Page 4

4

ในประเทศ ในกระแสโ

กองบรรณาธิการ

เข้าใจปล่อยผลรายงานการตรวจ สอบ กรณีเหตุการณ์การชุมนุม กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อ ต้ า นเผด็ จ การแห่ ง ชาติ ( นปช.) ระหว่างวันที่ 12 มี.ค. ถึง 19 พ.ค. 2553 ของคณะกรรมการสิ ท ธิ มนุษยชนแห่งชาติ(กสม.) ออกมาในช่ ว งที่ ส ภาผู้ แ ทน ราษฎรกำ�ลังเร่งเครื่องพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ฉบับของ นาย วรชัย เหมะ ส.ส.สมุทรปราการ พรรค เพือ่ ไทย และแกนนำ�นปช. เพือ่ นิรโทษ กรรมให้กับประชาชนที่ร่วมชุมนุมใน เหตุการณ์ดังกล่าว แต่ไม่รวมแกนนำ� และผู้สั่งการอยู่เบื้องหลัง ขณะที่ อี ก ทางหนึ่ ง ศาลอาญา กรุ ง เทพใต้ ได้ อ่ า นคำ�สั่ ง ในคดี หมายเลขดำ�ที่ ช.5/2555 ที่อัยการได้ ยืน่ คำ�ร้องขอให้ศาลทำ�การไต่สวนการ ตายของ นายสุวรรณ ศรีรักษา นาย อัฒชัย ชุมจันทร์ นายมงคล เข็มทอง นายรพ สุขสถิต น.ส.กมนเกด อัคฮาด นายอัครเดช ขันแก้ว ที่เสียชีวิตใน บริเวณวัดปทุมวนาราม หลังเจ้าหน้าที่ ทหารเข้ากระชับพืน้ ที่ ตามคำ�สัง่ สลาย การชุมนุมของศูนย์อำ�นวยการแก้ไข สถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) โดยรายงานของกสม.มีเนื้อหา สำ�คัญสรุปได้ว่า การจัดชุมนุมของ กลุ่มนปช. ถึงแม้จะมีสิทธิเสรีภาพให้ กระทำ�ได้ แต่ถือว่าอยู่นอกเหนือจาก ทีบ่ ทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญรองรับไว้ การประกาศบังคับใช้พ.ร.บ.ความมัน่ คง พ . ร . ก . ฉุ ก เ ฉิ น แ ล ะ ป ร ะ ก า ศ ภาวะฉุกเฉิน ของรัฐบาลภายใต้การนำ� ของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายก รั ฐมนตรี สมั ย นั้ น จึ ง เหมาะสมกับ สถานการณ์ ขณะที่พบชายชุดดำ�แฝงตัวอยู่

เดอะพับลิกโพสต์

ปี ท่ี 8 ฉบับที่ 93 (ประจ�ำวันที่ 1-30 กันยายน พ.ศ. 2556)

