Page 1

§1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu realizowanego w ramach Kongresu Young PR jest Polskie Stowarzyszenie Public Relations, z siedzibą w Warszawie, 01-015 Skwer Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 5, lok. 2U, o numerze identyfikacji podatkowej NIP: 521-137-57-45, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000126358 (Organizator). 2. Za obsługę techniczną konkursu w zakresie przyjmowania zgłoszeń, weryfikację przesyłanych zgłoszeń i głosów, ich ewidencjonowanie, a następnie wyłonienie zwycięzców Konkursu w oparciu o przepisy zawarte w niniejszym Regulaminie odpowiada Polskie Stowarzyszenie Public Relations. 3. Za zakup nagrody dla laureata Konkursu odpowiada Polskie Stowarzyszenie Public Relations z siedzibą w Warszawie. 4. Administratorem danych osobowych jest Organizator. 5. Konkurs trwa od 01.03.2013 r. do 12.04.2013 r. 6. Do Konkursu zostaną zakwalifikowane zgłoszenia, które zostaną przesłane drogą mailową na adres biuro@polskipr.pl zgodnie z zasadami określonymi w §3 ust. 1 w okresie trwania Konkursu. 7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 15.04.2013r. 8. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 16.04.2013r. podczas Kongresu Young PR. 9. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za rozbieżność tematyki Konkursu z oczekiwaniami uczestników. 10.Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) stanowi podstawę prawną Konkursu i określa prasa i obowiązki jego uczestników. Polskie Stowarzyszenie Public Relations Skwer Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 5 lok. 2U 01-015 Warszawa www.polskipr.pl, e-mail: biuro@polskipr.pl NIP 521-137-57-45, REGON 010888354, KRS 0000126358 Konto bankowe: MultiBank, numer konta: 64 1140 2017 0000 4402 1100 3953


§2 Uczestnicy Konkursu 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W konkursie mogą brać udział grupy studentów składające się z liczby od 2 do 4 uczestników. 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, pracownicy firm współpracujących przy jego organizacji i przeprowadzeniu oraz rodzice, małżonkowie i dzieci tychże osób. §3 Zasady ogólne Konkursu 1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien od dnia 01.03.2013r.do dnia 12.04.2013r. spełnić następujące warunki: a) przesłać na adres biuro@polskipr.pl opracowany przez siebie projekt kampanii PR na wybrany z poniższych tematów 1. Kampania edukacyjno-informacyjno - Etyka w branży PR; 2. Kampania informacyjna - Dobre praktyki w zawodzie PR-owca; 3. Kampania edukacyjna - PR, a reklama; 4. Kampania promocyjna - Przynależę, więc jestem - po co się stowarzyszamy. Zasadność funkcjonowania Stowarzyszenia takiego, jak PSPR; Zgłoszenia konkursowe powinno zawierać: tytuł, autor, analiza sytuacji wyjściowej, analiza otoczenia, grupa docelowa, cel, strategia, wykorzystane narzędzia, realizacja, ewaluacja.

Polskie Stowarzyszenie Public Relations Skwer Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 5 lok. 2U 01-015 Warszawa www.polskipr.pl, e-mail: biuro@polskipr.pl NIP 521-137-57-45, REGON 010888354, KRS 0000126358 Konto bankowe: MultiBank, numer konta: 64 1140 2017 0000 4402 1100 3953


Zgłoszenia należy dokonywać w terminie od 01.03.2013r. do 12.04.2013r. (do godz. 23:59:59). O zachowaniu terminu nadsyłania zgłoszenia decyduje data i godzina odnotowana przez serwer, na który będą wpływać zgłoszenia. 5. Zgłoszenia niekompletne, w tym niezawierające wszystkich elementów wskazanych w §2 pkt.3 ust. a) nie będą brane pod uwagę. 6. Jedna grupa może nadesłać jedno zgłoszenie. 7. Zgłoszenie jest równoznaczne z przystąpieniem do Konkursu. 8. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty. 9. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent. §4 Przystąpienie i uczestnictwo w Konkursie 1. Podstawą przystąpienia do Konkursu jest przesłanie zgłoszenia na adres biuro@polskipr.pl. 2. Jedna grupa może wysłać wyłącznie jedno zgłoszenie. 3. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne ze zgodą na jego publiczne udostępnianie. 4. Uczestnik przesyłając zgłoszenie wykorzystuje materiały, do których przysługuje mu prawo oraz ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia wynikające z bezprawnego wykorzystania materiałów. 5. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści i inne materiały zamieszczane przez Uczestników. 6. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji od strony formalnej nadesłanych materiałów, to znaczy ich zgodności z tematyką Konkursu. Polskie Stowarzyszenie Public Relations Skwer Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 5 lok. 2U 01-015 Warszawa www.polskipr.pl, e-mail: biuro@polskipr.pl NIP 521-137-57-45, REGON 010888354, KRS 0000126358 Konto bankowe: MultiBank, numer konta: 64 1140 2017 0000 4402 1100 3953


