Page 17

ชายแดนใต้

เดอะพับลิกโพสต์

ปี ท่ี 8 ฉบับที่ 93 (ประจ�ำวันที่ 1-30 กันยายน พ.ศ. 2556)

กลุ่ม Pray of Meanmar ลงพื้นที่เรียนรู้ปัญหาชายแดนใต้

เมื่อไม่นานมานี้ กลุ่มนักกิจกรรมจากพม่า Pray of Meanmar ลงพื้นที่ชายแดนใต้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางแก้ปัญหาความ ขัดแย้งทางชาติพนั ธุใ์ นชุมชนทรายขาว ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ ภาคใต้ เครือข่ายผูห้ ญิงภาคประชาสังคมเพือ่ สันติภาพชายแดน ใต้ มีเดียสลาตัน วิทยาลัยประชาชน นักกิจกรรมทางสังคม และ ปอเนาะดาลอ กลุ่ม Pray of Meanmar (สวดมนต์เพื่อพม่า) เป็นกลุ่มนัก กิจกรรมที่มีทั้งพุทธ ฮินดู และมุสลิม หลากหลายอาชีพ ก่อตั้งเมื่อปลาย ปี 2555 หลังเกิดเหตุรนุ แรงในรัฐยะไข่ ทีม่ คี วามขัดแย้งระหว่างพุทธและ มุสลิมอย่างชัดเจน พวกเขาทำ�งานนีก้ นั เพือ่ เดินหน้าและรณรงค์ทำ�ความ เข้าใจในกระบวนการสันติภาพและปกป้องความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น เชิญผู้นำ�แต่ละศาสนามาพูดคุยแลกเปลี่ยน เรียนรู้กันและกัน ซึ่งมี สมาชิกหลักประมาณ 30 คนและสมาชิกเสริมกว่า 100 คน การมาเยือนชายแดนใต้ในครั้งนี้ ตัวแทนกลุ่มกล่าวว่า เพื่อเรียนรู้ และทำ�ความเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เนื่องจากมีปัญหาคล้ายคลึง กับปัญหาในพม่า ซึง่ ปัจจุบนั ในพม่ามีการเปิดกว้างด้านสิทธิและเสรีภาพ มากขึน้ ประชาชนสามารถรวมกลุม่ และชุมนุมเคลือ่ นไหวได้อย่างมีอสิ ระ พร้อมมองและคิดว่าเรือ่ งราวทีเ่ กิดในพืน้ ทีน่ จี้ ะยุตลิ งด้วยสันติภาพ อยาก ให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่ร่วมมือกันในการแจ้งข่าวที่แท้จริงเพราะเมื่อข่าว เข้าสู่โลกออนไลน์แล้วจะแพร่กระจายไปเร็วมาก ข่าวและภาพบางส่วน ได้ถูกนำ�ไปขยายเรื่องราวและปลุกระดมในพม่าอย่างผิดๆ อย่างเช่นคน พุทธที่น่ีถูกฆ่าโดยมุสลิม ซึ่งคนทั่วไปจะไม่ทราบข้อเท็จจริงหากไม่ได้ ติดตามข่าวอย่างต่อเนื่อง โซรยา จามจุรี หัวหน้าเครือข่ายผู้หญิงเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ ซึ่งเป็นกลุ่มหนึ่งที่ Pray of Meanmar ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุม สำ�นักงานส่งเสริมและการศึกษาต่อเนือ่ ง มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเจตปัตตานี บอกกล่าวถึงการทำ�งานของเครือข่ายแก่ กลุ่ม Pray of Meanmar ว่า ทางเครือข่ายฯ ได้เยี่ยมเยียนเยียวยาผู้ ได้รับผลกระทบในพื้นที่มาเกือบสิบปี เมื่อพวกเขามีความเข้มแข็งขึ้นได้ ชวนมาเป็นแกนนำ�เพื่อสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่ พลิกวิกฤตจากการ เป็นเหยือ่ ทีอ่ อ่ นแอจากสถานการณ์ ลุกขึน้ มามีบทบาทในการเสริมสร้าง สันติภาพในพื้นที่ “เมื่อผู้หญิงที่เป็นเหยื่อไม่ยอมจำ�นน ลุกมาเป็นผู้กระทำ�การใน การสร้างสันติภาพเพื่อให้ตัวเอง ครอบครัวและชุมชนเข้มแข็ง เราใช้สื่อ ในการรณรงค์ทำ�ความเข้าใจกับการอยู่ร่วมกัน แปรเสียงจากการได้รับ ผลกระทบสู่เสียงแห่งสันติภาพ ทั้งสื่อวิทยุที่เป็นรายการภาษามลายู เว็บไซต์เครือข่าย สือ่ สิง่ พิมพ์ รายการทางโทรทัศน์ และจัดกิจกรรมอืน่ ๆ ผ่านสื่อทั่วไป การเยียวยาข้ามวัฒนธรรมเป็นเรื่องสำ�คัญมาก เช่นเมื่อมีพุทธได้ รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตก็ให้มุสลิมไปเยี่ยม และเมื่อพี่น้องมุสลิมประสบ เหตุเช่นนั้นก็มีพี่น้องพุทธไปเยี่ยม เป็นการส่งสัญญาณว่ายังมีพุทธและ มุสลิมที่ดีและไม่ใช้ความรุนแรง ทุกคนมีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน และไม่อยากให้มกี ารสูญเสียเกิดขึน้ ทุกคนร่วมชะตากรรมเดียวกัน ต้อง แปลจากงานเยียวยาเป็นสันติวิธี” โซรยาแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องราวที่เป็นอยู่ของพม่าว่า ปัญหา ในประเทศพม่าใหญ่หลวงมากเมื่อเทียบกับปัญหาในพื้นที่ชายแดนใต้ ความหลากหลายของชายแดนใต้ไม่มากเท่ากับความต่างทีม่ ชี นพืน้ เมือง ในพม่ากว่าร้อยชาติพันธุ์ เป็นความท้าทายของเอ็นจีโอที่ทำ�งานเรื่องนี้ ให้นำ�ไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าต่อประชาชนและประเทศพม่า

