Page 15

มุ สลิมวันนี้

เดอะพับลิกโพสต์

ปี ท่ี 8 ฉบับที่ 93 (ประจ�ำวันที่ 1-30 กันยายน พ.ศ. 2556)

“ฟ้าจรดทราย” เป็นนิยายที่แต่ง ขึน้ โดย “โสภาค สุวรรณ” ถือเป็น นิยายรักที่ได้รับความนิยมจากผู้ อ่านอย่างสูงเรือ่ งหนึง่ โดย บริษทั ดาราวิดโี อ จำ�กัด ผูผ้ ลิตละครป้อน สถานีโทรทัศน์สกี องทัพบกช่อง 7 ได้ ซื้ อ ลิ ข สิ ท ธิ์ ใ นรู ป แบบละคร โทรทัศน์ และเปิดกล้องมาตั้งแต่ ปี 2553 ก่ อ นจะไปถ่ า ยทำ � ที่ ประเทศอี ยิ ป ต์ และนำ � มาออก อากาศกันในปีนี้ ทว่าเมือ่ ฉายไปได้ราว 3-4 ตอน ละคร "ฟ้าจรดทราย" ก็ถูกโวยว่ามี เนื้อหาบิดเบือน-ลบหลู่ "มุสลิม" และ ถูกยืน่ ร้องไอซีท-ี ช่อง 7 ให้แบนละคร เรื่องนี้ก่อนที่จะส่งผลกระทบวงกว้าง โดยผู้ที่ยื่นเรื่องก็คือ มูลนิธิมุสลิมเพื่อ สันติ โดยเมือ่ ที่ 22 ส.ค. มูลนิธมิ สุ ลิม เพื่อสันติ ได้ออกแถลงการณ์ระบุว่า ทางมู ล นิ ธิ รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นจาก ประชาชนผูน้ บั ถือศาสนาอิสลามเกีย่ ว กับละครโทรทัศน์ เรือ่ ง "ฟ้าจรดทราย" ถึงความไม่เหมาะสมของเนื้อหา และ บทบาทของตัวละครโทรทัศน์ดงั กล่าว ซึ่งบิดเบือนหลักการศาสนาอิสลามที่ ถูกต้อง และใส่ร้ายชาวมุสลิมในทาง เสื่อมเสียเป็นอย่างมาก ทางฝ่ายกฎหมายมูลนิธิ จึงได้ ตรวจสอบเนื้อหาและบทบาทของตัว ละครปรากฏว่า ละครโทรทัศน์เรือ่ งฟ้า จรดทราย มีเนื้อหาบิดเบือนหลักการ ศาสนาอิ ส ลาม และใส่ ร้ า ยต่ อ หลั ก ปฏิบัติที่ถูกต้องของมุสลิมเป็นอย่าง มาก เป็นการกระทำ�ที่ดูหมิ่นลบหลู่ ศาสนาอิสลาม แถลงการณ์ระบุ ด้วยว่า การที่ สถานี โ ทรทั ศ น์ ก องทั พ บกช่ อ ง 7 ถ่ายทอดละครโทรทัศน์ออกสูส่ าธารณะ ทำ�ให้ ผู้ ที่ ช มมี ค วามเข้ า ใจต่ อ หลั ก ศาสนาอิสลามในทางทีผ่ ดิ ไปจากความ เป็ น จริ ง เช่ น ทำ�ให้ ค นดู เข้ า ใจว่ า อิสลามหรือคนมุสลิม โหดร้ายทารุณ กรรมกับเด็ก และสตรี ซึ่งตรงข้ามกับ ความเป็นจริงโดยสิ้นเชิง และมีอีก หลายประการที่ละครโทรทัศน์เรื่องนี้ ทำ�การลบหลู่ ดูหมิ่นบิดเบือน ใส่ร้าย คนมุสลิมที่นับถือศาสนาอิสลาม "การกระทำ�ดังกล่าวของ สถานี โทรทัศน์สกี องทัพบกช่อง 7 ทีน่ ำ�ละคร โทรทัศน์เรือ่ งฟ้าจรดทราย ออกมาเผย แพร่สู่สาธารณะนั้น ได้ทำ�ร้ายความ รู้สึกของคนมุสลิม จนกลายเป็นการ สร้างความไม่พอใจให้กับชาวมุสลิม เป็นจำ�นวนมาก หากทางกระทรวง

