Page 8

8

เศรษฐกิจ-ธุ รกิจ

เดอะพับลิกโพสต์

ปี ท่ี 8 ฉบับที่ 93 (ประจ�ำวันที่ 1-30 กันยายน พ.ศ. 2556)

“มูดี้ส์”ถล่มเศรษฐกิจไทย

ไม่สายเกินแก้

รายงานพิเศษ >> กองบรรณาธิการ

เป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่ง หลัง"มูดี้ส์ อินเวสเตอร์เซอร์วสิ " บริษทั จัดอันดับ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ชั้ น นำ � ออกบท วิ เ คราะห์ แ นวโน้ ม เศรษฐกิ จ ไทย ล่าสุด โดยใช้ชอื่ ว่า "A Bump in the Road" มีประเด็นทีเ่ กิดขึน้ สำ�คัญดังนี้ 1. ความต้องการหรืออุปสงค์ ภายในประเทศชะลอลงไม่ ส ามารถ ชดเชยเศรษฐกิจโลกชะลอลง เศรษฐกิจ ไทยจะเติบโตต่ำ�กว่าแนวโน้มในปี 2556 แต่ยงั อยูใ่ นกรอบทีป่ ระเมินไว้ในปี 2557 2. นโยบายการเงินยังเอือ้ ต่อการ เติบโต ขณะทีเ่ งินเฟ้อไม่ได้เป็นประเด็น ที่น่าห่วง การเติบโตของสินเชื่อทำ�ให้ หมดโอกาสจะปรับลดดอกเบีย้ ในอนาคต 3. จากการประเมินเศรษฐกิจจีน ชะลออย่างรุนแรง 1.3% จะกระทบต่อ ภาคส่งออกของไทยอย่างมาก มูดี้ส์บอกว่า เศรษฐกิจไทยได้ ชะลอลงอย่างรวดเร็ว การแก้ปญ ั หาของ รัฐบาลและการฟื้นฟูจากน้ำ�ท่วม ที่ส่ง ผลดีตอ่ เศรษฐกิจไทยในปี 2555 ได้หมด ไป การบริโภคภาคครัวเรือน การส่งออก และการผลิต ชี้ให้เห็นว่าเศรษฐกิจไทย ขยายตัว 4.1% ในไตรมาสสอง เมือ่ เทียบ กับช่วงเดียวกันของปีก่อน ลดลงจาก 5.3% ในไตรมาสแรก อุปสงค์จากยุโรป สหรัฐและจีน กำ�ลังส่งผลกระทบต่อส่งออกในระยะสัน้ วัฏจักรการลงทุนของโลกชะลอตัว ได้ ส่งผลกระทบต่อพีซีและฮาร์ดไดร์ ซึ่ง คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเนื่องตลอดปี 2556 อย่างไรก็ตาม อุปสงค์จากการ บริโภคสำ�หรับรถยนต์ แทบเล็ตและ สมาร์ทโฟนจากสหรัฐ จีนและญีป่ นุ่ ปรับ ตัวดีขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนนี้ และอาจส่ง ผลให้การส่งออกฟื้นตัวขึ้น เศรษฐกิจภายในชะลอตัวจากการ ปี 2555 ที่ขยายตัวได้ดี พร้อมๆ กับ สภาพแวดล้อมภายนอกชะลอลง ซึง่ ส่ง ผลต่อความเชื่อมั่น การลงทุนและการ ใช้จ่ายภาคครัวเรือน โดยคาดว่ายังมี แนวโน้มชะลอตัวในช่วงทีเ่ หลือของปีนี้ การกู้ ยื ม เพื่ อ การบริ โ ภคที่ อ่ อ นลง ชี้ ว่าการบริโภคภาคครัวเรือนหยุดชะงัก แม้คา่ จ้างขัน้ ต่ำ�จะช่วยหนุนการบริโภค สั ญ ญาณเหล่ า นี้ บ่ ง บอกว่ า เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ 4.3% ในปี 2556 ต่ำ�กว่าศักยภาพที่แท้จริงที่ระดับ 4.5% ในปี 2557 ขณะเศรษฐกิจโลกเริม่ ฟื้นตัวจากภาคส่งออก จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ต่ำ�กว่าศักยภาพทีแ่ ท้จริง อัตราเงินเฟ้อ สามารถดูแลได้ แม้ว่าค่าจ้างขั้นต่ำ� จะ ทำ�ให้ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้น สิ่งนี้คาดว่าจะ ทำ�ให้ รั ก ษาอั ต ราดอกเบี้ ย ในระดั บ ที่ เหมาะสมตลอดช่วงที่เหลือของปีนี้ อย่ า งไรก็ ต าม ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย (ธปท.) ยั ง ลั ง เลจะลด ดอกเบี้ยในระยะต่อไป ขณะที่ความไม่

