Page 1

Regulamin konkursu „Pokaż Ducha Gór! Promuj Karkonosze!” § 1 Postanowienia ogólne 1. W celu promocji marki Karkonosze, organizuje się konkurs „Pokaż Ducha Gór! Promuj Karkonosze!” (dalej: „Konkurs”), na zasadach określonych w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”). 2. Konkurs

organizowany

jest

na

terenie

Rzeczypospolitej

Polskiej

przez

Organizatora wskazanego w §1 ust.3. 3. Za wykonanie ogółu czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Konkursu, z wyjątkiem tych zastrzeżonych postanowieniami Regulaminu do właściwości Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze, odpowiada spółka Publicon sp. z o. o. (ul. Przedwiośnie 18, 51-211 Wrocław, NIP: 895-198- 58-38 REGON: 021423945) działająca na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000373621 (zwana dalej „Organizatorem”). 4. Za przygotowanie i dystrybucję nagród dla uczestników odpowiada Organizator Konkursu. 5. Konkurs trwa od 04.06 do 30.06.2013 r. 6. Do Konkursu będą zakwalifikowane zgłoszenia, które w terminie od 04.06.2012 (godzina 00:01) do 30.06.2013 (godzina 23:59) zostaną wysłane za pomocą aplikacji konkursowej na profilu Facebook „Mam w sobie ducha gór”. 7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 7.07.2013. 8. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na profilu „Mam w sobie ducha gór” prowadzonym pod adresem https://www.facebook.com/VisitKarkonosze. Wyniki Konkursu dostępne będą również do wglądu w siedzibie Organizatora wskazanej w § 1 ust. 3 niniejszego Regulaminu.

9. Laureaci zostaną dodatkowo zawiadomieni o rozstrzygnięciu konkursu drogą elektroniczną w formie prywatnej wiadomości e-mail oraz poprzez umieszczenie wyników

na

tablicy

profilu

Mam

w

sobie

ducha

gór

pod

adresem

https://www.facebook.com/VisitKarkonosze. 10. Nagrody będą wysyłane drogą pocztową po upływie terminu przewidzianego w niniejszym regulaminie na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji.

1


11. Organizator

konkursu

oraz

Starostwo

nie

ponoszą

odpowiedzialności

za

rozbieżność tematyki Konkursu z oczekiwaniami uczestnika Konkursu. 12. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa prawa i obowiązki uczestników. Konkursu oraz zasady jego przeprowadzania. Wszelkie spory wynikłe w czasie trwania Konkursu bądź w związku z jego przeprowadzeniem rozstrzygane są w oparciu o niniejszy Regulamin a co do kwestii w regulaminie nieuregulowanych w oparciu o przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 13. Przed zgłoszeniem uczestnictwa w Konkursie uczestnik ma obowiązek zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 14. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu w całości oraz zobowiązanie się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdzenie, iż uczestnik spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 15. Treść

niniejszego

Regulaminu

jest

dostępna

na

stronie

internetowej

http://issuu.com/publicon oraz w siedzibie Organizatora. § 2 Zasady ogólne Konkursu 1. Z zastrzeżeniem § 2 ust. 2 poniżej, Uczestnikiem Konkursu może być każdy internauta posiadający konto w serwisie społecznościowym Facebook z wyjątkami zaznaczonymi w ustępie 2. 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, pracownicy innych firm współpracujących przy jego organizacji i przeprowadzeniu oraz rodzice, małżonkowie i dzieci tychże osób. 3. Ustala się następujące, ogólne zasady uczestnictwa w Konkursie - aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien w okresie od 04 do 30.06.2013 spełnić łącznie następujące warunki: a) Wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 7 pkt 5 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883), b) Polubić profil „Mam w sobie ducha gór” prowadzony pod adresem https://www.facebook.com/VisitKarkonosze polubiły już stronę),

