Page 23

เดอะพับลิกโพสต์

ปี ท่ี 8 ฉบับที่ 93 (ประจ�ำวันที่ 1-30 กันยายน พ.ศ. 2556)

โดย... ฮากีม

เรื่องประหลาดที่ไม่ประหลาดคือ เรือ่ งทีส่ มาคมการค้าบุหรีไ่ ทย และ บริ ษั ท บุ ห รี่ ยั ก ษ์ ใ หญ่ ยื่ น ฟ้ อ ง กระทรวงสาธารณสุ ข ต่ อ ศาล ปกครองเพื่ อ ให้ เ ลื่ อ นประกาศ กระทรวงที่ให้เพิ่มขนาดภาพคำ� เตือนให้ใหญ่ขนึ้ กว่าเดิมจาก 55% เป็น 85 % ซึ่งจะมีผลว่า “ ไม่ สามารถดำ�เนินการซือ้ เครือ่ งจักร ตามเงื่อนไขเพิ่มพื้นที่คำ�เตือนได้ ทัน ‘’ และขอให้ศาลปกครอง เพิก ถอน ประกาศดังกล่าว โดยอ้างว่า สธ. ทำ � เกิ น อำ � นาจหน้ า ที่ ที่ กฎหมายแม่ บ ทกำ � หนดและยั ง กล่าวหาว่าการออกประกาศดัง กล่าวไม่เป็นไปตามขั้นตอนของ รัฐธรรมนูญ ปี 2550 มาตรา 57 วรรค 2 เนื่องจาก สธ. ไม่ได้เปิด รับฟังความคิดเห็นจากผูม้ สี ว่ นได้ เสีย จริงๆ เรือ่ งทีไ่ ม่ประหลาดนี้ สรุปได้วา่ ผูค้ า้ บุหรีก่ ลัวว่าการขยายภาพคำ�เตือน ให้ใหญ่ขึ้นนั้นจะมีส่วนทำ�ให้ยอดขาย บุหรีข่ องตนลดลง และกลายเป็นสินค้า ที่น่าขยะแขยงมากขึ้น ส่วนเรื่องที่ว่า ผิดขั้นตอนรัฐธรรมนูญปี 50 นั้น นัก กฎหมายชี้ แ จงว่ า ตามกฎหมาย กำ�หนดว่าการรับฟังความคิดเห็นจะ ต้องเป็นโครงการของรัฐเท่านั้น กรณี ที่ บ ริ ษั ท บุ ห รี่ บ อกว่ า ผล บังคับใช้ในวันที่ 2 ต.ค. นี้ จะเป็นภาระ ในการคืนสินค้า ทางกระทรวงเหมือน รูท้ นั ก็ได้แก้ปญ ั หาโดยการยืดเวลาให้ อีก 90 วัน เพือ่ ให้สามารถระบายสินค้า เดิมได้ โดยบริษทั บุหรีจ่ ะสามารถขาย บุหรีร่ ปู แบบเก่าได้ถงึ วันที่ 30 ธันวาคม

โดย... กัลยาณา

ในช่วงฤดูฝนอากาศจะเริม่ เย็นลง แ ล ะ มี ค ว า ม ชื้ น สู ง ก า ร เปลีย่ นแปลงของสภาพอากาศเป็น สาเหตุ สำ � คั ญ ที่ ทำ � ให้ โรคหลาย ชนิดสามารถแพร่ระบาดได้ง่าย ขึ้น สำ�หรับช่วงฤดูฝนนี้ไข้หวัดที่ ควรใส่ ใจเป็ น ไข้ ห วั ด ใหญ่ ต าม ฤดูกาลทีต่ ดิ ต่อกันได้งา่ ย เช่น แค่ ไอหรือจามรดกัน สัมผัสเสมหะผู้ ป่วย หรือสัมผัสทางมือทีป่ นเปือ้ น เชือ้ โรค ก็ท�ำ ให้แพร่เชือ้ ได้แล้ว แต่ วิธีการป้องกันก็ไม่ยากแค่รักษา ร่างกายให้แข็งแรง ออกกำ�ลังกาย สม่�ำ เสมอ ล้างมือบ่อยๆ และควร ฉีดยาวัคซีนกระตุ้นร่างกายให้มี การสร้างภูมิต้านทาน ก็สามารถ ป้องกันได้อีกทางหนึ่ง

สุขสาระ กับ สสม.

