Page 3

ปี ท่ี 8 ฉบับที่ 93 (ประจ�ำวันที่ 1-30 กันยายน พ.ศ. 2556)

ในประเทศ ต่างมุมมอง 5 เสือกกต. ปี่กลองการเมืองโ เหยี่ยวดง

เข้ามารับงานหลังการ “ปฏิวตั ิ 19 กันยาฯ49” เพือ่ ควบคุม-บริหารจัดการ-และลงโทษผู้กระทำ�ผิด จากการเลือกตัง้ ท่ามกลางวิกฤติ การเมื อ งครั้ ง ใหญ่ ที่ สุ ด ของ ประเทศไทย ซึ่งวันที่ 19 ก.ย.นี้ คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง (กกต.) ชุดปัจจุบัน จะหมดวาระ ลงหลังทำ�งานมาครบ 7 ปี 5 เสือ กกต.ชุดนี้ ประกอบด้วย นายอภิชาต สุขคั คานนท์ เป็นประธาน มี น ายประพั น ธ์ นั ย โกวิ ท คุ ม ด้ า น กิจการบริหารงานเลือกตั้ง นางสดศรี สั ต ย ธ ร ร ม ดู แ ล ด้ า น กิ จ ก า ร พรรคการเมื อ งและการออกเสี ย ง ประชามติ นายสมชัย จึงประเสริฐ คุม ด้านสืบสวนสอบสวน นายวิสุทธิ์ โพธิ แท่น ดูแลด้านกิจการการมีส่วนร่วม ตลอด 7 ปีกว่ามานี้ ประเทศไทย มีการแบ่งฝ่าย แบ่งสี แบ่งขัว้ กันชัดเจน ในมุมมองของฝ่ายที่ได้รับประโยชน์ จากการตัดสิน แน่นอนว่าย่อมแซ่ซอ้ ง สรรเสริญ ขณะที่ฝ่ายที่ถูกเล่นงาน นอกจากจะไม่ยอมรับแล้ว ยังตามมา ด้วยคำ�สาปแช่ง จึงถือโอกาสนีเ้ ปิดมุม มองทั้ง 5 เสือ ว่าประสบการณ์ชีวิต บนเก้าอี้ กกต. เป็นอย่างไรบ้าง เริ่มต้นที่ นายอภิชาต สุขัคคานนท์ ถึงกับออกปากว่า ตลอดการ ทำ�งานที่ผ่านมาแม้ต้องเผชิญปัญหา และอุปสรรคมากมาย ถูกกดดันจาก หลายฝ่าย มีทั้งขมขู่ กดดัน ขนาด ตนเองยังโดนปาประทัดยักษ์ใส่บ้าน หรือบางกลุม่ ก็ไปเผาโลงศพถึงทีส่ ำ�นัก งานกกต. แต่ทุกคนไม่ได้หวั่นไหว สามารถฝ่าฟันอุปสรรคมาได้ดว้ ยดี จน จะครบวาระทัง้ ทีไ่ ม่เคยคิดว่า กกต.ชุด นี้จะอยู่ทำ�งานจนครบเทอม ในมุมมองของฝ่ายที่ไม่ประทับ ใจผลงาน ของ กกต. นายอภิชาตถูก ชี้เป้าว่า เป็นหนึ่งในกลไกสำ�คัญของ ฝ่ายอำ�มาตย์ที่จ้องจะล้มขั้วการเมือง ฝ่ายตรงข้าม ซึง่ เจ้าตัวยืนยันว่า ตลอด การทำ�งานทีผ่ า่ นมา ไม่เคยไปบ้านใคร ไม่เคยไปหาใคร นักการเมืองยิง่ อยูห่ า่ ง ไม่ว่าฝ่ายไหน ยืนยันว่ามีความเป็น ตัวเอง ทำ�ให้นานาชาติยงั ชืน่ ชม กกต. ที่สามารถดำ�เนินการจัดการเลือกตั้ง ด้วยความโปร่งใส แทบจะไม่มีชาติใด มาตำ�หนิว่ากกต.ทำ�งานบกพร่องเลย แต่ หลังจากพ้นจากตำ�แหน่งไป แล้ว สิง่ ทีอ่ ยากเห็นคือ อยากเห็นสังคม ไทยกลับมาสูส่ งั คมทีม่ แี ต่ความเอือ้ เฟือ้ เผื่อแผ่ รักและสามัคคีต่อกัน ไม่แบ่ง ค่ายแบ่งฝ่าย หรือแบ่งสีเสื้อ ทุกคน สามารถคิดเห็นแตกต่างได้ แต่ไม่ควร เป็นศัตรูกันเพราะความเห็นต่าง ควร คิ ด ถึ ง ส่ ว นรวมมากกว่ า ส่ ว นตั ว ประชาธิปไตยจะแท้จริงได้ถา้ ประชาชน มีส่วนร่วม

