Page 7

เศรษฐกิจ-ธุ รกิจ

เดอะพับลิกโพสต์

ปี ท่ี 8 ฉบับที่ 93 (ประจ�ำวันที่ 1-30 กันยายน พ.ศ. 2556)

7

บริษัทยามาฮ่ามอเตอร์ จำ�กัด ได้จัดกิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อ เนือ่ ง ด้วยการจัดกิจกรรม “Feel France with FINO” ทีจ่ �ำ ลองสถาน ที่ในฝรั่งเศสมาไว้กลางสยามเซ็นเตอร์ พร้อมเชิญพรีเซ็นเตอร์ล่าสุด วู้ดดี้ โจอี้ บอย (เจนนี่ ติดภารกิจไม่ได้มา) มาพุดคุยถึงการถ่ายทำ� ภาพยนตร์โฆษณาในคอนเซ็ปต์ Share Your FINO Show Your Style “ฟีโน่หัวฉีด สไตล์เรา โชว์ให้โลกเห็น” ที่ปารีส และนำ�ยามาฮ่า ฟีโน่ทตี่ กแต่งตามสไตล์ของแต่ละคน มาโชว์ในงาน ณ.ลานเอเทีย่ ม 2 สยามเซ็นเตอร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา

ยามาฮ่า ดึงกลยุ ทธ์ Show & Share Fino โชว์ให้โลกเห็น นางจินตนา อุดมทรัพย์ ผูจ้ ดั การ ใหญ่ด้านการค้า บริษัท ไทยยามาฮ่า มอเตอร์ จำ�กัด เปิดเผยว่า จากกิจกรรม All about design by Fino ที่ฝ่าย การตลาดร่วมมือกับฝ่ายวางแผนและ พัฒนาชิ้นส่วนอะไหล่ ได้เฟ้นหาสุด ยอดนักออกแบบมาช่วยกันแชร์ไอเดีย การตกเแต่งรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า ฟีโน่ หัวฉีดร่วมกับพรีเซ็นเตอร์แต่ละ คน ให้สวยล้ำ�ตามสไตล์ของตนเอง เพื่อนำ�ไปถ่ายทำ�ภาพยนตร์โฆษณา ชุดใหม่ของยามาฮ่าฟีโน่ หัวฉีด ทีป่ ารีส “เพื่อให้ลูกค้าได้ประสบการณ์ ร่วมไปกับภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่

ยามาฮ่าจึงจัดกิจกรรม Feel France with FINO ที่ จำ�ลองบรรยากาศ ฝรัง่ เศสมาไว้กลางสยามเซ็นเตอร์ โดย ดึงเอาจุดเด่นของสถานทีใ่ นฝันให้ลกู ค้า ได้สัมผัสกลิ่นอายบรรยากาศเสมือน อยู่ใจกลางกรุงปารีสผสานกับความ สวยล้ำ�อย่างมีสไตล์ของรถแต่งพิเศษ ทัง้ 3 คัน และร่วมพูดคุยกับไอเดียการ ตกแต่งรถยามาฮ่าฟีโน่ หัวฉีดใหม่ ที่ ตกแต่งตามสไตล์ของ พรีเซ็นเตอร์ แต่ละคนที่นำ�มาโชว์ และแชร์ ให้ได้ สัมผัสกันแบบทุกซอกทุกมุม” สำ�หรับ 3 สไตล์ของฟีโน่ หัวฉีด ใหม่ ยามาฮ่าให้คำ�อธิบายที่มาพร้อม

รูปลักษณ์ของแต่ละคันไว้ ดังนี้ เริ่ม จาก FOXY Janie เป็นแบบแฟชั่น ตกแต่งด้วยคริสตัลทัง้ คัน เจนนีช่ อบสี โทนขาว คือ คลาสสิคไวท์ เบาะหลังสี น้ำ�ตาล ความเด่นอยูท่ กี่ ารตกแต่งด้วย คริสตัลตัง้ แต่ไฟหน้าและทุกจุด เหมาะ กับเป็นรถผูห้ ญิง โดยบรรยากาศทีเ่ จนนี่ ถ่ายโฆษณา คือเส้นทางแห่งแฟชั่นสู่ ประตูชัย (Place de la Concorde) คั น ต่ อ มา Woody LUXE หรูหรา พรีเมี่ยม ตัวเบาะเป็นหนังแท้ บุ หนังมีการตัดสำ�ดำ�กับน้ำ�ตาล มี ความวาว ตัวไฟด้านหน้ากลม ถ่ายทอด ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวผ่าน บรรยากาศหอไอเฟล (Eiffel Tower) ฟีโน่หัวฉีดของวู้ดดี้ ต้องหรู พรีเมี่ยม และไฮเทค ด้วยรีโมทส่งสัญญาณ และ เปิดช่องกุญแจอัตโนมัติ ฟีเจอร์ใหม่ที่ แตกต่างจากรถจักรยานยนต์ทั่วไป ส่วนคันสุดท้าย Joey SPORTY Boy เปิดประสบการณ์ใหม่กบั เส้นทาง สู่มูแลงรูท (Moulin Rouge)เป็นสี แดงคาดขาว สไตล์สปอร์ต ตกแต่ง แบบ Night Life ในสไตล์ของโจอี้ บอย กับไฟ LED รอบคัน ใต้เบาะมี

