Page 20

20

วาไรตี้บันเทิง

เดอะพับลิกโพสต์

ปี ท่ี 8 ฉบับที่ 93 (ประจ�ำวันที่ 1-30 กันยายน พ.ศ. 2556)

Variety& Entertainment ทุกวันนี้เรื่องของสมุนไพร การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทาง เลือกได้สร้างความตื่นตัวให้ผู้คนในสังคมเป็นอย่างมาก และด้วยข้อ เท็จจริงที่ว่า การแพทย์แผนปัจจุบันไม่ใช่คำ�ตอบของปัญหาโรคร้าย ทั้งหมด นั้นยิ่งเป็นแรงขับเคลื่อนที่ทำ�ให้คนจำ�นวนมากเริ่มหันกลับ มาหารากเหง้าแห่งภูมปิ ญ ั ญาไทยทีอ่ ยูค่ สู่ มุนไพรและหมอยาแผนไทย มานับร้อยร้อยปี

สมุนไพร“ตะวันเดือน”

สู้โรคร้ายด้วยการแพทย์ทางเลือก

และถือเป็นเรื่องน่ายินดี ของผู้ ป่วยที่มีอีกหนึ่งทางเลือกในเรื่องการ ใช้ “สมุนไพร สูโ้ รค” เมือ่ นายยูซปุ คาร เพียรรักษ์ ได้คดิ ค้นและผลิตยาแคปซูล สมุนไพรตรา “ตะวันเดือน” จาก สมุนไพรหลากหลายชนิด เพื่อรักษา ผู้ป่วยด้วยโรคต่าง ๆ ทั้ง โรคไต โรค ตับ ไวรัสตับบี และโรคร้ายอย่างมะเร็ง เป็นต้น พั ล ลิ ก โพสต์ มี โ อกาสได้ ไ ป ทำ�ความรูจ้ กั กับ นายยูซปุ คาร เพียรรักษ์ มุสลิมเชือ้ สายปาทานวัย 75 ปี ประธาน บริษัท เอส.เค.ฟาร์มา จำ�กัด ผู้เป็น เจ้าของต้นคิด และเริม่ บุกเบิกตำ�รับยา บำ�รุงร่างกาย “ตะวันเดือน” ซึ่งนาย ยูซปุ คาร เพียรรักษ์ เล่าถึงต้นตระกูล ว่าอพยพมาจากประเทศปากีสถาน แต่ เขาเกิดที่ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง จัดได้ ว่ า เป็ น คนไทยโดยถิ่ น กำ�เนิ ด ชี วิ ต ตัง้ แต่วยั เด็กจนถึงวัยชราส่วนใหญ่อยู่ กับชนบท เลี้ยงวัว ควาย เพื่อค้าขาย และส่งออกไปขายต่างประเทศ แล้ว

ซื้อสินค้ากลับเข้ามาขาย เขาเรียกวิถี ตัวเองว่าเป็นคาวบอย ในขณะชาวบ้าน เรียกว่า นายห้าง จนเมื่ อ ได้ คิ ด ค้ น และผลิ ต ยา สมุนไพรทีส่ ามารถรักษาโรคร้ายได้จงึ มีคนตั้งฉายาให้ว่าหมอเทวดา แต่เขา ก็ไม่ยอมรับฉายานั้น “ผมเป็นเพียง มนุษย์ครับ เพราะผมก็ไม่ใช่หมอ ไม่ เคยเรียนวิชาแพทย์มาก่อน แต่บงั เอิญ มีตำ�รับยาสมุนไพร และมีโอกาสได้ใกล้ ชิดกับบรรดาแพทย์เก่งๆหลายคนและ ได้รบั ความรู้ คำ�แนะนำ�จากบุคคลเหล่า นัน้ แล้วนำ�มาปฏิบตั กิ บั ตัวเองแล้วเห็น ผล จึงได้มารือ้ ฟืน้ และค้นคว้ากับสูตร ยาสมุนไพรที่เป็นของต้นตระกูล ซึ่ง

สืบทอดมายาวนาน โดยได้นำ�มาปรุง แต่ ง และรั บ ประทาน เริ่ ม จากใน ครอบครัว และแจกจ่ายให้กับคนที่มี อาการเจ็บป่วยต่างๆ ผลปรากฏว่า ผู้ ป่วยที่รับประทานยาสมุนไพรเมื่อไป ตรวจร่างกายกับแพทย์ได้รบั การยืนยัน ว่ามีอาการดีขนึ้ จากอาการป่วย จึงเป็น ที่ต้องการของผู้ป่วยจำ�นวนมาก จาก การบอกเล่าจากปากต่อปาก จนเป็น ทีม่ าในการตัง้ โรงงานและซือ้ เครือ่ งจักร ที่ทันสมัยได้มาตรฐานมาผลิตยาให้ เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย ในปัจจุบัน นายยูซปุ คาร กล่าวว่า “การเริม่ ต้นของสมุนไพรตะวันเดือนมาจาก กรรมวิธพี นื้ บ้านนีแ่ หละ โขกๆตำ�ๆชง น้ำ�กิน แต่หลังจากนัน้ เพือ่ ความสะดวก ก็นำ�มาใส่แคปซูล แต่เรากะปริมาณเอง น้ำ�หนักมันจะไม่เท่ากัน จึงต้องไปซือ้ เครื่องจักรที่ทันสมัยจากไต้หวัน เพื่อ การผลิตทีไ่ ด้มาตรฐาน รวดเร็วและใน ปริมาณครั้งละมากๆ เพื่อให้เพียงพอ