ย้อนรอยละคร “ฟ้าจรดทราย” บิดเบือนศาสนาอิสลามอย่างไร?? ซึ่งหลังจากตรวจสอบเนื้อหา ของละครดังกล่าวว่าผิดหลักศาสนา อิสลามอย่างไรบ้าง ตั้งแต่ตอนที่ 1-4 พบว่ามีเนือ้ หาขัดต่อหลักศาสนาหลาย ประการด้วยกัน ประกอบ ด้วย ฉากทีก่ ษัตริยอ์ า เหม็ดเชื่อคำ�ทำ�นายของโหรหลวงใน วังทีว่ า่ หากแต่งงานกับนาง เอกในเรือ่ ง แล้วจะมีทายาทสืบทอดบัลลังก์ ทำ�ให้ ประเทศชาติรุ่งเรือง ซึ่งผิดมหันต์ต่อ หลั ก ศาสนาอิ ส ลาม เพราะศาสนา

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปล่อยให้ละครโทรทัศน์เรื่องดังกล่าว ออกอากาศต่อไป เกรงจะเกิดผลกระ ทบในวงกว้ า งที่ ไ ม่ อ าจคาดคิ ด ได้ " แถลงการณ์ระบุ มูลนิธริ ะบุในแถลงการณ์ดว้ ยว่า ดังนัน้ ทางมูลนิธิ โดยฝ่ายกฎหมายจึง เรียนมายังรมว.ไอซีที เพือ่ ขอให้ดำ�เนิน การยุตกิ ารถ่าย ทอดออกอากาศละคร โทรทัศน์เรื่อง ฟ้าจรดทรายของสถานี โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 โดยด่วน ที่สุด ซึง่ ต่อมา นายสายัณห์ สุขจันทร์ ประธานฝ่ายกฎหมายมูลนิธมิ สุ ลิมเพือ่ สันติ ได้ให้สมั ภาษณ์สอื่ มวลชนว่า หลัง จากละครฟ้าจรดทรายออกฉายทาง ช่อง 7 พบว่ามีพนี่ อ้ งมุสลิมทัว่ ประเทศ โทรศัพท์และติดต่อผ่านเฟซบุ๊กร้อง เรียนว่า ละครเรือ่ งนีบ้ ดิ เบือนหลักการ ของศาสนาอิสลาม ตนจึงต้องไปตรวจ สอบโดย ย้อนดูละครทีฉ่ ายไปทัง้ 4 ตอน ปรากฏว่าตัวละครในเรือ่ งผูช้ าย ใส่เสือ้ โต๊ป โพกผ้าซาราบัน่ ส่วนผูห้ ญิง แม้แต่งกายไม่ถูกต้องเสียทีเดียว แต่ คลุมฮิญาบ ใส่ชุดยาวปกคลุม ทำ�ให้ เข้าใจได้ว่าเป็นการแต่งกายของชาว อาหรับนับถือศาสนาอิสลาม หรือชาว มุสลิมทั่วไป รวมถึงการตั้งชื่อของตัวละคร ไม่ว่าจะเป็น ชารีฟ อาเหม็ด และการ เอ่ยถึงอัลเลาะห์ทำ�ให้บ่งชี้ได้ว่าละคร เรื่อ งฟ้าจรดทรายเป็นละครของคน อาหรับที่นับถืออิสลาม

นายเกษม ใจจงรักภักดี นายอาดัม ผดุงศิลป์ นายมนตรี เรืองปราชญ์ ให้การต้อนรับท่าน จุฬาราชมนตรี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล นายปรีชา กันธิยะ อธิบดีกรมการศาสนา นายมุข สุไลมาน ในฐานะประธานการเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการคณะอนุกรรมการ ส�ำนักงานกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ประจ�ำปี 2556(ฮ.ศ. 1434) โดย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ณ ห้องนานาภิรมย์แกรมบอลรูม โรงแรมนูโว ซิตี