§5 Nagrody oraz tryb wyłaniania zwycięzców w Konkursie 1. Nagrodą w konkursie są wejściówki na Kongres Profesjonalistów, który odbędzie się w dniach 18-19.04.2013r. w Rzeszowie. 2. Nagroda przyznana zostanie przez Jury, które w pierwszym etapie wybierze 4 zwycięskie grupy, które zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu. Następnie uczestnicy pod okiem tutora przygotują projekt kampanii PR zgodnie z narzuconym przez jury tematyką. Uczestnicy zaprezentują opracowaną przez siebie kampanię przez jury. O zwycięstwie decydują głosy jury. Koszt nagrody ponosi Organizator. 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne następstwa niemożności doręczenia Uczestnikowi nagrody, jeśli będą one wynikały z powodu Uczestnika. 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawdziwe lub nieścisłe informacje dotyczące Konkursu, które mogą być udzielane przez osoby trzecie. 5. Reklamacje Uczestnik Konkursu powinien składać na piśmie, w terminie 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje wniesione w terminie późniejszym nie będą rozpatrywane. 6. Reklamacje należy przesyłać na adres Organizatora z dopiskiem "Reklamacja konkursu". 7. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz wskazanie podstaw reklamacji, w szczególności naruszonych postanowień Regulaminu. 8. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 5 dni roboczych od dnia ich otrzymania. Polskie Stowarzyszenie Public Relations Skwer Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 5 lok. 2U 01-015 Warszawa www.polskipr.pl, e-mail: biuro@polskipr.pl NIP 521-137-57-45, REGON 010888354, KRS 0000126358 Konto bankowe: MultiBank, numer konta: 64 1140 2017 0000 4402 1100 3953


9. O sposobie załatwienia reklamacji strona zostanie poinformowana pisemnie w terminie 5 dni roboczych od dnia rozpatrzenia reklamacji. 10.Zgłoszenia zawierające treści nieprzyzwoite, obraźliwe lub z innych względów niepożądane, a także zgłoszenia niezgodne z ograniczeniami formatu będą automatycznie dyskwalifikowane, przez Organizatora, bez przesyłania informacji do Uczestnika. §6 Inne postanowienia 1. Zgłoszenie przez Uczestnika Konkursu do konkursu oznacza zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody, w przypadku przyznania nagrody, na opublikowanie jego imienia, nazwiska i nazwy miejscowości, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.; dalej: ustawa o ochronie danych osobowych); 2. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez wyłonionych laureatów Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. 3. Poprzez dokonanie zgłoszenia Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie przez Operatora technicznego następujących danych: imienia i nazwiska Uczestnika lub osoby reprezentującej Uczestnika, adresu, telefonu oraz adresu e-mail, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Polskie Stowarzyszenie Public Relations Skwer Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 5 lok. 2U 01-015 Warszawa www.polskipr.pl, e-mail: biuro@polskipr.pl NIP 521-137-57-45, REGON 010888354, KRS 0000126358 Konto bankowe: MultiBank, numer konta: 64 1140 2017 0000 4402 1100 3953


4. Uczestnik konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród. §7 Postanowienia końcowe 1. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Uczestnikami Konkursu a Organizatorem będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Organizatora. 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu i warunków Konkursu również w trakcie Konkursu. Zmiany nie mogą dotyczyć wartości nagrody, ani sposobu wyłaniania zwycięzców. 3. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego. Skierowanie sprawy na drogę sądową może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego. 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.03.2013r. 5. Niniejszy Regulamin stanowi wyłączne źródło zobowiązań Organizatora względem Uczestników Konkursu.

Polskie Stowarzyszenie Public Relations Skwer Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 5 lok. 2U 01-015 Warszawa www.polskipr.pl, e-mail: biuro@polskipr.pl NIP 521-137-57-45, REGON 010888354, KRS 0000126358 Konto bankowe: MultiBank, numer konta: 64 1140 2017 0000 4402 1100 3953

Young PR Regulamin  

Young PR Regulamin

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you