Page 1

ข่าวดี!! ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติอนุญาตต�ำรวจหญิงมุสลิมสวมฮิญาบได้แล้ว! /น.141

เดอะพับลิกโพสต์

ปี ท่ี 8 ฉบับที่ 93 (ประจ�ำวันที่ 1-30 กันยายน พ.ศ. 2556)

ยุ คตกต�่ำของ พรรคประชาธิปัตย์ ฤทัย พัชระ / หน้า 2

นสพ.ข่าวมุสลิมคุณภาพอันดับหนึ่งที่มียอดจ�ำหน่ายสูงสุด

“มูดี้ส์”ถล่ม เศรษฐกิจไทย ไม่สายเกินแก้ เศรษฐกิจ / หน้า 8

กสม.หัวเชื้ อ ไฟกลางเมือง

การเมือง...หน้า 3

ในกระแส / หน้า 3

www.publicpostonline.com

ต่างมุมมอง 5 เสือกกต.

ก่อนลงจากหลังเสือ ปีที่ 8 ฉบับที่ 93 ประจำ�วันที่ 1-30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2556

E-mail : publicthai@yahoo.com

สแกนฮาลาล บนมือถือครัง้ แรกของโลก

เจ๋ง!ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลเปิ ดตัว“แอพฯ”

ครบรอบ 10 ปี ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาฯ เปิดตัวแอ็พ Halal Thailand สแกนฮาลาลบนมือถือครั้งแรกของโลก ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ฮาลาล Hasib 2013 อยากรู้ว่าฮาลาลจริงไหม หมดอายุเมื่อไหร่ ใครผลิต ตรวจสอบ ฮาลาลได้ด้วยตัวเอง เพียงสแกนบาร์โค้ดบนผลิตภัณฑ์ผ่านมือถือง่ายๆ ได้ข้อมูลครบ / มุสลิมวันนี้ หน้า 14

ย้อนรอยละคร“ฟ้าจรดทราย” บิดเบือนศาสนาอิสลามอย่างไร?? มุสลิมวันนี้...หน้า 15

www.facebook.com/publicpostonline

สมุนไพร “ตะวันเดือน” สู้โรคร้ายด้วย

การแพทย์ ทางเลือก

สัมภาษณ์พิเศษ “ยูซุปคาร เพียรรักษ์” ผู้คิดค้น และผลิตยาแคปซูลสมุนไพรตรา “ตะวันเดือน” จากสมุนไพรหลากหลายชนิด เพื่อรักษาผู้ป่วย ด้วยโรคต่าง ๆ ทั้ง โรคไต โรคตับ ไวรัสตับบี และโรคร้ายอย่างมะเร็ง เป็นต้น / น.20

เจ้าชายซาอุ ฯคือผู ้จัดส่งอาวุ ธเคมี

ให้ฝ่ายกบฏซี เรียลงมือยิง!

ชาติตะวันตกและสันนิบาตอาหรับ ได้กล่าวหาว่า รัฐบาลซีเรียใช้อาวุธเคมีโจมตี เป้าหมายพลเรือน จึงนำ�มาสู่มาตรการทางทหารเพื่อลงโทษซีเรียในทันที โดย ไม่สนใจที่จะตรวจสอบหลักฐานใดๆ ทว่า ไปๆมาๆ อาวุธยุทโธปกรณ์ที่ถูก ตระเตรียมเพือ่ ใช้ในการแทรกแซงทางทหาร และโจมตีประเทศซีเรียนัน้ อาจจะ กำ�หนดเป้าหมายผู้กระทำ�ผิด ที่ไม่ถูกต้องเสียแล้ว!! เพราะเรื่องกลับตาลปัตร ที่แท้ฝ่ายกบฏเป็นผู้ลงมือ อีกทั้งอาวุธเคมียังถูกจัดส่งมาจากเจ้าชายหัวหน้า หน่วยข่าวกรองรัฐบาลซาอุฯอีกด้วย / ต่างประเทศ หน้า 18


2

บทบรรณาธิการ / บทความ

ย้ อ นไปเมื่ อ 8 ปี ที่ ผ่ า นมา “พับลิกโพสต์” เริม่ ต้นรับใช้ผอู้ า่ น จากการเป็น นสพ. รายเดือน กระทั่งเมื่อเดือน มิถุนายน พ.ศ.2554 กองบรรณาธิการก็ได้ ปรับนสพ. ให้ออกเป็นรายปักษ์ วาง จำ�หน่ายทุก 15 วัน ทัง้ นีก้ เ็ พือ่ ให้จะ ได้รับใช้คุณผู้อ่านทันสถานการณ์ ข่าว และเท่าทีท่ ราบ ในวงการสือ่ สิ่ ง พิ ม พ์ มุ ส ลิ ม ไ ม่ ว่ า จ ะ เ ป็ น หนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร ยังไม่เคย

โลกาภิวัติ ฤทัย พัชระ

หนั ง สื อ พิ ม พ์ นิ ว ยอร์ ค ไทม์ เ ขี ย น วิเคราะห์วิจารณ์การเมืองไทยครั้งนี้ ทำ�ให้พรรคฝ่ายค้านอย่างประชาธิปตั ย์ เสียรูปมวยไปมาก เพราะเขาหาว่า พรรคกำ�ลังละทิ้งแนวทางรัฐสภา หัน ไปปลุกระดมข้างถนนแทนโดยอ้างว่า เป็นการเลียนแบบอาหรับสปริง ก า ร พู ด ไ ฮ ป า ร์ ค ข อ ง พ ร ร ค ประชาธิ ปั ต ย์ ข้ า งถนนครั้ ง ล่ า สุ ด นั้ น นิวยอร์คไทม์บอกว่า พรรคนีเ้ ปลีย่ นแปลง ไปมาก จากพรรคที่สุภาพ เป็นผู้ดี กลาย เป็นพรรคที่ด่านายกฯหญิงอย่างหยาบ คาย ไร้รสนิยม ไม่ใช่การวิจารณ์แบบ การเมืองทั่วไป คงไม่มีอะไรต้องอับอายกันอีกต่อ ไปแล้วกับวิธกี ารของนักการเมืองฝ่ายค้าน ในสภาเมือ่ สัปดาห์ทผี่ า่ นมา ทัง้ ยือ้ ยุดฉุด กระชาก ตบตำ�รวจสภา ด่าประธาน และ ส่งเสียงกรีดร้องอันโหยหวนที่ดังไปทั้ง สภาและดังไปทั้งโลก จนถือได้ว่าเป็น ปรากฏการณ์ที่ใหม่มากในสภา ไม่ได้เครียดอะไรหรอกครับ ทัง้ ขำ� และประหลาดใจซะมากกว่ า เพราะ การเมื อ งไทยระยะหลั ง ๆมานี้ พรรค ประชาธิปัตย์ได้สร้างสีสันเอาไว้มากจน น่าตกใจ แต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทำ�ให้ สภาไต้หวันได้อายกันบ้างละ เพราะได้ พบลีลาที่เหนือกว่าของนักการเมืองฝ่าย ค้านไทย ส.ส.ในสภาไต้หวันตบตีกนั ในสภา อย่ า งน่ า เกลี ย ดอยู่ บ่ อ ยๆ แต่ เ มื่ อ เจอ ส.ส.พรรคประชาธิ ปั ต ย์ ค รั้ ง นี้ เ ข้ า ส.ส.ไต้หวันก็กลายเป็นเด็กๆไปทันที เพ ราะส.ส.ไทยนั้นเหนือชั้นกว่ามาก อย่างน้อย นักการเมืองไต้หวันก็ ไม่เคยปาเอกสารใส่ประธานสภา ลาก ประธานลงจากเก้าอี้ เอาเก้าอีป้ ระธานไป ซ่อนเมือ่ หลายเดือนมาแล้ว (ยังดีทไี่ ม่ลาก ประธานสภาไปกระทืบ) เมือ่ สัปดาห์กอ่ น ส.ส.ฝ่ายค้านก็ใช้ วิธใี ส่รา้ ยป้ายสีกอ่ กวนไม่ให้มกี ารอภิปราย กระทั่งส.ส.ของพรรคตัวเอง เพื่อให้เสีย เวลาให้มากเท่าที่จะทำ�ได้ เพราะคิดว่า ถึงเวลาลงมติกแ็ พ้อยูด่ ี จึงต้องกวนซะให้เข็ด ทั้งหมดนั้น เกิดจากการอภิปราย เรือ่ งทีม่ าของสว.ในสภานัน่ เองทีท่ ำ�ให้เห็น อะไรต่ อ อะไรหลายอย่ า งในขบวนการ การเมืองไทย ทำ�ให้ได้รู้ว่า คนบางกลุ่ม บางพวกทั้งในสภาและนอกสภา พากัน หวาดกลัวและหวั่นไหวกับการเลือกตั้ง เพียงไหน เห็นได้ชัดว่า พรรคฝ่ายค้านเริ่มมี ความโน้ ม เอี ย งไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั บ พันธมิตรประชาชนเพือ่ ประชาธิปไตยซึง่

มีสำ�นักพิมพ์ไหนทีท่ ำ�รายปักษ์ จึงกล่าว ได้ว่าเราคงจะเป็น นสพ.ฉบับแรก แผนของเราที่วางไว้จากนั้นคือ จะผลักดันนสพ.ฉบับนี้ให้ออกเป็นราย 10 วัน และรายสัปดาห์ให้ได้ตามลำ�ดับ อันที่จริง ในวันที่เราปลุกปั้นจน กระทัง่ “พับลิกโพสต์” สามารถออกเป็น รายปักษ์ ก็มไิ ด้หมายความว่ากองบก.จะ มีศักยภาพที่เพียงพอขนาดนั้น เพราะภายในเราก็ทราบดีว่า ไม่ ว่าจะเป็นกำ�ลังคนหรือกำ�ลังทรัพย์ทเี่ รา มี ถ้าจะไม่ให้ “โหลด” ก็ควรทำ�นสพ. รายเดือน แต่ดว้ ยสถานการณ์ขา่ วทัง้ ในและ ต่างประเทศทีอ่ พั เดทกันรวดเร็ว กระทัง่

เดอะพับลิกโพสต์

ปี ท่ี 8 ฉบับที่ 93 (ประจ�ำวันที่ 1-30 กันยายน พ.ศ. 2556)

นสพ.รายเดือนตามไม่ทัน อีกทั้งเรา พิจารณากันแล้วว่ากองบรรณาธิการยัง พอจะสามารถแบกรับรับความ “โหลด” นั้นไว้ได้สักระยะหนึ่ง โดยหวังว่าเมื่อ ออกเป็นรายปักษ์แล้ว จะมีผู้สนับสนุน เพิ่มขึ้น เพื่อนำ�รายได้นั้นมาเสริมทั้ง กำ�ลังคนและอุปกรณ์ แต่เมือ่ สถานการณ์ไม่เป็นไปตาม ที่คาดไว้ เม็ดเงินโฆษณาที่ได้เพิ่มขึ้น จากการออกเป็นรายปักษ์ไม่เพียงพอที่ จะเพิม่ บุคลากรให้พอดีกบั จำ�นวนงานที่ ล้นมือ ซึ่งหากยังยื้อทำ�ต่อไปอีก อาจ ทำ�ให้คุณภาพของนสพ.ด้อยลงไปจาก ที่ควรจะเป็น ที่สุดกองบรรณาธิการจึงตัดสิน

ยุ คตกต�่ำของพรรคประชาธิปัตย์ ต่อต้านการเลือกตัง้ ทุกชนิด โดยเน้นการ เข้าสู่อำ�นาจด้วยการทำ�รัฐประหารโดย กองทัพ มากกว่าจะสร้างอำ�นาจด้วยวิธี อื่นๆโดยเฉพาะการเลือกตั้ง กลายเป็น อาการของโรคชนิดหนึ่งคือ โรคกลัวการ เลือกตั้งขึ้นสมอง กลุ่มคนเหล่านี้ อ้างว่า การเลือก ตั้ ง จะทำ�ให้ ถู ก แทรกแซงจากพรรค การเมืองที่มีอำ�นาจ โดยเฉพาะสว.ที่จะ เป็นผู้พิจารณาตำ�แหน่งในองค์กรอิสระ ต่างๆ เช่น ปปช. กกต. ศาลรัฐธรรมนูญ ผูต้ รวจการแผ่นดิน หรืออืน่ ๆ กลัวอำ�นาจ จะเป็นของประชาชนจริงๆ ด้ ว ยเหตุ นี้ จึ ง ไม่ อ าจจะไว้ ใ จ ประชาชนที่มาใช้สิทธิเลือกตั้งนับล้านๆ คนในประเทศ แต่ไว้ใจคนเพียง6-7 คน ซึ่งส่วนใหญ่มาจากตุลาการ จะเป็นผู้คัด เลือกสว.สายอาชีพจากองค์กรต่างๆ เช่น สมาคม มูลนิธิฯต่างๆ ซึง่ วิธกี ารเลือกสว.เหล่านีพ้ ดู ตรงๆ ก็ ม าจากคณะรั ฐ ประหารนั่ น เองที่ ต้ อ ง สงวนอำ�นาจในการแต่ ง ตั้ ง เอาไว้ ค าน อำ�นาจกับตัวแทนที่ประชาชนเลือกมา โดยอ้ า งว่ า เป็ น สว.ตั ว แทนจากสาขา วิชาชีพต่างๆ ไร้กลิ่นอายการเมือง ซึ่ง ความจริง มันก็มาจากการเมืองทั้งนั้น แหละ องค์กรสายวิชาชีพเหล่านั้นบาง แห่งไม่มีตัวตน บางแห่งไม่รู้เรื่องอะไร เกี่ยวกับการเป็นสว.เอาเสียเลย เป็นแค่ ฉากบังหน้าเพือ่ ให้คนเหล่านีเ้ ข้าสูอ่ ำ�นาจ การเมือง โดยยึดโยงกับประชาชนกลุ่ม เล็กๆที่เลือกสรรหากันเองภายในองค์กร สมาคม มูลนิธิชื่อแปลกๆสักแห่งหนึ่งซึ่ง ไม่เคยมีใครรูจ้ กั หรือได้ยนิ ในเมืองไทยมา ก่อน กลุ่ม 40 สว.สรรหาทั้งหลายนั้น ส่ ว นใหญ่ ก็ เ กิ ด จากโควตาของคณะ รัฐประหารนัน่ แหละ ขืนให้ลงเลือกตัง้ ก็คง จบเห่ จึงหาหนทางทีจ่ ะยือ้ ตำ�แหน่งทีเ่ ป็น ฐานการเมืองให้ฝา่ ยทีไ่ ม่ใช่ประชาธิปไตย ทำ�มาหากินกับการเป็นสว. ไปเที่ยวเตร่ ดูงานได้ทั่วโลกด้วยเงินภาษีอากรต่อไป แต่ ส ว.จากการเลื อ กตั้ ง ที่ ฟ าก รัฐบาลสนับสนุนก็ยังถูกกล่าวหาใส่ร้าย ป้ายสีตอ่ ไปว่า เป็นสภาผัวเมียลูกเต้าเหลน โหลน ซึ่ ง จะว่ า ไป ส.ส.เองก็ มี ส ภาพ เดียวกัน ส่วนมาก พ่อแม่เป็นนักการเมือง คลุกคลีอยู่กับวงการเมือง ก็ไม่แปลกทีล่ กู หลานก็อยากจะใช้ โอกาสนัน้ เข้าสภาเหมือนกัน เรียกว่า เป็น นักการเมืองกันทัง้ บ้าน แล้วก็เป็นทัง้ โลก ไม่ ใช่ แ ค่ เ มื อ งไทย ก็ ไ ม่ ใช่ เรื่ อ งแปลก ประหลาด ปัญหามีเพียงว่า ประชาชนเขา

เห็นด้วยหรือเปล่าเท่านั้นแหละ น่าเสียดายเต็มทีทพี่ รรคการเมือง เก่าแก่แห่งนีซ้ งึ่ เติบโตมาจากการเลือกตัง้ แล้วก็ต้องมีแนวทางที่จะต่อต้านอำ�นาจ เผด็จการโดยสัญชาตญาณ แต่ดันกลาย เ ป็ น พ ร ร ค ก า ร เ มื อ ง ใ น ร ะ บ อ บ ประชาธิปไตยทีป่ ฏิเสธการเลือกตัง้ ใฝ่ฝนั ถึงอำ�นาจอื่นๆมากกว่าอำ�นาจประชาชน น่าเสียดายทีพ่ รรคการเมืองเก่าแก่ แห่งนี้ไม่ยอมรับกติกาประชาธิปไตย ไม่ ยอมรับเสียงข้างมาก เห็นว่าเสียงข้างมาก คือเผด็จการรัฐสภา ซึง่ เป็นความคิดเดียว กับตุลาการชื่อดังท่านหนึ่งซึ่งยกย่องว่า พรรคใดทีไ่ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็นเสียงข้าง มาก คือความชัว่ ร้าย เป็นเผด็จการรัฐสภา สูพ้ รรคการเมืองเสียงข้างน้อยทีป่ ระชาชน ส่วนใหญ่ไม่ได้เลือก เป็นพรรคการเมือง ที่บริสุทธิ์ เป็นคนดีศรีแผ่นดิน สมควรที่ จะมาจัดตั้งรัฐบาลมากกว่า เป็นยังงั้นไป พรรคการเมื อ งเก่ า แก่ กลุ่ ม การเมืองเส้นใหญ่ ตุลาการบางคนเหล่า นี้ ล้วนดูถูกเหยียดหยามประชาชนว่า โง่ เขลา ถูกจ้างวาน ซื้อขายง่าย ความคิด งมงายเหล่านีม้ มี าตัง้ แต่สมัยเปลีย่ นแปลง การปกครอง 24 มิถุนายน 2475 โน่น 81 ปีมานี้ โลกเขาไปถึงไหนกันแล้ว ความคิดของคนเหล่านีก้ ย็ งั ไม่เคยเปลีย่ น สิ่งที่กำ�ลังอภิปรายในสภาทุกวันนี้ก็คือ การต่อต้านการเลือกตัง้ สว.ของประชาชน เพือ่ ช่วยให้เผด็จการทหารและฝ่ายอนุรกั ษ์

ใจทีจ่ ะถอยหลังมาหนึง่ ก้าว โดยปรับ เปลี่ยนกลับมาเป็นรายเดือนดังเดิม และเพื่อมิให้ตกกระแสข่าว ตกสถานการณ์ เราก็อดุ ช่องโหว่ตรง นี้ด้วยเว็บไซต์ www.publicpost online.com ที่จะเป็นอีกหนึ่งช่อง ทางไว้รับใช้ผู้อ่าน และในอนาคต หากมีโอกาส เราจึงค่อยหวนกลับไปทำ�รายปักษ์ และเดินไปให้ถึงเป้าหมายที่เราเคย วางไว้ ขอพระเจ้าทรงคุ้มครอง เอกวัฒน์ ปะดุกา บรรณาธิการบริหาร นิยมยังคงสถิตอยูใ่ นเมืองไทยต่อไป และ ยังช่วยกันถ่วงทุกอย่างไม่ให้ประเทศก้าว ต่อไปในสังคมโลก เหตุการณ์ล่าสุดก็คือการประท้วง เรือ่ งราคายางซึง่ กำ�ลังตกต่ำ�ลงทัว่ โลก แต่ การประท้วงรัฐบาลของชาวสวนยางภาค ใต้(ต่อไปอาจจะมีภาคอื่นๆเข้าร่วมด้วย) กลับเป็นไปอย่างดุเดือด แต่ขอ้ สรุปจะออก มาในรูปใด ก็ยังไม่มีใครคาดคิดได้ รัฐบาลจะไม่รีบแก้ไขโดยการเข้า ช่วยเหลือชาวสวนยางอย่างจริงจังคงไม่ ได้แล้ว เพราะความเดือดร้อนของคนส่วน ใหญ่นั้นมีอยู่จริง และยังมีพรรคการเมืองเก่าแก่ที่ เป็นเจ้าของพื้นที่คอยจ้องตาเป็นมันอยู่ ตลอดเวลาว่าจะเข้าไปมีบทบาทในการนำ� ได้อย่างไร เพื่อให้เหตุการณ์นั้นรุนแรง เพิ่มขึ้นไปอีก ไม่ยอมให้เรื่องนี้จบสวย อย่างแน่นอน เพราะการที่ชาวบ้านได้ ประโยชน์ ก็ไม่ได้หมายความว่า พรรค การเมืองที่ดูแลพื้นที่นี้อยู่จะได้ประโยชน์ ไปด้วย เผลอๆจะยิ่งพังมากกว่าเดิม แต่โดยรวมแล้ว มันแสดงให้เห็น ว่า พรรคประชาธิปัตย์กำ�ลังตกต่ำ�อย่าง หนักในยุคของผูน้ ำ�ทีห่ นุม่ ทีส่ ดุ ไม่วา่ คนใน พรรคทีม่ เี หตุมผี ลอย่างอลงกรณ์ พลบุตร จะเคลื่อนไหวที่แลดูเข้าท่าอย่างไร ก็ดู เหมือนจะไร้ประโยชน์ และไม่ทนั การเสียแล้ว ความเสื่อมที่ไม่รู้ตัวว่า เสื่อม นั้นน่ากลัวกว่าอะไรทั้งหมด ไม่ใช่แค่ ผูน้ �ำ หนุม่ แต่ยงั หมายถึงแกนนำ�แก่ๆ ทีเ่ ก๋าเกมทีส่ ดุ ก็ยงั พลอยไม่รถู้ งึ ความ เสื่อมเหล่านั้นเสียด้วยซิ

หนังสือพิมพ์ เดอะ พับลิกโพสต์ ก่อตัง้ : เดือนมิถนุ ายน 2549 เจ้าของ : บลู ฮอไรซัน่ มีเดีย จ�ำกัด ทีป่ รึกษากิตติมศักดิ์ ประภัทร กุลหาบ ประธานทีป่ รึกษา อภิวตั ิ โพธิสทิ ธิ์ ทีป่ รึกษา สมาน อูง่ ามสิน สุเทพ สุดวิไล จักรกฤษ เส้นขาว กรรมการผูจ้ ดั การ/บรรณาธิการบริหาร เอกวัฒน์ ปะดุกา บรรณาธิการ/ผูพ้ มิ พ์ผโู้ ฆษณา อภิรดี จูฑะศร ผูช้ ว่ ยบรรณาธิการ อนุพล แซ่ฉวั่ กองบรรณาธิการ สมศรี ลอยมา โต๊ะข่าวชายแดนใต้ เลขา เกลีย้ งเกลา ศิลปกรรม ชญานิษฐ์ อาด�ำ ผูอ้ �ำนวยการฝ่ายโฆษณาและการตลาด อภินนั ท์ กะเดช ผูจ้ ดั การฝ่ายโฆษณาและการตลาด หรรษา เรือนค�ำ สายตรงโฆษณา 08-6330-0659 ส�ำนักงาน เลขที่ 423 ซอยนวมินทร์ 27 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร/แฟกซ์ : 0-2733-2603 อีเมล์ : publicthai@yahoo.com เว็บไซต์ : www.publicpostonline.com เฟซบุค๊ www.facebook.com/publicpostonline พิมพ์ จักรภัทรการพิมพ์ โทร. 0-7542-1677 จัดจ�ำหน่ายทัว่ ประเทศ เค.อีเลฟเว่น


ปี ท่ี 8 ฉบับที่ 93 (ประจ�ำวันที่ 1-30 กันยายน พ.ศ. 2556)

ในประเทศ ต่างมุมมอง 5 เสือกกต. ปี่กลองการเมืองโ เหยี่ยวดง

เข้ามารับงานหลังการ “ปฏิวตั ิ 19 กันยาฯ49” เพือ่ ควบคุม-บริหารจัดการ-และลงโทษผู้กระทำ�ผิด จากการเลือกตัง้ ท่ามกลางวิกฤติ การเมื อ งครั้ ง ใหญ่ ที่ สุ ด ของ ประเทศไทย ซึ่งวันที่ 19 ก.ย.นี้ คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง (กกต.) ชุดปัจจุบัน จะหมดวาระ ลงหลังทำ�งานมาครบ 7 ปี 5 เสือ กกต.ชุดนี้ ประกอบด้วย นายอภิชาต สุขคั คานนท์ เป็นประธาน มี น ายประพั น ธ์ นั ย โกวิ ท คุ ม ด้ า น กิจการบริหารงานเลือกตั้ง นางสดศรี สั ต ย ธ ร ร ม ดู แ ล ด้ า น กิ จ ก า ร พรรคการเมื อ งและการออกเสี ย ง ประชามติ นายสมชัย จึงประเสริฐ คุม ด้านสืบสวนสอบสวน นายวิสุทธิ์ โพธิ แท่น ดูแลด้านกิจการการมีส่วนร่วม ตลอด 7 ปีกว่ามานี้ ประเทศไทย มีการแบ่งฝ่าย แบ่งสี แบ่งขัว้ กันชัดเจน ในมุมมองของฝ่ายที่ได้รับประโยชน์ จากการตัดสิน แน่นอนว่าย่อมแซ่ซอ้ ง สรรเสริญ ขณะที่ฝ่ายที่ถูกเล่นงาน นอกจากจะไม่ยอมรับแล้ว ยังตามมา ด้วยคำ�สาปแช่ง จึงถือโอกาสนีเ้ ปิดมุม มองทั้ง 5 เสือ ว่าประสบการณ์ชีวิต บนเก้าอี้ กกต. เป็นอย่างไรบ้าง เริ่มต้นที่ นายอภิชาต สุขัคคานนท์ ถึงกับออกปากว่า ตลอดการ ทำ�งานที่ผ่านมาแม้ต้องเผชิญปัญหา และอุปสรรคมากมาย ถูกกดดันจาก หลายฝ่าย มีทั้งขมขู่ กดดัน ขนาด ตนเองยังโดนปาประทัดยักษ์ใส่บ้าน หรือบางกลุม่ ก็ไปเผาโลงศพถึงทีส่ ำ�นัก งานกกต. แต่ทุกคนไม่ได้หวั่นไหว สามารถฝ่าฟันอุปสรรคมาได้ดว้ ยดี จน จะครบวาระทัง้ ทีไ่ ม่เคยคิดว่า กกต.ชุด นี้จะอยู่ทำ�งานจนครบเทอม ในมุมมองของฝ่ายที่ไม่ประทับ ใจผลงาน ของ กกต. นายอภิชาตถูก ชี้เป้าว่า เป็นหนึ่งในกลไกสำ�คัญของ ฝ่ายอำ�มาตย์ที่จ้องจะล้มขั้วการเมือง ฝ่ายตรงข้าม ซึง่ เจ้าตัวยืนยันว่า ตลอด การทำ�งานทีผ่ า่ นมา ไม่เคยไปบ้านใคร ไม่เคยไปหาใคร นักการเมืองยิง่ อยูห่ า่ ง ไม่ว่าฝ่ายไหน ยืนยันว่ามีความเป็น ตัวเอง ทำ�ให้นานาชาติยงั ชืน่ ชม กกต. ที่สามารถดำ�เนินการจัดการเลือกตั้ง ด้วยความโปร่งใส แทบจะไม่มีชาติใด มาตำ�หนิว่ากกต.ทำ�งานบกพร่องเลย แต่ หลังจากพ้นจากตำ�แหน่งไป แล้ว สิง่ ทีอ่ ยากเห็นคือ อยากเห็นสังคม ไทยกลับมาสูส่ งั คมทีม่ แี ต่ความเอือ้ เฟือ้ เผื่อแผ่ รักและสามัคคีต่อกัน ไม่แบ่ง ค่ายแบ่งฝ่าย หรือแบ่งสีเสื้อ ทุกคน สามารถคิดเห็นแตกต่างได้ แต่ไม่ควร เป็นศัตรูกันเพราะความเห็นต่าง ควร คิ ด ถึ ง ส่ ว นรวมมากกว่ า ส่ ว นตั ว ประชาธิปไตยจะแท้จริงได้ถา้ ประชาชน มีส่วนร่วม

3

ในประเทศ

เดอะพับลิกโพสต์

ก่อนลงจากหลังเสือ ไม่เอา

“ท้ายที่สุดแล้วอยาก ให้ กกต. ได้เป็นที่พึ่งของประชาชนไม่ต่างจาก ศาลยุติธรรม เพราะเราทำ�งานด้วย ความซือ่ สัตย์สจุ ริต ไม่เอนเอียงเข้าข้าง ฝ่ายไหน ยังยืนยันว่าผมไม่ได้เป็น อำ�มาตย์ตามที่ใครๆ กล่าวหาอย่าง แน่นอน” อีก มุมมองของเสือตัวที่สอง ที่ ควบคุมดูแลงานด้านกิจการบริหารงาน เลือกตัง้ นายประพันธ์ นัยโกวิท บอก ว่า ไม่เคยมีความตัง้ ใจจะมาเป็น กกต. แต่ทไี่ ด้มาเป็นเพราะทีป่ ระชุมใหญ่ศาล ฎีกา เป็นผู้เลือกให้มาดำ�รงตำ�แหน่ง ถือเป็นความภาคภูมใิ จ และตัง้ ปณิธาน เอาไว้ว่าจะทำ�งาน กกต.ไม่ให้เสื่อม เสีย ผ่าน มา 7 ปี คิดว่าทำ�ได้ตามที่ ตั้งใจไว้ เพราะทำ�ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและเทีย่ งธรรม ทีผ่ า่ นมาช่วงเลือก ตั้งทั่วไป 3 กรกฎาคม 2554 มีคนมา ติดต่อขอพบขอให้ลาออกจาก กกต. แถมขู่ว่าถ้าไม่ลาออกจะถูกเล่นงาน อย่างหนัก ถือได้วา่ กกต.ชุดนีถ้ กู กดดัน มาก แต่ก็พอใจ โดยเฉพาะการจัดการเลือกตั้ง ระดับชาติ 2 ครั้ง คือ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2550 และวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 เป็นทีย่ อมรับทัง้ ในไทยและต่าง ประเทศ ขณะเดียวกันต้องทำ�ควบคู่ ไปกับการพลิกฟื้นความเชื่อมั่น หลัง กกต.ชุดก่อนหน้า สูญเสียความศรัทธา จากประชาชน จนศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ตั ด สิ น ให้ ก ารเลื อ กตั้ ง เมื่ อ เดื อ น เมษายน 2549 เป็นโมฆะ การ ทำ�งานจะพิจารณาตามข้อ กฎมายและข้อเท็จจริง ไม่ได้ดูตัวคน ทีถ่ กู ร้องเป็นใคร อยูพ่ รรคไหน ทีม่ กี าร พู ด ว่ า ก ก ต . เ อ น เ อี ย ง ไ ป ช่ ว ย พรรคการเมืองหนึ่ง จริงๆ แล้วเราให้ ใบเหลือง ใบแดงเกือบทุกพรรค แต่ ยอมรับว่าตลอดเวลาการทำ�งาน มีแรง กดดันจากฝ่ายต่างๆ ส่งผลกระทบต่อ ชี วิ ต และคนในครอบครั ว มี ก าร

โทรศัพท์ข่มขู่ เมื่อหมดวาระไปแล้วจะขออยู่ บ้านเลีย้ งหลาน ใช้ชวี ติ เหมือนคนปกติ ทัว่ ไป ส่วนกกต.ชุดใหม่ทจี่ ะเข้ามาเชือ่ ว่าจะประสานงานและจัดการเลือกตั้ง ให้สุจริตได้ การเมืองไทยยังมีความ หวัง เพราะระบบเลือกตั้งของไทยอยู่ ในระบบดีแล้ว ได้มาตรฐานสากล ที่ เหลื อ คื อ การพั ฒ นาทางการเมื อ ง วัฒนธรรมทางการเมือง ประชาชนต้อง เลื อ กและตั ด สิ น ใจที่ ดี วั ฒ นธรรม การเมืองถือเป็นสิ่งสำ�คัญ อย่าไปเดิน นอกทางให้เดินในเส้นทางประชาธิปไตย เดินอยูใ่ นกรอบของระเบียบกฎหมาย ประเทศไทยก็เดินไปได้ “ไม่ว่าเสื้อ เหลือง เสื้อแดง เสื้อ สีอะไร หรือแม้แต่กลุ่มหน้ากากขาว เป็นแค่ปรากฏการณ์ ...เชื่อว่าวิกฤติ การเมืองแบบปี 2553 ไม่น่าจะมีขึ้น อีกแล้ว คิดว่าคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าบ้าน เมืองมีปัญหา คงไม่อยากให้มีปัญหา ขึ้นอีก คิดว่าการเลือกตั้งทั่วไปไม่น่า จะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้ เพราะไม่มีเหตุบ่งชี้ และรัฐบาลก็ยังเหลือวาระอีก 2 ปี คง มี อ ย่ า งเดี ย วคื อ การเดิ น ออกมาใส่ หน้ า กากแล้ ว มี เ หตุ ทำ � ให้ ต้ อ งมี ก าร จัดการ เลือกตั้ง” ขณะที่ นายสมชัย จึงประเสริฐ เสือตัวที่สามที่ต้องดูแลงานสืบสวน สอบสวน มองว่ายังไม่พอใจกับการ ทำ�งานโดยเฉพาะการจัดการเลือกตั้ง แม้หลายคนจะพอใจ แต่กไ็ ด้ยนิ คนด่า มากกว่าคนชม จึงอยากให้ กกต.ปรับ วิธีการ ขั้นตอนและแนวคิด รวมถึง ความเป็นหนึ่งเดียวกัน ควรปรับจูน ให้ได้ ถามว่า 7 ปีพอใจการทำ�งาน หรือไม่ ตอบได้เลยว่าไม่พอใจ จะพอใจ อย่างเดียวคือ มีคนชงกาแฟให้ มีคน ขับรถให้ จนวันนี้ขับรถแทบไม่เป็น ส่วนการกดดันข่มขูม่ แี น่ ถึงขัน้ ท้าต่อย ยิงกันก็มี บางคนก็ไปหาเจ้าหน้าที่ ตำ�รวจมาคุ้มกัน ส่วนตัวไม่ชอบเลย

เรื่อง ความศรัทธาต่อกกต. ก็ เป็นของแต่ละคน สังคมศรัทธา กกต. เป็ น บางคน แต่ ล ะกลุ่ ม ศรั ท ธาไม่ เหมือนกัน ศรัทธาครบ 5 คนไม่มี มัน แยกกันศรัทธา คนนี้ตัดสินถูกใจก็ว่า ดี คนนี้ตัดสินใจไม่ถูกใจก็ว่าไม่ดี เลว ดังนั้นดีเลวอยู่ที่ตัวเราหลังจากหมด วาระคงอยูบ่ า้ น บัน้ ปลายชีวติ คงเหลือ เวลาให้ตวั เอง คิดว่าคงพอแล้วไม่กลับ มาทำ�งานอีกแล้ว ขอพอแค่นี้ ท้ า ยสุ ด คงไม่ ฝ ากอะไรกั บ นักการเมือง ทุกอย่างเป็นไปตามกรรม ทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงโดยกลไก ของตัวเอง สำ�หรับ นายวิสุทธิ์ โพธิแท่น ดูแลด้านกิจการการมีสว่ นร่วม เสือตัว ที่สี่บอกว่า การมอง กกต.ของแต่ละ คน แล้วแต่ทศั นคติของคนมอง แต่ตน แยกการทำ�งานกับเรื่องส่วนตัว การ วินจิ ฉัยคดียดึ ตามข้อเท็จจริง ตามเนือ้ ผ้าและข้อกฎหมาย ไม่มีใครมากดดัน ได้ ใ น มุ ม ม อ ง ข อ ง ต น เ ห็ น ว่ า กฎหมายบางฉบั บ ต้ อ งมี ก ารแก้ ไข เพราะหยุมหยิมเกินไป บางฉบับลงไป ถึ ง รายละเอี ย ด อย่ า งกฎหมาย พรรคการเมือง ไม่ควรมีการยุบพรรค อี ก ควรให้ ป ระชาชนตั ด สิ น ว่ า จะ สนับสนุนพรรคนั้นๆ ต่อไปอีกหรือไม่ ช่วง 8-9 ปีที่ผ่านมา การเมือง ไทยมีความแตกต่างทางความคิดมาก นำ�ไปสู่ความแตกแยก ซึ่งไม่เคยเห็น มาก่ อ น ไม่ ต้ อ งการเห็ น สงคราม กลางเมือง เป็นคนไทยด้วยกันน่าจะ มานัง่ คุยกัน บางทีเรือ่ งในอดีตผ่านมา แล้วอะไรลืมได้กล็ มื อภัยได้กอ็ ภัย นำ� มาเป็นบทเรียนต่อไป มาเริ่มกันใหม่ เพราะอยู่ประเทศเดียวกัน “ทุกคนต้องตายกันหมด แต่ ก่อนตายทำ�ไมไม่ให้คนอื่นมีความสุข มากกว่าความทุกข์ การแก้ไขความขัด แย้งคงไปบังคับความคิดใครไม่ได้ แต่ หวังว่าคนจะเข้าใจ แต่หากทุกคนยังมี ทิฐิกันไม่เลิก ความรุนแรงก็อาจหลีก เลี่ยงยาก” ขณะ ที่เสือกตัวที่ห้า หลายคน ให้ฉายาว่านางสิงห์ เพราะเป็นกกต. หญิงเพียง 1 เดียวใน 5 ชาย นาง สดศรี สัตยธรรม บอกว่า การทำ�งาน ไม่เคยแบ่งเพศ แบ่งสีหรือแบ่งค่าย และการวินิจฉัยคดีต้องไม่มีสี ต้องให้ คำ�ตอบและอธิบายเหตุผลให้ประชาชน ได้ จึงจะเป็นเกราะป้องกัน พอใจ ในการทำ�งาน 60 เปอร์เซ็นต์ เพราะคลื่นลมถาโถมมา ตลอด จะทำ�อะไรที่จะยืนได้ในขณะที่

Thailand in Focus คลื่นลมแรง ก็ต้องอดทน ยึดตัวบท กฎหมายเป็นหลัก บอกว่า กกต.เป็น อำ�มาตย์ ก็แล้วแต่มมุ มอง แต่เราทำ�ให้ เห็นว่า กกต.ไม่ใช่คนของค่ายไหน แต่ จะมีหรือไม่กอ็ ยูท่ แี่ ต่ละคนจะพูดความ จริงกันหรือไม่ การวินิจฉัย คดีแน่นอนย่อมมี ฝ่ายที่ได้และเสียประโยชน์ ฝ่ายที่เสีย ก็คิดว่าเราคือศัตรู ฝ่ายที่ได้ประโยชน์ ก็โอเค ถ้าเทียบกับการเป็นผูพ้ พิ ากษา มา 35 ปี กกต.หนักมาก มีความรู้สึก ที่ เ ค้ า พู ด กั น ว่ า การเมื อ งเป็ น เรื่ อ ง สกปรก เป็นเรื่องจริง เราไม่ใช่นักการ เมื อ งแต่ ก็ เ อื้ อ มมื อ ไปแตะการเมื อ ง แน่นอนคนทีเ่ สียประโยชน์ตอ้ งวิพากษ์ วิจารณ์เรา ใส่สีตีไข่ให้เสียหาย แต่ ที่ น่ า หนั ก ใจคื อ การนำ� ครอบครัวมาเล่นด้วย เล่นกับตัวเอง เราไม่หนักใจ แต่เอาครอบครัวมายุ่ง เกี่ ย ว ถื อ ว่ า ไม่ แ ฟร์ หลายครั้ ง เอา ลูกสาวมาเล่นด้วย น่าสงสารเพราะเค้า ไม่รู้เรื่องด้วย ถึงบอกว่าการเมืองเป็น เรื่องน่ากลัว ไม่เคยปราณีใคร ใครมา แตะก็ได้รับผลนั้น และบัง เอิญเป็น ผูห้ ญิงคนเดียว แสดงบทบาทไม่เหมือน คนอื่น จึงถูกเพ็งเล็งเป็นพิเศษ 2 เดื อ นจากนี้ ไ ป นางสดศรี ยอมรับว่า มีสัญญาณบางอย่างบอก ถึงความไม่ปกติ เช่นกรณี นายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ที่ลาออกทั้งที่มีเวลาอีก 4 ปี คนระดับ นี้ลาออกทุกตำ�แหน่งมันน่าจะมีอะไร บางอย่างเกิดขึน้ เท่าทีร่ จู้ กั นายวสันต์ เป็นคนเอาจริงเอาจัง เป็นคนไม่ยอม ใคร ประจวบ กับจะเปิดสมัยประชุม สภาฯ มีร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรม ร่าง พ.ร.บ.เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท มันจะเกิด อะไร จะเกิ ด การปฏิ วั ติ ที่ ไ ม่ ใช่ โ ดย กองทัพทหาร แต่ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ ไหนก็นา่ ห่วง ไม่อยากให้ประเทศชาติ เกิดสงครามกลางเมือง บ้านเมืองกำ�ลัง เดินไปด้วยดี แต่มันมีสัญญาณอะไร บางอย่างจนทำ�ให้ไม่สบายใจ ทุกอย่าง กำ�ลังประมวลผล ทุกอย่างกำ�ลังเข้ามา บรรจบกัน เมื่อมาถึง ช่องแคบที่ไม่ สามารถไปได้อีกแล้ว จะเกิดอะไรต่อ ไป เรากำ�ลังเจออะไรข้างหน้า ซึ่งตน อาจกังวลผิดไปก็ได้ “หมอดูบอกว่าดาวหลักมาเล็ง ตรงกั น บางครั้ ง เราไม่ เ ชื่ อ แต่ โหราศาสตร์ คื อ การรวบรวมสถิ ติ รวบรวมเหตุการณ์ตั้งแต่สมัยโบราณ ทางโหราศาสตร์ก็เตือน ต่างประเทศ ก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เช่น ประเทศ อี ยิ ป ต์ ซึ่ ง คล้ า ยๆ บ้ า นเรา เมื่ อ มี เหตุการณ์ตวั อย่าง ยอมรับว่ากังวลกับ เหตุการณ์ที่จะเกิดใน 2 เดือนจากนี้ ไป” คำ�เปิดใจถึงความรูส้ กึ ตลอด เวลา ที่ 5 เสือ กกต.ทำ�งาน ซึ่งได้ รับทั้งก้อนอิฐและดอกไม้ ซึ่งพวก เขาหวังว่าจะไม่ได้กลับมาทำ�หน้า จัดการเลือกตั้งอีกครั้ง. !!!!!


