังกล่าว และตีความการ ป้องกันตนเองล่วงหน้าหรือชิงโจมตีก่อน ซึ่ง ตามหลักจารีตกฎหมายระหว่างประเทศแล้ว หลักการโจมตีรัฐใดๆ ก่อนนั้น จะสามารถ กระทำ�ได้อย่างชอบธรรมก็ตอ่ “เมือ่ ภัยคุกคาม กำ�ลังจะเกิดขึ้นจริงต่อหน้า ไม่เหลือวิถีทาง อื่น และไม่เหลือเวลาให้ไตร่ตรอง” กระนั้น ก็ตาม สหรัฐยังคงยืนยันในนโยบายการชิง โจมตีก่อนตามสิทธิป้องกันตนเอง โดยเห็น ว่าการใช้กำ�ลังป้องกันตนเองไม่จำ�เป็นต้อง รอให้ภัยคุกคามในระยะเวลาอันใกล้ ในขณะ ที่ไม่มีความแน่นอนว่าศัตรูจะโจมตีเมื่อไร เหมือนกรณีการโจมตีในอิรักในปี 2003 ซึ่ง เหตุผลดังกล่าวเป็นสิ่งที่ท้าทายและขาดการ สนับสนุนภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ อย่างยิ่ง ด้วยหลักการและเหตุผลข้างต้น ทำ�ให้ นักวิเคราะห์และนักกฎหมายส่วนใหญ่มอง ว่าการอ้างสิทธิป้องกันตนเองแบบชิงโจมตี ก่อนของสหรัฐตามมาตรา 51 แห่งกฎบัตร สหประชาชาติ นั้ น ไม่ ช อบด้ ว ยกฎหมาย ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะเมือ่ พิจารณาจาก เงื่อนไขต่างๆ และมาตรา 2 (4) ของกฎบัตร สหประชาชาติ อีกทัง้ ยังเป็นทีก่ งั วลกันว่าการ ใช้โดรนของสหรัฐ จะทำ�ให้ประเทศอื่นๆ ทำ� ตาม แล้วจะนำ�ไปสูก่ ารต่อสูแ้ ละการโจมตีกนั ระหว่างประเทศต่างๆ มากขึ้นในอนาคต ซึ่ง ปัจจุบันกำ�ลังเป็นข้อถกเถียงกันอย่างกว้าง ขวางทั้งในวงการวิชาการและนักกฎหมาย ระหว่ า งประเทศ นั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน และ องค์การระหว่างประเทศ ถึงความชอบธรรม และบรรทัดฐานความเหมาะสมหรือเงื่อนไข ของการป้องกันตนเองแบบชิงโจมตีกอ่ น โดย เฉพาะในบริบทการเมืองโลกที่เปลี่ยนไปอัน มีตวั แสดงทีไ่ ม่ใช่รฐั เข้ามาเกีย่ วข้อง ตลอดจน ความคาบเกี่ ย วในประเด็ น อธิ ป ไตยและ บูรณภาพแห่งดินแดน สิทธิมนุษยชนและหลัก มนุษยธรรม ในระหว่างที่ยูเอ็นกำ�ลังตรวจสอบ การใช้ โ ดรนทั่ ว โลกโดยเฉพาะในแง่ กฎหมายและสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน องค์ ก าร มุสลิมระหว่างประเทศและสังคมมุสลิม โลกในฐานะที่เป็นผู้ถูกกระทำ�หลัก ควร ตระหนักและทำ�ความเข้าใจกับปฏิบตั กิ าร ที่เข้าข่ายอาชญากรรมสงครามซึ่งกำ�ลัง ขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบัน เพื่อ แสดงบทบาทในการยับยัง้ หรือป้องปราม ปฏิบัติการดังกล่าวในโลกมุสลิมจากภัย คุ ก คามของศาลเตี้ ย อเมริ ก าและชาติ พันธมิตร

11

ชาว “หุย” กับการพัฒนาชาติจีน (จบ) นิสรีน หวังตักวาดีน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง nisareen@mfu.ac.th

เปิดม่านส่องจีน

ฉบับที่ผ่านมาผู้เขียนได้นำ�เสนอการ พัฒนาชาติจีนในระดับปัจเจกบุคคล - ชาวหุยทีม่ คี วามมุง่ มัน่ ในหน้าทีก่ าร งาน จนสามารถไต่เต้าไปเป็นผูน้ ำ�ทาง ด้านพลังงานแสงอาทิตย์ ฉบับนี้ผู้เขียนขอแนะนำ�การพัฒนา ชาติจีนโดยชาวหุยในระดับประเทศ พื้น ฐานการสร้างความร่วมมือนั้นมาจากการ สนับสนุนของทางรัฐบาล เมือ่ รัฐบาลจีนมี การสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต กับ กลุ่มประเทศทางตะวันออกกลางมากขึ้น เป็นเพราะว่าการนับถือศาสนาอิสลาม จึง ทำ�ให้วฒ ั นธรรมของชาวหุยมีความใกล้ชดิ ในการปฎิสมั พันธ์กบั กลุม่ ประเทศทีน่ บั ถือ ศาสนาอิสลามมากกว่า เมื่อรัฐบาลจีนเริ่มต้นจากการผลัก ดั น ความร่ ว มมื อ ทางด้ า นเศรษฐกิ จ กั บ รัฐบาลประเทศตุรกี มีการลงนามการค้า ทวิโดยผู้นำ�ทั้งสองประเทศ และผู้ทั้งสอง ประเทศมีการพบปะเยี่ยมเยือนกันตลอด เวลา จึ ง ทำ�ให้ ค วามสั ม พั น ธ์ ท างด้ า น เศรษฐกิจของทั้งสองประเทศดีพัฒนาขึ้น เรื่อยๆ รัฐบาลทั้งสองประเทศตระหนัก ถึ ง ความสำ�คั ญ ทางด้ า นการพั ฒ นา เศรษฐกิจมาก โดยมีนโยบายในการพัฒนา เศรษฐกิจอย่างชัดเจน คือ ขยายขอบเขต ทางด้านการค้าของทั้งสองประเทศ เพื่อ กระชับความสมดุลทางด้านการค้าของทัง้ สองประเทศ ให้เกิดความสมดุลมากขึ้น รัฐบาลฝ่ายจีนสนับสนุนให้นกั ธุรกิจจีนไป ลงทุนที่ตุรกี ขณะเดียวกันก็เปิดรับการ ลงทุ น ของนั ก ธุ ร กิ จ ตุ ร กี ใ นประเทศจี น ขยายความร่วมมือทางด้านเทคนิคและ การลงทุนทางด้านการเงิน รวมทั้งสร้าง ความเข้าใจร่วมกันและดำ�เนินการเกี่ยว กับข้อพิพากษ์ทเี่ กิดขึน้ อย่างเป็นเหตุเป็น ผล ทัง้ นีช้ าวตุรกีมคี วามหวังว่า ทางรัฐบาล จีนจะส่งเสริมการค้าการลงทุน การเงิน การท่องเที่ยวเป็นต้นในตุรกี การสร้ า งความร่ ว มมื อ ทางด้ า น เศรษฐกิจเป็นพื้นฐานความร่วมมือทาง ด้านอื่นๆ เมื่อเดือนมีนาคม ปีค.ศ. 2013 ทีผ่ า่ นมา กระทรวงวัฒนธรรมของจีน แถลง ข่าวเกีย่ วกับวัฒนธรรมตุรกีในประเทศจีน แถลงข่าวโดยผูน้ ำ�ของทัง้ สองประเทศ ทัง้ นี้ เพื่อเป็นการกระชับและส่งเสริมการท่อง เทีย่ วประเทศตุรกีตามบันทึกความทรงจำ� ของทั้งสองประเทศ และเมื่อปีค.ศ. 2012 ทีผ่ า่ นมา มีการแถลงข่าวและจัดนิทรรศการ ในลักษณะเดียวกัน ที่ประเทศตุรกี ซึ่งได้ รับคำ�ติชมจากประชากรชาวตุรกีมาก การจัดนิทรรศการเชิงวัฒนธรรมของ ประเทศตุรกีในจีนนั้น ประกอบด้วยการ แสดงพื้นเมือง หัตถกรรม ศิลปะทางด้าน ดนตรีเป็นต้น การจัดนิทรรศการดังกล่าว เป็นการจัดนิทรรศการแบบสัญจร โดยเริม่ จัดที่กรุงปักกิ่งก่อน หลังจากนั้นทยอย

สัญจรไปเมืองอืน่ ๆ เช่นเซีย่ งไฮ้ เป็นต้น การ จัดนิทรรศการดังกล่าว ได้รับความนิยมชม ชอบจากประชาชนเป็นอย่างสูง และผู้นำ�ทั้ง สองฝ่าย แถลงว่าเวทีนเี้ ป็นเวทีแห่งการสร้าง ความเข้าใจกันของทัง้ สองประเทศ ซึง่ จะต้อง มีการเรียนรูซ้ งึ่ กันละกัน กระชับความสัมพันธ์ ระหว่ า งประชาชนทั้ ง สองฝ่ า ยให้ เ ข้ า ใจ วัฒนธรรมพื้นฐานซึ่งกันและกัน นอกจากการจัดนิทรรศการและการ แสดงแล้ว รัฐบาลทัง้ สองฝ่ายยังส่งเสริมให้จดั งานสัมมนาทางด้านวิชาการขึ้นอีกไม่น้อย เมื่ อ เร็ ว ๆนี้ มี ก ารจั ด สั ม มนาวิ ช าการที่ มหาวิทยาลัย Northwest University for Nationalities มหาวิทยาลัยดังกล่าว เป็น มหาวิทยาลัยระดับกลางในประเทศจีน มี ประวัติมากว่า 60 ปี ตั้งอยู่ที่เมืองหลานโจว มณฑลกานซู เป็นมหาวิทยาลัยทีม่ นี กั ศึกษา และคณาจารย์กลุ่มชนชาติเป็นจำ�นวนมาก ในบรรดานั้น ประกอบด้วยกลุ่มชาวหุยเป็น จำ�นวนไม่น้อย มหาวิทยาลัยดังกล่าวเปิด สอนหลักสูตรต่างๆ มากมาย ประกอบด้วย ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโทจำ�นวน 72 หลั ก สู ต ร ระดั บ ปริ ญ ญาเอก จำ�นวน 3 หลักสูตร เพื่ อ เป็ น การสร้ า งความรู้ ท างด้ า น วิชาการ เนือ่ งในโอกาสของปีแห่งวัฒนธรรม ของทั้งสองประเทศ ศาสตราจารย์หม่าหมิง เหลียง ซึง่ นับถือศาสนาอิสลาม ดำ�รงตำ�แหน่ง หั ว ห น้ า ส ถ า บั น วิ จั ย วั ฒ น ธ ร ร ม แ ห่ ง มหาวิทยาลัยดังกล่าว ได้เชิญวิทยากร ซึ่ง เป็นนักวิชาการจากประเทศตุรกี มาจัดสัมมนา ให้กับนักวิชาการจีนและนักศึกษาจีน วิทยากรชาวตุรกีทตี่ อบรับเพือ่ เข้าร่วม งานสัมมนาดังกล่าวประกอบด้วย 4 ท่าน ทัง้ 4 ท่านเป็นวิทยากรที่มาจากเมืองอิสตัลบูล หัวข้อในการสัมมนานัน้ ประกอบด้วย “ความ สั ม พั น ธ์ ข องบ้ า นเมื อ งและศาสนาในสมั ย จักรวรรดิออตโตมัน” นักวิชาการ ได้แนะนำ�

ความเสรีภาพในการนับถือศาสนาของยุค ดังกล่าว ชีใ้ ห้เห็นว่าผลพวงของความสันติ ทางด้านการนับถือศาสนาเป็นปัจจัยสำ�คัญ ทีท่ ำ�ให้บา้ นเมืองเกิดความสงบสุข “อิสลาม ศึกษาในตุรกี” ชีใ้ ห้เห็นถึงผลงานต่างๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ประวั ติ ศ าสตร์ ข องศาสนา อิสลามและสถานการณ์ทางด้านศาสนา อิ ส ลามของตุ ร กี “ศู น ย์ วิ จั ย อิ ส ลามและ โครงการสารานุกรมศาสนาอิสลาม” แนะนำ� เกีย่ วกับสารานุกรมอิสลามจำ�นวน 44 เล่ม ที่เป็นผลงานทางด้านวิชาการระดับชาติ ของประเทศตุรกี “นิกายกับความสัมพันธ์ ของศาสนาอิสลาม” ทัง้ 4 หัวข้อได้รบั ความ สนใจจากคณาจารย์และนักศึกษาชาวจีน อย่างมาก นอกจากสั ม มนาที่ จั ด ขึ้ น แล้ ว นั ก วิชาการชาวตุรกียงั ได้เข้าร่วมเสวนาหัวข้อ เกีย่ วกับ “วัฒนธรรมอิสลามภายใต้กระแส โลกาภิวฒ ั น์ ” “อิสลามในปัจจุบนั -----รูป แบบตุ ร กี ” เป็ น ต้ น ภาษาที่ ใช้ ใ นการ บรรยายทั้งหมดนั้นเป็นภาษาอาหรับและ ภาษาอังกฤษ บรรยากาศในการเสวนาก็ เป็นไปอย่างครึกครืน้ นอกจากการสัมมนา แล้วนักวิชาการตุรกียงั ได้เข้าร่วมชมสถาน ที่สำ�คัญของประชาชนในพื้นที่ เช่นชุมชน ชาวหุยในเมืองหลินเซีย่ ของกานซู และเมือง ซีหนิงของมณฑลชิงไห่เป็นต้น หลายปีทผี่ า่ นมานีศ้ กั ยภาพทางด้าน เศรษฐกิ จ ของประเทศตรุ กี จี ดี พี ข อง ประชากร มากกว่า 10,000 ดอลล่าต่อปี ซึง่ รูปแบบความหลากหลายของกลุ่มชนชาติ ในตุรกี จึงสามารถเป็นต้นแบบในการเลือก สะสมประสบการณ์สำ�หรับรัฐบาลจีน นอกจากนัน้ แล้วความเป็นเอกลักษณ์ ทางด้านภูมิศาสตร์ยังคงเป็นยุทธศาสตร์ สำ�คัญที่รัฐบาลจีนจับจ้อง อย่างไรก็ตามผู้ที่ได้ผลประโยชน์ มากทีส่ ดุ ในการสร้างความร่วมมือของ รัฐบาลจีนและตุรกีนั้นก็คือประชาชน ของทัง้ สองประเทศ ภายใต้ความร่วมมือ ดังกล่าว จึงเป็นส่วนสำ�คัญที่ทำ�ให้ชาว หุยพลอยได้รับโอกาสในการร่วมสร้าง พัฒนาชาติจนี ให้เจริญรุง่ เรืองต่อไปนัน่ เอง แหล่งข้อมูลอ้างอิง : http://travel.sina.com http://www.musilin.net., http://www.gov.cn


12

ทัศนะบทความ อารีเพ็ญ อุตรสินธุ์

ที่ปรึกษาผู ้ทรงคุณวุ ฒิของรองนายกรัฐมนตรี (พลต�ำรวจเอก ประชา พรหมนอก)

สถานการณ์การเมืองไทยหลังเลือกตั้งวัน ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2495 จอมพล ป.พิบูล สงคราม ยังได้เป็นนายกรัฐมนตรี และยุค นีเ้ ป็นยุคทมิฬของบรรดานักการเมืองและ นักหนังสือพิมพ์สื่อสารมวลชนที่วิพากษ์ วิจารณ์การบริหารบ้านเมืองของรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสถาปนารัฐตำ�รวจ คำ�ขวัญของตำ�รวจทีว่ า่ " ภายใต้ดวงอาทิตย์ นี้ ไม่มีอะไรที่ตำ�รวจไทยทำ�ไม่ได้ " ตำ�รวจ ไทยยุคนี้ใหญ่คับฟ้า มีการเลี้ยงดูนักเลง อันธพาลไว้เป็นบริวารคอยรังควาญบรรดา นักหนังสือพิมพ์และสือ่ สารมวลชนทีว่ พิ ากษ์ วิจารย์รฐั บาลทีเ่ ผ็ดร้อนอย่างตรงไปตรงมา วันดีคืนดีแท่นพิมพ์โรงพิมพ์หนังสือพิมพ์ บางฉบับถูกนักเลงอันธพาลบุกเข้าไปทุบตี แท่นพิมพ์จนพังพินาศเป็นว่าเล่น บรรดา หนังสือพิมพ์ทั้งหลายเรียกยุคนี้ว่า “ยุค อันธพาลครองเมือง” ส่วนเหตุการณ์ในจังหวัดชายแดนภาค ใต้นนั้ เล่าก็ไม่เบาเสียทีเดียว เหตุการณ์ใหญ่ๆ ทีส่ ะเทือนขวัญชาวมลายูปาตานีมี 2 เหตุการณ์ ได้แก่ การหายสาปสูญโดยปราศจากร่องรอย ของตวนกูรหู ะยีสหุ ลง อับดุลกาเดร์ ในวันที่ 13 สิงหาคม 2497 และ การลอบสังหารนายสมรรถ เอี่ยมวิโรจน์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนราธิวาส หน้าบ้านพักเขตเทศบาลเมือง นราธิวาสในยามวิกาลในปี 2498 เหตุการณ์ ทั้งสองนี้สร้างความคับแค้นใจแก่ชาวมลายู ปาตานีย่ิงนัก ขนาดเป็นบุคคลชนชั้นนำ�มีชื่อ เสียงในทางการเมืองและศาสนายังต้องประสบ กับชะตากรรมอันเลวร้ายและน่าสยดสยองขนาด นี้แล้ว นับประสาอะไรกับชาวบ้านตาดำ�ๆปจะ มีหลักประกันอะไรจะคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพวก เขาเหล่านั้นได้ ในช่ ว งบั้ น ปลายการครองอำ�นาจใน ตำ�แหน่งนายกรัฐมนตรีของจอมพล ป.พิบูล สงคราม ได้นำ�ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มาศึกษาอย่างจริงจังและวางแนวทางจะกำ�หนด กรอบรูปแบบการปกครองจังหวัดชายแดนภาค ใต้ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงทาง สังคมการเมืองเศรษฐกิจและความเป็นมาทาง ประวัติศาสตร์และชาติพันธุ์ แต่ยังไม่ทันจะ ดำ�เนินการสภาครบวาระเสียก่อนและกำ�หนด วันเลือกตั้งในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2500 ซึ่ง เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกที่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรลงสมั ค รในนาม พรรคการเมือง ผลการเลือกตั้งใน 4 จังหวัด ชายแดนภาคใต้มีดังนี้ จังหวัดปัตตานี 1. นายอามี น โต๊ ะ มี น า พรรคเสรี มนังคศิลา 2. นายบรรเทิง อับดุลบุตร พรรคเสรี มนังคศิลา จังหวัดนราธิวาส 1. นายโสภณ เอี่ยมอิทธิพล พรรค ธรรมาธิปัตย์ 2. ร้อยตำ�รวจโท สุริยน ไรวา พรรคเสรี มนังคศิลา จังหวัดยะลา นายประสาท ไชยโท พรรคเสรีมนังคศิลา

เดอะพับลิกโพสต์

ปี ท่ี 8 ฉบับที่ 94 (ประจ�ำวันที่ 1-31 ตุลาคม พ.ศ. 2556)

ย้อนรอยการเมือง Di Selatan(10)