3

ในประเทศ

เดอะพับลิกโพสต์

ก่อนลงจากหลังเสือ ไม่เอา

“ท้ายที่สุดแล้วอยาก ให้ กกต. ได้เป็นที่พึ่งของประชาชนไม่ต่างจาก ศาลยุติธรรม เพราะเราทำ�งานด้วย ความซือ่ สัตย์สจุ ริต ไม่เอนเอียงเข้าข้าง ฝ่ายไหน ยังยืนยันว่าผมไม่ได้เป็น อำ�มาตย์ตามที่ใครๆ กล่าวหาอย่าง แน่นอน” อีก มุมมองของเสือตัวที่สอง ที่ ควบคุมดูแลงานด้านกิจการบริหารงาน เลือกตัง้ นายประพันธ์ นัยโกวิท บอก ว่า ไม่เคยมีความตัง้ ใจจะมาเป็น กกต. แต่ทไี่ ด้มาเป็นเพราะทีป่ ระชุมใหญ่ศาล ฎีกา เป็นผู้เลือกให้มาดำ�รงตำ�แหน่ง ถือเป็นความภาคภูมใิ จ และตัง้ ปณิธาน เอาไว้ว่าจะทำ�งาน กกต.ไม่ให้เสื่อม เสีย ผ่าน มา 7 ปี คิดว่าทำ�ได้ตามที่ ตั้งใจไว้ เพราะทำ�ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและเทีย่ งธรรม ทีผ่ า่ นมาช่วงเลือก ตั้งทั่วไป 3 กรกฎาคม 2554 มีคนมา ติดต่อขอพบขอให้ลาออกจาก กกต. แถมขู่ว่าถ้าไม่ลาออกจะถูกเล่นงาน อย่างหนัก ถือได้วา่ กกต.ชุดนีถ้ กู กดดัน มาก แต่ก็พอใจ โดยเฉพาะการจัดการเลือกตั้ง ระดับชาติ 2 ครั้ง คือ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2550 และวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 เป็นทีย่ อมรับทัง้ ในไทยและต่าง ประเทศ ขณะเดียวกันต้องทำ�ควบคู่ ไปกับการพลิกฟื้นความเชื่อมั่น หลัง กกต.ชุดก่อนหน้า สูญเสียความศรัทธา จากประชาชน จนศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ตั ด สิ น ให้ ก ารเลื อ กตั้ ง เมื่ อ เดื อ น เมษายน 2549 เป็นโมฆะ การ ทำ�งานจะพิจารณาตามข้อ กฎมายและข้อเท็จจริง ไม่ได้ดูตัวคน ทีถ่ กู ร้องเป็นใคร อยูพ่ รรคไหน ทีม่ กี าร พู ด ว่ า ก ก ต . เ อ น เ อี ย ง ไ ป ช่ ว ย พรรคการเมืองหนึ่ง จริงๆ แล้วเราให้ ใบเหลือง ใบแดงเกือบทุกพรรค แต่ ยอมรับว่าตลอดเวลาการทำ�งาน มีแรง กดดันจากฝ่ายต่างๆ ส่งผลกระทบต่อ ชี วิ ต และคนในครอบครั ว มี ก าร