4

ในประเทศ ในกระแสโ

กองบรรณาธิการ

เข้าใจปล่อยผลรายงานการตรวจ สอบ กรณีเหตุการณ์การชุมนุม กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อ ต้ า นเผด็ จ การแห่ ง ชาติ ( นปช.) ระหว่างวันที่ 12 มี.ค. ถึง 19 พ.ค. 2553 ของคณะกรรมการสิ ท ธิ มนุษยชนแห่งชาติ(กสม.) ออกมาในช่ ว งที่ ส ภาผู้ แ ทน ราษฎรกำ�ลังเร่งเครื่องพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ฉบับของ นาย วรชัย เหมะ ส.ส.สมุทรปราการ พรรค เพือ่ ไทย และแกนนำ�นปช. เพือ่ นิรโทษ กรรมให้กับประชาชนที่ร่วมชุมนุมใน เหตุการณ์ดังกล่าว แต่ไม่รวมแกนนำ� และผู้สั่งการอยู่เบื้องหลัง ขณะที่ อี ก ทางหนึ่ ง ศาลอาญา กรุ ง เทพใต้ ได้ อ่ า นคำ�สั่ ง ในคดี หมายเลขดำ�ที่ ช.5/2555 ที่อัยการได้ ยืน่ คำ�ร้องขอให้ศาลทำ�การไต่สวนการ ตายของ นายสุวรรณ ศรีรักษา นาย อัฒชัย ชุมจันทร์ นายมงคล เข็มทอง นายรพ สุขสถิต น.ส.กมนเกด อัคฮาด นายอัครเดช ขันแก้ว ที่เสียชีวิตใน บริเวณวัดปทุมวนาราม หลังเจ้าหน้าที่ ทหารเข้ากระชับพืน้ ที่ ตามคำ�สัง่ สลาย การชุมนุมของศูนย์อำ�นวยการแก้ไข สถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) โดยรายงานของกสม.มีเนื้อหา สำ�คัญสรุปได้ว่า การจัดชุมนุมของ กลุ่มนปช. ถึงแม้จะมีสิทธิเสรีภาพให้ กระทำ�ได้ แต่ถือว่าอยู่นอกเหนือจาก ทีบ่ ทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญรองรับไว้ การประกาศบังคับใช้พ.ร.บ.ความมัน่ คง พ . ร . ก . ฉุ ก เ ฉิ น แ ล ะ ป ร ะ ก า ศ ภาวะฉุกเฉิน ของรัฐบาลภายใต้การนำ� ของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายก รั ฐมนตรี สมั ย นั้ น จึ ง เหมาะสมกับ สถานการณ์ ขณะที่พบชายชุดดำ�แฝงตัวอยู่

เดอะพับลิกโพสต์

ปี ท่ี 8 ฉบับที่ 93 (ประจ�ำวันที่ 1-30 กันยายน พ.ศ. 2556)

กสม.หัวเชื้ อไฟกลางเมือง

ในกลุ่ ม ผู้ ชุ ม นุ ม และมี ก ารใช้ อ าวุ ธ สงครามยิงตอบโต้กับเจ้าหน้าที่ทหาร ที่เข้าควบคุมสถานการณ์ ดังนั้นถึง แม้ ว่ า เจ้ า หน้ า ที่ จ ะสามารถใช้ อ าวุ ธ ประจำ�กายป้องกันตัวเอง และป้องกัน ชีวติ และทรัพย์สนิ ของบุคคลอืน่ ได้ตาม สมควร แต่จากความผิดพลาดที่เกิด ขึ้ น ถื อ เป็ น ความประมาทจากการ ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ทันทีทรี่ ายงานดังกล่าวหลุดออก มา จึงถูกวิพากษ์วจิ ารณ์จากทัว่ สารทิศ นอกจากกลุม่ นปช.ทีถ่ อื เป็นคูป่ รับกับ กสม.ยุคนี้แล้ว ยังมีกลุ่มนักวิชาการ นักสิทธิมนุษยชน ที่ร่วมกันกระหน่ำ� จนองค์กร“กสม.” แทบจะกลายเป็น องค์กร “ส.ม.ก.”(สะ-หมอง-กลวง) เพราะเนื้อหารายงานไม่ได้ให้ น้ำ�หนักต่อคำ�สั่งของศาลอาญา ที่ชี้ ออกมาว่าในหลายคดีเป็นการกระทำ� ของเจ้าหน้าที่ทหาร โดยเฉพาะคดี สำ�คัญที่ทุกฝ่ายจับตามองอย่าง “คดี 6 ศพวัดปทุมฯ” หลังจากศาลอาญาฯ ใช้เวลารวบรวมข้อมูลหลักฐานอยูน่ าน พอสมควร ที่สุดก็ได้มีคำ�สั่งว่าผู้ตาย ทั้ง 6 คน ถูกยิงด้วยกระสุนปืนขนาด .223 หรือ 5.56 มม. “วิ ถี ก ระสุ น ปื น ยิ ง มาจากเจ้ า พนักงาน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่รักษาความ สงบเรียบร้อยอยูบ่ นรางรถไฟฟ้าบีทเี อส หน้าวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร และ บริเวณถนนพระรามที่ 1 ซึง่ เข้าควบคุม พื้นที่บริเวณแยกราชประสงค์ตามคำ� สั่ ง ข อ ง ศู น ย์ อำ� น ว ย ก า ร แ ก้ ไข สถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ ศอฉ.” และภายหลังอ่านคำ�สั่ง ศาลยัง ได้สรุปประเด็นให้ผู้ที่เข้าร่วมฟังด้วย ว่ า 1. เกิ ด จากการกระทำ�ของเจ้ า พนักงานทหาร 2.ผู้ตายทั้ง 6 ไม่มี คราบเขม่าดินปืนทีม่ อื ทัง้ สองข้าง แสดง

ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการใช้อาวุธปืน มาก่อน 3. การตรวจยึดอาวุธในวัด ปทุมวนาราม ไม่น่าเชื่อว่ามีการตรวจ ยึดจริง และ 4. กรณีชายชุดดำ� ไม่ ปรากฏว่ามีชายชุดดำ�อยูใ่ นบริเวณดัง กล่าว โดยศาลมีคำ�สัง่ ให้นำ�คำ�สัง่ นี้ ส่ง ต่อให้พนักงานอัยการ เพือ่ ดำ�เนินการ ต่ อ ไป ตามประมวลกฎหมายวิ ธี พิจารณาความอาญามาตรา 150 ขณะเดียวกันยังมีขอ้ โต้แย้งจาก กสม.เสียงข้างน้อยอีก 2 คน ได้แก่ พล.ต.อ.วันชัย ศรีนวลนัด และนาย ปริญญา ศิริสารการ ที่ออกมาตอบโต้ กสม.เสี ย งข้ า งมาก คื อ นางอมรา พงศาพิชญ์ ประธานกสม. นายแท้จริง ศิริพานิช นายนิรันดร์ พิทักษ์วัชระ นายไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์ และ นาง วิ ส า เบ็ ญ จะมโน ว่ า รายงานฉบั บ ดังกล่าว กสม.ยังไม่ได้รับฟังข้อมูลให้ ครบด้าน จากทุกองค์กรที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะคำ�สั่งของศาลอาญา จึ ง เป็ น รายงานที่ ไ ม่ ส มบู ร ณ์ สมควรนำ�กลับมาทบทวนและปรับปรุง ใหม่ แต่กลับไม่ได้รับการแยแสโดย นายนิรนั ดร์ยนื ยันว่าพร้อมรับฟังความ

เห็นจากทุกภาคส่วน แต่จะไม่ยอม ทบทวนเนือ้ หาในรายงาน เพราะได้สง่ ไปให้รฐั บาล และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง แล้ว หากจะเทียบกันให้เห็นๆ กับ มาตรฐานของกสม.ชุดนี้ ตามรายงาน ผลการสอบสวนช่วงการชุมนุมของกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพือ่ ประชาธิปไตย (พธม.) เมื่อวันที่ 7 ต.ค.2551 แทบจะ พลิ ก จากหน้ า มื อ เป็ น หลั ง มื อ โดย รายงานฉบับนั้น กสม.ชี้เป้าไปที่เจ้า หน้าที่รัฐ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ ว่า ปฏิบัติหน้าที่เกินขอบเขตที่กฎหมาย บัญญัติเอาไว้ กระทำ�การรุนแรงเกิน กว่าเหตุจนทำ�ให้มีผู้เสียชีวิต ขณะที่คดีที่ไม่น่าจะใช่อำ�นาจ หน้าที่ของ กสม.อย่างการฆาตกรรม อำ�พรางนายเอกยุทธ อัญบุตร นัก ธุรกิจ อดีตเจ้าพ่อแชร์ขาใหญ่ ถึงแม้ จะมีผรู้ อ้ ง แต่อำ�นาจการสอบสวนและ วินิจฉัยคดีมีกระบวนการยุติธรรมจะ เป็นผู้ตัดสินอยู่แล้ว ซึ่งคำ�พิพากษา ของศาลน่าจะทำ�ให้เป็นที่สิ้นสุดในข้อ สงสัยของทุกฝ่าย แต่กสม.กลับยืน่ มือ เข้ามาสอบคดีดังกล่าว

เมือ่ มองย้อนกลับไปถึงทีม่ าของ กสม.กำ�เนิดมาจากรัฐธรรมนูญปี 2540 ทีม่ เี ป้าประสงค์เพือ่ คุม้ ครองสิทธิมนุษย ชน เป็นไปตามสากลโลก และการได้ มาซึง่ กสม.ก็เลือดตาแทบกระเด็นกว่า จะสรรหามาได้ เนือ่ งจากบุคคลทีจ่ ะได้ เข้ามานั่งเป็น กสม. ต้องได้รับเสียง เห็นชอบจากวุฒิสภา ด้วยคะแนนไม่ น้อยกว่า 3 ใน 4 ทำ�ให้ตอ้ งมีการสรรหา กันหลายรอบ แต่.. กสม.ชุดนี้ ต่อยอดจาก รัฐธรรมนูญปี 2550 ซึ่งยังเป็นที่คาใจ ได้ว่า ไม่ได้ร่างขึ้นมาจากบรรยากาศ ที่ไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง เนื่องจากมีปรับวิธีการคัดเลือก กสม. ให้มาจากกรรมการสรรหา แล้วลงมติ 2 ใน 3 แล้วเสนอให้วุฒิสภาให้การ รับรอง ดั ง นั้ น จากองค์ ก รที่ สั ง คมให้ ความคาดหวังว่า จะเป็นหลักในการ ปกป้อง และคุม้ ครองไม่ให้มกี ารละเมิด หลักสิทธิมนุษยชนโดยภาครัฐ และ ให้เป็นที่หวังที่พึ่งของประชาชน แต่ ในการทำ�งานทีผ่ า่ นมา กสม.กลับทำ�ให้ สังคมผิดหวัง เพราะมาตรฐานที่ กสม. แสดงออกมาในหลายกรรมหลายวาระ แทนที่จะช่วยคลี่คลายความขัดแย้ง แต่กลับจะยิง่ เป็นกลไกทีส่ ร้างความขัด แย้งเสียเอง ยิง่ สถานการณ์การเมืองในช่วง วิ ก ฤติ บ้ า นเมื อ งที่ แ ตกแยกกั น เป็ น เสี่ยงๆ แยกสี แยกฝ่ายอย่างชัดเจน จนแทบจะกลายเป็นสงครามกลางเมือง แบบเดียวกับอียิปต์เข้าไปทุกที การ แสดงออกถึงการเลือกข้างขององค์กร อิสระเหล่านี้ ยิ่งเป็นตัวเร้าและกระตุ้น ให้ไฟกลางเมืองโหมกระพือขึ้นมาอีก แทนทีจ่ ะเป็นองค์กรหลักให้กบั บ้านเมืองในยามวิกฤติ แต่ ก ลั บ ไปสร้ า งความชอบ ธรรมอย่างไร้มโนธรรมให้กับใคร บางคน…?

นักเรียนเก่าอียิปต์แถลงประณาม รัฐประหารและการเข่นฆ่าประชาชนในอียิปต์ แถลงการณ์สมาพันธ์นักเรียนเก่า อียิปต์ในประเทศไทย เรื่ อ ง การรั ฐ ประหารและเข่ น ฆ่ า ประชาชนในอียิปต์ 21 สิงหาคม 2556 ณ มัสยิดกลางจังหวัดสงขลา จากเหตุการณ์รัฐบาลที่มาจาก การปฏิวัติรัฐประหารในอียิปต์สั่งสลาย การชุมนุม อย่างสงบของประชาชนชาว อียิปต์บริเวณมัสยิดรอบิอะฮฺอัลอาดาวี ยะฮฺ และมัสยิดอัลฟัตห์ ณ กรุงไคโรเพือ่ ประท้วงการก่อรัฐประหารและให้นำ� รัฐบาลทีป่ ระชาชนเลือกตัง้ กลับ มาบริหาร ประเทศอีกครั้งจนทำ�ให้มีผู้บาดเจ็บล้ม ตายจำ�นวนมาก โดยแหล่ ง ข่ า วของ รัฐบาลอ้างว่ามีผู้เสียชีวิตมากกว่า 500 คน ขณะทีแ่ หล่งข่าวภาคประชาชนระบุ ว่ า ผู้ เ สี ย ชี วิ ต มี ม ากกว่ า 3,000 คน นอกจากนี้มีการเผาผู้บาดเจ็บซึ่งยังไม่ เสียชีวิต เผามัสยิด และหน่วงเหนี่ยว ศพมิให้ญาติรบั ไปทำ�พิธที างศาสนาด้วย สมาพันธ์นักเรียนเก่าอียิปต์ รับ

ทราบเหตุ ก ารณ์ ดั ง กล่ า วรวมทั้ ง เหตุการณ์ทำ�ร้ายผูช้ มุ นุมอย่างสันติกอ่ น หน้านีห้ ลายครัง้ ด้วยความเศร้าสลดหดหู่ ยิง่ และขอประณามการกระทำ�ดังกล่าว อย่างรุนแรง ถือเป็นการกระทำ�อันเกิด จากจิตใจที่โหดเหี้ยมเกินขอบเขตของ คำ�ว่าชั่ว เพราะประชาชนที่ถูกสังหาร ต้องเสียชีวิตไปเพียงเพราะเพรียกหา รัฐบาลทีถ่ กู ต้องชอบธรรม และต่อต้าน ก า ร รั ฐ ป ร ะ ห า ร ล้ ม ล้ า ง สิ ท ธิ ต า ม รัฐธรรมนูญของประชาชน อันเป็นสิ่งที่ ทั่วโลกให้การยอมรับ สมาพันธ์ฯ จึงขอประณามการ ปฏิวัติรัฐประหารในอียิปต์รวมทั้งการ กระทำ�ใด ๆ อันเป็นการล้มล้างระบบ การปกครอง หรื อ ล้ ม ล้ า งรั ฐ บาลซึ่ ง ประชาชนเลือกเข้ามาบริหารประเทศ อย่างชอบธรรม อีกทั้งประณามผู้อยู่ เบือ้ งหลังและสนับสนุนการปฏิวตั ทิ กุ คน เพราะเป็นการส่งเสริมให้เกิดความชั่ว ซึ่งถือเป็นสิ่งต้องห้ามตามหลักศาสนา อิสลาม ดังอัลลอฮฺทรงตรัสไว้ความว่า“จง ส่งเสริมช่วยเหลือกันในเรือ่ งความดีและ ความยำ�เกรง แต่อย่าส่งเสริมช่วยเหลือ

กันในเรื่องบาปกรรมและความเป็นอริ บาดหมาง” สมาพันธ์ฯ ขอเรียกร้องให้รฐั บาล ทีม่ าจากการปฏิวตั ริ ฐั ประหารในอียปิ ต์ เคารพต่ อ สิ ท ธิ แ ละเจตนารมณ์ ข อง ประชาชนส่วนใหญ่ โดยการนำ�รัฐบาล ที่ประชาชนเลือกแล้วกลับมาปกครอง ประเทศดังเดิม และขอเรียกร้องให้กลุม่ ประเทศทีส่ นับสนุนรัฐบาลทีม่ าจากการ ปฏิวัติ ยุติการให้ความช่วยเหลือ และ สนั บ สนุ น ทุ ก รู ป แบบเพราะเป็ น ที่ ประจักษ์แล้วว่า ความช่วยเหลือทีร่ ฐั บาล ทหารอียปิ ต์ได้รบั นัน้ ถูกนำ�มาใช้ปราบ ปรามและเข่นฆ่าประชาชนผู้เรียกร้อง สิทธิอนั ชอบธรรมของตนอย่าง เหีย้ มโหด เพียงใด สมาพันธ์ฯ ขอให้กลุ่มประเทศ ตะวั น ตกยึ ด มั่ น รั ก ษาหลั ก การแห่ ง ประชาธิปไตยอย่างเคร่งครัด ขอให้ใช้ หลักการประชาธิปไตยต่อประเทศต่างๆ ด้วยมาตรฐานเดียวกัน เพื่อสร้างความ ยุติธรรมแก่คนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม เนือ่ งจากการปฏิบตั อิ ย่างอยุตธิ รรม และ หลายมาตรฐานต่อบุคคลบางกลุ่ม โดย

เฉพาะอย่ า งยิ่ ง ต่ อ มุ ส ลิ ม เป็ น สาเหตุ สำ�คัญของการเกิดความรุนแรงในพืน้ ที่ ต่าง ๆ ทั่วโลก สมาพันธ์ฯ ขอสนับสนุนการต่อสู้ ด้วยสันติของประชาชนคนอียิปต์ เพื่อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพอั น ชอบ ธรรมอย่างเต็มที่ ขอให้ผู้ต่อสู้จงยึดมั่น ในสันติวิธีอย่างอดทนจนกว่าจะบรรลุ เป้าหมายในการนำ� รัฐบาลที่ชอบธรรม กลับสู่ประเทศอีกครั้ง ตามพระบัญชา แห่งอัลลอฮฺในซูรอฮฺอาละอิมรอน อายะฮฺ ที่ 120 ความว่า“แม้นหากพวกเจ้าอดทน และยำ�เกรงต่ออัลลอฮฺอย่างแท้จริงกล อุบายใด ๆ ของพวกเขาก็จะทำ�ลายพวก เจ้าไม่ได้ แท้จริงอัลลอฮฺทรงรอบรูถ้ งึ สิง่ ที่พวกเขากระทำ�” สมาพันธ์ขอเรียกร้องสื่อมวลชน ที่รายงานข่าวสถานการณ์ในอียิปต์ ให้ ยึดมั่นในจรรยาบรรณของสื่อมวลชน อย่างเคร่งครัด ไม่ควรใช้อคติรายงาน ข่าวอย่างเอนเอียง เพื่อช่วยเหลือฝ่าย หนึ่ ง และทำ�ลายอี ก ฝ่ า ยหนึ่ ง อย่ า ง อยุติธรรม ควรตระหนักว่า การรายงานข่าว

เท็จและสร้างกระแสความเกลียดชังจะ ไม่สามารถทำ�ลายอิสลามได้อีก ทั้งไม่ สามารถปิ ด บั ง ความจริ ง ได้ ความ พยายามที่จะสร้างภาพของผู้ต่อสู้เพื่อ อิสลามในอียปิ ต์ให้เป็นผูก้ อ่ การ ร้ายของ สื่อ มีแต่จะทำ�ให้สถานการณ์เลวร้าย มากขึน้ สร้างความเกลียดชังต่อกันและ กันอย่างขาดเหตุผลมากขึน้ ขณะทีค่ วาม เชื่อถือต่อสื่อมวลชนมีแต่จะน้อยลง สมาพันธ์ฯ ขอขอบคุณต่อรัฐบาล ไทยและสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุ ง ไคโร เป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ ไ ด้ ใ ห้ ค วาม สงเคราะห์นักศึกษาไทยและคนไทยใน อียปิ ต์เป็นอย่าง ดี และขอให้รฐั บาลไทย ยืนบนจุดของความเที่ยงธรรมโดยส่ง เสริ ม สิ ท ธิ์ แ ละเสรี ภ าพตาม ระบอบ ประชาธิปไตยของประชาชน และควร ประณามการทำ�ลายสิทธิและเสรีภาพ ดังกล่าวอย่างจริงจัง ลงชื่อ (ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ) ประธานสมาพันธ์ นักเรียนเก่าอียปิ ต์ในประเทศไทย


เดอะพับลิกโพสต์

ปี ท่ี 8 ฉบับที่ 93 (ประจ�ำวันที่ 1-30 กันยายน พ.ศ. 2556)

5


6

เศรษฐกิจ-ธุ รกิจ

เดอะพับลิกโพสต์

ปี ท่ี 8 ฉบับที่ 93 (ประจ�ำวันที่ 1-30 กันยายน พ.ศ. 2556)

Biz Time

Business- Economics - Financial - Market - Money ราย เกษตรกรได้ประโยชน์ จำ�นวน 848,249 ราย คิดเป็น 97.97% แสดง ให้ เ ห็ น ว่ า มี ค วามแตกต่ า งของ จำ�นวนเกษตรกรต่างกันไม่มากนัก รั ฐ บาลได้ พิ จ ารณาถึ ง ประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับจาก โครงการรับจำ�นำ�ข้าวในราคาตัน ละ 15,000 บาทนั้น จากที่ดำ�เนิน โครงการรับจำ�นำ�ในปี 2554/2555 และ ปี 2555/2556 พบว่าจะกระจุก ตัวอยูท่ เี่ กษตรกรในพืน้ ทีภ่ าคเหนือ ตอนล่าง อาทิ พิจิตร พิษณุโลก

รายงานเศรษฐกิจ >> วันเพ็ญ นภาผ่อง

โครงการรับรับจำ�นำ�ข้าวเปลือก เป็นโครงการทีร่ ฐั บาลดำ�เนินการ ให้ผลขาดทุนลากเวลายาวนาน ออกไปไม่ได้ เพราะแม้ว่ารัฐบาล จะยื น ยั น ว่ า เป็ น โครงการช่ ว ย เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อยก็ตาม แต่ มี " จุ ด อ่ อ น" จนถึ ง ขณะนี้ โครงการดังกล่าว มีการประเมิน กันว่าเป็นโครงการหนึ่งที่รัฐบาล ต้องใช้ใช้เงินอย่างมหาศาล และ ไม่คุ้มกับจะเดินหน้าโครงการที่ แบกการจำ�นำ�ราคาทีส่ งู กว่าตลาด แม้วา่ ในความเป็นจริงโครงการ เกษตรกร ไม่วา่ โครงการประกันราคา หรือว่าโครงการรับจำ�นำ�ทุกโครงการ ทัง้ หลายทุกยุคของรัฐบาลแทบขาดทุน ทั้ ง นั้ น เพราะเป้ า หมายโครงการ ต้ อ งการช่ ว ยเกษตรกร แต่ สำ�หรั บ โครงการรั บ จำ�นำ�ข้ า วนั้ น ถื อ เป็ น โครงการหนึ่ ง ที่ ต้ อ งใช้ เ งิ น มหาศาล หากปล่อยปละละเลยไปเรื่อยๆ จะส่ง ผลการขาดทุน เกาะกินเงินทีน่ ำ�มาจาก งบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีมากขึ้น เรื่อยๆ เพราะในที่สุดแล้ว ผลของการ ขาดทุนจากโครงการจำ�นำ�ข้าว จะเป็น ภาระต่องบประมาณรายจ่าย ที่มีผล กระทบต่อภาระการใช้จ่ายด้านอื่นๆ ไม่วา่ การใช้จา่ ยงบประจำ� การใช้จา่ ย การลงทุนโครงการของรัฐ และภาระ หนี้ในงบประมาณเพิ่มขึ้น โครงการรับจำ�นำ�ข้าวเปลือก ฤดูกาลผลิตปี 2556/2557 ที่กำ�ลังจะ เปิดโครงการในช่วงเดือนพ.ย.2556 นี้ รัฐบาลยังหาข้อสรุปเกี่ยวกับราคารับ จำ�นำ�ทีช่ ดั เจนไม่ได้ หลังจากทีไ่ ด้หารือ กับสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย สมาคมส่ ง เสริ ม ชาวนา และสภา เกษตรกรแห่งชาติ ในเรื่องราคารับ จำ�นำ�ข้าวเปลือกฤดูผลิตใหม่ เนือ่ งจาก รัฐบาลมีแผนทีจ่ ะปรับลดราคารับจำ�นำ� ลงจาก 15,000 บาทต่อตัน เพือ่ ลดภาระ ขาดทุน ซึ่งจะส่งผลต่อฐานะทางการ คลังของประเทศ เพราะผลการดำ�เนิน งานในฤดูการผลิตปี 2554/255 และ ปี 2555/2556 มีแนวโน้มที่จะขาดทุน สูงเกือบ 3 แสนล้านบาท เรื่ อ งดั ง กล่ า ว ที่ ป ระชุ ม คณะ กรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ(กขช.) ได้มอบหมายให้ กระทรวงพาณิชย์ และธนาคารเพื่ อ การเกษตรและ สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)ไปศึกษา ทางเลือกในการกำ�หนดราคา ปริมาณ รับจำ�นำ� วงเงินที่ต้องใช้ รวมทั้งผล ขาดทุนที่จะเกิดขึ้นในแต่ละแนวทาง โดยเบื้ อ งต้ น ในส่ ว นของธ.ก.ส. ได้ ศึกษาทางเลือกไว้ 6 ทางเลือก แนวทางเลือกที่ 1 กำ�หนดราคา รับจำ�นำ�ข้าวเปลือกเจ้า ไว้ที่ 12,000 บาทต่อตัน ปริมาณรับจำ�นำ� 15 ล้าน ตัน วงเงินรับจำ�นำ� 210,500 ล้านบาท ประมาณการผลขาดทุ น จำ � นวน

ตีกรอบจ่าย“ธ.ก.ส.” จ�ำน�ำข้าวปี ละ7หมื่นล. 39,665 ล้านบาท แนวทางเลือกที่ 2 กำ�หนดราคา รับจำ�นำ�ข้าวเปลือกเจ้าที่ 13,000 บาท ต่อตัน ปริมาณรับจำ�นำ� 15 ล้านตัน วงเงินรับจำ�นำ� 220,100 ล้านบาท ประมาณการผลขาดทุ น จำ � นวน 49,265 ล้านบาท แนวทางเลือกที่ 3 กำ�หนดราคา รับจำ�นำ�ข้าวเปลือกเจ้าที่ 15,000 บาท ต่อตัน ปริมาณรับจำ�นำ� 15 ล้านตัน วงเงินรับจำ�นำ� 241,300 ล้านบาท ประมาณการผลขาดทุ น จำ � นวน 70,465 ล้านบาท แนวทางเลือกที่ 4 กำ�หนดราคา รับจำ�นำ�ข้าวเปลือกเจ้าที่ 12,000 บาท ต่อตัน ปริมาณรับจำ�นำ� 17 ล้านตัน วงเงินรับจำ�นำ� 239,020 ล้านบาท ประมาณการผลขาดทุน จำ�นวน 45,415 ล้านบาท แนวทางเลือกที่ 5 กำ�หนดราคา คารับจำ�นำ�ข้าวเปลือกเจ้าที่ 13,000 บาทต่อตัน ปริมาณรับจำ�นำ� 17 ล้าน ตัน วงเงินรับจำ�นำ� 250,020 ล้านบาท ประมาณการผลขาดทุน จำ�นวน 56,415 ล้านบาท และแนวทางสุดท้าย กำ�หนด ราคารับจำ�นำ�ข้าวเปลือกเจ้าที่ 15,000 บาทต่อตัน ปริมาณรับจำ�นำ� 17 ล้าน ตัน วงเงินรับจำ�นำ� 274,620 ล้านบาท ประมาณการผลขาดทุน จำ�นวน 81,015 ล้านบาท นอกจากนั้น แนวทางเลือกที่ ธ.ก.ส.ศึกษาไว้ ยังรวมถึงกรณีทมี่ กี าร กำ�หนดเพดานวงเงิ น รั บ จำ�นำ�ของ เกษตรกร ไว้ ไ ม่ เ กิ น ครั ว เรื อ นละ 350,000 บาท ส่วนราคารับจำ�นำ�ข้าว เปลือกหอมมะลิ ยังคงกำ�หนดราคารับ จำ�นำ�ไว้ที่ตันละ 20,000 บาท ข้าว เปลือกหอมจังหวัด ตันละ 18,000 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 16,000 บาท และข้าวเหนียว 10% เมล็ดยาว ตันละ 16,000 บาท เมล็ดสั้น ตันละ 15,000 บาท เพราะปริมาณผลผลิตมี

ไม่มาก และสามารถจำ�หน่ายได้ราคา ดี ไม่กระทบกับราคาขายในตลาดโล ที่ เ ห็ น กั น ราคารั บ จำ�นำ�ข้ า ว เปลือกหอมมะลินนั้ ยังคงให้ราคาเดิม เนื่องจากเกษตรกรสามารถปลูกได้ปี ละครั้งเดียว โดยมีปริมาณผลผลิตไม่ มาก ประมาณ 3 ล้านตันเท่านั้น ส่วน ใหญ่ปลูก ในพื้นที่ภ าคอีสาน เทีย บ กับข้าวเปลือกเจ้าทีเ่ กษตรกรสามารถ ปลูกได้อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (นาปี และนาปรัง) รัฐบาลจึงเห็นว่ามีความ ชอบธรรมทีจ่ ะได้รบั ราคารับจำ�นำ�ทีต่ นั ละ 20,000 บาท เท่าเดิม ทีส่ ำ�คัญรัฐบาลให้โจทย์กบั กขช. ไปพิจารณา ยังควรจะมีโครงการรับ จำ�นำ�ข้าวเปลือกต่อไปอีก หรือจะยุติ โครงการเพือ่ ลดภาระด้านการคลังของ ประเทศจากการขาดทุนของโครงการ หรือจะยอมให้มีการปรับลดราคารับ จำ�นำ�ลงจากตั น ละ 15,000 บาท กระทรวงการคลั ง ยั ง ได้ ร ายงานต่ อ นายกรัฐมนตรีด้วยว่าจะสามารถยอม ให้โครงการรับจำ�นำ�ข้าวเปลือกมีผล ขาดทุนได้ไม่เกินปีละ 6-7 หมืน่ ล้านบาท สำ�นัก งบประมาณได้คำ�นวณ จากฐานตั้ ง งบประมาณชดเชยใน ปีงบประมาณ 2557 ให้ธ.ก.ส.วงเงิน 7 หมืน่ ล้านบาท แต่หากรัฐบาลต้องตัง้ งบชดเชยผลขาดทุนให้ธ.ก.ส.มากขึ้น ทุ ก ปี จะทำ�ให้ ไ ม่ ส ามารถจั ด ทำ�งบ ประมาณรายจ่ายประจำ�แบบสมดุลได้ ภายในปี 2560 ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ธ.ก.ส.ยังได้ศึกษาถึงวงเงินรับ จำ�นำ�ต่อครัวเรือนเกษตรกร ไว้ดว้ ยว่า หากรั ฐ บาลจำ�กั ด วงเงิ น ต่ อ รายไว้ เปรียบเทียบ โดยกรณีวงเงินมากกว่า 300,000-350,000 บาทต่อราย จะมี เกษตรกรได้ประโยชน์สะสม จำ�นวน 809,717 ราย คิดเป็น93.52% เทียบ กับวงเงินมากกว่า 350,000-400,000 บาทต่อราย มีเกษตรกรได้ประโยชน์ จำ�นวน 827,641 ราย คิดเป็น 95.59% และวงเงิน 450,000-500,000 บาทต่อ

นครสวรรค์ สุโขทัย และกลุม่ จังหวัด ภาคกลาง อาทิ สุ พ รรณบุ รี พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท อ่างทอง สิงห์บุรี สระบุรี และอุทัยธานี เป็น พืน้ ทีท่ ไี่ ด้รบั ประโยชน์คอ่ นข้างมาก เพราะสามารถปลูกข้าวเปลือกเจ้า ได้ปลี ะมากกว่า 2 ครัง้ รวมทัง้ พืน้ ที่ ดังกล่าวยังเป็นฐานเสียงของพรรค ร่วมรัฐบาลมากกว่าพรรคเพือ่ ไทย ทีม่ ฐี านเสียงอยูใ่ นพืน้ ทีภ่ าคอีสาน และภาคเหนื อ ตอนบนมากกว่ า ทั้งๆที่โครงการรับจำ�นำ�ข้าว เป็น นโยบายของพรรคเพือ่ ไทยทีใ่ ช้หา เสียงมาตลอด ข้อเสนอของที่ประชุมร่วม ระหว่างกระทรวงพาณิชย์ธ.ก.ส. กับสมาคมชาวนาและเกษตรกร ไทย สมาคมส่งเสริมชาวนา และ สภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อหารือ เกีย่ วกับการปรับลดราคารับจำ�นำ� ข้ า ว เ ป ลื อ ก เจ้ า ฤ ดู ก า ล ผ ลิ ต 2556/57 ไว้ที่ตันละ 13,500 บาท ความชื้น 15% วงเงินรับจำ�นำ�ครัว เรือนละไม่เกิน 4 แสนบาท ซึง่ เป็น ราคาที่เกษตรกรมีกำ�ไรประมาณ 40% จากต้นทุนผลิตตันละ 8,0009,000 บาท คาดว่าจะใช้วงเงินประมาณ 2.2 แสนล้านบาท จากปริมาณ ผลผลิต 15 ล้านตัน นัน้ ยังไม่ใช่ขอ้ สรุป เพราะต้องรอให้ชาวนากลุ่ม ต่างๆนำ�ไปพิจารณาร่วมกันก่อน และนำ�ผลสรุ ป กลั บ มาหารื อ กั น เสนอให้ที่ประชุมกขช.พิจารณา อนุมัติ โครงการรับจำ�นำ�ข้าวทีจ่ ะ เกิดขึ้นปลายปีนี้ จำ�เป็นอย่าง ยิง่ ทีต่ อ้ งปรับลดราคาจำ�นำ�จาก ราคาตันละ 15,000 บาทลงมา เพือ่ ไม่ให้เป็นภาระหนักทีไ่ ปกิน งบประมาณโครงการอื่นๆ จน ไม่สามารถทำ�งบประมาณสมดุล ได้ในปี 2560

“เอมิเรตส์”ยกระดับ

เที่ยวบินกรุงเทพ-ดูไบ กรุงเทพฯ ประเทศไทย วันที่ 27 สิ ง หาคม 2556 – สายการบิ น เอมิเรตส์ หนึง่ ในสายการบินทีม่ กี าร เติบโตรวดเร็วที่สุดในโลก ยกระดับ เที่ ย วบิ น จากกรุ ง เทพสู่ ดู ไ บด้ ว ย การนำ�เครือ่ งบินโบอิง้ B777-300ER รวมถึงเครื่องบินแอร์บัส A380 มา ให้บริการแก่ผโู้ ดยสาร บินตรงทุกวัน จากกรุงเทพสู่ดูไบ กรุงเทพฯ ซึง่ เป็นหนึง่ ในเส้นทาง แรกๆในโซนตะวันออกที่เอมิเรตส์เริ่ม เปิดให้บริการ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2533 จะได้ รับการบริการด้วยเที่ยวบิน A380 เพิ่ม ขึน้ เป็น 2 เทีย่ วบินต่อวัน ตัง้ แต่วนั ที่ 27 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป โดยเที่ยวบิน EK372 จะออกเดินทางจากดูไบเวลา 9.40น. ถึงกรุงเทพฯเวลา 18.40น. ส่วน ขากลับเที่ยวบิน EK373 ออกเดินทาง จากกรุงเทพฯเวลา 20.40น. และถึงดู ไบเวลา 00.30น. ในวันถัดไป รวมไปถึง การยกระดับเทีย่ วบินจากกรุงเทพสูด่ ไู บ ของเที่ยวบิน EK 377 จะเปลี่ยนจาก การให้บริการด้วยเครือ่ งแอร์บสั A330200 เป็นเครือ่ งโบอิง้ 777-300ER เริม่ จากวันที่ 1 กันยายนนี้เป็นต้นไป “การที่ เ ราตั ด สิ น ใจเพิ่ ม การ บริการด้วยเครือ่ งบิน A380และเปลีย่ น มาใช้เครือ่ งโบอิง้ 777-300ER ไม่เพียง แต่ยกระดับความสะดวกสบายให้แก่ผู้ โดยสารของเรา แต่ยังเป็นอีกหนึ่งแรง ผลักดันให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ของประเทศไทยนั้ น เติ บ โตอย่ า ง แข็งแกร่งต่อไป” มร. จาเบรอร์ อัล อะซีบี้ ผู้จัดการประจำ�ประเทศไทยและ ภูมิภาคอินโดจีน สายการบินเอมิเรตส์ กล่าว

“ธ.อิสลามฯ” ธนาคารอิ ส ลามฯ ร่ ว มลงนาม MOU กับผู้บริหาร In-Square ในการเป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการ ให้สินเชื่อรายย่อยแก่ผู้ประกอบ การในโครงการของศูนย์การค้า In-square แลนด์มาร์คแห่งใหม่ ในการช้อปปิ้ง ย่านจตุจักร เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 22 ส.ค. 2556 นายธงรบ ด่านอำ�ไพ กรรมการ และรักษาการผูจ้ ดั การธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจรายย่อย ร่วมลงนาม MOU ปล่อยสินเชื่อรายย่อย แก่ผู้ ประกอบการในโครงการ In-square แลนด์มาร์กแห่งใหม่ในการช้อปปิง้ ใกล้ จตุจักร ยืนยันพร้อมในด้านการเป็น แหล่งเงินทุน นายธงรบ ด่านอำ�ไพ กรรมการ และรักษาการผู้จัดการ ธนาคารอิส ลามฯ เปิดเผยถึงโครงการนี้ว่า เป็น ความตัง้ ใจทีจ่ ะร่วมกับธนาคารอิสลาม


เศรษฐกิจ-ธุ รกิจ

เดอะพับลิกโพสต์

ปี ท่ี 8 ฉบับที่ 93 (ประจ�ำวันที่ 1-30 กันยายน พ.ศ. 2556)