จังหวัดสตูล นายเจ๊ะอับดุลลาห์ หลังปูเต๊ะ พรรคเสรี มนังคศิลา การเลือกตัง้ ครังั้ นีจ้ ะสังเกตได้วา่ สมาชิก สภาผู้แทนราษฎรใน 4 จังหวัดชายแดนภาค ใต้รวมทั้งหมด 6 คน มีผู้นับถือศาสนาพุทธ เพียง 2 คน ในจังหวัดนราธิวาส 1 คน และ จังหวัดยะลา 1 คน นอกนัน้ เป็นมุสลิม แต่สงั กัด พรรคเสรีมนังคศิลาทีม่ จี อมพล ป.พิบลู สงคราม เป็นหัวหน้าพรรค และพลตำ�รวจเอกเผ่า ศรียา นนท์ เป็นเลขาธิการพรรค จำ�นวน 5 คน และ การเลือกตัง้ ครัง้ นีท้ ายาทของตวนกูรหู ะยีสหุ ลง อับดุลกาเดร์ และ นายสมรรถ เอี่ยมวิโรจน์ ได้แก่ นายอามีน โต๊ะมีนา บุตรชายคนที่สอง ของตวนกูรูหะยีสุหลงฯ และ นายโสภณ (หะยี ยูโซ๊ป) เอีย่ มอิทธิพล น้องชายนายสมรรถฯ ซึง่ ทั้งสองคนนี้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรด้วยคะแนนเสียงท่วมท้น ทั้งนี้ เพราะได้รบั ความสงสารและเห็นอกเห็นใจจาก ราษฎรกรณีตวนกูรหู ะยีสหุ ลงฯและนายสมรรถฯ ได้ถกู กระทำ�อธรรมจากเจ้าหน้าทีร่ ฐั นัน่ เอง ผล การเลือกตั้งทั่วไปพรรคเสรีมนังคศิลาได้เสียง ข้างมากในสภาและได้เป็นแกนนำ�ในการจัดตัง้ รัฐบาล จอมพล ป.พิบลู สงคราม ในฐานะหัวหน้า พรรคได้รับตำ�แหน่งนายกรัฐมนตรี พลตำ�รวจ เอกเผ่า ศรียานนท์ ในฐานะเลขาธิการพรรคได้ รับตำ�แหน่งรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย และ นายอามี น โต๊ ะ มี น า ได้ รั บ ตำ�แหน่ ง เลขานุการรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย คนแรกของชาวมลายูปาตานี แต่เนื่องจากการเลือกตั้งในภาพรวมไม่ เป็นไปอย่างยุตธิ รรม มีการโกงเลือกตัง้ ในบาง จังหวัด โดยเฉพาะกรุุงเทพฯ ทำ�ให้นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นหัวหอกประท้วง การเลือกตัง้ ครัง้ นีอ้ ย่างแรง ถึงขัน้ เดินขบวนไป ประท้วงกันทีห่ น้าทำ�เนียบรัฐบาล จนทำ�ให้จอม พลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ผูบ้ ญ ั ชาการทหารบกกลาย เป็ น ขวั ญ ใจของนั ก ศึ ก ษาและกลุ่ ม ผู้ ชุ ม นุ ม ประท้ ว ง เพราะได้ อ อกมาเป็ น ผู้ ไ กล่ เ กลี่ ย ระหว่างรัฐบาลและผูช้ มุ นุมประท้วง จนยุตแิ ละ สลายการชุมนุมประท้วงได้อย่างสันติวิธี รัฐบาลภายใต้การนำ�ของจอมพล ป.พิบลู สงคราม บริหารประเทศจนถึงวันที่ 16 กันยายน

2500 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้กระทำ�การ รัฐประหารยึดอำ�นาจล้มรัฐบาลจอมพล ป. สำ�เร็จ แล้ว แต่งตั้งพลเอกถนอม กิตติขจร เป็นนายก รัฐมนตรีชั่วคราว จอมพล สฤษดิ์ฯ ได้รวบรวม บรรดานักการเมืองผูม้ ชี อื่ เสียงในจังหวัดต่างๆ มาก่อตัง้ พรรคการเมืองภายใต้การดูแลของตน เพื่อรองรับการเลือกตั้งชื่อ พรรคสหภูมิ และ กำ�หนดให้มกี ารเลือกตัง้ วันที่ 15 ธันวาคม 2500 ผลการเลือกตั้งใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้มี ดังนี้ จังหวัดปัตตานี 1. นายอามีน โต๊ะมีนา ไม่สังกัดพรรค 2. นายเจริญ สืบแสง ไม่สังกัดพรรค จังหวัดนราธิวาส 1. นายโสภณ เอีย่ มอิทธิพล พรรคสหภูมิ 2. นายเอิบ อิสสระ พรรคสหภูมิ จังหวัดยะลา นายอดุลย์ ภูมิณรงค์ พรรคสหภูมิ จังหวัดสตูล นายเจ๊ ะ อั บ ดุ ล ลาห์ หลั ง ปู เ ต๊ ะ พรรค สหภูมิ แต่สภาผูแ้ ทนราษฎรชุดนีแ้ ละรัฐบาลพล เอกถนอม กิตติขจร อยูไ่ ด้ไม่นานจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้กระทำ�การรัฐประหารยึดอำ�นาจ รัฐบาลพลเอกถนอมฯ ซึ่งเป็นรัฐบาลในอาณัติ ของตนเองในวันที่ 20 ตุลาคม 2501แล้วสถาปนา ตนเองเป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติและแต่งตั้งสภา ร่างรัฐธรรมนูญมีจำ�นวนสมาชิก 240 คน มา จากการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2502 ทำ�หน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญโดยไม่กำ�หนดระยะ เวลาให้แล้วเสร็จ และได้แต่งตัง้ ตนเองเป็นนายก รัฐมนตรียุคนี้เป็นยุคเผด็จการสมบูรณ์แบบ บรรดานักเลงอันธพาลลูกน้องของพลตำ�รวจ เอก เผ่า ศรียานนท์ ถูกขังข้อหาอันธพาลกัน ระนาว เป็นทีน่ า่ สังเกตอยูป่ ระการหนึง่ การเลือก ตั้งวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2500 และ วันที่ 15 ธันวาคม 2500 นักการเมืองที่มีชื่อเสียงดีและ มีโอกาสได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทน ราษฎรส่วนใหญ่จะสังกัดพรรคของทหาร แม้ บุคคลทีม่ ตี ำ�แหน่งสำ�คัญๆในพรรคนัน้ จะกระทำ� เรือ่ งทีไ่ ม่ดไี ม่งามต่อชาวมลายูปาตานีอย่างเจ็บ ปวดก็ตาม ดังเช่น จอมพล ป.พิบลู สงคราม ได้

ใช้นโยบายทีร่ ดิ รอนสิทธิเสรีภาพของชาวมลายู ปาตานีที่จะคงไว้ซึ่งความเป็นอัตตลักษณ์ของ ตนไม่ได้ หรือกรณีตวนกูรู หะยีสุหลง ที่ถูกจับ ตัวไปแล้วหายสาปสูญอันเกิดจากการสั่งการ ของพลตำ�รวจเอกเผ่า ศรียานนท์ และหลังจาก จอมพลสฤษดิ์ ธนะรั ช ต์ ยึ ด อำ�นาจรั ฐ บาล จอมพล ป.ฯ แล้วก่อตั้งพรรคการเมืองของตน ซึง่ เป็นพรรคของทหาร นักการเมืองทีม่ ชี อื่ เสียง ใน 4 จังหวัดชายแดนใต้ก็ยังไปสังกัดพรรคดัง กล่าวเสียส่วนใหญ่ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้สถานการณ์ ความไม่สงบเริ่มเปลี่ยนไปจากการต่อสู้อย่าง สันติวิธีไปเป็นการใช้กำ�ลังอาวุธ มีการก่อตั้ง ขบวนการต่อสูท้ เี่ ป็นระบบมากขึน้ เริม่ ตัง้ แต่ปี 2503 - 2510 เกิดขบวนการต่อสู้เรียกร้อง เอกราชหลายขบวนการ เช่น BNPP (Barisan Nasunal Pembebassan Patani - ขบวนการ แนวร่วมปลดแอกแห่งชาติปาตานี) ขบวนการ BRN (Barisan Revulusi Nasunal Patani - ขบวนการแนวร่วมแห่งชาติปาตานี) และ PULO ( Patani Unitede Liberation Organization - องค์การปลดแอกแห่งชาติปา ตานี) ในยุคปฏิวตั ขิ องจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ นักการเมืองชาวมลายูปาตานีที่มีชื่อเสียงใน จังหวัดปัตตานี 2 คน ถูกจับดำ�เนินคดีในข้อหา ความมัน่ คงและเป็นกบฎแบ่งแยกดินแดนในปี 2504 ได้แก่ นายอามีน โต๊ะมีนา และ นายวิไล เบญจลักษณ์ ( นายแวและ เบญอาบัซ ) การ ต่อสูค้ ดีเป็นไปด้วยความยากลำ�บาก เพราะคดี ต้องโอนไปยังศาลอาญากรุงเทพฯ และเป็นคดี ศาลทหารสิ้นสุดเพียงแค่ศาลชั้นต้น ไม่มีสิทธิ อุทธรณ์และฎีกา การดำ�เนินคดีใช้เวลานาน 4 ปี ในที่สุดอัยการศาลทหารกรุงเทพฯได้ถอน ฟ้องตามนโยบายของรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร ที่ได้เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีแทน จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ที่ได้ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อปี 2506 และในปี 2508 มีการจับกุมดำ�เนินคดีผู้ มีชอื่ เสียงและบทบาทในสังคมมุสลิม 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ประมาณ 24 คน ในข้อหา ความผิดต่อความมั่นคงและกบฎแบ่งแยกดิน แดน คดีได้โอนไปพิจารณาที่ศาลอาญาทหาร กรุงเทพฯ ในจำ�นวนนี้มีนายสิดดิก สารีฟ เป็น ชาวอำ�เภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ซึ่งต่อ มาหลังจากพ้นคดีแล้ว ได้รบั เลือกตัง้ เป็นสมาชิก สภาผูแ้ ทนราษฎร จังหวัดนราธิวาส 2 สมัย คือ ปี 2518 และ 2519 และยังได้รับตำ�แหน่งเป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการสมัย ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรี ปี 2519 อีกคนหนึ่ง นายเปาะสู วาแมดิซา อดีต ครู ป ระชาบาลบ้ า นจารั ง ตาดง ตำ�บลท่ า ธง อำ�เภอรามัน จังหวัดยะลา บุคคลผู้นี้หลังจาก พ้นคดีกลับไปอยูบ่ า้ นเกิดอยูไ่ ม่นานก็มปี ญ ั หา กับเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ เพราะนายเปาะสูฯเป็นผู้ มีความรูใ้ นหมูบ่ า้ น จึงเป็นทีพ่ งึ่ ของชาวบ้านที่ ถูกเจ้าหน้าทีต่ ำ�รวจกลัน่ แกล้งข่มเหงรังแก สร้าง ความไม่พอใจแก่เจ้าหน้าที่ตำ�รวจในพืน้ ทีเ่ ป็น อย่างมาก จนไม่สามารถอยู่ในหมู่บ้านอย่าง ปกติสุขได้ ดังนั้น ครูเปาะสูจึงได้นำ�พรรคพวก ทีร่ กั ใคร่ชอบพอหนีออกไปจากหมูบ่ า้ นและ ทิ้งข้อความที่ฝาผนังบ้านว่า "พร้อมแล้ว เอาไงเชิญ" แล้วไปร่วมกับกลุ่มขบวนการ แบ่งแยกดินแดนกลุ่มนายเปาะเยะ ที่มี อิทธิพลและมีชอื่ เสียงโด่งดังบนเทือกเขาบู โดทีเ่ ป็นเทือกเขาบรรดานักสู้ ( Bukit Budo Bukit Pahlawan)ในสมัยนั้น


ทัศนะบทความ

เดอะพับลิกโพสต์

ปี ท่ี 8 ฉบับที่ 94 (ประจ�ำวันที่ 1-31 ตุลาคม พ.ศ. 2556)

ดร.ฟารุก มะหะหมัด อาจารย์ประจำ�ศูนย์อิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ

ยัง คงเป็นเรื่องที่อยู่ในความสับสนสำ�หรับ การกล่าวหาถึงการใช้ “อาวุธเคมี” ของสอง ฝ่าย ทั้งรัฐบาลซีเรียและกลุ่มต่อต้าน เหตุ เพราะแหล่งข้อมูลที่ใช้ยืนยันว่าใครเป็นผู้ ลงมือนัน้ ยังไม่ชดั เจนและไม่สามารถทีจ่ ะเชือ่ ได้ ซึ่งคงต้องใช้เวลาเป็นเครื่องตัดสิน นอกจากนั้นยังมีการตั้งข้อสังเกตต่อการ รายงานข่าวของสือ่ มวลชนอันเป็นทีย่ อมรับจาก ชาติตะวันตกทีใ่ ห้การสนับสนุนฝ่ายต่อต้านรัฐบาล ว่า ยังคงเป็นเรื่องที่ “น่าคลางแคลงใจ” โดย เฉพาะในเรื่อง “จำ�นวน” การเสียชีวิตของเหยื่อ ผู้เคราะร้ายทางสำ�นักข่าวตุรกีรายงานภายหลัง เกิดเหตุไม่กชี่ วั่ โมงว่า มีมากถึง 1,300ศพ ซึง่ นัก วิเคราะห์หลายฝ่ายเห็นแย้งว่า จำ�นวนผูเ้ สียชีวติ มากมายขนาดนั้นคงเป็นตัวเลขที่เกินความจริง เหตุเพราะการนับจำ�นวนผูเ้ สียชีวติ คงต้องใช้เวลา คือไม่สามารถที่จะตัดสินได้ในวันเดียวเหมือนที่ สือ่ รายงานออกมาเพียงไม่กี่ ชัว่ โมงหลังเกิดเหตุ ขณะเดียวกันทางสื่อของประเทศรัสเซีย กลับรายงานว่าจำ�นวนผูเ้ สียชีวติ มีเพียง 355 ศพ เท่านัน้ ซึง่ ตัวเลขนีม้ าจากการตรวจสอบจากโรง พยาบาล เนื่องจากภายหลังเกิดเหตุการณ์เป็น เรื่องยากที่จะเข้าไปแม้กระทั่งรถของหน่วยงาน สืบสวนของสหประชาชาติก็ยังถูกกลุ่มต่อต้าน รัฐบาล “ซุม่ ยิง” ภายหลังทีร่ ฐั บาลซีเรียยินยอม ให้สหประชาชาติเข้าไปตรวจสอบเกี่ยวกับการ โจมตี ด้วยอาวุธเคมี ในวันที่ 21 สิงหาคม อันทีจ่ ริงเคยมีเหตุการณ์ในลักษณะเช่นนี้ มาก่อนแล้ว แต่ยังไม่ถูกหยิบขึ้นมาเป็นประเด็น เช่นเหตุการณ์ที่เมือง “อเลปโป” ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ เดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยรัฐบาลซีเรียมีความ มัน่ ใจในเรือ่ งบทสรุปของการสอบสวนและพิสจู น์ ให้เห็น ว่าการโจมตีที่เมือง อลิปโป นั้นเป็นฝีมือ ของกลุ่มต่อต้านรัฐบาล กระทั่งที่สุดเจ้าหน้าที่ สหประชาชาติ “นาง เคลล่า เดล ปูติ” ได้กล่าว ภายหลังการสอบสวนว่า เป็นการกระทำ�ทีผ่ ดิ ศีล ธรรม เธอกล่าวย้ำ�อย่างมั่นใจว่า “เป็นอาวุธเคมี ทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนจากชาติตะวันตก และไม่มี หลักฐานทีจ่ ะยืนยันว่ามาจากการโจมตีของรัฐบาล ซีเรีย” ดังนั้นการที่ซีเรียอนุญาตให้ผู้ตรวจสอบ อาวุธจากสหประชาชาติเข้าไปตรวจสอบ จึงเป็น วิธีการที่ปฏิบัติได้อย่างถูกทางในการพิสูจน์ถึง ความบริสุทธิ์ โดยรัฐมนตรีต่างประเทศซีเรียได้ ให้การต้อนรับคณะผูต้ รวจสอบเดินทางไปถึง กรุง ดามัสกัส ในวันที่ 24 สิงหาคมด้วยตนเอง รัฐบาล ซีเรียยืนยันให้ความร่วมมือ โดยเปิดเผยถึงข้อมูล ทีไ่ ม่เป็นจริง และความเท็จทีก่ ลุม่ ต่อต้านพยายาม กล่าวหาว่าเป็นฝีมอื ของรัฐบาลซีเรีย คณะผูต้ รวจ สอบอาวุธได้ทำ�การลงพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบ อย่ า งไรก็ ต ามกระบวนการสอบสวนของ สหประชาชาติกลับไม่ได้รบั ความสนใจจากรัฐบาล วอชิงตันมากนัก มีการกล่าวถึงการตรวจสอบ ครั้งนี้ว่า "มันคงช้าเกินไป" !!! นี่เป็นคำ�พูดที่มาจากวอชิงตัน... เจตนาที่ เจาะจงโดยปราศจากเหตุผล ก็คอื การ “ยัดเยียด” ว่ารัฐบาลซีเรียเป็นผูล้ งมือ!! เรือ่ ง ทีช่ าติตะวันตก กำ�ลังปฎิบัติกับซีเรียในวันนี้ อาจเป็นประเด็นที่ ดูไปแล้วจะออกมาคล้ายๆ กับกรณีเดียวกันของ “อาวุธเคมีในอิรัก” ซึ่งภายหลังการตรวจสอบก็ คือ “ไม่พบ” สิ่งใดเลย ในขณะที่คณะผู้ตรวจ สอบอาวุธของสหประชาชาตินั้นได้ทำ�ให้การ รายงานที่ “ไม่จริง” เกี่ยวกับการใช้อาวุธเคมีใน อิรกั ได้ปรากฏชัดออกมา และถึงแม้วา่ ในตอนนัน้ สหรัฐจะไม่เชือ่ ในเหตุผลตรงนี้ แต่ความจริงทีค่ น้ พบเบื้องต้นจากการสืบสวนก็คือ ไม่มีหลักฐาน

“อาวุ ธเคมี” ยุ ทธศาสตร์ท่มีี ไว้ สร้างประเด็น หรือ เปลี่ยนเกม ?

ยืนยันอันใดเลยทีบ่ ง่ ชีว้ า่ รัฐบาลอิรกั เป็นผูก้ ระทำ� ทัง้ ภาพทีถ่ กู ฉายออกตามสำ�นักข่าวต่างๆ ก็เป็น ภาพที่ไม่สามารถยืนยันแหล่งที่มาได้ พฤติกรรม ในอดีตของสหรัฐฯ ในสงคราม เวียดนาม กับ “ระเบิดนาปาล์ม” ทีฆ ่ า่ ประชาชน ผู้บริสุทธิ์จำ�นวนมากโดยไม่ได้เลือกเฟ้น กำ�ลัง พลหรือว่าพลเรือนผู้ที่เหลือรอดชีวิตทุกวันนี้ยัง คงเป็นเสมือนรอยแผล แห่งความเจ็บปวดกับ สงครามที่สหรัฐบุกในครั้งนั้น ฉะนั้นแล้วการ สร้างประเด็นเพื่อนำ�ไปสู่การใช้กำ�ลังทหารเของ สหรัฐที่จะมีขึ้น กับประเทศซีเรีย ภายหลังการ โจมตีด้วยอาวุธเคมี จึงเป็นเรื่องที่มีการวางแผน มาเป็นอย่างดี และหากจะพิจารณาด้วยเหตุดว้ ย ผลแล้วก็จะพบว่าเป็นเรื่องที่ยากมากที่รัฐบาล ซีเรียจะใช้อาวุธเคมี กล่าวคือ ไม่มีเหตุผลที่จะต้องทำ�!! ไม่สอดคล้องทั้งในเชิงปฏิบัติ ในสถานะที่ กองทัพรัฐบาลเป็นต่อและยึดพืน้ ทีค่ นื ได้มากขึน้ เรือ่ ยๆ แล้วยิง่ เป็นการยิงลงในเขตพืน้ ที่ “เมือง” ก็ยงิ่ เป็นไปได้ยาก การประโคมข่าวของตะวันตก จึงเป็นเรื่องที่เกินจริงเสมอ ยังมีผู้สังเกตการณ์ จากตะวันตกให้เหตุผลที่คล้ายกัน อย่างเช่น “Jane Defence weekly” ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ เป็นผู้สังเกตการณ์ให้ข้อมูลในเรื่องนี้ นอกจาก นั้นรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียให้รายละเอียด เกี่ยวกับจรวดที่บรรจุอาวุธ เคมี (sarin) ที่ยิงไป บริเวณตะวันออกของเมืองดามัสกัส มาจากกอง กำ�ลังต่อต้านรัฐบาล มีการค้นพบอาวุธเคมีจาก กบฏมากขึน้ เรือ่ ยๆ รัฐบาลซีเรียค้นพบอาวุธเหล่า นีน้ อกจากเมือง suburb และ jobar รัฐบาลรัสเซีย ให้ความเชื่อมั่นในเรื่องเป้าหมายการตรวจสอบ ในแบบมืออาชีพ เพือ่ เป็นเหตุผลให้กบั คณะตรวจ สอบของสหประชาชาติ แต่การสร้างข้ออ้างของ กลุ่มต่อต้านที่พยายามกัดเซาะคงไม่มีหลักฐาน ใดมารองรับ ทั้งผู้เชี่ยวชาญและแพทย์ที่รักษาก็ ยังมีความคลางแคลงใจเกีย่ วกับสารซาริน (sarin) ที่ใช้ รัฐมนตรี ต่างประเทศอิหร่าน เพิ่มความ มัน่ ใจมากขึน้ ในเรือ่ งการอนุญาตให้สหประชาชาติ เข้าไปตรวจสอบการใช้ อาวุธเคมีและประณาม การกระทำ�ทีผ่ ดิ ศีลธรรม เพราะในสงครามอิรกั อิหร่าน ในปี 1980-1988 กลุม่ ชาติตะวันตกให้การ สนับสนุน ซัดดัม ฮุสเซน ใช้อาวุธเคมีโจมตี อิหร่านมีผเู้ สียชีวติ นับพันคน ฉะนัน้ แล้วการพูดจา แบบไม่มีเหตุผลไม่ฟังมูลเหตุของสหรัฐฯ จนถึง การส่งเรือรบนั้นไม่ได้มีความประสงค์ที่จะแก้ ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ มีแต่จะ เพือ่ ดีกรีความรุนแรงมาก ขึ้นในภูมิภาค ใน ส่วนของกองกำ�ลังกลุ่มต่อต้าน หวาด