โทรศัพท์ข่มขู่ เมื่อหมดวาระไปแล้วจะขออยู่ บ้านเลีย้ งหลาน ใช้ชวี ติ เหมือนคนปกติ ทัว่ ไป ส่วนกกต.ชุดใหม่ทจี่ ะเข้ามาเชือ่ ว่าจะประสานงานและจัดการเลือกตั้ง ให้สุจริตได้ การเมืองไทยยังมีความ หวัง เพราะระบบเลือกตั้งของไทยอยู่ ในระบบดีแล้ว ได้มาตรฐานสากล ที่ เหลื อ คื อ การพั ฒ นาทางการเมื อ ง วัฒนธรรมทางการเมือง ประชาชนต้อง เลื อ กและตั ด สิ น ใจที่ ดี วั ฒ นธรรม การเมืองถือเป็นสิ่งสำ�คัญ อย่าไปเดิน นอกทางให้เดินในเส้นทางประชาธิปไตย เดินอยูใ่ นกรอบของระเบียบกฎหมาย ประเทศไทยก็เดินไปได้ “ไม่ว่าเสื้อ เหลือง เสื้อแดง เสื้อ สีอะไร หรือแม้แต่กลุ่มหน้ากากขาว เป็นแค่ปรากฏการณ์ ...เชื่อว่าวิกฤติ การเมืองแบบปี 2553 ไม่น่าจะมีขึ้น อีกแล้ว คิดว่าคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าบ้าน เมืองมีปัญหา คงไม่อยากให้มีปัญหา ขึ้นอีก คิดว่าการเลือกตั้งทั่วไปไม่น่า จะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้ เพราะไม่มีเหตุบ่งชี้ และรัฐบาลก็ยังเหลือวาระอีก 2 ปี คง มี อ ย่ า งเดี ย วคื อ การเดิ น ออกมาใส่ หน้ า กากแล้ ว มี เ หตุ ทำ � ให้ ต้ อ งมี ก าร จัดการ เลือกตั้ง” ขณะที่ นายสมชัย จึงประเสริฐ เสือตัวที่สามที่ต้องดูแลงานสืบสวน สอบสวน มองว่ายังไม่พอใจกับการ ทำ�งานโดยเฉพาะการจัดการเลือกตั้ง แม้หลายคนจะพอใจ แต่กไ็ ด้ยนิ คนด่า มากกว่าคนชม จึงอยากให้ กกต.ปรับ วิธีการ ขั้นตอนและแนวคิด รวมถึง ความเป็นหนึ่งเดียวกัน ควรปรับจูน ให้ได้ ถามว่า 7 ปีพอใจการทำ�งาน หรือไม่ ตอบได้เลยว่าไม่พอใจ จะพอใจ อย่างเดียวคือ มีคนชงกาแฟให้ มีคน ขับรถให้ จนวันนี้ขับรถแทบไม่เป็น ส่วนการกดดันข่มขูม่ แี น่ ถึงขัน้ ท้าต่อย ยิงกันก็มี บางคนก็ไปหาเจ้าหน้าที่ ตำ�รวจมาคุ้มกัน ส่วนตัวไม่ชอบเลย

