Page 14

14

มุ สลิมวันนี้

เดอะพับลิกโพสต์

ปี ท่ี 8 ฉบับที่ 93 (ประจ�ำวันที่ 1-30 กันยายน พ.ศ. 2556)

Muslim Today

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลเจ๋ง! เปิ ดตัวแอพฯ“สแกนฮาลาล”บนมือถือครัง้ แรกของโลก ครบรอบ 10 ปีศวฮ.จฬ. จับมือ สกอท. เปิดตัวแอ็พ Halal Thailand สแกนฮาลาลบนมือถือครั้ง แรกของโลกในงานประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์ฮาลาล Hasib 2013 อยากรูว้ า่ ฮาลาลจริงไหม หมดอายุ เมื่ อ ไหร่ ใครผลิ ต ตรวจสอบ ฮาลาลได้ด้วยตัวเอง เพียงสแกน บาร์โค้ดบนผลิตภัณฑ์ผ่านมือถือ ง่ายๆ ได้ข้อมูลครบ ในปั จ จุ บั น ผู้ บ ริ โ ภคมุ ส ลิ ม สามารถรู้ว่าผลิตภัณฑ์ที่วางจำ�หน่าย อ ยู่ ผ่ า น ก า ร รั บ ร อ ง ฮ า ล า ล จ า ก สำ�นักงานคณะกรรมการกลางอิสลาม แห่งประเทศไทย (สกอท.) หรือไม่ โดย สังเกตจากเครื่องหมายรับรองฮาลาล (สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน) ที่ปรากฏอยู่ ทีบ่ รรจุภณ ั ฑ์ของผลิตภัณฑ์นนั้ แต่วธิ ี เดี ย วที่ จ ะสามารถรู้ ว่ า การรั บ รอง ฮาลาลนั้นถูกต้องหรือไม่ การรับรอง หมดอายุแล้วหรือยัง หากต้องการรู้ จำ�เป็นต้องสอบถามไปยัง สกอท.ซึ่ง ไม่สะดวกยุง่ ยาก แต่นบั จากนีผ้ บู้ ริโภค สามารถทราบได้ทนั ทีวา่ สถานะฮาลาล ของผลิตภัณฑ์ที่วางจำ�หน่ายอยู่เป็น อย่างไร โดยใช้แอพพิเคชั่น“Halal Thailand” ในการตรวจสอบข้อมูล ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดที่มีตราฮาลาลได้ ด้วยตัวเอง ทั้งนี้เมื่อวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา ศูนย์วิทยาศาสตร์ ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ. จฬ.)ร่วมกับสำ�นักงานคณะกรรมการ กลางอิสลามแห่งประเทศไทย (สกอท.) และสถาบั น มาตรฐานฮาลาลแห่ ง ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพร่วม จัดการ ประชุมวิชาการควบคูก่ บั งานการแสดง สินค้าผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล ภาย ใต้ โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสาม

ต�ำรวจ หญิงมุสลิม สวมฮิญาบ ได้แล้ว!

ฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย(Working Group on Halal Products and Servicse under Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle หรือ IMT-GT HAPAS) ในงาน“หนึ่ง ทศวรรษศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ ฮ าลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” และ งาน ประชุมวิชาการนานาชาติ Hasib 2013 รวมถึงการเปิดตัวแอพ “Halal Thai land”สแกนฮาลาลบนมือถือครั้งแรก ของโลก ณ.โรงแรมสุโกศล ถนน ศรีอยุธยา กรุงเทพฯ โดยมีนายนิวฒ ั น์ ธำ�รง บุ ญ ทรงไพศาล รองนายก รัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่ การกระทรวง พาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน รองศาสตราจารย์ ดร.วิ นั ย ดะห์ลัน ผู้อำ�นวยการ ศวฮ.จฬ. เปิด เผยว่า ปัจจุบนั ผูบ้ ริโภคมุสลิมสามารถ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่วางจำ�หน่าย

ทัว่ ไปผ่านการรับรองฮาลาลได้งา่ ยขึน้ ด้วยการใช้ แอ็พ “Halal Thailand” ที่ ศวฮ.จฬ.ร่วมกับสกอท.พัฒนาขึ้น โดยนำ�โทรศัพท์มือถือทั้งระบบแอน ดรอยด์และไอโอเอส สแกนไปบนบาร์ โค้ดหรือคิวอาร์โค้ดหรือพิมพ์หมายเลข ฮาลาลบนมือถือ จะเห็นข้อมูลการตรวจ สอบคุณภาพของผลิต ภัณฑ์อาหาร หรือระบบการออกใบรับรอง HAL-Q ซึ่งเป็นกระบวนการตรวจสอบความ ถูกต้องของใบรับรองทางอิเล็คโทรนิกส์ ผ่านระบบเว็บ ให้สามารถสื่อสารได้ ทุกพืน้ ที่ โดยระบบจะทำ�การส่งรหัสที่ อ่านได้จากบาร์โค้ดผ่านอินเตอร์เน็ต มายังเว็ปเซอร์วิส ที่ติดตั้งอยู่บนเซิฟ เวอร์ เพื่อค้นหาข้อมูลการรับรองฮา ลาลแล้วส่งกลับไปในรูปแบบ XML เมื่อโปรแกรมที่อยู่บนโทรศัพท์มือถือ ได้รบั ข้อมูลแล้ว จะทำ�การแปลงข้อมูล