กสม.หัวเชื้ อไฟกลางเมือง

ในกลุ่ ม ผู้ ชุ ม นุ ม และมี ก ารใช้ อ าวุ ธ สงครามยิงตอบโต้กับเจ้าหน้าที่ทหาร ที่เข้าควบคุมสถานการณ์ ดังนั้นถึง แม้ ว่ า เจ้ า หน้ า ที่ จ ะสามารถใช้ อ าวุ ธ ประจำ�กายป้องกันตัวเอง และป้องกัน ชีวติ และทรัพย์สนิ ของบุคคลอืน่ ได้ตาม สมควร แต่จากความผิดพลาดที่เกิด ขึ้ น ถื อ เป็ น ความประมาทจากการ ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ทันทีทรี่ ายงานดังกล่าวหลุดออก มา จึงถูกวิพากษ์วจิ ารณ์จากทัว่ สารทิศ นอกจากกลุม่ นปช.ทีถ่ อื เป็นคูป่ รับกับ กสม.ยุคนี้แล้ว ยังมีกลุ่มนักวิชาการ นักสิทธิมนุษยชน ที่ร่วมกันกระหน่ำ� จนองค์กร“กสม.” แทบจะกลายเป็น องค์กร “ส.ม.ก.”(สะ-หมอง-กลวง) เพราะเนื้อหารายงานไม่ได้ให้ น้ำ�หนักต่อคำ�สั่งของศาลอาญา ที่ชี้ ออกมาว่าในหลายคดีเป็นการกระทำ� ของเจ้าหน้าที่ทหาร โดยเฉพาะคดี สำ�คัญที่ทุกฝ่ายจับตามองอย่าง “คดี 6 ศพวัดปทุมฯ” หลังจากศาลอาญาฯ ใช้เวลารวบรวมข้อมูลหลักฐานอยูน่ าน พอสมควร ที่สุดก็ได้มีคำ�สั่งว่าผู้ตาย ทั้ง 6 คน ถูกยิงด้วยกระสุนปืนขนาด .223 หรือ 5.56 มม. “วิ ถี ก ระสุ น ปื น ยิ ง มาจากเจ้ า พนักงาน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่รักษาความ สงบเรียบร้อยอยูบ่ นรางรถไฟฟ้าบีทเี อส หน้าวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร และ บริเวณถนนพระรามที่ 1 ซึง่ เข้าควบคุม พื้นที่บริเวณแยกราชประสงค์ตามคำ� สั่ ง ข อ ง ศู น ย์ อำ� น ว ย ก า ร แ ก้ ไข สถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ ศอฉ.” และภายหลังอ่านคำ�สั่ง ศาลยัง ได้สรุปประเด็นให้ผู้ที่เข้าร่วมฟังด้วย ว่ า 1. เกิ ด จากการกระทำ�ของเจ้ า พนักงานทหาร 2.ผู้ตายทั้ง 6 ไม่มี คราบเขม่าดินปืนทีม่ อื ทัง้ สองข้าง แสดง

ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการใช้อาวุธปืน มาก่อน 3. การตรวจยึดอาวุธในวัด ปทุมวนาราม ไม่น่าเชื่อว่ามีการตรวจ ยึดจริง และ 4. กรณีชายชุดดำ� ไม่ ปรากฏว่ามีชายชุดดำ�อยูใ่ นบริเวณดัง กล่าว โดยศาลมีคำ�สัง่ ให้นำ�คำ�สัง่ นี้ ส่ง ต่อให้พนักงานอัยการ เพือ่ ดำ�เนินการ ต่ อ ไป ตามประมวลกฎหมายวิ ธี พิจารณาความอาญามาตรา 150 ขณะเดียวกันยังมีขอ้ โต้แย้งจาก กสม.เสียงข้างน้อยอีก 2 คน ได้แก่ พล.ต.อ.วันชัย ศรีนวลนัด และนาย ปริญญา ศิริสารการ ที่ออกมาตอบโต้ กสม.เสี ย งข้ า งมาก คื อ นางอมรา พงศาพิชญ์ ประธานกสม. นายแท้จริง ศิริพานิช นายนิรันดร์ พิทักษ์วัชระ นายไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์ และ นาง วิ ส า เบ็ ญ จะมโน ว่ า รายงานฉบั บ ดังกล่าว กสม.ยังไม่ได้รับฟังข้อมูลให้ ครบด้าน จากทุกองค์กรที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะคำ�สั่งของศาลอาญา จึ ง เป็ น รายงานที่ ไ ม่ ส มบู ร ณ์ สมควรนำ�กลับมาทบทวนและปรับปรุง ใหม่ แต่กลับไม่ได้รับการแยแสโดย นายนิรนั ดร์ยนื ยันว่าพร้อมรับฟังความ