อิสลามไม่ให้เชื่อไสยศาสตร์ มีระบุไว้ ในคัมภีรอ์ ลั กุรอานและวัจนะของท่าน ศาสดามูฮัมหมัด นายสายัณห์ระบุวา่ ข้อผิดพลาด ต่อมา กษัตริย์ที่เป็นมุสลิมในเรื่องนำ� ตัวนางเอกมาเป็นสนม ในลักษณะฝืน ใจ ไม่ได้ขอจากผูป้ กครองฝ่ายหญิง มี พฤติกรรมจับแก้ม จับมือ หรือลวนลาม นางเอก ซึ่งเป็นผู้หญิงต่างศาสนา สื่อ ให้เห็นว่าชาย มุสลิมกำ�ลังล่วงเกินผู้ หญิงโดยไม่เหมาะสม ขัดต่อบัญญัติ ของอิสลามทีห่ า้ มไม่ให้ผชู้ ายลวนลาม หญิงอื่นที่ไม่ใช่ภรรยาและ ไม่เต็มใจ โดยกรณีเดียวที่อนุญาตให้สัมผัสกัน ได้คอื ต้องผ่านการแต่งงาน หรือนิกะห์ โดยได้รบั ความยินยอมจากผูป้ กครอง ก่อน และการที่ตัวละคร ′แคชฟียา′ แสดงโดย ′เอมมี′่ มรกต กิตติสาระ พูด ว่า “ผู้หญิงในประเทศนี้ไม่ได้รับการ ศึกษา เพราะผิดต่อหลักการศาสนา ของที่นี่” ในความเป็นจริงคัมภีร์อัลกุ รอาน ระบุวา่ การศึกษาจำ�เป็นต่อมุสลิม ทุกคน และส่งเสริมให้หญิงชายได้รับ การศึกษาสูงๆ “กรณี นำ�เสนอว่ า ผู้ ช ายใน ประเทศดังกล่าว นิยมมีภรรยา 4 คน ก็อาจทำ�ให้ผชู้ มเข้าใจว่าชายมุสลิมต้อง มีภรรยา 4 คน แต่ หลักการของศาสนา อิสลามอนุญาตในเรือ่ งดังกล่าวต่อเมือ่ ฝ่ายชายมีความยุติธรรม ดูแลภรรยา ได้ไม่ขาดตกบกพร่อง ไม่บังคับ และ ต้องเป็นไปเพื่อการช่วยเหลือสังคม เช่น กรณีที่มีหญิงม่ายลำ�บาก ผู้ชาย มุสลิมจะไปแต่งงานเพือ่ ดูแล หากเป็น ไปเพื่ อ ตั ณ หา ศาสนาอิ ส ลามไม่ อนุญาต” ประธานฝ่ายกฎหมายมูลนิธิ มุสลิมเพื่อสันติกล่าว นอก จากนีฉ้ ากนำ�เสนอผิดหลัก อิสลาม อื่นๆ อาทิ ตัวละครพูดว่าการ เปิดเผยใบหน้าของสตรีผิดหลักการ ทางศาสนาอย่างร้ายแรง ต้องปิดบัง ใบหน้าไว้อย่างเดียวนั้นถือเป็นการ บิดเบือนหลักการทางศาสนา เพราะ อิสลามไม่ได้บังคับให้หญิงสาวปิดบัง ใบหน้า ใครอยากปิดก็ปดิ ใครไม่อยาก ปิดก็ทำ�ได้ รวม ถึงฉากทีพ่ อ่ ค้าเศรษฐี กราบกษัตริยเ์ พือ่ ขออภัยโทษถือว่าผิด เพราะศาสนาอิ ส ลามไม่ อ นุ ญ าตให้

