Page 6

6

เศรษฐกิจ-ธุ รกิจ

เดอะพับลิกโพสต์

ปี ท่ี 8 ฉบับที่ 93 (ประจ�ำวันที่ 1-30 กันยายน พ.ศ. 2556)

Biz Time

Business- Economics - Financial - Market - Money ราย เกษตรกรได้ประโยชน์ จำ�นวน 848,249 ราย คิดเป็น 97.97% แสดง ให้ เ ห็ น ว่ า มี ค วามแตกต่ า งของ จำ�นวนเกษตรกรต่างกันไม่มากนัก รั ฐ บาลได้ พิ จ ารณาถึ ง ประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับจาก โครงการรับจำ�นำ�ข้าวในราคาตัน ละ 15,000 บาทนั้น จากที่ดำ�เนิน โครงการรับจำ�นำ�ในปี 2554/2555 และ ปี 2555/2556 พบว่าจะกระจุก ตัวอยูท่ เี่ กษตรกรในพืน้ ทีภ่ าคเหนือ ตอนล่าง อาทิ พิจิตร พิษณุโลก

รายงานเศรษฐกิจ >> วันเพ็ญ นภาผ่อง

โครงการรับรับจำ�นำ�ข้าวเปลือก เป็นโครงการทีร่ ฐั บาลดำ�เนินการ ให้ผลขาดทุนลากเวลายาวนาน ออกไปไม่ได้ เพราะแม้ว่ารัฐบาล จะยื น ยั น ว่ า เป็ น โครงการช่ ว ย เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อยก็ตาม แต่ มี " จุ ด อ่ อ น" จนถึ ง ขณะนี้ โครงการดังกล่าว มีการประเมิน กันว่าเป็นโครงการหนึ่งที่รัฐบาล ต้องใช้ใช้เงินอย่างมหาศาล และ ไม่คุ้มกับจะเดินหน้าโครงการที่ แบกการจำ�นำ�ราคาทีส่ งู กว่าตลาด แม้วา่ ในความเป็นจริงโครงการ เกษตรกร ไม่วา่ โครงการประกันราคา หรือว่าโครงการรับจำ�นำ�ทุกโครงการ ทัง้ หลายทุกยุคของรัฐบาลแทบขาดทุน ทั้ ง นั้ น เพราะเป้ า หมายโครงการ ต้ อ งการช่ ว ยเกษตรกร แต่ สำ�หรั บ โครงการรั บ จำ�นำ�ข้ า วนั้ น ถื อ เป็ น โครงการหนึ่ ง ที่ ต้ อ งใช้ เ งิ น มหาศาล หากปล่อยปละละเลยไปเรื่อยๆ จะส่ง ผลการขาดทุน เกาะกินเงินทีน่ ำ�มาจาก งบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีมากขึ้น เรื่อยๆ เพราะในที่สุดแล้ว ผลของการ ขาดทุนจากโครงการจำ�นำ�ข้าว จะเป็น ภาระต่องบประมาณรายจ่าย ที่มีผล กระทบต่อภาระการใช้จ่ายด้านอื่นๆ ไม่วา่ การใช้จา่ ยงบประจำ� การใช้จา่ ย การลงทุนโครงการของรัฐ และภาระ หนี้ในงบประมาณเพิ่มขึ้น โครงการรับจำ�นำ�ข้าวเปลือก ฤดูกาลผลิตปี 2556/2557 ที่กำ�ลังจะ เปิดโครงการในช่วงเดือนพ.ย.2556 นี้ รัฐบาลยังหาข้อสรุปเกี่ยวกับราคารับ จำ�นำ�ทีช่ ดั เจนไม่ได้ หลังจากทีไ่ ด้หารือ กับสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย สมาคมส่ ง เสริ ม ชาวนา และสภา เกษตรกรแห่งชาติ ในเรื่องราคารับ จำ�นำ�ข้าวเปลือกฤดูผลิตใหม่ เนือ่ งจาก รัฐบาลมีแผนทีจ่ ะปรับลดราคารับจำ�นำ� ลงจาก 15,000 บาทต่อตัน เพือ่ ลดภาระ ขาดทุน ซึ่งจะส่งผลต่อฐานะทางการ คลังของประเทศ เพราะผลการดำ�เนิน งานในฤดูการผลิตปี 2554/255 และ ปี 2555/2556 มีแนวโน้มที่จะขาดทุน สูงเกือบ 3 แสนล้านบาท เรื่ อ งดั ง กล่ า ว ที่ ป ระชุ ม คณะ กรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ(กขช.) ได้มอบหมายให้ กระทรวงพาณิชย์ และธนาคารเพื่ อ การเกษตรและ สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)ไปศึกษา ทางเลือกในการกำ�หนดราคา ปริมาณ รับจำ�นำ� วงเงินที่ต้องใช้ รวมทั้งผล ขาดทุนที่จะเกิดขึ้นในแต่ละแนวทาง โดยเบื้ อ งต้ น ในส่ ว นของธ.ก.ส. ได้ ศึกษาทางเลือกไว้ 6 ทางเลือก แนวทางเลือกที่ 1 กำ�หนดราคา รับจำ�นำ�ข้าวเปลือกเจ้า ไว้ที่ 12,000 บาทต่อตัน ปริมาณรับจำ�นำ� 15 ล้าน ตัน วงเงินรับจำ�นำ� 210,500 ล้านบาท ประมาณการผลขาดทุ น จำ � นวน