2

(nie

dotyczy

osób,

które


c) Wysłać za pomocą aplikacji konkursowej Zgłoszenie w postaci dokumentu tekstowego opisującego pomysł na promocję Marki Karkonosze. 4. Przystępując do udziału w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie w serwisie internetowym konkursu podpisu internetowego (tzw. „nicka”). 5. Nadesłane zgłoszenie musi być związane z tematyką konkursu i realizować jego temat. 6. Przesłany w taki sposób materiał określony w §2 ust.3 stanowić będzie zgłoszenie w Konkursie (dalej „Zgłoszenie”). 7. Zgłoszenia należy dokonywać w terminie 04.06.2013 (od godziny 00:01) do 30.06.2013 (do godziny 23.59.59). O zachowaniu terminu Zgłoszenia decyduje data i godzina odnotowana przez serwer, na który wpływać będą Zgłoszenia w Konkursie. 8. Zgłoszenia

niekompletne,

w

tym

niezawierające

wszystkich

elementów

wskazanych w § 2 ust. 3 nie będą brane pod uwagę. 9. Jeden Uczestnik może nadesłać w Konkursie dowolną liczbę Zgłoszeń. 10. Uczestnik przystępując do udziału w Konkursie oświadcza, że jest autorem opublikowanego Zgłoszenia i wszelkich pozostałych elementów, posiada do nich prawa autorskie w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 83) oraz nie narusza praw osób trzecich. 11. Uczestnik przystępując do Konkursu oświadcza, że pozwala na opublikowanie materiałów przez Organizatora oraz Starostwo w ramach przysługującego mu prawa

do

rozporządzania

utworem,

stanowiącym

przedmiot

jego

prawa

autorskiego. 12. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie wcześniej opublikowane, ani nie brały/biorą udziału w żadnym innym konkursie. 13. Nadsyłane Zgłoszenia powinny być w opisane w formacie pliku tekstowego – doc. lub pdf. 14. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.

3


15. Zgłaszając

materiały

w

ramach

Konkursu

Uczestnik

wyraża

zgodę

na

przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu i zamieszczenia informacji o autorze zgłoszenia w sposób określony w § 4 ust.1, zgodnie z ustawą z dnia 29-08-1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883 z późn. zm.). Dane osobowe Uczestnika będą wykorzystane wyłącznie przez Organizatora i inne upoważnione przez Organizatora podmioty, biorące udział na jego zlecenie w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu. Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 16. Uczestnik decydując się na udział w konkursie wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie potrzeby

swoich

danych

zorganizowania

osobowych

konkursu

w

przez

Organizatora

celach

Konkursu

marketingowych

na oraz

organizacyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). 17. Poprzez wysłanie Zgłoszenia na Konkurs, Uczestnik w ramach przysługującego mu prawa

do

rozporządzania

utworem,

stanowiącym

przedmiot

jego

prawa

autorskiego udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej do korzystania z utworu w postaci materiału przesłanego zgodnie z § 2 ust. 3 c Regulaminu, na wszystkich polach eksploatacji przewidzianych w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 83). Licencja, o której mowa w zdaniu poprzednim udzielona zostaje nieodpłatnie, na czas nieoznaczony. 18. Organizator może upoważnić inne osoby do korzystania z utworu w zakresie uzyskanej licencji, o której mowa w § 2 ust. 18 niniejszego Regulaminu. § 3 Przystąpienie i uczestnictwo w Konkursie 1. Zgodnie z § 2 pkt 3a podstawą przystąpienia do konkursu jest zarejestrowanie się jako fan na portalu www.facebook.com. W tym celu należy: a) wejść na stronę https://www.facebook.com/VisitKarkonosze, b) polubić fan page „Mam w sobie ducha gór” (nie dotyczy osób, które polubiły już stronę) 2. Zgłoszenia mogą być wysyłane wyłącznie za pośrednictwem aplikacji konkursowej na wskazanym w Regulaminie fan page’u. 3. Wysłanie Zgłoszenia jest równoznaczne ze zgodą na jego publiczne udostępnienie.