เห็นจากทุกภาคส่วน แต่จะไม่ยอม ทบทวนเนือ้ หาในรายงาน เพราะได้สง่ ไปให้รฐั บาล และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง แล้ว หากจะเทียบกันให้เห็นๆ กับ มาตรฐานของกสม.ชุดนี้ ตามรายงาน ผลการสอบสวนช่วงการชุมนุมของกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพือ่ ประชาธิปไตย (พธม.) เมื่อวันที่ 7 ต.ค.2551 แทบจะ พลิ ก จากหน้ า มื อ เป็ น หลั ง มื อ โดย รายงานฉบับนั้น กสม.ชี้เป้าไปที่เจ้า หน้าที่รัฐ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ ว่า ปฏิบัติหน้าที่เกินขอบเขตที่กฎหมาย บัญญัติเอาไว้ กระทำ�การรุนแรงเกิน กว่าเหตุจนทำ�ให้มีผู้เสียชีวิต ขณะที่คดีที่ไม่น่าจะใช่อำ�นาจ หน้าที่ของ กสม.อย่างการฆาตกรรม อำ�พรางนายเอกยุทธ อัญบุตร นัก ธุรกิจ อดีตเจ้าพ่อแชร์ขาใหญ่ ถึงแม้ จะมีผรู้ อ้ ง แต่อำ�นาจการสอบสวนและ วินิจฉัยคดีมีกระบวนการยุติธรรมจะ เป็นผู้ตัดสินอยู่แล้ว ซึ่งคำ�พิพากษา ของศาลน่าจะทำ�ให้เป็นที่สิ้นสุดในข้อ สงสัยของทุกฝ่าย แต่กสม.กลับยืน่ มือ เข้ามาสอบคดีดังกล่าว

เมือ่ มองย้อนกลับไปถึงทีม่ าของ กสม.กำ�เนิดมาจากรัฐธรรมนูญปี 2540 ทีม่ เี ป้าประสงค์เพือ่ คุม้ ครองสิทธิมนุษย ชน เป็นไปตามสากลโลก และการได้ มาซึง่ กสม.ก็เลือดตาแทบกระเด็นกว่า จะสรรหามาได้ เนือ่ งจากบุคคลทีจ่ ะได้ เข้ามานั่งเป็น กสม. ต้องได้รับเสียง เห็นชอบจากวุฒิสภา ด้วยคะแนนไม่ น้อยกว่า 3 ใน 4 ทำ�ให้ตอ้ งมีการสรรหา กันหลายรอบ แต่.. กสม.ชุดนี้ ต่อยอดจาก รัฐธรรมนูญปี 2550 ซึ่งยังเป็นที่คาใจ ได้ว่า ไม่ได้ร่างขึ้นมาจากบรรยากาศ ที่ไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง เนื่องจากมีปรับวิธีการคัดเลือก กสม. ให้มาจากกรรมการสรรหา แล้วลงมติ 2 ใน 3 แล้วเสนอให้วุฒิสภาให้การ รับรอง ดั ง นั้ น จากองค์ ก รที่ สั ง คมให้ ความคาดหวังว่า จะเป็นหลักในการ ปกป้อง และคุม้ ครองไม่ให้มกี ารละเมิด หลักสิทธิมนุษยชนโดยภาครัฐ และ ให้เป็นที่หวังที่พึ่งของประชาชน แต่ ในการทำ�งานทีผ่ า่ นมา กสม.กลับทำ�ให้ สังคมผิดหวัง เพราะมาตรฐานที่ กสม. แสดงออกมาในหลายกรรมหลายวาระ แทนที่จะช่วยคลี่คลายความขัดแย้ง แต่กลับจะยิง่ เป็นกลไกทีส่ ร้างความขัด แย้งเสียเอง ยิง่ สถานการณ์การเมืองในช่วง วิ ก ฤติ บ้ า นเมื อ งที่ แ ตกแยกกั น เป็ น เสี่ยงๆ แยกสี แยกฝ่ายอย่างชัดเจน จนแทบจะกลายเป็นสงครามกลางเมือง แบบเดียวกับอียิปต์เข้าไปทุกที การ แสดงออกถึงการเลือกข้างขององค์กร อิสระเหล่านี้ ยิ่งเป็นตัวเร้าและกระตุ้น ให้ไฟกลางเมืองโหมกระพือขึ้นมาอีก แทนทีจ่ ะเป็นองค์กรหลักให้กบั บ้านเมืองในยามวิกฤติ แต่ ก ลั บ ไปสร้ า งความชอบ ธรรมอย่างไร้มโนธรรมให้กับใคร บางคน…?