แน่นอนในนโยบายการเงินของธนาคาร กลางสหรัฐ (เฟด) ยังเป็นสาเหตุให้นัก ลงทุนเทขายหุน้ ไทย ซึง่ นำ�ไปสูก่ ารอ่อน ค่าของเงินบาท นอกจากนี้ ธปท.ยังมี ความกังวลความต้องการสินเชือ่ ทีย่ งั อยู่ ในระดับสูง แม้วา่ การเติบโตสินเชือ่ เพือ่ อุปโภคบริโภคในไตรมาสสองเพิม่ ชะลอ ตัว หนีต้ า่ งประเทศระยะสัน้ ของไทย ได้เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วง 4 ปีที่ ผ่านมา เนือ่ งจากธนาคารพาณิชย์ทำ�การ ซือ้ เงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพิม่ ขึน้ เพื่อรองรับผู้ส่งออกประกันความเสี่ยง เรื่องค่าเงิน สิ่งนี้ทำ�ให้ธนาคารพาณิชย์ ต้องสำ�รองเงินหรือกู้ยืมจากตลาดต่าง ประเทศ ซึ่งส่งผลให้หนี้ต่างประเทศใน ระยะสั้นปรับเพิ่มขึ้น เงินทุนจากต่างประเทศค่อนข้าง ตึงตัวในไทย กระตุ้นให้มีการกู้ยืมจาก ต่างประเทศเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผ่าน สาขาธนาคารพาณิ ช ย์ ไ ทยในต่ า ง ประเทศ ซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนดอกเบี้ย ต่ำ� ให้ กั บ บริ ษั ท แม่ และให้ ธ นาคาร พาณิ ช ย์ ใ นประเทศกู้ ยื ม ด้ ว ยอั ต รา ดอกเบี้ยต่ำ�กว่าที่กู้ในตลาดอัตราแลก เปลี่ยน ในทางตรงกันข้าม การส่งออก เพิม่ ขึน้ ในช่วงปี 2553-2554 กระตุน้ ให้ ภาคส่งออกประกันความเสีย่ งค่าเงินบาท มากขึน้ ส่งผลให้หนีร้ ะยะสัน้ เพิม่ ขึน้ ซึง่ สัญญาซื้อขายเงินตราล่วงหน้าขึ้นกับ ยอดขายสินค้าในหนึง่ หรือสองเดือนข้าง หน้า ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจึงมีไม่มาก การปล่ อ ยให้ ค่ า เงิ น บาทลอยตั ว และ ทุนสำ�รองระดับสูงช่วยปกป้องการโจมตี ค่ า เงิ น เหมื อ นที่ เ กิ ด ขึ้ น ในปี 2540 อย่างไรก็ตาม หนี้ต่างประเทศระยะสั้น ยังคงเพิม่ ขึน้ แม้การค้าต่างประเทศชะลอ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเกิดความไม่สมดุล มากขึน้ และเสีย่ งต่อเสถียรภาพทางการ เงิน หนี้ระยะสั้นเพิ่มขึ้นไม่ส่งผลทาง ลบ ตราบใดที่ไม่นำ�ไปใช้ให้กู้ยืมระยะ ยาว เหมือนที่เกิดขึ้นในปี 2540 เมื่อ ธุรกิจไทยกู้เงินตราต่างประเทศ แต่ไม่ สามารถชำ�ระคืนได้เมือ่ ค่าเงินบาทอ่อน ค่าลง ส่งผลให้ภาคธุรกิจล้มละลาย ขณะ ที่ ธนาคารพาณิชย์ ซึง่ กูย้ มื เงินตราต่าง ประเทศระยะสัน้ ไม่สามารถชำ�ระคืนได้ ทำ�ให้ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ฐานะธนาคาร พาณิชย์ขนาดใหญ่และเศรษฐกิจเข้าสู่ ภาวะถดถอย ประเด็ น ที่ มู ดี้ ส์ ตั ก เตื อ น ก็ คื อ รัฐบาลต้องดำ�เนินนโยบายที่รอบคอบ โดยนโยบายการคลังเป็นปัจจัยสำ�คัญ สำ�หรับการเติบโตระยะยาว แต่การใช้ จ่ายของรัฐบาลที่ผ่านมาไม่ชัดเจน การ ใช้จา่ ยเพือ่ โครงสร้างพืน้ ฐานส่วนมากมี ประโยชน์ในระยะยาว แต่การเอาใจ เกษตรกรในนโยบายรับจำ�นำ�ข้าวใช้เงิน ถึง 4.4 หมื่นล้านดอลลาร์ หรือราว 1.3 แสนล้านบาท มีประโยชน์ไม่มากนักใน ระยะยาว