นางจินตนา อุดมทรัพย์

ชุดเครือ่ งเสียง ล้อหลัง Big Foot สไตล์ เรซซิ่ง ซึ่งทั้ง 3 คัน 3 สไตล์สะท้อน ภาพลักษณ์ของพรีเซ็นเตอร์แต่ละคน โดยผูท้ สี่ นใจสามารถดูรายละเอียดการ แต่งรถฟีโน่หัวฉีดในสไตล์ของ เจนี่, โจอี้ บอย และวู้ดดี้ ได้ที่ www.allnewfino.com และที่ www.yamahamotor.co.th เป็ น การจุ ด ประกาย ไอเดี ย ให้ ลู ก ค้ า ผู้ ที่ ชื่ น ชอบในการ

ตกแต่งรถนำ�ไปเป็นแนวทางตกแต่ง รถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟีโน่ หัวฉีด ในสไตล์ของตนเอง สามารถเลือกซื้อ อุปกรณ์ตกแต่งมากมายจากยามาฮ่า ได้ทโี่ ชว์รมู ยามาฮ่า สแควร์ ทัว่ ประเทศ แล้วนำ�มาโชว์และแชร์ ร่วมสนุกกับ กิจกรรมได้ที่ facebook และ instagram Fino Society ทั้งนี้ภายในงานจัดให้ร่วมสนุก กับกิจกรรม Instagram ด้วยการถ่าย ภาพภายในงานแล้ ว ติ ด hashtag #‎feelfrancewithfino เพือ่ ลุน้ รับของ รางวัลที่ระลึกหลายรายการ นอกจาก นีย้ งั มีกจิ กรรมความบันเทิงและศิลปิน ชื่อดังอีกมากมาย อาทิ บอม ธนิน, เต้ย พงศกร และพลอย ภัทรากร จาก ละครเรื่องคุณชายรัชชานนท์, น้ำ�ตาล พิจกั ขณา จากละครเรือ่ งมัจจุราชสีนำ�้ ผึง้ , มาร์กี้ ราศรี จากซีรสี ช์ ดุ สามทหาร เสือสาว, ศิลปิน KPN และทีม Tom Actz จากการประกวด Thailand’s Got Talent ทีม่ าสร้างสีสนั ร่วมพูดคุย และแชร์ ไ อเดี ย สร้ า งสรรค์ ใ นการ ตกต่ ง ฟี โ น่ หั ว ฉี ด ในสไตล์ ข องแต่ ละคน

จับมือ “In-Square” ปล่อยสินเชื่ อเพื่อรายย่อยระยะยาว 20 ปี แห่งประเทศไทย ในด้านการเป็นผู้ ให้การสนับสนุนด้านแหล่งเงินทุนแก่ ผู้ประกอบการรายย่อย ซึ่งเป็นผู้เช่า พื้นที่ของทางอินสแควร์ ที่มีมากถึง 2,761 ยูนิต เพื่อเป็นการสนับสนุน สภาพคล่องของกิจการให้เป็นไปด้วย ความราบรื่น ซึ่งสินเชื่อที่ธนาคารจะ มอบให้กบั ผูป้ ระกอบการนัน้ ก็มที งั้ สิน เชื่อเพื่อธุรกิจ mSMEs และสินเชื่อ เพื่ออุปโภค ด้านนโยบายการให้สิน เชื่ อ ของธนาคาร ธนาคารจะเป็ น ที่ ปรึกษาด้านการเงินและการประกอบ ธุ ร กิ จ ให้ กั บ ลู ก ค้ า โดยยึ ด หลั ก “คุณธรรม” ในการบริหารงาน สำ�หรับ การให้สินเชื่อนั้นจะเน้นให้สินเชื่อที่มี ศักยภาพ กระบวนการอนุมตั แิ ละเบิก จ่ายสินเชือ่ ให้ถกู ต้องและรวดเร็ว โดย เน้นกลุ่มลูกค้ารายย่อย และ SMEs เป็นสำ�คัญ โดยมีเป้าหมายให้ฐานลูกค้า ดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากเดิมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 และร้อยละ 10 ตามลำ�ดับ ซึง่ จะทำ�ให้สดั ส่วนสินเชือ่ รายย่อยและ