ที่ถูกต้องส่งกลับมา เพื่อแสดงผลบน หน้าจอตรวจสอบข้อมูลฮาลาลได้ดว้ ย ตั ว เอง เป็ น ประโยชน์ ต่ อ ผู้ บ ริ โ ภค บริ ษั ท ผู้ ผ ลิ ต และสกอท.งานชิ้ น นี้ ประเทศไทยนำ�เสนอเป็นประเทศแรก ทำ�ให้เครื่องหมายรับรองฮาลาลของ ประเทศไทย ได้รบั ความน่าเชือ่ ถือมาก ยิ่งขึ้น ปัจจุบันการรับรองฮาลาลของ สกอท.ใช้ ร ะบบ “ศาสนารั บ รอง วิทยาศาสตร์รองรับ” โดย สกอท. ทำ�งานร่ ว มกั บ ศวฮ.จฬ.ซึ่ ง มี ห้ อ ง ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฮาลาลที่ทัน สมัยด้วยระบบ ISO/IEC 17025 ใช้ นักวิทยาศาสตร์มสุ ลิมทัง้ หมดอันเป็น ไปตามหลักศาสนบัญญัตอิ สิ ลาม ศวฮ. จฬ.พัฒนาระบบและผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของ อุตสาหกรรมฮาลาล ให้เป็นทีห่ นึง่ ในโลก “ประเทศไทยเป็นประเทศแรก ของโลก ที่มีการนำ�เทคโนโลยี Halal Barcode และ Halal QR code ผ่าน Application “Halal Thai” มาใช้ บริการแก่ผบู้ ริโภคบนโทรศัพท์มอื ถือ สมาร์ทโฟน ต่อไปผมเชื่อว่า แม้แต่ ตรา อย.ตรากระทรวงอุตสาหกรรมก็ จะเข้าสู่ระบบลักษณะเดียวกันนี้ และ ครอบคลุมทัว่ ทุกระบบภายใน 7 ปีขา้ ง ห น้ า ปั จ จุ บั น มี เ ฉ พ า ะ ที่ ศู น ย์ วิทยาศาสตร์ฮาลาลก่อน ซึง่ ผลิตภัณฑ์ ทุกตัวที่เป็นของฮาลาล คงต้องเร่ง ดำ�เนิ น การอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพราะ ผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยมีหลายแสนตัว เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองฮาลาลมี 7 หมื่นผลิตภัณฑ์ และกำ�ลังดำ�เนิน การเข้าสูบ่ ญ ั ชีในระบบของแอพฯนี้ ถ้า เป็ น ไปได้ ภ ายในสิ้ น ปี นี้ น่ า จะเข้ า สู่ ระบบเกือบหมด” รศ. ดร.วินัย กล่าว

สตช.อนุ ญ าตตำ � รวจหญิ ง มุ ส ลิ ม ทั่ ว ประเทศไทยสวม ฮิญาบปฏิบัติงานได้แล้ว เมื่อวันที่ 22 ส.ค. ที่ผ่านมา ทีส่ ำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ (สตช.) พล.ต.อ.เจตน์ มงคลหัตถี ทีป่ รึกษา (สบ 10) เป็นประธานการประชุม คณะทำ�งานพิจารณากำ�หนดให้ ข้าราชการตำ�รวจหญิงมุสลิมคลุม ฮิญาบ โดยมีฝ่ายปกครอง ผู้แทน หน่วยความมัน่ คง และผูแ้ ทนเหล่า ทัพร่วมประชุมพิจารณา พล.ต.อ.เจตน์กล่าวว่า การ ประชุมพิจารณาครัง้ นีส้ บื เนือ่ งจาก ทางคณะกรรมการกลางอิสลาม ปัตตานีมี หนังสือขอให้ขา้ ราชการ ตำ�รวจหญิงทีน่ บั ถือศาสนาอิสลาม คลุ ม ฮิ ญ าบได้ อี ก ส่ ว นหนึ่ ง ข้ า ราชการตำ�รวจหญิ ง ที่ นั บ ถื อ ศาสนาอิสลามร้องขอไปยังสมาชิก สภา ราษฎร ทาง ส.ส.ก็ส่งเรื่อง มายัง ตร.ให้พจิ ารณาว่าเหมาะสม หรื อ ไม่ ผลการพิ จ ารณาคณะ กรรมการเห็ น ว่ า ให้ ข้ า ราชการ ตำ�รวจหญิงทีน่ บั ถือศาสนาอิสลาม คลุ ม ฮิ ญ าบได้ ใ นชุ ด เครื่ อ งแบบ ปกติสกี ากี โดยให้สวมเสือ้ แขนยาว ถึงข้อมือ กระโปรงหรือกางเกงคลุม ข้อเท้า สวมผ้าคลุมฮิญาบสีกากี โดยให้สวมเข้าไปในคอเสื้อ ซึ่ง อนุญาตให้การแต่งชุดฮิญาบใน การทำ�หน้าที่ประชาสัมพันธ์และ การเยี่ยมเยียน พบปะประชาชน ตามที่ ร้ อ งขอมาเพราะไม่ เ ป็ น อุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ โดย อนุ ญ าตข้ า ราชการตำ�รวจหญิ ง มุสลิมทั่วประเทศเพื่อความเสมอ ภาค จากนีจ้ ะเสนอ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ.ตร.พิจารณาต่อไป พล.ต.อ.เจตน์กล่าวต่อว่า จากการสำ�รวจเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ หญิงมุสลิมทั่วประเทศมีทั้งหมด 100 นายเศษ มีความประสงค์แต่ง เครือ่ งแบบสวมฮิญาบ 60 นาย ไม่ ประสงค์แต่งเครือ่ งแบบสวมฮิญาบ 40 นาย

Thepublicpost Vol 93  

นสพ.ข่าวมุสลิมอันดับหนึ่ง

Thepublicpost Vol 93  

นสพ.ข่าวมุสลิมอันดับหนึ่ง

Advertisement