Page 22

22

วาไรตี้บันเทิง

เดอะพับลิกโพสต์

ปี ท่ี 8 ฉบับที่ 93 (ประจ�ำวันที่ 1-30 กันยายน พ.ศ. 2556)

ซั มซุง อวดโฉมโน้ตบุ ๊คบางพิเศษ ‘ซั มซุง อทีฟ บุ ๊ค 9 ไลท์’ ซัมซุง อวดโฉมโน้ตบุ๊คบางพิเศษ 'ซัมซุง อทีฟ บุ๊ค 9 ไลท์' โดดเด่น ด้ ว ยหน้ า จอทั ช สกรี น และการ ทำ�งานแบบมัลติทาสกิ้งฟังก์ชั่น บนวินโดวส์ 8 และขุมพลังควอด คอร์ โปรเซสเซอร์ หนักเพียง 1.58 กก.บางแค่ 17.4 มม. ทั้งเล่นทั้ง ทำ�งานได้ง่ายๆ ในสัมผัสเดียว... บริษทั ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำ�กัด ประกาศเปิดตัว โน้ตบุ๊คบาง พิ เ ศษที่ ม าพร้ อ มระบบปฏิ บั ติ ก าร วินโดวส์ 8 'ซัมซุง อทีฟ บุ๊ค 9 ไลท์' (ATIV Book 9 Lite) ส่วนผสมที่ ลงตัวระหว่างรูปลักษณ์ทโี่ ดดเด่นและ นวัตกรรมล้ำ�สมัย บนหน้าจอทัชสกรีน ขนาด 13.3 นิ้ว ที่รองรับการสัมผัสได้ ถึง 10 จุด หน่วยประมวลผลแบบควอด คอร์ (Quad-Core Processor 1.4GHz) หน่วยความจำ� 4 กิกะไบต์ (4GB) การ์ดจอแยก AMD Radeon HD 8250 Graphics และหน่วยจัด เก็บข้อมูลแบบ SSD (Solid State Disk) ความจุ 128 กิกะไบต์ (128 GB) อี ก ทั้ ง ยั ง พกพาสะดวกด้ ว ยน้ำ� หนั ก เพียง 1.58 กิโลกรัม และบางเพียง 17.4 มิลลิเมตร ซัมซุง อทีฟ บุ๊ค 9 ไลท์ ยังช่วย ให้การทำ�งานรวดเร็วทันใจ สามารถ บูทเครือ่ งได้ภายใน 7 วินาที และปลุก เครือ่ งให้พร้อมกลับมาใช้งานได้ในเวลา

ลูกค้าการบินไทยเตรียมเฮ กันยายนนี้​ ให้ผู้โดยสารใช้ wi-fi บนเครื่องแล้ว

1 วินาที และด้วยหน้า จอทั ช สกรี น และ มัลติทาสกิ้งฟังก์ชั่น (Multi - Tasking Function) ของซัม ซุง อทีฟ บุ๊ค 9 ไลท์ ช่วยให้ผใู้ ช้งาน

สามารถทั้งเล่นทั้งทำ�งานไปพร้อมๆ กันได้อย่างเพลิดเพลินในสัมผัสเดียว บนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 8 และ แอนดรอยด์ ผ่านแอพพลิเคชั่น ไซด์ ซิงค์ เพียงใช้นิ้วเดียวลากโปรแกรมที่ เคยเปิดใช้ล่าสุดจากขอบซ้ายจอโดย ไม่ยกนิว้ ขึน้ แล้วดันโปรแกรมกลับไป ยั ง ขอบซ้ า ยจอ เพื่ อ ช่ ว ยแสดง 2 โปรแกรมในเวลาเดียวกัน พร้อมทั้งผู้ ใช้งานสามารถปรับเลือ่ นเส้นแบ่ง เพือ่ ปรับขนาดโปรแกรมให้เหมาะสมกับ การใช้งาน สำ�หรับ แอพพลิเคชัน่ ไซด์ซงิ ค์ (SideSync) เป็นแอพพลิเคชั่นนี้จะ ทำ�ให้ผบู้ ริโภค เชือ่ มต่อ 2 ระบบปฏิบตั ิ การเข้าด้วยกันโดยใช้โน้ตบุ๊คพีซีใน ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ และสมาร์ท

โฟนในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เพือ่ ทำ�งานร่วมกันได้อย่างเป็นอันหนึง่ อั น เดี ย วกั น โดยผู้ ใช้ ง านสลั บ การ ทำ�งานจากโน้ตบุค๊ พีซี ไปสูโ่ หมดสมา ร์ ท โฟนที่ ใช้ ร ะบบปฏิ บั ติ ก ารแอน ดรอยด์ได้งา่ ยดาย อีกทัง้ ด้วยคุณสมบัติ โฮมซิงค์ ไลท์ (HomeSync Lite) ยัง ช่วยให้ผใู้ ช้สามารถสำ�รองไฟล์ รูปภาพ และคลิปวิดีโอต่างๆ จากอุปกรณ์พก พาผ่ า นเซิ ร์ ฟ เวอร์ ม าเก็ บ ไว้ ใ น คอมพิวเตอร์ เปรียบเสมือน คลาวด์ ส่วนบุคคล (Personal Cloud Server) และสามารถเรียกใช้งานไฟล์เหล่า นี้ได้จากอุปกรณ์มือถือได้ตลอดเวลา อีกด้วย

ใครที่ใช้บริการการบินไทย ในเดือนกันยายนนี้ จะสามารถใช้ บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย หรือ ไวไฟ บนเครื่องบิน ตั้งแต่เดือน กันยายนนี้ หลังการบินไทยยื่นขอมาแล้วกว่า 2 ปี นายเจษฎา ศิวรักษ์ เลขานุการประจำ�รองประธานคณะกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เปิดเผยว่า ขณะนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณาให้ใบอนุญาตให้ บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย หรือ ไวไฟ บนเครือ่ งบินให้กบั บริษทั การบินไทย จำ�กัด (มหาชน) ซึง่ ได้ยนื่ เอกสารเข้ามาที่ กสทช. พร้อมเงินค่าสมัครจำ�นวน 2 หมื่นบาท แล้ว โดยคาดว่าจะเริ่มให้บริการได้ตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนนี้ หลังจาก การบินไทยได้ยื่นขอใบอนุญาตมาที่ กสทช. เมื่อ 2 ปีที่ ผ่านมา โดยได้ยื่นขออนุญาตให้บริการทั้งไวไฟและโมบายพร้อมกัน แต่ ติดปัญหาเรื่องกฎหมายของไทยที่กำ�หนดว่า คลื่นความถี่โมบายต้องได้ รับการจัดสรรด้วยวิธกี ารประมูลเท่านัน้ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม หรือ กทค. จึงไม่สามารถให้ใบอนุญาตพร้อมกันได้ ดังนั้น ใบอนุญาตนี้จึง ให้ได้เฉพาะไวไฟเท่านั้น สำ�หรับคลื่นที่ให้บริการไวไฟ คือ 2.4 กิกะเฮิรตซ์ เป็นการให้ใบ อนุญาตโดยอัตโนมัติ สำ�หรับทุกรายที่ยื่นขอมา โดยหลังจากได้รับใบ อนุญาตแล้ว การบินไทย ต้องเลือกผู้ให้บริการไวไฟอีกที ที่ปัจจุบันมีผู้ให้ บริการอยู่ 2 รายทั่วโลก คือ แอร์โร โมบาย ประเทศอังกฤษ และ ออนแอร์ ของสวิตเซอร์แลนด์ ส่วนค่าใช้บริการที่ประชาชนต้องจ่ายเพิ่มหรือไม่นั้น ต้องขึ้นอยู่ที่การบินไทยเป็นผู้กำ�หนด

โอ๊ะโอ่!! ฮ่องกงเตรียมเปิ ดประมูลเพชร ตระกูลบลูไดมอนด์ เริ่มต้นที่ 600 ล้าน เที่ยวจีนระวังเซิ นเจิ้นออกกฎ “ฉี่ไม่ตรงโถ” เจอปรับ 500