13

สหรัฐในประเทศ อียปิ ต์ เบีย่ งเบนความสนใจไป ยังที่นั่น ในความต่อเนื่องของชาติตะวันตกที่ ให้การสนับสนุนกลุม่ ต่อต้านรัฐบาลโดยให้ เหตุผล แบบคุยโวว่าต้องการเปลี่ยนแปลง แต่รัฐบาล ซีเรียเป็นประเทศที่ให้ความยุติธรรมทั้งในเรื่อง ศาสนา เชื้อชาติ วัฒนธรรม มีทั้ง ซุนนี ชีอะห์ คริสเตียน ทำ�งานร่วมกัน และต่อต้านการรุกราน จากอิสราเอลที่เป็นศัตรูมาช้านาน กลุ่มต่อต้านรัฐบาลซีเรีย ที่เรียกว่า “ญับ ฮะตุนนุศเราะฮ” (Jabhat al Nusra) ซึง่ ประกาศ ว่าเป็นกองกำ�ลังทีด่ ที สี่ ดุ มักจะอยูเ่ บือ้ งหลังการ ระเบิดพลีชีพ การลักพาตัว หรือ ฆ่าตัดคอ โดย ใช้ส่ือของตะวันตกเป็นมวลชนหรือเป็นตัวกลาง และยังมีการเรียกร้องให้ชาติตะวันตกโจมตีซเี รีย กลัวเกีย่ วกับการสืบสวนของสหประชาชาติทจี่ ะ อย่างที่สหรัฐกล่าวคงเป็นเรื่องที่น่าสลดใจมาก เปิดเผยข้อมูลถึงการกระทำ�ผิด ในการใช้แก๊สพิษ ทีส่ ดุ กับเหตุผลทัง้ มวลนัน้ ค่อนข้างจะไม่เป็นอัน ทีเ่ มือง อเลปโป การสร้างข้อกล่าวหาเพือ่ ต่อต้าน ควรอย่างยิ่ง กองกำ�ลังของรัฐบาล การระดมเสียงเพือ่ ต้องการ ก่อสงครามของสหรัฐยังคงเป็นสิง่ ทีต่ อ้ งเร่งรีบใน บริบทของสหรัฐอเมริกา การปฏิบตั กิ ารทางทหารกับซีเรีย โดยทีโ่ อบามา และการเข้ามาของรัสเซีย กา รเปลี่ ย นผ่ า นของ กลุ่ ม ประเทศ ไม่ เ คยคิ ด จะฟั ง เหตุ ผ ลที่ เ ป็ น จริ ง แม้ ว่ า การ กระทำ�ที่มีประจักษ์ หลักฐานก็ไม่เคยมีความ ตะวันออกกลาง จากที่ผ่านมาเช่น ลิเบีย ซีเรีย หมายในสายตาของรัฐบาลวอชิงตัน ทุกการปฏิบตั ิ อียปิ ต์ ยังคงเป็นเรือ่ งของการใช้คำ�ชักจูงโน้มน้าว คือ การสร้างประเด็นจากนั้นเป็นกำ�ลังทหารซึ้ง ของสหรัฐฯ เองโดยปราศจากการเคารพสิทธิ สิง่ ในเวลานีต้ กอยูภ่ ายใต้การกดดันถึงความน่าเชือ่ ทีเ่ กิดขึน้ ในสามประเทศ เป็นการรายงานทางสือ่ ถือของคนในประเทศ ตัง้ แต่ 62 % ของคนอเมริกนั มากที่สุดทั้งมาจากประเด็นทางการเมือง นิกาย ศาสนา สงครามตัวแทน โลกอาหรับถูกแทรกแซง ต่อต้านสงครามในซีเรีย การรอคำ�ตอบว่า มติของรัฐบาลสหรัฐฯ อย่างง่ายดาย จิตสำ�นึกหรือผลประโยชน์สว่ นตน จะให้ถล่มหรือว่าระงับ เป็นสิง่ ทีต่ อ้ งรอ แต่ทผี่ า่ น ของมุสลิมทีม่ บี ริบทกับกลุม่ เคร่งครัดกับ เสรีนยิ ม มาการทำ�สงครามโดยชอบธรรมของสหรัฐเป็น การทีจ่ ะแยกแยะคงต่างกัน อันนีก้ ข็ นึ้ อยูก่ บั ความ ไปตามทัศนะทีอ่ ยากจะเป็น แต่การกระทำ�ทีแ่ ล้วๆ มีสามัญสำ�นึกในความเป็นอิสลามมากแค่ไหน มาไม่เคยมีครัง้ ไหนทีม่ เี หตุผลสมควร การกล่าว เพราะทุกอย่างอยู่ในช่วงอันตรายที่จะเกิดได้ใน อ้างภัยคุกคามกับความชอบธรรม การรายงาน ทุกๆ ทางในภูมิภาคนี้ ความ อลหม่าน หวาดกลัว ภูมิภาคต้อง ทางสื่อเรื่องการเตรียมพร้อมและกำ�ลังส่งเรือรบ ตกอยู ่ ใ นความสับสน และซีเรียเองต้องตกเป็น เพิม่ สูท่ ะเล เมดิเตอร์เรเนียน โดยมีรฐั บาลฝรัง่ เศส เป็นเพียงชาติเดียวจากยุโรปที่ให้การสนับสนุน จำ�เลยอย่ า งแน่ ที่ สุ ด ชาติ ที่ แ สดงตนเป็ น ภั ย รัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสแถลงการณ์อย่าง คุกคามเป็นอันต้องโดนจัดการด้วยการกล่าวหา ตรงไปตรงมา เรือ่ งปฏิกริ ยิ าทีจ่ ะเข้าร่วมทางด้าน แบบไม่รับฟัง การหยิบประเด็นของอาวุธเคมี การทหาร ในส่ ว นของประเทศตุ ร กี ใ ห้ ก าร ถู ก ห ยิ บ ย ก ขึ้ น ม า พู ด เ รื่ อ ย ๆ ก่ อ น ที่ สนับสนุนทางด้านอาวุธกับเสนอนโยบายกำ�หนด สงครามกลางเมืองจะเข้าขัน้ รุนแรง มีการสังเกต โทษเขตห้ามบิน มีหลักฐานการขนถ่ายอาวุธมาก ตลอดเวลาเมื่อรู้ว่าฝ่ายที่ตัวเองให้การสนับสนุน ถึง 400 ตัน รวมถึงจรวดจากพื้นสู่อากาศที่ใช้ ไม่สามารถเอาชนะ หรือเป็นต่อในเรื่องการรบ พาดบ่ายิง ทัง้ หมดเป็นการจัดหาให้กลุม่ ต่อต้าน กับกองทหารฝ่ายรัฐบาลได้ บทบาท ของรัสเซียในสงครามตัวแทนกับ โดยผ่านทาง เมือง Hatay รวมถึงกลุม่ ชาติอาหรับ ผู ้ ท ่ ี ใ ห้ ก ารสนับสนุนรัฐบาลซีเรีย การศึกษาถึง ที่ให้การสนับสนุน ประเทศทีร่ บั ผลประโยชน์มากทีส่ ดุ อย่าง ครัง้ อดีต นับตัง้ แต่สงครามหกวัน สงครามเดือน อิสราเอล ก็เน้นยํ้าให้มีการโจมตี มีการพาดพิง ตุลาคมในปี 1973 นโยบายของรัสเซียให้การ ถึ ง อิ ห ร่ า นด้ ว ย หากมองเหตุ ก ารณ์ ใ นครั้ ง นี้ สนับสนุนก่อนจากนัน้ ก็ถอนตัวออกไป แต่ครัง้ นี้ บทบาทชาติมสุ ลิมทีเ่ ป็น นิกายชีอะห์ โดยเฉพาะ จะเหมือนเดิมมากแค่ไหน การถอนกำ�ลังเรือรบ ซีเรีย อิหร่าน มีมากขึ้น ถึงแม้ว่า อาลาวียะห์ใน ออกไปแล้วในช่วงกลางปี 2556 แต่ในเวลานี้มี ซีเรียจะต่างจาก ในอิหร่าน แต่ความเป็นรัฐบาล การจัดขบวนเรือรบเข้าในเขตชายฝั่งของซีเรีย ที่พึ่งพาผลประโยชน์ด้วยมิตรภาพที่อยู่เหนือ อีกครั้ง พร้อมทั้งผู้นำ�รัสเซียได้ประกาศในการ เหตุผล เป็นสิ่งที่น่าจะเข้าใจในทุกๆ บริบทของ ประชุม G 20 ว่า “จะให้การช่วยเหลือ ซีเรีย ความสัมพันธ์ ในสื่อประเทศอังกฤษพูดถึงการ แม้วา่ จะอยูภ่ ายใต้การถูกโจมตี” การประจัญหน้า โจมตีซเี รียในอีกไม่นาน จอร์แดนให้การฝึกอาวุธ ระหว่าง สหรัฐ กับ รัสเซีย นับว่าเป็นอีกครัง้ หนึง่ กับกลุ่มต่อต้านรัฐบาลซีเรีย โดย กลุ่มมูจาฮีดีน ในรอบหลายปี แต่เมือ่ เรือรบรัสเซียจอดปกป้อง หรือกลุม่ ต่อต้านได้รบั การสนับสนุนจาก รัฐบาล ซีเรียแบบนี้สหรัฐจะหาญกล้าพอหรือ?? ผลประโยชน์เป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจ มัก วอชิงตันอันเป็นรากฐานสำ�คัญ รัฐบาลประเทศ จะยื น อยู ่เหนือเหตุผล แต่นำ�้ ใจในมิตรภาพ จอร์แดนยังเสนอให้มีการพบปะพูดคุยกับนาย ทหารระดับสูงของ องค์การป้องกันแอตแลนติก ก็ยนื อยูบ่ นผลประโยชน์ นิยามแบบนีเ้ ป็นสิง่ ที่คู่กัน!! เหนือ หรือ นาโต้ อีกด้วย สิ่งหนึ่งที่รัฐบาลซีเรียทำ�ได้ ก็คือเอนเอียง จุดสนใจไปยังการเข้าแทรกแซงทางการเมืองของ ข้อมูลอ้างอิงจาก www.infowars.com


14

ทัศนะบทความ

เดอะพับลิกโพสต์

ปี ท่ี 8 ฉบับที่ 94 (ประจ�ำวันที่ 1-31 ตุลาคม พ.ศ. 2556)

บทความพิเศษ

โดย : อ.รอซัค ข้อดีของการเป็นนักวิชาการมีมากมาย ยิง่ ได้มาอยู่ที่สถาบันการศึกษาด้วยแล้วยิ่ง ทำ�ให้ได้มโี อกาสมากเป็นทวีคณ ู หลายสิบ สิบเท่า หนึ่งในโอกาสที่ว่านั้นคือการได้ พบเจอพูดคุยและทำ�ความรู้จักกับบรรดา นักวิชาการทัง้ ระดับชัน้ แนวหน้าและทัว่ ไป ทีแ่ วะเวียนมาเยีย่ มเยียนไม่หยุด บ้างก็ถกู เชิญมาเป็นองค์ปาฐกแสดงปฐกถา บ้างก็ มานำ�เสนอบทความวิชาการในงานประชุม สัมมนาวิชาการ เป็นต้น จะอย่างไรก็ตาม ภายใต้บรรยากาศดัง กล่าวส่งผลให้มวลประชาคมทีส่ งั กัดในสถาบัน พลอยได้รบั อานิสงส์ไปด้วย หนึง่ ในนัน้ คือตัว ผมเอง การได้กระทบไหล่และแลกเปลีย่ นความ รู้ประสบการณ์กับเหล่านักวิชาการเหล่านั้น เป็นคุณปู การอย่างใหญ่หลวงโดยเฉพาะในแง่ ของการพัฒนาสติปัญญาให้แหลมคมและได้ มี มิ ติ ม องใหม่ ๆ ที่ จ ะเป็ น ประโยชน์ใ นการ ประกอบสร้างตัวตนความเป็นนักวิชาการต่อไป จำ�นวนนักวิชาการที่เคยสัมผัสก็มีมาก หน้าหลายตา แบบไม่ซ้ำ�กัน ซึ่งแต่ละท่านก็มี ความรูแ้ ละเชีย่ วชาญเฉพาะตามทีต่ นเองเรียน มา เรียกได้วา่ ได้สมั ผัสกับผูช้ ำ�นาญจากหลาก หลายสาขาด้วยกัน การไม่ซำ�้ หน้านีจ้ ะเป็นสิง่ ที่ดีแก่พัฒนาการของแวดวงวิชาการและแก่ สถาบันเองด้วย เพราะเป็นการเติมเต็มรูป ลักษณ์มหาวิทยาลัยให้ดูดีขึ้นและเหมาะสม กับสถานภาพในฐานะสถาบันการศึกษาทีค่ วร ต้องมีการบริการวิชาการในหลากหลายสาชา วิชาชีพ จึงถือว่าการมาเยือนของนักวิชาการ เหล่านัน้ มีแต่ได้กบั ได้อย่างเดียว หรือแทบจะ กล่าวได้ว่าไม่มีผลเสียใดๆ แม้แต่น้อย หรือ หากมีความขัดแย้งและคิดต่างในเรื่องข้อมูล และเข้าใจเนื้อหาที่ไม่เหมือนกันจนทำ�ให้เกิด ข้อพิพาทกันระหว่างหมูน่ กั วิชาการด้วยกันก็ ยังถือว่ายังอยูใ่ นกรอบ เพราะการเห็นต่างกัน ในวัฒนธรรมวิชาการถือเป็นเรือ่ งปกติธรรมดา เพราะความคิดเห็นทีต่ า่ งกันนัน่ แหละจะก่อให้ เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ในที่สุด ในจำ�นวนบรรดานักวิชาการที่เคยแวะ เวียนมาเยือนนั้น ก็มีอยู่จำ�นวนหนึ่งเป็นนัก มานุษยวิทยา เป็นกลุ่มนักวิชาการกลุ่มหนึ่ง ที่น่าสนใจ น่าสนใจตรงที่พวกเขามักนำ�เสนอ มุมมองใหม่ๆ ที่เราอาจจะไม่เคยเห็นและคุ้น เคยมากนัก ซึ่งบางครั้งอาจทำ�ให้เราถึงกับ ตะลึงกับผลงานที่พวกเขานำ�เสนอไว้ เพราะ ขึ้ น ชื่ อ นั ก มานุ ษ ยวิ ท ยาแล้ ว ย่ อ มเเป็ น นั ก วิชาการที่ต้องลงพื้นที่ไปสัมผัสกับชาวบ้าน เป็ น ว่ า เล่ น กิ น กลางดิ น นอนกลางทราย พจนานุ ก รมฉบั บ มติ ช นได้ นิ ย าม สาขา มานุษยวิทยาว่า วิชาว่าด้วยเรื่องมนุษย์และ สังคม ( หน้า ๖๘๐) ด้วยเหตุนี้จึงไม่ใช่เรื่อง แปลกที่กลุ่มนักวิชาการสายนี้มักนำ�เสนอสิ่ง ใหม่ๆ ที่เราเองในฐานะคนในพื้นที่อาจจะไม่ เคยได้สัมผัสมาก่อน ในบริบทของสังคมมุสลิมก็เช่นเดียวกัน เราเองก็ พ ลอยตะลึ ง งั น ไปด้ ว ยกั บ สิ่ ง ที่ นั ก มานุษยวิทยานำ�เสนอไว้ เพราะหลายๆ ครั้ง คนมุสลิมเองก็ไม่เคยได้เห็นและรู้มาก่อนกับ สิง่ ทีพ่ วกเขาจะนำ�เสนอ ซึง่ อาจจะดีในแง่ขอ้ มูล ใหม่สำ�หรับมุสลิม แต่บางครัง้ อดทีจ่ ะตัง้ คำ�ถาม ไม่ได้ว่า สิ่งที่คุณนำ�เสนอนั้นมันไม่เกี่ยวกับ

อิสลาม มุสลิม และนักมานุษยวิทยา ศาสนาอิ ส ลามเลย แต่ มั น เป็ น เรื่ อ งของ วัฒนธรรมของคนมุสลิม วัฒนธรรมและศาสนา เป็นคนละเรื่องกัน อย่ามาคละผสมผสานกัน และตีรวมว่าเป็นอิสลาม วัฒนธรรมบางอย่าง หากไม่ขดั กับหลักการอิสลามก็สามารถปฏิบตั ิ ได้ แต่หากวัฒนธรรมใดขัดกับหลักการอิสลาม และต่อให้ดีเลิศงามวิไลเพียงใดก็ถือว่าไม่ใช่ ผลิตภัณฑ์อิสลาม แต่ปญ ั หามีอยูว่ า่ มีอยูบ่ อ่ ยครัง้ ทีเ่ กิดการ เข้าใจผิดในหมูน่ กั มานุษยวิทยาทีศ่ กึ ษาเกีย่ ว กับอิสลามและมุสลิมว่าเป็นสิง่ เดียวกัน กล่าว ในอี ก นั ย หนึ่ ง คื อ สิ่ ง ที่ พ วกเขาสนใจคื อ ปรากฏการณ์มากกว่าจะสนใจในหลักการ ผมนัง่ ฟังพวกเขาบรรยายด้วยความน่า สนใจทัง้ ในแง่การนำ�เสนอและข้อมูลใหม่ทนี่ า่ สนใจ แต่ดเู หมือนว่าบางคนตีความรวมว่าสิง่ ทีพ่ วกเขานำ�เสนอนัน้ เป็นเรือ่ งอิสลามหรือเป็น เรื่องเกี่ยวกับสังคมอิสลาม ซึ่งผมว่าเป็นเรื่อง ผิ ด ถนั ด อย่ า งมหั น ต์ เพราะพวกเขาไม่ ไ ด้ แยกแยะระหว่างสองอย่าง คืออิสลามในฐานะ ศาสนากับมุสลิมในฐานะบุคคลหรือสังคม ซึ่ง สองอย่างนี้ดูเหมือนเป็นเรื่องเดียวกัน แต่อัน ทีจริงแล้วเป็นคนละเรื่องกัน เหมือนที่ AlArabi Abu Hamzahได้กล่าวไว้ว่า “What Islam preaches is one thing and what so many Muslims nowadays practice is something else.” (อิสลามสอนอีกแบบหนึ่ง แต่มุสลิมส่วนใหญ่ปฏิบัติอีกแบบหนึ่ง) บางทีสงิ่ ทีส่ งั คมมุสลิมปฏิบตั อิ สิ ลามไม่ ได้สอนไว้เลย แต่เกิดจากฝีมือของกลุ่มคนใน แต่ละสังคม เพราะโดยธรรมชาติแล้วมนุษย์ยอ่ ม มีศักยภาพพอที่จะเนรมิตสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ดังที่ประจักษ์ในทุกอารยธรรมของมนุษย์บน โลกนี้ บางสิ่งบางอย่างก็เป็นนวัตกรรมที่ดีที่ มวลสมาชิกยอมรับกันจนกลายเป็นสิง่ ทีส่ มาชิก ทุกคนเห็นพ้องว่าควรแก่การอนุกรักษ์ไว้ แต่ บางสิ่งกลับเป็นนวัตกรรมที่ไม่น่าอภิรมย์นัก เพราะขัดกับหลักจริยธรรมและคุณธรรมของ ศาสนาที่ยึดมั่นถือมั่นมาแต่กำ�เนิด ยอมรับว่าสังคมมุสลิมเองก็มคี วามหลาก หลายแตกต่างกันออกไปในเรือ่ งของประเพณี ปฏิบัติและความเชื่ออันเนื่องมาจากสภาพ