SMEs ของธนาคารเพิ่มขึ้นเป็นไม่ต่ำ� กว่า 42% ในปี 2556 ซึ่งเชื่อว่าผู้ ประกอบการมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงิน ทุนได้งา่ ยและเป็นธรรม นายธงรบ ยัง เปิดเผยต่อไปอีกว่า นับตั้งแต่เดือน กรกฎาคมที่ผ่านมาธนาคารสามารถ ดำ�รงสถานะทางการเงินและสภาพ

คล่องของธนาคารให้อยู่ในเกณฑ์ที่ พร้อมทีจ่ ะอำ�นวยสินเชือ่ แก่ลกู ค้าราย ย่อยและผูป้ ระกอบการโดยทิศทางการ ดำ�เนินงานในอนาคตของธนาคารนั้น จะมุ่งขยายตลาดและสร้างพันธมิตร ทางธุรกิจใหม่ๆ เช่น กลุ่มสหกรณ์ มุสลิม กลุ่ม OTOP และ SMEs ซึ่ง

จะเน้นในชุมชนมุสลิมเป็นหลัก รวมถึง เพิม่ ช่องทางบริการ ครอบคลุมจังหวัด สำ�คัญของทุกภาคของประเทศเพื่อ อำ�นวยความสะดวกและเพิ่มการเข้า ถึงบริการทางการเงินของธนาคาร โดย ภายในสิ้นปี 2556 ธนาคารจะมีสาขา รวมทั้งสิ้น 129 สาขา ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร รอง กรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจราย ย่อย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ได้ ก ล่ า วถึ ง จุ ด เด่ น ของสิ น เชื่ อ ของ โครงการนี้ ว่า การให้วงเงินสินเชือ่ ต่อ รายนัน้ มีทงั้ สินเชือ่ เพือ่ สนับสนุนธุรกิจ MSMEs แบบไม่มีหลักประกัน ที่ให้ วงเงินสินเชื่อสูงสุด ไม่เกิน 80% ของ ราคาตามสัญญาสิทธิการเช่าจริงหรือ มูลค่าเซ้ง มูลค่าประเมิน ไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อราย โดยไม่จำ�กัดจำ�นวน พื้ น ที่ ห้ อ ง มากกว่ า ธนาคารอื่ น ๆ ประมาณ 10% ซึ่งผู้ประกอบการจะมี เวลาผ่อนชำ�ระขั้นต่ำ� 3 ปี สูงสุด 20 ปี ในขณะที่สถาบันการเงินอื่นให้เวลา

สูงสุดเพียง 7 ปีเท่านั้น และวงเงินสิน เชื่อเอนกประสงค์ แบบมีหลักประกัน เพือ่ การลงทุนทำ�ธุรกิจให้วงเงินสูงสุด ไม่เกิน 20% ของราคาสิทธิการเช่าจริง หรือมูลค่าเซ้ง มูลค่าประเมิน สูงสุดถุง 5 ล้านบาทต่อราย โดยมีระยะเวลาการ ผ่อนชำ�ระคืนขึ้นต่ำ� 3 ปี สูงสุด 10 ปี ความพิ เ ศษอี ก อย่ า งหนึ่ ง ก็ คื อ ผู้ ประกอบการสามารถทราบภาระหนี้ ทั้ ง หมด ทำ�ให้ บ ริ ห ารจั ด การได้ มี ประสิทธิภาพมากขึ้น สำ�หรั บ วงเงิ น สิ น เชื่ อ เพื่ อ ทำ� ธุรกิจ MSMEs แบบไม่มหี ลักประกัน นั้น เราคิดอัตรากำ�ไร SPRL+1 และ สิ น เชื่ อ เอนกประสงค์ แบบมี ห ลั ก ประกัน เราคิดอัตรากำ�ไร SPRR+1.25 ซึง่ จะเป็นไปตามประกาศธนาคาร และ เป็ น อั ต ราเดี ย วจนหมดอายุ สั ญ ญา ความพิเศษของสินเชือ่ ธนาคารอิสลาม นั้น คือ ผู้ประกอบจะสามารถทราบ ภาระหนี้ทั้งหมดในวันที่ทำ�สัญญาซึ่ง ต่างจากธนาคารพาณิชย์ทั่วไป

Thepublicpost Vol 93  
Thepublicpost Vol 93  

นสพ.ข่าวมุสลิมอันดับหนึ่ง

Advertisement