ตีกรอบจ่าย“ธ.ก.ส.” จ�ำน�ำข้าวปี ละ7หมื่นล. 39,665 ล้านบาท แนวทางเลือกที่ 2 กำ�หนดราคา รับจำ�นำ�ข้าวเปลือกเจ้าที่ 13,000 บาท ต่อตัน ปริมาณรับจำ�นำ� 15 ล้านตัน วงเงินรับจำ�นำ� 220,100 ล้านบาท ประมาณการผลขาดทุ น จำ � นวน 49,265 ล้านบาท แนวทางเลือกที่ 3 กำ�หนดราคา รับจำ�นำ�ข้าวเปลือกเจ้าที่ 15,000 บาท ต่อตัน ปริมาณรับจำ�นำ� 15 ล้านตัน วงเงินรับจำ�นำ� 241,300 ล้านบาท ประมาณการผลขาดทุ น จำ � นวน 70,465 ล้านบาท แนวทางเลือกที่ 4 กำ�หนดราคา รับจำ�นำ�ข้าวเปลือกเจ้าที่ 12,000 บาท ต่อตัน ปริมาณรับจำ�นำ� 17 ล้านตัน วงเงินรับจำ�นำ� 239,020 ล้านบาท ประมาณการผลขาดทุน จำ�นวน 45,415 ล้านบาท แนวทางเลือกที่ 5 กำ�หนดราคา คารับจำ�นำ�ข้าวเปลือกเจ้าที่ 13,000 บาทต่อตัน ปริมาณรับจำ�นำ� 17 ล้าน ตัน วงเงินรับจำ�นำ� 250,020 ล้านบาท ประมาณการผลขาดทุน จำ�นวน 56,415 ล้านบาท และแนวทางสุดท้าย กำ�หนด ราคารับจำ�นำ�ข้าวเปลือกเจ้าที่ 15,000 บาทต่อตัน ปริมาณรับจำ�นำ� 17 ล้าน ตัน วงเงินรับจำ�นำ� 274,620 ล้านบาท ประมาณการผลขาดทุน จำ�นวน 81,015 ล้านบาท นอกจากนั้น แนวทางเลือกที่ ธ.ก.ส.ศึกษาไว้ ยังรวมถึงกรณีทมี่ กี าร กำ�หนดเพดานวงเงิ น รั บ จำ�นำ�ของ เกษตรกร ไว้ ไ ม่ เ กิ น ครั ว เรื อ นละ 350,000 บาท ส่วนราคารับจำ�นำ�ข้าว เปลือกหอมมะลิ ยังคงกำ�หนดราคารับ จำ�นำ�ไว้ที่ตันละ 20,000 บาท ข้าว เปลือกหอมจังหวัด ตันละ 18,000 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 16,000 บาท และข้าวเหนียว 10% เมล็ดยาว ตันละ 16,000 บาท เมล็ดสั้น ตันละ 15,000 บาท เพราะปริมาณผลผลิตมี