แวดล้อมทางภูมิศาสตร์ สังคม วัฒนธรรมที่ ต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่าสังคมนั้นๆ จะยอมสลัด ทิ้ ง วั ฒ นธรรมเดิ ม ได้ ห รื อ ไม่ ห ากพบว่ า วัฒนธรรมดังกล่าวขัดกับหลักการอิสลาม เท่า ทีส่ งั เกตเห็นโดยทัว่ ๆไปมีมสุ ลิมเพียงบางกลุม่ ที่ยอมสลัดทิ้งวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ได้สืบทอด จากบรรพบุรุษ ทั้งนี้เพื่อรักษาความบริสุทธิ์ ของอิสลามที่ไม่ต้องการให้มีสิ่งโสโครกมา เจือปนกัดเซาะหรือบดบังรัศมีแห่งอิสลามไป แต่ไม่ใช่ทั้งหมดที่กล้าทำ�เช่นนั้น เพราะยังมี อีกกลุม่ หนึง่ ทีพ่ ยายามทุกวิธที างทีจ่ ะปกป้อง วัฒนธรรมของตนเอง ซึ่งกลุ่มเหล่านี้ไม่ค่อย ตระหนักว่าประเพณีนยิ มทีต่ นปฏิบตั อิ ยูน่ นั้ จะ ผิดหรือจะถูกอย่างไรทีส่ ำ�คัญกว่าอืน่ ใดคือการ ได้รกั ษาในสิง่ ทีต่ นมีอยูอ่ ย่างภาคภูมใิ จ ต่อให้ มันขัดกับหลักการอิสลามเพียงไหนก็ตาม หรือ หากมีสมาชิกในกลุม่ ตระหนักว่ามันผิดและขัด ต่อหลักการอิสลามก็ทำ�ไม่รู้ไม่ชี้เพราะเห็น ว่าการอนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมหรือประเพณี นิยมนัน้ เท่ากับเป็นการรักษาอัตลักษณ์ตวั ตน ที่แท้จริง ฉะนั้น จงอย่าให้มันสูญหายไปจาก บนหน้าแผ่นดินนี้เป็นอันขาด ทีผ่ มสาธยายมายาวยืดนัน้ เพือ่ ต้องการ ชีใ้ ห้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างอิสลามและ มุสลิม การไปตีขลุมเหมารวมว่าทั้งหมดเป็น อิสลามออกจะไม่ยตุ ธิ รรมมากเกินไป เป็นการ กล่ า วหาที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง ฉะนั้ น การที่ นั ก มานุ ษ ยวิ ท ยาบางคนที่ ไ ด้ ล งพื้ น ที่ เ พื่ อ เก็ บ ข้อมูลเกี่ยวกับคนมุสลิม แล้วมานำ�เสนอผล การศึกษาและวิจัยว่าทั้งหมดว่านั้นเป็นภาพ อิสลามจะยิง่ ทำ�ให้มวลชนเข้าใจผิดตามไปด้วย และจะยิง่ ทำ�ให้สลับซับซ้อนมากขึน้ ๆ ไปเรือ่ ย อิ ส ลามนั้ น มี ห นึ่ ง เดี ย วก็ จ ริ ง แต่ อั น เ นื่ อ ง จ า ก มี ผู้ นั บ ถื อ ศ า ส น า อิ ส ล า ม กระจัดกระจายครอบคลุมทุกอาณาบริเวณ พื้นที่บนโลก ซึ่งแต่ละพื้นที่ก็มีขนบประเพณี วัฒนธรรมดั้งเดิมที่แตกต่างกันออกไป บาง ขนบประเพณีไม่ได้ขดั กับหลักการอิสลามก็ไม่ น่าจะมีปญ ั หา แต่บางขนบประเพณีขดั กับหลัก การอิสลามอย่างมากและเป็นที่ต้องห้ามด้วย แต่ดว้ ยอวิชชาจึงยังคงสืบปฏิบตั มิ าจนถึงบัดนี้ แล้วทีน่ เี้ มือ่ นักมานุษยวิทยาเข้าไปเก็บข้อมูล

ทำ�วิจยั ก็จะเห็นภาพอยูเ่ บือ้ งหน้าว่านัน่ แหละ อิสลาม ทั้งๆ ที่สิ่งที่พวกเขาแลเห็นนั้นอาจจะ เป็นประเพณีดงั้ เดิมของกลุม่ สังคมมุสลิมกลุม่ หนึ่งซึ่งกลุ่มเหล่านี้เองก็เข้าใจผิดนึกว่าเป็น ประเพณีอสิ ลามทีถ่ กู ต้องตามหลักการอิสลาม จึงไม่ระแคะระคายแม้แต่สักนิดว่ามันผิดและ ขัดต่อหลักการอิสลามอย่างไร แต่กม็ ปี ระเพณีวฒ ั นธรรมของแต่ละกลุม่ สังคมทีไ่ ม่ได้ขดั กับหลักการอิสลามเลยแม้แต่ นิดและไม่ได้เป็นทีต่ อ้ งห้ามแต่ประการใด ซึง่ ก็ไม่มีปัญหาใดๆ แต่มีวัฒนธรรมจำ�นวนไม่ น้อยที่ไม่เพียงขัดกับหลักการอิสลามเท่านั้น หากยังนำ�ไปสูก่ ารเข้าใจผิดต่อคนต่างศาสนิก อีกด้วยว่าเป็นอันเดียวกัน พร้อมๆ กับมีคำ�ถาม ที่ชวนปวดเศียรเวียนเกล้ามากมายหลายข้อ เช่น ทำ�ไมมุสลิมกลุ่มโน้นปฏิบัติได้และทำ�ไม มุสลิมกลุม่ นีป้ ฏิบตั ไิ ม่ได้ หรือทำ�ไมคุณปฏิบตั ิ ไม่เหมือนกลุ่มอื่น อะไรทำ�นองนี้เป็นต้น และ สุดท้ายภาระอันหนักอึ้งก็จะตกแก่กลุ่มคนที่ พยายามปฏิบัติตามหลักการอิสลามว่าเป็น บุคคลเคร่งครัด คนแปลกหน้าในสังคม ไม่ ปรับตัวเข้ากับยุคสมัย ฯลฯ ความไม่เข้าใจเหล่านีจ้ ะยิง่ ทำ�ให้เกิดข้อ คำ�ถามมากมายแก่คนอื่น และจะยิ่งทำ�ให้ อิสลามถูกเข้าใจแบบผิดๆ ทั้งนี้เป็นเพราะว่า ขาดการเข้าใจในเชิงหลักการของอิสลามอย่าง ถ่องแท้ แต่นักมานุษยวิทยาไม่มีหน้าที่ในการ ไปทำ�ความเข้ า ใจกั บ เนื้ อ หาและหลั ก การ อิสลามและไม่ใช่วสิ ยั ของวิชาชีพกลุม่ นีอ้ กี ด้วย ทีต่ อ้ งทำ�ความรูจ้ กั ตัวบทเหมือนทีน่ กั วิชาการ สายศาสนากระทำ�ไว้ แต่ประเด็นที่สำ�คัญแก่ นักมานุษยวิทยาก็คือภาพปรากฏการณ์ที่อยู่ เบื้องหน้า แล้วก็พยายามตีความตามแนวคิด ทฤษฎีของนักมานุษยวิทยาที่พึงปฏิบัติ อันที่จริงข้อปฏิบัติเช่นที่ว่านี้ไม่ได้เกิด ขึ้นเพียงเฉพาะนักวิชาการสายมานุษยวิทยา เท่านั้น หากแต่จะเกิดขึ้นกับนักวิชาการทุก แขนงสาขา เพราะแต่ละแขนงสาขาย่อมมี แนวคิด ปรัชญา ทัศนะ และหมุดหมายของ ตัวเองเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ซึ่งโดยหลักปฏิบัติ แล้ว นักวิชาการเหล่านี้ก็ไม่มีหน้าที่ต้องทำ� เหมือนกับนักวิชาการศาสนาทีต่ อ้ งอธิบายโดย ยึดตัวบทเป็นหลัก กล่าวในอีกในแง่หนึง่ ก็คอื ไม่ใช่ความผิดของพวกเขาเลยหากเกิดการ ตีความแบบผิดเพีย้ นไป เพราะพวกเขาก็อาศัย ภาพทีป่ รากฎอยูเ่ บือ้ งหน้ากับข้อมูลทีม่ อี ยูม่ า ทำ�การวิเคราะห์ แต่ ก็ นั่ น แหละผลงานที่ อ อกมาสู่ สาธารณะ มีอยู่หลายครั้ง(และเกือบทุกครั้ง) สร้างความไม่สบายใจแก่พี่น้องมุสลิมผู้รู้ดีว่า อันไหนควรและอันไหนไม่ควร สิ่งใดผิดและ สิง่ ใดไม่ผดิ ตรงไหนขัดและตรงไหนเป็นทีต่ อ้ ง ห้าม เรื่ อ งของเรื่ อ งก็ เ พราะขาดความ เข้าใจทีด่ ี ลึกซึง้ และด้วยความไม่ตระหนัก ในความรู้สึกของคนอื่น (มุสลิม) ตลอด จนไม่รจู้ กั ขีดเส้นตีกรอบแยกแยะระหว่าง อิสลามและมุสลิมของบรรดานักวิชาการ ทีเ่ รียกว่า”นักมานุษยวิทยา”นัน่ แหละ ซึง่ ส่งผลให้ภาพลักษณ์มสุ ลิมพิลกึ ภาพลักษณ์ อิสลามพิกล แต่หากว่านักมานุษยวิทยา เข้าใจในหลักการอิสลามอย่างดีพร้อมกับ ไม่มีอคติ การนำ�เสนอสิ่งใดๆ เกี่ยวกับ มุสลิมย่อมไม่มีปัญหาแน่นอน หนำ�ซ้ำ�จะ บังเกิดผลดีแก่สงั คมมุสลิมโดยถ้วนหน้ากัน


มุ สลิมวันนี้

เดอะพับลิกโพสต์

ปี ท่ี 8 ฉบับที่ 94 (ประจ�ำวันที่ 1-31 ตุลาคม พ.ศ. 2556)

15

Muslim Today “ประชา” ร่วมส่งฮุ จญาตเที่ยวบินปฐมฤกษ์

สมาคมนักเรียนเก่าอาหรับ จัดงาน“รวมใจเป็ นหนึ่ง”

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2556 ทีผ่ า่ นมา สมาคมนักเรียนเก่า อาหรับ โดยนายวุฒวิ ยั หวังบู่ นายก สมาคมนักเรียนเก่าอาหรับ และคณะ กรรมการของสมาคมฯ สมัยที่ 17 (2554 – 2556) จัดงาน “รวมใจ เป็นหนึ่ง" เพื่อกิจกรรมของสมาคม นักเรียนเก่าอาหรับ ณ ศูนย์บริหาร กิ จ การศาสนาอิ ส ลามแห่ ง ชาติ เฉลิมพระเกียรติ คลองเก้า โดยมี น า ย อ า ศี ส พิ ทั ก ษ์ คุ ม พ ล จุฬาราชมนตรี เป็นประธานในการ เปิดงาน สำ�หรั บ ความเป็ น มาของ สมาคมนักเรียนเก่าอาหรับนั้น เริ่ม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 โดยการรวมตัว ของกลุม่ เรียนไทยทีเ่ คยศึกษาอยูใ่ น ประเทศอียปิ ต์กลุม่ หนึง่ ร่วมกันจัด ตั้งชมรมขึ้นมาโดยใช้ชื่อว่าชมรม นักเรียนเก่าอียิปต์ โดยมีนายสนั่น เพชรทองคำ� อดีตกรรมการก่อตั้ง สมาคมฯ นักเรียนไทยในไคโร เป็น ประธานชมรม ได้มีการพบปะและ ประชุมกัน ผลัดเปลี่ยนกันไปตาม บ้านของคณะกรรมการ ต่อมาชมรม

นีไ้ ด้เปลีย่ นชือ่ เป็น สมาคมนักเรียน เก่าอาหรับ และได้รบั อนุญาตจัดตัง้ สมาคมจากกรมการศาสนา กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารอย่ า งเป็ น ทางการ เมือ่ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2520 ปัจจุบนั นีส้ มาคมนักเรียนเก่า อาหรับตั้งอยู่ที่ 38/4 ถ.บางกรวยไทรน้อย บางบัวทองนนทบุรี ทั้งนี้ กิจกรรมของสมาคมนักเรียนเก่า อาหรับในอดีตที่ผ่านมานั้นได้แก่ แปลอัลกุรอาน อัลฮาดิส ฟิกฮฺ บทความประวัตศิ าสตร์อสิ ลาม และ

คูม่ อื ต่าง ๆ ทีม่ สุ ลิมควรรูอ้ กี มากมาย ออกสู่สายตาผู้ศรัทธา และตั้งแต่ เดือนมิถุนายน 2546 ถึงปัจจุบัน สมาคมก็ได้มีส่วนร่วมในการเป็น เจ้าภาพการสอบคัดเลือกนักศึกษา มุสลิมไทยทีจ่ ะเดินทางไปศึกษาต่อ ที่มหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร ประเทศ อียปิ ต์ โดยได้ประสานงานกับสถาน เอกอั ค รราชทู ต อี ยิ ป ต์ ป ระจำ� ประเทศไทย กระทรวงการต่ า ง ประเทศ และกรรมการกลางอิสลาม แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 25462556 เป็นระยะเวลา 11 ปี มาแล้ว

รองนายกรัฐมนตรีและคณะ ร่วมส่งผูเ้ ดินทางไปประกอบพิธฮี จั ญ์ เที่ยวบินปฐมฤกษ์ที่ท่าอากาศยานนราธิวาส เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2556 เวลา 09.00 น. ณ ท่าอากาศยาน นราธิวาส พลตำ�รวจเอกประชา พรหมนอก รองนายกรัฐมนตรี ร่วมส่ง และอำ�นวยพรแก่ผเู้ ดินทางไปประกอบพิธฮี จั ญ์ ณ นครมักกะ ประเทศ ซาอุดีอาระเบีย พร้อมด้วยพลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา รัฐมนตรีช่วย ว่าการกระทรวงกลาโหม พลเอกพฤณฑ์ สุวรรณทัต รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงคมนาคม พลตำ�รวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ปลัดกระทรวง คมนาคม พลตำ�รวจตรีสรุ นิ ทร์ ปาลาเร่ ผูแ้ ทนสำ�นักจุฬาราชมนตรี พัน ตำ�รวจเอกทวี สอดส่อง เลขาธิการศูนย์อำ�นวยการบริหารจังหวัดชายแดน ภาคใต้ ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่บริษัท การบินไทยจำ�กัด (มหาชน) นายวรเดช หาญประเสริฐ อธิบดีกรมการ บินพลเรือน รองศาสตราจารย์ ดร.อิสมาแอ อาลี อะมีรุ้ลฮัจญ์ นาย อภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ประธานคณะ กรรมการอิสลามประจำ�จังหวัด 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ องค์กรศาสนา หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ท่ามกลาง บรรยากาศอันอบอุน่ ของญาติพนี่ อ้ งนับ 10,000 คนทีร่ ว่ มเดินทางมาส่ง ผู้แสวงบุญ

เมือ่ วันที่ 19 กันยายน 2556 ท่านจุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) ให้การต้อนรับ นายทรงศักดิ์ สายเชื้อ อัครราชทูต นำ� คณะผูน้ ำ�นักศึกษามาเลเซีย คณะกรรมการสมาคม นักศึกษาไทยในมาเลเซีย และเจ้ า หน้ า ที่ ก ระทรวง ศึกษาธิการมาเลเซีย เข้า เยี่ ย มคารวะและรั บ ฟั ง โอวาทจากท่านจุฬาราชมนตรี ณ ห้องประชุมสำ�นัก จุฬาราชมนตรี


16

ชายแดนใต้

เดอะพับลิกโพสต์

ปี ท่ี 8 ฉบับที่ 94 (ประจ�ำวันที่ 1-31 ตุลาคม พ.ศ. 2556)

ชายแดนใต้

โดย :สมศรี ลอยมา

PNYS Mirror

Pattani - Narathiwas - Yala - Shongkla - Satun

มัสยิดกลางประจ�ำจังหวัดปัตตานี

ท่ามกลางภาพของสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ดูรุนแรง และโกลาหล บน แนวทางแห่งความพยายามของการแก้ปัญหาของหลายฝ่าย ที่ยังไม่มีผลออกมาชัดเจนเป็นรูปธรรม แต่ชีพจรของ จังหวัดชายแดนใต้ในด้านอื่นๆ ก็ยังคงต้องเต้นต่อไป โดยเฉพาะในด้านของ “การท่อง เที่ยวเชิงวัฒนธรรม” ที่ยังคงเป็นหนึ่งจุดดึงดูดให้น่าเข้ามาสัมผัส และเปรียบเสมือนเป็น “เสน่ห์แห่ง บุหงายาวี” ที่งอกงามในดินแดนสนธยาแห่งนี้

วังยะหริ่ง

ตามรอยอารยธรรมอิสลามชายแดนใต้ (จบ)

การเดิ น ทางสู่ 3 จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ เมื่ อ ถึ ง จั ง หวั ด ปั ต ตานี คณะของเราเข้ า พั ก ที่ โรงแรมซีเอส ซึง่ เป็นโรงแรมประจำ� จังหวัดปัตตานี เป็นประตูสทู่ ริปแห่ง วั ฒ น ธ ร ร ม ท ริ ป นี้ โ ร ง แ ร ม ซีเอส (ปัตตานี) แห่งนี ้ มีบรรยากาศ

การตกแต่งที่สวยงาม มีสัญลักษณ์ เป็นรูปนกตัวใหญ่อยู่บริเวณล็อบบี้ ของโรงแรม ในโรงแรมมีร้านขาย ของที่ระลึก พนักงานโรงแรมแต่ง ตัวเข้ากับบรรยากาศปักษ์ใต้ คอย ต้อนรับด้วยความยิ้มแจ่มใส เมื่อเช็คอินกันเรียบร้อยพวก

นายอะหมาน หมัดอะดัม ผู้อ�ำนวยการ ททท.ส�ำนักงานนราธิวาส

เราต่างแยกย้ายไปทำ�ภารกิจส่วน ตัว และนัดรวมตัวกันอีกครั้งตอน มื้อค่ำ�ที่ "ห้องอาหารบุหงารายา" ห้องอาหารประจำ�โรงแรม ในมือ้ ค่ำ� ของวันนีค้ ณะสือ่ มวลชนได้มโี อกาส ร่วมรับประทานอาหารและพบปะ พูดคุยกับ นายอะหมาน หมัดอะดัม ผู้ อำ�นวยการ ททท.สำ�นั ก งาน นราธิวาส ซึง่ เพิง่ เสร็จสิน้ จากภารกิจ การไปร่วมงาน ประเพณีบุญบั้งไฟ ภูเขาทอง ซึง่ ผอ.ททท.นราฯ ได้เล่า ให้ฟังว่า ประเพณีดังกล่าว จัดเป็น ประจำ�ทุกปี ถือเป็นงานประเพณีที่ จัดขึ้นแห่งเดียวในจังหวัดชายแดน ภาคใต้ ม ากว่ า   100  ปี แ ล้ ว เพื่ อ สื บ สานประเพณี ดั้ ง เดิ ม ของชาว อีสานที่มีการย้ายถิ่นฐานมาอาศัย ในพื้นที่ อ.สุคิริน  เป็นสิ่งยืนยันว่า ในพื้นที่มีการอยู่ร่วมกันด้วยความ หลากหลายตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั นายอะหมาน  หมัดอะดัม พูด คุยอย่างเป็นกันเองพร้อมกล่าวถึง โค รง กา รท่ อ ง เที่ ย วต า มรอ ย อารยธรรมชายแดนใต้ ว่า “ททท. นราธิวาส เน้นกลยุทธ์เจาะกลุม่ เป้า หมายนั ก ท่ อ งเที่ ย วมุ ส ลิ ม จาก กรุงเทพฯและพืน้ ทีใ่ กล้เคียง นำ�กลุม่ มุสลิมเดินทางลงพื้นที่ 3 จังหวัด ชายแดนใต้พร้อมชมศักยภาพด้าน การท่ องเที่ ย วทางประวั ติ ศ าสตร์ อาทิ การท่ อ งเที่ ย วตามรอย

คุณเจ๊ะน่าห์ พิพิธภักดี

อารยธรรมอิ ส ลาม สุ ส านกษั ต ย์ มุสลิมในอดีต ซึ่งนักท่องเที่ยวก็มี ทั้งนักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อน บ้ า นอย่ า งมาเลเซี ย และนั ก ท่ อ ง เทีย่ วไทย อย่างไรก็ตาม จากปัญหา ความไม่ ส งบในพื้ น ที่ ส่ ง ผลให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วลดลง ซึ่ ง ททท. นราธิ ว าสต้ อ งทำ�หน้ า ที่ เ ผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เพือ่ เป็นการกระตุน้ ให้นกั ท่องเทีย่ วเดินทางมายังสถาน ทีท่ อ่ งเทีย่ วในสามจังหวัดชายแดน ใต้มากยิ่งขึ้น” จากนัน้ เริม่ ต้นเช้าวันใหม่ วัน ที่สามของการท่องเที่ยวตามรอย อารยธรรมชายแดนใต้ หลังจากรับ ประทานอาหารเช้า คณะเราออก เดินทางจากโรงแรมซีเอส ปัตตานี

