Page 21

วาไรตี้บันเทิง

เดอะพับลิกโพสต์

ปี ท่ี 8 ฉบับที่ 93 (ประจ�ำวันที่ 1-30 กันยายน พ.ศ. 2556)

ญี่ปุ่นเตรียมเปิ ดค่ายฤดูร้อน บ�ำบัดอาการติด “เน็ต”

เกมฟี โน่ คาราวาน

สาวกยามาฮ่ า ฟี โ น่ หั ว ฉี ด กั บ Flash Game ล่าสุด “The Fino Caravan” เอาใจวัยมันส์บนโลก ดิจติ อล ตอกย้�ำ ความเป็นผูน้ �ำ ใน ทุกเทรนด์ตัวจริง บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำ�กัด เอาใจสาวกยามาฮ่าฟีโน่ หัวฉีด กับ Flash Game ล่าสุด “The Fino Caravan” เอาใจวั ย มั น ส์ บ นโลก ดิจิตอล ตอกย้ำ�ความเป็นผู้นำ�ในทุก เทรนด์ตัวจริง โดยผู้เล่นสามารถสร้างอวตาร สุดแนวตามสไตล์ของตัวเอง พร้อม ตกแต่งยามาฮ่าฟีโน่ หัวฉีด คันเก่ง แบบเฟีย๊ วตามใจ โชว์ความเป็นตัวเอง ได้แบบไม่ตอ้ งแคร์สอื่ ร่วมสนุกกับการ สะสมเหรียญกับเพื่อนร่วมก๊วน เพื่อ ลุ้นรับรางวัลมากมาย อาทิ แพ็คเกจ ทัวร์ตา่ งประเทศและในประเทศพร้อม ที่พัก, Gadget สุดเจ๋ง, ตั๋วหนัง, บัตร กำ�นัลและอืน่ ๆ อีกมากมาย ทัง้ หมดนี้ คุณเลือกได้เอง แค่ร่วมคาราวานออก เดินทางไปกับเรา...ชาวฟีโน่ ง่ า ยๆแค่ เ ข้ า ไปที่ www. thefinocaravan.com และลงทะเบียน ผ่านทางเฟสบุค๊ หรือ อีเมล์ เท่านี้ ชาว ก๊วนก็จะได้ซงิ่ ไปพร้อมกัน และยังสนุก

กับคาราวานเรายิ่งกว่าเดิม ด้วยการ เพิ่มได้จากกิจกรรมต่างๆ อาทิ แชทมันส์ๆออนไลน์กบั เพือ่ นร่วมก๊วน • ใส่หมวกกันน๊อค แค่น.ี้ ..ก็เตรียมรับความมันส์แบบเต็มๆ • เข้ามาร่วมคาราวาน ทุกๆ ได้เลย เริ่มสนุกกันได้แล้วตั้งแต่วันนี้ 12 ชม. ก๊วนดีๆอย่างนี้ จะปฏิเสธได้ไง มาร่วม • Poke เพื่อน ก๊วนเดียวกัน แล้วซิ่งไปพร้อมกันบน • เชิญเพือ่ นมาร่วมก๊วน โลกออนไลน์สุดเทรนด์ใบนี้ได้เลย!! แค่ นี้ ก็ รั บ คะแนนสะสมแบบ ง่ายๆกันไปเลย เพือ่ แลกรับของรางวัล วิธกี ารเล่นของก๊วนเรา ง่าย... สุดเทรนด์มากมายหรือเก็บไว้เพือ่ ร่วม นิดเดียว โหวตสถานที่ เ ที่ ย วที่ ฟี โ น่ ค าราวาน • เริม่ ด้วยการลงทะเบียนง่ายๆ เตรี ย มไว้ ใ ห้ เมื่ อ ทำ�การโหวตแล้ ว ทางเฟสบุ๊ค หรือ อีเมล์ ชาวก๊วนก็จะ คะแนนสะสมจะถูกตัดทันที จำ�นวน ได้ซิ่งไปพร้อมกัน ครั้งในการโหวตของชาวก๊วนคนไหน • หลังจากลงทะเบียน ชาวก๊วน มากที่สุด ก็เตรียมซิ่งไปเที่ยวสถานที่ จะมีคะแนนเริ่มต้นที่ 6,000 coins นั้นกันไปเลย รับรองมันส์ชัวร์ โหวต สามารถนำ�คะแนนไปแลกกับเครื่อง มากก็มีสิทธิ์มาก แต่งตัว และอุปกรณ์ตกแต่งฟีโน่ตาม ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ทาง มูลค่าที่กำ�หนด แต่งให้จี๊ดโดนใจ ใน www.thefinocaravan.com สไตล์ของตัวเองได้เลย • ชาวก๊วนสามารถสะสมคะแนน