มนุษย์กราบมนุษย์ หรือสิ่งอื่นใดนอก เหนือจากพระเจ้าผู้สร้าง นาย สายัณห์ชขี้ อ้ ผิดพลาดของ ละครฟ้าจรดทรายต่อไปว่า ได้แก่ ฉาก ที่องค์หญิงในเรื่องมอบเครื่องรางให้ นางเอก พร้อมกับบอกว่าเป็นเครือ่ งราง ศักดิ์สิทธิ์ช่วยปกป้องอันตรายได้ แต่ ในศาสนาอิสลามขัดหลักการ เพราะ ไม่ได้สอนให้เชือ่ ในเครือ่ งรางของขลัง รวมทั้งฉากพระเอกกับนางเอกขณะ หนีในทะเลทราย แสดงอาการกอดจูบ ลูบคลำ�เต็มที่ ซึ่งตามหลักการศาสนา อิสลามทำ�ไม่ได้ เนือ่ งจากต้องผ่านการ แต่งงานอย่างถูกต้องก่อน เรื่องเหล่า นี้เป็นภาพรวมหลักๆ ของละครที่ผิด หลักศาสนาอิสลาม ยังไม่รวมถึงฉาก สาวใช้เต้นระบำ�ต่อหน้าผูช้ าย และอืน่ ๆ อีกจำ�นวนมาก “แม้ผมจะไม่ได้อา่ นบทประพันธ์ ต้นฉบับ แต่คดิ ว่าไม่ใช่ประเด็นสำ�คัญ ละครที่ ส ร้ า งออกมาไม่ ค วรอ้ า งว่ า ต้องการรักษาบทประพันธ์ของนิยาย อมตะ คัมภีร์อัลกุรอานบัญญัติไว้กว่า 1,000 ปี ไม่ให้ความสำ�คัญเลยหรือ สนใจเพียงแต่สำ�นวนของนวนิยาย โดย ไม่ใส่ใจความรูส้ กึ มุสลิมจึง เกรงว่าหาก ปล่อยให้ละครเรือ่ งนีอ้ อกอากาศต่อไป จะก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง เรา ในฐานะหน่วยงานทีท่ ำ�หน้าทีป่ ระสาน ไม่อยากให้เกิดความแตกแยกในสังคม มากไปกว่านี้ และเกรงว่าอาจมีบคุ คล ไม่หวังดี แอบอ้างเหตุการณ์นี้ไปก่อ ความวุ่นวายในสังคม หรือพื้นที่ภาค ใต้ เ พื่ อ อ้ า งความชอบธรรมได้ ” ประธานฝ่ายกฎหมายมูลนิธมิ สุ ลิมเพือ่ สันติกล่าว กระทัง่ เมือ่ ช่วงเย็นของวันที่ 23 ส.ค. 2556 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพ บกช่อง 7 ได้สง่ จดหมายถึงสือ่ มวลชน เพือ่ ชีแ้ จงกรณีทมี่ ลู นิธมิ สุ ลิมเพือ่ สันติ ได้เรียกร้องว่า ทางช่อง 7 สีได้เรียก ประชุมผู้บริหาร ผู้ผลิิต ตลอดจนผู้ เกีย่ วข้องกับละครเรือ่ งนีแ้ ละได้ขอ้ สรุป ว่าจะยังคงออกอากาศต่อไป แต่จะมี การตรวจสอบเนือ้ หาของละครตอนที่ เหลือก่อนออกอากาศด้วย ทั้งนี้ ทาง ช่อง 7 สียนื ยันว่าละครเรือ่ งนีส้ ร้างขึน้ เพื่อความบันเทิง และตั้งใจที่จะผลิต ให้ตรงตามบทประพันธ์มากทีส่ ดุ ไม่มี