ในเวลา 8 โมงเช้าเพื่อไปเยี่ยมชม วั ง ยะหริ่ ง ตามโปรแกรมการท่ อ ง เที่ยวฯในวันนี้ ระหว่างทางรถตู้ได้ นำ�คณะสื่ อ มวลชนแวะชมมั ส ยิ ด กลางปั ต ตานี ซึ่ ง นั บ เป็ น มั ส ยิ ด ที่ ส ว ย ง า ม แ ล ะ ใ ห ญ่ ที่ สุ ด ใ น ประเทศไทย เป็นศูนย์รวมจิตใจ และ ศรั ท ธาและเป็ น สถานที่ ป ระกอบ ศาสนกิจทีส่ ำ�คัญทีส่ ดุ แห่งหนึง่ ของ เมืองไทย ประวัตคิ วามเป็นมาว่าได้ สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2497 สถาปั ต ยกรรมของมั ส ยิ ด กลางนั้น เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน สองชั้ น ที่ มี รู ป ทรงดู ค ล้ า ยกั บ ทัชมาฮาลของอินเดียผสมกับวิหาร แบบตะวันตก มีอ าคารยอดโดม ขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางและมีโดม บริวารทั้ง  4  ทิศ มีหอคอยอยู่สอง ข้างสูงเด่นดูสงบและสวยงามมาก จากนัน้ จุดหมายต่อไปคือการ เยี่ยมชมวังยะหริ่ง ซึ่งนักท่องเที่ยว ที่มาเยือนปัตตานีต้องแวะมาเยี่ยม ชมสถาปัตยกรรม ความงดงามทีย่ งั คงอยู่คู่กับวัฒนธรรมอิสลาม เป็น สถานทีท่ เี่ ปีย่ มไปด้วยประวัตศิ าสตร์ และความเป็นมาอย่างยาวนานคู่ เมืองแห่งนี้  คุณเจ๊ะน่าห์ พิพิธภักดี สะใภ้ สุดสวยของตระกูลพิพธิ ภักดี ทายาท วังยะหริ่ง อธิบายให้เราฟังว่า วัง ยะหริ่ ง ซึ่ ง ตั้ ง อยู่ ที่ อ.ยะหริ่ ง


ชายแดนใต้

เดอะพับลิกโพสต์

ปี ท่ี 8 ฉบับที่ 94 (ประจ�ำวันที่ 1-31 ตุลาคม พ.ศ. 2556)

จ.ปัตตานี สร้างขึ้นเมื่อประมาณ ปี พ.ศ.2438 หรือ ตอนปลายสมัย ร. 5 (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า) เป็นเรือนไม้กงึ่ ปูนสีเขียวลักษณะรูป ทรงเป็นอาคาร  2  ชั้น ครึ่งปูนครึ่ง ไม้แบบเรือนไทยมุสลิมผสมกับแบบ บ้านแถบยุโรป ตัววังเป็นรูปตัวยู ชัน้ บนภายในอาคารจัดเป็นห้องโถง ขนาดใหญ่ ภายในตัววังยะหริ่งมี ทั้งหมด  20  ห้อง ด้านข้างของตัว อาคารทั้ง 2 ด้าน เป็นห้องสำ�หรับ พักผ่อนของเจ้าเมืองและบุตรธิดา ข้างละ 4 ห้อง ชั้นล่างเป็นลานโล่ง แบบใต้ถุนบ้าน ทั้งหมดตั้งอยู่ใน พื้นที่วังประมาณ 16ไร่ ลักษณะเด่นของวังยะหริง่ แห่ง นี้มีความงดงามเป็นเอกลักษณ์ ไม่ ว่าจะเป็น บันไดโค้งแบบยุโรป ช่อง แสงประดับด้วยกระจกสีเขียว แดง และน้ำ�เงิน ช่องระบายอากาศและ หน้าจั่วทำ�ด้วยไม้ ฉลุเป็นลวดลาย พรรณพฤกษา ตามแบบศิลปะชวา และศิลปะแบบตะวันตก ทำ�ให้ตวั วัง สง่างามมาก อีกทั้งตำ�นานของวัง ยะหริ่ง ก็มีอดีตเล่าขานเคียงคู่มา กับประวัติศาสตร์ของปัตตานี ช่วง เปลี่ ย นผ่ า นสู่ ก ารปกครองในยุ ค ปัจจุบนั เรียกกันว่ายุคการปกครอง แบบ  7  หั ว เมื อ ง และวั ง ยะหริ่ ง เป็น 1 ในวัง 7 หัวเมือง ที่ยังคงมี ความสมบูรณ์มากทีส่ ดุ เมือ่ เทียบกับ วังอีก 6 แห่ง นอกจากนัน้ ภายในวังยะหริง่ แห่งนี้ ยังมีเอกลักษณ์ทางด้านศิลปะ และสถาปัตยกรรมทีผ่ สมผสานอย่าง ลงตัวแล้ว ยังเต็มไปด้วยหลักฐาน และเรื่ อ งราวที่ ป ระวั ติ ศ าสตร์ มากมายที่ บ รรพชนได้ เ ก็ บ และ รวบรวมเพือ่ ให้คนรุน่ หลังได้เรียนรู้ และศึกษาความเป็นมาของเมืองนี้ ไม่ ว่ า จะเป็ น เอกสารตั้ ง แต่ ยุ ค รัตนโกสินทร์ตอนต้น เครือ่ งโถ ถ้วย ช า ม ภ า พ เขี ย น ภ า พ ถ่ า ย ประวัตศิ าสตร์เมืองปัตตานีและเมือง ยะหริ่ง ที่นับวันจะยิ่งหาชมได้ยาก ในปัจจุบันวังยะหริ่งได้รับการดูแล จากเจ้าของวังเป็นอย่างดี โดยมีการ บูรณะครั้งหลังสุดเมื่อปลายปี พ.ศ. 2541 ปั จ จุ บั น จึ ง อยู่ ใ นสภาพที่ สมบูรณ์ สร้างความประทับใจแก่ นักท่องเที่ยวที่มาเยือน คณะสือ่ มวลชนเก็บภาพความ ประทับใจที่วังยะหริ่งเป็นที่สุดท้าย ก่อนจะเดินทางสูส่ นามบินนราธิวาส เพื่ อ กลั บ กรุ ง เทพฯตามเวลาเดิ น ทางในเวลาเที่ยงวัน ก า ร เ ดิ น ท า ง ย้ อ น ร อ ย อารยธรรมชายแดนใต้ครัง้ นี้ ยัง คงอยูใ่ นความทรงจำ�ของทุกคน ดินแดนที่มีประวัติความเป็นมา อันแสนยาวนาน อารยธรรมทีม่ ี ความหลายหลากของวัฒนธรรม ที่ยังคงฝังรอยให้จับต้องได้ เรา หวังเพียงว่าความสงบสุขจะได้ หวนกลับคืนสูด่ นิ แดนทีส่ วยแห่ง นี้แห่งนี้อีกครั้ง

17

นักเรียนทุน AFS แนะเยาวชนชายแดนใต้ต้องเปิ ดโลกทัศน์

กชชไม ทองช่วย

ในงาน “เด็กตานีรู้หลาย ภาษา” (Pattani Multilanguage Fair) ณ วิทยาลัย ชุมชน อ.เมือง จ.ปัตตานี มี การแข่ ง ขั น ความสามารถ ของนั ก เรี ย นในจ.ปั ต ตานี ด้านภาษาทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาจี น ภาษามลายู ใน หลายกิ จ กรรมทั้ ง การร้ อ ง เพลง ละคร อ่านบทกวี แสดง สุนทรพจน์ ทำ�ให้ได้เห็นว่า เด็ ก ปั ต ตานี อี ก ไม่ น้ อ ยที่ มี ทักษะและความสามารถด้าน ภาษาอย่ า งดี เวที นี้ เ ปิ ด โอกาสให้พวกเขาได้แสดง พลังที่มีกันอย่างเต็มที่ นักเรียนทุน AFS จาก โรงเรียนเบญจมราชูทศิ ปัตตานี กชชไม ทองช่วย นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 สาขาศิลป์ญี่ ปุ่ น เป็ น พิ ธี ก รเชิ ญ ชวน บรรดาเด็กๆ และเพื่อนๆ เข้า ร่วมกิจกรรมในบูธของโรงเรียน ในงานนี้ด้วยภาษาญี่ปุ่นและ ภาษาไทยได้อย่างน่าสนใจ กชชไม หรือ ออย เด็ก สาวหน้าใสพร้อมมันสมองและ ความสามารถด้านภาษาทีเ่ กิน ตั ว คนนี้ เ ป็ น ลู ก หลานชาว ปัตตานี ออยเป็นเด็กในอ.เมือง ครอบครัวทำ�ธุรกิจโรงกลึง ออยสอบและผ่านการคัด เลือกในโครงการนักเรียนทุน อเมริกา หรือ โครงการเยาวชน เอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและ แ ล ก เ ป ลี่ ย น วั ฒ น ธ ร ร ม นานาชาติ (AFS) ได้เป็น นักเรียนแลกเปลีย่ นไปเก็บเกีย่ ว ประสบการณ์ ที่ ป ระเทศชิ ลี ตัง้ แต่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 – 11

มกราคม 2556 หนึง่ ปีเต็มทีอ่ อยไป เรียนและหาประสบการณ์ให้แก่ชวี ติ ตนเอง และต้องกลับมาเรียนม.6 อีก ปี ในขณะที่เพื่อนรุ่นเดียวกันต่าง แยกย้ า ยกั น ไปเรี ย นในระดั บ อุดมศึกษา หากเป็นเรือ่ งทีอ่ อยบอก ว่า ไม่เคยคิดว่าเป็นการเสียเวลา เพราะสิง่ ทีไ่ ด้รบั กลับมามีคา่ มากนัก “การเป็นนักเรียนแลกเปลีย่ น แล้วไปอยู่ต่างถิ่นมาหนึ่งปี ไม่ใช่ เรื่องง่าย ได้ประสบการณ์ที่เพื่อน รุน่ เดียวกันไม่มที างได้ กลับมาเรียน กับรุ่นน้องไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไร เพราะสิ่งที่เราได้รับกลับมาคุ้มค่า มากเมื่อเทียบกับเวลาหนึ่งปี” แม้ออยจะเตรียมตัวและมัน่ ใจ ในภาษาอังกฤษของตัวเอง แต่เมื่อ ไปอยู่ที่ชิลีต้องปรับตัวใหม่ในเรื่อง ของภาษาเพราะชาวชิ ลี ใช้ ภ าษา สเปนเป็นหลัก 2-3 เดือนแรกจึง เป็นการคร่ำ�เคร่งเรียนรูภ้ าษาสเปน จนเธอสามารถใช้ภาษาและใช้ชีวิต ที่ชิลีได้อย่างมีความสุข “10 เดือนทีไ่ ปอยูก่ บั ครอบครัว ที่ เขารั บ ดู แ ลเรา เป็ น นั ก เรี ย นธ ธรรมดาที่ต้องไปเรียนหนังสือกับ เพื่อนๆ ในโรงเรียน Kids World School เป็นโรงเรียนเล็กๆ ทีแ่ ต่ละ ห้องมีนักเรียนเพียง 25 คน เน้น คุณภาพที่ครูดูแลทั่วถึง ต้องพูด ภาษาสเปนให้ได้เพราะต้องใช้ทุก วัน หัดและเรียนกับเด็กชัน้ ป.4 ของ เขาจนพูดได้ ชิลอี ยูใ่ นละตินอเมริกา ที่ เ ด็ ก ทุ ก คนต้ อ งเรี ย นรู้ ห ลั ก สู ต ร วิทย์-คณิต แต่เลือกวิชาเลือกไป ทางศิลป์ได้ ไม่มวี ชิ าไร้สาระเหมือน โรงเรียนบ้านเรามากนัก วันหนึง่ เขา เรียนวิชาหลัก 8 วิชา ตัง้ แต่ 08.0015.00 หรือบางวันถึง 17.00 น. แต่ละ วิชาจะมีช่วงพัก 15 นาที ไม่มีการ

ที่ และต้องแก้ที่ตารางเรียนให้มี ช่องว่าง อาจารย์สมัยนี้สอนแต่ วิ ช า ไม่ ส อนศี ล ธรรมเหมื อ น อาจารย์สมัยก่อน ผู้ปกครองต้อง ดูแลลูกหลานอย่างใกล้ชิด และ เด็กเองต้องมีจิตสำ�นึกและความ รับผิดชอบต่อตัวเองเป็นสำ�คัญ ซึง่ เรือ่ งนีไ้ ม่เกีย่ วกับวิถวี ฒ ั นธรรม ของสามจังหวัด อยูท่ จ่ี ติ สำ�นึกของ แต่ละคนมากกว่า ต้องคิดบวก เปิดโลกทัศน์ ขยัน และหาโอกาส ให้ตัวเอง และการฝึกภาษาที่ให้ ได้ผลคือ ใช้ทกุ วัน พยายามดูหนัง ทีเ่ ป็นภาษาอังกฤษ และฟังเพลง ภาษาอั ง กฤษจะช่ ว ยได้ ม าก สำ�คัญคือต้องฝึกฝนทุกวัน อย่า ให้ลืม” สำ�หรั บ การเรี ย นต่ อ ใน มหาวิทยาลัย ออยมีสาขาที่ตั้งใจ สอบเข้าให้ได้คอื ด้านนิเทศศาสตร์ ที่ เ ธอบอกว่ า ได้ แ สดงความ สามารถและมันสมองของตัวเอง ออกมาอย่างเต็มที่ “อยากเรียนนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เป็นที่ ที่ฝันไว้ และคณะนิเทศศาสตร์ ม.กรุงเทพ ซึ่งเขามีโครงการทุน ประกายเพชร ที่ดูจากเกรดเฉลี่ย และความสามารถพิเศษ ได้เคย ไปเข้าค่ายทำ�หนังกับเขามา เป็น ประสบการณ์มาก ทำ�ให้ได้เรียน รู้ว่านิเทศศาสตร์ไม่ใช่สาขาการ เรียนทีง่ า่ ย ต้องใช้สมองและความ สามารถเฉพาะตัวเป็นอย่างมาก อยากเรียนด้านประชาสัมพันธ์และ ภาพยนตร์ ซึง่ ด้านประชาสัมพันธ์ บางคนอาจคิดว่าเรียนไปได้อะไร แ ต่ คิ ด ว่ า เ ป็ น ส า ข า ที่ ไ ด้ ใช้ ประโยชน์มากได้ภาษา บริหาร และบุคลิกที่ดี มีคนบอกว่าเส้น ทางสายนิเทศศาสตร์ไม่ได้โรย ด้วยกลีบกุหลาบ ไม่ได้เรียนง่ายๆ หรือแค่เรียนให้จบตามเพือ่ นตาม กระแส ต้องพิสูจน์ความสามารถ ของตัวเอง ถ้าเราเก่งจริง งานจะ มาหาเราเอง” ความคิด และโลกทัศน์ที่ เปิดกว้างของเยาวชนเช่นออย เป็ น ตั ว อย่ า งที่ น่ า ชมเชย หาก เยาวชนในชายแดนใต้มีแนวคิด และโลกทัศน์ทยี่ อมรับความหลาก หลายและไขว่คว้าหาโอกาสให้กบั ตนเองเช่นออย คาดว่าเยาวชนที่ มีความสามารถจะได้แสดงพลังที่ มีออกมาให้ตัวเองและสังคมได้ ภูมิใจ ค้นหาตัวเองให้เจอกับสิง่ ที่ ใช่ เร็ ว เมื่ อ ไหร่ จะเข้ า ใกล้ ความสุขและความสำ�เร็จมาก ขึ้น

เดินเรียนเปลี่ยนห้อง มีห้องประจำ� นั่งเรียน เขาไม่เรียนพิเศษแต่จะ ทำ�งานพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่อยาก ทำ�มากแต่ ติ ด ที่ เ ป็ น เงื่ อ นไขของ นักเรียนทุนทีไ่ ปทำ�งานพิเศษไม่ได้ หรืออย่างบางคนเรียนจบม.6 แล้ว ไม่เรียนต่อ ไปทำ�งานก่อนเพือ่ ค้นหา ตัวเองว่าจะชอบหรือไปทางด้านไหน เปิ ด โอกาสให้ เ ด็ ก ทำ�เพื่ อ ให้ รู้ ถึ ง ความชอบและการค้นพบตัวเอง” “เด็กไทยเรียนหนัก แต่ละวิชา เรียนไม่มีเวลาว่างให้พัก อย่างเดิน เรียนเปลีย่ นห้อง เหมือนทีเ่ บญจมฯ โรงเรียนใหญ่และกว้าง เปลีย่ นคาบ ทีกว่าจะถึงห้องเรียนก็เกือบสิบนาที ทำ�ให้เข้าเรียนสายกันตลอด อาจารย์ ก็จะว่าเข้าเรียนสาย ห้องหนึง่ มีเด็ก เป็นห้าสิบคน ดูแลกันก็ไม่ทั่วถึง ที่ สำ�คัญเด็กไทยขาดสำ�นึกและความ รับผิดชอบมาก โลกทัศน์แคบ ไม่ บรรลุนติ ภิ าวะทางอารมณ์ ไม่รคู้ วาม ต้องการของตัวเอง เมือ่ เรียนไปบาง คนไม่ได้ชอบที่จะเรียนด้านที่กำ�ลัง เรียน เรียนเพราะพ่อแม่เลือกให้หรือ ด้วยเหตุผลอื่น เมื่อถึงเวลาเลือก เรียนในขั้นต่อไปก็ยังเลือกไม่ได้” ก่อนเข้าเรียนที่ร.ร.เบญจมฯ ออยเรียนชั้นประถมและมัธยมต้น มาจากร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (สาธิต ม.อ.ปัตตานี) หากมีเหตุเพียงไม่ได้ จ่ายค่าสมัครสอบชัน้ ม.ปลาย ทำ�ให้ ออยไม่ได้เรียนที่โรงเรียนเดิม ซึ่ง ออยบอกว่าสังคมและการเรียนการ สอนของสาธิตฯ คล้ายกับทีช่ ลิ ที เี่ ด็ก ได้มอี สิ ระและแสดงออกได้อย่างเสรี “เข้ า ใจว่ า พื้ น ฐานของเด็ ก แต่ละคนไม่เหมือนกัน เรื่องนี้ต้อง ช่ ว ยกั น ทั้ ง ผู้ ป กครอง เด็ ก และ อาจารย์ ทำ�หน้าทีข่ องทุกคนให้เต็ม เลขา เกลี้ยงเกลา : รายงาน


18

สัมภาษณ์

เดอะพับลิกโพสต์

ปี ท่ี 8 ฉบับที่ 94 (ประจ�ำวันที่ 1-31 ตุลาคม พ.ศ. 2556)

สัมภาษณ์

interview

อุ ปทูตอิหร่านเรียกร้องอเมริกาใช้ปัญญาในกรณีซีเรีย เลิกแสวงหาผลประโยชน์ในสถานการณ์

อาจารย์รัฐประศาสนศาสตร์ติงอเมริกาไร้ความชอบต่อปั ญหาซี เรีย สัมภาษณ์พิเศษกอ ราญาอี ธนชยางกูร

อุ ป ทู ต อิ ห ร่ า นเผย อิ ห ร่ า น ป ร า ร ถ น า สั น ติ ภ า พ ใ น ตะวันออกกลาง แต่อิหร่านกับ ซีเรียเป็นพันธมิตร ย้ำ�ทุกปัญหา ต้องแก้ไขด้วยการทูต อาจารย์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ชี้ กรณี ซีเรียสหรัฐไร้ความชอบธรรมที่ จะเข้าไปในซีเรีย หัวหน้าภาควิชา อิสลามศึกษา ย้ำ�โลกปัจจุบนั ต้อง ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ เพื่อ สร้างสังคมอารยะและสันติสุข ที่แท้จริง จากกรณีทสี่ หรัฐอเมริกามีเป้า หมายที่ จ ะใช้ กำ�ลั ง ทางทหารเข้ า จัดการปัญหาซีเรีย ในกรณีการใช้ ก๊ า ซพิ ษ สั ง หารประชาชนโดยไม่ ทราบฝ่ายไหน แต่สดุ ท้ายรัสเซียเข้า มาเป็นผูไ้ กล่เกลีย่ จนทำ�ให้อเมริกา ต้องล่าถอยไป อย่างไรก็ตาม แม้ สหรัฐอเมริกาจะยุติการเปิดศึกกับ ซีเรีย แต่กรณีนเี้ ป็นเพียงการยุตกิ าร โจมตีเพียงชัว่ คราวเท่านัน้ อเมริกา ยังคงไม่ละความพยายามในการใช้ กำ�ลั ง ทางทหารเข้ า โจมตี ซี เ รี ย พับลิกโพสต์ ได้สมั ภาษณ์ผทู้ มี่ สี ว่ น เ กี่ ย ว ข้ อ ง แ ล ะ เ ฝ้ า ติ ด ต า ม สถานการณ์มานำ�เสนอต่อท่านผู้ อ่านดังนี้ นายมุศฏอฟา นัจญารียอน อุปทูตวัฒนธรรม ศูนย์วัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ อิ ส ล า ม แ ห่ ง อิ ห ร่ า น ป ร ะ จำ� ประเทศไทย กล่าวว่า “อิหร่านกับ ซี เ รี ย เป็ น พั น ธมิ ต รต่ อ กั น และ อิหร่านต้องการในเกิดสันติภาพใน ตะวันออกกลาง และได้พยายาม หลี ก เลี่ ย งที่ จ ะเผชิ ญ หน้ า ด้ ว ย สงครามทุกวิธี อีกทัง้ ยังเรียกร้องอยู่ เสมอว่า ทุกๆ ปัญหาต้องร่วมกัน แก้ปญ ั หาด้วยการเจรจาเพือ่ ทีจ่ ะได้ เข้าใจร่วมกันในสิ่งที่เกิดขึ้นบนพื้น ฐานของความเป็นจริง” “อิหร่านเองก็ได้ประกาศอยู่ เสมอว่า ไม่วา่ จะเป็นสิง่ ใด หากไม่มี ความชอบธรรม ไม่ ว่ า ประเทศ ดังกล่าวจะเป็นประเทศพันธมิตร หรือประเทศใด หากไม่ตั้งอยู่บน ความชอบธรรม อิหร่านก็จะไม่มี ทางไปปกป้องอย่างแน่นอน ในกรณี ของประเทศซีเรียก็เช่นกัน ปัจจุบนั ถ้าเราได้ติดตามข่าวสารแล้วเราจะ รู้ว่า สาเหตุที่อิหร่านเข้าไปปกป้อง