17

จากใจ“ภรรยา”ครูอธิคม

“เขาเป็นคนอ่อนโยน ไม่เคยโกรธ ใคร ไม่เคยขัดแย้งกับใคร อารมณ์ ดีกับทุกคน มุ่งมั่นในการทำ�งาน เมือ่ จะทำ�อะไรจะตัง้ ใจทำ�จนสำ�เร็จ ชอบขวนขวายหาความรู้ด้วยตัว เอง วางแผนกันว่าเก็บเงินได้จะ ไปซื้ อ บ้ า นแถวภาคตะวั น ออก เวลาปิดเทอมจะได้ไปอยู่ แล้วปีนี้ เมือ่ เวลาและการงานลงตัวก็จะมี ลูกด้วยกัน เมือ่ เกิดเรือ่ งนีข้ นึ้ คิด ว่าเราทำ�บุญกันมาแค่นี้” นางสาวปนิดา สีลาภเกือ้ ภรรยา ครูอธิคม ติวงศ์ ที่ถูกยิงเสียชีวิตเมื่อ วันที่ 19 สิงหาคม ที่ผ่านมาบอกเล่า ถึงสามีด้วยน้ำ�ตาคลอเบ้าเมื่อถูกถาม ถึงตัวตนของสามีเธอ หน้าศาลาสวด ศพสามีในวัดดอนตะวันออก ต.ดอน อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ปนิ ด า เป็ น ชาวบ้ า นดอน อ.ปะนาเระ โดยกำ�เนิด จบปริญญาโท จากมหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ วิทยาเขตปัตตานี(ม.อ.ปัตตานี) เมื่อ ปีทแี่ ล้ว ขณะนีเ้ ป็นครูชำ�นาญการ สอน คอมพิ ว เตอร์ โรงเรี ย นบ้ า นปาลั ส อ.มายอ จ.ปัตตานี ที่อยู่ไม่ไกลจาก บ้านของเธอมากนัก งานศพของสามี เธอจึ ง บำ�เพ็ ญ กุ ศ ลศพที่ วั ด ดอน ตะวันออกใกล้บ้านเพื่อความสะดวก เธอนอนเฝ้าศพสามีทุกคืนด้วยความ รัก “รู้จักกับมาร์ท(ชื่อเล่นของครู อธิคม) เมื่อปี 2552 ที่เขาลงมาอยู่ใน พื้ น ที่ ตอนนั้ น เขาเป็ น ครู พี่ เ ลี้ ย งที่ โรงเรียนบ้านราวอ อ.มายอ ส่วนฉัน สอนคอมพิวเตอร์ทโ่ี รงเรียนบ้านปาลัส เขาจบพลศึกษาจากม.รามคำ�แหง แต่ สนใจเรื่องไอซีทีมาก ทำ�ให้ได้รู้จักกัน จนเขาได้บรรจุเป็นครูผชู้ ว่ ยทีโ่ รงเรียน บ้านประจัน อ.ยะรัง ซึ่งไกลจากที่นี่ ราวห้าสิบกิโลเมตร เขาจึงไปเช่าบ้าน