เรื่อง ความศรัทธาต่อกกต. ก็ เป็นของแต่ละคน สังคมศรัทธา กกต. เป็ น บางคน แต่ ล ะกลุ่ ม ศรั ท ธาไม่ เหมือนกัน ศรัทธาครบ 5 คนไม่มี มัน แยกกันศรัทธา คนนี้ตัดสินถูกใจก็ว่า ดี คนนี้ตัดสินใจไม่ถูกใจก็ว่าไม่ดี เลว ดังนั้นดีเลวอยู่ที่ตัวเราหลังจากหมด วาระคงอยูบ่ า้ น บัน้ ปลายชีวติ คงเหลือ เวลาให้ตวั เอง คิดว่าคงพอแล้วไม่กลับ มาทำ�งานอีกแล้ว ขอพอแค่นี้ ท้ า ยสุ ด คงไม่ ฝ ากอะไรกั บ นักการเมือง ทุกอย่างเป็นไปตามกรรม ทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงโดยกลไก ของตัวเอง สำ�หรับ นายวิสุทธิ์ โพธิแท่น ดูแลด้านกิจการการมีสว่ นร่วม เสือตัว ที่สี่บอกว่า การมอง กกต.ของแต่ละ คน แล้วแต่ทศั นคติของคนมอง แต่ตน แยกการทำ�งานกับเรื่องส่วนตัว การ วินจิ ฉัยคดียดึ ตามข้อเท็จจริง ตามเนือ้ ผ้าและข้อกฎหมาย ไม่มีใครมากดดัน ได้ ใ น มุ ม ม อ ง ข อ ง ต น เ ห็ น ว่ า กฎหมายบางฉบั บ ต้ อ งมี ก ารแก้ ไข เพราะหยุมหยิมเกินไป บางฉบับลงไป ถึ ง รายละเอี ย ด อย่ า งกฎหมาย พรรคการเมือง ไม่ควรมีการยุบพรรค อี ก ควรให้ ป ระชาชนตั ด สิ น ว่ า จะ สนับสนุนพรรคนั้นๆ ต่อไปอีกหรือไม่ ช่วง 8-9 ปีที่ผ่านมา การเมือง ไทยมีความแตกต่างทางความคิดมาก นำ�ไปสู่ความแตกแยก ซึ่งไม่เคยเห็น มาก่ อ น ไม่ ต้ อ งการเห็ น สงคราม กลางเมือง เป็นคนไทยด้วยกันน่าจะ มานัง่ คุยกัน บางทีเรือ่ งในอดีตผ่านมา แล้วอะไรลืมได้กล็ มื อภัยได้กอ็ ภัย นำ� มาเป็นบทเรียนต่อไป มาเริ่มกันใหม่ เพราะอยู่ประเทศเดียวกัน “ทุกคนต้องตายกันหมด แต่ ก่อนตายทำ�ไมไม่ให้คนอื่นมีความสุข มากกว่าความทุกข์ การแก้ไขความขัด แย้งคงไปบังคับความคิดใครไม่ได้ แต่ หวังว่าคนจะเข้าใจ แต่หากทุกคนยังมี ทิฐิกันไม่เลิก ความรุนแรงก็อาจหลีก เลี่ยงยาก” ขณะ ที่เสือกตัวที่ห้า หลายคน ให้ฉายาว่านางสิงห์ เพราะเป็นกกต. หญิงเพียง 1 เดียวใน 5 ชาย นาง สดศรี สัตยธรรม บอกว่า การทำ�งาน ไม่เคยแบ่งเพศ แบ่งสีหรือแบ่งค่าย และการวินิจฉัยคดีต้องไม่มีสี ต้องให้ คำ�ตอบและอธิบายเหตุผลให้ประชาชน ได้ จึงจะเป็นเกราะป้องกัน พอใจ ในการทำ�งาน 60 เปอร์เซ็นต์ เพราะคลื่นลมถาโถมมา ตลอด จะทำ�อะไรที่จะยืนได้ในขณะที่