นักเรียนเก่าอียิปต์แถลงประณาม รัฐประหารและการเข่นฆ่าประชาชนในอียิปต์ แถลงการณ์สมาพันธ์นักเรียนเก่า อียิปต์ในประเทศไทย เรื่ อ ง การรั ฐ ประหารและเข่ น ฆ่ า ประชาชนในอียิปต์ 21 สิงหาคม 2556 ณ มัสยิดกลางจังหวัดสงขลา จากเหตุการณ์รัฐบาลที่มาจาก การปฏิวัติรัฐประหารในอียิปต์สั่งสลาย การชุมนุม อย่างสงบของประชาชนชาว อียิปต์บริเวณมัสยิดรอบิอะฮฺอัลอาดาวี ยะฮฺ และมัสยิดอัลฟัตห์ ณ กรุงไคโรเพือ่ ประท้วงการก่อรัฐประหารและให้นำ� รัฐบาลทีป่ ระชาชนเลือกตัง้ กลับ มาบริหาร ประเทศอีกครั้งจนทำ�ให้มีผู้บาดเจ็บล้ม ตายจำ�นวนมาก โดยแหล่ ง ข่ า วของ รัฐบาลอ้างว่ามีผู้เสียชีวิตมากกว่า 500 คน ขณะทีแ่ หล่งข่าวภาคประชาชนระบุ ว่ า ผู้ เ สี ย ชี วิ ต มี ม ากกว่ า 3,000 คน นอกจากนี้มีการเผาผู้บาดเจ็บซึ่งยังไม่ เสียชีวิต เผามัสยิด และหน่วงเหนี่ยว ศพมิให้ญาติรบั ไปทำ�พิธที างศาสนาด้วย สมาพันธ์นักเรียนเก่าอียิปต์ รับ

ทราบเหตุ ก ารณ์ ดั ง กล่ า วรวมทั้ ง เหตุการณ์ทำ�ร้ายผูช้ มุ นุมอย่างสันติกอ่ น หน้านีห้ ลายครัง้ ด้วยความเศร้าสลดหดหู่ ยิง่ และขอประณามการกระทำ�ดังกล่าว อย่างรุนแรง ถือเป็นการกระทำ�อันเกิด จากจิตใจที่โหดเหี้ยมเกินขอบเขตของ คำ�ว่าชั่ว เพราะประชาชนที่ถูกสังหาร ต้องเสียชีวิตไปเพียงเพราะเพรียกหา รัฐบาลทีถ่ กู ต้องชอบธรรม และต่อต้าน ก า ร รั ฐ ป ร ะ ห า ร ล้ ม ล้ า ง สิ ท ธิ ต า ม รัฐธรรมนูญของประชาชน อันเป็นสิ่งที่ ทั่วโลกให้การยอมรับ สมาพันธ์ฯ จึงขอประณามการ ปฏิวัติรัฐประหารในอียิปต์รวมทั้งการ กระทำ�ใด ๆ อันเป็นการล้มล้างระบบ การปกครอง หรื อ ล้ ม ล้ า งรั ฐ บาลซึ่ ง ประชาชนเลือกเข้ามาบริหารประเทศ อย่างชอบธรรม อีกทั้งประณามผู้อยู่ เบือ้ งหลังและสนับสนุนการปฏิวตั ทิ กุ คน เพราะเป็นการส่งเสริมให้เกิดความชั่ว ซึ่งถือเป็นสิ่งต้องห้ามตามหลักศาสนา อิสลาม ดังอัลลอฮฺทรงตรัสไว้ความว่า“จง ส่งเสริมช่วยเหลือกันในเรือ่ งความดีและ ความยำ�เกรง แต่อย่าส่งเสริมช่วยเหลือ

กันในเรื่องบาปกรรมและความเป็นอริ บาดหมาง” สมาพันธ์ฯ ขอเรียกร้องให้รฐั บาล ทีม่ าจากการปฏิวตั ริ ฐั ประหารในอียปิ ต์ เคารพต่ อ สิ ท ธิ แ ละเจตนารมณ์ ข อง ประชาชนส่วนใหญ่ โดยการนำ�รัฐบาล ที่ประชาชนเลือกแล้วกลับมาปกครอง ประเทศดังเดิม และขอเรียกร้องให้กลุม่ ประเทศทีส่ นับสนุนรัฐบาลทีม่ าจากการ ปฏิวัติ ยุติการให้ความช่วยเหลือ และ สนั บ สนุ น ทุ ก รู ป แบบเพราะเป็ น ที่ ประจักษ์แล้วว่า ความช่วยเหลือทีร่ ฐั บาล ทหารอียปิ ต์ได้รบั นัน้ ถูกนำ�มาใช้ปราบ ปรามและเข่นฆ่าประชาชนผู้เรียกร้อง สิทธิอนั ชอบธรรมของตนอย่าง เหีย้ มโหด เพียงใด สมาพันธ์ฯ ขอให้กลุ่มประเทศ ตะวั น ตกยึ ด มั่ น รั ก ษาหลั ก การแห่ ง ประชาธิปไตยอย่างเคร่งครัด ขอให้ใช้ หลักการประชาธิปไตยต่อประเทศต่างๆ ด้วยมาตรฐานเดียวกัน เพื่อสร้างความ ยุติธรรมแก่คนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม เนือ่ งจากการปฏิบตั อิ ย่างอยุตธิ รรม และ หลายมาตรฐานต่อบุคคลบางกลุ่ม โดย