ยูซุปคาร เพียรรักษ์

กับความต้องการ” “ซึ่งเมื่อก่อนสมุนไพรเราไม่ได้ เก็บเงินเลย มีแนวคิด ด้วยเจตนารมณ์ ของผมคือต้องการทำ�บุญให้กบั คนเป็น โรคเจ็บป่วยต่างๆ กระทั่งจากการใช้ ยาแล้วมีผลดี ผูค้ นก็หลัง่ ไหลมาหาผม เป็ น จำ�นวนมาก จนสมุ น ไพรเริ่ ม ขาดแคลน ต้นทุนก็สงู ขึน้ จนเกินความ สามารถของผม ผมอาจต้องหยุดผลิต ยา บรรดาคนป่วยเหล่านัน้ ก็เห็นใจผม ให้ผมตั้งราคาและผลิตยาจำ�หน่ายให้ กับพวกเขา ซึ่งก็เป็นระยะเวลาก็ร่วม 5-6 ปีมาแล้ว แต่เราก็ไม่ได้ตั้งราคา เป็นแบบธุรกิจ เพราะถ้าเป็นธุรกิจก็ คงไม่ได้ตั้งที่ราคานี้ คงจะสูงมากๆ เพราะว่ามันได้ผลจริงและมีผลพิสูจน์ จากโรงพยาบาลที่คนป่วยรักษา ผม ทำ�มาในทางสายบุญอยากให้เป็นทาง เลือกให้กับคนป่วยหลายๆคนที่หมด หวัง” “การทีค่ นป่วยทีเ่ ป็นโรคร้ายได้ รับประทานยาสมุนไพรตะวันเดือนไป

เมื่อรับประทานติดต่อกันไปประมาณ 4 เดือนแล้ว กลับไปตรวจโรคกับแพทย์ แผนปัจจุบันปรากฏผลว่า ไม่พบโรค ร้ายอยูใ่ นตัวเลย นัน่ เท่ากับประชาชน มีทางเลือกในการรักษาเพิ่มขึ้น คน ป่วยคนแรกทีผ่ มรักษาเป็นมะเร็งต่อม น้ำ�เหลือง ระยะที่ 4 ตอนนั้นอาการ หนักมาก แต่ได้สมุนไพรตะวันเดือน รักษาจนอาการดีขนึ้ จนหายเป็นปกติ นับเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์มาก” สำ�หรับสมุนไพรตะวันเดือนแล้ว นายยูซุปคาร กล่าวว่า การรักษาของ เขาต้องทำ�ควบคู่ไปกับการรักษาด้วย แพทย์ปัจจุบัน “ในการรักษาคนป่วย ด้วยการให้รับประทานยาตะวันเดือน คนป่วยทุกคนต้องอยู่ในการดูแลของ แพทย์ปัจจุบัน คนป่วยนั้นยังต้องไป ตรวจสุ ข ภาพจากแพทย์ ปั จ จุ บั น พร้อมๆ ไปกับการรับประทานสมุนไพร ตะวั น เดื อ นติ ด ต่ อ กั น จนผลตรวจ ร่างกายคนป่วยออกมาว่าปกติ” เมื่อถามถึงอุปสรรคของการใช้ ยาในกรณีที่แพทย์ปัจจุบันที่ทำ�การ รัก ษาผู้ป่วยอยู่อาจจะไม่ยอมรับยา สมุนไพรซึ่งเป็นการแพทย์ทางเลือก นายยูซุปคาร กล่าวว่า “มีความเป็น ไปได้วา่ ยาสมุนไพรบางชนิดอาจผสม สารสเตียรอยด์ หรือสารอื่นๆที่จะส่ง ผลเสียต่อการรักษา ซึง่ คนไข้และหมอ ไม่สามารถไปตรวจสอบได้ทกุ ตัว เป็น สิ่งที่หมอกังวลและต้องห้ามคนป่วย แต่สมุนไพรตะวันเดือนได้รบั การตรวจ สอบจากศูนย์วิทยาศาสตร์ว่าไม่มีสา รสเตียรอยด์ และได้ใบรับรองเป็น ตำ�รั บ ยาจากกระทรวงสาธารณสุ ข องค์การอาหารและยา (ผ่านอย.) ให้ เป็นยาแผนโบราณ”