สธ. เพิ่มขนาดภาพค�ำเตือน บนซองบุ หรี่ของไทย“ใหญ่ท่สี ุดในโลก” กระทรวงสาธารณสุ ข (สธ.) มี ประกาศกระทรวง กำ�หนดให้เพิม่ ขนาดภาพคำ�เตือนบนซองบุหรี่ จากเดิมอยู่ที่ร้อยละ 55 เป็นร้อย ละ 85 ถือเป็นภาพเตือนบนซอง บุหรี่ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นความจริงที่ว่าการสูบบุหรี่ เป็นสิทธิส่วนบุคคล แต่เนื่องจากการ สูบบุหรี่ก่อให้เกิดโรคมากมาย ทั้งต่อ ผูส้ บู เองและผูใ้ กล้ชดิ รวมถึงเป็นสาเหตุ ของการป่วยและเสียชีวิตที่ป้องกันได้ รัฐบาลของประเทศต่างๆ ทั่วโลกจึง รณรงค์ให้ประชาชนมีความรูเ้ รือ่ งของ โทษและพิ ษ ภั ย บุ ห รี่ ใ ห้ ม ากขึ้ น เพื่ อ ทำ�ให้ประชาชนสูบบุหรี่น้อยลง ล่ า สุ ด กระทรวงสาธารณสุ ข (สธ.) มีประกาศกระทรวง กำ�หนดหลัก เกณฑ์ให้เพิม่ ขนาดภาพคำ�เตือนเกีย่ ว กับพิษภัยของบุหรี่ โดยให้มีสัดส่วน ร้อยละ 85 ของพืน้ ทีซ่ อง เพิม่ จากเดิม ที่มีขนาดร้อยละ 55 ของพื้นที่ ทำ�ให้ ซองบุหรีข่ องไทยมีขนาดภาพคำ�เตือน ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีผลบังคับใช้ใน วันที่ 2 ตุลาคม 2556 ซึ่งเชื่อว่าจะทำ�ให้ส่งผลต่อการ ลดปริมาณการบริโภคยาสูบลงได้ ภาพ คำ�เตือนมี 10 ภาพ คือ โปรดงบสูบ บุหรี่ในบ้าน, ควันบุหรี่ฆ่าเด็กได้, สูบ บุหรี่ทำ�ให้เป็นมะเร็งกล่องเสียง, สูบ บุหรี่ทำ�ให้หัวใจวาย, สูบบุหรี่ทำ�ให้ เส้นเลือดสมองแตก, สูบบุหรีท่ ำ�ให้เป็น มะเร็งปาก, สูบบุหรี่ทำ�ให้เซ็กส์เสื่อม, สูบแล้วปากเหม็นบุหรี่, สูบบุหรี่ทำ�ให้

21

เป็นมะเร็งปอด, และสูบบุหรี่ทำ�ให้ถุง ลมโป่งพอง โดยข้อความดังกล่าวต้อง พิมพ์เป็นภาพ 4 สี และคละรูปแบบใน สัดส่วนที่เท่ากันใน 1 คอตตอน ปัจจุบนั ทัว่ โลกมีประเทศทีใ่ ช้คำ� เตือนบนซองบุหรีเ่ ป็นภาพ 63 ประเทศ โดย 5 ประเทศที่มีภาพคำ�เตือนใหญ่ ที่สุดในอดีตคือ ออสเตรเลียใช้พื้นที่ ร้อยละ 82.5 รองลงมาคือ อุรุกวัยและ ศรีลังกาใช้พื้นที่ร้อยละ 80 บรูไนและ แคนาดาใช้รอ้ ยละ 75 ในระดับอาเซียน มีเพียง 4 ประเทศที่ใช้ ได้แก่ บรูไน มาเลเซีย และสิงคโปร์ ไทยถือเป็น ประเทศอันดับ 2 รองจากสิงคโปร์ เริม่ ใช้ครัง้ แรกเมือ่ ปี 2548 โดย บรูไน และ ศรีลังกา ใช้ขนาดภาพคำ�เตือนใหญ่ ที่สุดในอาเซียนและเอเชีย คือ ร้อยละ 75 และร้อยละ 80 ตามลำ�ดับ โดยไทย ถือเป็นประเทศที่ 4 ในโลกที่ใช้ภาพ คำ�เตือนบนซองบุหรี่เริ่มจาก 6 ภาพ ในปี 2548 เป็น 9 ภาพ ในปี 2550 และ 10 ภาพ ในปี 2552 บังคับให้พมิ พ์ โดยใช้พนื้ ทีไ่ ม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 55 และ เพิม่ การพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ 1600 ของศูนย์บริการเลิกบุหรีท่ างโทรศัพท์ แห่งชาติไว้ด้วย