เฉพาะอย่ า งยิ่ ง ต่ อ มุ ส ลิ ม เป็ น สาเหตุ สำ�คัญของการเกิดความรุนแรงในพืน้ ที่ ต่าง ๆ ทั่วโลก สมาพันธ์ฯ ขอสนับสนุนการต่อสู้ ด้วยสันติของประชาชนคนอียิปต์ เพื่อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพอั น ชอบ ธรรมอย่างเต็มที่ ขอให้ผู้ต่อสู้จงยึดมั่น ในสันติวิธีอย่างอดทนจนกว่าจะบรรลุ เป้าหมายในการนำ� รัฐบาลที่ชอบธรรม กลับสู่ประเทศอีกครั้ง ตามพระบัญชา แห่งอัลลอฮฺในซูรอฮฺอาละอิมรอน อายะฮฺ ที่ 120 ความว่า“แม้นหากพวกเจ้าอดทน และยำ�เกรงต่ออัลลอฮฺอย่างแท้จริงกล อุบายใด ๆ ของพวกเขาก็จะทำ�ลายพวก เจ้าไม่ได้ แท้จริงอัลลอฮฺทรงรอบรูถ้ งึ สิง่ ที่พวกเขากระทำ�” สมาพันธ์ขอเรียกร้องสื่อมวลชน ที่รายงานข่าวสถานการณ์ในอียิปต์ ให้ ยึดมั่นในจรรยาบรรณของสื่อมวลชน อย่างเคร่งครัด ไม่ควรใช้อคติรายงาน ข่าวอย่างเอนเอียง เพื่อช่วยเหลือฝ่าย หนึ่ ง และทำ�ลายอี ก ฝ่ า ยหนึ่ ง อย่ า ง อยุติธรรม ควรตระหนักว่า การรายงานข่าว

เท็จและสร้างกระแสความเกลียดชังจะ ไม่สามารถทำ�ลายอิสลามได้อีก ทั้งไม่ สามารถปิ ด บั ง ความจริ ง ได้ ความ พยายามที่จะสร้างภาพของผู้ต่อสู้เพื่อ อิสลามในอียปิ ต์ให้เป็นผูก้ อ่ การ ร้ายของ สื่อ มีแต่จะทำ�ให้สถานการณ์เลวร้าย มากขึน้ สร้างความเกลียดชังต่อกันและ กันอย่างขาดเหตุผลมากขึน้ ขณะทีค่ วาม เชื่อถือต่อสื่อมวลชนมีแต่จะน้อยลง สมาพันธ์ฯ ขอขอบคุณต่อรัฐบาล ไทยและสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุ ง ไคโร เป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ ไ ด้ ใ ห้ ค วาม สงเคราะห์นักศึกษาไทยและคนไทยใน อียปิ ต์เป็นอย่าง ดี และขอให้รฐั บาลไทย ยืนบนจุดของความเที่ยงธรรมโดยส่ง เสริ ม สิ ท ธิ์ แ ละเสรี ภ าพตาม ระบอบ ประชาธิปไตยของประชาชน และควร ประณามการทำ�ลายสิทธิและเสรีภาพ ดังกล่าวอย่างจริงจัง ลงชื่อ (ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ) ประธานสมาพันธ์ นักเรียนเก่าอียปิ ต์ในประเทศไทย

Thepublicpost Vol 93  

นสพ.ข่าวมุสลิมอันดับหนึ่ง

Thepublicpost Vol 93  

นสพ.ข่าวมุสลิมอันดับหนึ่ง

Advertisement