นั้น ไม่ได้ขัดแย้งกับหลักการแห่ง มนุษยธรรมแด่อย่างใด” “ในกรณี ข องประเทศซี เรี ย อิหร่านได้ยนื ยันมาตลอดว่า จะต้อง เป็นไปเพือ่ มนุษย์ธรรม และจะต้อง อยูบ่ นพืน้ ฐานของการเคารพคุณค่า ของความเป็นมนุษย์ และอิหร่านได้ เรี ย กร้ อ งให้ ส หรั ฐ อเมริ ก าใช้ ส ติ ปัญญาให้มากกว่านี้ ในการทีจ่ ะแก้ ปัญหาวิกฤตการณ์ในซีเรีย และต้อง ยึดหลักทีต่ งั้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของความ เป็นจริง อย่าได้คดิ แต่จะแสวงหาแต่ เพียงประโยชน์เท่านั้น” อุ ป ทู ต วั ฒ นธรรมอิ ห ร่ า น กล่ า วเพิ่ ม เติ ม อี ก ว่ า “ที่ ผ่ า นมา อิ ห ร่ า นได้ เรี ย กร้ อ งสั น ติ ภ าพอยู่ เสมอในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะ ประเด็นปัญหาของซีเรีย เพียงแต่ เสียงของอิหร่านเป็นเสียงทีไ่ ม่คอ่ ย จะดังพอที่ประชาคมโลกจะได้ยิน และความปรารถนาสันติภาพของ อิหร่านนัน้ สือ่ ต่างๆ ในประเทศตะวัน ตกจะไม่คอ่ ยได้ให้ความสำ�คัญ และ อิหร่านเองก็ไม่ค่อยได้มีช่องทางที่ จะสือ่ สารกับโลกมากเท่าไหร่สำ�หรับ ในเรือ่ งนี้ แต่จดุ ยืนของอิหร่านเกีย่ ว กับซีเรียนั้น อิหร่านได้ยืนยันอยู่ เสมอว่ า อิ ห ร่ า นนั้ น ต้ อ งการและ ปรารถนาสันติภาพ”

เดียวกับทีอ่ เมริกาเคยทำ�กับอิรกั ซึง่ หลักจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติการใน สงครามอ่าว อเมริกาก็ไม่สามารถ หาหลักฐานหรือข้ออ้างใดๆ ตามที่

นายเอก มงคล

ดร.ประเสริฐ สุขศาสน์กวิน

ด้ า น นายเอก มงคล คณบดี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา กล่าวว่า “ประเด็นอเมริกากับซีเรีย นี่มันมีการ Bias(อคติ) มาตั้งแต่ แรก เรามีความรู้เกี่ยวกับซีเรียไม่ ถึงครึ่งหนึ่งที่เรารู้เกี่ยวกับอเมริกา เลย แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม ตาม ปรากฏการณ์ทเี่ กิดขึน้ อเมริกาไม่มี ความชอบธรรมใดๆ เลยทีจ่ ะเข้าไป ในซีเรีย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เช่น

อเมริกาได้กล่าวหาต่ออิรักว่า อิรัก มีอาวุธร้ายแรงหรือมีนิวเคลียร์ ซึ่ง ท้ายทีส่ ดุ แล้วหลังจากอเมริกาเสร็จ สิ้ น ปฏิ บั ติ ก ารในสงครามอ่ า ว อเมริกาก็ไม่ได้แสดงความรับผิด ชอบหรือมีการชดใช้ ในสิ่งที่ตนผิด พลาดเกีย่ วกับอิรกั แต่ประการใดมา จนถึงปัจจุบัน” “ในประเด็นทีเ่ กีย่ วกับซีเรียก็ เช่ น กั น กรณี ซี เรี ย เองก็ ไ ม่ ไ ด้ มี ปัญหากับอเมริกาโดยตรงตัง้ แต่แรก

นายมุศฏอฟา นัจญารียอน

และปัญหาที่เกิดขึ้นในซีเรียก็ไม่ได้ เป็ น ปั ญ หาที่ อ ยู่ ใ นสถานะที่ จ ะ กระทบต่อโลก มันเป็นปัญหาทีเ่ กิด ขึ้นเฉพาะพื้นที่เฉพาะกลุ่ม” นายเอก กล่าวต่อว่า “อเมริกา ใช้กำ�ลังของการเป็นอันธพาลโลก เข้ามาจัดระบบ ฉะนั้นการที่เป็น อั น ธพาลโลกที่ เ ข้ า มายุ่ ง และ แทรกแซงประเทศต่างๆ ในที่สุด ประเทศเหล่ า นี้ ที่ คิ ด ว่ า มี ค วาม อ่อนแอกว่าก็จะมีการรวมกลุ่มเข้า มาต้านอเมริกาได้ เพราะฉะนัน้ การ ทีอ่ เมริกาคิดทีจ่ ะเข้ามาทำ�สงคราม หรือคิดจะมาจัดระบบในซีเรียโดย กำ�ลัง มันหาความชอบธรรมไม่ได้ อธิบายความชอบธรรมไมได้ สรุป ความชอบธรรมไม่ได้ และสุดท้าย แล้วอเมริการับผิดชอบไม่ได้” “เพราะฉะนัน้ ทางทีเ่ ป็นไปได้ ก็คือ ถ้าละความโลภของตัวเองไป ได้ ใช้สติและคิดอะไรที่มันจะแก้ ปัญหาได้มากกว่านี้ เหตุการณ์เหล่า นี้ หรือความเศร้าความเสียใจก็จะ ไม่เกิดขึ้น และจะได้ไม่ต้องหาใคร มารับผิดชอบในความสูญเสียที่จะ เกิดขึ้นจากสงครามในอนาคตได้ อีก” คณบดี รัฐประศาสนศาสตร์ กล่าว ส่วน ดร.ประเสริฐ สุขศาสน์ กวิน หัวหน้าภาควิชาอิสลามศึกษา

สถาบั น เทคโนโลยี แ ห่ ง อโยธยา กล่าวว่า “ประเด็นปัญหาทีเ่ กิดวิกฤติ ในโลกปั จ จุ บั น ไม่ ว่ า จะเป็ น ตะวันออกกลางหรือส่วนไหนของ โลก...มันเป็นวิกฤตที่ชาวโลกส่วน ใหญ่ไม่อยากจะให้เกิดขึน้ โดยเฉพาะ สงครามระหว่างมนุษยชาติมนั มีแต่ ความเลวร้ายที่เกิดขึ้น” “ปัญหาของซีเรียเป็นตัวชีว้ ดั อย่างหนึง่ ว่า ประชาคมโลกไม่วา่ จะ เป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมต่างก็ไม่ ต้องการสงครามอีกแล้ว แม้กระทั่ง ในสหรัฐอเมริกาเองโพลล์ลา่ สุดจาก การสำ�รวจพบว่า ประชาชนกว่า 70% ไม่ต้องการสงคราม หรือไม่ เห็นด้วยกับรัฐบาลทีจ่ ะทำ�การโจมตี ซีเรีย” “ดั ง นั้ น สิ่ ง ที่ ที่ ไ ด้ เ ห็ น ใน ปรากฏการณ์ ปั จ จุ บั น ก็ คื อ ว่ า ประชาชนทั้งส่วนใหญ่ของโลกได้ ปรั บ เปลี่ ย นกระบวนทั ศ น์ ที่ มี ต่ อ สงครามแล้ว การใช้กระบวนทัศน์ แบบโบราณที่ว่าข้าถูกอย่างเดียว ใครคิดต่างเป็นผูผ้ ดิ และจะต้องกำ�จัด ให้หมดไปนัน้ ถือว่าเป็นความคิดที่ ล้าหลัง ดังนั้นการที่จะทำ�ให้เกิด สั น ติ ภ าพได้ นั้ น ทุ ก คนจะต้ อ ง ยอมรับในความแตกต่างทีม่ อี ยู่ แล้ว ก็สามารถอยูร่ ว่ มกับความแตกต่าง นั้นอย่างสมดุล เกิดพลวัตหรือพลัง แห่งการขับเคลื่อนไปสู่การอยู่ร่วม กันอย่างสันติโดยแท้จริง” “ดั ง นั้ น ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน ซี เรี ย เป็ น สิ่ ง ที่ ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า ชาติ มหาอำ�นาจไม่สามารถใช้มติ หรือ สภาคองเกรสเองก็ไม่สามารถที่จะ เทคะแนนเสียงเพื่อสนับสนุนนาย บารั ค โอบามา เพราะไม่ เ ห็ น ประโยชน์จากสิ่งที่เกิดขึ้น แสดงให้ เห็นว่าไม่ว่าชนชั้นนำ�หรือชนชั้น ระดั บ รากหญ้ า ได้ ป รั บ เปลี่ ย น กระบวนทัศน์ที่จะทำ�ให้สันติภาพ เกิดขึน้ ในตะวันออกกลาง ต่อไปใน อนาคตคนที่มีกระบวนทัศน์แบบ โบราณ แบบข้าใหญ่คนเดียวก็จะ ไม่มีพื้นที่ที่จะยืน...แต่สำ�หรับคนที่ สามารถปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ในกระบวนทัศน์ คือ คนที่สามารถ อยูไ่ ด้ในท่ามกลางความแตกต่างอัน หลากหลายและสามารถสร้ า ง สันติภาพได้นนั้ คนกลุม่ นีจ้ ะสามารถ นำ�โลกไปสูส่ งั คมอารยะและสันติสขุ ได้อย่างแท้จริง” หัวหน้าภาควิชา อิสลามศึกษา กล่าว


19

ต่างประเทศ

เดอะพับลิกโพสต์

ปี ท่ี 8 ฉบับที่ 94 (ประจ�ำวันที่ 1-31 ตุลาคม พ.ศ. 2556)

ต่างประเทศ

Wold

“แม่ ม า ่ ยขาว”เธอคื อ ใคร? เปิ ดประวัติผู้อยู ่เบื้องหลังกราดยิงในห้างสรรพสินค้า ประเทศเคนยา ชื่ อ ของ ซาแมนธา ลิ ว ธ์ เวท (Samanthe Lewthwaite) หรือ ทีส่ อื่ อังกฤษเรียกขานกันว่า “แม่ ม่ายขาว” ปรากฏขึน้ ในฐานะเป็น ผู้ต้องสงสัยที่อยู่เบื้องหลังเหตุก ราดยิงในห้างสรรพสินค้า Westgate เมืองไนโรบี ประเทศเคนยา ที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ จากรายงานของสื่ออังกฤษ ซาแมนธา หญิงชาวอังกฤษวัย 29 ปี มีบดิ าเป็นนายทหารชาวอังกฤษ ถูกเลีย้ งดูมาในแบบเด็กปกติทวั่ ไป แต่เมื่ออายุได้ 17 ปี เธอได้รู้จักกับ เจอร์ เ มน ลิ น ด์ เ ซย์ ผ่ า นทาง อินเตอร์เน็ต เขาเป็นชาวอังกฤษเชือ้ สายจาไมก้า ทัง้ คูแ่ ต่งงานกันในอีก 3 ปีต่อมา หลังเหตุการณ์ระเบิดในกรุง ลอนดอนเมือ่ ปี 2548 ซึง่ มีผเู้ สียชีวติ 52 คน ตำ�รวจสืบพบว่า เจอร์เมน ลินด์เซย์ คือ 1 ใน 4 ผู้ก่อเหตุ ซึ่ง ในเวลานั้ น ซาแมนธา ออกมา ประณามการกระทำ�ของสามี และ ว่าจิตใจของเขาถูกครอบงำ�โดยพวก นิยมความรุนแรง ไม่มขี อ้ มูลละเอียดว่าความคิด และจิตใจเธอเปลี่ยนแปลงไปตอน ไหน แต่จากการสืบในทางลับพบว่า ซาแมนธาเป็นผูต้ อ้ งสงสัยมีสว่ นร่วม

ผิดหลักศาสนา!!

นักศึกษาหญิงเอมิเรตส์ปฏิเสธจับมือ ่ กับรมว.ต่างประเทศฝรังเศส ในการก่ อ การร้ า ยที่ เ กิ ด ขึ้ น ทั่ ว แอฟริกา ตะวันออก หนังสือพิมพ์ Daily Mail รายงานว่า ในปี 2550 ซาแมนธา พร้อมกับลูกๆ ทั้ง 3 คน ย้ายไปอยู่ ที่ เ คนยา โดยตั ด ความสั ม พั น ธ์ ทั้งหมดกับครอบครัว และยึดโยง ตนเองกั บ เครื อ ข่ า ยก่ อ การร้ า ย หนังสือพิมพ์ The Mirror รายงาน อ้างแหล่งข่าวตำ�รวจเคนยา ที่เปิด เผยว่า ซาแมนธา เป็นผู้ต้องสงสัย อันดับ 1 ในการสืบสวน เดลี่เมล์ยังอ้างแหล่งข่าวใน หน่วยงานต่อต้านก่อการร้ายทีร่ ะบุ ว่า มีข้อสงสัยว่าซาแมนธาจะอยู่ เบือ้ งหลังเรือ่ งนี้ โดยเฉพาะมีผรู้ อด ชีวิตให้เบาะแสว่า ดูเหมือนจะเห็น

ผูห้ ญิงในผ้าคลุมบงการสมาชิกอัลซะอฺบา๊ บในขณะทีม่ กี ารโจมตี ในห้าง ยังมีขอ้ สันนิษฐานว่า ซาแมน ธา เป็นผูฝ้ กึ หน่วยระเบิดพลีชพี หญิง ในโซมาลี และทำ�หน้าที่เป็นโฆษก อย่างเป็นทางการของกลุ่มนี้ด้วย โฆษกรัฐบาลเคนยาออกมา กล่าวว่า ผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ อ้ า ง ว่ า เ ห็ น ผู้ ห ญิ ง ผิ ว ข า ว อ ยู่ ท่ า มกลางกลุ่ ม ปฏิ บั ติ การ แต่ ทางการยังไม่ได้มกี ารพิจารณาใดๆ ในเรื่องนี้ สมาชิกกลุ่มอัล-ชะอฺบ๊าบ ส่ง ทวิตเตอร์แสดงความชืน่ ชมยินดีและ สรรเสริญ “แม่มา่ ยขาว” และยังเปิด เผยว่ า เธอร่ ว มปฏิ บั ติ ก ารอยู่ กั บ พวกเขา

เอกสารลับสุดยอดแฉ!! ซาอุ ฯ ส่งนักโทษประหาร กว่า 1,200 คน ร่วม ฝ่ ายกบฏสู้รัฐบาลซี เรีย ซาอุฯ ส่งนักโทษต้องคดีประหาร ชีวติ ยังซีเรีย จำ�นวน 1,200 กว่า คน เป็นนักรบฝ่ายกบฏสู้กับ รัฐบาลซีเรีย สำ�นั ก ข่ า วต่ า งประเทศเปิ ด เผยว่า นับตัง้ แต่ชว่ งปี 2555 ทีผ่ า่ น มา ทางการซาอุดอิ าระเบีย ได้มกี าร จัดส่งนักโทษประหารจากเรือนจำ� ซาอุฯ จำ�นวน 1,200 กว่าคน ยัง ประเทศซีเรีย ทางการซาอุฯยังให้การฝึก อบรมการปฏิบัติการทางทหารให้ กับนักโทษจำ�นวนดังกล่าว และ หลังจากผ่านการฝึกแล้ว จึงส่งไป

ยังซีเรียเพื่อสู้รบ กับกองทัพรัฐบาล ในนามกลุ่มกบฏ ทั้ ง นี้ กระทรวง มหาดไทยซาอุฯ มี ก ารต่ อ รองกั บ นักโทษในเรือนจำ� จำ�นวน 1,229 คน ซึ่งทั้งหมด ต้องโทษประหารชีวติ ด้วยเงือ่ นไข ทีว่ า่ หากยอมทีจ่ ะไปสูร้ บโค่นล้มรัฐ ครอบครัวของนักโทษทั้งหลาย บาลอัซสาด ซาอุจะปล่อยให้เป็น นักโทษทีถ่ กู ส่งไปยังซีเรียครัง้ อิ ส ระและจะมอบเงิ น เดื อ นให้ นี้ มีผู้ถือสัญชาติ อัฟกานิสถาน

การจับมือเมือ่ พบปะกันและเมือ่ จากลา ถือเป็นธรรมเนียมของ ศาสนาอิสลามซึง่ เป็นทีร่ กู้ นั ดี นอกจากนัน้ แล้วมุสลิมทุกคนก็รู้ ว่า การจับมือระหว่างบุคคลต่างเพศ คือระหว่างหญิงและชาย นั้น ศาสนาไม่อนุญาต ให้กระทำ� ยกเว้นเฉพาะเครือญาติสนิท เท่านั้น เช่น พ่อ แม่ พี่น้อง ซึ่งในอิสลามเรียกว่าบุคคลที่เป็น "มะฮรอม" แต่ในยุคปัจจุบนั วัฒนธรรมของชาวตะวันตกทีก่ ารจับมือระหว่าง ชายหญิงถือเป็นเรือ่ งปรกตินนั้ ได้แพร่หลายและกลายเป็นค่านิยมไป ทั่วโลก ทำ�ให้สังคมต่างๆ แม้กระทั่งบางสังคมที่ในอดีตไม่เคยมี วัฒนธรรมการจับมือเลยก็ยงั พากันเลียนแบบทำ�ตาม ไม่เว้นแม้กระทัง่ สังคมมุสลิมบางส่วนทีม่ กี ารจับมือหรือสัมผัสมือระหว่างชายหญิง ทัง้ ที่ขัดแย้งกับหลักคำ�สอนของศาสนาอิสลาม กระนั้นท่ามกลางพลวัตทางสังคมที่ตามค่านิยมและเลียนแบบ ฝรั่งมังค่าของคนทั่วโลกนั้น ก็ยังมีหญิงสาวมุสลิมที่เข้าใจในหลักคำ� สอนของศาสนาอิสลามในเรื่องนี้ โดยเธอได้ปฏิเสธที่จะจับมือบุคคล ต่างเพศ แม้ผู้นั้นจะมีตำ�แหน่งเป็นถึง "รัฐมนตรีต่างประเทศ" ของ ฝรั่งเศสก็ตาม สื่อมวลชนของอาหรับได้รายงานเหตุการณ์นี้ราวกลางเดือน พฤษภาคมที่ผ่านมาว่า เมื่อ นายโลรองต์ ฟาเบียส รัฐมนตรีต่าง ประเทศฝรัง่ เศสเดินทางไปประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และในการ เยือน มหาวิทยาลัยซอร์บอน ในเมืองอาบูดาบี เป็นการส่วนตัว ใน ระหว่างพบปะกับนักศึกษามหาวิทยาลัยดังกล่าว รัฐมนตรีตา่ งประเทศ ฝรัง่ เศส ได้ยนื่ มือออกไปเพือ่ จับมือกับนักศึกษาหญิงคนหนึง่ แต่เธอ ได้ปฏิเสธทีจ่ ะจับมือกับรัฐมนตรีตา่ งประเทศฝรัง่ เศสด้วยความสุภาพ ซึ่ง นายโลรองต์ ฟาเบียส รัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศส ก็ได้แต่ยิ้ม ก่อนจะค่อยๆ ดึงมือของเขากลับมา เมือ่ เรือ่ งของนักศึกษาหญิงคนนีถ้ กู รายงานโดยสือ่ อาหรับ มุสลิม ส่วนมากต่างพากันชื่นชมกับการกระทำ�ของเธอครั้งนี้ ขณะเดียวกัน ก็มมี สุ ลิมอีกบางส่วนทีอ่ อกมาตำ�หนิเธอว่าไม่ให้เกียรติบคุ คลซึง่ เป็น ถึงรัฐมนตรี อียิปต์ อีรัก จอร์แดน ปากีสถาน โซมาเลีย ซูดาน คูเวต และเยเมน ข้อมูลยังระบุอกี ว่า นักโทษดัง กล่าวถูกจับกุมตัวในข้อหาคดีคา้ ยา เสพติด ฆาตกรรม และคดีข่มขืน ซึ่งตามกฎหมายซาอุฯได้ตัดสินคดี เหล่านี้ด้วยการประหารชีวิต รายงานเกี่ ย วกั บ การจั ด ส่ ง นักโทษประหารเพื่อเข้าร่วมกลุ่ม กบฏนี้ ถูกเผยแพร่มาตั้งแต่เดือน