ในอ.เมื อ งปั ต ตานี ช่ ว งนั้ น เขาขอ แต่งงาน บอกเขาว่า “ที่รักรอนะ ขอ เรียนให้จบป.โทก่อน ช่วงนัน้ ทางผูใ้ หญ่ ฝ่ายเขาก็มาคุย จนเรียนจบปีทแี่ ล้วจึง แต่งงานกันเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่าน มา วางแผนกันอยู่ว่าจะมีลูกด้วยกัน แต่ดว้ ยเวลาทำ�งานและเวลาพักไม่คอ่ ย ตรงกันทำ�ให้ยังไม่มีลูก”

“เขามีเพื่อนมุสลิมเยอะ เพราะ มาอยูค่ รัง้ แรกก็มาอยูบ่ า้ นเพือ่ นมุสลิม พ่อแม่เพือ่ นเขารักเหมือนลูกบุญธรรม เขาเรียนรูว้ ฒ ั นธรรม ความเป็นอยูข่ อง มุสลิมดีกว่าเราเยอะเพราะเขาคลุกคลี อยู่ด้วยกัน วันรายอพ่อแม่เพื่อนก็ซื้อ ชุดรายอให้เขาใส่ เขาแยกไปอยู่ส่วน ตัวเมื่อไปสอนที่โรงเรียนบ้านราวอ” ปนิดาบอกว่า ทุกเย็นวันศุกร์ สามีจะกลับมาหาเธอที่บ้านดอนและ กลั บ ไปเช้ า วั น จั น ทร์ วั น จั น ทร์ พฤหัสบดีก็จะพักที่บ้านเช่าในเมือง ย่ า นถนนเจริ ญ ประดิ ษ ฐ์ ห รื อ ถนน สายม.อ. วันไหนทีเ่ ธอมีธรุ ะหรือคุยกัน ว่าจะไปหาก็จะอยู่ด้วยกันที่ในเมือง การไปทำ�งานในแต่ละวันก็มกี ารระวัง ตัว ไม่ประมาท วันเกิดเหตุก็ไม่ได้มี