7

บริษัทยามาฮ่ามอเตอร์ จำ�กัด ได้จัดกิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อ เนือ่ ง ด้วยการจัดกิจกรรม “Feel France with FINO” ทีจ่ �ำ ลองสถาน ที่ในฝรั่งเศสมาไว้กลางสยามเซ็นเตอร์ พร้อมเชิญพรีเซ็นเตอร์ล่าสุด วู้ดดี้ โจอี้ บอย (เจนนี่ ติดภารกิจไม่ได้มา) มาพุดคุยถึงการถ่ายทำ� ภาพยนตร์โฆษณาในคอนเซ็ปต์ Share Your FINO Show Your Style “ฟีโน่หัวฉีด สไตล์เรา โชว์ให้โลกเห็น” ที่ปารีส และนำ�ยามาฮ่า ฟีโน่ทตี่ กแต่งตามสไตล์ของแต่ละคน มาโชว์ในงาน ณ.ลานเอเทีย่ ม 2 สยามเซ็นเตอร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา

ยามาฮ่า ดึงกลยุ ทธ์ Show & Share Fino โชว์ให้โลกเห็น นางจินตนา อุดมทรัพย์ ผูจ้ ดั การ ใหญ่ด้านการค้า บริษัท ไทยยามาฮ่า มอเตอร์ จำ�กัด เปิดเผยว่า จากกิจกรรม All about design by Fino ที่ฝ่าย การตลาดร่วมมือกับฝ่ายวางแผนและ พัฒนาชิ้นส่วนอะไหล่ ได้เฟ้นหาสุด ยอดนักออกแบบมาช่วยกันแชร์ไอเดีย การตกเแต่งรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า ฟีโน่ หัวฉีดร่วมกับพรีเซ็นเตอร์แต่ละ คน ให้สวยล้ำ�ตามสไตล์ของตนเอง เพื่อนำ�ไปถ่ายทำ�ภาพยนตร์โฆษณา ชุดใหม่ของยามาฮ่าฟีโน่ หัวฉีด ทีป่ ารีส “เพื่อให้ลูกค้าได้ประสบการณ์ ร่วมไปกับภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่

ยามาฮ่าจึงจัดกิจกรรม Feel France with FINO ที่ จำ�ลองบรรยากาศ ฝรัง่ เศสมาไว้กลางสยามเซ็นเตอร์ โดย ดึงเอาจุดเด่นของสถานทีใ่ นฝันให้ลกู ค้า ได้สัมผัสกลิ่นอายบรรยากาศเสมือน อยู่ใจกลางกรุงปารีสผสานกับความ สวยล้ำ�อย่างมีสไตล์ของรถแต่งพิเศษ ทัง้ 3 คัน และร่วมพูดคุยกับไอเดียการ ตกแต่งรถยามาฮ่าฟีโน่ หัวฉีดใหม่ ที่ ตกแต่งตามสไตล์ของ พรีเซ็นเตอร์ แต่ละคนที่นำ�มาโชว์ และแชร์ ให้ได้ สัมผัสกันแบบทุกซอกทุกมุม” สำ�หรับ 3 สไตล์ของฟีโน่ หัวฉีด ใหม่ ยามาฮ่าให้คำ�อธิบายที่มาพร้อม

รูปลักษณ์ของแต่ละคันไว้ ดังนี้ เริ่ม จาก FOXY Janie เป็นแบบแฟชั่น ตกแต่งด้วยคริสตัลทัง้ คัน เจนนีช่ อบสี โทนขาว คือ คลาสสิคไวท์ เบาะหลังสี น้ำ�ตาล ความเด่นอยูท่ กี่ ารตกแต่งด้วย คริสตัลตัง้ แต่ไฟหน้าและทุกจุด เหมาะ กับเป็นรถผูห้ ญิง โดยบรรยากาศทีเ่ จนนี่ ถ่ายโฆษณา คือเส้นทางแห่งแฟชั่นสู่ ประตูชัย (Place de la Concorde) คั น ต่ อ มา Woody LUXE หรูหรา พรีเมี่ยม ตัวเบาะเป็นหนังแท้ บุ หนังมีการตัดสำ�ดำ�กับน้ำ�ตาล มี ความวาว ตัวไฟด้านหน้ากลม ถ่ายทอด ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวผ่าน บรรยากาศหอไอเฟล (Eiffel Tower) ฟีโน่หัวฉีดของวู้ดดี้ ต้องหรู พรีเมี่ยม และไฮเทค ด้วยรีโมทส่งสัญญาณ และ เปิดช่องกุญแจอัตโนมัติ ฟีเจอร์ใหม่ที่ แตกต่างจากรถจักรยานยนต์ทั่วไป ส่วนคันสุดท้าย Joey SPORTY Boy เปิดประสบการณ์ใหม่กบั เส้นทาง สู่มูแลงรูท (Moulin Rouge)เป็นสี แดงคาดขาว สไตล์สปอร์ต ตกแต่ง แบบ Night Life ในสไตล์ของโจอี้ บอย กับไฟ LED รอบคัน ใต้เบาะมี

นางจินตนา อุดมทรัพย์

ชุดเครือ่ งเสียง ล้อหลัง Big Foot สไตล์ เรซซิ่ง ซึ่งทั้ง 3 คัน 3 สไตล์สะท้อน ภาพลักษณ์ของพรีเซ็นเตอร์แต่ละคน โดยผูท้ สี่ นใจสามารถดูรายละเอียดการ แต่งรถฟีโน่หัวฉีดในสไตล์ของ เจนี่, โจอี้ บอย และวู้ดดี้ ได้ที่ www.allnewfino.com และที่ www.yamahamotor.co.th เป็ น การจุ ด ประกาย ไอเดี ย ให้ ลู ก ค้ า ผู้ ที่ ชื่ น ชอบในการ

ตกแต่งรถนำ�ไปเป็นแนวทางตกแต่ง รถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟีโน่ หัวฉีด ในสไตล์ของตนเอง สามารถเลือกซื้อ อุปกรณ์ตกแต่งมากมายจากยามาฮ่า ได้ทโี่ ชว์รมู ยามาฮ่า สแควร์ ทัว่ ประเทศ แล้วนำ�มาโชว์และแชร์ ร่วมสนุกกับ กิจกรรมได้ที่ facebook และ instagram Fino Society ทั้งนี้ภายในงานจัดให้ร่วมสนุก กับกิจกรรม Instagram ด้วยการถ่าย ภาพภายในงานแล้ ว ติ ด hashtag #‎feelfrancewithfino เพือ่ ลุน้ รับของ รางวัลที่ระลึกหลายรายการ นอกจาก นีย้ งั มีกจิ กรรมความบันเทิงและศิลปิน ชื่อดังอีกมากมาย อาทิ บอม ธนิน, เต้ย พงศกร และพลอย ภัทรากร จาก ละครเรื่องคุณชายรัชชานนท์, น้ำ�ตาล พิจกั ขณา จากละครเรือ่ งมัจจุราชสีนำ�้ ผึง้ , มาร์กี้ ราศรี จากซีรสี ช์ ดุ สามทหาร เสือสาว, ศิลปิน KPN และทีม Tom Actz จากการประกวด Thailand’s Got Talent ทีม่ าสร้างสีสนั ร่วมพูดคุย และแชร์ ไ อเดี ย สร้ า งสรรค์ ใ นการ ตกต่ ง ฟี โ น่ หั ว ฉี ด ในสไตล์ ข องแต่ ละคน

จับมือ “In-Square” ปล่อยสินเชื่ อเพื่อรายย่อยระยะยาว 20 ปี แห่งประเทศไทย ในด้านการเป็นผู้ ให้การสนับสนุนด้านแหล่งเงินทุนแก่ ผู้ประกอบการรายย่อย ซึ่งเป็นผู้เช่า พื้นที่ของทางอินสแควร์ ที่มีมากถึง 2,761 ยูนิต เพื่อเป็นการสนับสนุน สภาพคล่องของกิจการให้เป็นไปด้วย ความราบรื่น ซึ่งสินเชื่อที่ธนาคารจะ มอบให้กบั ผูป้ ระกอบการนัน้ ก็มที งั้ สิน เชื่อเพื่อธุรกิจ mSMEs และสินเชื่อ เพื่ออุปโภค ด้านนโยบายการให้สิน เชื่ อ ของธนาคาร ธนาคารจะเป็ น ที่ ปรึกษาด้านการเงินและการประกอบ ธุ ร กิ จ ให้ กั บ ลู ก ค้ า โดยยึ ด หลั ก “คุณธรรม” ในการบริหารงาน สำ�หรับ การให้สินเชื่อนั้นจะเน้นให้สินเชื่อที่มี ศักยภาพ กระบวนการอนุมตั แิ ละเบิก จ่ายสินเชือ่ ให้ถกู ต้องและรวดเร็ว โดย เน้นกลุ่มลูกค้ารายย่อย และ SMEs เป็นสำ�คัญ โดยมีเป้าหมายให้ฐานลูกค้า ดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากเดิมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 และร้อยละ 10 ตามลำ�ดับ ซึง่ จะทำ�ให้สดั ส่วนสินเชือ่ รายย่อยและ

SMEs ของธนาคารเพิ่มขึ้นเป็นไม่ต่ำ� กว่า 42% ในปี 2556 ซึ่งเชื่อว่าผู้ ประกอบการมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงิน ทุนได้งา่ ยและเป็นธรรม นายธงรบ ยัง เปิดเผยต่อไปอีกว่า นับตั้งแต่เดือน กรกฎาคมที่ผ่านมาธนาคารสามารถ ดำ�รงสถานะทางการเงินและสภาพ

คล่องของธนาคารให้อยู่ในเกณฑ์ที่ พร้อมทีจ่ ะอำ�นวยสินเชือ่ แก่ลกู ค้าราย ย่อยและผูป้ ระกอบการโดยทิศทางการ ดำ�เนินงานในอนาคตของธนาคารนั้น จะมุ่งขยายตลาดและสร้างพันธมิตร ทางธุรกิจใหม่ๆ เช่น กลุ่มสหกรณ์ มุสลิม กลุ่ม OTOP และ SMEs ซึ่ง

จะเน้นในชุมชนมุสลิมเป็นหลัก รวมถึง เพิม่ ช่องทางบริการ ครอบคลุมจังหวัด สำ�คัญของทุกภาคของประเทศเพื่อ อำ�นวยความสะดวกและเพิ่มการเข้า ถึงบริการทางการเงินของธนาคาร โดย ภายในสิ้นปี 2556 ธนาคารจะมีสาขา รวมทั้งสิ้น 129 สาขา ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร รอง กรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจราย ย่อย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ได้ ก ล่ า วถึ ง จุ ด เด่ น ของสิ น เชื่ อ ของ โครงการนี้ ว่า การให้วงเงินสินเชือ่ ต่อ รายนัน้ มีทงั้ สินเชือ่ เพือ่ สนับสนุนธุรกิจ MSMEs แบบไม่มีหลักประกัน ที่ให้ วงเงินสินเชื่อสูงสุด ไม่เกิน 80% ของ ราคาตามสัญญาสิทธิการเช่าจริงหรือ มูลค่าเซ้ง มูลค่าประเมิน ไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อราย โดยไม่จำ�กัดจำ�นวน พื้ น ที่ ห้ อ ง มากกว่ า ธนาคารอื่ น ๆ ประมาณ 10% ซึ่งผู้ประกอบการจะมี เวลาผ่อนชำ�ระขั้นต่ำ� 3 ปี สูงสุด 20 ปี ในขณะที่สถาบันการเงินอื่นให้เวลา

สูงสุดเพียง 7 ปีเท่านั้น และวงเงินสิน เชื่อเอนกประสงค์ แบบมีหลักประกัน เพือ่ การลงทุนทำ�ธุรกิจให้วงเงินสูงสุด ไม่เกิน 20% ของราคาสิทธิการเช่าจริง หรือมูลค่าเซ้ง มูลค่าประเมิน สูงสุดถุง 5 ล้านบาทต่อราย โดยมีระยะเวลาการ ผ่อนชำ�ระคืนขึ้นต่ำ� 3 ปี สูงสุด 10 ปี ความพิ เ ศษอี ก อย่ า งหนึ่ ง ก็ คื อ ผู้ ประกอบการสามารถทราบภาระหนี้ ทั้ ง หมด ทำ�ให้ บ ริ ห ารจั ด การได้ มี ประสิทธิภาพมากขึ้น สำ�หรั บ วงเงิ น สิ น เชื่ อ เพื่ อ ทำ� ธุรกิจ MSMEs แบบไม่มหี ลักประกัน นั้น เราคิดอัตรากำ�ไร SPRL+1 และ สิ น เชื่ อ เอนกประสงค์ แบบมี ห ลั ก ประกัน เราคิดอัตรากำ�ไร SPRR+1.25 ซึง่ จะเป็นไปตามประกาศธนาคาร และ เป็ น อั ต ราเดี ย วจนหมดอายุ สั ญ ญา ความพิเศษของสินเชือ่ ธนาคารอิสลาม นั้น คือ ผู้ประกอบจะสามารถทราบ ภาระหนี้ทั้งหมดในวันที่ทำ�สัญญาซึ่ง ต่างจากธนาคารพาณิชย์ทั่วไป


8

เศรษฐกิจ-ธุ รกิจ

เดอะพับลิกโพสต์

ปี ท่ี 8 ฉบับที่ 93 (ประจ�ำวันที่ 1-30 กันยายน พ.ศ. 2556)

“มูดี้ส์”ถล่มเศรษฐกิจไทย

ไม่สายเกินแก้

รายงานพิเศษ >> กองบรรณาธิการ

เป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่ง หลัง"มูดี้ส์ อินเวสเตอร์เซอร์วสิ " บริษทั จัดอันดับ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ชั้ น นำ � ออกบท วิ เ คราะห์ แ นวโน้ ม เศรษฐกิ จ ไทย ล่าสุด โดยใช้ชอื่ ว่า "A Bump in the Road" มีประเด็นทีเ่ กิดขึน้ สำ�คัญดังนี้ 1. ความต้องการหรืออุปสงค์ ภายในประเทศชะลอลงไม่ ส ามารถ ชดเชยเศรษฐกิจโลกชะลอลง เศรษฐกิจ ไทยจะเติบโตต่ำ�กว่าแนวโน้มในปี 2556 แต่ยงั อยูใ่ นกรอบทีป่ ระเมินไว้ในปี 2557 2. นโยบายการเงินยังเอือ้ ต่อการ เติบโต ขณะทีเ่ งินเฟ้อไม่ได้เป็นประเด็น ที่น่าห่วง การเติบโตของสินเชื่อทำ�ให้ หมดโอกาสจะปรับลดดอกเบีย้ ในอนาคต 3. จากการประเมินเศรษฐกิจจีน ชะลออย่างรุนแรง 1.3% จะกระทบต่อ ภาคส่งออกของไทยอย่างมาก มูดี้ส์บอกว่า เศรษฐกิจไทยได้ ชะลอลงอย่างรวดเร็ว การแก้ปญ ั หาของ รัฐบาลและการฟื้นฟูจากน้ำ�ท่วม ที่ส่ง ผลดีตอ่ เศรษฐกิจไทยในปี 2555 ได้หมด ไป การบริโภคภาคครัวเรือน การส่งออก และการผลิต ชี้ให้เห็นว่าเศรษฐกิจไทย ขยายตัว 4.1% ในไตรมาสสอง เมือ่ เทียบ กับช่วงเดียวกันของปีก่อน ลดลงจาก 5.3% ในไตรมาสแรก อุปสงค์จากยุโรป สหรัฐและจีน กำ�ลังส่งผลกระทบต่อส่งออกในระยะสัน้ วัฏจักรการลงทุนของโลกชะลอตัว ได้ ส่งผลกระทบต่อพีซีและฮาร์ดไดร์ ซึ่ง คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเนื่องตลอดปี 2556 อย่างไรก็ตาม อุปสงค์จากการ บริโภคสำ�หรับรถยนต์ แทบเล็ตและ สมาร์ทโฟนจากสหรัฐ จีนและญีป่ นุ่ ปรับ ตัวดีขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนนี้ และอาจส่ง ผลให้การส่งออกฟื้นตัวขึ้น เศรษฐกิจภายในชะลอตัวจากการ ปี 2555 ที่ขยายตัวได้ดี พร้อมๆ กับ สภาพแวดล้อมภายนอกชะลอลง ซึง่ ส่ง ผลต่อความเชื่อมั่น การลงทุนและการ ใช้จ่ายภาคครัวเรือน โดยคาดว่ายังมี แนวโน้มชะลอตัวในช่วงทีเ่ หลือของปีนี้ การกู้ ยื ม เพื่ อ การบริ โ ภคที่ อ่ อ นลง ชี้ ว่าการบริโภคภาคครัวเรือนหยุดชะงัก แม้คา่ จ้างขัน้ ต่ำ�จะช่วยหนุนการบริโภค สั ญ ญาณเหล่ า นี้ บ่ ง บอกว่ า เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ 4.3% ในปี 2556 ต่ำ�กว่าศักยภาพที่แท้จริงที่ระดับ 4.5% ในปี 2557 ขณะเศรษฐกิจโลกเริม่ ฟื้นตัวจากภาคส่งออก จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ต่ำ�กว่าศักยภาพทีแ่ ท้จริง อัตราเงินเฟ้อ สามารถดูแลได้ แม้ว่าค่าจ้างขั้นต่ำ� จะ ทำ�ให้ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้น สิ่งนี้คาดว่าจะ ทำ�ให้ รั ก ษาอั ต ราดอกเบี้ ย ในระดั บ ที่ เหมาะสมตลอดช่วงที่เหลือของปีนี้ อย่ า งไรก็ ต าม ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย (ธปท.) ยั ง ลั ง เลจะลด ดอกเบี้ยในระยะต่อไป ขณะที่ความไม่

แน่นอนในนโยบายการเงินของธนาคาร กลางสหรัฐ (เฟด) ยังเป็นสาเหตุให้นัก ลงทุนเทขายหุน้ ไทย ซึง่ นำ�ไปสูก่ ารอ่อน ค่าของเงินบาท นอกจากนี้ ธปท.ยังมี ความกังวลความต้องการสินเชือ่ ทีย่ งั อยู่ ในระดับสูง แม้วา่ การเติบโตสินเชือ่ เพือ่ อุปโภคบริโภคในไตรมาสสองเพิม่ ชะลอ ตัว หนีต้ า่ งประเทศระยะสัน้ ของไทย ได้เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วง 4 ปีที่ ผ่านมา เนือ่ งจากธนาคารพาณิชย์ทำ�การ ซือ้ เงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพิม่ ขึน้ เพื่อรองรับผู้ส่งออกประกันความเสี่ยง เรื่องค่าเงิน สิ่งนี้ทำ�ให้ธนาคารพาณิชย์ ต้องสำ�รองเงินหรือกู้ยืมจากตลาดต่าง ประเทศ ซึ่งส่งผลให้หนี้ต่างประเทศใน ระยะสั้นปรับเพิ่มขึ้น เงินทุนจากต่างประเทศค่อนข้าง ตึงตัวในไทย กระตุ้นให้มีการกู้ยืมจาก ต่างประเทศเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผ่าน สาขาธนาคารพาณิ ช ย์ ไ ทยในต่ า ง ประเทศ ซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนดอกเบี้ย ต่ำ� ให้ กั บ บริ ษั ท แม่ และให้ ธ นาคาร พาณิ ช ย์ ใ นประเทศกู้ ยื ม ด้ ว ยอั ต รา ดอกเบี้ยต่ำ�กว่าที่กู้ในตลาดอัตราแลก เปลี่ยน ในทางตรงกันข้าม การส่งออก เพิม่ ขึน้ ในช่วงปี 2553-2554 กระตุน้ ให้ ภาคส่งออกประกันความเสีย่ งค่าเงินบาท มากขึน้ ส่งผลให้หนีร้ ะยะสัน้ เพิม่ ขึน้ ซึง่ สัญญาซื้อขายเงินตราล่วงหน้าขึ้นกับ ยอดขายสินค้าในหนึง่ หรือสองเดือนข้าง หน้า ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจึงมีไม่มาก การปล่ อ ยให้ ค่ า เงิ น บาทลอยตั ว และ ทุนสำ�รองระดับสูงช่วยปกป้องการโจมตี ค่ า เงิ น เหมื อ นที่ เ กิ ด ขึ้ น ในปี 2540 อย่างไรก็ตาม หนี้ต่างประเทศระยะสั้น ยังคงเพิม่ ขึน้ แม้การค้าต่างประเทศชะลอ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเกิดความไม่สมดุล มากขึน้ และเสีย่ งต่อเสถียรภาพทางการ เงิน หนี้ระยะสั้นเพิ่มขึ้นไม่ส่งผลทาง ลบ ตราบใดที่ไม่นำ�ไปใช้ให้กู้ยืมระยะ ยาว เหมือนที่เกิดขึ้นในปี 2540 เมื่อ ธุรกิจไทยกู้เงินตราต่างประเทศ แต่ไม่ สามารถชำ�ระคืนได้เมือ่ ค่าเงินบาทอ่อน ค่าลง ส่งผลให้ภาคธุรกิจล้มละลาย ขณะ ที่ ธนาคารพาณิชย์ ซึง่ กูย้ มื เงินตราต่าง ประเทศระยะสัน้ ไม่สามารถชำ�ระคืนได้ ทำ�ให้ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ฐานะธนาคาร พาณิชย์ขนาดใหญ่และเศรษฐกิจเข้าสู่ ภาวะถดถอย ประเด็ น ที่ มู ดี้ ส์ ตั ก เตื อ น ก็ คื อ รัฐบาลต้องดำ�เนินนโยบายที่รอบคอบ โดยนโยบายการคลังเป็นปัจจัยสำ�คัญ สำ�หรับการเติบโตระยะยาว แต่การใช้ จ่ายของรัฐบาลที่ผ่านมาไม่ชัดเจน การ ใช้จา่ ยเพือ่ โครงสร้างพืน้ ฐานส่วนมากมี ประโยชน์ในระยะยาว แต่การเอาใจ เกษตรกรในนโยบายรับจำ�นำ�ข้าวใช้เงิน ถึง 4.4 หมื่นล้านดอลลาร์ หรือราว 1.3 แสนล้านบาท มีประโยชน์ไม่มากนักใน ระยะยาว

ขณะเดียวกัน เสถียรภาพทางการ เมื อ งยั ง เป็ น สิ่ ง สำ�คั ญ โดยเฉพาะ ประเทศไทยในอดี ต ที่ เ ผชิ ญ กั บ การ รัฐประหาร และความไม่มีเสถียรภาพ ทางการเมือง หากสามารถลดความไม่ แน่ น อนทางการเมื อ ง และดำ�เนิ น นโยบายทางการคลั ง ที่ ยั่ ง ยื น ได้ ประเทศไทยอาจผลักดันตัวเองออกจาก ประเทศตลาดเกิดใหม่อื่นๆ และดึงดูด เม็ดเงินจากการลงทุนโดยตรงจากต่าง ประเทศ ซึ่ ง จะทำ�ให้ ย กระดั บ ไปสู่ ประเทศที่มีรายได้สูง ประเด็นทีม่ ดู สี้ ์ ยังให้ความสำ�คัญ คือผลกระทบจากเศรษฐกิจจีนชะลอตัว เนือ่ งจากทีเ่ ศรษฐกิจจีนเป็นตัวขับเคลือ่ น การเติบโตเศรษฐกิจโลกในช่วง 10 ปีที่ ผ่านมา แม้วา่ จีดพี ขี องจีนชะลอตัว และ มีความเสีย่ งชะลอลงอีกระหว่างช่วงการ เปลี่ยนผ่านไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ผลของการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนต่อ เศรษฐกิ จ ไทย หากใช้ ตั ว แบบการ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของจีดพี ใี นอดีต ระหว่างไทย จีน ญี่ปุ่น และสหรัฐ ซึ่งมี ผลต่ อ อุ ต สาหกรรมหลั ก ของไทยนั้ น แสดงให้เห็นว่าการชะลอตัวของประเทศ เศรษฐกิจใหญ่ ส่งผลกระทบต่อจีดพี ขี อง ไทย ภายใต้สมมติฐานของมูดี้ส์ หาก เศรษฐกิจจีนร่วงลงสู่ระดับ 5.1% หรือ ลดลงประมาณ 2.5% จากระดั บ ที่ ประมาณการไว้ จะกระทบต่อจีดีพีของ ญีป่ นุ่ 0.2% และกระทบเศรษฐกิจสหรัฐ 0.5% สิง่ นีม้ คี วามหมายสำ�หรับเศรษฐกิจ ไทย เนื่องจากญี่ปุ่นเป็นตลาดส่งออก สำ�หรับสินค้าพื้นฐาน และสหรัฐเป็น ตลาดส่งออกสำ�หรับสินค้าเพือ่ ผูบ้ ริโภค โดยตรง เศรษฐกิจญี่ปุ่นและสหรัฐชะลอ ตัว ส่งผลต่อภาคอุตสาหกรรมไทยเกือบ ทัง้ หมด โดยภาคผลิตจะลดลง 1.8% ซึง่ ทั้งหมดเป็นผู้ส่งออก และจะส่งผลต่อ การชะลอตัวของเศรษฐกิจโดยภาพรวม สำ�หรับเศรษฐกิจภายในประเทศได้รับ ผลกระทบน้อยกว่า แต่ก็ได้รับผลกระ ทบตามไปด้วย เนือ่ งจากรายได้สง่ ออก ลดลง การบริโภค และความเชือ่ มัน่ ทาง ธุรกิจจะชะลอการจับจ่ายใช้สอย อย่างไร ก็ตาม ภาคก่อสร้างชะลอตัวมากกว่า ภาคธุรกิจอื่น เนื่องจากการตัดสินใจ ลงทุนในเศรษฐกิจพึ่งพาส่งออกขึ้นกับ การค้าและความเชื่อมั่นธุรกิจ การออกรายงานบทวิเคราะห์ขอ งมูดสี้ ค์ รัง้ นี้ เท่ากับว่าถล่มเศรษฐกิจไทย ไปในตัว แต่อกี ด้านหนึง่ จำ�เป็นอย่างยิง่ ที่ ผู้ ดำ�เนิ น นโยบายต้ อ งกลั บ มามอง เศรษฐกิจไทยในภาวะเศรษฐกิจชะลอ ตัวเหมือนกัน ในยามทีเ่ ศรษฐกิจโลกยัง ไม่ฟื้นตัว ว่าจะประคับคองเศรษฐกิจ อย่างไร ตลอดจนมีปัจจัยอะไรบ้างใน ตั ว แปรเศรษฐกิ จ ไทยที่ ยั ง เป็ น "จุ ด อ่อน"และ"จุดแข็ง" จึ ง ไม่ ส ายเกิ น ที่ จ ะแก้ ห าก เข้าใจภาวะเศรษฐกิจโลก และในช่วง ทีเ่ ศรษฐกิจไทยชะลอตัวในขณะนี!้ !!

กิจกรรมถวายพระพร: “ธเนศพล ธนบุณยวัฒน์” ผู้อ�ำนวยการองค์การตลาดเพื่อ เกษตรกร (อ.ต.ก.) พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง อ.ต.ก. รวมถึงผู้ค้า และประชาชนทั่วไปในตลาดอ.ต.ก.ร่วมกิจกรรม ถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ ตลาด อ.ต.ก. ถนน ก�ำแพงเพชร เมื่อเร็วๆ นี้

เมื่อวันที่ 9-11 ส.ค.56 บมจ.อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง ออกบูธร่วมกับธนาคารอิสลามแห่ง ประเทศไทย ในงาน “มหกรรมการเงินโคราช ครั้งที่ 7 (Money Expo Korat 2013) โดยมีเจ้าหน้าที่การตลาดน�ำผลิตภัณฑ์สินเชื่อของบริษัทไปแนะน�ำแก่กลุ่มลูกค้าทาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นคราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง โดยมีคุณธงรบ ด่านอ�ำไพ รักษาการผู้จัดการธนาคารฯ และรองประธานกรรมการบริษัทฯ และคุณสติ ศังขวณิช กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ ให้เกียรติเดินทางไปร่วมพิธีเปิดฯ ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา

ข้าวถุงปิ่นเงินแจกรางวัล: “พอหทัย ทองเลิศ” ปลัดอ�ำเภอบางบัวทอง “ ยุทธพร อิสร ชัย” คณบดีคณะรัฐศาสตร์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช พร้อมด้วย “ก�ำพล ธณบุณยวัฒน์” กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ บ.โรงสีเอกไรซ์ จ�ำกัด ร่วมจับรางวัล ในงาน “ชิงโชคข้าว ถุงคุณภาพปิ่นเงิน”และเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์ โดยมี “ชญาพร ส่งสกุล” ผู้จดั การฝ่ายขาย ในประเทศ พนักงานและสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยานคับคั่ง ณ ห้องประชุมปิ่นเงิน บ.โรงสีเอกไรซ์ จ�ำกัด จ.นนทบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

(เรียงจากซ้ายไปขวา) นายธงรบ ด่านอ�ำไพ กรรมการและรักษาการผู้จัดการ ธนาคาร อิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ตัดริบบิ้นเปิดสาขาสกลนคร ร่วมกับ ฮัจยี ดารี กิจ บัญชา อิหม่ามประจ�ำมัสยิด นูรลุ อิสลามสกลนคร นายบุญส่ง เตชะมณีสภิต ผูว้ า่ ราชการ จังหวัดสกลนคร ดร.เสนีย์ อยูเ่ ป็นสุข ทีป่ รึกษาธนาคารฯด้านศาสนา ดร.ปรีดา ประพฤติ ชอบ ประธานเครือข่ายมุสลิมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อเร็วๆ นี้


ทัศนะบทความ

เดอะพับลิกโพสต์

ปี ท่ี 8 ฉบับที่ 93 (ประจ�ำวันที่ 1-30 กันยายน พ.ศ. 2556)

9

Opinion & Analysis

บทความพิเศษ

โดย : ดร.มาโนชญ์ อารีย์

“Drone Attacks”

ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปฏิบัติการทางทหารหรืออาชญากรรมสงครามในโลกมุสลิม (2)

ปฏิบตั กิ ารโดรนกับความสูญเสีย ในปากีสถาน

หมายที่ ยื น ยั น ได้ ว่ า ไม่ ขั ด ต่ อ หลั ก กฎหมายมนุษยธรรมและสิทธิมนุษยชน ระหว่ า งประเทศ และชี้ ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง มาตรการหรือยุทธศาสตร์ที่สามารถ ป้องกันการเสียชีวิตและการบาดเจ็บ ตลอดจนมาตรการที่ ชั ด เจนซึ่ ง เปิ ด โอกาสให้หน่วยงานอิสระสามารถตรวจ สอบได้ทนั ทีโดยละเอียดในกรณีทพี่ บ ว่าอาจมีการละเมิดหลักดังกล่าว ในประเด็นการตรวจสอบด้าน สิทธิมนุษยชน Ben Emmerson ผู้ เสนอรายงานพิเศษว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และการต่อต้านการก่อการร้าย กล่าว ว่า การโจมตีดว้ ยโดรนของสหรัฐได้กอ่ ให้ เ กิ ด ปั ญ หารากฐานที่ สำ�คั ญ ซึ่ ง เกีย่ วข้องโดยตรงกับหน้าทีร่ บั ผิดชอบ ของข้าพเจ้า…. ถ้าพวกเขาไม่ตรวจ สอบตัวเอง (สหรัฐ) เราจะเข้าไปตรวจ สอบให้” ยิ่งไปกว่านั้น Emmerson ถึงกับกล่าวอย่างหนักแน่นและน่าสนใจ ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณไปถึงรัฐบาล สหรัฐอย่างตรงไปตรงมาว่า “มันหมด เวลาแล้วที่ต้องยุติ “การสมคบคิดกัน ปกปิด” (conspiracy of silence) ต่อ กรณีการโจมตีของโดรน และเปิดให้มี การตรวจสอบกระบวนการอย่ า ง อิสระ...ไม่เฉพาะต่อกรณีการสังหาร เท่านั้นแต่รวมไปถึงการตรวจสอบใน ระบบกฎหมายระหว่างประเทศด้วย” กระแสการเรี ย กร้ อ งให้ มี ก าร ตรวจสอบการใช้โดรนเริม่ ปรากฏมาก ขึ้นและเป็นรูปธรรมขึ้นมา เมื่อมีการ แสดงความกังวลของประเทศสมาชิก ยูเอ็น โดยเฉพาะประเทศที่ถูกโจมตี อย่างปากีสถานที่ได้ยื่นคำ�ร้องอย่าง เป็นทางการ อีกทัง้ ยังมีประเทศสมาชิก สภาความมั่ น คงของยู เ อ็ น อี ก 2 ประเทศร่วมเรียกร้องด้วย ซึง่ แม้จะไม่ เปิดเผยว่าเป็นประเทศใดแต่กค็ าดกัน ว่าคือจีนกับรัสเซีย เนื่องจากประเทศ ที่ เ หลื อ ต่ า งเป็ น พั น ธมิ ต รของสหรั ฐ นอกจากนี้ นาย Ban Ki-moon เลขาธิการสหประชาชาติ และ Navi Pillay ข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษย ชนก็แสดงความกังวลต่อประเด็นดัง กล่าวเป็นอย่างมาก ปฏิกริ ยิ าดังกล่าว จึงนำ�ไปสู่กระบวนการตรวจสอบที่ได้ เริม่ ขึน้ แล้วอย่างเป็นรูปธรรมตัง้ แต่ตน้ ปี 2013 การตรวจสอบทีก่ �ำ ลังดำ�เนิน อยู่จึงเป็นประเด็นที่น่าจับตามอง เป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในแง่ของ กฎหมายระหว่ า งประเทศและ กฎบัตรสหประชาชาติ ที่สำ�คัญคือ บรรทัดฐานสากลกับอิทธิพลของ มหาอำ�นาจ ที่อาจเป็นตัวกำ�หนด แนวโน้มสถานการณ์ความรุนแรง ในอนาคต

นั บ ตั้ ง แต่ ส หรั ฐ ฯป ระ กาศ สงครามต่อต้านการก่อการร้ายในปี ค.ศ. 2001 อันมีปากีสถานเป็นพันธมิตร หลัก สหรัฐฯพยายามกดดันปากีสถาน ทุกวิถที างให้กวาดล้างกลุม่ ติดอาวุธใน ประเทศ โดยให้ ก ารสนั บ สนุ น ปากีสถานทั้งการเงิน การทหาร และ ค้ำ�จุนรัฐบาลปากีสถานมาโดยตลอด (สมั ย พลเอกมุ ช าร์ ร าฟ) ที่ สำ�คั ญ สหรั ฐ ฯยั ง ได้ เข้ า ไปปฏิ บั ติ ก ารทาง ทหารในปากีสถาน ผ่านฐานทัพของ ตั ว เองที่ ตั้ ง อยู่ บ ริ เ วณชายแดน อัฟกานิสถาน จนทำ�ให้สถานการณ์ใน ปากีสถานลุกเป็นไฟ และมีประชาชน บริสุทธิ์จำ�นวนหลายพันคนเสียชีวิต โดยเฉพาะจากการโจมตีทางอากาศ Rehman Malik รั ฐ มนตรี มหาดไทยของปากีสถาน ยืนยันว่านับ ตั้งแต่มีการโจมตีจนถึงกันยายน ปี 2012 มีการโจมตีด้วยโดรนถึง 336 ครัง้ มีผเู้ สียชีวติ ไปแล้วประมาณ 2,500 – 3,000 คน ส่วนใหญ่กว่า 80% เป็น พลเรือน ในจำ�นวนนี้ 174 คนเป็นเด็ก มีเพียง 2 % เท่านัน้ ทีเ่ ป็นแกนนำ�ระดับ สูง ส่วนข้อมูลจาก Drone Team รายงาน ณ วันที่ 3 มกราคม ค.ศ.2103 จำ�นวนผู้เสียชีวิตตั้งแต่ปีค.ศ.2004 – 2013 อยูท่ ปี่ ระมาณ 2,629 -3,461 คน

โ ด ร น กั บ สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น ใ น ปากีสถาน

ในรายงาน “Living Under Drones ของ Stanford University และ New York University’s School of Law ได้นำ�เสนอข้อมูลผลกระทบ จากปฏิ บั ติ ก ารของโดรนจากการ สัมภาษณ์ประชาชนในพื้นที่ชนเผ่าที่ ถูกโจมตี โดยสรุปเป็นข้อดังนี้ • ผู้ ป กครองไม่ ส่ ง เด็ ก ๆไป โรงเรียนเนือ่ งจากกลัวว่าจะได้รบั บาด เจ็บหรือเสียชีวิต อีกทั้งยังกระทบราย ได้และทำ�ให้ไม่สามารถส่งบุตรหลาน เรียนต่อได้ • มีปรากฏหลักฐานสำ�คัญว่ามี การโจมตี ใ นลั ก ษณะของโจมตี ซ้ำ� (double-tap strikes) ทำ�ให้ผทู้ เี่ ข้าไป ช่วยเหลือในที่เกิดเหตุได้รับบาดเจ็บ • ชุมชนมีความหวาดกลัวอยู่ ตลอดเวลาเมื่อเห็นโดรนบินอยู่เหนือ ท้องฟ้า • การโจมตีสง่ ผลให้พลเรือนเสีย ชีวติ และทรัพย์สนิ ระบบเศรษฐกิจได้ รั บ ผลกระทบ ตลอดจนความทุ ก ข์ ทรมานของผูไ้ ด้รบั บาดเจ็บและญาติผู้ เสียชีวิต • ประชาชนกลัวจนไม่กล้ารวม

ตัวกันในงานต่างๆ เช่น พิธีฝังศพ เพราะกลัวถูกโจมตี มีนกั ทำ�งานด้านมนุษยธรรมคน หนึ่งของสหรัฐ ได้เปรียบเทียบระดับ ความหวาดกลัวต่อการถูกโจมตีทาง อากาศของประชาชนชาวปากีสถาน ในพืน้ ทีว่ าซิรสิ ถาน (Waziristan) ว่า ไม่ต่างจากความหวาดกลัวของคนใน นิวยอร์กหลังเหตุการณ์ 9/11 จากข้อมูลหลักฐานต่างๆ ทำ�ให้ เห็นชัดว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชน ในปากีสถานจากปฏิบตั กิ ารของสหรัฐ อดีตนายกรัฐมนตรีปากีสถานนายยูซฟุ ราซา กิ ล านี ได้ เ คยกล่ า วกั บ คณะ กรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนประจำ� สหประชาชาติ ว่า “ปฏิบัติการโดรน ของสหรั ฐ ในปากี ส ถานนั้ น เป็ น การ ละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนเพราะทำ�ให้ ประชาชนผู้บริสุทธิ์ สตรี และเด็กที่ไม่ เกี่ยวข้องต้องเสียชีวิต” และเรียกร้อง ให้สหรัฐหยุดกระทำ�ดังกล่าวทีเ่ ป็นการ ละเมิ ด อธิ ป ไตยของประเทศ แต่ กลาโหมของสหรัฐกลับแสดงทีท่ า่ ตรง กันข้ามโดยย้ำ�ชัดว่า ไม่ว่าปากีสถาน จะร้องขออย่างไร สหรัฐก็จะไม่หยุด การปฏิบัติการ

การต่อต้านโดรนในปากีสถาน

การเคลื่อนไหวต่อต้านปฏิบัติ การโดรนของสหรัฐในปากีสถานเกิด ขึ้นเป็นระยะๆ พร้อมกับข้อเรียกร้อง ให้รฐั บาลอิสลามาบัดตัดความสัมพันธ์ กับสหรัฐ แต่ที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือ นอกจากกลุม่ มวลชนในปากีสถานแล้ว ยังมีกลุ่มคนในสหรัฐอเมริกาเองที่ต่อ ต้านและเข้ามาร่วมเคลือ่ นไหวคัดค้าน ไปพร้อมๆกับมวลชนปากีสถาน โดย กลุ่มผู้ประท้วงอเมริกันมี 2 กลุ่มหลัก โดยกลุ่ ม แรกใช้ ชื่ อ เรี ย กตั ว เองว่ า "Code pink" เป็นกลุม่ ต่อต้านสงคราม

ของสหรัฐ ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่เป็นผู้ หญิงชาวอเมริกัน ทำ�การประท้วงทั้ง ในอเมริกาและปากีสถาน ส่วนอีกกลุม่ ใช้ชื่อว่า "Christian Peace" กลุ่มนี้ เคยชุมนุมประท้วง ที่หน้าสำ�นักงาน ใหญ่ของ CIA เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2556 โดยมี เ ป้ า หมายต้ อ งการให้ อเมริกายุติการใช้โดรนโจมตีประเทศ ต่างๆ ในปลายปี 2012 กลุ่ม Code Pink 35 คนจากสหรัฐได้เดินทางมายัง ปากีสถาน เพื่อเข้าร่วมไปกับขบวน ประท้วงต่อต้านปฏิบัติการโดรน โดย นาง Medea Benjamin ผูก้ อ่ ตัง้ Code Pink กล่าวถึงความรูส้ กึ ต่อปฏิบตั กิ าร ของสหรัฐในปากีสถานไว้อย่างน่าสนใจ ว่า “พวกเราในนามของอเมริกนั ชน ที่มีสำ�นึกผิดชอบชั่วดี มาที่นี้เพื่อที่จะ บอกกับประชาชนชาวปากีสถานว่า พวกเราขอโทษต่อการสูญเสียชีวติ และ ความทุกข์ทรมานที่เกิดขึ้น”