มกราคมต้น 2556 ปีนี้ โดยสำ�นัก ข่าวชื่อดังของสหรัฐ อย่าง ยูเอสเอ ทูเดย์ นอกจากนั้ น ยั ง มี สื่ อ สำ�นั ก ต่างๆ ที่ได้รายงานข่าวชิ้นนี้ เช่น Business Insider หรือ Assyrian International News Agency ที่ ได้เผยแพร่ เอกสารลับสุดยอดทีล่ ง นามโดยรับบาลซาอุเกีย่ วกับเรือ่ งนี้


20

วาไรตี้บันเทิง

เดอะพับลิกโพสต์

ปี ท่ี 8 ฉบับที่ 94 (ประจ�ำวันที่ 1-31 ตุลาคม พ.ศ. 2556)

Variety& Entertainment

แตงโม-ภัทรธิดา” น�ำทีมคนดังใจบุ ญ เดินวิ่งหาทุนช่ วยเด็ก “ธาลัสซี เมีย”

เช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมา บริษัท ไครโอวีว่า จำ�กัด องค์กรที่จัดเก็บ สเต็มเซลล์เพื่อผู้ป่วยธาลัสซีเมีย ได้จัดงานเดินวิ่งเพื่อหาทุนช่วยเหลือผู้ ป่วยเด็กธาลัสซีเมีย โดยเคสแรกของโครงการนี้เป็น เด็กชายชาวลาว “น้องเบส” พงษ์สวรรค์ ศุกร์วิไล วัย 6 ขวบ ซึ่งป่วยเป็นโรคธาลัสซีเมีย แต่กำ�เนิดและอยู่ในระยะวิกฤติ แต่ครอบครัวมีฐานะยากจน แต่ยังมีหวัง เนื่องจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาด้วยสเต็มเซลล์ชื่อดังของเมือง ไทย “นายแพทย์ปรีดา วาณิชยเศรษฐกุล” พบว่าน้องเบสสามารถรับ สเต็มเซลล์จากน้องชายได้ด้วยวิธีการปลูกถ่าย ซึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายเป็น จำ�นวนมาก ภายในงานดังกล่าว เป็นกิจกรรมเดินวิง่ หาทุนช่วยเหลือผูป้ ว่ ย โดย มีหลายฝ่ายร่วมสนับสนุน ทั้งเหล่าบรรดาคนดังใจบุญ ดารานักร้องนัก แสดงและไฮโซ ที่ร่วมใจกันมาเดินวิ่งกันแต่เช้าตรู่วันอาทิตย์ที่ผ่านมา ณ สวนเบญจสิริ สุขุมวิท นำ�ทีมคนดังใจบุญโดย “แตงโม” ภัทรธิดา พัชร วีระพงษ์ ซึ่งเจ้าตัวเผยว่า ตนเองเป็นพาหะของโรคธาลัสซีเมีย ได้บริจาค เลือดอยูเ่ ป็นประจำ�จึงเข้าใจในความทุกข์ทรมานของผูป้ ว่ ยโรคนีเ้ ป็นอย่าง ดี ในโอกาสนี้จึงได้เข้าร่วมกิจกรรมกับไครโอวีว่า เพื่อช่วยเหลือน้องเบส เด็กธาลัสซีเมียชาวลาวทีม่ าเข้าร่วมโครงการหาทุนช่วยเหลือค่ารักษาครัง้ นี้เป็นเคสแรก ร่วมด้วยเหล่าดารานักแสดงน้ำ�ใจงาม อาทิ ปิ๊งปิ๊ง-รภัทร เอกนิธิเศรษฐ์, เอมมี่-อมลวรรณ, ศิริกิตติรัตน์, ต้น-พิทักษ์, มนัส ท็อปกันส์ และนักปั้นมือทอง ชัต แทนกาย นอกจากนี้ยังมีคนดังจากแวด วงไฮโซนำ�ทีมโดย คุณแมงมุม ม.ร.ว.ศรีคำ�รุ้ง รัตตกุล มาร่วมกันเดินวิ่ง พร้อมด้วยเหล่าคนใจบุญที่มาร่วมกันบริจาคและสมัครเข้าร่วมกิจกรรม เดินวิ่งครั้งนี้กันอย่างอิ่มบุญและสุขภาพดีกันถ้วนหน้า.

ปรากฏการ “ฟั บบิ้ง” : เมื่อเราเห็นโทรศัพท์“ส�ำคัญ” กรุงเทพฯ (5 กันยายน 2556) – ผลจากการศึกษาวิจัยทั่วโลก จัดทำ�โดย เวเบอร์ แชนด์วิค ซึ่ง เป็นบริษัทประชาสัมพันธ์ชั้นนำ� ระดับโลกพบว่า 71% ของผู้ถูก สำ�รวจเคย ฟับ ในขณะที่ 96% เคยถูก ฟับ โดย 80% ของผู้ที่ เคยโดน ฟับ รู้สึกหงุดหงิด โมโห รวมถึงรูส้ กึ เหมือนไม่ได้รบั ความ สนใจจากคู่สนทนา 80% เลือก ให้การสนทนาแบบตัวต่อตัวเป็น สถานณการณ์ทไี่ ม่เหมาะสมทีจ่ ะ ฟั บ มากที่ สุ ด 90% ของผู้ถูก สำ�รวจ ฟับ เพราะความเบือ่ หน่าย หรือเพราะมีเรือ่ งสำ�คัญทำ�ให้ตอ้ ง ฟับ สถานการณ์ที่การ ฟับ ถือ เป็นพฤติกรรมที่ยอมรับได้มาก ที่สุดคือระหว่างการเดินทาง ไม่ ว่าเป็นทางรถยนตร์ หรือทางรถ ไฟฟ้าบีทีเอส/บีอาร์ที รองลงมา คือบาร์ 9% ของผูถ้ กู สำ�รวจกล่าว ว่าไม่มีสถานการณ์ใดที่การ ฟับ ถือเป็นพฤติกรรมที่ยอมรับได้ และ 84.31% ลงความเห็นว่า ตนเองต่อต้านการ ฟับ คาดว่าใครหลายๆ คน คงจะ คุ้นเคยกับเพลงฮิต “โอมจงเงย”

ข อ ง คุ ณ แสตมป์ อภิ วัชร์ เอื้อถาวร สุข ทีม่ เี นือ้ ร้อง ว่ า “แต่ แ ล้ ว เธอก็ ไ ม่ ม อง แล้วเธอก็ไม่มา ก้มหน้าก้มตา ละเลงนิว้ มือลง บนเครื่ อ งนั้ น ยิ้มหัวเราะคน เ ดี ย ว ไ ม่ เ ห ลี ย ว ข้ า ง หน้ า ข้ า งหลั ง ต้องจบลงทีฉ่ นั พนมนิ้วมือท่องคาถา...” กันดีอยู่ แล้ว และใครหลายคน ก็คงจะเคย ได้สมั ผัสกับการ “ฟับ” (Phub) มา ไม่มากก็น้อยเช่นกัน ลองคิดดูสวิ า่ เวลาทีค่ ณ ุ กำ�ลัง เล่าให้เพื่อนสนิทฟังเรื่องที่คุณเพิ่ง จะเลิกกับแฟน คุณเกือบจะร้องไห้ อยู่ร่อมร่อ ในขณะที่เพื่อนของคุณ กลับวุ่นอยู่กับการอัพสเตตัสผ่าน โทรศัพท์มือถือ ถ้าคุณสงสัยว่ามัน เกิดอะไรขึน้ ขอให้รไู้ ว้วา่ คุณเพิง่ จะ โดน “ฟับ”

ฟับบิง้ (Phubbing) คืออากัป กริ ย าของการให้ ค วามสนใจกั บ โทรศัพท์มอื ถือมากกว่าคนรอบข้าง หรือสถานการณ์แวดล้อม ทีป่ ระเทศ ออสเตรเลีย มีกลุ่มคนรุ่นใหม่กลุ่ม หนึ่ง นำ�โดย อเล็กซ์ ไฮย์ นักศึกษา ปริญญาโทวัย 23 ปี ได้รเิ ริม่ แคมเปญ “Stop Phubbing” ผ่ า นทาง เว็บไซต์ www.stopphubbing.com เพือ่ รณรงณ์ให้คนเงยหน้าขึน้ มาจาก จอโทรศัพท์และหันกลับมามองกัน และกันให้มากขึ้น

หลังจากได้รบั ความสนใจจาก ทั่วโลก แคมเปญดังกล่าวก็มาถึง ประเทศไทย ที่ซึ่ง ใครๆ ก็ ฟับ กัน ทุกที่ ทุกเวลา แม้แต่จะเดิน กิน เรียนหนังสือ หรือแม้แต่ในวินาที เสี่ยงชีวิต อย่างการเดินข้ามถนน ก็ตาม จากผลการสำ�รวจพฤติกรรม ผูใ้ ช้โทรศัพท์มอื ถือทีม่ อี ายุตงั้ แต่ 12 ถึ ง 45 โดยเวเบอร์ แชนด์ วิ ค ประเทศไทย พบว่า คนส่วนใหญ่ สารภาพว่าตนเองมีพฤติกรรม ฟับ ขณะที่ผู้ร่วมตอบแบบสำ�รวจท่าน

หนึ่งระบุว่า เพื่อนของผู้ถูกสำ�รวจ เ กื อ บ จ ะ ถู ก ร ถ ช น เ นื่ อ ง จ า ก เพลิดเพลินกับการ ฟับ ระหว่างการ ข้ามถนน! นอกจากนี้ ผลสำ�รวจเผยว่า คนส่วนมาก ฟับ เพราะรู้สึกเบื่อ ไม่มีอะไรทำ� หรือมีเรื่องสำ�คัญต้อง จัดการ เด็กหญิงวัย 12 ปี ผู้ตอบ แบบสำ�รวจ กล่าวว่า "บางครั้งหนู ฟับ เพราะหนูไม่สามารถพูดสิ่งที่ หนูอยากพูดกับคนทีอ่ ยูต่ รงหน้าได้ แต่หนูสามารถระบายอารมณ์โกรธ ให้เพื่อนๆฟังได้ผ่านโลกออนไลน์" “ผม ฟับ เพราะคนรอบข้าง ผมไม่รสู้ กึ อะไรกับสิง่ ทีผ่ มทำ�" ชาย อายุ 35 ปีท่านหนึ่งกล่าว ผู้ถูกสำ�รวจวัย 20 ปีอีกท่าน หนึง่ กล่าวว่า “เมือ่ ใดก็ตามทีผ่ มรูส้ กึ ประหม่าเวลาอยูท่ า่ มกลางผูค้ น ผม ก็จะ ฟับ การแชทกับเพือ่ นก็สามารถ ทำ�ให้ผมรู้สึกมั่นใจขึ้นได้” เรา ฟับ ในร้านอาหาร ในบาร์ ระหว่างการสนทนา หรือแม้กระทัง่ ในงานแต่งงาน แต่เราเคยรู้หรือไม่ ว่ามันส่งผลกระทบต่อคนรอบตัวเรา อย่างไร การโดน ฟับ ทำ�ให้หลาย คนรู้สึกหงุดหงิด โมโห รวมไปถึง


วาไรตี้บันเทิง

เดอะพับลิกโพสต์

ปี ท่ี 8 ฉบับที่ 94 (ประจ�ำวันที่ 1-31 ตุลาคม พ.ศ. 2556)

21

ดูไบแจกหูฟังบลูทูธให้แท็กซี่ 500 คัน เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน บริษทั แท็กซีใ่ นดูไบแจกหูฟงั บลู ทูธให้คนขับรถแท็กซี่ 500 คน เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย ให้แก่ผู้โดยสารและตัวคนขับ เอง นสพ.คอลีจไทม์ รายงานว่า บริษัท ดูไบ แท็กซี่ คอร์ปอเรชั่น แท็กซี่ ในดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ ได้แจกชุดหูฟงั Jabra ให้คน ขับรถแท็กซี่ของบริษัท 500 คน โดยการแจกบลู ทู ธ ให้ ค นขั บ รถ แท็ ก ซี่ ข องบริ ษั ท เป็ น ไปตาม แคมเปญส่ ง เสริ ม การขั บ ขี่ ที่ ปลอดภัยสำ�หรับลูกค้าและคนขับ รถเอง ซี อี โ อของ ดู ไ บ แท็ ก ซี่ คอร์ปอเรชั่น เปิดเผยว่า บริษัท แท็กซีด่ ไู บ มุง่ มัน่ ทีจ่ ะส่งเสริมความ ปลอดภัยของคนขับและผูโ้ ดยสาร บนถนน นอกจากนั้น บริษัท ได้ พยายามอยู่ตลอดที่จะให้ความรู้ เรื่องความปลอดภัยในการจราจร แก่คนขับรถแท็กซี่ เนื่องจากข้อ เท็ จ จริ ง ที่ ว่ า รถแท็ ก ซี่ มี บ ทบาท สำ�คัญในชุมชน และเป็นความรับ ผิดชอบของบริษัทที่ต้องส่งเสริม และมีส่วนร่วมในความปลอดภัย บนท้องถนน

กว่าเพื่อน ไม่ได้รับความสนใจจากคู่สนทนา ด้ ว ยความนิ ย มของสมาร์ ท โฟนทีเ่ พิม่ ขึน้ ประกอบกับยอดขาย ทีเ่ พิมขึน้ เท่าตัวในช่วงสองปีทผี่ า่ น มา แน่นอนว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่ เราจะละสายตาไปจาก "ของเล่น" ชิน้ นี้ เราจะเห็นการ ฟับ ได้ชดั ทีส่ ดุ ระหว่างการโดยสารรถยนตร์ร่วม กับเพื่อน หรือบนรถไฟฟ้าบีทีเอส ซึ่งผู้ตอบแบบสำ�รวจถือว่าเป็นการ ฟับ ในสถานการณ์ทยี่ อมรับได้มาก ที่สุด ส่วนการ ฟับ ที่คนส่วนใหญ่ รับไม่ได้ที่สุด คือการ ฟับ ทั้งๆ ที่ กำ�ลังมีคสู่ นทนาเพียงหนึง่ หรือไม่กค่ี น “ฉัน ฟับ ตลอดเวลา ทั้งๆ ที่ รู้ ว่ า มั น ทำ�ให้ ฉั น มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ ผู้คน 'จริงๆ' น้อยลง เพราะไม่ได้ สื่อสารกับคนรอบข้าง ตอนนี้ฉันจึง พยายามจะ ฟับ ให้นอ้ ยลง" เด็กสาว วัย 15 ปีกล่าว "ฉันคิดว่าเราไม่ควร จะ ฟับ ในขณะที่ผู้อื่นพยายามจะ คุยกับเรา แต่ถงึ แม้ฉนั จะรูว้ า่ ฉันไม่ ควรจะ ฟับ ฉันก็ยัง ฟับ อยู่ดี" พวกเราล้วนแล้วแต่ตอ่ ต่าน การ ฟับ แต่ถึงกระนั้นเราก็ทำ� อยู่ดี แล้วทำ�ไมเราถึงหยุด ฟับ ไม่ได้ล่ะ?

บริษัท แท็กซี่ ดูไบ ห้ามคนขับรถใช้ โทรศัพท์โดยไม่มีบลู ทู ธ ในขณะที่ มี ผู้ โดยสาร หรือรถกำ�ลัง เคลือ่ นที่ หรือยังหยุด ไม่สนิท และสำ�หรับ ผู้ ฝ่ า ฝื น บ ริ ษั ท มี มาตรการลงโทษ เฉพาะ นอกเหนือจาก การปรับอีกด้วย

สำ�หรับเมืองไทย ใครที่นั่ง แท็กซีป่ ระจำ� ย่อมต้องรูม้ าตรฐาน แบบนีต้ า่ งกันลิบลับกับบ้านเรามาก เลยน่ะคร้าาา เพราะของเราบางที พี่แกเล่นขับปาดซ้ายปาดขวา ใน ขณะทีม่ อื อีกข้างถือโทรศัพท์ลง้ เล้ง กับเมียที่บ้าน ไอ้เราคนนั่งได้แต่ หลับตาปี๋ จะสะกิดบอกก็ไม่กล้า เพราะกลั ว วิ ถี ร ะเบิ ด จะ เปลีย่ นทิศจากเมียแกมาลงทีเ่ รา ซ้าาา!!


22

วาไรตี้บันเทิง

เดอะพับลิกโพสต์

ปี ท่ี 8 ฉบับที่ 94 (ประจ�ำวันที่ 1-31 ตุลาคม พ.ศ. 2556)

ตลาดน�้ำทุ่งบัวชม

ตลาดในความนิยมของคนชอบชิ ว โดย :สมศรี ลอยมา

ในยุคที่ผู้คนนิยมการท่องเที่ยว แบบชิวๆ ชม ชิม ช้อป แชร์ การ มองหาแหล่งท่องเทีย่ วพักผ่อนที่ ไม่ไกลมาก แวะไปแล้วมีของกิน ของฝาก ให้ เ ลื อกชิ ม ได้หลาก หลายทัง้ กินเล่น กินเป็นมือ้ หลัก และแหล่ ง รวมสิ น ค้ า น่ า รั ก ๆ กระจุกกระจิก ของแฮนด์เมด รวมไปถึงการมีมมุ เก๋ๆไว้ถา่ ยรูป โชว์ลงโซเชียลเน็ตเวิร์คให้เพื่อน มากดถูกใจหรือแสดงความคิด เห็น ทั้งหมดนี้หนึ่งในสถานที่ที่ ตอบโจทย์เหล่านี้ได้เป็นอย่างดี นั่นคือ ตลาดน้ำ�ย้อนยุค และตลาดน้ำ�น้องใหม่ทพี่ บั ลิก โพสต์อยากจะแนะนำ� ซึ่งเพิ่งเปิด ตัวเมือ่ ต้นปีทผี่ า่ นมาคือ “ตลาดน้ำ� ทุง่ บัวชม” ครัง้ แรกทีแ่ วะไปในช่วง เปิดตัวแรกๆ แม้จะยังมีร้านค้ามา เปิดไม่เต็มพืน้ ที่ บางร้านก็ยงั กำ�ลัง จัดของและตกแต่งเพิ่มเติม แต่ดูๆ

แล้วเป็นตลาดน้ำ�ที่น่าสนใจไม่น้อย จนเมือ่ ได้มโี อกาสแวะไปอีกครัง้ เมือ่ ไม่นานมานี้ รู้สึกได้เลยว่าตลาดน้ำ� แห่งนีค้ อ่ นข้างสมบูรณ์แบบครบครัน และไม่ผิดหวังที่ได้แวะมาเยี่ยมชม ที่น่าสนใจคือตลาดน้ำ�ทุ่งบัว ชม ตัง้ อยูใ่ นเส้นทางทีเ่ ป็นทางผ่าน สำ�หรับผู้ที่สัญจรมุ่งหน้าไปสระบุรี หรือแดนอีสาน ทำ�ให้มีผู้ที่เดินทาง ไปเทีย่ ว หรือเดินทางกลับบ้านแวะ เวียนเข้ามาเดินเล่น หาของอร่อย กินอย่างได้อย่างสะดวก พร้อมทั้ง เป็นแหล่งให้จับจ่ายซื้อสินค้าและ ของกินของฝากประจำ�จังหวัดด้วย เมื่อแวะมาสิ่งแรกที่เห็นเด่น ชัดทีห่ น้าตลาดน้ำ�ทุง่ บัวชมมีหลาย อย่าง ได้แก่ รูปหล่อหลวงปู่ทวด ขนาดใหญ่ยืนอยู่หน้าตลาด ต่อมา เป็ น หุ่ น ยนต์ จ ากภาพยนต์ เรื่ อ ง ทรานส์ฟอร์เมอร์ตัวโต อยู่ที่ลาน จอดรถ ทีเ่ รียกนักท่องเทีย่ วมาถ่าย