รัฐบาลญีป่ นุ่ เตรียมเปิดค่ายฤดูรอ้ นชือ่ ว่า Internet ‘fasting camps’ เพื่อให้เด็กอยู่ห่างจากอุปกรณ์ต่อเน็ตได้อย่างมือถือ แท็บเล็ตหรือ พีซี ปัญหาคนเสพติดอินเตอร์เน็ตกำ�ลังระบาดไปทั่วโลก แถมติดง่ายกว่า เหล้าและบุหรี่ซะอีก ลองถามตัวคุณเองดูว่าใช้เวลาบนโลกออนไลน์มากแค่ ไหน? ต้องรีบหยิบมือถือขึ้นมาเช็คทุกครั้งที่ตื่นนอนรึไม่? เวลาเข้าห้องน้ำ�ก็ ต้องหยิบมือถือหรือแท็บเล็ตเข้าไปเล่นด้วย? เวลาขับรถยังเปิดมือถือดู? เข้า เว็บเวลาทำ�งาน? เช็คเฟซบุ๊ค/ทวิตเตอร์คือสิ่งสุดท้ายที่ทำ�ก่อนนอน? รู้สึก กระวนกระวายเมือ่ ยูห่ า่ งสมาร์ทโฟน? หงุดหงิดเวลาทีค่ วามเร็วอินเตอร์เน็ต ตก? ถ้าคุณมีอาการเหล่านี้หลายๆ ข้อ นั่นแสดงว่าคุณกำ�ลังเป็นโรคติด อินเตอร์เน็ตแล้ว ซึ่งในประเทศญี่ปุ่นเด็กอายุระหว่าง 12 -18 ปีเกินครึ่งมี อาการติดอินเตอร์เน็ตและจำ�เป็นต้องได้รับการช่วยเหลือ หนังสือพิมพ์รายวันโยมิอุริรายงานว่ามีนักเรียนญี่ปุ่นติดอินเตอร์เน็ต ถึง 518,000 คน ตัวเลขนี้เพิ่งถูกเปิดเผยอย่างเป็นทางการจากเอกสารของ กระทรวงสาธารณะสุข ทางกระทรวงบอกว่ามีหลักฐานว่าการติดอินเตอร์เน็ต ส่งผลกระทบทางลบ ไม่เพียงแต่ผลการเรียนเท่านั้น แต่ยังมีเรื่องสุขภาพอีก ด้วยทัง้ การพักผ่อนไม่เพียงพอ เล่นเน็ตจนไม่ยอมกินอาหาร รวมถึงมีอาการ หดหู่ แม้ในหลายประเทศจะมีศูนย์บำ�บัดอาการติดอินเตอร์เน็ตแล้ว แต่ก็มี ไม่กี่แห่งที่เชี่ยวชาญในการรักษาให้หายขาดได้ รัฐบาลญี่ปุ่นพยายามใช้สิ่งอำ�นวยความสะดวกอย่าง ศูนย์การเรียนรู้ นอกโรงเรียนสำ�หรับเป็นสถานที่ให้นักเรียนมาเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อตัดขาด จากโลกออนไลน์กลับมาสูช่ วี ติ จริง ทีน่ จี่ ะมีคอร์สให้คำ�ปรึกษาโดยนักจิตวิทยา ผู้เชี่ยวชาญและนักพูดเกี่ยวกับกิจกรรมเอาท์ดอร์ที่ไม่จำ�เป็นต้องใช้สมาร์ท โฟนค่ะ

Thepublicpost Vol 93  

นสพ.ข่าวมุสลิมอันดับหนึ่ง

Advertisement