15

เจตนาหมิ่ น หรื อ กระทบกั บ ศาสนา อิสลามและชาวมุสลิม พร้อมทัง้ ขออภัย ต่อชาวมุสลิมและจะพยายามแก้ไขให้ ดีที่สุด ซึง่ ในหนังสือชีแ้ จงถึงสือ่ มวลชน มีขอ้ ความว่า “วันนี้ (23 ส.ค.56) เมือ่ เวลา 15.00 น. ที่สถานีโทรทัศน์สี กองทัพบกช่อง 7 มีการเชิญผูผ้ ลิต และ คณะผู้บริหารที่เกี่ยวข้องมาประชุม เกี่ยวกับกรณีที่มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ เรียกร้องให้ชอ่ ง 7 สี ยุตกิ ารออกอากาศ ละครเรื่อง “ฟ้าจรดทราย” โดยพลากร สมสุวรรณ กรรมการ ผู้จัดการ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 กล่าวว่า “ละคร ฟ้าจรดทราย เป็นละครสร้างจากบทประพันธ์ของ คุณโสภาค สุวรรณ เป็นเรือ่ งราวเกีย่ ว กับความรักระหว่างชายและหญิง ซึ่ง เหตุการณ์ต่าง ๆ เป็นเรื่องสมมติขึ้น ในเมืองแถบอาหรับ มีจดุ ประสงค์สร้าง ขึ้นเพื่อความบันเทิง การผลิตละคร เรื่องนี้เราตั้งใจที่จะผลิตผลงานให้ได้ ตรงตามบทประพันธ์มากทีส่ ดุ โดยมิได้ มีเจตนาหมิ่นหรือกระทบกับศาสนา อิสลามและชาวมุสลิมแต่อย่างใด ซึ่ง ก่อนหน้านีใ้ นตอนต้นก่อนเข้าละครได้ มีการขึ้นข้อความชี้แจงถึงเจตนาการ ผลิตละครเพื่อความบันเทิงและเมื่อ ทราบข่ า วการร้ อ งเรี ย นจากสื่ อ ทาง อินเทอร์เน็ต เมื่อเย็นวานนี้ ก็ไม่นิ่ง นอนใจ เราได้ทบทวนเนือ้ หาและได้รบี ติดตามตรวจสอบข้อเท็จจริง” ส่วนสยาม สังวริบตุ ร กรรมการ ผู้จัดการ บริษัท ดาราวิดีโอ จำ�กัด ใน ฐานะผูผ้ ลิตละคร “ฟ้าจรดทราย” กล่าว ว่า “เมื่อทราบข่าวจากสื่อ อันดับแรก ต้องขอขอบคุณ มูลนิธมิ สุ ลิมเพือ่ สันติ และคุณปราโมทย์ สมะดี ประธานมูลนิธิ มุสลิมเพื่อสันติ ที่ให้คำ�แนะนำ�และ ข้อคิดเห็น ละครเรื่องนี้เราสร้างตาม บทประพันธ์ของคุณโสภาค สุวรรณ ซึ่งเป็นนิยายอมตะมากว่า 30 ปี ก่อน ทีเ่ ราจะดำ�เนินการถ่ายทำ�ละครเรือ่ งนี้ เราต้องส่งบทละครโทรทัศน์ ทั้ง 12 ตอน ซึ่งแปลเป็นภาษาอังกฤษ ให้กับ สถานทู ต อี ยิ ป ต์ และกระทรวง วัฒนธรรมของอียิปต์ เมื่อได้รับการ ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว จึงดำ�เนินการ ถ่ายทำ� ซึ่งการถ่ายทำ�ส่วนใหญ่ถ่าย ทำ�ในโรงถ่ายของรัฐบาลอียิปต์ และ เราใช้นักแสดงประกอบของประเทศ อียิปต์เข้าฉากด้วย เราตั้งใจจะสื่อสาร ให้เห็นความสวยงามของเมืองสมมุติ ฮิ ล ฟารา โดยเราไม่ มี เจตนาลบหลู่ ศาสนาใด ๆ ทั้งสิ้น ต้องกราบขออภัย พีน่ อ้ งชาวมุสลิมและจะพยายามแก้ไข ให้ดีที่สุด” ผูส้ อื่ ข่าวรายงานเพิม่ เติมว่า วัน เสาร์ที่ 24 ส.ค. คณะผู้บริหารช่อง 7 และบริษัทดาราวิดีโอฯ จะเดินทางไป พ บ ท่ า น อ า ศิ ส พิ ทั ก ษ์ คุ ม พ ล จุฬาราชมนตรี ทีส่ ำ�นักจุฬาราชมนตรี หนองจอก เพื่อชี้แจงและแสดงความ ขอโทษต่อกรณีที่เกิดขึ้น แม้ในทีส่ ดุ กรณีละครฟ้าจรด ทรายนี้ จ ะจบลงด้ ว ยดี แต่ จ าก เหตุการณ์นคี้ งได้เป็นบทเรียนทำ�ให้ ผูท้ ตี่ อ้ งการทำ�ละครหรืออะไรก็แล้ว แต่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ หลั ก ความเชื่ อ อิสลามและมุสลิมคงได้ศึกษาเพิ่ม เติมให้มากยิ่งขึ้น

Thepublicpost Vol 93  
Thepublicpost Vol 93  

นสพ.ข่าวมุสลิมอันดับหนึ่ง

Advertisement