ไม่มาก และสามารถจำ�หน่ายได้ราคา ดี ไม่กระทบกับราคาขายในตลาดโล ที่ เ ห็ น กั น ราคารั บ จำ�นำ�ข้ า ว เปลือกหอมมะลินนั้ ยังคงให้ราคาเดิม เนื่องจากเกษตรกรสามารถปลูกได้ปี ละครั้งเดียว โดยมีปริมาณผลผลิตไม่ มาก ประมาณ 3 ล้านตันเท่านั้น ส่วน ใหญ่ปลูก ในพื้นที่ภ าคอีสาน เทีย บ กับข้าวเปลือกเจ้าทีเ่ กษตรกรสามารถ ปลูกได้อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (นาปี และนาปรัง) รัฐบาลจึงเห็นว่ามีความ ชอบธรรมทีจ่ ะได้รบั ราคารับจำ�นำ�ทีต่ นั ละ 20,000 บาท เท่าเดิม ทีส่ ำ�คัญรัฐบาลให้โจทย์กบั กขช. ไปพิจารณา ยังควรจะมีโครงการรับ จำ�นำ�ข้าวเปลือกต่อไปอีก หรือจะยุติ โครงการเพือ่ ลดภาระด้านการคลังของ ประเทศจากการขาดทุนของโครงการ หรือจะยอมให้มีการปรับลดราคารับ จำ�นำ�ลงจากตั น ละ 15,000 บาท กระทรวงการคลั ง ยั ง ได้ ร ายงานต่ อ นายกรัฐมนตรีด้วยว่าจะสามารถยอม ให้โครงการรับจำ�นำ�ข้าวเปลือกมีผล ขาดทุนได้ไม่เกินปีละ 6-7 หมืน่ ล้านบาท สำ�นัก งบประมาณได้คำ�นวณ จากฐานตั้ ง งบประมาณชดเชยใน ปีงบประมาณ 2557 ให้ธ.ก.ส.วงเงิน 7 หมืน่ ล้านบาท แต่หากรัฐบาลต้องตัง้ งบชดเชยผลขาดทุนให้ธ.ก.ส.มากขึ้น ทุ ก ปี จะทำ�ให้ ไ ม่ ส ามารถจั ด ทำ�งบ ประมาณรายจ่ายประจำ�แบบสมดุลได้ ภายในปี 2560 ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ธ.ก.ส.ยังได้ศึกษาถึงวงเงินรับ จำ�นำ�ต่อครัวเรือนเกษตรกร ไว้ดว้ ยว่า หากรั ฐ บาลจำ�กั ด วงเงิ น ต่ อ รายไว้ เปรียบเทียบ โดยกรณีวงเงินมากกว่า 300,000-350,000 บาทต่อราย จะมี เกษตรกรได้ประโยชน์สะสม จำ�นวน 809,717 ราย คิดเป็น93.52% เทียบ กับวงเงินมากกว่า 350,000-400,000 บาทต่อราย มีเกษตรกรได้ประโยชน์ จำ�นวน 827,641 ราย คิดเป็น 95.59% และวงเงิน 450,000-500,000 บาทต่อ

นครสวรรค์ สุโขทัย และกลุม่ จังหวัด ภาคกลาง อาทิ สุ พ รรณบุ รี พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท อ่างทอง สิงห์บุรี สระบุรี และอุทัยธานี เป็น พืน้ ทีท่ ไี่ ด้รบั ประโยชน์คอ่ นข้างมาก เพราะสามารถปลูกข้าวเปลือกเจ้า ได้ปลี ะมากกว่า 2 ครัง้ รวมทัง้ พืน้ ที่ ดังกล่าวยังเป็นฐานเสียงของพรรค ร่วมรัฐบาลมากกว่าพรรคเพือ่ ไทย ทีม่ ฐี านเสียงอยูใ่ นพืน้ ทีภ่ าคอีสาน และภาคเหนื อ ตอนบนมากกว่ า ทั้งๆที่โครงการรับจำ�นำ�ข้าว เป็น นโยบายของพรรคเพือ่ ไทยทีใ่ ช้หา เสียงมาตลอด ข้อเสนอของที่ประชุมร่วม ระหว่างกระทรวงพาณิชย์ธ.ก.ส. กับสมาคมชาวนาและเกษตรกร ไทย สมาคมส่งเสริมชาวนา และ สภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อหารือ เกีย่ วกับการปรับลดราคารับจำ�นำ� ข้ า ว เ ป ลื อ ก เจ้ า ฤ ดู ก า ล ผ ลิ ต 2556/57 ไว้ที่ตันละ 13,500 บาท ความชื้น 15% วงเงินรับจำ�นำ�ครัว เรือนละไม่เกิน 4 แสนบาท ซึง่ เป็น ราคาที่เกษตรกรมีกำ�ไรประมาณ 40% จากต้นทุนผลิตตันละ 8,0009,000 บาท คาดว่าจะใช้วงเงินประมาณ 2.2 แสนล้านบาท จากปริมาณ ผลผลิต 15 ล้านตัน นัน้ ยังไม่ใช่ขอ้ สรุป เพราะต้องรอให้ชาวนากลุ่ม ต่างๆนำ�ไปพิจารณาร่วมกันก่อน และนำ�ผลสรุ ป กลั บ มาหารื อ กั น เสนอให้ที่ประชุมกขช.พิจารณา อนุมัติ โครงการรับจำ�นำ�ข้าวทีจ่ ะ เกิดขึ้นปลายปีนี้ จำ�เป็นอย่าง ยิง่ ทีต่ อ้ งปรับลดราคาจำ�นำ�จาก ราคาตันละ 15,000 บาทลงมา เพือ่ ไม่ให้เป็นภาระหนักทีไ่ ปกิน งบประมาณโครงการอื่นๆ จน ไม่สามารถทำ�งบประมาณสมดุล ได้ในปี 2560