Thailand in Focus คลื่นลมแรง ก็ต้องอดทน ยึดตัวบท กฎหมายเป็นหลัก บอกว่า กกต.เป็น อำ�มาตย์ ก็แล้วแต่มมุ มอง แต่เราทำ�ให้ เห็นว่า กกต.ไม่ใช่คนของค่ายไหน แต่ จะมีหรือไม่กอ็ ยูท่ แี่ ต่ละคนจะพูดความ จริงกันหรือไม่ การวินิจฉัย คดีแน่นอนย่อมมี ฝ่ายที่ได้และเสียประโยชน์ ฝ่ายที่เสีย ก็คิดว่าเราคือศัตรู ฝ่ายที่ได้ประโยชน์ ก็โอเค ถ้าเทียบกับการเป็นผูพ้ พิ ากษา มา 35 ปี กกต.หนักมาก มีความรู้สึก ที่ เ ค้ า พู ด กั น ว่ า การเมื อ งเป็ น เรื่ อ ง สกปรก เป็นเรื่องจริง เราไม่ใช่นักการ เมื อ งแต่ ก็ เ อื้ อ มมื อ ไปแตะการเมื อ ง แน่นอนคนทีเ่ สียประโยชน์ตอ้ งวิพากษ์ วิจารณ์เรา ใส่สีตีไข่ให้เสียหาย แต่ ที่ น่ า หนั ก ใจคื อ การนำ� ครอบครัวมาเล่นด้วย เล่นกับตัวเอง เราไม่หนักใจ แต่เอาครอบครัวมายุ่ง เกี่ ย ว ถื อ ว่ า ไม่ แ ฟร์ หลายครั้ ง เอา ลูกสาวมาเล่นด้วย น่าสงสารเพราะเค้า ไม่รู้เรื่องด้วย ถึงบอกว่าการเมืองเป็น เรื่องน่ากลัว ไม่เคยปราณีใคร ใครมา แตะก็ได้รับผลนั้น และบัง เอิญเป็น ผูห้ ญิงคนเดียว แสดงบทบาทไม่เหมือน คนอื่น จึงถูกเพ็งเล็งเป็นพิเศษ 2 เดื อ นจากนี้ ไ ป นางสดศรี ยอมรับว่า มีสัญญาณบางอย่างบอก ถึงความไม่ปกติ เช่นกรณี นายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ที่ลาออกทั้งที่มีเวลาอีก 4 ปี คนระดับ นี้ลาออกทุกตำ�แหน่งมันน่าจะมีอะไร บางอย่างเกิดขึน้ เท่าทีร่ จู้ กั นายวสันต์ เป็นคนเอาจริงเอาจัง เป็นคนไม่ยอม ใคร ประจวบ กับจะเปิดสมัยประชุม สภาฯ มีร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรม ร่าง พ.ร.บ.เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท มันจะเกิด อะไร จะเกิ ด การปฏิ วั ติ ที่ ไ ม่ ใช่ โ ดย กองทัพทหาร แต่ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ ไหนก็นา่ ห่วง ไม่อยากให้ประเทศชาติ เกิดสงครามกลางเมือง บ้านเมืองกำ�ลัง เดินไปด้วยดี แต่มันมีสัญญาณอะไร บางอย่างจนทำ�ให้ไม่สบายใจ ทุกอย่าง กำ�ลังประมวลผล ทุกอย่างกำ�ลังเข้ามา บรรจบกัน เมื่อมาถึง ช่องแคบที่ไม่ สามารถไปได้อีกแล้ว จะเกิดอะไรต่อ ไป เรากำ�ลังเจออะไรข้างหน้า ซึ่งตน อาจกังวลผิดไปก็ได้ “หมอดูบอกว่าดาวหลักมาเล็ง ตรงกั น บางครั้ ง เราไม่ เ ชื่ อ แต่ โหราศาสตร์ คื อ การรวบรวมสถิ ติ รวบรวมเหตุการณ์ตั้งแต่สมัยโบราณ ทางโหราศาสตร์ก็เตือน ต่างประเทศ ก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เช่น ประเทศ อี ยิ ป ต์ ซึ่ ง คล้ า ยๆ บ้ า นเรา เมื่ อ มี เหตุการณ์ตวั อย่าง ยอมรับว่ากังวลกับ เหตุการณ์ที่จะเกิดใน 2 เดือนจากนี้ ไป” คำ�เปิดใจถึงความรูส้ กึ ตลอด เวลา ที่ 5 เสือ กกต.ทำ�งาน ซึ่งได้ รับทั้งก้อนอิฐและดอกไม้ ซึ่งพวก เขาหวังว่าจะไม่ได้กลับมาทำ�หน้า จัดการเลือกตั้งอีกครั้ง. !!!!!

Thepublicpost Vol 93  
Thepublicpost Vol 93  

นสพ.ข่าวมุสลิมอันดับหนึ่ง

Advertisement