แนวโน้มของปัญหาการใช้โดรน

ภายใต้แนวโน้มของปัญหาและ ผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของ พลเรือนบริสุทธิ์จากปฏิบัติการโดรน ทำ�ให้เกิดความเคลือ่ นไหวเรียกร้องให้ มีการตรวจสอบความชอบธรรมมาก ขึ้น โดยเฉพาะในแง่กฎหมายระหว่าง ประเทศและหลักสิทธิมนุษยชนสากล ซึง่ จะเห็นได้จากรายงานของ Christof Heyns ผูเ้ สนอรายงานพิเศษของยูเอ็น ว่าด้วยการก่อการร้ายและการฆ่านอก กระบวนการยุติธรรม ได้ตั้งข้อสังเกต ถึ ง การใช้ โ ดรนในรายงานเดื อ น มิถุนายน 2012 ว่า “หลายประเทศได้ กำ�หนดเป้าโจมตีตามใจชอบ ซึ่งอาจ ทำ�ให้ประเทศอืน่ ๆประพฤติในลักษณะ เดียวกันในอนาคต” และระบุวา่ “การ

โจมตีของสหรัฐในปากีสถาน เยเมน และที่อื่นๆ จะทำ�ให้นานาประเทศไม่ เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชนที่มีมา อย่างยาวนาน” เมื่อเป็นเช่นนี้โจทย์ ใหญ่คือสหรัฐพร้อมที่จะให้อิสระกับ ปฏิบตั กิ ารโจมตีของโดรนกับประเทศ เหล่ า นั้ น หรื อ ไม่ เมื่ อ ประเทศอื่ น ๆ ประสบความสำ�เร็ จ ในการพั ฒ นา เทคโนโลยีนี้ ทั้งนี้ สำ�หรับเป้าหมายของการ โจมตีที่ผ่านมา Heyns มองว่า ค่อน ข้างขาดความชอบธรรมทางกฎหมาย โดยจะเห็นว่า “การโจมตีในบางพื้นที่ อาจชอบด้วยกฎหมาย (สหรัฐ) ใน พื้ น ที่ ที่ ถู ก จั ด เป็ น เขตสู้ ร บ (อย่ า ง อัฟกานิสถาน) แต่ในพื้นที่อื่นไม่ใช่ เพราะไม่ได้จดั อยูใ่ นลักษณะเดียวกัน” แต่เขายืนยันว่าพฤติกรรมทีเ่ กิดขึน้ ใน ลักษณะของการโจมตีซ้ำ�ในระหว่างที่ หน่วยให้ความช่วยเหลือกำ�ลังเข้าช่วย เหยือ่ คือ “อาชญากรรมสงคราม” ซึง่ กรณีนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งในปากีสถาน ในประเด็นการสร้างความชอบ ธรรม สหรัฐอ้างเหตุผลของการพุง่ เป้า โจมตีกลุม่ อัลกออิดะห์และเครือข่าย ว่า เป็นการตอบโต้เหตุการณ์ 9/11 แต่ Heyns มองว่ามันเป็นเรื่องยากที่จะ อ้างเหตุผลเดิมเพื่อสร้างความชอบ ธรรมต่อการสังหารชีวติ ผูค้ นในทีอ่ นื่ ๆ แต่บางประเทศกลับสร้างกฎหมายใหม่ ขึ้ น มาภายหลั ง เพื่ อ สร้ า งความชอบ ธรรมให้ กั บ ปฏิ บั ติ ก ารดั ง กล่ า ว นอกจากนีเ้ ขายังแสดงความกังวลเป็น พิเศษกับประเด็นการเลือกกลุ่มเป้า หมายของการโจมตี ที่กำ�หนดโดย หน่วยข่าวกรอง CIA และอนุมัติโดย ประธานาธิบดีนั้น เป็นกระบวนการที่ ไม่สามารถตรวจสอบได้ พร้อมทัง้ เรียก ร้องให้รฐั บาลสหรัฐให้ความกระจ่างชัด ถึงขั้นตอนของปฏิบัติการโจมตีเป้า


10

ทัศนะบทความ

อารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ ที่ปรึกษาผู ้ทรงคุณวุ ฒิของรองนายกรัฐมนตรี (พลต�ำรวจเอก ประชา พรหมนอก)

สิทธิความเป็นเจ้าของ ในภาษา มลายูเขียนด้วยอักษรรูมาไนส์ (Rumi) Hak Pertuanan เป็น ข้อความที่เกิดขึ้นภายหลังจาก พลโท ภราดร พั ฒ นถาบุ ต ร ตั ว แทนทางการไทยกั บ นาย ฮาซัน ตอยิบ ตัวแทนขบวนการ BRN ได้ลงนามทำ�ข้อตกลงการ พูดคุยเพื่อสันติภาพที่ทำ�ขึ้นใน กรุ ง กั ว ลาลั ม เปอร์ ประเทศ มาเลเซีย เมือ่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 เมื่อข่าวข้อตกลงพูดคุยเพื่อ สันติภาพได้เผยแพร่อย่างกว้างขวาง ในหน้าสือ่ ทุกประเภทได้ไม่กวี่ นั ได้ มีปรากฎการณ์แขวนป้ายผ้าขาวนับ จำ�นวนเป็นร้อยผืนตามท้องทีต่ า่ งๆ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ บนผ้าขาว ที่แขวนไว้นั้นมีข้อความที่เขียนเป็น ภาษมลายู ด้ ว ยอั ก ษรรู ม าไนส์ ว่ า "KEDAMAIN TAKKAN LAHIR SELAMA HAK PERTUANAN TIDAK DI AKUI " แปลเป็นไทย ว่า " การเจรจาสันติภาพไม่อาจเกิด ขึน้ ได้ ตราบใดสิทธิความเป็นเจ้าของ ยังไม่ได้รับการรับรอง " และหลังจากนั้นก่อนการนัด พูดคุยเพื่อสันติภาพครั้งที่ 2 วันที่ 28 มีนาคม 2556 ขบวนการ BRN ได้เสนอข้อเรียกร้อง 5 ข้อ ต่อรัฐบาล ไทยผ่านทาง Youtube เป็นทีฮ่ อื ฮา ของบรรดาผู้ติดตามข่าวคราวการ พูดคุยเพือ่ สันติภาพอย่างกว้างขวาง และข้อเสนอ 5 ข้อ นี้ นายฮาซัน ตอ ยิบ ตัวแทน BRN ได้หยิบยกเป็น ข้อเสนอของ BRN บนโต๊ะการพูด คุยเพื่อสันติภาพ ปฏิกริยาจากฝ่ายไทยหลังจาก BRN ยื่นข้อเสนอ 5 ข้อ นี้แล้ว การ แสดงท่าทีของรองนายกรัฐมนตรีที่ รั บ ผิ ด ช อ บ ภ า ค ใ ต้ ข ณ ะ นั้ น (ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำ�รุง) และนาย ทหารทั้งที่อยู่ในตำ�แหน่งทางการ เมืองและตำ�แหน่งหลักทางทหารบาง ค น ไ ด้ ต อ บ คำ� สั ม ภ า ษ ณ์ ข อ ง สื่อมวลชนและได้ให้ความเห็นต่อ สาธารชนอย่ า งชั ด เจนปฏิ เ สธข้ อ เสนอของ BRN ทุกข้อ และในการ พูดคุยครัง้ ต่อๆมาก็ไม่ได้ให้คำ�ตอบ และหยิบยกข้อเสนอดังกล่าวมาพูด คุยบนโต๊ะสนทนาแต่อย่างใด และ ฝ่ายไทยได้หยิบยกข้อเสนอของผูน้ ำ� ศาสนาอิ ส ลามที่ ไ ม่ อ ยากให้ มี เหตุการณ์รุนแรงในเดือนรอมฎอน (เดือนถือศีลอด) ขึน้ มาแทน อย่างไร ก็ ต ามเหตุ ก ารณ์ รุ น แรงในเดื อ น รอมฎอนก็ไม่ได้ทุเลาความรุนแรง เท่าที่ควรจะเป็น เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2556 เวลา 10.00 น. พลตำ�รวจเอก ประชา พรหมนอก รองนายกรัฐมนตรีดูแล ความมั่นคง ได้ประชุมหารือเรื่อง ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย มีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ รัฐมนตรี

เดอะพับลิกโพสต์

ปี ท่ี 8 ฉบับที่ 93 (ประจ�ำวันที่ 1-30 กันยายน พ.ศ. 2556)

สิทธิความเป็ นเจ้าของ?

Hak Pertuanan

ว่าการกระทรวงมหาดไทย คณะที่ ปรึ ก ษาผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ข องรองนายก รัฐมนตรี ตัวแทนจุฬาราชมนตรี คณะ พูดคุยเพื่อสันติภาพ ผู้ว่าราชการ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้แทน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ทำ�เนียบรัฐบาล เป็นที่น่ายินดีท่ีในที่ ประชุมได้หยิบยกข้อเสนอ 5 ข้อ ของ BRN มาพิจารณาเพื่อแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และข้อที่นำ�มาหารือที่ นับว่าต้องทำ�ความเข้าใจถูกต้องตรง กั น ระหว่ า งฝ่ า ยคณะพู ด คุ ย เพื่ อ สันติภาพทั้งของฝ่ายไทยและ BRN ก็คือ ข้อเสนอข้อที่ 4 ที่ให้ฝ่ายไทย ยอมรับสิทธิความเป็นเจ้าของ ( HAK PERTUANAN ) นั้นมีความหมาย ไปในทิศทางใดทีไ่ ม่ขดั กับรัฐธรรมนูญ ไทย ผู้เขียนซึ่งอยู่ในที่ประชุมด้วย ได้ให้ความเห็นในทีป่ ระชุมว่า หากจะ ทำ�ความเข้าใจคำ�ว่า สิทธิความเป็น เจ้าของมีความหมายอย่างไรนั้นคำ� ตอบของความหมายนี้ สามารถ ทำ�ความเข้าใจได้จากคำ�ปราศรัยของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ทีจ่ งั หวัดยะลา เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2519 จาก หนังสือชือ่ "กระจกไม่มเี งา ปัญหา4 จังหวัดภาคใต้ " เขียนโดย นายเจ๊ะ อับดุลลาห์ หลังปูเต๊ะ อดีตสมาชิก สภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสตูล และ อดี ต รั ฐ มนตรี ส มั ย รั ฐ บาล จอมพล ป.พิบูลสงคราม หนังสือเล่มนี้ นาย เจ๊ะอับดุลลาห์ หลังปูเต๊ะ เขียนขึน้ ขณะ กำ�ลั ง ป่ ว ยอยู่ บ นเตี ย งโรงพยาบาล หาดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2518 รวม 29 วัน และพิมพ์ ที่ประจักษ์การพิมพ์ 100 ถนนวิสุทธิ กษัตริย์ กรุงเทพฯ และข้อเรียกร้อง 7 ข้อ ของหะยีสุหลง อับดุลกาเดร์ ต่อ รัฐบาลรัฐบาลหลวงธำ�รงนาวาสวัสดิ์ เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2490 คำ�ปราศรัยของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ขณะเป็นนายกรัฐมนตรี ใน การไปตรวจราชการจังหวัดยะลา เมือ่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2519 ณ ห้องประชุม

ศาลากลาง จังหวัดยะลา ภายหลังผูว้ า่ ราชการจังหวัดยะลากล่าวคำ�ต้อนรับ และบรรยายสรุปสถานการณ์ให้ฟงั แล้ว ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ฯ ได้ปราศรัยตอบว่า " เรื่องของคน 3 จังหวัดชายแดนภาค ใต้ เป็น เรื่องของคนต่างเชื้อชาติ ต่าง ศาสนา ขอให้ยอมรับความจริงในข้อ นี้.......การแก้ปัญหา 3 จังหวัดภาคใต้ คิดอย่างไรก็ไม่ออก เพราะเราหลอก เขาว่าเขาเป็นคนไทย ซึง่ ทีจ่ ริงเขาเป็น คนมลายู ตัวที่เป็นปัญหาก็คือ การ หลอกว่าตัวเขาเองเป็นคนไทย ผม เห็นใจข้าราชการซึง่ มาปฏิบตั ริ าชการ ใน 3 จังหวัดภาคใต้เป็นอย่างมาก ที่ ต้องมาเผชิญกับปัญหาการทำ�งานเช่น นี้ ขอให้ทกุ คนยอมรับความจริงว่า เขา ไม่ใช่คนไทย อย่ากังวลเดือดร้อนให้ มากเกินไปพยายามปรับตัวให้อยู่กับ ปัญหาให้ได้ จงพยายามทำ�ให้ดีที่สุด ความหวังทีจ่ ะดึงคนมลายูเป็นคนไทย นั้น นโยบายลับๆของมหาดไทยได้ เห็นดังนโยบายผสมกลมกลืนให้เป็น ไทยยาก ฉะนัน้ จึงเห็นด้วยกับนโยบาย ของผูว้ า่ ราชการจังหวัดยะลาทีจ่ ะพยา ยาสร้างมิตร อย่าบังคับให้เขาเป็นคน ไทย ส่งเสริมให้เขาเป็นตัวของเขา รักษาเอกลักษณ์ (Identity) ชนมลายู ไว้........ จากหนังสือ " กระจกไม่มีเงา ปัญหา 4 จังหวัดภาคใต้ " เนื้อหา ในหนังสือต้องการสะท้อนให้รัฐบาล และคนไทยทัง้ ชาติเข้าใจอย่างถ่องแท้ ว่า คนไทยมุสลิมใน 4 จังหวัดภาคใต้ นัน้ แท้จริงเป็นคนมลายูทมี่ อี ตั ตลักษณ์ เป็นตัวของตัวเอง มีภาษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีของตนเอง การใช้ น โยบายชาติ นิ ย มไทยสมั ย จอมพล ป.พิบฺลสงคราม มีผลกระทบ ต่อจิตใจของชาวมลายูเป็นอย่างมาก เพราะชาวมลายูมคี วามเป็นตัวตนของ ตัวเองอยูแ่ ล้ว แต่รฐั บาลพยายามทีจ่ ะ เปลี่ยนแปลงตัวตนของพวกเขา ซึ่ง เป็นนโยบายที่ขัดกับหลักความเป็น จริ ง จึ ง ได้ เขี ย นหนั ง สื อ นี้ ขึ้ น มาว่ า "กระจกไม่ มี เ งา" เพื่ อ ต้ อ งการส่ ง

สั ณ ญานให้ ผู้ มี อำ�นาจทราบว่ า ตราบใดทีก่ ระจกไม่มเี งา เราจะมอง หน้าของเราเองไม่เห็น และในคำ�นำ�ที่ นายเจ๊ะอับดุล ลาห์ฯได้เขียนในหนังสือนีต้ อนหนึง่ มีใจความว่า .......อย่างไรก็ดีเวลา ยังไม่สายนัก ถึงเวลาแล้ว ที่ทาง รัฐบาลจะหยิบยกขึ้นมาพิจารณา การผิดพลาดระหว่างรัฐฯ ในอดีต กั บ ผู้ สื บ สายโลหิ ต จากเชื้ อ ชาติ ศาสนาประเพณีและดินฟ้าอากาศ แห่งบ้านเกิดเมืองบิดร ประชาชน คนไทยแต่ละภาคจะถือว่า ตัดเสื้อ แบบเดียวจะให้ประชาชนหลายเชือ้ ชาติ หลายศาสนา หลายประเพณี มาสวมใส่เพือ่ จะได้ใช้กบั คนในชาติ โดยเสรีนั้น ไม่มีประเทศใดเขาใช้ กัน ? หนังสือเล่มนีใ้ ห้ชอื่ ว่า " กระจก ไม่มีเงา " ข้อเรียกร้อง 7 ข้อ ของหะยี สุหลง อับดุลกาเดร์ ต่อรัฐบาลหลวง ธำ�รงนาวาสวัสดิ์ 1. ขอให้รัฐบาล แต่งตั้งชาวมลายูปาตานี 1 คน มี อำ�นาจสู ง สุ ด ในการปกครอง 4 จังหวัดชายแดนใต้ 2. ขอให้มีการ สอนภาษามลายูในโรงเรียนรัฐบาล ควบคู่กับภาษาไทย 3. ขอให้ใช้ ภาษามลายูควบคูก่ บั ภาษาไทยใน สถานที่ ร าชการ 4. ขอให้ มี ข้าราชการที่เป็นชาวมลายูปาตานี ร้อยละ 80 5. ขอให้ภาษีที่เก็บได้ ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ใช้ เฉพาะใน 4 จังหวัดชายแดนภาค ใต้เท่านั้น 6. ให้มีการจัดตั้งศาลชา รีอะห์(ศาลพิจารณาคดีครอบครัว มรดกมุสลิม) 7. ให้ยอมรับว่าชาว มุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้คอื ชาวมลายูปาตานี จากข้อเรียกร้อง 7 ข้อ ของ หะยีสุหลง อับดุลกาเดร์ ถือได้ว่า เป็นคำ�ตอบทีช่ ดั เจนทีส่ ดุ ทีแ่ สดงถึง " สิทธิความเป็นเจ้าของ " เพราะ ใน 7 ข้อ นี้ยืนยันถึงสิทธิความเป็น เจ้าของในอำ�นาจทางการเมือง สิทธิ ความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินผล ประโยชน์บนผืนแผ่นดิน สิทธิความ เป็นเจ้าของในอัตตลักษณ์แห่งตน ซึ่งเป็นสิทธิที่ไม่ควรถูกละเมิดและ ริดรอนจากผู้หนึ่งผู้ใดโดยสิ้นเชิง ฉะนั้ น การพู ด คุ ย เพื่ อ สันติภาพ หากจะให้บรรลุถึงจุด หมายปลายทางสูส่ นั ติภาพทีแ่ ท้ จริงและเป็นการถาวรแล้ว ผู้มี อำ�นาจสามารถเอาหลักคิดและ กรอบแนวคิดตลอดจนมุมมอง ของบุรษุ ทีเ่ ป็นปราชญ์ทงั้ 3 ท่าน ดังกล่าวข้างต้นซึ่งได้จากโลกนี้ ไปแล้ว มาเป็นคำ�ตอบตามความ หมายของคำ�ว่า " สิทธิความเป็น เจ้ า ข อ ง " โ ด ย ไ ม่ ขั ด กั บ รัฐธรรมนูญไทยแต่อย่างใด

นิสรีน หวังตักวาดีน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง nisareen@mfu.ac.th

เปิดม่านส่องจีน หลั ง จากการปฎิ รู ป การเปิ ด ประเทศจี น ภายใต้ ก ารนำ � ของ ประธานธิบดีเติ้งเซี่ยวผิง ตั้งแต่ ปีพ.ศ.2521 การพัฒนาเศรษฐกิจ ของชาติจีนเป็นไปอย่างรวดเร็ว และครอบคลุมเกือบทุกด้าน การ การพัฒนาของจีนนั้นคอยสนอง สภาวะทางสั ง คมจี น สั ง คมโลก การกระแสของภาวะโลกร้อนทีท่ วี ความรุนแรงขึ้นๆ ปี ทำ�ให้คนทั้ง โลกตระหนักถึงการพึง่ พาพลังงาน ทดแทนในรูปแบบต่างๆ เช่นการ ใช้เชือ้ เพลิงชีวภาพ การใช้พลังงาน ลม พลั ง น้ำ � และการให้ ค วาม สำ � คั ญ ในการพึ่ ง พาพลั ง งาน ธรรมชาติอย่าง”พลังงานสุริยะ” เป็นต้น การพัฒนาความทันสมัยในเรือ่ ง ข อ ง พึ่ ง พ า ค ว า ม ร้ อ น จ า ก แ ส ง อาทิตย์”โซล่าเซลส์” ของจีนนั้น สามารถสรุปจากคำ�พูดของนายซี่เห วิ น หวาหั ว หน้ า ศู น ย์ วิ จั ย พลั ง งาน ธรรมชาติ แห่งมณฑลกานซูว่า” การ ใช้พลังงานทดแทนอย่างโซล่าเซลส์ ของจีนในรอบ 30 ปีนั้น เริ่มต้นจาก การช่วยเหลือของชาวต่างชาติหันไป สู่การออกไปช่วยเหลือชาวต่างชาติ” นายซี่เหวินฮวา เป็นชาวหุย ปัจจุบันอายุ 54 ปี เป็นนักวิจัย ที่เกิด

บันทึกการเดินทาง ตามทีธ่ นาคารเพือ่ การเกษตรและ สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ จัดมหกรรมส่งต่อความดี เงินฝาก รักษาทรัพย์ ระบบการเงินอิสลาม และมอบรางวัลแก่ลูกค้าเงินฝาก รักษาทรัพย์ เดินทางไปประกอบ พิธอี มุ เราะฮ์ จำ�นวน 35 คน และ มี พ นั ก งานเดิ น ทางร่ ว มอำ � นวย ความสะดวกในครั้งนี้ 5 คน มี กำ�หนดเดินทางตั้งแต่ วันที่ 30 มิถุนาย 2556 - 15 กรกฏาคม 2556 โดยสายการบินโอมานแอร์ ซึ่งได้ หจก. S.T. อารเบียนกรุ๊ป จำ�กัด เป็นผูด้ �ำ เนินการรับผิดชอบ การเดินทาง ที่พัก อาหาร ใน ประเทศซาอุดิอารเบีย ทั้งหมด วันที่ 29 มิถนุ ายน 2556 ลูกค้า ลงทะเบียนเข้าทีพ่ กั ณ โรงแรมรีเจ้นท์ รามคำ�แหง 22 เขตบางกะปิ กทม. และมีการอบรมขั้นตอนการเดินทาง การประกอบพิธีอุมเราะฮ์ โดยมีท่าน อ.อรุ ณ บุ ญ ชม ประธานที่ ป รึ ก ษา กองทุนธนาคารอิสลาม เป็นประธาน ในพิธี และเป็นวิทยากรให้ความรู้การ ประกอบพิ ธี อุ ม เราะฮ์ และมี ร องฯ สมชาย อารยชาติสกุล เป็นตัวแทน ธนาคารกล่าวอวยพรแสดงความยินดี แก่ผู้เดินทางทุกคน


ทัศนะบทความ

เดอะพับลิกโพสต์

ปี ท่ี 8 ฉบับที่ 93 (ประจ�ำวันที่ 1-30 กันยายน พ.ศ. 2556)

ชาวหุยกับการพัฒนาชาติจีน (ตอนที่ 1) ในอำ�เภอจางเจียชวนของมณฑลกาน ซู หลั ง จากสำ�เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริญญาตรีทางด้านภาษาในปีพ.ศ. 2521 แล้ ว ได้ ศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ที่ มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิง่ (สอง) เริ่ ม ต้ น ทำ�งานจากการเป็ น บรรณาธิการวารสารที่เกี่ยวกับทาง ด้านวิทยาศาสตร์ พลังงานและงาน บริหารทางด้านการวิจัยเป็นต้น โดย สะสมประสบการณ์ในการทำ�งานมา 20 กว่าปี ปัจจุบนั ดำ�รงตำ�แหน่งหัวหน้า ศูนย์วิจัยพลังงานธรรมชาติ ผู้อำ�นวย การศูนย์วิจัยและอบรมโซล่าเซลล์ใน เอเชียแปซิฟกิ เป็นต้น ตลอดระยะเวลา ที่ ผ่ า นมายั ง เป็ น บรรณาธิ ก ารของ วารสารต่างๆ มากมายเช่นวารสาร วิ ท ยาศาสตร์ ก านซู การวิ จั ย และ ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ค ว า ม รู้ ท า ง ด้ า น วิทยาศาสตร์เป็นต้น นอกจากนี้แล้ว นายซีเ่ หวินหวายังได้เสนอบทความที่ เกี่ยวข้อง 60 กว่าเรื่อง ซี่เหวินหวา เป็นนักพัฒนาความก้าวหน้าทางด้าน วิทยาศาสตร์ เคยได้รับรางวัลระดับ ประเทศมาแล้วหลายรางวัล ได้เดิน ทางไปเผยแพร่ความรูท้ เี่ กีย่ วกับโซล่า เซลส์ และนำ�เสนอผลงานที่เกี่ยวข้อง 40 กว่าประเทศทั่วโลก มณฑลกานซูของจีนตัง้ อยูต่ อน บ น ขอ ง แม่ นำ�้ ฮวงโห ลั ก ษณะ ภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง สภาพภูมิ อากาศค่อนข้างแห้งแล้ง ปริมาณน้ำ� ไม่มาก จึงทำ�ให้การรวมตัวของเมฆ น้อย ช่วงเวลากลางวันที่พระอาทิตย์

สาดส่องค่อนข้างนาน จึงเป็นปัจจัย หลั ก ที่ เ อื้ อ ต่ อ การพั ฒ นาโซล่ า เซลส์ ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว ยิ่งทำ�ให้ซี่เห วินฮวาเกิดแรงดลใจต่างๆ ในการสร้าง ผลงานใหม่ๆ ขึ้น เขาพยายามสร้าง โรงเรียน โรงพยาบาลทีอ่ าศัยการใช้โซ ล่าเซลล์ การเริม่ ต้นในช่วงค.ศ. 1980 ถือ เป็ น ก้ า วที่ สำ�คั ญ ที่ ซี่ เ หวิ น ฮวาเข้ า สู่ วงการดังกล่าว เขากล่าวว่า” ในช่วง นั้นการใช้แผงโซล่าเซลล์มาตรฐานสูง ทีแ่ ปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้า ของประเทศจีนยังล้าหลังมาก เป็นช่วง ที่ เร า จ ะ ต้ อ ง ศึ ก ษ า เ ท ค นิ ค แ ล ะ ประสบการณ์จากประเทศตะวันตก ด้วยเหตุนจี้ งึ ทำ�ให้ขา้ พเจ้าและทีมงาน มีโอกาสในการพัฒนาผลงานอย่างเต็ม ที่ ” ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโซล่าเซลล์ ทีอ่ าศัยอยูท่ ว่ั ประเทศจีน ล้วนแต่ผา่ น การอบรมทีเ่ มืองหลานโจว มณฑลกาน ซู่ในปีค.ศ. 1980-1983 การอบรมครั้ง ดังกล่าวประกอบด้วยผูเ้ ชีย่ วชาญทีม่ า จากประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกา

ญี่ปุ่นเป็นต้น ทว่าหลังจากผ่านการ อบรมนั้น การเรียนรู้ของผู้เชี่ยวชาญ ของจีนนัน้ มีความต่อเนือ่ ง จึงสามารถ พัฒนาให้เกิดความทันสมัยได้ตลอด เวลา ตั้งแต่ปีค.ศ. 2000 ทยอยมีผู้ เชี่ยวชาญจากประเทศต่างๆ ที่คอย เดินทางศึกษาความก้าวหน้าของโซล่า เซลล์ในผืนแผ่นดินจีน การถ่า ยทอดความรู้ผ่า นการ อบรมและการเรียนหลักสูตรระยะสั้น จึงเป็นกระบวนการเรียนรูท้ เี่ ลีย่ งไม่ได้ นายซี่เหวินฮวากล่าวว่า ” ภายใต้กา สนั บ สนุ น ของกระทรวงพาณิ ช ย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ปีค.ศ. 1991 – 2008 พวกเราได้มกี ารจัดอบรม เทคนิคทางด้านโซล่าเซลล์ทงั้ หมด 28 รุ่ น โดยมี ผู้ เข้ า อบรมจาก 5 ทวี ป ทัง้ หมด 104 ประเทศ จำ�นวน 800 กว่า ราย” นอกจากการจัดการอบรมแล้ว การจัดส่งผู้เชียงชาญเพื่อเดินทางไป ช่วยเหลือประเทศต่างๆ ในรูปแบบของ ทวิภาคี ยังมีอยูไ่ ม่นอ้ ย การช่วยเหลือก ลุม่ ประเทศต่างๆ ทางแอฟริกา ในการ

จัดวางรูปแบบของโซล่าเซลล์ การผลัก ดันการใช้โซล่ลา่ เซลล์ทวั่ ประเทศคูเวต ช่วยประเทศบราซิลในการวางแผน สร้างแหล่งกำ�เนิดพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น เมือ่ สภาวะโลกร้อนมีผลกระทบ ต่อสภาพภูมิอากาศอย่างรุนแรงและ คอยคุกคามความเป็นอยูข่ องผูค้ นทุก หย่อมหญ้า การประสบความสำ�เร็จ ของผลงานของด้านโซล่าเซลส์ของจีน จึงเป็นที่ประจักษ์อย่างชัดแจ้ง นายซี่ เหวินหวากล่าวว่า ” การประสบความ สำ�เร็จทางด้านโซลาเซลล์ของจีน มา ควบคูก่ บั ผลงานต่างๆ แสดงให้เห็นถึง การสนับสนุนและยอมรับของสังคม โลกอย่างกว้างขวาง ” เมื่อเดือน ธันวาคม พ.ศ.2005 ตัวแทนหน่วยงาน พั ฒ นาทางด้ า นอุ ต สาหกรรมของ สหประชาชาติและตัวแทนของรัฐบาล จีนได้ลงนามพร้อมกัน ณ กรุงเวียนนา ว่ า ด้ ว ยการยอมรั บ ที่ จ ะสร้ า งศู น ย์ สนับสนุนเทคนิคการใช้โซล่าเซลล์ของ องค์กรสหประชาชาติ ณ มณฑลกาน ซู ปรากฎการณ์ดงั กล่าวจึงเป็นเหมือน

11

ทีน่ ายซีเ่ หวินหวากล่าวว่า” พัฒนาการ ของโซล่าเซลล์ในเมืองจีนนั้น เริ่มต้น พร้อมกับการปฎิรูปการเปิดประเทศ ของจีน ตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่าน มา เกิดการเปลีย่ นแปลงทีเ่ รียกว่าพลิก แผ่นดิน เทคนิคทีเ่ รานำ�มาประยุกต์ใช้ เกิดการเปลีย่ นแปลง แนวความคิดใน การทำ�งานมีการเปลีย่ นแปลง ผลงาน และตำ�แหน่ ง ต่ า งๆ ก็ มี ก ารเปลี่ ย น แปลง ” ภายในปีค.ศ. 2007 การใช้โซล่า เซลล์ในประเทศจีน ครอบคลุมพืน้ ทีถ่ งึ 100 ล้านตารางเมตร สัดส่วนที่ใช้นั้น คิดเป็น 60% ของพื้นที่ทั้งหมดในโลก และจี น กลายเป็ น ประเทศที่ มี ค วาม สำ�คัญทางด้านฐานผลิตอันดับที่สอง ของโลก นายซี่เหวินหวากล่าวอย่าง ภาคภู มิ ใ จว่ า ” การยอมรั บ ของ สหประชาชาติ และโอกาสในการสะสม ประสบการณ์ในการทำ�งานนั้น เป้น เรือ่ งสำ�คัญ และการให้ความสำ�คัญของ รัฐบาลจีนก็เป็นกำ�ลังสำ�คัญในการผลัก ดันให้โวล่าเซลล์มีความก้าวหน้าขึ้น เรื่อยๆ ” นายซี่เหวินหวา เป็นอีกหนึ่ง ตัวอย่างของชาวหุยทีป่ ระสบความ สำ�เร็จในหน้าทีก่ ารงาน ทีค่ อยสร้าง ความภูมใิ จให้กบั กลุม่ ชาติพนั ธุข์ อง ชาวหุยและสังคมจีน ตัวอย่างดัง กล่าวจึงเป็นทีป่ ระจักษ์วา่ ชาวหุยใน ปัจจุบนั นี้ มิได้มอี าชีพขายเนือ้ แกะ เพียงอย่างเดียวอย่างเช่นในอดีต อีกต่อไป แหล่งข้อมูลอ้างอิง http://www.musilin.net. cn/2011/1214/92362.html http://th.wikipedia.org/wiki/

ไปประกอบพิธีอุมเราะฮ์ ณ ราชอาณาจักรซาอุ ฯ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 เวลา 08.00 น. ทุกคนเดินทางพร้อมกันที่ สนามบิ น สุ ว รรณภู มิ และออกจาก สนามบิน เวลา 11.00 น. ถึงสนามบิน มัสกัต ประเทศโอมาน เวลา 15.30 น. และต่ อ เครื่ อ งบิ น ไปถึ ง สนามบิ น เจดดาห์ ราชอาณาจักรซาอุดอิ าระเบีย เวลาประมาณ 20.30 น. เพื่อเดินทาง ต่อโดยรถบัสปรับอากาศ ไปยังเมือง มาดีนะห์ ถึงโรงแรมทีพ่ กั เวลาประมาณ 03.30 น. เมื่อถึงที่พักทุกคนจะเตรียม ไปยังมัสยิดฮารอม เพือ่ ประกอบศาสน กิจประจำ�วัน ทำ�การละหมาดซุบฮิ (เช้า มืด) และเยี่ยมสถานที่ฝังร่าง ท่าน ศาสดามูฮำ�มัด (ซล.) และบรรดาซอ ฮาบะฮ์ (สาวก) ของท่าน มุสลิมทุก คนจะแวะเยี่ยมเยียน และประกอบ

ศาสนกิจ(อามัล้ อิบาดะฮ์) ละหมาดฟัรดู (ประจำ�วันวันละ 5 เวลา) อยู่ที่เมือง นี้รวม 5 วัน และได้มีโอกาสไปเยี่ยม สถานที่สำ�คัญทางประวัติศาสตร์ เช่น มัสยิดกุบาฮ์ ซึง่ ถือเป็นมัสยิดแห่งแรก ของมุสลิม การไปดูภูเขาอูฮุด ซึ่งเป็น สมรภูมิรบครั้งสำ�คัญ และเยี่ยมชม สวนอินทผาลัม ตลาดซือ้ ขายอินทผาลัม ฯลฯ วันที่ 5 กรกฏาคม 2556 เวลา ประมาณ 16.30 น. ทั้งหมดเดินทาง โดยรถบั ส ปรั บ อากาศ ไปยั ง เมื อ ง เมกกะฮ์ ถึงโรงแรมทีพ่ กั เวลาประมาณ 21.30 น.(ที่พักอยู่ห่างจากมัสยิดอัล ฮารอมประมาณ 800 เมตร) ในขณะ เดินทางออกจากเมืองมาดีนะห์ ทุก คนต้องเตรียมเดินทางไปประกอบพิธี

อุ ม เราะฮ์ ผู้ ช ายต้ อ งแต่ ง ตั ว ครอง เอี๊ยะรอม ตลอดการเดินทางต้องตั้ง เจตนา(เหนี ย ต) การประกอบพิ ธี อุมเราะฮ์ เมือ่ ถึงเมืองเมกกะฮ์ทกุ คน จะเร่ ง รี บ ไปมั ส ยิ ด อั ล ฮารอม ที่ ตั้ ง บัยตุ้ลเลาะห์ (กะบะห์) เพื่อประกอบ พิธีอุมเราะฮ์ โดยการเดินตอวาฟ 7 รอบ (กุดูม) รอบกะบะห์ และเดิน สะแอ 7 เที่ยว ระหว่างภูเขาซอฟา และภูเขามัรวะ (ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร) เสร็จทำ�การตะฮัลล้น (ขลิบ ผมหรื อ โกนผม) เป็ น อั น เสร็ จ พิ ธี อุมเราะฮ์ให้กับตัวเอง หลังจากนั้นใน วันต่อไปทุกคนสามารถประกอบพิธี อุมเราะฮ์ได้ตลอด และทำ�การละหมาด ที่ มั ส ยิ ด อั ล ฮารอม ให้ ไ ด้ ม ากที่ สุ ด เนือ่ งจากการละหมาดทีม่ สั ยิดแห่งนีม้ ี

คุณค่าความดีมากถึง 1 หมืน่ เท่า และ ได้ถือศีลอดเริ่มเข้าสู่เดือนรอมฏอน ละหมาดตะรอเวีย๊ ะห์ทกุ ค่ำ�คืน จะมีผล บุญมากเท่ากับการได้ประกอบพิธฮี จั ญ์ วันที่ 14 กรกฏาคม 2556 เวลา ประมาณ 17.30 น. เดินทางออกจาก เมืองเมกกะห์ ไปยังสนามบินเจดดาห์ เพือ่ เดินทางกลับประเทศไทย ถึงสนาม บินสุวรรณภูมิ เวลาประมาณ 19.30 น. ของวันที่ 15 กรกฏาคม 2556 (ตาม เวลาไทย) และนำ�ลู ก ค้ า เข้ า ที่ พั ก โรงแรมรีเจ้นท์ รับประทานอาหารเลีย้ ง ละศีลอด ก่อนเข้าทีพ่ กั เพือ่ พักผ่อน และ เดินทางกลับมาตุภมู ใิ นวันถัดไป “อัล ฮัมดูลิ้ลลา”

การเดินทางไปประกอบพิธี อุมเราะฮ์ครัง้ นี้ ประสบความสำ�เร็จ ด้ ว ยดี จากความร่ ว มมื อ จาก พนักงานธนาคารหลายท่าน หลาย ส่วนงาน ถือเป็นการได้รับผลบุญ ความดีในส่วนนี้ “อัลฮัมดูลิ้ลลา” และโครงการดีๆอย่างนี้ หวังว่ายัง คงมีตอ่ ไป เพือ่ ส่งเสริมการทำ�ความ ดีในทุกภาคส่วน “อินชาอัลลอฮ์” รายงานโดย วันชัย พฤทธ์พจน์ (ฮัจญีมุสตอฟา) กลุ่มงานสินเชื่ออิสลาม กองทุนธนาคารอิสลาม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์


12

ทัศนะบทความ ดร.ฟารุก มะหะหมัด อาจารย์ประจำ�ศูนย์อิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ

การแบ่งแยกทางการเมืองอียิปต์ มี ค วามเข้ ม ข้ น มากขึ้ น จากการ รัฐประหารที่กระทำ�ต่อ รัฐบาล อิควาน อัลมุสลีมนี กลุม่ ผูใ้ ห้การ สนั บ สนุ น (อิ ค วาน) ยั ง คงมี จำ�นวนนับล้านคน แต่ทงั้ สองฝ่าย ระหว่ า งกลุ่ ม ที่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น และต้านรัฐประหารยังคงตอบโต้ กันไปมา ประเด็นทีน่ า่ สังเกตภาย หลังหนึง่ สัปดาห์ทมี่ กี ารรัฐประหาร การเดินขบวนประท้วงเป็นจุดเริม่ ต้ น ของสมรภู มิ ร บบนถนนโดย เพียงหวังและตั้งใจให้ มุฮัมมัด มุรซี กลับมารับตำ�แหน่งในแบบ เดิ ม โดยผู้ ที่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น อิควานนั้นมิได้ต้องการสิ่งอื่นใด นอกจากนั้น แต่ความโหดร้ายของกองกำ�ลัง อียิปต์ที่กระทำ�ต่อผู้บริสุทธ์ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2556 เป็นเรื่องที่น่าเสียใจ เมื่ อ พี่ น้ อ งมุ ส ลิ ม ที่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น ประชาธิปไตยต้องสังเวยชีวิตกับการ กระทำ�ของเจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ บริ เ วณ Republican Guards headquarter มีผู้เสียชีวิตมากถึง 51 ศพ สิ่งที่สนอง กลั บ มานั้ น ยิ่ ง เป็ น การกระตุ้ น ให้ ผู้ สนับสนุน มุฮัมมัด มุรซี เพิ่มจำ�นวน มากขึ้น และยังสร้างความโกรธแค้น ต่อการกระทำ�ในครั้งนี้ที่ผิดศีลธรรม เหมือนกับการฆาตกรรมและยัดเยียด ความโหดร้ายที่ประชาชนอียิปต์ต้อง โดนสังหาร สิงทีป่ รากฏไม่สมควรจะมาเป็น ปัจจัยหรือผลลัพธ์ของการรัฐประหาร ของทหารมันไม่ได้เป็นเครือ่ งชีห้ รือบ่ง บอกถึงความสำ�เร็จในครัง้ นี้ มีเพียงแต่ ความเจ็บช้ำ�ทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศเท่านัน้ เหตุการณ์ในครัง้ นีเ้ ป็นเหมือนคำ�นิยาม ที่จะทำ�นายถึงโครงสร้างทางสังคม อี ยิ ป ต์ ที่ แ ตกแยกอย่ า งชั ด เจน ยิ่ ง เป็นการปลุกฝังอุดมการณ์ในแบบผิดๆ ของผู้ที่ชื่นชอบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง สิ่งที่ เ กิ ด ขึ้ น ยิ่ ง ทำ� ใ ห้ ก า ร เ มื อ ง แ ล ะ ประชาธิปไตย ถดถอยและล้าหลังมาก ขึ้นกว่าเดิม เป็ น เรื่ อ งที่ น่ า เสี ย ใจต่ อ การ กระทำ�ของเจ้าหน้าที่รัฐนี่ยังไม่รวม บริเวณ Rabaa al-adawiya ที่กลุ่ม ให้การสนับสนุน มุรซี รวมตัวกันอยู่ที่ นั่น มีการทำ�กิจกรรมเรียกร้องพี่น้อง มุสลิมชาวอียิปต์ให้ออกมาต่อสู้รักษา ความถูกต้อง การยืนหยัดของกลุ่มผู้ สนับสนุนอิควานในครั้งนี้ สิ่งที่พวก เขาคิด นอกจากจะต้องสูญเสียเลือด เนือ้ และชีวติ เป็นเหมือนกับถูกลิขติ ได้ กำ�หนดเอาไว้แล้ว เขาต้องการได้สงิ่ ที่ ถูกต้องกลับคืนมา การรายงานของสำ�นักข่าวเกีย่ ว กับการกระทำ�ของเจ้าหน้าทีร่ ฐั คือการ ยิ่งแก๊สน้าตาเข้าสลายกลุ่มคนที่กำ�ลัง ทำ�พิธลี ะหมาดแต่ผดิ พลาดไปโดนเด็ก สารแก๊สเข้าปอดแบบเต็มๆ ทำ�ให้เสีย ชี วิ ต ในทั น ที การละหมาดในเขตผู้ ชุมนุมเวลานั้นจึงต้องหยุดชะงัก การ สลายฝู ง ชนแถมยั ง ไม่ ส ามารถเข้ า ควบคุ ม สถานการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน

เดอะพับลิกโพสต์

ปี ท่ี 8 ฉบับที่ 93 (ประจ�ำวันที่ 1-30 กันยายน พ.ศ. 2556)

อิควาน อัลมุสลีมีน

อุ ดมการณ์อิสลามที่ไม่มีวันสูญสิ้น (จบ)

ประเทศได้ การสาดกระสุนปืนของกอง กำ�ลังทหาร ตำ�รวจ เป็นสิง่ ทีก่ ำ�ลังสร้าง ผลร้ายอย่างใหญ่หลวง เพราะการ ชุ ม นุ ม ของพี่ น้ อ งมุ ส ลิ ม นั้ น เพี ย งแค่ ต้องการผู้นำ�ของเขากลับมา แต่การ ตอบกลับนั้นรุนแรงเกินจะรับได้ การ กระทำ�ของเจ้าหน้าทีอ่ าจจะเป็นชนวน ทำ�ให้เกิดสงครามกลางเมืองขึน้ ในเขต พืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่ประชากรก็ยงั คงให้การ สนั บ สนุ น อิ ค วาน การยึ ด อำ�นาจ ยาวนานมากแค่ ไ หน ก็ ยิ่ ง ทำ�ให้ สถานการณ์เปลีย่ นเป็นโอกาสทีด่ มี าก ขึ้นของอิควาน การที่มีการติดตาม สถานการณ์ การสัมภาษณ์ของนักข่าว กับ บริษทั เอกชน คนทำ�งาน ข้าราชการ โดยส่วนใหญ่ให้การสนับสนุน อิควาน เพื่มขึ้นด้วยกับเหตุผลและโอกาสใน ความก้ า วหน้ า ของตนเองและของ ประเทศ การแสดงออกของกลุ่มคนบาง กลุม่ ทีต่ อ่ ต้านรัฐบาลของมุรซีนนั้ เป็น เหมือนว่ากำ�ลังทรยศต่อชาติบา้ นเมือง หรือออกห่างจากศาสนา ของกลุ่มที่ ให้การสนับสนุนกองทัพ เพือ่ รัฐประหาร ด้วยเหตุผลที่น่าละอายต่อความเป็น มุสลิม ไม่เห็นด้วยกับความเคร่งครัด ในหลักการอิสลาม อ่อนโลกเพ้อฝันกับ บางสิ่งที่ไม่ได้สร้างความสมดุลให้กับ เศรษฐกิจและสังคมของประเทศตนเอง การเห็นด้วยกับการรัฐประหารนั้นยิ่ง กลับทำ�ให้กลุ่มคนเหล่านี้หลงผิดต่อ การกระทำ� ในขณะนัน้ ยังมีการรายงาน สถานการณ์ บ ริ เ วณ republican guards headquarter ว่า กลุม่ ผูใ้ ห้การ สนั บ สนุ น ตั้ ง ค่ า ยประท้ ว ง มี ผู้ เ ห็ น เหตุการณ์อธิบายถึง พลแม่นปืนที่อยู่ ในบริ เวณที่ สู ง ซุ่ ม ยิ ง กลุ่ ม ผู้ ใ ห้ ก าร สนับสนุน มุฮัมมัด มุรซี เป็นคำ�กล่าว รายงานของ นายทหารระดับสูงที่มี นามว่า Ahmed ali และยังคงยืนยัน ว่าเป็นไปตามคำ�สัง่ ทุกประการต่อการ ใช้กำ�ลังอาวุธในครั้งนั้น ในช่วงเวลา ที่มีการแสดงออกทางคำ�พูดของผู้นำ� กลุ่ ม อิ ค วานนั้ น กั บ ผลลั พ ธ์ ท างการ กระทำ�ที่เจ้าหน้าที่รัฐได้แสดงออกมา ก็ยงิ่ จะเพิม่ ความชัดเจน ระหว่าง กลุม่ อิสลามเคร่งครัด ที่ให้การสนับสนุน พรรคเสรี ภ าพและความยุ ติ ธ รรม Freedom and Justice Party (FJP) พรรคการเมืองทีเ่ ป็น อิควาน ตัวแทน

ของพรรคได้ออกมาเตือนการกระทำ� ของทหารในครั้งนี้ว่า ระวังจะกลาย เป็นสงครามกลางเมืองอย่างเช่นใน ซีเรีย หากเป็นเช่นนัน้ มิตทิ างการเมือง ในภูมภิ าคจะเป็น มายาคติในความเลว ร้ายอย่างถึงที่สุด สถานการณ์ทเี่ กิดขึน้ ที่ จัตตุรสั ทาหรีรแสควร์ Tahrir Square เขต พื้นที่ที่ไม่กว้างใหญ่มากนักไม่กี่กิโล มิเตอร์ สถานที่แห่งนี้กลับกลายเป็น พื้ น ที่ ที่ ใ ห้ ค วามหมายในหลายสิ่ ง ทางการเมืองอียิปต์คือการปฎิวัติโค่น อำ�นาจผู้นำ�จากอดีต ประธานาธิปดี ฮุ ส นี มู บ าร๊ อ ก แต่ ใ นเวลาที่ มี ก าร รณรงค์ตอ่ ต้าน อดีตผูน้ ำ�อย่าง มุฮมั มัด มุรซี ก็เป็นอีกช่วงเวลาทีจ่ ะน่าอธิบาย เอาไว้ในประวัติศาสตร์ที่น่าจดจำ� ที่ ความต่างระหว่าง ปฏิวตั ิ ฮุสนี มูบาร๊อก เพือ่ เปลีย่ นการปกครองกับ รัฐประหาร มุฮัมมัด มุรซี เปลี่ยนตัว ผู้นำ� แต่ไม่ เปลี่ยนการปกครอง น่าจะเป็นชาติ อาหรับชาติเดียวที่เกิดปรากฏการณ์ ในลักษณ์แบบนี้ ในเขตพื้นที่ tahrir Square มีการขาย ภาพ โปสเตอร์ ผู้ บัญชาการทหารอียปิ ต์ทกี่ อ่ รัฐประหาร คื อ นายพล อั ล ซิ ซี ในกลุ่ ม คนที่ สนับ สนุนการรัฐ ประหารพูดว่า เป็น เหมื อ น วั ฎ จั ก รในครั้ ง ที่ ส อง ของ การเมือง อียปิ ต์ สิง่ ทีผ่ ใู้ ห้การสนับสนุน คือการชูรูปภาพ ผู้ทำ�การรัฐประหาร เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใน tahrir square มัน ไม่สามารถทีจ่ ะอธิบายอันใดได้เลยว่า เป็นสิง่ ทีก่ ำ�ลังพิทกั ษ์รกั ษาความมัน่ คง ทางการเมือง ความยุตธิ รรมทางสังคม และความรักชาติ คือไม่สามารถสรุป ออกมาได้เลยสักอย่างเดียว !!! เป็น ค ว า ม รู้ สึ ก ข อ ง ต น เ อ ง ม า ก ก ว่ า อุดมการณ์รักชาติ การชูรปู ภาพในชุดเต็มยศเครือ่ ง แบบทหารของ นายพล อัลซิซี ผูใ้ ห้การ สนับสนุนได้นำ�รูปของอดีตผูน้ ำ� อียปิ ต์ อั น วา ซาดั ต กั บ กามาล อั บ ดุ ล นัซเซอร์ เพื่อนำ�มาเปรียบเทียบเพื่อ แสดงถึงความเป็นชาตินิยมอาหรับ ที่ เกิดขึ้นในรอบห้าสิบปีที่ผ่านมา สิ่งที่ เห็นเป็นการใช้ความพยายามทุกวิธี ทางเพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดความ รักชาติ สิ่งที่ผู้สนับสนุนรัฐประหาร พยายามทำ�นัน้ เพือ่ เกิดความรักฮึกเหิม ในจิ ต นาการเป็ น เหมื อ นตรรกะที่

ต้องการให้ทหารปกครองประเทศต่อ ไป ในความคิดของผู้สนับสนุน เป็นการยึดมัน่ ในอุดมคติหรือสิง่ ทีเ่ ขาอาจจะคิดว่าเป็นทางออกทีด่ ขี อง สังคมอียิปต์ก็เป็นได้ นอกจาก ภาพที่ ชูของ นายพล อัลซิซี ยังมีรูป เชค อัซฮัร บาทหลวงนิกายออโธดอกซ์ ผสมผสานแบบประปราย การเมืองอียิปต์มิใช่ความแตก ต่างระหว่างความสว่างกับความมืด การแรกเริม่ ต่อต้านฮุสนี มูบาร๊อก หรือ ประชาธิปไตยในแบบตะวันตกเป็นช่วง เวลาทีน่ า่ สนใจ จนมาถึงการโคนอำ�นาจ มุฮัมมัด มุรซีี เหตุผลทางความคิด ของประชาชนอี ยิ ป ต์ เ องหรื อ พลั ง อำ�นาจผลประโยชน์อันมหาศาลของ ประเทศที่อียิปต์ได้รับจากตะวันตก บางครั้งตะวันตกอย่างสหรัฐกลับถูก กล่าวหาว่าให้การสนับสนุนมุรซีแต่เป็น เพียงข่าวลือ แต่ในความจริงเสียยิง่ กว่า สิง่ ใดคือ สหรัฐให้การสนับสนุน อียปิ ต์ ในช่วง ฮุสนี มูบาร๊อก เป็นเหมือน ยึดถือลัทธิ fascism ผูเ้ ผด็จการในการ ปกครองอียิปต์อย่างเป็นจริงที่สุด ใน บริเวณรอบๆ ชูรปู ภาพ บารัค โอบามา กับ แอเน แพนเทอสัน ทูตสหรัฐประจำ� อียิปต์ ซึ่งมีอยู่ทั่วไปในย่าน square สิ่งที่เห็นสามารถตอบคำ�ถามใด้ในตัว เองว่า สหรัฐต้องการสนับสนุนอะไรยัง ไง ในอียิปต์ !!! ในส่วนของความ สัมพันธ์ระหว่างอียปิ ต์กบั สหรัฐทีม่ กี าร เข้ า ร่ ว มยุ ท ธ์ ศ าสตร์ ท างการทหาร ร ะ ห ว่ า ง ส อ ง ป ร ะ เ ท ศ นั บ ตั้ ง แ ต่ ประธานาธิบ ดีดี อันวา ซาดัต ผล ประโยชน์ที่กองทัพอียิปต์ได้รับจาก สหรัฐเป็นจำ�นวนเงินมหาศาล มากถึง ประมาณ 1.5 พันล้าน สหรัฐเองให้การ สนับสนุนการรัฐประหารในครั้งนี่ ยิ่ง การรัฐประหาร ปฎิวัติเกิดขึ้นบ่อยแค่ ไหน ก็ยิ่งทำ�ให้ประเทศเดินถอยหลัง มากขึ้นเท่านั้น ป ร ะ เ ท ศ อ า ห รั บ ที่ ใ ห้ ก า ร ส นั บ ส นุ น รั ฐ ป ร ะ ห า ร อ ย่ า ง ซาอุดอิ าระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นการส่งสัญญานที่ดีถึงภูมิศาสตร์ ทางการเมืองมีการรายงานจากสำ�นัก ข่าว อาหรับว่า ซาอุดอิ าระเบียฝากเงิน จำ�นวน 2 พันล้าน ให้กบั ธนาคารกลาง ของอียปิ ต์และมีการจัดส่งนาํ้ มันให้อกี ด้ ว ย สหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เรตส์ ใ ห้ ก าร

สนับสนุนทางการเงินโดยที่ปราศจาก อัตราดอกเบีย้ เป็นการให้ความสำ�คัญ ต่อเศรษฐกิจและการเมืองประเทศนี้ เป็นอย่างยิง่ ในส่วนของประเทศการ์ตา้ เมื่อไม่นานมีการเพิ่มเติมระบบการ พานิชย์กบั อียปิ ต์ เกีย่ วกับ ทรัพยากร แก็สให้กับอียิปต์ รัฐบาลการ์ต้าเองได้ มี ก ารตอบสนอง ถึ ง นโยบายต่ า ง ประเทศที่เกี่ยวเนื่องกับอียิปต์ไปใน ทิ ศ ทางที่ ดี ขึ้ น กว่ า เดิ ม ยั ง สนั บ สนุ น ทางการเงินจำ�นวนมหาศาลอีกด้วย และยั ง เป็ น หนึ่ ง ในอาหรั บ ที่ ใ ห้ ก าร ส นั บ ส นุ น อิ ค ว า น จ ะ ต่ า ง กั บ ซาอุดอิ าระเบีย กับ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ในส่วนของประเทศที่เคยเป็น อดีตพันธมิตรกับอียิปต์ก่อนที่เปลี่ยน ผ่ า นมาเป็ น สหรั ฐ คื อ รั ส เซี ย ที่ ยั ง เหนียวแน่นปกป้องซีเรียเวลานี้ หรือ เป็นไปได้ที่จะพยายามเข้าร่วมวงการ เมื อ งในอนาคต มี ก ารรายงานจาก สำ�นักข่าวในกรุงมอสโคว่า รัฐบาล รัสเซียให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ อี ยิ ป ต์ จะเป็ น การช่ ว ยเหลื อ ทาง เศรษฐกิจหรือเพิ่มบทบาทให้มากขึ้น ในภูมิภาคตะวันออกกลาง แต่ด้วย ความย่ำ�แย่ทางเศรษฐกิจของอียิปต์ เองก็ตามที กับการเฝ้าจับตามองของ รัสเซียอยู่ห่างๆ ภายหลังที่ มุฮัมมัด มุรซี ได้รับตำ�แหน่งและโดนปลดใน เวลาต่อมา บทบาททางการทูตของ รัสเซียจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจหากจะมี นโยบายต่ า งประเทศกั บ ประเทศ อาหรับ การแย่งซีนกับสหรัฐเป็นเรื่อง ทีเ่ ร้าใจไม่นอ้ ย การจัดสรรงบประมาณ ทีจ่ ะให้การสนับสนุน เป็นทางเศรษฐกิจ ของประเทศที่อาจจะเห็นผลในระยะ ยาว ของรัสเซียเอง นโยบายทางการทูตกับรัฐบาล ชั่วคราวอียิปต์ยิ่งทำ�ให้รัสเซียรอบรู้ เชียวชาญสถานการณ์ในประเทศเพิม่ มากขึ้น รัสเซียจะพิจารณาในทุกๆ ความต้องการของอียปิ ต์เพือ่ แผนการ ในอนาคตในการช่วยเหลือ นับจากวัน ที่ 8 กรกฏาคม 2013 กับความโหด ร้ายของเจ้าหน้าที่รัฐอียิปต์กระทำ�ต่อ พี่ น้ อ งมุ ส ลิ ม ที่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น ประชาธิปไตย เป็นเรื่องที่ตระหนักรับ รู้ เ พิ่ ม มากขึ้ น ที เ ดี ย วความต้ อ งที่ เปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญของรัฐบาล ชั่วคราวในเวลานี้ก็ต้องเป็นไปตาม มติมหาชนหรือจัดการเลือกตัง้ ให้เร็วทีส่ ดุ รัฐบาลชั่วคราวอาจจะเป็นช่วง เวลาสัน้ ๆ เพือ่ ให้การส่งผ่านการเมือง อี ยิ ป ต์ ห รื อ จั ง หวะแห่ ง การปรั บ ปรุ ง รัฐธรรมนูญหรือภายในระยะเวลาทีเ่ ป็น มติที่มาจากมหาชนจะเป็นตัวเสริมใน การเปลี่ยนแปลง การเลือกตั้งอาจจะ มีขนึ้ ในปี 2014 แต่สายเลือดแห่ง มุสลิม ภราดรภาพที่กระหายในการต่อสู้และ ไม่เชื่อว่าคะแนนเสียงของ มุฮัมมัด มุรซี จะเปลีย่ นแปลงจากเดิม พวกเขา ต้องการเพียงชัยชนะทีไ่ ม่ตอ้ งการการ ประณีประนอมเพราะสิ่งที่ทหารเจ้า หน้าที่รัฐได้กระทำ�นั้นเป็นการกระตุ้น ให้ อิควาน น่าเห็นใจมากขึ้น ผลลัพธ์ จากหลายๆ สิ่ ง นั้ น ทำ�ให้ แ บ่ ง แยก ทางการเมืองอียิปต์ทำ�ให้สิ่งใหม่จะมี มากขึ้นเรื่อย และ ปฎิวตั ิ รัฐประหาร คงจะ ไม่ เ พี ย งพอสำ � หรั บ การเมื อ งใน ประเทศนี้.....


เดอะพับลิกโพสต์

ปี ท่ี 8 ฉบับที่ 93 (ประจ�ำวันที่ 1-30 กันยายน พ.ศ. 2556)

13


14

มุ สลิมวันนี้

เดอะพับลิกโพสต์

ปี ท่ี 8 ฉบับที่ 93 (ประจ�ำวันที่ 1-30 กันยายน พ.ศ. 2556)

Muslim Today

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลเจ๋ง! เปิ ดตัวแอพฯ“สแกนฮาลาล”บนมือถือครัง้ แรกของโลก ครบรอบ 10 ปีศวฮ.จฬ. จับมือ สกอท. เปิดตัวแอ็พ Halal Thailand สแกนฮาลาลบนมือถือครั้ง แรกของโลกในงานประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์ฮาลาล Hasib 2013 อยากรูว้ า่ ฮาลาลจริงไหม หมดอายุ เมื่ อ ไหร่ ใครผลิ ต ตรวจสอบ ฮาลาลได้ด้วยตัวเอง เพียงสแกน บาร์โค้ดบนผลิตภัณฑ์ผ่านมือถือ ง่ายๆ ได้ข้อมูลครบ ในปั จ จุ บั น ผู้ บ ริ โ ภคมุ ส ลิ ม สามารถรู้ว่าผลิตภัณฑ์ที่วางจำ�หน่าย อ ยู่ ผ่ า น ก า ร รั บ ร อ ง ฮ า ล า ล จ า ก สำ�นักงานคณะกรรมการกลางอิสลาม แห่งประเทศไทย (สกอท.) หรือไม่ โดย สังเกตจากเครื่องหมายรับรองฮาลาล (สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน) ที่ปรากฏอยู่ ทีบ่ รรจุภณ ั ฑ์ของผลิตภัณฑ์นนั้ แต่วธิ ี เดี ย วที่ จ ะสามารถรู้ ว่ า การรั บ รอง ฮาลาลนั้นถูกต้องหรือไม่ การรับรอง หมดอายุแล้วหรือยัง หากต้องการรู้ จำ�เป็นต้องสอบถามไปยัง สกอท.ซึ่ง ไม่สะดวกยุง่ ยาก แต่นบั จากนีผ้ บู้ ริโภค สามารถทราบได้ทนั ทีวา่ สถานะฮาลาล ของผลิตภัณฑ์ที่วางจำ�หน่ายอยู่เป็น อย่างไร โดยใช้แอพพิเคชั่น“Halal Thailand” ในการตรวจสอบข้อมูล ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดที่มีตราฮาลาลได้ ด้วยตัวเอง ทั้งนี้เมื่อวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา ศูนย์วิทยาศาสตร์ ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ. จฬ.)ร่วมกับสำ�นักงานคณะกรรมการ กลางอิสลามแห่งประเทศไทย (สกอท.) และสถาบั น มาตรฐานฮาลาลแห่ ง ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพร่วม จัดการ ประชุมวิชาการควบคูก่ บั งานการแสดง สินค้าผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล ภาย ใต้ โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสาม

ต�ำรวจ หญิงมุสลิม สวมฮิญาบ ได้แล้ว!

ฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย(Working Group on Halal Products and Servicse under Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle หรือ IMT-GT HAPAS) ในงาน“หนึ่ง ทศวรรษศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ ฮ าลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” และ งาน ประชุมวิชาการนานาชาติ Hasib 2013 รวมถึงการเปิดตัวแอพ “Halal Thai land”สแกนฮาลาลบนมือถือครั้งแรก ของโลก ณ.โรงแรมสุโกศล ถนน ศรีอยุธยา กรุงเทพฯ โดยมีนายนิวฒ ั น์ ธำ�รง บุ ญ ทรงไพศาล รองนายก รัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่ การกระทรวง พาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน รองศาสตราจารย์ ดร.วิ นั ย ดะห์ลัน ผู้อำ�นวยการ ศวฮ.จฬ. เปิด เผยว่า ปัจจุบนั ผูบ้ ริโภคมุสลิมสามารถ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่วางจำ�หน่าย

ทัว่ ไปผ่านการรับรองฮาลาลได้งา่ ยขึน้ ด้วยการใช้ แอ็พ “Halal Thailand” ที่ ศวฮ.จฬ.ร่วมกับสกอท.พัฒนาขึ้น โดยนำ�โทรศัพท์มือถือทั้งระบบแอน ดรอยด์และไอโอเอส สแกนไปบนบาร์ โค้ดหรือคิวอาร์โค้ดหรือพิมพ์หมายเลข ฮาลาลบนมือถือ จะเห็นข้อมูลการตรวจ สอบคุณภาพของผลิต ภัณฑ์อาหาร หรือระบบการออกใบรับรอง HAL-Q ซึ่งเป็นกระบวนการตรวจสอบความ ถูกต้องของใบรับรองทางอิเล็คโทรนิกส์ ผ่านระบบเว็บ ให้สามารถสื่อสารได้ ทุกพืน้ ที่ โดยระบบจะทำ�การส่งรหัสที่ อ่านได้จากบาร์โค้ดผ่านอินเตอร์เน็ต มายังเว็ปเซอร์วิส ที่ติดตั้งอยู่บนเซิฟ เวอร์ เพื่อค้นหาข้อมูลการรับรองฮา ลาลแล้วส่งกลับไปในรูปแบบ XML เมื่อโปรแกรมที่อยู่บนโทรศัพท์มือถือ ได้รบั ข้อมูลแล้ว จะทำ�การแปลงข้อมูล

ที่ถูกต้องส่งกลับมา เพื่อแสดงผลบน หน้าจอตรวจสอบข้อมูลฮาลาลได้ดว้ ย ตั ว เอง เป็ น ประโยชน์ ต่ อ ผู้ บ ริ โ ภค บริ ษั ท ผู้ ผ ลิ ต และสกอท.งานชิ้ น นี้ ประเทศไทยนำ�เสนอเป็นประเทศแรก ทำ�ให้เครื่องหมายรับรองฮาลาลของ ประเทศไทย ได้รบั ความน่าเชือ่ ถือมาก ยิ่งขึ้น ปัจจุบันการรับรองฮาลาลของ สกอท.ใช้ ร ะบบ “ศาสนารั บ รอง วิทยาศาสตร์รองรับ” โดย สกอท. ทำ�งานร่ ว มกั บ ศวฮ.จฬ.ซึ่ ง มี ห้ อ ง ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฮาลาลที่ทัน สมัยด้วยระบบ ISO/IEC 17025 ใช้ นักวิทยาศาสตร์มสุ ลิมทัง้ หมดอันเป็น ไปตามหลักศาสนบัญญัตอิ สิ ลาม ศวฮ. จฬ.พัฒนาระบบและผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของ อุตสาหกรรมฮาลาล ให้เป็นทีห่ นึง่ ในโลก “ประเทศไทยเป็นประเทศแรก ของโลก ที่มีการนำ�เทคโนโลยี Halal Barcode และ Halal QR code ผ่าน Application “Halal Thai” มาใช้ บริการแก่ผบู้ ริโภคบนโทรศัพท์มอื ถือ สมาร์ทโฟน ต่อไปผมเชื่อว่า แม้แต่ ตรา อย.ตรากระทรวงอุตสาหกรรมก็ จะเข้าสู่ระบบลักษณะเดียวกันนี้ และ ครอบคลุมทัว่ ทุกระบบภายใน 7 ปีขา้ ง ห น้ า ปั จ จุ บั น มี เ ฉ พ า ะ ที่ ศู น ย์ วิทยาศาสตร์ฮาลาลก่อน ซึง่ ผลิตภัณฑ์ ทุกตัวที่เป็นของฮาลาล คงต้องเร่ง ดำ�เนิ น การอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพราะ ผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยมีหลายแสนตัว เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองฮาลาลมี 7 หมื่นผลิตภัณฑ์ และกำ�ลังดำ�เนิน การเข้าสูบ่ ญ ั ชีในระบบของแอพฯนี้ ถ้า เป็ น ไปได้ ภ ายในสิ้ น ปี นี้ น่ า จะเข้ า สู่ ระบบเกือบหมด” รศ. ดร.วินัย กล่าว

สตช.อนุ ญ าตตำ � รวจหญิ ง มุ ส ลิ ม ทั่ ว ประเทศไทยสวม ฮิญาบปฏิบัติงานได้แล้ว เมื่อวันที่ 22 ส.ค. ที่ผ่านมา ทีส่ ำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ (สตช.) พล.ต.อ.เจตน์ มงคลหัตถี ทีป่ รึกษา (สบ 10) เป็นประธานการประชุม คณะทำ�งานพิจารณากำ�หนดให้ ข้าราชการตำ�รวจหญิงมุสลิมคลุม ฮิญาบ โดยมีฝ่ายปกครอง ผู้แทน หน่วยความมัน่ คง และผูแ้ ทนเหล่า ทัพร่วมประชุมพิจารณา พล.ต.อ.เจตน์กล่าวว่า การ ประชุมพิจารณาครัง้ นีส้ บื เนือ่ งจาก ทางคณะกรรมการกลางอิสลาม ปัตตานีมี หนังสือขอให้ขา้ ราชการ ตำ�รวจหญิงทีน่ บั ถือศาสนาอิสลาม คลุ ม ฮิ ญ าบได้ อี ก ส่ ว นหนึ่ ง ข้ า ราชการตำ�รวจหญิ ง ที่ นั บ ถื อ ศาสนาอิสลามร้องขอไปยังสมาชิก สภา ราษฎร ทาง ส.ส.ก็ส่งเรื่อง มายัง ตร.ให้พจิ ารณาว่าเหมาะสม หรื อ ไม่ ผลการพิ จ ารณาคณะ กรรมการเห็ น ว่ า ให้ ข้ า ราชการ ตำ�รวจหญิงทีน่ บั ถือศาสนาอิสลาม คลุ ม ฮิ ญ าบได้ ใ นชุ ด เครื่ อ งแบบ ปกติสกี ากี โดยให้สวมเสือ้ แขนยาว ถึงข้อมือ กระโปรงหรือกางเกงคลุม ข้อเท้า สวมผ้าคลุมฮิญาบสีกากี โดยให้สวมเข้าไปในคอเสื้อ ซึ่ง อนุญาตให้การแต่งชุดฮิญาบใน การทำ�หน้าที่ประชาสัมพันธ์และ การเยี่ยมเยียน พบปะประชาชน ตามที่ ร้ อ งขอมาเพราะไม่ เ ป็ น อุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ โดย อนุ ญ าตข้ า ราชการตำ�รวจหญิ ง มุสลิมทั่วประเทศเพื่อความเสมอ ภาค จากนีจ้ ะเสนอ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ.ตร.พิจารณาต่อไป พล.ต.อ.เจตน์กล่าวต่อว่า จากการสำ�รวจเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ หญิงมุสลิมทั่วประเทศมีทั้งหมด 100 นายเศษ มีความประสงค์แต่ง เครือ่ งแบบสวมฮิญาบ 60 นาย ไม่ ประสงค์แต่งเครือ่ งแบบสวมฮิญาบ 40 นาย


มุ สลิมวันนี้

เดอะพับลิกโพสต์

ปี ท่ี 8 ฉบับที่ 93 (ประจ�ำวันที่ 1-30 กันยายน พ.ศ. 2556)

“ฟ้าจรดทราย” เป็นนิยายที่แต่ง ขึน้ โดย “โสภาค สุวรรณ” ถือเป็น นิยายรักที่ได้รับความนิยมจากผู้ อ่านอย่างสูงเรือ่ งหนึง่ โดย บริษทั ดาราวิดโี อ จำ�กัด ผูผ้ ลิตละครป้อน สถานีโทรทัศน์สกี องทัพบกช่อง 7 ได้ ซื้ อ ลิ ข สิ ท ธิ์ ใ นรู ป แบบละคร โทรทัศน์ และเปิดกล้องมาตั้งแต่ ปี 2553 ก่ อ นจะไปถ่ า ยทำ � ที่ ประเทศอี ยิ ป ต์ และนำ � มาออก อากาศกันในปีนี้ ทว่าเมือ่ ฉายไปได้ราว 3-4 ตอน ละคร "ฟ้าจรดทราย" ก็ถูกโวยว่ามี เนื้อหาบิดเบือน-ลบหลู่ "มุสลิม" และ ถูกยืน่ ร้องไอซีท-ี ช่อง 7 ให้แบนละคร เรื่องนี้ก่อนที่จะส่งผลกระทบวงกว้าง โดยผู้ที่ยื่นเรื่องก็คือ มูลนิธิมุสลิมเพื่อ สันติ โดยเมือ่ ที่ 22 ส.ค. มูลนิธมิ สุ ลิม เพื่อสันติ ได้ออกแถลงการณ์ระบุว่า ทางมู ล นิ ธิ รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นจาก ประชาชนผูน้ บั ถือศาสนาอิสลามเกีย่ ว กับละครโทรทัศน์ เรือ่ ง "ฟ้าจรดทราย" ถึงความไม่เหมาะสมของเนื้อหา และ บทบาทของตัวละครโทรทัศน์ดงั กล่าว ซึ่งบิดเบือนหลักการศาสนาอิสลามที่ ถูกต้อง และใส่ร้ายชาวมุสลิมในทาง เสื่อมเสียเป็นอย่างมาก ทางฝ่ายกฎหมายมูลนิธิ จึงได้ ตรวจสอบเนื้อหาและบทบาทของตัว ละครปรากฏว่า ละครโทรทัศน์เรือ่ งฟ้า จรดทราย มีเนื้อหาบิดเบือนหลักการ ศาสนาอิ ส ลาม และใส่ ร้ า ยต่ อ หลั ก ปฏิบัติที่ถูกต้องของมุสลิมเป็นอย่าง มาก เป็นการกระทำ�ที่ดูหมิ่นลบหลู่ ศาสนาอิสลาม แถลงการณ์ระบุ ด้วยว่า การที่ สถานี โ ทรทั ศ น์ ก องทั พ บกช่ อ ง 7 ถ่ายทอดละครโทรทัศน์ออกสูส่ าธารณะ ทำ�ให้ ผู้ ที่ ช มมี ค วามเข้ า ใจต่ อ หลั ก ศาสนาอิสลามในทางทีผ่ ดิ ไปจากความ เป็ น จริ ง เช่ น ทำ�ให้ ค นดู เข้ า ใจว่ า อิสลามหรือคนมุสลิม โหดร้ายทารุณ กรรมกับเด็ก และสตรี ซึ่งตรงข้ามกับ ความเป็นจริงโดยสิ้นเชิง และมีอีก หลายประการที่ละครโทรทัศน์เรื่องนี้ ทำ�การลบหลู่ ดูหมิ่นบิดเบือน ใส่ร้าย คนมุสลิมที่นับถือศาสนาอิสลาม "การกระทำ�ดังกล่าวของ สถานี โทรทัศน์สกี องทัพบกช่อง 7 ทีน่ ำ�ละคร โทรทัศน์เรือ่ งฟ้าจรดทราย ออกมาเผย แพร่สู่สาธารณะนั้น ได้ทำ�ร้ายความ รู้สึกของคนมุสลิม จนกลายเป็นการ สร้างความไม่พอใจให้กับชาวมุสลิม เป็นจำ�นวนมาก หากทางกระทรวง

ย้อนรอยละคร “ฟ้าจรดทราย” บิดเบือนศาสนาอิสลามอย่างไร?? ซึ่งหลังจากตรวจสอบเนื้อหา ของละครดังกล่าวว่าผิดหลักศาสนา อิสลามอย่างไรบ้าง ตั้งแต่ตอนที่ 1-4 พบว่ามีเนือ้ หาขัดต่อหลักศาสนาหลาย ประการด้วยกัน ประกอบ ด้วย ฉากทีก่ ษัตริยอ์ า เหม็ดเชื่อคำ�ทำ�นายของโหรหลวงใน วังทีว่ า่ หากแต่งงานกับนาง เอกในเรือ่ ง แล้วจะมีทายาทสืบทอดบัลลังก์ ทำ�ให้ ประเทศชาติรุ่งเรือง ซึ่งผิดมหันต์ต่อ หลั ก ศาสนาอิ ส ลาม เพราะศาสนา

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปล่อยให้ละครโทรทัศน์เรื่องดังกล่าว ออกอากาศต่อไป เกรงจะเกิดผลกระ ทบในวงกว้ า งที่ ไ ม่ อ าจคาดคิ ด ได้ " แถลงการณ์ระบุ มูลนิธริ ะบุในแถลงการณ์ดว้ ยว่า ดังนัน้ ทางมูลนิธิ โดยฝ่ายกฎหมายจึง เรียนมายังรมว.ไอซีที เพือ่ ขอให้ดำ�เนิน การยุตกิ ารถ่าย ทอดออกอากาศละคร โทรทัศน์เรื่อง ฟ้าจรดทรายของสถานี โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 โดยด่วน ที่สุด ซึง่ ต่อมา นายสายัณห์ สุขจันทร์ ประธานฝ่ายกฎหมายมูลนิธมิ สุ ลิมเพือ่ สันติ ได้ให้สมั ภาษณ์สอื่ มวลชนว่า หลัง จากละครฟ้าจรดทรายออกฉายทาง ช่อง 7 พบว่ามีพนี่ อ้ งมุสลิมทัว่ ประเทศ โทรศัพท์และติดต่อผ่านเฟซบุ๊กร้อง เรียนว่า ละครเรือ่ งนีบ้ ดิ เบือนหลักการ ของศาสนาอิสลาม ตนจึงต้องไปตรวจ สอบโดย ย้อนดูละครทีฉ่ ายไปทัง้ 4 ตอน ปรากฏว่าตัวละครในเรือ่ งผูช้ าย ใส่เสือ้ โต๊ป โพกผ้าซาราบัน่ ส่วนผูห้ ญิง แม้แต่งกายไม่ถูกต้องเสียทีเดียว แต่ คลุมฮิญาบ ใส่ชุดยาวปกคลุม ทำ�ให้ เข้าใจได้ว่าเป็นการแต่งกายของชาว อาหรับนับถือศาสนาอิสลาม หรือชาว มุสลิมทั่วไป รวมถึงการตั้งชื่อของตัวละคร ไม่ว่าจะเป็น ชารีฟ อาเหม็ด และการ เอ่ยถึงอัลเลาะห์ทำ�ให้บ่งชี้ได้ว่าละคร เรื่อ งฟ้าจรดทรายเป็นละครของคน อาหรับที่นับถืออิสลาม

นายเกษม ใจจงรักภักดี นายอาดัม ผดุงศิลป์ นายมนตรี เรืองปราชญ์ ให้การต้อนรับท่าน จุฬาราชมนตรี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล นายปรีชา กันธิยะ อธิบดีกรมการศาสนา นายมุข สุไลมาน ในฐานะประธานการเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการคณะอนุกรรมการ ส�ำนักงานกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ประจ�ำปี 2556(ฮ.ศ. 1434) โดย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ณ ห้องนานาภิรมย์แกรมบอลรูม โรงแรมนูโว ซิตี

อิสลามไม่ให้เชื่อไสยศาสตร์ มีระบุไว้ ในคัมภีรอ์ ลั กุรอานและวัจนะของท่าน ศาสดามูฮัมหมัด นายสายัณห์ระบุวา่ ข้อผิดพลาด ต่อมา กษัตริย์ที่เป็นมุสลิมในเรื่องนำ� ตัวนางเอกมาเป็นสนม ในลักษณะฝืน ใจ ไม่ได้ขอจากผูป้ กครองฝ่ายหญิง มี พฤติกรรมจับแก้ม จับมือ หรือลวนลาม นางเอก ซึ่งเป็นผู้หญิงต่างศาสนา สื่อ ให้เห็นว่าชาย มุสลิมกำ�ลังล่วงเกินผู้ หญิงโดยไม่เหมาะสม ขัดต่อบัญญัติ ของอิสลามทีห่ า้ มไม่ให้ผชู้ ายลวนลาม หญิงอื่นที่ไม่ใช่ภรรยาและ ไม่เต็มใจ โดยกรณีเดียวที่อนุญาตให้สัมผัสกัน ได้คอื ต้องผ่านการแต่งงาน หรือนิกะห์ โดยได้รบั ความยินยอมจากผูป้ กครอง ก่อน และการที่ตัวละคร ′แคชฟียา′ แสดงโดย ′เอมมี′่ มรกต กิตติสาระ พูด ว่า “ผู้หญิงในประเทศนี้ไม่ได้รับการ ศึกษา เพราะผิดต่อหลักการศาสนา ของที่นี่” ในความเป็นจริงคัมภีร์อัลกุ รอาน ระบุวา่ การศึกษาจำ�เป็นต่อมุสลิม ทุกคน และส่งเสริมให้หญิงชายได้รับ การศึกษาสูงๆ “กรณี นำ�เสนอว่ า ผู้ ช ายใน ประเทศดังกล่าว นิยมมีภรรยา 4 คน ก็อาจทำ�ให้ผชู้ มเข้าใจว่าชายมุสลิมต้อง มีภรรยา 4 คน แต่ หลักการของศาสนา อิสลามอนุญาตในเรือ่ งดังกล่าวต่อเมือ่ ฝ่ายชายมีความยุติธรรม ดูแลภรรยา ได้ไม่ขาดตกบกพร่อง ไม่บังคับ และ ต้องเป็นไปเพื่อการช่วยเหลือสังคม เช่น กรณีที่มีหญิงม่ายลำ�บาก ผู้ชาย มุสลิมจะไปแต่งงานเพือ่ ดูแล หากเป็น ไปเพื่ อ ตั ณ หา ศาสนาอิ ส ลามไม่ อนุญาต” ประธานฝ่ายกฎหมายมูลนิธิ มุสลิมเพื่อสันติกล่าว นอก จากนีฉ้ ากนำ�เสนอผิดหลัก อิสลาม อื่นๆ อาทิ ตัวละครพูดว่าการ เปิดเผยใบหน้าของสตรีผิดหลักการ ทางศาสนาอย่างร้ายแรง ต้องปิดบัง ใบหน้าไว้อย่างเดียวนั้นถือเป็นการ บิดเบือนหลักการทางศาสนา เพราะ อิสลามไม่ได้บังคับให้หญิงสาวปิดบัง ใบหน้า ใครอยากปิดก็ปดิ ใครไม่อยาก ปิดก็ทำ�ได้ รวม ถึงฉากทีพ่ อ่ ค้าเศรษฐี กราบกษัตริยเ์ พือ่ ขออภัยโทษถือว่าผิด เพราะศาสนาอิ ส ลามไม่ อ นุ ญ าตให้