23

เมื่อบริษัทบุ หรี่ฟ้องรัฐบาลไทย เท่านั้น และตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จะต้องเปลี่ยนเป็นรูปแบบใหม่ ทั้งหมด น.ส. บังอร ฤทธิภักดี ผู้อำ�นวย การเครือข่ายควบคุมการบริโภคยาสูบ ในอาเซียน กล่าวว่า “ หากบริษทั บุหรี่ จะฟ้อง สธ. ไทยก็คงไม่ต่างจากการ ฟ้องในประเทศอืน่ ๆ ซึง่ ล้วนฟังไม่ขนึ้ โดยเฉพาะที่บอกว่าทำ�ให้บริษัทเสีย หายทัง้ ทีค่ วามเป็นจริงแล้วบริษทั บุหรี่ 6 บริษัทใหญ่ทั่วโลก มีกำ�ไรสุทธิรวม กั น ถึ ง 35,000 ล้ า นเหรี ย ญ หรื อ 175,000 ล้านบาท เท่ากับกำ�ไรของ โค้ก ไมโครซอฟท์ และแมคโดนัลด์ รวมกัน ขณะที่ประเทศไทยต้องสูญ เสียเงินไปกับการรักษาโรคที่เกิดจาก บุหรี่ถึงปีละ 52,000 ล้านบาท หรือ 0.5 % ของจีดีพี โดยในประเทศไทย ยังมีผเู้ สียชีวติ ด้วยโรคจากการสูบบุหรี่ อีกปีละ 50,700 คน ย้�ำ ครับ... ว่ามีผเู้ สียชีวติ ด้วยโรค จากการสูบบุหรี่ถึงปีละ 50,700 คน หรือวันละ 139 คนหรือ ชั่วโมงละ 6 คน !! บริ ษั ท บุ ห รี่ เ คยฟ้ อ งรั ฐ บาล ออสเตรเลี ย และอุ รุ ก วั ย ที่ กำ�หนด มาตรการให้พิมพ์คำ�เตือนขนาดใหญ่ บนซองบุ ห รี่ แ ต่ ก็ แ พ้ ค ดี ทำ�ให้ ออสเตรเลี ย มี ข นาดภาพคำ�เตื อ น เฉลี่ย87.5 % และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ เดือน ธ.ค. 2555 ส่วนอุรุกวัยใช้ภาพ คำ�เตือนขนาด 80 % ตั้งแต่ปี 2553 ดังนั้นถ้าดูเจตนากันจริงๆจะ

เห็ น ว่ า สิ่ ง ที่ บ ริ ษั ท บุ ห รี่ ต้ อ งการดู เหมือนจะเป็นความพยายามทีจ่ ะชะลอ คำ�ประกาศกระทรวงออกไป เพือ่ สะสม กำ�ไรเพิ่มขึ้นมากกว่าเหตุอื่น ด้วยกระแสต้านบุหรีท่ วั่ โลก รวม ทั้งประเทศไทย อย่างไรเสียประกาศ กระทรวงสาธารณสุขของไทยก็จะถูก นำ�มาใช้อย่างจริงจัง

องค์การอนามัยโลกมีคำ�ขวัญ สุ ด ท้ า ยผู้ เ สพก็ เ จ็ บ ปวด เกี่ ย วกั บ บุ ห รี่ ไว้ ว่ า “ Tobacco : ทรมาน แม้กระทัง่ หายใจ “ ก็เหนือ่ ย Deadly in any form or disguise” เหลือเกิน” หมายความว่า “ บุหรี่ ทุกประเภท นำ� สุขสาระ ฉบับที่ 116 สู่ความตาย “ แปลใหม่ได้ความว่า ผู้ ประจำ�เดือนสิงหาคม 2556 ขายบุหรี่ คือผู้ ขายความตาย ? เพราะ บุหรี่เป็นฆาตรกรเลือดเย็นที่ค่อยๆ ทำ�ลายร่างกายทีละเล็กทีละน้อย

สมุนไพรป้องกันโรคช่ วงหน้าฝน สมุนไพรทีป่ อ้ งกันโรคหวัดมี หลายประเภท ดังนี้ • ฟ้าทะลายโจร ช่วยบรรเทา อาการหวัด หากมีอาการเจ็บคอให้เด็ด ยอดฟ้าทะลายโจรมาเคีย้ ว 2 ยอดต่อ1 ครั้ง แล้วกินวิตามินซี 500 มิลลิกรัม ควบคูไ่ ปด้วย โดยกินเช้า กลางวัน เย็น • มะขามป้อม มีฤทธิข์ บั เสมหะ บรรเทาอาการไอ วิ ธี รั บ ประทาน มะขามป้อมเพือ่ กันและแก้อาการหวัด สามารถรับประทานรับประทานได้ทงั้ ผลแห้งและผลสด ซึ่งมีวิธีทำ�หลายวิธี ดังนี้ • วิธีที่ 1 รับประทานลูกสดทั้ง