ขณะเดียวกัน เสถียรภาพทางการ เมื อ งยั ง เป็ น สิ่ ง สำ�คั ญ โดยเฉพาะ ประเทศไทยในอดี ต ที่ เ ผชิ ญ กั บ การ รัฐประหาร และความไม่มีเสถียรภาพ ทางการเมือง หากสามารถลดความไม่ แน่ น อนทางการเมื อ ง และดำ�เนิ น นโยบายทางการคลั ง ที่ ยั่ ง ยื น ได้ ประเทศไทยอาจผลักดันตัวเองออกจาก ประเทศตลาดเกิดใหม่อื่นๆ และดึงดูด เม็ดเงินจากการลงทุนโดยตรงจากต่าง ประเทศ ซึ่ ง จะทำ�ให้ ย กระดั บ ไปสู่ ประเทศที่มีรายได้สูง ประเด็นทีม่ ดู สี้ ์ ยังให้ความสำ�คัญ คือผลกระทบจากเศรษฐกิจจีนชะลอตัว เนือ่ งจากทีเ่ ศรษฐกิจจีนเป็นตัวขับเคลือ่ น การเติบโตเศรษฐกิจโลกในช่วง 10 ปีที่ ผ่านมา แม้วา่ จีดพี ขี องจีนชะลอตัว และ มีความเสีย่ งชะลอลงอีกระหว่างช่วงการ เปลี่ยนผ่านไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ผลของการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนต่อ เศรษฐกิ จ ไทย หากใช้ ตั ว แบบการ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของจีดพี ใี นอดีต ระหว่างไทย จีน ญี่ปุ่น และสหรัฐ ซึ่งมี ผลต่ อ อุ ต สาหกรรมหลั ก ของไทยนั้ น แสดงให้เห็นว่าการชะลอตัวของประเทศ เศรษฐกิจใหญ่ ส่งผลกระทบต่อจีดพี ขี อง ไทย ภายใต้สมมติฐานของมูดี้ส์ หาก เศรษฐกิจจีนร่วงลงสู่ระดับ 5.1% หรือ ลดลงประมาณ 2.5% จากระดั บ ที่ ประมาณการไว้ จะกระทบต่อจีดีพีของ ญีป่ นุ่ 0.2% และกระทบเศรษฐกิจสหรัฐ 0.5% สิง่ นีม้ คี วามหมายสำ�หรับเศรษฐกิจ ไทย เนื่องจากญี่ปุ่นเป็นตลาดส่งออก สำ�หรับสินค้าพื้นฐาน และสหรัฐเป็น ตลาดส่งออกสำ�หรับสินค้าเพือ่ ผูบ้ ริโภค โดยตรง เศรษฐกิจญี่ปุ่นและสหรัฐชะลอ ตัว ส่งผลต่อภาคอุตสาหกรรมไทยเกือบ ทัง้ หมด โดยภาคผลิตจะลดลง 1.8% ซึง่ ทั้งหมดเป็นผู้ส่งออก และจะส่งผลต่อ การชะลอตัวของเศรษฐกิจโดยภาพรวม สำ�หรับเศรษฐกิจภายในประเทศได้รับ ผลกระทบน้อยกว่า แต่ก็ได้รับผลกระ ทบตามไปด้วย เนือ่ งจากรายได้สง่ ออก ลดลง การบริโภค และความเชือ่ มัน่ ทาง ธุรกิจจะชะลอการจับจ่ายใช้สอย อย่างไร ก็ตาม ภาคก่อสร้างชะลอตัวมากกว่า ภาคธุรกิจอื่น เนื่องจากการตัดสินใจ ลงทุนในเศรษฐกิจพึ่งพาส่งออกขึ้นกับ การค้าและความเชื่อมั่นธุรกิจ การออกรายงานบทวิเคราะห์ขอ งมูดสี้ ค์ รัง้ นี้ เท่ากับว่าถล่มเศรษฐกิจไทย ไปในตัว แต่อกี ด้านหนึง่ จำ�เป็นอย่างยิง่ ที่ ผู้ ดำ�เนิ น นโยบายต้ อ งกลั บ มามอง เศรษฐกิจไทยในภาวะเศรษฐกิจชะลอ ตัวเหมือนกัน ในยามทีเ่ ศรษฐกิจโลกยัง ไม่ฟื้นตัว ว่าจะประคับคองเศรษฐกิจ อย่างไร ตลอดจนมีปัจจัยอะไรบ้างใน ตั ว แปรเศรษฐกิ จ ไทยที่ ยั ง เป็ น "จุ ด อ่อน"และ"จุดแข็ง" จึ ง ไม่ ส ายเกิ น ที่ จ ะแก้ ห าก เข้าใจภาวะเศรษฐกิจโลก และในช่วง ทีเ่ ศรษฐกิจไทยชะลอตัวในขณะนี!้ !!