เซินเจิ้นออกกฎ ใครปัสสาวะเล็งไม่ตรงโถถูกปรับเป็นเงิน 100 หยวน หรือประมาณ 500 บาท กฎนีม้ ไี ว้เพือ่ บังคับให้ผชู้ ายปัสสาวะแบบถูกต้องเรียบร้อยไม่เลอะเทอะ ซึ่งเป็นความพยายามของรัฐบาลท้องถิ่นเซินเจิ้น ที่จะแก้ปัญหาห้องน้ำ� สกปรก มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ โดยเฉพาะในเมืองที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติ มากๆอย่างเซินเจิ้น กวางโจว และเซี่ยงไฮ้ และถึงแม้ว่ากฎเกณฑ์นี้จะเกิดจากความตั้งใจดี แต่ก็โดนวิพากษ์ วิจารณ์อย่างหนักในสังคมออนไลน์ของจีน โดยเฉพาะในเรือ่ งของการรุกล้ำ� ความเป็นส่วนตัวขึน้ พืน้ ฐานสุดของชีวติ มนุษย์ และหลายคนมองว่ากฎหมาย แบบนี้เป็นเรื่องตลก ที่ยากจะบังคับใช้ได้จริง เพราะยังไม่มีความชัดเจนว่า ตกลงแล้วการปัสสาวะแบบไหน เลอะเทอะขนาดไหนกันแน่จึงจะเข้าข่าย ผิดกฎหมายข้อนี้ ที่สำ�คัญหากจะต้องมีการจับปรับกันจริงๆ ก็คงต้องมีตำ�รวจหรือเจ้า หน้าที่ไปเฝ้าในทุกห้องน้ำ�สาธารณะ ว่ามีใครฝ่าฝืนกฎ ปัสสาวะออกนอก กรอบโถส้วมหรือไม่ ซึ่งคงต้องใช้งบประมาณมหาศาลในการจ้างพนักงาน แต่ถา้ ไม่ทำ�เช่นนัน้ ก็เท่ากับว่ากฎหมายนีไ้ ม่มคี วามหมาย เพราะไม่สามารถ ทำ�ให้เกิดการบังคับใช้ได้จริงๆ

บริษทั ประมูลโซเธอบีส์ ของฮ่องกง เตรี ย มเปิ ด ประมู ล "premier Blue" เพชรตระกูลบลู ไดมอนด์ เจี ย ระไนเม็ ด กลมขนาด 7.59 กะรัต โดยราคาประมูลขั้นต้นอยู่ ที่ 12 ล้านปอนด์ หรือ 600 ล้าน บาท การประมู ล จะมี ขึ้ น ในวั น ที่ 7 ต.ค.นี้ ซึง่ คาดว่าจะสร้างความตืน่ เต้น ให้แก่บรรดามหาเศรษฐีนักสะสมชาว เอเชีย ซึง่ ทีผ่ า่ นมาได้ตดิ ตามเพชรเม็ด นี้ที่ตระเวณโชว์ทั่วโลก ตั้งแต่อังกฤษ สวิตเซอร์แลนด์ นิวยอร์ก และกาตาร์ เนื่องจากเป็นเพชรที่หายาก "premier Blue" เม็ดนี้ มีขนาด 7.59 กะรัต ไร้ตำ�หนิ เป็นเพชรตระกูล บลู ไดมอนด์ ที่มีนำ�้ เงินวาววับ และ เป็นเพชรเม็ดกลมเม็ดเดียวที่มีอยู่ใน ตระกู ล นี้ เนื่ อ งจากกระบวนการ เจียระไนแบบกลมจะทำ�ให้เพชรต้อง สูญเสียกากเพชรอย่างสูง จึงแทบจะ ไม่ถูกมาเจียระไนขายและยิ่งมีความ พิเศษมากขึ้นไปอีกตรงที่มันมีขนาด เท่ากระดุมเสื้อเชิ้ต ด้ า นเจ้ า หน้ า ที่ ส ถานประมู ล โซเธอบีส์ประจำ�เอเชียบอกว่า ที่ผ่าน มา ไม่เคยมีเพชรตระกูลบลู ไดมอนด์

สีงามวับเม็ดกลม ปรากฎในการประมูล ทั่วโลกมาก่อน และนี่ทำ�ให้เพชร "บลู พรีเมียร์" เป็นสิง่ หายากและพิเศษมาก และว่าที่ผ่านมา สำ�หรับสถานประมูล โซเธอบีส์ของฮ่องกง ได้ถูกจัดอันดับ

ให้ เ ป็ น สถานประมู ล ชื่ อ ดั ง ของโลก เทียบเท่าสถานประมูลในสาขาเจนีวา และนิวยอร์ก ในฐานะศูนย์กลางการ ขายเพชร โดยสถานประมูลทัง้ สามถือ เป็นสามเสาหลักของตลาดเพชรโลก

Thepublicpost Vol 93  

นสพ.ข่าวมุสลิมอันดับหนึ่ง

Thepublicpost Vol 93  

นสพ.ข่าวมุสลิมอันดับหนึ่ง

Advertisement