“เอมิเรตส์”ยกระดับ

เที่ยวบินกรุงเทพ-ดูไบ กรุงเทพฯ ประเทศไทย วันที่ 27 สิ ง หาคม 2556 – สายการบิ น เอมิเรตส์ หนึง่ ในสายการบินทีม่ กี าร เติบโตรวดเร็วที่สุดในโลก ยกระดับ เที่ ย วบิ น จากกรุ ง เทพสู่ ดู ไ บด้ ว ย การนำ�เครือ่ งบินโบอิง้ B777-300ER รวมถึงเครื่องบินแอร์บัส A380 มา ให้บริการแก่ผโู้ ดยสาร บินตรงทุกวัน จากกรุงเทพสู่ดูไบ กรุงเทพฯ ซึง่ เป็นหนึง่ ในเส้นทาง แรกๆในโซนตะวันออกที่เอมิเรตส์เริ่ม เปิดให้บริการ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2533 จะได้ รับการบริการด้วยเที่ยวบิน A380 เพิ่ม ขึน้ เป็น 2 เทีย่ วบินต่อวัน ตัง้ แต่วนั ที่ 27 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป โดยเที่ยวบิน EK372 จะออกเดินทางจากดูไบเวลา 9.40น. ถึงกรุงเทพฯเวลา 18.40น. ส่วน ขากลับเที่ยวบิน EK373 ออกเดินทาง จากกรุงเทพฯเวลา 20.40น. และถึงดู ไบเวลา 00.30น. ในวันถัดไป รวมไปถึง การยกระดับเทีย่ วบินจากกรุงเทพสูด่ ไู บ ของเที่ยวบิน EK 377 จะเปลี่ยนจาก การให้บริการด้วยเครือ่ งแอร์บสั A330200 เป็นเครือ่ งโบอิง้ 777-300ER เริม่ จากวันที่ 1 กันยายนนี้เป็นต้นไป “การที่ เ ราตั ด สิ น ใจเพิ่ ม การ บริการด้วยเครือ่ งบิน A380และเปลีย่ น มาใช้เครือ่ งโบอิง้ 777-300ER ไม่เพียง แต่ยกระดับความสะดวกสบายให้แก่ผู้ โดยสารของเรา แต่ยังเป็นอีกหนึ่งแรง ผลักดันให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ของประเทศไทยนั้ น เติ บ โตอย่ า ง แข็งแกร่งต่อไป” มร. จาเบรอร์ อัล อะซีบี้ ผู้จัดการประจำ�ประเทศไทยและ ภูมิภาคอินโดจีน สายการบินเอมิเรตส์ กล่าว

“ธ.อิสลามฯ” ธนาคารอิ ส ลามฯ ร่ ว มลงนาม MOU กับผู้บริหาร In-Square ในการเป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการ ให้สินเชื่อรายย่อยแก่ผู้ประกอบ การในโครงการของศูนย์การค้า In-square แลนด์มาร์คแห่งใหม่ ในการช้อปปิ้ง ย่านจตุจักร เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 22 ส.ค. 2556 นายธงรบ ด่านอำ�ไพ กรรมการ และรักษาการผูจ้ ดั การธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจรายย่อย ร่วมลงนาม MOU ปล่อยสินเชื่อรายย่อย แก่ผู้ ประกอบการในโครงการ In-square แลนด์มาร์กแห่งใหม่ในการช้อปปิง้ ใกล้ จตุจักร ยืนยันพร้อมในด้านการเป็น แหล่งเงินทุน นายธงรบ ด่านอำ�ไพ กรรมการ และรักษาการผู้จัดการ ธนาคารอิส ลามฯ เปิดเผยถึงโครงการนี้ว่า เป็น ความตัง้ ใจทีจ่ ะร่วมกับธนาคารอิสลาม

Thepublicpost Vol 93  

นสพ.ข่าวมุสลิมอันดับหนึ่ง

Advertisement