มนุษย์กราบมนุษย์ หรือสิ่งอื่นใดนอก เหนือจากพระเจ้าผู้สร้าง นาย สายัณห์ชขี้ อ้ ผิดพลาดของ ละครฟ้าจรดทรายต่อไปว่า ได้แก่ ฉาก ที่องค์หญิงในเรื่องมอบเครื่องรางให้ นางเอก พร้อมกับบอกว่าเป็นเครือ่ งราง ศักดิ์สิทธิ์ช่วยปกป้องอันตรายได้ แต่ ในศาสนาอิสลามขัดหลักการ เพราะ ไม่ได้สอนให้เชือ่ ในเครือ่ งรางของขลัง รวมทั้งฉากพระเอกกับนางเอกขณะ หนีในทะเลทราย แสดงอาการกอดจูบ ลูบคลำ�เต็มที่ ซึ่งตามหลักการศาสนา อิสลามทำ�ไม่ได้ เนือ่ งจากต้องผ่านการ แต่งงานอย่างถูกต้องก่อน เรื่องเหล่า นี้เป็นภาพรวมหลักๆ ของละครที่ผิด หลักศาสนาอิสลาม ยังไม่รวมถึงฉาก สาวใช้เต้นระบำ�ต่อหน้าผูช้ าย และอืน่ ๆ อีกจำ�นวนมาก “แม้ผมจะไม่ได้อา่ นบทประพันธ์ ต้นฉบับ แต่คดิ ว่าไม่ใช่ประเด็นสำ�คัญ ละครที่ ส ร้ า งออกมาไม่ ค วรอ้ า งว่ า ต้องการรักษาบทประพันธ์ของนิยาย อมตะ คัมภีร์อัลกุรอานบัญญัติไว้กว่า 1,000 ปี ไม่ให้ความสำ�คัญเลยหรือ สนใจเพียงแต่สำ�นวนของนวนิยาย โดย ไม่ใส่ใจความรูส้ กึ มุสลิมจึง เกรงว่าหาก ปล่อยให้ละครเรือ่ งนีอ้ อกอากาศต่อไป จะก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง เรา ในฐานะหน่วยงานทีท่ ำ�หน้าทีป่ ระสาน ไม่อยากให้เกิดความแตกแยกในสังคม มากไปกว่านี้ และเกรงว่าอาจมีบคุ คล ไม่หวังดี แอบอ้างเหตุการณ์นี้ไปก่อ ความวุ่นวายในสังคม หรือพื้นที่ภาค ใต้ เ พื่ อ อ้ า งความชอบธรรมได้ ” ประธานฝ่ายกฎหมายมูลนิธมิ สุ ลิมเพือ่ สันติกล่าว กระทัง่ เมือ่ ช่วงเย็นของวันที่ 23 ส.ค. 2556 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพ บกช่อง 7 ได้สง่ จดหมายถึงสือ่ มวลชน เพือ่ ชีแ้ จงกรณีทมี่ ลู นิธมิ สุ ลิมเพือ่ สันติ ได้เรียกร้องว่า ทางช่อง 7 สีได้เรียก ประชุมผู้บริหาร ผู้ผลิิต ตลอดจนผู้ เกีย่ วข้องกับละครเรือ่ งนีแ้ ละได้ขอ้ สรุป ว่าจะยังคงออกอากาศต่อไป แต่จะมี การตรวจสอบเนือ้ หาของละครตอนที่ เหลือก่อนออกอากาศด้วย ทั้งนี้ ทาง ช่อง 7 สียนื ยันว่าละครเรือ่ งนีส้ ร้างขึน้ เพื่อความบันเทิง และตั้งใจที่จะผลิต ให้ตรงตามบทประพันธ์มากทีส่ ดุ ไม่มี

15

เจตนาหมิ่ น หรื อ กระทบกั บ ศาสนา อิสลามและชาวมุสลิม พร้อมทัง้ ขออภัย ต่อชาวมุสลิมและจะพยายามแก้ไขให้ ดีที่สุด ซึง่ ในหนังสือชีแ้ จงถึงสือ่ มวลชน มีขอ้ ความว่า “วันนี้ (23 ส.ค.56) เมือ่ เวลา 15.00 น. ที่สถานีโทรทัศน์สี กองทัพบกช่อง 7 มีการเชิญผูผ้ ลิต และ คณะผู้บริหารที่เกี่ยวข้องมาประชุม เกี่ยวกับกรณีที่มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ เรียกร้องให้ชอ่ ง 7 สี ยุตกิ ารออกอากาศ ละครเรื่อง “ฟ้าจรดทราย” โดยพลากร สมสุวรรณ กรรมการ ผู้จัดการ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 กล่าวว่า “ละคร ฟ้าจรดทราย เป็นละครสร้างจากบทประพันธ์ของ คุณโสภาค สุวรรณ เป็นเรือ่ งราวเกีย่ ว กับความรักระหว่างชายและหญิง ซึ่ง เหตุการณ์ต่าง ๆ เป็นเรื่องสมมติขึ้น ในเมืองแถบอาหรับ มีจดุ ประสงค์สร้าง ขึ้นเพื่อความบันเทิง การผลิตละคร เรื่องนี้เราตั้งใจที่จะผลิตผลงานให้ได้ ตรงตามบทประพันธ์มากทีส่ ดุ โดยมิได้ มีเจตนาหมิ่นหรือกระทบกับศาสนา อิสลามและชาวมุสลิมแต่อย่างใด ซึ่ง ก่อนหน้านีใ้ นตอนต้นก่อนเข้าละครได้ มีการขึ้นข้อความชี้แจงถึงเจตนาการ ผลิตละครเพื่อความบันเทิงและเมื่อ ทราบข่ า วการร้ อ งเรี ย นจากสื่ อ ทาง อินเทอร์เน็ต เมื่อเย็นวานนี้ ก็ไม่นิ่ง นอนใจ เราได้ทบทวนเนือ้ หาและได้รบี ติดตามตรวจสอบข้อเท็จจริง” ส่วนสยาม สังวริบตุ ร กรรมการ ผู้จัดการ บริษัท ดาราวิดีโอ จำ�กัด ใน ฐานะผูผ้ ลิตละคร “ฟ้าจรดทราย” กล่าว ว่า “เมื่อทราบข่าวจากสื่อ อันดับแรก ต้องขอขอบคุณ มูลนิธมิ สุ ลิมเพือ่ สันติ และคุณปราโมทย์ สมะดี ประธานมูลนิธิ มุสลิมเพื่อสันติ ที่ให้คำ�แนะนำ�และ ข้อคิดเห็น ละครเรื่องนี้เราสร้างตาม บทประพันธ์ของคุณโสภาค สุวรรณ ซึ่งเป็นนิยายอมตะมากว่า 30 ปี ก่อน ทีเ่ ราจะดำ�เนินการถ่ายทำ�ละครเรือ่ งนี้ เราต้องส่งบทละครโทรทัศน์ ทั้ง 12 ตอน ซึ่งแปลเป็นภาษาอังกฤษ ให้กับ สถานทู ต อี ยิ ป ต์ และกระทรวง วัฒนธรรมของอียิปต์ เมื่อได้รับการ ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว จึงดำ�เนินการ ถ่ายทำ� ซึ่งการถ่ายทำ�ส่วนใหญ่ถ่าย ทำ�ในโรงถ่ายของรัฐบาลอียิปต์ และ เราใช้นักแสดงประกอบของประเทศ อียิปต์เข้าฉากด้วย เราตั้งใจจะสื่อสาร ให้เห็นความสวยงามของเมืองสมมุติ ฮิ ล ฟารา โดยเราไม่ มี เจตนาลบหลู่ ศาสนาใด ๆ ทั้งสิ้น ต้องกราบขออภัย พีน่ อ้ งชาวมุสลิมและจะพยายามแก้ไข ให้ดีที่สุด” ผูส้ อื่ ข่าวรายงานเพิม่ เติมว่า วัน เสาร์ที่ 24 ส.ค. คณะผู้บริหารช่อง 7 และบริษัทดาราวิดีโอฯ จะเดินทางไป พ บ ท่ า น อ า ศิ ส พิ ทั ก ษ์ คุ ม พ ล จุฬาราชมนตรี ทีส่ ำ�นักจุฬาราชมนตรี หนองจอก เพื่อชี้แจงและแสดงความ ขอโทษต่อกรณีที่เกิดขึ้น แม้ในทีส่ ดุ กรณีละครฟ้าจรด ทรายนี้ จ ะจบลงด้ ว ยดี แต่ จ าก เหตุการณ์นคี้ งได้เป็นบทเรียนทำ�ให้ ผูท้ ตี่ อ้ งการทำ�ละครหรืออะไรก็แล้ว แต่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ หลั ก ความเชื่ อ อิสลามและมุสลิมคงได้ศึกษาเพิ่ม เติมให้มากยิ่งขึ้น


16

ชายแดนใต้

เดอะพับลิกโพสต์

ปี ท่ี 8 ฉบับที่ 93 (ประจ�ำวันที่ 1-30 กันยายน พ.ศ. 2556)

ชายแดนใต้

PNYS Mirror

Pattani - Narathiwas - Yala - Shongkla - Satun

“อาเนาะบุ หลัน”

บรรเลงด้วยชี วิตและจิตใจ

รายงานพิเศษ เลขา เกลี้ยงเกลา

สิบปีแห่งความมุ่งมั่นและทุ่มเท ของครู ป ระชาบาลคนหนึ่ ง ใน ชายแดนใต้ เพื่อสานต่อบทเพลง พืน้ เมืองอันเป็นเอกลักษณ์ของพืน้ ถิ่นให้คงอยู่ กับการหว่านเมล็ด พันธุ์ทางดนตรีแก่เยาวชนจนมา เป็น ”อาเนาะบุหลัน ลูกพระจันทร์ บรรเลง” จากความตั้งใจของครู ตั้ม วชิรพันธ์ ภู่พงศ์ “ผมเล่นในวงบุหลันตานีอยูก่ อ่ น แล้ว ชือ่ ของอาเนาะบุหลันก็คอื ผลผลิต ของบุหลันตานี เคยเรียนไวโอลินแล้ว ไม่ประสบความสำ�เร็จก็คดิ ว่าเล่นไม่ได้ เมื่อมาอยู่ในวงบุหลันตานีก็เล่นอย่าง อื่น แต่กับไวโอลินเหมือนยังมองไม่ เห็น แต่คดิ ว่าลุงขาเดร์ แวเด็ง เป็นคน ธรรมดายังเล่นได้แล้วเราทำ�ไมจะเล่น ไม่ได้ ต้องเรียนรู้ ถ้าหลังจากเราไป แล้วใครจะเก็บเพลงเหล่านี้ เราเป็นครู ต้องทำ� จุดเริ่มต้นคิดทำ�กับแอคคอร์ เดียนเก่าๆ ตอนปี 2548 อยากพิสูจน์ ตัวเองกับเป้าหมาย เป็นวงไม่สมบูรณ์ แบบ ยืมเครือ่ งเคาะของวงบุหลันตานี มาซ้อม ทำ�มาเรือ่ ยๆ แก้ปญ ั หามา เริม่ มีปญ ั หากับวงทีเ่ ป็นดนตรีกบั การแสดง เพราะมีการแต่งหน้าและค่าเช่าชุด จน ปี 2550 ทางทหารอากาศให้งบมาซื้อ เครื่องดนตรีจำ�นวนหนึ่ง และได้งบ ประมาณมาตัดชุด มีทมี ครูมาช่วยแต่ง หน้า ออกงานบ่อยก็เริม่ มีเงินส่วนหนึง่ ให้เด็กเป็นค่าเหนือ่ ย ทีเ่ หลือเอาไว้กอง กลาง ซ่อม ซื้อ ตัดชุด มีครูอีกคนช่วย ดูรายรับรายจ่าย” ชั้ น บนของอาคารเรี ย นไม้ โรงเรี ย นวั ด สุ ว รรณากร ต.บ่ อ ทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ทีค่ รูตมั้ สอนวิชา ศิลปะและวิชาภาษาอังกฤษ มีสองห้อง ติ ด กั น ที่ ค รู ตั้ ม ใช้ เ ป็ น ห้ อ งซ้ อ มและ ห้องเรียนเพือ่ เสียงจะไม่ตกี นั เวลาซ้อม คือเช้า เที่ยง และเย็น ถ้ามีงานก็จะ เพิ่มเวลาซ้อมถึง 5 โมงเย็น “เริม่ รับเด็กป.3 เขาเห็นรุน่ พีเ่ ล่น แล้วอยากเล่น จะเห็นความตั้งใจจาก การมาเฝ้าดูการซ้อม จะให้เริม่ จากของ เคาะทีง่ า่ ย บางคนถูกคัดเลือกด้วยการ

ฝึกซ้อมเช่นให้หนีบไวโอลิน 3 วัน ก็ จะรู้ ด้วยความเหนือ่ ย หนัก ก็จะตัดสิน ได้ว่าเด็กคนไหนทน เด็กที่เหลือคือ เด็กที่รักจริง ไม่แห่ตามเพื่อน ฝึกเด็ก แรกๆ ต้องเรียนรู้วิธีสอน รู้ศักยภาพ ว่าเด็กรับได้ขนาดไหน ปรับวิธีสอน และอารมณ์ตนเอง เด็กเล่นไม่ได้ไม่ใช่ ความผิด ต้องปรับตามเขา ไม่สอนด้วย อารมณ์ คนเป็นครูตอ้ งปรับอารมณ์ให้ ได้ ดนตรีทำ�ให้ใจเย็น มีสมาธิ ครูไม่ จำ�เป็นต้องเล่นเก่งแต่ต้องเล่นเป็นทุก ชิ้น ซึ่งเต็มวงคือ 17-20 คน เวลาไป เล่นไกลๆ ก็คดั ไป 10-12 คนเพือ่ ใช้รถ ตู้คันเดียวหรือตามงบประมาณที่เขา ให้มา” “จะถามเขาว่ า มาเล่ น ดนตรี เพราะอะไร ส่วนใหญ่ตอบว่าเล่นเพราะ รัก ในการทำ�วงดนตรีพนื้ เมืองกับเด็ก ๆ ผมจะพยายามปลูกฝังให้พวกเขา ระลึกอยูเ่ สมอว่าเข้ามาเล่นดนตรีเพราะ รักที่จะเล่นดนตรีเป็นสำ�คัญ อย่าเข้า มาเล่ น เพราะต้ อ งการเงิ น ทองสิ่ ง ตอบแทน หากเอาเงินเป็นตัวตั้งอาจ ผิดหวังเพราะแต่ล ะครั้งอาจจะมีค่า ตอบแทนทีท่ างเจ้าภาพมอบให้เป็นสิน น้ำ�ใจ มากบ้างน้อยบ้าง หรือบางครั้ง ก็ไม่มี เพราะเราไม่ได้กำ�หนดได้ทุก ครัง้ ไปว่าจะได้คา่ ตอบแทนมาเท่าไหร่ ในการไปแสดงบางครัง้ เราไม่มเี งินค่า ตอบแทนด้วยซ้ำ�ไป เพราะบางคนบาง หน่วยงานก็เคยช่วยเหลือเกื้อกูลให้ ความอนุ เ คราะห์ เ ด็ ก ๆ วงอาเนาะ บุหลันมาก่อน เราจึงไปเล่นให้ด้วยใจ โดยไม่คิดถึงผลตอบแทน ผมเชื่อมั่น ในการปลูกฝังความคิดเหล่านี้ให้กับ ลูกศิษย์ผมทุก ๆ คน เชื่อมั่นเต็มร้อย ว่าลูกศิษย์ทกุ คนเล่นดนตรีดว้ ยใจ เสีย แต่ว่าไม่มีโอกาสได้บอกสิ่งเหล่านี้ให้ กับคนอยู่รอบข้างเด็กๆ ให้เข้าใจ เมื่อ ได้เงินมาก็จะสอนให้เขาจัดการเงินของ ตัวเอง ให้เรียนรูก้ ารอยูร่ ว่ มกัน เป็นการ สอนนอกห้องเรียน” ครูตั้มบอกว่า ดนตรีทำ�ให้เกิด การเรียนรู้กันและกัน กิน นอน ซ้อม เหนื่อยด้วยกัน เกิดความรัก เกื้อกูล

ผูกพันกัน ดนตรีให้มากกว่าฝีมือ อาเนาะบุ ห ลั น แสดงมาทั่ ว ชายแดนใต้ นครศรีธรรมราช สตูล สงขลา กรุงเทพมหานคร บางงาน ต้องเตรียมเพลงไปเล่นเป็นพิเศษตาม ที่เจ้าของงานขอมา ซึ่งครูตั้มบอกว่า บางงานที่ถูกกำ�หนดเวลาหน้างานก็ ต้องปรับตาม ดีที่อาเนาะบุหลันเล่น ดนตรีสดทำ�ให้ไม่ยากต่อการปรับตาม หากมีโจทย์มาก่อนก็จะซ้อมกันเต็มที่ เพื่อเวลาออกงานจริงจะได้ไม่ผิดคิว สำ�หรับน้ำ�ใจจากพีน่ อ้ งในวงการ นี้ ครู ตั้ ม บอกว่ า มี ก ารช่ ว ยเหลื อ มากมาย บางครัง้ ให้จนเอาไม่ทนั และ มีผไู้ ม่ประสงค์ออกนามบริจาคเงินและ เครื่องดนตรีมาอย่างน่าชื่นใจ หากมี คนอยากสนับสนุนเป็นเงินขอรับเป็น เครือ่ งดนตรีดๆี ทีใ่ ช้ขนึ้ เวทีแสดงดีกว่า เพราะฝีมือดีบวกกับเครื่องดนตรีดีจะ

ทำ�ให้เด็กมีกำ�ลังใจทำ�การแสดงได้เต็ม ร้อย สมาชิ ก ตั ว น้ อ ยของอาเนาะ บุหลันทีเ่ ป็นตัวหลักกำ�ลังจะจบชัน้ ป. 6 ในปีการศึกษานี้มีจำ�นวน 6 คน ด.ช.ตะวัน รักมนตรี บอกว่าจะเรียน ต่อที่วิทยาลัยนาฎศิลป์พัทลุง ด.ช. ยะยา ลาเตะ เรียนต่อโรงเรียนในชุมชน ส่วนสาวน้อยคนเดียว เซร์มัสเซรีนาร์ บุญมาหล้า เรียนต่อที่ร.ร.เบญจมราชู ทิศ ปัตตานี คนอื่นๆ กำ�ลังตัดสินใจ ยะยาบอกว่าดีใจมากที่เล่นดนตรีได้ ได้อยู่กับเพื่อนและทำ�ให้เชื่อมั่นในตัว เองมากขึ้น เช่นเดียวกับ เซร์มัสเซรี นาร์ ที่บอกว่าเล่นดนตรีทำ�ให้มีความ มั่นใจในตัวเองเพิ่มขึ้นมาก “เมื่อก่อนจะเป็นคนที่ไม่มั่นใจ ในตัวเองเลย มาฝึกและเล่นดนตรีทำ�ให้ ใจเย็นลงและมั่นใจมากขึ้น เวลาเล่น แล้วรูส้ กึ เครียดมากคือตอนขึน้ เล่นเวที ของวงมาลีฮวนน่าทีม่ าเล่นในปัตตานี เพราะขึน้ เล่นไวโอลินคนเดียว เครียด มาก แก้ไขโดยฟังเพลงจำ�ขึ้นใจและ ทำ�ให้ดีที่สุด อยากเป็นนักไวโอลินมือ อาชีพที่ดี” ส่วน ด.ช.ตะวัน รักมนตรี บอก ว่า มิตรภาพที่ดีกับเพื่อนและครูได้มา จากการเล่นดนตรี มีทะเลาะกันบ้าง ตามประสาเด็ก “เราอยูร่ ว่ มกันทัง้ เพือ่ น พุทธและมุสลิมโดยไม่มีปัญหา เวลา ไปแสดงแล้วต้องทานอาหารก็ทานร้าน ที่เพื่อนมุสลิมทานได้ พ่อแม่ก็เต็มใจ

และสนับสนุนให้เล่นดนตรี ครูก็ดูแล พวกเราดีครับ” ครูตั้มบอกว่าพอจบป.6 ทั้งหก คนนีอ้ อกหมด ต้องเอาคนเล่นไวโอลิน มาเพิ่มจากชุดป.5 ซึ่งต้องใช้เวลาสัก ระยะในการปรับตัวและออกงานจริง และปรับเปลี่ยนไปทุกปีเพราะเด็กจบ ออกไปทุกปี “มีรุ่นน้องมาแซมเรื่อยๆ ฝีมือ มาเป็นเคิรฟ์ อย่างรุน่ นีเ้ ก็บสำ�เนียงได้ เยอะประมาณ 30 เพลง ภายในเวลา ชัว่ โมงครึง่ เขาเล่นได้สบาย พอรุน่ นีจ้ บ มี รุ่ น น้ อ งขึ้ น มาก็ ต้ อ งเก็ บ เกี่ ย ว ประสบการณ์ไปเรือ่ ยๆ ทำ�มา 6-7 รุน่ รุ่นแรกเรียนปี 1 มหาวิทยาลัยกันแล้ว เวลาผ่านไปเร็ว มีการเปลีย่ นแปลงและ เหนือ่ ยขึน้ เรือ่ ยๆ แต่ไม่ยดึ ติดกับอะไร ทำ�ให้คลายเครียด ต้องทำ�ใจรับได้กับ ทุ ก สถานการณ์ ก็ จ ะมี ค วามสุ ข ทำ� ปั จ จุ บั น ให้ ดี ที่ สุ ด เต็ ม กำ�ลั ง ความ สามารถ ผลที่ได้จะออกมาดีเอง ผม ทำ�ในโรงเรียนเล็กๆ แบบนี้ สอนฟรี โดยให้มาเรียนที่โรงเรียนไม่มีไปสอน พิเศษที่ไหน “เรากำ�ลังหว่านเมล็ดพันธุ์ทาง ดนตรี หน้าทีค่ อื หว่านลงไป เมือ่ ตกลง ในดินดี ปุ๋ยดี ต่อไปเมื่อเขาจบออกไป อาจมาเป็ น ครู ห รื อ มาสอนดนตรี ก็ สบายใจว่าเพลงจะไม่จบ ไม่หายไป จากปัตตานี แต่ถ้าวันนี้ไม่มีอะไรเลย คนเก่าหายไป ผมไม่อยู่ เสียดายมาก อยากให้มนี กั ดนตรีเยอะๆ หลายๆ วง ช่วยกันทำ�ช่วยกันผลิต ผมจินตนาการ ไปว่า อยากให้มีวัฒนธรรมสร้างคน อย่างยั่งยืน มีคนมาถ่ายทอดเรื่องราว ด้านนี้แก่คนรุ่นหลัง” เป็นสิ่งที่ครูตั้ม ทิ้งท้ายไว้ให้คิด แผ่ น ดิ น แห่ ง นี้ ยั ง มี ค วาม งดงามของสรรพเสียงแห่งดนตรี และเพลงพื้นถิ่นที่ไพเราะ อุดมไป ด้วยทำ�นองและความหมายทีส่ ร้าง สรค์ ดนตรีช่วยจรรโลงโลกให้น่า พิศมัยมากขึ้นคือความจริง แง่มุม ความงามด้วยวิถีแห่งผู้คนคือวิถี แห่งปุถุชนเฉกเช่นในพื้นถิ่นอื่นๆ


ชายแดนใต้

เดอะพับลิกโพสต์

ปี ท่ี 8 ฉบับที่ 93 (ประจ�ำวันที่ 1-30 กันยายน พ.ศ. 2556)

กลุ่ม Pray of Meanmar ลงพื้นที่เรียนรู้ปัญหาชายแดนใต้

เมื่อไม่นานมานี้ กลุ่มนักกิจกรรมจากพม่า Pray of Meanmar ลงพื้นที่ชายแดนใต้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางแก้ปัญหาความ ขัดแย้งทางชาติพนั ธุใ์ นชุมชนทรายขาว ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ ภาคใต้ เครือข่ายผูห้ ญิงภาคประชาสังคมเพือ่ สันติภาพชายแดน ใต้ มีเดียสลาตัน วิทยาลัยประชาชน นักกิจกรรมทางสังคม และ ปอเนาะดาลอ กลุ่ม Pray of Meanmar (สวดมนต์เพื่อพม่า) เป็นกลุ่มนัก กิจกรรมที่มีทั้งพุทธ ฮินดู และมุสลิม หลากหลายอาชีพ ก่อตั้งเมื่อปลาย ปี 2555 หลังเกิดเหตุรนุ แรงในรัฐยะไข่ ทีม่ คี วามขัดแย้งระหว่างพุทธและ มุสลิมอย่างชัดเจน พวกเขาทำ�งานนีก้ นั เพือ่ เดินหน้าและรณรงค์ทำ�ความ เข้าใจในกระบวนการสันติภาพและปกป้องความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น เชิญผู้นำ�แต่ละศาสนามาพูดคุยแลกเปลี่ยน เรียนรู้กันและกัน ซึ่งมี สมาชิกหลักประมาณ 30 คนและสมาชิกเสริมกว่า 100 คน การมาเยือนชายแดนใต้ในครั้งนี้ ตัวแทนกลุ่มกล่าวว่า เพื่อเรียนรู้ และทำ�ความเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เนื่องจากมีปัญหาคล้ายคลึง กับปัญหาในพม่า ซึง่ ปัจจุบนั ในพม่ามีการเปิดกว้างด้านสิทธิและเสรีภาพ มากขึน้ ประชาชนสามารถรวมกลุม่ และชุมนุมเคลือ่ นไหวได้อย่างมีอสิ ระ พร้อมมองและคิดว่าเรือ่ งราวทีเ่ กิดในพืน้ ทีน่ จี้ ะยุตลิ งด้วยสันติภาพ อยาก ให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่ร่วมมือกันในการแจ้งข่าวที่แท้จริงเพราะเมื่อข่าว เข้าสู่โลกออนไลน์แล้วจะแพร่กระจายไปเร็วมาก ข่าวและภาพบางส่วน ได้ถูกนำ�ไปขยายเรื่องราวและปลุกระดมในพม่าอย่างผิดๆ อย่างเช่นคน พุทธที่น่ีถูกฆ่าโดยมุสลิม ซึ่งคนทั่วไปจะไม่ทราบข้อเท็จจริงหากไม่ได้ ติดตามข่าวอย่างต่อเนื่อง โซรยา จามจุรี หัวหน้าเครือข่ายผู้หญิงเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ ซึ่งเป็นกลุ่มหนึ่งที่ Pray of Meanmar ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุม สำ�นักงานส่งเสริมและการศึกษาต่อเนือ่ ง มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเจตปัตตานี บอกกล่าวถึงการทำ�งานของเครือข่ายแก่ กลุ่ม Pray of Meanmar ว่า ทางเครือข่ายฯ ได้เยี่ยมเยียนเยียวยาผู้ ได้รับผลกระทบในพื้นที่มาเกือบสิบปี เมื่อพวกเขามีความเข้มแข็งขึ้นได้ ชวนมาเป็นแกนนำ�เพื่อสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่ พลิกวิกฤตจากการ เป็นเหยือ่ ทีอ่ อ่ นแอจากสถานการณ์ ลุกขึน้ มามีบทบาทในการเสริมสร้าง สันติภาพในพื้นที่ “เมื่อผู้หญิงที่เป็นเหยื่อไม่ยอมจำ�นน ลุกมาเป็นผู้กระทำ�การใน การสร้างสันติภาพเพื่อให้ตัวเอง ครอบครัวและชุมชนเข้มแข็ง เราใช้สื่อ ในการรณรงค์ทำ�ความเข้าใจกับการอยู่ร่วมกัน แปรเสียงจากการได้รับ ผลกระทบสู่เสียงแห่งสันติภาพ ทั้งสื่อวิทยุที่เป็นรายการภาษามลายู เว็บไซต์เครือข่าย สือ่ สิง่ พิมพ์ รายการทางโทรทัศน์ และจัดกิจกรรมอืน่ ๆ ผ่านสื่อทั่วไป การเยียวยาข้ามวัฒนธรรมเป็นเรื่องสำ�คัญมาก เช่นเมื่อมีพุทธได้ รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตก็ให้มุสลิมไปเยี่ยม และเมื่อพี่น้องมุสลิมประสบ เหตุเช่นนั้นก็มีพี่น้องพุทธไปเยี่ยม เป็นการส่งสัญญาณว่ายังมีพุทธและ มุสลิมที่ดีและไม่ใช้ความรุนแรง ทุกคนมีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน และไม่อยากให้มกี ารสูญเสียเกิดขึน้ ทุกคนร่วมชะตากรรมเดียวกัน ต้อง แปลจากงานเยียวยาเป็นสันติวิธี” โซรยาแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องราวที่เป็นอยู่ของพม่าว่า ปัญหา ในประเทศพม่าใหญ่หลวงมากเมื่อเทียบกับปัญหาในพื้นที่ชายแดนใต้ ความหลากหลายของชายแดนใต้ไม่มากเท่ากับความต่างทีม่ ชี นพืน้ เมือง ในพม่ากว่าร้อยชาติพันธุ์ เป็นความท้าทายของเอ็นจีโอที่ทำ�งานเรื่องนี้ ให้นำ�ไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าต่อประชาชนและประเทศพม่า

17

จากใจ“ภรรยา”ครูอธิคม

“เขาเป็นคนอ่อนโยน ไม่เคยโกรธ ใคร ไม่เคยขัดแย้งกับใคร อารมณ์ ดีกับทุกคน มุ่งมั่นในการทำ�งาน เมือ่ จะทำ�อะไรจะตัง้ ใจทำ�จนสำ�เร็จ ชอบขวนขวายหาความรู้ด้วยตัว เอง วางแผนกันว่าเก็บเงินได้จะ ไปซื้ อ บ้ า นแถวภาคตะวั น ออก เวลาปิดเทอมจะได้ไปอยู่ แล้วปีนี้ เมือ่ เวลาและการงานลงตัวก็จะมี ลูกด้วยกัน เมือ่ เกิดเรือ่ งนีข้ นึ้ คิด ว่าเราทำ�บุญกันมาแค่นี้” นางสาวปนิดา สีลาภเกือ้ ภรรยา ครูอธิคม ติวงศ์ ที่ถูกยิงเสียชีวิตเมื่อ วันที่ 19 สิงหาคม ที่ผ่านมาบอกเล่า ถึงสามีด้วยน้ำ�ตาคลอเบ้าเมื่อถูกถาม ถึงตัวตนของสามีเธอ หน้าศาลาสวด ศพสามีในวัดดอนตะวันออก ต.ดอน อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ปนิ ด า เป็ น ชาวบ้ า นดอน อ.ปะนาเระ โดยกำ�เนิด จบปริญญาโท จากมหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ วิทยาเขตปัตตานี(ม.อ.ปัตตานี) เมื่อ ปีทแี่ ล้ว ขณะนีเ้ ป็นครูชำ�นาญการ สอน คอมพิ ว เตอร์ โรงเรี ย นบ้ า นปาลั ส อ.มายอ จ.ปัตตานี ที่อยู่ไม่ไกลจาก บ้านของเธอมากนัก งานศพของสามี เธอจึ ง บำ�เพ็ ญ กุ ศ ลศพที่ วั ด ดอน ตะวันออกใกล้บ้านเพื่อความสะดวก เธอนอนเฝ้าศพสามีทุกคืนด้วยความ รัก “รู้จักกับมาร์ท(ชื่อเล่นของครู อธิคม) เมื่อปี 2552 ที่เขาลงมาอยู่ใน พื้ น ที่ ตอนนั้ น เขาเป็ น ครู พี่ เ ลี้ ย งที่ โรงเรียนบ้านราวอ อ.มายอ ส่วนฉัน สอนคอมพิวเตอร์ทโ่ี รงเรียนบ้านปาลัส เขาจบพลศึกษาจากม.รามคำ�แหง แต่ สนใจเรื่องไอซีทีมาก ทำ�ให้ได้รู้จักกัน จนเขาได้บรรจุเป็นครูผชู้ ว่ ยทีโ่ รงเรียน บ้านประจัน อ.ยะรัง ซึ่งไกลจากที่นี่ ราวห้าสิบกิโลเมตร เขาจึงไปเช่าบ้าน

ในอ.เมื อ งปั ต ตานี ช่ ว งนั้ น เขาขอ แต่งงาน บอกเขาว่า “ที่รักรอนะ ขอ เรียนให้จบป.โทก่อน ช่วงนัน้ ทางผูใ้ หญ่ ฝ่ายเขาก็มาคุย จนเรียนจบปีทแี่ ล้วจึง แต่งงานกันเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่าน มา วางแผนกันอยู่ว่าจะมีลูกด้วยกัน แต่ดว้ ยเวลาทำ�งานและเวลาพักไม่คอ่ ย ตรงกันทำ�ให้ยังไม่มีลูก”

“เขามีเพื่อนมุสลิมเยอะ เพราะ มาอยูค่ รัง้ แรกก็มาอยูบ่ า้ นเพือ่ นมุสลิม พ่อแม่เพือ่ นเขารักเหมือนลูกบุญธรรม เขาเรียนรูว้ ฒ ั นธรรม ความเป็นอยูข่ อง มุสลิมดีกว่าเราเยอะเพราะเขาคลุกคลี อยู่ด้วยกัน วันรายอพ่อแม่เพื่อนก็ซื้อ ชุดรายอให้เขาใส่ เขาแยกไปอยู่ส่วน ตัวเมื่อไปสอนที่โรงเรียนบ้านราวอ” ปนิดาบอกว่า ทุกเย็นวันศุกร์ สามีจะกลับมาหาเธอที่บ้านดอนและ กลั บ ไปเช้ า วั น จั น ทร์ วั น จั น ทร์ พฤหัสบดีก็จะพักที่บ้านเช่าในเมือง ย่ า นถนนเจริ ญ ประดิ ษ ฐ์ ห รื อ ถนน สายม.อ. วันไหนทีเ่ ธอมีธรุ ะหรือคุยกัน ว่าจะไปหาก็จะอยู่ด้วยกันที่ในเมือง การไปทำ�งานในแต่ละวันก็มกี ารระวัง ตัว ไม่ประมาท วันเกิดเหตุก็ไม่ได้มี

ลางร้ายแต่อย่างใด สามีบอกว่าตอน เย็นจะกลับมาปะนาเระเพราะเช้าวัน พุธจะไปประชุมเรือ่ งไอซีทที สี่ ำ�นักงาน การประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ด้วย กัน สาเหตุของเรือ่ งร้ายนีเ้ ธอคิดไม่ตก เหมือนกันว่าจะมีมาจากอะไรเพราะ สามี ไ ม่ เ คยมี เ รื่ อ งขั ด แย้ ง กั บ ใคร นอกจากเป็นเรือ่ งการสร้างสถานการณ์ ครูอธิคมเรียนจบพลศึกษา แต่ มี ค วามสนใจด้ า นไอที ขวนขวาย หาความรูด้ ว้ ยตนเองจนเชีย่ วชาญด้าน ไอที เป็นแกนนำ�ด้านไอทีของสพฐ. ปัตตานี เขต 2 เข้าแข่งขันระดับประเทศ ด้านไอที เป็นตัวแทนระดับเขตแข่งขัน วิชาการระดับภาค ปี 2554 -2555 แสดงผลงานที่กรุงเทพมหานคร ปี 2556 ได้รับการคัดเลือกให้ไปอบรม กับสสวท.เพือ่ มาขยายผลอบรมให้แก่ ครูในชายแดนใต้ “เขาชอบตัดต่อวีดีโอ ส่งคลิป เผยแพร่เรื่องราวของจ.ปัตตานีที่อยู่ กันอย่างสันติสุขลงในยูทูปเขาลงทุน ซื้ออุปกรณ์สำ�หรับทำ�หนังสั้นมาไว้ที่ บ้านแล้วเอาไปให้นักเรียนได้หัดทำ� เพื่อบอกสังคมว่า เด็กที่นี่มีคุณภาพ ต้องสร้างโอกาสให้แก่พวกเขา พอเขา เสียไปเรื่องนี้ก็มาสะดุด และเขาตั้ง ชมรมครูปัตตานีในเฟชบุ๊คเพื่อให้ครู มาแชร์ความรูแ้ ลกเปลีย่ นกัน ตัง้ เครือ ข่ายเพือ่ ใหครูพนื้ ทีอ่ นื่ ได้รบั รูเ้ รือ่ งราว ของครูชายแดนใต้ ทางเขตก็จะส่ง ข่าวสารให้แก่ครูพน้ื ทีโ่ ดยใช้ชอ่ งทางนี”้ เธอได้ฝากเรื่องการดูแลรักษา ความปลอดภัยแก่ครูในพื้นที่ “เส้ น ทางในชายแดนใต้ ไ ม่ มี ที่ไหนปลอดภัย เขาระวังตัวเองเสมอ และบอกว่า คนรอบข้างทัง้ ในโรงเรียน และชาวบ้านก็ดีกับเขา แต่กับคนข้าง นอกก็บอกไม่ได้ ทุกวันจะมีชุดทหาร พรานในพื้นที่อ.ยะรัง ช่วยรปภ.มา จนถึงรอยต่ออ.เมืองที่จุดเกิดเหตุ แต่ วั น นั้ น ไม่ ท ราบว่ า ด้ ว ยสาเหตุ อ ะไร เหมือนกันถึงไม่มีการรับช่วงต่อรปภ. อยากฝากเรื่องนี้ให้ถึงหูผู้มีอำ�นาจรับ ผิดชอบว่า บอกว่าดูแลเต็มที่ ดูแล อย่างไร เกิดเหตุกับครูทีนึงก็ประกาศ ปรับแผนรปภ.แต่ไม่เห็นว่าจะลดเหตุ ลงได้ มีแต่สญ ู เสียเพิม่ ขึน้ ช่วงรอยต่อ ของแต่ละอำ�เภอแต่ละตำ�บลเป็นเขต อันตรายที่เคยเกิดเหตุกันนับครั้งไม่ ถ้ ว น ควรที่ จ ะรอรั บ รอส่ ง กั น ให้ เรียบร้อย ไม่ใช่สดุ เขตรับผิดชอบก็ไป แล้วใครจะมารับต่อไม่สนใจ การปรับ เปลี่ยนกองกำ�ลังลงมาบ่อยเป็นเรื่อง ไม่เหมาะสมเพราะต้องมาทำ�ความรูจ้ กั กันใหม่ทั้งคนในพื้นที่และเจ้าหน้าที่ กว่าจะเข้าใจกันเหตุกเ็ กิดไปมากแล้ว” ปนิดาบอกว่า ตอนนี้ยังคิดไม่ ออกว่าจะทำ�ยังไง รอจัดการเรื่องของ สามีให้เสร็จ ซึ่งหลังพิธีพระราชทาน เพลิงศพในวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2556 แล้วถึงค่อยตั้งหลักกับชีวิตอีก ครัง้ กับชีวติ ของเรือจ้างในพืน้ ทีแ่ ห่งนี้ พื้ น ดิ น ถิ่ น เกิ ด ของเธอ... ปะนาเระ ปัตตานี


18

ต่างประเทศ

เดอะพับลิกโพสต์

ปี ท่ี 8 ฉบับที่ 93 (ประจ�ำวันที่ 1-30 กันยายน พ.ศ. 2556)