ลูกวันละ 1-2 ลูก ตอนรับประทาน เข้าไปครั้งแรกอาจจะรู้สึกเปรี้ยวและ ฝาดๆขมๆ แต่เมือ่ อมไปซักพักรสชาติ จะเปลี่ยนเป็นหวานชุ่มคอ • วิธีที่ 2 เลือกผลสดๆ แก่จัด สัก 20-30 ลูก ล้างน้ำ�ผ่าเอาเมล็ดออก เอาเนื้อไปปั่นหรือตำ�ก็ได้ เติมน้ำ� 2 ถ้วย ผสม ด้วยน้ำ�เชื่อมหรือ น้ำ�ผึ้ง ประมาณ 1 / 3 ถ้วย เกลือ 1 ช้อนชา จะได้น้ำ�มะขามป้อมสีขาวขุ่นๆรินดื่ม ได้ทันที • วิธีที่ 3 ให้นำ�ลูกมะขามป้อม แห้งๆ มาแช่น้ำ�ก่อนเข้านอน น้ำ� 1 แก้ว ใช้มะขามป้อมแห้ง 1 – 2 ลูก รุ่งเช้า รับประทานทัง้ น้ำ�ทัง้ เนือ้ ตอนท้องว่าง แก้หวัดได้หรือจะต้มดื่มอุ่นๆ ก็ได้ผล ดีเช่นกัน • มะนาว ใช้น้ำ�มะนาว 1 ส่วน ผสมกับน้ำ�สุกอุน่ น้ำ�เชือ่ ม 1 ส่วนเหยาะ เกลือเล็กน้อยผสมให้เข้ากัน จิบทีละ น้อยจะได้ผลดีกว่าดื่มรวดเดียวหมด แก้ว เพราะตัวยาจะออกฤทธิท์ คี่ ออย่าง สม่ำ�เสมอ รักษาอาการไอ เจ็บคอใน หน้าฝนได้อย่างดี หรือนำ�มะนาวมา คั้นจนได้นำ�้ มะนาว ใส่เกลือลงไปสัก ช้อนชาต่อน้ำ�มะนาว 1 แก้ว รสเปรี้ยว นีจ้ ะไปกระตุน้ ให้หลัง่ น้ำ�เมือกมาทำ�ให้

เสมหะหายหนืดข้น • ตะไคร้ ขับเสมหะ นำ�ตะไคร้ 1 เหง้า ( บริเวณโคนต้นที่ติดกับราก) มาตำ�ให้ละเอียดผสมน้ำ�มะนาว 1ลูก ใส่เกลือ ประมาณ1/2 ช้อนชา คนให้ เข้ากันแล้วเทใส่ถ้วย จากนั้นใช้นิ้วชี้ จุ่มน้ำ�ที่ได้แล้วล้วงกวาดให้ทั่วคอจน น้ำ�ตะไคร้หมด จะช่วยขับเสมหะอีก ทางหนึ่ง • ใบกระเพรา แก้ไอ โขลก ใบ กะเพราประมาณ 7 ใบ ให้แหลก บีบ มะนาว 1 ซีกเล็ก และใส่เกลือตัวผู้ลง ไป 3 เม็ด นำ�มาอมหรือเคีย้ วแล้วกลืน ช้าๆ สามารถกินได้วนั ละ 2-3ครัง้ หาก มี อ าการเจ็ บ คอรวมด้ ว ยอาจตำ� กระเทียม 3 กลีบ ใส่เพิ่ม เพื่อช่วยฆ่า เชื้อโรคบริเวณลำ�คอ • นอกจากสมุนไพรที่กล่าวมา ข้ า งต้ น ยั ง มี อี ก มากมายที่ ส ามารถ บรรเทาหรือรักษาอาการไข้หวัดได้ แต่ ทั้งนี้การรักษาจะต้องสึกษาหาข้อมูล และขอคำ�ปรึ ก ษาผู้ เชี่ ย วชาญหรื อ แพทย์ แ ผนปั จ จุ บั น ควบคู่ ไ ปด้ ว ย อาการป่วยจะได้หายเร็วและไม่เกิด อันตรายกับตัวเราอีกด้วย • หมายเหตุ – ตำ�รับยาโบราณ ได้แยกผลึกเกลือออกเป็น 2 ชนิด เพือ่

ประโยชน์ในการนำ�มาใช้ • 1. เกลือตัวผู้ คือ เม็ดเกลือที่ มีรูปร่างลักษณะเป็นเม็ดยาวแหลม ชาวนา เกลือมีการใช้ประโยชน์จาก ภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ ใช้ผสมยาตรา ไก่กวาดคอเด็กแก้ซาง และถ้านำ�ไป ผสมน้ำ�มะนาวก็จะแก้ไอได้ดี หรืออุด ฟันแก้ปวดฟันก็ได้ • 2. เกลือตัวเมีย คือ เม็ดเกลือ ที่ มี รู ป ร่ า งลั ก ษณะแบนเป็ น เหลี่ ย ม ประโยชน์ ข องเกลื อ ตั ว เมี ย จะใช้ ไ ด้ สารพัดประโยชน์ใช้บริโภค ใช้ดองผัก ดองปลา ทำ�น้ำ�ปลาใช้ในอุตสาหกรรม ต่างๆ

สุขสาระ ฉบับที่ 116 ประจำ�เดือนสิงหาคม 2556

Thepublicpost Vol 93  

นสพ.ข่าวมุสลิมอันดับหนึ่ง

Thepublicpost Vol 93  

นสพ.ข่าวมุสลิมอันดับหนึ่ง

Advertisement