กิจกรรมถวายพระพร: “ธเนศพล ธนบุณยวัฒน์” ผู้อ�ำนวยการองค์การตลาดเพื่อ เกษตรกร (อ.ต.ก.) พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง อ.ต.ก. รวมถึงผู้ค้า และประชาชนทั่วไปในตลาดอ.ต.ก.ร่วมกิจกรรม ถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ ตลาด อ.ต.ก. ถนน ก�ำแพงเพชร เมื่อเร็วๆ นี้

เมื่อวันที่ 9-11 ส.ค.56 บมจ.อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง ออกบูธร่วมกับธนาคารอิสลามแห่ง ประเทศไทย ในงาน “มหกรรมการเงินโคราช ครั้งที่ 7 (Money Expo Korat 2013) โดยมีเจ้าหน้าที่การตลาดน�ำผลิตภัณฑ์สินเชื่อของบริษัทไปแนะน�ำแก่กลุ่มลูกค้าทาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นคราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง โดยมีคุณธงรบ ด่านอ�ำไพ รักษาการผู้จัดการธนาคารฯ และรองประธานกรรมการบริษัทฯ และคุณสติ ศังขวณิช กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ ให้เกียรติเดินทางไปร่วมพิธีเปิดฯ ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา

ข้าวถุงปิ่นเงินแจกรางวัล: “พอหทัย ทองเลิศ” ปลัดอ�ำเภอบางบัวทอง “ ยุทธพร อิสร ชัย” คณบดีคณะรัฐศาสตร์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช พร้อมด้วย “ก�ำพล ธณบุณยวัฒน์” กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ บ.โรงสีเอกไรซ์ จ�ำกัด ร่วมจับรางวัล ในงาน “ชิงโชคข้าว ถุงคุณภาพปิ่นเงิน”และเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์ โดยมี “ชญาพร ส่งสกุล” ผู้จดั การฝ่ายขาย ในประเทศ พนักงานและสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยานคับคั่ง ณ ห้องประชุมปิ่นเงิน บ.โรงสีเอกไรซ์ จ�ำกัด จ.นนทบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

(เรียงจากซ้ายไปขวา) นายธงรบ ด่านอ�ำไพ กรรมการและรักษาการผู้จัดการ ธนาคาร อิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ตัดริบบิ้นเปิดสาขาสกลนคร ร่วมกับ ฮัจยี ดารี กิจ บัญชา อิหม่ามประจ�ำมัสยิด นูรลุ อิสลามสกลนคร นายบุญส่ง เตชะมณีสภิต ผูว้ า่ ราชการ จังหวัดสกลนคร ดร.เสนีย์ อยูเ่ ป็นสุข ทีป่ รึกษาธนาคารฯด้านศาสนา ดร.ปรีดา ประพฤติ ชอบ ประธานเครือข่ายมุสลิมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อเร็วๆ นี้

Thepublicpost Vol 93  

นสพ.ข่าวมุสลิมอันดับหนึ่ง

Thepublicpost Vol 93  

นสพ.ข่าวมุสลิมอันดับหนึ่ง

Advertisement