ต่างประเทศ

Wold

เจ้าชายซาอุ ฯคือผู ้จัดส่งอาวุ ธเคมี

ให้ฝ่ายกบฏซี เรียลงมือยิง! เรื่ อ ง อาวุ ธ เคมี ใ นซี เ รี ย กลั บ ตาลปัตร!! ที่แท้ฝ่ายกบฏเป็นผู้ ลงมือ ทัง้ อาวุธเคมียงั ถูกจัดส่งมา จากเจ้ า ชายหั ว หน้ า หน่ ว ยข่ า ว กรองรัฐบาลซาอุฯ ส่วนรมต.ต่าง ประเทศไอ้ กั น ยั ง แถเป็ น ฝี มื อ รัฐบาลซีเรีย การ โจมตีทางอากาศด้วยอาวุธ เคมียา่ น “กูตา” ชานกรุงดามัสกัส เมือ่ วันที่ 21 ส.ค. ซึง่ ฝ่ายต่อต้านทีต่ อ่ สูเ้ พือ่ โค่นล้มรัฐบาลประธานาธิบดีบาชาร์ อัล-อัสซาด ถ่ายภาพและบันทึกวีดโิ อ นำ�ออกเผยแพร่ต่อสายตาประชาคม โลก แสดงให้เห็นผูค้ นล้มตายและบาด เจ็บเกลือ่ นกลาด เหยือ่ มีทงั้ ผูห้ ญิงและ เด็กๆไร้เดียงสา องค์กร แพทย์ไร้พรมแดน และ หน่วยงานด้านมนุษยธรรม กล่าวว่า มีเสียชีวติ มีอย่างน้อย 355 คน ในขณะ ที่ฝ่ายกบฏอ้างว่า มีผู้เสียชีวิต 5001,300 คน ขณะทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญทีไ่ ด้ดภู าพ และวีดโิ อส่วนใหญ่เชือ่ ว่ามีการใช้อาวุธ เคมี ประเภท “สารพิษทำ�ลายระบบ ประสาท” (nerve agents) จริง เมื่อ วินิจฉัยจากสภาพอาการของเหยื่อที่ ไม่มีบาดแผล หายใจไม่ออก หมดสติ ชักดิ้นชักงอ น้ำ�ลายฟูมปาก ตาค้าง ใบหน้าเป็นสีม่วงคล้ำ� สหรัฐ, อังกฤษ และ ฝรั่งเศส รวมทัง้ สันนิบาตอาหรับ ได้กล่าวหาว่า การใช้อาวุธเคมีโจมตีเป้าหมายซึง่ ส่วน ใหญ่เป็นพลเรือน นั้นเป็นฝีมือของ รัฐบาลซีเรีย โดยคำ�สั่ง ประธานาธิบดี บาชาร์ อั ล อั ส ซาด - จึ ง นำ�มาสู่

เจ้าชาย บันดาร์ บินซุลต่าน (Prince Bandar bin Sultan) หัวหน้าหน่วยข่าวกรองของรัฐบาลซาอุฯ

มาตรการทางทหารเพื่อลงโทษซีเรีย ในทันที โดยไม่สนใจใที่จะตรวจสอบ หลักฐานใดๆ มิหนำ�ซ้ำ�รัฐมนตรีต่าง ประเทศสหรัฐฯ จอห์น เคอร์รี่ ก็รีบ ออกมากล่าวตัง้ แต่วนั จันทร์ (26 ส.ค.) ว่า อัสซาด ผิดชัดเจนแล้ว ทว่า ไปๆมาๆ อาวุธยุทโธปกรณ์ ทีถ่ กู ตระเตรียมเพือ่ ใช้ในการแทรกแซง ทางทหาร และโจมตีประเทศซีเรียนั้น สหรัฐและพันธมิตร อาจจะกำ�หนดเป้า หมายผู้กระทำ�ผิด ที่ไม่ถูกต้องเสีย แล้ว!! นั่นเพราะมีรายงานจากสื่อต่าง ประเทศหลายสำ�นัก ซึ่งบ่งชี้ว่า ที่แท้ ทหารของกลุ่มกบฏต่างหากซึ่งเป็นผู้

ใช้อาวุธเคมี !! Mint Press News สื่อรัสเซีย ได้รายงานว่า จากการสัมภาษณ์ กับ แพทย์, ชาวเมือง "กูตา" ซึ่งรอดจาก การโจมตีด้วยอาวุธเคมี, ทหารของ ฝ่ายกบฏและครอบครัวของพวกเขา หลายคนเชื่อว่า พวกกบฏได้รับอาวุธ เคมีซงึ่ ถูกจัดส่งมาจากซาอุดอิ าระเบีย ผ่านทาง เจ้าชาย บันดาร์ บินซุลต่าน (Prince Bandar bin Sultan) หัวหน้า หน่วยข่าวกรองของรัฐบาลซาอุฯ และ พวกเขาคือผู้ที่ต้องรับผิดชอบตัวจริง ต่อปฏิบัติการที่โหดเหี้ยมครั้งนี้ สื่ อ รั ส เซี ย รายงานว่ า ได้ สัมภาษณ์ อะบูอับดุลมุนีม ซึ่งอาศัย

อยูย่ า่ นกูตาและเป็นพ่อของกบฏซีเรีย รายหนึ่ง เล่าว่า ลูกายของเขาได้กลับ มาหาเขาพร้อมกับอาวุธชนิดหนึ่งที่ มีหน้าตาคล้ายท่อหรือ หลอด ขณะที่ี อีกส่วนหนึง่ คล้ายขวดก๊าซขนาดใหญ่ ที่ได้รับการร้องขอให้นำ�มาเก็บไว้ อะบู อับดุลมุนีม เล่าอีกว่า หลัง จากนั้นลูกชายของตนและกบฏอีก 12 คน ถูกฆ่าตายในอุโมงค์ทใี่ ช้ในการเก็บ อาวุธสงครามของกบฏชาวซาอุ ซึ่ง เป็นที่รู้จักในชื่อ อะบูอะอีชะฮ์ (Abu Ayesha) และเป็นหัวหน้าคนหนึง่ ของ ฝ่ายกบฏ อะบู อั บ ดุ ล มุ นี ม กล่ า วว่ า ลูกชายของเขา และคนอื่น ๆเสียชีวิต

ในวันเดียวกันที่มีการโจมตีด้วยอาวุธ เคมี โดยวันนัน้ กลุม่ ญับบะตุลนุศเราะ ฮ์ ซึ่งเป็นฝ่ายกบฏที่เชื่อมโยง กับอัล กออิดะฮ์ ได้ประกาศว่า จะมีการโจมตี พลเรื อ นในตำ�บลที่ อ ยู่ ภ ายใต้ ก าร ปกครองของ อัสซาด สื่ อ รั ส เซี ย ยั ง รายงานอี ก ว่ า ทหารกลุ่มต่อต้านรัฐบาลซีเรียอย่าง น้อยสองคนยอมรับกับผูส้ อ่ื ข่าวว่าเป็น คน ยิงอาวุธเคมีที่ว่าเอง โดยบอกว่า ได้รับมาจาก เจ้าชาย บันดาร์ บินซุล ต่ า น หั ว หน้ า หน่ ว ยข่ า วกรองของ รัฐบาลซาอุฯ แต่ใช้ไม่เป็น เลยยิงพลาด สารเคมีเกิดรั่วไหลออกไปทำ�ร้ายคน ทั้งนี้ชาวเมืองกูตาเล่าว่า พวก กบฏจะใช้มัสยิดและบ้านส่วนตัวเป็น ที่พักผ่อนหลังจากได้นำ�อาวุธไปเก็บ ไว้ในอุโมงค์แล้ว และจากการสัมภาษณ์ชาวบ้าน ที่อยู่ในบริเวณที่ได้รับผลกระทบจาก ก๊าซพิษก็บอกว่า คนทีย่ งิ อาวุธเคมีนา่ จะเป็ น ทหารฝ่ า ยต่ อ ต้ า นรั ฐ บาล มากกว่า อย่างไร ก็ดี รมต.ต่างประเทศ สหรัฐฯ John Kerry ยังคงแถต่อไป ว่า “เรามีหลักฐานทีช่ ดั เจนและน่าเชือ่ ถื อ ว่ า รั ฐ บาลซี เ รี ย ใช้ ก๊ า ซพิ ษ กั บ ประชาชน ของตนเอง” ซึง่ ในขณะทีร่ มต.ตะแบงไปเรือ่ ย ข้าราชการสหรัฐฯ กลับให้สัมภาษณ์ นิวยอร์คไทม์ส บอกว่า ไม่มีแม้แต่ “ควัน” เลยว่าที่บ่งชี้ ประธานาธิบดี บาชาร์ อัล อัสซาดเกีย่ วข้องกับการใช้ อาวุธเคมีโจมตี อย่างที่เป็นข่าว สอดคล้องกับข้อสันนิษฐานของ สือ่ ช่วงแรก ๆ ว่าทำ�ไมรัฐบาลซีเรียซึง่ ได้เปรียบด้านทหารอยู่แล้ว และใกล้ ยึดพื้นที่ของกลุ่มต่อต้านได้จนหมด แล้ว จะหันไปใช้อาวุธเคมี และทั้ง ๆ ที่ UN Monitors ตัวแทนของยูเอ็นก็ ยังอยู่ในซีเรียในขณะเกิดเหตุ โต๊ะข่าวต่างประเทศ : รายงาน

ท่าทีของประเทศต่างๆ ต่อวิกฤตการณ์ใน “ซี เรีย” สรุปความเคลื่อนไหวล่าสุดของ ประชาคมโลก หลังสหรัฐประกาศ "พิจารณา" ปฏิบัติการทางทหาร ใน "วงแคบ" ต่อซีเรีย อัพเดทวัน ที่ 31 สิงหาคม 2556 ภายหลังรัฐบาลสหรัฐเผยหลัก ฐานของตัวเองซึง่ อ้างว่า ประธานาธิบดี บาชาร์ อัล-อัสซาด คือผู้อยู่เบื้องหลัง การใช้อาวุธเคมีต่อพลเรือน เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2556 และทำ�ให้มีผู้เสีย ชีวิตจำ�นวนมาก นำ�มาสู่คำ�ประกาศ ของสหรัฐทีจ่ ะปฏิบตั กิ ารทางทหารเพือ่ โจมตีซีเรีย ใน “วงแคบ” ต่อไปนี้คือ สรุ ป ความเคลื่ อ นไหวของท่ า ที ข อง ประชาคมโลกต่อวิกฤตการณ์ในซีเรีย ณ วันที่ปิดต้นฉบับนสพ.พับลิกโพสต์ คือวันที่ 31 สิงหาคม 2556

สหประชาชาติ (ยูเอ็น)

คณะผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธเคมี ของยูเอ็นที่เหลืออยู่อีก 13 คน เดิน ทางออกจากซีเรียทางรถยนต์ เพือ่ ข้าม พรมแดนไปยังเลบานอน ขณะที่นาย บัน คี-มูน เลขาธิการยูเอ็น กล่าวว่า ผลการตรวจสอบ "อย่างเป็นทางการ" อาจต้องรอนานถึง 2 สัปดาห์

เยอรมนี

นายกุยโด เวสเทอเวลเลอ รมว. กระทรวงการต่ า งประเทศเยอรมนี แถลงว่า รัฐบาลเบอร์ลินจะไม่ขอเข้า ร่วมภารกิจทางทหารใดๆในซีเรีย

อิสราเอล

นายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทัน

ยาฮู ผู้นำ�อิสราเอล สั่งให้มีการติดตั้ง อังกฤษ ระบบป้ อ งกั น ภั ย ทางอากาศและ อั ง กฤษประกาศเตื อ นภั ย ขีปนาวุธรอบกรุงเทลอาวีฟ พลเมืองของตัวเองให้หลีกเลี่ยงการ เดิ น ทางไปยั ง เลบานอนในระยะนี้ อิตาลี เนื่องจากพบ "ความเสี่ยง" ที่จะเกิด นางเอ็ ม มา โบนิ น โน รมว. กระแสต่อต้านตะวันตก ขณะที่นายก กระทรวงการต่างประเทศอิตาลี กล่าว รัฐมนตรีเดวิด คาเมรอน ประกาศเรียก ว่า ปฏิบตั กิ ารโจมตีทางทหารของสหรัฐ ร้ อ งให้ มี ก ารใช้ "มาตรการลงโทษ" ในซี เรี ย คื อ การ "เติ ม เชื้ อ ไฟ" ให้ อย่างจริงจัง ต่อผูท้ ใี่ ช้อาวุธเคมีเข่นฆ่า สถานการณ์ยิ่งย่ำ�แย่ลงไปอีก ประชาชน หลังรัฐบาลเป็นฝ่ายแพ้การ หยัง่ เสียงในสภาล่าง เพือ่ ขอความเห็น ตุรกี เรื่องการเข้าร่วมปฏิบัติการทางทหาร นายอาห์เหม็ด ดาวูโตกลู รมว. กับสหรัฐ กระทรวงการต่างประเทศตุรกี เผย รายงานจากหน่ ว ยข่ า วกรองของ รัสเซีย อังการา ที่ระบุว่าฝ่ายรัฐบาลซีเรียคือ ทางการรัสเซียเตือนสหรัฐว่า ผู้อยู่เบื้องหลังการใช้อาวุธเคมี หากเป็นฝ่ายเปิดฉากโจมตีทางทหาร

ต่อซีเรียโดยไม่ได้รับความเห็นชอบ จากยูเอ็น นอกจากจะทำ�ให้สถานการณ์ เลวร้ายขึ้นกว่าเดิมแล้ว จะส่งผลกระ ทบต่อโครงสร้างการทำ�งานของยูเอ็น ในเรื่องซีเรียด้วย

องค์ ก ารสนธิ สั ญ ญาป้ อ งกั น แอตแลนติกเหนือ ( นาโต )

นายแอนเดอร์ส โฟกห์ ราสมุส เซ่น เลขาธิการนาโต กล่าวประณาม การใช้ อ าวุ ธ เคมี แ ละเรี ย กร้ อ งให้ ประชาคมโลก "ลงโทษ" ผูก้ อ่ เหตุอย่าง เหมาะสม แต่กล่าวว่า นาโตจะไม่ขอ มี ส่ ว นร่ ว มในเรื่ อ งใดที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ซีเรีย


ต่างประเทศ

เดอะพับลิกโพสต์

19

นักกิจกรรมสหรัฐฯ จวกสื่อหลัก ปี ท่ี 8 ฉบับที่ 93 (ประจ�ำวันที่ 1-30 กันยายน พ.ศ. 2556)

ไม่ตงั ้ ค�ำถามรัฐบาล กรณีสงครามซี เรีย ผูก้ อ่ ตัง้ องค์กรเพือ่ การข่าวทีเ่ ทีย่ ง ตรงเขียนบทความเสนอว่า ใน ขณะที่สหรัฐฯ อ้างเรื่องการโจมตี ด้ ว ยอาวุ ธ เคมี ใ นซี เ รี ย เพื่ อ ทำ � สงคราม สื่อกระแสหลักก็มีเพียง แหล่งข่าวจากทางการสหรัฐฯ และ ไม่มผี เู้ ปิดโปงซึง่ นำ�เสนอข้อมูลอีก ด้าน หลังรัฐบาลพยายามปราบ ปรามนักข่าวและผู้เปิดโปงหลาย คน เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2013 นอร์ แมน โซโลมอน ผู้ก่อตั้งสถาบันเพื่อ ความเทีย่ งตรงต่อสาธารณะ (Institute for Public Accuracy) และผู้ร่วมก่อ ตั้งเว็บไซต์ Rootsaction.org เขียน บทความเกีย่ วกับเรือ่ งความเกีย่ วข้อง ระหว่างผูเ้ ปิดโปงความลับของทางการ สหรัฐฯ กับแผนการณ์โจมตีประเทศ ซีเรีย ลงในเว็บ Common Dreams นอร์แมนกล่าวว่า ประธานาธิบดี ทุกคนทีต่ อ้ งการทำ�สงครามไม่สามารถ ทนต่อการมีผู้คอยเปิดโปงเรื่องต่างๆ ได้ เพราะพวกเขาต้องคอยแทรกแซง เหตุ ก ารณ์ อ ย่ า งระมั ด ระวั ง มี ก าร บิ ด เ บื อ น แ ล ะ โ ก ห ก ผ่ า น ก า ร โฆษณาชวนเชื่อ โดยที่ต้องนำ�ความ จริงไป "กักขัง" ไว้ไม่ให้เล็ดรอดออก มา "เมือ่ ไม่มผี เู้ ปิดโปงความจริงแล้ว สื่อกระแสหลักก็มักจะติดอยู่กับการ บอกเล่าเรื่องราวจากฝั่งของรัฐบาล" นอร์แมนกล่าวในบทความ "และในช่วง เวลาเช่นนี้ เรือ่ งราวจากฝัง่ รัฐบาล (ของ สหรัฐฯ) คือการปัน่ กระแสเรือ่ งสงคราม ในซีเรีย" นอร์ แ มน ระบุ ว่ า ช่ ว งกลาง สั ป ดาห์ ที่ ผ่ า นมาสื่ อ หลายแห่ ง อ้ า ง แหล่งข่าวระดับสูงบอกว่ามีความเป็น ไปได้มากที่สหรัฐฯ จะโจมตีซีเรียด้วย จรวดมิสไซล์ ซึ่งไม่ทราบว่ามีจุดมุ่ง

ฝรั่งเศส

ประธานาธิบดีฟรองซัวส์ ออล ลองด์ ผู้นำ�ฝรั่งเศส แสดงจุดยืนร่วม เป็นพันธมิตรกับสหรัฐ หากมีการใช้ ปฏิบตั กิ ารทางทหารในซีเรีย พร้อมกับ กล่าวเป็นนัยว่า การโจมตีอาจเกิดขึ้น ก่ อ นการประชุ ม รั ฐ สภาฝรั่ ง เศสนั ด พิเศษในวันพุธที่ 4 ก.ย.

สหรัฐ

หน่ ว ยข่ า วกรองสหรั ฐ เผย รายงานว่า รัฐบาลซีเรียคือผู้บงการใช้ อาวุธเคมีสงั หารประชาชนเมือ่ วันที่ 21 ส.ค. และทำ�ให้มีผู้เสียชีวิต 1,429 ศพ ในจำ�นวนนี้เป็นเด็ก 426 ศพ ขณะที่ ประธานาธิบดีบารัค โอบามา ผู้นำ� สหรัฐ กล่าวว่า การใช้อาวุธเคมีในซีเรีย ถือเป็น "ภัยคุกคาม" นโยบายความ

หมายอะไร และถามว่า แหล่งข่าวทีน่ า่ เชือ่ ถือแหล่งอืน่ ๆ ทีน่ า่ จะมีขอ้ มูลทีเ่ ห็น ในทางตรงกันข้ามกับฝ่ายรัฐบาลหาย ไปไหน นอร์แมน กล่าวว่า ในช่วงเวลา ใกล้ประกาศสงครามเช่นนี้เป็นเรื่อง ยากที่จะมีผู้เปิดโปงความลับออกมา ให้ขอ้ มูล แต่กถ็ อื เป็นช่วงเวลาทีส่ ำ�คัญ มากที่ควรจะมีผู้เปิดโปงข้อมูล โดย เฉพาะคนที่นำ�เสนอข้อมูลด้านที่ต่าง จากฝ่ายรัฐบาล ดังทีผ่ สู้ อื่ ข่าวอิสระชือ่ ไอ.เอฟ. สโตน เคยกล่าวไว้วา่ "รัฐบาล

“เมือ่ ไม่มผี เู้ ปิดโปงความจริง แล้ว สือ่ กระแสหลักก็มกั จะ ติดอยูก่ บั การบอกเล่าเรือ่ ง ราวจากฝัง่ ของรัฐบาล”

มัน่ คงของสหรัฐ อย่างไรก็ตาม จะไม่มี การส่งกำ�ลังทหารเข้าไปในซีเรีย แต่ รัฐบาลกำ�ลังพิจารณาการโจมตีในวงที่ "จำ�กัด" ส่ ว นนายจอห์ น แคร์ รี รมว. กระทรวงการค่างประเทศ กล่าวว่า ปฏิบัติการที่กำ�ลังจะเกิดขึ้น คือ "บท ลงโทษ" รัฐบาลซีเรีย และประวัตศิ าสตร์ จะไม่ "ซ้ำ�รอย" เหมือนสงครามอิรัก เมื่อ 10 ปีก่อน ในเวลาเดียวกัน มีรายงานการ เดินขบวนประท้วงย่อมๆ เพือ่ ต่อต้าน การใช้กำ�ลังทหารต่อซีเรีย ตามเมือง ใหญ่ ห ลายแห่ ง ในสหรั ฐ ขณะที่ ผ ล สำ�รวจความคิ ด เห็ น ประชาชนของ หลายสำ�นักวิจัย แม้ส่วนใหญ่จะออก มาในรูปแบบของการไม่เห็นด้วย แต่ เมื่อเป็นคำ�ถามที่เจาะลึกลงไป เริ่มมี

เสียงตอบรับหากเป็นปฏิบตั กิ ารโจมตี ทางอากาศ

ทั้งหมดล้วนพูดโกหกและเราไม่ควร เชื่อในสื่งที่เขาพูด" ซึ่งเป็นคำ�เตือนว่า อย่าเพิง่ ยอมรับข้ออ้างของรัฐบาลใดๆ โดยด่วนสรุป

ซีเรีย

รั ฐ บาลซี เรี ย ออกแถลงการณ์ ปฏิเสธรายงานของหน่วยข่าวกรอง สหรัฐว่าไม่มมี ลู ความจริง พร้อมกับยืน กรานจะรอฟังผลการตรวจสอบจาก ยูเอ็นเท่านั้น ขณะที่อัสซาดยืนยันว่า จะขอตอบโต้จนถึงทีส่ ดุ หากสหรัฐเป็น ฝ่ายเปิดฉากการโจมตีจริง ส่วนองค์กร สิทธิมนุษยชนรายงานว่า เริ่มมีการ ปะทะกันระหว่างทหารรัฐบาลกับกลุม่ กบฏในบางพื้นที่ทางตอนเหนือและ ตะวันตกของประเทศแล้ว แหล่งข้อมูล : เดลินิวส์

บทความของนอร์ แ มนชี้ ว่ า รั ฐ บาลโอบามามี ก ารสั่ ง ลงโทษผู้ เ ปิ ด โ ป ง ค ว า ม จ ริ ง ม า ก ยิ่ ง ก ว่ า ประธานาธิบดีคนอื่นๆ รวมกัน และ นอกจากนี้ยังมีการข่มขู่และสอดแนม นักข่าว เช่นในกรณีการดักฟังสำ�นัก ข่าวเอพีหรือกรณีพยายามสัง่ จำ�คุกนัก ข่าวนิวยอร์กไทม์ เจมส์ ไรเซน จาก การที่เขาไม่ยอมเปิดเผยแหล่งข่าวที่ ทำ�ให้ความลับของรัฐบาลรั่วไหล ในบทความยังได้พดู ถึงกรณีของ การทีร่ ฐั บาลสหรัฐฯ ลงโทษเชลซี แมน นิง่ และพยายามจับตัวเอ็ดเวิรด์ สโนว์ เดน รวมถึงการดำ�เนินคดีกบั โธมัส เด รก อดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสภาค วามมั่นคงแห่งชาติสหรัฐฯ (NSA) ที่ เปิดโปงความลับ ทั้งหมดนี้ล้วนเป็น ความพยายามของรัฐบาลสหรัฐฯ ใน การปิดกัน้ ช่องทางการเผยแพร่ขอ้ มูล ไปสู่นักข่าว ทำ�ให้เหลือแต่เรื่องจาก ทางการ นอร์แมนยกตัวอย่างเรือ่ งการนำ� เสนอข่าวอย่างบิดเบือนในเหตุการณ์ อ่าวตังเกีย๋ เมือ่ ปี 1964 เพือ่ ผลักดันการ สนับสนุนสงครามเวียดนาม และการ สร้างเรื่องราวในปี 1990 อันนำ�ไปสู่ สงครามอ่าวกับอิรัก ทำ�ให้มีผู้คนล้ม ตายและทุกข์ทรมานเป็นจำ�นวนมาก ทั้งหมดนี้มาจากการที่ไม่มีผู้ออกมา เปิดโปง และความล้มเหลวในการที่ผู้ สื่อข่าวจะออกมาท้าทายข้อมูลผิดๆ ของรัฐบาล "พวกเราไม่มี 'วันคืนในอดีตที่ ดี ' ให้ พู ด ไม่ มี ยุ ค ไหนเลยที่ จ ะมี ผู้

เปิดโปงและนักข่าวผูเ้ ด็ดเดีย่ วออกมา เตือนประชาชนและลดทอนอำ�นาจการ ทำ�สงครามของทางการสหรัฐฯ" นอร์ แมนกล่าวและว่า "แต่ในตอนนีพ้ วกเรา อยูใ่ นยุคแห่งความกลัว ผูเ้ ปิดโปงมีสงิ่ ที่ทำ�ให้ต้องกลัวมากขึ้น และนักข่าว กระแสหลักก็มีน้อยคนที่ท้าทายการ เสพติดการทำ�สงคราม" "ทุกครั้งที่ประธานาธิบดีตัดสิน ใจทำ�สงครามกับอีกประเทศ แรงผลัก ดันเหล่านั้นไม่มีใครหยุดยั้งได้" นอร์ แมนกล่าวในบทความ เขาบอกอีก ว่าการที่ไม่มีใครต่อต้าน นำ�มาซึ่งการ สูญเสียชีวิตจำ�นวนมากและการสูญ เสียทรัพยากรทีส่ ามารถช่วยเหลือผูค้ น แทนที่จะนำ�มาทำ�ลายผู้คน นอร์ แ มนยั ง ได้ เ รี ย กร้ อ งให้ ประชาชนที่ ไ ม่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ การทำ� สงครามโจมตีซเี รียช่วยกันส่งอีเมลให้ กับวุฒิสมาชิกและส.ส. ผ่านเว็บไซต์ Rootsaction.org เพือ่ เป็นการต่อต้าน แรงผลั ก ดั น สงครามและเป็ น การ สนับสนุนให้มีผู้เปิดโปงความจริง "ในเชิงปฏิบัติแล้ว งานข่าว ทีแ่ ท้จริงจะไม่สามารถดำ�เนินไปได้ หากไม่มผี เู้ ปิดโปง ประชาธิปไตยก็ ทำ�งานไม่ได้หากไม่มงี านข่าวทีแ่ ท้ จริง และพวกเราก็ไม่สามารถหยุด ยั้ ง การทำ � สงครามได้ โ ดยไม่ มี ประชาธิปไตย หากพูดถึงในระยะ ยาว การต่ อ สู้ เ พื่ อ สั น ติ ภ าพและ ประชาธิปไตยถือเป็นเรือ่ งเดียวกัน" ที่มา : ประชาไท


20

วาไรตี้บันเทิง

เดอะพับลิกโพสต์

ปี ท่ี 8 ฉบับที่ 93 (ประจ�ำวันที่ 1-30 กันยายน พ.ศ. 2556)

Variety& Entertainment ทุกวันนี้เรื่องของสมุนไพร การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทาง เลือกได้สร้างความตื่นตัวให้ผู้คนในสังคมเป็นอย่างมาก และด้วยข้อ เท็จจริงที่ว่า การแพทย์แผนปัจจุบันไม่ใช่คำ�ตอบของปัญหาโรคร้าย ทั้งหมด นั้นยิ่งเป็นแรงขับเคลื่อนที่ทำ�ให้คนจำ�นวนมากเริ่มหันกลับ มาหารากเหง้าแห่งภูมปิ ญ ั ญาไทยทีอ่ ยูค่ สู่ มุนไพรและหมอยาแผนไทย มานับร้อยร้อยปี

สมุนไพร“ตะวันเดือน”

สู้โรคร้ายด้วยการแพทย์ทางเลือก

และถือเป็นเรื่องน่ายินดี ของผู้ ป่วยที่มีอีกหนึ่งทางเลือกในเรื่องการ ใช้ “สมุนไพร สูโ้ รค” เมือ่ นายยูซปุ คาร เพียรรักษ์ ได้คดิ ค้นและผลิตยาแคปซูล สมุนไพรตรา “ตะวันเดือน” จาก สมุนไพรหลากหลายชนิด เพื่อรักษา ผู้ป่วยด้วยโรคต่าง ๆ ทั้ง โรคไต โรค ตับ ไวรัสตับบี และโรคร้ายอย่างมะเร็ง เป็นต้น พั ล ลิ ก โพสต์ มี โ อกาสได้ ไ ป ทำ�ความรูจ้ กั กับ นายยูซปุ คาร เพียรรักษ์ มุสลิมเชือ้ สายปาทานวัย 75 ปี ประธาน บริษัท เอส.เค.ฟาร์มา จำ�กัด ผู้เป็น เจ้าของต้นคิด และเริม่ บุกเบิกตำ�รับยา บำ�รุงร่างกาย “ตะวันเดือน” ซึ่งนาย ยูซปุ คาร เพียรรักษ์ เล่าถึงต้นตระกูล ว่าอพยพมาจากประเทศปากีสถาน แต่ เขาเกิดที่ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง จัดได้ ว่ า เป็ น คนไทยโดยถิ่ น กำ�เนิ ด ชี วิ ต ตัง้ แต่วยั เด็กจนถึงวัยชราส่วนใหญ่อยู่ กับชนบท เลี้ยงวัว ควาย เพื่อค้าขาย และส่งออกไปขายต่างประเทศ แล้ว

ซื้อสินค้ากลับเข้ามาขาย เขาเรียกวิถี ตัวเองว่าเป็นคาวบอย ในขณะชาวบ้าน เรียกว่า นายห้าง จนเมื่ อ ได้ คิ ด ค้ น และผลิ ต ยา สมุนไพรทีส่ ามารถรักษาโรคร้ายได้จงึ มีคนตั้งฉายาให้ว่าหมอเทวดา แต่เขา ก็ไม่ยอมรับฉายานั้น “ผมเป็นเพียง มนุษย์ครับ เพราะผมก็ไม่ใช่หมอ ไม่ เคยเรียนวิชาแพทย์มาก่อน แต่บงั เอิญ มีตำ�รับยาสมุนไพร และมีโอกาสได้ใกล้ ชิดกับบรรดาแพทย์เก่งๆหลายคนและ ได้รบั ความรู้ คำ�แนะนำ�จากบุคคลเหล่า นัน้ แล้วนำ�มาปฏิบตั กิ บั ตัวเองแล้วเห็น ผล จึงได้มารือ้ ฟืน้ และค้นคว้ากับสูตร ยาสมุนไพรที่เป็นของต้นตระกูล ซึ่ง

สืบทอดมายาวนาน โดยได้นำ�มาปรุง แต่ ง และรั บ ประทาน เริ่ ม จากใน ครอบครัว และแจกจ่ายให้กับคนที่มี อาการเจ็บป่วยต่างๆ ผลปรากฏว่า ผู้ ป่วยที่รับประทานยาสมุนไพรเมื่อไป ตรวจร่างกายกับแพทย์ได้รบั การยืนยัน ว่ามีอาการดีขนึ้ จากอาการป่วย จึงเป็น ที่ต้องการของผู้ป่วยจำ�นวนมาก จาก การบอกเล่าจากปากต่อปาก จนเป็น ทีม่ าในการตัง้ โรงงานและซือ้ เครือ่ งจักร ที่ทันสมัยได้มาตรฐานมาผลิตยาให้ เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย ในปัจจุบัน นายยูซปุ คาร กล่าวว่า “การเริม่ ต้นของสมุนไพรตะวันเดือนมาจาก กรรมวิธพี นื้ บ้านนีแ่ หละ โขกๆตำ�ๆชง น้ำ�กิน แต่หลังจากนัน้ เพือ่ ความสะดวก ก็นำ�มาใส่แคปซูล แต่เรากะปริมาณเอง น้ำ�หนักมันจะไม่เท่ากัน จึงต้องไปซือ้ เครื่องจักรที่ทันสมัยจากไต้หวัน เพื่อ การผลิตทีไ่ ด้มาตรฐาน รวดเร็วและใน ปริมาณครั้งละมากๆ เพื่อให้เพียงพอ

ยูซุปคาร เพียรรักษ์

กับความต้องการ” “ซึ่งเมื่อก่อนสมุนไพรเราไม่ได้ เก็บเงินเลย มีแนวคิด ด้วยเจตนารมณ์ ของผมคือต้องการทำ�บุญให้กบั คนเป็น โรคเจ็บป่วยต่างๆ กระทั่งจากการใช้ ยาแล้วมีผลดี ผูค้ นก็หลัง่ ไหลมาหาผม เป็ น จำ�นวนมาก จนสมุ น ไพรเริ่ ม ขาดแคลน ต้นทุนก็สงู ขึน้ จนเกินความ สามารถของผม ผมอาจต้องหยุดผลิต ยา บรรดาคนป่วยเหล่านัน้ ก็เห็นใจผม ให้ผมตั้งราคาและผลิตยาจำ�หน่ายให้ กับพวกเขา ซึ่งก็เป็นระยะเวลาก็ร่วม 5-6 ปีมาแล้ว แต่เราก็ไม่ได้ตั้งราคา เป็นแบบธุรกิจ เพราะถ้าเป็นธุรกิจก็ คงไม่ได้ตั้งที่ราคานี้ คงจะสูงมากๆ เพราะว่ามันได้ผลจริงและมีผลพิสูจน์ จากโรงพยาบาลที่คนป่วยรักษา ผม ทำ�มาในทางสายบุญอยากให้เป็นทาง เลือกให้กับคนป่วยหลายๆคนที่หมด หวัง” “การทีค่ นป่วยทีเ่ ป็นโรคร้ายได้ รับประทานยาสมุนไพรตะวันเดือนไป

เมื่อรับประทานติดต่อกันไปประมาณ 4 เดือนแล้ว กลับไปตรวจโรคกับแพทย์ แผนปัจจุบันปรากฏผลว่า ไม่พบโรค ร้ายอยูใ่ นตัวเลย นัน่ เท่ากับประชาชน มีทางเลือกในการรักษาเพิ่มขึ้น คน ป่วยคนแรกทีผ่ มรักษาเป็นมะเร็งต่อม น้ำ�เหลือง ระยะที่ 4 ตอนนั้นอาการ หนักมาก แต่ได้สมุนไพรตะวันเดือน รักษาจนอาการดีขนึ้ จนหายเป็นปกติ นับเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์มาก” สำ�หรับสมุนไพรตะวันเดือนแล้ว นายยูซุปคาร กล่าวว่า การรักษาของ เขาต้องทำ�ควบคู่ไปกับการรักษาด้วย แพทย์ปัจจุบัน “ในการรักษาคนป่วย ด้วยการให้รับประทานยาตะวันเดือน คนป่วยทุกคนต้องอยู่ในการดูแลของ แพทย์ปัจจุบัน คนป่วยนั้นยังต้องไป ตรวจสุ ข ภาพจากแพทย์ ปั จ จุ บั น พร้อมๆ ไปกับการรับประทานสมุนไพร ตะวั น เดื อ นติ ด ต่ อ กั น จนผลตรวจ ร่างกายคนป่วยออกมาว่าปกติ” เมื่อถามถึงอุปสรรคของการใช้ ยาในกรณีที่แพทย์ปัจจุบันที่ทำ�การ รัก ษาผู้ป่วยอยู่อาจจะไม่ยอมรับยา สมุนไพรซึ่งเป็นการแพทย์ทางเลือก นายยูซุปคาร กล่าวว่า “มีความเป็น ไปได้วา่ ยาสมุนไพรบางชนิดอาจผสม สารสเตียรอยด์ หรือสารอื่นๆที่จะส่ง ผลเสียต่อการรักษา ซึง่ คนไข้และหมอ ไม่สามารถไปตรวจสอบได้ทกุ ตัว เป็น สิ่งที่หมอกังวลและต้องห้ามคนป่วย แต่สมุนไพรตะวันเดือนได้รบั การตรวจ สอบจากศูนย์วิทยาศาสตร์ว่าไม่มีสา รสเตียรอยด์ และได้ใบรับรองเป็น ตำ�รั บ ยาจากกระทรวงสาธารณสุ ข องค์การอาหารและยา (ผ่านอย.) ให้ เป็นยาแผนโบราณ”

“ผมมีหลักฐานเป็นบันทึกคน ป่วยหลายๆคน จากโรงพยาบาลที่รับ ประทานยาตะวันเดือน และปฏิบัติตัว ตามทีผ่ มได้แนะนำ�ไป จากนัน้ กลับไป ตรวจโรคกับแพทย์ก็ได้รับการยืนยัน ว่า “โรคสงบแล้ว” คำ�ว่า โรคมะเร็งสงบ โรคไวรัส ตับบีสงบแล้ว ผมเองก็มหัศจรรย์วา่ มัน หายได้อย่างไร เป็นสิ่งยืนยันคุณค่า ของตะวั น เดื อ น ที่ พ ร้ อ มให้ แ พทย์ ปัจจุบันมาพิสูจน์ความจริง” ผมพูดได้ว่า ไม่มียาหมอในโรง พยาบาลที่รักษาโรคมะเร็ง การรักษา ด้วยเคมีบำ�บัดมันจะทำ�ให้ร่างกายได้ รับผลข้างเคียง ร่างกายคุณจะแห้ง กรอบเป็นข้าวเกรียบ การรับประทาน สมุนไพรตะวันเดือน ก่อนไปให้คีโม ประมาณ 25 วัน จะทำ�ให้ไม่แพ้คีโม และฟืน้ ตัวได้เร็วโดยนายยุซปุ คาร ได้ กล่าวย้ำ�เป็นสโลแกนว่า “ตะวันเดือน ล้านคำ�พูด ไม่เท่าพิสูจน์ความจริง” ทัง้ นีย้ งั ระบุอกี ว่า สมุนไพรตะวัน เดือนว่าเป็น “แพทย์ทางเลือก” ใน การรักษาและต่อสูก้ บั โรคร้ายแรงอย่าง มะเร็งและไวรัสตับบี ถือเป็นแพทย์ทาง เลื อ กที่ ค่ า ใช้ จ่ า ยไม่ สู ง เรี ย กได้ ว่ า สมุนไพรตะวันเดือน คือ “ทางเลือก ใหม่ ที่คุณควรเลือก” สมุนไพรตะวันเดือน ผลิตโดย บริษัท เอส เค ฟาร์มจำ�กัด มีโรงงาน ทันสมัยตั้งอยู่ที่ อ.ป่า โมก จ.อ่างทอง ได้ใบรับรองจากองค์การอาหารและยา (อย.) ในเอกสารระบุว่า ยาแคปซูล สมุนไพร ตราตะวันเดือน เป็นยาแผน โบราณ เป็นสมุนไพรบำ�รุงร่างกาย เหมาะสำ�หรับผู้ที่ห่วงใยสุขภาพ ผลิต จากสมุนไพรหลากหลายชนิด อาทิ เห็ดหลินจือ โสม และหญ้าปักกิ่ง นอกจากนีบ้ ริษทั เอส เค ฟาร์ม จำ�กัด ยังมีผลิตภัณฑ์ตวั อืน่ ๆจำ�หน่าย ด้วย พร้อมกันนี้ก็เปิดโอกาสให้ผู้ที่ ต้องการนำ�สมุนไพรไปกระจายบอก ต่อ เป็นตัวแทนจำ�หน่าย โดยติดต่อ ได้ทนี่ ายยุซปุ คาร เพียรรักษ์ เบอร์โทร. 081-81806359 หรือศูนย์อยุธยา 55/9 ม.2 ถ.บางปะหัน-ปทุมฯ สีแ่ ยกวรเชษฐ์ ต.บ้ า นป้ อ ม องพระนครศรี อ ยุ ธ ยา จ.อยุธยา โดยติดต่อ คุณมาเรียม ที่ เบอร์โทร. 089-903-3970, 089-9008995 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรนัน้ มีหลาย ชนิด สรรพคุณแตกต่างกันตามแต่ละ ชนิดนั้นๆ รวมทั้งมีการจำ�หน่ายกัน อย่างแพร่หลาย แต่อาจไม่ใช่ทั้งหมด ทีป่ ลอดภัยเพราะกระบวนการผลิตและ ปรุ ง สู ต รสมุ น ไพรต่ า งๆการใช้ ส่ ว น ประกอบทีม่ ผี ลเสียต่อร่างกายก็เป็นได้ ดังนัน้ ในขัน้ แรกสมุนไพรนัน้ ๆต้องผ่าน การตรวจสอบจาก อย. และในการ รักษาโรคก็ต้องอยู่ในความดูแลของ แพทย์ สมุนไพรตะวันเดือนจะเป็น “ทางเลือกใหม่ ที่คุณควรเลือก” หรือไม่นั้นคงต้องยืมคำ�พูด เจ้ า ของและผู้ ผ ลิ ต มากล่ า ว คื อ “ล้านคำ�พูด ไม่เท่าพิสจู น์ความจริง”