“ผมมีหลักฐานเป็นบันทึกคน ป่วยหลายๆคน จากโรงพยาบาลที่รับ ประทานยาตะวันเดือน และปฏิบัติตัว ตามทีผ่ มได้แนะนำ�ไป จากนัน้ กลับไป ตรวจโรคกับแพทย์ก็ได้รับการยืนยัน ว่า “โรคสงบแล้ว” คำ�ว่า โรคมะเร็งสงบ โรคไวรัส ตับบีสงบแล้ว ผมเองก็มหัศจรรย์วา่ มัน หายได้อย่างไร เป็นสิ่งยืนยันคุณค่า ของตะวั น เดื อ น ที่ พ ร้ อ มให้ แ พทย์ ปัจจุบันมาพิสูจน์ความจริง” ผมพูดได้ว่า ไม่มียาหมอในโรง พยาบาลที่รักษาโรคมะเร็ง การรักษา ด้วยเคมีบำ�บัดมันจะทำ�ให้ร่างกายได้ รับผลข้างเคียง ร่างกายคุณจะแห้ง กรอบเป็นข้าวเกรียบ การรับประทาน สมุนไพรตะวันเดือน ก่อนไปให้คีโม ประมาณ 25 วัน จะทำ�ให้ไม่แพ้คีโม และฟืน้ ตัวได้เร็วโดยนายยุซปุ คาร ได้ กล่าวย้ำ�เป็นสโลแกนว่า “ตะวันเดือน ล้านคำ�พูด ไม่เท่าพิสูจน์ความจริง” ทัง้ นีย้ งั ระบุอกี ว่า สมุนไพรตะวัน เดือนว่าเป็น “แพทย์ทางเลือก” ใน การรักษาและต่อสูก้ บั โรคร้ายแรงอย่าง มะเร็งและไวรัสตับบี ถือเป็นแพทย์ทาง เลื อ กที่ ค่ า ใช้ จ่ า ยไม่ สู ง เรี ย กได้ ว่ า สมุนไพรตะวันเดือน คือ “ทางเลือก ใหม่ ที่คุณควรเลือก” สมุนไพรตะวันเดือน ผลิตโดย บริษัท เอส เค ฟาร์มจำ�กัด มีโรงงาน ทันสมัยตั้งอยู่ที่ อ.ป่า โมก จ.อ่างทอง ได้ใบรับรองจากองค์การอาหารและยา (อย.) ในเอกสารระบุว่า ยาแคปซูล สมุนไพร ตราตะวันเดือน เป็นยาแผน โบราณ เป็นสมุนไพรบำ�รุงร่างกาย เหมาะสำ�หรับผู้ที่ห่วงใยสุขภาพ ผลิต จากสมุนไพรหลากหลายชนิด อาทิ เห็ดหลินจือ โสม และหญ้าปักกิ่ง นอกจากนีบ้ ริษทั เอส เค ฟาร์ม จำ�กัด ยังมีผลิตภัณฑ์ตวั อืน่ ๆจำ�หน่าย ด้วย พร้อมกันนี้ก็เปิดโอกาสให้ผู้ที่ ต้องการนำ�สมุนไพรไปกระจายบอก ต่อ เป็นตัวแทนจำ�หน่าย โดยติดต่อ ได้ทนี่ ายยุซปุ คาร เพียรรักษ์ เบอร์โทร. 081-81806359 หรือศูนย์อยุธยา 55/9 ม.2 ถ.บางปะหัน-ปทุมฯ สีแ่ ยกวรเชษฐ์ ต.บ้ า นป้ อ ม องพระนครศรี อ ยุ ธ ยา จ.อยุธยา โดยติดต่อ คุณมาเรียม ที่ เบอร์โทร. 089-903-3970, 089-9008995 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรนัน้ มีหลาย ชนิด สรรพคุณแตกต่างกันตามแต่ละ ชนิดนั้นๆ รวมทั้งมีการจำ�หน่ายกัน อย่างแพร่หลาย แต่อาจไม่ใช่ทั้งหมด ทีป่ ลอดภัยเพราะกระบวนการผลิตและ ปรุ ง สู ต รสมุ น ไพรต่ า งๆการใช้ ส่ ว น ประกอบทีม่ ผี ลเสียต่อร่างกายก็เป็นได้ ดังนัน้ ในขัน้ แรกสมุนไพรนัน้ ๆต้องผ่าน การตรวจสอบจาก อย. และในการ รักษาโรคก็ต้องอยู่ในความดูแลของ แพทย์ สมุนไพรตะวันเดือนจะเป็น “ทางเลือกใหม่ ที่คุณควรเลือก” หรือไม่นั้นคงต้องยืมคำ�พูด เจ้ า ของและผู้ ผ ลิ ต มากล่ า ว คื อ “ล้านคำ�พูด ไม่เท่าพิสจู น์ความจริง”

Thepublicpost Vol 93  

นสพ.ข่าวมุสลิมอันดับหนึ่ง

Thepublicpost Vol 93  

นสพ.ข่าวมุสลิมอันดับหนึ่ง

Advertisement