รู ป กั น ได้ ไ ม่ ข าดสายเลยที เ ดี ย ว นอกจากนี้ยังมีสะพานปรีดี-พนม ยงค์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด พระนครศรีอยุธยา และมีตัวตุ๊กตุ่น ตุ๊กตาอื่นๆให้ถ่ายรูปกันมากมาย ตลาดแห่งนีม้ เี นือ้ ทีก่ ว้างขวาง แบ่งโซนเป็นสินค้าของฝาก สินค้า โอทอป และอาหาร แยกเป็นสัดส่วน ร้านค้าทีอ่ อกร้านจำ�หน่ายเรียกว่ามี ของกิน 4 ภาค ของฝาก 4 ทิศ กัน เลยทีเดียว เสน่หข์ องทีน่ คี่ อื การขาย ของกระจายๆกันไปแต่ละมุม โดยที่ สินค้าไม่ซ้ำ�กันเยอะเกินไป สินค้าที่ มี ก็ ไ ม่ น้ อ ยหน้ า ตลาดน้ำ� ไหนๆ จำ�พวกงานแฮนด์เมด สินค้าสไตล์ เก่ า ๆไทยๆ และของดี ไซน์ เ ก๋ ๆ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ของที่ระลึก รวมถึงสินค้าต่างๆมีให้จับจ่ายกัน มากมาย ด้านบรรยากาศของตลาด มีพอ่ ค้า-แม่คา้ แต่งกายเป็นลักษณะ ไทยย้อนยุคให้บรรยากาศในวันวาน เป็นอย่างดี ในโซนย้อนยุค ก็มขี อง เล่นคล้ายๆงานวัด เช่นปืนจุกน้ำ�ปลา ยิงเป้า ร้านถ่ายรูปย้อนยุค มีชิงช้า สวรรค์ และร้านขายของเล่นย้อนยุค ด้วย ถ้าใครเดินชมตลาดจนเมื่อย บางครอบครัวพาผู้สูงอายุหรือเด็ก เล็กไปด้วย ก็ไปหาที่นั่งพักเหนื่อย ที่โซนอาหารได้ จะมีโต๊ะจัดเตรียม ไว้ให้นั่งกินอาหารเยอะพอสมควร สามารถไปหาซื้ออาหารจากร้าน

หรือจากเรือทีพ่ ายอยูก่ ลางน้ำ� หรือ เดินไปแพตรงกลางได้ มีรา้ นอาหาร เยอะแยะจนเลื อ กไม่ ถู ก ว่ า จะกิ น อะไรดี และบริเวณแพตรงกลางมี เวทีสำ�หรับการแสดง สืบสานตำ�นาน ไทย ซึง่ จัดให้ชมฟรีมเี ป็นรอบๆ แต่ จะมีเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ และ นักขัตฤกษ์เท่านั้น นอกจากนีย้ งั มีเมืองจิว๋ วิถไี ทย แห่งเดียวในประเทศไทย ซึง่ จำ�ลอง เกี่ยวกับวิถีไทย ขนาดจิ๋วรวบรวม ไว้ให้นกั ท่องเทีย่ วได้ชมโดยเสียค่า บัตรเข้าชม ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท สุดท้ายขอแนะนำ�ว่า ใครที่จะ ไปก็ให้ไปเช้าสักนิดหรือติดไปข้าง บ่ายหรือเตรียมพกหมวกไปเพราะ ที่จอดรถจะอยู่กลางแจ้งต้นไม้ไม่

ค่อยมีให้ความร่มรื่นเท่าใดนัก สำ�หรับใครที่อยากแวะเวียน ไปชม ชิม ช้อป แชร์ ตลาดทุ่งบัว ชมจะเปิดบริการทุกวันเวลา 9.00 น. -21.00 น. ถ้าไปจากกรุงเทพฯ ตลาดจะอยู่ วั ง น้ อ ยฝั่ ง ขาออกไป สระบุรี ใช้ถนนพหลโยธินตรงไปทาง สระบุรี ถึงบริเวณ กม. 75 จะเริ่ม เห็นป้ายของตลาดน้ำ�ฯ ถ้าอยู่ช่อง ทางด่ ว นก็ เ ตรี ย มชิ ด ซ้ า ยออกคู่ ขนานบริเวณ กม. 77 (จะเห็นข้าว แกงบ้านสวน) เลยไปอีก 1 กม. ก็ ถึงจะตลาดน้ำ�ทุ่งบัวชม (ติดๆ กัน กับปั๊มปตท.) ถ้าใครมาทางขาเข้า กรุงเทพฯ จะกลับรถไกลสักหน่อย แต่ถา้ ใครชืน่ ชอบการเทีย่ วตลาดน้ำ� ที่นี่ไม่ทำ�ให้คุณผิดหวังแน่นอน


สุขสาระ กับ สสม.

เดอะพับลิกโพสต์

ปี ท่ี 8 ฉบับที่ 94 (ประจ�ำวันที่ 1-31 ตุลาคม พ.ศ. 2556)

โดย... ฟาติม

>> “ และเราได้สั่งการแก่มนุษย์ เกี่ ย วกั บ บิ ด า มารดาของเขา โดยทีม่ ารดาของเขาได้อมุ้ ครรภ์ เขาอ่อนเพลียลงครัง้ แล้วครัง้ เล่า และการหย่านมของเขาในระยะ เวลา 2 ปี เจ้าจงขอบคุณข้า และ บิดามารดาของเจ้า “ บทลุกมาน โองการที่ 14 >> “ มารดาของเขาได้อุ้มครรภ์ เขาด้วยความเหนื่อยยาก และ ได้คลอดเขาด้วยความเจ็บปวด และการอุ้ ม ครรภ์ เขาและการ หย่านมของเขาในระยะเวลา 30 เดือน “ บทอัลอะฮ.ก๊อฟ โองการ ที่ 15 จากอั ล -กุ ร อานข้ า งต้ น คื อ สภาพความเหนื่อยยากและความ เจ็ บ ปวดขณะที่ แ ม่ ตั้ ง ครรภ์ จน กระทัง่ คลอดลูก ฉันได้อา่ นโองการ อัล-กุรอานที่เกี่ยวกับแม่หลายครั้ง ยิ่งอ่านมากเท่าใดก็ทำ�ให้ฉันคิดถึง แม่มากเท่านัน้ ขณะเดียวกันก็เสียใจ ที่ขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ บางครั้ง ฉันก็ไม่เชื่อฟังในคำ�เตือนของท่าน บางครัง้ ฉันก็เถียงท่าน และบางครัง้ ก็คิดว่าท่านเข้ามายุ่งเรื่องส่วนตัว

โดย... รุ่งเรือง

วัณโรค เป็นโรคทีเ่ กิดจากการติด เชือ้ แบคทีเรียทีช่ อื่ ว่า “ ไมโคแบค ทีเรียม ทูเบอร์ คูโลซิส “ ( Mycobacterium tuberculosis ) ประเทศไทย เป็ น หนึ่ ง ใน 22 ประเทศ ที่มีผู้ป่วยวัณโรคมาก ติดอันดับโลก “ ผู้ป่วยวัณโรค ระยะแพร่เชื้อ 1 ราย ถ้าไม่ได้รับ การรักษา สามารถทำ�ให้คนรอบ ข้างติดเชื้อได้ 10 - 15 คนต่อปี 17 % ของผูป้ ว่ ยวัณโรคมีการติด เชื้อ HIV ร่วมด้วย และวัณโรค เป็นสาเหตุสำ�คัญทีท่ ำ�ให้ผตู้ ดิ เชือ้ HIV เสียชีวิต 1 ใน 3 ของคนไทยมี เชื้ อ วั ณ โรคอยู่ ใ นร่ า งกายโดยไม่ รู้ ตั ว ประมาณร้อยละ 10 ของผู้ที่มีเชื้อ วัณโรคในร่างกายจะมีโอกาสป่วย เป็นวัณโรค วั ณ โรคแพร่ ก ระจายไปใน อากาศจากคนทีป่ ว่ ยเป็นวัณโรค เชือ้ แบคทีเรีย จะอยู่ในละอองน้ำ�ลาย จากการไอจาม เมื่อเชื้อวัณโรคเข้า สูป่ อดจะกระตุน้ ให้เกิดอาการอักเสบ และยังสามารถส่งผลกระทบต่อส่วน อื่นของร่างกายได้ เช่นกระดูก ข้อ ไต และเยื่อหุ้มสมอง ซึ่งในผู้ใหญ่ มักจะพบส่วนใหญ่เป็นที่ปอด ใน เด็กอาจเป็นที่อวัยวะอื่นร่วมด้วย เช่น ต่อมน้ำ�เหลือง เยื่อหุ้มสมอง กระดูก ผูป้ ว่ ยบางรายติดเชือ้ นีแ้ ล้ว จะหายเองได้ แต่ในบางราย เชื้อ

แม่ท่ฉัี นไม่เคยลืม ฉันมากเกินไป ไม่ปล่อยให้ฉันเป็น ตัวของตัวเอง ฉันยังจำ�ได้ถึงความเหนื่อย ยากเจ็บปวดขณะทีแ่ ม่ตงั้ ครรภ์และ ขณะที่ท่านคลอดน้องๆ หลังจาก คลอดแม่ตอ้ งอยูไ่ ฟโดยใช้ไฟชุดพัน รอบมดลูกเป็นแรมเดือน ร้อนแล้ว ร้อนเล่า แม่ก็ต้องอดทน เพื่อให้ มดลูกแห้ง (ตามความเชื่อของคน โบราณ) เมือ่ แม่แข็งแรงขึน้ แม่กต็ อ้ ง ทำ�งานบ้านนอกจากการให้นมและ ดูแลลูก ในบางครัง้ แม่กต็ อ้ งแบกรับ อารมณ์ของพ่อที่เหน็ดเหนื่อยกับ การทำ�งานหนั ก เพื่ อ หาเลี้ ย ง ครอบครัว โดยที่ไม่เคยปริปากว่า พ่อให้เสียหาย อย่างดีก็ได้แต่แอบ ไ ป นั่ ง ร้ อ ง ไ ห้ เ พื่ อ บ ร ร เ ท า ความเครียดนอกจากนัน้ แม่ยงั ต้อง เป็นกังวลและเครียดกับลูกยามเมือ่ ลูกประสบปัญหาชีวิต แต่แม่ก็ไม่ เคยซ้ำ�เติมลูก ตรงกันข้าม แม่กลับ เป็นคนคอยให้กำ�ลังใจ และให้ความ ช่วยเหลือ ลูกทุกอย่างเท่าที่แม่จะ ให้ได้

แ ม่ ย อ ม ลำ� บ า ก เ พื่ อ ปลดเปลื้องความทุกข์ของลูก บาง คืนแม่นอนไม่หลับด้วยความกังวล ในปัญหาของลูก จนบางครัง้ แม่ตอ้ ง เจ็บป่วย แต่ก็ไม่ยอมปริปากบอก ลูก ด้วยเกรงว่าจะไปเพิม่ ปัญหาให้ แก่ลูกอีก จนแม่ แ ก่ ตั ว ลง แม่ ก็ ต้ อ ง ประสบกับโรคร้าย พวกเราทุกคน ได้พยายามรักษาแม่ในทุกวิธีที่จะ ทำ�ได้ เพือ่ ให้แม่หายและอยูก่ บั พวก เราไปอีกนานๆ แต่ในทีส่ ดุ ก็รงั้ ชีวติ แม่ไว้ไม่ได้ ฉันยังจำ�ได้ดีถึงความ ห่วงใยของแม่ที่มีต่อพวกเรา ขณะ ทีแ่ ม่นอนเจ็บอยูแ่ ม่ได้เตือนพวกเรา ให้รักใคร่ปรองดองกัน ให้ยึดมั่นใน หลักการของศาสนา “ จงรักษาการละหมาดให้ครบ อย่าได้ทงิ้ ละหมาดเป็นอันขาด และ ละหมาดสุนตั ให้มากๆ จงถือศีลอด ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ จงจ่ายซะกาต เมื่อมีเงินถึงเกณฑ์กำ�หนด และจง ไปทำ�ฮัจญ์เมื่อมีความสามารถ จง มีความอดทนอดกลัน้ เมือ่ ประสบกับ

วัณโรค จะฝังตัวอยู่ในร่างกาย รอเวลาให้ ร่างกายอ่อนแอก็จะกำ�เริบขึน้ ได้ใน ภายหลัง คาดกั น ว่ า หนึ่ ง ในสามของ ประชากรโลกติดเชื้อวัณโรค ส่วน มากอยู่ ใ นประเทศกำ�ลั ง พั ฒ นา เพราะระบบภูมคิ มุ้ กันมีแนวโน้มเป็น อันตรายมากกว่าเนือ่ งจากอัตราโรค เอดส์ ที่ สู ง กว่ า การกระจายของ วัณโรคไม่ได้เป็นแบบแผนทั่วโลก ราว 80 % ของประชากรในประเทศ เอเซียและแอฟริกาหลายประเทศให้ ผลบวกเมื่อทดสอบผิวหนัง ขณะที่ ประชากรในสหรั ฐ อเมริ ก าเพี ย ง

5-10 % เท่านั้นที่ให้ผลบวก อาการของวัณโรคในระยะเริม่ แรก มักจะไม่มีอาการอะไรที่เป็นที่ น่าสังเกตุเด่นชัด บางครั้งจากการ เอกซเรย์จะพบรอยแผลในปอดก่อน ที่ผู้ป่วยจะมีอาการเสียด้วยซ้ำ�ไป และอาการไข้มักจะเกิดขึ้นในระยะ เวลา 4 - 8 สัปดาห์ หลังจากได้รับ เชือ้ ไข้ทเี่ ป็นก็เป็นไข้ตำ�่ ๆ ไข้ขนึ้ เป็น เวลา เช่น เวลากลางคืนอุณหภูมิ ของร่างกายทีเ่ พิม่ ขึน้ ในโรคนีไ้ ม่มาก ดังนั้น บางคนก็ไม่รู้สึกตัวเสียด้วย ซ้ำ�ไปว่ามีไข้ อาจจะรูส้ กึ เพียงเหงือ่ ออกมากเวลากลางคืนเท่านัน้ ส่วน

23

ที่มีต่อพวกเรา แม้อยู่ในช่วงที่แม่ กำ�ลังจะจากพวกเราไป จึงขอเชิญ ชวนลูกๆทั้งหลาย ให้หันกลับมา ทำ�ความดีต่อพ่อแม่ขณะที่ท่านยัง มีชีวิตอยู่ อย่าให้ท่านต้องกลุ้มใจ และเสียน้ำ�ตาเพราะเรา เพื่อพวก เราจะได้ไม่เสียใจในภายหลัง “ โอ้พระผู้อภิบาลของเรา ขอพระองค์ทรงอภัยโทษให้แก่ ข้ า พระองค์ และแก่ บ รรดาผู้ ศรัทธาต่อพระองค์ ในวันที่การ สอบสวนจะมีขึ้น “ บทอิบรอฮีม โองการที่ 41

ปัญหาอย่าทอดทิง้ กันและช่วยเหลือ กั น ยามที่ พี่ น้ อ งคนใดประสบกั บ ปัญหาชีวติ อย่าตัดสัมพันธ์ทางเครือ ญาติ จงทำ�หน้าที่สามีและภรรยาที่ ดีตามหลักการของศาสนา “ ฉันยังจำ�ได้อกี เมือ่ ครัง้ ทีแ่ ม่มี อาการทรุดหนัก ต้องอยูห่ อ้ ง I.C.U. หมอไม่ให้พวกเราเฝ้า แต่พวกเราก็ โกหกแม่วา่ ไม่ตอ้ งเป็นห่วงพวกเรา จะนอนเฝ้าแม่อยู่นอกห้อง แม่กลับ เป็นห่วงพวกเราและพูดขึ้นมาว่า “แล้วยุงมันไม่หามไปเหรอ” ทำ�ให้ พวกเราถึงกับร้องไห้โฮออกมา ด้วย สุขสาระ ฉบับที่ 117 ความซาบซึง้ ในความห่วงใยของแม่ ประจ�ำเดือนกันยายน 2556

อาการอื่นๆที่พบได้ก็คือ อาการ อ่อนเพลีย เบือ่ อาหาร ร่างกายผอม ลง ซึ่ ง กว่ า จะผอมก็ แ ปลว่ า เป็ น วัณโรคมานานแล้ว มีไม่นอ้ ยทีผ่ ปู้ ว่ ย ยังคงมีน้ำ�หนักคงเดิม นอกจากนี้ก็มีอาการไอ ซึ่งผู้ ป่วยมักจะเข้าใจว่าเป็นอาการไอที่ เกิดขึ้นเป็น “ ธรรมดา “ เพราะสูบ บุหรี่ เสมหะที่ออกมาไม่มีกลิ่น สี ออกเขียวหรือเหลือง อาการไอเป็น เลือดในระยะแรกอาจจะเป็นเพียง เลื อ ดที่ อ อกปนมากั บ เสมหะเป็ น สายๆเท่านั้นเอง เมื่อเกิดโพรงใน ปอด จึงจะมีเลือดออกมาเป็นลิ่มๆ ผู้ป่วยวัณโรคในผู้ใหญ่ส่วน ใหญ่จะเคยติดเชื้อมาในระยะเด็ก ปัจจัยเสีย่ งทีจ่ ะทำ�ให้ผตู้ ดิ เชือ้ เกิดมี อาการของโรคได้แก่ การติดเชื้อใน วัยทารก และในวัยหนุ่มสาว การ สัมผัสกับผู้ติดเชื้อ ( ได้รับเชื้อเพิ่ม ขึ้น ) ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องโดย เฉพาะการติดเชือ้ HIV ผูต้ ดิ ยาเสพ ติด และโรคขาดสารอาหาร เด็กมักจะได้รับเชื้อจาก ผู้ใหญ่ที่เป็นวัณโรคระยะแพร่เชื้อ โดยเชื้อจะออกมากับการไอ จาม ทำ�ให้เชือ้ กระจายในอากาศ ในห้อง ที่ทึบอับแสง เชื้อวัณโรคอาจมีชีวิต อยู่ได้ถึง 1 สัปดาห์ ถ้าเสมหะที่มี เชือ้ ลงสูพ่ นื้ ทีไ่ ม่มแี สงแดดส่อง เชือ้ อาจอยู่ได้ในเสมหะแห้งได้นาน ถึง 6 เดือน เชือ้ จะกระจายอยูใ่ นอากาศ และเข้าสู่ร่างกาย ทางการหายใจ เอาเชือ้ เข้าไป บางครัง้ เชือ้ อาจผ่าน

จากแม่ ไ ปยั ง ลู ก ในท้ อ งโดยผ่ า น ทารกได้ ผูท้ ตี่ ดิ เชือ้ แต่ไม่มอี าการ และ ตรวจไม่พบวัณโรคในปอด X - rays จะทราบว่าติดเชือ้ วัณโรคได้โดยการ ทดสอบทูเบอร์คูลินจะให้ผลบวก การทดสอบทู เ บอร์ คู ลิ น ( Tuerculin skin test หรือ เรียก ย่ อ ว่ า TST ) หรื อ ชื่ อ เต็ ม คื อ Mantoux tuberculin skin test เป็นวิธีการตรวจวิธีหนึ่งว่า บุคคล นั้น ๆ น่าจะติดเชื้อวัณโรค หรือไม่ โดยการฉีดยาซึ่งเป็นโปรตีน เป็น สารสกัดจากเชื้อวัณโรค ( Mycobacterium tuberculosis ) เรียก ว่า พีพดี ี ( PPD , Purified Protein Derivative ) ขนาดประมาณ 0.1 มิลลิลติ ร เข้าชัน้ ใต้ผวิ หนังในบริเวณ ท้องแขน หลังจากนั้น 48 - 72 ชั่วโมง กลับมาให้แพทย์ตรวจรอย ฉีดยาซึง่ ถ้าบริเวณฉีดยามีลกั ษณะ บวม นูน ค่อนข้างกลม อาจจะมีสี แดง หรือ ไม่มีก็ได้ มีขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง ตั้งแต่ 10 มิลลิเมตรขึ้น ไป แสดงว่า บุคคลผู้นั้นน่าจะติด เชื้อวัณโรค ( ทางการแพทย์เรียก ว่า การตรวจให้ผลบวก ถ้าอาการ บวมน้อยกว่า 10 มิลลิเมตร แสดง ว่า ไม่น่าติดเชื้อ ซึ่งทางการแพทย์ เรียกว่า การตรวจให้ผลลบ )

สุขสาระ ฉบับที่ 117 ประจ�ำเดือนกันยายน 2556


24

เดอะพับลิกโพสต์

ปี ท่ี 8 ฉบับที่ 94 (ประจ�ำวันที่ 1-31 ตุลาคม พ.ศ. 2556)

Thepublicpost Vol 94  

นสพ.ข่าวมุสลิมอันดับหนึ่ง

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you