วาไรตี้บันเทิง

เดอะพับลิกโพสต์

ปี ท่ี 8 ฉบับที่ 93 (ประจ�ำวันที่ 1-30 กันยายน พ.ศ. 2556)

ญี่ปุ่นเตรียมเปิ ดค่ายฤดูร้อน บ�ำบัดอาการติด “เน็ต”

เกมฟี โน่ คาราวาน

สาวกยามาฮ่ า ฟี โ น่ หั ว ฉี ด กั บ Flash Game ล่าสุด “The Fino Caravan” เอาใจวัยมันส์บนโลก ดิจติ อล ตอกย้�ำ ความเป็นผูน้ �ำ ใน ทุกเทรนด์ตัวจริง บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำ�กัด เอาใจสาวกยามาฮ่าฟีโน่ หัวฉีด กับ Flash Game ล่าสุด “The Fino Caravan” เอาใจวั ย มั น ส์ บ นโลก ดิจิตอล ตอกย้ำ�ความเป็นผู้นำ�ในทุก เทรนด์ตัวจริง โดยผู้เล่นสามารถสร้างอวตาร สุดแนวตามสไตล์ของตัวเอง พร้อม ตกแต่งยามาฮ่าฟีโน่ หัวฉีด คันเก่ง แบบเฟีย๊ วตามใจ โชว์ความเป็นตัวเอง ได้แบบไม่ตอ้ งแคร์สอื่ ร่วมสนุกกับการ สะสมเหรียญกับเพื่อนร่วมก๊วน เพื่อ ลุ้นรับรางวัลมากมาย อาทิ แพ็คเกจ ทัวร์ตา่ งประเทศและในประเทศพร้อม ที่พัก, Gadget สุดเจ๋ง, ตั๋วหนัง, บัตร กำ�นัลและอืน่ ๆ อีกมากมาย ทัง้ หมดนี้ คุณเลือกได้เอง แค่ร่วมคาราวานออก เดินทางไปกับเรา...ชาวฟีโน่ ง่ า ยๆแค่ เ ข้ า ไปที่ www. thefinocaravan.com และลงทะเบียน ผ่านทางเฟสบุค๊ หรือ อีเมล์ เท่านี้ ชาว ก๊วนก็จะได้ซงิ่ ไปพร้อมกัน และยังสนุก

กับคาราวานเรายิ่งกว่าเดิม ด้วยการ เพิ่มได้จากกิจกรรมต่างๆ อาทิ แชทมันส์ๆออนไลน์กบั เพือ่ นร่วมก๊วน • ใส่หมวกกันน๊อค แค่น.ี้ ..ก็เตรียมรับความมันส์แบบเต็มๆ • เข้ามาร่วมคาราวาน ทุกๆ ได้เลย เริ่มสนุกกันได้แล้วตั้งแต่วันนี้ 12 ชม. ก๊วนดีๆอย่างนี้ จะปฏิเสธได้ไง มาร่วม • Poke เพื่อน ก๊วนเดียวกัน แล้วซิ่งไปพร้อมกันบน • เชิญเพือ่ นมาร่วมก๊วน โลกออนไลน์สุดเทรนด์ใบนี้ได้เลย!! แค่ นี้ ก็ รั บ คะแนนสะสมแบบ ง่ายๆกันไปเลย เพือ่ แลกรับของรางวัล วิธกี ารเล่นของก๊วนเรา ง่าย... สุดเทรนด์มากมายหรือเก็บไว้เพือ่ ร่วม นิดเดียว โหวตสถานที่ เ ที่ ย วที่ ฟี โ น่ ค าราวาน • เริม่ ด้วยการลงทะเบียนง่ายๆ เตรี ย มไว้ ใ ห้ เมื่ อ ทำ�การโหวตแล้ ว ทางเฟสบุ๊ค หรือ อีเมล์ ชาวก๊วนก็จะ คะแนนสะสมจะถูกตัดทันที จำ�นวน ได้ซิ่งไปพร้อมกัน ครั้งในการโหวตของชาวก๊วนคนไหน • หลังจากลงทะเบียน ชาวก๊วน มากที่สุด ก็เตรียมซิ่งไปเที่ยวสถานที่ จะมีคะแนนเริ่มต้นที่ 6,000 coins นั้นกันไปเลย รับรองมันส์ชัวร์ โหวต สามารถนำ�คะแนนไปแลกกับเครื่อง มากก็มีสิทธิ์มาก แต่งตัว และอุปกรณ์ตกแต่งฟีโน่ตาม ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ทาง มูลค่าที่กำ�หนด แต่งให้จี๊ดโดนใจ ใน www.thefinocaravan.com สไตล์ของตัวเองได้เลย • ชาวก๊วนสามารถสะสมคะแนน

สธ. เพิ่มขนาดภาพค�ำเตือน บนซองบุ หรี่ของไทย“ใหญ่ท่สี ุดในโลก” กระทรวงสาธารณสุ ข (สธ.) มี ประกาศกระทรวง กำ�หนดให้เพิม่ ขนาดภาพคำ�เตือนบนซองบุหรี่ จากเดิมอยู่ที่ร้อยละ 55 เป็นร้อย ละ 85 ถือเป็นภาพเตือนบนซอง บุหรี่ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นความจริงที่ว่าการสูบบุหรี่ เป็นสิทธิส่วนบุคคล แต่เนื่องจากการ สูบบุหรี่ก่อให้เกิดโรคมากมาย ทั้งต่อ ผูส้ บู เองและผูใ้ กล้ชดิ รวมถึงเป็นสาเหตุ ของการป่วยและเสียชีวิตที่ป้องกันได้ รัฐบาลของประเทศต่างๆ ทั่วโลกจึง รณรงค์ให้ประชาชนมีความรูเ้ รือ่ งของ โทษและพิ ษ ภั ย บุ ห รี่ ใ ห้ ม ากขึ้ น เพื่ อ ทำ�ให้ประชาชนสูบบุหรี่น้อยลง ล่ า สุ ด กระทรวงสาธารณสุ ข (สธ.) มีประกาศกระทรวง กำ�หนดหลัก เกณฑ์ให้เพิม่ ขนาดภาพคำ�เตือนเกีย่ ว กับพิษภัยของบุหรี่ โดยให้มีสัดส่วน ร้อยละ 85 ของพืน้ ทีซ่ อง เพิม่ จากเดิม ที่มีขนาดร้อยละ 55 ของพื้นที่ ทำ�ให้ ซองบุหรีข่ องไทยมีขนาดภาพคำ�เตือน ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีผลบังคับใช้ใน วันที่ 2 ตุลาคม 2556 ซึ่งเชื่อว่าจะทำ�ให้ส่งผลต่อการ ลดปริมาณการบริโภคยาสูบลงได้ ภาพ คำ�เตือนมี 10 ภาพ คือ โปรดงบสูบ บุหรี่ในบ้าน, ควันบุหรี่ฆ่าเด็กได้, สูบ บุหรี่ทำ�ให้เป็นมะเร็งกล่องเสียง, สูบ บุหรี่ทำ�ให้หัวใจวาย, สูบบุหรี่ทำ�ให้ เส้นเลือดสมองแตก, สูบบุหรีท่ ำ�ให้เป็น มะเร็งปาก, สูบบุหรี่ทำ�ให้เซ็กส์เสื่อม, สูบแล้วปากเหม็นบุหรี่, สูบบุหรี่ทำ�ให้

21

เป็นมะเร็งปอด, และสูบบุหรี่ทำ�ให้ถุง ลมโป่งพอง โดยข้อความดังกล่าวต้อง พิมพ์เป็นภาพ 4 สี และคละรูปแบบใน สัดส่วนที่เท่ากันใน 1 คอตตอน ปัจจุบนั ทัว่ โลกมีประเทศทีใ่ ช้คำ� เตือนบนซองบุหรีเ่ ป็นภาพ 63 ประเทศ โดย 5 ประเทศที่มีภาพคำ�เตือนใหญ่ ที่สุดในอดีตคือ ออสเตรเลียใช้พื้นที่ ร้อยละ 82.5 รองลงมาคือ อุรุกวัยและ ศรีลังกาใช้พื้นที่ร้อยละ 80 บรูไนและ แคนาดาใช้รอ้ ยละ 75 ในระดับอาเซียน มีเพียง 4 ประเทศที่ใช้ ได้แก่ บรูไน มาเลเซีย และสิงคโปร์ ไทยถือเป็น ประเทศอันดับ 2 รองจากสิงคโปร์ เริม่ ใช้ครัง้ แรกเมือ่ ปี 2548 โดย บรูไน และ ศรีลังกา ใช้ขนาดภาพคำ�เตือนใหญ่ ที่สุดในอาเซียนและเอเชีย คือ ร้อยละ 75 และร้อยละ 80 ตามลำ�ดับ โดยไทย ถือเป็นประเทศที่ 4 ในโลกที่ใช้ภาพ คำ�เตือนบนซองบุหรี่เริ่มจาก 6 ภาพ ในปี 2548 เป็น 9 ภาพ ในปี 2550 และ 10 ภาพ ในปี 2552 บังคับให้พมิ พ์ โดยใช้พนื้ ทีไ่ ม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 55 และ เพิม่ การพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ 1600 ของศูนย์บริการเลิกบุหรีท่ างโทรศัพท์ แห่งชาติไว้ด้วย

รัฐบาลญีป่ นุ่ เตรียมเปิดค่ายฤดูรอ้ นชือ่ ว่า Internet ‘fasting camps’ เพื่อให้เด็กอยู่ห่างจากอุปกรณ์ต่อเน็ตได้อย่างมือถือ แท็บเล็ตหรือ พีซี ปัญหาคนเสพติดอินเตอร์เน็ตกำ�ลังระบาดไปทั่วโลก แถมติดง่ายกว่า เหล้าและบุหรี่ซะอีก ลองถามตัวคุณเองดูว่าใช้เวลาบนโลกออนไลน์มากแค่ ไหน? ต้องรีบหยิบมือถือขึ้นมาเช็คทุกครั้งที่ตื่นนอนรึไม่? เวลาเข้าห้องน้ำ�ก็ ต้องหยิบมือถือหรือแท็บเล็ตเข้าไปเล่นด้วย? เวลาขับรถยังเปิดมือถือดู? เข้า เว็บเวลาทำ�งาน? เช็คเฟซบุ๊ค/ทวิตเตอร์คือสิ่งสุดท้ายที่ทำ�ก่อนนอน? รู้สึก กระวนกระวายเมือ่ ยูห่ า่ งสมาร์ทโฟน? หงุดหงิดเวลาทีค่ วามเร็วอินเตอร์เน็ต ตก? ถ้าคุณมีอาการเหล่านี้หลายๆ ข้อ นั่นแสดงว่าคุณกำ�ลังเป็นโรคติด อินเตอร์เน็ตแล้ว ซึ่งในประเทศญี่ปุ่นเด็กอายุระหว่าง 12 -18 ปีเกินครึ่งมี อาการติดอินเตอร์เน็ตและจำ�เป็นต้องได้รับการช่วยเหลือ หนังสือพิมพ์รายวันโยมิอุริรายงานว่ามีนักเรียนญี่ปุ่นติดอินเตอร์เน็ต ถึง 518,000 คน ตัวเลขนี้เพิ่งถูกเปิดเผยอย่างเป็นทางการจากเอกสารของ กระทรวงสาธารณะสุข ทางกระทรวงบอกว่ามีหลักฐานว่าการติดอินเตอร์เน็ต ส่งผลกระทบทางลบ ไม่เพียงแต่ผลการเรียนเท่านั้น แต่ยังมีเรื่องสุขภาพอีก ด้วยทัง้ การพักผ่อนไม่เพียงพอ เล่นเน็ตจนไม่ยอมกินอาหาร รวมถึงมีอาการ หดหู่ แม้ในหลายประเทศจะมีศูนย์บำ�บัดอาการติดอินเตอร์เน็ตแล้ว แต่ก็มี ไม่กี่แห่งที่เชี่ยวชาญในการรักษาให้หายขาดได้ รัฐบาลญี่ปุ่นพยายามใช้สิ่งอำ�นวยความสะดวกอย่าง ศูนย์การเรียนรู้ นอกโรงเรียนสำ�หรับเป็นสถานที่ให้นักเรียนมาเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อตัดขาด จากโลกออนไลน์กลับมาสูช่ วี ติ จริง ทีน่ จี่ ะมีคอร์สให้คำ�ปรึกษาโดยนักจิตวิทยา ผู้เชี่ยวชาญและนักพูดเกี่ยวกับกิจกรรมเอาท์ดอร์ที่ไม่จำ�เป็นต้องใช้สมาร์ท โฟนค่ะ


22

วาไรตี้บันเทิง

เดอะพับลิกโพสต์

ปี ท่ี 8 ฉบับที่ 93 (ประจ�ำวันที่ 1-30 กันยายน พ.ศ. 2556)

ซั มซุง อวดโฉมโน้ตบุ ๊คบางพิเศษ ‘ซั มซุง อทีฟ บุ ๊ค 9 ไลท์’ ซัมซุง อวดโฉมโน้ตบุ๊คบางพิเศษ 'ซัมซุง อทีฟ บุ๊ค 9 ไลท์' โดดเด่น ด้ ว ยหน้ า จอทั ช สกรี น และการ ทำ�งานแบบมัลติทาสกิ้งฟังก์ชั่น บนวินโดวส์ 8 และขุมพลังควอด คอร์ โปรเซสเซอร์ หนักเพียง 1.58 กก.บางแค่ 17.4 มม. ทั้งเล่นทั้ง ทำ�งานได้ง่ายๆ ในสัมผัสเดียว... บริษทั ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำ�กัด ประกาศเปิดตัว โน้ตบุ๊คบาง พิ เ ศษที่ ม าพร้ อ มระบบปฏิ บั ติ ก าร วินโดวส์ 8 'ซัมซุง อทีฟ บุ๊ค 9 ไลท์' (ATIV Book 9 Lite) ส่วนผสมที่ ลงตัวระหว่างรูปลักษณ์ทโี่ ดดเด่นและ นวัตกรรมล้ำ�สมัย บนหน้าจอทัชสกรีน ขนาด 13.3 นิ้ว ที่รองรับการสัมผัสได้ ถึง 10 จุด หน่วยประมวลผลแบบควอด คอร์ (Quad-Core Processor 1.4GHz) หน่วยความจำ� 4 กิกะไบต์ (4GB) การ์ดจอแยก AMD Radeon HD 8250 Graphics และหน่วยจัด เก็บข้อมูลแบบ SSD (Solid State Disk) ความจุ 128 กิกะไบต์ (128 GB) อี ก ทั้ ง ยั ง พกพาสะดวกด้ ว ยน้ำ� หนั ก เพียง 1.58 กิโลกรัม และบางเพียง 17.4 มิลลิเมตร ซัมซุง อทีฟ บุ๊ค 9 ไลท์ ยังช่วย ให้การทำ�งานรวดเร็วทันใจ สามารถ บูทเครือ่ งได้ภายใน 7 วินาที และปลุก เครือ่ งให้พร้อมกลับมาใช้งานได้ในเวลา

ลูกค้าการบินไทยเตรียมเฮ กันยายนนี้​ ให้ผู้โดยสารใช้ wi-fi บนเครื่องแล้ว

1 วินาที และด้วยหน้า จอทั ช สกรี น และ มัลติทาสกิ้งฟังก์ชั่น (Multi - Tasking Function) ของซัม ซุง อทีฟ บุ๊ค 9 ไลท์ ช่วยให้ผใู้ ช้งาน

สามารถทั้งเล่นทั้งทำ�งานไปพร้อมๆ กันได้อย่างเพลิดเพลินในสัมผัสเดียว บนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 8 และ แอนดรอยด์ ผ่านแอพพลิเคชั่น ไซด์ ซิงค์ เพียงใช้นิ้วเดียวลากโปรแกรมที่ เคยเปิดใช้ล่าสุดจากขอบซ้ายจอโดย ไม่ยกนิว้ ขึน้ แล้วดันโปรแกรมกลับไป ยั ง ขอบซ้ า ยจอ เพื่ อ ช่ ว ยแสดง 2 โปรแกรมในเวลาเดียวกัน พร้อมทั้งผู้ ใช้งานสามารถปรับเลือ่ นเส้นแบ่ง เพือ่ ปรับขนาดโปรแกรมให้เหมาะสมกับ การใช้งาน สำ�หรับ แอพพลิเคชัน่ ไซด์ซงิ ค์ (SideSync) เป็นแอพพลิเคชั่นนี้จะ ทำ�ให้ผบู้ ริโภค เชือ่ มต่อ 2 ระบบปฏิบตั ิ การเข้าด้วยกันโดยใช้โน้ตบุ๊คพีซีใน ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ และสมาร์ท

โฟนในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เพือ่ ทำ�งานร่วมกันได้อย่างเป็นอันหนึง่ อั น เดี ย วกั น โดยผู้ ใช้ ง านสลั บ การ ทำ�งานจากโน้ตบุค๊ พีซี ไปสูโ่ หมดสมา ร์ ท โฟนที่ ใช้ ร ะบบปฏิ บั ติ ก ารแอน ดรอยด์ได้งา่ ยดาย อีกทัง้ ด้วยคุณสมบัติ โฮมซิงค์ ไลท์ (HomeSync Lite) ยัง ช่วยให้ผใู้ ช้สามารถสำ�รองไฟล์ รูปภาพ และคลิปวิดีโอต่างๆ จากอุปกรณ์พก พาผ่ า นเซิ ร์ ฟ เวอร์ ม าเก็ บ ไว้ ใ น คอมพิวเตอร์ เปรียบเสมือน คลาวด์ ส่วนบุคคล (Personal Cloud Server) และสามารถเรียกใช้งานไฟล์เหล่า นี้ได้จากอุปกรณ์มือถือได้ตลอดเวลา อีกด้วย

ใครที่ใช้บริการการบินไทย ในเดือนกันยายนนี้ จะสามารถใช้ บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย หรือ ไวไฟ บนเครื่องบิน ตั้งแต่เดือน กันยายนนี้ หลังการบินไทยยื่นขอมาแล้วกว่า 2 ปี นายเจษฎา ศิวรักษ์ เลขานุการประจำ�รองประธานคณะกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เปิดเผยว่า ขณะนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณาให้ใบอนุญาตให้ บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย หรือ ไวไฟ บนเครือ่ งบินให้กบั บริษทั การบินไทย จำ�กัด (มหาชน) ซึง่ ได้ยนื่ เอกสารเข้ามาที่ กสทช. พร้อมเงินค่าสมัครจำ�นวน 2 หมื่นบาท แล้ว โดยคาดว่าจะเริ่มให้บริการได้ตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนนี้ หลังจาก การบินไทยได้ยื่นขอใบอนุญาตมาที่ กสทช. เมื่อ 2 ปีที่ ผ่านมา โดยได้ยื่นขออนุญาตให้บริการทั้งไวไฟและโมบายพร้อมกัน แต่ ติดปัญหาเรื่องกฎหมายของไทยที่กำ�หนดว่า คลื่นความถี่โมบายต้องได้ รับการจัดสรรด้วยวิธกี ารประมูลเท่านัน้ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม หรือ กทค. จึงไม่สามารถให้ใบอนุญาตพร้อมกันได้ ดังนั้น ใบอนุญาตนี้จึง ให้ได้เฉพาะไวไฟเท่านั้น สำ�หรับคลื่นที่ให้บริการไวไฟ คือ 2.4 กิกะเฮิรตซ์ เป็นการให้ใบ อนุญาตโดยอัตโนมัติ สำ�หรับทุกรายที่ยื่นขอมา โดยหลังจากได้รับใบ อนุญาตแล้ว การบินไทย ต้องเลือกผู้ให้บริการไวไฟอีกที ที่ปัจจุบันมีผู้ให้ บริการอยู่ 2 รายทั่วโลก คือ แอร์โร โมบาย ประเทศอังกฤษ และ ออนแอร์ ของสวิตเซอร์แลนด์ ส่วนค่าใช้บริการที่ประชาชนต้องจ่ายเพิ่มหรือไม่นั้น ต้องขึ้นอยู่ที่การบินไทยเป็นผู้กำ�หนด

โอ๊ะโอ่!! ฮ่องกงเตรียมเปิ ดประมูลเพชร ตระกูลบลูไดมอนด์ เริ่มต้นที่ 600 ล้าน เที่ยวจีนระวังเซิ นเจิ้นออกกฎ “ฉี่ไม่ตรงโถ” เจอปรับ 500

เซินเจิ้นออกกฎ ใครปัสสาวะเล็งไม่ตรงโถถูกปรับเป็นเงิน 100 หยวน หรือประมาณ 500 บาท กฎนีม้ ไี ว้เพือ่ บังคับให้ผชู้ ายปัสสาวะแบบถูกต้องเรียบร้อยไม่เลอะเทอะ ซึ่งเป็นความพยายามของรัฐบาลท้องถิ่นเซินเจิ้น ที่จะแก้ปัญหาห้องน้ำ� สกปรก มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ โดยเฉพาะในเมืองที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติ มากๆอย่างเซินเจิ้น กวางโจว และเซี่ยงไฮ้ และถึงแม้ว่ากฎเกณฑ์นี้จะเกิดจากความตั้งใจดี แต่ก็โดนวิพากษ์ วิจารณ์อย่างหนักในสังคมออนไลน์ของจีน โดยเฉพาะในเรือ่ งของการรุกล้ำ� ความเป็นส่วนตัวขึน้ พืน้ ฐานสุดของชีวติ มนุษย์ และหลายคนมองว่ากฎหมาย แบบนี้เป็นเรื่องตลก ที่ยากจะบังคับใช้ได้จริง เพราะยังไม่มีความชัดเจนว่า ตกลงแล้วการปัสสาวะแบบไหน เลอะเทอะขนาดไหนกันแน่จึงจะเข้าข่าย ผิดกฎหมายข้อนี้ ที่สำ�คัญหากจะต้องมีการจับปรับกันจริงๆ ก็คงต้องมีตำ�รวจหรือเจ้า หน้าที่ไปเฝ้าในทุกห้องน้ำ�สาธารณะ ว่ามีใครฝ่าฝืนกฎ ปัสสาวะออกนอก กรอบโถส้วมหรือไม่ ซึ่งคงต้องใช้งบประมาณมหาศาลในการจ้างพนักงาน แต่ถา้ ไม่ทำ�เช่นนัน้ ก็เท่ากับว่ากฎหมายนีไ้ ม่มคี วามหมาย เพราะไม่สามารถ ทำ�ให้เกิดการบังคับใช้ได้จริงๆ

บริษทั ประมูลโซเธอบีส์ ของฮ่องกง เตรี ย มเปิ ด ประมู ล "premier Blue" เพชรตระกูลบลู ไดมอนด์ เจี ย ระไนเม็ ด กลมขนาด 7.59 กะรัต โดยราคาประมูลขั้นต้นอยู่ ที่ 12 ล้านปอนด์ หรือ 600 ล้าน บาท การประมู ล จะมี ขึ้ น ในวั น ที่ 7 ต.ค.นี้ ซึง่ คาดว่าจะสร้างความตืน่ เต้น ให้แก่บรรดามหาเศรษฐีนักสะสมชาว เอเชีย ซึง่ ทีผ่ า่ นมาได้ตดิ ตามเพชรเม็ด นี้ที่ตระเวณโชว์ทั่วโลก ตั้งแต่อังกฤษ สวิตเซอร์แลนด์ นิวยอร์ก และกาตาร์ เนื่องจากเป็นเพชรที่หายาก "premier Blue" เม็ดนี้ มีขนาด 7.59 กะรัต ไร้ตำ�หนิ เป็นเพชรตระกูล บลู ไดมอนด์ ที่มีนำ�้ เงินวาววับ และ เป็นเพชรเม็ดกลมเม็ดเดียวที่มีอยู่ใน ตระกู ล นี้ เนื่ อ งจากกระบวนการ เจียระไนแบบกลมจะทำ�ให้เพชรต้อง สูญเสียกากเพชรอย่างสูง จึงแทบจะ ไม่ถูกมาเจียระไนขายและยิ่งมีความ พิเศษมากขึ้นไปอีกตรงที่มันมีขนาด เท่ากระดุมเสื้อเชิ้ต ด้ า นเจ้ า หน้ า ที่ ส ถานประมู ล โซเธอบีส์ประจำ�เอเชียบอกว่า ที่ผ่าน มา ไม่เคยมีเพชรตระกูลบลู ไดมอนด์

สีงามวับเม็ดกลม ปรากฎในการประมูล ทั่วโลกมาก่อน และนี่ทำ�ให้เพชร "บลู พรีเมียร์" เป็นสิง่ หายากและพิเศษมาก และว่าที่ผ่านมา สำ�หรับสถานประมูล โซเธอบีส์ของฮ่องกง ได้ถูกจัดอันดับ

ให้ เ ป็ น สถานประมู ล ชื่ อ ดั ง ของโลก เทียบเท่าสถานประมูลในสาขาเจนีวา และนิวยอร์ก ในฐานะศูนย์กลางการ ขายเพชร โดยสถานประมูลทัง้ สามถือ เป็นสามเสาหลักของตลาดเพชรโลก


เดอะพับลิกโพสต์

ปี ท่ี 8 ฉบับที่ 93 (ประจ�ำวันที่ 1-30 กันยายน พ.ศ. 2556)

โดย... ฮากีม

เรื่องประหลาดที่ไม่ประหลาดคือ เรือ่ งทีส่ มาคมการค้าบุหรีไ่ ทย และ บริ ษั ท บุ ห รี่ ยั ก ษ์ ใ หญ่ ยื่ น ฟ้ อ ง กระทรวงสาธารณสุ ข ต่ อ ศาล ปกครองเพื่ อ ให้ เ ลื่ อ นประกาศ กระทรวงที่ให้เพิ่มขนาดภาพคำ� เตือนให้ใหญ่ขนึ้ กว่าเดิมจาก 55% เป็น 85 % ซึ่งจะมีผลว่า “ ไม่ สามารถดำ�เนินการซือ้ เครือ่ งจักร ตามเงื่อนไขเพิ่มพื้นที่คำ�เตือนได้ ทัน ‘’ และขอให้ศาลปกครอง เพิก ถอน ประกาศดังกล่าว โดยอ้างว่า สธ. ทำ � เกิ น อำ � นาจหน้ า ที่ ที่ กฎหมายแม่ บ ทกำ � หนดและยั ง กล่าวหาว่าการออกประกาศดัง กล่าวไม่เป็นไปตามขั้นตอนของ รัฐธรรมนูญ ปี 2550 มาตรา 57 วรรค 2 เนื่องจาก สธ. ไม่ได้เปิด รับฟังความคิดเห็นจากผูม้ สี ว่ นได้ เสีย จริงๆ เรือ่ งทีไ่ ม่ประหลาดนี้ สรุปได้วา่ ผูค้ า้ บุหรีก่ ลัวว่าการขยายภาพคำ�เตือน ให้ใหญ่ขึ้นนั้นจะมีส่วนทำ�ให้ยอดขาย บุหรีข่ องตนลดลง และกลายเป็นสินค้า ที่น่าขยะแขยงมากขึ้น ส่วนเรื่องที่ว่า ผิดขั้นตอนรัฐธรรมนูญปี 50 นั้น นัก กฎหมายชี้ แ จงว่ า ตามกฎหมาย กำ�หนดว่าการรับฟังความคิดเห็นจะ ต้องเป็นโครงการของรัฐเท่านั้น กรณี ที่ บ ริ ษั ท บุ ห รี่ บ อกว่ า ผล บังคับใช้ในวันที่ 2 ต.ค. นี้ จะเป็นภาระ ในการคืนสินค้า ทางกระทรวงเหมือน รูท้ นั ก็ได้แก้ปญ ั หาโดยการยืดเวลาให้ อีก 90 วัน เพือ่ ให้สามารถระบายสินค้า เดิมได้ โดยบริษทั บุหรีจ่ ะสามารถขาย บุหรีร่ ปู แบบเก่าได้ถงึ วันที่ 30 ธันวาคม

โดย... กัลยาณา

ในช่วงฤดูฝนอากาศจะเริม่ เย็นลง แ ล ะ มี ค ว า ม ชื้ น สู ง ก า ร เปลีย่ นแปลงของสภาพอากาศเป็น สาเหตุ สำ � คั ญ ที่ ทำ � ให้ โรคหลาย ชนิดสามารถแพร่ระบาดได้ง่าย ขึ้น สำ�หรับช่วงฤดูฝนนี้ไข้หวัดที่ ควรใส่ ใจเป็ น ไข้ ห วั ด ใหญ่ ต าม ฤดูกาลทีต่ ดิ ต่อกันได้งา่ ย เช่น แค่ ไอหรือจามรดกัน สัมผัสเสมหะผู้ ป่วย หรือสัมผัสทางมือทีป่ นเปือ้ น เชือ้ โรค ก็ท�ำ ให้แพร่เชือ้ ได้แล้ว แต่ วิธีการป้องกันก็ไม่ยากแค่รักษา ร่างกายให้แข็งแรง ออกกำ�ลังกาย สม่�ำ เสมอ ล้างมือบ่อยๆ และควร ฉีดยาวัคซีนกระตุ้นร่างกายให้มี การสร้างภูมิต้านทาน ก็สามารถ ป้องกันได้อีกทางหนึ่ง

สุขสาระ กับ สสม.

23

เมื่อบริษัทบุ หรี่ฟ้องรัฐบาลไทย เท่านั้น และตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จะต้องเปลี่ยนเป็นรูปแบบใหม่ ทั้งหมด น.ส. บังอร ฤทธิภักดี ผู้อำ�นวย การเครือข่ายควบคุมการบริโภคยาสูบ ในอาเซียน กล่าวว่า “ หากบริษทั บุหรี่ จะฟ้อง สธ. ไทยก็คงไม่ต่างจากการ ฟ้องในประเทศอืน่ ๆ ซึง่ ล้วนฟังไม่ขนึ้ โดยเฉพาะที่บอกว่าทำ�ให้บริษัทเสีย หายทัง้ ทีค่ วามเป็นจริงแล้วบริษทั บุหรี่ 6 บริษัทใหญ่ทั่วโลก มีกำ�ไรสุทธิรวม กั น ถึ ง 35,000 ล้ า นเหรี ย ญ หรื อ 175,000 ล้านบาท เท่ากับกำ�ไรของ โค้ก ไมโครซอฟท์ และแมคโดนัลด์ รวมกัน ขณะที่ประเทศไทยต้องสูญ เสียเงินไปกับการรักษาโรคที่เกิดจาก บุหรี่ถึงปีละ 52,000 ล้านบาท หรือ 0.5 % ของจีดีพี โดยในประเทศไทย ยังมีผเู้ สียชีวติ ด้วยโรคจากการสูบบุหรี่ อีกปีละ 50,700 คน ย้�ำ ครับ... ว่ามีผเู้ สียชีวติ ด้วยโรค จากการสูบบุหรี่ถึงปีละ 50,700 คน หรือวันละ 139 คนหรือ ชั่วโมงละ 6 คน !! บริ ษั ท บุ ห รี่ เ คยฟ้ อ งรั ฐ บาล ออสเตรเลี ย และอุ รุ ก วั ย ที่ กำ�หนด มาตรการให้พิมพ์คำ�เตือนขนาดใหญ่ บนซองบุ ห รี่ แ ต่ ก็ แ พ้ ค ดี ทำ�ให้ ออสเตรเลี ย มี ข นาดภาพคำ�เตื อ น เฉลี่ย87.5 % และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ เดือน ธ.ค. 2555 ส่วนอุรุกวัยใช้ภาพ คำ�เตือนขนาด 80 % ตั้งแต่ปี 2553 ดังนั้นถ้าดูเจตนากันจริงๆจะ

เห็ น ว่ า สิ่ ง ที่ บ ริ ษั ท บุ ห รี่ ต้ อ งการดู เหมือนจะเป็นความพยายามทีจ่ ะชะลอ คำ�ประกาศกระทรวงออกไป เพือ่ สะสม กำ�ไรเพิ่มขึ้นมากกว่าเหตุอื่น ด้วยกระแสต้านบุหรีท่ วั่ โลก รวม ทั้งประเทศไทย อย่างไรเสียประกาศ กระทรวงสาธารณสุขของไทยก็จะถูก นำ�มาใช้อย่างจริงจัง

องค์การอนามัยโลกมีคำ�ขวัญ สุ ด ท้ า ยผู้ เ สพก็ เ จ็ บ ปวด เกี่ ย วกั บ บุ ห รี่ ไว้ ว่ า “ Tobacco : ทรมาน แม้กระทัง่ หายใจ “ ก็เหนือ่ ย Deadly in any form or disguise” เหลือเกิน” หมายความว่า “ บุหรี่ ทุกประเภท นำ� สุขสาระ ฉบับที่ 116 สู่ความตาย “ แปลใหม่ได้ความว่า ผู้ ประจำ�เดือนสิงหาคม 2556 ขายบุหรี่ คือผู้ ขายความตาย ? เพราะ บุหรี่เป็นฆาตรกรเลือดเย็นที่ค่อยๆ ทำ�ลายร่างกายทีละเล็กทีละน้อย

สมุนไพรป้องกันโรคช่ วงหน้าฝน สมุนไพรทีป่ อ้ งกันโรคหวัดมี หลายประเภท ดังนี้ • ฟ้าทะลายโจร ช่วยบรรเทา อาการหวัด หากมีอาการเจ็บคอให้เด็ด ยอดฟ้าทะลายโจรมาเคีย้ ว 2 ยอดต่อ1 ครั้ง แล้วกินวิตามินซี 500 มิลลิกรัม ควบคูไ่ ปด้วย โดยกินเช้า กลางวัน เย็น • มะขามป้อม มีฤทธิข์ บั เสมหะ บรรเทาอาการไอ วิ ธี รั บ ประทาน มะขามป้อมเพือ่ กันและแก้อาการหวัด สามารถรับประทานรับประทานได้ทงั้ ผลแห้งและผลสด ซึ่งมีวิธีทำ�หลายวิธี ดังนี้ • วิธีที่ 1 รับประทานลูกสดทั้ง

ลูกวันละ 1-2 ลูก ตอนรับประทาน เข้าไปครั้งแรกอาจจะรู้สึกเปรี้ยวและ ฝาดๆขมๆ แต่เมือ่ อมไปซักพักรสชาติ จะเปลี่ยนเป็นหวานชุ่มคอ • วิธีที่ 2 เลือกผลสดๆ แก่จัด สัก 20-30 ลูก ล้างน้ำ�ผ่าเอาเมล็ดออก เอาเนื้อไปปั่นหรือตำ�ก็ได้ เติมน้ำ� 2 ถ้วย ผสม ด้วยน้ำ�เชื่อมหรือ น้ำ�ผึ้ง ประมาณ 1 / 3 ถ้วย เกลือ 1 ช้อนชา จะได้น้ำ�มะขามป้อมสีขาวขุ่นๆรินดื่ม ได้ทันที • วิธีที่ 3 ให้นำ�ลูกมะขามป้อม แห้งๆ มาแช่น้ำ�ก่อนเข้านอน น้ำ� 1 แก้ว ใช้มะขามป้อมแห้ง 1 – 2 ลูก รุ่งเช้า รับประทานทัง้ น้ำ�ทัง้ เนือ้ ตอนท้องว่าง แก้หวัดได้หรือจะต้มดื่มอุ่นๆ ก็ได้ผล ดีเช่นกัน • มะนาว ใช้น้ำ�มะนาว 1 ส่วน ผสมกับน้ำ�สุกอุน่ น้ำ�เชือ่ ม 1 ส่วนเหยาะ เกลือเล็กน้อยผสมให้เข้ากัน จิบทีละ น้อยจะได้ผลดีกว่าดื่มรวดเดียวหมด แก้ว เพราะตัวยาจะออกฤทธิท์ คี่ ออย่าง สม่ำ�เสมอ รักษาอาการไอ เจ็บคอใน หน้าฝนได้อย่างดี หรือนำ�มะนาวมา คั้นจนได้นำ�้ มะนาว ใส่เกลือลงไปสัก ช้อนชาต่อน้ำ�มะนาว 1 แก้ว รสเปรี้ยว นีจ้ ะไปกระตุน้ ให้หลัง่ น้ำ�เมือกมาทำ�ให้

เสมหะหายหนืดข้น • ตะไคร้ ขับเสมหะ นำ�ตะไคร้ 1 เหง้า ( บริเวณโคนต้นที่ติดกับราก) มาตำ�ให้ละเอียดผสมน้ำ�มะนาว 1ลูก ใส่เกลือ ประมาณ1/2 ช้อนชา คนให้ เข้ากันแล้วเทใส่ถ้วย จากนั้นใช้นิ้วชี้ จุ่มน้ำ�ที่ได้แล้วล้วงกวาดให้ทั่วคอจน น้ำ�ตะไคร้หมด จะช่วยขับเสมหะอีก ทางหนึ่ง • ใบกระเพรา แก้ไอ โขลก ใบ กะเพราประมาณ 7 ใบ ให้แหลก บีบ มะนาว 1 ซีกเล็ก และใส่เกลือตัวผู้ลง ไป 3 เม็ด นำ�มาอมหรือเคีย้ วแล้วกลืน ช้าๆ สามารถกินได้วนั ละ 2-3ครัง้ หาก มี อ าการเจ็ บ คอรวมด้ ว ยอาจตำ� กระเทียม 3 กลีบ ใส่เพิ่ม เพื่อช่วยฆ่า เชื้อโรคบริเวณลำ�คอ • นอกจากสมุนไพรที่กล่าวมา ข้ า งต้ น ยั ง มี อี ก มากมายที่ ส ามารถ บรรเทาหรือรักษาอาการไข้หวัดได้ แต่ ทั้งนี้การรักษาจะต้องสึกษาหาข้อมูล และขอคำ�ปรึ ก ษาผู้ เชี่ ย วชาญหรื อ แพทย์ แ ผนปั จ จุ บั น ควบคู่ ไ ปด้ ว ย อาการป่วยจะได้หายเร็วและไม่เกิด อันตรายกับตัวเราอีกด้วย • หมายเหตุ – ตำ�รับยาโบราณ ได้แยกผลึกเกลือออกเป็น 2 ชนิด เพือ่

ประโยชน์ในการนำ�มาใช้ • 1. เกลือตัวผู้ คือ เม็ดเกลือที่ มีรูปร่างลักษณะเป็นเม็ดยาวแหลม ชาวนา เกลือมีการใช้ประโยชน์จาก ภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ ใช้ผสมยาตรา ไก่กวาดคอเด็กแก้ซาง และถ้านำ�ไป ผสมน้ำ�มะนาวก็จะแก้ไอได้ดี หรืออุด ฟันแก้ปวดฟันก็ได้ • 2. เกลือตัวเมีย คือ เม็ดเกลือ ที่ มี รู ป ร่ า งลั ก ษณะแบนเป็ น เหลี่ ย ม ประโยชน์ ข องเกลื อ ตั ว เมี ย จะใช้ ไ ด้ สารพัดประโยชน์ใช้บริโภค ใช้ดองผัก ดองปลา ทำ�น้ำ�ปลาใช้ในอุตสาหกรรม ต่างๆ

สุขสาระ ฉบับที่ 116 ประจำ�เดือนสิงหาคม 2556


24

มีโอกาสไป

ฮัจญ

ดวยเงินฝากเพียง

2,000

กองทุนธนาคารอิสลาม

เดอะพับลิกโพสต์

ปี ท่ี 8 ฉบับที่ 93 (ประจ�ำวันที่ 1-30 กันยายน พ.ศ. 2556)

เปดใหบริการรับฝากเงินรักษาทรัพย (วาดีอะฮ) สำหรับพี่นองมุสลิม ใหมีโอกาสเดินทางไปแสวงบุญ ณ นครเมกกะฮ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ผูฝากมีโอกาสไดรับรางวัลเปนคาเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ มูลคา 180,000 บาท หรือคาเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะฮ มูลคา 60,000 บาท เพียงฝากเงินในบัญชีรักษาทรัพย (วาดีอะฮ) ทุก 2,000 บาท จะไดรับ 1 สิทธิ์ รับสิทธิ์ รับรางวัล ไมจำกัดจำนวน รีบฝากวันนี้ รับสิทธิ์กอนใคร ยิ่งฝากมาก ยิ่งมีโอกาสมาก จับรางวัลเดือนพฤษภาคมของทุกป

Thepublicpost Vol 93  

นสพ.ข่าวมุสลิมอันดับหนึ่ง