4


4. Zarówno Starostwo, jak i Organizator nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za materiały i treści zamieszczane przez użytkowników na stronie www Konkursu, jak również za roszczenia osób trzecich, podniesione w związku z przesłaniem przez Uczestnika nieoryginalnego Zgłoszenia, nie będącego jego autorstwa. 5. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji od strony formalnej nadesłanych Zgłoszeń. W szczególności Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu w razie stwierdzenia, że nie jest autorem Zgłoszenia lub, że zostało ono wykorzystane wcześniej. 6. Zgłaszane materiały nie mogą obrażać uczuć osób trzecich ani zawierać wulgaryzmów. § 4 Nagrody oraz tryb wyłaniania zwycięzców w Konkursie 1. Nagroda główna to voucher na dwuosobowy weekend w hotelu na terenie powiatu jeleniogórskiego i zestaw gadżetów turystycznych. Laureaci 2 i 3 miejsca otrzymają zestaw gadżetów turystycznych. Nagrody zostaną przyznane osobom, których prace zdobyły największą liczbę lajków, na podstawie nadesłanego Zgłoszenia. Wyboru prac, które zostaną zrealizowane dokonuje jury, w skład którego wchodzą przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze oraz Organizatora. 2. Nagroda przekazana jest na koszt Organizatora. 3. Adres

wskazany

do

wysyłki

nagród

musi

dotyczyć

wyłącznie

terytorium

Rzeczpospolitej Polskiej. 4. Starostwo i Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne następstwa niemożności doręczenia Uczestnikowi Nagrody, jeśli będą one wynikały ze zmiany danych osobowych podanych przez Uczestnika, bądź z innych powodów, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności. 5. Starostwo i Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawdziwe lub nieścisłe informacje dotyczące Konkursu, które mogą być udzielane przez osoby trzecie.

Jedynymi

właściwymi

podmiotami

uprawnionymi

do

udzielania

wskazanych w zdaniu poprzednim informacji są osoby reprezentujące Starostwo i Organizatora. 6. Reklamacje Uczestnik Konkursu powinien składać na piśmie, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu

5


reklamacji do siedziby Organizatora. Reklamacje, które wpłyną w terminie późniejszym nie będą rozpatrywane. 7. Reklamacje należy przesyłać na adres Organizatora z dopiskiem "Reklamacja konkursu". 8. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz wskazanie

podstaw

reklamacji,

w

szczególności

naruszonych

postanowień

Regulaminu. 9. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 5 dni roboczych od dnia doręczenia. O sposobie załatwienia reklamacji strona zostanie poinformowana telefonicznie lub drogą elektroniczną, w terminie 5 dni roboczych od dnia rozpatrzenia reklamacji. 10. Zgłoszenia zawierające treści nieprzyzwoite, obraźliwe lub z innych względów niepożądane, a także zgłoszenia niezgodne z ograniczeniami formatu będą automatycznie dyskwalifikowane przez Organizatora, bez przesyłania informacji do Uczestnika. § 5 Inne postanowienia 1. Wszelkie

spory

mogące

wyniknąć

między

Uczestnikami

Konkursu,

a

Organizatorem będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Organizatora. 2. We

wszystkich

sprawach

dotyczących

Konkursu,

a

nieuregulowanych

Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego. Skierowanie sprawy na drogę sądową może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego. 3. W związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu Starostwo nie ponosi odpowiedzialności z jakichkolwiek tytułów, poza roszczeniem laureata o wydanie nagrody. 4. Uznanie jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu lub jego części za nieważne lub niewykonalne, nie wpływa na ważność i skuteczność pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu. 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 04.06.2013 r. 6. Niniejszy Regulamin stanowi wyłączne źródło zobowiązań Organizatora względem Uczestników Konkursu.

6

Regulamin konkursu Promuj Karkonosze new  

Pokaż Ducha Gór! Promuj Karkonosze!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you