ลางร้ายแต่อย่างใด สามีบอกว่าตอน เย็นจะกลับมาปะนาเระเพราะเช้าวัน พุธจะไปประชุมเรือ่ งไอซีทที สี่ ำ�นักงาน การประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ด้วย กัน สาเหตุของเรือ่ งร้ายนีเ้ ธอคิดไม่ตก เหมือนกันว่าจะมีมาจากอะไรเพราะ สามี ไ ม่ เ คยมี เ รื่ อ งขั ด แย้ ง กั บ ใคร นอกจากเป็นเรือ่ งการสร้างสถานการณ์ ครูอธิคมเรียนจบพลศึกษา แต่ มี ค วามสนใจด้ า นไอที ขวนขวาย หาความรูด้ ว้ ยตนเองจนเชีย่ วชาญด้าน ไอที เป็นแกนนำ�ด้านไอทีของสพฐ. ปัตตานี เขต 2 เข้าแข่งขันระดับประเทศ ด้านไอที เป็นตัวแทนระดับเขตแข่งขัน วิชาการระดับภาค ปี 2554 -2555 แสดงผลงานที่กรุงเทพมหานคร ปี 2556 ได้รับการคัดเลือกให้ไปอบรม กับสสวท.เพือ่ มาขยายผลอบรมให้แก่ ครูในชายแดนใต้ “เขาชอบตัดต่อวีดีโอ ส่งคลิป เผยแพร่เรื่องราวของจ.ปัตตานีที่อยู่ กันอย่างสันติสุขลงในยูทูปเขาลงทุน ซื้ออุปกรณ์สำ�หรับทำ�หนังสั้นมาไว้ที่ บ้านแล้วเอาไปให้นักเรียนได้หัดทำ� เพื่อบอกสังคมว่า เด็กที่นี่มีคุณภาพ ต้องสร้างโอกาสให้แก่พวกเขา พอเขา เสียไปเรื่องนี้ก็มาสะดุด และเขาตั้ง ชมรมครูปัตตานีในเฟชบุ๊คเพื่อให้ครู มาแชร์ความรูแ้ ลกเปลีย่ นกัน ตัง้ เครือ ข่ายเพือ่ ใหครูพนื้ ทีอ่ นื่ ได้รบั รูเ้ รือ่ งราว ของครูชายแดนใต้ ทางเขตก็จะส่ง ข่าวสารให้แก่ครูพน้ื ทีโ่ ดยใช้ชอ่ งทางนี”้ เธอได้ฝากเรื่องการดูแลรักษา ความปลอดภัยแก่ครูในพื้นที่ “เส้ น ทางในชายแดนใต้ ไ ม่ มี ที่ไหนปลอดภัย เขาระวังตัวเองเสมอ และบอกว่า คนรอบข้างทัง้ ในโรงเรียน และชาวบ้านก็ดีกับเขา แต่กับคนข้าง นอกก็บอกไม่ได้ ทุกวันจะมีชุดทหาร พรานในพื้นที่อ.ยะรัง ช่วยรปภ.มา จนถึงรอยต่ออ.เมืองที่จุดเกิดเหตุ แต่ วั น นั้ น ไม่ ท ราบว่ า ด้ ว ยสาเหตุ อ ะไร เหมือนกันถึงไม่มีการรับช่วงต่อรปภ. อยากฝากเรื่องนี้ให้ถึงหูผู้มีอำ�นาจรับ ผิดชอบว่า บอกว่าดูแลเต็มที่ ดูแล อย่างไร เกิดเหตุกับครูทีนึงก็ประกาศ ปรับแผนรปภ.แต่ไม่เห็นว่าจะลดเหตุ ลงได้ มีแต่สญ ู เสียเพิม่ ขึน้ ช่วงรอยต่อ ของแต่ละอำ�เภอแต่ละตำ�บลเป็นเขต อันตรายที่เคยเกิดเหตุกันนับครั้งไม่ ถ้ ว น ควรที่ จ ะรอรั บ รอส่ ง กั น ให้ เรียบร้อย ไม่ใช่สดุ เขตรับผิดชอบก็ไป แล้วใครจะมารับต่อไม่สนใจ การปรับ เปลี่ยนกองกำ�ลังลงมาบ่อยเป็นเรื่อง ไม่เหมาะสมเพราะต้องมาทำ�ความรูจ้ กั กันใหม่ทั้งคนในพื้นที่และเจ้าหน้าที่ กว่าจะเข้าใจกันเหตุกเ็ กิดไปมากแล้ว” ปนิดาบอกว่า ตอนนี้ยังคิดไม่ ออกว่าจะทำ�ยังไง รอจัดการเรื่องของ สามีให้เสร็จ ซึ่งหลังพิธีพระราชทาน เพลิงศพในวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2556 แล้วถึงค่อยตั้งหลักกับชีวิตอีก ครัง้ กับชีวติ ของเรือจ้างในพืน้ ทีแ่ ห่งนี้ พื้ น ดิ น ถิ่ น เกิ ด ของเธอ... ปะนาเระ ปัตตานี

Thepublicpost Vol 93  
Thepublicpost Vol 93  

นสพ.ข่าวมุสลิมอันดับหนึ่ง

Advertisement